Public Health_3_

Document Sample
Public Health_3_ Powered By Docstoc
					     ‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬

      ‫بهداشت عمومی‬
                                        ‫منبع:‬
  ‫کتاب جامع بهداشت عمومی ، تالیف دکتر حاتمی و همکاران، ویراست دوم،جلد اول، گفتار اول‬
         ‫درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی پارک 2002، جلد دوم، فصل دوم‬‫سال تحصیلی 09-98‬                       ‫دکتر حسین صافی زاده‬
    ‫بهداشت عمومی‬

‫مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و‬
 ‫تامین، حفظ و ارتقای تندرستی و توانمندی‬
 ‫بشر با استفاده از تالش جمعی که منجر به‬
      ‫توسعه جامعه شود.‬
    ‫وظایف بهداشت عمومی‬
  ‫1. تعیین نیازهای بهداشتی و شناسایی عوامل و خطراتی که‬
             ‫سالمت فرد و جامعه را تهدید کند.‬
 ‫2. اولویت بندی نیازها و تعیین سیاست ها و برنامه ها و اقدام‬
                 ‫برای پاسخ به نیاز مربوطه‬
   ‫3. ارزشیابی وضعیت بهداشتی جامعه و یافتن نقاط قوت و‬
                         ‫ضعف آن‬
‫4. تعیین سیاست ها و برنامه های کوتاه و درازمدت و هماهنگ‬
‫با تدابیر سازمان جهانی بهداشت برای تامین، حفظ و ارتقای‬
                    ‫سالمت فرد و جامعه‬
    ‫وظایف بهداشت عمومی‬
  ‫5. تامین منابع و امکانات و تربیت نیروی انسانی حرفه ای‬
‫برای ارائه خدمات، انجام پژوهش و اجرای آموزش همگانی‬
            ‫در راستای سالمت فرد و جامعه‬
‫6. سالم سازی محیط زیست، افزایش سطح آگاهی های بهداشتی‬
‫جامعه، بیماریابی و مهار بیماری های واگیر و پیشگیری از‬
                    ‫ابتال به بیماری‬
   ‫7. ارتقای سطح و تغییر سبک زندگی و اصالح رفتارهای‬
  ‫خطرساز فردی و اجتماعی در جهت تامین رفاه جسمی،‬
  ‫روانی و اجتماعی برای تحقق، حفظ و ارتقای سالمت و‬
                     ‫توسعه جامعه‬
  ‫دامنه فعالیت های بهداشت عمومی‬
 ‫بررسی آماری، نیازسنجی، مطالعه، پژوهش و ارزشیابی امور بهداشتی‬    ‫‪‬‬
                      ‫آموزش بهداشت عمومی‬    ‫‪‬‬
                           ‫بهداشت محیط‬  ‫‪‬‬
                       ‫بهداشت مادر و کودک‬   ‫‪‬‬
                          ‫بهداشت سالمندان‬  ‫‪‬‬
                   ‫پیشگیری از بیماری های واگیر‬   ‫‪‬‬
                      ‫ارائه خدمات آزمایشگاهی‬  ‫‪‬‬
                    ‫امور جمعیت و تنظیم خانواده‬  ‫‪‬‬
                    ‫کنترل بیماری های غیرواگیر‬   ‫‪‬‬
             ‫نظارت بر مواد خوراکی، بهداشتی و آرایشی‬   ‫‪‬‬
          ‫پایش و غربالگری مشکالت بهداشتی جاری و جدید‬    ‫‪‬‬
‫تدوین سیاست ها و برنامه های ضروری برای ارتقا و بهبود سطح و سبک‬    ‫‪‬‬
                      ‫زندگی فردی و اجتماعی‬
    ‫سالمتی ‪Health‬‬

 ‫• سالمتی در بسیاری از فرهنگ ها مضمونی‬
               ‫مشترک است.‬
‫• همه جوامع، مفهوم سالمت را به عنوان بخشی‬
         ‫از فرهنگشان در خود دارند.‬
 ‫•علی رغم وجود خدمات بسیار، سالمت هنوز‬
‫مقوله ای است که مورد غفلت قرار گرفته است.‬
      ‫سالمتی ‪Health‬‬
 ‫• سالمت معموالً تحت الشعاع دیگر نیازهای تعریف شده نظیر‬
          ‫ثروت، دانش، قدرت، ... قرار می گیرد.‬
‫• طی سال ها در سطح بین المللی نیز مقوله سالمت مورد غفلت‬
                     ‫قرار گرفته بود.‬

 ‫‪Health For All‬‬
  ‫• خوشبختانه طی دهه های اخیر بیداری مجددی رخ داده و‬
 ‫سالمتی بعنوان حقی بشری و هدفی اجتماعی در جهان شناخته‬
                        ‫شده است.‬
  ‫• سال 7791: ”دستیابی همه افراد جهان تا سال 0002، به‬
  ‫سطحی از بهداشت که به آنها اجازه دهد از نظر اجتماعی و‬
           ‫اقتصادی زندگی پویایی داشته باشند.“‬
    ‫سالمتی ‪Health‬‬
‫- اساس مراقبت های بهداشتی، درک مفهوم بهداشت است.‬
‫- بهداشت طی قرن ها تکامل یافته و از یک مقوله مورد توجه‬
‫مشخص به موضوعی مهم و هدفی اجتماعی در سرتاسر جهان‬
                  ‫تغییر شکل داده است.‬
               ‫• تغییر مفاهیم بهداشت:‬
 ‫– مفهوم زیست پزشکی (‪)Biomedical Concept‬‬
   ‫– مفهوم بوم شناختی (‪)Ecological Concept‬‬
 ‫– مفهوم روانشناختی (‪)Psychological Concept‬‬
    ‫– مفهوم کلی نگری (‪)Holistic Concept‬‬
     ‫سالمتی ‪Health‬‬
           ‫• تعاریف متعددی از سالمت شده است:‬
            ‫– قدیمی ترین تعریف: بیمار نبودن‬
‫– ‪ :Webster‬شرایطی که بدن، ذهن و روان در امنیت قرار‬
‫داشته و خصوصا ً اینکه ازهرگونه بیماری یا درد جسمی رها‬
                         ‫باشد.‬
 ‫– ‪ :Oxford‬امنیت بدن و ذهن، یعنی شرایطی که تحت آن‬
   ‫عملکردهای این دو قسمت به موقع بوده و موثر باشند.‬
     ‫سالمتی ‪Health‬‬
‫‪ : WHO‬وضعیت رفاه کامل جسمی، روانی و‬
 ‫اجتماعی و نه تنها نبود بیماری و معلولیت‬

‫• این تعریف بیشتر هدفی آرمان گرایانه است تا اینکه‬
             ‫تعریفی واقع گرایانه باشد.‬
           ‫• سالمتی یک روند پویا است.‬
   ‫سالمتی ‪Health‬‬

             ‫• ابعاد سالمتی:‬
           ‫– بعد جسمی‬
           ‫– بعد روانی‬
          ‫– بعد اجتماعی‬
‫– بعد معنوی، احساسی، شغلی، سیاسی‬
        ‫سالمتی ‪Health‬‬
                          ‫بعد جسمی:‬
                    ‫‪ ‬معمول ترین بعد سالمتي است.‬
       ‫‪ ‬سالمت جسمي ناشي از عملكرد درست اعضاء بدن است.‬
          ‫‪ ‬بعضي از نشانه هاي سالمت جسمي عبارتست از :‬
‫ظاهر خوب و طبیعي، وزن مناسب، اشتهاي كافي، خواب راحت و منظم،‬
‫اجابت مزاج منظم، اندام مناسب، حركات بدني هماهنگ، طبیعي بودن نبض‬
‫و فشار خون و افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در‬
             ‫سنین باالتر و ....‬
    ‫‪ ‬نسبت به ابعاد دیگر سالمتي ساده تر ميتوان آنرا ارزیابي كرد.‬
         ‫سالمتی ‪Health‬‬
                            ‫بعد روانی:‬
      ‫‪ ‬سنجش سالمت رواني نسبت به سالمت جسمي مشكل تراست.‬
                 ‫‪ ‬تنها نداشتن بیماري ذهنی مد نظر نیست.‬
‫‪ ‬سالمت روانی : توانایی پاسخگویی به تجربیات گوناگون با انعطاف‬
                       ‫پذیری و داشتن هدفی مشخص‬
‫‪ ‬حالت توازن بین فرد و دنیای اطراف او، و سازگاری فرد با خود و‬
      ‫دیگران و همزیستی بین واقعیت های خود، مردم و محیط زیست‬
       ‫‪ ‬ارتباط متقابلي بین بیماريهاي رواني و جسمي وجود دارد.‬
             ‫‪ ‬بعضي از نشانه هاي سالمت رواني عبارتند از:‬
 ‫هیچگونه درگیری درونی ندارد، با اطرافیان کنار می آید، انتقاد پذیر است،‬
  ‫بدنبال هویت است، عزت نفس یاالیی دارد، خود را کنترل می کند، ....‬
     ‫سالمتی ‪Health‬‬

                    ‫بعد اجتماعی:‬
‫‪ ‬رفاه اجتماعی به معنای هماهنگی و کنش متقابل در‬
‫هر فرد، بین هر فرد و دیگر اعضای جامعه و بین افراد و‬
          ‫دنیایی است که در آن زندگی می کنند.‬
‫‪ ‬کمیت روابط بین فردی افراد و میزان ارتباط آنها با‬
                        ‫جامعه‬
 ‫‪ ‬ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلي‬
        ‫سالمتی ‪Health‬‬
                          ‫بعد معنوی:‬
  ‫‪ ‬از زمینه هاي عمده بیماريها و مشكالت رواني و عوارض جسمي و‬
‫اجتماعي آن احساس پوچي، بیهودگي و تزلزل روحي است كه ناشي از فقدان‬
                      ‫بعد معنوي در افراد است.‬
        ‫‪ ‬آن قسمتی از فرد که به دنبال معنی و هدف زندگی است.‬
‫‪ ‬ایمان، هدفدار بودن زندگي، پاي بندي اخالقي، تعاون، داشتن حسن ظن و‬
 ‫توجه بیشتر به مسائل معنوي زندگي باعث كاهش اضطراب، تزلزل روحي‬
                    ‫و عوارض ناشي از آن ميشود.‬
 ‫‪ ‬جنبه هاي معنوي زندگي باعث ميشود فرد همواره براي اهداف عاليتر‬
‫زندگي تالش نماید و در مقابل كمبودها و مشكالت تحمل و بردباري بیشتري‬
            ‫داشته و همواره از رضایت خاطر برخوردار باشد.‬
     ‫سالمتی ‪Health‬‬
             ‫سالمتی – مفهومی نسبی:‬
‫‪ ‬وزن نوزادان کشورهای پیشرفته 5.3 کیلو گرم است، در حالی‬
 ‫که وزن یک نوزاد در کشور در حال توسعه 8.2 کیلوگرم است.‬
   ‫‪ ‬بسیاری از افراد با لوزه های بزرگ، فاقد بیماری هستند.‬
‫‪ ‬استانداردهای سالمتی بین فرهنگ ها، طبقات اجتماعی و گروه‬
                  ‫های سنی متفاوت هستند.‬
‫‪ ‬سالمتی در هر جامعه ای باید براساس شرایط بومی منطقه‬
                         ‫تعریف شود.‬
 ‫‪Wellbeing‬‬          ‫بهزیستی‬
‫‪ ‬هیچ تعریف قانع کننده ای برای واژه بهزیستی وجود‬
                      ‫ندارد.‬
  ‫‪ ‬بهزیستی دارای اجزاء واقعی و ذهنی می باشد:‬
                     ‫‪ ‬واقعی‬
               ‫‪ ‬استاندارد زنگی‬
                ‫‪ ‬سطح زندگی‬
                      ‫‪ ‬ذهنی‬
                ‫‪ ‬کیفیت زندگی‬
‫‪Physical Quality of life Index‬‬  ‫شاخص کیفیت جسمی زندگی‬


    ‫‪ ‬شاخصی مرکب از برخی مشخصه های سالمتی‬
                ‫‪ ‬مرگ و میر نوزادان‬
          ‫‪ ‬امید به زندگی در پایان یک سالگی‬
                    ‫‪ ‬سواد آموزی‬
  ‫‪ ‬این شاخص رشد اقتصادی را اندازه گیری نمی کند.‬
  ‫‪ ‬این شاخص نتایج سیاست های اجتماعی، اقتصادی و‬
               ‫سیاسی را ارزیابی می کند.‬
  ‫عوامل تعیین کننده سالمت‬
                ‫‪ ‬سالمت چند عاملی است.‬
‫‪ ‬عوامل موثر بر سالمت هم در درون شخص و هم بیرون از او‬
                 ‫و در جامعه قرار دارند.‬
                ‫‪ ‬تعیین کننده های بیولوژیک‬
            ‫‪ ‬شرایط اجتماعی ـ فرهنگی و رفتاری‬
                         ‫‪ ‬محیط‬
                ‫‪ ‬شرایط اجتماعی ـ اقتصادی‬
                     ‫‪ ‬خدمات بهداشتی‬
                    ‫‪ ‬پیر شدن جمعیت‬
                         ‫‪ ‬جنسیت‬
                      ‫‪ ‬عوامل دیگر‬
‫طیف سالمتی‬
   ‫سالمت مثبت‬
    ‫سالمت بهتر‬
   ‫رهاي ي از بيماري‬

   ‫بيماري پنهان‬
   ‫بيماري خفيف‬
   ‫بيماري وخيم‬
      ‫مرگ‬
            ‫بیماری‬
‫• ‪ -Webster‬شرایطی که سالمتی بدن ضعیف شده؛ دور شدن از سطح‬
‫سالمتی؛ تغییری در بدن که باعث اختالل در اجرای اعمال بدن می شود.‬
 ‫• ‪ -Oxford‬شرایطی در بدن یا قسمتی از بدن که یا یکی از اندام ها که‬
                    ‫عملکرد آن نابسامان شده است.‬
          ‫• اکولوژی – سازگاری نادرست بدن انسان با محیط‬
  ‫• جامعه شناسی – پدیده ای اجتماعی که در همه جوامع رخ می دهد.‬

‫• نقطه مقابل سالمتی بوده و هرگونه انحراف از عملکرد طبیعی‬
‫یا رفاه کامل جسمی و روانی است که می تواند بصورت آشکار‬
                      ‫یا پنهان باشد.‬
             ‫بیماری‬
    ‫‪ Disease‬ـ اختالل سالمتی بصورت عینی ؛ وجود تغییرات‬
 ‫پاتولوژیک یا غیرطبیعی بدن که قابل تشخیص است و ممکن است‬
                ‫بدون نشانه های خاص باشد.‬
‫‪ Illness‬ـ عالوه بر وجود یک نوع بیماری خاص؛ برداشت و رفتار‬
‫فرد نسبت به این بیماری و تاثیر آن بر محیط روانی/اجتماعی فرد را‬
                         ‫نیز دربردارد.‬

 ‫‪ - Sickness‬به سطحی از اختالل اجتماعی اطالق می شود، یعنی‬
             ‫نقشی که فرد در زمان بیماری دارد.‬
‫خسته نباشید.‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/22/2012
language:Persian
pages:23