Az inform�ci�biztons�g alapjai

Document Sample
Az inform�ci�biztons�g alapjai Powered By Docstoc
					Az információbiztonság
alapjai

Krasznay Csaba
                    A kurzus célja


 Megismertetni az információbiztonság elméletét,
 Bemutatni legjobb gyakorlatokat, technikákat,
 Kedvet csinálni a szakmához,
 És mindenek előtt beláttatni, hogy az
 információbiztonság szerves része
 mindennapjainknak!!!
                         Értékelés

  A félévi feladat összesen 50 pontot ér.
  A feladattal érdemes folyamatosan foglalkozni, mert a
  határidő után leadott feladatokat nem fogadjuk el!
  A vizsga feleletválasztós, 50 kérdés van, összesen 50
  pontot ér.
  Az angol nyelven letett vizsga 1,2-es szorzóval számít.
  Egy új magyar Wikipedia szócikk 5 pontot ér,
  maximum 20 pont érhető el ebből.
  Részvétel egy magyar szakkonferencián
  konferenciánként 5 pont (Hacktivity, ITBN,
  Robothadviselés…)
          Hol van szükség a biztonságra?


 A válasz: mindenhol, hiszen egész életünket
 behálózzák az információk, amik főleg informatikai
 rendszerekben vannak tárolva.
 Egy olyan világban, ahol az autót laptoppal szerelik, a
 pékségek kemencéit számítógépek irányítják, és még a
 villamos csengetése is szoftveresen van megoldva, ne
 számítsunk semmi jóra.
 És akkor még nem is beszéltünk a legfőbb
 veszélyforrásról: arról az 1.1 milliárd közveszélyes
 emberről, akit internet-felhasználónak hívnak.
            Már az ókori egyiptomiak is…

  ie. 1900: nem szabványos egyiptomi
  hieroglifákat használtak
  ie. 800: Káma Szútra, a szerelmesek
  kommunikációjában fontos a titkosírás
  ie. 600: Atbash kódolás a zsidóknál,
  helyettesítéses titkosítás
  ie. 600: a görög által használt szkütalé,
  keverő titkosítás
  ie: 60-50: Julius Caeasar helyettesítéses
  titkosítása
                       A sötét középkor

  1000 körül: a kriptoanalízis felfedezése, mely az
  arab világból származik
  1465: Alberti felfedezi a polialfabetikus
  titkosítást, mely kivédi a korai, gyakoriságalapú
  töréseket
  A titkosítás (az információk védelme) elterjedtté
  válik a diplomáciai levelezésekben
  1518: Megjelenik Johannes Trithemius
  spanheimi apát Polygraphiae című műve, mely
  az első kriptográfiával foglakozó nyomtatott
  könyv
  1586: Vigenère titkosító: hosszú ideig a legjobb
  titkosítási eljárás volt
                     Folyamatos fejlődés

  A kriptográfia a XX. századig inkább művészet volt.
  Folyamatos, de inkább ad hoc, mint tudatos fejlődésen ment
  keresztül.
  A jelentősebb harctereken ekkor már felhasználják a titkosítási
  technikákat.
  1917-ben a brit hírszerzés elfogja és megfejti Arthur
  Zimmermann táviratát, ami miatt az USA belép az I.
  világháborúba.
  1918-ban Arthur Scherbius szabadalmaztat egy titkosító gépet,
  mely később nagy karriert fut be Enigma néven.
  1919: Hugo Alexander Koch szabadalmaztatta a rotor alapú
  titkosító gépet
Enigma
                    A II. világháború

  A kriptográfia igazi, nagy áttörése a II. világháborúhoz
  köthető, amikor az információszerzés minden
  korábbinál fontosabbá vált.
  A háború nem csak a frontokon dúlt, hanem a
  háttérben, a hírszerzőknél is.
  A németek az Enigmát használták minden
  haderőnemnél.
  A szövetségesek komoly erőfeszítéseket tettek ennek
  feltörésére.
  Ennek eredménye a számítógép és számos modern
  tudományág elindulása.
                Az elmúlt 50 év eredményei

  1948: Claude E. Shannon ihletésére kialakul az
  információelméletnek nevezett tudományág.
  Folyamatosan fejlődik a számítástechnika (Neumann), mely a
  nagy lökéseket a hadiipartól kapja.
  Kialakul az internet, mely alapvetően szintén az információ
  védelmét szolgálja.
  1975: A Data Encryption Standard (DES) szabvány megjelenése
  1976: Diffie-Hellman, az aszimmetrikus titkosítás felfedezése,
  melyből a legismertebb titkosítási szabvány, az RSA kifejlődött.
  1991: Phil Zimmermann, a PGP megírása, a kriptográfia
  megjelenése széles körben, ezzel együtt új, jogi problémák
  felvetése
Az emberiség eszmélése
              Az emberiség eszmélése


 2001. szeptember 11. óta kapott igazi hangsúlyt a
 biztonság, ezen belül az információbiztonság is.
 Ekkor ugrottak meg igazán az IT biztonsági
 költségvetések.
 Az állami és cégvezetők ekkortól látták be, hogy a
 biztonságnak igenis kiemelt szerepe van egy ország
 vagy egy szervezet működésében.
               Érdekes olvasmányok


 David Kahn: The Codebreakers. http://david-
 kahn.com/
 History of cryptography a Wikipedián:
 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_cryptography
 Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes – A táncoló
 figurák.
 Simon Singh: Kódkönyv
                    Mit védünk?


 Az alapvető kérdés az, hogy mit kell védenünk?
  A hálózatot?

  A számítógépet?

  Az embereket?

  Az adatokat?

 A védelem tárgya mindig az INFORMÁCIÓ!!!
                    Mi az információ?


 Sokféle definíció létezik az információra, de a legjobb
 talán ez a Wikipediából származó:
   „Az információ az adat feldolgozásának, átalakításának és

   rendezésének az eredménye oly módon, hogy az plusz
   tudást adjon annak a személynek, aki megkapja.”
 És mi az adat?
   „Az adat egy olyan állítás, ami a valóságra vonatkozik.

   Az adat minden, amit fel lehet dolgozni.”
                 Mi az információ?


 Az információval foglalkozó tudományág az
 információelmélet.
 Ennek megalkotója Claude E. Shannon, aki 1948-ban
 publikálta tanulmányát az információról „A
 Mathematical Theory of Communication” címmel.
 Ezt később Warren Weaver-rel közösen kibővítették, és
 „The Mathematical Theory of Communication”
 címmel megjelent az információ általános leírása.
                Információelmélet és biztonság


  Shannon és Weaver tanulmányában a kommunikációs
   rendszert az alábbiak szerint modellezik:

  Információforrás   Adó                  Vevő      Cél
                   Átviteli csatorna


                Jel          Vett jel        Üzenet                         Üzenet
                     Zajforrás
            Információelmélet és biztonság


  Információforrás = az adat forrása. Lehet egy fájl, egy
  papír, egy gondolat.
  Üzenet = az adat.
  Adó = az adat feldolgozását végző entitás. Lehet egy
  alkalmazás, ami megjeleníti az adatot, de lehet akár
  egy személy is, aki értelmes környezetbe helyezi az
  adatot, azaz elmondja.
  Jel = az információ, amit védeni kell.
  Zajforrás = véletlen vagy szándékos tevékenység, ami
  az átvitt információt gyengítheti.
           Információelmélet és biztonság


 Átviteli csatorna = a telefonvonal, az internet, a
 műholdas csatorna, stb.
 Vett jel = a fogadóhoz eljutott információ, ami a
 zajforrás miatt valamennyire torzulhatott.
 Vevő = a vett információ dekódolását végző entitás, aki
 a fogadó számára értelmezi az információt. Lehet egy
 alkalmazás, egy személy, bármi, ami egy
 információból értelmes, de nem biztos, hogy helyes
 adatot állít elő.
 Cél = az adat befogadója.
            Mi az információbiztonság?


 Az információbiztonság az a folyamat, melynek során
 az információkat megvédjük a nem engedélyezett
 hozzáféréstől, használattól, kiszivárgástól,
 megsemmisítéstől, módosítástól, és megzavarástól.
 Nem szabad összekeverni az informatikai
 biztonsággal, az adatbiztonsággal, a
 biztonságtechnikával. Ezek mind részhalmazai az
 információbiztonságnak.
             Mi az információbiztonság?


 A Shannon-Weaver modellben az információbiztonság
 a zajforrás.
 Célja kettős:
   Legális kommunikáció esetén a külső szándékos

   vagy véletlen zaj minimalizálása,
   Illegális kommunikáció esetén minél nagyobb zaj
   keltése, és az információ olyan deformálása, hogy az
   értelmezhetetlenné váljon a fogadónak.
                Az információ értéke


 Az információ értékét, tartalmának hasznosságát
 Shannon entrópia-függvénye adja meg.
 Eszerint minél váratlanabb egy esemény, annál több
 információt hordoz.
 Két, egymástól független esemény információtartalma
 összeadódik.
 Az információbiztonság területén ez azt jelenti, hogy
 egy fontos információ, vagy több, egyesével
 lényegtelennek látszó információ kiszivárgása is
 kockázatot jelenthet.
              Érdekes olvasmányok


 C. E. Shannon: A Mathematical Theory of
 Communication. http://cm.bell-
 labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
 Fülöp Géza: Az információ.
 http://mek.oszk.hu/03100/03118/03118.doc
 Information Theory a Wikipedián.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory
         Az információ biztonsági tulajdonságai


 Az információnak alapvetően három biztonsági
 attribútumával foglalkozunk
 Ezek együttesen alkotják a csatorna zajforrását, azaz
 információ védelmi mechanizmusát.
 A három tulajdonság a következő:
   Bizalmasság – Confidentiality

   Sértetlenség – Integrity

   Rendelkezésre állás – Availability

 Ezt szoktuk CIA követelménynek nevezni.
                      Bizalmasság


 „Olyan tulajdonság, amely biztosítja, hogy az információt
 jogosulatlan egyének, entitások vagy folyamatok számára
 nem teszik hozzáférhetővé, és nem hozzák azok tudomására.”
 Forrás: ISO/IEC 13335-1:2004
 Azaz egy információt tudhat meg, aki erre fel van
 hatalmazva.
 Legtriviálisabb megvalósítása a titkosítás.
             A bizalmasság formálisan


 Legyen X a rendszer entitásainak egy részhalmaza, I
 pedig az információinak a halmaza!
 I bizalmassági tulajdonsággal rendelkezik X-re
 vonatkozóan, ha nincs olyan xX, ami I elemeihez
 hozzáférhet.
 I a rendszer többi entitása felé látható.
                      Sértetlenség


 „Az információ pontosságának és teljességének védelmét
 biztosító tulajdonság.” Forrás: ISO/IEC 13335-1:2004
 Az információ úgy értékes, ha az eredeti formájában
 adódik át a csatornán.
 Általában az eredeti forma megőrzése a cél.
 Tipikus alkalmazása pl. a CRC kódolás vagy a
 lenyomatképzés.
              A sértetlenség formálisan


 Legyen X a rendszer entitásainak egy részhalmaza, I
 pedig az információinak a halmaza!
 I sértetlenségi tulajdonsággal rendelkezik X-re
 vonatkozóan, ha minden xX megbízik I
 információiban.
                  Rendelkezésre állás


 „Olyan tulajdonság, amely lehetővé teszi, hogy az adott
 információ – feljogosított entitás által támasztott igény
 alapján – hozzáférhető és igénybe vehető legyen.” Forrás:
 ISO/IEC 13335-1:2004
 Az információ úgy ér valamit, ha bizonyos
 peremfeltételek mellett igénybe lehet venni.
 Tipikus alkalmazása pl. a szünetmentes tápok vagy a
 RAID használat.
           Rendelkezésre állás formálisan


 Legyen X a rendszer entitásainak egy részhalmaza, I
 pedig az erőforrásainak a halmaza!
 I rendelkezésre állási tulajdonsággal rendelkezik X-re
 vonatkozóan, ha minden xX hozzáférhet I-hez.
                 Biztonsági szabályzatok

 Az információ ezen három alaptulajdonságával állítható össze
 egy rendszer biztonsági szabályzata, ami egy állítás arról, hogy
 mit szabad és mit nem szabad.
 A biztonsági szabályzatok kétfelé vágják a rendszert:
   Jogosult (biztonságos), melyekbe a rendszer beléphet.

   Nem jogosult (nem biztonságos), melyek esetén valamilyen

   szabálysértés történt.
 A biztonságos rendszer
   Jogosult állapotban indul,

   Sose lép nem jogosult állapotba.
          Tipikus biztonsági szabályzatok


 Hadi (kormányzati) biztonsági szabályzat:
   Elsősorban a bizalmasság megőrzésére koncentrál.

 Üzleti (pénzügyi) biztonsági szabályzat:
   Elsősorban a sértetlenség megőrzésére koncentrál.

 Bizalmassági szabályzat:
   A szabályzat csak a bizalmasságra koncentrál.

 Sértetlenségi szabályzat:
   A szabályzat csak a sértetlenségre koncentrál.
                Hozzáférés-védelem


 A hozzáférés-védelem célja a szubjektumok
 objektumokhoz való hozzáférésének szabályozása,
 azaz a biztonsági szabályzatok érvényre juttatása.
 Alapvetően két típusa ismert:
   Kötelező hozzáférés-védelem (Mandatory Access

   Control)
   Tetszőleges hozzáférés-védelem (Discretionary

   Access Control)
 Tipikusan operációs rendszerekben találkozunk velük.
               Kötelező hozzáférés-védelem

  Mandatory Access Control (Kötelező hozzáférés-védelem, előre
  meghatározott hozzáférés-ellenőrzés)
  Amikor egy rendszer mechanizmusa határozza meg az objektum
  hozzáférés szabályait, és egy egyedi felhasználó nem módosíthat
  ezen, a szabályozást mandatory access controlnak (MAC)
  nevezzük.
  Az operációs rendszer MAC-ot kényszerít ki. Sem a szubjektum,
  sem az objektum tulajdonosa nem határozhatja meg, hogy a
  hozzáférés engedélyezett legyen.
  Tipikusan egy rendszereljárás ellenőrzi a szubjektumhoz és az
  objektumhoz tartozó információkat, és ez alapján dől el, hogy a
  szubjektum hozzáférhet-e az objektumhoz.
  Szabályok írják le, hogy milyen feltételek mellett engedélyezett a
  hozzáférés.
          Tetszőleges hozzáférés-védelem


 Discretionary Access Control (Belátáson alapuló
 hozzáférés-ellenőrzés, diszkrecionális védelmi
 stratégia, Tetszőleges hozzáférés-védelem, önkényes
 hozzáférés kontroll)
 Ha egy egyéni felhasználó beállíthatja a hozzáférési
 szabályokat egy objektumhoz való hozzáférés
 engedélyezésére vagy tiltására, akkor ezt az eljárást
 discretionary access controlnak (DAC) nevezzük.
 A DAC hozzáférési jogosultsága a szubjektum
 identitásán alapszik, és az objektum identitása is bele
 van számítva.
             Bizalmassági szabályzatok


 A hadi alkalmazás miatt történetileg ezek a
 szabályzatok lettek először formálisan leírva.
 A sértetlenséggel egyáltalán nem, vagy csak
 minimálisan foglalkoznak.
 A rendelkezésre állásra nincsenek (legalábbis nem
 terjedtek el) formális modellek.
 Az összetett modellek tipikusan a bizalmassági
 szabályzatokon alapulnak.
                Bell-LaPadula modell


 David Elliott Bell és Len LaPadula dolgozta ki 1973-
 ban.
 Célja az USA Védelmi Minisztériuma által kidolgozott
 többszintű biztonsági szabályzat (multilevel security,
 MLS) formalizálása.
 Tulajdonképpen egy formális állapot-átmenet modell,
 amely hozzáférési szabályokat határoz meg.
 A hadseregnél használt fogalmakat és minősítéseket
 használja.
                Bell-LaPadula modell


 Két alapvető entitás közötti viszonyt határoz meg a
 modell.
 Objektum: olyan passzív entitás, mely információt
 tartalmaz vagy fogad, és amin a szubjektum
 műveleteket hajt végre. Tipikusan az adat.
 Szubjektum: olyan aktív entitás, mely az objektumon
 műveleteket hajt végre. Tipikusan a felhasználó vagy
 folyamat.
               Bell-LaPadula modell


 Az objektumokat a biztonsági címkéjükkel (security
 label) lehet jellemezni.
 A szubjektumokat a megbízhatóságukkal (clearance)
 jellemezzük.
 Ezek leggyakrabban a következő állapotokat vehetik
 fel:
   SZIGORÚAN TITKOS

   TITKOS

   BIZALMAS

   NEM MINŐSÍTETT
                Bell-LaPadula modell

 A modell két kötelező és egy tetszőleges hozzáférési
 szabályt definiál.
 Az Egyszerű biztonsági tulajdonság szerint az adott
 megbízhatósági szinten levő szubjektum nem olvashat
 egy magasabb szinten levő objektumot.
 A *-tulajdonság szerint az adott megbízhatósági szinten
 levő szubjektum nem írhat egy alacsonyabb szinten
 levő objektumot.
 A Tetszőleges biztonsági tulajdonság szerint bizonyos
 szubjektumok jogosultak különböző típusú
 hozzáférésekhez, amikhez egy hozzáférési mátrixot
 használnak fel.
                Bell-LaPadula modell


  Magyarázat:
   Egyszerű biztonsági modell: Kovács őrnagy

   olvashatja azokat a titkokat, amik az egységénél
   keletkeznek, de a NATO titkaihoz nem férhet hozzá.
   *-tulajdonság: Szabó tábornok hozzáférhet a NATO

   titkokhoz, de azt nem helyezheti Kovács őrnagy
   egységének páncélszekrényébe, hiszen ahhoz
   Kovács őrnagy is hozzáférhet.
   Tetszőleges biztonsági tulajdonság: Hadi helyzet

   esetén a vezérkari főnök engedélyezheti Kovács
   őrnagynak is a NATO titkokhoz való hozzáférést.
                Bell-LaPadula modell


 A modell a későbbiekben kiterjesztésre került,
 pontosították, de az alapelvek változatlanok maradtak.
 Az alapmodell gyakorlati megvalósítása nehézkes, de
 a módosított, kiegészített változatok több operációs
 rendszerben is használják, tipikusan különböző Linux
 disztribúciókban.
 Az MLS követelményeknek olyan operációs
 rendszerek felelnek meg, mint a Honeywell SCOMP, a
 USAF SACDIN, az NSA Blacker és a Boeing MLS
 LAN.
 A modellt alkalmazzák még pl. a FreeBSD-ben is.
               Sértetlenségi szabályzatok


  Az üzleti, pénzügyi szektorban fontosabb az adatok
  sértetlensége, mint bizalmassága.
  Itt nem engedhető meg, hogy pl. egy átutalásnál a
  küldő és a fogadó között megváltozzon az információ.
  Az információ kiszivárgása kevesebb problémát okoz.
  Az üzleti életben ráadásul sokkal több biztonsági
  szintet kellene felállítani, és nincs olyan hierarchia,
  amiben ezt meg lehetne oldani.
  A cél tehát az információk szabályozott változtatása
  vagy változatlanul hagyása.
               Steve Lipner követelményei

  Az üzleti környezetre az alábbi követelmények érvényesek:
  1. A felhasználók nem írják meg a saját programjaikat, hanem
    meglevő alkalmazásokat és adatbázisokat használnak.
  2. A programozók nem produktív környezetben fejlesztik és
    tesztelik az alkalmazásaikat. Ha éles adatokra van
    szükségük, akkor egy speciális eljáráson keresztül kaphatják
    meg ezeket, de csak a saját fejlesztési környezetükben
    használhatják.
  3. Csak egy speciális eljárás után telepíthető a fejlesztői
    rendszer az éles környezetbe.
  4. Ezt a speciális eljárást ellenőrizni és auditálni kell.
  5. A felelősöknek és az auditoroknak hozzá kell férnie a
    rendszer állapotához és a generált naplóállományokhoz is.
                      Biba modell


 Kenneth J. Biba 1977-ben publikálta a sértetlenségi
 szabályzatról szóló modelljét.
 Célja a Bell-LaPadula modellből teljesen hiányzó
 sértetlenségi követelmények megalkotása.
 Szintén formális állapot-átmenet modell,
 ugyanazokkal a fogalmakkal, mint a másik modell.
 A Bell-LaPadula modell ellentéte.
                       Biba modell


  A rendszer szubjektumokat (s), objektumokat (o) és
  integritási szinteket (i) tartalmaz.
  A magasabb szinten levő információ pontosabb
  és/vagy megbízhatóbb, mint az alacsonyabb szinten
  levők.
  sS akkor és csak akkor olvashatja oO-t, ha i(s)i(o).
  sS akkor és csak akkor írhatja oO-t, ha i(o)i(s).
  s1S akkor és csak akkor hajthatja végre s2S-t, ha
  i(s1)i(s2).
                       Biba modell


  Magyarázat:
   Fekete banktisztviselő az ügyfél hitelbírálatánál csak

   a hivatalos iratokból (munkáltatói igazolás, BAR
   lista, stb.) olvasva hozhat döntést, az ügyfél által
   hozott iratokból nem.
   Fekete banktisztviselő átírhatja a számítógépén az

   ügyfél személyes adatait, de nem változtathatja meg
   a folyószámlájának tartalmát.
   Az APEH utasítására Fekete banktisztviselő

   zárolhatja az ügyfél számláját, pedig erre nem lenne
   felhatalmazása.
                     Biba modell


 A gyakorlatban ez is inkább a hadi alkalmazásokra
 alkalmazható.
 A megvalósítás ugyanúgy történik, mint a Bell-
 LaPadula modellnél, hiszen a címkék felcserélésével
 egyszerűen összehangolhatóak.
                   Clark-Wilson modell

 David D. Clark és David D. Wilson publikálta 1987-ben.
 Teljesen más megközelítést alkalmaz a sértetlenség
 meghatározására, mint Biba.
 Az alapvető művelet a tranzakció, ami sokkal életszerűbb egy
 üzleti környezetben, mint a különböző besorolások, címkék.
 A tranzakcióval kapcsolatban három alaptézist fogalmaz meg:
   Egy jól formázott tranzakció olyan műveletek sorozata,
   melynél a rendszer egy konzisztens állapotból egy másikba
   kerül.
   A sértetlenségi szabályzat a tranzakció sértetlenségére
   vonatkozik.
   A felelősségek szétválasztásának elvét be kell tartani ahhoz,
   hogy egy tranzakció jóváhagyója és megvalósítója különböző
   entitás legyen.
                      Clark-Wilson modell

 A modell elemei:
   Korlátozott adatelemek (Constrained Data Item – CDI): azok az
   adatok, melyek a sértetlenségi szabály hatása alatt állnak.
   Nem korlátozott adatelemek (Unconstrained Data Item – UDI): azok
   az adatok, melyek nem állnak a sértetlenségi szabály hatása alatt.
   Sértetlenség-ellenőrzési eljárások (Integrity Verification Procedure –
   IVP): ellenőrzi, hogy a CDI-k megfelelnek-e a sértetlenségi
   megkötéseknek a futtatás idején.
   Transzformációs eljárások (Transformation Procedures – TP): Az
   adat állapotának megváltoztatása egy érvényes állapotból a másikba.
 Példa:
   A folyószámlák egyenlege CPI.

   Ezek helyességének ellenőrzése IVP.

   Az átutalás, pénzfelvétel, stb. TP.
                     Clark-Wilson modell

  Tanúsítási és Kényszerítési Szabályok:
    C1: Amikor egy IVP fut, biztosítani kell, hogy minden CDI
    érvényes állapotban legyen.
    C2: A CDI-k egy halmazát a TP-nek át kell transzformálnia
    egy érvényes állapotból egy másikba.
    E1: A rendszernek fenn kell tartania egy listát a tanúsított
    kapcsolatokról, és biztosítania kell, hogy egy CDI-n csak az a
    TP futhasson, aminek engedélye van hozzá.
    E2: A rendszernek hozzá kell kapcsolnia minden egyes TP-t a
    CDI-k egy halmazához. A TP csak akkor férhet hozzá egy
    CDI-hez a felhasználó nevében, ha ez engedélyezett.
    C3: A felhasználó, TP, CDI hármasnak teljesítenie kell a
    felelősségek szétválasztásának elvét.
                Clark-Wilson modell

 E3: A rendszernek hitelesítenie kell minden
 felhasználót, aki TP-t akar végrehajtani. Ez
 tranzakciónként és nem belépésenként igaz.
 C4: Minden TP-nek elég információt kell szolgáltatnia
 ahhoz, hogy újra elő lehessen állítani a teljes
 műveletet.
 C5: Bármely TP, mely UDI-t fogad bemenetként, csak
 érvényes tranzakciókat hajthat végre az UDI-kon. A TP
 elfogadhatja (CDI-vé konvertálhatja) vagy
 visszautasíthatja az UDI-t.
 E4: Csak a TP tanúsítója változtathatja meg a TP-hez
 kapcsolt entitások listáját.
                     Clark-Wilson modell

 Mit is jelentenek ezek a szabályok egy banki példa esetében?
   A rendszernek érvényes számlaadatokat kell tartalmaznia az
   ellenőrzés idejében (C1) vagy el kell végezni az átutalási
   műveleteket ennek érdekében (C2).
   A számlaműveleteket csak a meghatározott szoftverek (E1) és
   a mögöttük álló banktisztviselők végezhetik el (E2).
   A számla terhelését és az átutalást más személyeknek kell
   elvégeznie (C3), akiket a tranzakció előtt hitelesíteni kell (E3).
   A műveletet naplózni kell (C4).
   A rendszerbe kerülő adatokat a végrehajtás előtt ellenőrizni
   kell, és vagy végre kell hajtani, vagy el kell utasítani (C5).
   A banki szoftverek felhasználóit egy felelős embernek kell
   kijelölnie (E4).
 Gyakorlatilag minden modern operációs rendszer eszerint
 működik.
                   Kínai fal modell


 David F. C. Brewer és Michael J. Nash publikálta 1989-
 ben.
 A feladat az angol törvényi környezetből jött, ahol meg
 kellett oldani a tőzsdéken az összeférhetetlenség
 problémáját.
 Ötvözi a bizalmassági és sértetlenségi szabályzatok
 tulajdonságait.
                      Kínai fal modell

 Képzeljük el egy befektetőház adatbázisát, ami tartalmazza a
 cégek befektetéseit, és egy érdekes adatokat!
 Ezt az adatbázist használják a brókerek a befektetések
 irányítására.
 Ha egy bróker két banknak is dolgozik, az összeférhetetlenséget
 okoz. Ezért meg kell oldani, hogy csak az egyik bank adatait
 lássa.
 Definíciók:
   Az objektumok az adatbázis azon információs elemei, melyek
   céghez kapcsolhatók.
   A céges adathalmaz (CD) tartalmazza az egy céghez tartozó
   összes objektumot.
   Az összeférhetetlenségi osztály (COI) azokat a céges
   adathalmazokat tartalmazza, melyek egymással
   versenyeznek.
                   Kínai fal modell


 Mivel a két bank objektumai ugyanabban a COI
 osztályban vannak, a bróker nem férhet hozzá a
 konkurens bank adataihoz.
 De mi van akkor, ha átvezénylik a másik bankhoz
 üzletelni, de még tisztában van az előző bank
 portfoliójával?
 A való életben vannak olyan adatok (éves jelentések,
 hírek), amiket mindenki tudhat.
                   Kínai fal modell

 CW-Egyszerű biztonsági feltétel: S akkor és csak akkor
 olvashatja O-t, ha a következők bármelyike teljesül:
   Létezik egy olyan O’ objektum, amihez S már
   hozzáfért, és CD(O’)=CD(O).
   Minden O’ objektumra O’PR(S)COI(O’)≠COI(O),
   ahol PR(S) az objektumok azon halmaza, melyet S
   korábban olvasott.
   O nyilvános információ.

 Magyarul: A bróker azokat az információkat láthatja,
 amik ahhoz a céghez tartoznak, amivel már dolgozott,
 vagy nincs érdekellentét a korábbi munkájával, vagy
 nyilvános információ.
                       Kínai fal modell

 De mi van akkor, ha két bróker két különböző banknak dolgozik,
 de mind a ketten hozzáférnek egy olajtársaság adataihoz is,
 ahova írási joguk is van?
 Meg kell akadályozni, hogy A bróker a tudomására jutott
 információt beírhassa az olajtársaság adataihoz, ahonnan B
 bróker kiolvashatja.
 CW-*-tulajdonság: S szubjektum akkor és csak akkor írhatja O
 objektumot, ha mindkét feltétel teljesül:
   A CW-Egyszerű biztonsági feltétel engedi S-nek O olvasását.

   Minden O’ bizalmas információra, ha S olvashatja O’-t 
   CD(O’) = CD(O).
 Azaz ha a bróker olvashatja a bankja és az olajcég adatait is, de a
 banki adatok bizalmas információkat tartalmaznak, akkor nem
 írhat az olajcég adatai közé.
                  Kínai fal modell


 A modell hatalmas gyakorlati haszonnal jár.
 Az adatbázis-kezelésben, a munkafolyamatoknál a
 gyakorlatban is sokszor használják.
                      Összefoglalás
               Információ
              Shannon-
             Weaver modell


Bizalmasság        Sértetlenség   Rendelkezésre állás
Bell-Lapadula       Biba modell
  modell
             Clark-Wilson
               modell
      Kínai fal modell


    Biztonsági szabályzatok
                   Érdekes olvasmányok

  Matt Bishop: Computer Security – Art and Science.
  Hornák Zoltán: Számítógépes biztonságtechnika.
  http://www.mit.bme.hu/research/search/oktatas/targyak/COMSE
  C5_Formalis.doc
  Magosányi Árpád: Hozzáférésvezérlési modellek Linuxon.
  http://www.szabilinux.hu/konf2000/magosanyi_a/magosanyi_a.p
  df
  Elliott D. Bell, Leonard J. LaPadula: Secure Computer Systems:
  Mathematical Foundations.
  http://www.albany.edu/acc/courses/ia/classics/belllapadula1.pdf
  David D. Clark, David D. Wilson: A Comparison of Commercial
  and Military Computer Security Policies.
  http://crypto.stanford.edu/~ninghui/courses/Fall03/papers/clark_
  wilson.pdf
  David F. C. Brewer, Michael J. Nash: The Chinese Wall Security
  Policy. http://www.gammassl.co.uk/topics/chwall.pdf
            A témához tartozó kérdések


 Azonosítsa a mintafeladatban azokat az információkat,
 amiket védeni kell!
 Az információk melyik tulajdonságát kell védeni, és
 miért?
 A kérdésekre indoklással legalább fél oldalas választ
 várunk!
Köszönöm szépen!

krasznay.csaba@kancellar.hu
Az előadás letölthető:
www.krasznay.hu/presentation/elte_01.pdf

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:3/23/2012
language:Hungarian
pages:63