Ihale Dosyasi by c50xYhbn

VIEWS: 198 PAGES: 24

									       HAN KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNİN
HAN KAYI-YAZILIKAYA KÖYÜ II.KAT ASFALT KAPLAMA VE YOL GENİŞLETME
         İŞİ AÇIK İHALE DOSYASI FİHRİSTİ
     1- İHALE İLANI
     2- BAŞVURU MEKTUBU
     3- BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
     4- İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
     5- ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ
     6- İŞ DENEYİM BELGESİ
     7- YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ
     8- YAPI ARAÇLARI BİLDİRİMİ
     9- ÖZEL ŞARTNAME
     10- TEKNİK ŞARTNAME
     11- İTİNERİ VE NAKLİYE MESAFESİ
     12- KATSAYI TESPİT TUTANAĞI
                        İHALE İLANI

           HAN İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ’NDEN


     ESKİŞEHİR – Han İlçesine bağlı aşağıda isimleri yazılı Köy yolunun II.Kat Asfalt Kaplama
yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18 (1) maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye İlişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin                 :
    a) Adresi              : Han İlçesi Köylere Hizmet Götürme    Birliği Başkanlığı
    b) Telefon –Faks numarası      : 0.222.5816337 – 0 222 5816196
    c) Elektronik Posta Adresi     : hakhib_han@hotmail.com
2-İhale Konusu yapım işinin         :
    a) Niteliği Türü ve Miktarı     : II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı
    b) Yapılacağı Yer          : Han-Kayı-Yazılıkaya Köy Yolu
    c) İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün
                       İçinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
     d) İşin süresi          : Yer tesliminden itibaren 45 (Altmış) takvim günüdür.
     e) İhale usulü ve türü      : Açık İhale Usulü
3-İhalenin                 :
     a) Yapılacağı yer         : Han Kaymakamlığı Toplantı Salonu
     b) Tarihi ve saati        :10.06.2010 Perşembe günü Saat: 14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere,
istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya
kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı
bankalardan alınacak belgeler,
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel
sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği
veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini
gösteren ve teklif edilen bedelin %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim
belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
     a)İstekli aşağıda belirtilen nitelik ve sayıda Teknik Personeli İnşaat Mahallinde
bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi vereceklerdir.
Adet   Pozisyonu Mesleki         Unvanı
1     Şantiye Şefi      İnşaat Müh/Yük.Müh.
1     Şantiye Şefi      İnşaat Teknikeri
1     Asfalt Formeni
Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. Mühendis için diploma aslı veya
noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekliler Taahhüt konusu işi yerine getirebilmek için ;
ARACIN CİNSİ                    MİKTARI
Lastik Tekerlekli Yükleyici            2 Adet
Greyder                      1 Adet
Brülör                       1 Adet
Arazöz                       1 Adet
Silindir (Lastik Tekerlekli)            1 Adet
Silindir (Demir Tek.Vibrasyonlu)          1 Adet
Motopomp                      1 Adet
Traktör                      1 Adet
Mıcır Serici (Damtrak)               4 Adet
Asfalt Süpürge Makinesi              1 Adet
Distribütör                    2 Adet
Asfalt Roleytank                  1 Adet
Asfalt tankı (Isıtmalı)              4 Adet
Figüre Makinesi                  1 Adet
Damperli Kamyon                  6 Adet
Binek Oto                     1 Adet
İsteklinin kendi malı olan makine teçhizat ve diğer ekipmanı fatura, demirbaş defteri veya amortisman
defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu yada serbest
muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edecektir. Taahhüt edilecek makine teçhizat ve diğer
ekipman için noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir.
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım işlerinde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan
A/IX,X ve XI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
5.1-Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen
fiyatların en düşük olanıdır.
5.2-Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda, ihale komisyonuna sunulan “iş deneyimi
belgeleri”nin fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmesi suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı
teklif belirlenecektir.
5.3-Bu Şartnamenin 22 inci maddesi gereğince Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden
teklif verilebileceğinin öngörülmesi halinde, tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedelin ihale
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para
birimine çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Han Kaymakamlığı Hizmet Götürme Birliği ve www.han.gov.tr adresinde
görülebilir ve 250,00 YTL karşılığı (CD ortamında) aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 10.06.2010 günü saat 13:50 ye kadar İhalenin yapılacağı yere verilecektir.
9- İstekliler tekliflerini,her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için
teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
13-Malzeme alınacak ocak taahhütnamesi ve işletme ruhsatı (Noter tasdikli)
13- Birliğimiz 4734 sayılı ihale kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                           İLAN OLUNUR
  BAŞVURU MEKTUBU
           ………….… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                           ….. /….. /.....
  İhale Kayıt Numarası
  İhalenin adı
  Başvuru sahibinin adı ve soyadı/
  ticaret unvanı
  Uyruğu
  TC Kimlik Numarası
  (gerçek kişi ise)
  Vergi Kimlik Numarası
  Tebligat adresi
  Telefon ve Faks numarası
  Elektronik posta adresi (varsa)


  1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
  anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda
  bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak
  yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
  2) Son başvuru ve ihale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının
  (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı,
  anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak
  durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi;
  ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan
  maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda
  olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve/veya ihale
  dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
  3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya
  başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla başvuru
  yapmadığımızı beyan ediyoruz.
  4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli
  durumundayız.
  5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama
  tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat
  yapılmasını kabul ediyorum/ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul
  etmiyorum.]
  6) ........................................
                                              Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
                                                 Kaşe ve İmza4
1
  Adayın/isteklin Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
2
  Aday/ istekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.
3
 .a)Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulması halinde, her bir ortağın başvuruda bulunduğu kısım gösterilecektir. Konsorsiyum olarak
başvuruda bulunulmasına izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir..
b) Kısmi teklif verilmesine izin verilmesi halinde, kısmi teklif veren aday veya istekli başvuruda bulunduğu kısmı gösterecektir. Kısmi teklif
verilmesine izin verilmeyen hallerde idare bu dipnota yer vermeyecektir.
4
  Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, başvuru mektubu bütün ortaklar
veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
              BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU
            ……… İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
                                    ….. /….. /.....
İhale Kayıt Numarası
İhalenin adı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret
unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası1
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
 Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi (varsa)
1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler
tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif
geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif
verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları
kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve
(d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri
İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale
tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumda
olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere
uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
3) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına
doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli
durumundayız.
5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat
yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyoruz/
elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.] 2
6) Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik
şartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.
7) İhale konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif
ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ….. (Teklif edilen toplam bedel para birim
belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.)....... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz 3.4
                                 Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı –
                                      Kaşe ve İmza5
     ESKİŞEHİR - HAN İLÇESİ KAYI - YAZILIKAYA KÖYYOLUNUN
 0+000 - 5+000 KM. "B" TİPİ MICIR İLE II.KAT (GENİŞLETME) ASFALT KAPLAMA
                 YAPILMASI

               İŞİNE AİT BİRİM FİYAT CETVELİ
    POZ                                   TEKLİF BİR.  TOPLAM
S.No         YAPILACAK İŞİN ADI          MİKTARI   BİRİMİ
    NO                                    FİYATI (TL) TUTARI (TL)

 1      AC 160-220 Bitüm Bedeli            56,00    Ton
 2      MC 30 Astar Bedeli               25,50    Ton
       Sarnıç veya tanklarda katı bitümlü
 3      malzemenin ısıtılması
                              56,00    Ton
       Tanker,kamyon,sarnıçlı vagon,roley tank
       gibi kaplarda taşınan malzemenin        56,00    Ton
       depolanması.-AC-160/220 Bitüm için
 4
       Tanker,kamyon,sarnıçlı vagon,roley tank
       gibi kaplarda taşınan malzemenin        25,50    Ton
       depolanması.-MC-30 Astar için
       Beton ve her nevi asfalt dışındaki yolların
 5      süpürülmesi
                              16,50   1000 m2

 6      Distribütör ile astar püskürtülmesi      16,50   1000 m2
 7      Sathi kaplama yapılması (Alan 1000 m2)     35,00   1000 m2
       Bitümlü malzeme nakli -AC-160/220 Bitüm
       için (Rafineri-Şantiye)
                              56,00    Ton
 8
       Bitümlü malzeme nakli -MC-30 Astar için
       (Rafineri-Şantiye)
                              25,50    Ton
       Bitümlü malzeme nakli-AC-160/220 Bitüm
       için(Şantiye-Yol)
                              56,00    Ton
 9
       Bitümlü malzeme nakli-MC-30 Astar için
       (Şantiye-Yol)
                              25,50    Ton

 10     Mıcır Nakli (Konkasör Depo)          525,00    m3
 11     Mıcır Nakli (Depo-Yol)            525,00    m3
 12     Temel Malzemesi Nakli (Konkasör-Yol)     2.265,00   m3
       Ocak taşından konkasörde kırılmış elenmiş
 13     15-19 mm.mıcır (Agrega) hazırlanması
                              525,00    m3

       Ocak taşından konkasörle kırılmış elenmiş
 14     0-19 mm.Temel Malzemesi Temini
                              2.265,00   m3
       Sarnıç veya tanklarda katı bitümlü
 15     malzemenin ısıtılması
                              56,00    Ton
       Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir
       kaptan diğer kaba aktarılması-AC-160/220    56,00    Ton
       Bitüm için
 16
       Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir
       kaptan diğer kaba aktarılması-MC-30 Astar   25,50    Ton
       için
       Bitümlü kaplama ve karışımlar için mevcut
 17     mıcırın yıkama makinesi ile yıkanması
                              525,00    m3
       Asfalt mıcırının yol boyu deposundan
 18     yüklenmesi
                              525,00    m3

 19     Asfalt mıcırının Figüresi           525,00    m3
 20     Temel Malzemesi Figüresi           2.265,00   m3
 21     Serme-Sulama-Sıkıştırma            2.265,00   m3

                               GENEL TOPLAM (K.D.V HARİÇ)
              15-19 MM.EBADINDA ”B” TİPİ MICIR İLE
            II. KAT ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİNE AİT
                  TEKNİK ŞARTNAME

KONU

Bu Teknik Şartname; Ödeneği KÖYDES tarafından karşılanmak üzere, Han Köylere Hizmet
Götürme Birliğince ihalesi yapılacak ve Eskişehir İl Özel İdaresi-Tarım ve Köy Hizmetleri Daire
Başkanlığı- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce kontrol hizmetlerinin yerine getirileceği
2010 yılı yatırım programında yer alan aşağıda isimleri yazılı köy yollarının II. kat asfalt
kaplama yapılması işine aittir.
İŞİN MİKTARI

II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapılacak toplam alan : 5+000 Km. uzunluğunda 15000 m2
alana Temel Malzemesi serilecek,sıkıştırılacak ve MC-30 Astar serilecek,35000 M2 alana AC-
160/220 Bitüm ve 15-19 mm. B Tipi Mıcır serilecektir.
İŞİN YERİ

Eskişehir HAN Kayı - Yazılıkaya Köyyolu.

Mevcut yollar kaplama yapılmadan önce kontrol edilecek İlgili firma işe başlamadan yol alt
yapısı ve bakımı ile şev hendeklerinin temizliği Eskişehir il özel idaresi tarafından yapılacaktır.

MEKANİK (0-19 MM GRANÜLER) MALZEME SERİLMESİ VE SIKIŞTIRILMASI

Mekanik malzeme Kalker taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş malzemeden elde
edilecektir. Başka tür malzeme (Bazalt v.b.) kabul edilmeyecektir. Mekanik malzeme
köyyoluna idarenin vereceği kesit ölçülerde figüre makinesi ile çekilecektir. Figüre
makinasının çekilmesinin zor ve emniyetli olmadığı yerlerde idarenin oluru ile malzeme
kantardan tartılarak teslim alınacaktır. İdare tarafından onaylanmış ham zemin üzerine
Gradasyonu onaylanmış ve Proktor deneyleri yapılmış (idarenin gerekli görülmesi halinde)
mekanik malzeme homojen olacak şekilde yol alanına dökülecek ve harmanlama yöntemi ile
optimum su miktarını bulacak şekilde greyder ile harmanlanacaktır. Doygunluğa ulaşmış
malzeme sıkıştırılmamış hali homojen olacak şekilde greyder ile tesviyesi yapılacaktır.
Mekanik malzeme üzerinde her hangi bir bozuk satıh olmayacaktır. 20 tonluk vibrasyonlu
silindirler ile 3 pas olacak şekilde sıkıştırılacaktır. İdarenin belirleyeceği yol üzerlerinden
sıkışma deneyleri yaptırılacaktır. Sıkıştırılmış yüzey üzerinde serbest malzeme kalmayacaktır.

ASTAR MALZEMESİ

Astar malzemesi olarak TS 1083 yol üst yapılarında kullanılan sıvı petrol asfalt standartlarına
uygun MC-30 kullanılacaktır. Kaplama yapılacak yol yüzeyi toz, Kil parçacıkları ve diğer
yabancı maddeler süpürülerek temizlenecektir. Süpürme genişliği kaplama malzemesi
genişliğinin her iki tarafa yol platform genişliğine göre ortalama 50 cm daha geniş bir
yüzeyde yapılacaktır. Kullanılacak astar miktarı 1 m2 de 1.7 kg olacaktır. Astar malzemesi
yüzeye distribütörle püskürtülecektir. Distribütör makinesi malzemeyi üniform olarak
püskürtebilecek teçhizatlarla donatılmış olacaktır. Astar malzemesi püskürtülmeden önce yol
yüzeyi kuru olacak rutubet yüzeyden 3 cm derinliğe kadar % 2 den fazla olmayacaktır. Astar
malzemesi uygulandıktan sonra en az 24 – 48 saat malzemenin penetre edilebilmesi için
beklenecektir.
KAPLAMA BİTÜMLÜ MALZEMESİ

Kaplama bitümlü malzeme TS 1801 yol üst yapılarında kullanılan asfalt çimentosu
standartlarına uygun AC-160/220 penetrasyonlu asfalt çimentosu kullanılacaktır. Astar
malzemesi uygulandıktan 24 – 48 saat sonra idarenin onayı ile bitüm malzemesi
uygulanacaktır. Uygulama Distribütörler ile ve bitüm sıcaklığı minimum 160 Santigrat
Derecede olacaktır. Kaplama AC 160/220 Bitüm malzemesi olacak ve m²’ye Minimum 1,60 kg
kullanılacaktır.
KAPLAMA ÜZERİNE B TİPİ MICIR SERİLMESİ:

Kaplama bitümlü malzemesi distribütörle üniform olarak püskürtülecektir. Asfaltlı yüzey
görünmeyecek şekilde minimum m²’ye 15 m3 B tipi mıcır (15-19 mm.) uygulanacaktır.
Mıcırlar yıkanmış kuru ve temiz olacaktır. Damtraklar toz hazneli olacak ve kaplama yapılan
yüzeye toz bırakılmayacaktır. Her yükleme yapıldığında toz haznesi temizlenecek ve gerekirse
yükleme esnasında malzeme havalandırılacaktır.

SİLİNDİRAJ:

Silindirajda lastik tekerlekli silindir kullanılacaktır. Silindiraja mıcır malzemesi serildikten sonra
asfalt soğumadan geçilecektir. Silindirajda mıcır malzemesinin kırılmamasına dikkat
edilecektir. Silindirleme de ani duruş ve kalkışlar yapılmayacaktır. Silindirleme kaplamanın
kenarından merkeze doğru yapılacaktır.

TRAFİK KONTROLÜ VE EMNİYET

Her türlü araç trafik ve emniyet tedbirleri yüklenici firma tarafından alınacaktır. Yoldan
geçecek trafik çalışanlarının emniyetini sağlayacak ve çalışmaların aksamasını en aza
indirecek şekilde ikaz işaretleri,bayrakçılar ve kılavuz kamyonlar vasıtası ile düzenlenecektir.
Silindiraj tamamlanıncaya kadar kaplama üzerinden trafik geçirilmeyecektir.

NOT: Teknik ve İdari Şartnamede belirtilen HAN İlçesine bağlı köy yollarında sathi kaplama
yapım işi ihalesinde her türlü malzeme, işçilik, nakliye, yatay düşey taşımalar ve müteahhit
karı dahildir. İmalatlar Karayolları ve Bayındırlık teknik şartnamelerine uygun yapılacak olup
her türlü deney laboratuar masrafları yükleniciye ait olacaktır. Uygun yapılmayan imalatlar
söktürülecek ve yeniden yaptırılacaktır.
İş bu Teknik Şartnamedeki hususları okudum ve kabul ettim. …/…/ 2010

                                            KAŞE-İMZA
              ASFALT SATHİ KAPLAMA İŞLERİ
                ÖZEL ŞARTNAMESİ

   A- MAHİYETİ :
   Aşağıda mahiyeti yazılı işle ilgili olarak Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi , İhale
Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen hususlar iş bu Özel , Fenni ve Teknik
Şartnamede belirtilmiş olup, aşağıda yazılı hükümler esas ve geçerli olacaktır.

    B- İŞİN ADI, YERİ, GAYESİ :
  1- İşin Adı                : HAN – Kayı – Yazılıkaya Köyyolu.
  2- İşin Süresi              : İşe başlama tarihinden itibaren 45 Takvim
günüdür.
  3- İşin Yeri               : Yol itinerinde belirtilen köyyolları
  4- İşin Gayesi              : II.Kat Asfalt Sathi Kaplama Yapımı
    4.1- Keşif özetinde belirtilen yolların II.Kat asfalt kaplamaya hazırlanması,
    4.2- Keşif özetinde belirtilen yolların itinerin de belirtildiği miktarda malzemelerin
    temini ve belirtilen yerlere nakledilip yapılması,
    4.3- Keşif özetinde belirtilen yolların II. Kat Asfalt Sathi Kaplamasının yollar Fenni
    Şartnamesinde belirtildiği gibi yapılması,

     C- PLAN VE PROJELER :
     İşin yapımına ait, detay projeler ihale dokümanında belirtilen hususlar ve iş
sırasında idarece verilecek esaslar dahilinde olmak üzere yol genişlikleri ile kaplama
tipleri yolun durumuna göre idarece tespit edilecektir.
     İdare gerektiğinde kaplama tip ve cinsinde gerekli değişikliği yapmakla serbesttir.

    D- İŞİN KONTROLÜ :
    İş, inşaatın devamı süresince görevlendirilen kontrol teşkilatı tarafından kontrol
edilecektir. Kontrol teşkilatının, şartnameler çerçevesinde vereceği emirlere yüklenici
uymak zorundadır.

    E- RESİM, VERGİ VE GİDERLER :
    Bu işten dolayı tahakkuk edecek her türlü vergi, sigorta primi, resim ve giderler,
harç ve bono pulları Yükleniciye aittir.

    F- VERGİ VE FİYATLARIN YÜKSELMESİ HALİ :
    Yüklenici, teklif tarihinden itibaren iş tamamlanmasına kadar geçen süre içinde
vergilerin artması, yeni vergi ve resimlerin konulması, fiyatların yükselmesi, taşıma ve
işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı
isteğinde bulunamaz. Malzeme, akaryakıt ve bitümlü malzemeler için fiyat farkı
verilmeyecektir.

     1- ELEKALTI - MICIR MALZEMELERİ :
     Sathi kaplama için gerekli malzemeler,Müteahhit tarafından yol boyu depolarına
taşınan mıcırlar figüre edilmiş olarak işin kontrolü tarafından teslim alınır. Yolun yapısı
itibari ile figüre yapılması mümkün olmayan kısımlara İdareden alınacak Olur ile figüresiz
malzeme çekilebilir. Bu durumda çekilen malzeme kantarda tartılması ve Kontrol
Mühendisinin belirleyeceği şekilde yapılması gerekir.
     Bir tabaka bitümlü Sathi Kaplama Mıcırı (Agrega) kırılmış taştan elde edilecektir.
     Agrega, yassı ve uzun daneler bakımından; aşınma kaybı, soyulma mukavemeti,
cilalanma katsayısı ve don olan mıntıkalarda kaybı yönünden Şartname limitlerine
uyacaktır.

                      Şartname           Tecrübe Metodu
    Yassı ve ve uzun dane    %   Maks.     15      B.S. 812
    Aşınma            %   Maks.     35      AASHO T96-B
    Don Kaybı          %   Maks.     12      AASHO T104
    Soyulma Mukavemeti      %   Min.      50      Tadil edilmiş
                                    Nicholson Test.
    Cilalanma Katsayısı     %   Min.      0.60     B.S. 812

    2- YOLUN SÜPÜRÜLMESİ :

    Yol Bitümlü Kaplamalar Fenni Şartnamesindeki esaslara göre süpürülecektir. Varsa
geniş kısımlardaki serbest malzemeler yol yüzeyinden tamamen uzaklaştırılacaktır.

    3- TEKNİK ŞARTLAR :

     Bitümlü Malzemeler :
    Müteahhit tarafından temin edilecek bitümlü malzemeler AC-160/220 penetrasyon
asfalt çimentosu olacaktır.
    İdare gerekli görürse Bitümlü maddelerin laboratuar deneyleri idarenin
göstereceği Araştırma laboratuarlarına yaptırılacaktır. Tatbik edilen malzemeler AC-
160/220 Şartnamesine uygun olmadığı saptanırsa malzeme kabul edilmeyecektir.
Laboratuar ve her türlü masraf müteahhide aittir.(Bitümlü malzemeler, işin yapıldığı yere
direk Tüpraş Rafinerisinden geldiği Nakliye İrsaliyesi ile kanıtlanması halinde laboratuar
deneylerini İdare istemeyebilir.) Kontrol Mühendisi, bitümlü malzemelerin yola
tatbikinden önce ve sonra tartılmasını isteyebilir. Müteahhit buna itiraz edemez.

    4- BAĞLAYICI BİTÜMLÜ MALZEME AC-160/220 PÜSKÜRTÜLMESİ           :
    Tatbik derecesinde hazırlanan bitümlü bağlayıcı AC 160/220 penetrasyon
çimentosu distribütör makinesi ile yolun durumuna göre yarım şeridine veya tümüne m 2
‘ye 1,6 Kg. püskürtülür. Bağlayıcı malzeme püskürtülmeden evvel yol döner süpürge ile
iyice süpürülmelidir. Bağlayıcı bitümlü malzemenin üzerinden hiçbir şey geçirilmeden peşi
sıra uygun mıcır (15-19 mm.ebadında mıcır) serilmelidir. Bağlayıcı püskürtülen yol
yüzeyinin mıcırla kapatılması en fazla 10 dakikayı geçmemelidir. Bağlayıcı
püskürtülmeden distribütörde her türlü ayarlamalar ( kalibrasyon ) yapılmalıdır. .(Yol
platformunda AC-160/220 Bitüm genişliği ortalama 5-7 Mt.dir.)

    5- MICIR SERİLMESİ VE SİLİNDİRAJ :
    Uygun bir mıcır serici ile bitümlü malzemenin püskürtülmesini müteakip istenen
ebattaki mıcır distribütör peşi sıra istenen miktarda ve düzgün şekilde serilecek, açık
kalan yerler akabinde amele marifetiyle mıcırla kapatılacaktır. Tam olarak serilen kısmın
silindirajına başlanacak tandem silindirin ağırlığı (5-6 ton) mıcırları kırmayacak tonajda 2-
3 defada geçmesi uygun sonuç veriyorsa fazla silindirleme yapılmayacaktır.
    Silindiraj işlemi kenarlardan yol ortasına doğru yapılacaktır. Kaplamada enine ve
boyuna ek yerlerine düzgün bir bağlantı sağlanacak şekilde gereği yapılacaktır. Bunun
için hiçbir bedel ödenmeyecektir.

    6- BOZULMALARIN GİDERİLMESİ :
    Müteahhit işin kati kabulüne kadar yolda meydana gelen her türlü bozuklukları
giderecek İdarece bu hususta kendisine ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

    7- NAKLİYE BEDELLERİ :
    İnşaatta kullanılacak malzemelerin nakliye bedelleri malzemenin cinsine ve yol
durumuna göre piyasa şartlarına göre İdarece ihaleden önce tespit edilmiş olup,
aşağıdaki şartlarla uygulanacaktır.
    İhaleden önce malzeme ocakları mesafesi ile yaklaşık maliyetteki nakliye bedelleri
sabittir. Ancak geçerli bir sebep olmak kaydı ile bu fiyatlar müteahhidin lehine veya
aleyhine olmak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan alınacak onay ile
değiştirilebilir. Müteahhit buna itiraz edemez.
    Bitümlü malzeme nakliyeleri yaklaşık maliyette Tüpraş – Kırıkkale Rafinerisi olarak
gösterilmiştir. Ancak bu rafinerinin herhangi bir nedenle bitümlü malzeme vermemesi
halinde, idareden müsaade alınması kaydıyla diğer rafineriden malzeme alınabilir. Bu
takdirde A taşıma katsayısı değişmemek kaydıyla yeni nakliye mesafesi üzerinden birim
fiyat tespit edilir.

    8- KABUL EDİLMEYEN MALZEME :
    Şartnamelerde istenilen nitelikleri taşımayan malzeme uygun olmayan
malzemedir.
    Bu malzemeler kullanılmamış ise Yüklenici tarafından ya imha edilecek ya da
işyerinden uzaklaştırılacaktır.
    Şayet kullanılmış ise bununla yapılan imalat sökülüp atılacak ve Şartnamelere
uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Bundan doğacak zarar ve ziyan Yükleniciye aittir.

    9- GENEL HÜKÜMLER :
    İdare taahhüt konusu iş bünyesinde bulunan malzeme miktarlarını sözleşme
esaslarına göre arttırmak veya eksiltmekte serbesttir. Malzemede artış olması halinde
bedeli ayrıca ödenir. İdare sözleşme bünyesindeki yollardan bazılarını çıkarabileceği gibi
ilave yolların asfaltlanmasını da müteahhitten isteme yetkisine haizdir.
    İsteklilerin vermiş oldukları teklifler tahsis edilen ödenek miktarını aşması halinde,
İdare, ödenek yetersizliği nedeni ile iş miktarını (yolun tamamında veya bir kısmında)
azaltmaya yetkilidir. Müteahhit buna itiraz edemez.
    Hiçbir taahhüdü kapsamamak üzere İdare, imkanlara göre Müteahhite kiralık
olarak araç verebilir. İdarece bu iş için gereken makinelerin verilmesi halinde Eskişehir İl
Özel İdaresi Cari Makine Kira Barem Cetveli uygulanır. İdarece verilecek makineler, araç
ve gereçler sağlam olarak teslim edileceği gibi aynı şekilde teslim alınacaktır.
    Müteahhit İdarenin göstereceği ocak ve şantiye yerlerinde çalışmaya mecburdur.
Bu hususlarla ilgili çalışma ruhsatı almak ve istimlâk işlemleri yapmak İdareye aittir.

    10- ŞANTİYE ŞEFİ :
    Müteahhit işin devam müddetince iş başında bu gibi işlerde çalışmış ve İdarenin
kabul edeceği bir İnşaat Mühendisi, bir İnşaat Teknikeri‘ni, şantiye şefi olarak
bulundurmaya mecburdur. Şantiye şefine yardımcı olarak ayrıca bir asfalt formeni ve
asfalt konusunda kurs görmüş elemanları bulunduracaktır.

    Müteahhit çalışanlar arasında hilesi, itaatsizliği veya her ne sebeple olursa olsun iş
başında bulunmasına mani halleri görülenleri İdare tarafından yapılacak duyuru üzerine
derhal iş başından uzaklaştırmaya mecburdur.

    11- TRAFİK DURUMU VE İŞ KAZALARI :
    İşin süresince inşaat hudutları içinde meydana gelecek olan iş kazaları ile trafik
kazalarından dolayı her türlü can ve mal kaybından ve üçüncü şahısların uğrayacağı her
türlü zarardan Müteahhit sorumludur.
    İnşaat sahası dâhilinde işin başlangıç ve son kısımlarında her türlü trafik işaret ve
tedbirler gece gündüz olmak üzere Müteahhit tarafından alınacaktır. Bu tedbirler ile
birlikte trafik emniyeti bakımından Müteahhit birinci derecede sorumludur.

    12- ÖDEMELER :
    Malzemeler yol boyuna çekilip Kontrol Mühendisi tarafından çekilen malzeme
miktarı tespit edilip tutanağa bağlandıktan sonra Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile
İlimize tahsis edilen ödenek diliminin Birlik Hesabına aktarılan kısmının tamamı yada bir
kısmı, mıcır ve   asfaltın bedeli ise yolda yapılan ölçümlerin tutanağa bağlanmasından
sonra kaplama yapıldıkça yine Yüksek Planlama Kurulunun Kararı ile İlimize tahsis edilen
ödenek diliminin Birlik Hesabına aktarılan kısmına göre ; işe başlama tarihinden itibaren
kontrol mühendisi tarafından 30 (otuz) günde bir hakediş tanzim edilerek , 30 (otuz) gün
süre verilen işlerde ise iş bitim tarihinde Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından
ödenecektir.
    Sözleşmenin toplam bedeli, 2010 yılı sonuna kadar Yüksek Planlama Kurulunun
Kararı ile İlimize tahsis edilen ödenek diliminin Birlik Hesabına aktarılan kısmına göre
ödenecek olup, yüklenici bundan dolayı fiyat farkı talebinde bulunamaz ve iş programını
aksatamaz.

    13- İŞİN PROĞRAMA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ :
    Müteahhit işi, İdarenin belirlediği tarihlerde bitecek şekilde programlaması
gereklidir. İş, bu müddet içinde bitirilmezse ihale bedeli üzerinden her gün için % 003
(Onbindeüç) gecikme cezası kesilir.
    Taahhüt konusu iş sözleşmedeki süresinde erken bitirilirse dahi erken ödeme primi
verilmeyecektir.


      14- MAKİNA VE TECHİZAT KAPASİTESİ       :
      Bu taahhütle ilgili olarak istenilen makineler ve teçhizatların durumu aşağıdaki
gibidir. Lastik Tek. Yükleyici                      2 Adet
 Greyder                             1 “
 Brülör                             1 “
 Arazöz                             1 “
 Silindir (Las.Tek.)                       1 “
 Silindir (Demir Tek.Vib.)                    1 “
 Motopomp                            1 “
 Traktör                             1 “
 Mıcır Serici(Damtrak)                      4 “
 Asfalt Süpürge Mak.                       1 “
 Distribitör                           2 “
 Asfalt Roleytank                        1 “
 Asfalt tankı (ısıtmalı)                     4 “
 Figüre Makinası                         1 “
 Damperli Kamyon                         6 “
 Binek Oto                            1 “

    Yüklenici iş programına göre yeterli araç gereci iş yerinde bulundurmak
zorundadır.
    Yüklenicinin iş yerinde bulundurması gereken iş makinalarını bulundurmaması
halinde iş makinaları cezası makinalarına uygun olarak her iş makinası için ait olduğu yıl
Eskişehir İl Özel İdaresi makine kira barem cetvelindeki Müteahhitler bölümü fiyatlarına
göre alınacaktır.
    Kontrollük hizmetleri için 1 Adet binek aracı (en az 2005 model) müteahhit
tarafından idare hizmetlerinde kullanılmak üzere işin süresince hazır bulunduracaktır.

    15- KESİN TEMİNAT :
    Yüklenici, yapım esnasında meydana gelebilecek zarara karşılık sözleşme bedelinin
% 6 ‘sı oranında teminat mektubu veya nakit kesin teminat verecektir.

    16- İŞİN KABULÜ :
    Sözleşme konusu işin kısmi kabulü, taahhüdün yerine getirilmesinden sonra
Köylere Hizmet Götürme Birliğince oluşturulacak en az 3 kişilik Komisyon tarafından
yapılacaktır.
    Kati kabulü ise 1 (Bir) geçici kabul yapıldıktan bir yıl sonra yine aynı Komisyon
veya oluşturulacak yeni Komisyon tarafından yapılacaktır.

   17- TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ VEYA İRAD KAYDEDİLMESİ :
   Yüklenicinin yüklemini şartname hükümlerine göre tamamen veya İdarece gerekli
görülmesi halinde kısmen yerine getirdiğinin anlaşılması halinde;
   a) Bu işten dolayı İdare ile her türlü ilişkisi kesildikten,
   b) Her türlü işçi alacaklarını ödediğini belgeledikten,
   c) Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkisini kestiğine ve her türlü vergi borcunu
     ödediğine dair belgeleri ibraz ettikten, sonra teminatı geri verilir,
    Yukarıda belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde bu yükümlülükler
Yüklenici teminatından kesilerek İdarece yerine getirilir, teminatın artanı iade edilir.
    Asfalt İşleri Özel Şartnamesi İdare tarafından hazırlanacak olan Sözleşme ve İdari
Şartnamenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır. 2010
                                     Okudum ve aynen
                                        kabul ettim.
                                     MÜTEAHHİT
                                    KAŞE-İMZA
      ESKİŞEHİR HAN İLÇESİ KAYI - YAZILIKAYA YOLUNA AİT
    II. KAT ASFALT KAPLAMA (GENİŞLETME) İÇİN YOL YAPIM PLANI
                                   Genişletme Yapılacak Kısım
        Genişletme Yapılacak kısım
                        MevcutC II.Kat Yol
A                                                    A

  0,25    1,50              4,00          1,50             0,25
                                                     Banket
                                                     Temel Mlz.  0,25    1,50              4,00          1,50             0,25

  0,25                   7,00 Mt.                       0,25


                        A-A
                       KESİTİ
      ESKİŞEHİR HAN KAYI - YAZILIKAYA KÖYYOLUNUN 15 - 19 MM. EBADINDA
    B TİPİ MICIR İLE II.KAT ASFALT KAPLAMA YAPILMASI İŞİNE AİT BİRİM FİYAT TARİFLERİ
S.No.   POZ No.                  İMALATIN CİNSİ                     BİRİMİ


                                                         3
           Ocak taşından konkasörle kırılmış 15 -19 mm.mıcır hazırlanması             M


           Taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, yüklenmesi, ocak -
           konkasör arasında nihaî ortalama 150 m. mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre
 1          verilmesi, Y.F.Ş.nin 67. kısmında belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle
           kırılması ve elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması,
           figüre edilmesi suretiyle malzemenin hazırlanması, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan
           Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu
           her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel
           masraflar.


                                                         3
           Makine ile kırma taş, kum, çakıl ve benzeri malzeme yükleme              M


 2          Kırma taş, kum çakıl ve benzeri malzemenin vasıtayamakina ile yüklenmesi için
           lüzumlu her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, alet ve edevat giderleri ile
           müteahhit karı ve ve genel giderler karşılığı dahil, malzeme hazırlanması ve
           taşınması hariç beher metreküp yüklenmiş malzemenin fiyatı.


           Figüre(Kum,çakıl kırmataş,tüvenan stabilize, kil ve benzeri                3
                                                       M
           malzeme)


           Kum, çakıl, kil, kırmataş, tüvenan stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi.
           Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
 3          Kum, çakıl, kıl, kırmataş, tüvenan stabilize ve benzeri malzemenin İdarenin isteği
           üzerine, idarenin tespit edeceği şekil ve ebatta figüre (istif) edilmesi için gerekli her
           türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel
           masraflar.
           Ölçü :
           Figüre edilmiş malzemenin, figürede kabarma ve çökme dikkate alınmadan
           hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

                                                         3
 4          Asfalt mıcırının figüresi                               M
  Kum, çakıl, kil, kırmataş, tüvenan stabilize ve benzeri malzemenin figüre edilmesi.
  Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
  Kum, çakıl, kıl, kırmataş, tüvenan stabilize ve benzeri malzemenin İdarenin isteği
  üzerine, idarenin tespit edeceği şekil ve ebatta figüre (istif) edilmesi için gerekli her
  türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel
  masraflar.
  Ölçü :
  Figüre edilmiş malzemenin, figürede kabarma ve çökme dikkate alınmadan
  hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
  Ocak taşından konkasörle kırılmış elenmiş 25mm (1İnç)ve 19               3
                                            M
  mm.(3/4inç)lik agrega hazırlanması
  Taşın ocaklardan çıkarılması, konkasörle verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak
5  arasında nihayi ortalama 150 m. Mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi,
  şartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen granülmetreyi elde edecek şekilde konkasörde k
  elenmesi, mumzam elemeler ve granülmetri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşa
  kırılmış ve elenmiş agreganın; vasıtalara yüklenmesi, figüre veya depo yerinde boşaltılması, aşa
  "birim fiyata dahil olmayan masraflar"başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin y
  için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, makine alet ve edevat masrafları ile müteahhit ka
  masraflar.
  Elekaltı malzemenin hazırlanması (0-19 mm. Temel Malzemesi)

6

  Temel malzemenin hazırlanması Piyasa Fiyatı-(PF.-2) )  Bitümlü malzeme bedeli X 1,25 müteahhit karı


  Birim fiyata dahil olan masraflar Bitümlü malzeme ve yol katranının temini, aşağıda
7  dahil olmayan masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin
  yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine alet ve edevat masrafları ile
  müteahhit karı ve genel masraflar Birim Fiyata dahil olmayan masraflar: Bitümlü
  malzeme veya yol katranının varillenmesi, yüklenmesi, boşaltılması veya
  aktarılması, taşınması, ısıtılması, depolanması ve muhafazası


8  MC 30 Astar bedeli X1.25 müteahhit karı                      Ton
   Birim fiyata dahil olan masraflar Bitümlü malzeme ve yol katranının temini, aşağıda
   dahil olmayan masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin
   yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine alet ve edevat masrafları ile
   müteahhit karı ve genel masraflar Birim Fiyata dahil olmayan masraflar: Bitümlü
   malzeme veya yol katranının varillenmesi, yüklenmesi, boşaltılması veya
   aktarılması, taşınması, ısıtılması, depolanması ve muhafazası


   Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda erimiş derecesine
   kadar ısıtılması (Makine ile)Not:Bu birim fiyat;buhar jenaratörü, yağ      Ton
   kazanı,Alev Brulörü gibi makineli ısıtmalarda uygulanır.

9
   Katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda erimiş derecesine kadar ısıtılması
   (Makine ile) Sarnıç veya tanklarda bulunan bitümlü malzemenin emiş derecesine
   kadar ısıtılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzweme, makine alet ve edevat
   masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar


   Sarnıç vagon, tanker, kamyon ve roleytank gibi kaplarla taşınan
   bitümlü malzemenin depolanması Not: Bu birim fiyat, inşaat
                                           Ton
   bünyesine giren      1 ton bitümlü malzeme için bir defa
   olmak üzere ödenir.

10  Birim fiyata dahil olan masraflar: Tankın depo yerinde temini, tankın; işgali bedeli ve
   aşağıda "Birim fiyata dahil olmayan masraflar başlığı altında sayılanlar dışında
   kalanlar diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine,
   alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar. Birim fiyata dahil
   olmayan masraflar: Bitümlü malzemenin : ısıtılması ve aktaılması. ÖLÇÜ : Bitümlü
   malzemenin taşındığı vasıtaların dolu ve boş ağırlıkları farkının ton cinsinden
   miktarıdır.
   Bitümlü malzemenin asfalt pompası ile bir kaptan diğer bir kaba
                                           Ton
   aktarılması


   Emiş derecesindeki b itümlü malzemenin : Asfalt pompası ile bir kaptan diğer bir
   kaba aktarılması veya bir vasıtaya yüklenmesi veya vasıtaya boşaltılması Birim
   fiyata Dahil olmayan masraflar: Bitümlü malzemenin aktarılması veya yüklenmesi
11
   veya boşaltılması, için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makina, alet ve edevat
   masrafları ile müteahhit karı ve genel masrafları ÖLÇÜ : 1- Bitümlü malzemenin :
   Aktarıldığı veya yüklendiği veya boşaltıldığı kapta işgal ettiği hacmin, 3.maddede
   yazılı esaslara göre tespit edilecek özgül ağırlıkları ile çarpılması suretiyle bulunan
   ton cinsinden miktarı 2- Bitümlü malzemenin aktarıldığı veya yüklendiği veya
   boşaltıldığı kapların, dolu ve boş ağırlıkları farklarının ton cinsinden miktarıdır.   Beton ve her nevi asfalt yollar dışındaki yolların makine ile
                                            Da
   süpürülmesi


12
   Yol sathının süpürülmesi ve çıkan malzemenin yol güzergahının dışına
   atılması.ÖLÇÜ:Süpürülmüş sahanını en ve boyunun çarpılması suretiyle bulunacak
       2
   1000 m dekar cinsinden alanıdır.   Bitümlü kaplama ve karışımlar için mevcut agreganın yıkama
13                                          Ton
   makinesi ile yıkanması
   Birim fiyata dahil masraflar: Suyun temini vasıtalara yüklenmesi, nihayi ortalama 150
   m. Mesafeye kadar taşınması, eleme makinasına verilmesi, mevcut agrega ve asfalt
   mıcırının, depo yerinden vasıtalara yüklenmesi, depo yanındaki yıkama makinasına
   kadar taşınması, boşaltılması ve yıkama makinasına verilmesi, yıkama makinası ile
   yıkanması, yıkanmış malzemenin yıkama makinasına mani olmaması için yıkama
   makinası altından alınarak müsait yerler depo edilmesi, kirli suyun yıkama sahası
   dışına akıtılması, için lüzumlu her türlü işçilik malzeme, makina, alet ve edevat
   masraflaı ile müteahhit karı ve genel masraflar.
   Distribütör makinası ile astar bitümlü malzemesi püskürtülmesi
                                          Da
   (Boru ile)
14

   Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar distribütörle ısıtılması ve püskürtme
   borusu ile veya borunun yanaşamadığı yerlerde el ile püskürtülmesi.Astar bitümlü
                       2
   malzemesi püskürtülmüş sahanın 1000 m       ( Dekar cinsinden alanıdır )
   Distribütör makinası ve 25 mm.(1inç)lik agrega (Mıcır) ile bir tabaka
                                          Da
   bitümlü sathi kaplama yapılması   Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar distribütörle ısıtılması ,distribütör ile
   püskürtülmesi,taşıma kamyonlarının ;Kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi
15  beklemesi,mıcır serici ile monte edilmesi,mıcırın sericiye boşaltılması,serici ve
   kamyonla serilmesi,sericinin;boş veya eksik bıraktığı yerlere el ile mıcır
   serilmesi,icap eden miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması,demir merdaneli
   silindir ile bir gidiş gelişle ve lastik tekerlekli silindir ile sathi kaplamanın
   silindirilmesi,sureti ile sathi kaplama yapılması.ÖLÇÜ :Sathi kaplama yapılmış
              2
   sahasının 1000 m ( dekar cinsinden alanıdır )
16  ANALİZ 1 Serme - Sulama - Sıkıştırma                      M³
     3
   1 m malzemenin greyder ile serilmesi,arazöz ile optimum seviyede sulanması ve
   titreşimli silindir ile yol yüzeyinde serbest malzeme bırakılmadan sıkıştırılmasıdır.   NAKLİYE 1 Bitümlü malzeme nakli ( Rafineri-Şantiye )               Ton
                         A
        M=      Km.                    K=   150
                         =
17
   Bitümlü malzemenin tek satıcı olan TÜPRAŞ 'a ait Kırıkklae / İzmit rafinerden
   şantiyeye nakledilmesi.

   NAKLİYE 2 Bitümlü malzeme nakli ( Şantiye -Yol )                       T
                                                 o
                         A
18       M=      Km.                    K=   150         n
                         =

   Bitümlü malzemenin asfalt şantiyeden yola nakledilmesi.

   NAKLİYE 3 19-25 mm. Ebadında Mıcır Nakli ( Konkasör - Depo )
                                                 M
                         A                        ³
        M=      Km.                    K=   150      Y=
19                        =

   Asfalt kaplamada kullanılacak mıcırın taş ocağından idarenin yolda göstereceği
   depo yerine naklettirilmesi.Depoda figüre yapılması.

   NAKLİYE 4 Mıcır Nakli ( Depo - Yol )
                                                 M
                         A                        ³
        M=      Km.                    K=   150      Y=
20                        =
   Asfalt kaplamada kullanılacak şartnamede yazılı özellikleri taşıyan mıcırın depodan
   yola naklettirilmesi.

   NAKLİYE 5 Temel Malzemesil Nakli ( Konkasör - Yol )                     T
                                                 o
                         A
        M=      Km.                    K=   150      Y=  n
                         =

21
   Granüler temel malzemesinin taş ocağından asfalt kaplama yapılacak yola
   naklettirilmesi.Yolda figüre makinesi ile idarenin gösterdiği ölçekte figüre olarak yol
   boyu çekilmesi.
                İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
İhale kayıt numarası :

      tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan [işin adı] işine müşterek teklif vermek ve söz
[idarenin adı]
konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi
amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması halinde ortaklık
sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye verilecektir. İş
ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.

    Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, idare tarafından
pilot ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz
müşterek teklif neticesinde, iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca
müştereken imza edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot
olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam
yetkili olacağını, her birimizin akdolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek
işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin
yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar
kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin feshi, teminatın
gelir kaydı hususlarında [idarenin adı] yetkili olacağını, sözleşme konusu işin tamamlanmasından
önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır
hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya dağılması
gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin
bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul
ve taahhüt ederiz.

          Ortağının adı ve
Sıra no                  Ortaklık oranı       Tebligat adresi
         soyadı/ticaret unvanı
  1)
  2)
  3)
  ...)
  n)
 PİLOT ORTAK      ÖZEL ORTAK    ÖZEL ORTAK     ÖZEL ORTAK     ÖZEL ORTAK
   İmza         İmza       İmza        İmza        İmza
                 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

           Adı ve Soyadı                     Unvanı            Toplam Deneyimi
                                                        (yıl)

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-
Yukarıda bilgileri yazılı kişilerin anahtar teknik personelim olduğunu beyan ederim.                                        Adı SOYADI/ Ticaret Unvanı
                                           Kaşe ve İmza1
1
 Başvuru sahibi veya başvuruda bulunmaya yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. İş ortaklıklarında pilot ortak tarafından imzalanması
yeterlidir. Konsorsiyumlarda ise, bu belge her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlenecektir.
             ANAHTAR TEKNİK PERSONEL BEYANNAMESİ
İhale Kayıt Numarası     :
İhalenin Adı         :
[Ön Yeterlik/İhale] tarihi  :_._/_._/_._._._                    [İdarenin Adı]


    [Ön Yeterlik/İhale] tarihi itibarıyla ……[ İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı]……..’ın
bünyesinde anahtar teknik personel olarak çalışmaktayım. İhalenin anahtar teknik personel
olarak çalıştığım ….. [İsteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı] …’ın üzerine bırakılması
durumunda, görev yaptığım süre boyunca başka bir gerçek veya tüzel kişi bünyesinde
çalışmayacağım.
                                     Adı SOYADI
                                     Mesleki Unvanı
                                       İmza
                               İŞ DENEYİM BELGESİ
                               (Yüklenici - İş Bitirme)
  Sayı :                                                            Tarih : ..../...../..........

   1. İş sahibi ( a )                                   :
   2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası                        :
   3. İşin yapıldığı yer                                  :
   4. Uygulanan yapı tekniği ( b )                             :
   5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı                     :
   6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No                            :
   7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve     :
   gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları
   8. İlk sözleşme bedeli (c )                               :
   9. Toplam sözleşme bedeli ( ç )                             :
   10. Gerçekleştirilen iş tutarı ( d )                          :
   11. Sözleşme tarihi                                   :
   12. Sözleşme devredilmişse ; ( e )                           :
      a. Devir tarihi ( f )                              :
      b. Devir tarihindeki iş tutarı ( g )                       :
      c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı ( ğ )                    :
   13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi ( h )                  :
   14. Belge tutarı ( ı )                                 :
                                                                 İMZA


AÇIKLAMALAR
  ( a ) Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, sözleşmeyi yapan idarenin adı; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, iş sahibinin adı,
     soyadı veya ticaret unvanı yazılacaktır.
  ( b ) Yapının karakteristik özellikleri ile ilgili olarak; malzeme bakımından yığma kargir, betonarme, çelik, ahşap, öngerilmeli beton
     gibi hususlar ile inşaat usulünü gösteren prefabrik inşaat, kalıp-iskele sistemi, gövde yapım tekniği ve benzeri diğer hususlar
     yazılacaktır.
 ( c ) Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış sözleşmedeki bedel yazılacaktır.
 ( ç )    İlk sözleşme bedelindeki varsa yasal artışlar dahil (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) toplam
       sözleşme tutarı yazılacaktır.
 ( d)    İşin (her türlü fiyat farkları ve KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla gerçekleşen toplam tutarı
       yazılacaktır.
  ( e )   Bu kısım kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde doldurulacaktır.
  ( f)   Devir sözleşmesinin noter tasdik tarihi yazılacaktır.
  (g)    Devir tarihi itibariyle yapılan işlerin (her türlü fiyat farkları ile KDV hariç, varsa ihale indirimi yapılmış) sözleşme fiyatlarıyla
       tutarı yazılacaktır.
  (ğ)    İşin gerçekleşen toplam tutarından (10) devir tarihindeki iş tutarının (12.b.) düşülmesi sonucu bulunan tutar yazılacaktır.
  (h)    Kamu sektörüne taahhüt edilen işlerde, geçici kabul tarihi/tasfiye tarihi; özel sektöre taahhüt edilen işlerde ise, yapı kullanma izin
       (iskan) tarihi yazılacaktır.
  (ı)    Gerçekleşen iş tutarı, varsa idarece verilen malzeme tutarı da dikkate alınarak yazılacaktır. Kamu sektörüne taahhüt edilen
       işlerde sözleşme devredilmişse, ilgisine göre devir tarihinden önce veya sonrası iş tutarı yazılacaktır.

								
To top