Kaikki tarjoajat ovat tarjouspyynn�n mukaisesti sitoneet tarjouksensa yksikk�hinnat Nord Pool s�hk�p�rssiss� 2

Document Sample
Kaikki tarjoajat ovat tarjouspyynn�n mukaisesti sitoneet tarjouksensa yksikk�hinnat Nord Pool s�hk�p�rssiss� 2 Powered By Docstoc
					KESKI-UUDENMAAN VESIEN-      ESITYSLISTA-              Yh 1/09
SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ        PÖYTÄKIRJA
Yhtymähallitus           1/12
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS

Aika:         14.1.2009 klo 17.00 – 18.10

Paikka:        Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu 4 B, 04250 Kerava

Läsnä:        jäsen Liukolammen varajäsen Salmenkaita Vantaan kaupungista,

           jäsenet Honkasalo ja Wilen Keravan kaupungista,

           jäsen Kulmala Tuusulan kunnasta,

           jäsenet Alhonen, Heikkilä, Lindtman ja Pentikäinen Vantaan
           kaupungista,

           Talouspäällikkö Mäkinen Vantaan kaupungista
           Toimitusjohtaja Jukka Vainio Aitovesi Oy:stä (1- 6 §:ien ajan)
           Toimitusjohtaja Pekkarinen
           Rakennus- ja suunn.ins. Huurkivi (1-7 §:ien ajan)
           Taloussihteeri Sinisalo

Poissa:        jäsen Komonen ja varajäsen Nyman Järvenpään kaupungista
           sekä jäsen Pekkonen ja varajäsen Sulander Tuusulan kunnasta

Puheenjohtaja:    Lindtman

Pöytäkirjanpitäjät:  Sinisalo 1-8 ja 10-12 §:t
           Lindtman 9 §


1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätös:        Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

           Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jenni Komonen ja Marja-
           Leena Kulmala.
                  2/12
Tj:       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:     Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Pentikäinen ja Marja-Leena
         Kulmala.

3§

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tj:       Hyväksytään    ennakolta   jaettu   esityslista  kokouksen
         työjärjestykseksi.

Päätös:     Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4§

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tj:       Todetaan, että pöytäkirjantarkastajat    ovat  tarkastaneet  ja
         hyväksyneet pöytäkirjan Yh 8/08.

Päätös:     Todettiin.

5§

KUNNOSTUSTYÖRYHMÄN PÖYTÄKIRJA

Tj:       Merkitään tiedoksi Kunnostustyöryhmän pöytäkirja 5/08.

Päätös:     Merkittiin tiedoksi.

6§

VUODEN 2008 JÄTEVESIMÄÄRÄT

         Liitteenä 1 on yhteenveto mittaustuloksista. Niistä päästään
         yhteen- ja vähennyslaskuin kuntakohtaisiin vesimääriin, kun
         otetaan huomioon mm.

         -  kuntien ilmoittamat vesien paikalliset siirrot kuntarajojen yli tai
           muuten verkostosta toiseen eli ns. rajavedet ja

         -  kuntayhtymän viemärien sisäänvuoto ja sen laitosten suoraan
           viemäriin johtama käyttövesi.

         Jäsenkunnat sekä Sipoo ovat itse mitanneet rajavesiä tai niiden
         määristä on käyttöveden kulutukseen ja viemäripituuteen
         perustuva sopimus tai liitto-/yhtymähallituksen hyväksymä
         laskuperiaate.

         Liitteenä 2 on esitetty edellä selostetuin periaattein laadittu
         jakolaskelma ja kaavio vesimäärien muodostumisesta.
          3/12

Vertailu edellisiin vuosiin näyttää seuraavalta:

 Kunta     Vesimäärä, milj. m³
        2005   2006    2007      2008  Muutos
                              %
 Järvenpää   3,43    3,32    3,48     3,73  +7
 Kerava    3,77    3,79    4,05     4,07  + 0,5
 Tuusula    2,99    2,78    3,09     3,46  + 12
 Vantaa    5,18    5,11    5,54     5,96  +8
 Sipoo     0,53    0,55    0,54     0,64  + 18
 Mäntsälä   0,07    0,09    0,09     0,11  + 17
 Kuntayht.   0,13    0,32    0,17     0,46  + 170
 Yhteensä   16,11   15,96   16,95     18,32  +8
 Pornainen    -      -     -      0,095   -

Vuosi 2008 oli erittäin runsassateinen. Runsaat talvi- ja
syyssateet lisäsivät kuntien viemäristöjen vuotovesimääriä
poikkeuksellisen paljon, jolloin kuntayhtymän kokonaisvesimäärä
ylitti keskiarvoennusteen huomattavasti. Lähes normaalisateisiin
vuosiin 2005 ja 2006 verrattuna kokonaisvesimäärä oli 14-15 %
suurempi. Erityisesti Sipoon ja Tuusulan vesimäärien voimakas
lisääntyminen edellisvuodesta selittynee vuotovesillä. Toisaalta
Keravan vesimäärän säilyminen lähes ennallaan selittyy osittain
Koffin   vesimäärin  pienenemisellä   yli 100 000  m³:llä.
Kuntayhtymän oma vesimäärä on jakolaskelman jäännöstermi,
joka sisältää mm. tunnelivuodot ja mittausepätarkkuudet.

Pornaisten kunnan sekä Etelä-Mäntsälän haja-asutusalueiden
jätevesiä alettiin johtaa 15.4.2008 Pornaisten siirtoviemärin kautta
meriviemäriin 10.5.2006 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti.
Vuoden 2008 vesimäärä, 0,095 milj. m³ jäi vielä varsin pieneksi
lähinnä vesiosuuskuntien verkostojen keskeneräisyyden takia.
Pornaisten keskustaajaman lisäksi siirtoviemärin piirissä on kolme
suurta vesiosuuskuntaa, Suoni, Mustijoki ja Etelä-Pornainen.
Niistä kaksi viime mainittua ovat perustaneet Aitovesi Oy:n, joka
vastaa    näiden    osuuskuntien    vesihuoltoverkostojen
rakennuttamisesta, huollosta ja ylläpidosta. Niiden noin 250
kilometrin pituinen vesihuoltolinja valmistuu v. 2010 palvelemaan
yli tuhatta taloutta. Aitovesi Oy:n toimitusjohtaja ja samalla
vesiosuuskunta Suonen hallituksen sihteeri Jukka Vainio esittelee
kokouksessa vesiosuuskuntien vesihuoltotoimintaa.

Kuntayhtymän pumppaamoilta ei tapahtunut ylivuotoja vesistöön.

Suurin  Viikinmäen  puhdistamon   tulotunneliin  pumpattu
vuorokausivirtaama oli 4.12.2008 syyssateen seurauksena
129 000 m3/d, ja suurimmaksi tuntihuipuksi mitattiin 1 690 l/s.

Jäsenkuntakohtaiset vesimääräluvut on       noudatetun  tavan
mukaan perusteltua pyöristää 1 000 m³:ksi.
                  4/12

Tj:       Yhtymähallitus

         a)      merkitsee tiedoksi    selvityksen  vuoden  2008
               viemärivesimääristä,

         b)      vahvistaa seuraavat vesimäärät maksuperusteiksi

               Järvenpää          3 726 000 m³
               Kerava            4 071 000 m³
               Tuusula           3 458 000 m³
               Vantaa            5 295 000 m³
               Vantaan Ylästö         220 079 m³
               Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy 447 645 m³
               Sipoo             640 533 m³
               Mäntsälä (Ohkola)       110 562 m³
               Pornainen            94 768 m³

Käsittely:    Kuultiin Aitovesi Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vainion esittämä
         tilannekatsaus Mäntsälän ja Pornaisten alueella toimivien
         vesiosuuskuntien toiminnasta ja kehityssuunnitelmista.

Päätös:     Ehdotukset a ja b hyväksyttiin yksimielisesti.

7§

KOIVUHAKA-PIHLAJAMÄKI MERIVIEMÄRIN PÄIVITETYT PERUSKORJAUSURAKKA-
ASIAKIRJAT JA URAKKATARJOUSTEN PYYTÄMINEN

         Yhtymähallitus merkitsi 26.2.2008 (Yh 2/08, 24 §) tiedoksi
         meriviemäriosuuden             Koivuhaka-Pihlajamäki
         peruskorjaussuunnitelmien ja urakka-asiakirjojen valmistumisen ja
         tarjousten   pyytämisen  sekä   hyväksyi  samalla  FCG
         Suunnittelukeskus Oy:n (nyk. FCG Planeko Oy) tarjouksen
         tarjousvertailun suorittamisesta. Yleisjaoston alunperin 5.2.2008
         hyväksymät urakka-asiakirjat muodostavat kokonaisuuden
         8.12.2004 (Yh 2/04, 134 §) hyväksyttyjen Koivuhaan
         viemäriliitoksen peruskorjauksen urakka-asiakirjojen (30.11.2004/
         Ramboll Finland Oy) kanssa.

         Koska peruskorjauksen urakkakyselyyn ei keväällä 2008 saatu
         yhtään tarjousta, päätti yhtymähallitus 2.4.2008 (Yh 3/08, 39 §)
         siirtää peruskorjausurakkaa vuodella eteenpäin oikeuttaen
         samalla toimitusjohtajan päättämään Savion tunnelipumppaamoa
         koskevien pienehköjen suunnittelu-, huolto- ja muutostöiden
         tilaamisesta meriviemärin peruskorjaustarpeita varten.

         Peruskorjausurakan    toteutusedellytysten parantamiseksi
         toimitusjohtaja hyväksyi 4.11.2008 (Tj:n päätös nro 8/08) FCG
         Planeko   Oy:n  tarjouksen  suunnitelmien päivittämisestä
         aikapalkkiotyönä 7 500 €:n (alv 0 %) kattohinnalla (+kokous-,
         matka-, kopio- ym. kulut erikseen). Tavoitteena oli päivityksen
          5/12
avulla saada aikaan sellaiset tarjouspyyntöasiakirjat, jotka antavat
selkeän kuvan työnaikaisista järjestelyistä ja työolosuhteista sekä
pystyvät   osoittamaan     urakoitsijoille   saneeraustyön
toteuttamisedellytykset. Asiakirjoja on päivitetty seuraavilta osin:

-  suunnitelman teknisiin ratkaisuihin on tehty pieniä muutoksia
  ja täydennyksiä siten, että on parannettu hankkeen toteutus-
  edellytyksiä työnaikaisten vedenjohtamisjärjestelyjen kannalta,
-  settityöpadolle on suunniteltu teräsrakenteinen vaihtoehto,
-  laadittu havainnollinen yleiskartta, jossa esitetään tehtävät
  saneeraustyöt sekä työnaikaiset vedenjohtamisjärjestelyt,
-  tarkistettu ja täydennetty aiemmin laaditut piirustukset ja niiden
  keskinäiset viitteet asiakirjojen ymmärrettävyyden ja selkeyden
  lisäämiseksi sekä
-  Savion mittausaseman pumpulle on suunniteltu lisätuenta
  paineiskulaskelmaan perustuen (tuennan toteutus teetetään
  peruskorjausurakan ulkopuolisena työnä kevään aikana),

FCG Planeko Oy:n päivittämät (5.1.2009) urakkatarjousasiakirjat
ovat   nähtävänä   kokouksessa.  Työnaikaisiin   jätevesien
johtamisjärjestelyihin on täydennetyssä suunnitelmaselostuksessa
kiinnitetty suurta huomiota. Tarkistettu suunnitelmaselostus ja
urakkaohjelma on jaettu yhtymähallitukselle liitteinä 3 ja 4.

Jätevesitunnelissa   korjaustyöt  on   suunniteltu  tehtävän
mahdollisimman kuivana aikana ensi kesänä touko-elokuussa,
jonka jälkeen tehtäisiin pystykuilun saneeraustyöt lokakuun
loppuun mennessä. Jäteveden johtaminen työaikana edellyttää
erityisjärjestelyinä työpatojen rakentamista tunneliin ja jäteveden
johtamista putkijärjestelyin ruiskubetonoitavien tai betonivaluja
vaativien kohteiden ohi Koivuhaassa ja Pihlajamäessä.
Tunnelissa on työmaan ohitse padotustenkin aikana johdettava
ainakin 2 000 m3/d (~20 l/s) jätevesiä, jotka muodostuvat tunneliin
pohjaveden vuodosta, kiinni olevien sulkuluukkujen vuotovesistä
sekä pienistä jätevesiliitoksista.

Yhteistyössä Vantaan Veden kanssa on varauduttu siihen, että
pääosa (enintään 300 l/s) jätevesistä voidaan työpatojen
rakentamisaikana ohjata varajärjestelmänä toimivaan Korso-
Suutarila runkoviemäriin. Helsingin Vesi asentaa talven 2009
aikana kolmannen pumpun Suutarilan pumppaamolle sekä ottaa
uudelleen käyttöön pumppaamolta lähtevän, 1990-luvulla käytöstä
poistetun rinnakkaisen paineputken.

Savion tunnelipumppaamolla olevan vanhan pumpun korvaamista
uudella tehokkaammalla pumpulla on selvitetty, mutta lopulta
päädyttiin huomattavasti edullisempana ratkaisuna viemään
pumppu kunnostettavaksi Grundfos Pumput Oy:n tehtaalle.
Pumpun lisätuennan rakentamisesta on pyydetty erilliset
tarjoukset.
           6/12
   Vuoden   2008   alussa   laaditun    peruskorjausurakan
   kokonaiskustannusarvio on seuraava:

   - Koivuhaka-Malmi -osuuden peruskorjaustyöt    750 000 €
   - Koivuhaan pystykuilun saneeraustyöt       250 000 €
   Optio:
   - Pihlajamäen ruiskubetonivaurioiden korjaus    400 000 €
   - Korjaus- ja muutostyöt yhteensä  1 000 000 – 1 400 000 €

   Maarakennusalan kustannukset ovat vuoden aikana nousseet n.
   6 %, mikä merkitsisi 60 000 - 84 000 euron nousua em.
   yhteissummiin. Vuoden 2009 talousarviossa on varauduttu
   1 800 000 euron siirtoviemäri-investointeihin. Vesihuolto kuuluu
   erityisalojen hankintalain piiriin, mutta lakia sovelletaan vain EU-
   kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Rakennusurakoita koskevissa
   hankinnoissa kynnysarvo 5 150 000 euroa eli paljon em.
   kustannusarviota korkeampi.

   Tarjoukset on suunniteltu pyydettävän liitteenä 5 olevan
   tarjouspyyntökirjeen  ja  urakoitsijaluettelon mukaisesti
   12.3. klo 14.00   mennessä    kymmeneltä   tunnetulta
   rakennusliikkeeltä.

   Tavoitteena on, että yhtymähallitus voisi 1.4.2009 päättää
   urakoitsijan valinnasta. Tarjousvertailun suorittamisesta on
   suunnittelija, FCG Planeko Oy antanut liitteenä 6 olevan
   tarjouksen mukaisesti seuraavat tarjoushinnat (alv 0 %):

   -  7 500 €, kun tarjouksia on 10 tai enemmän
   -  5 000 €, kun tarjouksia on 5-9 kpl
   -  3 000 €, kun tarjouksia on 2-4 kpl
   -  sovitaan erikseen, jos vain yksi tarjous
   -  urakkatarjouspyyntöasiakirjojen kopiointi ja toimittaminen 700
      €.

   Koska poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa tapahtuvan
   urakan valvontatehtävät on koettu haasteelliseksi, on FCG
   Planeko Oy:ltä pyydetty myös tarjous valvontasuunnitelman
   laatimisesta mahdollisen ulkopuolisen valvojakonsultin valintaa
   silmällä pitäen. Tarjoushinta on 1 600 € (+alv) ja tarjous on
   liitteenä 7.

   Insinööri Timo Huurkivi    esittelee  kokouksessa  päivitettyjä
   suunnitelmapiirustuksia.

Tj:  Yhtymähallitus

   a)      hyväksyy   Koivuhaka-Pihlajamäki   meriviemärin
          peruskorjauksen suunnitelmapäivitykset ja tarkistetut
          urakka-asiakirjat,
                   7/12
         b)     hyväksyy tarjousten pyytämisen liitteenä 5 olevan
               tarjouspyyntökirjeen ja urakoitsijaluettelon mukaisesti,

         c)     hyväksyy FCG Suunnittelukeskus Oy:n tarjouksen
               tarjousvertailun suorittamisesta sekä tarjousten
               kopioinnista ja toimittamisesta liitteenä 6 olevan
               tarjouksen mukaisesti ja

         d)     hyväksyy FCG Planeko Oy:n liitteenä 7 olevan
               tarjouksen valvontasuunnitelman laatimisesta 1 600
               euron (alv %) hinnalla.

Käsittely:    Rakennus- ja suunnitteluinsinööri Timo Huurkivi esitteli päivitetyt
         suunnitelmapiirustukset.

Päätös:      Ehdotukset a, b, c ja d hyväksyttiin yksimielisesti.

8§

SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE 2011-2012

         Yhtymähallitus   antoi 17.12.2008 (Yh 8/08,   122  §)
         toimitusjohtajalle ohjeita sähkönhankinnan kilpailuttamisesta
         jatkossa.

         Kuntayhtymän pumppaamojen (Pihlajamäki, Hyrylä, Järvenpää,
         Ridasjärvi, Rusutjärvi ja Tuusulanjärven hapetuspumput)
         sähköenergian hankinta on jo varmistettu tälle ja ensi vuodelle
         edullisella sopimuksella. Sähkön pohjoismainen tukkuhinta on
         myöhemmillekin vuosille tällä hetkellä edullisella tasolla. Päivitetty
         kaaviokuva hintakehityksestä on jaettu yhtymähallitukselle.

         Kuntayhtymä on pyytänyt em. kohteille sähkötarjoukset vuodelle
         2011  ja  vaihtoehtoisesti vuosille  2011-2012  kuudelta
         sähköntoimittajalta 9.1. klo 13.00 mennessä. Tarjouspyyntökirje
         on jaettu yhtymähallitukselle liitteenä 8. Tarjouksia saatiin
         yhteensä   viisi.  Avauspöytäkirja on  jaettu  pöydälle
         yhtymähallitukselle kokouksessa.

         Kaikki tarjoajat ovat tarjouspyynnön mukaisesti sitoneet
         tarjouksensa yksikköhinnat Nord Pool –sähköpörssissä 2.1.2009
         noteerattuihin vertailuhintoihin, joiden perusteella sopimushinta
         voidaan tarkistaa hintatason muuttuessa. Ainoastaan Helsingin
         Energian   ja  Kymenlaakson    Sähkön   tarjouksissa  on
         yksiselitteisesti esitetty tarjoushinnan päivityksessä käytettävät
         termiinituotteiden hintatiedot siten, että ne ovat Nord Pool –
         sähköpörssin sivuilta päivittäin tarkistettavissa ja päivityshinta on
         helposti laskettavissa. Muiden tarjoajien osalta on pyydettävä
         tarjoajaa tarvittaessa laskemaan ja ilmoittamaan päivitetty sähkön
         hinta ja sen perustana olevat lukuarvot. Päivityshinnan
         omatoimista tarkistusmahdollisuutta ei ole tarjouspyynnössä
         vaadittu, joten kaikki tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.
              8/12

     Yhtymähallitukselle on jaettu pöydälle liitteenä 9 yhteenvedot
     2.1.2009 tilanteen yksikköhinnoista, vertailulaskennan perustana
     olevista energiamääristä ja vertailukustannuksista yksi- ja
     kaksivuotiselle sopimukselle.

     Tarjousten edullisuusjärjestys ja vertailuhinnat (laskennalliset
     kokonaishinnat)  molemmille   sopimusvaihtoehdoille  ovat
     seuraavat:

     Yksivuotinen sopimus vuodelle 2011:

     1. Vantaan Energia Oy             202 156 €
     2. Fortum Markets Oy              202 653 €
     3. Keravan Energia Oy             203 749 €
     4. Kymenlaakson Sähkö Oy            207 644 €
     5. Helsingin Energia              208 722 €

     Kaksivuotinen sopimus vuosille 2011-2012:

     1. Vantaan Energia Oy             415 265 €
     2. Fortum Markets Oy              418 253 €
     3. Keravan Energia Oy             426 269 €
     4. Kymenlaakson Sähkö Oy            430 525 €
     5. Helsingin Energia              432 483 €

     Kuntayhtymän nykyisen sähköntoimittajan Vantaan Energian
     vertailuhinnat ovat vaihtoehdosta riippuen 497-2 988 €
     pienemmät kuin toiseksi edullisimman Fortum Markets Oy:n.
     Vantaan Energian tarjous on hinnaltaan edullisimpana
     hyväksyttävissä.

Tj:    Yhtymähallitus

     a)     päättää valita sähköntoimittajaksi Vantaan Energia
           Oy:n,

     b)     päättää sopimuskauden pituuden,

     c)     antaa      toimitusjohtajalle       ohjeita
           sähkönhankintasopimuksen tekemiseksi ja

     d)     tarkastaa pöytäkirjan   tämän  pykälän  osalta
           kokouksessa.

Päätös:  Yhtymähallitus

     a) hyväksyi sähköntoimittajaksi Vantaan Energia Oy:n,

     b) päätti sopimuskauden pituudeksi yksimielisesti kaksi vuotta,
                  9/12
         c) antoi toimitusjohtajalle ohjeita sähkönhankintasopimuksen
           tekemiseksi ja

         d) tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

9§

HENKILÖKUNNAN LIIKUNTA- JA KULTTUURIPALVELUJEN TUKEMINEN

         Eduskunta on 05.12.2008 hyväksynyt verolakiuudistuksen, joka
         kannustaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöittensä fyysisestä
         ja henkisestä hyvinvoinnista. Uudistus on astunut voimaan tämän
         vuoden alusta.

         Kulttuuriseteli ja muu työnantajan työntekijälleen tarjoama
         tavanomainen ja kohtuullinen työntekijän omaehtoinen liikunta- ja
         kulttuuritoiminta säädettiin em. lakimuutoksella 400 euroon asti
         verovapaaksi henkilökuntaeduksi.

         Hallituksen esityksen perusteluissa kulttuuri- ja liikuntaseteleiden
         verovapauden edellytyksenä mainitaan kohtuullisuus- ja
         tavanomaisuusvaatimuksen lisäksi, että seteleitä käytettäessä
         tulisi varmistua siitä, että setelin käyttäjänä on työntekijä, jolle
         työnantaja on setelin luovuttanut.

         Työnantajan järjestämän virkistys- ja harrastustoiminnan voidaan
         katsoa    olevan   työkykyä     ylläpitävää  toimintaa.
         Kulttuuriharrastukseksi lasketaan mm. käynnit museossa,
         teatterissa, elokuvateatterissa tai urheilutapahtumassa.

         Työntekijän työkyvystä sekä henkisestä ja fyysisestä
         hyvinvoinnista huolehtiminen on ajankohtaista nyt ja erityisesti
         tulevaisuudessa, kun keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä
         kasvaa. Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä tällä hetkellä on 53
         vuotta.

         Kuntayhtymä on tähän saakka tukenut henkilöstön virkistys- ja
         harrastustoimintaa myöntämällä liikuntaseteleitä enintään 200
         euron arvosta/henkilö/vuosi sekä vuosijuhlamäärärahalla ja puoli
         päivää kestävällä ulkoilutapahtumalla kerran vuodessa.

         Kuntayhtymän työntekijöiden taholta on esitetty toive, että
         kuntayhtymä ryhtyisi tukemaan henkilökunnalleen maksullisten
         kuntoliikuntamuotojen lisäksi vapaa-ajan kulttuuripalveluita.

         Koko henkilöstö on esitemateriaalin avulla tutustunut Smartum
         Oy:n ja Luottokunta Oy:n yrityksille tarjoamien viiden euron
         arvoisten virike- tai kulttuurisetelien palvelutarjontaan. Näiden
         piirissä olevia kulttuuri- ja liikuntapaikkoja on runsaasti kaikkien
         jäsenkuntien alueella.
                  10/12
         Luottokunta Oy markkinoi 5 euron suuruista virikeseteliä ja
         Smartum Oy    samoin 5 euron suuruista kulttuuriseteliä.
         Molemmat setelit ovat monipuolisia yhdistelmäseteleitä, joilla voi
         01.01.2009 alkaen maksaa niin liikunta- kuin kulttuuripalveluitakin.

         Smartum Oy:n kulttuurisetelin kulttuuripalvelujen tarjonta on
         merkittävästi laajempaa kuin Luottokunnan virikesetelin tarjoamat
         palvelut. Vaikka kulttuurisetelillä voi maksaa sekä liikunta- että
         kulttuuripalveluita, liikuntapalvelujen tarjonta ei toistaiseksi ole
         yhtä laaja kuin perinteisen liikuntasetelin. Kuntayhtymä on
         aikaisemmin hankkinut liikuntasetelit Smartum Oy:n kautta.

Tj:        Yhtymähallitus päättää myöntää henkilökunnalle henkilökohtaisia,
         viiden euron arvoisia kulttuuriseteleitä ilman omavastuuosuutta
         enintään 200 euron määrästä henkilöä kohti vuodessa aiemmin
         myönnetyn 200 euron liikuntaseteliedun lisäksi, yhteensä kulttuuri/
         liikuntaseteleitä 400 euron arvosta/vuosi/henkilö. Kulttuuri- ja
         liikuntasetelit hankitaan Smartum Oy:n kautta.

Käsittely:    Toimitusjohtaja Pekkarinen ja taloussihteeri Sinisalo poistuivat
         kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi esteellisinä.
         Puheenjohtaja Lindtman toimi kokouksen pöytäkirjanpitäjänä
         tämän pykälän käsittelyn ajan.

Päätös:      Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

SEURAAVA KOKOUS

Tj:        Päätetään pitää seuraava kokous keskiviikkona 25.2.2009 alkaen
         klo 17.00 kuntayhtymän toimistossa.

Päätös:      Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 §

LOPPUKEVÄÄN KOKOUSOHJELMA

         Kevään    kokousohjelmaa    on   suunniteltu  nykyisen
         yhtymähallituksen toimikauden puitteissa. Ohjelman perustana on
         pidetty sekä vaali- että tilinpäätösasioiden käsittelyä samassa
         kevätyhtymäkokouksessa, jolloin tilinpäätös voitaisiin vahvistaa
         huhtikuussa.

         Yhden   yhtymäkokouksen    taktiikka  on  jossain  määrin
         ongelmallinen, sillä kevätkokouksessa valittavan uuden
         tarkastuslautakunnan on oltava kokouspaikalla ja kokouksen
         tauolla tehtävä tilintarkastajan valintaa koskeva esitys. Näin ollen
         uusi tarkastuslautakunta - jos sen jäsenet ylipäätään on
         mahdollista saada paikalle - joutuu ottamaan heti kantaa vanhan
         lautakunnan tekemään valmistelutyöhön. Näin on kuitenkin
                   11/12
         onnistuneesti menetelty kahdella edeltävällä vaalikaudella.
         Vaihtoehtoisena ratkaisuna on yhtymäkokouksen jatkokokous
         tilintarkastusyhteisön valintaa varten.

Tj:       Yhtymähallitus hyväksyy seuraavan alustavan kokousohjelman
         kevätkaudelle 2008:

         Hallituksen kokoukset (keskiviikkoisin klo 17.00):
         25.2.
         1.4. (nykyisen hallituksen viimeinen kokous)
         13.5. (uuden hallituksen järjestäytyminen)
         15.6. (uuden hallituksen kokousvaraus)

         Kevätyhtymäkokous: keskiviikkona 15.4. klo 15.00.

Päätös:     Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tj:       Puheenjohtaja päättää kokouksen ja pöytäkirjaan liitetään oikai-
         suvaatimusohjeet.

Päätös:     Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10 ja pöytäkirjaan liitettiin
         oikaisuvaatimusohjeet.


         Puheenjohtaja
                            Jouko Lindtman

         Pöytäkirjanpitäjät

         Mima Sinisalo             Jouko Lindtman
         1-8 ja 10-12 §:t            9§

         Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

         Vantaalla..../....2009         Tuusulassa ..../....2009


         Jorma Pentikäinen           Marja-Leena Kulmala
                  12/12

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

         Päätökseen, mikäli se ei koske vain valmistelua tai täytäntöönpa-
         noa, on oikeutettu hakemaan muutosta se, johon päätös on koh-
         distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
         tömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta
         ja jäsenkunnan jäsen. Muutosta haetaan yhtymähallitukselta oi-
         kaisuvaatimuksella, joka on oikaisua vaativan itsensä tai hänen
         valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilä-
         hetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava kuntayhtymän toi-
         mistoon viimeistään ennen kello kahtatoista (12), postitse kuiten-
         kin ennen virka-ajan päättymistä, neljäntenätoista (14) päivänä
         luettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu
         nähtäväksi, tai, jos kysymys on asianosaisesta tiedoksiantopäi-
         västä. Määräaikaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on
         asetettu nähtäväksi tai jolloin tiedoksianto on tapahtunut, lueta
         määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
         muu sellainen päivä, jona työt virastossa on keskeytettävä, saa
         tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

         Oikaisuvaatimuskirjelmän   oheen  on  liitettävä  jäljennös
         päätöksestä, johon oikaisua vaaditaan sekä selvitys siitä päivästä,
         mistä määräaika edellä sanotun mukaan on laskettava.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:24
posted:3/24/2012
language:Finnish
pages:12