Zasady ustrojowe RP by w1uYUw

VIEWS: 131 PAGES: 47

									Zasady ustrojowe RP
 Zasada suwerenności narodu
• Geneza: przełom Średniowiecza i Odrodzenia, poszukiwanie
 uzasadnienia dla tworzenia samodzielnych bytów państwowych,
 dającego podstawę do wyzwolenia państw spod władzy cesarstwa i
 papiestwa.
• Moment historyczny powstania koncepcji suwerenności prowadził
 do połączenia w jednym pojęciu suwerenności monarchy aspektu
 wewnętrznego i zewnętrznego suwerenności (suwerenność to
 władza najwyższa i nieograniczona w stosunkach wewnętrznych i
 zewnętrznych państwa
• Utrwala się pogląd o władzy suwerena jako władzy rozkazywania
 najwyższej, niezależnej i nieograniczonej co współcześnie
 traktowane jest jako klasyczne ujęcie suwerenności.
      Zasada suwerenności narodu
• Pojęcie suwerenności uległo przekształceniu na skutek
 Wielkiej Rewolucji Francuskiej; zróżnicowaniu uległo
 pojęcie suwerenności (suwerenność narodu i
 suwerenność państwa) jaki i podmiotu suwerenności.
• Spór o podmiot w pojęciu suwerenności narodu (naród
 jako byt idealny, odcięty od procesu rządzenia jako
 pogląd dominujący w okresie państwa liberalnego,
 poprzez utożsamianie suwerena z klasą społeczną w
 myśli marksistowskiej oraz zrównaniem pojęcia narodu z
 pojęciem danej grupy etnicznej, po interpretację pojęcia
 narodu z ludem jako wspólnotą ogółu obywateli
 zamieszkujących dane terytorium państwowe, aktualnie
 żyjącej generacji – tzw. socjologiczne lub polityczne
 ujęcie narodu)
         Zasada suwerenności narodu


•  Przykłady współczesnego ujęcia suwerenności w niektórych konstytucjach.
•  Art. 4 Konstytucji RP „1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
  Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”
•  Preambuła do Konstytucji RP „(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele
  Rzeczypospolitej …”
•  Art. 20 UZ Wszelka władza państwowa pochodzi od narodu. Naród sprawuje ją
  poprzez wybory, głosowania oraz przez specjalne organy ustawodawstwa, władzy
  wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości”
  (Art. 1 Godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest
  obowiązkiem całej władzy państwowej).
•  Art. 30 Konstytucji Belgii „Wszelka władza pochodzi od Narodu”
•  Art. 1 Konstytucji Hiszpanii „Suwerenność narodowa spoczywa w ludzie
  hiszpańskim z którego wypływają władze państwa”
•  Art. 1 Konstytucji Włoch „Suwerenność należy do ludu, który wykonuje ją w
  formach i w granicach określonych w konstytucji”
•  Art. 2 Konstytucji Słowacji „Władza państwowa pochodzi od obywateli, którzy
  wykonują ją poprzez wybranych przedstawicieli albo bezpośrednio”
•  Art. 1 Konstytucji Chorwacji „W Republice Chorwacji władza pochodzi od narodu i
  należy do narodu jako wspólnoty wolnych i równych obywateli”
     Zasada suwerenności narodu

•  Kontrowersje wokół współczesnego pojęcia
  podmiotu suwerenności
-  uzależnienie pojęcia narodu od pojęcia
  obywatelstwa, które jest pojęciem prawnym, w
  kształcie nadanym przez ustawodawcę,
-  pytanie o miejsce obywateli, którzy pozbawieni
  są praw wyborczych,
-  Wpływ tak ujętego suwerena na status
  jednostki, czy suweren może bezkarnie
  ograniczać prawa jednostki.
        Zasada suwerenności narodu
•  Cechy pojęcia suwerenności narodu:
-  pozaprawny charakter suwerenności, pierwotność suwerenności względem
  prawa, co oznacza, że teksty konstytucji mają względem pojęcia
  suwerenności jedynie charakter deklaratoryjny,
-  Aspekt negatywny suwerenności narodu, wykluczający możliwość
  przyjęcia pozycji suwerena przez grupę, klasę czy inny węższy podmiot
-  Aspekt pozytywny suwerenności narodu, rozumiany jako obowiązek
  oparcia swoich działań przez organy państwa, organizacje, instytucje i
  obywateli na pojęciu dobra wspólnego; por. art. 1 Konstytucji RP
  „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”,
-  Całowładność jako cecha obejmująca zwierzchnictwo terytorialne i
  personalne suwerenna, pozwalająca na swobodne kształtowanie stosunków
  prawnych przez suwerena; jednak wskazuje się na pewne ograniczenia tej
  cechy wynikające ze statusu jednostki jako kształtowanego przez kategorię
  niezależną od suwerenności narodu czyli godność jednostki ludzkiej;
-  Samowładność, jako samodzielne i niezależne od innych czynników
  zewnętrznych kształtowanie stosunków państwowych; jednak rozwój
  stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego sprawia, że
  bezwarunkowe ujmowanie samowładności staje się niemożliwe ze względu
  na ograniczenia jakim podlega wykonywanie suwerenności narodu.
Formy wykonywania suwerenności przez naród
Demokracja bezpośrednia – rządzenie w
oparciu o osobisty udział zbiorowego podmiotu
suwerenności.
Przykłady historyczne:
Eklezja   czyli  zgromadzenie   wolnych
Ateńczyków
Demokracja     wiecowa w plemionach
germańskich
Landsgemeinde (zgromadzenie ludowe) w
kantonach szwajcarskich
 Formy wykonywania suwerenności przez naród

• Współcześnie bezpośrednie rządzenie
 przez suwerena jest trudne do
 przeprowadzenia ze względu na:
- złożoność spraw stanowiących przedmiot
 rządzenia, wymagającą często
 specjalistycznej wiedzy,
- rozległość terytorialną państw,
- liczbę obywateli mogących potencjalnie
 uczestniczyć w rządzeniu
 Formy wykonywania suwerenności przez naród
• Wyjątkowo znane są przypadki osobistego uczestnictwa
 ogółu obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć o
 charakterze publicznym np.:
• zgromadzenia parafialne w Anglii i Walii w parafiach
 liczących mniej 300 mieszkańców
• Town-meetings w małych miejscowościach Connecticut i
 Rhode Island
• Landsgemeinde w kantonach Glarus i Appenzell
 Innerrhoden oraz na poziomie gminnym,

- główne zastrzeżenia dotyczą braku zagwarantowania
  anonimowości uczestników
 Formy wykonywania suwerenności przez naród


• Instytucje demokracji bezpośredniej jako
 instytucje prawne, które umożliwiają
 obywatelom uczestniczenie w
 rozstrzygnięciach spraw publicznych o
 jednostkowym charakterze i ograniczonym
 przedmiotowo charakterze – referendum,
 inicjatywa ludowa, veto ludowe, recall,
 Formy wykonywania suwerenności przez naród


• Zalety instytucji demokracji bezpośredniej:
- pozwalają uzyskać autentyczny pogląd ogółu obywateli
 w danej sprawie,
- Chronią obywateli przez przypadkowymi, nieprzyślanymi
 decyzjami organów władzy publicznej,
- Umożliwiają wypowiedzenie się (publiczną debatę) ogółu
 w sprawach istotnych dla życia społecznego,
- Sprzyja powstawaniu więzi społecznych właściwych
 społeczeństwu obywatelskiemu,
- zwiększa poczucie obywateli jako podmiotu życia
 politycznego
  Formy wykonywania suwerenności przez naród
•  Wady instytucji demokracji pośredniej:
-  Osłabiają instytucje demokracji
  przedstawicielskiej, tworząc złudne poczucie
  możliwej alternatywy dla tych instytucji,
-  Upraszczają proces decyzyjny, sprowadzając
  udział obywateli do akceptacji rozwiązań
  wcześniej wypracowanych przez organy
  publiczne,
-  Są dogodnym środkiem manipulacji
  obywatelami przez organy publiczne,
-  Przekazują decyzje w ręce osób
  nieprzygotowanych do rządzenia i nie mających
  rozeznania w sprawach rządzenia
 Formy wykonywania suwerenności przez naród
• Referendum - osobiste decydowanie przez osoby uprawnione w
 drodze głosowania o sprawach publicznych.
• Rodzaje referendów:
- kryterium zasięgu terytorialnego: referendum ogólnokrajowe i
 referendum lokalne,
- kryterium prawnej wymagalności: referendum obligatoryjne i
 referendum fakultatywne,
- kryterium momentu zastosowania referendum w procesie
 stanowienia prawa: referenda wstępne (ante legem), referenda
 ratyfikacyjne (post legem), referenda w sprawie uchylenia aktu
 prawnego,
- kryterium mocy wiążącej rozstrzygnięcia: referenda rozstrzygające
 (stanowiące) i referenda konsultatywne (opiniodawcze)
- kryterium przedmiotu referendum: konstytucyjne (Massachusetts
 1783, Francja 1793), ustawodawcze (kanton St.Gallen 1831),
 finansowe, administracyjne
  Formy wykonywania suwerenności przez naród
-  Plebiscyt jako szczególny rodzaj głosowania powszechnego zarządzanego
  w celu wyrażenia poparcia dla organu władzy lub dla którego podstawą
  prawną jest norma prawa międzynarodowego, np. w sprawach dotyczących
  przynależności państwowej określonego terytorium.
Inicjatywa ludowa – uprawnienie określonej liczby ludności do wszczęcia postępowania
  ustawodawczego.
• Rodzaje inicjatywy ludowej:
- kryterium przedmiotu inicjatywy: inicjatywa konstytucyjna i inicjatywa ustawodawcza
- kryterium formy inicjatywy: inicjatywa sformułowana i inicjatywa niesformułowana
Występuje m.in. W 22 stanach USA, w Szwajcarii, we Włoszech, w Polsce

Veto ludowe – uprawnienie określonej liczby ludności do zgłoszenia sprzeciwu wobec
  uchwalonej ustawy, w wyniku czego konieczne staje się przeprowadzenie
  referendum w tej sprawie
 Formy wykonywania suwerenności przez naród
• Recall – uprawnienie grupy obywateli do
 wystąpienia z żądaniem przeprowadzenia
 głosowania powszechnego w sprawie odwołania
 funkcjonariusza publicznego w Stanach
 Zjednoczonych
• Konsultacje społeczne – zasięgnięcie opinii
 obywateli w sprawie przyszłych działań
 faktycznych lub prawnych podejmowanych przez
 władze publiczne; wynik konsultacji nie ma
 prawnie wiążącego charakteru; w Polsce
 wynikają m.in. z ustawy o związkach
 zawodowych.
  Formy wykonywania suwerenności przez naród


•  Instytucje demokracji bezpośredniej w Konstytucji RP.
•  Art. 4 ust. 22. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
  bezpośrednio.”
•  Podstawa konstytucyjna referendum
•  Art.125 W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być
  przeprowadzone referendum ogólnokrajowe”
•  Art.90 ust. 3 Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy (tzn. umowy
  międzynarodowej przekazującej organizacji międzynarodowej lub organowi
  międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych
  sprawach) może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z
  przepisem art. 125
•  Art. 235 ust. 6 Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów
  rozdziału I, II lub XII podmioty określone w ust. 1 (Prezydent, Senat lub
  grupa co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów) mogą zażądać, w terminie
  45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia
  referendum zatwierdzającego.
 Formy wykonywania suwerenności przez naród


• Demokracja przedstawicielska (reprezentatywna)
Wybory jako sposób wyłaniania przedstawicieli, współcześnie
 dokonywane na podstawie głosowania, w którym wyrażane jest
 poparcie dla kandydata lub listy kandydatów.
Funkcje wyborów:
- ujawnienie preferencji politycznych i personalnych wyborców,
- ukształtowanie składu osobowego organów władzy publicznej
 państwa powoływanych w wyniku wyborów,
- uzyskanie przez organy władzy publicznej demokratycznej
 legitymacji do rządzenia,
- kontrola poczynań osób i organów wybieranych w wyborach,
- zapewnienie wpływu obywateli na postępowanie organów
 Formy wykonywania suwerenności przez naród

• Rodzaje wyborów:
- wybory powszechne, przeprowadzane na terytorium
 całego państwa, najczęściej do organów centralnych
 państwa,
- wybory lokalne, przeprowadzane do lokalnych organów
 władzy publicznej,
- wybory ponowne, przeprowadzane na skutek
 całkowitego lub częściowego unieważnienia wyborów,
- wybory uzupełniające, przeprowadzane w skutek
 wygaśnięcia mandatu dotąd obsadzonego w danym
 okręgu wyborczym
Wybory jako metoda demokratyczna wyłaniania organów państwa
oraz wyrażania woli przez suwerena mogą być charakteryzowane z
punktu widzenia:

podmiotowego – jako zbiór uprawnień jednostki związanych z
wyborem organów władzy publicznej, głównie o charakterze
przedstawicielskim  (parlament);  w  Polsce    na  poziomie
konstytucyjnym jest to przede wszystkim art. 62 i art. 99 Konstytucji,
oraz liczne normy ustawowe, głównie ordynacji wyborczych;

przedmiotowego – jako zespół norm regulujących procedurę
wyborczą; w Polsce na poziomie konstytucyjnym są to przede
wszystkim art. 96, 97, 98, 100 i 101 Konstytucji oraz liczne normy
ustawowe, przede wszystkim zawarte w ordynacjach wyborczych.
     Zasada reprezentacji politycznej (zasada
      przedstawicielskiej formy władzy)

• Naród jako suweren może działać samodzielnie jedynie
 incydentalnie,    poprzez  instytucje  demokracji
 bezpośredniej.
• Art. 4 ust. 2 Konstytucji RP „Naród sprawuje władzę
 przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.”
 Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 listopada 2006r. (K
 31/06): „sprawowanie władzy przez przedstawicieli jest
 na tle obowiązującego systemu konstytucyjnego
 zasadą, a bezpośrednie sprawowanie władzy przez
 suwerena    (referendum,  obywatelska   inicjatywa
 ustawodawcza) – wyjątkiem”
 Przemawiają za tym także, obok względów
 praktycznych: hierarchizacja form sprawowania władzy
 w art. 4 ust. 2 jak i kolejność regulacji Sejmu i Senatu
 oraz instytucji referendum.
     Zasada reprezentacji politycznej (zasada
      przedstawicielskiej formy władzy)

• Reprezentacja   jako  zasada  konstytucyjna  -
 wykonywanie władzy państwowej w imieniu narodu,
 przez konstytucyjnie określone organy państwa jest
 znana systemowi ustrojowemu Polski i większości
 państw demokratycznych;
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 1998r. (K
 17/98) „ Przedstawicielami Narodu są przede wszystkim
 posłowie i senatorowie oraz Prezydent. W szerokim
 znaczeniu przedstawicielami Narodu są również inne
 osoby wchodzące w skład organów władzy publicznej,
 które nie pochodzą z wyborów, jeżeli organy te zostały
 powołane przez Konstytucję do realizacji woli Narodu, a
 ich działalność – poddana w sposób mniej lub bardziej
 bezpośredni kontroli społeczeństwa.”
      Zasada reprezentacji politycznej (zasada
       przedstawicielskiej formy władzy)

  Brak jednoznacznego poglądu doktryny prawa co do
  przedstawicielskiego charakteru   Prezydenta; w opinii L.
  Garlickiego i K. Wojtyczka przesądza o tym charakterze wybór w
  wyborach powszechnych (wzgląd materialny); inni autorzy wskazują
  na brak    w konstytucji charakterystyki Prezydenta jako
  przedstawiciela narodu i nazwanie go przedstawicielem
  (najwyższym)   państwa oraz na fakt, iż jest on organem
  monokratycznym.

  Cd. wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 maja 1998r. (K 17/98):
-  „Również samorząd terytorialny można uznać za jedną z form
  szeroko rozumianej demokracji przedstawicielskiej, a rady gminy –
  za organy wyrażające wolę tej części Narodu, która zamieszkuje
  obszar danej gminy.”
-  Ten pogląd wywołuje kontrowersje w doktrynie prawa
  konstytucyjnego (B. Banaszak, L. Garlicki), gdyż zwraca się uwagę,
  że podmiotem władzy lokalnej jest wspólnota samorządowa.
      Zasada reprezentacji politycznej (zasada
       przedstawicielskiej formy władzy)

-  (…) „O naruszeniu art. 4 ust. 2 Konstytucji można byłoby mówić
  wtedy, gdyby całokształt obowiązujących regulacji prowadził do
  uniemożliwienia kontroli Narodu nad organami władzy publicznej”

Optymalne warunki prawidłowej reprezentacji:
• demokratyczna procedura wyboru organu,
• jego wieloosobowa struktura, pozwalająca na odzwierciedlenie
 różnorodności i poglądów suwerena,
• kadencyjność gwarantująca okresową odnawialność składu i
 legitymacji do rządzenia,
• oparcie systemu politycznego na zasadzie pluralizmu politycznego,
• silna pozycja ustrojowa i kompetencje organu będącego
 reprezentacją narodu.
  Zasada demokratycznego państwa prawnego


• Dwa obszary występowania pojęcia państwa prawnego:
 a) obszar doktrynalny:
- początki u schyłku XVIII w., jako element ideologii
 oświeceniowej oraz dorobek rewolucji francuskiej,
 traktujący prawo jako czynnik ograniczający władzę
 absolutystyczną, zabezpieczenie przed władzą
 samowolną,
- termin „państwo prawne” (Rechtsstaat) zostało po raz
 pierwszy użyte przez W. Placidusa w 1798r. dla
 oznaczenia państwa szanującego uprawnienia
 obywateli,
- zasada państwa prawnego została rozbudowana przez
 ideologów konstytucjonalizmu i liberalizmu (I.Kant, R.
 von Mohl), a następnie pozytywizm prawniczy,
 Zasada demokratycznego państwa prawnego


- dwa nurty rozważań w doktrynie państwa prawnego: a)
 formalny, kładący nacisk na aspekty proceduralne
 tworzenia prawa (np. zasada prymatu konstytucji,
 sądowa kontrola aktów administracji, niezawisłość
 sądownictwa) oraz traktująca prawo jako instrument
 działania państwa, prawo jako źródło praw jednostki
 b)  materialny,   zwracający  uwagę  na  treść
 stanowionego   prawa,  konieczność  „nasączenia”
 doktryny   demokratyczną aksjologią stąd łączenie
 zasady państwa prawnego z postulatem państwa
 demokratycznego, respektującego prawa i wolności
 jednostki, których źródłem jest godność człowieka
 Zasada demokratycznego państwa prawnego


• b) obszar normatywny – pierwsza regulacja w
 Ustawie Zasadniczej Niemiec (art. 20 i 28),
 następnie konstytucji Portugalii (preambuła i art.
 2 ), Hiszpanii (preambuła i art. 1), Brazylii
 (1988r.) i Finlandii (1999r.),
• W polskim konstytucjonalizmie zasada
 demokratycznego państwa prawnego została
 przyjęta 29 grudnia 1989r., w nowelizacji
 konstytucji z 22 lipca 1952r. i miała w sposób
 syntetyczny wyrażać jakościową zmianę
 charakteru ustrojowego państwa,
  Zasada demokratycznego państwa prawnego

• Zasada demokratycznego państwa prawnego w
 konfrontacji z brakiem szeregu postanowień dawnej
 konstytucji państwa socjalistycznego (tzw. milczenie
 konstytucji) właściwych dla nowego ustroju zmusiła
 Trybunał Konstytucyjny do potraktowania tej zasady jako
 klauzuli generalnej, będącej syntezą reguł i wartości
 właściwych demokratycznemu państwu prawnemu

• Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dekodowało z
 zasady demokratycznego państwa prawnego w latach
 1990 – 1997 zasady i wartości, które nie były wyrażone
 bezpośrednio w konstytucji:
 Zasada demokratycznego państwa prawnego
• zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego
 przez nie prawa, w tym:
 - zasada niedziałania prawa wstecz,
 - zasada zachowania vacatio legis,
 - zasada ochrony praw słusznie nabytych,
• zasada nullum crimen sine lege,
• zasada podziału władzy,
• zasada proporcjonalności,
• prawo do sądu,
• zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego,
• prawo do prywatności,
• prawo do życia.
  Zasada demokratycznego państwa prawnego


• Konstytucja z 2 kwietnia 1997r. powtórzyła zasadę
 demokratycznego państwa prawnego w art. 2: „Rzeczpospolita
 Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
 urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”
 Jednocześnie nadała status konstytucyjny części zasada
 dekodowanych przez Trybunał Konstytucyjny; należą do nich m.in.
 - zasada podziału władzy (art. 10),
 - zasada proporcjonalności ograniczeń konstytucyjnych praw i
 wolności (art. 31),
 - prawo do życia (art. 38),
 - zasada nullum crimen sine lege (art. 42),
 - prawo do sądu (art. 45),
 - prawo do prywatności (art. 47),
 - dwuinstancyjność postępowania sądowego (art. 176)
 Zasada demokratycznego państwa prawnego


• Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego K 26/97:
 „Obecnie pewne zasady i reguły znajdują wyraz
 zarówno w ogólnej klauzuli art. 2 Konstytucji jak
 też – niekiedy w sposób znacznie konkretniejszy
 – w dalszych szczegółowych postanowieniach
 tego aktu. Inne zasady i reguły, których nie
 powtórzono w dalszym tekście Konstytucji,
 wynikają tak jak poprzednio - z ogólnej treści
 klauzuli demokratycznego państwa prawnego”
  Zasada demokratycznego państwa prawnego

• Zasady dekodowane współcześnie przez TK z zasady
  demokratycznego państwa prawnego:
a) Zasada ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie
  prawa: „zasada <ta> od dawna traktowana była przez Trybunał
  Konstytucyjny jako oczywista cecha demokratycznego państwa
  prawnego” (K 36/98);
  - „przestrzeganie tej zasady ma szczególne znaczenie w
  sytuacji, w której ma miejsce zmiana dotychczas
  obowiązujących przepisów, zwłaszcza zaś tych, które znalazły
  już zastosowanie jako czynnik kształtujący sytuację prawną ich
  adresatów” (K 4/99),
  - jej zasadą kierunkową „jest zasada poszanowania praw
  niewadliwie nabytych (…) zakazująca arbitralnego znoszenia
  lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostce,
  zarówno publicznych jak i prywatnych” (SK 12/03),
 Zasada demokratycznego państwa prawnego

• „Zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i do
 prawa, określana także jako zasada lojalności państwa
 do obywatela, wyraża się w takim stanowieniu i
 stosowaniu prawa, by nie stawało się ono swoistą
 pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje
 sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki,
 których nie mógł przewidzieć w momencie
 podejmowania decyzji i działań oraz w przekonaniu, iż
 jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym
 prawem będą także w przyszłości uznawane przez
 porządek prawny” (K 27/00)
  Zasada demokratycznego państwa prawnego

• „Konieczność respektowania zasady ochrony zaufania do państwa i
 stanowionego przezeń prawa wywiedziona z zasady
 demokratycznego państwa prawnego obejmuje zakaz tworzenia
 prawa, które wprowadzałoby pozorne instytucje prawne. Brak
 możliwości realizacji prawa w granicach określonych przez
 ustawodawcę jest przejawem tworzenia pozornej instytucji prawnej”
 (K 33/02)
• „Złamanie swego rodzaju przyrzeczenia, wyrażonego w ustawie,
 musi być uznane za wyraz szczególnej nieodpowiedzialności
 władzy publicznej i tym samym rażące naruszenie jednego z
 fundamentów zasady państwa prawa” (K 4/05)
• Zasada ta wyznacza sytuację prawną nie tylko obywateli, ale
 również cudzoziemców i innych podmiotów prywatnych
 znajdujących się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej” (K 45/01)
 Zasada demokratycznego państwa prawnego

• b) Zasada ochrony praw słusznie nabytych:
- „Zasada ta zakazuje arbitralnego znoszenia lub
 ograniczania praw podmiotowych przysługujących
 jednostce   lub   innym  podmiotom prywatnym
 występującym w obrocie prawnym, (…) zapewnia
 ochronę praw podmiotowych – zarówno publicznych
 jak i prywatnych” (K 5/99)
- „Zasada ta nie oznacza nienaruszalności tych praw.
 Zasada ochrony praw nabytych nie ma charakteru
 absolutnego i nie wyklucza stanowienia regulacji
 mniej korzystnych dla jednostki (…) jest to
 dopuszczalne w szczególności w okolicznościach, gdy
 przemawia     za    tym   inna  zasada
 prawnokonstytucyjna, gdy ze względów obiektywnych
 zachodzi potrzeba dania pierwszeństwa określonej
 wartości chronionej bądź znajdującej oparcie w
 przepisach Konstytucji. (K 5/99)
  Zasada demokratycznego państwa prawnego

• c) Zasada niedziałania prawa wstecz – lex retro non agit.
 - zasada ta jest dyrektywą postępowania organów
  prawodawczych, polegająca na zakazie stanowienia norm
  prawnych, które nakazywałyby stosować nowe ustanowione
  normy prawne do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w
  życie nowo ustanowionych norm prawnych. Nadanie normom mocy
  wstecznej następuje gdy ustawodawca nakazuje kwalifikować
  według norm nowych zdarzenia zaistniałe przed wejściem tych norm
  w życie” (K 29/01)
- Zasada nieretroaktywności prawa nie ma charakteru absolutnego i
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być naruszona
  (…), jej złamanie możliwe jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, a
  przemawiać za tym musi inna zasada prawnokonstytucyjna” (K
  29/01)
  Zasada demokratycznego państwa prawnego

• d) Nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis
- „TK podkreśla konieczność oddzielenia dnia ogłoszenia aktu
 normatywnego od dnia jego wejścia w życie odpowiednio
 długim okresem czasu. Zachowanie takiego okresu, określanego
 zazwyczaj nazwą vacatio legis ma na celu umożliwienie
 adresatom aktu normatywnego zapoznanie się z treścią
 nowych unormowań i dostosowanie do nich swych przyszłych
 zachowań” (K 4/99)

-  Niezależnie od nakazu ustanowienia odpowiedniej vacatio
  legis, Konstytucja wymaga też, by sytuacja prawna osób
  dotkniętych nowa regulacją była poddana takim przepisom
  przejściowym, by mogły mieć one czas na dokończenie
  przedsięwzięć podjętych na podstawie wcześniejszej regulacji,
  w przeświadczeniu, że będzie ona miała charakter stabilny”
 Zasada demokratycznego państwa prawnego

- „Nakaz   zachowania   odpowiedniego
 vacatio  legis   nie  ma   charakteru
 bezwzględnego.    Ustawodawca   może
 zrezygnować z vacatio legis jeżeli
 przemawia za tym ważny interes
 publiczny,   którego   nie   możnas
 równoważyć    interesem   jednostki.”(K
 18/99)
 Zasada demokratycznego państwa prawnego

• e) Zasada określoności przepisów prawa
- „Naruszeniem Konstytucji jest stanowienie
 przepisów niejasnych, wieloznacznych, które
 nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie
 konsekwencji prawnych jego zachowań.
 Należyta poprawność, precyzyjność i jasność
 przepisów   prawnych  ma   szczególne
 znaczenie,   gdy  chodzi  o   ochronę
 konstytucyjnych praw i wolności człowieka i
 obywatela. Adresat normy prawnej musi
 wiedzieć, jakie jego zachowanie i z jakich
 przyczyn ma znaczenie prawne” (K 6/02
 Zasada demokratycznego państwa prawnego

• „Zasady przyzwoitej legislacji obejmują między
 innymi „wymaganie określoności przepisów,
 które muszą być formułowane w sposób
 poprawny, precyzyjny i jasny” (K 24/00)
• „Z wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady
 państwa prawnego wynika nakaz
 przestrzegania przez ustawodawcę zasad
 poprawnej legislacji. Nakaz ten funkcjonalnie
 związany jest z zasadami pewności i
 bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony
 zaufania do państwa i prawa” (K 33/00)
  Zasada demokratycznego państwa prawnego

- „Dla oceny zgodności sformułowania określonego
  przepisu prawa z wymaganiami poprawnej legislacji
  istotne są trzy założenia. Po pierwsze, każdy przepis
  ograniczający konstytucyjne wolności lub prawa
  winien być sformułowany w sposób pozwalający
  jednoznacznie ustalić, kto i w jakiej sytuacji podlega
  ograniczeniom. Po drugie, przepis ten powinien być na
  tyle precyzyjny, aby zapewniona była jego jednolita
  wykładnia i stosowanie. Po trzecie, przepis taki
  powinien być tak ujęty, aby zakres jego zastosowania
  obejmował tylko te sytuacje, w których działający
  racjonalnie ustawodawca istotnie zamierzał
  wprowadzić regulację ograniczającą korzystanie z
  konstytucyjnych praw i wolności.” (K 33/00)
 Zasada sprawiedliwości społecznej jako element
   demokratycznego państwa prawnego

• Zasada z pogranicza „konstytucja państwa” i
 „konstytucji społeczeństwa”, odnosząca się do
 relacji wewnątrzspołecznych (między grupami
 społecznymi) oraz między nimi a państwem
• O charakterze prawnym tej zasady wypowiedział
 się TK stwierdzając m.in. „Zasada
 sprawiedliwości społecznej nie stanowi jedynie
 ogólnej zasady ustrojowej RP czy też swoistej
 „dyrektywy programowej” (SK 26/01)
 Zasada sprawiedliwości społecznej jako element
   demokratycznego państwa prawnego

• Na gruncie tego przepisu można wskazać szczególne
 prawo podlegające ochronie, jakim jest prawo do
 sprawiedliwego traktowania, jeśli zarazem jest ono
 odnoszone do sfery stosunków objętych
 gwarancjami konstytucyjnymi, choćby ogólnie ujętymi.
 Jest ono sprzężone z obowiązkiem państwa stania na
 straży sprawiedliwości społecznej poprzez
 zaniechanie aktów (działań) mogących stać z nią w
 sprzeczności oraz eliminowanie takich aktów, które
 uznano za godzące w tę zasadę. Zasada ta dotyczy
 stanowienia jak i stosowania prawa” (SK 26/01)
 Zasada sprawiedliwości społecznej jako element
   demokratycznego państwa prawnego
• „Zasada ta nie ma jednorodnego charakteru. Wiąże się z nią m.in.
 równość    praw,  solidarność   społeczna,    minimum
 bezpieczeństwa socjalnego oraz zabezpieczenie podstawowych
 warunków egzystencji dla osób pozostających bez pracy nie z
 własnej woli. Ocena sposobów urzeczywistnienia zasady
 sprawiedliwości społecznej w danych warunkach wymaga
 zachowania przez sądownictwo konstytucyjne szczególnej
 powściągliwości. Trybunał uznaje kwestionowane przepisy za
 niezgodne z Konstytucją wtedy, gdy naruszenie zasady
 sprawiedliwości społecznej nie budzi wątpliwości. Stosownie
 zasady sprawiedliwości społecznej wymaga uwzględnienia
 szerokiego zakresu swobody, jaki      został pozostawiony
 ustawodawcy przy urzeczywistnianiu praw socjalnych” (K 5/99)
Zasada pluralizmu politycznego
• Jej usytuowanie ustrojowe jest następstwem
 współczesnego rozumienia suwerena jako
 konkretnej zbiorowości ludzi zamieszkującej
 terytorium danego państwa
• Współczesny suweren to wewnętrznie
 zróżnicowana zbiorowość, w ramach której
 wyróżniamy różnorodne wspólnoty (idei,
 wyznania, zawodu, położenia społecznego)
 które mają możliwość wyrażania swoich
 poglądów i podejmowania aktywności poprzez
 które dają wyraz swego nastawienia do spraw
 publicznych
Zasada pluralizmu politycznego
• Zasada pluralizmu politycznego nie została
 skodyfikowana w postaci jednolitej normy, lecz może
 zostać zdekodowana z kilku regulacji konstytucyjnych
 zawartych m.in. w rozdziale I i II Konstytucji:
- art. 11 „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność
 tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne
 zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości
 obywateli polskich w celu wpływania metodami
 demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa”,
- art. 12 „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność
 tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji
 społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń,
 ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń
 oraz fundacji”,
Zasada pluralizmu politycznego
• Art. 13 „Zakazane jest istnienie partii
 politycznych i innych organizacji odwołujących
 się w swoich programach do totalitarnych metod
 i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
 komunizmu, a także tych, których program lub
 działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść
 rasową i narodowościową, stosowanie
 przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na
 politykę państwa albo przewiduje utajnienie
 struktur lub członkostwa”
Zasada pluralizmu politycznego
• Art. 58 ust. 1 Każdemu zapewnia się
 wolność zrzeszania się.
• Ust. 2 Zakazane są zrzeszenia, których
 cel lub działalność są sprzeczne z
 Konstytucją lub ustawą. O odmowie
 rejestracji lub zakazie działania takiego
 zrzeszenia orzeka sąd.

								
To top