Zoznam predsedov a clenov odborn�ch poradn�ch komisi� by 0044W52

VIEWS: 153 PAGES: 13

									             Zoznam predsedov a členov odborných poradných komisií
       Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ku dňu 03.02.2010

   Meno, priezvisko, titul    Funkcia       Pracovisko     Tel. kontakt      E-mail. kontakt
                   OPK pre oblasť choroby srdca, pľúc a ciev
 prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.    predseda    IV. Interná klinika  055/ 615 22 30     ivan.tkac@upjs.sk
                           FNLP a LF UPJŠ
                            v Košiciach
                          – prednosta kliniky,
                           Rastislavova 43,
                            041 90 Košice
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.   člen     Slovenská lekárska   02/ 526 35 603,    peter.kristufek@szu.sk,
                             spoločnosť    02/ 529 22 012,     kristufek@sls.sk,
                            – prezident,   02/ 529 22 017,  secretarysma@ba.telecom.sk
                             Cukrová 3,    02/ 529 22 019
                           813 22 Bratislava
 prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.,    člen     LF UK v Bratislave   02/ 593 57 276,  fedor.simko@fmed.uniba.sk
       FESC.                   – prodekan,    02/ 593 57 288,
                          Ústav patologickej   02/ 593 57 607
                             fyziológie,
                            Sasinkova 4,
                           813 72 Bratislava
 prof. MUDr. Zoltán Mikeš, DrSc.   člen    I. Geriatrická klinika 02/ 595 45 232   zoltan.mikes@fmed.uniba.sk
                            UK LF a FN
                          – prednosta kliniky,
                            Limbová 5,
                           833 05 Bratislava
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.   člen     Klinika tubekulózy   043/ 413 39 50  eva.rozborilova@jfmed.uniba.sk
                         a respiračných chorôb
                           JLF UK a MFN
                         – prednostka kliniky,
                            Kollárova 2,
                            036 59 Martin
 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.    člen     Ústav patologickej   043/ 423 82 13     tatar@jfmed.uniba.sk
                          fyziológie JLF UK,
                            Sklabinská 26,
                            037 53 Martin
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.  člen   Východoslovenský     055/ 789 13 15  peter.mitro@upjs.sk
                     ústav srdcových
                   a cievnych chorôb, a. s.,
                     Klinika kardiológie
                    LF UPJŠ a VÚSCh,
                      Ondavská 8,
                      040 11 Košice
                        2
    Meno, priezvisko, titul     Funkcia      Pracovisko     Tel. kontakt      E-mail. kontakt
                      OPK pre oblasť onkologické choroby
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,  predseda     Vysoká škola   02/ 577 80 612,   vladimir.krcmery@szu.sk,
      Dr.h.c.mult.                Zdravotníctva    02/ 577 80 613   ondova@vssvalzbety.sk
                            a sociálnej práce
                             sv. Alžbety,
                           Námestie 1. mája 1,
                           811 02 Bratislava
  prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.     člen     JLF UK v Martine   043/ 420 33 70    plank@jfmed.uniba.sk
                             – prodekan,
                           Ústav patologickej
                              anatómie,
                             Kollárova 2,
                            036 59 Martin
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.   člen    LF UPJŠ v Košiciach,  055/ 640 43 89,   ladislav.mirossay@upjs.sk,
                           Ústav farmakológie,  055/ 622 26 08,  mirossay@central.medic.upjs.sk
                            Trieda SNP 1,    055/ 642 85 24
                            040 11 Košice
  prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.     člen    JLF UK v Martine,   043/ 413 30 34   kliment@jfmed.uniba.sk
                           Urologická klinika,
                             Kollárova 2,
                            036 01 Martin
                              3
  Meno, priezvisko, titul         Funkcia       Pracovisko     Tel. kontakt    E-mail. kontakt
                 OPK pre oblasť choroby v súvislosti s materstvom
  prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.      predseda   Slovenská zdravotnícka             jan@stencl.sk,
                                 univerzita,             jan.stencl@szu.sk
                                 Limbová 12,
                              833 03 Bratislava,
                               I. gynekologicko-
                            pôrodnícka klinika SZU,
                               FNsP Bratislava,
                                 Limbová 5,
                               833 05 Bratislava
prof. MUDr. Štefan Lukačín, CSc.       člen     III. gynekologicko-   055/ 640 36 15  slukacin@nemocnicasa
                            pôrodnícka klinika SZU,               ca.sk
                             Nemocnica Košice –
                                  Šaca,
                                 Lúčna 57,
                             040 15 Košice – Šaca
prof. MUDr. Karol Holomáň, CSc.       člen      II. gynekologicko-   02/ 482 34 349  holoman@ruzinov.fnsp
                              pôrodnícka klinika,               ba.sk
                               FNsP Bratislava,
                                Ružinovská 6,
                               826 06 Bratislava
 prof. MUDr. Ján Danko, CSc.        člen       Gynekologicko-    043/ 420 32 42  danko@jfmed.uniba.sk
                             pôrodnícka klinika JLF,
                               Martinská FNsP,
                                 Kollárova 2,
                                036 59 Martin
 doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.        člen      I. gynekologicko-   02/ 595 42 271   irusnak@pobox.sk
                            pôrodnícka klinika SZU,
                               FNsP Bratislava,
                                 Limbová 5,
                               833 05 Bratislava
  doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc.        člen      II. gynekologicko-   02/ 482 34 630  ivanholly@pobox.sk
                              pôrodnícka klinika,
                               FNsP Bratislava,
                                Ružinovská 6,
                               826 06 Bratislava


                            4
     Meno, priezvisko, titul        Funkcia        Pracovisko     Tel. kontakt    E-mail. kontakt
                   OPK pre oblasť choroby v súvislosti s detským vekom
doc. MUDr. Marián Vidiščák, PhD., FEBPS,    predseda    DFNsP v Bratislave,   02/ 593 71 174  vidiscakm@yahoo.com
        mim. prof.                   Klinika neonatálnej
                              a detskej chirurgie SZU
                                – prednosta kliniky,
                                   Limbová 1,
                                833 40 Bratislava
   doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc.,       člen     DFNsP v Košiciach,    055/ 640 43 30   kuchta@lf.upjs.sk
        mim. prof.                  II. klinika detí a dorastu
                                – prednosta kliniky,
                                   Tr. SNP 1,
                                  040 11 Košice
   prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,      člen      DFNsP v Banskej    048/ 472 65 66  dluholucky@dfnbb.sk
         CSc.                        Bystrici,
                               II. Detská klinika SZU
                                – prednosta kliniky,
                                Nám. L. Svobodu 4,
                              974 09 Banská Bystrica
   prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.      člen       JLF UK a MFN,    043/ 420 32 54    deti@lefa.sk
                               Klinika detí a dorastu
                                – prednosta kliniky,
                                  Kollárova 2,
                                  036 59 Martin
   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.       člen       JLF UK a MFN,    043/ 420 37 33  zibolen@jfmed.uniba.sk
                               Neonatologická klinika
                                – prednosta kliniky,
                                  Kollárova 2,
                                  036 59 Martin
 prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH      člen     DFNsP v Bratislave,   02/ 593 71 104   kovacs@dfnsp.sk
                                 II. Detská klinika
                                LF UK v Bratislave
                                – prednosta kliniky,
                                   Limbová 1,
                                833 40 Bratislava


   prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.       člen     DFNsP v Bratislave,   02/ 593 71 418   tibor.sagat@szu.sk
                               5
                           Detská klinika
                           anesteziológie
                         a intenzívnej medicíny
                         – prednosta kliniky,
                            Limbová 1,
                          833 40 Bratislava
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc.     člen   FNsP v Bratislave,   02/ 686 72 630  katarina.furkova@szu.s
      mim. prof.              I. Detská klinika SZU                 k
                         – prednosta kliniky,
                            Antolská 11,
                          851 07 Bratislava
 Meno, priezvisko, titul      Funkcia   Pracovisko      Tel. kontakt     E-mail. kontakt
                         6
                  OPK pre oblasť choroby pohybového ústrojenstva
 prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.,    predseda    Klinika stomatológie 055/ 615 28 12    zubne@fnlp.sk,
       Dr.h.c.                  a maxilofaciálnej            andrej.jenca@upjs.sk
                            chirurgie LF UPJŠ
                            a FN L. P. Košice
                           – prednosta kliniky,
                             Rastislavova 43,
                             041 90 Košice
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.    člen       Národný ústav   033/ 796 91 11  rovensky.jozef@nutarch.sk
                              tuberkulózy
                           a respiračných chorôb,
                            Nábr. I. Krasku 4,
                             912 12 Piešťany
 prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.     člen      V. Interná klinika 02/ 482 34 138,  payer@ruzinov.fnspba.sk
                             LF UK a FNsP    02/ 482 34 105
                              Bratislava
                           – prednosta kliniky,
                             Ružinovská 6,
                            826 06 Bratislava
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.      člen     JLF UK v Martine,  043/ 413 33 05  mistuna@jfmed.uniba.sk,
                               – dekan,             sdek@jfmed.uniba.sk
                             Záborského 2,
                             036 45 Martin
 doc. MUDr. Veronika Vargová      člen      Detská fakultná  055/ 640 23 93,  veronika.vargova@upjs.sk
                            nemocnica Košice,  055/ 640 41 34
                             Trieda SNP 1,
                             040 01 Košice
  Meno, priezvisko, titul      Funkcia      Pracovisko     Tel. kontakt     E-mail. kontakt

                              7
                    OPK pre oblasť prenosné choroby a imunita
 doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.   predseda   LF UPJŠ v Košiciach   055/ 615 22 02    pavol.jarcuska@upjs.sk
                             – prodekan,
                           Klinika infektológie
                          a cestovnej medicíny,
                            Rastislavova 43,
                            041 90 Košice
  prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.     člen     Imunologický ústav  02/ 593 57 111   milan.buc@fmed.uniba.sk,
                            UK v Bratislave,           imunologia.prednosta@fmed.uni
                          Odborárske nám. 14,                  ba.sk
                           811 08 Bratislava
 prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.    člen    LF UPJŠ v Košiciach,  055/ 642 81 51,    ivan.schreter@upjs.sk
                           Klinika infektológie  055/ 615 22 02
                          a cestovnej medicíny,
                            Rastislavova 43,
                            041 90 Košice
doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.   člen   Slovenská zdravotnícka   nedodaný    katalina.holeckova@gmail.com
                             univerzita,
                           Klinika infektológie
                         a geografickej medicíny,
                             Limbová 12,
                           833 03 Bratislava
 prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.    člen     Neuroimunologický   02/ 547 88 100    michal.novak@savba.sk
                             ústav SAV
                             – riaditeľ,
                           Dúbravská cesta 9,
                           845 10 Bratislava
    Meno, priezvisko, titul     Funkcia      Pracovisko     Tel. kontakt      E-mail. kontakt

                              8
                  OPK pre oblasť neurologické a psychiatrické ochorenia
 prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.   predseda   I. Neurologická klinika  02/ 572 90 452  peter.turcani@faneba.sk
                             LF UK a FNsP
                               Bratislava
                            – prednosta kliniky,
                          Nemocnica Staré Mesto,
                            Mickiewiczova 13,
                            813 69 Bratislava
  prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.    člen      Neurochirurgická    055/ 642 25 74    isulla@upjs.sk
                             klinika LF UPJŠ
                              v Košiciach,
                             Trieda SNP 1,
                             040 11 Košice
  prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.     člen     Neurologická klinika   043/ 420 32 09    kurca@mfn.sk
                             JLF UK a MFN
                            – prednosta kliniky,
                              Kollárova 2,
                             036 59 Martin
prof. MUDr. Vladimír Novotný, PhD.    člen     Psychiatrická klinika  02/ 572 90 385   novotny@faneba.sk
                             LF UK a FNsP
                              Bratislava,
                          Nemocnica Staré Mesto,
                            Mickiewiczova 13,
                            813 69 Bratislava
doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.    člen      Neurochirurgická   055/ 640 35 68    gdovin@lf-upjs.sk
                             klinika LF UPJŠ
                              v Košiciach,
                             Trieda SNP 1,
                             040 11 Košice
    Meno, priezvisko, titul       Funkcia      Pracovisko     Tel. kontakt    E-mail. kontakt

                               9
                 OPK pre oblasť transplantácie orgánov a tkanív
  MVDr. Ján Rosocha, CSc.      predseda     FNLP a LF UPJŠ    055/ 640 43 01,   jan.rosocha@upjs.sk,
                             v Košiciach,    055/ 642 18 28  jaroslava.lackova@upjs.sk
                           Združená tkanivová
                               banka,
                             Trieda SNP 1,
                             040 66 Košice
 MUDr. Michal Sapák, PhD.       člen     Imunologický ústav   02/ 593 57 582  michal.sapak@fmed.uniba.s
                           LF UK v Bratislave,                 k
                             Sasinkova 2,
                            811 08 Bratislava
doc. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.,     člen     Klinika transplantačnej 043/ 422 14 07  ludovit.laca@jfmed.uniba.sk
     mim. prof.                  a cievnej chirurgie
                            JLF UK a MFN
                           – prednosta kliniky,
                             Kollárova 2,
                             036 59 Martin
 doc. MUDr. Ján Koller, PhD.     člen      Klinika popálenín   02/ 482 34 539     koller@nspr.sk,
                            a rekonštrukčnej            jan.koller@fmed.uniba.sk,
                              chirurgie              koller.jan@gmail.com
                            LF UK a FNsP
                              Bratislava
                           – prednosta kliniky,
                             Ružinovská 6,
                            826 06 Bratislava
doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.    člen     Klinika hematológie   02/ 686 73 243    mistrik@npba.sk
                            a transfúziológie
                             LF UK a SZU,
                            FNsP Bratislava,
                             Antolská 11,
                            857 01 Bratislava
  MUDr. Michal Hulman        člen       NÚSCH, a.s.,    02/ 593 20 638   michal.hulman@nusch.sk
                           Oddelenie srdcovej
                              chirurgie
                              – primár,
                          Pod Krásnou hôrkou 1,
                            833 48 Bratislava
  MUDr. Daniel Kuba, PhD.       člen      Slovenské centrum   02/ 593 70 525    daniel.kuba@szu.sk
                            10
                          orgánových
                        transplantácií SZU
                          – vedúci,
                          Limbová 12,
                        833 03 Bratislava
MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., CETC  člen    FNLP v Košiciach,    055/ 640 24 41,  luboslav.bena@gmail.com
                         Transplantačné    055/ 640 27 99
                          oddelenie
                      – hlavný transplantačný
                         koordinátor SR,
                         Trieda SNP 1,
                         040 66 Košice
   Meno, priezvisko, titul   Funkcia    Pracovisko      Tel. kontakt     E-mail. kontakt

                        11
                    OPK pre oblasť genomika a proteomika
prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.   predseda   LF UPJŠ v Košiciach   055/ 642 81 51  leonard.siegfried@upjs.sk
                               – dekan,
                             Trieda SNP 1,
                             040 11 Košice
 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.     člen     JLF UK v Martine,   043/ 413 15 65,  dobrota@jfmed.uniba.sk
                             Ústav lekárskej    0918/ 492 480
                              biochémie
                             – vedúci ústavu,
                              Kollárova 2,
                             036 59 Martin
doc. MUDr. RNDr. Juraj Šimko, PhD.    člen      Gendiagnostica    02/ 455 26 903  simkojuraj@hotmail.com,
                            Bratislava, s.r.o.,           ambulancia@fedgyn.sk
                            Budova Chemicko-
                           technologickej fakulty
                           (blok B, 6. poschodie),
                             Radlinského 9,
                            812 37 Bratislava
  prof. RNDr. Ján Šalagovič, CSc.    člen    LF UPJŠ v Košiciach,   055/ 640 27 96   jan.salagovic@upjs.sk
                          Ústav lekárskej biológie,
                             Trieda SNP 1,
                             040 11 Košice
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof.   člen    LF UPJŠ v Košiciach,   055/ 640 42 67,    jan.sabo@upjs.sk
                            Ústav biofyziky,   055/ 640 42 62
                             Trieda SNP 1,
                             040 11 Košice
   Meno, priezvisko, titul      Funkcia      Pracovisko     Tel. kontakt     E-mail. kontakt

                             12
                   OPK pre oblasť environmentálne zdravie
doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH   predseda     Úrad verejného   02/ 443 72 906,   ivan.rovny@uvzsr.sk,
                           zdravotníctva SR  02/ 492 84 246  iveta.kintlerova@uvzsr.sk
                          – hlavný hygienik SR
                          a vedúci služobného
                              úradu,
                            Trnavská 52,
                           826 45 Bratislava
 prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc.    člen   Slovenská zdravotnícka 02/ 593 70 225   tomas.trnovec@szu.sk
                             univerzita,
                          Oddelenie toxických
                         organických polutantov,
                            Limbová 12,
                           833 03 Bratislava
prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.   člen   Slovenská zdravotnícka 02/ 593 70 469  margareta.sulcova@szu.sk
                             univerzita,
                           Fakulta verejného
                            zdravotníctva,
                            Limbová 12,
                           833 03 Bratislava
                            13

								
To top