Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Mapping of the Greel Packaging Industry in 2010 (PDF)

VIEWS: 36 PAGES: 26

									 ΢ΤΝΔΕ΢ΜΟ΢ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ΢
            (΢ΤΒΙΠΤ΢)
Η σαπηογπάθηζη ηος κλάδος ηηρ
     ζςζκεςαζίαρ
      (2010)

             Αλζξησ ΢ταςινόπουλοσ

                   Νοζμβριοσ 2011
Γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη αλαδεκνζίεπζε απηνχ ηνπ θεηκέλνπ (ζε έληππε ή ειεθηξνληθή
κνξθή) απαηηείηαη ε έγγξαθε άδεηα ηνπ ΢πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Παξαγσγήο Τιηθψλ θαη
΢πζθεπαζίαο (΢ΤΒΗΠΤ΢). info@pac.gr Δπηηξέπεηαη φκσο ε ρξεζηκνπνίεζε ζηνηρείσλ κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη αλαθέξεηαη ε πεγή.
Αιέμεο Σηαζηλόπνπινο, Φαξηνγξάθεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζπζθεπαζίαο ζηελ Διιάδα γηα ην
2010 (Έθδνζε ΣΥΒΙΠΥΣ, Ννέκβξηνο 2011).

Γηα νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη κπνξείηε λα
επηθνηλσλείηε απ’ επζείαο κε ηνλ ζπγγξαθέα stas@otenet.grPrinted or electronic reproduction of this text is not permitted without the written permission of
the Association of the Greek Manufacturers of Packaging and Materials (AGMPM)
info@pac.gr
The use of information and data is permitted provided that the proper reference is fully
quoted:
Alexis Stassinopoulos, Mapping of the Greek Packaging Industry During 2010 (AGMPM
Edition, November 2011).

Correspondence regarding the contents of this study should be addressed directly to the
author.                                stas@otenet.gr
΢σόλιο
Ο ΢χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Παξαγσγήο Τιηθψλ θαη ΢πζθεπαζίαο πηζηεχεη φηη απηφ πνπ ιείπεη
ζηηο κέρξη ζήκεξα έξεπλεο γηα ηνλ θιάδν ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη κηα αμηφπηζηε θαη
ελεκεξσκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ.

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηέηνηαο βάζεο δεδνκέλσλ είλαη:
   Ζ θαηάξηηζε ελφο πίλαθα θαηεγνξηψλ (θαη ππνθαηεγνξηψλ) πνπ έρεη γίλεη κε βάζε
    θάπνηα θνηλά θαη ζπκβαηά ηερλνινγηθά θαη εκπνξηθά ραξαθηεξηζηηθά.
   Ζ νξζή θαηαρψξεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηελ θαηεγνξία πνπ πεξηγξάθεη ηε
    δξαζηεξηφηεηά ηεο.
   Ζ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ παξαγσγή πιηθψλ
    ζπζθεπαζίαο, θαη ρσξίο ηελ αλάκημε κε ζηνηρεία απφ άιιεο παξάιιειεο
    δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα επηρείξεζε.
   Ζ ζπζηεκαηηθή επηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο βάζεο.

Ζ Υαξηνγξάθεζε ηνπ Κιάδνπ ηεο ΢πζθεπαζίαο απνηειεί κηα θίλεζε πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.

Θεξκέο επραξηζηίεο γηα ηε βνήζεηά ηνπο, ζηνπο Βαζίιε Αλδξηθφπνπιν(SCA), Π. Γεξαζηκίδε
θαη Μ. ΢ηάηθνπ (AVRV), Βαζίιε Παπαδεξφ, Πάλν Ηνξδάλνπ (Elsa-Silgan), Υάξε Παλφπνπιν
(Παλραξη), Σάθε Λαληδή (Atlas Tapes), Παξαζθεπή Βιάρνπ (ΗΟΒΔ), Κψζηα Μαλδάιηζε
(Lamaplast), Ησάλλα Καξαζαλάζε θαη Γ. Μπξαίκε (Πιαζηηθά Θξάθεο), Γεκήηξε Μαληή
(DFH). Σηο ηδηαίηεξεο φκσο επραξηζηίεο κνπ ζηελ Μαξία Σζνπθαιά (Αξγψ) θαη ηελ Έθε Κφξξα
(ΗΟΒΔ) γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο ηφζν ζηελ έξεπλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φζν θαη ζηελ
ειεθηξνληθή επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ.
Αιέμεο ΢ηαζηλφπνπινο
Πξφεδξνο ηνπ ΢ΤΒΗΠΤ΢
====================================================================
ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η πξώηε ραξηνγξάθεζε ηνπ θιάδνπ από ηνλ ΣΥΒΙΠΥΣ έγηλε ην 2000, ακέζσο κεηά ηελ
ίδξπζε ηνπ. Τν ηζηνξηθό θαη ηα απνηειέζκαηα απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΣΥΒΙΠΥΣ (Βι. http://www.pac.gr/News&articles/2011/numbers.html). Δμάιινπ ην 2005 ν ΣΥΒΙΠΥΣ
ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα κε ηίηιν «The Future of Global Packaging Markets –strategic five-year forecasts
and market rankings». Δίλαη κηα παγθόζκηα έξεπλα (650 ζειίδσλ)πνπ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ
πιαλήηε. Υπάξρνπλ θαη εηδηθέο αλαιύζεηο γηα 43 ρώξεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Γηα ηελ
έξεπλα, πνπ ζπληνλίζηεθε από ηελ Pira International, ζπλεξγάζηεθαλ όινη νη εζληθνί εθπξόζσπνη-κέιε
ηνπ World Packaging Organization, θαη θπζηθά ν ΣΥΒΙΠΥΣ. (Μηα ζύληνκε πεξίιεςή ηεο Βι. ζην
http://www.worldpackaging.org/publications/documents/market-statistics.pdf)
                                                  1
ΠΙΝΑΚΑ΢ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ
1. Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ

1.1 Αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ

1.2 ΢ηφρνη θαη θαλφλεο ηεο έξεπλαο

2. Ο κλάδορ ηηρ ζςζκεςαζίαρ: Καηηγοπίερ και ςποκαηηγοπίερ

2.1 Σν ζχλνιν ηνπ θιάδνπ ηεο ζπζθεπαζίαο

2.2 ΢πζθεπαζία απφ ραξηί/ ραξηφλη

2.2.1 Ζ παξαγσγή πιηθψλ απφ ραξηί/ ραξηφλη ζε φγθν
2.2.2 Βηνκεραλίεο παξαγσγήο θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ θαη ραξηνθηβσηίσλ
2.2.3 Βηνκεραλίεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη ζπκπαγέο ραξηφλη
2.2.4 Παξαγσγή ελδηάκεζσλ πιηθψλ ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο

2.3 Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία

2.3.1 Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιηθψλ απφ ιεπθνζίδεξν θαη ράιπβα
2.3.2 Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, θαη ελδηακέζσλ πιηθψλ, απφ αινπκίλην

2.4 Πιαζηηθή ζπζθεπαζία

2.4.1. Βηνκεραλίεο παξαγσγήο άθακπηεο πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο
2.4.2 Βηνκεραλίεο παξαγσγήο θηικ θαη πξντφλησλ απφ θηικ
2.4.3 Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ζπλζέησλ θηικ

2.5 Γπάιηλε ζπζθεπαζία

2.6 ΢πζθεπαζία απφ μχιν

ΠΡΟ΢ΑΡΣΗΜΑ: Αληηζηνηρία θσδηθψλ PRODCOM 2010 θαη ΢ΣΑΚΟΓ 2003
                                            2
1   Μεθοδολογία ηηρ έπεςναρ

1.1    Αξιολόγηζη ηων ςπαπσόνηων ζηοισείων

Οη θχξηνη παξαγσγνί θιαδηθψλ κειεηψλ ζηε Διιάδα είλαη ε ICAP θαη, παιαηφηεξα ηηο
δεθαεηίεο ηνπ ‘80 θαη ΄90, ην ΗΟΒΔ. Απηέο νη θιαδηθέο αλαπαξάγνληαη αελάσο ζε
δεκνζηεχκαηα, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο θιπ. Αλαπαξάγνληαη δε αθφκε θαη ζε έξεπλεο
αληίζηνηρσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Μειέηεο ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ηεο ζπζθεπαζίαο είλαη:

ICAP
Πιαζηηθή ζπζθεπαζία (2011)
Υάξηηλε ζπζθεπαζία (2009)
Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία (αινπκηλίνπ-ιεπθνζηδήξνπ) (2001)
Γπάιηλε ζπζθεπαζία (1999)
ΗΟΒΔ
 Ο Κιάδνο ηεο Πιαζηηθήο ΢πζθεπαζίαο /Βιάρνπ (2005)
Υαξηνβηνκεραλία (2001, 1997, 1990)
΢χλζεηε ράξηηλε ζπζθεπαζία (1995)
Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία (1993)
Ζ αγνξά ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (1991)
΢ΤΒΗΠΤ΢
Υαξηνγξάθεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζπζθεπαζίαο (2000)
HELLASTAT
΢πζθεπαζία (2010)

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θιάδνπ ζεσξψληαο σο νξζή θαη
αζθαιή ηελ ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ. Ξεθίλεζα ινηπφλ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ.

΢ηε «΢ηαηηζηηθή ηαμηλφκεζε ΢ΣΑΚΟΓ 2003» ηεο Δζληθήο ΢ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο αλαθέξνληαη
νη εμήο θαηεγνξίεο (κε ηεηξαςήθην θσδηθφ) σο παξαγσγνί πιηθψλ ζπζθεπαζίαο:

     212.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ
      ραξηί θαη ραξηφλη.
     252.2 Καηαζθεπή πιαζηηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
     261.3 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ
     287.1 Καηαζθεπή ραιχβδηλσλ βαξειηψλ θαη παξφκνησλ δνρείσλ
     287.2 Καηαζθεπή ειαθξψλ κεηαιιηθψλ εηδψλ ζπζθεπαζίαο
     204.0 Καηαζθεπή θάζε είδνπο μχιηλσλ δνρείσλ θαη θηβσηίσλ

Τπάξρνπλ 390 επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο έμε απηνχο θσδηθνχο. Έγηλε
ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί ην αλ θάζε κηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο
είλαη ελεξγφο βηνκεραλία παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Έγηλε έιεγρνο ηφζν ησλ
ηζηνζειίδσλ φζν θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ εηαηξεηψλ. ΢ην αξρείν ηεο εθεκεξίδαο ΔΞΠΡΔ΢
δεκνζηεχνληαη, κε εχθνιε θαη ειεχζεξε πξφζβαζε, νη ηζνινγηζκνί απφ ην 2004 θαη κεηά.
(http://www.express.gr/misc/legal/1003oz_200804141003.php3)..

Γηαπηζηψζεθε φηη απφ ηηο αλαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο:

   1. Οη 50 είλαη αλελεξγέο (δελ έρνπλ δεκνζηεχζεη ηζνινγηζκφ απφ ην 2004 θαη κεηά).
   2. Οη 60 είλαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ή έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο.
   3. Οη 41 δελ δεκνζίεπαλ ηζνινγηζκφ ην 2010. Θεσξήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο
     ελεξγέο αιιά ρσξίο απνηειέζκαηα γηα ην 2010.
   4. Οη 56 είλαη ΟΔ, ΔΔ, ή πξνζσπηθέο εηαηξίεο, θαη επνκέλσο δελ έρνπλ δεκνζηεπκέλα
     απνηειέζκαηα. Γηα ηελ θαηεγνξία απηή έγηλαλ επαθέο θαη εθηηκήζεηο θαηά πεξίπησζε.

                                             3
   5. Γηαπηζηψζεθε αθφκε φηη ελεξγέο επηρεηξήζεηο, ζεκαληηθνί παξαγσγνί πιηθψλ
     ζπζθεπαζίαο, βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο ζε ΢ΣΑΚΟΓ (2003) πνπ δελ έρνπλ ζρέζε
     κε ηε ζπζθεπαζία.

Μεηά απφ απηφ ην μεθαζάξηζκα παξέκεηλαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ην ζψκα ηεο
παξνχζαο ραξηνγξάθεζεο, θαη πνπ ζα αλαζεσξεζεί ζηελ επφκελε ραξηνγξάθεζε:


Πίνακαρ 1: Σαξινόμηζη επισειπήζεων ςλικών ζςζκεςαζίαρ με βάζη ηο είδορ ηηρ
ζςζκεςαζίαρ

                                Δπισειπήζειρ με
                   Δπισειπήζειρ με
                               αποηελέζμαηα μέσπι και
 Καηηγοπία ςλικών ζςζκεςαζίαρ     δημοζιεςμένα
                                2009 και ΟΔ (ζε
                   αποηελέζμαηα 2010
                                 παπένθεζη)
 Μεηαλλική ζςζκεςαζία             24          8 (22)
 ΢ςζκεςαζία από σαπηί/σαπηόνι         73          22 (25)
 Πλαζηική ζςζκεςαζία             104          26 (27)
 Γςάλινη ζςζκεςαζία               1            0
 Ξύλινη ζςζκεςαζία               4          4 (15)


1.2   ΢ηόσοι και κανόνερ ηηρ έπεςναρ.
α. Ο θαζνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θάζε επηρείξεζεο πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.

Απηφ δελ απεηθνλίδεηαη ζηα ινγηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ δηάθνξεο
παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο. Παξαδείγκαηα:
       Παξαγσγή θαη ηαπηφρξνλα εηζαγσγή θαη εκπνξεία πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
       Παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη παξάιιεια άιιε δξαζηεξηφηεηα φπσο
        ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, αγξνηηθψλ
        πξντφλησλ θιπ
       Παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ αλήθνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο.

Ζ αξρηθή ζθέςε αθξηβνχο δηαρσξηζκνχ ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
θάζε δξαζηεξηφηεηα θξίζεθε ζηελ πνξεία κε εθαξκφζηκε. Έηζη απνθαζίζηεθε ε θαηαρψξεζε
ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηεί ην 75% ησλ πσιήζεσλ. Με
ηελ παξαδνρή απηή πξνζηίζεληαη ζηηο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο ζπζθεπαζίαο έζνδα απφ
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Σαπηφρξνλα φκσο αθαηξνχληαη απφ ηνλ θιάδν ηεο ζπζθεπαζίαο
έζνδα απφ δξαζηεξηφηεηεο άιισλ θιάδσλ πνπ έρνπλ παξάιιειε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηνλ
ηνκέα παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.

Ο θαλφλαο ηνπ 75% αθνινπζήζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ πιηθά
ζπζθεπαζίαο πνπ αλήθνπλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο.

β. Δπηρεηξήζεηο κε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα εληφο θαη εθηφο Διιάδνο.

΢ηελ πεξίπησζε απηή ππνινγίδεηαη κφλν ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. ΢ηελ
πεξηγξαθή φκσο ησλ θπξηνηέξσλ επηρεηξήζεσλ θάζε θιάδνπ αλαθέξεηαη θαη ε δξαζηεξηφηεηά
ηνπο εθηφο Διιάδνο.

γ. Δμαγσγέο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο

Ζ ραξηνγξάθεζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
θιάδνπ.

δ. Γηάθξηζε ζε ππνθαηεγνξίεο.                                           4
Ζ κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή είλαη λα θαηαρσξνχληαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ζε γεληθέο
θαηεγνξίεο (ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ, γπαιί) πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ φκσο δηαθξηηέο
θαηεγνξίεο πιηθψλ κε δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά, εκπνξηθά θαη εμαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη
δηαθξηηέο εθαξκνγέο. ΢ηελ παξνχζα Υαξηνγξάθεζε ηνπ Κιάδνπ ηεο ΢πζθεπαζίαο
δεκηνπξγνχληαη ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο εμ άιινπ πξνβιέπνληαη θαη ζηελ λέα θσδηθνπνίεζε
PRODCOM 2010 ηεο EUROSTAT πνπ αληηθαζηζηά ηνπο θσδηθνχο ηνπ ΢ΣΑΚΟΓ 2003
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm). Οι κατθγορίεσ και
υποκατθγορίεσ που ειςάγονται ςτθν παροφςα βάςθ δεδομζνων είναι:

Πιαζηηθή ζπζθεπαζία: Ζ πιαζηηθή ζπζθεπαζία αλαπηχζζεηαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο:

    Δχθακπηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Πεξηιακβάλεη κφλν-ζηξσκαηηθά θηικ, ζαθίδηα θαη
    ζάθνπο, εθηαηά θαη ζεξκνζπξξηθλνχκελα θηικ, δίρηπα ζπζθεπαζίαο, κεγαζάθνπο,
    ηζάληεο θαηαζηεκάησλ ιηαλεκπνξίνπ, ηαηλίεο ζπζθεπαζίαο.
    Άθακπηε ζπζθεπαζία. Πεξηιακβάλεη: θηαινεηδή, πψκαηα, αλνηθηά δνρεία, ιεπηφηνηρα
    θχπειια, πψκαηα, ζσιελάξηα, δίζθνπο, πνηήξηα, θπάζηα απφ δηνγθσκέλν πιαζηηθφ,
    κπηηφληα θαη βαξέιηα, ηειάξα θαη θηβψηηα, πιαζηηθέο παιέηεο.
    ΢χλζεηα θηικ ζπζθεπαζίαο. ΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα πνιπζηξσκαηηθά θηικ
    πνπ απνηεινχληαη απφ ζηξψκαηα δηαθφξσλ πιηθψλ, είλαη εθηππσκέλα θαη
    βεξληθσκέλα, θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ εχθακπηε ζπζθεπαζία πξντφλησλ επξείαο
    θαηαλάισζεο, γηα πιαζηηθέο εηηθέηεο θαη γηα άιιεο αλάινγεο εθαξκνγέο.

΢πζθεπαζία απφ ραξηί/ραξηφλη: Ζ ράξηηλε ζπζθεπαζία αλαπηχζζεηαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο:

    Κηβψηηα θαη άιια πξντφληα απφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη. Οη κεγάινη παξαγσγνί
    ραξηνθηβσηίσλ παξάγνπλ θαη ηελ πξψηε ηνπο χιε πνπ είλαη ην θπκαηνεηδέο ραξηφλη,
    ελψ νη κηθξφηεξνη μεθηλνχλ απφ ραξηί ή ήδε δηακνξθσκέλν ραξηφλη.
    ΢πζθεπαζίεο απφ ραξηί θαη ζπκπαγέο ραξηφλη. ΢ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη
    θνπηηά, εηηθέηεο. ζάθνη, ηζάληεο θαηαζηεκάησλ, ραξηνζαθνχιεο ραξηνβάξεια θαη
    άιιεο θαηαζθεπέο απφ ζπκπαγέο ραξηφλη..

Μεηαιιηθή ζπζθεπαζία: Ζ κεηαιιηθή ζπζθεπαζία αλαπηχζζεηαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο:

    Τιηθά απφ αινπκίλην Πεξηιακβάλεη εχθακπηα πιηθά φπσο θαπάθηα γηα θεζέδεο θαη
    θπάζηα, θηικ πεξηηχιημεο εηδηθψλ πξντφλησλ, θαη άθακπηα πιηθά φπσο θνπηηά θαη
    θαπάθηα αλαςπθηηθψλ, θνπηηά αεξνδφι, ζσιελάξηα, θνλζέξβεο , δίζθνπο θαη άιινπο
    πεξηέθηεο.
    Τιηθά απφ ιεπθνζίδεξν θαη ράιπβα. Πεξηιακβάλεη κηθξά θαη κεζαία δνρεία
    θνλζεξβψλ, δνρεία πγξψλ, βαξέιηα.

Γπάιηλε ζπζθεπαζία: Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλεη: θηάιεο, θηαιίδηα, βάδα θαη πνηήξηα
ζπζθεπαζίαο

Ξχιηλε ζπζθεπαζία: Πεξηιακβάλεη παιέηεο, ηειάξα θαη θηβψηηα

 Δλδηάκεζα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Σα
ελδηάκεζα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηα παξαγφκελα πιηθά. Οξηζκέλεο εηαηξίεο παξάγνπλ
θαη ελδηάκεζα θαη ηειηθά πιηθά ζπζθεπαζίαο.

΢ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα βηνκεραλία παξάγεη πιηθά πνπ αλήθνπλ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο
ππνθαηεγνξίεο ζα αθνινπζείηαη ν θαλφλαο ηνπ 75%. Πάλησο ηα απνηειέζκαηα ηεο
Υαξηνγξάθεζεο ζα δίλνληαη ζπλνιηθά θαη γηα ηηο πέληε θχξηεο θαηεγνξίεο (ραξηί/ραξηφλη,
γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιιν, μχιν) γηα λα είλαη ζπκβαηά θαη ζπγθξίζηκα κε απηά ησλ
πξνεγνχκελσλ κειεηψλ.

΢ην Γιάγπαμμα 1 πνπ αθνινπζεί ζπλνςίδεηαη ν θαζηεξσκέλνο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ
πιηθψλ αλάινγα κε ηελ πξψηε χιε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη.

                                           5
                                                    Γιάγπαμμα 1: Σαξινόμηζη ηων ςλικών ζςζκεςαζίαρ ανάλογα με ηην
                                                          ππώηη ύλη από ηην οποία πποέπσονηαι


        Φφλλο Αλουμ. ςε ρόλουσ

        Προπλάςματα Αλουμιν.          Άκαμπτθ Αλουμιν.


                                           ΢υςκευαςία από
        Φιλμ Αλουμινίου             Εφκαμπτθ Αλουμιν.       Αλουμίνιο             Μεταλλικι
                                                             ςυςκευαςία
                                           ΢υςκευαςία από
                                           λευκοςίδθρο
        Λευκοςίδθροσ ςε ρόλουσ
                            φφλλα λευκοςιδιρου

                                           ΢υςκευαςία από
                            Κυματοειδζσ χαρτόνι      κυματοειδζσ χαρτόνι        Χάρτινθ
        Χαρτοπολτόσ παρκζνοσ ι
                                                            ςυςκευαςία
        από ανακφκλωςθ

                                           ΢υςκευαςία από χαρτί/                      ΢φνολο
                          Χαρτί/ ςυμπαγζσ χαρτόνι
                                           χαρτόνι                             υλικϊν
                                                                           ςυςκευαςίασ
        Πολυμερι και                                              Πλαςτικι
                                       Εφκαμπτθ πλαςτικι ςυςκευαςία
        βοθκθτικά υλικά                                             ςυςκευαςία

                                       Άκαμπτθ πλαςτικι ςυςκευαςία


                     Διάφορα φιλμ και βοθκθτικά      ΢φνκετα φιλμ ςυςκευαςίασ         Γυάλινθ
                     υλικά (βερνίκια, μελάνια)                           ΢υςκευαςία

                                                            Ξφλινθ κλπ υλικά


                                                                                  6
΢ΥΒΙΠΥ΢, Χαρτογράφθςθ του κλάδου τθσ ΢υςκευαςίασ, Νοζμβριοσ 2011
Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη άιινη ηξφπνη θαηάηαμεο ησλ πιηθψλ πνπ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα
βαζίδνληαη,

    ΢ηε κνξθνινγία ηνπο (πρ θηικ θαη θχια, αλνηρηά δνρεία, ιεπηφηνηρα θχπειια,
    θηαινεηδή, θνπηηά, θηβψηηα θιπ,
    ΢ηε κέζνδν θαη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο θαη δηακφξθσζήο ηνπο.
    ΢ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπο (πρ πξσηνγελήο ζπζθεπαζία, ρνλδξηθή ζπζθεπαζία,
    ζπζθεπαζία κεηαθνξάο).
    ΢ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο ηνπο (πρ ηξφθηκα θαη πνηά, αγξνηηθά πξντφληα, θαξκαθεπηηθά
    πξντφληα θιπ)

Αο κελ μερλάκε φηη ε ζπζθεπαζία βξίζθεηαη ζε θάζε ζηάδην ηεο ζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηαο.
(Βιέπε παξάδεηγκα ζην δηάγξακκα 2).

Γιάγπαμμα 2: ΢ςμμεηοσή ηηρ ζςζκεςαζίαρ ζηον κύκλο ηων καηαναλωηικών πποϊόνηων
                                          7
2 Ο κλάδορ ηηρ ζςζκεςαζίαρ: Καηηγοπίερ και
 ςποκαηηγοπίερ
΢ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε
βάζε δεδνκέλσλ, θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο γηα ην 2010.

Γίλεηαη αθφκε κηα ζχληνκε παξνπζίαζε εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Πεξηιακβάλνληαη εηαηξίεο κε
ζεκαληηθφ θχθιν εξγαζηψλ αιιά θαη κηθξφηεξεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ φκσο ελδηαθέξνληα
θαηλνηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα νπνία ν ΢ΤΒΗΠΤ΢ έρεη ζρεηηθή ελεκέξσζε. Οη
παξνπζηάζεηο είλαη πηζαλψο άληζεο ή ειιηπείο, γηαηί εμαξηψληαη απφ ηελ πξνζπκία ηεο θάζε
επηρείξεζεο λα πεξηγξάςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο.

Γελ πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη αξηζκνδείθηεο. Σέηνηα ζηνηρεία
ππάξρνπλ ζε πνιιέο πεγέο (ICAP, IOBE) θαη δελ έρεη λφεκα λα επαλαιακβάλνληαη. Σα κφλα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη είλαη νη πσιήζεηο, ηα θαζαξά θέξδε θαη ην πνζνζηφ
ησλ εμαγσγψλ. Δπίζεο δελ αλαθέξνληαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ κε έξεπλεο ηνπ
παξειζφληνο γηαηί έρνπλ γίλεη κε δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.

2.1  Σο ζύνολο ηος κλάδος ηηρ ζςζκεςαζίαρ

Σν 2010 ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ήηαλ
1722 εθαηνκκχξηα €. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο 213 εηαηξίεο πνπ είραλ δεκνζηεχζεη
ηζνινγηζκνχο ηνπ έηνπο 2009, νη 59 ήηαλ απνχζεο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ 2010. Δπνκέλσο
ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη απηφο ησλ 156 εηαηξηψλ κε δεκνζηεπκέλνπο
ηζνινγηζκνχο. ΢ηελ επφκελε ραξηνγξάθεζε ηνπ 2011 ζα δηαπηζησζεί ην πνηεο απφ ηηο 59
εηαηξίεο παξακέλνπλ θαη πνηεο δηέθνςαλ νξηζηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπο.

Πίνακαρ 2: Η ζςνολική εικόνα ηηρ ζςζκεςαζίαρ ηο 2010

Κατηγορία      Αριθμόσ     Πώληςησ 2010    Κζρδη 2010    Εξαγωγζσ 2010
υλικών       εταιριών      εκατ.€       εκατ.       εκατ.€
Πλαςτικό       104         660         5,3       184
Μζταλλο        24         533        18,6        235
Χαρτί/χαρτονι     73         465        -0,2        42
Γυαλί          1         64         2,1        2
΢φνολο        202        1722        25,8        463

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν αλαθεξφκελνο θχθινο εξγαζηψλ ζε θάζε εηαηξία αθνξά κφλν
ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ Διιάδα θαη φρη ηε δξαζηεξηφηεηα βηνκεραληθψλ ηεο
κνλάδσλ ζην εμσηεξηθφ.

Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην 2010, θαη ν θιάδνο ηεο ζπζθεπαζίαο είρε πεξηνξηζκέλε
θεξδνθνξία (1,5%). ΢ηελ παξνπζίαζε φκσο ησλ θπξηνηέξσλ εηαηξηψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο
θιάδνπ ζα δεη θαλείο φηη ππήξμαλ εηαηξίεο πνπ είραλ ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία. Οη εμαγσγέο
ηνπ θιάδνπ ήηαλ ην 27% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ.

Οη επηδψζεηο φκσο ηφζν ζηελ θεξδνθνξία φζν θαη ζηηο εμαγσγέο θαηαλέκνληαη άληζα. Δίλαη
έλα θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί, αλάινγα κε ηελ νξγάλσζε θάζε εηαηξίαο, ην
κέγεζφο ηεο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ
παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ εηαηξηψλ ηεο θάζε θαηεγνξίαο.

Ζ εξκελεία ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ νξηζκέλσλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ ηεο ζπζθεπαζίαο
θαη νη δηαθαηλφκελεο κειινληηθέο εμαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ θιάδνπ αλαιχνληαη ζε κειέηε
πνπ ζα δεκνζηεπζεί ζχληνκα.


                                             8
2.2 ΢ςζκεςαζία από σαπηί/σαπηονι
΢ηελ θαηεγνξία Υαξηί/Υαξηφλη πεξηιακβάλνληαη 73 εηαηξίεο, αιιά κφλν 57 αλαθνίλσζαλ
απνηειέζκαηα ην 2010. Ο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ 57 εηαηξηψλ ήηαλ 465 εθαηνκκχξηα
€. Ζ θαηεγνξία Υαξηί/Υαξηφλη έρεη ρσξηζηεί ζε ηξείο ππνθαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ε θάζε κία. Οη θαηεγνξίεο (θαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί NICE/PRODCOM 2010
ζε παξέλζεζε), είλαη:

    Παξαγσγή θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ θαη ραξηνθηβσηίσλ (17.21.13)
    Παξαγσγή πιηθψλ απφ ραξηί θαη ζπκπαγέο ραξηφλη. Πεξηιακβάλεη: θνπηηά (17.21.14),
    εηηθέηεο (17.29.11), ηζάληεο/ζάθνπο (17,21.12), ζχλζεηα θαη άιια πιηθά (17.29)
    Παξαγσγή ελδηακέζσλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο: Παξαγσγή
    ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ (17.12)

2.2.1 Η παπαγωγή σαπηιού/σαπηονιού ζε ηόνοςρ/έηορ για ηο 2010
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνζνηηθή παξαγσγή ησλ ειιεληθψλ βηνκεραληψλ παξαγσγήο
ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο πξνέξρνληαη απφ ηνπο Π. Γεξαζηκίδεο θαη Μ. ΢ηάηθνπ ηεο εηαηξίαο
AVRV AE (www.avrv.gr ) θαη απεηθνλίδνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2:

Πίνακαρ 3: Όγκορ παπαγωγήρ πποϊόνηων από σαπηί/σαπηονι (2010)


    Δίδορ σάπηος        Σόνοι/εηορ           Υπήζη

Υαπηί σαπηοκιβωηίων
                           Παξαγσγή ραξηνθηβσηίσλ-ράξηηλσλ
(medium, testliner, kraft      240.000
                                ηειάξσλ
liner)
Υαπηόνι για ζςμπαγή                  Παξαγσγή ζπκπαγψλ θνπηηψλ -
                  120.000
κοςηιά -κιβώηια                        θηβσηίσλ
                           Παξαγσγή καδξέλ γηα ζπζθεπαζία
                          ράξηνπ TISSUE θαη άιισλ πξνηφλησλ
Υαπηί για μαδπέν          25.000
                           ζπζθεπαζίαο ζε ξφινπο (κέηαιιν,
                              πιαζηηθφ, ραξηί, λήκα)
Υαπηί πεπιηςλίξεωρ και
                  65.000         Λνηπέο ζπζθεπαζίεο
ζςζκεςαζίαρ


΢χκθσλα κε ηνπο Γεξαζηκίδε θαη ΢ηάηθνπ,
«Ο θιάδνο ηνπ ράξηνπ ζπζθεπαζίαο (σο ζπλνιηθόο όγθνο θαηαλάισζεο) παξνπζηάδεη κηα
ζηαζηκόηεηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 2-3%.
Γηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ σο πξνο ηελ πνζόηεηα θαη ηα παξαγόκελα είδε ράξηνπ
ζπζθεπαζίαο (ραξηόλη , ραξηί, θαη πξντόληα) θαη αλαθέξνληαη εηδηθόηεξα ζε κεηαβνιέο ζηελ
παξαγσγηθόηεηα θαη ζηα είδε ραξηηώλ ζπζθεπαζίαο (product mix) ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο.

Πξέπεη λα ζεκεησζεί επίζεο όηη νη θαηαλαιηζθόκελεο πνζόηεηεο ηόζν γηα ην      ραξηί
ραξηνθηβσηίσλ όζν θαη γηα ην ραξηόλη ή θαη ην ραξηί γηα καδξέλ, αθνξά ζε ζηνηρεία ηεο
εζσηεξηθήο παξαγσγήο γηα ζπζθεπαζία πξντόλησλ. Απηό όκσο δελ απεηθνλίδεη αθξηβώο θαη
ηελ θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα ζηελ εγρώξηα αγνξά δηόηη αξθεηά από ηα ζπζθεπαζκέλα απηά
πξντόληα εμάγνληαη θαη αληίζηνηρα άιιεο πνζόηεηεο εηζάγνληαη κε ηελ κνξθή ηεο ζπζθεπαζίαο
εηνίκσλ πξντόλησλ.»


                                            9
2.2.2 Βιομησανίερ παπαγωγήρ κςμαηοειδούρ σαπηονιού και
   σαπηοκιβωηίων

Ζ παξαγσγή θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ θαη ραξηνθηβσηίσλ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηηο ηέζζεξεηο
πξψηεο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ πνπ θαιχπηνπλ ην 80% ηεο παξαγσγήο. Έρνπλ θαη νη
ηέζζεξεηο ζχγρξνλν παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ θαη δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο πηζηνπνηήζεηο (ή
βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απφθηεζεο) γηα ηα πξφηππα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ
δηαδηθαζηψλ (πρ ΗSO 9001, 14001, 2200).

Ζ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία μεθηλάεη απφ ηελ παξαγσγή ραξηηνχ θαη θπκαηνεηδνχο
ραξηνληνχ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ:
ραξηνθηβψηηα, ραξηνηειάξα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη βηνκεραλίεο θπκαηνεηδνχο
ραξηνληνχ/ραξηνθηβσηίσλ καδί κε ηηο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ραξηηνχ/ζπκπαγνχο ραξηνληνχ
(Βιέπε ΠΗΝΑΚΑ 5) είλαη νη ζεκαληηθνί ζπληειεζηέο ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ
αλαθχθισζεο ραξηηνχ ζηε ρψξα καο.

Οη βηνκεραλίεο παξαγσγήο θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ θαη ραξηνθηβσηίσλ έρνπλ ειάρηζηε
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηεο γεηηνληθέο καο ρψξεο. Απηφ είλαη
αλακελφκελν απφ ηε θχζε ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη νγθψδε θαη έρνπλ κεγάιν θφζηνο
κεηαθνξάο. Βέβαηα εμάγνληαη εκκέζσο σο ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο βηνκεραλίαο
ηξνθίκσλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο.

Πίνακαρ 4: Υαπηί/σαπηόνι: Κςμαηοειδέρ σαπηόνι/κιβώηια (17.21.13)


                      Πωλήςεισ    Καθαρά κζρδη   Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ
                     2010 εκατ €   2010 εκατ €   2010 εκατ €
SCA PACKAGING HELLAS A.E.          50,10       2,00      1,00
ΧΑΙΣΟΓΛΟΤ- ΧΑΡΣΕΛ Α.Β.Ε.Ε.          44,20       0,80       -
EL PACK Α.Ε.                 33,50       0,31      1,00
ΒΙ΢ Α.Ε.                   27,60       0,25
Π.Α.ΚΟ ΚΟΛΙΟΠΟΤΛΟ΢ Α.Ε.           17,80       -1,60      -
ΒΙΟΚΤΣ                    11,50       -0,49      -
ΚΡΗΣΙΚΗ ΧΑΡΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.       10,40       0,45
ΜΩΡΑΣΗ΢ Α.Ε.                 5,20       0,04       -
΢ΙΓΜΑ ΠΑΚ Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ΢       5,10       -0,46      -
ΒΑΚΩ Α.Ε.                  2,70       0,02       -
ΕΒΙΧΑ Α.Ε. ΧΑΡΣΟΚΙΒΩΣΙΑ           1,94       -0,54      -
M-PACK AE                  1,70       0,04
ΜΠΙΛΙΟΤΡΗ΢ Α.Β.Ε.Ε.             1,70       0,01       -
ΜΑΝΣΑΛΟΒΑ΢ ΢. ΑΛΦΑ ΚΤΣ Α.Ε.Β.Ε.       0,86       0,03       -
ΠΑΤΛΑΣΟ΢ PACK Α.Ε.Β.Ε.            0,40       0,01       -
΢ΤΝΟΛΟ                    214,70      0,87      2,00


Έλαο ηξφπνο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ κε ζεκαληηθή θεθαιαηνπρηθή
βάζε (θαη πςειφ ηερλνινγηθφ επίπεδν) ζα ήηαλ ε επέθηαζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηάο
ηνπο θαη εθηφο Διιάδνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα αμηνπνηνχζαλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο
(εκπνξηθή θαη ηερλνινγηθή) θαη ηα ζεκαληηθά ζηειέρε πνπ έρνπλ. Έλα ηέηνην βήκα είλαη ε
εγθαηάζηαζε ηεο EL PACK ζηε Βνπιγαξία. Οη ηέζζεξεηο κεγάιεο εηαηξίεο ηεο θαηεγνξίαο
είλαη:

Ζ SCA Packaging Hellas AE είλαη ζπγαηξηθή ηεο ζνπεδηθήο SCA Packaging (www.sca.com)
θαη έρεη πξνέιζεη απφ ηελ εμαγνξά ηεο ειιεληθήο εηαηξίαο ΚΑΡΣΟΝΠΑΚ. Έρεη δχν
παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Κφξηλζν θαη ηε Θεζζαινλίθε. Ζ εηαηξία απέθηεζε πξφζθαηα ην
97% ησλ κεηνρψλ ηεο ΚΡΖΣΗΚΖ΢ ΥΑΡΣΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ΢ ΑΒΔΔ, απνθηψληαο έηζη κηα ηξίηε
κνλάδα, κε ζηφρν ηελ ηξνθνδνζία ηεο πεξηνρήο ηεο Κξήηεο.

                                           10
Ζ ΥΑΗΣΟΓΛΟΤ- ΥΑΡΣΔΛ Α.Β.Δ.Δ. (www.hartel.gr ) είλαη κέινο ηνπ νκίινπ Υατηνγινπ θαη
παξάγεη ζε δχν εξγνζηάζηα ζηε Θεζζαινλίθε (Καινρψξη θαη ΢ίλδν). Παξάιιεια κε ηελ
παξαγσγή πξντφλησλ απφ θπκαηνεηδέο ραξηφλη, ε εηαηξία δηαζέηεη θαη θιάδν γξαθηθψλ
ηερλψλ.

Ζ EL PACK Α.Δ. (www.elpack.gr ) έρεη δχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ
θαη ραξηνθηβσηίσλ, ζηελ Αηηηθή, θαη ζηε ΒΗΠΔ Παηξψλ. ΢ηνλ φκηιν ηεο EL PACK αλήθεη ε
΢ΗΓΜΑ ΠΑΚ Α.Δ (θπκαηνεηδέο ραξηφλη). ε ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΦΘΗΩΣΗΓΟ΢ ΑΔ (ραξηί/ ζπκπαγέο
ραξηφλη), θαη ε εηαηξία ραξηνθηβσηίσλ Belpack Ltd. ΢ηε Βνπιγαξία.

Ζ ΒΗ΢ ΑΔ (www.vis.gr ) είλαη ε αξραηφηεξε βηνκεραλία ραξηνθηβσηίσλ ζηελ Διιάδα. ΢ήκεξα
αλήθεη ζηνλ φκηιν Φηιίππνπ. Έρεη δχν παξαγσγηθέο κνλάδεο ζην Βφιν, κία γηα ηελ
παξαγσγή ραξηηνχ θαη κία γηα ηελ παξαγσγή ραξηνθηβσηίσλ.

΢’ απηέο ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε δχν αθφκα: α.Σελ Π.Α.ΚΟ ΑΔ ( www.pako.gr ) πνπ
έρεη δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαθχθισζε ραξηηνχ κε ηελ παξαγσγή θπκαηνεηδνχο
ραξηνληνχ θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ βηνηερληψλ παξαγσγήο ραξηνθηβσηίσλ, θαη β. Σελ
ΒΗΟΚΤΣ AE ( www.viokyt.gr ) πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ραξηνθηβσηίσλ πςειήο
εθηχπσζεο θαη εηδηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο ην self ready packaging.


2.2.3 Βιομησανίερ παπαγωγήρ ςλικών ζςζκεςαζίαρ από σαπηί και
   ζςμπαγέρ σαπηόνι

΢ηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ θαηαρσξεζεί νη εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ θνπηηά ( 17.21.14),
εηηθέηεο (17.29.11), θαη ζάθνπο, ζαθνχιεο θαη ηζάληεο (17.21.12). Έρνπλ αθφκε θαηαρσξεζεί
πέληε εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ δηάθνξα άιια πιηθά απφ ραξηί/ραξηφλη (17.29). ΢ηηο
παξελζέζεηο είλαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί NACE/PRODCOM 2010.

Αληίζεηα απφ ηε ζπγθέληξσζε ζην θπκαηνεηδέο ραξηφλη, ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά ζηελ
θαηεγνξία ησλ εηαηξηψλ πνπ παξάγνπλ πιηθά απφ ραξηί θαη ζπκπαγέο ραξηφλη. Έρνπλ
θαηαρσξεζεί 76 εηαηξίεο απφ ηηο νπνίεο 16 δελ δεκνζίεπζαλ ηζνινγηζκνχο ην 2010. Οη
εηαηξίεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα βάζε δεδνκέλσλ θαηαλέκνληαη σο εμήο:

Πίνακαρ 5: Γιαζποπά ηηρ καηηγοπίαρ σαπηί/ζςμπαγέρ σαπηόνι

                 Αριθμόσ   Πωλήςεισ ςε
                 εταιριών    εκατ €
                  28      6-26
                  12      3-6
                  36     Μζχρι 3
                  16       0

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θαηεγνξία είλαη ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηφζν
ζηελ ίδξπζε ή ηελ δηαθνπή εηαηξηψλ φζν θαη ζηελ αιιαγή αληηθεηκέλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο
επηρεηξήζεηο ηεο θαηεγνξίαο είλαη εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ πνπ ην θχξην αληηθείκελφ ηνπο
είλαη ε παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, αιιά παξάιιεια αζρνινχληαη κε εθηππψζεηο
εληχπσλ, πξνσζεηηθψλ θαηαζθεπψλ θιπ.

΢εκαληηθφο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη επελδχζεη ζε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ηφζν ζηελ
εθηχπσζε φζν θαη ζηελ πξνεηνηκαζία (pre-printing) θαη ηελ ηειηθή επεμεξγαζία (post-printing).
Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηεγνξία είλαη ην πςεινχ επηπέδνπ θαη εθπαίδεπζεο αλζξψπηλν
δπλακηθφ ηεο.
                                             11
Πίνακαρ 6: Υαπηί/Υαπηόνι: Πποϊόνηα από σαπηί και ζςμπαγέρ σαπηόνι (17.21.14, 17.21.12,
17.29.11)

                       Πωλήςεισ   Καθαρά κζρδη   Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ
                      2010 εκατ €   2010 εκατ €   2010 εκατ €
ΦΗΜΗ 1892 ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.      26,50      -0,68       -
PACK ΑΔΑΜ Κ. Δ. Α.Β.Ε.Ε.            15,40      -1,83      7,00
PAPERPACK - Σ΢ΟΤΚΑΡΙΔΗ΢ Ι. Α.Β.Ε.Ε.      12,40      -0,34      0,50
ΚΟ΢ΚΙΝΙΔΗ΢ ΢. ΢. Α.Β.Ε.Ε.           12,10      0,41      1,00
MONDI PACKAGING Α.Ε.Ε.             12,00      -0,39      3,60
ΑΙΓΙ΢ Α.Β.Ε.                  7,70      -1,30      1,00
ANTOPACK ΑΝΣΩΝΙΟΤ Α.Ε.             7,30       0,01      1,00
ΜΕΣΡΟΝ Α.Ε.                  6,80       0,08      1,00
PAPER AXON Α.Ε.                5,70       0,04       -
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ                 5,60       0,15
WEIDENHAMMER HELLAS Α.Ε.            4,60       0,30       -
ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ΢      4,60      -0,38       -
΢ΟΤΛΑΚΟ΢ ΑΒΕΕΕ ΑΡΣΙΟΝ             4,20       0,01
ΞΕΝΟ΢ PACKAGING Α.Β.Ε             4,00       0,05       -
ΧΡΤ΢ΑΝΘΑΚΟΠΟΤΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.           3,90       0,04       -
ΟΡΦΑΝΟ΢ Μ. ΑΕΒΕ                3,80       0,21
ΓΙΑΣ΢Η΢ PACK Α.Β.Ε.Ε.             3,70       0,18       -
ΜΑΝΟ΢ΠΑΚ ΑΒΕΕ                 3,40       0,16
INTERPACK ΢ΣΡΟΤΜΠΑ΢ Γ. Α.Β.Ε.Ε.        3,20       0,19       -
ΒΕΚΑ ΑΕ                    3,10       0,14
ΣΙΜΗΠΛΑ΢Σ Α.Β.Ε.Ε.               2,70       0,28       -
ΗΡΑΚΛΗ΢ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ ΑΕ             2,30       0,02       -
ΚΑΣ΢ΑΟΤΝΗ΢                   2,30       0,01
ΠΕΙΠΕΡΛΑΝΣ ΓΙΟΤΡΟΠ Α.Ε.            2,30       0,02       -
ΠΛΑ΢ΣΙΚΟΠΟΙΗΣΙΚΗ Α.Ε.             2,10      -0,46       -
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.              2,00      -0,25       -
ΔΕΣΟΡΑΚΗ΢ Γ. ΑΕΒΕ               1,90      -0,33
ΠΡΙΝΣΟΠΑΚ ΑΒΕΕ                 1,67       0,00
ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ΢ Α.Β.Ε.Ε.             1,60      -0,07       -
ΣΤΠΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.                1,50       0,01       -
ΧΑΡΣΟΠΑΚ ΑΒΕΕ                 1,31       0,01
ΚΙΣ΢ΙΟΤ ΘΩΜΑ΢ ΚΑΙ ΤΙΟΙ Α.Ε.          1,20       0,05       -
ΧΗΜΕΙΟΧΑΡΣ ΑΕΒΕ                1,08       0,01
ΝΑΝΟ΢ Α.Ε.Β.Ε.                 0,70       0,70      0,17
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡ. Α.Β.Ε.              0,70       0,00       -
ΝΕΟΦΩΣΙ΢ΣΟ΢ Ι. - ΚΑΡΑΛΗ΢ Χ. Α.Β.Ε.Ε.      0,60      -0,04       -
ΚΤΛΙΝΔΡΟ΢ Ε.Π.Ε.                0,50       0,00       -
ΚΤΣΙΟΧΑΡΣ ΓΙΑΖΙΣΖΟΓΛΟΤ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.      0,50       0,00       -
ΣΑΜΠΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.B.E.             0,17       0,01       -
΢ΤΝΟΛΟ                    177,13      -2,98      15,27
                                            12
Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξηψλ ηεο θαηεγνξίαο, αιιά θαη ησλ εηαηξηψλ
πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.

ΦΖΜΖ 1892 Παλαγησηφπνπινη Αθνί Α.Δ. (www.fimi.gr ). Δίλαη ε κεγαιχηεξε θαη κηα απφ ηηο
αξραηφηεξεο εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ ζηελ Διιάδα. ΢ηηο δχν παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο
(΢πάηα θαη Οηλφθπηα) είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
παξαγσγή ζπζθεπαζηψλ γηα ηξφθηκα θαη πνηά, πιηθψλ εζηίαζεο, θαη ζπζθεπαζηψλ θαη
θαηαζθεπψλ πξνψζεζεο.

PAPERPACK – Σζνπθαξίδεο Α.Β.Δ.Δ.( www.paperpack.gr ). Ζ PAPERPACK είλαη επίζεο κηα
απφ ηηο αξραηφηεξεο εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ ζηελ Διιάδα, κε ξίδεο απφ ηε ΢κχξλε ην 1891.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο είλαη ζηε Κεθηζηά θαη πεξηιακβάλνπλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο.

ΚΟ΢ΚΗΝΗΓΖ΢ ΢. ΢. Α.Β.Δ.Δ. (www.koskinidis.gr ). Ζ εηαηξία μεθίλεζε ην 1922 θαη ζήκεξα
βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζηνλ Σαχξν Αηηηθήο. ΢ηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο αζρνιείηαη
κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πιηθψλ εζηίαζεο.

MONDI PACKAGING Α.Δ.Δ. (www.mondigroup.com ) Ζ εηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηνπ δηεζλνχο
νκίινπ MONDI θαη παξάγεη βηνκεραληθνχο ζάθνπο ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζηε Θεζζαινλίθε.

ΑΗΓΗ΢ Α.Β.Δ (www.aigis.gr ) Δίλαη ζπγαηξηθή εηαηξία ηνπ γαιιηθνχ νκίινπ Gascogne Sac θαη
παξάγεη βηνκεραληθνχο ζάθνπο ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζηε Υαιθίδα.

΢ηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη νη εηαηξίεο : PACK ΑΓΑΜ Κ. Γ. Α.Β.Δ.Δ. (θνπηηά
γηα ηελ άζεπηε ζπζθεπαζία πγξψλ), WEIDENHAMMER HELLAS Α.Δ.( θνπηηά απφ ζχλζεηα
πιηθά,www.indevcogroup.com/) θαη Ζξαθιήο ΢πζθεπαζίεο ΑΔ ( ζήθεο απφ ραξηνπνιηφ).
                                           13
2.2.4 Βιομησανίερ παπαγωγήρ ενδιαμέζων ςλικών σάπηινηρ
   ζςζκεςαζίαρ
΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ηξεηο παξαγσγνί ραξηηνχ/ραξηνληνχ πνπ απνηειεί ηελ
ελδηάκεζε χιε γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Οη ηξεηο απηέο εηαηξίεο καδί κε ηηο
εηαηξίεο παξαγσγήο ραξηηνχ γηα θπκαηνεηδέο ραξηφλη απνηεινχλ ηελ θχξηα δηέμνδν
αμηνπνίεζεο ηνπ αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ απφ έληππα θαη ζπζθεπαζίεο. Ζ πνζφηεηα απηή
πιεζηάδεη ηηο 400.000 ηφλνπο.

Πίνακαρ 7: Υαπηί/σαπηόνι: Παπαγωγή σαπηιού και ζςμπαγούρ σαπηονιού (17.12)

                      Πωλήςεισ    Καθαρά κζρδη    Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ
                     2010 εκατ €   2010 εκατ €    2010 εκατ €
ΜΕΛ ΑΒΕΕ                   52,00       0,70       23,40
ΧΑΡΣΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢ ΑΕ           11,60       0,62
ΣΕΧΝΟΧΑΡΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΣΟΤ      9,20       -0,01        -
΢φνολο                    72,80       1,31       23,40

Ζ ΜΔΛ ΑΒΔΔ (www.melpaper.com )είλαη ε ζεκαληηθφηεξε βηνκεραλία ράξηνπ ζηελ Διιάδα.
Οη παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Παξάγεη κηα
ζεηξά ηχπσλ ραξηνληψλ θαη ε εηήζηα παξαγσγή ηεο μεπεξλάεη ηνπο 100.000 ηφλνπο. Δμάγεη ην
45% ηεο παξαγσγήο ηεο. Απαζρνιεί 220 εξγαδφκελνπο. Ζ εηαηξία είλαη πηζηνπνηεκέλε γηα ηα
πξφηππα ΔΛΟΣ 1416, ISO 9001, ISO 14001 θαη ζχληνκα ζα πηζηνπνηεζεί γηα ην ISO
22000.΢ηνλ φκηιν ηεο ΜΔΛ πεξηιακβάλεηαη θαη ε εηαηξία ECOMEL AE πνπ αζρνιείηαη κε ηε
ζπιινγή θαη ηελ εκπνξία ραξηηνχ (θαη άιισλ πιηθψλ) πξνο αλαθχθισζε.

Ζ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ ΦΘΗΩΣΗΓΟ΢ ΑΔ (www.elpack.gr ) ηδξχζεθε ην 1949 θαη ζήκεξα αλήθεη ζηνλ
φκηιν ηεο ELPAK. Έρεη εγθαηαζηάζεηο ζηε Λακία θαη ηνλ Πεηξαηά. Παξάγεη ραξηί γηα
θπκαηνεηδείο θαηαζθεπέο θαη ραξηφλη, απφ αλαθπθισκέλν ραξηί, ζε πνζφηεηεο 50.000 ηφλνπο
ην ρξφλν.

Ζ ΣΔΥΝΟΥΑΡΣ    ΑΡΚΑΓΗΚΖ Α.Β.Δ.Δ. ΥΑΡΣΟΤ (www.technocart.gr) είλαη εγθαηεζηεκέλε
ζηελ Σξίπνιε θαη παξάγεη Kraftliner θαη άιινπο ηχπνο ραξηνχ θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή
θπκαηνεηδνχο ραξηνληνχ, αιιά θαη γηα άιιεο ρξήζεηο (ζαθνχιεο, ραξηί πεξηηχιημεο θιπ). Δίλαη
πηζηνπνηεκέλε θαηά ISO 9001 θαη ISO14001.
                                            14
2.3 Μεηαλλική ζςζκεςαζία
Ζ κεηαιιηθή ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη 24 εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ πιηθά ζπζθεπαζίαο απφ
αινπκίλην, ιεπθνζίδεξν, θαη ράιπβα, αιιά θαη ηα απαξαίηεηα ελδηάκεζα πιηθά. Ο κεγαιχηεξνο
αξηζκφο εηαηξηψλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ιεπθνζηδήξνπ, ελψ ε παξαγσγή πιηθψλ
ζπζθεπαζίαο απφ αινπκίλην πεξηνξίδεηαη ζε ηξείο κεγάιεο εηαηξίεο.

2.3.1 Βιομησανίερ παπαγωγήρ ςλικών ζςζκεςαζίαρ από λεςκοζίδηπο
   και σάλςβα

Σα θχξηα πξντφληα ιεπθνζηδήξνπ είλαη θνπηηά θαη θαπάθηα γηα ηε ζπζθεπαζία θνλζεξβψλ,
δνρεία ζπζθεπαζίαο πγξψλ, πψκαηα θηαιψλ, θαη άιινπ είδνπο ζπζθεπαζίεο. Ο ιεπθνζίδεξνο
εηζάγεηαη ζε ξφινπο θαη αθνινπζεί κηα ζεηξά δηεξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη θφςηκν ζε θχιια
εθηχπσζε, δηακφξθσζε, εζσηεξηθά επηθάιπςε.

Σν ζχλνιν ησλ πσιήζεσλ ησλ εηαηξηψλ πνπ δεκνζίεπζαλ ηζνινγηζκνχο γηα ην 2010 ήηαλ
190 εθαηνκκχξηα €. Τπνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ θαη 30 πεξίπνπ κηθξέο βηνηερλίεο γηα ηηο
νπνίεο δελ ππάξρνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία..

Πίνακαρ 8: Μεηαλλική ζςζκεςαζία: Παπαγωγή λεςκοζιδηπών δοσείων (25.92.11)

                               Καθαρά
                        Πωλήςεισ           Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ                        κζρδη 2010
                       2010 εκατ €          2010 εκατ €
                                εκατ €
ELSA.SILGAN ΑΕ                 47,60      0,25     2,00
ΠΡΟΜΕΣΑΛ ΑΕΒΕ                  32,60      2,80
NATIONAL CAN HELLAS Α.Ε.            25,20      1,00     2,00
ΣΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.                  16,70      0,07      -
ΛΕΤΚΟ΢ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑ΢ Α.Ε.          13,10      0,85     1,00
Α΢ΣΗΡ ΒΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.          12,80      0,08     11,00
ΣΟΜΠΡΑ΢ ΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε.              11,40      0,02      -
GREIF HELLAS Α.Ε.Β.Ε.              7,80      0,13      -
ΛΕΤΚΟΜΕΣΑΛ ΑΕΕ                  7,00      -0,11
ΚΟΡΟΠΟΤΛΗ΢ Α. Α.Β.Ε.Ε.              3,80      0,02      -
ΚΑΠΑΝΙΚΗ΢ Δ. ΚΑΙ ΤΙΟ΢ Α.Β.Ε.Ε.          2,90      0,05      -
ΡΕΒΑΝ ΑΒΒΕ                    2,30      0,25
ΛΕΤΚΟ΢ΙΔΗΡΟΤΡΓΙΑ ΚΡΗΣΗ΢ Α.Ε.Β.Ε.         2,20      0,01      -
ΘΕ΢΢ΑΛΙΚΗ- ΑΝΘΟΠΟΤΛΟ΢ Α.Ε.            1,70      0,04      -
GENEDICO A.Β.Ε.Ε.                1,50      0,02      -
ΓΙΑΝΝΙΚΗ΢ METAL - CAN Α.Β.Ε.Ε.          1,10      0,09      -
΢ΤΝΟΛΟ                     189,70      5,57     16,00

Οη ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ είλαη:

Ζ ELSA.SILGAN ΑΔ (www.vogel-noot.com) είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο θαη
πξνέξρεηαη απφ ηε ζεκαληηθή θαη ηζηνξηθή ειιεληθή εηαηξία ΔΛ΢Α ΑΔ. ΢ήκεξα αλήθεη ζηελ
ακεξηθαληθή πνιπεζληθή εηαηξία Silgan Packaging χζηεξα απφ κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ
εμαγνξψλ. Γηαζέηεη δχν κνλάδεο παξαγσγήο, ζηελ Αζήλα θαη ηε ΢θχδξα.

Ζ NATIONAL CAN HELLAS Α.Δ. (www.natcan.gr) αλήθεη ζηνλ πνιπεζληθφ φκηιν Ardagh θαη
πξνέξρεηαη απφ ηελ εμαγνξά ηεο νκψλπκεο Διιεληθήο εηαηξίαο. Δίλαη ε δεχηεξε ζε κέγεζνο
ιεπθνζηδεξνπξγία θαη ην εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζηελ Πηεξία.
                                            15
Ζ ΣΔΥΝΟΚΑΝ ΑΔ (www.technocan.com ) είλαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο εηαηξία ηεο θαηεγνξίαο θαη
εηδηθεχεηαη ζηε παξαγσγή δνρείσλ γηα ρξψκαηα θαη πιηθά ηερληθψλ εθαξκνγψλ. Σν
εξγνζηάζην ηεο είλαη ζηε Μάληξα Αηηηθήο.

Ζ ΛΔΤΚΟ΢ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΑ ΚΑΒΑΛΑ΢ Α.Δ. (www.lefka.gr ) Ζ εηαηξεία εηδηθεχεηαη ζηελ
παξαγσγή κεγάισλ δνρείσλ γηα θέηα, ιάδη, ιηπαληηθά θιπ. Σν εξγνζηάζηφ ηεο είλαη ζηελ
Καβάια.

Οη εηαηξίεο ΠΡΟΜΔΣΑΛ ΑΔΒΔ θαη ΛΔΤΚΟΜΔΣΑΛ ΑΔ (www.lefcometal.gr ) δελ παξάγνπλ
ιεπθνζηδεξά δνρεία αιιά αζρνινχληαη κε ηελ πξνεπεμεξγαζία (θνπή ζε θχιια) ηνπ
ιεπθνζηδήξσλ θαηάιιεια γηα ηηο αλάγθεο ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 30.

.Ζ  Α΢ΣΖΡ ΒΤΣΟΓΗΑΝΝΖ ΑΦΟΗ Α.Β.Δ. (www.vitogiannis.gr) είλαη εζηηαζκέλε ζηελ
παξαγσγή πσκάησλ crown ηα νπνία παξάγεη γηα πάλσ απφ 50 ρξφληα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο
ηεο παξαγσγήο ηεο εμάγεηαη. Σν εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζηελ Απιψλα Αηηηθήο.

2.3.2 Βιομησανίερ παπαγωγήρ ςλικών ζςζκεςαζίαρ και ενδιαμέζων
   ςλικών από αλοςμίνιο

Ζ παξαγσγή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ελδηάκεζσλ πιηθψλ απφ αινπκίλην είλαη
ζπγθεληξσκέλε ζηηο ηξεηο κεγάιεο βηνκεραλίεο ηεο θαηεγνξίαο: ΢ΤΜΔΣΑΛ, CROWN HELLAS
CAN θαη ΑΛΟΤΜΑΝ.

Πίνακαρ 9: Μεηαλλική ζςζκεςαζία: Τλικά ζςζκεςαζίαρ και ενδιάμεζα ςλικά από
αλοςμίνιο (25.92.12, 24.92.25)

Επιχειρήςεισ             Πωλήςεισ     Καθαρά κζρδη     Εξαγωγζσ
                   2010 εκατ €    2010 εκατ €    2010 εκατ €
΢ΤΜΕΣΑΛ Α.Ε.              151,80       0,89       121,00
CROWN HELLAS CAN ΑΕ          134,00       11,10       47,00
ΑΛΟΤΜΑΝ ΑΒΕΕ              57,60       0,11        51,00
΢ΤΝΟΛΟ                 343,40       12,10       219,00

Ζ ΢ΤΜΔΣΑΛ (www.symetal.gr ) είλαη κέινο ηνπ νκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ ΑΔ. ΢ηα δχν εξγνζηάζηά
ηεο (Οηλφθπηα Βνησηίαο θαη Μάληξα Αηηηθήο) αζρνιείηαη κε ηελ εμέιαζε θαη ηελ επεμεξγαζία
θχιινπ αινπκηλίνπ . Παξάγεη θχιιν αινπκηλίνπ ζε πάρε 6-180κ κε εηήζηα δπλακηθφηεηα
50.000ηφλσλ. Οη εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ: Φηικ ζπζθεπαζίαο ηζηγάξσλ, ηζηριψλ θαη
ζνθνιαηψλ, θαπάθηα γηα ζεξκνζπγθφιιεηηθφ ζθξάγηζκα θεζέδσλ θαη άιισλ πεξηεθηψλ,
πεξηέθηεο γηα ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, νηθηαθφ αινπκηλφθπιιν, θαη ηερληθέο εθαξκνγέο. Σν 80%
ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη.

Ζ CROWN HELLAS CAN (www.crownhellascan.gr )αλήθεη ζηελ ακεξηθαληθή εηαηξία Crown
Cork & Seal. Παξάγεη αινπκηλέληα θνπηηά (ζψκαηα θαη θαπάθηα) αλαςπθηηθψλ θαη θνπηηά
αεξνδφι. Ζ παξαγσγή ηεο κνηξάδεηαη ζε ηξία εξγνζηάζηα ζηελ Κφξηλζν, ηελ Πάηξα, θαη ηε
΢ίλδν. Δμάγεηαη ην 35% ηεο παξαγσγήο ζε γεηηνληθέο ρψξεο (Κχπξν, Λίβαλν, ΢πξία, Ηζξαήι)
θαη ηελ Ηζπαλία.

Ζ ΑΛΟΤΜΑΝ     (www.aluman.gr) αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ αινπκηλίνπ
(ζσιελάξηα, θηάιεο, θνπηηά αεξνδφι θιπ) απφ ην 1965. Απφ ην 1974 άξρηζε θαη ηελ
παξαγσγή δηζθίσλ πνπ απνηεινχλ ην ελδηάκεζν ζηάδην παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο.
Απφ ην 2011 παξάγεη απνθιεηζηηθά δηζθία αινπκηλίνπ (ζην εξγνζηάζηφ ηεο ζηα Οηλφθπηα
Βνησηίαο) θαη εμάγεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο παξαγσγήο ηεο.

Δμ άιινπ ε ΔΛΒΑΛ (www.elval.gr) (ηνπ νκίινπ ΒΗΟΥΑΛΚΟ) πξνκεζεχεη ηελ CROWN
HELLAS CAN (θαη άιιεο βηνκεραλίεο ηνπ εμσηεξηθνχ) κε ην θχιιν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
παξαγσγή ηεο άθακπηεο ζπζθεπαζίαο. Γπζηπρψο φκσο δελ θαηάθεξα λα έρσ ζηνηρεία απφ
ηελ ΔΛΒΑΛ ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ θαιχπηεη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα.

                                           16
2.4 Πλαζηική ζςζκεςαζία
΢ηε γεληθή θαηεγνξία «πιαζηηθή ζπζθεπαζία» έρνπλ θαηαρσξεζεί 104 επηρεηξήζεηο απφ ηηο
νπνίεο φκσο νη 33 δελ αλαθνίλσζαλ απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε 2010. Ο ζπλνιηθφο θχθινο
εξγαζηψλ ηεο θαηεγνξίαο είλαη 662 εθαηνκκχξηα €.

Ο θιάδνο ησλ πιαζηηθψλ γεληθψο(ηφζν ζηε ζπζθεπαζία φζν θαη ζηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο
ησλ πιαζηηθψλ) ραξαθηεξηδφηαλ πάληα απφ κεγάιε δηαζπνξά, θαη χπαξμε πνιιψλ κηθξψλ
(ζπρλά αλνξγάλσησλ) επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ φηη ζην ΢χλδεζκν
Βηνκεραληψλ Πιαζηηθψλ Διιάδνο (΢ΒΠΔ) είλαη εγγεγξακκέλεο 56 επηρεηξήζεηο παξαγσγήο
πιαζηηθψλ θαη ηζαληψλ! Πάλησο ην θαηλφκελν απηφ ζηγά-ζηγά πεξηνξίδεηαη.     Οη
θαηαγξακκέλεο ζηελ παξνχζα βάζε δεδνκέλσλ θαηαλέκνληαη σο εμήο:


Πίνακαρ 10: Γιαζποπά ηων εηαιπιών πλαζηικήρ ζςζκεςαζίαρ

           Κφκλοσ   εργαςιών     Αριθμόσ
           (εκατ.€)          επιχειρήςεων
           Άνω των 15            9
           5-15               16
           Μζχρι 5             45
           0                34

Λφγσ αθξηβψο ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο, είλαη πνιχ δχζθνιε ε ζπιινγή αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ
ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο ησλ πιαζηηθψλ πξψησλ πιψλ πνπ επεμεξγάδνληαη νη επηρεηξήζεηο
παξαγσγήο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Δπνκέλσο, κε θάζε επηθχιαμε αλαθέξσ ηα πην θάησ
ζηνηρεία:

Πίνακαρ 11: Ππώηερ ύλερ για ηην παπαγωγή πλαζηικών ςλικών ζςζκεςαζία

                  Εφκαμπτη ςυςκευαςία     Άκαμπτη ςυςκευαςία
    Πλαςτική πρώτη υλη
                   (χιλιάδεσ τόνοι)      (χιλιάδεσ τόνοι)
    PP                 100             65
    HDPE/MDPE              40             20
    LDPE                 95             3
    LLDPE                25
    EVOH                 8            1
    PET                              60
    PS                 20             20
    EPS                              13
                                           17
2.4.1 Βιομησανίερ παπαγωγήρ άκαμπηηρ πλαζηικήρ ζςζκεςαζίαρ

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο άθακπηεο πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο είλαη ε κεγάιε δηαζπνξά ζε κηθξέο
εηαηξίεο. Έλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη παξάγνληαη πιηθά άθακπηεο ζπζθεπαζίαο θαη
απφ εηαηξίεο πνπ είλαη ρξήζηεο ηεο ζπζθεπαζίαο, ή έρνπλ άιιν θχξην αληηθείκελν. Αθφκε,
ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βηνκεραληψλ πνπ παξάγνπλ θαζφλ γηα ηξίηεο βηνκεραλίεο
πνπ εκθαλίδνληαη σο ηειηθνί παξαγσγνί. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά νδεγνχλ ελδερνκέλσο ζε
απνθιίζεηο απφ ηελ αθξηβή εηθφλα νη νπνίεο φκσο δελ είλαη ηφζν κεγάιεο ψζηε λα ηελ
παξακνξθψλνπλ.

Πίλακαρ 12: Πλαζηική ζςζκεςαζία: Βιομησανίερ παπαγωγήρ άκαμπηηρ
ζςζκεςαζίαρ (PRODCOM 22.22.13, 22.22.14, 22.21.41)
                     Πωλήςεισ    Καθαρά κζρδη   Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ
                     2010 εκατ €    2010 εκατ €   2010 εκατ €
ΜΟΡΝΟ΢ Α.Ε.                 66,20       -2,14      3,00
ΠΛΑ΢ΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ΢ PACK Α.Β.Ε.Ε.        32,75       -4,41      8,30
ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑ΢ΣΙΚΩΝ           19,68       1,59      6,00
ΠΑΙΡΗ΢ Ε. Α.Β.Ε.Ε.             19,59       -1,56       -
ΣΙΚΣΑ΢ Γ ΑΒΕΕ                13,67       -1,52
RESILUX ΕΛΛΑ΢ ΑΒΕΕ             13,65       -0,31      2,70
I.B.S. AE                  11,94       0,91       -
ΠΟΛΤΦΟΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.             8,70       -0,34       -
ΚΟΣΡΩΝΗ΢ Κ. Α.Β.Ε.Ε.            8,30        0,82       -
B&B PACKAGING AE              7,50        0,30       -
ΡΙΖΑΚΟ΢ Α.Β.Ε.Σ.Ε              7,30       -0,30       -
BONAPLAST A.E.B.E.             7,20        0,01      0,50
ΜΕΣΑΛΛΟΠΛΑ΢ΣΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΤ Α.Β.Ε.Ε.      5,80        0,05      0,50
ΧΑΡΜΠΗ΢ Α.Β.Ε.Ε.              5,50        0,80       -
NEOPLAST Α.Ε.Β.Ε.              4,70        0,68       -
ΦΙΑΛ ΠΕΣ Α.Ε.Β.Ε.              3,90        0,00       -
ΠΡΟΚΟ΢ Μ. Α.Β.Ε.Ε.             3,80       -0,53       -
ΠΑ.ΒΙ.ΠΛΑ΢Σ. Α.Ε.              3,70        0,02       -
ΚΙΒΩΠΛΑ΢Σ Β. ΢ΑΛΜΑΝΙΔΗ΢ ΑΒΕΕ        3,40        0,08       -
ΦΙΑΛΟΠΛΑ΢ΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.           3,40        0,01       -
ROTOSAL-΢ΤΡΜΟ΢ ΛΕΒΑΝΣΗ΢ Α.Β.Ε.Ε.      3,30        0,06       -
ΚΑΡΑΚΟΤ΢Η΢ Γ. Α.Β.Ε.Ε.           3,10        0,18       -
BLOW PACK Α.Β.Ε.Ε.             2,70       -0,07       -
ΜΟΝΩ΢Η ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ Α.Β.Ε.Ε.         2,70        0,13       -
Ν.Κ. ΠΛΑ΢ΣΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.           2,65        0,06       -
ΣΑ΢Σ΢ΙΑΝ ΑΒΕΕ                2,60        0,22
ΦΟΝΣΑΝΑ ΝΣΙ ΠΛΑ΢ΣΙΚΑ Α.Ε.          2,50        0,06       -
TSEPAS PACK AEBE              2,10        0,23
ANAPLAS OE                 2,00
ΛΕΩΝ ΠΛΑ΢Σ ΑΒΕΕ               1,65        0,02       -
ΚΡΤ΢ΣΑΛ ΚΡΗΣΗ΢ Α.Β.Ε.Ε.           1,60        0,03       -
ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΠΛΑ΢ΣΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.         1,60        0,02       -
ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΙ Π. KAI Ν. Α.Β.Ε.Ε.       1,50        -0,27       -
ΦΑΡΜΑΠΛΑ΢Σ ΑΕ                1,30        0,08
ΑΚΣΟΤ΢ Α.Β.Ε.Ε.               0,62        -0,18       -
VOGLY OE                  0,57        0,03       -
ΕΡΓΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε.              0,47        0,00       -
΢ΤΝΟΛΟ                   283,64       -4,31      21,00
                                            18
΢ηελ θαηεγνξία ηεο άθακπηεο πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο, αιιά θαη ηνπο ζπλφινπ ηεο
ζπζθεπαζίαο μερσξίδνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο βηνκεραλίεο: Μφξλνο, Πιαζηηθά Θξάθεο θαη Αξγψ.
Ζ ΜΟΡΝΟ΢ ((www.mo.gr) αλήθεη ζηνλ φκηιν Κ. Φηιίππνπ θαη είλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία
πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο ζηελ Διιάδα. Παξάγεη ζρεδφλ φιν ην θάζκα ησλ πιηθψλ πιαζηηθήο
ζπζθεπαζίαο (άθακπηεο θαη εχθακπηεο), αιιά θαη πιηθά απφ ραξηί/ ραξηφλη. Ζ κεγάιε
πνηθηιία θαηεγνξηψλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά εμαγνξψλ εηαηξηψλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζε ηελ πεξίνδν 2000-2005. Οη θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο είλαη ζηε Θήβα ελψ
έρεη θαη κνλάδα παξαγσγήο βαξειηψλ ζηελ Αιβαλία. Ζ παξαγσγή ηεο κνηξάδεηαη ζε άθακπηε
πιαζηηθή (45%), εχθακπηε πιαζηηθή θαη ζχλζεηα θηικ (40%), θαη ράξηηλε (15%). Ήηαλ θάηη
πνπ κε πξνβιεκάηηζε ζρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα έπξεπε λα ηελ θαηαηάμσ.

Σα ΠΛΑ΢ΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ΢ PACK (www.thraceplastics.gr ) παξάγνπλ επίζεο κεγάιε πνηθηιία
πξντφλησλ. Άθακπηε ζπζθεπαζία: Γνρεία θαη θχπειια, θηάιεο 5 γαινληψλ γηα θαηαςχθηεο,
ζπζθεπαζίεο απφ δηνγθσκέλν PSθιπ. Δχθακπηε: Μεγαζάθνπο, πθαληά ζαθηά ΡΡ, θηικ
παιεηνπνίεζεο θιπ. ΢ηελ παξαγσγή ηεο πάλησο έρεη ζαθέο πξνβάδηζκα ε άθακπηε
ζπζθεπαζία (24,8 εθαη.€) έλαληη ηεο εχθακπηεο (7,7 εθαη.€). Αληίζεηα, εμάγεηαη ην 73% ηεο
εχθακπηεο (5,6 εθαη. €) θαη ην 7% ηεο άθακπηεο (1,7 εθαη. €). Ζ ειιεληθή παξαγσγή γίλεηαη
ζηα ηξία εξγνζηάζηα ηεο εηαηξίαο (Ξάλζε, Ησάλληλα θαη Θήβα). ΢ηνλ φκηιν ησλ Πιαζηηθψλ
Θξάθεο αλήθνπλ θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Σνπξθία, Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία. Θα
πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπζθεπαζίαο έρνπλ δηαρσξηζηεί απφ ηηο άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ.

Ζ ΑΡΓΩ (www.argo-sa.gr) παξάγεη απνθιεηζηηθά άθακπηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (θηαινεηδή,
πψκαηα, ζσιελάξηα, δνζηκεηξηθά ζπζηήκαηα. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο άθακπηεο
ζπζθεπαζίαο ζηελ Διιάδα. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001, ISO
14001 θαη ISO 15378 (primary packaging materials for medicinal products). Δθηφο απφ ην
εξγνζηάζηφ ηεο ζην Κνξσπί Αηηηθήο δηαζέηεη δπν ζχγρξνλα εξγνζηάζηα ζην Βνπθνπξέζηη θαη
ην Κάηξν.
                                           19
2.4.2 Βιομησανίερ παπαγωγήρ θιλμ και πποϊόνηων από θιλμ.

΢ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη νη εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ θηικ (θπξίσο απφ
πνιπαηζπιέλην) πξννξηδφκελν γηα ζπζθεπαζία θαζψο θαη πξντφληα ζπζθεπαζίαο. Γελ
πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξίεο πνπ επεμεξγάδνληαη θηικ θαη άιια εχθακπηα πιηθά κε δηαδηθαζίεο
πνπ πεξηιακβάλνπλ ιακηλάξηζκα ,εθηχπσζε, βεξλίθσκα, επηθάιπςε κε ζηξψκαηα θαηάιιεια
γηα ζπγθφιιεζε ή επηθφιιεζε θιπ.

Πίνακαρ 13: Πλαζηική ΢ςζκεςαζία: Παπαγωγή θιλμ και πποϊόνηων (PRODCOM 22.21.30,
22.22.11, 22.22.19.50)

                     Πωλήςεισ    Καθαρά κζρδη    Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ
                    2010 εκατ €    2010 εκατ €    2010 εκατ €
FLEXOPACK AEBE               44,80       3,67       31,50
ΚΑΡΑΣΖΗ ΑΕ                 43,60       4,44       36,50
DIAXON ABEE                15,00       -1,27
MEGA PLAST AE               14,40       1,61       14,00
ΜΑΝΣΖΑΡΗ΢-EUROFILM AE           12,00       0,40
ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑ΢ΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.          10,70       0,15        -
ΠΑΝΧΑΡΣ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε.      10,48       0,15        -
STRAPTECH Α.Ε.               9,42       -1,19        -
ΝΕΟΠΛΑ΢ΣΙΚ ΛΕΠΣΙΔΗ΢ Κ. Α.Ε.Β.Ε       3,90        0,01        -
SEALED AIR HELLAS ABEE           3,60        0,44
΢ΙΒΙΛ ΕΠΕ                 3,34        0,12
Y - NOT PLASTIC Ε.Π.Ε.           3,30        0,48        -
ΠΡΟ΢Τ Α.Ε.Β.Ε.               3,30        0,20        -
ΓΕΩΡΓΙΟΤ Κ ΑΕΒΕ              2,70        0,11
PLUSPACK A.E.               2,60        0,08        -
ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ΢ ΢& ΢ΙΑ ΑΕΒΕ          2,50        0,26
ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ΢ Γ&Ι ΑΕΒΕ            2,30       -0,03
ΦΟΤΝΣΟΤΛΑΚΗ΢ ΠΛΕΚΣ. Α.Β.Β.Ε.Ε.       1,75        0,01
ΒEN.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ΢-ΠΕΙΡ. ΠΛΑ΢Σ. AE      1,59        0,02
ΓΚΑΡΑΓΚΟΤ Α.Β.Ε.Ε             1,30        0,02
΢ΑΚΟΤΛΑ΢ A. Γ. Α.Ε.            1,00        0,00        -
΢ΤΝΟΛΟ                  193,58       9,68       82,00

Σα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο μεθηλνχλ απφ απιφ θηικ πνιπαηζπιελίνπ θαη θαηαιήγνπλ ζε
πξντφληα εμαηξεηηθά πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (φπσο αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ
εηαηξηψλ). ΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΢πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Πιαζηηθψλ Διιάδνο (΢ΒΠΔ)
ππάξρνπλ 56 επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πιαζηηθνχ θηικ θαη ηζαληψλ. Απφ απηέο αληιήζεθαλ
ζηνηρεία γηα ηηο 10 νη νπνίεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα βάζε δεδνκέλσλ.

Ζ FLEXOPACK (www.flexopack.gr ) είλαη επηθεθαιήο ηεο θαηεγνξίαο θαη παξάγεη
ζπλεμσζεκέλα θηικ κέρξη ελλέα ζηξσκάησλ, ζπξξηθλνχκελα θηικ θαη ζάθνπο, θηικ γηα
ζπζθεπαζίαο θελνχ θαη skin θιπ. Βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε δχν γεηηνληθά εξγνζηάζηα ζην
Κνξσπί Αηηηθήο. Απεπζχλεηαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά φπνπ εμάγεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
παξαγσγήο ηεο.

Ζ ΚΑΡΑΣΕΖ ΑΔ (www.karatzis.gr ) δελ παξάγεη θηικ αιιά δίρηπ ζπζθεπαζίαο, έλα άιιν
είδνο ζπλερνχο παξαγσγήο. Σα πξντφληα ηεο πεξηιακβάλνπλ δίρηπ ζπζθεπαζίαο θξνχησλ
θαη ιαραληθψλ, δίρηπ παιεηαξίζκαηνο, ειαζηηθά δίρηπα θιπ. Σα δίρηπα ηεο εμάγνληαη ζε φιν
ηνλ θφζκν. ΢ηελ Διιάδα έρεη δχν εξγνζηάζηα παξαγσγήο, ζηε Λάξηζα θαη ηελ Κξήηε, ελψ
έρεη θαη παξαγσγηθή κνλάδα ζηε Γεξκαλία.                                            20
Ζ MEGA PLAST AE ( www.megaplast.gr ) Παξάγεη ην θαηλνηφκν δηάηξεην εθηαηφ ειαζηηθφ
θηικ ζπζθεπαζίαο θαη παιεηαξίζκαηνο Air-o-Film. Ζ παξαγσγή ηεο γίλεηαη ζην εξγνζηάζηφ
ηεο ζηελ Κξήηε θαη εμάγεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Έρεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν αληηπξνζψπσλ,
ηνπηθά γξαθεία ζηελ Ηζπαλία θαη ηηο ΖΠΑ θαη ζπγαηξηθή εηαηξία ζηε Βξεηαλία.

Ζ DIAXON ( www.hellenic-petroleum.gr) είλαη ζπγαηξηθή ηεο Διιεληθά Πεηξέιαηα ΑΔ θαη
παξάγεη δηαμνληθή ηαλπζκέλν θηικ πνιππξνππιελίνπ (ΒΟΡΡ). Σν εξγνζηάζηφ ηεο ζηελ
Κνκνηελή είλαη δπλακηθφηεηαο 25.000 ηφλσλ. Σν ΒΟΡΡ είλαη βαζηθφ ελδηάκεζν πιηθφ γηα ηε
βηνκεραλία ζπζθεπαζηψλ.

΢ηελ θαηεγνξία απηή ππάξρνπλ ηξεηο ζεκαληηθέο εηαηξίεο παξαγσγήο θηικ ΡΔ πξντφλησλ:

Tα ΑΥΑΗΚΑ ΠΛΑ΢ΣΗΚΑ. (www.achaika.gr ) δηαζέηνπλ ηξεηο παξαγσγηθέο κνλάδεο (Πάηξα θαη
Κνκνηελή) πνπ επεμεξγάδνληαη 7500 ηφλνπο/εηνο ΡΔ, θαη παξάγνπλ κεγαζάθνπο, ζάθνπο κε
βαιβίδα, εθηαηφ θηικ, ζεξκνζπξηθλνχκελν θηικ θαη ζάθνπο παιέηαο, ηζάληεο ιηαλεκπνξίνπ
θιπ. Παξάιιεια έρνπλ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζην αγξνηηθφ θηικ. Δίλαη πηζηνπνηεκέλα
θαηά ISO 14001 θαη ISO 9001.

Σν 80% ηεο παξαγσγήο ηεο ΠΑΝΥΑΡΣ ΠΑΝΟΠΟΤΛΟΗ ΑΦΟΗ. (www.panchart.gr) είλαη πιηθά
ζπζθεπαζίαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πνζφηεηα 4500 ηφλνπο/έηνο ΡΔ. Δίλαη θπξίσο ηζάληεο,
ζάθνη, θαη θηικ σο ππφζηξσκα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ. Σν εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζηελ
Αζήλα θαη είλαη πηζηνπνηεκέλε θαηά 9001.

H ΜΑΝΣΕΑΡΖ΢-EUROFILM AE (http://www.eurofilm.gr ) παξάγεη δηαθφξνπο ηχπνπο θηικ
ζπζθεπαζίαο, εθηαηφ θηικ, ζάθνπο, ηζάληεο θιπ. Παξάιιεια έρεη ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα
ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ εθαξκνγψλ, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηεί θαη εμαγσγέο θπξίσο ζηε
Ρνπκαλία. Σν εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζηελ Κνξηλζία θαη είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά
ISO 9001. .
                                           21
2.4.3 Βιομησανίερ παπαγωγήρ επεξεπγαζμένων ζςνθέηων θιλμ
   (converters)

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ βηνκεραληψλ είλαη ε κεηαηξνπή ησλ θηικ ζε
ηειηθά πιηθά εχθακπηεο ζπζθεπαζίαο. Δίλαη απηφ πνπ απνθαιείηαη δηεζλψο converting. Οη
επεμεξγαζία πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο εθηχπσζεο, ιακηλαξίζκαηνο, βεξληθψκαηνο,
επίζηξσζε θφιιαο θιπ, πνπ θαηαιήγνπλ ζε πιηθά έηνηκα γηα ηε ζπζθεπαζία θπξίσο
πξντφλησλ επξείαο θαηαλάισζεο. Με ηηο δηαδηθαζίεο απηέο επηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία πιηθψλ
κε επηζπκεηέο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο θαη επηζπκεηή αηζζεηηθή εκθάληζε.

Σν 80% ηεο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ησλ ζχλζεησλ    θηικ εχθακπηεο ζπζθεπαζίαο
ζπγθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξεηο εηαηξίεο: ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ΢, ALFA BETA ROTO, Σ΢ΖΜΖ θαη
ΑΦΟΗ ΒΛΑΥΟΤ

Πίνακαρ 14:Πλαζηική ζςζκεςαζία: Παπαγωγή επεξεπγαζμένων ζύνθεηων θιλμ
(PRODCOM 22.21.42.).

                               Καθαρά
                       Πωλήςεισ            Εξαγωγζσ
Επιχειρήςεισ                        κζρδη 2010
                       2010 εκατ €          2010 εκατ €
                                εκατ €
ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΘ. Α.Β.Ε.             45,00      0,47     23,00
ATLAS TAPES Α.Β.Ε.Ε.              40,00      -0,77     21,70
ALFA BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε.             33,00      0,81     23,00
Σ΢ΙΜΗ ΑΕ                    25,17      -0,75     7,00
ΒΛΑΧΟΤ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΢Τ΢ΚΕΤΑ΢ΙΑ΢      11,75      -0,07      -
FORLABELS ABEE                 6,00               -
ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΠΛΑ΢ΣΙΚΑ              4,80      0,50       -
ΠΛΑ΢ΣΙΜΑΚ ΜΑΚΡΗ ΤΙΟΙ ΠΑΝΣΑΖΙΔΗ Α.Ε.       3,80      0,01       -
ADAMS ECO PACK Α.Ε.               3,50      0,10
NAST ΣΟΤΣ΢ΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε.           3,20      0,14       -
TECSIR Α.Ε.Β.Ε.                 3,10      0,10      3,00
MESPITSER AEBE                 3,00      0,03
ΜΕ΢ΟΓΕΙΑΚΗ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε          2,60      0,12       -
ΣΤΠΟΠΛΑ΢ΣΙΚΗ - ΢ΕΡΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε.         1,00      0,00       -
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΤ Φ. Α.Ε.Β.Ε.            0,86      0,02       -
΢ΤΝΟΛΟ                     186,78      0,71      77,70


΢ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο κε έληνλε εμαγσγηθή
δξαζηεξηφηεηα.

 Ζ Α. ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΒΔ (www.hatzopoulos.gr ) Δίλαη ε κεγαιχηεξε εηαηξία ηεο
 θαηεγνξίαο θαη ε ηζηνξία ηεο μεθηλάεη απφ ην 1931. Γηαζέηεη δχν εξγνζηάζηα ζηε
 Θεζζαινλίθε θαη εμάγεη ην 50% ηεο παξαγσγήο ηεο. Έρεη ζχγρξνλν παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ
 θαη εθπαηδεπκέλν θαη ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ. Γίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη
 ηελ εθπαίδεπζε. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ISO 9001, ISO 22000,
 BRC/IoP, ISO 14001 θαη to American Institute of Bakery.

 Ζ ALFA BETA ROTO Α.Β.Δ.Δ. (www.alfabetaroto.com ) Έρεη ηξεηο εγθαηαζηάζεηο
 παξαγσγήο, ζηελ Αηηηθή, ηελ Κνκνηελή θαη πξφζθαηα ηελ Υαιθηδηθή κεηά ηελ εμαγνξά ηεο
 εηαηξίαο Adams Eco Pack. Έρεη ζχγρξνλν παξαγσγηθφ εμνπιηζκφ, εθπαηδεπκέλν θαη
 ελεκεξσκέλν πξνζσπηθφ θαη εμάγεη ην 70% ηεο παξαγσγήο ηεο. Δίλαη πηζηνπνηεκέλε
 ζχκθσλα κε ηα ISO 9001, ISO 22000, BRC, ISO 14001. Ζ εηαηξία ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ
 επειημία ηεο, θάηη πνπ ην έδεημε θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ
 πξφζθαηε ππξθαγηά ζην εξγνζηάζην ηεο Κνκνηελήο.


                                            22
Ζ Σ΢ΗΜΖ ΑΔ (www.tsimis.gr ) Η Τζιμή Α.Ε. δπαζηηπιοποιείηαι ζηην εύκαμπηη ζςζκεςαζία
για πεπιζζόηεπα από 50 σπόνια. Από ηο 1998 η παπαγωγή ηηρ μεηαθέπθηκε ζηο ζύγσπονο
επγοζηάζιό ηηρ ζηην πεπιοσή Λαμίαρ. Διαθέηει όλερ ηιρ ηεσνολογικέρ δςναηόηηηερ
παπαγωγήρ εύκαμπηηρ ζςζκεςαζίαρ και ππαγμαηοποιεί εξαγωγέρ ζε πολλέρ σώπερ ηος
κόζμος. Σν εξγνζηάζην εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηα ISO 9001/2000
θαη HACCP.

Ζ ΒΛΑΥΟΤ ΑΦΟΗ Α.Β.Δ. www.vlachosbrossa.gr είλαη αλεξρφκελε βηνκεραλία εχθακπηεο
ζπζθεπαζίαο, εγθαηεζηεκέλε ζην Κνξσπί Αηηηθήο.

΢ηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο θηικ έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη δχν εηαηξίεο
πνπ επεμεξγάδνληαη θηικ αιιά δελ παξάγνπλ πιηθά εχθακπηεο ζπζθεπαζίαο.

Ζ FORLABELS ABEE ( www.forlabels.gr ) έρεη εζηηάζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ
παξαγσγή θαη ηηο εθαξκνγέο εηηθεηψλ φισλ ησλ ηχπσλ. Έρεη ζχγρξνλν παξαγσγηθφ
εμνπιηζκφ θαη θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Έρεη εληππσζηάζεη κε ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο
ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο, πξνβνιήο, θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ.

Ζ ATLAS TAPES Α.Β.Δ.Δ. (www.atlas-tapes.gr ) θπξηαξρεί ζηνλ ηνκέα ησλ απηνθφιιεησλ
ηαηληψλ. Σν εξγνζηάζηφ ηεο βξίζθεηαη ζηελ Αηαιάληε θαη παξάγεη απηνθφιιεηεο ηαηλίεο γηα
ζπζθεπαζία, ηερληθέο εθαξκνγέο θαη εθαξκνγέο γξαθείνπ. Σν 2009 δηεχξπλε ηελ παξαγσγή
ηεο ζε ηαηλίεο ζπζθεπαζίαο απνθηψληαο κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξίαο Straptech
(Ματιεο). Σν πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο ζε ηαηλίεο ζπζθεπαζίαο πιεζηάδεη ηα 80%. Έρεη
εθηεηακέλν δίθηπν πσιήζεσλ θαη εμαγσγψλ. Οη εμαγσγέο ηεο ζε ηαηλίεο ζπζθεπαζίαο ην
2010 ήηαλ 21,7 εθαηνκκχξηα €.
                                          23
2.5 Γςάλινη ζςζκεςαζία
 Ζ εηαηξία Γηνχια ΑΔ (www.yioula.gr ) ηδξχζεθε ην 1947. ΢ηελ πνξεία ηεο ε εηαηξία
 εμαγφξαζε φινπο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη παξέκεηλε κνλαδηθφο παξαγσγφο γπάιηλεο
 ζπζθεπαζίαο ζηελ Διιάδα. Σν εξγνζηάζηφ ηεο ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη ζην Αηγάιεσ ελψ ν
 φκηινο πεξηιακβάλεη έμε αθφκε εξγνζηάζηα ζηε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη Οπθξαλία.
 Παξάγεη θηάιεο θαη θηαιίδηα γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ.

 Σν ειιεληθφ εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο (πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001) παξάγεη 300
 εθαηνκκχξηα θηάιεο θαη βάδα ην ρξφλν. Σα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο εηαηξίαο γηα ην 2010 είλαη:

Πίνακαρ 15: Γςάλινη ΢ςζκεςαζία

                        ΢ε εκατομμφρια €
            Πωλήςεισ            63,60
            Κζρδη (Ζημίεσ)         -1,46
            Εξαγωγζσ            2,00
 2.6 ΢ςζκεςαζία από ξύλο
΢ηελ Υαξηνγξάθεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ζπζθεπαζίαο γηα ην 2010 δελ πεξηειήθζε ηειηθά ε
ζπζθεπαζία απφ ε απφ μχιν, πνπ είλαη θπξίσο ε θαηαζθεπή θαη ε αλαθχθισζε παιεηψλ..
Απηφ νθείιεηαη ζην φηη δελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπιιεγνχλ αμηφπηζηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξίαο. Οη
ιφγνη είλαη:

    Ο κεγάινο αξηζκφο δηάζπαξησλ κηθξψλ παξαγσγψλ (θπξίσο ΟΔ θαη ΔΔ)
    Ζ ηαπηφρξνλε παξαγσγή, απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, πξντφλησλ απφ μχιν
    πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπζθεπαζία.
    Ζ απξνζπκία ησλ πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο θαη
    ζηνηρεία.

Θα πξέπεη βέβαηα λα ζεκεηψζσ φηη ππήξμαλ θαη εμαηξέζεηο, φπσο ε εηαηξία Γ&Β
Παπαδεξφο ΟΔ ( www.papaderos.gr ), ε νπνία είλαη ν ζνβαξφηεξνο παξαγσγφο μχιηλσλ
παιεηψλ ζηελ Διιάδα, θαη κέινο ηνπ ΢ΤΒΗΠΤ΢.

 O θχθινο εξγαζηψλ ηεο Ξχιηλεο ΢πζθεπαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη κεηαμχ 30 θαη 50
εθαηνκκχξηα €. Διπίδσ ζηε ραξηνγξάθεζε ηνπ 2011 λα έρνπκε κηα πην ζαθή εηθφλα.
                                             24
ΠΡΟ΢ΑΡΣΗΜΑ

Αληηζηνηρία θσδηθψλ PRODCOM 2010 θαη ΢ΣΑΚΟΓ 2003


                             Κωδικόσ     Κωδικόσ
Κατηγορία καταςκευαςτών υλικών
                            PRODCOM 2010   ΢ΣΑΚΟΔ 2003

Ξφλινεσ παλζτεσ                       16.24.11      20.40

Χαρτί/ χαρτόνι                         17.12      21.12
Είδθ από χαρτί/ χαρτόνι                     17.21      21.21
΢άκοι, ςακοφλεσ, τςάντεσ από χαρτί              17.21.12    21.21.12
Κυματοειδζσ χαρτί/χαρτόνι ςε ρόλουσ ι φφλλα         17.21.11
Κιβϊτια από κυματοειδζσ χαρτόνι               17.21.13    21.21.13
Κουτιά και είδθ από ςυμπαγζσ χαρτόνι             17.21.14    21.21.14
Άλλα είδθ από χαρτί/χαρτόνι                   17.29      21.25
Ετικζτεσ από χαρτί/χαρτόνι                  17.29.11    21,25.12
Μθ αυτοκόλλθτεσ                      17.29.11.40
Αυτοκόλλθτεσ                       17.29.11.20
Αυτοκόλλθτεσ ταινίεσ                     17.29.21
Είδθ από χαρτοπολτό                    17.29.19.57
Άλλα είδθ από χαρτί/χαρτόνι                17.29.19.85

Πλαςτικά φιλμ και φφλλα                    22.21
Μονοςτρωματικά φιλμ και φφλλα                22.21.30
Φφλλα από διογκωμζνα πλαςτικά                22.21.41
΢φνκετα λαμιναριςμζνα φιλμ                 22.21.42

Πλαςτικά είδη ςυςκευαςίασ                    22.22      25.22
΢άκοι, ςακοφλεσ, τςάντεσ από ΡΕ               22.22.11    25.22.11
΢άκοι, ςακοφλεσ, τςάντεσ από άλλα πλαςτικά          22.22.12
Κουτιά, κιβϊτια, καφάςια και παρόμοια είδθ          22.22.13    25.22.13
Φιάλεσ και παρόμοια είδθ μζχρι 2 Ι            22.22.14.50   25.22.14.50
Νταμιτηάνεσ και παρόμοια είδθ πάνω από 2 l        22.22.14.70   25.22.14.70.
Καψφλλια πωματιςμοφ και επιπωματιςμοφ           22.22.19.20   25.22.15.25
Πϊματα, καπάκια και άλλεσ διατάξεισ            22.22.19.30   25,22.15.27
Αλλά πλαςτικά είδθ χρθςιμοποιοφμενα για ςυςκευαςία ι
                             22.22.19.50
μεταφορά

Καταςκευή κοίλου γυαλιοφ                    23.13
Γυάλινεσ φιάλεσ και δοχεία ςυςκευαςίασ           23.13.11

Μεταλλικά υλικά ςυςκευαςίασ
Κάνιςτρα δοχεία από ςίδθρο ι χάλυβα<50Ι           25.91.11     28.71.1
Δοχεία από λευκοςίδθρο ι χάλυβα               25.92.11     28.72.1
Δοχεία από αλουμίνιο                    25.92.12     28.72.12
Μεταλλικά πϊματα                      25.92.13
Πλάκεσ, ταινίεσ, φφλλα αλουμινίου               24.42
                                          25

								
To top