SAMLERAPPORT ALLE PROSJEKTER 03 OG 04 by 3cUMV1j

VIEWS: 22 PAGES: 107

									Utviklingstiltak innen økologisk
landbruk


Prosjektoversikt for 2003 og 2004
                  Rapport-nr.: 1/2005
                    10. januar 2005
SLF – Rapport nr. 1- 2005            Side 1 av 107
Forord


Denne rapporten er en sammenstilling av prosjekter som det er bevilget midler til fra
Statsbudsjettet post 1150.50.11 Utviklingstiltak innen økologisk landbruk. Under
utviklingstiltak regnes tilskuddsordningene Nasjonale pilotprosjekter, Markedsstrategier
(inkludert Helkjedeavtaler), Veilednings- og utviklingstiltak rettet mot primærprodusenter, og
Oppfølging av regionale handlingsplaner. Sistnevnte ordning forvaltes av Fylkesmannens
landbruksavdelinger og er ikke omtalt i denne rapporten. Flere fylker har imidlertid lagt ut
oversikter over prosjekter de støtter på sine hjemmesider (www.fylkesmannen.no). For årene
2003 og 2004 har det blitt avsatt henholdsvis kr 41,2 millioner og kr 38 millioner.

Rapporten er bygd opp etter temaer og er ikke inndelt etter tilskuddsordning. Dette er gjort for
å gi bedre totaloversikt. I rapporten er rekkefølgen av temaene bygd opp over en verdikjede-
lest fra ”jord til bord”.

Oversikten er laget på grunnlag av søknader og års- og sluttrapporteringer, og framstillingen
for hvert enkelt prosjekt i rapporten er forelagt prosjektleder for innspill til eventuelle
endringer.

Rapporteringsfrist for prosjektåret 2004 er februar 2005, og derfor er resultater for 2004 i liten
grad presentert i denne framstillingen. SLF vil presentere sammendrag fra års- og
sluttrapporter for prosjektåret 2004 på Internett (www.slf.dep.no) i løpet av første halvår
2005.

Statens landbruksforvalting vil benytte anledning til å takke prosjektledere og – eiere for den
innsats som er lagt ned i 2003 og 2004.Oslo 10.01.2005
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 2 av 107
Innhold
VEILEDNING PRIMÆRPRODUKSJON.............................................................................................................. 6
  DYRKINGSGRUPPER INNEN ØKOLOGISK LANDBRUK ............................................................................................ 6
  FORMIDLING AV KUNNSKAP OM BÆREKRAFT VED ULIKE DRIFTSFORMER MED HOVEDVEKT PÅ ØKOLOGISK
  LANDBRUK .......................................................................................................................................................... 7
  VEILEDNING OG INFORMASJON OM ØKOLOGISK LANDBRUK................................................................................ 8
  ØKOLOGISK PLANTEPRODUKSJON PÅ SAND- OG SILTJORD PÅ ØSTLANDET.......................................................... 9
  GRATIS FØRSTERÅD FOR OMLEGGING TIL ØKOLOGISK DRIFT ............................................................................ 10
  OPPFØLGING MED GRUNDIG OG FULLSTENDIG RÅDGIVING I ØKOLOGISK LANDBRUK (OFGR) .......................... 11
  VEILEDNING OG INFORMASJON OM BIOLOGISK-DYNAMISK LANDBRUK............................................................. 12
  FRA ØKOLOGISK KORN TIL ØKOLOGISK OST – ØKO-KOST ............................................................................... 13
  UTVIKLING AV ØKOLOGISK LANDBRUK I ROGALAND........................................................................................ 14
  ØKOLOGISK LANDBRUK I TROMS OG FINNMARK - KUNNSKAPSOPPBYGGING, INFORMASJON OG RÅDGIVNING.. 15
  E-KOMPETANSESENTER FOR KUNNSKAPSFORMIDLING ...................................................................................... 16
  DATAVERKTØY FOR GÅRDSANALYSE ................................................................................................................ 17
  PLANTEVERNHÅNDBOK FOR ØKOLOGISK LANDBRUK ........................................................................................ 18
  KOMPETANSEBYGGING FOR Å STIMULERE TIL ØKOLOGISK GROVFÔRPRODUKSJON UNDER NORDNORSKE
  FORHOLD ........................................................................................................................................................... 19
  REN MAT – SPESIALUTGAVE RETTET MOT GÅRDBRUKERE OG LANDBRUKSSTUDENTER .................................... 20
  SAMORDNET SATSING PÅ ØKOLOGISK LANDBRUK I HEDMARK OG OPPLAND .................................................... 21
  SAMARBEID MELLOM NORGE OG RUSSLAND 2002-2003 .................................................................................. 22
  GEOMEDISINSKE PROBLEMSTILLINGER I ØKOLOGISK LANDBRUK ...................................................................... 23
  NASJONAL KONGRESS OG UTSTILLING FOR ØKOLOGISK LANDBRUK .................................................................. 24
AGRONOMI MED TEKNIKK ............................................................................................................................ 25
  GJØDSELPLANLEGGINGSVERKTØY TILPASSET ØKOLOGISK DRIFT...................................................................... 25
  ØKOTEK: PROGRAM FOR TESTING OG UTVIKLING AV NY TEKNOLOGI FOR ØKOLOGISK LANDBRUK .................. 26
  ØKOLOGISK FÔR 2005 ....................................................................................................................................... 27
  UTVIKLING OG DEMONSTRASJON AV DYRKINGSSYSTEM OG TEKNOLOGI FOR RASJONELL OG KOSTNADSEFFEKTIV
  ØKOLOGISK FÔRPRODUKSJON............................................................................................................................ 28
  ØKOLOGISK FORMERINGSMATERIALE ............................................................................................................... 29
  JORDSTRUKTUR I ØKOLOGISK PLANTEPRODUKSJON MED UNDERTITTEL GOD ØKOLOGI = GOD ØKONOMI......... 30
POTET .................................................................................................................................................................. 31
  HELKJEDEAVTALE: LEVERING ØKOLOGISKE POTETER ST. OLAVS HOSPITAL ................................................... 31
  RASJONELLE PRAKTISKE LØSNINGER FOR ØKOLOGISK DYRKING AV POTETER................................................... 32
  UTNYTTING AV REGIONALE KLIMAFORSKJELLER I PRODUKSJON AV ØKOLOGISKE POTETER ............................. 33
  ØKOLOGISK SETTEPOTETDYRKING I NORD-GUDBRANDSDALEN ....................................................................... 34
GRØNNSAKER, VEKSTHUS, HAGEBRUK OG URTER ................................................................................ 35
  HELKJEDEAVTALE: ØKO-GRØNT PÅ FRAMMARSJ I MIDT-NORGE ...................................................................... 35
  HELKJEDEAVTALE: PRODUKSJON OG OMSETNING AV GRØNNSAKER OG POTETER ............................................. 36
  UTVIKLING AV REISKAP FOR UGRASREGULERING I GRØNNSAKER, MED VEKT PÅ DRIFTSTILHØVA I
  FJELLBYGDENE .................................................................................................................................................. 37
  DYRKINGSTEKNIKK OG KVALITET I ØKOLOGISK GRØNNSAKSPRODUKSJON ....................................................... 38
  KUNNSKAPSFORMIDLING I BRUK AV ØKOLOGISKE URTER ................................................................................. 39
  KURS I BRUK AV ØKOLOGISKE URTER ............................................................................................................... 40
  MARKEDSSTRATEGISKE TILTAK FOR Å FÅ NORSKE ØKOLOGISKE DYRKA OG TØRKA URTER TIL TE OG KRYDDER
  UT TIL FORBRUKER ............................................................................................................................................ 41
  JORDDEKKE MED PLANTEHAKK ELLER GRØNNGJØDSLINGSVEKSTER ................................................................ 42
  STORSKALA ØKOLOGISK GRØNNSAKSPRODUKSJON .......................................................................................... 43
  ØKOLOGISK VEKSTHUSPRODUKSJON................................................................................................................. 44
  UTPRØVING AV DIVERSE TILTAK MOT UGRAS OG ANDRE SKADEGJØRERER I GRØNNSAKER FRA ØKOLOGISK
  LANDBRUK ........................................................................................................................................................ 45
  PRAKTISKE DYRKINGSMETODER I ØKOLOGISK HAGEBRUK................................................................................ 46
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                                                 Side 3 av 107
FRUKT OG BÆR ................................................................................................................................................. 47
  HELKJEDEAVTALE: ØKT OMSETNING AV BIODYNAMISK OG ØKOLOGISK FRUKT OG FOREDLEDE
  FRUKTPRODUKTER ............................................................................................................................................ 47
  TELEMARKSFRUKT ............................................................................................................................................ 48
  UTVIKLING AV ØKOLOGISK FRUKT- OG BÆRPRODUKSJON................................................................................. 49
  RETTLEIINGSMATERIELL I ØKOLOGISK BÆRDYRKING ....................................................................................... 50
KORN OG OLJEVEKSTER ................................................................................................................................ 51
  PRODUKSJON AV PROTEINRÅVARER TIL ØKOLOGISK KRAFTFÔR ....................................................................... 51
  STORSKALAFORSØK I ØKOLOGISK KORNDYRKING ............................................................................................ 52
  ØKOKORN I OSLO OG AKERSHUS ................................................................................................................... 53
  DEMONSTRASJONSFELT HUSDYRLØS ØKOLOGISK KORNPRODUKSJON ............................................................... 54
  ØKOLOGISK RAPS .............................................................................................................................................. 55
  PLANLEGGINGSVERKTØY FOR ØKOLOGISK KORN OG KJERNEBELGVEKSTDYRKING ........................................... 56
  TEMAARK OM ØKOLOGISK KORNDYRKING/OPPFØLGING ................................................................................... 57
  KORN TIL KROSSING I NORDLAND ..................................................................................................................... 58
HUSDYRPRODUKSJON MED KJØTTOMSETNING ...................................................................................... 59
  ØKOLOGISK HUSDYRPRODUKSJON – RÅDGIVNINGSMATERIELL OG INFORMASJON ............................................ 59
  OPPLÆRING AV GÅRDBRUKERE I ØKOLOGISK MJØLKEPRODUKSJON I VEDTATTE KLYNGEOMRÅDER ................. 60
  GOD DYREVELFERD I ØKOLOGISK MJØLKEPRODUKSJON ................................................................................... 61
  ØKOLOGISK SAUEPRODUKSJON I HELE VERDIKJEDEN ........................................................................................ 62
  ØKOLOGISK SAUEHOLD – DRIFTSFORSØK OG OMSETNING FOR 2003 ................................................................. 63
  UTVIKLING AV ØKOLOGISK GEITEHOLD ............................................................................................................ 64
  ØKOLOGISK KORN OG SVINEKJØTT – FRA JORD TIL BORD .................................................................................. 65
  FERDIGPAKKET, FERSKT ØKOLOGISK KJØTT UT I BUTIKK .................................................................................. 66
EGG OG FJØRFEKJØTT..................................................................................................................................... 67
  ØKOLOGISK PRODUKSJON AV FJØRFEKJØTT ...................................................................................................... 67
  UTVIKLING AV ØKOLOGISK EGGPRODUKSJON I NORGE ..................................................................................... 68
  MARKEDSUTVIKLING FOR ØKOLOGISKE EGG .................................................................................................... 69
REGIONALE PRODUSENTNETTVERK OG DIREKTESALG ....................................................................... 70
  HELKJEDEAVTALE: DISTRIBUSJONS- SPORET HEDMARK OG OPPLAND ............................................................. 70
  ØKOLOGISK FRA JORD TIL BORD........................................................................................................................ 71
  COMMUNITY SUPPORTED AGRICULTURE (CSA) – TILPASNING TIL NORSKE FORHOLD ...................................... 72
  ØKOLOGISK REGIONMAT I NORD....................................................................................................................... 73
STORHUSHOLDNING ....................................................................................................................................... 74
  OMSETNING AV ØKOLOGISK MAT I STORHUSHOLDNINGER ................................................................................ 74
  ØKOLOGISK MAT I KANTINA VED AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ..................................................................... 75
  ØKOLOGISK MAT PÅ SYKEHUS .......................................................................................................................... 76
  NORDISK NETTVERK FOR BRUK AV ØKOLOGISKE RÅVARER I CATERING OG STORKJØKKEN ............................... 77
BUTIKK/CAFÈ .................................................................................................................................................... 78
  PYGAMILLON ØKOCAFÈ OG GALLERI................................................................................................................ 78
  DET MOBILE BAKEVERKSTED: ”BAKEVERKSTEDET GODT BRØD”..................................................................... 79
  NÅR MATEN BETYR NOE .................................................................................................................................... 80
ARBEID I BUTIKK ............................................................................................................................................. 81
  MARKEDSFØRINGSPAKKEN SKREDDERSYDD RÅD I ØKO-MARKEDSFØRING ....................................................... 81
  FORBRUKER ADFERD OG TRENDER – ”ØKOBAROMETERET” .............................................................................. 82
  GOD START - SLIK VELGER DU RETT FOR BARN OG MILJØ (FASE I OG FASE II) ................................................... 83
  ØKOBONDE I BUTIKK ......................................................................................................................................... 85
  MÅLRETTET VERKTØY FOR ØKT DEBIO-ANDEL I DAGLIGVARE ......................................................................... 86
  PROSJEKT PROFILERING ØKOLOGISK MAT I BUTIKK, ”ØKOPROFIL”................................................................... 87
  ØKE OMSETNINGEN AV FRUKT OG GRØNT I HAKON-GRUPPEN ........................................................................... 88
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                                              Side 4 av 107
MARKEDSFØRING OG INFORMASJON, Ø-MERKET .................................................................................. 89
  UTVIKLE FILM OM ”MILJØBONDEN” PETTER SIMONSEN – NRK FAKTOR .......................................................... 89
  ØKOLOGISK MATGLEDE .................................................................................................................................... 90
  TILRETTELEGGE FOR BRUK AV Ø-MERKET TIL INFORMASJONS- OG MARKEDSFØRINGSFORMÅL........................ 91
  FORBRUKERMAGASIN OM ØKOLOGISK MAT ...................................................................................................... 92
  ØKOROCK 2003 OG 2004 .................................................................................................................................. 93
  OSLO MILJØFESTIVAL 2004 .............................................................................................................................. 94
  ØKOJAM............................................................................................................................................................ 95
  DRAGON AIR FORCE TOUR 2003 – PROFILERING AV Ø-MERKET ....................................................................... 96
  INFOSTAND OM ØKOLOGISK LANDBRUK ............................................................................................................ 97
  ÅPEN ØKOLOGISK HAGE 2004 ........................................................................................................................... 98
  SLIPP RÅVARENE LØS ........................................................................................................................................ 99
  PROSJEKT: WWW.NATUTRIANER.NO ................................................................................................................ 100
  LIMOUSINER, OM KUENES HEMMELIGE LIV ..................................................................................................... 101
  REGLER OG RETNINGSLINJER FOR BRUK AV Ø-MERKET MED TILHØRENDE TEKSTER ....................................... 102
PRODUKTUTVIKLING, FOREDLING OG KVALITET ................................................................................ 103
  SYLTETØY UTEN SUKKER ................................................................................................................................ 103
  VITALANALYSER SOM KVALITETSINDIKATOR VED PRODUKSJON OG OMSETNING ........................................... 104
  MARKEDSORIENTERT PRODUKTUTVIKLING – ØKOLOGISKE PRODUKTER ......................................................... 105
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                                               Side 5 av 107
___________________________________________________________________________


            Veiledning primærproduksjonReferanse: 200401672                        Veilednings- og utviklingstiltak

Dyrkingsgrupper innen økologisk landbruk

Prosjekteier: Landbrukets forsøksriger (LFR)
Forprosjektperiode: 2004
Bevilgning 2004: 300 000

Hovedmål
Etablere 16 dyrkingsgrupper (à 8-12 bønder) innen: 1) korn, 2) frukt og bær, 3) grønnsaker, 4)
grovfôr/mjølk/sau – i fire regioner i landet

Delmål
  (1) velge ut prosjektmedarbeidere
  (2) utarbeide skisser for etablering og drift av dyrkingsgrupper
  (3) hver gruppe skal ha fire samlinger
  (4) erfaringsutveksling, samle inn erfaringene fra gruppene for evaluering

Prosjektsammendrag
Tilbakemeldinger fra Gratis førsteråd (GFR) er at mange av bøndene burde verta knytta
direkte opp mot eit produksjonsmiljø som høver for den einskildes produksjon. Dette vil
motivere og inspirere, og sjansen for å få dei med mot ei full omlegging vert større. Det er
godt kjent kor viktig miljøet er for utvikling av ulike produksjoner. Ein effekt av ei slik
ordning kan også vere etablering av samarbeidsløysinger mellom bønder i gruppa. Utvikling
av produsentmiljø kan medføre nye løysinger på vidareforedling og omsetning av varene.

Det er viktig at det til kvar gruppe er tilknytta ein rådgjevar. Denne skal ha oppgaver som
koordinator. I tillegg til sikring av faglig kvalitet vil dette medføre kontinuitet og
opprettholding av gruppene. I 2004 testes ordningen ut i fire regionar, og mot slutten av året
vil ein evaluere prosjektet og vurdere ei fortsetting.

Kontakt: kjersti.berge@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 6 av 107
Referanse: 2004001181                    Veilednings- og utviklingstiltak

Formidling av kunnskap om bærekraft ved ulike driftsformer med
hovedvekt på økologisk landbruk

Prosjekteier: NORSØK
Periode: 2003-2004
Bevilgning 2004: 150 000

Hovedmål
Systematisere og videreformidle dokumentasjon om effekter av ulike driftsformer i
landbruket, med hovedvekt på økologisk landbruk.

Delmål
(1) Innhente og systematisere bakgrunnsdata om effekter av konvensjonell og økologisk
landbruksdrift på miljø og produkter
(2) Utarbeide dokumentasjonsoversikter om effekter av ulike driftsformer
(3) Videreformidle denne dokumentasjonen gjennom samlerapport, temaark, bidrag til
hjemmesider, foredrag og artikler

Prosjektsammendrag
I prosjektet skal kunnskap om bærekraft ved ulike driftsformer, med hovedvekt på økologisk
landbruk, systematiseres og videreformidles. Produsenter og andre målgrupper har behov for
bedre kunnskapsgrunnlag for argumentasjon om valg av driftsform.

Eksisterende, relevant dokumentasjon om miljøeffekter og produktkvalitet av ulike
driftsformer, og økologisk landbruk og global matvareforsyning skal systematiseres.
Biologisk mangfold, forurensning og ressursbruk er viktige aspekter mht. aktuelle
miljøeffekter. For å skaffe til veie mest mulig relevant stoff er det opprettet kontakt med flere
institusjoner og organisasjoner. OIKOS bidrar med en referanseperson i prosjektet. En
NORSØK-rapport vil være primærpublikasjon og gi oversikten over stoffet. Det blir
utarbeidet artikler, foredrag, temaark, og bidrag til NORSØKs hjemmesider på bakgrunn av
dokumentasjonen som samles inn.

Publisering
    På nettet: ”Økologisk landbruk – svar på miljøutfordringene?” www.agropub.no
    Artikler: ”Økologisk landbruk – svar på miljøutfordringene?” I: Økologisk landbruk
    – foredrag fra NORSØKs fagdag 2003. NORSØK-rapport nr. 1 – 2003
    ”Kjemiske sprøytemidler – verre enn sitt rykte?” Herba nr. 3-4, 2003
    ”Økologisk landbruk - jord og helse” OIKOS økokornseminar 4.3.2004
    ”Miljøeffekter av økologisk mat” Sendt til ”Ren Mat”.

Kontakt: www.norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                  Side 7 av 107
Referanse: 200401173                    Veilednings- og utviklingstiltak

Veiledning og informasjon om økologisk landbruk

Prosjekteier: Norske 4H
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 200 000

Delmål
(1) Anlegge demonstrasjonsåker på Bergen 4H-undervisningsgård
(2) Utarbeide pedagogisk læremateriell
(3) Utprøving av læremateriell
(4) Øke kompetansen om økologisk landbruk i nettverket Forum for norske 4H-gårder

Årsrapport 2003
Utviklingsarbeidet av pedagogisk undervisningsopplegg i økologisk jordbruk for barn som ble
påbegynt i 2002, fortsatte utover våren 2003. Arbeidet gikk hånd i hånd med uttesting av
metoden på fem forskjellige skoleklasser. Det første utkastet var ferdig i august 2003. Fra og
med september startet en ny utprøvingsrunde, denne gang ved tre ulike 4H-gårder; Kampen
økologiske barnebondegård i Oslo, Hauger gård i Asker og Bergen 4H undervisningsgård. Til
sammen 11 klasser deltok (og deltar fortsatt i 2004) på kurset som har fått tittelen "På lag med
naturen".

Demo-åker med info-tavle er etablert ved Bergen 4H-undervisningsgård. 4H-gården på
Kampen hadde allerede en økologisk drevet åker, mens Hauger gård er i ferd med etablering.

Det er blitt avholdt to kurs i prosjektet ved Bergen 4H-undervisningsgård: I mars 2003 ble det
holdt kurs i økologisk dyrkning, samt innføring i VIØK-prosjektet for alle 4H-gårdene i
landet. I september 2003 var representanter for tre andre 4H-gårder på et innføringskurs for å
bli testgårder i prosjektet.

Publisering
    Tegneserie som støtter det pedagogiske læremateriellet, Norske 4H Skjetten


Kontakt: espen.stokke@n4H.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 8 av 107
Referanse: 200401192                   Veilednings- og utviklingstiltak

Økologisk planteproduksjon på sand- og siltjord på Østlandet

Prosjekteier: Prosjektet økologisk landbruk i Solør
Planlagt periode: 2002-2005
Bevilgning 2004: 200 000

Hovedmål
Skaffe beslutningsgrunnlag for økologisk planteproduksjon på sand- og siltjord og videreføre
kunnskapen til bøndene i distriktet.

Delmål
(1) Skaffe beslutningsgrunnlag for vekstskifte, næringsforsyning og driftsteknikk på sand- og
siltjord
(2) Skaffe grunnlag for sortsvalg i korn, poteter, underkulturer og andre vekster
(3) Skaffe erfaring om såfrødyrking av økologisk korn
(4) Videreformidle kunnskapene til interesserte bønder i hele Solør-Odal distriktet og andre
distrikter med tilsvarende dyrkingsforhold
(5) Øke antallet bruk omlagt eller under omlegging med over 100 % i løpet av
prosjektperioden i Våler, Grue og Åsnes, og øke antallet i hele Solør-Odalregionen betydelig

Årsrapport 2003
Det er avholdt tre informasjonsmøter i samarbeid med Hof Bondelag og Braskereidfoss
kornsilo. Et av møtene samlet over 50 personer. Temaene var økonomien i korndyrking, arts-
og sortsvalg og oppsummering av vekstsesongen 2003.
Videre har det blitt arrangert to markdager med godt besøk. Den første markdagen ble
arrangert i samarbeid med landbrukskontorene i Solør og temaene var grønngjødsling, mat,
fôrkorndyrking, erter/kornblandinger, høstrug, gulrot og friland griseproduksjon.
Den andre markdagen ble arrangert i samarbeid med ØKO-TEK, Høgskolen i Hedmark.
Radrensing i korn og spreding av grønmasse i gulrotåker var tema. Utstyr som redskapsbærer
og videostyrt radrensingsutstyr ble vist.
Endelige resultater for forsøk planlagt og gjennomført i vekstsesongen 2003, forventes i
februar/mars 2004. Forsøkene har vært potet med tørråtekartlegging og bekjemping i
storskalafelt samt sortsforsøk for bygg, hvete, havre, rug og rughvete og radavstandsforsøk i
økologisk høsthvete (12,5 cm og 25 cm radavstand)
Gjødselforsøkene har tatt for seg pelletert kyllinggjødsel, ettervirkning av andel hvitkløver,
samt blandinger av vårsådd grønngjødsling.

Kontakt: carlheinrichjung@hotmail.com
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 9 av 107
Referanse 200401182                         Veilednings- og utviklingstiltak


Gratis førsteråd for omlegging til økologisk drift
Prosjekteier: Landbrukets forsøksringer (LFR)
Prosjektperioder: 1998-2003 og 2004 -2006
Bevilgning: 2003: 2 500 000
Bevilgning: 2004: 1 622 000

Hovedmål for 2004-06
Prosjektets mål er at 30 % av 1 500 besøkte bruk skal være i omlegging i 2006.
Prosjektet skal fremme økt bruk av delløsninger fra økologisk drift i konvensjonelt landbruk

Delmål
(1) Gi gratis førsteråd til inntil 1500 gårdsbruk i løpet av 3 år
(2) Gi opplæring til prosjektmedarbeidere innen agronomi, økonomi og marked
(3) Samle inn og registrere data i database for å måle effekten av prosjektet på sikt

Prosjektsammendrag søknad 2004-06
Prosjektet Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk drift” (GFR) har i løpet av 6 år vist at
det bidrar sterkt til å fremme omlegging (se utdrag fra sluttrapport under). Det er nødvendig å
sikre den viktige førstegangsinformasjonen om økologisk produksjon til gårdbruker. Et
fortsatt tilbud om GFR-besøk vil ivareta dette. Forsøksringenes arbeidsfelt dekker hele landet
slik at tilbudet om GFR kan nå ut til alle gårdbrukere.

Sluttrapport 2003 for perioden 2001-2003
Hovedmålet for perioden 2001-03 var at 25 % av 2 100 gårder som er besøkt skal være i
omleggingsfase i 2003, samt å fremme økt bruk av delløsninger fra økologiske landbruk til
konvensjonelt landbruk.
Prosjektet ”Gratis førsteråd for omlegging til økologisk drift” (GFR) eies og ledes av LFR. I
GFR tilbys en vurdering av gårdens muligheter og begrensninger for økologisk drift. Alle
gårdsbruk som er berettiget produksjonstilskudd har tilbud om et GFR–besøk. En rådgiver fra
forsøksringen kommer på gårdsbesøk. Sammen med gårdbruker gjennomgås forutsetninger
for omlegging til økologisk drift. Gårdbruker mottar en skriftlig rapport etter besøket. Besøket
er uforpliktende og gratis. I perioden 1998-2003 har ca. 4 100 gårdbrukere hatt et GFR–besøk.
Prosjektets mål var at 25 % av de besøkte gårdsbruka skulle være i omleggingsfase i løpet av
2003. Et annet mål var å fremme delløsninger fra økologisk drift i konvensjonell landbruk
(økologisering) i de tilfeller man ikke anbefaler omlegging. Resultatet viser at 38,4 % av de
som har hatt GFR-besøk i perioden er med i Debio-ordningen. Bruk av delløsninger øker.
Resultat fra spørreundersøkelsen mot GFR-gårdbrukere viser økt interesse for og bruk av
ugrasharv, bedre utnytting av kløver i enga, økt bruk av vekstskifte, underkultur, fangvekster
og grønngjødsling. 87 % av gårdbrukerne har i en spørreundersøkelse svart at de har hatt
god/svært god nytte av GFR–besøket. Oppfølging etter GFR–besøket er en stor utfordring.
80 % ønsker mer hjelp fra forsøksringen. Forsøksringen har gode oppfølingstilbud, bla. a.
gjennom prosjektet Oppfølging med grundig og fullstendig rådgiving i økologisk landbruk..
Publisering
    Rapport: ”Innføring i økonomi ved omlegging til økologisk drift”, Kjell Mangerud,
    Høgskolen i Hedmark avd. Blæstad
    Brosjyre: ”Økologisk Drift – noe for deg?”
Kontakt: www.lfr.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 10 av 107
Referanse: 200401189                     Veilednings- og utviklingstiltak

Oppfølging med grundig og fullstendig rådgiving i økologisk landbruk
(OFGR)

Prosjekteier: Landbrukets forsøksringer (LFR)
Planlagt periode: 2002-2005
Bevilgning: 2004: 1,2 millioner

Hovedmål
Hovedmålet i 1003 var å sette opp 110 arbeidsavtaler om OFGR, og gjennom dette bidra til at
flere gårdsbruk lukkas med sine produksjonar.

Årsrapport 2003
LFR starta prosjektet hausten 2002 og 30 ringleiarar deltok. Prosjektmedarbeidarane har
erfaring og god fagleg kompetanse innen rådgjeving om økologisk gårdsdrift. OGFR er ei
rådgjevingspakke på 25 arbeidstimar for rådgjevarar, eit tilbod som strekkjer seg utover det
ein får som medlem i forsøksringen. Gårdbruker betaler difor ein eigenandel på kr 1 500.

Gjennom OFGR skal gardbruker få rådgjeving som sikrer ei heilskapleg planlegging av
driftsopplegget slik at dei i størst mogleg grad kan lukkas med sine økologiske produksjonar.
Hovedansvarleg rådgjevar sørgjer for at alle problemstillinger i arbeidsplanen vert vurdert av
faglig kompetente rådgjevarar. OGFR startar med at rådgjevar og gardbrukar ”skreddersyr”
ein arbeidsplan ut frå dei utfordringene gardbrukeren har. Arbeidsplanen kan strekka seg over
inntil to år. I 2003 vart det sett opp 107 OGFR-arbeidsavtalar. Tema som går igjen i
arbeidsplanane er; omlegging av heile gardsbruk, oppstart av nye produksjoner,
driftsutbygging, mekanisering, omsetning, fôrdyrking, gjødselhandtering og jordkultur.

Gjennom OGFR får prosjektmedarbeidarane også tilbud om kompetanseheving i form av kurs
og studieturar for å kunne gje eit så godt fagleg rådgjevningstilbod som mogleg.

Publisering
          Rapport fra studietur til Sveits 20.-27. august 2003
          På nett: www.LFR.no
          Artikler: OGFR 2002-2005 Økologisk landbruk nr. 1 - 2003
          Artikler: ”Der gode råd er gratis”, Fjordvett nr. 4/2003

Kontakt: www.lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 11 av 107
Referanse: 200401169                       Veilednings- og utviklingstiltak


Veiledning og informasjon om biologisk-dynamisk landbruk
Prosjekteier: Biologisk-dynamisk Forening
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 250 000

Hovedmål
Møte behovet for veiledning innen biologisk-dynamisk landbruk i Norge.

Delmål
  (1) Veilede nye brukere som ønsker å legge om
  (2) Imøtekomme etablerte brukeres behov for videreutdanning
  (3) Øke forståelsen for helhetlig gårdsplanlegging
  (4) Øke produksjonen av matvekstene
  (5) Arrangere faglige samlinger
  (6) Formidle ny kunnskap gjennom presse og fagtidsskrifter
  (7) Informasjon
  (8) Utrede utdanningstilbud
  (9) Gjenutgivelse av Grepperud/Mohrs bok. Biologisk–dynamisk jord- og hagebruk

Årsrapport 2003
Prosjektet merker en økt interesse for den Biologisk dynamiske driftformen. I prosjektet
arbeides det med en gruppe på 10 produsenter som er i en omleggingsfase til Bio-dynamisk
drift, hvorav fem er under omlegging og fem er i en planleggingsfase til omlegging. De
relativt strenge reglene for blant annet andel hjemmeavlet fôr gjør at det er mange bønder som
praktiserer bio-dynamiske metoder, men som ikke søker om Demeter-godkjenning.
For å møte etablerte brukeres behov for videreutdanning er det arrangert to
fordypningsseminarer hvor hvert har gått over to dager med ca. 20 deltagere, seks fagdager i
løpet av august og september 2003, og det ble generelt informert om korndyrking og
markedsmuligheter. For å øke helhetsforståelsen er det laget et utvidet spesialnummer av
tidsskriftet Herba, hvor fagdagene er presentert, og hvor ulike temaer og gårdsbruk blir
presentert på en grundig måte. Det er avholdt fem fordypningsseminarer for praktikanter med
deltagelse av 12 personer fra 8 nasjoner. Det er arbeidet aktivt med publisering, blant annet
med opprettelse av hjemmeside og eget temanummer av Herba. En oversettelse av de
omfattende Dok–forsøkene i Sveits ble påbegynt i 2003 og var ferdig første halvår 2004.

Publisering:
    Rapport: Veiledningsprosjektet, ved E. Evenrud, Biologisk–dynamisk forening 2003
    Artikler: 7 artikler i Herba nr. 2-2003 fra 7 ulike fagdager om biodynamisk landbruk i
    hele Sør-Norge i august og september 2003, med titler ”Biologisk-dynamisk landbruk
    i praksis”, ”Vekstskifte med vekt på korn og grønnsaker”, Fokhol gård, ”Grønnsaker
    og mekanisk ugrasbekjempelse”, Finnstad gård og lille Ve, Sande I Vestfold,
    ”Veksthusproduksjon”, Egra gård og planteforsk Særheim, ”Epledyrking”, Olav Jønsi,
    Telemark, ”Kompostering - en del av gårdens helhet”, Sør-Norsk Økosenter.,
    ”Grønnsaker, mangfold og maskiner”, Sverstad gård i Sandefjord.
    Annet: Trykksak til Veiledningsalliansen

Kontakt: www.biodynamisk.no, www.ecocater.net


SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 12 av 107
Referanse: 200401862                        Nasjonale pilotprosjekter

Fra økologisk korn til økologisk ost – Øko-KOST

Prosjekteier: Trøndelag økologiske forsøksring (TRØKK)/ Midtnorsk Økoring
Planlagt periode: 2002-2005
Bevilgning 2004: 280 000

Hovedmål
Hovedmålet med prosjektet er å oppnå økt kunnskap om økologisk produksjon av korn,
såkorn, grovfôr og melk, både hos produsenter og rådgivere, slik at det blir en økt og stabil
tilgang på økologisk korn og økologisk melk av god kvalitet, og slik at etterspørselen etter
økologisk ost kan dekkes opp, og markedet for økologisk ost på sikt kan utnyttes.

Delmål
(1) Produsentrettet informasjon
(2) Kompetanseutvikling hos prosjektdeltakerne (rådgiverne)
(3) Erfaringer og resultater fra 10 bruk skal samles og presenteres i en rapport
(4) Utarbeidelse av årlige produksjonsprognoser, utvikling av mottaksordninger og utvikling
av kraftfôrblandinger.

Årsrapport 2003
Prosjektet ”Fra økologisk korn til økologisk ost (Øko-KOST)” eies av forsøksringene
TRØKK og Midtnorsk Økoring, og har samarbeidsavtaler med TINE MN og FK
Fôrutvikling. Prosjektet er 3-årig (2002-2005) og arbeidet utføres av 3 TINE-rådgivere og 5
ringledere (3,3 årsverk pr. år). Prosjektet bidrar vesentlig med informasjon, rådgivning og
bygging av fagmiljø i økologisk landbruk i Trøndelag. Den positive utviklingen i antall bruk
innmeldt i Debio fortsetter (383 i 2001, 510 i 2003). Fokuset på økologisk korndyrking gir
resultater, med dobling av arealet både i 2002 og 2003 (13 097 daa i 2003). Det er også
igangsatt økologisk produksjon av såkorn på tidligsorter (Gaute-bygg og Biri-havre), og såfrø
av Vega timotei. Utarbeiding av melkeprognoser viser en økning fra 6,1 mill. liter i 2003 til
omtrent 9 mill. liter i 2006. Videre har prosjektet samlet inn erfaringer og registreringer, og
sendt inn fôranalyser fra 11 økobruk. Det er inngått et samarbeid med FK Fôrutvikling BA for
å undersøke om de økologiske kraftfôrblandingene bør justeres i forhold til grovfôropptak,
rasjonssammensetning og grovfôropptak på de økologiske gårdene. Høye grovfôropptak, lav
PBV og lav NDF er noe av det vi registrerer. EK-tall viser gode økonomiske resultater på
øko-bruka, og flere øko-bruk opplever etter hvert å lykkes i sin produksjon. Å arbeide
sammen om konkrete problemstillinger (TINE, FK-Fôrutvikling, forsøksringene, Debio,
produsenter) er helt klart en effektiv måte å oppnå kompetanseheving hos alle parter, både
faglig og når det gjelder regelverk og rammebetingelser for øvrig.

Kontakt: solrun.kolstad@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 13 av 107
Referanse: 200401187                        Veilednings- og utviklingstiltak

Utvikling av økologisk landbruk i Rogaland

Prosjekteier: Fylkesmannen i Rogaland
Periode: 2003-2006
Bevilgning 2004: 600 000

Hovedmål
Auke produksjonen av økologiske varer i Rogaland, jf. mål i handlingsplan for økologisk
landbruk i Rogaland 11 % auke i økologisk areal frå 2001.

Delmål
(1) Auke kunnskapsnivået og endre haldninger omkring økologisk landbruk i Rogaland
(2) Etablere demonstrasjonsgardar i Rogaland
(3) Stimulere til danning av nettverk mellom bønder, fagorganisasjonar og andre aktørar i
landbruket
(4) Kartlegge økonomien i økologisk mjølkeproduksjon i Rogaland
(5) Skaffe kunnskap om kulturbeite i økologisk landbruk

Årsrapport 03
Prosjekt økologisk landbruk er basert på eit forprosjekt hjå Fylkesmannen i Rogaland,
Landbruksavdelinga, der målsetnaden er å auke produksjonen av økologiske varer i Rogaland.
Forprosjektet resulterte i desember 2002 i en søknad om eit nasjonalt pilotprosjekt for
økologisk landbruk - med fokus på økologisk mjølkeproduksjon. Prosjektet har ei svært
brei arbeidsflate, og det er ei viktig målsetnad å nytte lokale krefter i arbeidet. I 2003 har det
vorte etablert 4 demonstrasjon- og referansebruk for økologisk landbruk, OIKOS Rogaland
har vorte etablert og det har vorte gjort registreringer på økologisk kulturbeite. Heimesida til
Fylkesmannen i Rogaland blir brukt av prosjektet for å lage ein regional nettstad for
økologisk landbruk og det har vorte arbeida for at økologisk landbruk med jamne mellomrom
skal verte omtalt i media. Det økologiske arealet i Rogaland har auka med 13 % i 2003
jamført med 2002. Det var i 2003 9 nye innmeldinger til Debio i Rogaland. Samstundes
meldte 6 driftseininger seg ut av ordninga. Rogaland er framleis lågt nede på den nasjonale
statistikken for økologisk landbruk, og mange utfordringer som står igjen for å få fram
økologisk landbruk som eit truverdig alternativ for bøndene i Rogaland. Prosjekt økologisk
landbruk har i 2003 lagt til rette ein del strukturar som vi håper skal føre til at "ballen veks
slik at den til slutt kan byrje å rulle."

Publisering:
    På nett: www.fylkesmannen.no\rogaland
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 14 av 107
Referanse: 200401174                         Veilednings- og utviklingstiltak

Økologisk landbruk i Troms og Finnmark - kunnskapsoppbygging,
informasjon og rådgivning

Prosjekteier: Forsøksringene i Troms og Finnmark/Balsfjord og Storfjord forsøksring
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 250 000

Hovedmål
Øke omfanget av økologisk produksjon i Troms og Finnmark
slik at man kan nå styresmaktenes mål om 10 % økologisk produksjon innen 2010

Delmål:
(1) Informere og motivere gårdbrukere til å starte med økologisk produksjon
(2) Øke kunnskapen om og tilrettelegge for økologisk planteproduksjon i Troms og Finnmark
(3) Informasjon om muligheter for omsetning av lokalt produserte økologiske matvarer

Årsrapport 2003
Informasjon er gitt på ulike måter; fra stand på landbruksmessa i Balsfjord, faglige artikler,
økoskriv, innlegg på møter, ved markdager og gårdsbesøk. Det har vært stor aktivitet
angående gjennomføring av forsøks- og demonstrasjonsfelt. Kløver er sentral i en økologisk
eng og forskjellige sorter av raudkløver prøves med ulik slåttetid og gjødsling.
Næringsforsyning og ugraskontroll er de viktigste faktorene innen potet. På grøntsida er det
utprøvd nettgjerde mot kålflue, forsøk med gulrotsorter og sprøyting med sopp mot
gråskimmel i jordbær. Flere markdager er gjennomført der det i hovedsak er fokusert på
ugrasregulering i radkulturer. Fagmøte er arrangert med næringsforsyning og ugrasregulering
som hovedtema. Arrangementene er utført i samarbeid mellom forsøksringene og den enkelte
bruker. Informasjonen i regi av prosjektet er gitt både til økobrukere, potensielle økobrukere
og forbrukere. Foreløpig har ikke dette resultert i at flere har lagt om. Signaler gitt i slutten av
2003 kan imidlertid tyde på at det arbeidet som bl.a. er gjort innen økogrønt og økopotet er i
ferd med å gi effekt. Blant grøntprodusenter i enkelte områder (bynære) merkes det
en økende interesse for økologisk dyrking av grønnsaker og potet.

Publisering
    Artikler: ”Nettgjerde begrenser angrep av kålfluer”, Norden 4/03, Våronnavisa 2003
    for forsøksringene i Nord-Norge, Våronnavia 2004 for forsøksringene i Troms og
    Finnmark, ”Forebygging mot gråskimmel på jordbær – utprøving av sopp mot sopp”,
    Norden 5/04.
    Dyrkingsveileder: ”Dyrking av økologisk potet i nord”.

Kontakt: www.lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 15 av 107
Referanse: 200401524                         Nasjonale pilotprosjekter

E-kompetansesenter for kunnskapsformidling
Prosjekteier: NORSØK
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 580 000

Hovedmål
Etablere E-kompetansesenter for effektiv og målrettet formidling av faglig sterk kunnskap om
økologisk landbruk til grupper med ulik tilknytning til landbruket.

Delmål
(1) Nettbasert opplæring
(2) Infrastruktur for kunnskapsformidling
(3) Tilrettelegging for kunnskapsformidling.

Prosjektsammendrag
I det nasjonale pilotprosjektet ”E-kompetansesenter for kunnskapsformidling” bruker
NORSØK ulike måter for å nå ut med kunnskap om økologisk landbruk.

Nettstedet Agropub (www.agropub.no) har en tydelig fagprofil. Stoffet er organisert etter
emne og brukeren kan også velge ulike profiler for lettere å manøvrere seg i kunnskapen.
Utviklinga av Agropub har også medført samarbeid med GAN Forlag, som bidrar med
spisskompetanse innen medieuavhengig publisering og ordinær forlagsvirksomhet.

Systemet som Agropub bygger på, gjør det enkelt å publisere fagstoff både på nettet og på
papir. Slik blir fagstoffet mer tilgjengelig og kan skreddersys til forskjellige formål, enten det
er en rapport, ei lærebok, kurskompendium, del av nettbasert kursløsning eller som dynamisk
side på internett. NORSØKs populære Handbok i økologisk landbruk er allerede tilgjengelig
på nettet med fagstoff om husdyr, jord og næringstilgang.

I prosjektet er det etablert videokonferanserom i NORSØKs kontorbygg på Tingvoll. På
denne måten reduserer vi belastningen på miljø, folk og økonomi i forbindelse med møter og
kurs. Det gjør at kunnskapen som finnes i NORSØK blir lettere tilgjengelig for andre.
Gjennom samarbeid med kompetansenettverket Midt i Norden og utleie av videokonferanse-
rommet, får også folk på Tingvoll bedre mulighet til å delta på ulike møter, kurs og seminarer.

Publisering: www.agropub.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 16 av 107
Referanse: 200402351                        Nasjonale pilotprosjekter

Dataverktøy for gårdsanalyse

Prosjekteier: Norges Landbrukshøgskole (NLH)
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004:140 000

Hovedmål
Utvikle dataverktøy for analyse av produksjonssystemet i økologisk landbruk.

Delmål
Verktøyet skal:
(1) Være brukervennlig og i stor grad utvikle opplegg for visualiseringer av  tallmaterialet
(2) Gi oversikt over hele produksjonssystemet
(3) Kunne brukes i vanlig driftssammenheng
(4) Gi grunnlag for utskrifter som kan brukes i Debio-ordningen
(5) Evt. integreres i løpende veilednings- og utviklingstiltak

Prosjektsammendrag
Det har alltid vært nødvendig for bønder å ha en eller annen form for helhetlig tilnærming til
sin gård når de treffer beslutninger. Dette er særlig viktig på økologiske gårder, hvor gårdens
egne ressurser og samspillet mellom de enkelte produksjoner er sentralt. Det har imidlertid
vært vanskelig å knytte de erfaringer som bønder gjør på sin egen gård med den generelle
kunnskap som forskningen tilbyr. En viktig årsak til dette har vært mangel på ”verktøy” og
modeller som har vært enkle og fleksible nok. For å møte dette behovet arbeider vi med
utvikling av et databasert verktøy som kan brukes til å analysere hele gårdsproduksjonen.
Analysen fokuserer på biologiske aspekter ved produksjonen (biologisk regnskap) og er
derfor nyttig som et supplement til andre verktøy som fokuserer på økonomiske forhold. Det
har videre vært et viktig prinsipp at analysen ikke skal kreve et mer omfattende datamateriale
enn det som vanligvis er tilgjengelig på en gård. De beregninger som kan gjøres med dette
verktøyet inkluderer systemindikatorer som uttrykker husdyrproduksjonen i forhold til
gårdens eget arealgrunnlag (liter melk og kjøtt per daa), i tillegg til en rekke andre
beregninger som kan hjelpe bonden til å få oversikt over forskjellige sider ved produksjonen.
Fra 2005 vil det bli krav om 100 % fôrandeler i økologisk landbruk. Da vil utnytting av egne
ressurser (særlig areal) bli avgjørende. Det er videre et mål at verktøyet skal kunne brukes i
forbindelse med Debio-ordningen.

Kontakt: geir.lieblein@ipm.nlh.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 17 av 107
Referanse: 200401994                         Veilednings- og utviklingstiltak

Plantevernhåndbok for økologisk landbruk
Prosjekteier: Planteforsk Apelsvoll/Planteforsk Plantevernet
Periode: 2000-2004
Bevilgning 2003: 150 000

Hovedmål
Håndbok for primærprodusenter med oversikt over aktuelle planteverntiltak, både av
forebyggende og direkte karakter i økologisk planteproduksjon. Boken skal også være aktuell
for målgruppene småhageeiere og studenter. Håndboken skal som et grunnlag for ulike
bekjempningsstrategier formidle en grunnleggende forståelse for økologien til ulike
skadegjørere.

Prosjektsammendrag
Prosjektet lager en håndbok for primærprodusenter med oversikt over aktuelle
planteverntiltak, både av forebyggende og direkte karakter i økologisk planteproduksjon.
Boken skal også være aktuell for målgruppene småhageeiere og studenter. Håndboken skal
som et grunnlag for ulike bekjempningsstrategier formidle en grunnleggende forståelse for
økologien til ulike skadegjørere. Prosjektet innbefatter 4 ulike utgivelser: (a) Bind l om
"Generelt om plantevern i økologisk landbruk", (b) Bind 2 om "Grønnsaker og potet", (c)
Bind 3 om "Korn og oljevekster", og (d) Bind 4 om "Frukt og Bær". Plantevernhåndboka vil
inneholde mange tegninger og bilder.

Håndboka publiseres gjennom forlaget GAN og NORSØK sin ”Agropub” (www.agropub.no)
og vil bli tilgjengelig både på nettet og som papirversjon. Alle bind vil bli tilgjengelige i løpet
av begynnelsen av 2005. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Planteforsk og
NORSØK, men også andre institusjoner som Høyskolen i Hedmark er involvert. Finansiering
gjennom Statens landbruksforvaltning, LMD (Forskningsmidler over jordbruksavtalen),
Planteforsk og NORSØK sin egenfinansiering.

Publisering: www.agropub.no

Kontakt: lars.brandsater@plantforsk.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 18 av 107
Referanse: 200200818                        Veilednings- og utviklingstiltak

Kompetansebygging for å stimulere til økologisk grovfôrproduksjon under nordnorske
forhold

Prosjekteier: Planteforsk Vågønes
Periode: 2002-03
Bevilgning 2003: 150 000

Hovedmål
Øke kompetansen og praktiske ferdigheter for å drive økologisk grovfôrdyrking under
nordnorske forhold

Delmål
(1) Øke interessen for omlegging til økologisk produksjon
(2) Bedre tilbudet om veiledning og informasjon innen økologisk landbruk i Nord-Norge
(3) Øke kunnskapsnivået hos framtidige økobønder
(4) Lette omleggingen til økologisk drift
(5) Skape ringvirkninger slik at flere produsenter blir interessert i økologisk produksjon

Prosjektsammendrag
Kursdelen av prosjektet tar utgangspunkt i at det fortsatt mangler mye praktisk kunnskap hos
de som skal arbeide i felten under omlegging til økologisk drift. Solid bakgrunnskunnskap vil
være meget viktig for både motivasjon og evnen til å gjennomføre omlegging til økologisk
drift. Dette er en sentral problemstilling både for bønder i distriktet som overveier omlegging,
og for medarbeidere ved Bodin gård som skal forestå feltarbeidet ved omlegging. Til kurset
nyttes materiell utarbeidet av fagfolk på de enkelte områder, og som forelesere nyttes i
hovedsak forskere og veiledere som arbeider med emnene til daglig.

Sluttrapport 2003
Kursdel med 11 samlinger og 23 deltagere er gjennomført som planlagt. Det er også
gjennomført en fagdag i krossing av korn. Store dyrkingsmessige utprøvinger (ca. 120 med
bygg, havre og havre/ert i blanding) er utført. Det har vært prøvd ulike underkulturer;
kvitkløver, rødkløver, perserkløver, alexandrinekløver og flerårig raigras. Erfaringene er at
underkulturer er svært effektive i ugrasreguleringen. Spesielt var de effektive mot kveke, som
vi hadde store problemer med i dette feltet. Det var også vår erfaring at med unntak av
kvitkløveren, ble de andre underkulturene for lange, og skapte problemer under treskingen.
Kvitkløveren stod svært godt også neste vår, og bidro effektivt i grønngjødsling av arealet
etter nedpløying. Underkulturen gjorde det mulig å bruke kuttet halm og underkultur som
rundballer, og få et brukbart grovfôr. Avlingen vi har oppnådd i økologisk byggdyrking er
imponerende, ca. 400 kg tørt korn per dekar.

Kontakt: magne.totland@planteforsk.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 19 av 107
Referanse 200401632                        Veiledning og utviklingstiltak

Ren Mat – spesialutgave rettet mot gårdbrukere og landbruksstudenter

Prosjekteier: Ren Mat
Periode: 2003
Bevilgning: 250 000

Hovedmål
Bidra til at flere bønder legger om til økologisk drift, gjennom temablad om omlegging til
økologisk landbruk

Delmål
  (1) Nå ut til samtlige gårdbrukere og landbruksstudenter med lettfattelig og inspirerende
    informasjon om økologisk landbruk
  (2) Produksjonssamarbeid med andre publikasjoner i det økologiske landbruksmiljøet

Sluttrapport
Ren Mat (tildl. Jordvett) produserte i 2003 en spesialutgave av magasinet rettet mot
gårdbrukere og landbruksstudenter i Norge. Spesialutgaven ble trykt i et opplag på 80 000
eksemplarer og distribuert til disse. Spesialutgaven inneholdt reportasjer fra inn og utland,
intervjuer og fagstoff med mer, der formålet var å fortelle om økologisk landbruk,
menneskene og ideene bak – og på denne måten formidle både inspirasjon og praktisk – faglig
informasjon til gårdbrukere og studenter. Ren Mat samarbeidet med fagbladet Økologisk
landbruk. Ren Mat har ved tidligere prosjekt opplevd mye positiv respons på spesialutgavene,
så også for prosjektet i 2003.

Publisering: Ren Mat – spesialutgave rettet mot bønder og landbruksstudenter

Kontakt: www.ren-mat.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 20 av 107
Referanse: 200402021                        Veilednings- og utviklingstiltak

Samordnet satsing på økologisk landbruk i Hedmark og Oppland

Prosjekteier: FMLA Hedmark
Periode: 2001-2004
Bevilgning 2004: 100 000

Hovedmål:
Bidra til å nå de mål som er satt i Handlingsplanen for økologisk landbruk i Hedmark og
Oppland 2001-2003.

Delmål:
(l) Samordne, koordinere og være pådriver for mye av satsingen innen økologisk landbruk i
Oppland og Hedmark
(2) Oppfølging av brukere som har fått gratis førsteråd
(3) Arbeid mot kommuner og konvensjonelle forsøksringer for at de skal følge opp sin del av
handlingsplanen
(4) Koordinere etter- og videreutdanning innen økologisk landbruk
(5) Generell førsteinformasjon på egne møter eller som deltema på møter som andre
arrangerer
(6) Bistå med etablering av lokale nettverksgrupper mellom produsenter

Årsrapport 2003
Det er laget oversikt over prosjekter i gang eller startet i 2003. For å følge opp GFR–deltagere
har det i samarbeid med ulike forsøksringer blitt arrangert tre møter hvor disse 158 brukerne
m.fl. har blitt invitert. Totalt deltok 46 brukere.
Prosjektet har arrangert en rekke møter o.l. både for og i samarbeid med kommunene og
forsøksringene. Det har vært mer enn 100 deltagere til sammen. Videre er det sendt ut 6
faktaark om økologisk korn (også til alle kornprodusenter i Hedmark), 3 småskrift, to ”Øko-
nytt” og invitasjon til arrangementer hvor brukerne var hovedmålgruppen.

Det ble gitt tilbud om internettbasert omleggingskurs i samarbeid med NORSØK, men kurset
måtte avlyses p.g.a. manglende påmelding.

Når det gjelder generell førsteinformasjon har det vært stor aktivitet. Med nærmere 30 møter i
regionen av ulike slag. Øko-møter sammen med møter om miljøplan medførte at mange
bønder ble nådd. På 12 slike møter var det til sammen nærmere 1 000 deltagende bønder.

Sammen med OIKOS Innlandet har vi arrangert 2 regionvise møter (kombinert fagmøte og
nedsettelse av interimsstyre i lokallag).

Deltagelsen på arrangementene kan være varierende, men interessen for økologisk landbruk
virker generelt å være stigende og økologisk landbruk er i økende grad akseptert som
driftsform.

Kontakt: postmottak@fmhe.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 21 av 107
Referanse: 2002/05008                       Nasjonale pilotprosjekter

Samarbeid mellom Norge og Russland 2002-2003
Prosjekteier: ØkoPomorka
Periode: 2002-2003
Bevilgning 2003: 150 000

Hovedmål
Hovedmålet med prosjektet ØkoPomorka er å bidra til en langsiktig positiv utvikling av
landbruket i Arkhangelsk og Nordland med fokus på økologi, kvinner og entreprenørskap.

Prosjektsammendrag
ØkoPomorka er et utviklingsprogram med fokus på økologi, kvinner og entreprenørskap. I
dette programmet skal kvinnebønder fra Arkhangelsk og Nordland bidra i en langsiktig,
bærekraftig jordbruks- og næringsutvikling i Arkhangelsk og Nordland
(www.okopomorka.no). Kvinnene skal fra juli til desember bo og arbeide sammen på
økologiske gårder i Nordland. I tillegg til utviklingsprogrammet der alle deltar med sin
kompetanse og kunnskap, skal de utvikle hver kvinnes unike økologiske gård og produksjon.
Kvinnene vil underveis bygge et sterkt nettverk mellom deltagerne og samarbeidspartnere.
Ressurskartlegging har også en sentral plass i programmet, og kvinnene skal hjelpe hverandre
å finne og eventuelt starte nye tilleggsnæringer som er tilpasset deres gård.

Delmål med måloppnåelse fra sluttrapport
(1) Bruke økologisk landbruk som verktøy for lokal næringsutvikling, omstilling og
revitalisering i prosjektområdet. Det er tatt utgangspunkt i hver enkelt gård i arbeidet med
dette.
(2) Gi kvinner kompetanse, inspirasjon og ideer til å utnytte lokale ressurser slik at de selv
kan utvikle sin gård. Det er utviklet verktøy som ressurskartlegging og helhetstenkning.
Erfaringsdeling med de andre vertene i Nordland og hospitantene ga deltagerne mange ideer
til hvordan de kunne videreutvikle gården. De Russiske deltagerne ble i stand til å starte
økologisk produksjon tyder tilbakemelding fra hospitanter på, og det vil satses på økologisk
landbruk i Arkhangelsk.
(3) Utveksle erfaringer på lokal foredling og direktesalg av matvarer i nord. Noen av vertene
har begynt å selge produktene seg imellom, og målet er å utvikle dette videre.
(4) Bygge nettverk mellom økologiske gårder i Nordland og Arkhangelsk.
Økopomorka har gitt de norske deltagerne et godt nettverk for videre samarbeid.
(5) Øke deltakernes kunnskap og interesse for økoturisme. En samling i Lofoten med blant
annet fokus på grønn turisme ga deltagerne god innsikt i temaet.


Kontakt: www.okopomorka.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 22 av 107
Referanse: 200403768                      Veilednings- og utviklingstiltak

Geomedisinske problemstillinger i økologisk landbruk
Prosjekteier: Det Norske Videnskaps-Akademi
Periode: 2003
Bevilgning 2003: kr 60 000


Hovedmål
Arrangere seminar med tittel ”Geomedisinske problemstillinger i økologisk landbruk”, samt
å publisere innleggene samlet og redigert i en rapport.

Bakgrunn
Bakgrunnen for seminaret er at man innen økologisk landbruk må benytte seg av andre
metoder og driftsmidler for å kompensere for mangel på essensielle mineraler i jordsmonnet
enn hva man gjør i konvensjonelt landbruk. Dersom produsentene ikke har tilstrekkelig
kunnskap om lokale geologiske forhold, planter og dyrs behov for mineraler samt kunnskap
om tilgjengelige driftsmidler og anerkjente metoder som kan benyttes innen økologisk
landbruk, vil det kunne oppstå mangelsjukdommer hos planter og dyr, redusert produksjon og
forringet produktkvalitet.

Fra sluttrapport
Symposiet ble arrangert av Komite for Geomedisin i Det Norske Videnskaps-Akademi i
samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk. Symposiet fant sted i Oslo 16 og 17
oktober 2003, og samlet 31 deltagere. Programmet omfattet 13 foredrag, samt generell
diskusjon. Tre foredragsholdere var fra utlandet. Det har blitt laget en egen rapport fra
symposiet, hvor innleggene er samlet og redigert, med tittel ”Geomedical Aspects of Organic
Farming”. Denne kan bestilles fra Novus Press, (www.novus.no)

Publisering
    Bok: “Geomedical Aspects of Organic Farming”, 2004, 138 sider, E. Steinnes (red.)
    Novus Press, www.novus.no

Kontakt: www.dnva.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 23 av 107
Referanse: 20042370                             Markedsstrategier

Nasjonal kongress og utstilling for økologisk landbruk
Prosjekteier: Kunnskapsparken Hedmark; NORSØK og Statens landbrukforvaltning
Periode: 2003
Bevilgning 400 000

Hovedmål
Arrangere kongress for økologisk landbruk

Delmål
   (1) Spre kunnskap om moderne økologisk landbruk til forskere, veiledere, forvaltning,
   markedsaktører og gårdbrukere.
   (2) Være det årlige samlingspunktet for de mest sentrale fagfokenen og innovatørene
   innenfor økologisk landbruk i Norge.

Sluttrapport 2003
Kunnskapsparken Hedmark hadde ansvaret for utførelsen av kongressen. En faggruppe
bestående av representanter fra Planteforsk, Norsøk, Norsk Bygdeutvikling, Fylkesmannen i
Akershus samt forsøksringen Fagro bidro i utformingen av programmet.

Kongressen ble avholdt 4 og 5 november 2003, på Scandic Hotell Hamar og Hamarhallen.
Det var totalt 175 deltagere på tirsdagen og 160 deltagere på onsdagen. I tillegg kom
pressefolk og besøkende på enkeltforedrag som ikke ble registrert samt foredragsholdere og
utstillere. Det ble sendt ut 500 invitasjoner til utvalgte personer, organisasjoner og firmaer, og
annonsert både på internett og i sentrale aviser og magasiner.

Kongressen var en suksess med hensyn på fornøyde deltagere, godt faglig program og som en
viktig møteplass. Pressedekningen var veldig bra. Innlegget til Landbruksministeren første
dagen gjorde mye for å tiltrekke lokale og nasjonale medier til kongressen. Kongressen var på
nyhetene på TV2, NRK og TV – Innlandet i tillegg til reportasjer på lokalnyhetene både i
radio og TV. Kongressen ble også godt dekket av Nationen, Bondebladet samt lokale aviser.

Erfaring tilsier at det er best med en kongress annenhvert år i stedet for årlig.

Det er laget en engen rapport hvor 16 innlegg fra kongressen er presentert.

Publisering
    Rapport: ”Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003”, 142 sider. Thomas
    Cottis (red.), Høgskolen i Hedmark

Kontakt: Kunnskapsparken Hedmark, www.kunnskapsparken-hedmark.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 24 av 107
___________________________________________________________________________


              Agronomi med teknikkReferanse: 200401179                        Veilednings- og utviklingstiltak

Gjødselplanleggingsverktøy tilpasset økologisk drift
Prosjekteier: Landbrukets forsøksringer
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 800 000

Delmål
(1) Sammenstille verdier for næringsfrigjøring over flere år fra ulike typer gjødslingsmateriale
og ulike fôrgrøder
(2) Videreutvikle klimakalibrert mineralisering/frigjøring av hovednæringsstoffer på ulike
jordarter
(3) Forbedre og justere faktorene som korrigerer for næringsfrigjøring ved ulike innslag av
belgvekster, nedmoldingstidspunkter, jordarter og klima
(4) Forbedre beregningsgrunnlaget for anbefalt gjødsling i dataverktøyet
(5) Tilpasse dataverktøyet slik at det egner seg til gjødslingsplanlegging på økologiske garder

Årsrapport 2003
Prosjektet GJØK vil utvikle et brukervennlig og faglig fundamentert dataverktøy tilpasset
gårdbrukere og veiledningstjenesten for planlegging av næringsstoff-forvaltning og
vekstskifte på økologiske gårder. I prosjektet samarbeider Landbrukets Forsøksringer,
Planteforsk, NORSØK og Agromatic AS. Forbedringer gjøres i eksisterende Planleggings-
verktøy, Skifteplan, og baseres på kunnskap som eksisterer. I den endelige versjonen av
Skifteplan (sluttresultatet av prosjektet), vil en helt ny næringsbalansemodell være tatt i bruk.
Allerede februar 2004 foreligger en ny versjon av Skifteplan med vesentlige forbedringer med
hensyn til gjødslingsplanlegging på økologiske arealer. Et godt gjødslingsplanleggings-
program for økologisk drift vil øke forståelsen for og betydningen av de grunnleggende
biologiske prosessene og bidra til å øke avlingsstabiliteten på den enkelte gård gjennom bedre
grunnlag for riktig valg av vekster og gjødsling.

Publisering
    På nettet: Skifteplan (programvare) www.agromatic.no
    CD: Agromatic gir årlig ut en CD til alle abonnenter av skifteplan.Utgaven som gis ut
    februar 2004 vil inneholde forbedringer som er gjort med hensyn på økologisk
    planlegging.

Kontakt: www.lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 25 av 107
Referanse: 200401517                        Nasjonale pilotprosjekter

ØkoTek: Program for testing og utvikling av ny teknologi for økologisk
landbruk
Prosjekteier: Høgskolen i Hedmark, avd. Blæstad
Periode: 2002-2005
Bevilgning 2004: 600 000

Hovedmål
Relevant teknisk utstyr for økologisk drift skal bli prøvd ut og forbedres for norske forhold,
og det skal bygges opp en kompetansebase for teknisk utstyr i økologisk drift som skal
komme veiledere, bønder og studenter til gode.

Delmål
(1) Prøve ut minst 15 nye maskiner og utstyr i prosjektperioden
(2) Publisere minst 10 rapporter og 20 populærvitenskapelige artikler
(3) Prosjektet skal være så interessant at maskinprodusenter og maskinimportører stiller
vesentlig deler av utstyret som utprøves, gratis til disposisjon eller til en gunstig pris.

Prosjektsammendrag
Formål:
  (1) Prøve ut nytt utstyr for økologisk landbruk fra utlandet, i økologisk og konvensjonell
    drift i Norge
  (2) Videreutvikle ny teknikk fra utlandet slik at det passer bedre for norske forhold
  (3) Utvikle ny teknologi – med utgangspunkt i forskningsresultater fra
    biologisk/agronomisk forskning gjennomført hos andre FoU-aktører i inn- og utland
  (4) Publisere og formidle resultater og kunnskap

Sentrale utfordringer:
    - ugrasbekjempelse i korn og radkulturer
    - spredning av grønngjødsel i grønnsaker
    - tiltak mot ugras og sopp i potet
    - direktesåing av korn (stripesåing)
    - ensilering av grønngjødsel
    - pløyekvalitet
    - engfornyelse


Kontakt: www.hihm.no/lnb
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 26 av 107
Referanse: 200401186                       Veilednings- og utviklingstiltak

Økologisk fôr 2005

Prosjekteier: Fabio
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 150 000

Hovedmål
Hovedmålet er å framstille gode løsninger for å kunne møte kravet om 100 % økologisk fôr i
økologisk husdyrhold i 2005.

Delmål
1) Komme fram til ulike "standard fôrsedler" som passer for ulike typer bruk og i ulike
økologisk husdyrproduksjoner
(2) Finne nye vekster til kraftfôr og grovfôr, i den grad det er behov for dette, og utforme
dyrkingsveiledninger for disse
(3) Økt omlegging av planteproduksjonsbruk gjennom samarbeidsløsninger med økologiske
husdyrbruk
(4) Sikre økonomien i de aktuelle løsningene gjennom kontinuerlig oppfølging gjennom
kalkyler som tas inn i modellberegninger
(5) Finne tekniske løsninger som fungerer på jordet, på lageret og i fjøset

Årsrapport 2003
Prosjektet har som hovedmål å finne gode løsninger for å kunne møte kravet om 100 %
økologisk fôr i økologisk husdyrhold i 2005. Vi arbeider med både karbohydrat- og
proteinrike vekster, gjennom ruteforsøk og prøvedyrking i større skala med påfølgende
utprøving i foring hos prøvedyrkere. Det har vært mest fokus på fôr til melkekyr i klimatisk
gunstige strøk til nå, men vi ønsker også å se på de utfordringene som kjøttprodusenter møter
under ulike jordbruksmessige vilkår. Utenom Fabio, er Forsøksringen Telemark, Vestfold
Forsøksring, Tine (Sem) og Fylkesmannen i både Vestfold og Telemark involvert i
gjennomføringen av ulike tiltak i prosjektet. Det legges vekt på at kunnskap og erfaringer som
innhentes skal settes ut i praksis og prøves ut i stor skala så raskt som mulig etter at de er
vurdert som aktuelle for å bidra til å oppnå prosjektets hovedmål.

Publisering
    Artikler: ”Er mais en aktuell fôrplante i Norge” Økologisk landbruk nr. 2-2003
    Rapport: ”Dyrkingsveileder fôrmais”, under utarbeiding, Fabio og Vestfold
    forsøksring.

Kontakt: fabio@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 27 av 107
Referanse: 200401194                        Veilednings- og utviklingstiltak

Utvikling og demonstrasjon av dyrkingssystem og teknologi for rasjonell og
kostnadseffektiv økologisk fôrproduksjon
Prosjekteier: Agromiljø AS
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 250 000

Hovedmål
Utvikle dyrkingssystem der såfrø blir blandet med husdyrgjødsel, som skal bidra til rasjonell
og kostnadseffektiv økologisk forproduksjon.

Delmål
(1) Undersøke biologiske forhold ved såing av plantefrø, samtidig som en sprer husdyrgjødsel
for å klarlegge betingelsene for vellykket såing
(2) Lage bruksanvisning
(3) Informasjon til dyrkere gjennom demonstrasjonsfelt/markdager

Prosjektsammendrag
Kløver er krumtappen i økologisk engdyrking. Ved omlegning til økologisk drift er det derfor
en stor fordel å kunne så inn kløver uten å måtte foreta fullstendig jordarbeiding. Det samme
gjelder ved vedlikehold av rødkløverbestanden, da denne gjerne elles går ut etter 2-3 år. Ved
bruk av veskebasert såteknikk, blandes såfrø med husdyrgjødsel, slik at en sår samtidig som
en gjødsler. Dette kan enten gjøres med stripespreder eller nedfeller. Dette gir svært god
utnytting av næringsstoffene i husdyrgjødsla, samtidig som det eliminerer luktulempene. Ved
å bruke slangetilførsel unngår en jordpakking, som er spesielt viktig i økologisk landbruk for
å få frigjort organisk bundet N. Når omlegging av Bodin Gård, den største gården i Nord-
Norge, foreløpig har gitt like stor avling som med konvensjonell drift skyldes trolig dette
samspillet av disse effektene. Metoden ser ut til å være spesielt godt egnet til innsåing/
vedlikehold av eng med kløver/raigras. Men det er også stor interesse for bruk av metoden til
såing av vekster til kraftfôr/krossing direkte, eller med redusert jordarbeiding. Der er derfor
gjort avtale om prosjektsamarbeid med ØkoTek og Fabio.


Publisering
    Rapport: ”Utvikling av dyrkingssytem og teknologi for kostnadseffektiv og rasjonell
    økologisk fôrproduksjon, Birger Volden, Planteforsk
    Artikler: ”Våtsåing av engvekster” og ”Storgard legg om til økologisk” begge i
    Bondevennen


Kontakt: www.agromiljø.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 28 av 107
Referanse: 200401053                        Nasjonale pilotprosjekter

Økologisk formeringsmateriale
Prosjekteier: Vestfold Bondelag
Planlagt prosjektperiode: 2003-2006
Bevilgning 2004: 1 150 000

Hovedmål
Dekke etterspørselen av økologisk formeringsmateriale som kan produseres i Norge, med
norsk økologisk vare av god kvalitet. Prosjektet gjennomføres med 7 delprosjekter.

Delprosjekter
Engfrø – Såkorn – Proteinvekster – Settepoteter – Frukt og bær – Grønnsaker – Urter.

Årsrapport 2003
Regelverket for økologisk landbruk krever bruk av økologisk formeringsmateriale fra 1.
januar 2004. Det produseres lite økologisk formeringsmateriale i Norge i dag, men slik
produksjon er mulig. Det er store dyrkingstekniske og markedsmessige utfordringer knyttet til
nesten alle vekster. Foreløpig er det satt i gang tiltak for å øke produksjonen. Andre tiltak som
er satt i gang, er prognoser for behov, valg av sorter og tilpasning av regelverk. Innen engfrø
er det satt i gang forsøksvirksomhet rettet mot dyrkingsteknikk. Innen settepotet og
hagebrukskulturer er det også satt inn tiltak.

Prosjektet har to hovedstrategier:
  1. Fokus på dyrkeren
  2. Samarbeid med andre aktører

Prosjektet vil rette seg mot aktuelle dyrkere og dyrkergrupper for å få til økt produksjon av
økologisk formeringsmateriale av god kvalitet. Sammen med produsenter, frøfirmaer,
forsøksringene og andre aktører vil en avdekke flaskehalser og sette inn tiltak som er mulige
innen rammen for prosjektet.
Engfrø og såfrø er hovedkulturer som prioriteres i prosjektet. Annet formeringsmateriale som
proteinvekster (erter m.m.), settepotet, grønnsaker (setteløk m.m.), frukt og bær og urter, vil
det bli jobbet med i egne delprosjekter. Det kjøpes inn tjenester fra aktuelle aktører som vil
være ansvarlige for flere av delprosjektene.

Kontakt og publisering
   På nett: www.grontfagsenter.no/of/
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 29 av 107
Referanse: 200401785                         Nasjonale pilotprosjekter

Jordstruktur i økologisk planteproduksjon med undertittel God økologi =
God økonomi

Prosjekteier: Fylkesmannen i Buskerud
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 350 000

Hovedmål
Utarbeide ”oppskrift” på hvordan gjenskape og vedlikeholde en god biologisk jordstruktur, og
synliggjøre økonomien i et levende, dynamisk jordsmonn.

Delmål
(1) Innhente informasjon om aktuelle metoder for å gjenskape en levende jord som er
forutsetningen for en god jordstruktur
(2) Utprøve aktuelle metoder i praksis og på demo- og utprøvingsfelt
(3) Formidle resultater til primærprodusenter og veieledere både i og utenfor eget fylke
(4) Utarbeide en eller flere "oppskrifter" og formidle disse til alle aktuelle mottakere

Årsrapport 2003
Nasjonalt pilotprosjekt ”Jordstruktur i økologisk korn- og hagebruk med undertittel: God
økonomi = God økologi” går i korthet ut på å prøve ut og utvikle metoder for å få hurtig liv i
jord med dårlig jordstruktur og liten biologisk aktivitet. Dette er viktig for at bønder som
legger om til økologisk drift uten husdyr skal kunne lykkes. Ved å kombinere jordløsning med
ulike grønngjødslingsvekster prøver vi ut det vi kan kalle ”biologisk riktig jordbehandling”
etter et konsept utarbeidet av professor G. Preussen og videreutviklet av Troels Østergaard.
Konseptet går i all enkelhet ut på å løsne jorda rett under en eventuell såle i den beste
vekstperioden, og så til med en grønngjødselblanding (også kalt pionerblanding) som har tre
hovedoppgaver: 1. Armere den løsna jorda hurtig. 2. Tilføre jordorganismene energi gjennom
fotosyntesen (gjenskape/bygge opp livet i jorda). 3. Samle næringsstoffer som kan brukes av
matnyttige vekster. I 2003 har vi hatt 3 felter, og foretatt mye registreringer. Det er for tidlig å
si noe om resultater etter en orienterings- og utprøvingssesong, men vi kan allerede nå se
resultater på bl.a. jordstruktur som det er stor interesse for å gå videre med. I tillegg inngår en
økonomistudie i prosjektet for å kunne estimere hvordan en god jordfruktbarhet kan virke inn
på den totale økonomi (les bærekraft) i økologisk plantedyrking over tid. Prosjektet er et
samarbeid mellom Buskerud forsøksring, Lier- og Omegn forsøksring, OIKOS og
Fylkesmannen i Buskerud, landbruksavdelingen.

Publisering
    Rapport: Jordstruktur i økologisk planteproduksjon, - god økologi = god økonomi,
    rapport nr. 1 2004, Eirik Kolsrud, Øystein Haugerud og Anders Næss

Kontakt: oystein.haugerud@fmbu.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 30 av 107
___________________________________________________________________________


                      Potet
Referanse: 200401544                            Markedsstrategier

Helkjedeavtale: Levering økologiske poteter ST. Olavs Hospital
Prosjekteier: Prosjektgruppe økologisk potet og grønnsaker
Planlagt prosjektperiode: 2004-2006
Bevilgning 2004: 255 000

Mål
Prosjektet har som mål å øke produksjon av økologisk potet i Midt-Norge-regionen, og levere
poteter til vaske/skrelleinstans (Farmers produkter) som har levering til St.Olavs Hospital, jf.
Pilotprosjekt for mat i sykehus. Det tas sikte på økt produksjon av grøntprodukter i samme
region på sikt.

Prosjektbeskrivelse
Det har lenge vært noe spredt økologisk potetproduksjon i Midt-Norge regionen, men mye av
omsetningen har vært privat, eller til fhv. små kunder. Større leveranser har vist seg å være
vanskelig å få til, både fordi produksjonskapasiteten er begrenset hos mange av produsentene
og at det er leveringsusikkerhet mht. å oppnå akseptabel pris. I tillegg er det merkostnader
med økologisk produksjon. Det har derfor ikke vært noen villighet til å satse stort, selv om
mange har lykkes produksjonsmessig med økologisk potet.

I løpet av høsten 2003 har det kommet en ny og i sammenhengen, stor kunde i vår region, i
forbindelse med NORSØKs nasjonale pilotprosjekt med økologisk mat på storkjøkken. St.
Olavs hospital kjører prøveprosjekt med økologisk mat på sykehus, og har oppgitt som
målsetting å dekke behovet for basisvarer som blant annet potet i første omgang. Det har vært
spredte leveringer fra enkeltprodusenter i vår regionen til sykehuset, men en produsent-
organisering må på plass for å få smidighet både i logistikk av eksisterende produkter i
regionen, prisfastsetting og levering.

Avtalen gjelder tre parter og strekker seg over tre år, hvor den ene parten er en
produsentgruppe av potetprodusenter. Avtalen inneholder vilkår som; kvalitet, leveringsmåte,
priser, avtaletid og ansvar hos produsentgruppen

Kontakt: eivba@frisurf.no; so.haglund@sensewave.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 31 av 107
Referanse: 220401170                         Veilednings- og utviklingstiltak

Rasjonelle praktiske løsninger for økologisk dyrking av poteter

Prosjekteier: HOFF Norske Potetindustrier
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 225 000

Hovedmål
Utvikle rasjonelle, praktiske løsninger for økologisk dyrking av poteter i stor målestokk til
industri og andre formål.

Delmål
(1) Overføre kompetanse på økologisk potetdyrking til aktuelle potetprodusenter
(2) Med utgangspunkt i kjent dyrkingsteknologi å kontrollere tørråtesoppens angrep på
potetene
(3) Å utvikle ei stor avling med tilfredsstillende kvalitet før veksten må avsluttes pga. tørråte
(4) Med utgangspunkt i kjent dyrkingsteknologi å kontrollere ugraset mekanisk
(5) Overføre kunnskaper fra økologisk dyrking til konvensjonell dyrking av poteter

Årsrapport 2003
Målet er at man med utgangspunkt i kjent dyrkingsteknologi for poteter, innfører økologiske
prinsipper for potetdyrkinga hos et antall potetleverandører i et omfang som tilfredsstiller
markedsbehovet. Det legges i første omgang spesiell vekt på industripoteter som kan gi
råstoff som tilfredsstiller markedets krav til økologiske produkter. Disse produktene er i første
rekke stivelse og mos (barnemat). Videre vil poteter som egner seg til flere formål inngå i
prosjektet, også matpoteter til konsum.

Prosjektet er lagt til en gard der 50 daa er omlagt og ytterligere 50 daa vil bli omlagt. Det ble i
2003 dyrket 50 tonn poteter som ga 7 tonn Debio-godkjent potetmel.
På arealet blir det utviklet rasjonelle, praktiske metoder for økologisk dyrking i stor
målestokk. Mht. til tørråte har sortsvalg vært viktig, selv om også lysgroing, tidlig setting og
god sette- og radavstand er viktige tiltak for å oppnå god avling og minke tørråtepresset.
Feltet var tilnærmet ugrasfritt etter fire radrensninger inklusiv slutthypping. Det ble benyttet
ulikt utstyr som utførte ulikt arbeid.

Markvandringer og demonstrasjoner i vekstsesongen har en sentral plass i prosjektet. Det er et
mål å overføre kunnskaper fra økologisk dyrking over til konvensjonell dyrking i hele landet.
Det er i 2003 arrangert tre samlinger for produsenter med til sammen 86 deltagere. Det har
vært et utstrakt samarbeid med Planteforsk Apelsvoll, særlig ved gjennomføring av samlinger
og annonsering.

Prosjektet målgruppe vil ikke være begrenset til lokalt distrikt ved forsøksgarden, men inngår
i den landsomfattende veiledningen som drives fra Hveem Forsøksgard. Dyrkingssystemet har
skaffet løsninger til en del utfordringer, men systemet må utvikles videre.

Kontakt: www.hoff.noSLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 32 av 107
Referanse: 200401520                        Nasjonale pilotprosjekter

Utnytting av regionale klimaforskjeller i produksjon av økologiske poteter
Prosjekteier: Planteforsk Apelsvoll
Periode: 2001-2004
Bevilgning 2004: 250 000

Hovedmål
Utnytte regionale og lokale klimaforhold i Oppland og Hedmark til å produsere friske,
økologiske poteter til mat, industri og settepoteter.

Delmål
(1) Kartlegge tørråtepress og klima i regioner der det er potetdyrking
(2) Undersøke råvarebehov og ønsker og potensielle avtakere av økologiske poteter
(3) Utvikle rasjonelle produksjons- og omsetningslinjer
(4) Øke kunnskap om vekstavslutning av potetene
(5) Formidle kunnskap om økologisk dyrking av poteter til frø og konsum

Årsrapport 2003
Tørråteangrep, forårsaket av Phytophthora infestans, er kanskje den viktigste begrensningen i
dyrking av økologiske poteter. I Hedmark og Oppland er klimaforholdene svært gunstige for
lite smittepress av tørråte, med regionale og lokale variasjoner. Høyereliggende dalstrøk med
lite nedbør har oftest lavt smittepress. De to fylkene har allerede også en stor konvensjonell
dyrking av poteter, store avtakere (HOFF, Maarud, Kims, GRO og Norgesfrukt), samt at det
er stor settepotetdyrking og settepotetomsetning (Strand Brænderi og Gartnerhallen) her.
Innlandsfylkene har derfor store fortrinn for å få i gang en stor og effektiv dyrking av friske
og tørråtefrie økologiske poteter til settepoteter, matpotet og industri.

I dette prosjektet vil vi prøve å utnytte begge fylkene sine regionale og lokale klimaforhold til
å produsere friske, økologiske poteter til mat, industri og settepoteter. Tørråtepress og klima i
regioner der det er potetdyrking, skal kartlegges og det skal utføres dyrkingstekniske forsøk
som skal øke kunnskapen om vekstavslutning av potetene. Prosjektet skal dessuten undersøke
råvarebehov og ønsker hos potensielle avtakere av økologiske poteter og utvikle rasjonelle
produksjons- og omsetningslinjer for økologisk potetdyrking i Hedmark og Oppland.
Kunnskap om dyrking av økologiske settepoteter og poteter til konsum skal formidles til
dyrkere.

Publisering
    Rapport: ”Datamodeller og klimadata til vurdering av arealer egnet for økologisk
    potetdyrking”. Aasgård G.J., Hykkerud V.J. 2003, 96 sider.


Kontakt: thor.johannes.rogneby@planteforsk.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 33 av 107
Referanse: 200403003                        Veilednings- og utviklingstiltak

Økologisk settepotetdyrking i Nord-Gudbrandsdalen

Prosjekteier: Øko-Gudbrand
Periode: 2001-2003
Bevilgning 2003: 100 000

Hovedmål
Dekke 20 % av antatt etterspørsel etter økologisk dyrket statskontrollert settepoteter i Sør-
Norge innen 2004.

Delmål
- Komme i gang med settepotetproduksjon med prebasismateriale i 2001
- Rekruttere nye settepotetprodusenter gjennom hele prosjektperioden
- Bygge opp et produsentmiljø og øke fagkompetansen
- Kompetanseheving av prosjektleder

Sluttrapport 2003
Målet var i utgangspunktet at det skulle være settepoteter for salg allerede i vekstsesongen
2002. Hovedårsaken til at dette ikke lyktes var at prebasismaterialet (P3) som ble brukt i
2001, hadde med seg primærsmitte av tørråte. Prosjektarbeidet ble derfor konsentrert mer om
å finne en sikrere produksjonsmetode enn å øke arealet med settepotet. Metoden med å nytte
miniknoller (P1) som utgangsmateriale i 2002, viste seg å være svært vellykket med tanke på
å unngå tørråtesmitte. Etter to vekstsesonger er det nå økologiske settepoteter produsert i Sør-
Norge tilgjengelig for salg gjennom Gartnerhallen. Etter vekstsesongen 2004 regner vi med at
prosjektmålet på 20 % dekning er nådd gjennom at produsenten i Vågå utvider arealet sitt.

Det er drevet en aktiv kunnskapsoppbygging på økologsk potetproduksjon gjennom hele
prosjektperioden, hvor det er lagt et godt grunnlag for videre arbeid med å rekruttere
økologiske settepotetprodusenter. Det er opprettet faglig kontakt både i Nord-Østerdalen og i
øvre Telemark, og det er laget plan for rekrutteringsarbeid i disse to områdene. Arbeidet med
å rekruttere flere produsenter i Nord-Gudbrandsdalen ble gjenopptatt høsten 2003. Dette
arbeidet vil bli videreført gjennom nasjonalt pilotprosjekt for økologisk formeringsmateriale.

Prosjektlederne har bygd opp en solid fagkompetanse som har vært etterspurt gjennom hele
prosjektperioden; for å holde foredrag, telefonveiledning og deltagelse i ulike prosjekt m.a.
nasjonalt pilotprosjekt for økologisk formeringsmateriale.
Gjennom erfaringene som er gjort i prosjektet, har vi kommet fram til følgende konklusjoner:
  1.   Settepotetproduksjonen i Sør Norge bør konsentreres til noen områder, for
      eksempel Nord-Gudbrandsdalen, Nord-Østerdalen og Øvre Telemark.
  2.   Settepotetproduksjonen i Sør-Norge bør baseres på:
    - at settepotetprodusenten har egen oppformering av prebasismateriale (P2) og (P3)
      med utgangspunkt i miniknoller (P1)
    - eller at oppformering fra miniknoller til prebasis P3 skjer i Nord-Norge for
      levering i hele landet


Kontakt: okogudbrand@lfr.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 34 av 107
_________________________________________
     Grønnsaker, veksthus, hagebruk og urter


Referanse: 200402759                           Markedsstrategier

Helkjedeavtale: Øko-grønt på frammarsj i Midt-Norge

Prosjekteier: Trøndelag Økologiske forsøksring TRØKK
Planlagt prosjektperiode: 2004-2007
Bevilgning 2004: 200 000

Hovedmål
Øke produksjon og omsetning av økologiske grøntprodukter i Midt-Norge ved å utnytte den
gryende interessen for økologisk produksjon blant konvensjonelle produsenter, samt blant
eksisterende økologiske grøntprodusenter, og ved å utnytte mulighetene som ligger i markedet
for økologiske grøntprodukter.

Prosjektsammendrag
Formålet med prosjektet er å oppnå en vellykket produksjon av økologiske grøntprodukter i
Midt-Norge. For å oppnå dette mener vi at det er sentralt å se sammenhenger mellom
produksjon, omsetning og forbrukerinformasjon. Dette bør utvikles i takt.

Øko-grøntproduksjonen i Trøndelag er i startgropa; Noen få større grøntprodusenter er i gang
med økologisk produksjon, noen flere er interessert. Diskusjonene omkring samarbeid
mellom øko-grøntprodusenter har startet, og omsetningskanaler er klarlagt. Sentrale
utfordringer for videre utvikling av øko-grønt-sida er etter vår mening at det trengs avtaler
med flere omsetningskanaler enn St. Olavs Hospital. Tilbudet fra produsentene bør
koordineres overfor grossistene (som helst vil forholde seg til kun en person på
produsentsida), og produkter og leveranser må kvalitetssikres på en bedre måte enn i dag. Det
er videre viktig at forbrukerne har god informasjon, og usikkerhet knyttet til tilgang på
økologisk såfrø er også sentrale utfordringer for dagens øko-grøntproduksjon. Flere
produsenter er dessuten nye i Debio-systemet og trenger hjelp til å finne gode
produksjonsmessige tilpasninger innenfor de økologiske driftsreglene.

Koordinering og nettverksbygging, samt motivasjon for øko-grøntproduksjon og –omsetning,
er viktige stikkord for arbeidet i prosjektet. Prosjektet vil være nyttig både for forbrukere,
grossister og produsenter. Denne måten å jobbe på, der produksjon, omsetning og
forbrukerinformasjon, utvikles i takt innen en region, vil også kunne være av interesse for
andre deler av landet.

Kontakt: toril.skogaker.holm@lfr.no
     www.norsok.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 35 av 107
Referanse: 200402762                           Markedsstrategier

Helkjedeavtale: Produksjon og omsetning av grønnsaker og poteter
Prosjekteier: Helios Bekkelaget AS (Stange)
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 83 000

Hovedmål
Helios Bekkelaget (Stange) og helkjedens naturlige marked består av ca. 25 000 mennesker.
Gitt at 5 % av forbrukerne aktivt foretrekker økologiske produkter, er målet for Helios
Bekkelaget å ha 25 % av det økologiske markedet i sitt naturlige område i løpet av 2006. Det
er videre et mål å firedoble salget av poteter samt doble omsetningen av grønnsaker innen
2007.

Prosjektbeskrivelse
Tre produsenter pakker og leverer grønnsaker og poteter direkte til Helios Bekkelaget uten at
det er noe eget grossistledd med i kjeden. Gårdene ligger fra 6 til 11 km fra butikken. Med så
korte transportveger får butikken og kundene god tilgang til ferske varer, og produsentene har
hånd om den verdiskapningen som ligger i pakking og distribusjon. I en større sammenheng
er det slik at disse produsentene leverer grønnsaker og matpoteter til både Helios Engros og
Coop; og det er andre produsenter som leverer varer direkte til Helios Bekkelaget, men i
mindre omfang. De tre produsentene er medeiere i Helios Bekkelaget, og det foreligger en
gjensidig leveringsavtale. Dette prosjektet med sterk lokal/regional forankring og korte
transportveger, vil kunne være et godt referanseprosjekt for andre miljø som kan ha lignende
muligheter; viktig overføringsverdi er prising av varer ved direkte distribusjon, gjensidig
overføring av kunnskap og erfaring mellom butikkpersonale og produsenter, samt
organisering av vareflyt.

Aktiviteter er under utarbeiding og trykking av informasjonsmateriell, distribusjon av
informasjon i Hamar Arbeiderblad samt vare og produktinformasjon.

Kontakt: of@heb.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 36 av 107
Referanse: 200401667                        Veilednings- og utviklingstiltak

Utvikling av reiskap for ugrasregulering i grønnsaker, med vekt på
driftstilhøva i fjellbygdene
Prosjekteier: Øko-Gudbrand
Planlagt prosjektperiode: 2004-2006
Bevilgning 2004: 150 000

Hovedmål
Konstruere funksjonelt, enkelt og rimeleg utstyr til ugrasregulering i grønsaker, med spesiell
fokus på produksjon av stikklauk og settepotet på steinrik jord i hellende terreng.

Delmål
(1) Kartleggje om det er utvikla liknande utstyr for ugrasregulering/flamming i
grønsaker på bratt og steinete jord i inn- og utland, som eit grunnlag for vårt
vidare arbeid
(2) Utvikle prototype av radreinskarutstyr for lauk og grønsaker (ikkje potet).
Konkret vil det dreie seg om å tilpasse/utvikle mekanisk utstyr som fungerer
godt på steinrik, bratt jord og sidehelling
(3) Utvikle prototype av flammeutstyr. Konkret vil det dreie seg om flammeutstyr
som skal nyttast både til selektiv flamming i rader av grønsaker og til nedsviing
av potetris
(4) Formidle kunnskap utvikla gjennom prosjektet ved å utarbeide enkle teikningar
med foto, materialliste og økonomiske kalkylar som skal gjerast tilgjengeleg for
alle.

Prosjektsammendrag
Nord-Gudbrandsdalen er det einaste området i Sør-Norge det blir produsert økologisk
settepotet og det einaste området i Norge det blir produsert økologisk stikklauk. Slik
produksjon bør leggast til fjellbygdene p.g.a. geografi og klima (lågt smittepress). Erfaringer
frå produksjonen har synt at utstyr til ugrasregulering i stikklauk og flamming av potetris
tilpassa tilhøva i fjellbygdene, ikkje finnast på marknaden. Målet er å utvikle teknisk utstyr
tilpassa bruk på brattare areal med morenejord i fjellbygdene, med ein storleik og pris tilpassa
produksjon i mindre skala. For å lukkast, må utstyr tilpassa driftstilhøva i fjellbygdene
utviklast der produksjonen foregår for utprøving under gjeldande produksjonstilhøve og i
samarbeid med produsentane.
Brukspotensiale:
• Hjelpe nåverande produsentar av økologisk stikklauk og settepotet slik at produksjonen
forenklast og dei kan halde fram med sin produksjon
• Gjere det enklare for nye produsentar å starte med produksjon av stikklauk og settepotet,
og ev. annan grønsakproduksjon. Dette kan leggje grunnlag for eit større produsentmiljø
• Auke tilgang på økologisk stikklauk og settepotet
• Auke produksjon av økologiske grønsaker
• Auke inntening hos gardbrukarane, spesielt på små einingar
• Produksjon av stikklauk og settepotet kan skje utanfor pressområda for lauk- og
potetdyrking
• Formidling av kompetanse til andre distrikt

Kontakt: grim.jardar.aasgaard@lfr.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 37 av 107
Referanse: 200401674                       Veilednings- og utviklingstiltak

Dyrkingsteknikk og kvalitet i økologisk grønnsaksproduksjon
Prosjekteier: Fabio
Planlagt periode: 2004-2007
Bevilgning 2004: 150 000

Hovedmål
Økt produksjon av grønnsaker med god kvalitet fra økologisk landbruk.

Delmål
(1) Reduksjon av usikkerhet knyttet til omlegging til økologisk grønnsakproduksjon
gjennom kompetanseoppbygging
(2) Utvikling og utprøving av utstyr for mer rasjonell ugrasregulering og grønnsaker
(3) Bedring av produktkvalitet i økologiske grønnsaker gjennom utvikling
av dyrkingsteknikk
(4) Lage informasjonsmateriell, bl.a. temaark, om de viktigste grønnsakene, og
oppdatering av en del eksisterende materiell. Lage kortfattede gardsbeskrivelser
med økonomiske kalkyler. Informasjonene skal bli mer tilgjengelig (bl.a. på
Internett)
(5) Kompetanseoppbygging gjennom markdager, kurs og studieturer i inn og utland

Prosjektsammendrag
Siden det er flere dyktige produsenter i Vestfold, ønsker vi å ha et sterkt fokus på økologisk
grønnsaksdyrking her. Mulighetene for økt og bedre produksjon skal legges til rette gjennom
kunnskapsutvikling både for dem som driver med øko-grønt i dag, og for nye produsenter ved
at man kan gjøre omlegginga mindre risikabel og øke mulighetene for stabil lønnsomhet i
produksjonen. Utvikling av ulike dyrkingstekniske tiltak gjennom utprøvinger er sentralt,
sammen med tiltak for å spre kunnskap, både for å forbedre produksjon og produkter hos de
som driver økologisk grønnsakproduksjon i dag, og for å øke mulighetene for at nye kommer
til. Tiltakene gjøres så aktuelle som mulig ved at det primært satses på å løse problemer som
dyktige produsenter i området anser som betydelige, samtidig som de vurderes som egnet for
arbeid i et slikt prosjekt.


Kontakt: kari.bysveen@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 38 av 107
Referanse: 200401063                            Markedsstrategier

Kunnskapsformidling i bruk av økologiske urter
Prosjekteier: OIKOS Økologisk Landslag
Planlagt prosjektperiode: 2004-2005
Bevilgning 2004: 70 000

Hovedmål
Øke omsetning og kjennskap til norske urter.

Delmål
Spre kunnskap om tilgjengelighet og kvalitet av økologiske urter

Prosjektsammendrag
Økologisk urtedyrking har potensial til å bli en viktig tilleggsnæring i det økologiske
landbruket. Det er økonomisk krevende å ha urtedyrking som hovednæring, men
produksjonen er viktig fordi norske, økologiske urter har jevnt over svært god kvalitet (dyrket
under naturlige forhold med mye lys og relativt lave temperaturer) og fordi urtedyrking
fungerer godt som utstillingsvindu for økologisk landbruk utad. Det er derfor ønskelig å bruke
nettverket OIKOS har av medlemmer og kontakter, samt vår posisjon som en
informasjonsspreder og utvikler av økologisk landbruk generelt, til å gjennomføre konkrete
tiltak som vil øke kjennskap, kunnskap og bruksmulighet til norskproduserte, økologiske
urter. Dette vil være viktige bidrag til å øke omsetningen av urter. For å bidra til målet med å
øke omsetningen og kjennskapen til norske økologiske urter vil det i prosjektet utarbeides en
brosjyre og en plakat beregnet for bruk i kantiner og på sjukehusavdelinger der det er aktuelt å
servere urter.

Kontakt : www.OIKOS.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 39 av 107
Referanse: 200401445                           Markedsstrategier

Kurs i bruk av økologiske urter
Prosjekteier: Akershus Urt BA, Balder
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 35 000

Hovedmål
Gjennomføre kurs i bruk av økologiske urter.

Delmål
(1) Kurse kjøkkenpersonale på helseinstitusjoner
(2) Kurse kjøkkenpersonale på hotell og restauranter
(3) Kurse private forbrukere

Prosjektsammendrag
Kursets hensikt er å øke etterspørsel og salg av økologiske urter generelt og Balders produkter
spesielt. Dette skal gjøres gjennom opplysning og opplæring av potensielle kundegrupper i
bruken av økologiske urter og urtekrydder. Tiltaket gjennomføres ved praktisk veiledning og
produksjon av forskjellige matretter. Deltagerne skal bli fortrolige med bruken av økologiske
urter og krydder, og matrettene skal dokumentere kvalitetsøkning på maten. Utgangspunktet
er at økologiske urter og urtekrydder i sterk grad vil kunne bidra til å gjøre sykehus- og
institusjonsmat appetittvekkende og mer smakelig, ikke minst når det gjelder salt- og
sukkerfri diettmat. Forbedret appetitt gir bedret helse og raskere helbred. I tillegg gir det
mindre matsvinn og bedret driftsøkonomi.

Kontakt: www.balderurt.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 40 av 107
Referanse: 200401049                            Markedsstrategier

Markedsstrategiske tiltak for å få norske økologiske dyrka og tørka urter
til te og krydder ut til forbruker
Prosjekteier: Norsk Øko-Urt BA
Periode: 2003-04
Bevilgning 2003-04: 350 000

Hovedmål
Øke omsetningen gjennom å få hylleplass i 100 butikker og innsalg i minst en kjede innen
2006

Delmål
(1) Lage ny emballasje og etiketter for å lette innsalget
(2) Butikkdemoer: Øke kunnskapen til kunden om produktet
(3) Oppfølging i butikk: Sikre tilgjengelighet i flest mulig butikker
(4) Brosjyrer, sjokkselgere, annonser
(5) Vurdere pris ut i butikk
(6) Øke volum i takt med etterspørsel og være leveringsdyktig

Prosjektsammendrag søknad
Norsk Øko-urt ble stiftet i 1992 av rundt 20 andelseiere. Omsatt volum første år var ca. 350
kg. Alle varene ble solgt av andelseierne som tok tilbake varer mot tilgodehavende. I dag er
Norsk Øko-urt fremdeles et andelslag, men omsetningen er økt vesentlig. Det ligger på rundt
1 tonn tørka urter til en verdi av i underkant 1 million. Skal omsetningen økes vesentlig må vi
inn på hylleplass i butikk. Dette er også viktig for å sikre sysselsettingen og avsetnings-
mulighetene til urtedyrkere rundt om i landet.
I 2000 gjennomførte vi et forprosjekt der vi undersøkte alle våre ulike omsetningsmuligheter.
Konklusjonene var at produktutvikling og salg av teer og krydder til dagligvare er det som gir
størst verdiskapning og best sikrer økt omsetning. Utfordringen i prosjektet er å gjøre urtene
tilgjengelige for en størst mulig kundekrets. Dette skal oppnås ved å få innsalg i en eller flere
butikkjeder og opprette et apparat for å sikre oppfølging.

Halvårsrapport 2003
Vi fant ut hvilke butikker vi mente passet best for våre produkter og hvilke grossister/
lanseringsfirma disse benyttet. Etter gjentatt kontakt og mye frem og tilbake er vi nå inne i 5
Megabutikker i Gudbrandsdalen og i 8 Spar-butikker i Hedmark /Oppland. Emballasje og
etiketter er under løpende vurdering ut i fra hvordan de passer i butikkhyller, blir de sett og
hvilket inntrykk kunden sitter igjen ved å se produktet. Vi har hatt 15-20 besøk i butikkene
med smaksprøver og oppfylling i hyllene. Det har vært noe samkjøring med øko-bonde i
butikk, der det har vært naturlig. Vi er i starten av en prosess som forhåpentligvis vil føre til
hylleplass i mange flere butikker etter hvert. Vi har arbeidet mye for å komme inn sentralt på
kjedenivå, men dette er åpenbart en lengre prosess. Foreløpig vil det være en like bra løsning
å kontakte de enkelte regionalkontor for å få til et opplegg med butikksjefene regionalt.

Kontakt: Firmapost@nor-urt.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 41 av 107
Referanse: 200401175                        Veilednings- og utviklingstiltak


Jorddekke med plantehakk eller grønngjødslingsvekster
Prosjekteier: NORSØK
Periode: 2003-2004
Bevilgning 2004: 225 000

Hovedmål
Spre kunnskap om hvordan økologisk grønnsakdyrking kan gjennomføres med bruk av
jorddekke eller grønngjødslingsvekster under norske forhold, basert på
nylig avsluttet og pågående forsknings- og utviklingsarbeid.

Delmål
(1) Skrive artikkel i "Økologisk landbruk" som drøfter jorddekke og grønngjødslingsvekster
på ulike jordtyper og i ulike klimaområder
(2) Studietur for å se metodene i bruk i praksis (ikke småhage), ev. til Sverige. Skrive artikkel
i "Gartneryrket" om erfaringer med metodene
(3) Skrive et småskrift tilpasset norske forhold om metodene, og et kapittel til
NORSØKs handbok "Økologisk landbruk"
(4) Oppfordre forsøksringer eller andre til å invitere prosjektmedarbeidere til å komme og
holde foredrag om metodene
(5) Oppfølging av produsenter som prøver ut metodene i vektsesongen 2004,
formidle deres erfaringer i artikler i lokale landbruksretta tidsskrift samt "Økologisk landbruk
og gjennom markdag i 2005”

Årsrapport 2003
Prosjektet skal formidle ferske forskningsresultater til produsenter av økologiske grønnsaker
med lite tilgang på husdyrgjødsel, med sikte på å øke produksjonen av slike grønnsaker i
Norge. Metodene som skal presenteres, jorddekke og bruk av grønngjødslingsvekster, egner
seg godt for produsenter med få eller ingen husdyr og representerer en alternativ
næringstilførsel til grønnsakene, samtidig som de har viktige effekter på kontroll av
skadegjørere (ugras og skadedyr). Prosjektet skal etablere kontakt med utvalgte produsenter
som får oppfølging, og senere kan ta i mot andre interesserte til markdager etc. Prosjektet er et
samarbeid mellom Norsk senter for økologisk landbruk og Planteforsk. Prosjektet er
formidlet gjennom foredrag fire ganger i løpet av 2003. JPG-prosjektet er verdifullt fordi
artiklene vil finnes på nettet i tida framover, når andre tiltak forhåpentlig har bidratt til økt
etterspørsel etter slik kunnskap.

Publisering
    Artikler: ”Hvitløk i grønt” Grobladet nr. 54
       ”Jorddekke og grønngjødsling i radkulturer”, Økologisk landbruk nr. 2-2003
       ”Jorddekke med plantehakk i grønnsaksproduksjon”, Gartneryrket nr. 4-2003

Kontakt: www.norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 42 av 107
Referanse:2004070796                          Veilednings- og utviklingstiltak


Storskala økologisk grønnsaksproduksjon

Prosjekteier: Planteforsk Apelsvoll
Periode: 2002-03
Bevilgning 2003: 120 000

Hovedmål med bakgrunn
Det er begrenset produksjon av økologiske grønnsaker. Muligheter for økt produksjon finnes
både hos de større konvensjonelle grønnsaksprodusentene, men også på eksisterende
økologiske bruk. For å sikre produksjonen er det behov for oppdatering i veiledningsmateriell.
Her må kunnskap om ny teknologi og nye forskningsresultater samles og innarbeides i
materiellet.

Delmål
  (1) Lage detaljerte dyrkingsveiledere for økologisk gulrot, kepaløk og kålrot
  (2) Oppdatere kapitler i Håndbok i økologisk landbruk (NORSØK)

Sluttrapport 2003
Arbeidet med å lage veiledningsmateriellet er gjort ved å hente informasjon fra skriftlig
materiell og gjennom dialog med dyktige produsenter. Nettpublisering av veilednings-
materiell vil bli lagt ut på Planteforsk sine nettsider. Her er det blant annet lagt ut fire artikler.
Prosjektet har opparbeidet digitalisert billedmateriell om økologisk grønnsaksproduksjon og
informasjon som for eksempel kan videreutvikles til egne nettsider for grønnsaker. Det har
vært viktig samarbeid med Fabio, Høgskolen i Hedmark Blæstad og NORSØK i prosjektet.

Publisering
    To veiledningshefter:
    ”Løkvekster – en profil av produksjon, varebehandling og økologi”, Grønn kunnskap
    vol 7 nr. 14, 72 sider
    ”Rotgrønnsaker - en profil av produksjon, varebehandling og økologi”, Grønn
    kunnskap vol 7 nr. 15: 72 sider
    Artikler: ”Løkøkologi og utfordringer”, Økologisk landbruk nr. 3-2002 side 17-19
    ”Smak av gulrot; om smak, sorter og salg, Økologisk landbruk nr. 1-2003 side 11-12
    ”En reise til England – tanker rundt grønnsaker, kultur og identitet”, Økologisk
    landbruk nr. 4-2003 side 32-34
    Håndboka til NORSØK: Revidert to kapitler – ett om gulrot og ett om løk
    På nett: De glemte løksorter og løk som kulturbærer ( www.planteforsk.no)
    Kapitler om gulrot, løk, pastinakk med mer (www.agropub.no)

Kontakt: www.planteforsk.no, svein.solberg@bondelaget.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                  Side 43 av 107
Referanse: 200404916                       Nasjonale pilotprosjekter

Økologisk veksthusproduksjon

Prosjekteier: Fylkesmannen i Vestfold
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 450 000

Hovedmål
Tilrettelegge for at økologisk veksthusproduksjon kan bli en bærekraftig produksjonsgren
innen økologisk landbruk der ulike fagmiljøer samarbeider om å utvikle konsept for norsk
produksjon, markedsføring, omsetning og kompetanseformidling.

Sluttrapport 2003-04
Fylkesmannen i Vestfold, landbruksavdelingen, har på bestilling fra Statens
landbruksforvaltning gjennomført et forprosjekt om økologisk veksthusproduksjon.
Bakgrunnen er den svake utviklingen av økologisk produksjon i veksthus og at disse
produktene sammen med annen frukt og grønt har stor symbolverdi og er viktige i
markedsføringen av økologiske varer generelt. Forprosjektet har påpekt rollen til økologisk
veksthusproduksjon, vurdert markedspotensialet og ulike måter for omsetning. Det har
beskrevet de viktigste utfordringene innen produksjonen og derigjennom sagt noe om behovet
for forskning og utvikling. Kompetansenivået og veiledningssystemet er vurdert. Alle disse
punktene vil sammen med regelverket for produksjon være avgjørende for økonomien i
produksjonen. Dagens økologiske veksthusproduksjon er lite utviklet. Det er få produsenter
som vil satse på et større marked. Registrert areal hos Debio er knappe 25 daa, men det
inkluderer benker. Det er stort behov for investeringer i hus og utstyr. Regelverket for
produksjon er nasjonalt, men er til en viss grad avhengig av endringer som gjøres innen EU.
Ønsker for det norske regelverket må komme fram til Mattilsynet, som forvalter
myndighetenes krav til økologisk produksjon. Omsetningen av varer fra det økologiske
veksthus skjer gjennom mange kanaler og er lite oversiktlig. Det største volumet går
sannsynligvis til dagligvarekjedene, og dette markedet er for tiden sterkt økende. Produksjon
til grossist er konsentrert i Oslofjordområdet. Det er behov for flere typer varer i markedet,
men foreløpig er det fokus på spiselige produkter. Det er mange uløste spørsmål knyttet til
produksjonen, men majoriteten av dem dreier seg om jord og gjødsling. Isolert sett er andre
fagområder tatt i vare i forbindelse med konvensjonell veksthusproduksjon, og det er viktig at
denne kunnskapen også er tilgjengelig for økologiske produsenter. Det er behov for å se
helhetlig på økologisk veksthusproduksjon og utvikle metoder og teknikker som reduserer
arbeidsbehovet og gjør det mulig å oppnå avlinger av en kvalitet som er ønsket i markedet.
Dagens økologiske veksthusprodusenter opplever veiledningstilbudet som meget begrenset og
ønsker bedre tilgang på relevant informasjon.

Publisering
    Rapport: ”Økologisk veksthusproduksjon” - sluttrapport for forprosjekt - Anne Lene
    Malmer, Juni 2004, 35 sider, Fylkesmannen i Vestfold, Landbruksavdelingen
    Kan lastes ned fra hjemmesiden til Fylkesmannen i Vestfold

Kontakt: www.fylkesmannen.no/vestfold
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 44 av 107
Referanse: 20020799                       Veilednings- og utviklingstiltak

Utprøving av diverse tiltak mot ugras og andre skadegjørerer i grønnsaker
fra økologisk landbruk
Prosjekteier: Fabio
Periode: 2002-03
Bevilgning 2003: 200 000

Bakgrunn og formål
Rasjonelle måter å bekjempe ugras, skadedyr og sopp er avgjørende for økt utbredelse av
økologisk grønnsaksproduksjon. Dette prosjektet bygger på erfaringer fra prosjektet
”økologisk dyrking av frilandsgrønnsaker (2000-2001). Det er lagt opp til stor grad av
utprøving i prosjektet som også vil ha fin demonstrasjonseffekt.

Delmål
  (1) Rasjonell ugrasregulering i gulrot
  (2) Bedre kunnskap om viktige skadedyr og soppsjukdommer i gulrot, løk og kål
  (3) Sortprøving og anbefaling

Sluttrapport 2003
Prosjektet har hatt som mål og finne gode tiltak mot ulike skadegjørere i økologisk
grønnsaksdyrking. Det har vært utstrakt samarbeid med grønnsaksprodusenter i Fabio sitt
område, Planteforsk v/Svein Solberg, Økompaniet og andre personer/organisasjoner som
jobber med grønnsaker. De ulike utprøvingene vi har utført er startet etter initiativ av
produsenter og ansatte i Fabio, og har vært innrettet mot å finne løsning på noen av de
praktiske problemene som grønnsaksprodusentene har. Resultatene vil bli summert opp i en
egen rapport som kan bestilles hos Fabio, og/eller som artikler i økologisk landbruk, eller
egne utsendinger.


Kontakt: kari.bysveen@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 45 av 107
Referanse: 200401180                        Veilednings- og utviklingstiltak

Praktiske dyrkingsmetoder i økologisk hagebruk
Prosjekteier: Landbrukets Fagsenter Østlandet
Periode: 2001-2004
Bevilgning 2004: 75 000

Hovedmål
Videreutvikle praktiske dyrkingsmetoder for økologisk frukt, bær- og grønnsakproduksjon og
i løpet av prosjektperioden jobbe aktivt for å få flere til å legge om.

Delmål
(1) Planlegging og oppfølging av solbærfelt
(2) Vegetabilsk olje og alternative planteverntiltak
(3) Øke kunnskapen om grønngjødsel og tilleggsgjødsel i grønnsakdyrking
(4) Vurdere jordfresere egnet for mekanisk ugrasbekjempelse, frukthager og solbærfelt
(5) Utvikle og utprøve metoder for sanering av skurvsmitte + direkte bekjempelse
(6) Finne fram til flytende organisk gjødsel for dryppvanning i frukt- og bærfelt
(7) Oppfølging av morellhage
(8) Markvandringer og studieturer

Sluttrapport 2003
Prosjektet er et samarbeid mellom Lier og omegn forsøksring og Landbrukets Fagsenter
Østlandet, Frukt- og bærring. Prosjektet omfatter økologiske grønnsaker, frukt og bær.
Samarbeidspartnere i prosjektet er dyrkere innen ulike hagebruksproduksjoner, andre
forsøksringer, spesielt Fabio, ulike avdelinger ved Planteforsk og omsetning v/Ø-kompaniet.
Det er lagt vekt på praktiske utprøvinger i dyrkingsfelt. De fleste spørsmålene er knyttet til
næringsforsyning og plantevern. I grønnsaker er det etablert vekstskifte med grønngjødsling,
korn og grønnsaker. Det er brukt kompost fra våtorganisk avfall i feltene. I eple og Ribes
jobbes det med forebyggende arbeid mot sjukdommer (skurv i eple, bladfallsjukdommer i
Ribes, sortsutprøvinger i eple og Ribes) og direktetiltak med vegetabilsk olje, Neem-olje,
grapefruktkjerneekstrakt, feromoner og duftstoffer. Det er få økologiske dyrkere i distriktet,
men arealet økes hos de etablerte dyrkerne. Markedet har vært vanskelig, men det ser ut til å
snu nå. Alt som ble produsert som økologisk i 2003, ble solgt som økologisk vare.

Publisering
    Rapport: Lier og omegn forsøksring, Årbok for 2001 og 2002
    Medlemsskriv nr. 2, mars 2004 for sesongene 2001,2002 og 2003
    Artikler: ”Prøving av eplesorter i økologisk dyrking” Norsk Frukt og bær nr. 6-2003
    ”Satsing på økologisk Ribes”, Økologisk landbruk nr. 4-2003

Kontakt: sigrid.mogan@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 46 av 107
___________________________________________________________________________


                  Frukt og bærReferanse: 200402761                             Markedsstrategier

Helkjedeavtale: Økt omsetning av biodynamisk og økologisk frukt og
foredlede fruktprodukter
Prosjekteier: Jønsi og Kigen – Corona - Helios
Planlagt prosjektperiode: 2004-2006
Bevilgning 2004: 500 000

Hovedmål
Verdikjedens hovedmål med prosjektet er å sikre avtalepartene en lønnsom omsetning av økte
produserte volumer av biodynamisk og økologisk frukt.

Det er satt fokus på kvalitet og lønnsomhet i alle ledd. Som bakgrunn for dette er det felles
forståelse for at produksjon og omsetning som kun er ensidig rettet mot volum vil være
skadelig, ikke minst da en må legge stor innsats i å informere forbrukerne og salgsledd om
disse produktenes merverdi.

Beskrivelse
I løpet av en 4-6 års periode vil leverte kvanta til avtalepartene være 2 til 3 doblet i forhold til
dagens volum En styrking av samarbeidet og felles anstrengelser ut mot forbruker er
nødvendig for å påvirke både tilgjengelighet og kunnskap om produktene.

Avtalen
Elementer i avtalen mellom de tre partene er forhold som; planlegging, utarbeidelse og
gjennomføring av informasjon og salg, utvidet salgssesong, emballasjeutvikling, godtgjørelse
for pakking, testing av nye sorter, produkthistorie, tilrettelegging for andre produsenter og
aktivitet på messer.

Enhetlig rettet markedsinnsats for samtlige produkter i vår profilerte serie; epler, saft, mos og
tørkede epleringer. Selektiv bearbeidelse av større kjøpere/forbrukere.

Kontakt: www.okofrukt.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 47 av 107
Referanse: 200401443                            Markedsstrategier

Telemarksfrukt
Prosjekteier: Kigen og Jønsi, Holtsås
Periode: 2003-2004
Bevilgning 2004: 70 000

Hovedmål
Øke og sikre markedstilgang med bakgrunn i pris, kvalitet og mengde.

Delmål
(1) Direkteavtaler
(2) Markedsbearbeiding
(3) Bedring av produktpresentasjonen
(4) Samling av resultater og erfaringer

Prosjektsammendrag
I år er mye av arbeidet og egeninnsatsen lagt i å oppnå en god kontrakt med pressfrukt
mottaker. Videre har vi arbeidet med interne og eksterne forbedringsområder for å oppnå ikke
bare bedre, men beste kvalitet ute i butikk og til forbruker. Vi har laget ny pakning og design.
I tillegg har vi etablert vår ”merkevare” logo, som skal benyttes på alle våre produkter, samt
ny webside: www.okofrukt.no.

Gjennom fortsatt nøktern kostnadsbruk har vi oppnådd betydelige forbedringer med små
midler. Det er også oppnådd meget god og omfattende omtale i media. Alle varer var solgt før
utgangen av november.

Vi arbeider videre med sterkt fokus på kvalitet, presentasjoner og synliggjøring av varenes
merverdier.

Publisering og kontakt: www.okofrukt.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 48 av 107
Referanse: 200401908                        Nasjonale pilotprosjekter

Utvikling av økologisk frukt- og bærproduksjon
Prosjekteier: OIKOS Vest
Planlagt prosjektperiode: 2002-2006
Bevilgning 2004: 830 000

Hovedmål
Sette i gang tiltak som øker produksjon og omsetning av økologisk frukt og bær, og å bedre
lønnsomhet gjennom hele verdikjeden.

Delmål
(1) Sikre tilbud om norske økologiske produkt gjennom store deler av året
(2) Sikre framtidig merpris til primærprodusentene
(3) Utvikle bredere produktspekter
(4) Utvikle regional identitet på produktene knyttet til miljøverdier og kulturlandskap
(5) Lage erfaringsbase for andre deler av landet
(6) Utvikle arbeidsmåter og nettverk som står på egen bein etter prosjektperioden

Prosjektsammendrag fra årsrapport 2003
Hovudmålet til Pilotprosjektet Økologisk frukt- og bærdyrking er å auka produksjon og
omsetnad og betre lønsemda i heile verdikjeda. Prosjektet favner vidt og krev fleire tiltak
samstundes. Mykje av første prosjektår er brukt til å orientere seg i økoverdenen, kartlegge
status og flaskehalsar, informere om prosjektet samt byggja nettverk mellom ulike miljø som
har interesse av og/eller arbeider med økologisk. Pilotprosjektet støtter i stor grad allereie
etablerte kanalar som rettleier, utdanner, dyrkar, pakkar, vidareforedlar og sel frukt.

Kontakt: www.hagis.no
     www.OIKOS.no/vest
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 49 av 107
Referanse: 200402592                         Veilednings- og utviklingstiltak

Rettleiingsmateriell i økologisk bærdyrking
Prosjekteier: NORSØK
Periode: 2002-2003
Bevilgning 2003: 200 000

Hovedmål: Auka produksjon av økologiske bær gjennom formidling av kunnskap om
produksjonene.

Delmål:
(1) Samla og systematisert kunnskap om økologisk bærproduksjon
(2) Småskrift om økologisk jordbærdyrking
(3) Temaark om jordbær
(4) Småskrift andre bærslag

Sluttrapport 2003
Småskriftet "Jordbærdyrking i økologisk landbruk" blei trykt i februar, det har vore stor
etterspurnad etter småskriftet. Tre temaark om jordbær og eit småskrift om økologisk dyrking
av solbær, rips og stikkelsbær er klar for trykking. Prosjektleiar har publisert fleire fagartiklar
i Norsk Frukt og Bær, og dessutan halde nokre foredrag om bær. Prosjektet har hatt ei enkel
organisering - prosjektleiar har utført det meste av arbeidet. Anita Sønsteby og Arnfinn Nes
ved Planteforsk Kise har vore samarbeidspartnarar. Kurshagen på NORSØK har hatt ei viktig
rolle i tilrettelegging av publikasjonene for trykking og publisering på Agropub og
heimesider.

Publisering:
    Småskrift nr. 2-2003: ”Jordbærdyrking i økologisk landbruk.” 32 s.
    Småskrift nr. 1-2004, ”Økologisk landbruk – Rips – Solbær - Stikkelsbær”, 26 s
    Temaark 2004: Økologisk jordbærproduksjon - Ugras
    Temaark 2004: Økologisk jordbærproduksjon - Gråskimmel
    Temaark 2004: Økologisk jordbærproduksjon - Vinterskade


Kontakt: www.norsok.no, www.agropub.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 50 av 107
              Korn og oljevekster
__________________________________________________________________________________________
Referanse: 200401188                        Veilednings- og utviklingstiltak

Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr
Prosjekteier: Planteforsk Apelsvoll
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 100 000

Hovedmål
Utrede kunnskapsstatusen for dyrking og bruk av proteinvekster i økologisk
landbruk som grunnlag for prosjektplan om "Produksjon av proteinråvarer til
økologisk kraftfôr".

Delmål
(1) Utrede kunnskapsstatus om dyrking av proteinvekster i økologisk landbruk
(2) Utrede kunnskapsstatus om bruk av proteinråvarer til drøvtyggere og fjørfe i
økologisk husdyrhold
(3) Utrede kunnskapsstatus om bruk av økologisk dyrkede oljevekster som matolje
(4) Utarbeide en prosjektplan om "Produksjon av proteinråvarer til økologisk
kraftfôr"

Prosjektsammendrag
Tilgangen på protein til kraftfôr i Norge er blitt mer begrenset de siste årene i og med at bruk
av kjøttbeinmjøl er forbudt, fiskemjøl kan bli forbudt eller begrenset og de viktigste
vegetabilske proteinkildene, importert soya og rapsprodukter, kan inneholde rester av
genmodifiserte produkter. "Driftsregler for økologisk landbruksproduksjon" blir fra 1. januar
2005 endret, noe som innebærer et krav om 100 prosent økologisk forandel. Det ventes derfor
at det i løpet av kort tid vil bli mangel på proteinråvarer til økologisk kraftfôr.
Forprosjektet vil utrede kunnskapsstatus for dyrking og bruk av proteinvekster i økologisk
landbruk, samt utarbeide prosjektplan for "Produksjon av proteinråvarer til økologisk
kraftfôr". Utredningen vil innbefatte erter, åkerbønner, lupin, våroljevekster og
høstoljevekster. Utredningen vil bli gjort i samarbeid med NORSØK, der deres oppgave vil
være å se på bruken av proteinvekstene. Planteforsk vil utrede kunnskapsstatusen om
dyrkingen av disse vekstene. Planteforsk og NORSØK vil sammen utarbeide en prosjektplan
om "Produksjon av proteinråvarer til økologisk kraftfôr" på bakgrunn av mangel på kunnskap
som utredningen vil avdekke.

Kontakt: thor.johannes.rogneby@planteforsk.noSLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 51 av 107
Referanse: 200401657                         Veilednings- og utviklingstiltak

Storskalaforsøk i økologisk korndyrking
Prosjekteier: Planteforsk Apelsvoll
Periode: 1998 -
Bevilgning 2004: 1 800 000

Hovedmål
Øke kunnskapen hos dyrkere og øke arealet av økologisk dyrket korn.

Delmål
(1) Kartlegging av agronomi og økonomi på demonstrasjonsgårder
(2) Demonstrere effekter av vekstskifter
(3) Demonstrere forskjeller av ulike pløyetidspunkt
(4) Undersøke sammenhengen mellom fôkvalitet og høstetidspunkt i ensilert krossa korn
(5) Formidle kunnskap om økologisk dyrking av korn

Prosjektbeskrivelse 2004
Delprosjekt 2: Vekstskifteforsøk
Målet med vekstskifteforsøkene er å vise effekter av ulike fireårige vekstskifter med mye
korn. Feltene er fastliggende i 4 år. Det er innlagt småskalafelt i vekstskifteforsøket som
behandler viktige temaer i tilknytning til vekstskiftene. Temaer som er tatt opp i
prosjektperioden er behandling av grønngjødslingseng, artsvalg i vårsådd grønngjødsling,
andel hvitkløver i underkultur, såmengder for korn, dyrkningsteknikk i erter, samt sortsfelt i
erter og hvete. 13 vekstskifteforsøk avsluttes i 2004, fordelt på forsøksringene ØKOSØN,
FØKO, Buskerud forsøksring, FABIO, FAGRO og Midt-Norsk Økoring.

Delprosjekt 3: Storskalaforsøk
Storskalaforsøkene skal demonstrere virkninger av pløyetidspunkt og husdyrgjødselsmengde
på avling og kvalitet i sorter av bygg eller arter av korn. Det blir lagt ut to forsøksserier med
15 felt i hver serie, først og fremst i husdyrdistriktene. I tillegg skal sammenhengen mellom
forkvalitet og høstetidspunkt i ensilert krossa korn undersøkes.

Delprosjekt 4: Kunnskapsformidling
For å øke kunnskapsformidlingen legges det vekt på markdager, hvor man skal vise
økologiske driftsystemer med korn, synliggjøre effekter i demonstrasjonsfelter og dele ut
informasjonsmateriell om økologisk korn. Markdagene arrangeres av forsøksringene og
legges hovedsakelig til demonstrasjonsgårdene og storskalafeltene. Planteforsk, Nordnorsk
kompetansesenter og NORSØK stiller på markdagene etter behov. De stimulerer også til kurs
om økologisk korndyrking arrangert av forsøksringene og bidrar med kompentanse og
veiledningsmateriell. NORSØK bidrar med informasjonsmateriell i form av ”faktaark” om
demonstrasjonsgårdene og opptrykte temaark om økologisk korndyrking. Det skal lages et
temaark om bruk av egetprodusert korn til storfe.
Prosjektet planlegger kurs i teknikk ved egenproduksjon av kraftfôr, med eget temaark om
emnet.

Kontakt: thor.johannes.rogneby@planteforsk.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 52 av 107
Referanse: 200401906                         Nasjonale pilotprosjekter

ØKOKORN i Oslo og Akershus
Prosjekteier: FMLA Oslo og Akershus
Planlagt prosjektperiode: 2002-2005
Bevilgning 2004: 740 000

Hovedmål
Utvikle Akershus til foregangsfylke når det gjelder økologisk kornproduksjon, og overføre
erfaringer og kunnskaper til andre fylker slik at omlegging til økologisk kornproduksjon kan
gå parallelt i de aktuelle fylkene.

Delmål med resultater, årsrapport 2003
(1) Økt omlegging til økologisk korn: Økologisk kornareal i Akershus har økt fra 4 035 daa i
2001 til 5 850 daa i 2003
(2) Ringledere og ansatte på landbrukskontor skal ha grunnleggende kunnskaper om
økologisk korn: Sju ringledere har deltatt på kurs i 2003 og 2 ringledere har vært på studietur
med tema økologisk korn til Tyskland
(3) Skape forståelse for økologisk landbruk innad i næringa: En spørreundersøkelse er
gjennomført blant 40 konvensjonelle gårdbrukere. Den viser med svært få unntak positive
holdninger til økologisk landbruk
(4)Klarlegge økonomien i økologisk kornproduksjon: Samarbeidet blant annet med NILF om
Dataverktøy for økonomien i økologisk kornproduksjon
(5) Utvikle tilpasset materiell: Det er sendt ut 5 økokornbrev lokalt, og prosjektet har bidratt i
serien av temaark om økologisk korn, samt fagartikler på web-sida til forsøksringene i
Akershus.
(6) Skape fagmiljøer og samarbeid mellom gårdbrukere: Fire nettverksgrupper har hatt to
møter etter bosted og produksjon/interesse.
(7) Tilfredstillende mottaksforhold: Mottaksforholdene var gode for produsentene i 2003
(8) Flere Ø. kornprodukter i markedet: 215 tonn havre mottatt i 2003 for levering til
Norgesmøllen/Møllerhuset for produksjon av havregryn til distribusjon i alle Coop–butikker.
Det er en økning på 80 tonn. Det er innledet et samarbeid med Matforsk og Smart Club for å
etablere et prosjekt hvor målet er omlegging av Smart Clubs bakeri og utsalg til økologisk
bakeri. I samarbeid med FMLA Oslo og Akershus og Bogstad gård utvikles et informasjons-
opplegg om økologisk korn og økologiske produkter
 (9) Dokumentere at økologisk korndyrking er miljøvennlig: Prosjektet er pådriver for å
inkludere miljøeffekt av økologisk korndyrking i forskningsprogrammet ”Økologiske
dyrkingssystem for større og mer stabile kornavlinger”. Økologisk landbruk er et definert
tiltak for redusert forurensing til Hemnessjøen i Aurskog Høland kommune.
(10) Kunnskapsoverføring til andre fylker: Det er arrangert fellesmøter med de andre fylkene
rundt Oslofjorden, og her deltok kornmottakene også. Akershus har bidratt med foredrag om
korn. Signaler fra brukergruppen er behov for økt fokus på jord og jordarbeiding framover.

Kontakt: Finn.grimsrud@ahk.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 53 av 107
Referanse: 200401177                       Veiledning og utviklingstiltak

Demonstrasjonsfelt husdyrløs økologisk kornproduksjon
Prosjekteier: Norges Vel
Planlagt prosjektperiode: 2001-2005
Bevilgning 2004: 60 000

Hovedmål
Fremme produksjon av økologisk korn i Akershus.

Delmål
(1) Kurs og markdager
(2) Spre kunnskap
(3) Publisering
(4) Egen erfaring og kunnskap på Hellerud
(5) Koordinere pågående prosjekter

Prosjektsammendrag
Utvikling mot færre husdyr på Østlandet ser dessverre ut til å bli ytterligere forverret.
Husdyrløs økologisk kornproduksjon blir derfor stadig mer aktuell, men utfordringen blir å
sikre tilstrekkelig næringsforsyning. På godt oppgjødslet jord som på husdyrgården Hellerud,
vil avlingsnivået holde seg rimelig bra (ca. 300 kg hvete per daa), mens stivere leirjord med
ensidig kornproduksjon må regne med en vesentlig avlingsreduksjon. Takket være relativt
gode tilskudd holder imidlertid økonomien seg forholdsvis bra. Et husdyrløst vekstskifte vil
ha et vesentlig bedre utgangspunkt dersom vekstskifte kunne ha en radkultur. I vårt klimatiske
område kan høstraps/høstrybs sådd som radkultur være en aktuell vekst. Fordelen er bedre
ugrasregulering, godt dekkende plantedekke, øket mineralisering gjennom radrensing og en
forventet god ettergrødeeffekt for hvete. Som forkultur anbefales grønngjødsling med mye
kløver.


Kontakt: www.norgesvel.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 54 av 107
Referanse: 200401176                       Veilednings- og utviklingstiltak

Økologisk raps
Prosjekteier: Norges Vel
Planlagt prosjektperiode: 2001-2005
Bevilgning 2004: 65 000

Hovedmål:
Etablere en verdikjede for økologisk raps.

Delmål:
(1) Kartlegge markedet og etterspørselen etter olje
(2) Få opp en etterspurt produksjon av rapsolje
(3) Få opp en produksjon av rapskake
(4) Organisere et prøvesalg

Årsrapport 2003
Dyrking av økologisk raps er et nytt og relativt ukjent landbruksprodukt i Norge som det vil
ta noe tid å innarbeide blant bøndene. Risikoen for skadegjørere, overvintringsskader
og ugrasproblemer gjør rapsdyrking noe usikker. På den annen side er det god lønnsomhet
i produksjonen dersom man lykkes. Er man uheldig med overvintringen av høstraps eller -
rybs, kan man i verste fall så om igjen om våren. I løpet av våren 2004 vil det være etablert
en fullstendig linje fra kontraktdyrking av frø til salg av konvensjonell rapsolje. Mottak vil
skje på Mysen Kornsilo og Mølle, mens pressingen skjer ved Askim Frukt og Bærpresseri.
De samme kanalene vil til en viss grad kunne brukes for omsetning av økologisk rapsolje.
Rapsoljen er i ferd med å bli skikkelig verdsatt som et meget bra helseprodukt og salget av
den konvensjonelle oljen er meget godt. Presskakeresten er et interessant biprodukt som
det vil være stor interesse for, i særdeleshet innen økologisk husdyrproduksjon.
Prosjektet har i første omgang satset på å gjøre økologiske veiledere bedre kjent med
rapsdyrkingen. Etter to studiebesøk i Sverige, har vi fått nyttige tips om hvordan
dyrkingen kan gjøres. Utfordringen er her, som i den økologiske korndyrkingen for øvrig,
å sikre en god næringstilførsel.


Kontakt: www.norgesvel.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 55 av 107
Referanse: 200401685                        Veilednings- og utviklingstiltak

Planleggingsverktøy for økologisk korn og kjernebelgvekstdyrking
Prosjekteier: NILF
Periode: 2003-2004
Bevilgning 2003-2004: 750 000

Hovedmål:
Prosjektet har til formål å utvikle og formidle veiledningsverktøy som kan benyttes til
økonomisk planlegging og veiledning innen økologisk planteproduksjon, spesielt korn- og
kjernebelgvekstproduksjon med begrenset eller ingen tilgang på husdyrgjødsel.

Delmål:
(1) Kartlegge og strukturere det datagrunnlag som allerede finnes knyttet til økologisk korn-
og kjernebelgvekstdyrking samt gjennomføre undersøkelser for å bedre datagrunnlaget
(2) Utvikle nye og/eller tilpasse eksisterende økonomiske kalkyler og planleggingsverktøy
(3) Formidling og veiledning i bruk av planleggingsverktøyet

Sammendrag, rapport ØkologiPlan
ØkologiPlan er et økonomisk planleggingsverktøy som kan anvendes ved omlegging fra
konvensjonell til økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon, eller ved endring i økologisk
produksjon. Det kan anvendes av forsøksringer, veiledningstjeneste, regnskapskontor og
bønder for å oppnå en mer helhetlig rådgivning innen økologisk korn- og kjernebelgvekst-
produksjon.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NILF, NORSØK, Planteforsk og ØKOKORN -
prosjektet i Oslo og Akershus med NILF som prosjektleder. I prosjektet skal en for det første
kartlegge, strukturere og forbedre det eksisterende datagrunnlag knyttet til økologisk korn- og
kjernebelgvekstdyrking. Kalkylene differensieres i forhold til forutsetninger som planteart,
jordsmonn, nedbør, døgntemperatur, vekstskifte og tilgang på husdyrgjødsel. Videre
inkluderes variasjon i priser, tilskudd og avgifter som er pålagt driften, samt de lovmessige
begrensninger og muligheter som finnes. I prosjektet er det utviklet nye prinsipper for
dekningsbidragskalkyler som er tilpasset økologisk landbruk, ved å ta hensyn til flerårige
vekstskifteplanlegging. Økologisk planteproduksjon er avhengig av et godt vekstskifte. Det er
aktuelt å se på flerårige vekstskifter som utgangspunkt for beregning av gjennomsnittlige år-
lige dekningsbidrag fremfor å se på enkeltproduksjoner. For eksempel kan det være
nødvendig å ha et år med grønngjødsling i økologisk kornproduksjon hvilket ikke bidrar med
noen reell salgsinntekt, men som bidrar med næringsforsyning til planteproduksjonen det
etterfølgende år. I ØkologiPlan er det derfor mulighet for å ha opp til 6-årige vekstskifter. I
økologisk produksjon er det naturlig å forvente en større avlingsvariasjon da en er mer
avhengig av de naturgitte forhold. Det er derfor lagt inn forventet avlingsvariasjon mellom år.

Publisering:
    CD: ØkologiPlan et planleggingsverktøy for PC som kan kjøpes fra NILF
    (www.nilf.no)
    Rapport: ØkologiPlan, NILF rapport 2004-4, 40 sider, Karen Refsgaard.

Kontakt: karen.refsgaard@nilf.noSLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 56 av 107
Referanse: 200401172                       Veilednings- og utviklingstiltak

Temaark om økologisk korndyrking/oppfølging
Prosjekteier: NORSØK
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 50 000

Hovedmål
Lage veiledningsmateriell om økologisk produksjon av korn med lite eller ingen tilgang på
husdyrgjødsel.

Delmål
(1) Utarbeide temaark for aktuelle emner ved dyrking av økologisk korn
(2) Gjøre temaarkene tilgjengelige for målgruppen
(3) Utarbeide strategi for oppdatering av temaarkene

Sluttrapport 2003
I prosjektet har det blitt utarbeidet 16 temaark om korndyrking i økologisk landbruk, hvor
målgruppa er kornprodusenter som vurderer eller har lagt om til økologisk drift.

Temaarkene omhandler:
    1  Jordkultur
    2  Næringsforsyning
    3  Gjødselmidler
    4  Underkultur
    5  Grønngjødsel
    6  Frøugras
    7  Flerårig ugras
    8  Regelverk
    9  Arts- og sortsvalg
   10  Økonomi
   11  Belgvekster til frømodning
   12  Vekstskifte
   13  Soppsykdommer og skadedyr
   14  Såkorndyrking
   15  Mekanisering
   16  Omlegging

Publisering
    På nett: www.norsok.no. www.agropub.no. www.ringdua.lfr.no, www.buskerud.lfr.no.
    Temaarkene fins også i trykt utgave, og distribueres av NQRSØK, forsøksringer osv.

Kontakt: www.norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 57 av 107
Referanse: 200403411                       Veilednings- og utviklingstiltak

Korn til krossing i Nordland
Prosjketeier: Økoringen Nordre Nordland
Periode: 2000-2003
Bevilgning 2003: 100 000

Hovedmål
Hovedmålet er kompetansebygging om krossings egnethet i landsdelen med tanke på
avlingsmengde, sikkerhet og fôrkvalitet

Delmål
   (1) Økt kunnskap og motivasjon for produksjon av korn til krossing
   (2) Informasjon om avlingsnivå, avlingssikkerhet og fôrkvalitet i krossa korn er
   tilgjengelig for gårdbrukere i Nordland
   (3) Skrive minst tre fagartikler om temaet
   (4) Økt samarbeid mellom aktører i konvensjonelt og økologisk landbruk
   (5) Gi innspill til aktuelle problemstillinger for videre forskning

Sluttrapport 2003
Prosjektet korn til krossing har vært et samarbeid mellom sju forsøksringer i Nordland. I
tillegg har 12 gårdbrukere deltatt.

Både i den våte og kalde sommeren 2001 og den varme og tørre sommeren 2002, viste det seg
at dyrking av korn til krossing i Nordland stort sett gav tilfredsstillende avlinger.
Forutsetningen er imidlertid at man dyrker korn på tidlig, velstelt og godt drenert jord, og at
man gjør en skikkelig innsats under våronna. Med normale værforhold kan man da vente en
avling på ca 250 Fem per dekar. Fôrkvaliteten og lagring av fôr har ikke vært noe problem
hos noen av de deltakende gårdbrukere i prosjektet. Alle deltageren har vært fornøyd med
bruken av krossensilert bygg som fôr. Et resultat av prosjektet er etablering av korndyrkarlag
(blant annet i Lofoten), hvor flere bønder går sammen om å dele på krosse-utstyr. Det kreves
ca 60 daa korn for at det skal være lønnsomt å investere i tresker og krosser i følge
beregninger i prosjektet.

Publisering
    Rapport: Publisering av avlingstall innen økologisk landbruk for gras, potet og korn i
    Nordland, 2002, Økoringen Helgeland, Økoringen Nordre Nordland, Prosjektene
    Økonett- Nordland, Økopotet Nordland, Korn til krossing i Nordland.
    Brosjyre: ”Dyrkingsveiledning for korn til krossing i Nordland” 4 sider, H. Vink,
    Økoringen Nordre Nordland
    Artikkel: ”Samarbeidsprosjekt i Nordland” Økologisk landbruk nr 1- 2002
    ” Økologisk og konvensjonell korndyrking i Nordland” og ”Lønnsomhet i
    korndyrking” Økologisk landbruk nr 2-3002, Norden nr 4 -2003
    ” Korn og klima og ”Korn til krossing i Nordland” Våronnavisa 2002 Forsøksringene
    i Nordland.
    Resultater er presentert i alle årsmeldingene til Økoringen Nordre
    Nordland fra år 2000 til 2003

Kontakt: okoringen.nordland@lfr.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 58 av 107
________________________________________________________

      Husdyrproduksjon med kjøttomsetningReferanse: 200401679                         Veilednings- og utviklingstiltak


Økologisk husdyrproduksjon – rådgivningsmateriell og informasjon

Prosjekteier: NORSØK
Planlagt periode: 2004-2005
Bevilgning i 2004: 125 000

Hovedmål
Bidra til at flere gårdbrukere legger om eller fortsetter økologisk drift med storfèkjøtt-
produksjon eller sau ved å informere om praktiske løsninger på utfordringer i ”regler for
økologisk landbruksproduksjon”.

Delmål
Utarbeide lett tilgjengelig informasjon om selvrekrutterende storfèkjøttproduksjon i økologisk
landbruk, fast liggeunderlag til sau og ulike fôringsopplegg for å tilfredsstille kravet om
100 % økologisk fôr til kjøttfè, melkekyr og sau.

Prosjektsammendrag
Formålet med prosjektet er, å bidra til at flere gårdbrukere legger om til og fortsetter
økologisk drift med storfe eller sau, ved å informere om praktiske løsninger på utfordringer i
”Regler for økologisk landbruksproduksjon”. Det finnes lite veiledningsmateriell innenfor
temaene økologisk storfèkjøttproduksjon og økologisk sauehold. Krav om 100 % økologisk
fôr til husdyra fra 2005 er en formidabel utfordring for mange med økologisk storfe- eller
sauehold. Sauegårdene har i tillegg store utfordringer i forhold til å dyrke nok fôr, tilfredsstille
kravene til fast liggeareal og arealkrav inne. Gjennom artikler i fagtidsskrift og utarbeidelse
av temaark (for sau) og småskrift (storfèkjøttproduksjon) blir konkrete forslag til løsninger
omtalt. Temaark og fagartikler blir også lagt ut på Norsk senter for økologisk landbruk sin
nettside. Det legges link til andre relevante nettsider.

kontakt: turid.strom@norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 59 av 107
Referanse: 200401178                        Veilednings- og utviklingstiltak

Opplæring av gårdbrukere i økologisk mjølkeproduksjon i vedtatte
klyngeområder

Prosjekteier: NORSØK
Planlagt periode: 2002-2005
Bevilgning 2004: 180 000

Hovedmål
Øke antall økologiske mjølkeprodusenter i de vedtatte klyngeområdene

Delmål
(1) Gi konvensjonelle bønder som ønsker å legge om til økologisk mjølkeproduksjon
kunnskap til å gjennomføre en vellykka omlegging
(2) Bidra til kontakt og nettverk mellom de økologiske mjølkeprodusentene og mellom
veiledningstjenesten og de økologiske mjølkeprodusentene innenfor klyngeområdene

Årsrapport 2003
Det har i prosjektet blitt utviklet to kurstyper, en om omlegging og en om hvordan man møter
100 % kravet. Det har vært arrangert 6 samlinger (Mære, Sykkylven, Voss, Tønsberg, Hamar,
Lampeland) med til sammen 86 deltagere. Deltagerne har vært fornøyde. Også veiledere fra
Tine og forsøksringene har deltatt på kursene.

Publisering
          Småskrift nr. 1-2002, Økologisk landbruk – Mjølkeproduksjon
          Kursperm: Økologisk melkeproduksjon, NORSØK

Kontakt:      turid.strom@norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 60 av 107
Referanse: 200401185                         Veilednings- og utviklingstiltak

God dyrevelferd i økologisk mjølkeproduksjon

Prosjekteier: NORSØK
Planlagt periode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 500 000

Hovedmål
Prosjektet har som hovedmål å utvikle og å etablere eit varig rådgjevingstilbod for
husdyrbrukarar, for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd i økologisk mjølkeproduksjon. Målet
er tenkt nådd gjennom mellom anna utvikling av sjekklister, mal for velferdsarbeid på garden,
utvikling av mal for grupperådgjeving og kurs og informasjonsmateriell for rådgjevar og
husdyrbrukarar. Prosjektet er eit samarbeid mellom Norges veterinærhøgskole (NVH), TINE
Produsentrådgiving og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK).

Prosjektbeskrivelse
Utprøving og utvikling av rådgjevinga er lagt til klyngeområda til TINE Midt-Norge.
Undervegs i prosjektperioden blir det vurdert korleis rådgjevingsverktyet kan etablerast til eit
varig tilbod til mjølkeprodusentar i heile landet. Deltakarar i prosjektet får besøk av veterinær
og TINE-rådgjevar som saman med gardbrukaren går igjennom dyra si helse og velferd på
garden, bl.a. med sikte på å utvikle sjekkliste til bruk ved vurdering av dyra si helse og
velferd. I tillegg til samtale og rådgjeving på sjølve gardsbesøket blir det sendt ein skriftleg
rapport til gardbrukaren i etterkant av besøka. I samband med prosjektet er det også fleire
grupperådgjevingsmøte der ulike tema relatert til dyrehelse og dyrevelferd blir tatt opp.
Systemet for rådgjevinga (sjekklista, velferdsplan, grupperådgjeving etc.) blir utprøvd og
revidert med bakgrunn i erfaringar undervegs i prosjektperioden.

Sjekkliste/velferdsvurderingsskjema er utarbeida i nært samarbeid med fagpersonar innan
dyrevelferd ved Danmarks Jordbrugsforskning og Norges landbrukshøgskole, og blir revidert
ut frå erfaringar undervegs i prosjektet. I tillegg er det utvikla mal for velferdsplan, som er ei
plan for korleis oppretthalde eller forbetre dyrehelsa og dyrevelferden på garden. Vi er no i
sluttfasen i den praktiske utprøvinga av rådgjevingsopplegget, og har ett av i alt fire
gardsbesøk og grupperådgjevingsmøte igjen, før sluttføring av prosjektet hausten 2005.

Publisering og kontakt
På nett: God dyrevelferd i økologisk mjølkeproduksjon; www.norsok.no/prosjekter/husdyr
Artikler:
    - God dyrevelferd i økologisk mjølkeproduksjon, Henriksen (2003): Cottis, T. red.
      Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003, høgskolen i Hedmark
      rapport nr. 19 s. 25-32
    - Velferdsvurdering i økologisk mjølkeproduksjon, Henriksen (2004). Økologisk
      landbruk, foredrag fra økologiske fagdager 2004. NORSØK-rapport 1-2004
    - Rådgivning og velferdsvurdering på norske økologiske melkebruk, Henriksen
      (2004). Forskningsnytt nr. 3 2004.
    - Sikre høgt nivå på dyras helse og velferd, Henriksen (2004). Praksisnytt Volum 9
      nr. 1 mars 2004
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                 Side 61 av 107
Referanse: 200401907                        Nasjonale pilotprosjekter

Økologisk saueproduksjon i hele verdikjeden
Prosjekteier: FMLA Hordaland
Planlagt prosjektperiode: 2002-2006
Bevilgning 2004: 580 000

Hovedmål:
Sette i verk tiltak for å øke produksjon og omsetning av økologisk sau i hele verdikjeden.

Delmål:
(1) Økt kompetanse i økologisk fôrdyrking
(2) Kartlegge økonomien i økologisk sauehold
(3) Finne brukbare løsninger for tett liggeunderlag
(4) Kompetansehevende tiltak/nettverksbygging
(5) Utvikling av alternative salgskanaler

Årsrapport 2003
Direktesåing i gamal eng med tett grassvor synest å vere vanskelig å få til. Spiretilhøva vert
for dårlege og konkurransen om lys og næring vert tøff. Direktesåmaskin har synt at frøet ofte
vert plassert i grassvoren utan jordkontakt. For at frøet skal bli plasserast i kontakt med jord
må det såast djupt. Dette er svært lite gunstig for grasartar med lite frø. Direktesåing i eng
med åpen grassvor er langt lettare å lukkast med enn i eng med tett grassvor. Feltet i Lærdal
og nyetablerte plantedekke på desse lokalitetene er langt lågare enn i felta i Sunnhordland og i
Midthordaland. Skilnaden må først og fremst forklarast med tettheita i plantedekke. Dette er
også funne i andre direktesåingsprosjekt.

Utanlandske forskningsresultat syner at grasfrøet spirer betre dersom småfe beiter arealet i
tida etter såing. Så langt i prosjektet er det ikkje råd å seie noko om denne effekten. På kva
tidspunkt i vekstsesongen det er mest gunstig å så med direktesåmaskin er eit svært relevant
spørsmål. Forsøka i dette prosjektet er ikkje lagt opp for å gje svar på dette spørsmålet. Men
det er kjent at kløver treng ei viss lengde på vekstsesongen for å kunne etablere seg.
Direktesåing i økologisk eng på ettersommaren vil difor vere ein mislukka strategi viss målet
er å auke kløverinnhallet.

Publisering
    Rapport: Delrapporter fra Planteforsk Furuneset
    På nettet: www.okosau.no
    Artikler:
       ”3 døme på fast liggeunderlag”, Fjordvett
        ”Vårbeite i økologisk sauehold”, medlemsskrivet til Forsøksringen
       Hordaland
       ”Nasjonalt pilotprosjekt”. Våronskrivet (fra forsøksringen)
       ”Omsetnad av økologisk sau” Fjordvett (til alle Vestlandsbønder)

Kontakt: www.fylkesmannen.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 62 av 107
Referanse: 200401771                            Markedsstrategier

Økologisk sauehold – driftsforsøk og omsetning for 2003
Prosjekteier: Gilde Nord-Norges Salgslag BA
Periode: 2001-2004
Bevilgning 2004: 200 000

Hovedmål
Økt tilgang på økologisk produsert sau og lam til Gilde-NNS sine anlegg, for å kunne utvikle
produkter for et helårs tilbud, og dermed dekke økt etterspørsel i markedet.

Delmål
(1) Få produsert slakt gjennom økologisk slaktelinje
(2) Formidle kunnskap til primærprodusent om praktiske og økonomiske konsekvenser av
omlegging til økologisk saueproduksjon
(3) Utvikle ny kunnskap innen fôrproduksjon og fôring, slik at de økologiske produsentene
kan møte de utfordringer de står overfor i framtida, og som kan bidra til en best mulig
økonomi for våre medlemmer
(4) Bedring av innmeldingsrutiner knyttet til slakting
(5) Utvikling av produkter og styrking av markedsføringsarbeidet for et større
helårsproduktspekter av økologisk sauekjøtt
(6) Styrking av markedsføringsarbeidet og bedre kunnskap om sauehold i sisteleddet

Årsrapport 2003
Gilde Nord-Norges Salgslag har avtale med ca. 85 % av de produsentene i Nordland, Troms
og Finnmark som leverer økologisk sau/lam. Alle våre medlemmer som ønsker det, og er
godkjent av Debio, får levere økologisk kjøtt til de betingelser som gjelder for dette. Alle våre
linjer for slakting av sau/lam, unntatt i Vadsø, er godkjent av Debio for slakting av økologisk
kjøtt.
Antall produsenter som leverer økologisk sau/lam, har vist en nedadgående tendens det siste
året. Dette til tross for stor fokus på saken og betydelig innsprøyting av offentlige midler for å
få produsenter i gang. Ett av hovedproblemene er regelverket, spesielt nevnes kravet om at
økologisk sau/lam ikke kan produseres på strekkmetall som et stort hinder for omlegging.
Antall lam som er levert har sunket fra 1 366 i 2001 til 944 i 2003, eller en nedgang fra ca.
24,5 tonn til 16,9 tonn lammekjøtt. Det er lansert endel foredla produkter av spekemat og
helårs frosne produkter som fårikål-kjøtt og steiker av økologisk lam. Fra 2004 vil merpris i
større grad være avhengig av merpris i markedet og etterbetales til produsenter med avtale.
Tjøtta fagsenter har per 2003 lagt om 102 daa dyrket mark. Her gjøres avlingsregistreringer
og vekstskifteforsøk. Tjøtta har 70 vinterfôra økologiske spælsau til forsøksvirksomhet. Målet
er å sammenlikne produksjon og tilvekst på konsentrerte fôrslag potet og avskjær av tørrfisk
med økologisk kraftfôr. Foreløpige konklusjoner tyder på at fôring med fisk og poteter kan
erstatte økologisk kraftfôr uten at det går utover tilvekst på lam og søyevekt. Dette kan
redusere fôrkostnader betraktelig. I 2004 vil poteter bli erstattet av krossa korn i forsøket.

Kontakt: marius.nilsen@gilde.no
     vibeke.lind@planteforsk.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 63 av 107
Referanse: 200402313                        Nasjonale pilotprosjekter


Utvikling av økologisk geitehold
Prosjekteier: FMLA Nordland
Planlagt prosjektperiode: 2004-2007
Bevilgning 2004: 250 000

Hovedmål
Undersøke og formidle kunnskap om fôrsammensetning og fast liggeunderlag til økologiske
geiter, samt å utvikle og omsette økologiske produkter av geit, for å tilrettelegge for
omlegging til økologisk geitehold.

Delmål
(1) Undersøke og formidle kunnskap om fôrsammensetning og sammenheng med
melkekvalitet
(2) Undersøke og formidle kunnskap om ulike løsninger for bruk av tett liggeunderlag
(3) Undersøke mulighetene for etablering og drift av ysteri for videreforedling av økologisk
geitemelk i Lofoten
(4) Utvikle, markedsføre og omsette økologiske produkter av kje- og geitekjøtt
(5) Formidling

Prosjektsammendrag
Prosjektet er en videreført satsing på økologisk geitehold på bakgrunn av to forprosjekt
gjennomført i Møre og Romsdal og Nordland i 2002/2003.

Prosjektet skal skaffe kunnskap om tre hovedtema som forprosjektene avklarte som viktige
flaskehalser i arbeidet med å få økt omlegging til økologisk geitehold:
  1 Fôrsammensetning til økologiske geiter
  2 Egnede løsninger for å tilpasse kravet i regelverket om fast liggeunderlag til
    økologiske geiter
  3 Videreforedling og omsetning av økologisk geitmelk og geit-/kjekjøtt

Kunnskapen som kommer fram vil ha stor verdi for det økologiske geitemiljøet på landsbasis.
Den skal sammenstilles og formidles på en lett tilgjengelig måte. Kunnskapsformidlingen skal
ha preg av nettverksbygging for å øke omleggingen til økologisk drift.

Arbeidsdelingen mellom Økoringen Nordre Nordland og NORSØK er i hovedsak at
førstnevnte foretar kunnskapsbygging og sistnevnte foretar kunnskapsspredning.

Per i dag er det 4 geitebruk som driver økologisk i Lofoten og ingen i Møre og Romsdal. I
forprosjektene er det imidlertid registrert interesse for omlegging blant konvensjonelle bønder
gjennom GFR-besøk og produsentmøter. På landsbasis utgjør geitenæringa 64 875 geiter
fordelt på 1 258 søkere om produksjonstilskudd.

Kontakt: www.fylkesmannen.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 64 av 107
Referanse: 200401514                        Nasjonale pilotprosjekter

Økologisk korn og svinekjøtt – fra jord til bord
Prosjekteier: Kunnskapsparken Hedmark
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 700 000

Hovedmål
Utvikle en lønnsom økologisk svinekjøttproduksjon basert på norsk fôr, og øke omleggingen
av gårdsbruk i kornområdene.

Delmål
(1) Gi en styrt produksjon av et antall økologisk slaktegris som passer med produktutvikling,
markedsføring og omsetning av kjøttet.
(2) Utvikle foredling og omsetning av økologisk svinekjøtt. Skaffe økt kunnskap om
produksjons- og driftsforhold, samt økonomi ved den økologiske svineproduksjonen.

Årsrapport 2003
  1) Høgskolen i Hedmark har kjørt vekstskifteforsøk i samarbeid med Jønsberg
   landbruksskole for fjerde året på rad. Dette avsluttes neste år og vil da komme med en
   sluttvurdering av to ulike vekstskifter og deres effekt på rotugras, frøugras,
   avlingsproduksjon og fôrkvalitet for økologisk gris. I tillegg har Høgskolen arbeidet
   med forsøk og kunnskapsoppbygging rundt regulering av rotugras. Arbeidet i 2003 har
   fokusert på kombinasjon av jordarbeiding og grønngjødslingskulturer og effekten på
   åkertistel
  2) I løpet av 2003 har alle tre produsentene i prosjektet startet sin produksjon av
   økologisk svinekjøtt. Totalt ble det levert 750 slaktegris til Gilde i 2003. Den største
   utfordringen i 2003 har vært å få til et fullverdig fôr (særlig med tanke på protein) etter
   at det kom forbud mot å bruke soya fra og med juni 2003
  3) Lanseringen av nyutviklet logo for økologisk kjøtt ble markert med et ”avspark” på
   Jønsberg landbruksskole i september. Fra og med oktober ble den introdusert i
   markedet og solgt i utvalgte butikker i Oslo-området. Alt kjøtt som fra og med uke 44
   ble levert i regi av prosjektet har blitt solgt som økologisk ferskvare og 100 % av
   kjøttet er solgt!

   Publisering
    Artikler: Svin nr. 8-2003 (s 28-33), Nationen 01.09-2003, Hamar arbeiderblad 05.04-
    2003 og 03.09.2003, Ren Mat nr. 3–2003
    Brosjyre: Produkthåndbok, GILDE
    Annet: Innslag i NRK- Innlandet
        Reklamefilm til visning i butikk

     Kontakt: www.kunnskapsparken-hedmark.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 65 av 107
Referanse: 200402921                            Markedsstrategier

Ferdigpakket, ferskt økologisk kjøtt ut i butikk
Prosjekteier: Gilde Fellesslakteriet Tønsberg
Prosjektperiode: 2002-2003
Bevilgning 2002-2003: 1 200 000

Hovedmål
Øke tilgjengelighet av ferskt, økologisk kjøtt i alle typer butikkonsepter uavhengig av om
butikkene er Debio-godkjente for handtering av upakka økologisk ferskvare.

Delmål
(1) Øke andelene av innveid økologisk kjøtt som økologisk
(2) Tilby et sortiment av ferskt, økologisk ferdigpakka kjøtt
(3) Legge til rette for salg av økende mengder økologisk kjøtt i framtida

Sluttrapport
Det tilbys nå 16 ulike ferskpakka kjøttvarianter (storfè, gris, lam) til 50 butikker i
østlandsområdet. Dette har vært tilbudt siden uke 43 i 2003. Det har vært en 10 % økning i
innveid økologisk kjøtt på årsbasis. Eget demo-personell er utdannet i teori og praksis og 104
demoer er gjennomført i butikker i østlandsområdet i 2003. Det har vært meget godt
samarbeid med OIKOS-prosjektene ”Bonde i butikk” og ”Økoprofil”, samt FMLA i Buskerud
og Vestfold.


Kontakt: Sigmund.fossberg@gilde.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 66 av 107
___________________________________________________________________________


               Egg og fjørfekjøtt


Referanse: 200401964                        Nasjonale pilotprosjekter

Økologisk produksjon av fjørfekjøtt
Prosjekteier: Fylkesmannen i Østfold
Planlagt prosjektperiode: 2002-2005
Bevilgning 2004: 300 000

Hovedmål:
Samsvar mellom markedsmuligheter, produksjon, foredling og omsetning av økologisk
fjørfekjøtt.

Delmål:
(1) Skaffe oversikt over rammebetingelser
(2) Utarbeide og markedsføre alternative produksjonsmodeller
(3) Medvirke til aktiviteter for rasjonell vareflyt
(4) Fylle markedshull ved motivering av produsenter, foredlings- og omsetningsledd

Prosjektsammendrag
I målsettingen om 10 % økologisk areal, ligger det i Østfold vel til rette for videreforedling av
korn og alternative vekster i et økologisk vekstskifte, gjennom produksjon av fjørfekjøtt.
Østfold er et ledende fjørfefylke med godt produsentmiljø og ledende infrastruktur i
tradisjonell produksjon med veiledning, omsetning og videreforedling. Østfold har også stort
markedspotensial i en stor befolkning med høyt forbruk av fjørfekjøtt.
I prosjektet skal man;
- Etablere produksjons- og omsetningskanaler for økologisk fjørfekjøtt. Bedre motivasjon,
samarbeid og forståelse mellom produksjon, foredling og handelsledd.
- Tverrfaglig koordinering mellom de ulike produksjons- og foredlingslinjer. Eks: Korn-
kraftfor-husdyr-foredling-omsetning.
- Bedre logistikk mellom produksjon og forbruk. Idétransport og tilbakemelding mellom
aktørene i verdikjeden.
- Synliggjøre flaskehalser i rammebetingelsene for evaluering av regelverket rundt økologisk
fjørfekjøttproduksjon.
- Etablere en økologisk produksjon som kan tjene som eksempel for videre utvikling på
nasjonalt plan.

Publisering
    Artikler: ”Økologiske kyllinger en ny nisje?” Nytt og Nyttig nr. 1-2003 s. 8
         ”Ønsker økokylling” Bedre gårdsrift nr. 4-2003

Kontakt: www.fylkesmannen.no/østfold


SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 67 av 107
Referanse: 200203388                           Markedsstrategier

Utvikling av økologisk eggproduksjon i Norge
Prosjekteier: NORSØK
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2003-05: 150 000

Hovedmål
Bidra til økt kunnskap om, og riktig utvikling av økologisk eggproduksjon i tråd med
prinsippene i økologisk produksjon.

Delmål
  1)     Utforme informasjons- og veiledningsmateriell om økologisk eggproduksjon, samt
        formidle kunnskap gjennom kurs, møter og artikler
   2)    Undersøke risiko for sykdom og introduksjon av zoonotiske agens, samt utrede om
        smittesanering i et driftssystem med utegående høner

Prosjektsammendrag
Forskjellene mellom økologisk og konvensjonell eggproduksjon er forholdsvis stor. Bruk av
uteareal, økologisk fôr, egnet dyremateriale, høy fokus på dyrevelferd og dyrehelse, samt
produktkvalitet og akseptabel pris er sentralt i utviklingen av et godt system for økologisk
eggproduksjon.

Prosjektet vil bidra til ny kunnskap om og utvikling av økologisk eggproduksjon i tråd med
forbrukernes krav og forventninger, samt prinsippene til økologisk produksjon. Dette
innebærer bl.a. å sikre at produksjonen gir helsemessig minst like trygg mat som annen
eggproduksjon, sikre god dyrevelferd og dyrehelse, samt bidra med kunnskapsoverføring,
informasjon og veiledning blant alle aktører.

Det blir skrevet artikler i Fjørfe og Hobbyfjær, utgivelse av Småskrift eggproduksjon,
oppdatering i Handbok Økologisk eggproduksjon, samt kurs og utredning om smitterisiko ved
hold av utegående høner.

Kontakt: www.norsok.no/prosjekter
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 68 av 107
Referanse: 200401050                           Markedsstrategier

Markedsutvikling for økologiske egg

Prosjekteier: Norgården AS
Periode: 2003 og 2004
Bevilgning 2004: 500 000

Hovedmål
Øke andelen av økologiske egg til dagligvarehandelen fra et estimert gjennomsnittsnivå i
2003 på 4,4 % (pr. september 2003) til 6 % i 2004.

Delmål
(1) 90 % forbrukertilgjengelighet i de butikkene som fører Norgården egg (85 % i 2003)
(2) Testlansere økologiske egg i storhusholdning
(3) Vurdere ulik størrelse på forbrukerpakning for å oppnå salg/gjensalg
(4) Gjennomføre to kampanjer for økologiske egg
(5) Produsentmerking av forbrukerkampanjer
(6) Forprosjekt knyttet til introduksjon av økologisk hvitt kjøtt

Prosjektsammendrag
Videreutvikle markedsstrategiene som ble introdusert i 2003. Fokus på forbrukertil-
gjengelighet i butikk (antall og kvalitet) og tilgjengelighet i flere dagligvarebutikker.
Annonsekampanje for å informere forbrukerne hvor Norgårdens økologiske egg blir solgt.
Forbrukerforpakningene må tilpasses i størrelse for å oppnå optimalt salg – flere forbrukere
og mer gjenkjøp – gjennomføre tre fokusgrupper. Teste salg av økologiske egg i storhus-
holdningsmarkedet. Annonsere i fagtidsskrifter for dagligvarehandelen og storhusholdnings-
markedet – kunnskap om økologiske egg og oppnådde resultater.

Etikett og butikkinformasjon om produsentene av økologiske egg. Forprosjekt av mulig
igangsetting av produksjon av økologiske kyllinger/hvitt kjøtt.

Årsrapport 2003
I 2003 har man hatt følgende aktiviteter:
    - sikret høy leveringsgrad
    - web side med informasjon om hva er økologisk, og sporbarhet
    - forbedret eksponering i butikk
    - lansering av ny forpakning
    - nasjonal tilgjengelighet, økoegg i alle ICA Norge AS butikker
    - økologisk forbrukerkampanje med referanse til Rimi og Ultra
    - pressemøte hos økologisk produsent i Vestfold
    - individuelle produkt og prisaktiviteter for økologiske egg
    - annonse i Ren Mat og Nationen
    - messedeltagelse – Hamar, november 2003
    - studietur til Danmark

Norgården mener de har oppnådd gode resultater i 2003 for Nordgårdens økologiske egg.

Kontakt: www.norgarden.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 69 av 107
   Regionale produsentnettverk og direktesalg
Referanse: 200401069                             Markedsstrategier

Helkjedeavtale: Distribusjons- Sporet Hedmark og Oppland

Prosjekteier: SPOR Andelslag
Planlagt prosjektperiode: 2004-2008
Bevilgning 2004: 750 000

Hovedmål
Øke volumet i salgskanalene med 200 % ut fra omsatt volum i 2002. Øke antall produsenter
som deltar i sammenslutningen (SPOR-prosjektet) fra 25 til 50 stk. over 4 år.

Prosjektsammendrag
Visjon: Vi skal skape helhetlig verdikjede løsning med direkte distribusjon av økologiske
produkter og småskala regionale nisjeprodukter fra produsenter i Hedmark og Oppland til
Coop sine butikker, og til alternative markedskanaler som torgsalg og gårdssalg.

Utfordring: Dagens løsning med distribusjon av småskala produksjon via en felles grossist-
sentral fungerer ikke tilfredsstillende fordi mengden av produsenter blir for stor i forhold til
varevolum, sammenlignet med store produsenter, i tillegg så er området frukt og grønt
avhengig av en raskest mulig distribusjon og korrekt behandling av varene fra produsent til
forbruker.

Løsning: Vi vil etablere en regional distribusjonsløsning med biler/sjåfører som henter varer
direkte hos noen lokale produsentsammenslutninger, som har etablert lager/forbruker-
forpakning og frakte varene direkte til butikk/utsalgssted. I tillegg vil det satses på bedre
utsalgsprofilering, mer aktivitetsorientert markedsføring og en vesentlig kvalitetshevning av
produktkvalitet hos økologiske produsenter.

Prosjektomfang: Prosjektet går over 5 år, med estimert tid på 3 år på å oppnå lønnsom
virksomhet for Hedmark og Oppland. De 2 siste år er avsatt til å implementere løsning i en
eller flere andre regioner i Norge.

Kontakt: post@innlandet.coop.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 70 av 107
Referanse: 200401363                           Markedsstrategier

Økologisk fra jord til bord
Prosjekteier: Norges Vel
Periode: 2002-2004
Bevilgning 2004: 150 000

Hovedmål
Etablere kanaler og aktører som kan sikre framtidig produksjon, lokal foredling og omsetning
av økologiske varer i regionen rundt Lillehammer.

Prosjektsammendrag
Prosjektet søker å sikre hele verdikjeden, med vekt på det svakeste leddet som er
omsetningen. Vi mener å være godt på vei i arbeidet med å etablere varige aktører, jf.
etablering og samarbeid med produsentsamarbeidet SPOR og produsentsamarbeidet Mjøsen
Økologiske korndyrkerforening. Flere tiltak innen omsetning er i startgropa, det er direkte-
omsetning gjennom Coop, Helios og muligens en spesialbutikk på Lillehammer. På denne
måten har dette prosjektet blitt en fødselshjelper og mentor for varig virksomhet.

Årsrapport 2003
Følgende omsetningsfremmende tiltak er gjennomført i 2003:
Det er gjennomført en spørreundersøkelse for å få fram kundeprofiler og kundepreferanser for
kjøpssituasjon og produktmix. En foreløpig konklusjon er at kontinuitet og stabilitet overfor
kundene er viktig.
Direktesalg: Torg og gårdssalg i Lillehammer: Prosjektleder har fungert som tilrettelegger og
planlegger av salgstiltakene. Torgsalget i Lillehammer står nå på egne bein. Det er gjennom-
ført testsalg gjennom torgkonsept i Hamar hvor en av samarbeidspartene under torgsalget
planlegger å videreføre testsalget på fast basis i Hamar-Elverum.
Initiativ til bondens marked i Lillehammer er tatt, og Lillehammer blir med fra 2004. Det
betyr mer aktivitet på torget og økt salg. Abonnementsalg er under vurdering men, i et større
perspektiv. Framover trengs fastere planlegging sammen med kommersiell aktør.

Butikk: Samarbeid med prosjekt SPOR (Coop) og Helios. Det er kontakt med to uavhengige
butikker i Lillehammer, som stiller krav til logistikk og pris. Omsetning gjennom butikk er
arbeid som tar tid, som henger sammen med produsentorganisering, produksjonsplanlegging
og logistikk.
Storhusholdning: Kontakt med Servicegrossistene og Ullevål sykehus som ikke har gitt
konkrete resultater.
Foredlingsanlegg: Prosjektet har arbeidet mot Bio-Sophia Products AS, ”Det grønne kjøkken”
og Økosamvirke.
Økosamvirke er et produsentsamarbeid av 28 større produsenter av grønnsaker og poteter i
Hedmark og Oppland under navnet SPOR. Økologisk fra jord til bord har initiert og støttet
tiltaket. Faggruppe økologisk veksthus, er et samlende miljø av ca. 10 produsenter som ønsker
økt satsing på økologiske veksthusprodukter. Arbeidsmetoden i gruppa er erfaringsoverføring
og læring og stimulering til produksjon og markedsføring gjennom å vise ”beste praksis”.
Statens Gartner og blomsterdekoratørskole Vea, er medlem i faggruppa.

Kontakt: www.norgesvel.no


SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 71 av 107
Referanse: 200401778                            Markedsstrategier

Community Supported Agriculture (CSA) – tilpasning til norske forhold

Prosjekteier: Norges Vel
Planlagt prosjektperiode: 2004-2007
Bevilgning 2004: 300 000

Hovedmål
Utvikle og synliggjøre erfaringer knyttet til denne spesielle formen for direkte omsetning.

Delmål
(1) Etablere og støtte 4-5 piloteksempler på andelslandbruk
(2) Informere bønder og forbrukere om andelslandbruk

Prosjektsammendrag
Det søkes om et tre-årig hovedprosjekt med oppstart i februar 2004. Arbeidet bygger på
forprosjektet ”Community Supported Agriculture – tilpasning til norske forhold”. Rapporten
fra forstudien (Norges Vels rapport nr. 2/2003) peker på forslag til videre tiltak, derfor er
denne beskrivelsen kort.

Forprosjektet konkluderer med at modellen bør videreutvikles og prøves ut.1) Som del av et
differensiert marked for landbruksprodukter, og 2) Fordi dette er en måte å inkludere andre
varer og tjenester enn de tradisjonelle landbruksproduktene, og kan på den måten bli en kanal
for et mangfoldig produktspekter fra et flerfunksjonelt landbruk.

Utviklingsprosjektet skal skje i nært samarbeid med relevant forskningsmiljø (SIFO),
forbrukergrupper (Grønn Hverdag) og landbruksnæringen (OIKOS). Vi mener det er
hensiktsmessig å etablere og støtte 4-5 økologiske pilotgårder som da vil fungere som
”laboratorier” og erfaringsbaser. Disse pilot-andelsgårdene vil bli støttet med rådgivning,
studieturer og noe økonomisk kompensasjon for risiko knyttet til endringene.

Gjennom forprosjektet har vi knyttet mange nyttige kontakter med CSA-miljøer i andre land,
som gir prosjektet et godt grunnlag å bygge videre på. Vi har også knyttet kontakt med ca. 15
gårder som kan være aktuelle pilot-andelsgårder. Vi tror derfor at utvelgelse av pilot-andels-
gårder ikke blir veldig problematisk.

Prosjektet vil legge vekt på:
    - Organisering
    - Produktspekter
    - Økonomi for bonde og forbruker
    - Annen relevant kunnskap om markedet/forbrukerne
    - Overføringsverdi til norsk landbruk og forbrukerinteresser generelt

Kontakt: www.norgesvel.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 72 av 107
Referanse: 200403407                            Markedsstrategier

Økologisk regionmat i Nord
Prosjekteier: Økoringen Nordre Nordland
Periode: 2002-2003
Bevilgning 2002-2003: 150 000

Hovedmål
Utrede hvordan en kan utvikle regionale markedskanaler og innarbeide økologiske matvarer
som del av regional næringsutvikling i Nordre Nordland.

Delmål
(1) Kartlegge logistikkvansker og inngå intensjonsavtaler med foredlings- og
distribusjonsbedrifter
(2) Informere om økologisk landbruk og Debio-merket i regional markedsføring rettet mot
foredlingsbedrifter, serveringsbedrifter, butikker, lokalpolitikere og forbrukere
(3) Kartlegge flaskehalser ved omsetning av økologiske varer
(4) Kartlegge muligheter for utvikling av hovedprosjekt og finne eventuelle
samarbeidspartnere i et hovedprosjekt

Sluttrapport 2003
Ut fra de erfaringer vi har fått gjennom prosjektet bør man først og fremst jobbe med felles
nettsider for salg av økologiske produkter fra gårdene. Videre så bør en omsetning av
økologiske produkter skje via de faste omsetningskanalene vi har i dag som Gilde, Bama,
Grasnett med flere. Den største utfordringen er å få til en organisert omsetning av økologiske
varer, å få Debio-godkjenning av foredlingsbedrifter, serveringsbedrifter og dagligvare-
butikker.

Prosjektet har inngått avtale med andelslaget i Salten om at alle økologiske produsenter skal
få være med i andelslaget. Andelslaget skal selge lokal mat gjennom felles webside.

Prosjektet har laget en liste med oversikt over økologiske gårder i Salten, Lofoten og
Vesterålen og hvilke produkter de ulike gårdene har. Dette er sendt ut til serveringsbedrifter,
dagligvarebutikker samt alle landbrukskontor i nevnte områder. Det er laget en folder med
informasjon om økologisk landbruk og ni gode grunner til å velge økologiske produkter. Det
er gjennomført spørreundersøkelse av 75 personer.

Kontakt: okoringen.nordland@lfr.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 73 av 107
___________________________________________________________________________


                StorhusholdningReferanse: 200402975                        Nasjonale pilotprosjekter

Omsetning av økologisk mat i storhusholdninger
Prosjekteier: Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård
Planlagt prosjektperiode: 2003-2006
Bevilgning 2004: 850 000

Hovedmål
Øke omsetningen av økologiske varer innenfor storhusholdninger.

Delmål
(1) Inngå samarbeid med referansebedrifter
(2) Stimulere til økt regional produksjon
(3) Bidra sammen med markedsaktørene til å løse flaskehalser i omsetningen
(4) Sentral bidragsyter til det norske nettverket for storhusholdninger

Prosjektsammendrag
Prosjektets hovedmål er å øke bruk av økologiske varer innenfor storhusholdninger med
særlig fokus på bedriftskantiner i privat sektor, hotell, restaurant og catering. Det er et mål å
satse på nasjonale basisprodukter, årstidsmat og regionale produkter med særskilte kvaliteter.
Prosjektet retter seg inn mot et få utvalgte og typiske bedrifter innenfor storkjøkkensegmentet.
Gjennom et norsk nettverk for storkjøkkensatsingen vil prosjektresultatene være lett
tilgjengelige for andre.


Publisering
    På nett: En portal for omsetning av økologiske produkter www.økologipartner.no
    Rapport: Rapport fra forprosjekt om nasjonalt pilotprosjektet om omsetning av
    økologisk mat, Stiftelsen Ullandhaug gård, 17 sider


Kontakt: jostein@ullandhaug-gard.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 74 av 107
Referanse: 200401794                            Markedsstrategier

Økologisk mat i kantina ved Aurskog-Høland kommune
Prosjekteier: Aurskog-Høland kommune
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 90 000

Hovedmål
Rådhusets kantine skal på sikt kun tilby/servere økologisk mat til alle ansatte, og det skal
leveres/serveres mat til alle som bestiller mat i forbindelse med møter.

Prosjektbeskrivelse
Målet for 2004 er å sette i gang et prøveprosjekt med økologisk møtemat:
    - Lage samarbeidsavtale med Cafè Waldemar som benytter alt vesentlig økologiske
      råvarer
    - I størst mulig grad benytte lokale råvarer
    - Utvikle menyer tilpasset ulike møtebehov
    - Kompetanseutvikling med kurs på Matforsk og studietur til kantiner i Danmark
      som har lykkes med økologisk servering
    - Markedsføring
    - Evaluering

Kontakt: www.aurskog-holand.kommune.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 75 av 107
Referanse: 200401678                        Nasjonale pilotprosjekter

Økologisk mat på sykehus
Prosjekteier: NORSØK
Planlagt prosjektperiode: 2002-2006
Bevilgning 2004: 1 100 000

Hovedmål
(1) Innføre 30 % økologisk mat på St. Olavs Hospital innen 2006
(2) Tilrettelegge kurs og danne grunnlaget for kunnskapsformidling
(3) Bidra til at norsk økologisk produksjon blir tatt i bruk i storhusholdninger

Delmål
(1) Kjøkken: bygge kompetanse
(2) Regional næringsutvikling
(3) Kunnskapsformidling

Prosjektsammendrag
Etter oppdrag fra RiT 2000 har NORSØK utvikla prosjektet ”For helse, glede, daglig
brød…”. I dette prosjektet ønsker NORSØK sammen med sine ulike partnere å bidra til
næringsutvikling innen økologisk landbruk i Midt-Norge. Dette skal skje gjennom å legge om
til et økologisk kosthold ved Regionsykehuset i Trondheim. I tillegg skal omlegginga bidra til
å skape trivsel og velvære for besøkende og ansatte ved sjukehuset.

Sammen med Økoprodusent Midt-Norge og NORSØK arbeides det for å oppfylle
målsetninger som omhandler næringsutvikling i prosjektet. Dette vil særlig dreie seg om å
bygge produsentnettverk og bidra til produktutvikling. I samarbeidet utnyttes partenes ulike
kompetanse og ressurser.

Publisering
    På nett: www.norsok.no/sykehusmat.html
    Brosjyrer: ”For helse, glede, daglig brød”, ”Økologisk mat i sykehus”, ”Grønn
    kantine”
    Annet: Kursmateriell til kurset Økologisk mat i sykehus.
    Plakat om prosjektet: For helse glede daglig brød… Økologisk mat i Sykehus
    Artikler: ”Det offentlige må gå foran med et godt eksempel”, Kjøkkenskriveren
    2-2002
    ”For helse, glede daglig brød- økologis mat i sykehus!” Forskningsnytt om økologisk
    landbruk i Norden, nr. 6-2002

Kontakt: www.norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 76 av 107
Referanse: 200402211                             Markedsstrategier

Nordisk nettverk for bruk av økologiske råvarer i catering og storkjøkken
Prosjekteier: Nordisk nettverk for bruk av økologiske råvarer i catering og storkjøkken.
Periode: 2002-2003
Bevilgning: 75000

Mål
Målet til nettverket er å gjøre Norden spesielt dyktige i å bruke økologisk mat i catering. Dette
skal oppnås gjennom tettere samarbeid mellom forskere og matindustri i de Nordiske landene.

Delmål
(1) Etablere et industri/forsker–nettverk med representanter fra Norden inkludert Baltikum.
(2) Stimulere nordiske cateringselskaper til å bli ledende i å servere økologiske måltider
(3) Få nordiske myndigheter og sertifiseringsorganisasjoner til å bli ledende når det gjelder
godkjenning
(4) Nordiske konsulenter skal bli ledende i kunnskap om hvordan man legger om til
økologiske råvarer.

Prosjektbeskrivelse
Økologiske produkter utgjør en betydelig andel av tilbudet av mat i de Nordiske landene, og
er et prioritert område i andre land. Økologisk mat har funnet sin vei til mange butikkjeder i
Norden. Men det er et stort underutviklet marked innen catering og storkjøkken. Denne
utfordringen har det ikke blitt arbeidet systematisk med, men det er behov for dette fordi det
er mange utfordringer i kjeden. Det er for eksempel for få produkter tilgjengelig og mange av
dem har vært av for dårlig kvalitet. For tilbyderne har etterspørselen vært for liten og spredt til
at det har vært mulig å få til lønnsomhet. Offentlig støtte til dette området har vært liten og
også forskningen har vært liten.

Deltagende bedrifter fra Norge i 2003; Den norske hotellhøyskolen, Stavanger, Norconserv
Stavanger, ARNE-prosjektet Stavanger, Ullandhaug, Sifo, NORSØK, Debio og Helios, som
til sammen bidrar med ca. kr 780 000 i nettverket i 2003 og samme beløp i 2004. Nettverket
blir i dag drevet av et bredt miljø med utgangspunkt i Stavanger.

Det norske nettverket deltok på ”Buffè 2004” i Stavanger, hvor et nordisk nettverksmøte ble
avholdt. For Norge er nettverket viktig for - kunnskapsoverføring, stabile leveranser, kortreist
mat. Den offentlige støtten er i en startfase viktig for å ta ut potensialet til økologisk mat i
catering og storkjøkken.

Kontakt: biodynfo@frisurf.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 77 av 107
                  Butikk/CafèReferanse: 200401839                            Markedsstrategier

Pygamillon Økocafè og Galleri
Prosjekteier: Pygamillon Økocafè og Galleri
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 100 000

Hovedmål
Synliggjøring: Nå ut til en større bredde av befolkningen. Øke kundegrunnlaget og
omsetningen. Bli en driftssikker cafè/restaurant med trygge arbeidsplasser. Pygamillon skal
bli et merkenavn synonymt med sunn og velsmakende økologisk mat.

Delmål
(1) Utvide åpningstiden for å nå flere mennekser. Markedsføre økologisk gourmetmat
(2) Lage hjemmeside for Pygamillon, samt brosjyrer
(3) Markedsføre overfor; bedrifter og organisasjoner, studenter, barnefamilier
(4) Torgcafè og julecafè

Prosjektsammendrag
Pygamillon Økocafè og Galleri har vært i drift i 10 måneder og er i ferd med å bli et populært
spisested. Cafèen ønsker å rette fokus mot økologisk mat og sunn livsstil. Vi har som mål å
bli mer synliggjort og nå ut til en større bredde av befolkningen. For å oppnå dette har vi
planlagt en omfattende markedsføring i året som kommer som blant annet er rettet mot
bedrifter i nærområdet, studenter, foreldre, barn og turister. I tillegg planlegger vi å utvide
konseptet fra lunsjcafè til gourmetrestaurant på kveldstid. Vi får skjenkebevilling på slutten av
året og vil da tilby økologisk vin/øl.

Utfordringen blir å konkurrere på et stadig tøffere cafè- og restaurantmarked om pris.
Økologiske råvarer er dyrere i innkjøp og gjør det vanskeligere å konkurrere når det gjelder
pris. Det er viktig for oss å fokusere på høy kvalitet både på maten, atmosfæren og servicen,
og sikre oss et stort nok kundegrunnlag. Dette vil kreve en omfattende og målrettet markeds-
føring. Anvendelsespotensialet for prosjektresultatene er å sikre en driftsikker økologisk cafè
og restaurant, og derigjennom drive markedsføring for økologiske matvarer og drikke.

Kontakt: sisselfs@hotmail.com
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 78 av 107
Referanse: 200406710                           Markedsstrategier

Det mobile bakeverksted: ”Bakeverkstedet Godt Brød”
Prosjekteier: Godt Brød AS
Periode 2003-
Bevilgning 2003: 900 000

Hovedmål
Hovedmålet med det ”mobile bakeverkstedet” er å øke interessen for økologisk bakeverk, og
det å bake økologisk gjennom å vise hele foredlingsprosessen fra råvare til ferdig solgt
produkt.

Delmål
(1) Det mobile bakeverkstedet skal innen 18 mnd. ha bidratt til å øke salget av økologisk
bakeverk i Norge med 75 %
(2) Øke andelen ”øko-bakere” med 50 %
(3) Få opphevet bakerbransjens unntak fra mekreforskriften som sier at alle produkter må
merkes med kilopris
(4) Få økologisk bakst på timeplanen på minst 3 videregående skoler
(5) Bidra til at yrkestittelen ”butikkbaker” skal bli allment kjent

Prosjektsammendrag
Godt Brød ønsker å etablere et mobilt mini-bakeverksted som, periodevis bemannet med 1-2
erfarne butikk-bakere, enkelt kan reise rundt og la forbrukerne ta del i bakeprosessen og
smake det økologiske bakeverkets fortreffelighet. Gjennom deltagelse på ulike arrangementer,
messer, markeder og lignende, samt besøk på skoler og andre faginstanser er målet å øke
etterspørselen etter økologisk bakeverk. ”Godt økologisk brød til folket!”

Prosjektets største utfordring er å overbevise forbrukeren om det økologiske produktets
merkostnad er verd sin pris. Argumenter overfor forbruker vil være - pris per kg - holdbarhet -
ernæringsverdi - kost/nytte.

Kontakt: baker@mobilpost.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 79 av 107
Referanse: 200401043                           Markedsstrategier

Når maten betyr noe
Prosjekteier: Sans & smak (Butikk i Kristiansand)
Periode: 2003
Bevilgning 2003: 20 000

Hovedmål
Øke folks kjennskap og bevissthet om økologiske dagligvarer.

Delmål
  (1) Være et omsetningsledd for (fortrinnsvis) lokale produsenter av økologiske varer
  (2) Være et attraktivt økologisk utsalgssted for forbrukere
  (3) Profilere økologisk landbruk, samt være leddet mellom produsent og forbruker

Prosjektsammendrag
Formålet med prosjektet er å øke folks bevissthet og kjennskap til hva økologisk mat er. Være
et omsetningsledd for produsenter av økologisk mat (primært lokale, når dette er mulig). Tilby
økologiske dagligvarer til innbyggerne i Kristiansand og omegn. Noe som er med og fremmer
økologisk landbruk. Øke bevisstheten og interessen blant forbrukerne til å handle økologiske
matvarer.

Sluttrapport 2003
Prosjektmidlene har vært utrolig viktig for å markedsføre butikken, samt å informere hva det
vil si at maten er økologisk. Annonsering er kostbart, men viktig. Dette vet vi ut fra
tilbakemeldninger fra kunder hvor de refererer til annonser de har sett/lest. Annonsering har
generert redaksjonelle innslag i media, både i magasin og innslag på direkten i NRK
Sørlandet. Etter innslaget fikk jeg høre av flere nye kunder at de hadde hørt innslaget på
radioen. Sans og Smak har også vært leverandør til et Slow Food møte på en restaurant i
Kristiansand, hvor jeg holdt innlegg om økologisk mat. Mange turister etterspør økologisk
mat, det gjelder både tilreisende nordmenn og utlendinger. Jeg har hatt mange utenbys folk
som er kjempefornøyd med at det endelig fins et reelt tilbud i Kristiansand. Utlendinger er
også storfornøyd med butikken og ”gjennomgangsmelodien” der er at de er overrasket over
hvor lite ”organic food” det er i Norge.

Hovedkundene, byens innbyggere med omegn, er likevel viktigst, det er de som får nyte godt
av tilbudet. Jeg har fått bekreftet min antakelse om at det er mange som ikke vet forskjellen på
økologiske og konvensjonelle varer. I den forbindelse har etableringen av butikken og
markedsføring generert informasjon om økologiske varer. I forbindelse med annonsering og
redaksjonell omtale har jeg også informert om hva som er forskjellen.

Publisering
Færdrelandsvennen, TS-avisen (en veletablert annonseavis), Ferieavisen, Guide og kart over
Kristiansand og Ren Mat som ble distribuert til 15 000 husstander høsten 2003 i Kristiansand.
Alle ga i tillegg til annonsering også redaksjonell omtale, utenom Guide og kart over
Kristiansand.

Kontakt: kshelle@online.noSLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 80 av 107
 ________________________________________
                Arbeid i butikkReferanse: 200403326                            Markedsstrategier

Markedsføringspakken skreddersydd råd i øko-markedsføring

Prosjekteier: Eco Commerce
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 152 000

Hovedmål
10 fornøyde kunder i 2004 som satser på markedsføring på måter som ellers ikke ville vært
mulig.

Delmål
(1) Vellykkede innsalg - dvs. nok interesserte kunder til en fornuftig tidsbruk og kostnad pr.
kunde
(2) Fornøyde kunder
(3) Mer og bedre markedsføring hos kundene

Prosjektsammendrag
Formålet er å tilby ettertraktet, skreddersydde råd i markedsføring til en overkommelig
pakkepris for småprodusenter og –leverandører av økologisk mat.

Målgruppen er mindre aktører som ønsker å forbedre sin markedsføring, men har meget
begrensede midler. En ”pakke” av 25 timer tilbys til kr 8 750,- eks. mva.

Eco Commerce finner ut sammen med hver enkelt kunde hvordan timene best kan brukes,
men tilbudet egner seg til ”hjelp til selvhjelp”. Det oppfordres til at timene i
”Markedsføringspakken” brukes til rådgivning, opplæring og oppfølging over en periode av
uker/måneder, og at kunden selv står for en stor del av gjennomføring. Grunnen er at denne
måten å jobbe på gir størst resultat for hver krone investert.

Kontakt: www.ecocommerce.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 81 av 107
Referanse: 200402309                           Markedsstrategier


Forbruker adferd og trender – ”Økobarometeret”

Prosjekteier: Eco Commerce
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 40 000

Hovedmål
Tilbakemeldinger fra kunder og den norske matbransjen er at informasjonen og
statistikken i undersøkelsen ”Økobarometeret” er nyttig, kvalitetsmessig så vel som -
innholdsmessig når de tar avgjørelser om hvordan og hvor mye de skal satse på økologisk
mat. Hovedmålet er å gjenta ”Økobarometeret” i 2004.

Delmål
(1) Vellykket innsalg av rapporten til næringslivet
(2) Vellykket utforming av det nye norske Økobarometeret - dvs. spørsmål som er viktigst for
næringslivet, stilt til den "riktige" målgruppen på de "riktige" stedene på en vitenskapelig
forsvarlige måte slik at matbransjen er fornøyd både med hvilken type informasjon de får og
troverdigheten til resultatene. Dette krever samarbeid blant kunder og referansegruppen i
utformingsfasen
(3) Vellykket gjennomføring av informasjonsinnhentingsfasen, både i Norge og i utlandet
med rapportskriving
(4) Vellykket presentasjonsrunde og tilbakemelding fra kundene og referansegruppen, dvs. at
Økobarometeret gir statistikk de kan bruke til å ta avgjørelser.

Prosjektsammendrag
Undersøkelsen gir den norske matbransjen nyttig, oppdatert høykvalitetsstatistikk og
informasjon med hensyn til trender og økologisk mat. Resultatene skal brukes når det tas
avgjørelser om hvordan det er best å satse på økologisk mat. Omfanget dekker norske
forbrukeradferder, holdninger og trender samt relevante internasjonale trender innen
økologisk mat. Mange av resultatene offentliggjøres, og det er også et mål at disse skal bidra
positivt til den offentlige debatten om satsning på økologisk mat i Norge.

Den norske delen av undersøkelsen består av kartlegging av relevant eksisterende kvantitativ
informasjon om norske forbrukeres adferd og holdninger mht. økologisk mat. Det utvikles en
ny kvantitativ norsk undersøkelse, Økobarometeret, for å måle adferd og holdninger blant
forbrukere. Økobarometeret skal kunne gjentas for å vise utvikling over tid.

Den internasjonale delen av undersøkelsen gir oppdatert informasjon om øko-trender i
utlandet som anses relevante for norske forhold. Det legges vekt på trender og vellykkede
tiltak der økologisk mat er solgt gjennom "konvensjonelle" butikker, slik som i Norge.
Informasjonsinnhenting baseres primært på strukturerte intervjuer med amerikanske og
europeiske industriledere og nøkkelpersoner i (øko-)matbransjen, men også på en
gjennomgang av eksisterende kvantitative og kvalitative undersøkelser og på vellykket
reklame og kampanjemateriell.

Kontakt: www.ecocommerce.noSLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 82 av 107
Referanse: (fase I) 2004/03928 (fase II) 2004/01067             Markedsstrategier

God start - slik velger du rett for barn og miljø (fase I og fase II)

Prosjekteier: Stiftelsen Miljømerking
Planlagt prosjektperiode fase II: 2004-2005
Bevilgning 2003 (fase I): 400 000
Bevilgning 2004 (fase II): 200 000

Hovedmål
Hovedmålet for prosjektet er å kommunisere at miljømerkede og økologiske produkter er
tryggere for barn og bedre for miljøet.

Delmål
  (1) Øke kjennskap til offisielle øko- og miljømerker: Svanen, Blomsten og Ø-merket
  (2) Gjøre småbarnsforeldre og de som jobber med barn til daglig, mer bevisst på
    viktigheten av å kjøpe miljømerkede og økologiske produkter
  (3) Få industrien til å miljømerke flere produkter
  (4) Øke tilgjengeligheten på miljømerkede og økologiske produkter i norske butikker


Prosjektsammendrag søknad 2004
Vi har gjennom prosjektet ”God start - slik velger du rett for barn og miljø”, med stort hell
nådd småbarnsforeldre, som var vår målgruppe, med informasjon om hvorfor miljømerkede
og økologiske produkter er tryggere for barn og bedre for miljøet. Dette ble gjort hovedsaklig
gjennom distribusjon av vår brosjyre. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger på dette
prosjektet, og distribusjonen har vært vellykket. Vi ønsker derfor å utvide prosjektet med en
fase 2. Det er planlagt to hovedaktiviteter i fase 2.

Den første er et nytt opplag av brosjyren som forhåpentligvis vil motivere flere bedrifter til å
miljømerke eller ø-merke produkter. Lanseringsdatoen vil bli sept./okt. 2004. Den vil bli
distribuert til alle landets helsestasjoner. Til barselavdelingene ønsker vi å lage en
utstyrspakke med produktprøver av miljømerkede og økologiske varer, sammen med
brosjyren. Den andre hovedaktiviteten er å produsere et billag til aviser som omhandler barn
og miljø. Dette er planlagt høsten 2004.

Prosjektet er tenkt finansiert av Stiftelsen Miljømerking i samarbeid med Statens
landbruksforvaltning, Barne- og familiedepartementet samt aktuelle produsenter av
miljømerkede og ø-merkede produkter.

Årsrapport 2003
Helsepersonell ved norske barselavdelinger og helsestasjoner er blitt mer bevisst sin rolle som
formidlere av budskapet om at miljømerkede produkter og økologisk mat er tryggere for
barna og bedre for miljøet. De som har deltatt på kurs (av Grønn Hverdag) har fått en grundig
forståelse for de skjulte farer som finnes i en rekke småbarnsrelaterte produkter, og
grundigheten som ligger bak en godkjenning av produkter med et offisielt miljømerke.
Småbarnsforeldre har i sin tur blitt mer bevisst på de skjulte farene i produktene som våre
barn kommer i kontakt med, og på den muligheten de har til å bevisst kjøpe inn miljømerkede
alternativer til sin familie.


SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 83 av 107
Det var tanken at dagligvarekjedene skulle bli gjort kjent med opplæringskampanjen, men
hittil har man kun klart å få til et samarbeid med COOPs kjedebutikker. I COOPs miljøuker
høsten 2003 har man satset på det samme budskapet som i dette prosjektet.

Publiseirng
På nett: www.ecolabel.no, www.aftenposten.no/forbruker/helse,
www.miljoeogsundhed.dk/artiklel, www.nrk.no/programmer/tv/puls, www.barnimagen.com,
www.dinbaby.com
Artikler: Det er publisert artikler i Aftenposten, Dagsavisen, Forbrukerrapporten, Forledre &
Barn, Tidsskrift for jordmødre, Lokalavisa for Voss, Lokalavis for Flekkefjord, Lokalavisen
Fredrikstad, Barnehageboken, Miljøstrategi (7 stk.)
Brosjyrer: En god start – slik velger du rett for barnet og miljøet
Plakat: Coops miljøuker

Kontakt: www.ecolabel.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 84 av 107
Referanse: 200401367                           Markedsstrategier

Økobonde i butikk
Prosjekteier: OIKOS
Periode: 2003-2004
Bevilgning 2004: 500 000

Hovedmål
Bedre tilbud og økt mangfold av økologiske varer i norske butikker.

Delmål
  (1) Kursing av økobønder
  (2) Arrangere økobondebesøk (ca. 70 butikkbesøk per halvår)

Årsrapport 2003
I 2003 har Meny og Ultra, i tillegg til Coop, satset mer på økologiske varer og OIKOS har
fulgt opp med å gjennomføre økobondebesøk her i samarbeid med Gilde.

Det informeres gjennom Coops interne aviser, gjennom fagkurs og i Meny/Ultra var det
planlagt kurs for 200 ansatte med fokus på allergi og økologi. OIKOSs har gitt faglige innspill
til informasjonen som gis i dette kurset.

På årsbasis gjennomføres 190–200 demoer. Eksempelvis ble det i løpet av høsten 2003
gjennomført 122 demoer i 96 butikker. 32 bønder var engasjert i arbeidet. De fleste besøkene
ble gjort i Coop-butikker og i Meny/Ultra, men også noen Maxi, ICA og Smart Club har fått
besøk av ”Bonde i butikk”. Økobøndene fyller ut et evalueringsskjema etter hvert
butikkbesøk. Kontaktperson i butikk blir også oppfordret til å fylle ut et evalueringsskjema.
På den måten samler OIKOS erfaringer, markedsinformasjon og tips til forbedringer, som
igjen formidles til Coop og Mega/Ultra. I tillegg jobbes det kontinuerlig mot TINE og Gilde
for å utvikle samarbeid med butikkdemoer.

Kontakt: www.OIKOS.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 85 av 107
Referanse: 200403927                           Markedsstrategier

Målrettet verktøy for økt Debio-andel i dagligvare
Prosjekteier: Miljøfyrtårn
Periode: 2002-2003
Bevilgning 2002-2003: 200 000

Hovedmål
Oppnå synergieffekter med Miljøfyrtårnsertifisering og Debio-merkede landbruksprodukter

Delmål
(1) Teste ut markedskommunikasjon og aktiviteter innen et begrenset område, for å måle
forbrukernes kunnskap om miljøfyrtårnsertifisering, Debiomerking og deres synergi
(2) Etablere prosjekt med målbare resultater i Coop (Mega Slemmestad og Mega Spikkestad)
(3) Etablere samarbeid og få kompetanseutveksling med hovedaktøere som Matforsk,
NORSØK, Ø-kontakt, GRIP, Stiftelsen miljømerking, Debio og OIOKS
(4) Prøve ut realitetene i bransjekravdagligvare mht. krav om antall Debiomerkede
landbruksprodukter

Sluttrapport 2003
Motivasjon og innsalgsarbeid er spesielt viktig vedrørende miljøsertifisering av dagligvare
grunnet stort tidspress, små marginer og omskiftelige rammevilkår. Koordinering må gjøres
jevnlig mellom kjedeledelse og den enkelte dagligvareenhet og miljøfyrtårnkonsulent for å
holde fremdrift i både sertifisering og eventuell prosjektgjennomføring. Samarbeid mellom de
ulike påvirkningsenhetene for økologiske produkter gir mange og større muligheter for
betydelig markedspåvirkning.

Konklusjon: Å kombinere Miljøfyrtårnsertifisering med økologisk fokus i kampanjer og
markedsaktivitet er resultatgivende og ressurseffektivt.

Publisering
    Utvikling av plakater og klistremerker til bruk i butikk. Med tekst; ” Du handler nå hos
    et miljøfyrtårn”, ”Vi har over 100 økologiske matvarer”, ”Vi satser økologisk og
    miljøvennlig”, ”Vi tar ansvar for ditt nærmiljø”, ”Vi er blitt et miljøfyrtårn”
    Avisartikkel i Røyken og Hurum Avis ”Miljøfyrtårn på Spikkestad”.

Kontakt: www.miljofyrtarn.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 86 av 107
Referanse: 200401367                            Markedsstrategier

Prosjekt profilering økologisk mat i butikk, ”ØkoProfil”
Prosjekteier: NORSØK/OIKOS
Periode: 2003
Bevilgning 2003: 850 000

Hovedmål
Bedre tilbud og økt mangfold av økologiske varer i norske butikker.

Delmål
  (1) Aksept og innpass i de ulike matvarekjedene
  (2) Kunnskap om økologisk landbruk og økologiske produkter i butikkene
  (3) Tilrettelegging i butikk
  (4) Aksept og innpass hos forbruker
  (5) Inspirasjon/oppdatering og evaluering

Sluttrapport 2003
ØkoProfil 2003 innebar at til sammen 100 butikker fra ulike profilvarehus, hovedsakelig på
Østlandet og i Midt-Norge, fikk besøk av en konsulent som gikk gjennom butikken sammen
med butikkpersonell. Fokus under besøkene var: 1. presentasjon av aktuelt øko-informasjons-
materiell samlet i en perm som ble lagt igjen i butikken, 2. gjennomgang med nedtegnelser av
tilstanden i butikken og forslag om nødvendige tiltak for å øke salget av øko-varer,
3. oppmuntre til opprettelse av egen stilling som øko-ansvarlig i butikken. Butikkbesøket
skulle være uforpliktende, men engasjerende samt gjennomføres i nært samarbeid med
prosjektet ”Økobonde i butikk”.

Flere butikker enn forventet har egen øko-ansvarlig, mens på eksponeringssiden er nok
butikkene fortsatt noe passive. ØkoProfil viser også at det er et stort behov for mer kunnskap
om øko-varer ute i butikkene og at butikkjedene sentralt oppfattes å gjøre lite for å bøte på
dette behovet. Dette impliserer ikke bare etterspørsel etter flere prosjekt av typen ØkoProfil.
Over 90 % av butikkene ønsker oppfølging av aktiviteter på økosiden.


Publisering:
På nett: www.agropub.no (egen markedsdel)
Ressursperm: ”Økt salg av økologiske varer”, Liv Birkeland, Mette Kloppenborg og Liv
Solemdal, 44 sider, Gan forlag 2003
Artikler: Diverse artikler i Dagligvarehandelen nr. 32, 34, 39 og 40 i 2003 og nr. 2 i 2004,
samt i FK Handelsbladet 03.10.2003

Kontakt: www.norsok.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 87 av 107
Referanse: 200204733                            Markedsstrategier

Øke omsetningen av frukt og grønt i Hakon-gruppen
Prosjekteier: Økontakt AS
Periode: 2003
Bevilgning: kr 100 000

Hovedmål
Øke omsetningen av økologisk frukt og grønnsaker på detaljistnivå

Delmål
   1.    Lage konsepter som fanger forbrukers oppmerksomhet.
   2.    Øke butikkansattes kompetanse angående økologisk frukt og grønnsaker.
   3.    Skape mer fokus på økologisk hos butikksjef.
   4.    Permanente endringer i sortiment og eksponering.
   5.    Endret forbrukeradferd og kunnskap.
   6.    Synlig kortsiktig og langsiktig endring i resultatmål i detaljistleddet

Sluttrapport 2003
Arbeidet har bestått i tett kontakt med 10 ICA-butikker i Oslo-regionene og 4 Maxi – butikker
i Vestfold, Telemark og Akershus. Vi har i prosjektperioden startet dialog med Tine, Gilde og
Alternativ Mat om et samarbeid rundt butikkarbeid. Vi tror det kan nyttes synergier i et felles
samarbeid om aktivt butikkarbeid.

Arbeidet har gått ut på å besøke kunden, hvor vi samtaler med butikkens frukt og grønt
ansvarlig. I denne samtalen har vi som hovedoppgave å informere og motivere. Vi er ute etter
en bedre plass for eksponering av økologiske varer, og det er i den sammenheng at det blir
avgjørende at vi regelmessig er ute i butikkene for å ”passe” våre plasser. Tiltak for bedre
eksponering er; - nær oppfølging av butikkene, -skape forståelse og forventning angående
butikkøkonomi, vise til dokumenterte resultater i suksess-butikker, - motivere og informere.

I uke 27 -2003 var akkumulert salg økt med 70% fra året før.

Vi har i prosjektperioden klart å snu en svak nedadgående salgstrend til en ekspansiv positiv
salgsutvikling. For å ha mulighet for en positiv utvikling av økologisk mat har vi erfart at det
er helt avgjørende å være nært tilstede med markedsarbeid. Økologisk mat, spesielt økologisk
frukt og grønt, må det jobbes ekstra godt med da disse produktene har kort historikk, høyere
kostnadsbilde og lavere prosentvis fortjeneste i butikk.

Publisering
    Rapport: Hakon-prosjektet, 6 sider 2003

Kontakt: rune@okompaniet.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 88 av 107
    Markedsføring og informasjon, Ø-merketReferanse: 200404873                           MarkedsstrategierUtvikle film om ”miljøbonden” Petter Simonsen – NRK Faktor
Prosjekteier: Gilde Norsk Kjøtt BA
Planlagt prosjektperiode: 2004-2005
Bevilgning 2004: 150 000

Hovedmål
Generisk markedsføring av norsk landbruk.

Delmål:
  (1) Positiv profilering av en moderne økobonde

Prosjektsammendrag
Relevant Kommunikasjon AS og Ny Film AS ønsker å følge bonden Petter Simonsen
igjennom et år. Målet er å lage et portrett av en særdeles nyskapende, talentfull og energisk
ung mann. En askeladd som på relativt kort tid har bygget seg opp til en ambassadør for
jordbruket. I en alder av 30 vant han i 2003 Dagrosprisen sammen med faren Kristian. Prisen
er landets høyeste utmerkelse og gis for spesielt engasjement i god dyrevelferd og storfehold.
Petter og faren driver økologisk korn og grasproduksjon.

Kontakt: asgeir.svendsen@gilde.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 89 av 107
Referanse: 200401633                           Markedsstrategier

Økologisk matglede

Prosjekteier: Oslo og omegn økologiske hagebrukslag
Planlagt prosjektperiode: 2004-2005
Bevilgning 2004: 250 000

Hovedmål
Øke kunnskapen blant barn og unge om økologisk produksjon av mat og sammenhengen
mellom mat, miljø og helse.

Delmål
(1) Utarbeide lettfattelig veileder for lærere i kosthold/årstidsmat. Utvikle korte kurs
og kursunderlag knyttet til videreforedling av gårdens og hagens produkter
(2) Opparbeide erfaringsbank og videreutvikle skolehagekurs
(3) Nasjonal veiledningstjeneste. Opprette hjemmeside
(4) " Bærekraftig mat" Undervisningsopplegg for barneskole, ungdomskole og videregående
skole under tema: "Hva har du spist denne uken?" Hvor og hvordan er denne maten
produsert? Hva er miljøvennlig og hva er ernæringsriktig mat? Hvilke alternativer har vi?
Hvor finner vi dem?

Prosjektsammendrag
Prosjektet vil gjennom skolehage, skolekjøkken, uteundervisning, øvrig undervisning og
andre aktiviteter tilknyttet skolen, søke å øke kunnskapen blant barn og unge om økologisk
dyrking, miljøvennlig og sunt kosthold og økologisk matglede.

Prosjektet baserer seg på en evaluering og videreutvikling av; kurs, veiledningstjeneste for
lærere og utvikle hjemmeside og pilotprosjekter vedrørende undervisningsopplegg for ulike
klassetrinn. Prosjektet baserer seg på erfaringer som er gjort i prosjektene Levande skule,
Bærekraftig mat og Åpen økologisk hage.


Kontakt: elin.tyse@naturvern.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 90 av 107
Referanse: 200401064                           Markedsstrategier

Tilrettelegge for bruk av Ø-merket til informasjons- og
markedsføringsformål

Prosjekteier: Debio
Planlagt prosjektperiode: 2004-2005
Bevilgning 2004-05: 220 000

Hovedmål
Kvalitetssikre bruken av Ø-merket til informasjon og markedsføring gjennom opptrykk av
ulike brosjyrer og effekter (plakater, tekstiler og andre bruksgjenstander) som dekker behov
hos aktuelle og potensielle brukere av Ø-merket, og som de har god tilgjengelighet til.

Delmål
  (1) Kontakte organisasjoner og markedsaktører for å kartlegge behov for Ø-merkeeffekter
  (2) Designe og produsere Ø-merkeeffekter som et supplement til tilbud om nedlasting av
  merker og tekstforslag fra Debios hjemmesider
  (3) Informere om tilbudet gjennom Debios og andre organisasjoners hjemmesider
  (4)Gjøre effektene tilgjengelig for salg og/eller utleie slik at bruken oppleves som aktuell
  og kan dekke et behov, uavhengig av geografisk plassering
  (5)Kartlegge erfaringer fra praktisk bruk av effektene med sikte på en videreutvikling av
  tilbudet med en tilstrekkelig god kvalitetssikring
  (6) Registrere henvendelser til Debio og andre om udekkede behov for Ø-merkeeffekter,
  og sammenlikne med situasjonen ved prosjektstart (basert på skjønn)

Prosjektsammendrag
Med støtte fra Statens landbruksforvaltning har Debio revidert ”Regler for merking og
merkebruk”, som er tilgjengelig som trykksak på Debios hjemmesider. I tillegg er det
utarbeidet retningslinjer for bruk av Ø-merket med tilhørende tekster i form av en ”Veileder
for deg som skal markedsføre eller informere om økologisk mat”. Denne er også lagt ut på
Debios hjemmesider, men ikke trykt opp: Herfra kan Ø-merket med følgetekster lastes ned og
brukes til framstilling av eget materiell til informasjon og markedsføring.

Veilederen skal gjøres tilgjengelig som trykksak og det skal lages diverse materiell preget
med Ø-merket.

Kontakt: www.debio.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 91 av 107
Referanse: 200401360                            Markedsstrategier

Forbrukermagasin om økologisk mat
Prosjekteier: Ren Mat
Periode: 2001 -
Bevilgning 2003: 1 460 000. 2004: 400 000

Hovedmål
Øke kunnskapen og dermed etterspørselen etter økologisk mat i befolkningen som ledd i
utviklingen av økologisk landbruk i Norge.

Delmål
I fornyet søknad er kvinner, barnefamilier, høyinntektsgrupper, folk med høyere utdannelse
og folk bosatt i byene, fortrinnsvis i nærheten av gode ”øko-butikker” tatt inn som aktuelle
målgrupper.

Prosjektsammendrag 2004
Ren Mat håper å kunne bruke erfaringene, kunnskapen og kompetansen vi har opparbeidet til
å videreføre og ikke minst videreutvikle prosjektene med spesialutgaver om økologisk mat
rettet mot forbrukerne.

Å drive opplysningsarbeid og formidle informasjon i en inspirerende form er grunnidéen bak
spesialutgavene av Ren Mat. Kort formulert er hensikten med prosjektet å påvirke flest mulig
forbrukere til å velge mest mulig økologisk mat på sine handleturer. Spesialutgaven av
Magasinet Ren Mat skal gi forbrukerne rasjonelle argumenter for å velge økologisk.

Økt økologisk forbruk er en forutsetning for økt økologisk landbruksdrift. Således blir et mål
med prosjektet å bidra til økningen av den økologiske produksjonen i Norge, i tråd med den
nasjonale målsetningen for økologisk landbruk.

Fra sluttrapport for 2003
I 2003 skiftet magasinet Jordvett navn til Ren Mat. Ren Mat fikk støtte til to spesialutgaver i
2003. Vårutgaven ble trykt i et opplag på 350 000, hovedsakelig distribuert i Bergen og Oslo,
mens høstutgaven ble trykt i et opplag på 500 000, og ble i tillegg distribuert i utvalgte
bydeler i Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Ålesund og Tromsø.

Utgavene har hatt et visst kommersielt preg i den forstand at kjente ansikter har preget
forsidene. Vårutgaven hadde snøbrettstjernen Terje Håkonsen, som har et unikt potensial for å
nå nye målgrupper, mens høstutgaven hadde gourmet-kokken Lars Barmen på forsiden.

Vi har forsøkt å gjøre stoffet ikke bare underholdene, men også utfordrende for interesserte
lesere. Fyldige reportasjer, for eksempel UD-støttet vinreportasje fra Italia og bidrag fra vår
faste spesialutgavespaltist, forfatteren Torgrim Eggen, mener vi har bidratt til dette. Vi har
dessuten lagt vekt på å få med reportasjer fra de byene hvor magasinet distribueres.

Kontakt: www.ren-mat.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 92 av 107
Referanse: 200401800                            Markedsstrategier

ØkoRock 2003 og 2004
Prosjekteier: OIKOS – Økologisk landslag
Periode: 2003 og 2004
Bevilgning 2004: 300 000

Hovedmål
All maten skal på Øyafestivalen være av økologiske råvarer og dette skal bidra til å øke
kunnskap og etterspørsel etter økologisk mat, samt bedre samarbeid og vareflyt mellom
leverandørene.

Delmål
(1) Profilere Ø-merket i samarbeid med Debio
(2) Styrke fokus på arbeidet med pressedekning med vinklinger ift. alle ledd; produsent,
  leverandør, restaurant, festival, artister og forbruker, og dessuten fokusere på å få så mye
  ”spinn off” knyttet til økologisk mat som mulig
(3) Videreutvikle eksisterende leverandørnettverk og jobbe opp mot nye, samt å påvirke disse
  ift. andel norske produkter, emballasje tilpasset storhusholdning og å teste ut nye
  produkter
(4) Skape god dialog mellom restauranter og leverandører/produsenter for videre samarbeid
  mellom disse aktørene
(5) Fjerne flaskehalser og bedre omsettingen av økologiske varer på kort sikt, men også legge
  opp til muligheten for økning av omsetning på lang sikt
(6) Øyafestivalens publikum skal kunne spise rimelige økologiske retter (50-60 kroner)

Prosjektsammendrag søknad 2004
ØkoRocks formål er å markedsføre økologisk mat ovenfor forbruker på en kreativ måte.
Prosjektet ØkoRock ble godt mottatt i 2003 og partene ønsker derfor å videreføre prosjektet i
2004. All maten på Øyafestivalen 2004 skal bestå av økologiske råvarer, og dette skal bidra til
å øke kunnskapen om etterspørsel etter økologisk mat, samt bedre samarbeid og vareflyt
mellom leverandørleddene. Tilgang til informasjon om prosjektet, økologisk mat og
produksjonsmåte skal være tilgjengelig. Markedsmateriellet bør holde høy standard og være
profesjonelt utformet for å få oppmerksomhet.
Festvalens målgruppe er i en fase hvor de etablerer eget hjem og sitt forbruksmønster.
Målgruppen anses å bestå av såkalte opinionsledere. Å knytte ø-merket opp mot den
økologiske restaurantmaten vil påvirke gjenkjennelseseffekten når folk selv handler mat.

Sluttrapport 2003
I 2003 var det 24 000 besøkende i to dager i middelalderparken midt i Oslo. Arrangementet
fikk bred pressedekning i nasjonale og internasjonale medier. I samarbeid med studenter fra
Westerdahl reklameskole ble et bredt spekter av markedsmateriell utarbeidet. Dette ble delt ut
på ca. 50 utesteder over hele Oslo, 20 klesbutikker og 12 plateforretninger. ØkoRock fikk et
30-talls oppslag i media. Av ca. 16 aktuelle restauranter som ble kontaktet var det ni profilerte
restauranter og cafèer som hadde tilbud av økologisk mat på Øyafestivalen, til ca. 50-60
kroner per rett. Til sammen hadde disse en omsetning å på ca. kr 750 000. Distribusjonen av
så mye økologisk mat ble organisert ved at restauranten hadde utviklet menyer i god tid før
festivalstart, slik at leverandører fikk tid til å planlegge.
Kontakt: www.OIKOS.no, linnea@oyafestivalen.com


SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 93 av 107
Referanse: 200401365                           Markedsstrategier

Oslo Miljøfestival 2004
Prosjekteier: Grønn Hverdag/Grønt Inspirasjonssenter
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 30 000

Hovedmål
Stimulere til økt miljøbevissthet hos forbrukere og næringsliv.

Delmål
(1) Transport
(2) Mat
(3) Gjenbruk
(4) Friluftsliv
(5) Byøkologi

Prosjektsammendrag
Oslo Miljøfestival 2004 skal stimulere til økt miljøbevissthet hos forbrukere og næringsliv.
Samtidig skal festivalen være en arena for profilering av miljøspørsmål og nettverksbygging
mellom ulike aktører. Oslo Miljøfestival 2004 skal tilrettelegge for synliggjøring av nærings-
livets ansvar, innsats og muligheter for miljøvennlig produksjon. Innbyggere i Oslo og
Akershus skal få rikelig anledning til å delta på aktiviteter som fremmer en bærekraftig
utvikling, og oppdage nye muligheter til å leve mer miljøvennlig.

Sluttrapport 2004
Miljøtorget, som er en del av Oslo Miljøfestivals mange aktiviteter, ble avholdt på verdens
miljøverndag 5 juni. Publikum strømmet til i det fine været, og ble presentert en rekke
spennende stander. Et hovedtema under Oslo Miljøfestival var økologisk mat. Under
Miljøtorget ble det lagt vekt på at publikum både kunne smake, se, lukte og få informasjon
om økologisk landbruk. Økologisk mat fikk en fremtredende profilering både i forarbeidet til
festivalen og under festivalen. Vi ønsker også at Oslo miljøfestival 2005 skal fokusere på å
profilere økologisk mat. I forbindelse med at vi ved neste års Miljøfestival skal
miljøfyrtårnsertifisere Miljøtorget, har vi utarbeidet en ti-punktsliste over forhold alle
deltagere oppfordres til å arbeide med internt i sin virksomhet, og ting de må gjøre i
forbindelse med sin deltagelse på Miljøtorget. Et av punktene omhandler økologisk mat. Alt
av mat som serveres/selges på Miljøtorget skal være økologisk og/eller kortreist.

Vi vil nevne at en rekke andre arrangementer under festivalen omhandler økologi generelt,
noe vi mener også vil gavne arbeidet med å fremme bruken og produksjonen av økologisk
mat i Norge. Eksempel på dette er gratis kurs i økologisk hagebruk, samt visning av
økologiboliger på Klosterenga.

Publisering:
Program til Oslo miljøfestival 2004

Kontakt: www.gronnhverdag.noSLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 94 av 107
Referanse: 200401287                            Markedsstrategier

ØkoJam
Prosjekteier: The Arctic Challenge
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 600 000

Hovedmål
Bedre kunnskapen om økologisk landbruk og Ø-merket og stimulere interessen for økologiske
produkter.

Delmål
(1) Utarbeide en bevisst markedsstrategi
(2) Profilere Ø-merket
(3) Få så mange besøkende til prosjektets nettsted som mulig
(4) Servere og tilby økologiske produkter under arrangementet og på pressekonferanse
(5) Bevisstgjøre målgruppen om dyreetikk i økologisk landbruk, helse og miljø
(6) TAC og Terje Håkonsen skal formidle sine synspunkter på økologisk landbruk og
økologiske produkter

Prosjektsammendrag
Snowboard-arrangementet, The Arctic Challenge (TAC) og organisasjonens eier, Terje
Håkonsen ønsker å gjennomføre et prosjekt, kalt ØkoJam, med formål om å fremme
økologisk landbruk, Ø-merket og økologiske produkter med særlig vekt på mat og drikke.
Målet er ”å bedre kunnskapen om økologisk landbruk og Ø-merket. I tillegg til å stimulere
interessen for økologiske produkter”. Det vil også fokuseres på helse, miljø og etisk dyrehold.
Prosjektets hovedmålgruppe er unge mennesker i alderen 15 til 35 år.

The Arctic Challenge vil møte en rekke utfordringer ved å gjennomføre et slikt prosjekt. En
av utfordringene er at årstiden ikke er spesielt gunstig med tanke på tilgangen av enkelte
norske økologiske råvarer. For å håndtere denne utfordringen, vil vi gjøre avtaler med
leverandører i god tid før arrangementets start. I tillegg har detaljert søknads- og
prosjekteringsarbeid vært vanskelig, da det ved søknadsfristens utløp ikke var bestemt hvor
arrangementets første del skal legges.

Mange av prosjektresultatene vil være vanskelige å etterprøve direkte, da disse dreier seg om
bevisstgjøring, noe som igjen vil skape ringvirkninger og holdningsendringer.

Kontakt: www.t-a-c.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 95 av 107
Referanse: 200402218                           Markedsstrategier

Dragon Air Force Tour 2003 – profilering av Ø-merket
Prosjekteier: Debio
Periode: 2003
Bevilgning 2003: 35 000

Hovedmål
Øke etterspørselen etter økologiske produkter på landsbasis. Profilere Norge som en
forkjemper for økologisk produksjon internasjonalt.

Delmål:
(1) Gi Ø-merket "assosiert troverdighet" knyttet til verdens beste snowboardere (et varemerke
knyttet til positive assosiasjoner er et sterkt varemerke)
(2) Skape assosiasjoner mellom økologiske produkter og progressiv, verdibasert
ungdomskultur, ved å treffe unge mennesker i aldersgruppen 14-35 år gjennom annonser og
pressedekning i actionsport medier
(3) Markere samarbeidet mellom Debio/Ø-merket og DAFT 03 som et utvalgt markeds-
samarbeid med ønske om etisk markedsføring, holding til økologi og bærekraftig utvikling
som sender et kraftig signal om at snowboardmiljøet bryr seg om hvem som er sponsorer
(4) Drive DAFT 03s mediestrategi

Prosjektsammendrag
DAFT er et internasjonalt Actionsport arrangement, med fokus på snowboard, skateboard og
bølgesurfing. Sommeren 2003 stilte Dragon Optical og Burton Snowboards med sine
internasjonale team som utgjør 40 av verdens beste snowboardere. I to uker kastet de
glans over Sommerskisenteret på Stryn. Romain de Marchi, Danny Kass, Mark Reily, J.P.
Solberg og John Jackson var noen av kjørerne som deltok i arrangementet. Det var
tilstedeværelse av norsk lokal- og rikspresse samt media fra verden for øvrig. Arrangementet
var en av de viktigste internasjonale snowboardbegivenheter denne sommeren.

Debio i samarbeid med DAFT 03 søkte sammen om midler til dette markedsstrategiarbeidet
rettet mot ungdom som målgruppe, nasjonalt og internasjonalt. Midlene det søkes om vil gi
Debio/Ø-merket status som en av prosjektets tre nasjonale hovedsponsorer. Ø-merket ble
profilert i annonser, plakater, på websider og i presseoppslag som et ledd i Debios arbeid for
profilering av Ø-merket. Det var et uttalt ønske fra DAFT og fra profilerte deltakere å
promotere en bærekraftig økologisk utvikling. Prosjektet var derfor en del av DAFTs strategi
for utvalgt markedssamarbeid med en samfunnspolitisk brodd, og med fokus på etisk
markedsføring, formidling av holdninger og verdier som kan knyttes til en økologisk,
bærekraftig utvikling. Det ble etablert et samarbeid med Helios Jordbruks- og Naturprodukter
for å understøtte denne profilen. Sponsorenes budskap skal også formidles på engelsk.

Kontakt: www.debio.no , morten@debio.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 96 av 107
Referanse: 20020763                           Markedsstrategier

Infostand om økologisk landbruk
Prosjekteier: OIKOS - Økologisk landslag
Periode: 2002–2003
Bevilgning: 100 000

Hovedmål
Informasjon om økologisk landbruk trenger oppgradering

Delmål
(1) Opprette en informasjonsstand om økologisk landbruk som står sentralt tilgjengelig, som
alle aktører kan disponere til rimelige kondisjoner og på kort varsel
(2) Opplysningene skal være balanserte og konstruktive

Sluttrapport 2003
I arbeidet med infostand diskuterte styringsgruppa i prosjektet umiddelbare profileringsbehov,
og kom fram til at det var størst behov for gode bannere. Blikkfang med positive bilder var
viktigere enn lengre kunnskapsbyggende tekster om økologisk landbruk. Det finnes i
brosjyremateriell.

Det er laget 10 bannere, 6 til innendørsbruk og 4 til utendørsbruk. Bannerne fungere
hovedsakelig som blikkfang. Leieprisen per banner er kr 150, eller kr 100 ved leie av fire
bannere eller flere. Slagord på bannere med bilde er; ”Økologisk for framtida” – ”Økologisk
så klart” – ”Økologisk, velsmakende og naturlig”.

I tillegg til bannerne er det laget en oversikt på internett (www.OIKOS.no/banner) som gir
brukere en god oversikt over alt som er til salgs, utlån og utdeling fra OIKOS, Debio og
NORSØK. Denne siden er også en del av "informasjonsstanden".

Publisering: Se over

Kontakt: www.OIKOS.no/banner
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 97 av 107
Referanse: 200401819                           Markedsstrategier

Åpen økologisk hage 2004
Prosjekteier: Oslo & omegn økologiske hagebrukslag
Periode: 2004
Bevilgning 2004: 100 000

Fra prosjektsøknad
Kunnskaper om økologiske dyrkingsformer fungerer best ved at folk får se det i praksis. Oslo
og omegn økologiske hagebrukslag arrangerte ”Åpen økologisk hage” over hele landet i 2001
og 2003 i ca. 80 forskjellige økologiske hager med henholdsvis 5000 og 3000 besøkende til
sammen, og ønsker å arrangere dette i 2004 også.

Sluttrapport
Åpen hage ble arrangert søndag 24. august 2004 kl.12-16 i 80 hager over hele landet.
Arrangementet fikk i år ca. 3 000 besøkende, dvs. et gjennomsnittsbesøk på ca. 40. Bortsett
fra et par hager på Nord-Vestlandet som hadde regnet bort i sommer, og måtte avlyse, ble
arrangementet svært vellykket. Hvilket besøk hagene fikk var svært avhengig av hvordan
arrangementet hadde vært markedsført lokalt. Besøket varierte fra 2 til flere hundre gjester.
Flere hageverter har uttalt at ca. 50 besøkende er optimalt. Da får man tatt seg av de
besøkende på en skikkelig måte. Hovedinntrykket er at gjestene uttrykte at "dette har vært
veldig inspirerende". Dette vurderer vi som svært positivt. Er man inspirert så medfører det
ofte handling etterpå. Flere hager hadde en eller annen form for servering og folk satte seg
ned og ble lenge i hagene, bladde i økologisk faglitteratur og fikk seg en økologisk hageprat
med andre besøkende.
Oslo og omegn økologiske hagebrukslag var hovedarrangør av ”Åpen økologisk hage”. I 6
fylker hadde vi i tillegg fylkeskoordinatorer.
Nytt av året var at vi hadde med 8 skoler innenfor prosjektet: "Levande skule". Elever,
foreldre og lærere viste fram sine skolehager og hvordan disse ble brukt i undervisningen.
Dette ga en interessant innledning til skoleåret. Samarbeid med "Levande skule" er et prosjekt
vi ønsker å videreutvikle.
”Åpen økologisk hage” gir en enestående anledning til å informere om hva økologisk dyrking
handler om. Vi opplever å få ut mye informasjon på en slik dag. I en økologisk hage
presenteres økologien i sitt rette element. Folk kan ved selvsyn oppleve frodigheten, det
økologiske mangfoldet og kretsløpet. De kan få smaksprøver rett fra avlingen, gjerne med
oppskrifter, og man forklarer hvordan man bekjemper skadedyr og insekter, gjødsler osv.
I tillegg må vi ikke undervurdere all den informasjonen om økologisk dyrking som kommer i
media før, under og etter et slikt arrangement.
Det viser seg at det er enkelt å få store presseoppslag på Åpen hage arrangementet. Hver hage
kontaktet selv pressen. En hage i full produksjon gir flotte fargebilder og interesserer mange.
Pressen fattet derfor stor interesse for arrangementet både med større forhåndsomtaler og
reportasjer. Dette gir derfor Åpen hage en unik mulighet til å informere om økologiske
dyrkningsmetoder til store deler av befolkningen.

Publisering: Plakat A3 format ”Åpen økologisk hage”
       Rundskriv til hageverter
       Pressemelding med adresser til de ca. 80 vertene landet over
Kontakt: www.OIKOS.no/aapenhageSLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 98 av 107
Referanse: 200204771                             Markedsstrategier

Slipp råvarene løs

Prosjekteier: Initiativgruppen
Periode: 2002-2003
Bevilgning 2002-2003: 200 000

Hovedmål
Hovedmålet er å spre kunnskap i nye fagmiljøer, vekke interesse for økologiske råvarer, vise
bredde og synliggjøre at økologiske råvarer finnes. Demonstrere og gi kokebøker til
fagpersonell. Gjennom vår kompetanse og kokeboken "Slipp råvarene løs" vil vi være
velkommen i fagmiljøer. På denne måten kan vi informere og positivt formidle økologi.
Ved å delta på messer i inn og utland øker vi vår egen kunnskap og kompetanse.

Prosjektsammendrag
Ved å bruke fagfolk med utdannelse oppnås positive resultater for økologiske råvarer, i form
av økt omsetning, kunnskap og tilgjenglighet. Spesielt i fagmiljøer hvor kvalitet, smak og
holdbarhet gjelder. Dette gir også en signaleffekt i form av aksept for det økologiske. Ved
aktivt å bruke kokeboken og samtidig demonstrere og informere om råvarenes opprinnelse,
viser vi at resultatene blir bra. Planen er å reise rundt til kjøkkensjefer, bakermestere og andre
som arbeider med mat for å dele ut kokebøker, demonstrere råvarer og prøvebake.

Sluttrapport
I prosjektet har man hatt kurs for bakerlærlinger, yrkesskolelærere, konditorer og kokke-
lærlinger. Det har blitt fortalt om økologisk produksjon, om tilgjengelighet og marked. Vi har
så bakt og laget mat. Til det ene kurset var det årsmøtet i opplæringskontoret i hotell- og
næringsmiddelfag. Vi har stått på alternativmesse i Tønsberg, og hevet egen kompetanse på
Bio-fach messe og storhusholdningsmesse i Lillestrøm. Vi har hatt mange møter med
mennesker i matbransjen og vi har flere som nå står i startgropa for å begynne å bruke
økologiske råvarer.

Publisering: kokeboken ”Slipp råvarene løs” - 2003

Kontakt: johanfug@frisurf.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 99 av 107
Referanse: 200401045                           Markedsstrategier

Prosjekt: www.natutrianer.no
Prosjekteier: Journal Internettbyrå AS
Periode: 2001-2003
Bevilgning: 2003: kr 150 000

Hovedmål prosjektbeskrivelse 2001
Prosjektet skal skape en internettportal der forbrukeren skal kunne finne tilgjengelig
informasjon om økologiske produkter, og også en markedsplass for handel med slike
produkter.

Målet er å skape en levende nyhetspreget Web, med kontinuerlig oppdatering,
forbrukervennlige løsninger og moderne design.

Bygge et møtested for aktører innen det økologiske miljøet, bønder, undervisningspersonell
eller andre som er interessert i miljø og landbruk

Sluttrapport 2003
Naturianer.no var i 2003 inne i sitt siste driftsår med offentlige tilskudd. Redaksjonen har
forbedret databaseoversikten over økoprodusenter, butikker med øko-mat osv., samt produsert
nyheter og bakgrunnsartikler om økologisk landbruk. Nettstedet har gjennom året opplevd økt
trafikk/bruk, og mottar svært mange henvendelser fra brukere som vi svarer på. Naturianer.no
vil bli videreført selv uten offentlige tilskudd.

Publisering: www.naturianer.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 100 av 107
Referanse: 200403111                            Markedsstrategier

Limousiner, om kuenes hemmelige liv
Prosjekteier: Valdisholm forlag
Periode: 2002-2003
Bevilgning: 200 000

Hovedmål
Skape vakre bilder om dyr som lever godt i ekstensivt landbruk..

Delmål
(1) Bevisstgjøre forbrukeren på kvalitetsforskjell i liv og kjøttkvalitet
(2) Vise norske bønder hvilke muligheter de har med norsk natur
(3) Fungere som referansefilm for norsk landbruk for utenlandske seere
(4) Gi et bidrag til ønsket om mer økologisk landbruk i Norge


Prosjektsammendrag
TV-film på ca. 25 minutter skal lages, for å øke interessen for ekstensivt økologisk
kjøttproduksjon i norsk ren natur, med god dyrevelferd, fantasieggende filmatisering av en
limousinflokk som følges gjennom livets og årets perioder fra fødsel til død. Nærfokusering
med respekt for dyrene og med et påfølgende budskap om økologiens muligheter for dyr,
marked og folk.

Publisering
    Film: ”Limousinene ved glomma ”, Valdisholm forlag (Video og CD)

Kontakt: valdisho@online.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 101 av 107
Referanse: 200402217                            Markedsstrategier

Regler og retningslinjer for bruk av Ø-merket med tilhørende tekster
Prosjekteier: Debio
Periode: 2002-2003
Bevilgning: 340 000

Hovedmål
(1) ”Spisse” forslag til tekster til ”Brand Positioning Statement” for Ø-merket, inkludert
uttrykksmåter som ikke bør brukes
(2) Gjennomgå Regler for merking og markedsføring for ev. revidering
(3) Knytte Ø-merket med tilhørende tekster til brosjyrer, plakater, tekstiler og lignende

Delmål
(1) Videreutvikle og spisse tekster om Ø-merket
(2) Gjennomgå Debios Regler for markedsføring for å møte aktuelle behov hos
markedsaktører, og for å kvalitetssikre bruken av merker og tilleggstekster
(3) Bruke et kommunikasjonsfirma til å bistå med å knytte Ø-merket med tilhørende tekster til
diverse effekter
(4) Belyse hvordan tilleggsmerker til Ø-merket kan tilpasses en merkevarebygging

Prosjektsammendrag
Som merkeeier har Debio et overordnet ansvar for å tilrettelegge for bruken av Ø-merket til
kontroll, informasjon og markedsføring av økologisk produksjon og økologiske produkter. Ø-
merket må gjøres tilgjengelig, og bruken må kvalitetssikres i samsvar med Debios merke-
registrering og norske myndigheters ønske om å profilere og fremme økologisk produksjon,
omsetning og forbruk gjennom aktiv og synlig bruk av Ø-merket. Gjennomføring av tiltak for
å oppnå ønskede effekter og resultater har forsøksvis vært basert på inkluderende prosesser,
der Debio som merkeeier har utviklet retningslinjer for kvalitetssikring av merkebruk i dialog
med produsenter, markedsaktører, forbrukerinteresser og myndighetsinstanser.

Resultater foreligger i form av:
1. En revidert utgave av ”Regler for merking og merkebruk”, som gir en oversikt over
bestemmelser for bruk av betegnelsen ”økologisk” og tilsvarende betegnelser (merking), samt
retningslinjer for bruk av Debios Ø-merke som kontroll- og godkjenningsmerke.
2. ”En veileder for deg som skal markedsføre eller informere om økologisk mat” med
bestemmelser og retningslinjer for bruk av Ø-merket til markedsføring og informasjon om
idègrunnlaget for økologisk produksjon, økologisk produksjonsmåte og økologiske produkter.
Veilederen åpner muligheter for utvikling av egne tekster til Ø-merket.

Publisering:
På nettet og som brosjyre:
    ”Regler for merking og merkebruk”
    ”En veileder for deg som skal markedsføre eller informere om økologisk mat”

Kontakt: www.debio.no. morten@debio.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 102 av 107
___________________________________________________________________________


       Produktutvikling, foredling og kvalitetReferanse: 200401446                           Markedsstrategier

Syltetøy uten sukker
Prosjekteier: Corona
Periode: 2003-2004
Bevilgning 2004: 75 000

Hovedmål
Øke omsetningen av økologiske epler gjennom å starte produksjon av økologisk eplemos, og
øke omsetningen av økologiske varer mot nye målgrupper.

Årsrapport 2003
Valget av leverandør for anskaffelse av utstyr for produksjon av mos/pure falt på firmaet
Bockmeyer i Tyskland. Maskinen hadde en kapasitet på 200 til 600 kg råstoff per time
avhengig av bær/frukt – type. Det er i 2003 laget prøver med utgangspunkt i både plomme,
eple og aprikos.

Det er godt å få direkte respons på et nytt produkt og derfor har det vært viktig å delta på
utstillinger/markeder for å få forbrukerens direkte svar. Vi har deltatt på bondens eget marked
på Trondheim torg med epleprodukter, og her var det god respons. Videre på Nasjonal
kongress og utstilling for økologisk landbruk på Hamar, samt Julemarked på Trondheim torg.
Det er også foretatt en undersøkelse blant forbrukere basert på eget spørreskjema.

Kontakt: corona@rotvoll.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 103 av 107
Referanse: 200401833                            Markedsstrategier


Vitalanalyser som kvalitetsindikator ved produksjon og omsetning

Prosjekteier: Helios
Planlagt prosjektperiode: 2003-2005
Bevilgning 2004: 275 000

Hovedmål
Oppnå best mulig vitalkvalitet i produktene fram til kunden.

Delmål
(1) Utvikle og utprøve kvalitetssikring av vitalkvalitet i vegetabilier
(2) utvikle veiledning til bonden
(3) utvikle veiledning til distribusjonen

Årsrapport 2003
Prosjektet har som mål å oppnå best mulig kvalitet fra jord til kompost/gjødsel, over dyrking
og distribusjon fram til kunden, ved å utvikle og utprøve et kvalitetssikringsopplegg av
vitalkvalitet i vegetabilier. Veiledning til bonden og distribusjonen skal utvikles. Opprinnelig
hadde økologisk landbruk som mål å sikre matvarenes vitalkvalitet. Helios har arbeidet med
biodynamiske og andre økologiske kvalitetsprodukter i 30 år. En voksende kundegruppe
etterspør kvalitetsvarer. Behovet øker for en bedre kvalitetssikring for å kunne levere
produkter med forventet vitalkvalitet. Det er flere metoder for analyse av vitalkvalitet. Gulrot,
kål og løk fra aktuelle gårder skal følges. En vil vurdere aktuelle analysemetoder, og på
bakgrunn av analyseresultatene skal det settes en standard for godtakbar vitalkvalitet. Ikke
optimale forhold ved gårdene og distribusjonen skal identifiseres og tilbakemeldingssystem
og materiell skal utvikles. Et utviklet, utprøvd og evaluert kvalitetssikringssystem kan danne
grunnlag for bønder og distribusjon for videre arbeid med å sikre et best mulig økologisk
produkt til forbrukeren.

I 2003 ble hovedvekten lagt på å definere nivåer av vitalkvalitet og på hvilke analysemetoder
der er hensiktmessig å bruke. Ved å utføre analyser ble det arbeidet med å legge et grunnlag
for veiledning for gårdene, grossisten og butikkene.

Publisering
Notat til SLF: ”Vitalanalyser” som kvalitetsindikator ved produksjon og omsetning” (per uke
45-03) 9 sider, K Ormset

Kontakt: www.helios.no
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 104 av 107
Referanse 200401480                              Markedsstrategier

Markedsorientert produktutvikling – økologiske produkter
Prosjekteier: Matforsk
Planlagt prosjektperiode: 2001-2009
Bevilgning 2003: 1 500 000

Hovedmål
Det er inngått en avtale mellom SLF og Matforsk for å stimulere til markedsorientert
produktutvikling og kompetanseoverføring. Bedrifter som er i gang med eller ønsker å
begynne og produsere økologiske varer i stor eller liten skala har en ekstra mulighet til å få
hjelp.

Besøksordning og hjelp til utvikling av produkter
Aktuelle bedrifter/småskalaprodusenter kan få tilbud om gratis besøk og oppfølging i egen
bedrift tilsvarende to dagsverk. Vurderes det som hensiktsmessig kan bedriften få tilbud om
videre hjelp til for eksempel:
   Prøveproduksjon/utvikling av prototyper til uttesting i markedet
   Bistand til testing av riktig emballasje
   Bistand til oppskalering i egen bedrift
   Analyser og testing av ferdig produkt
   Optimalisering av resepter og/eller prosess


Statusrapport 2003
Matforsk har besøksordning, holder kurs, driver produktutvikling, og arrangerer en økologisk
temadag hver høst. Under produktutvikling er det i 2003 disponert midler til 15
testprodukter/utviklinger. I 2003 og 2004 har man blant annet arbeidet med; Eplesaft,
lammeprodukter, bærprodukt, osteprodukter, fårepølse, hyllebærsaft, potetchips, juice/saft,
brus, kylling, gelè, øl, urter, skrelte poteter og div. andre kjøttprodukter inkludert kje.

I besøksordningen er det gjort 17 besøk til enkeltbedrifter og 5 oppfølgingsbesøk, som er
langt mer enn avtalen med Statens landbruksforvaltning hvor kravet var minst 10 besøk..
Videre var det planlagt kurs i; kravstandard for leverandører til dagligvarehandelen, ystekurs,
nedskjæring og videreforedling og bakekurs. De annonserte kursene fikk dessverre ikke nok
deltagere og ingen ble gjennomført, selv om det også ble forsøkt med telefonhenvendelser.
Matforsk har gitt refusjon av halve kursavgiften til deltagere som er med på for eksempel
ystekurs regionalt. Kompetansenettverket for småskalaproduksjon har holdt en rekke kurs
som vi vet at også økologiske produsenter har deltatt på.

I 2003 ble det igangsatt en del flere prosjekter enn i 2002. Matforsk ligger godt an når det
gjelder prosjektidèer på liste for tildelinger i 2004. Det virker som det har løsnet og at flere er
oppmerksomme på denne unike muligheten til å få hjelp med produktutvikling.
SLF – Rapport nr. 1- 2005                                Side 105 av 107
Oversikt over pilotproduksjoner med melkeprodukter.


Thor Prestgard, Vermundsjøen, 2283 Åsnes / Finnskog
Pilotproduksjon: Vermundsjøen mai-juni 2002, Halvfast kvitost av ku- og geitemelk

Fokus i denne pilotproduksjonen var mikrobiologisk kvalitet.
Tertitten Gårdsysteri, c/o Aurskog-Høland Økoutvikling, Kornsiloen, 1940
Bjørkelangen
Pilotproduksjon: IKBM oktober 2002- januar 2003, Brie (kumelk)

Det ble gjort tre forsøksystinger i denne piloten, og formålet var reseptutvikling og
opplæring av involverte personer. Det ble gjort forsøk med former av ulik størrelse og
ulik kultur og fløtetilsetting.
Tertitten Gårdsysteri, c/o Aurskog-Høland Økoutvikling, Kornsiloen, 1940
Bjørkelangen
Pilotproduksjon: IKBM april- juni 2003. Blåmuggost og kittmodnet ost.

Denne pilotproduksjonen var et samarbeid med den svenske ystelæreren Claes Jürss.
Det ble ystet et kar med blåmugg ost og et kar av en Port Salut-type, etter oppskrifter
som Jürss hadde med fra Sverige. Hovedfokus i pilotproduksjonen var opplæring.
Derinngården Gardsysteri (Othild Tjugen), Øvre Halåsveg, 6490 Eide
Pilotproduksjon: Eide, mars 2003. Halvfast kvitmuggost

I denne produksjonen ble det ystet en kumelksost av Caprin-type. Hensiktene med
pilotproduksjonene var opplæring, utprøving av resept og tilpassing av produksjonen
til utstyr og lokale.
Derinngården Gardsysteri (Othild Tjugen), Øvre Halåsveg, 6490 Eide
Pilotproduksjon: Eide, november–desember 2003. Kittmodnet ost.

Denne gangen ble det ystet to ystinger med Raclette-ost etter en oppskrift fra Sverige.
Det ble ystet med to ulike syrningskulturer og med ulik behandling av kittkulturen.

Derinngården Gardsysteri (Othild Tjugen), Øvre Halåsveg, 6490 Eide
Pilotproduksjon: Eide, april-mai 2004, Kittmodnet ost

I denne pilotproduksjonen ble det ystet en Port Salut-variant (ny type for
produsenten).

Bruse Gardsysteri (Ljøterud og Medhus), Søre Brøstrud, 3632 Uvdal
Pilotproduksjon: IKBM, mai–desember 2003. Blåmuggost.

Det ble gjort to ystinger av blåmuggost av kumelk. Formålet var å utvikle resepten og
å lage en prototype for demonstrasjon til potensielle restaurant-kunder.
Utgangspunktet for reseptene var en gammel licensiat-avhandling fra NLH.

Bruse Gardsysteri (Ljøterud og Medhus), Søre Brøstrud, 3632 Uvdal
Pilotproduksjon: IKBM, november 2003– april 2004. Morbier

Produsenten ønsket å utvikle en resept for produksjon av en ost som skulle likne den


SLF – Rapport nr. 1- 2005                              Side 106 av 107
franske ostetypen Morbier, som er en stor kittmodnet fast/halvfast ost med et askelag
midt i osten.. Det ble gjort en del litteraturarbeid og to forsøksystinger.
Øystein Skjæveland, Fitjarvegen 258, 5410 Sagvåg
Pilotproduksjon: IKBM januar–februar 2004, Iskrem

Hensikten med pilotproduksjonen var å utvikle en ny resept for fløteis som
tilfredsstilte produsentenes krav til råvarer og kvalitet på ferdig produkt, samtidig som
resepten skulle følge iskremforskriften. 6 ulike resepter ble testet. Bruk av stabilisator
og homogenisering av iskremmiksen ble også testet.

Eggen Gardsysteri (Ola Eggen), 2542 Vingelen
Pilotproduksjon: Vingelen, september-oktober 2003, Brunost.

Fokus i pilotproduksjonen var utvikling av resept og prosess for å gi brunost (av
kumelk) god kvalitet. Det ble også gjort forsøk med kjemisk nøytralisering av mysa.
Oddbjørn Olsen, Kjerringøy Gård, 8093 Kjerringøy
Pilotproduksjon: Kjerringøy, februar-mars 2004. Produktforbedring muggost.

I denne pilotproduksjonen ble det gjort tre ystinger. Det ene var en Camembertysting,
og siktemålet var reseptforbedring og optimalisering av fasthet. Ysting nummer 2 var
en halvfast kvitmuggost av Caprin-type. Den tredje ystinga var blåmuggost, som var
en ny ostetype for produsenten.

Rørosmeieriet as, Sollihagan 2, 7374 Røros
Pilotproduksjon: IKBM mai–juni 2004. Produktutvikling kvitmuggost.

I denne piloten ble det produsert to typer kvitmuggost. Det ene var en ikke stabilisert
Camembert. Det andre var en modnet syre- og løypefelt ost, liknende St. Maure.
Begge ostetypene ble produsert av hel kumelk og med og uten tilsetting av ekstra
fløte.

Siv Lænn, Varø Gardsmeieri, 7944 Indre Nærøy
Pilotproduksjon: Nærøy mai – oktober 2004. Utprøving av resept på kittmodnet ost.

I denne piloten ble det ystet en Port Salut-variant. Produsentene hadde akkurat fått
ferdig nytt ysteri. Bistanden gikk på utprøving av resept, opplæring i ystingsteknikk
og å finne praktiske løsninger i forhold til nytt utstyr og produksjonsopplegg.
SLF – Rapport nr. 1- 2005                               Side 107 av 107

								
To top