Sherni ifodali yod olish by 29u1Us

VIEWS: 336 PAGES: 13

									               "O’qish"
         I chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

T/r             Mavzu            soat
 1  O’zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi      1
 2  Asrga tatigulik kun                 1
 3  O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi      1
 4  Iqboli buyuksan                   1
 5  “Assalom, Neksiya”                 1
 6  Istiqlol taronasi.                 1
 7  Bo'lim yuzasidan takrorlash.            1
 8  Sinfdan tashqari o’qish.              1
 9  O'zbekiston.                    1
10  1 - MSNI. Serquyosh o'lka              1
11  Toshkentnoma.                    1
12  Dehqon bobo va o'n ikki bolakay qissasi.      1
13  Mardlik va aql yorug'ligi.             1
14  Xalq.                        1
15  Xotira                       1
16  2 - MSNI. O'tilganlarni mustahkamlash        1
17  Sinfdan tashqari o'qish               1
18  Oltin fasl                     1
19  Kuz                         1
20  Qovun sayli                     1
21  Qovun sayli (mustahkamlash)             1
22  Dehqon                       1
23  Bo’lim yuzasidan savol va topshiriqlar       1
24  Sinfdan tashqari o’qish               1
25  Salomlashish odobi                 1
26  Odamdan nima qoladi?                1
27  Odamdan nima qoladi? (mustahkamlash)        1
28  Har kim etkanin o’rar                1
29  Ustozinga rahmat                  1
30  Sodda qishloqi va uning eshagi qissasi.       1
31  Chaqimchiga mukofot                 1
32  Omonatga xiyonat                  1
33  3 - MSNI. (notanish matn)              1
34  Hadislardan namunalar                1
35  Bo'lim yuzasidan takrorlash             1
36  Sinfdan tashqari o'qish               1
37  Boychechak                     1
38  Tuyalar                       1
39  Oftob chiqdi olamga.                1
40  Laylak keldi,yozbo'ldi               1
41  Xo 'p hayda                     1
 42  Chori chambar                       1
 43  4 - MSNI.Takrorlash                    1
 44  Davlat                           1
 45  Ilm avzal                         1

               MSNI o’tkazish jadvali

             1-MSNI      2-MSNI    3-MSNI     4-MSNI
MSNI o'tkazilish
             10-dars     16- dars   33- dars    43- dars
muddati
MSNI o'tkazilish   Sherni ifodali          O’qish
                     Test-sinovi        Test-sinovi
shakli         yod olish           texnikasi
Ishga berilgan vaqt    40        20      40       20
BKM elementlari
              5        10      5       10
soni
NISB            5        10      5        5


                    1 –MSNI

Mavzu: Serquyosh o'lka
Maqsad: O'qituvchilarni vatanga mehr - muhabbat ruhida tarbiyalash
Nazorat shakli: She' runi yod olish
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. She'rni to'liq yoddan bilish.
2. So'zdan ketma-ketligini buzmaslik.
3. Urg'uni to'g'ri qo'yib yodlash.
4. She'r ohangiga rioya qilish.
5. She'r matni mazmunini bilish.

                    2 –MSNI

Mavzu: O'tilganlarni mustahkarnlash.
Maqsad: O'quvchilarning matn yuzasidan olgan bilimlarini aniqlash
Nazorat shakli: Test-sinovi.
1. Serquyosh o'lkamiz nomi nima deb ataladi?
a) Qirg'iziston  b) Turkmaniston     d) O'zbekiston
2. She'rni davom ettiring. Do'stlar mening yurtimni...
a) O'zbekiston deydilar b) dong'i tutgan dunyoni    d) bog'-u bo'ston deydilar
3. "Davlat" ertagining qahramonlari kimlar?
a) dehqon va uning bolalari
b) podhso va vazirlar
d) kampir va qizcha
4. "O'zbekiston" she'rini kim yozgan?
a) Abdulla Oripov     b) Zafar Diyor  d) Erkin Vohidov
5. O'zbekistonning poytaxti qaysi shahar?
a) Buxoro b) Toshkent      d) Samarqand
6."Bulbul chamanni sevar, odam vatanni" maqoli nima haqida?
a) mehnat haqida b) Vatan haqida d) gul haqida
7. "Xalq" she'rini kim yozgan?
a) Cho'lpon     b) Abdulla Oripov    d) Zafar Diyor
8. "Chizolmaysan, - dedi Samad tap tortmay. Bu senga shuncha-ki rasm emas". Bu
so'zlar qaysi hikoyadan olingan?
a) "Assalom, Neksiya!" b) "Xarita"     d) "Asrga tatigulik kun"
9. "Toshkenthorna" dostonining muallifi kim?
a) Miraziz A'zam b) Cho'lpon      d) Maqsud Shayxzoda
10. O'zbekistonda qanday yangi zavod qurildi?
a) paxta zavodi b) mashina zavodi      d) non zavodi
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Yashayotgan o'lka nomini bilish
2. She' ruing davomini bilish
3. Berilgan she' ruing davomini bilish
4. She'rning mullifini bilish
5. O'zbekistonning poytaxtini bilish
6. Maqolning mazmunini bilish
7. She'r muallifini bilish
8. Hikoyadan berilgan parchani bilish
9. Daston muallifini bilish
10. O'zbekistonda yangi qurilgan zavod haqida bilish

                   3 . MSNI

Mavzu: (Notanish matn)
Maqsad: O'quvchilaming bilim, qobiliyat ko'nikma va malakalarini oshirish
Nazorat shakli: O'qish texnikasi.
Tekshirishi lozim bo'gan BKM elementlari soni va nomi:
1. Harflami to'g'ri talaffuz qilish
2. Gap ohangiga ko'ra obrazli o'qish
3. Ravon o'qish
4. Gapdagi tinish belgilarini talaffuzda aks ettirish
5. Urg'uga rioya qilish.

                   4 . MSNI

Mavzu: Takrorlash.
Maqsad: O'quvchilarning BK.Melementlarini aniqlash.
Nazorat shakli: Test - sinovi.
1. Kuz fas1idatabiatda qanday o'zgarishlar bo'ladi.
a) bog'lar va o'tloqlar sarg'ayadi  b) bog'lar va o'tloqlar yam-yashil
d) bog'lar va o'tloqlar o'sadi
2. "Kuz" she'rining muallifi kim?
a) A. Oripov     b) Sh. Sa'dullayeva     d) Z. Diyor
.3. Qaysi oylar kuz fasliga kiradi?
a) oktabr, noyabr b) avgust, sentabr, oktabr      d) sentabr, oktabr, noyabr
4. Quyidagi maqollardan qaysilari kuz haqida.
a) ona bilan bola, gul bitan lola     b) yer haydasang, kuz hayd~
d) mehnat, mehnatning tagi rohat
5. Bolalami polizga kim olib bordi?
a) ota-onasi     b) tog'asi d) xolasi
6. Qanday holatda salom berishmaydi?
a) kattalar o'tirganda   b) ovqatlanayotganda
d) yaxshi nom oladi, ko'r, ezgu kishi
7. Yomonlar nasibi el-yurt qarg'ishi, qaysi matndan?
a) har kim ekkanini olar      b) odamdan nima qoladi?      d) ustozingga
rahmat
8.0limjonning ko'zi nimaga tushdi?
a) yong'oq daraxtiga    b) yong'oqqa     d) a, b javoblari to'g'ri
9. Saburga ketayotgan kishi do'stiga nimani topshirdi?
a) muhrlangan xaltaeha       b) oltin   d) o'gitlar
10. Hadis nima?
a) muqaddas manba      b) qur'on d) o'gitlar
Tekshirishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
I.Tabiat o'zgarishini bilish
2.She'r muallifini bilish
3.Kuz oylarini bilish
4.Kuz haqidagi maqolni bilish
5.Asar mazmunini bilish
6.Salom berish qoidasini bilish
7.Matn mazmunini bilish
8.To'g'ri javobni bilish
9.Hikoya mazmunini bilish
10.Hadisni bilish.

           II chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

  T/r                Mavzu                soat
   1    Ovchi, Ko'kcha va dono.                    1
   2    Ovchi, Ko'kcha va dono.                    1
   3    Borining tabib bo'lgani haqida ertak             1
   4    Borining tabib bo'lgani haqida ertak             1
   5    Sinfdan tashqari o'qish.                   1
   6    Ko'zacha va tulki.                      1
   7    Ochko'z boy.                         1
   8    Hiylagarning jazosi.                     1
   9    Hunarsiz kishi o'limga yaqin.                 1
  10    Laqma it.                         1
  11    5 – MSNI. Laqma it.                    1
  12    Baqa bilan taqa.                     1
  13    Baqa bilan taqa.                     1
  14    Olapar, Mosh, Musicha.                  1
  15    Ziyrak uch yigit.                     1
  16    Zivrak uch yigit.                     1
  17    Topishmoalar.                       1
  18    Buni toping qizlarim.                   1
  19    Quvnoq topishmoqlar.                   1
  20    Maqollar.                         1
  21    Bo'lim yuzasidan yakunlovchi dars.            1
  22    Sinfdan tashqari o'qish. Vatanimizo'tmishidan.      1
  23    Kitobga ixlos.                      1
  24    Pahlavon va shoir.                    1
  25    Pahlavon Mahmud hikmatlaridan.              1
  26    Alisherning yoshligi.                   1
  27    6 – MSNI. Alisher men sevgan qahramon.          1
  28    Kekirdak.                         1
  29    Sinfdan tashqari o'qish.                 1
  30    Shum bola.                        1
  31    Bolalik.                         1
  32    Osilgan it.                        1
  33    7 – MSNI. Bolalik.                    1
 34-35   Bo'lim yuzasidan takrorlash.               2

              MSNI o’tkazish jadvali

                5-MSNI      6-MSNI   7-MSNI
MSNI o'tkazilish muddati      11-dars     27- dars   33- dars
                                 O’qish
MSNI o'tkazilish shakli     Ifodali o’qish   Bayon
                                texnikasi
Ishga berilgan vaqt          40       40      40
BKM elementlari soni          4       6      5
NISB                  5       5      5

                  5 . MSNI

Mavzu: Laqma it.
Maqsad: Adabiy ifodali o'qishining rivojlanishi nazorat qilish
Nazorat shakli: Ifodali o'qish
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Tinish belgilariga ahamiyat berib o'qish
2. Ohangiga rioya qilish
3. So'zlarni to'liq aytilishiga e'tibor berish
4. Urg'uni to'g'ri qo'yib o'qish.

                  6 . MSNI

Mavzu: Alisher men sevgan qahramon.
Maqsad: O'quvehilarning yozma nutqlarini rivojlantirish
Nazorat shakli: Bayon
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Reja asosida yozish
2. O'z fikrini reja asosida bayon eta olish
3. Gaplarni to'g'ri tuzish
4. Imlo va tinish belgilarining to'g'ri qo'yilishi.
5. Gaplarning bosh harfda yozilishi
6. Chiroyli yozuv.

                  7 – MSNI

Mavzu: Bolalik.
Maqsad: O'quvchilarning she'mi ifodali yod olishlarini tekshirish
Nazorat shakli: O'qish texnikasi
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1. Harflarni to'g'ri talaffuz qilish
2. Gap ohangiga ko'ra obrazli o'qish
3. Ravon o'qish
4. Gapdagi tinish belgilarini talaffuzda aks ettirish
5. Urg'uga rioya qilish.
            III chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

  T/r               Mavzu             soat
   1    Damirning qulog'i yo'qmi.                1
   2    Qish.                          1
   3    Qorboboning yordamchisi.                1
   4    Bo'lim yuzasidan yakunlovchi dars.           1
       Sinfdan tashqari o'qish. Nima yaxshi-yu,nima
   5                                1
       yomon?
  6    Odobli bo'lish osonmi. Sharq hikoyasi.         1
  7    Qodir bilan Sodir.                   1
  8    Zuluk ila ilon.                     1
  9    Nurxon bilan Burhon.                  1
  10    Xatosini tushungan bola.                1
  11    It-mushuk o'yini.                    1
  12    8 – MSNI. (notanish matn)                1
  13    Itlar nega zorlandi?                  1
  14    Shoira.                         1
  15    Buzilmagan uya.                     1
  16   Buzilmagan uya.                     1
  17   Sinfdan tashqari o'qish. .                1
  18   To'g'ri so'z bola.                    1
  19   Qo'rqoq                         1
  20   9 – MSNI. Bahrom men sevgan qahramon           1
  21   Kimning xati chiroyli?                  1
  22   Yaxshi bo'ldi                      1
  23   Chumchuq bilan chumoli                  1
  24   Ota-ona haqini bilmak zikrida              1
  25   O'ylashni o'rganamiz                   1
  26   Qush tili                        1
  27   Bo'lim yuzasidan takrorlash               1
  28   Sinfdan tashqari o'qish.                 1
  29   Mo'jiza.                         1
  30   Xatarli uchrashuv.                    1
  31   10- MSNI. Tozi                      1
  32   Ola buzoq                        1
  33   Tushovli toy                       1
  22   Sinfdan tashqari o'qish. Vatanimizo'tmishidan.      1
  23   Kitobga ixlos.                      1
  24   Pahlavon va shoir.                    1
  25   Pahlavon Mahmud hikmatlaridan.              1
  26   Alisherning yoshligi.                  1
  27   6 – MSNI. Alisher men sevgan qahramon.          1
  28   Kekirdak.                        1
  29   Sinfdan tashqari o'qish.                 1
  30   Shum boIa.                        1
  31   Bolalik.                         1
  32   Osilgan it.                       1
  33   7 – MSNI. Bolalik.                    1
 34-35  Bo'lim yuzasidan takrorlash.               2

              MSNI o’tkazish jadvali

                5-MSNI      6-MSNI   7-MSNI
MSNI o'tkazilish muddati     11-dars    27- dars   33- dars
                                O’qish
MSNI o'tkazilish shakli    Ifodali o’qish   Bayon
                               texnikasi
Ishga berilgan vaqt         40      40      40
BKM elementlari soni         4       6      5
NISB                 5       5      5

                  5 . MSNI

Mavzu: Laqma it.
Maqsad: Adabiy ifodali o'qishining rivojlanishi nazorat qilish
Nazorat shakli: Ifodali o'qish
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Tinish belgilariga ahamiyat berib o'qish
2. Ohangiga rioya qilish
3. So'zlarni to'liq aytilishiga e'tibor berish
4. Urg'uni to'g'ri qo'yib o'qish.
                     6 . MSNI

Mavzu: Alisher men sevgan qahramon.
Maqsad: O'quvehilarning yozma nutqlarini rivojlantirish
Nazorat shakli: Bayon
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Reja asosida yozish
2. O'z fikrini reja asosida bayon eta olish
3. Gaplarni to'g'ri tuzish
4. Imlo va tinish belgilarining to'g'ri qo'yilishi.
5. Gaplarning bosh harfda yozilishi
6. Chiroyli yozuv.
                    7 – MSNI

Mavzu: Bolalik.
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1. Reja asosida yozish
2. Matnni reja asosida bayon etish
3. Gap va so'zlami to'g'ri tuzish
4. Lug'at boyligi
5. Imlo va tinish belgilari to'g'ri qo'yish
6. Chiroyli yozuv.
                    10 –MSNI

Mavzu: Tozi.
Maqsad: Ifodali, rayon o'qishni nazorat qilish
Nazorat shakli: Ifodali o'qish
Tekshirilishi lozimm bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Tinish belgilariga ahamiyat berish
2. Ohangiga e'tibor berish
3. So'zlarni to'g'ri talaffuz etish
4. Urg'uni to'g'ri qo'yib o'qish.
                   11-MSNI

Mavzu: O'tilganlarni mustahkamlash
Maqsad: O'quvchilarning BKMlarini aniqlash
Nazorat shakli: Test-sinovi
1. Ovchi quyonni qanday tutib oldi?
a) to'r bilan b) yarador qilib d) behush qilib
2. Quyon ovchilardan qanday qutuldi?
a) hashiga kelib b) sakrab turib         d) harakatlanib
3. Bola nimalarga duch keldi?
a) tulkilarga     b) bo'rilarga    d) ovchiga
4. Bo'rilar bolani nega quvmadi?
a) qo'rqoqligi uchun     b) mardligi uchun     d) aqlli va irodaliligi uchun
5. Murodning dadasi xolasinikidan nima olib keldi?
a) qo'zichoq     b) kuchukcha    d) quyoncha
6. Tozi nima uchun qishloqqa ketib qoldi?
a) xafa bo'ldi    b) uyini sog'indi d) qochdi
7. Saman toyni kim tushovladi?
a) Qudrat aka     b) qochqoq     d) cho'pon
8. Cho'ponlar nima uchun ayiqni yo'qotmoqchi bo'ldi?
a) quturgani uchun      b) go'sht egani uchun   d) yovvoyi
9. .....bolasi o'lganidan keyin qanday ahvolga tushdi?
a) kulgili      b) achinarli    d) beg'am
10. Uy hayvonlarini belgilang.
a) ot, tuya, she'r      b) qo'y, echki. yo'lbars     d) quyon, eshak
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1.Matn mazmunini bilish
2.Hikoya syujetini bilish
3.Asar qahramonini biish
4.Bo'rilar haqida bilish
5.Hikoya qahramonini bilish
6.Tozi haqida bilish
7.Saman toy haqida bilish
8.Cho'ponning niyatini bilish
9.Tushirib qoldirilgan so'zni bilish.
10.Uy hayvonlarini bilish
                     12 -MSNI
Mavzu: Fasllar ko'rki.
Maqsad: O'quvchilaming yod olish ko'nikmalarini oshirish
Nazorat shakli: She'rni yod olish
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1. Fasllarni ajrata olish
2. Bahor darakchilarini bilish
3. So'zlarni his hayajon bilan talaffuz qilish
4. She'r matni mazrnunini so'zlay olish
5. She'rni ifodali yoddan aytib berish.

           IV chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

  T/r                Mavzu                soat
   1    Ona suti                           1
  2   Saxiy bog'bon                     1
  3   Tut                          1
  4   Bo'lim yuzasidan yakunlovchi dars           1
  5   Sinfdan tashqari o’qish                1
  6   Tinchlik qushi haqida men o'qigan sher         1
  7   13 - MSNI. E'zoz                    1
  8   Bolalar uyida                     1
  9   Bolalar uyida                     1
  10   Tinchlik nima?                     1
  11   Bo'lim yuzasidan yakunlovchi dars           1
  12   Sinfdan tashqari o’qish                1
  13   To'maris                        1
  14   Najrniddin Kubro                    1
  15   Sulton Mahmud va Beruniy.               1
  16   Porloq yulduz                     1
  17   Tanbeh                         1
  18   Navoiy bobomlar                    1
  19   Hudi tilimi va mazasidan                1
  20   14 - MSNI. Rivoyat                   1
  21   Rivoyat                        1
  22   Bo'lim yuzasidan yakunlovchi dars           1
  23   Sinfdan tashqari o’qish                1
  24   Bolalar gurungi                    1
  25   Bolalar gurungi                    1
  26   Bir hurmacha shavla                  1
  27   Rustam                         1
 28-29  Gulliverning sarguzashtlari              2
 30-31  Pop va uning xizmatkori Balda haqida ertak       2
  32   Bo'lim yuzasidan yakunlovchi dars           1
  33   Sinfdan tashqari o’qish                1
  34   15 - MSNI. Takrorlash                 1
  35   She’rni yod olish                   1
  36   Non qayerdan keladi?                  1
  37   Bobomning sovg’asi                   1
  38   Suv bilan suxbat                    1
  39   14 - MSNI. O’tilgan mavzularni mustahkamlash      1
  40   Raqamli savol-javob                  1

             MSNI o’tkazish jadvali

          13-MSNI  14-MSNI   15-MSNI    16-MSNI
MSNI o'tkazilish
           7-dars   20- dars  34- dars    39- dars
muddati
MSNI o'tkazilish   Ifodali   O’qish   Savol-
                             Test-sinovi
shakli        o’qish   texnikasi  javob
Ishga berilgan vaqt   40      40     40       20
BKM elementlari
             5      5      5       10
soni
NISB           5      5      5       5

                  13-MSNI
Mavzu: E'zoz
Maqsad: Ifodali o'qishning rivojlanishini tekshirish
Nazorat .shakli: Ifodali o'qish
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1. Tinish belgilariga ahamiyat berish
2. His-hayajonga e'tibor berish
3.Rayon o'qish
4. Urg'uni to'g'ri qo'yish
5.So'zlarni to'liq o'qish.
                   14-MSNI
Mavzu: Rivoyat
Maqad: O'quvchilarning o'qish tezligini tekshirish
Nazorat shakli: O'qish texnikasi
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1. Rayon o'qish
2. To'liq so'zlar bilan o'qish
3.Harflarni, so'zlarni almashtirmasdan o'qish
4. Ifodali va anglab o'qish.
5.Urg'ularga e'tibor berish.
                   15 . MSNI
Mavzu: Takrorlash.
Maqsad: O'tilgan bilimlarini tekshirish.
Nazorat shakli: Savol- javob.
1. Kamtarlik qanday fazilat?
2. Qaysi ertakdagi bolalarning fazilati sizga ko'proq yoqadi? Nima uchun?
3. Chet el yozuvchilaridan kimlarning kitobini o'qigansiz?
4. Gulliver qanday nom qoldirdi?
5."Bilimli ming yashar" qaysi mavzuga tegishli?
Teksbirilishi lozim bo'gan BKM elementlari soni va nomi:
1.Kamtarlik haqida bilish
2.O'z fikrini to'la bayon etish
3.Chet el yozuvchilarini bilish
4.Gullivemi bilish
5.Mavzuni bilish.
                   16-MSNI
Mavzu: O'tilgan mavzularni mustahkamlash
Maqsad: O'quvchilarning BKM elementlarini tekshirish
Nazorat shakli: Test-sinovi
1."Tinchlik qushi" nima?
a)ko'k kaptar    b)oq kaptar    d)qaldirg'och
2."Bolalar uyida" nomli hikoya qanaqa asardan olingan?
a) "Shum bola" b) "Hazrati inson       d) “Bolalik”
3. Kimlar urushga choh qaziydilar?
a) yaxshilar     b) yomonlar    d) ba'zi kishilar
4. To'maris qanday qabila malikasi edi?
a) Massaget     b) Sak   d) Mo'g'ul
5. "Qonga qon, jonga jon" degan vatanparvar kim?
a) Beruniy      b) Najrniddin Kubro   d) Ibn Sino
6. "Navoiy bobomlar" she'rining muallifi kim?
a) Tursunboy Adashboev
b) Erkin Vohidov
d) Quddus Muhammadiy
7. "Bolalar guruhi " hikoyasida tilga olingan rassom kim?
a) Leonarda da Vinchi      b) Pikasso     d) Torvaldsen
8. "Rustam" hikoyasi qahramoni Rustam qayerlik edi?
a) turkiyalik    b) ozarbayjonlik     d) eronlik
9. "Bobomning sovg'asi" hikoyasi kimning qalarniga mansub?
a) Mirtemir     b) Oybek     d) G'ayratiy
10. "Suv bilan suhbat" she'ri qanday misra bilan tugaydi?
a) Guldan bezaktaqqan suv
b) Guldan bezak taqaver!
d) Suv ekinning jonidir
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
1.Tinchlik qushini bilish
2.Asar qismini bilish
3.Urushga nafrat hissiyoti
4.To'marisni bilish
5.Vatanparvarlik tushunchasi
6.Muallifni bilish
7.Rassomni bilish
8.Hikoya qahramonini bilish
9.Yozuvchini bilish
1O.She'r misralarini bilish.
Ijodiiy faollik nazorati uchun namunaviy mavzular
l.Istiqlol yurtining dilbandlarimiz
2.0najonim - mehr quyoshim
3.Non - rizq ro'zimiz
4.Gulga to'lsin ko'chang - mahallam
5.Kitob - xazina
6.Hunardan rizqing unar
7.Sport - sevimli mashg'ulotim
8.Test savollari va krassvordlar tuzish.
Ushbu mavzular yuzasidan o'quvchilarga: insho, bayon, hikoya, she'r yozish,
referat,buklet va hokazolar tayyorlab kelish tavsiya etiladi. Mavzularni o'quvchilar
o'z ijodiy imkoniyatlari va malakalariga ko'ra tanlab oladilar.
Ijodiy faollik nazorat ishini tushunarli va a'lo darajada bajargan o'quvchi
5 ball bilan, kamchiliklari bo'lsa 4 ball bilan baholanadi.

								
To top