Christelijke Hogeschool Nederland Van Hall Larenstein by 7lK8y5

VIEWS: 9 PAGES: 2

									                     Intentieverklaring


De Waddenacademie: een uitgelezen kans

De Raad van Bestuur van Wageningen University and Research (WUR) en van Alterra, de
Colleges van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG),), de Christelijke Hogeschool
Nederland (CHN), de Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) en de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden (NHL) hebben met grote belangstelling kennis genomen van gedachten tot
ontwikkeling van een Waddenacademie.

Zij hebben niet alleen medewerkers van hun instellingen gestimuleerd op onderdelen een
inhoudelijke bijdrage te leveren aan de gedachtevorming rond deze academie, maar hebben
thans ook het initiatief genomen gezamenlijk verder vorm te geven aan de bestuurlijke
inrichting van dit instituut. Zij willen bij dit initiatief ook graag het Koninklijk Nederlands
Instituut voor het Onderzoek der Zee (NIOZ) betrekken.

De Colleges en de Raad van Bestuur doen dit vanuit de visie dat de Waddenacademie een
uitgelezen kans biedt tot het gezamenlijk, integraal en instellingsoverstijgend opzetten en
uitvoeren van samenhangende programma’s van fundamenteel onderzoek, van toegepast
onderzoek, van hoger onderwijs én van voorlichting rond, over en ten dienste van één van
de meest bijzondere gebieden op aarde. Zij doen dit ook vanuit de visie dat de bij hun
instellingen aanwezige kennis op het gebied van (onderwijs in, onderzoek naar en
voorlichting over) bijvoorbeeld milieu, ecologie, watermanagement, biologie, hydrografie,
toerisme, recreatie, verkeer, recht, bestuurskunde enzovoort, zal leiden tot innovatieve
vormen van kennis. Dit zal ook leiden tot een beter en duurzaam beleid met betrekking tot en
beheer van het gebied.

De besturen willen met steun van de provinciale besturen van Groningen, Fryslan en Noord
Holland een bestuurlijke constructie in het leven roepen die deze instellingsoverstijgende,
integrale en multidisciplinaire aanpak langdurig en structureel borgt. Zij willen dit op een
zodanige wijze verder vorm geven dat de hiermee gegenereerde kennis niet alleen wordt
aangewend ten gunste van het Waddengebied en ten gunste van hun eigen instellingen,
maar ook ten gunste van de (internationale) gemeenschap, bijvoorbeeld de internationale
wetlands.

Daartoe willen zij op basis van artikel 8.1 van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek het Samenwerkingsinstituut Waddenacademie in het leven
roepen waarin (in eerste instantie) deze instellingen gezamenlijk de bestuurlijke
verantwoordelijkheid op zich nemen tot opbouw en ontwikkeling van de Waddenacademie. In
de overeenkomst zal de bestuursstructuur nader worden ingevuld.

Binnen het samenwerkingsinstituut zullen medewerkers (docenten, hoogleraren, lectoren,
voorlichters, communicatiedeskundigen en andere medewerkers) en studenten vanuit de
instellingen werkzaam zijn. Dezen stellen hun kennis en ervaring onder
eindverantwoordelijkheid van het bestuur ter beschikking, ontwikkelen samenhangende
onderwijs- , onderzoeks- en voorlichtingsprogramma’s en voeren deze uit. Ook internationaal
vermaarde onderzoekers, docenten en communicatiedeskundigen zullen participeren in deze
programma’s.

De besturen willen andere partijen ook betrekken bij de Waddenacademie. Zij willen echter
z.s.m. na politieke en beleidsmatige besluitvorming op landelijk niveau in samenwerking met
de eerdergenoemde drie provinciale besturen de voortrekkersrol gezamenlijk op zich nemen.
Christelijke Hogeschool Nederland  Van Hall Larenstein
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden  Rijksuniversiteit Groningen
Wageningen University and Research
mede namens Alterra

								
To top