Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

"Ona tili" by 29u1Us

VIEWS: 318 PAGES: 12

									                 "Ona tili"
        fanidan I chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

  T/r               Mavzu             soat
  1   Mustaqillik kuni. "Ona tilim"              1
  2   Gap                           1
 3-4   Gapning maasadga ko'ra turlari             2
  5   His-hayajon gaplar                   1
  6   Gap bo'lak1ari                     1
  7   Gapning bosh bo'lak1ari                 1
  8   Gapning bosh va ikkinchi darajali bo'lak1ari      1
  9   Gapda so'zlarning bog'lanishi              1
  10   Gapda so'zlarning bog'lanishi              1
  12   O'tilganlarni takrorlash                1
  13   1- MSNI. 23-mashq                    1
  14   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash          1
  15   Uyushiq bo'lakdi gaplar haqida ma'lumot         1
  16   Gapda eganing uyushib kelishi              1
  17   Gapda kesimning uyushib kelishi             1
 18-19   Gapda ikkinchi daraiali bo'laklarning uyushib kelish  1
 20-21   Uyushiq bo'lakli gaplar. (Mustahkamlash)        2
 22-23   Uyushiq bo'laklarning o'zaro bog'lanishi        2
  24   Uyushiq bo'lakli gaplarni takrorlash          2
  25   2- MSNI. Non isi.                    1
  26   Undalma                         1
  27   Undalma                         1
28-29-30  Undalma                         1
  31   Undalmali gaplar                    3
  32   Nutq. Matn                       1
  33   Nutq haqida ma'lumot.                  1
  34   Takrorlash                       1
  35   3- MSNI Kuzda.                     1
  36   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash          1
  37   Tovushlar va harflar.                  1
  38   Vnli va undosh tovushlar                1
 39-40   Undosh tovushlarning aytilishi va yozilishi.      1
  41   Bo'g'in. So'zlarni bo'g'inlarga bo'lish         2
  42   Bo’g’in ko'chirish                   1
  43   4- MSNI. Kitob-oftob.                  1
  44   Alifbo                         1
  45   O'tilganlarni mustahkamlash               1

              MSNI o’tkazish jadvali

           1-MSNI    2-MSNI    3-MSNI    4-MSNI
MSNI o'tkazilish
            12-dars   24- dars   34- dars  43- dars
muddati
MSNI o'tkazilish
            Insho    Bayon    Insho   Diktant
shakli
Ishga berilgan vaqt   40      40     40     40
BKM elementlari
             5      5      5     5
soni
NISB           5      5      5     5

                   1-MSNI

Mavzu: (23-mashq).
Maqsad: O'quvchilarning rasm asosida yozma nutqini rivojlantirish.
Nazorat shakli: Insho.
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari soni va nomi:
I. Reja tuza olish
2. O'z fikrini ketma-ket bayon eta olish
3. Imlo va tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
4. Gaplami bosh harflarda yozish
5. Chiroyli yozish

                   2-MSNI

Mavzu: Non isi.
Maqsad: O'quvchilar xotirasini rivojlantirish.
Nazorat shakli: Bayon.
Reja.
1. Hasayn Boyqaroning buyrug'i.
2. Amaldorlarning Navoiyga iltimosi
3. Dehqon boboning maslahati.
4. Podshoh mamnun bo'ldi
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni
1. Matn mazmunini reja asosida bayon eta olish
2. Imlo qoidalariga rioya qiIish
3. Gaplarni to'g'ri tuzish
4. Tunish belgilarini to'g'ri qo'llash
5. Chiroyli yozish


                   3-MSNI

Mavzu: Kuzda.
Maqsad: O'quvchilar xotirasini rivojlantirish
Nazorat shakli: Insho
R ej a.
1. Kuz keldi.
2. Kuz ob-havosi.
3. Kuz noz-ne'matlari.
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
I. Mavzuni reja asosida bayon eta olish
2. Gaplarni to'g'ri tuza oIish
3. Lug'at boyligi
4. Imlo va tinish belgilarining qo'yilishi
5. Chiroyli yozish

                   4-MSNI

Mavzu: Kitob-oftob.
Maqsad: O'quvchilarning BKM elementlarini aniqlash.
Nazorat shakli: Diktant
Biz kitobni juda sevamiz. Bo'sh vaqtimizda har xil ertak va hikoyalar o'qiymiz.
Maktabimizda "Kitob-bilim manbai" mavzusida kitobxonlik kechasi bo'lib o'tdi.
Kechamiz ulug' bobomiz Alisher Navoiy tavalludining 561 yilligiga bag'ishlanadi.
O'quvchilardan Gulchehra Nizomova, Ma'mura Bo'tayeva, Jamila Yo'ldosheva va
Dilfuza Qurbonovalar Navoiy asarlaridan she'r va rivoyatlar o'qib berdilar. She'rni,
ayniqsa, Jamila Yo'ldoshevajuda ta'sirli o'qidi. Kecha bizda katta taassurot
qoldirdi.
(61 so'z)
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
I. Gaplarni bosh hatflarda yozish
2. Imlo qoidalarlga rioya qilish
3. Imlo va tinish belgilarning to'g'ri qo'yilishi
4. Bo'g'in ko'chirishga e'tibor berish
5. Chiroyli yozish


           II chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

 T/r                Mavzu               soat
 1   So'z tarkibi. O'zak. So'z yasovchi qo'shimchalar        1
 2   So'z o'zgartiruvchi qo'shimchalar               1
 3   So'z tarkibi (mustahkamlash)                  1
 4   Takrorlash                           1
 5   So'z turkumlari haqida tushuncha                1
 6-7  So'z turkumlari (ot, sifat, son, fe'!) yuzasidan takrorlash  2
 8   Ot yuzasidan 1-3 siinflarda 0'tilganlarni takrorlash      1
 9   5-MSNI. Chumchuq                        1
 10   Xatolar ustida ishlash. Mustahkarnlash             1
 11   Egalik qo'shimchalari haqida ma'lumot             1
12-13  Egalik qo'shimchalari. Birlik va ko'plik ma'nosini       2
    ifodalashi
    Egalik qo'shimchalarining unli va undoshlardan so'ng
14-15                                2
    qo’shilishi
16-17  Egalik qo'shimchalari. Otlarda tovush o'zgarishlari     2
 18   6-MSNI. Zivrak                       1
 19   Xatolar ustida ishlash.(Mashqlar baiarish)         1
 20   Otlarning kelishik qo'shimchasi bilan qo'llanishi      1
 21   Otlarning kelishik qo'shimchalari bilan qo'llanishi     1
    Otlarning kelishik qo' shimchalari bilan qo'llanishi
22-23                                2
    (mustahkamlash)
 24   Bosh kelishik                        1
25-26  Qaratqich kelishigi                     2
27-29  Tushum kelishigi                      3
 30   7-MSNI Ibn Sino                       1
 31   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash            1
32-34  Jo'nalish kelishigi                     3
 35   O'tilganlarni mustahkamlash                 1
              MSNI o’tkazish jadvali

                     5-MSNI   6-MSNI   7-MSNI
MSNI o'tkazilish muddati         9-dars   18- dars  30- dars
MSNI o'tkazilish shakli          Bayon   Diktant   Bayon
Ishga berilgan vaqt             40     40     40
BKM elementlari soni             5     6     5
NISB                     5     5     5

                  5-MSNI

Mavzu: Chumchuq
Maqsad: O'quvchilar xotirasini rivojlantirish va BKM elementlarini tekshirish
Nazorat shakli: Bayon.
R ej a.
1. Hovlimiz gullari.
2. Dam olish kuni edi.
3. Rayhon hidiga hasharot kelmas ekan.
Tekshirilishi lozim bo'lgau BKM elementlari nomi va soni:
1. Gaplami reja asosida to'g'ri tuzish
2. Imlo qoidalariga rioya qilish
3. Tinish belgilarilli to'g'ri qo'yish
4. Gaplarni bosh harfda yozish
5. Chiroyli yozish.

                   6-MSNI

Mavzu: Ziyrak
Maqsad: Otlami kelishik qo'shimchalar bilan qo'llanishi bo'yicha bilimlarni
tekshirish.
Nazorat shakli: Diktant.
Komiljon anhor bo'ylab kelayotgan edi. Suvdan shapillagan ovoz eshitildi.
Komiljon yaqinlashib unga qaradi. U kichkina kuchukcha ekan. Kuchukcha
harakat
qilib, suvdan chiqayotgan edi. Komiljonning unga rahmi keldi. Kuchukcha titrar
edi.
Komiljon uni uyiga olib bordi. Kuchukchani onasiga ko'rsatdi. So'ng issiq qilib
o'rab, sut va non berdi. Kuchukchaning ko'zlari ochildi. Komiljon o'z ishidan
xursand bo'ldi. Unga Ziyrak deb nom qo'ydi. (59 so'z)
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Gapni bosh harfda yozish
2. Imlo qoidalariga rioya qilish
3.Tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
4. Bo'g'inlarga to'g'ri bo'lish
5. Atoqli otlami to'g'ri yozish
6. Chiroyli yozish

                   7-MSNI

Mavzu: Ibn Sino
Maqsad: O'quvchilarning og'.zaki nutqi va so'z boyligini tekshirish
Nazorat shakli: Bayon.
Rej a.
I. Ibn Sino saroyga keldi.
2. Ibn sino kutubxonada.
3. Boylikdan ilm avzal
Tekshirishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Matnni reja asosida bayon qilish
2. Gaplarni to'liq tuzish
3. Gapda so'zlarni o'z o'rnida ishlatish
4. Imlo qoidasini bilish
5. Chiroyli yozish.
          III chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

 T/r               Mavzu               soat
 1-2  O'rin- payt kelishigi                     2
 3-4  Chiqish kelishigi                       2
 5-6  Otlarning kelishiklar bilan qo'llanishi            2
  7          8-MSNI 9-MSNI 10-MSNI
     Ot yashovchi qo'shimchalar             11-MSNI 1
MSNI o'tkazilish
  8   Takrorlash 10-dars 26- dars      37- dars   48- dars 1
muddati 8-MSNI. Ahillik.
  9                                  1
MSNI o'tkazilish
 10           ishlash.Mustahkamlash
     Xatolar ustidaDiktant    Insho   Diktant  Test-sinovi 1
shakli Sifat-so'z turkumi
 11                                  1
        vaqt    40     40
Ishga berilgan so'z turkumi haqida ma'lumot
 12-13 Sifat                   40      20   2
BKM elementlari
 14-15 Sifatlarning otga 6 bog'lanishi, gapdagi vazifasi       2
                    6      5      10
soni
 16-17 Sifatning ma'no turlari                     2
              5
NISB Sifatning ma'no turlari
 18-20                 5      5      5   3
 21-22 Sifat yasovchi qo'shimchalar                  2
 23-24 Sifat yasovchi qo'shimchalar                  2
 25   9-MSNI. Qishda.                        1    8-
 26   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash             1   MSNI
 27   Son-so'z turkumi                       1   Mavzu
 28   Son-so'z turkumi                       1       :
 29   Son-so'z turkumi                       1  Ahillik
 30   Sonlarning yozuvda ifodalanishi                1   Maqsa
 31-32 Sanoq va tartibni bildiruvchi sonlar              2      d:
 33-34 Sonlarning otga bog'lanishi                   2  O'tilgan
 35   Son yuzasidan takrorlash                   1      lar
 36   IO-MSNI. Yong'oq.                       1   bo'yich
 37   Xatolar ustida ishlash.Mustahkamlash             1       a
 38-39 Kishilik olmoshlari                       2  o'quvch
 40-41 Kishilik olmoshlari                       2  ilarning
 42-43 Kishilik olmoshlari                       2    BKM
 44-45 Kishilik olmoshlarining shaxs otlari o'rnida Qo'llanishi.    2  element
 46   Kishilik olmoshlarining kelishiklar bilan qo'llanishi.    1    larini
 47   11-MSNI. Mustahkamlash                    1   tekshiri
 48-49 Xatolar ustida ishlash. Takrorlash.               2  sh
                                      Nazora
                                           t
                                       shakli:
             MSNI o’tkazish jadvali               Diktant
                                       Irodani
                                          ng
ko'nglidagi g'ashlik tarqaldi. Nuqul jamoani orqaga tortib yuradigan
Ergashev Abror o'z saflariga qaytdi. Iroda bunga osonlikcha erishgani yo'q. Hatto
Irodani chaqimchi deb atashdi. Voqea bunday bo'lgan edi. Ergashev Abror
odatdagidek matematikadan "ikki" oldi. Jamoa raisi bo'la turib Choriyeva lroda bu
holga befarq qaray olarmidi? O'sha kuni Abrorlarnikiga bordi. Dilidagi gaplarni
onasiga to'kib soldi. Onasi Gulshod opa o'g'lining bu mehribon do'stiga rahmat
aytib, Abrorni qattiq uyaltirdi. Mana matematika o'qituvchisi Zulfiya opa
Abrorning
kundalik daftariga birinchi marotaba "besh" baho qo'ydi. (80 so'z)
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Gaplami bosh harfda yozish
2. Atoqli otlarni to'g'ri yozish
3. Ketma-ket kelgan bir xil undoshlarni. bilish
4. Bog'lovchilarni to'g'ri qo'yish
5. Bo'g'inga to'g'ri bo'lish
6. Husnixat bilan yozish
                     9-MSNI
Mavzu: Qishda.
Maqsad: O'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish
Nazorat shakli: Insho
Reja:
1. Qish faslida tabiatning ko'rinishi.
2. Bolalar tabiat quchog'ida.
3. Qish zavqi.
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Mavzuni reja asosida bayon eta olish
2. Gaplarni to'g'ri tuzish
3. Gaplarni bosh harflarda yozish
4. Imlo qoidalariga rioya qilish
5 Tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
6. Chiroyli yozish
                    10-MSNI
Mavzu: Yong'oq.
Maqsad: Olmosh haqidagi bilimlami tekshirish.
Nazorat shakli: Diktant
Bir kuni do'stim bilan Qoraqamish jarligida yurardik. Ko'zim uncha katta
bo'lmagan yong'oqzorga tushdi. Qizil to'sh sa'valar yong'oq shoxlarida
chug'urlashib yurishardi. Ular bizdan cho'chib uchib ketishdi. Biz shu yerda bir oz
dam olmoqchi bo'ldik. Shu payt yong'on daraxti ostida yong'oq po'choqlarini ko'-
rib qoldim. . Hamrohim daraxtning yerdan bir metrcha yuqoridagi kovagidan ikki
yuzdan oshiq saralangan yong'oq topib oldi. Men ham uning yonidagi daraxtga
chiqdim. Kovakda anchagina yong'oq, uning yonida o'lib yotgan kalamushni
ko'rdim. Shuning uchun ham yong'oqlar yeyilmay qolgan ekan. (79 so'z)
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlar soni va nomi:
1. Gaplarni bosh harfda yozish
2. Imlo va tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
3.Olmoshlarni to'g'ri yozish
4. Bo'g'inga to'g'ri ajratish
5. Chiroyli yozish
                   11-MSNI
Mavzu: Mustahkamlash.
Maqsad: O'quvchilarni chorak davomida olgan bilimlarini tekshirish.
Nazorat shakli: Test -sinovi.
1. Chiqish kelishigining qo'shimchasini toping.
a) -ni    b) -ga     d) -dan.
2. O'rin-payt kelishigi qo'shimchasini toping.
a) -da    b) -dan    d) -gan.
3. O'qish kitobidan ertaklar o'qidik. Gapda qaysi kelishik qo'shimchasi ishlatilgan?
a) chiqish kelishigi     b) o'rin-payf kelishigi d) jo'nalish kelishigi
4. Kelishik qo'shimchalari qanday qo'shimchalar deyiladi?
a) so'z o'zgartuvchi qo'shimchalar
b) so'z yasovchi qo'shimchalar
d) so'z shakli hosil qiluvshi qo'shimchalar
5. Dilnoza mazali ovqat pishiradi. Sifatini toping.
a) mazali b) ovqat      d) pishiradi
6. So'zdagi bo'g'inlarni aniqlang. Ona, shaftoli.
a) 1,2    b) 2,3.    d) 1,3.
7. Hunarman...,payvan..., so'zlarining oxiri qaysi undosh qo'yuiladi?
a) d     b) d, t    d) t
8. Nuqtalar o'rniga kerakli so'zlarni qo'ying
Mayin shamol...
a) ezdi    b) esdi    d) egdi
9, Bolalar kitobni seving! Qanday gap deyiladi?
a) darak gap      b) undov gap    d) so'roq gap
10. Uyushiq bo'lak nima?
a) gapning bir xii so'roqqajavob bo'lgan bo'lagi      b) gapning bosh bo'lagi
d) gapning ikkinchi darajali bo'lagi
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM eiementlari nomi va soni:
1. Chiqish kelishigi qo'shimchasini bilish
2. O'rin-payt kelishigini to'g'ri topish
3. Otlarni kelishik qo'shimchalari bilan qo'llashni bilish
4. Kelishik qo'shimchalarni to'g'ri topish
5. Sifatini to' g'ri topish
6. Bo'g'inga to'g'ri ko'chirish
7. d va t harflarni to'g'ri qo'llash
8. Nuqtalar o'rniga kerakli harf qo'yish
9. Undov gapni bilish
10. Uyushiq bo'lak haqida bilish

          IV chorak uchun mavzuiy rejalashtirish

 T/r                Mavzu                soat
  1   Fe'l- so'z turkumi                        1
 2   Fe'l- so'z turkumi                          1
 3-4   Fe'llarning shaxs-son qo'shimchalari bilan qo'llanishi.       2
 5-6   Shaxs-son Qo'shimchalari-tuslovchi qo'shimchalar.          2
     Shaxs-son qo'shimchalari so'z o'zgariruvchi
 7-9                                     3
     qo'shimchalar
 10   12-MSNI. Bog'da.                           1
 11   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash                1
12-14  O'tgan zamon fe'li.                         3
15-16  Hozirgi zamon fe'li.                         2
17-18  Kelasi zamon fe'li.                         2
19-20  Fe'l yasovchi Qo'shimchalar.                     2
21-22  Fe'lni takrorlash.                          2
 23   13 - MSNI. Maktabimiz bog'ida hashar.                1
 24   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash                1
25-30  O’quv yili oxirida takrorlash                    6
 31   14 - MSNI. Yaxshi va yomon.                     1
 32   Xatolar ustida ishlash. Mustahkamlash                1
33-36  O'tilganlarni takrorlash                       4
 37   15 - MSNI.Mustahkamlash                       1
38-40  Mustahkamlash                            3
                MSNI o’tkazish jadvali

           12-MSNI    13-MSNI   14-MSNI      15-MSNI
MSNI o'tkazilish
            10-dars    23- dars  31- dars     37- dars
muddati
MSNI o'tkazilish
            Diktant    Insho    Diktant   Test-sinovi
shakli
Ishga berilgan vaqt    40      40      40        30
BKM elementlari
              7      6      5        15
soni
NISB            5      5      5        5

                   12 –MSNI

Mavzu: Bog'da.
Maqsad: Fe'l haqidagi bilimlarini tekshirish
Nazorat shakli: Diktant
Maktabimiz yaqinida bog' bor. U katta va ko'rkam. Yo'laklar yonidan ariq suvi
oqib turadi. Suvning shildirashi quloqqa eshitiladi. Baland-baland daraxtlar soyasi
kishini o'ziga tortadi. Qushlaming yoqimli sayrashi huzur bag'ishlaydi. Xilma-xil
gullarning hidi dimoqqa uriladi. Bolalar chiroyli kapalaklar ketidan quvishadi.
Ulkan
chinor soyasida shashka-shaxmat o'ynab o'tirishadi. Bog'ning salqin joylarida
o'tirish uchun o'rindiqlar bor. U erda odamlar hordiq chiqaradilar. Bog' kishiga
ajoyib orom bag'ishlaydi.(68 so'z)
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Gaplami bosh harfda yozish.
2. Imlo qoidalariga rioya qilish
3.Tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
4.0lmoshlarni to'g'ri yozish
5. Bog'inga to'g'ri ko'chirish
6. Yonma-yon kelgan undoshlami to'g'ri yozish
7. Chiroyli yozish

                   13-MSNI

Mavzu: Maktabimiz bog'ida hashar
Maqsad: O'quvchilar xotirasini rivojlantirish va yozma nutqini o'stirish
Nazorat shakli: Insho
(Reja o'quvchilar bilan birgalikda tuziladi)
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1.Rejani to'g'ri tuza olish
2.Matnm reja asosida bayon etish
3. Gaplami to'g'ri tuzish
5. Imlo va tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
6. Chiroyli yozish

                   14-MSNI

Mavzu: Yaxshi va yomon.
Maqsad: O'quvchilarning o'tilgan mavzular bo'yicha BKM elementlarini
tekshirish
Nazorat shakli: Diktant
Yaxshilik nima? Insonlarga mehr-oqibatIi bo'lish, ularga har ishda
ko'maklashish, shirinsuxan bo'lish kabi yaxshi fazilatlarga ega bo'lishdir.
Yaxshilik-insondan yaxshi nom qolishi, ulug' ishlar ijodkori bo'lish, ilm egallab,
uni hayotga tatbiq qilishi, doimo o'zini kamtar tutishi, maqtanmaslik, milliy g'urur
kabi sifatlarga ega bo'lish.
Yomonlik nima? Yomon odam bo'lmasligi kerak. Yomonlik yaxshilikning akasi.
Yomonlik - inson dilini og'ritish, o'z burchini bilmaslik, inson degan ulug'
nomga dog' tushirishdir.
Bolalar, hamisha yaxshilikni odat qiling. Yomonlik esa insonga yomonlik
keltiradi. Baxt-saodat kaliti yaxshilikdadir. (82 so'z)
Tekshirishni lozim bo'lgan BKM elementlar soni va nomi.
1. Gaplami bosh harfda yozish
2. Imlo qoidalariga rioya qilish
3.Tinish belgilarini to'g'ri qo'yish
4. Bo'g'in ko'chirishga e'tibor berish
5. Chiroyli yozish .

                     15-MSNI

Mavzu: Mustahkamlash.
Maqsad: O'quvchilaming yil davomida olgan bilimlarini tekshirish
Nazorat shakli: Test-sinovi.
1. Alifboni 24-tartibidagi harfni toping.
a) j     b) t     d) z
2. Alifboning y,o,u harflarining tartibini ko'rsating.
Ja) 16,2,6      b) 14,20,4      d) 23, 14,20
3. Yulduz so'zidagi harf va tovush sonini aniqlang.
a) 5, 4       b) 6, 6        d) 5, 5
4. Men kitobni o'qiyman. Qaysi kelishikda?
a) jo 'nalish kelishigi.      b) tushum kelishigi.    d) qaratqich kelishigi.
5. Daftar, kitob, ruchka qaysi kelishikda?
a) jo'nalish kelishigi.      b) tushum kelishigi.    d) bosh kelishik.
6. Gulga, daftarga, qushga qaysi kelishikda?
a) jo 'nalish kelishigi.      b) chiqish kelishigi.    d) bosh kelishik.
7. Harakatni bajarilganini bildirgan fe'lni toping.
a) keldi       b) aytayapti         d) bormoqchi
8. Hozirgi zamon fe'lini aniqlang.
a) yozganman        b) boryapman         d) bormoqchi
9. Ikki yoki undan ortiq fe'l qanday fe'l deyiladi?
a) fe'l       b) sodda fe'l        d) qo'shma fe'l
10. Pe'l zamonlari nechta?
a) 3 ta.       b)4ta         d)6ta
11. "O'qiyapsan" fe'li qaysi zamonda?
a) o'tgan zamon          b) kelasi zamon       d) hozirgi zamon
12. Undalma nima?
a) gapning uyushiq bo'lagi
b) so'zlovchi nutqi qaratilgan shaxsni bildirgan so'z
d) predmetning harakatini bildirgan so'z
13. Undalma qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishini topishiga.
a) ot so'z turkumi bilan      b) fe'l so'z turkumi bilan
d) son so'z turkumi bilan
14. Qaysi so'zlar bog'lovchilarga kiradi?
a) men, sen, u       b) va, lekin, ammo, biroq        d) qizil, sariq, oq
15. Nuqtalar o'rniga bog'lovchining mosini qo'ying.
Qor muzlarni eritdi.
a) va        b) lekin       d) biroq
Tekshirilishi lozim bo'lgan BKM elementlari nomi va soni:
1. Alifbo tartibini bilish
2. Alifbodah foydalanishni bilish
3. Hart va tovushlami farqlay olish
4. Kelishik qo'shimchalarini to'g'ri qo'llash
5. Kelishik qo'shimchalarini ajratish
6. Gapda qaysi kelishik qo'shimchasi qo'yilganini topish
7. Harakatni bajarganini bildirgan fe'lni topish
8. Hozirgi zamon fe'lini bilish
9. Qo'shma fe'lni topish
10. Fe'l zamonlarini to'g'ri ajrata olish
11. Fe'l mavzusini to'g'ri ajrata olish
12. Undalmani bilish
13. Undalmani qaysi so'z turkumi bilan ifodalanishini bilish
14. Bog'lovchilar mavzusini to'g'ri ajrata olish
15. Nuqtalar o'miga mos bog'lovchi qo'yish

Ijodiy faollik nazorati uchun namunaviy mavzular

1. Mustaqillik farzandlarimiz
2. Mening ,orzuim
3. Mahallamiz chiroy ochmoqda
4. Biz tinchlikni istaymiz
5. Xushmuomalalik- yaxshi fazilat
6. Futbolchi bo'laman
7. Mening sevimli yozuvchim
8. Test namunalari
Ushbu mavzular yuzasidan o’quvchilarga ijodiy ish turlaridan: insho,
bayon, kichik hikoya yozish, she'r yozish, fotoalbom tayyorJash,.buklet
tayyorlash tavsiya etiladi. Mavzulami o'quvchilar o'z ijodiy imkoniyalaridan va
malakalaridan kelib chiqib tanlab oladilar.
Masalan: "Biz tinchlikni istaymiz" mavzusida ijodiy yozma ish
bajariladi. Bunda o'quvchi ijodiy faollik nazorati ishini to'liq bajarsa 5 ball,
kamchiliklaribo'lsa 4 ball bilan baholanadi

								
To top