BYL dersler11MART09

Document Sample
BYL dersler11MART09 Powered By Docstoc
					DERS İÇERİKLERİ

PROTEİN ANALİZ YÖNTEMLERİ                                          BYL701
Sodyum dodesil sülfat (SDS), İzoelektrikfokus teknikleri, Çift yönlü protein yürütme, Kromotografik ve immünolojik analiz yönt
ve bilimsel amaçlarla kullanılması.

DENİZ BALIKLARI SİSTEMATİĞİ                                         BYL703
Denizlerde yaşayan çenesiz, kıkırdaklı ve kemikli balıkların sınıflandırılması, Türkiye denizlerinde bulunan balıkların tanınması, ya

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ                                             BYL705
Mikroorganizmalar ve gıda, Gıdalarda indikatör organizmalar ve spesifik patojenler arasında ilişkiler, Gıda muhafaza ilkel
Fermantasyon mikrobiyolojisi ve fermente gıdalar.

BİTKİ TAKSONOMİSİNİN PRENSİPLERİ                                       BYL707
Taksonominin anlamı ve amacı, Bitki sistemetiğinin tarihçesi, Sistematik kategoriler, Sistematikte kullanılan karakterler (mor
karakterler) ve bu karakterlerin açıklanması, Bitkilerde adlandırma, Adlandırma kuralları, Tür ve türe bağlı alt birimlerin adlandı
çeşitleri, Taksonomik kategorilerde aktarma, Ayırma, Birleştirme, Taksonomik terminoloji.

TÜRKİYE’DE ORMAN EKOSİSTEMLERİ VE SİNTAKSONOMİSİ                                  BYL717
Akdeniz bölgesinde ve iklimindeki orman ekosistemleri, Pinaceae familyasına ait cinsler ve türler: Pinus brutia, P. pinea,
Türkiye’deki yayılışları, Fagaceae familyasına ait cins ve türler (Quercuslar ). Karadeniz bölgesinde oseyanik iklimdeki orman e
Castanea sativa ormanlarının Türkiye’deki yayılışları C) Türkiye’de yayılış gösteren Pinaceae ve Fagaceae familyalarına ait orma

TOPRAK BİYOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR                                      BYL719
Toprak florası, Toprak bakterilerinin sınıflandırılması, Morfolojik grup, Besin grupları, Fizyolojik gruplar, Toprak bakterilerin
Annelidler ve Arthropodların genel özellikleri, Toprağın toprak mikroflorası ve faaliyetine etkisi, Enerji faktörleri, Kimyasal faktör

DÜNYA ÇÖLLERİ VE FLORASI                                           BYL721
Çöl olayının tanımı ve çeşitleri, Çöllerin genişliği, Sınıflandırılması, İnsanların çöller üzerine etkileri, Çöl iklimlerinin genel öze
özellikleri, Çöllerdeki insanlar, Populasyon, Habitat, Çöllerin ekonomik olarak değerlendirilmesi.

BOTANİK TERMİNOLOJİSİ                                            BYL723
Bitkinin genel görünüşüyle ilgili terminoloji, Yaşam süresiyle ilgili terminoloji, Eşey durumuyla ilgili terminoloji, Yaprakla ilgili (
vs.) terminoloji, Tüy örtüsü ile ilgili terminoloji, Çiçek ile ilgili (çiçek parçaları, çiçek durumları vs.) terminoloji, Meyve ile ilgili (m

TÜRKİYE’NİN ÇİÇEKLİ BİTKİLERİ I                                       BYL725
(GYMNOSPERM VE DİKOTİLLER)
Türkiye Florası üzerinde yapılan çalışmaların tarihçesi, Türkiye’nin coğrafi bölümleri, Topoğrafik yapısı ve iklimi, Floranın plan
Mediterranean bölge, Iran-Turanian bölge], Bu bölgelerin karekteristik bitkileri ve endemizim.
Uygulama: Floranın kullanılması, Peridophyta ve gymnospermaelerin tayin edilmesi.

POLEN MORFOLOJİSİ                                              BYL727
Polen nedir, Polenin morfolojik yapısı ve polen morfolojisinde kullanılan terminoloji, Jerminal zon, Strüktür, Skuluptür (Ornem
kimyasal içeriği, Homejen polenler, Heterojen polenler, Melezlerin polenleri, Polenlerin gelişimi (Evrimi), Polen etüdü, L-O Analiz

BİTKİ STRES FİZYOLOJİSİ                                           BYL729
Stres nedir, Hangi faktörler hangi bitkiler için stres yaratır, Bitkilerde stres faktörlerinin morfolojik göstergeleri nelerdir, An
mekanizmaları hangi biyokimyasal değişimlere yol açar, Yapraklarda şeker ve lipid mekanizmaları nasıl ilişkilenir, Stres toler
kapasiteleri arasındaki ilişki ve bitki gelişimine etkileri.

BİTKİ FİZYOLOJİSİNDE           DENEYSEL       VE   İSTATİSTİKSEL           BYL731
YÖNTEMLER
Çalışma yapılacak konu, Bitkilerin seçimi ile ilgili ön bilgi taraması, Deneysel materyallerin planlanması, İşleme sokulma
düzeneklerinin analizleri, Büyüme analizleri, Bilgisayar ve çözümlemeler, Verilerin işleme sokulması, İstatistiksel yöntemler.

LİKEN BİYOLOJİSİ                                             BYL733
Liken yapısında yer alan (fotobiyont) alglerin biyolojik yapısı ve özellikleri. Liken oluşturan (likenleşmiş mantarlar)(mikobiyont) b
ve gelişme. Liken fizyolojisi; solunum, fotosentez, besin ve mineral maddelerin döngüsü, biyokimyası ve sekonder metabolitler. Li

EKONOMİK BOTANİK                                             BYL735

Faydalı bitkilerin ekonomik değerlendirmeleri

MİKROORGANİZMA GENETİĞİ                                          BYL737
Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin kromozomları, DNA’nın replikasyonu, Genetik bilginin transkripsiyonu ve translasyonu, Mut
neden olan etkenler, Ames testi, Genetik rekombinasyon, Genetik transformasyon, Transdüksiyon, Plasmidler, Konjugasyon, Trans

MİKOLOJİ                                                 BYL739

Giriş, Sistematiği, Fungusların bölümlerine ait anahtarlar, Myxomycota, Cıvık funguslar ve benzer organizmalar, Eumyco
Ascomycotina (Ascomycetes), Basidiomycotina (Basidiomycetes), Deuteromycotina (Fungi Imperfecti ).

BİTKİ HASTALIKLARI                                            BYL741

Bitki hastalıkları, Bulaşıcı hastalıklar ve bulaşıcı olmayan hastalıklar, Bulaşıcı hastalıklara sebep olan etmen ve etkenler.
TEMEL BAKTERİYOLOJİ                                            BYL743
Bakterilerin fonksiyonu, Morfoloji, Yapı ve çevresi. Thallophyta, Bacteriophyta, Microtatobiotes, Virales (Viruslar, Viral enfek
Eubacteriales, Pseudomonadales, Chlamydobacteriales, Actinomycetales, Myxobacteriales, Spirochaetales, Hyphomicrobiales, Car

İLERİ MİKOLOJİ                                              BYL745
Giriş, Mikoloji’nin esasları, Mantarların sınıflandırılması, Mantar hücresi kimyası, Mantarlarda molekül mimarisi, Mantar metabol
Spor oluşumu: Çevre faktörleri, Spor oluşumunun biyokimyası, Spor dinlenmesi ve çimlenmesi, Singami olayı, Fungisid’ler,
Maddelerin bozunması ve bunun önlenmesi, Mantarların endüstride kullanılması, Mantar kültür koleksiyonlarının muhafazası.

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONUN TEMELLERİ                                BYL747
Sterilizasyon ve dezenfeksiyonla ilgili kavramlar, Isı, ışık ve filtrasyonla sterilizasyon, Kimyasal yöntemlerle mikroorganizm
ajanlar, Antibiyotikler ve antibiyotiklerin etki mekanizmaları, Prokaryotlardan elde edilen antibiyotikler, Virüslerin kontrolü, M
antimikrobiyal maddelerin araştırılması

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER                                 BYL751
Proteinlerin analizi ve miktar tespiti, Elektroforetik ayırma, (SDS-PAGE ve çift yönlü elektroforez), İzoelektrik odaklama (IEF), Pr
yöntemleri, Separasyon değerlendirilmesi, Analitik işlemlerde verimlilik, Enzimatik analiz ve aktivite belirleme yöntemleri, Molek
analizi, RNA’nın saflaştırılması ve analizi, Nükleik asitlerin elektroforezi, Rekombinant DNA molekülünün yapılması, Rekomb
Klonlanan DNA’nın mutagenezi, Memeli hücrelerine DNA’nın tanınması, Gen izolasyonu ve analizi, Nükleik asit immobiliz
İmmünolojik yöntemler; Western–Blot, Southern–Blot, ELISA, SPR, Bağlanma analizleri, Biyomolekül analiz teknikleri, DNA-P
neoplastik (Kanser) ilaçları, Shark cartilage ve Kanser.

BİYOLOJİK TERİMLER VE UYGULAMALI İNGİLİZCE I                              BYL755
Biyolojik terimlerin detaylı bir şekilde kavratılması, İngilizce yazılmış kitap, dergi ve makaleleri okuma, anlama, anlatma ve anlaşı


TERATOLOJİ I                                              BYL757
Teratolojinin tarihsel geçmişi, Tıbbi ve kimyevi teratolojik maddeler, Kullanılmakta olan test teknikleri, Yeni metodlar, Güvenilir t

İHTİYOLOJİ                                               BYL759
Balıkların sınıflandırılması, Evrimi, Dış morfolojisi, İç morfolojisi (anatomi), Fizyolojisi (Hareket, Beslenme, Büyüme, Dolaşım, S
dağılımı.

HÜCRE ÇEKİRDEĞİ, KROMATİN VE KROMOZOMLAR                                BYL763
İnterfaz nukleusunun ince yapısı, Nukleus zarının ince yapısı ve görevi, Nukleus porları, Nukleus laminası kromatinin moleküler y
ve kromozom morfolojisi.

BİTKİ DOKU KÜLTÜRLERİ                                          BYL769
Bitki doku kültürü önemi ve tarihçesi, doku kültürü laboratuarı ekipmanları ve materyallerin hazırlanması, bitki doku kültürü sistem
embriyo kültürü, anter kültürü), Bitki rejenerasyonu (organogenez, somatik embriyogenez)

SİTOPLAZMİK ORGANELLER I                                        BYL771
Endoplazmik retikulum (kimyasal yapısı, fizyolojik rolleri, biyogenez), Golgi apareyi, Lizozomlar, Mitokondriler.

TOPRAKTAKİ BİTKİ PATOJENLERİ                                      BYL702
Giriş, Toprak, Su, Sıcaklık, Toprak havalanması, Konukçu gelişmesi ve baskı, Mantar gelişmesini durdurma olayı, Kök çevresi orta
TÜRKİYE’NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ                                   BYL704
Bitki ve hayvanların genetik kaynakları, Bitki grupları, Endemik bitkiler, Bitkilerden yararlanma, Yaygın bitki formasyonları, Orm
su faunası, Deniz faunası ve belirlenen tür sayıları, Sürüngenler ve çeşitleri, Türkiye’nin kuşları ve genel özellikleri.

SİTOLOJİK VE EMBRİYOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ                             BYL706
Işık mikroskobu çalışmaları için ezme preparasyon ve daimi preparasyon teknikleri, Bir bitkinin somatik kromozomlarının analizi
canlılık testleri ve polen mitozu ezme preparasyon tekniği ile dişi organdaki gelişim evreleri.

BİTKİ SÜKSESYONU VE KLİMAKS İNCELEME METODU                               BYL708
Süksesyon tanımı, Süksesyon çeşitleri, Fenolojik değişimler, Sekonder süksesyon, Primer süksesyon, Hidroser, Subser, Süksesy
Klimax çeşitleri, Subklimax, Disklimax, Potansiyel klimax.

TOPRAK BİYOLOJİSİ                                            BYL720
Toprak populasyonu ve onun değeri, Bakteriler, Actinomycetes, Funguslar, Algler ve Cyanobacteria, Toprak faunası, Toprakta
substratların azalması, Humusun ayrışması, Metan formasyonu ve oksidasyon, Azot devri, Organik nitrojen ihtiva eden bileşikler
fiksasyonu, Simbiyotik azot fiksasyonu, Azot fiksasyonunun mekanizması, Organik sülfür ihtiva eden bileşiklerin ayrışması, Assim

TÜRKİYE’NİN ÇİÇEKLİ BİTKİLERİ II                                       BYL724
Türkiye Florası adlı eserin kullanılması, Türkiye florasının önemli olan familyaları, Özellikleri, Kapsadıkları cins ve türler bun
çalışma yapılması düşünülen familyalar.

BİTKİLERDE GELİŞME VE STRES FİZYOLOJİSİ                                    BYL726
Stres faktörlerine genel bakış, Su stresi ile fizyolojik ve morfolojik tepkimeler, Toprak yapısı ve su alım arasındaki ilişkiler, Topra
mineraller ile ilgisi ve bitki gelişimi üzerine etkileri, Hava kirliliği, endüstriyel kirlenmenin bitki üzerindeki olumsuzlukları, İklim d
BİTKİLERDE FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ORGANİZASYON                              BYL728
Bitki hücre yapısı ve teoriler, Kök sistemleri, Çözünmüş organik maddelerin taşınması, Mineral gereksinmesi ve alımı, Karbonhidr
sorunları, Tohum uyuşukluğu, Çimlenme, Vejetataif büyüme, Çevresel etkilere uyum, Mikrotubül ve mikrofilamentlerin bölünmed
direnç, Öncü vakuoller, Bitki doku analizleri, Bitki üreticiliği, Bitki hücre genişlemesi, Edilgen taşıma.

VEJETASYON EKOLOJİSİ                                             BYL730
 “Vejetasyon” nedir, Kökeni, Gelişimi, Vejetasyon araştırmalarında temel bilgiler, Çevre ve özellikleri, “Bitki Birliği (Asosi
(Kuadrat)” ve tipleri, Biyolojik tipler (Hayat formları), Biyolojik spektrum ve önemi, Bitki Formasyonları (Vejetasyon Tipleri), Fo
Bolluk, Örtüş, Yoğunluk, Sosyabilite, Dağılış ve yayılma, Tekerrür (Frekans), Vejetasyonun yapısı, Yatay yapı, Dikey yapı, Can
önemi, Vejetasyonun sınıflandırılması, “Süksesyon” ve tipleri, “Klimaks” ve tipleri, Vejetasyon ekolojisi araştırma metodları (Bu k

EKOSİSTEMATİK                                                 BYL732

Giriş, Habitatlar ve bu habitatların özellikleri, Ortamsal ilişkiler, Biyotik ilişkiler, İklimsel ilişkiler, Edafik ilişkiler, Mekân iliş
Tipler), Diyaspor tipleri, Fidelite, Vitalite (Canlılık, hayatiyet), Yaprak büyüklüğü, Pollinasyon (Tozlaşma) (Bu sayılan özellikler
yapılacaktır).

LİKENOLOJİDE TAYİN VE İNCELEME YÖNTEMLERİ                                   BYL734
Liken materyali toplama yöntemleri. Materyalin kurutulup saklanması. Herbaryum materyali olarak saklama. Herbaryum zarfların
Basit kimyasal testler uyguylanması. Tayin anahtarlarının cins ve tür seviye tesbitinde kullanılması.

MİKROBİAL EKOLOJİ                                               BYL736
Doğada mikroorganizmalar, Mikrobial ekolojide yöntemler, İdentifikasyon ve sayım, Nukleik asit araştırmaları, Flourescent antiko
mikrobiyolojisi, Kaplıca menfezleri, Metanogenesis ve syntrofi, Biojeokimyasal devreler, Azot, kükürt ve demir devri, Bitki
simbiyotik yaşam, Mikrobiyal hastalıklar epidemiyolojisi. Mikrobial toksinler, Kirlenme (Polusyon) mikrobiyolojisi.

İLERİ MİKROBİYOLOJİ                                              BYL738
Giriş, Mikrobiyoloji ve diğer bilimler ile ilgisi, Mikroorganizmaların insan hayatını etkilemesi, Mikrobiyolojinin tarihçesi ve önc
Bakteri’ler, Riketsiya’lar, Virüs’ler.

ZEHİRLİ BİTKİLER                                               BYL740
Giriş, Zehirlilik prensipleri, Alkaloid’ler, Glikozid’ler, Nitrat’lar ve Nitrit’ler, Tanen’ler, Zehirli mantarlar, Zehirli Bitkiler.

ACTINOMYCETES                                                 BYL748
Giriş, Actinomycetes, Bulunuşu ve yapısı, Sınıflandırma, Fizyolojik özellikler ve biyokimyasal yapılar, Actinomycete’ler ve doğal

TERATOLOJİ II                                              BYL752
Teratolojinin tarihsel geçmişi, Tıbbi ve kimyevi teratolojik maddeler, kullanılmakta olan test teknikleri, Yeni metodlar, Güvenilir te

TEZ VE MAKALE YAZIM TEKNİĞİ                                       BYL754
Makale, kitap, dergi okuma tekniği, Not alma tekniği, Tez ve makale düzeni, Verilerin açıklanması tartışılması.

İLAÇ AKTİF MADDELERİ                                          BYL758
İlaçların elde ediliş kaynakları, Kimyasal yapı ve ilaç etkisi arasındaki ilişki, İlaçların sınıflandırılması, Sinir sistemine etki
Dokulardan salgılanan mediatörler ve bunların üzerinde etkili olan ilaçlar, Vitaminler ve vitamin kombinasyonları, İmmunolojik
Antibiyotikler, Anti-fungal ilaçlar, Anti-neoplastik (Kanser) ilaçları, Shark Cartilage ve kanser.

MOLEKÜLER İMMUNOLOJİ VE İMMUNOLOJİK YÖNTEMLER                              BYL760
İmmün sistemin hücreleri, Lenfosit sistem, antijen reseptör molekülleri, Antikor yanıtta hücre işbirliği, antijen tanıma, İmmün si
bakteriye ve mantara karşı bağışıklık, Timör bağışıklığı, Bağışıklık yetersizliği, AIDS’te immün sistem, Transplantasyon, otoba
düzenleme, İmmünolojik teknikler; ELISA ile antijen tespiti, Hibridoma tekniği ile monoklonal antikor üretimi, Monoklonal antik
saflaştırması, Antijen-antikor etkileşimi, Radioimmün testi, İmmünoblotlama (Western–Blot, Southern–Blot), Immuno çökeltme,
etkileşimi ölçümü ve değerlendirilmesi.

BİYOLOJİK TERİMLER VE UYGULAMALI İNGİLİZCE II                              BYL750
Biyolojik terimlerle birlikte öğrencilerin İngilizce dergi, makale, kitap ve gazete yazılarını anlama, anlatma, anlaşılır bir Türkçe
yeteneğinin kazandırılması

DENİZ MEMELİLERİ                                            BYL764
Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları, Mysticeti ve Odontoceti olarak adlandırılan iki subordoyu içeren Cetacea ordosunda sı
Akdenizde yaşayan türlerin sınıflandırılması. Akdenizde mevcut deniz memelileri, yerel adları, tanımlamaları, habitat, yiyecek ve b
LİMNOLOJİ                                                BYL766
Suyun yeryüzünde dolaşımı, İç sulara genel bakış, Göllerin jeolojik yapısı, morfolojisi ve suyun zonasyonu, Suyun fiziksel ve k
evolusyon, Akarsu tipleri, Akarsularda zonasyon, Fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri, Kirli sular, Örnek alma.

BİTKİ HORMONLARI                                            BYL742
Bitki hormonlarının çeşitleri, Kimyasal yapı ve biyosentez mekanizmaları, Etki tarzları ve bir bitkinin gelişim evrelerindeki örne
absisyon olaylarında, dormanside, meyvelenmedeki etkileri incelenecektir.

BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ                                          BYL762
Bitkilerin önemi, bitki genomu: bitki genlerinin organizasyonu ve anlatımı, bitkilere gen aktarım yöntemleri, biyoteknolojik yöntem

SİTOPLAZMİK ORGANELLER II                                        BYL770
Koloroplatslar (kimyasal yapısı, fizyolojik rolleri, biyogenez), sentrioller, peroksizomlar, nukleus, nukleoplazma, nukleus zarı, nucl

ELEKTRON MİKROSKOPİSİ TEKNİKLERİ                                    BYL772
Elektron mikroskopisi tarihçesi, kuruluş prensipleri, şematik yapısı, tipleri (SEM-TEM), sitolojide elektron mikroskobu, elektr
preparasyon tekniği, elektron mikroskobu için fiksasyon ve boyama, ultramikrotomi, bıçakların hazırlanması, gridler, kesitlerin kon

İNSAN GENETİĞİ                                             BYL801
Üreme organları, Üreme hücreleri ve döllenme, Embriyonik gelişme, Eşey tayini, Genetik anormallikler, Çevre ve kalıtım.

EROZYONU ÖNLEMEDE KULLANILAN                     BİTKİ    TÜRLERİ
BİYOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ                                          BYL803
Toprak erozyonuna tesir eden faktörler, Su erozyonu ve sınıflandırılması, Su erozyonunun önlenmesinde bitki örtüsünün rolü ve ç
formlu bitkilerin biyolojisi, Erozyonu önlemede kullanılacak ağaç, çalı ve otsu formda olan bitki türleri, Erozyona karşı alınacak ted
İLERİ BİTKİ ANATOMİSİ I                                           BYL805
Bitki kısımları ve farklı dokuların yapısı (Epidermis, parankima, kollenkima, sklerenkima, ksilem, floem), Kök, Gövde, Yapra
anatomik yapıları.
Uygulama: Bitki doku ve kısımlarından kesit alınması ve bu kesitlerden fotoğraf çekilmesi ve çizim aleti yardımıyla çizimlerin yap

BAKTERİ METABOLİZMASI                                            BYL807
Mikroorganizmaların metabolizması hakkında genel bilgi, Besiyerleri, Mikroorganizmaların enerji ihtiyaçları, Mikroorganizmala
redüksiyon reaksiyonları, Elektron taşıma zinciri, Yüksek enerjili bileşikler, Fermentasyon:Embden-Meyerhof yolu, Solunum ve
Farklı enerji üretim yolları.

VEJETASYONUN FİTOSOSYOLOJİK İNCELEME METODLARI                               BYL821
Vejetasyon çalışmalarında fitososyolojik nomenklatür tipleri, Sintaksonların hiyerarşik sistemleri, Sintaksonların yayınlanma
Bitkilerde sintaksonomik değişim metodları, isim ve epitetlerin seçim metodu ve authorun verilişi.

GYMNOSPERMLERİN SİSTEMATİĞİ                                         BYL823
Gymnospermlerin genel karakterleri; sistematik terminoloji; familya, cins, türler ve bunların karakteristik özellikleri; Türkiye’deki

POLLUSYON EKOLOJİSİ                                             BYL825
Hava kirlenmesi, Sürekli içilen sigara vs. den kaynaklanan dumanlar, Endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan kirleticiler, Taşıt e
etkileri, Hava kirliliğinin bitkilerdeki olumsuz etkileri, Bitkileri olumsuz etkileyen bazı kirleticiler, Kükürt dioksit, FDK (fotoki
partiküllerin etkileri, Radyoaktif Madde Kirlenmesi, Radyasyon ve bitkiler üzerindeki etkileri, Toprak Kirlenmesi, Pestisitler ve
kimyasallar ve etkileri, Ağır metallerle kirlenme, Ağır metallerle kirlenmiş karasal ortamların biyolojik olarak arıtılması, Su kirlenm
üzerindeki olumsuz etkileri, Sucul ortamların biyolojik olarak arıtılması.

HAVA KİRLİLİĞİNİN BİYOLOJİSİ                                        BYL829
Giriş, Birinci sınıf karşılıklı etkileşimler, Bitkilerin hava kirleticiler için kaynaklar ve birikme yerleri olarak işlev görmesi, İki
kirleticileri tarafından etkilenmesi, Üçüncü sınıf karşılıklı etkileşimler, Bitki ekosistemlerinin hava kirleticileri tarafından çok kötü e

BESİN MİKROBİYOLOJİSİ                                            BYL831
Mikroorganizmalar ve bunların besinler içindeki gelişmeleri, Mikropların yarattığı zorluklar, Besinlerin bozuşması ve
Mikroorganizmaların endüstri maksatları için yetiştirilmesi, Hücre kültürleri, Besin üretiminde kullanılan fermentasyon olayları,
Besinlerin mikrobiyoloji usulleri ile incelenmesi, Besinlerin muhafazası, fermente edilmiş besinler, endüstride mikrop enzimleri,
proteini’nden ibaret besinler olarak mikroorganizmalar.

MİKROORGANİZMA KÜLTÜR TEKNİKLERİ                                      BYL833
Kültivasyon (Yetiştirme) için genel usuller, Giriş, Kültür besin ortamlarının hazırlanması, Bakteri kolleksiyonları, Bakterile
Bitkilerden patojen bakterilerin ayrıklanması, Süt ve süt mamüllerinden bakterilerin ayrıklanması, Bakterilerin muhafaza
sınıflandırılması, Laboratuvar metodları, Mantarların ayrıklanması, Mantarların muhafazası.


İNSAN BESLENMESİ YÖNÜNDEN MANTARLAR                                     BYL835
Giriş, Mantar morfolojisi, Mantar ekolojisi ve fizyolojisi, Mantar sınıflandırılması, İnsanlar için mantarların önemi, Zehirli man
mantarlar, Mantarların besin değeri, Mantarlardan faydalanma, Kül analizi sonuçları, Mantarların tıp ile ilgili etkileri, Kültürü yapıl
olarak mantarlar, İlaç imalinde mantarlar, Şapkalı yenen mantarların tanınma özellikleri.

TEMEL VİROLOJİ                                               BYL837
Viruslar ve parazitizm, Virusların kültürü, Virusların saflaştırılması, Virusların fiziksel ve kimyasal özellikleri, Virusların üretilmes

FUNGAL BÜYÜME İÇİN FİZİKSEL ÇEVRE KOŞULLARI                                BYL839
Sıcaklık, Metabolizma üzerine etki, Büyüme üzerine etki, Sınır sıcaklıkların aşılması, Hidrostatik basınç, Biyosferin derinliğine
basıncın etkisi, Işık, Yönlendirilmemiş cevaplar, Yönlendirilmiş cevaplar, Işık etkinliklerinin mekanizması, Radyasyonun etkiler
eden radyasyonun funguslar üzerindeki etkileri, Ultraviyole radyasyonunun funguslar üzerine etkileri.

HİSTOLOJİK METODLAR                                            BYL841
Canlıdan doku alınması, Korunması, Mikroskopta incelenmesi için Hazırlanması, Doku ve hücre kültürlerinin histolojik prepa
Metodların uygulanması.

İMMOBİLİZE ENZİMLER VE BİYOSENSÖR TEKNOLOJİSİ                               BYL843
Structure of Enzymes, Enzyme Separation and Purification in Industry, Analysis of Enzymes, Immobilized Enzymes and Met
Immobilizitation of Antibody and Receptor, Biosensors, Biomolecular Analysis Technique, Essential Components of A BIA Applic
Immobilizing Haptens on Sensor Chip, Receptor Biosensors and Procedure of the Immobilization, Procedure of the Interaction An
of Antibodies, Application of Biosensors in Medicine, Genetic Engineering and Industry.

DENİZ EKOLOJİSİ                                              BYL847
Denizel ekosistemin yapısını oluşturan biyotik öğeler (fitoplankton, zooplankton, bentos, nekton, nöston) ile abiyotik öğelerin (ışık
Suda çözünmüş oksijen, Besleyici elementler, Su hareketleri vb. tanımı. Ayrıca, abiyotik öğelere etkileri, biyotik öğelerin arasındak

TOHUM BİYOLOJİSİ                                              BYL827
Angiosperm tohumlarının yapısı, Gelişimi, Tohum kabuğunun gelişimi ve yapısı, Tohum tipleri ve dağılma mekanizmaları, Tohum
Tohumlardaki besin maddeleri, Tohumların depolanması, Tohum dormansisi ve tohumların insanlar için önemi ve kullanım alanlarÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ                                           BYL802
Giriş, Toprak mikrobiyolojisi, Hava ve su mikrobiyolojisi, Evlik su ve atık su mikrobiyolojisi, İnsan vücudunun olağan mikrop flor

DENİZ KİRLENMESİ                                              BYL804
Deniz kirlenmesi ile ilgili faktörlerin ve kirlenmesi tiplerinin (termik; evsel atıkların sebep olduğu; kimyasal; radyoaktif) tanım
organizmalar üzerin etkisi, Denizlerde kendi kendini arıtma (otoepürasyon).Monitoring kavramı. Türkiye denizlerinde kirlenme ve

ANGİOSPERMLERİN SİSTEMATİĞİ                                        BYL828

Angiospermlerin genel karakterleri, Sistematik terminoloji, Familya, Cins, Türler ve bunların karakteristik özellikleri.

HÜCRE BİYOLOJİSİNDE ÖZEL KONULAR                                      BYL808
Kısa bir prokaryotik hücre tanıtımından sonra ökaryotik hücrenin moleküler yapısı, Hücresel transport, Hücresel etkileşim, Hü
Nukleus, Kromatin, Kromozomlar, Hücre döngüsü, Hücre ölümü, Hücre farklılaşması konuları yapısal ve moleküler düzeyde incele
ANADOLU’DAKİ  TIBBİ ÇİÇEKLİ                BİTKİLERİN       ETKEN
MADDELERİ, SİSTEMATİĞİ                                           BYL822
Tıbbi bitkilerin tanınması bulundukları yerler, Tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, Drogların hazırlanışı, Tıbbi bitkilerin bileşimi, E
Bitkilerin tedavi etkilerine göre sınıflandırılmaları.

TÜRKİYE’NİN FİTOSOSYOLOJİK ÜST BİRİMLERİ
VE EKOLOJİSİ                                                BYL824
Querco-Fagea üst sınıfının birimleri, Quercetea pubescentis sınıfı, ordosu ve alyanslarının karakteristik türleri, Querco-Fagetea s
orman vejetasyonu ve ekolojisi, İç Anadolu’nun çalı ve step vejetasyonu.

İLERİ BİTKİ ANATOMİSİ II                                          BYL826
Bitki kısımları farklı dokuların yapısı (Epidermis, parankima, kollenkima, sklerenkima, ksilem, floem), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçe
yapıları.

KENTSEL EKOLOJİ                                              BYL806
Kentsel habitatlar ve bu habitatların özellikleri, İnsan etkisi altında oluşmuş olan yeni ekolojik şartlar ve bu şartların bitkiler üzerin
özellikleri, Kentsel çevrede gelişen bitkiler ve kommüniteler, Kentlerde gelişen yerli ve yerli olmayan türler, Kentsel ortamlarda
gelişen bitkilere etkileri, Yapılaşma ve sanayileşme ve bu faktörlerin kentsel ortamlarda gelişen bitkilere etkileri, Kentsel habitatlar

SÜS BİTKİLERİNİN HASTALIKLARI                                       BYL830
Giriş, Simptomlara göre hastalıkların sınıflandırılması, Sebeplerine göre hastalıkların sınıflandırılması, Bitki hastalıkları ile mücade

ENDÜSTRİ MİKROBİYOLOJİSİ                                          BYL832
Mikroorganizmalar ve endüstri, Endüstri maksatları için mikroorganizmalar üzerinde biyoloji mühendisliği, Bakterilerin endüstride
endüstride kullanılması, Küf mantarlarının endüstride kullanılması, Hibridoma’lar ve monoklon antikor’lar, Bağışıklık için kullan
madencilik, Besinlerden başka maddelerin bozunması, Tahlil mikrobiyolojisi, Kağıt hamuru’nun, kağıt’ın ve boya maddeleri’nin
biyoloji ile ilgili yönleri.

YENEN MANTAR YETİŞTİRİLMESİ                                        BYL834
Mantar nedir, Şapkalı mantarların ve yer mantarlarının biyolojisi, Beyaz mantar (Agaricus bisporus)’un yetiştirilmesi, Sa man ma
edodes)’in yetiştirilmesi, Gerçek yer mantarı (Tuber melanosporium)’un yetiştirilmesi, Odunda gelişen bazı Basidiomycetes sınıf
toprakta gelişen mantarların yetiştirilmesi.

VİRUS KONUKÇU İLİŞKİSİ                                           BYL836
Bitkilerde virus-konukçu ilişkileri, Konukçunun enfeksiyonu, Genetik informasyonun realize edilmesi, Virus sentezi, Konukçu
Virusların özellikleri ve orijinleri, Virusların symptomları, Hastalıkların epidemiyolojisi ve ekolojisi, Virus hastalıklarını kontrolü.

FUNGAL BÜYÜME İÇİN KİMYASAL ÇEVRE KOŞULLARI                                BYL838
Ortam, makro ve mikro besin maddeleri, Vasatların sınıflandırılması, Genel anlamlar, Bir vasatı teşkil eden maddeler, Karbon
Karbon kaynaklarının misel meydana getirmesindeki etkinliği, Belirli karbon kaynaklarının kullanılmasında karşı karşıya gelin
Biyosentetik kapasitedeki değişmeler. Çevre koşullarından etkilenme, Taksonomik ve ekolojik görüşler, Büyüme faktörleri, Ge
grupları.

DOKU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ                                      BYL834
Çeşitli doku ve hücre kültürleri, Kültür ortamları, Kültürlerin incelenmesi, Hücre büyümesi, Analiz yöntemleri ve kullanım alanları

SİTOKİMYAYA GİRİŞ                                             BYL848
Sitokimya nedir? Hücrelerin kimyasal yapıları, kimyasal yapıyı oluşturan komponentler, hidrolazlar ve fonksiyonları, asit fosfotazla

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:125
posted:3/23/2012
language:Turkish
pages:9