Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

? ???? ?? Middle up down by 9Q1057zw

VIEWS: 10 PAGES: 35

									                 การบริหารองค์ ความรู้
                 (Knowledge Management )                     Dr.Pornphan PumiPu DMS.
                    The CSTI of Thailand


Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                   1
Thailand
                 การบริหารองค์ ความรู้
                 (Knowledge Management )
  ความหมาย เป็ นกระบวนการจัดการความรู้
ความสามารถ และทักษะอื่นๆ ที่มีอยู่ในองค์การมา
บริหารเพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการภายในองค์การ ซึง่
 ต้ องประกอบไปด้ วยการค้ นหา การจัดการ และ
                      ่
   ประยุกต์ใช้ ความรู้อย่างเป็ นระบบต่อเนือง


Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of               2
Thailand
        ้   ่
  ความเข้ าใจพืนฐานเกียวกับการจัดการความรู้

1. ความรู้ ก่อกาเนิดและฝังอยู่ในความคิดของ
 บุคคล
2.ความรู้ ไม่ ถูกจากัดด้ วยกฎแห่ งความหาได้
 ยาก (Law of scarcity) เราสามารถนา
 กลับมาใช้ ได้ ตามความต้ องการ
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of         3
Thailand
        ้   ่
  ความเข้ าใจพืนฐานเกียวกับการจัดการความรู้
3. ความรู้ จะใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดหาก
 นามาแบ่ งปันในองค์ กร
4.วัฒนธรรมองค์ กรเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่จะ
       ี
 ผลักดันให้ มการนาความรู้ มาใช้ หรือการถ่ าย
 โอนความรู้ ในองค์
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of         4
Thailand
               ่
        กรอบความคิดเกียวกับการจัดการความรู้

1. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge accessibility)
2. การสร้างความรู้ (Knowledge generation)
3. การสะสมความรู้ (Knowledge accumulation)
4. การแพร่ กระจายความรู้ (Knowledge
 dissemination)
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            5
Thailand
    กรอบความคิดเกียวกับการจัดการความรู้ (ต่ อ)
           ่

5. การประยุกต์ ใช้ ความรู้ (Knowledge application)
6. การธารงรักษาความรู้ (Knowledge maintenance)
                ้
7. การสร้ างวัฒนธรรมความรู ้(Knowledge culture) Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of           6
 Thailand
      ่
   การเปลียนกรอบความคิดสาหรับการบริหาร
        ทรัพยากรมนุษย์
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of       7
Thailand
                 วิธีส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้
            ้
1. จัดบรรยากาศที่เอือต่ อการเรียนรู้ เช่ น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้
การจัดสถานที่ เช่ น การจัด Knowledge Center (ทดลองก่ อน)
2. นาเทคนิค และนวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เช่ น
เทคนิค AAR “Learning to fly” (After Action Review ) เช่ น
    2.1หลักการจัดการความรู้อย่ างง่ าย คือ นาการดาเนินงาน
ในชีวิตประจา มาร่ วมกันคิด แก้ ปัญหาร่ วมกัน
        2.2 ประชุมแลกเปลี่ยน แก้ ปัญหาร่ วมกัน โดย
ผู้บริหารกระตุ้น ส่ งเสริม
    2.3 กาหนดวัน ความรู้ ส่ งเสริม เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนมาร่ วม
แก้ ปัญหา จัดเวทีการประกวดบทความ เล่ าความสาเร็จ
    2.4 จัดหน่ วยงานตัวอย่ าง เพื่อให้ ลอกเลียนแบบ
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                   8
Thailand
ทาไมองค์ การต้ องมีการจัดการความรู้

1. โครงสร้ างการบริหารขององค์ กรไม่ คล่ องตัว และมีการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อ
2. วัฒนธรรมองค์ กรยังเป็ นเชิงอนุรักษ์ นิยม ไม่ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการปฏิบัติ
3. การวางแผนและนาแผนไปใช้ เชิงธุรกิจ (Business Plan)
4. ขาดทักษะในการจัดการเชิงระบบ
5. ขาดการจูงใจจากผู้นาที่มีความสามารถโน้ มน้ าวจิตใจคนอื่น
     ิ
ให้ ปฏิบัตตามด้ วยความสมัครใจ
 Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            9
 Thailand
    ทาไมองค์ การต้ องมีการจัดการความรู้ (ต่ อ)
• 6. ขาดการเอืออานาจ ผู้นาขาดการสร้ างวัฒนธรรมการ
        ้
 ให้ ความไว้ วางใจกัน ขาดการยอมรับความผิดพลาด
 ร่ วมกัน
 7.ขาดการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม และการ
 อานวยการ
 8. ไม่ ยอมเผชิญความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งขาด
 การประเมินความเสี่ยงล่ วงหน้ า และวางมาตรการ
  ้
 ปองกันไว้ ล่วงหน้ า

Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of           10
Thailand
         ทาไมองค์ การต้ องมีการจัดการความรู้ (ต่ อ)

• 9. ขาดวิสัยทัศน์ หรือขาดการนาวิสัยทัศน์ มาเป็ นจุด
               ั
 ร่ วมกันเพื่อนาไปสู่การปฏิบติ
 10. ขาดสมรรถนะที่เป็ นเลิศ และความสามารถในการ
 แข่ งขัน
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                11
Thailand
กระบวนการจัดการความรู้
1.การเข้ าถึงความรู้ ท่ ีมีอยู่ในองค์ กร เพื่อเข้ าให้ ถงความรู้ (Knowledge accessibility) อยู่
                            ึ
ในองค์กร 2 ลักษณะ คือ
      1.1 ความรู้ที่ชดแจ้ ง (Explicit Knowledge ) เช่น หนังสือ ตารา วารสาร หนังสือ
              ั
ต่าง ๆ VDO อยูใน electronic file ฯลฯ
          ่
      1.2 ความรู้ที่ฝังแน่นอยูในสมองคน (Tacit Knowledge) ฝั งอยูในความคิด หรื อ
                  ่                   ่
     ่
อาจอยูในลักษณะที่แฝงอยู่
                          ่
2. การสร้ างความรู้ นาเอาความรู้ที่ฝังแน่นอยูในตัวบุคคลมาใช้ การสร้ างความสัมพันธ์
เพื่อสร้ างความรู้ (Knowledge generation )
3. การสะสมความรู้ (Knowledge accumulation) โดยจัดหมวดหมูความรู้ ให้ เหมาะแก่การ
                                   ่
ใช้ งาน
4. การถ่ ายทอดความรู้ (Knowledge dissemination) นาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
  Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                           12
  Thailand
                   AAR คือ
@ การเรี ยนรู้ ก่อนดาเนินการ
@ เรียนรู้ ระหว่ างทางาน และเรียนรู้
@ หลังทางาน (After Action Review )
                       ้
เป็ นวิธีการที่จะสร้ างความรู้ใหม่ ให้ เกิดขึน
และนาไปใช้ ได้ จริง


  Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of        13
  Thailand
 สร้ างเครื อข่ ายความรู้ กับโลกภายนอก

 1. มีระบบการรั บรู้ และตรวจสอบข่ าวสาร
 ความก้ าวหน้ าของความรู้ ลักษณะ intelligence
 2. การแลกเปลี่ยนความรู้ กับภาคี หรื อเครื อข่ าย
 3. สกัดความรู้ จากลูกค้ า เชื่อมโยง โดยเฉพาะ
      ี
 ความรู้ ท่ ฝังลึกที่เกิดจากการใช้ บริการ หรื อผู้บริโภค

Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            14
Thailand
กระบวนการจัดการความรู้ 9 ประการ

1 .ค้ นคว้ าความรู้ การขุดค้ นความรู้ ภายนอก ภายในองค์กร
2 .การสะสมความรู้ จัดหมวดหมูของความรู้ ให้ เป็ นระบบ
                 ่
นาไป
3. การถ่ายทอด/กระจายความรู้ (Transfer Knowledge)
  การแพร่กระจายความรู้ ใช้ การสื่อสาร (communication)
4. การสร้ างบรรยากาศให้ เกิดการเรี ยนรู้ เช่น จัดกิจกรรม
       ุ              ุ
  เพื่อให้ บคคลในองค์กรเกิดการเรี ยนรู้ทกรูปแบบ
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of               15
Thailand
 กระบวนการจัดการความรู้ 9 ประการ (ต่ อ)

   5. การปรับระดับความรู้ การสังเคราะห์
  6. ปรับปรุง ให้ เกิดความรู้เชิงบูรณาการใหม่
  7. การสร้ างความรู้ใหม่ (Knowledge generation )
  8. การนามาบูรณาการ และการประยุกต์ใช้
  9. ธารงรักษาไว้ (Knowledge maintenance)

Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            16
Thailand
การบริหารองค์ ความรู้ในภาคราชการ
      ตามหลักการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี มาตรา 11 “ ว่าด้ วยการ
       ่                       ่
ส่งเสริ มให้ สวนราชการมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนาไปสูการเรี ยนรู้ในองค์กร
อย่างสม่าเสมอ เน้ นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สามารถประมวลความรู้ และนาความรู้มา
            ั                         ้
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบติงานได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะกับสถานการณ์ รวมทังการส่งเสริม
                ั
พัฒนาความสามารถ สร้ างวิสยทัศน์ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติของ
                              ั
ข้ าราชการให้ มีประสิทธิภาพ มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อปฏิบติงานให้ สอดคล้ องกับการ
บริ หารราชการให้ เกิดสัมฤทธิผลและการปฏิบติงาน เพื่อประโยชน์สงสุดแก่ประชาชน ”
                       ั           ู
      คู่มือการดาเนินงานของ ก.พ.ร.ตามพระราชกฤษฎีกา หมวดที่ 3
ว่าด้ วยการพัฒนาระบบราชการ “การบริ หารราชการเพื่อให้ เกิดสัมฤทธิผลต่อการ
ปฏิบติภารกิจของรัฐ เน้ นเรื่ องการพัฒนาส่วนราชการให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ”
    ั
ดังนี ้
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                         17
Thailand
การพัฒนาส่ วนราชการให้ เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
      ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ส่ วนราชการต้ องพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ให้ เกิดความเชี่ยวชาญ สอดคล้ องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรั บเปลี่ยน
แผนงาน เน้ นสัมฤทธิผลของการดาเนินงาน โดยการปรั บทัศนคติ และพฤติกรรมการ
   ั ิ
ปฏิบตงาน เน้ นการสร้ างแนวคิดใหม่ ตามหลักวิชาการสมัยใหม่
      พ.ร.ก. จึงกาหนดหลักการให้ ส่วนราชการมีการพัฒนาความรู้ เพื่อนาไปสู่การ
เป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ โดยยึดแนวทาง
.สร้ างระบบให้ มีการรับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
.ต้ องสามารถประมวลความรู้ และประยุกต์ ใช้ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมตาม สถานการณ์
.ต้ องส่ งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสัยทัศน์ และปรั บเปลี่ยนทัศนคติใหม่
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดแก่ องค์ กร
.ต้ องมีการสร้ างความร่ วมมือ ของข้ าราชการเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และนามา
    ั ิ              ิ
ปฏิบตงานร่ วมกัน เพื่อนามาปฏิบัตงานให้ เกิดประโยชน์ สูงสุด


 Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                        18
 Thailand
 ้
เปาหมายของการบริหารองค์ ความรู้

1. พัฒนางานให้ มีคุณภาพและเกิดสัมฤทธิผลในการนา
  ไป ปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาคนในองค์ กร และข้ าราชการทุกระดับ
3. เพื่อพัฒนาฐานความรู้ ช่ วยให้ องค์ กรเกิดศักยภาพ

Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            19
Thailand
การพัฒนารูปแบบการบริหารองค์ ความรู้ในหน่ วยงาน
ภาครัฐ (Best Practices)
     ้
1.แต่ งตังคณะกรรมการดาเนินการกิจกรรม และกรรมการ
 ฝ่ ายบริหาร
               ้       ื้
2. จัดประชุมคณะกรรมเพื่อชีแจงนโยบาย ปูพนความรู้ ด้าน
 องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ และการบริหารองค์ ความรู้ ภายใน
 องค์ กรร่ วมกันวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบติั
 Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            20
 Thailand
จัดทา Action Plan ความก้ าวหน้ า
- รายงานการดาเนินงานการเรียนรู้ ผลที่เกิดจากการ
เรียนรู้
- คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ กับคณะทางาน และให้
 ความรู้เพิ่มเติม
             ิ
- จัดทาคู่มือการปฏิบัตร่วมกัน
- เปิ ดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และส่ งเสริมบรรยากาศให้
 เกิดการเรี ยนรู้
      ี ้
- จัดเวทีพ่ เลียง การสอนงาน แชร์ ประสบการณ์ เผยแพร่
- จัดเวทีให้ หน่ วยงานอื่นเข้ ามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
 เกิดองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of           21
Thailand
การจัดการความรู้ตามแนวคิดของ Nonaka &Takeuchi
แนวทางนาไปปฏิบัติ 7 ประการ คือ
1. การสร้ างวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับองค์ ความรู้ในองค์ กร
2. การสร้ างทีมจัดการความรู้
3. การสร้ างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้อย่ างเข้ มข้ นใน
  กลุ่มพนักงานระดับล่ าง
4. จัดการความรู้ไปพร้ อมกับการพัฒนาสินค้ า/ วิธีการใหม่ หรือ
  พัฒนารูปแบบการทางาน
5. เน้ นการจัดการความรู้แบบใช้ พนักงานระดับกลางเป็ นตัว
  ขับเคลื่อน (Middle-up down management)
6. เปลี่ยนองค์ กรไปเป็ นแบบ “พหุบาท” (Hypertext)
7.Dr.Pornphanงเครือข่of ยความรู้กับโลกภายนอก
  สร้ า Pumipu The CSTI า                 22
 Thailand
 การสร้ างวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับองค์ ความรู้ในองค์ กร
     ผู้บริหารต้ องสร้ างวิสัยทัศน์ เพื่อสื่อสารให้ ทุก
                         ิ ั
 คนได้ ร้ ู เป็ นค่ านิยมร่ วม นาไปสู่การปฏิบัตทศน์ ต้ อง
 เปิ ดโอกาสให้ ทุกคนมีส่วนร่ วม รู้ สึกผูกพัน นาไปสู่
         ้
 วิสัยทัศน์ นัน เช่ น วิสัยทัศน์ ของ สกว สร้ างสรรค์
 ปั ญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of             23
Thailand
สร้ างทีมจัดการความรู้ ขององค์ กร
ทีมจัดการความรู้ ประกอบด้ วยบุคคล 3 กลุ่ม

1 .ผู้ ปฏิบตจัดการความรู้ ได้ แก่ พนักงานปฏิบติ
      ั ิ                ั
หรือทีมรับผิดชอบโดยตรง
2 .ผู้ บริหารระดับกลาง เป็ นผู้ขับเคลื่อน
3 .ผู้ บริหารระดับสูงขององค์ กร


 Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of         24
 Thailand
              ิ
         ผู้ปฏิบัตจัดการความรู้ ทาหน้ าที่หลัก 4 ประการ

                 1. การเสาะหาความรู้
                 2 . การสร้ างความรู้
                 3. การสั่งสมความรู้
                 4. การใช้ ความรู้


Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                   25
Thailand
         ิ
    ผู้ปฏิบัตต้องทางานร่ วมกับผู้เชี่ยวชาญความรู้
• บทบาทหลักคือการนาเอาความรู้ ท่ ฝังอยู่ในตัว
                     ี
 ของพนักงานและองค์ กร ระดับปฏิบัตมา     ิ
                ี
 แลกเปลี่ยนกับความรู้ ท่ ชัดแจ้ ง เพื่อให้ เกิดการ
 นาความรู้ ไปสู่การบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญทา
               ี
 หน้ าที่เปิ ดเผยความรู้ ท่ ชัดแจ้ ง (Explicit
 Knowledge) ไปเก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ ให้ ค้นหา
 จัดหมวดหมู่ และเพื่อจัดส่ งให้ พนักงานได้ ง่าย
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of             26
Thailand
 ผู้บริหารระดับกลาง มีหน้ าที่

 -       ี
  แปลงความรู้ท่ ฝังลึก          ี
                ความรู้ท่ เปิ ดเผย จับต้ องได้
 - เป็ นตัวกลาง นาวิสัยทัศน์ ผ้ ูบริหารระดับสูง
                         ี
                  เป็ นความรู้ท่ เปิ ดเผยชัดแจ้ ง
 - นาความรู้ มาแชร์       ิ
               สู่วสัยทัศน์ ระดับบุคคล      สู่
 การ
  ปฏิบติั
                     ี
 - แปลงความรู้ หรื อเกลียวความรู้ท่ ฝังลึก      เปิ ดเผย
     ใน    ข้ ามหน่ วยงาน
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                 27
Thailand
                 การหมุนเกลียวความรู้
                          Tacit

                   Socialization    Externalization

           Tacit                            Explicit

                   Internalization        Combination


                         Explicit
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                               28
Thailand
                 ผู้บริหารระดับสูงขององค์ กร

 ทาหน้ าที่ 3 ประการ คือ
         ้
  1. กาหนดเปาหมายของการจัดการความรู้ เช่ น วิสัยทัศน์
 เกี่ยวกับการจัดการความรู้
                       ้
   2.สร้ างบรรยากาศ/กติกาขององค์ กรที่เอือต่ อการเรียนรู้
            ี       ั  ้
   3.คอยจับความรู้ท่ ทรงคุณค่ า ที่พฒนาขึนในกระบวนการ
 เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) ขององค์ กรในลักษณะ
  ( New paradigm)
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                 29
Thailand
  การสร้ างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความรู้อย่ าง
  เข้ มข้ นในกลุ่มพนักงานระดับล่ าง

      การสร้ างบรรยากาศเป็ นบริบทที่สาคัญของ
  องค์ กรที่จะสร้ างประสบการณ์ ให้ ทุกคนเกิดการเรี ยนรู้
  โดยตรง เช่ น การจัดให้ ไปดูงาน เรียนรู้โดยสัมผัส
                    ี
  บรรยากาศภายนอก เน้ นความรู้ท่ ฝังลึก
            กระบวนการ Socilaization

Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                30
Thailand
จัดการความรู้ ไปพร้ อมกับการพัฒนาสินค้ า
วิธีการใหม่ /พัฒนารู ปแบบการทางาน
             ั
การจัดการความรู้ควบคู่พฒนา ประสิทธิผล
(Effectiveness) ของงาน ในการจัดการสมัยใหม่ หมายถึง
การจัดการเพื่อให้ เกิดประสิทธิผล 4 ประการคือ
 1 ตอบสนองลูกค้ า        2. มีนวัตกรรม
 3. มีการพัฒนาและใช้ ศักยภาพ Competency อย่ างเต็มที่
 4. มีประสิทธิภาพ (efficiency)
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of           31
Thailand
            การจัดการของ Nonaka & Takeuchi
  • ใช้ หลักการบริ หาร Middle - up –down เน้ น ผบ.
           ั
   กลางเป็ นผู้ขบเคลื่อนกระบวนการบริ หารภายใน
                           ั
   องค์กร เชื่อว่า ผบ.กลางคือผู้เชื่อมโยงการปฏิบติที่ดี
        ั
   เป็ นผู้ขบเคลื่อน เชื่อมโยง และทาให้ องค์กรเกิดการ
   เรี ยนรู้ได้ ดีDr.Pornphan Pumipu The CSTI of              32
Thailand
 เปลี่ยนองค์ กรไปเป็ นแบบ “พหุบาท”(Hypertext)

  องค์ กรพหุบาท คือองค์ กรที่มีหลายบริบท (context) อยู่
 ในเวลาเดียวกัน( Hyper-context ) คือการจัดการความรู้
               ้       ้
 แบบหมุนเวียนอยู่ระหว่ างชันต่ างๆ ให้ เกือกูลกันและกัน
             ี
 เกิดการจัดการความรู้ ท่ ทรงพลัง


Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of            33
Thailand
 บริบทของพหุบาท ได้ แก่

 1. บริบทตามปกติเป็ นรู ปแบบองค์ กรพีรามิดเดิม
   (bureaucracy)
                      ้
 2. บริบทของ Project Team ร่ วมทางานเพื่อเปาหมาย
 อย่ างใดอย่ างหนึ่งแล้ วสลายตัว
 3. บริบทฐานความรู้ Knowledge base คอยสกัด
 รวบรวม และสังเคราะห์ ยกระดับความรู้ จาก1-2 บริบท
 อานวยความสะดวก จัดการความรู้ ของ จนท.ทุกระดับ

Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of         34
Thailand
 สร้ างเครื อข่ ายความรู้ กับโลกภายนอก

 มีประเด็นที่เกี่ยวข้ องอยู่ 3 ประการคือ
     1. การมีระบบการรับรู้ และตรวจสอบข่ าวสาร
 ความก้ าวหน้ าของความรู้ลักษณะ intelligence
     2. การแลกเปลี่ยนความรู้กับภาคี หรือ
 เครือข่ าย
     3. สกัดความรู้จากลูกค้ า หรือเชื่อมโยงความรู้
                    ี
 จากผู้ใช้ บริ การ โดยเฉพาะความรู้ ท่ ฝังลึกที่เกิดจากการ
 ใช้ บริการ หรือผู้บริโภค
Dr.Pornphan Pumipu The CSTI of                35
Thailand

								
To top