Havnanytt nr1 2009 by HC120324234143

VIEWS: 20 PAGES: 12

									                  Informasjonsavis for
                    Sameieforeningen
                  Havna Skjærgårdspark
       Havnanytt
          Nr. 1 – 2009
Kjære andelseier,
Det innkalles med dette til Årsmøte i Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark
18. april 2009 kl. 13.00, på Rica Havna Hotel.

Datoen har vært kunngjort tidligere på www.havnanett.no. Vi håper flest mulig av
andelseierne har anledning til å komme på årsmøtet.

Følgende saker står på dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Kartlegging av stemmetallet
  3. Konstituering av møtet:
     a) valg av ordstyrer
     b) valg av referent
     c) valg av to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsberetning for 2008
  5. Regnskap og revisjonsberetning 2008
  6. Budsjett
     - fastsettelse av beløp til strøm
     - fastsettelse av beløp til vedlikehold
     - fastsettelse av beløp til styrehonorar og revisor
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av leder styremedlemmer, revisor og valgkomite.

Styret og revisor for Sameieforeningen har i perioden 2008/2009 bestått av:

    Styret og revisor for Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark 2008 / 2009

Bente Karlsen    Plogvn. 77 B      M:993 556 12    bente.karlsen@fmoa.no
Styreleder      0681 Oslo        K:22 00 39 18
Margarethe      c/o Fürst        K:2290 9518    mhaugen@furst.no
Haugen        Søren Bulls v 25    Fax: 22909606
           1051 Oslo        M:900 40 583
           Hoffsj.Løvenskioldsv  K:6713 0410    aase.dyrstad@flebu.com
Åse Dyrstad     42 d, 0382 Oslo     M:926 59 689    aase@norsk.stanseindustri.no
Ole Andreas     Østlivn. 56       M:926 63 939    ole.andreas.hansen@handball.no
Hansen        1811 Askim
Rolf Taraldsen    Blåbærlia 32      P: 63903196    rolfta@online.no
           2150 Årnes       M: 92245972
Kristian Fredrik   Rica Havna Hotell    K33303000     kristian.fredrik.mehus@rica.no
Mehus        Havnaveien       M:924 84 629
Adm.dir. RHH     3145 Tjøme
Revisor:                   K: 67064301    kyrre.stensland@erfa.no
Kyrre Stensland               M: 41294443

Valgkomite: Oddmund Kyllesø
      Arnt Salvesen

Årsberetning for SHS 2008
Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter. Dugnad ble arrangert på Havna 10. mai og det
var som tidligere et samarbeid med Rica Havna Hotel, Sydhavna Vel og Sameieforeningen
Havna Skjærgårdspark. Det var også denne gang svært få fremmøtte andelseiere i SHS.
Styret har tidligere tatt opp problemstillingen med at det møter svært få andelseiere fra SHS
og foreslår at denne avvikles.

I løpet av året er følgende gjennomført:

    Det ble avdekket store lekkasjeskader mellom hytte 28 og 29, noe som medførte et
    stort og kostbart restaureringsarbeid. Bæreveggene mellom hyttene måtte i sin helhet
    ned og bygges opp igjen, noe som er et svært omfattende arbeid da hyttene i
    mellomtiden må ”stemples” opp, gavlveggen på hytte 28 ble byttet, takelementene var
    skadet og ble byttet ut, og all takstein måtte ned for å avdekke det totale omfanget.
    Kjøkkenet i hytte 28 måtte demonteres og erstattes med nytt, badet i hytte 29 hadde
    fått skader og måtte oppgraderes. Totalt kostet arbeidet med dette ca. 330 000,- kroner,
    i tillegg kommer utgifter til nytt kjøkken mv på ca. kr. 40.000,-.
    Det er også avdekket skader på enkelte gradrenner (der hvor lekkasjen oppstår)
    mellom andre hytter og arbeidet med midlertidig utbedring av disse er gjennomført.
    Arbeid i henhold til serviceavtalen, maling av hytter, lakking av gulv mv er foretatt.
    Utskifting av 6 terrassedører.


Planlagte oppgaver:

  -  Tak konstruksjon og gradrenner på enkelte hytter må vedlikeholdes/skiftes på sikt, de
    som har behov for vedlikehold er oppgradert midlertidig
  -  Drenering av enkelte partier på området
  -  Fortsette utskifting av terrassedører
  -  Utskifting av defekte varmtvannsbeholdere

Det er konstatert at det nå fremover vil være behov for en del vedlikehold. De gradrenner som
er utbedret midlertidig, må skiftes på sikt.
På bakgrunn av de kostnader som er forbundet med restaureringen av hytte 28/29 samt
stipulert behov for ytterligere utbedringer fremover, foreslår styret i forslag til budsjett at
vedlikeholdsavgiften økes med kr. 500,- i 2009. Andel vedlikehold blir da kr. 1.300 og
utgifter til strøm kr. 400,- (det samme som tidligere).
Varmtvannsberederne, som nå er noen år, begynner å takke for seg. Det er derfor allerede nå
behov for å skifte ut noen, flere vil sannsynligvis komme etter hvert.
Drenering har det vært behov for lenge, og de områder som er verst søkes utbedret allerede i
inneværende år.
Imidlertid avhenger fremdriften av disponible midler. Styret prioriterer de oppgaver som
syntes viktigst, og tar øvrige oppgaver/planer etter hvert som økonomien tillater det.

For å spare penger er det nå innført sparetiltak i hyttene mht strømforbruk. Ovnene står på 10
grader, og det anbefales at man ringer en dag på forhånd når man har tenkt seg nedover, så vil
ovnene bli skrudd opp slik at det er varmt i hytta ved ankomst.Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark
Resultatregnskap 01.01.-31.12.            Note  2008    2007

Driftsinntekter

Andels inntekter til Sameiet kr. 1 200,- pr. andel     588 000  572 650
totalt 490 andeler
Total Driftsinntekter                    588 000  572 650


Driftskostnader

Strøm                            236 389  181 784
Renhold                              -   13 239
Mindre anskaffelser Inventar             1   30 604  277 694
Reparasjon og vedlikehold hytter           2   610 232  257 435
Honorar, juridisk bistand                   6 653   12 232
Styrehonorar                         36 000   36 000
Utsendelser, trykking, tlf. mv                11 127   15 040
Reiseutgifter                         2 204     -
Forsikringspremier (Styreansvar)               2 500   2 500
Kostnader Styremøter                     17 624   5 423
Sum Driftskostnader                     953 332  801 347

Driftsresultat                       -365 332  -228 697

Finans inntekter og finanskostnader
Renteinntekter bank                     22 336   20 782
Rentekostnader                          -     -
Netto Finans                         22 336   20 782

Resultat                          -342 996  -207 915
Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark


Balanse pr 31.12              Note     2008      2007


EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer Richa Havna Hotel                3 600         -
Sum Fordringer                       3 600         -

BN Bank                     3    205 866      552 462
Sum Omløpsmidler                     205 866      552 462

SUM EIENDELER                      209 466      552 462
GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital
Egenkapital pr 1/1-                   552 462      760 377
Sum egenkapital                     552 462      760 377

Opptjent egenkapital
Årets resultat                 4    -342 996     -342 996
Sum opptjent egenkapital                -342 996     -207 915

Egenkapital pr 31/12              4    209 466      552 462


SUM GJELD OG EGENKAPITAL                 209 466      552 462
Bente Karlsen /s/       Margarethe Haugen /s/        Åse Dyrstad /s/


            Ole Andreas Hansen /s/    Rolf Taraldsen /s/
    Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark

    Noter til Resultatregnskap og Balanse År 2008

Note
1   Mindre anskaffelser inventar kr 30 604,- består av :
    Anskaffelser av div fornyelser av kjøkkenutstyr, komfyrer, kjøleskap og
    oppvaskmaskin.

Note
2   Reparasjon og vedlikehold hytter kr 610 232,- består av:
    Større reparasjoner og oppretting av hytte 28 og 29 tilsammen kr 328 401,-.
    Utskifting av terrassedører med kr 257 768,-.

Note
3   BN Bank:
    Innestående saldo pr 31/12-2008 kr 205 866,12.

Note
4   Årets resultat
    Årets resultat reduserer egenkapitalen med kr 342 995,-
    Ny egenkapital pr 31.12.2008 kr 209 466,-.
Rica Havna’s serviceavgift omfatter:

  -  Vann og kloakkavgift
  -  Avfall
  -  TV-lisens
  -  Forsikring
  -  Festeavgift
  -  Hovedrenhold
  -  Vedlikehold- og vaktmestertjenester
  -  Administrasjon
Kyrre Stensland
Til Årsmøte i SAMEIEFORENINGEN
HAVNA SKJÆRGÅRDSPARKREVISJONSBERETNING FOR 2008


Jeg har revidert årsregnskapet for Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark for året 2008.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 342 996,-. Regnskapet består av resultatregnskap og
balanse. Driftsinntekter utgjør kr. 588 000,- og driftskostnader er kr. 953 332,-
Av driftskostnader utgjør kr. 36 000,- godtgjørelse til styret.


Jeg har utført revisjonen i samsvar med god regnskapsskikk.


Jeg mener at:
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for
foreningens økonomiske stilling 31. Desember 2008.


Styret har oppfylt sin plikt til å sørge for en ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med god regnskapskikk.
Oslo, 10/03-2009……………………………..
Kyrre Stensland
Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark
BUDSJETT 2009
Driftsinntekter

Andels inntekter til Sameiet kr. 1 700,- pr. andel      833 000
Total Driftsinntekter                    833 000


Driftskostnader

Strøm                            235 000
Renhold                            13 500
Anskaffelser av inventar og mindre utstyr          150 000
Serviceavgift Rica Havna Sør                  5 900
Reparasjon og vedlikehold hytter               350 000
Honorar, juridisk bistand                   12 500
Styrehonorar                         36 000
Utsendelser, trykking, tlf. mv                15 000
Reiseutgifter                         8 000
Forsikringspremier (Styreansvar)                2 500
Kostnader Styremøter                     18 000
Sum Driftskostnader                     846 400

Driftsresultat                        -13 400

Finans inntekter og finanskostnader
Renteinntekter bank                      20 000
Rentekostnader                           -
Netto Finans                         20 000

Resultat                            6 600


Styret foreslår at vedlikeholdsavgiften økes med kr 500,- pr andel pga
fremtidige vedlikeholdsutgifter.
Dvs:
Andel strøm             400,00 pr ukeandel
Andel vedlikehold         1 300,00 pr ukeandel
Til sammen andelsinntekter sameiet 1 700,00 pr ukeandel
                     NAVNESEDDEL
                  (Leveres ved oppmøte)1.  Navn:

   Hyttenr/ukenr
2.  Antall andeler

3.  Adresse:

4.  Telefonnr.

5.  E-postadresse:


De som er forhindret fra å møte, kan gi fullmakt til stedfortreder ved bruk av nedenstående
formular.


                 Fullmakt til Årsmøtet 2009

Navn (blokkbokstaver)____________________________________________________

Gis herved fullmakt til å møte på Årsmøtet i SHS
Lørdag 18. april 20091.  Navn:

   Hyttenr/ukenr
2.  Antall andeler

3.  Adresse:

4.  Telefonnr.

5.  E-postadresse:


Sted,______________, den____.____.2009


Alle representanter fra bedrifter, organisasjoner etc. må medbringe en bekreftelse på at de er
dens godkjente representant, signert av virksomhetens leder.
Valgkomiteens innstilling til nytt styre til
Årsmøtet 18. april 2009 :

Leder:        Bente Karlsen     ikke på valg
Styremedlem     Margarethe Haugen   ikke på valg
   ”        Åse Marie Dyrstad   gjenvalg for 2 år
   ”        Per Otto Furuseth   ny for 2 år
   ”        Rolf Taraldsen    ikke på valg

Medlem av styret utpekt av Rica Havna Hotel – Dir. Kristian Fredrik Mehus.

Revisor       Kyrre Stensland    ikke på valg.


Styret innstiller på at Oddmund Kyllesø og Arnt Salvesen fortsetter i valgkomiteen.
Hoveduke   2009     2009     2010     2010     2011
       VÅR     HØST     VÅR      HØST     VÅR
22      19      47      20      48      21
23      20      48      21      49      8
24      21      49      8       36      9
25      8      36      9       37      10
26      9      37      10      38      11
27      10      38      11      39      12
28      11      39      12      40      13
29      12      40      13      41      14
30      13      41      14      42      15
31      14      42      15      43      16
32      15      43      16      44      17
33      16      44      17      45      18
34      17      45      18      46      19
35      18      46      19      47      20
NB! Nå er inn- og utsjekking fredag både for hoveduker og tilleggsuker.
               UTLEIE AV ANDELER
        Vennligst benytt dette skjemaet dersom dere ikke ønsker å benytte
                     deres andeler,
         men ønsker at Rica Havna Hotel skal stå for utleie av disse.
         Rica Havna Hotell garanterer ikke utleie for ønsket periode,
                dette er avhengig av etterspørsel.

               Send skjemaet til resepsjonen på:
                E- post: rica.havna.hotel@rica.no
                    Fax: 33 30 30 01
                 Havnaveien 50, 3145 Tjøme
        Ønsker dere skjema på mail, vennligst kontakt Rica Havna Hotell.    Hytte nr:
    Andelshavers navn:
    Adresse:
    Tlf:                       Mobil:
    Bankontonr.:
                         Uke         Benytte selv      Kan leies
                                                ut
    Hoveduke nr:
    Tilleggsuke vår:
    Tilleggsuke høst:
    Eventuelle
    anmerkninger:


   Sted:___________________ Dato:________________


   ___________________________________
   Underskrift___________________________________________________________________________
ADM   Rica Havna Hotel   Tel:    +47 33 30 30 00     Bank:   Gjensidige NOR
    Havnaveien 50     Fax:    +47 33 30 30 01     IBAN:   NO 61 249 006 244 05
               E-mail: rica.havna.hotel@rica.no  Swift:  UBNONOKK
    NO-3145 Tjøme     Internett: www.rica.no       Org.nr.  NO 941 082 998 MVARica Havna Hotel bygger 38 nye leiligheter med fantastisk utsikt utover det populære
Røssesundet på Tjøme. Hotellet vil få eksklusive suiter og dobler romkapasiteten til totalt 140
rom. De vakre naturomgivelsene og stedets sjarm vil være som før men hotellet vil kunne
tilby en rekke nye fasiliteter.

Stedet vil egne seg meget godt for både individuelle gjester på ferie og weekendopphold, samt
grupper på opp til 150 – 200 personer. Vi åpner eiendommen mot sjøen, erstatter asfalt med
grøntområder og omdirigerer bilene til ny skjermet hovedparkering i vest. Eksisterende
bygningsmasse vil fremstå som lys og moderne med egen spa avdeling med behandling,
velvære og trening. Samtidig utvider og renoverer vi vår restaurant og bygger en helt ny
uteservering ytterst på bryggekanten. vi anlegger nye park- og lekeområder, oppgraderer
strandområdet, samt bygger ny sesongbutikk.

Ved Rica Havna Hotel finner du den idyllen du lengter etter. Kombinasjonen av de lune og
vakre rundt hotellet og det vidåpne havet som taktfast treffer svabergene gir selv de mest
krevende konferanser et innslag av frihet, nærhet og stillhet.


Velkommen til NYE Rica Havna Hotel
Her finner du idyllen du lengter etter. Kombinasjonen av de lune og vakre omgivelsene rundt vårt
nyoppussede hotell gir følelsen av frihet, nærhet og stillhet. I løpet av våren 2009 står 38 nye
leiligheter med en fantastisk utsikt utover Røssesundet klare og et nytt parkanlegg med uteservering
ønsker deg velkommen til en flott opplevelse.

Nye Rica Havna Hotel tilbyr:
• 80 båtplasser i gjestehavnen          • Ny sesongbutikk
• Nye park og lekeområder            • Ny restaurant
• Nytt spa anlegg                • Ny stor uteservering på bryggekanten
* Sommershow                   * Barneunderholdning
KJÆRGÅRD OG
Returadresse: Rolf Taraldsen
       Blåbærlia 32
       2150 Årnes

								
To top