STRIKT VERTROUWELIJKE INFORMATIE by BcT7yH

VIEWS: 67 PAGES: 12

									                       Persbericht
                                        Datum: 18/10/06

           DE LEVENSVERZEKERINGSTROFEEËN 2006

Op 18 oktober vond de zevende editie plaats van de Levensverzekeringsawards: 13 verzekeraars
werden bekroond in verschillende categorieën voor hun rendabiliteit, de kenmerken van hun
verzekering, hun manier van communiceren of hun innovatie.

Op 18 oktober kwamen de verzekeraars, in Brussel, samen in aanwezigheid van Didier Reynders,
Vice-eerste minister en minister van financiën, voor de uitreiking van de Levensverzekeringsawards.
Meer dan 300 personen waren aanwezig op ‘de jaarlijkse afspraak’ waar de beste
levensverzekeringsproducten werden bekroond.

De jury beslist …

Deze editie van de Levensverzekeringsawards die sinds zeven jaar door de maatschappijen Decavi en
Enjeu wordt georganiseerd kan prat gaan op de steun van Assuralia, en partners uit de sector – zoals
Brocom (die de makelaars vertegenwoordigt), CSC Belgium, PricewaterhouseCoopers, die hun
competentie en knowhow inzake verzekeringen laten gelden en die een actieve rol spelen in de jury.

  Deze jury bestond dit jaar uit de volgende personen :

-   de Heer Piere Devolder, Professor KUL, Voorzitter van de jury
-   Mevrouw Anne-Marie Bouss, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers
-   de Heer Patrick Cauwert, Algemeen Secretaris, Feprabel
-   de Heer Paul Baekeland, Directeur van de Commissie "Leven" van de Federatie voor
   Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF)
-   de Heer Laurent Feiner, Journalist, Gedelegeerd Bestuurder Decavi
-   de Heer Didier Lambert, Senior Consultant, CSC Belgium
-   de Heer Gérard Vandenbosch, Directeur, Watson Wyatt
-   de Heer René Van Gompel, Ere Directeur Assuralia


 De jury nam beslissingen op basis van de weerhouden criteria, namelijk de rendabiliteit, de
technische verzekeringskenmerken van het product en de communicatie, met andere woorden de
manier waarop de verzekeraar over het betrokken product communiceert.

 De weging die het reglement inhield stond toe dat een verzekeraar, die op basis van de voorbeelden
van gevraagde return niet de beste rendabiliteit had, zich toch nog kon inhalen via de twee andere
criteria.

 De prestaties van de fondsen van ‘Tak 23’ (levensverzekeringen gekoppeld aan een
beleggingsfonds) werden door Standard & Poor’s gevalideerd.
De criteria
 We bekijken de gehanteerde criteria even in detail.

 - Rentabiliteit: de jury hield rekening met de volgenden punten: de behaalde return (of de tarieven
die door de verzekeraars worden vermeld in de categorieën in verband met de overlijdensdekkingen)
voor de drie beleggingshorizonten die in de verschillende voorbeelden gevraagd werden (over 1, 3 en
5 jaar voor de producten van Tak 23), de instap- en beheerskosten en de kosten en boetes, die ook
toelaten om de liquiditeit van het product te bestuderen. De jury hield rekening met de uitstapkosten
voor de bestudeerde formule, met de toegepaste transferkosten (bij Tak 23 bijvoorbeeld om van het
ene fonds naar het andere over te stappen) en eventuele forfaits en financiële boetes (gekoppeld aan de
evolutie van de rentevoeten).

 Ook met de langdurigheid van de voorgestelde contractuele voorwaarden werd rekening gehouden,
meer bepaald met de evolutie van de rentewaarborg en de strategie die wordt toegepast betreffende
winstdeelname (dit laatste criterium geld niet voor de categorieën verbonden met Tak 23).

 Voor de formules met gewaarborgde rente werd er ook rekening gehouden met de duur van de
cashflows van de activa en de passiva.

 - Kenmerken van de verzekering: de volgende criteria werden in aanmerking genomen:
 * De bijkomende financiële waarborgen: voor ‘Tak 23’. Er wordt rekening gehouden met eventuele
‘kliks’ of nog een kapitaalgarantie.
 * De bijkomende dekkingen: bijkomende verzekering die het risico van invaliditeit en ongevallen
dekt.
 * De financieringswijze van het contract: wordt er in het contract een eenmalige premie voorzien of
heeft de verzekerde de mogelijkheid om regelmatige stortingen te doen?

 - Communicatie:
 * De kwaliteit van de informatie (op vlak van juistheid, gepastheid en duidelijkheid) die meegedeeld
wordt bij de ondertekening van het contract.
 * De kwaliteit van de informatie die gegeven wordt in de loop van het contract (op basis van
dezelfde criteria).
 * De kwaliteit van de informatie verstrekt aan de leden van de jury (op basis van dezelfde criteria).

 Natuurlijk werd een systeem van weging toegepast: iedere categorie en subcategorie van criteria
kreeg een verschillende weging.

Bekroonde categorieën
 De awards werden in de volgende categorieën toegekend:

 1) De verzekering Universal Life: deze verzekering legt de klemtoon op het pensioen en biedt een
gewaarborgde rente die alleen geldt voor de reeds gestorte premies en niet voor degene die nog
moeten worden gestort. De gewaarborgde rente kan dus tijdens de duur van het contract variëren.
 2) De verzekeringsrekening: formule gecommercialiseerd door de verzekeraars en bedoeld op korte
termijn.
 3) Kapitalisatieproduct (Tak 26) gekenmerkt door een gewaarborgde rente vanaf de ondertekening
en geen overlijdensdekking.
 4) De overlijdensverzekering: de verzekeraar stort een overlijdenskapitaal bij het overlijden van de
verzekerde.
 5) De levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen (‘Tak 23’ genoemd, zonder gewaarborgd
rendement). Gemengde fondsen (van het type high risk, medium risk, low risk), en sectorale fondsen
werden geanalyseerd.
 6) Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): speciale formule voor zelfstandigen.
 7) Groepsverzekering voor kleine ondernemingen.
 8) De vindingrijkheid van de verzekeraars: een award voor innovatie in levensverzekering werd
toegekend.
 9) De ‘beste reclamecampagne’.
 10) De award van de makelaar: op basis van een opiniepeiling bij de Belgische makelaars die lid zijn
van Feprabel (in het Franstalige landsdeel) en de FVF, de Federatie voor Verzekerings- en Financiële
tussenpersonen (in het Nederlandstalige landsdeel).

 Voor iedere categorie werd een Belgische verzekeraar bekroond. De wedstrijd stond nochtans open
voor verzekeraars die in België actief zijn in het kader van de vrije dienstverlening (VDV). Die term
slaat op de buitenlandse verzekeraars die verzekeringsformules aanbieden op Belgische bodem.

 Voor sommige categorieën werd een award toegekend aan een Belgische en aan een buitenlandse
verzekeraar. De verzekeraar die opereert in het kader van de vrije dienstverlening werd bekroond,
indien hij even goed of beter was dan de Belgische verzekeraar die als winnaar uit de bus kwam.

De laureaten
 We vermelden per categorie, in alfabetische volgorde de genomineerden (mogelijke winnaars) en de
weerhouden winnaar(s).
 Voor de categorieën ‘Tak 23’ (nummers 6 tot 9) vermelden we voor de genomineerden de
weerhouden fondsen; bij de winnaars vermelden we eveneens de naam van het gamma waartoe het
winnende fonds behoort.
 Voor de categorieën 8 en 10 werden twee winnaars weerhouden: een Belgische verzekeraar en een
verzekeraar die opereert volgens de vrije dienstverlening (VDV).

Categorie nr 1: Formules met vrije stortingen en afhalingen, type Universal Life
Genomineerden : Afer Europe (Rekening met Vrije Stortingen en Opvragingen), AGF Belgium
         Insurance (Invest for Life), Ethias (FIRST Rekening), Federale Verzekering
         (Diamant Invest), Generali Belgium (Crescendo Di Generali).

Winnaar :     Generali (Crescendo Di Generali).

Categorie nr 2 : Verzekeringsrekening

Winnaar :     Federale Verzekering : Cash Invest

Categorie nr 3 : Kapitalisatieproduct (Tak 26)

Genomineerden : Generali (Ventisei), ING Insurance Belgium (Safe Invest), Swiss Life (CapVision).

Winnaar :     ING Insurance : Safe Invest

Categorie nr 4 : Vrij aanvullend pension voor zelfstandigen (VAPZ)
Genomineerden : Belstar (Fortuna PLCI), Fortis AG (VAPZ)

Winnaar :     Fortis AG: V.A.P.Z. van Fortis AG, uw verzekeringen bij uw Makelaar.

Categorie nr 5 : Groepsverzekering voor kleine ondernemingen
Genomineerden : Federale Verzekering (F-Manager), Generali (Geniflex)
Winnaar :    Generali (Geniflex)

Categorie nr 6 : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds: Fonds low risk

Genomineerden : Belstar (Isis Global Assets Equity Low), Fortis AG (Top Profit Planet Euro),
        Generali (Euro Bonds)

Winnaar :    Fortis AG (Top Profit Planet Euro),


Categorie nr 7 : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds: Fonds medium risk

Genomineerden : Belstar (Belstar Fidelity Euro Balanced Fund), Generali (World Opportunities),
        Winterthur (WFS Patrimoine)

Winnaar :    Belstar : Beslstar Invest Tak 23 (Belstar Fidelity Euro Balanced Fund)

Categorie nr 8 : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds: Type high risk
Genomineerden : Belstar (Belstar Carmignac Emergents), Fortis Insurance Belgium -
Bankverzekeringen (Fortis Life Combi 0/100), NELL (Carmignac Investissement), Swiss Life
(EuroSmallCaps Fund)

Winnaars :    Belstar : Beslstar Invest Tak 23 (Belstar Carmignac Emergents)
         NELL : BKCP Opportunities (Carmignac Investissement) (*)

Categorie nr 9 : Levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds: Sectoraal fonds
Genomineerden : Dexia Insurance Belgium (Dexia Life Equities Daily Consumption), Winterthur
         (WFS Gold & Mining)

Winnaar :     Winterthur : WinSave Invest (WFS Gold & Mining)


Categorie nr 10 : Individuele tijdelijke overlijdensverzekering met constant kapitaal en
genivelleerde premies
Genomineerden : Delta Lloyd Life (Delta Lloyd Union Gold Tijdelijke overlijdensverzekering met
         vast kapitaal), Mercator Verzekeringen (Tijdelijke overlijdensverzekering -
         preferred risk), ZA Verzekeringen (Extra Large Cover)

Winnaars :    ZA Verzekeringen (Extra Large Cover)
         Delta Lloyd Life (Delta Lloyd Union Gold Tijdelijke overlijdensverzekering
         met vast kapitaal) (*)

Categorie nr 11 : Individuele tijdelijke overlijdensverzekering met constant kapitaal en
opeenvolgende eenmalige premies
Genomineerden : Mercator Verzekeringen (Tijdelijke overlijdensverzekering - preferred risk), ZA
         Verzekeringen (Extra Large Cover)

Winnaar :    Mercator Verzekeringen (Tijdelijke overlijdensverzekering - preferred risk)

Categorie nr 12 : Trofee van de innovatie in de levensverzekering
Genomineerden : Swiss Life (My Workplace), ZA Verzekeringen (De slimste
         schuldsaldoverzekering)

Winnaar :    Swiss Life : My Workplace
Categorie nr 13 : Trofee van de beste publiciteitscampagne

Winnaar :     Vivium (U, uw makelaar en VIVIUM. Zeker van elkaar.)

Categorie nr 13 : Trofee van de makelaars

Winnaar :     AGF Belgium Insurance : Invest for Life


(*) Formule gecommercialiseerd in het kader van de vrije dienstverlening (VDV)

In bijlage vindt u de commentaren over de verschillende bekroonde producten.

                       ****************
VERSCHILLENDE FOTO’S VAN DE UITREIKING ZIJN
BESCHIKBAAR EN KUNNEN PER E-MAIL WORDEN
TOEGESTUURD.
Voor meer informatie over de laureaten gelieve contact op te nemen met:
DECAVI , Laurent FEINER
Weeshuisstraat 55, 1070 Brussel
Tel : +32(0)2/520.72.24 - Fax : +32(0)2/520.67.03
E-mail : laurent.feiner@decavi.be
Voor meer informatie over dit evenement, gelieve contact op te nemen met :
ENJEU, Muriel STORRER
Avenue des Chasseurs 1, 1410 Waterloo,
Tel : +32(0)2/354.93.81 - Fax : +32(0)2/353.24.93
E-mail : ms@enjeu.be
        BIJLAGEN: Uitleg over de bekroonde producten

Generali en Crescendo

In de categorie Universal Life sleept dit jaar Generali en Crescendo de prijzen in de wacht.

Voor een investering van 25.000 EUR, alle kosten inbegrepen, gestort op 1 januari 2000,
kreeg de verzekeraar op 1 januari 2006 een bedrag van 33.695,15 EUR, winstdeelname
inbegrepen. Het rendement in 2005 was 4,45 % (momenteel is de gegarandeerde rentevoet 3
%).

Gratis geld afhalen is mogelijk gedurende de eerste 3 jaren, indien het bedrag niet meer dan
33% is van het totale spaargeld op 31/12 van het vorige jaar, met een maximum van 35.000
EUR. Na het 4de jaar is het gratis.

De verzekerde kan eveneens kiezen voor de optie geplande geldafhaling (maandelijks,
trimestrieel, semestrieel of jaarlijks): de kosten lopen op tot 2,50 EUR per geplande
geldafhaling. Deze optie kan de klant kiezen bij ondertekening of tijdens de looptijd van het
contract.

De overlijdensdekking stelt twee opties voor: een percentage van het spaargeld (van minimum
100% tot maximum 150%) of 130% van de stortingen. Bij de twee opties is de
overlijdensdekking minimum gelijk aan het totale spaargeld. Een voorlopige garantie (tijdens
30 dagen tot de uitgifte van het contract) van 6.250 EUR wordt uitgekeerd in het geval van
een overlijden bij ongeval.


Federale Verzekering …valt in herhaling !

In de categorie verzekeringsrekening werd Federale Verzekering bekroond voor zijn Cash
Invest (dit is niet de eerste keer!).

Een voorbeeldje: een bedrag van 2.500 EUR dat op 1 januari 2005 werd geïnvesteerd, was op
30 juni 2006 goed voor 2.616,21 EUR. De huidige basisrente bedraagt 2,50%, te
vermeerderen met een getrouwheidspremie van 1% en een jaarlijkse bonus van (0,25% in
2004 en 2005). De basisrente en de getrouwheidspremie van 1% gelden voor alle stortingen
gedaan in de loop van het jaar ten zijn gegarandeerd tot 31 december. De getrouwheidspremie
wordt toegekend aan alle stortingen die op deze rekening blijven tot 31 december
onafhankelijk van de beleggingsduur.

De formule bevat een automatische dekking bij overlijden gelijk aan 130 % van de reserve
van het contract (waarde van het contract). Deze waarborg is te betalen en de premie hangt af
van de leeftijd van de verzekerde. De liquiditeit is extreem hoog omdat er noch instapkosten,
noch uitstapkosten zijn.
Niettegenstaande moet er sinds 1 januari 2006, een taks van 1,1 % betaald worden op elke
storting, dat het rendement van Cash Invest vermindert en deze minder aantrekkelijk maakt.
Op aanvraag van de klanten die op korte termijn willen investeren en geen taks willen betalen,
heeft de verzekeraar in juli 2006 de Nova Deposit gelanceerd, een kapitalisatieoperatie (Tak
26).


ING Insurance… bemachtigt tak 26 !

Voor de eerste keer dit jaar geïntroduceerd, werd de categorie tak 26 (kapitalisatieproduct) in
de wacht gesleept door ING Insurance met Safe Invest.

We vermelden de verschillende ondertekeningstermijnen (4, 6 of 8 jaar) op, er zijn geen
«verzekeraar» kosten (voor zeer hoge inzet), geen contractuele boetes (forfait, percentage…)
indien men er uit wil stappen en geen specifieke voorwaarden te respecteren indien men geld
wil opnemen.

Er is dus eigenlijke geen verzekerd risico, noch verzekerde, noch begunstigde. Het gaat om
een zuivere kapitalisatieoperatie. Bij het overlijden van de verzekeringsnemer, blijft het
contract in voege. Het spaargeld komt, aan het einde van het contract, toe aan de begunstigde.

De rendabiliteit van de operatie hangt voornamelijk af van de kapitalisatie van de premie die
gestort werd aan de gegarandeerde voorgestelde rentevoet. De prestatie moet betaald worden
op het einde van het contract.


Belstar : twee keer winnaar in high en medium risk…

* In de categorie van de fondsen van het type high risk wint Belstar met zijn Belstar
Carmignac Emergents. Dit fonds richt zich naar het zoeken van de beste groeimogelijkheden
doorheen een selectie van waarden, gelegen in de nieuwe landen met een groot
ontwikkelingspotentieel. Dit fonds investeert 97,3 % in internationale acties.

Op basis van een koers van 100 waren de inventariswaarden voor 30 juni 2006, voor
stortingen gedaan op 1 juli 2001, 1 juli 2003 en 1 juli 2005, goed voor respectievelijk 201,25,
228,73 et 134,58. Dat is een schitterend rendement binnen deze categorie (vooral op 3 jaar).

* In de categorie medium risk, is het fonds Belstar Fidelity Euro Balanced Fund de winnaar
geworden (58 % in aandelen en 40 % in obligaties).Dit fonds heeft een groei op lange termijn
voor ogen, zowel wat betreft het kapitaal als het inkomen, dank zij een portefeuille die
verdeeld is in aandelen en obligaties.

Op basis van een koers van 100, waren de inventariswaarden op 30 juni 2006 voor stortingen
gebeurd op 1/7/2001, 1/7/2003 en 1/7/2005 goed voor respectievelijk 114,79, 139,04 et
107,96. Hetzij eveneens een uitstekend rendement in het geheel van deze categorie (vooral op
3 jaar).

Er zijn ook vele mogelijke combinaties op het vlak van structurering van het vermogen,
evenals overlijdensdekkingen die kunnen worden ondertekend en een uitstekende
communicatie ten opzichte van de verzekerde en de makelaars die de fondsen verkopen.
Fortis AG : winnend low risk …
In de categorie low risk, werd Fortis AG (Fortis Insurance Belgium) bekroond voor zijn Top
Profit Planet Euro, waarvan de rendementen op 1,3 en 5 jaar zeer interessant zijn.

Op basis van een koers van 100, waren de inventariswaarden op 30 juni 2006 voor stortingen
gebeurd op 1 juli 2001, 1 juli 2003 en 1 juli 2005 goed voor respectievelijk 123,72; 123,56 et
102,15. Dit fonds behaalt de eerste plaats in zijn categorie op drie en vijf jaar.

Er bestaat ook de mogelijkheid geplande geldafhaling aan bepaalde voorwaarden uit te
voeren, door onder andere van een specifieke overlijdensdekking te genieten en een sterke
volledige communicatie ten opzichte van de verzekerden.

Sectorieel voor Winterthur

Voor de derde opeenvolgende keer gaat de award in de categorie Sectoriële Fondsen naar
Winterthur voor een fonds dat onrechtstreeks in ontginning- en metaalbedrijven geïnvesteerd
wordt: het WFS Gold & Mining.

Dir fonds van het gamma WinSave Invest investeert voor 100% in het fonds Merrill Lynch
World Mining Fund (Euro). Het investeert in ontginningsbedrijven zoals aluminium(11,3%),
koper (11,2%), goud (10,7%), platina (7 %), nikkel (3,4%), diamant (1,4%), enz.

Een gediversifieerde en gedurfde investering die volgende inventariswaarden opbracht: op
basis van een koers van 100 op 30 juni 2006 voor stortingen verricht op 1 juli 2001, 1 juli
2003 en 1 juli 2005 goed voor respectievelijk 291,39; 301,67 et 168.

 We voegen daar de mogelijkheid aan toe om gratis geld af te halen onder bepaalde
voorwaarden. Per jaar kan de verzekerde een bedrag gelijk aan 12% van de reserve (waarde
van het contract) afhalen. Indien hij meer wil afhalen kost hem dat 2% op 4 jaar (degressie
met 0,50% per volledig beleggingsjaar).

 Ook hier worden verschillende dekkingen voor overlijden voorgesteld: waarde van het
contract, minimum percentage van de gestorte premies, reserve vermeerderd met een
specifiek kapitaal.

Overlijden bij Mercator en ZA

De overlijdensverzekering keert een kapitaal uit in geval van overlijden van de verzekerde.
De onderschrijver beschikt over twee mogelijkheden: kiezen voor een constant kapitaal door
een constante premie te betalen gedurende de ganse looptijd van het contract (genivelleerde
premie) of opteren voor een premie die varieert gedurende het contract.

In deze twee categorieën (Overlijdensverzekering met constant kapitaal en genivelleerde
premies en Overlijdensverzekering met constant kapitaal en opeenvolgende eenmalige
premies), werden Mercator en ZA Verzekeringen de winnaars.

* In de categorie (Overlijdensdekking met constant kapitaal (genivelleerde premies) kreeg
de formule Extra Large Cover van ZA Verzekeringen de prijs.

Voor een vrouw (niet-roker) van 30 jaar bedraagt de jaarlijkse premie 129,72 EUR,
gedurende 15 jaar voor een kapitaal van 100.000 EUR. De premie stijgt tot 349,51 EUR voor
een vrouw van 45 jaar (niet-roker). De premies bedragen respectievelijk 183,11 EUR voor
een man van 30 jaar (niet-roker) en 533,26 EUR voor een man van 45 jaar (niet-roker).

 Niet alleen de tarifering is interessant. Bovendien laat de formule toe om te genieten van
 talrijke waarborgen: vrijstelling van de storting van premies bij invaliditeit, de mogelijkheid
 om van een rente te genieten in geval van invaliditeit, een bijkomend kapitaal in geval van
 overlijden bij ongeval.
Men kan er nog de meest eenvoudige medische aanvaarding, die slechts uit 5 vragen bestaat,
aan toe voegen. En meer nog…, de verzekeraar heeft een software ontwikkeld dat de
fiscaliteit van de premies optimaliseert om zo weinig mogelijk belasting te betalen.

* Indien de verzekerde geen constante premie wil betalen en beslist om deze jaarlijks te laten
variëren (de premie wordt daardoor duurder van jaar tot jaar, want het overlijdensrisico neemt
toe met de leeftijd - maar blijft toch minder duur dan het eerste jaar bij een constante
premie -), kan hij kiezen voor de formule Tijdelijke overlijdensverzekering - preferred risk
van Mercator Verzekeringen.

Buiten de complementaire garanties (overlijden bij ongeval, een rente in geval van
invaliditeit) stelt de verzekeraar een preferentieel tarief («preferred risk») voor, gegarandeerd
op 3 jaar voor alle verzekerden die actief bijstaan aan de bevordering van de gezondheid.
Men mag geen roker zijn en men moet een gunstige “Body Mass Index” (een goede
verhouding tussen het gewicht en de lengte) hebben.

Zoals bijvoorbeeld voor een kapitaal van 100.000 EUR te verzekeren op 15 jaar moet een
man van 35 jaar (niet-roker) een premie van 151,49 EUR betalen gedurende het eerste jaar.
Deze premie stijgt tot 390,05 EUR voor het 15de jaar. Voor een vrouw (niet-roker) van 35 jaar
stijgt de premie van 98,92 EUR (het eerste jaar) tot 261,79EUR (het 15de jaar)!


Fortis AG verwent de zelfstandigen…

In de categorie Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) gaat dit jaar Fortis AG
(Fortis Insurance Belgium) met de prijs gaat lopen, die al 11.000 contracten heeft afgesloten.
Dit type van product werd slechts sinds 1 januari 2004 door de verzekeraars
gecommercialiseerd. Er bestaat dus niet echt een achtergrond betreffende het rendement.

De verzekeraar staat toe te kiezen tussen verschillende gegarandeerde rente (0% of 2,50%),
met de mogelijkheid de winstdeelname te investeren in Tak 23 ( dat zeer uitzonderlijk is in dit
segment: het onderliggende product is Top Rendement).

Meer nog, de formule geeft vele verzekeringsgaranties (in geval van overlijden, toegekende
rente bij arbeidsongeschiktheid, het eventueel verder afbetalen van premies, voorziene
prestaties in het sociale luik -rente ongeval-, enz.).

…en Generali, de groepen

Voor de tweede keer, werd Generali in de categorie Groepsverzekering bekroond. De formule
Geniflex, bestemd voor KMO’s met maximum 10 werknemers, geeft een mooie
verscheidenheid van de verzekeringsdekkingen.
Buiten de verschillende overlijden- en invaliditeitgaranties, die vrij volledig zijn, weerhoudt
men het luik van de hospitalisatie in partnerschap met DKV.

Laten we er, voor de werkgevers en de makelaars die over een aantal diensten beschikken, een
“on line” beheersdienst aan toevoegen: onder andere, consultatie van de contracten en de
betaalde premies, aanvraag van documenten, berekening van de prestaties, enz.

Geniflex stelt, met een interessant rendement, een aangepaste oplossing aan iedere situatie
voor.

Swiss Life …vernieuwt

In de categorie innovatie van de Levensverzekeringen, komt de palm, dit jaar, toe aan Swiss
Life met My Workplace (dit jaar nog werden er vele dossier in deze categorie ingediend).

My Workplace is een beveiligd extranet platform (onmiddellijk gebonden aan het back-office
van de verzekeraar) waardoor het mogelijk is te communiceren en informatie, relatief aan de
groepsverzekering, uit te wisselen, wat ook het type product moge zijn.
We citeren volgende voordelen :

-  een «on-line» consultatie op ieder moment van de individuele situatie van elke
  aangeslotene voor zijn groepsverzekering;
-  een specifieke informatieconsultatie voor de werkgever (facturen, rekeninguittreksels);
-  centralisatie van de documenten relatief aan de groepsverzekering van de klant
  (reglement, voorwaarden, brochures, enz.);
-  procedure zonder papier voor alle verrichtingen relatief aan het beheer van het contract
  (en dit voor alle dekkingen);
-  verbinding mogelijk voor zowel klanten als tussenpersonen, enz.

Vivium : …winnende publiciteit

Dit jaar won Vivium de award voor de beste reclamecampagne naar het grote publiek of naar
de verzekeringssector toe.

Deze campagne (U, uw makelaar en VIVIUM. Zeker van elkaar.) was niet gericht op een
dienst of een specifiek product. Zij had als doelstelling de naambekendheid van de
verzekeraar te ontwikkelen, die zijn relatie met de makelaars, gebaseerd op een echt
partnership, meer waarde voor de uiteindelijke klant, naar voor wil brengen.

De film beschrijft alle daagse levenssituaties, symbolisch van de realiteit van een drieledige
relatie (klant, makelaar, verzekeraar). Het emotionele aspect van deze relatie, de verzekeraar
heeft willen aantonen dat deze partership-relatie altijd oplossingen biedt ten voordele van de
verzekerde. Het sobere aspect van deze boodschap heeft de leden van de jury verleid.

Prijs van de makelaars voor AGF Belgium

Dit jaar werd de award van de makelaars toegekend aan AGF Belgium met zijn formule Invest
for Life (globaal rendement van 5 % in 2005 en 5,25 % in 2004).

Deze award werd niet door de jury toegekend maar op basis van een enquête, gerealiseerd bij
de Belgische makelaars, vertegenwoordigt door Feprabel (Fédération des producteurs
d’Assurances de Belgique) en FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële
tussenpersonen).


Het zijn dus de makelaars zelf die besliste welke maatschappij met hun specifieke formule de
winnaar werd. De vragenlijst bevatte de volgende vraag: “Welk is, volgens u, momenteel het
beste product op de markt, rekeninghoudend met de volgende 4 criteria?” :
 - Technische kwaliteit en vernieuwing van het product
 - Voldoening van de klant
 - Kwaliteit van de dienst die door de verzekeraar aangeboden wordt ten voordele van de
klant.
 - Commerciële ondersteuning (geen rekening houdend met de commissie) en administratief
beheer van de verzekeraar ten opzichte van de makelaar.


Hulde aan de vrije dienstverlening

Bij deze editie 2006 werden twee maatschappijen in het kader van de vrije dienstverlening
(VDV) bekroond: NELL en Delta Lloyd Life (voor deze laatste maatschappij betreft het de
oude formule van Norwich Union, waarvan Delta Lloyd Life de algemene mandataris is).

NELL… in high risk

In de categorie high risk, komt de palm, dit jaar, toe aan de Luxemburgse NELL (Nord
Europe Life Luxembourg) voor zjin contract BKCP Opportunities. Het fonds Carmignac
Investissement, beheert door Carmignac Gestion, heeft op het geheel zeer goed rendementen
verkregen tijdens de bestudeerde perioden (1, 3 et 5 jaar).

Buiten de afwezigheid van uitstapkosten, merken we de specifieke overlijdensdekkingen op
(in optie):

a) De minimum garantie: het te betalen kapitaal bij overlijden van de verzekerde voor het
  einde van het contract mag niet minder zijn dan het bedrag van de stortingen.
b) De overlijdensgarantie 130 %: het te betalen kapitaal in geval van overlijden van de
  verzekerde voor het einde van het contract mag niet minder zijn dan 130 % van het bedrag
  van de netto stortingen.

Noteren we ook de mogelijkheid van automatische arbitrage zonder kosten die (in optie) het
volgende toestaat:

- elke maand de gerealiseerde meerwaarde van de actiefondsen (Take Profit) te verzekeren;
- een maximum niveau vast te leggen van de minderwaarde vanaf welke de investering
verzekerd zal zijn (Stop Loss);
- elke maand de oorspronkelijke gekozen “asset allocation” te herstellen (Rebalance);


Overlijdensverzekering van Delta Lloyd Life

 Ook dit jaar kaapt Delta Lloyd Life de palm van de overlijdensverzekering met
genivelleerde premies weg (het betreft de formule van ex-Norwich Union, die in deze
categorie al onder de awards werd bedolven). De Tijdelijke overlijdensverzekering met vast
kapitaal pakt nog steeds met een zeer competitief tarief uit.

Voor een verzekerd kapitaal van 100.000 EUR betalen een man en een vrouw van 30 jaar
gedurende 15 jaar een jaarlijkse premie van respectievelijk 193,63 EUR (153,76 EUR voor
een niet-roker) en 133,11 EUR (95,66 EUR voor een niet - rookster).
Voor een verzekerde van 45 jaar nemen deze premies toe tot 626,94 EUR voor een man
(488,18 EUR voor de niet-roker) en tot 486,61 EUR voor een vrouw (332,13 EUR voor de
niet - rookster).

								
To top