Nursing of Blance by y4RIJj81

VIEWS: 0 PAGES: 5

									สารวิชาการประมง                                        วิธีดาเนินการ
                                  การทดลอง แบ่ งการทดลองออกเป็ น 2 ระยะ คือ
การอนุบาลลูกปลาตองลายโดยใช้ ความหนาแน่ นต่ างกัน
   Nursing of Blance, Striped Feathreback            สถานีประมงน้ าจืดจังหวัดมุกดาหาร ต.บางทรายใหญ่
    (Chitala blanci) at Various Densities           อ.เมือง จ. มุกดาหาร 49000
    วสันต์ ตรุ วรรณ ณรงค์ศกดิ์ ศิริชยพันธุ์
                ั   ั
                                                  ั       ้
                                              สานักวิจยและพัฒนาประมงนาจืด
         และอาคม จันทพันธ์

      ปล าต อง ล าย เ ป็ น ป ล าพื้ น เ มื อ ง ข อง ไ ท ย  ระยะที่ 1. การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนจนถึงอายุ 1 เดือน
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านปลาสวยงามเป็ นปลา               ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ที่ นิ ย ม เ ลี้ ย ง เ ป็ น ป ล า ตู ้                        1. จัด เตรี ย มและท าความสะอาดตู ้กระจก
เพราะมีความสวยงามเป็ นที่นิยมของตลาดทั้งในประเทศแล         ข น าด 50x50x100          เ ซน ติ เ มต ร จ า น ว น 1 5 ตู ้
ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ( ก ร ม ป ร ะ ม ง , 2 5 3 0 )         เ ติ ม น้ าใ น แ ต่ ล ะ ตู ้ ก ร ะ จ ก ใ ห้ ไ ด้ ป ริ ม าต ร 8 0 ลิ ต ร
              ั
ปลาตองลายในปั จจุบนได้มาจากการรวบรวมจากแหล่งน้ าธ            ั
                                  ใส่หวทรายเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ าตูละ 1 หัว  ้
ร ร ม ช า ติ ใ น แ ม่ น้ า โ ข ง แ ล ะ แ ม่ น้ า มู ล                2. วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด
จั ด เ ป็ น ป ล า น้ า จื ด ที่ ห า ย า ก แ ล ะ มี ร า ค า แ พ ง  (completely randomized design, CRD) โดยแบ่งเป็ น 5
ที่ ผ่ า นมาศู น ย์วิ จั ย และพัฒ นาประมงน้ าจื ด หนองคาย     ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า คือ
ได้ ท ดลอง เพาะพั น ธุ์ แ ละอนุ บาลในปี 2531 -2533                 ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 1        (T1)
แต่ ไ ม่ ป ระสบผลส าเร็ จ มากนั ก (เดชา และคณะ, 2533)           ั
                                  ใช้อตราปล่อยลูกปลา 0.5 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร
ส ถ า นี ป ร ะ ม ง น้ า จื ด จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร               ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 2        (T2)
               ั           ั
จึงได้รวบรวมพ่อแม่พนธุ์ เพื่อทาการศึกษาวิจยปลาชนิ ดนี้           ั
                                  ใช้อตราปล่อยลูกปลา 1 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร
ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ พ า ะ เ ลี้ ย ง ไ ด้ แ ล ะ ใ น ปี 2 5 4 4            ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 3        (T3)
ส ถ า นี ป ร ะ ม ง น้ า จื ด จั ง ห วั ด มุ ก ด า ห า ร            ั
                                  ใช้อตราปล่อยลูกปลา 2 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร
สามารถเพาะพันธุ์ปลาตองลายได้แต่ไม่สามารถอนุบาลได้เ                 ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 4        (T4)
ป็    น    ผ      ล   ส   า เ    ร็   จ        ั
                                  ใช้อตราปล่อยลูกปลา 3 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร
ปั ญหาประการหนึ่งอาจจะเกิดจากการอนุบาลปลาตองลายห                  ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 5        (T5)
น า แ น่ น เ กิ น ไ ป                          ั
                                  ใช้อตราปล่อยลูกปลา 4 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร
          ้
ดังนั้นจึงควรที่ตองทาการศึกษาถึงอัตราความหนาแน่นที่เห               3. นาลูกปลาตองลายที่เริ่ มกินอาหาร (อายุ 3
ม        า          ะ    ส       ม  วัน ) และมี ข นาดใกล้ เ คี ย งกั น จ านวน 2,520 ตั ว
เพื่อใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการอนุบาลลูกปลาตองลายที่เห       ม า แ บ่ ง เ ป็ น 5 ก ลุ่ ม ๆ ล ะ 3 ซ้ า
มาะสมต่อไป                             แล้วดาเนินการสุ่มจับสลากนาลูกปลาแต่ละกลุ่มใส่ ในตูกระ  ้
                วัตถุประสงค์            จ ก ต า ม แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง ที่ ว า ง ไ ว้ ใ น ข้ อ 2
      1. เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโต              ก่ อ น น า ลู ก ป ล า ไ ป ป ล่ อ ย
อัตราการรอดตายของลูกปลาตองลายที่อนุบาลในระดับควา          ดาเนินการสุ่มชังน้ าหนักและวัดความยาว
                                         ่
มหนาแน่นต่าง ๆ กัน                                 4. ให้ไ รแดงมี ชีวิ ต วัน ละ 4 ครั้ งๆ ละ 1
      2. เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตลูกปลาตองลาย ขนาด      กรัมต่อน้ า 40 ลิตร ในเวลา 08.30 น. 13.00 น. 17.00 น.
ลูกปลาวัยอ่อนถึง 1 นิ้ว และขนาด 1-3 นิ้ว              แ ล ะ 22. 0 0 น . ใ น สั ป ด า ห์ แ ร ก
หลั ง จากนั้ นปรั บ ปริ มาณโดยให้ อ าหารทุ ก สั ป ดาห์                 3. คัด ขนาดลู กปลาตองลาย อายุ 1 เดื อ น
โ ด ย ใ ห้ ไ ร แ ด ง ใ น ป ริ ม า ณ 2 0 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์     ที่ อ นุ บ า ลไ ว้ ส า ห รั บ จ าก การ ท ด ลอ ง ใ น ร ะ ยะ ที่ 2
ของน้ าหนักปลาต่อวัน แบ่ งให้วนละ 3 ครั้ ง เท่ า ๆ กัน
                  ั                 ที่มีขนาดใกล้เคียงกันและได้รับการฝึ กให้กินปลาข้างเหลือง
ในเวลา 08.30 น. 13.00 น. และ 17.00 น. จนอายุครบ 1          สั บ บดละเอี ย ดเรี ยบร้ อ ยแล้ ว จ านวน 3,150 ตั ว
เดือน                                ม า แ บ่ ง เ ป็ น 5 ก ลุ่ ม ๆ ล ะ 3 ซ้ า
                                   แล้วสุ่ มจับสลากเพื่อนาลูกปลาปล่อยลงในบ่อตามแผนการ
                                   ท ด ล อ ง ใ น ข้ อ                          2
          5                      .  ก่อนนาลูกปลาปล่อยในบ่อให้ดาเนิ นการสุ่ มชังน้ าหนักและ  ่
ดู ดต ะกอนเ พื่ อ ก าจั ด เ ศษ อาหาร และข องเ สี ยออ ก        วัดความยาว 4                              .
และถ่ ายน้ า 50 เปอร์ เซ็ น ต์ของปริ มาตรทั้ง หมดทุ กวัน ๆ      ให้ ป ลาข้ า งเหลื อ งสั บ บดละเอี ย ดในอั ต ราวัน ละ 20
ล ะ ค รั้ ง ใ น ช่ ว ง เ ช้ า ก่ อ น ใ ห้ อ า ห า ร มื้ อ แ ร ก   เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักลูกปลาทั้งหมดในบ่อ แบ่งให้เท่า
แล้วเติมน้ าใหม่ลงไปให้มีปริ มาตรเท่าเดิม              ๆ กัน วันละ 3 ครั้ ง เวลา 09.00 น. 13.00 น. และ
          6. ตรวจสอบคุ ณ ภาพของน้ าทุ ก สั ป ดาห์     1 7 . 0 0 น . โ ด ย ก า ร ปั้ น เ ป็ น ก้ อ น ใ ส่ ล ง ใ น บ่ อ
เวลา 10.00 น.            โดยวัด หาค่ า อุ ณ หภู มิ น้ า  ปรับปริ มาณอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกปลา
ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ค่าออกซิ เจนละลายน้ า (DO)       ทุก 1 สัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลอง ซึ่งใช้เวลา 2 เดือน
ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity) และความกระด้างของน้ า                   5                          .
(Hardness) ตามวิธีของไมตรี และจารุ วรรณ (2528)            ตรวจสอบค่าคุณสมบัติของน้ าทุกสองสัปดาห์ เวลา 10.00
ระยะที่ 2. การอนุ บาลูกปลาอายุ 1 เดื อน จนถึงอายุ 3         น. ได้แ ก่ อุณ หภู มิ น้ า ค่ า ความเป็ นกรดเป็ นด่ า ง (pH)
เดือน                                ค่าออกซิ เจนละลายน้ า (DO) ค่าความเป็ นด่าง (Alkalinity)
         ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้              และค่าความกระด้างของน้ า (Hardness)
          1.จัดเตรี ยมบ่อซีเมนต์กลมขนาดเส้นผ่านศูน                   การเก็บข้ อมูล
ย์กลาง 1.2 เมตร สูง 0.5 เมตร เติมน้ าให้ได้ปริ มาตร 200                 1. ชั่ ง วัด ความยาวและน้ าหนั ก ลู ก ปลา
ลิตร ปล่อยน้ าไหลผ่านตลอดเวลา ในอัตรา 5 ลิตรต่อนาที         ทุ ก สั ป ด า ห์ ตั้ ง แ ต่ เ ริ่ ม ต้ น จ น สิ้ น สุ ด ก า ร ท ด ล อ ง
        ่
น้ าที่ผานจะนากลับมาใช้อีกโดยผ่านระบบกรองที่ประกอบไ         โ ด ย ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 1 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์
ปด้วยวัสดุ ทราย กรวด และถ่าน                     ของลู ก ปลาทั้ งหมดทุ ก ซ้ า เพื่ อ หาการเจริ ญเติ บ โต
          2. วางแผนการทดลองแบบสุ่ มตลอด          ในการทดลองทั้งสองระยะ
(completely randomized design, CRD) โดยแบ่งเป็ น 5                   2                          .
ชุดการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ า คือ                     บันทึกข้อมูลจานวนลูกปลาที่รอดตายเมื่อสิ้ นสุ ดการทดลอง
          ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 1 (T1)         แต่ละช่ วง เพื่อหาอัตราการรอดตาย อัตราการรอดตาย
   ั
ใช้อตราปล่อยลูกปลา 0.25 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร              (%) =         จ านวนปลาเมื่ อ สิ้ นสุ ดการทดลอง/
          ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 2 (T2)         จานวนปลาเริ่ มต้น x 100
    ั
ใช้อตราปล่อยลูกปลา 0.5 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร                        3                          .
          ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 3       (T3)   เก็บข้อมูลปริ มาณอาหารที่ใช้เพื่อหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเ
     ั
ใช้อตราปล่อยลูกปลา 1 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร                ป็ นเนื้อ (FCR)
          ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 4       (T4)
      ั
ใช้อตราปล่อยลูกปลา 1.5 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร               FCR=น้ าหนักอาหารที่ปลากิน/น้ าหนักปลาที่เพิ่มขึ้น
          ชุ ด ก า ร ท ด ล อ ง ที่ 5       (T5)
       ั
ใช้อตราปล่อยลูกปลา 2 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร
          4                     .  โดยจะพบจุดขาวๆบริ เวณลาตัวของลูกปลา เป็ นจานวนมาก
เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอนุบาลลูกปลาทั้งสอง    แ ล ะ ลู ก ป ล า ต า ย เ ป็ น จ า น ว น ม า ก ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า
ระยะเพื่อหาต้นทุนการผลิต                     ซึ่งไม่สามารถดาเนินการทดลองในระยะที่ 2 ได้
             การวิเคราะห์ ข้อมูล                          สรุปและวิจารณ์ ผล
      วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance)             สรุ ปผลการอนุบาลลูกปลาตองลายวัยอ่อนจนถึงอ
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s      า ยุ 1         เ ดื อ น ใ น ตู ้ ก ร ะ จ ก บ ร ร จุ น้ า 80 ลิ ต ร
new multiple range test ใช้โปรแกรม SPSS version 10.0       ที่ ระดับความหนาแน่ น 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ตัวต่อน้ า 1
for Windows. ที่ความเชื่อมัน 95%่                 ลิ ต ร ด้ ว ย ไ ร แ ด ง มี ชี วิ ต
             ้
      วิเคราะห์ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการลงทุ        แ ล ะ ก า ร อ นุ บ า ล ลู ก ป ล า ต อ ง ล า ย ร ะ ย ะ ที่ 2
น รายได้ ต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร          การอนุ บ าลลู ก ปลาอายุ 1 เดื อ น จนถึ ง อายุ 3 เดื อ น
ค่าเสี ยโอกาสของเงินทุน กาไรสุ ทธิ ผลตอบแทนต่อต้นทุน       ในบ่อซี เมนต์กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร สู ง
     ้
และจุดคุมทุนของราคาขาย                      0 . 5 เ ม ต ร ป ริ ม า ต ร น้ า 2 0 0 ลิ ต ร
              ผลการศึกษา              ไ ม่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง ไ ด้
      ผลการอนุบาลลูกปลาตองลายวัยอ่อนจนถึงอายุ 1       เนื่ อ ง จาก ลู ก ปลาต อ งลาย ที่ ท ด ลอ งเ ริ่ ม ท ยอ ย ต าย
เดื อน ในตูกระจกบรรจุน้ า 80 ลิตร ที่ ระดับความหนาแน่ น
       ้                          ห ลั ง จ า ก ก า ร อ นุ บ า ล สั ป ด า ห์ ที่ 4
0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ตัวต่อน้ า 1 ลิตร ด้วยไรแดงมีชีวิต    และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติน้ าที่ใช้ในการอนุบาลลูกปลาตอ
โดยปลาทดลองมี ความยาวเริ่ มต้ น เฉลี่ ย 1.65±0.02         งลายวัย อ่ อ น พบว่ า มี ค่ า อุ ณ หภู มิ น้ า ระหว่ า ง 20-29
เซนติ เ มตร น้ าหนั ก เริ่ มต้ น เฉลี่ ย 0.1±0.01    กรั ม  องศาเซลเซี ยส ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ระหว่าง 7.0-
พบว่า ลู กปลาตองลาย อายุ 1 สัป ดาห์ มี ค วามยาวเฉลี่ ย      9.5, ค่ า ออกซิ เ จนละลายน้ า (DO) ระหว่ า ง 4.0-6.0
2.62±0.06, 2.62±0.06, 2.61±0.05, 2.60±0.04 และ2.60±0.04      ค่ า ความเป็ นด่ าง (Alkalinity)          ระหว่ า ง 200-250
เซนติเมตร ตามลาดับ น้ าหนักเฉลี่ย 0.21±0.03, 0.21±0.04,      มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ค่ า ความกระด้า งของน้ า (Hardness)
0.20±0.02, 0.19±0.01 และ 0.19±0.02 กรั ม ตามล าดั บ        ร ะ ห ว่ า ง 250-300              มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร
ผลการอนุ บ าลลู ก ปลาตองลาย อายุ 2 สั ป ดาห์ พบว่า        ซึ่ งคุ ณ สมบั ติ น้ าที่ ใ ช้ ใ นการอนุ บ าลลู ก ปลาตองลาย
มี ค ว า ม ย า ว เ ฉ ลี่ ย 3.29±0.04, 3.28±0.05, 3.28±0.03,    เ ห ม า ะ ส ม ส า ห รั บ ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต
3.28±0.04 แ ล ะ 3.28±0.04 เ ซ น ติ เ ม ต ร ต า ม ล า ดั บ     ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ มั่ น สิ น แ ล ะ ไ พ ร พ ร ร ณ ( 2538)
น้ าหนักเฉลี่ย 0.44±0.02, 0.44±0.02, 0.44±0.01, 0.44±0.02     ซึ่งแสดงว่าการตายของลูกปลาระหว่างการทดลองไม่น่าจะ
แ ล ะ 0.43±0.02 ก รั ม ต า ม ล า ดั บ               ม า จ า ก คุ ณ ภ าพ น้ า ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ ก าร ด า ร ง ชี วิ ต
ผลการอนุ บ าลลู ก ปลาตองลาย อายุ 3 สั ป ดาห์ พบว่า        ลั ก ษณะ ตามล าตั ว ครี บของ ลู ก ปลาตองลาย ที่ ตาย
มี ค ว า ม ย า ว เ ฉ ลี่ ย 4.29±0.08, 4.28±0.07, 4.28±0.06,    มี     จุ    ด     สี    ข    า   ว     ขุ่    น
4.28±0.08 แ ล ะ 4.27±0.09 เ ซ น ติ เ ม ต ร ต า ม ล า ดั บ     ขนาดเท่ า หั ว เข็ ม หมุ ด กระจายอยู่ทั่ว ไปเป็ นจ านวนมาก
น้ าหนั ก เฉลี่ ย 0.75±0.04, 0.74±0.04,0.74±0.04,0.74±0.04    และเมื่อนาจุดสี ขาวขุ่นไปตรวจสอบด้วยกล้องจุ ลทรรศน์
และ 0.73±0.03 กรัม ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ ทางสถิ ติ       พ บ นิ ว เ ค ลี ย ส เ ป็ น รู ป เ กื อ ก ม้ า ข น า ด ใ ห ญ่
พบว่า ความยาว และน้ าหนักของลูกปลาตองลาย อายุ 1, 2, 3       ซึ่งสาเหตุที่ทาให้ลูกปลาตองลายที่ทดลองตายเกิดจากโรคจุ
สัป ดาห์ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ  ดขาว ซึ่งสอดคล้องกับ กมลพร และสุปราณี (2539) กล่าวว่า
หลัง จากอนุ บ าลลู กปลาตองลายอายุ 4 สัป ดาห์ พบว่า        ป ล า ที่ เ ป็ น โ ร ค นี้ ต า ม ตั ว ป ล า แ ล ะ ค รี บ
ลู ก ป ล า ต อ ง ล า ย ใ น ก า ร ท ด ล อ ง ร ะ ย ะ ที่ 1     สาเหตุเกิ ดจากโปรโตชัว ชนิ ดกิ นเซลล์ผิวหนังเป็ นอาหาร
และลูกปลาตองลายที่อนุบาลเตรี ยมไว้สาหรับการทดลองระ        ปั จ จุ บั น ยั ง ไ ม่ มี วิ ธี ก า ร ก า จั ด ป ร สิ ต ที่ ไ ด้ ผ ล เ ต็ ม ที่
ยะที่ 2 เริ่ มทยอยตายเป็ นจานวนมากในทุกชุดการทดลอง        เพื่อให้การทดลองในครั้งต่อไปบรรลุเป้ าหมายควรป้ องกันก
า ร ติ ด เ ชื้ อ ข อ ง ลู ก ป ล า
โดยการฆ่าเชื้อน้ าที่ใช้ในการทดลองด้วยฟอร์ มาลินก่อนนา
มาใช้ และท าความสะอาด ฆ่ า เชื้ อไรแดงก่ อ นให้ลู ก ปลา
ซึ่ ง จ า ก ก า ร ท ด ล อ ง ค รั้ ง นี้ พ บ ว่ า
ป ล า ต อ ง ล า ย วั ย อ่ อ น มี พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ร ว ม ฝู ง
จะรวมกันอยูเ่ ป็ นกลุ่มบริ เวณมุมตูกระจก
                   ้
             เอกสารอ้ างอิง
กมลพร ทองอุไทย และสุปราณี ชินบุตร. 2539. การป้ องกัน
      และการกาจัดโรคปลา. เอกสารแนะนา.
      กรมประมง. 30 หน้า.
กรมประมง. 2530. ภาพปลาและสัตว์น้ าจืดของไทย
      กรมประมง. หน้า 115.
เดชา รอดระรัง , สมศักดิ์ เจนศิริศกดิ์ และยงยุทธ
                    ั
      อุนากรสวัสดิ์. 2533. การศึกษาพฤติกรรมการ
          ั
      แพร่ พนธุ์ และการวางไข่ของปลาตองลายใน
      บ่อดิน. รายงานประจาปี สถานีประมงน้ าจืด
      จังหวัดหนองคาย, กองประมงน้ าจืด,
      กรมประมง. หน้า 110-113.
มันสิ น ตัณฑุลเวศม์ และไพรพรรณ พรประภา. 2538.
  ่
      การจัดการคุณภาพน้ าและการบาบัดน้ าเสี ยในบ่
      อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าอื่นๆเล่ม 1
      การจัดการคุณภาพน้ า.
      ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
      กรุ งเทพมหานคร. 319 หน้า.
ไมตรี ดวงสวัสดิ์ และ จารุ วรรณ สมศิริ. 2538.
      คุณสมบัติของน้ าและวิธีวเิ คราะห์สาหรับงานวิ
                     ั
      จัยทางการประมง. ฝ่ ายวิจยสิ่ งแวดล้อมสัตว์น้ า,
            ั
      สถาบันวิจยประมงน้ าจืดแห่งชาติ,
      กรมประมง.115 หน้า.

								
To top