Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Rhaglen 2011 Eisteddfod by zGemQRk

VIEWS: 4 PAGES: 6

									                                    EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH
                                          A’R PLWYF

                               Cynhelir eisteddfod yn Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth,
      EISTEDDFOD                           Ddydd Sadwrn Mawrth 5ed 2011.

                        An eisteddfod will be held in Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth on Saturday
                                        March 5th 2011.

 LLANFIHANGEL-AR-ARTH             Bydd cyfeilydd swyddogol ond gall pob cystadleuydd ddod â chyfeilydd ei hun.
                        Dylai cystadleuwyr sydd angen y cyfeilydd swyddogol ar gyfer y Gân Fodern
    A’R PLWYF                neu gân allan o Sioe Gerdd, anfon copi o’r gerddoriaeth i un o’r Cyd-
                        ysgrifenyddion bythefnos o flaen llaw.

                        There will be an official accompanist but competitors can bring their own
                        accompanist. Competitors who need the official accompanist for the Modern
     DYDD SADWRN              Song or Solo from a Musical Show should send a copy of the music to one of
                        the Joint Secretaries a fortnight in advance.


    MAWRTH 5ed 2011                              Beirniaid / Adjudicators
   yn dechrau am 12:00            Cerdd / Music            Catrin Evans, Talgarreg

                        Llefaru / Recitation        Bronwen Morgan, Llangeithio
    RHAGLEN Y DYDD             Llenyddiaeth / Literature      Bronwen Morgan, Llangeithio

                        Ffotograffiaeth / Photography    Stanley Williams, Rhydlewis
       Llywyddion
                        Celf / Art             Rhonwen Jones, Hendy Gwyn ar Daf

    Mr M & Mrs A Lewis                              Arweinyddion

      Abergwili                      Calvin Griffiths, Esta Jones, Pauline Jones, Dawn Rees

                                    Cyfeilydd Swyddogol / Official Accompanist

                                      Lynne James, Castell Newydd Emlyn
Mynediad ar y dydd - plant 50c, oedolion £3                     01239 710114

Entrance on the day - children 50p, adults £3      NI CHANIATEIR TYNNU UNRHYW LUNIAU NEU FIDEO
                                  YN YSTOD YR EISTEDDFOD
                                 Y Ffotograffydd Swyddogol fydd Mrs Janet Evans
                               a gall aelodau’r cyhoedd brynu copiau’r lluniau oddi wrthi.
        AMSERLEN Y DYDD / TIMETABLE FOR THE DAY                              Agored
                                               Gobeithir dechrau'r cystadlaethau agored am 3.00yp.
              Cystadlaethau a Dosbarthiadau                       Sylwer Rheol 2 os gwelwch yn dda.
               Competitions and Classes
                                        Llefaru Blwyddyn 5 a 6     1af – Cwpan  2il - Tarian    3ydd - Medal
                 LLWYFAN 12.00
               Croeso gan y Cadeirydd              Unawd Blwyddyn 3 a 4      1af – Cwpan  2il - Tarian    3ydd – Medal

 Cyfyngedig i Blant Ysgolion Cae’r Felin, Llandysul a Llanllwni, ac aelodau  Llefaru Meithrin, Derbyn   1af – Cwpan   2il – Tarian    3ydd – Medal
 Ysgolion Sul y Plwyf ac Adran yr Urdd, Llanfihangel, o oedran ysgol gynradd
                                        Unawd Blwyddyn 1 a 2      1af – Cwpan  2il – Tarian    3ydd – Medal
Llefaru Blwyddyn 5 a 6      1af – Cwpan 2il - Tarian  3ydd - Medal
                                        Unawd Blwyddyn 5 a 6      1af – Cwpan  2il – Tarian    3ydd – Medal
Unawd Blwyddyn 3 a 4       1af – Cwpan 2il – Tarian  3ydd – Medal
                                        Llefaru Blwyddyn 3 a 4     1af – Cwpan  2il - Tarian    3ydd – Medal
Llefaru Blwyddyn 1 a 2      1af – Cwpan 2il – Tarian  3ydd – Medal
                                        Unawd Meithrin, Derbyn     1af – Cwpan  2il – Tarian    3ydd – Medal
Unawd Meithrin, Derbyn      1af – Cwpan 2il – Tarian  3ydd – Medal
                                        Llefaru Blwyddyn 1 a 2     1af – Cwpan  2il – Tarian    3ydd – Medal
Llefaru Blwyddyn 3 a 4      1af – Cwpan 2il - Tarian  3ydd – Medal
                                        Unawd Piano – Ysgol Gynradd 1af – Cwpan    2il – Tarian    3ydd – Medal
Unawd Blwyddyn 5 a 6       1af – Cwpan 2il - Tarian  3ydd – Medal    (un darn yn unig)

Llefaru Meithrin, Derbyn     1af – Cwpan 2il – Tarian   3ydd - Medal     Rhoddir gwobr o £20 i’r enillydd gan Mrs Valerie Davies, Pont-Tyweli
                                                 i brynu cerddoriaeth ac/neu wersi piano
Unawd Blwyddyn 1 a 2       1af – Cwpan 2il – Tarian   3ydd – Medal
                                        Unawd Offerynnol – Ysgol Gynradd  1af – Cwpan 2il - Tarian 3ydd – Medal
Canu Emyn (dau bennill yn unig) 1af – Cwpan 2il – Tarian    3ydd – Medal
                                        Parti canu – Ysgol Gynradd      1af – £20   2il - £10
        Rhoddir Gwobr Goffa Freddy Brooker i’r enillydd        (lan i 12 llais)

                                             Rhoddir tarian her i’r parti buddugol gan Mrs Valerie Davies,
 Rhoddir gwobr i bob cystadleuydd aflwyddiannus ym mhob cystadleuaeth.                   Caeralaw, Pont-Tyweli
 Rhoddir cwpan her er cof am y diweddar Mr a Mrs Hughes, gynt o Brownhill,
       Llanfihangel-ar-Arth, i'r perfformiad mwyaf addawol        Parti Llefaru – Agored        1af - £20   2il - £10
                                        (6 – 12 yn y grŵp)
     Canlyniadau’r Adrannau Ffotograffiaeth, Celf a Llawysgrifen
      Results of the Photography, Art and Handwriting Sections      Alaw Werin – Ysgol Gynradd   1af – Cwpan  2il – Tarian    3ydd - Medal

           Cyflwynir Cwpan Coffa Heledd Griffiths                  Rhoddir gwobr i bob cystadleuydd aflwyddiannus
                                                  ym mhob un o’r cystadlaethau uchod.
            Canlyniadau Llenyddiaeth y Plant
          Results of the Children’s Literature Section        Unawd Piano – Ysgol Uwchradd   1af – £15  2il - £10   3ydd – £5

                                        Unawd – Blwyddyn 7 - 9      1af – £10  2il - £6    3ydd – £4
Llefaru – Blwyddyn 10 – 13       1af - £15     2il - £10  3ydd – £5              Diolchiadau - Hen Wlad Fy Nhadau
                                                         Diwedd yr Eisteddfod
Unawd Offerynnol – Ysgol Uwchradd   1af - £15     2il - £10  3ydd - £5            …………………………………………………………………

Llefaru – Blwyddyn 7 – 9        1af - £10     2il - £6  3ydd - £4                  LLENYDDIAETH / LITERATURE

Unawd – Blwyddyn 10 – 13        1af - £15     2il - £10  3ydd - £5       Rhoddir cadair fel gwobr i'r darn gorau o Farddoniaeth i rai sy heb ennill
                                                Y Gadair yn Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf o’r blaen
Canu Emyn – Ysgol Uwchradd         1af - £15   2il - £10  3ydd - £5          DISGWYLIR I’R BARDD BUDDUGOL FOD YN BRESENNOL

Alaw Werin – Ysgol Uwchradd        1af - £15   2il - £10  3ydd - £5    Cerdd ddigri – Agored        1af - £10
                                            ‘Damwain’
         7yh Cyflwynir Cwpan Coffa y Parch Noel James
                                            Telyneg – Agored           1af - £10
   Canlyniadau’r Adran Lenyddiaeth / Results of the Literature Section        ‘Trysor’

        SEREMONI’R CADEIRIO / CHAIRING CEREMONY                 Cerdd rydd – Agored         1af - £10
                                            ‘Cyfle’
Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
Deuawd 12 – 25oed o waith cyfansoddwr/wraig Cymreig. Bydd ennill mewn dwy        Cerdd yn defnyddio cynghanedd    1af - £10
eisteddfod leol a dwy yn unig rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2010 a diwedd        – Agored ‘Yfory’
Gorffennaf 2011 yn rhoi hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro
am wobrau o £150, £100 a £50.           1af - £20     2il - £10     Limrig sy’n dechrau gyda’r llinell  1af – £10
                                            ‘’Aeth John i bysgota’n y Teifi”
Cyflwyniad Dramatig – Agored              1af - £20      2il – £10
(lan i 4 yn y grŵp - nid mwy na 8 munud)                             Rhoddir Cwpan Coffa Gwilym Walters i’r darn gorau o Ryddiaith

Canu Emyn dros 50 oed                 1af – £20      2il - £10  Erthygl yn addas ar gyfer Papur Bro – Agored        1af – £10
                                            (Bydd Y Garthen yn fodlon cyhoeddi erthygl addas)
Llefaru 16 – 25 oed (nid mwy na 5 munud)        1af - £20      2il - £10
                                            Stori Fer - ‘Twyll’ - Agored                1af - £10
Cân fodern neu gân allan o unrhyw sioe gerdd      1af - £20      2il - £10
                                            Brawddeg – ‘PONTYWELI’ – Agored              1af - £10
Unawd Cerdd Dant                    1af - £20      2il - £10
                                            Paragraff hyd at 200 o eiriau i ddysgwyr – ‘Melinau Gwynt’ 1af – £10
Adrodd Digri – Agored                 1af – £20      2il - £10  Paragraph up to 200 words for learners - ‘Windmills‘

Her Unawd dros 18 oed                 1af – £25 a chwpan 2il - £15         DYDDIAD CAU LLENYDDIAETH - CHWEFROR 12FED 2011

Her Adroddiad dros 18 oed               1af - £25 a chwpan 2il - £15                 Llenyddiaeth – Adran y Plant

Canu Emyn dan 50 oed                  1af - £20      2il - £10         Rhoddir tarian her gan Deulu Gwenllan, Llanfihangel,
                                                     am y darn gorau o Lenyddiaeth yn Adran y Plant
   Cyflwynir Cwpan Her Western Power am y perfformiad mwyaf addawol
              yn yr Adran Agored                     Blwyddyn 2 a llai Llun a brawddeg neu ddwy ‘Dydd Sadwrn’
                                                              1af – Cwpan 2il – Tarian 3ydd - Medal
Blwyddyn 3 & 4 Stori ‘Yn y bocs’  1af – Cwpan  2il – Tarian 3ydd - Medal                        CELF / ART

                                               Ni ddylai unrhyw gais yn yr Adran hon fod yn fwy na maint A3
Blwyddyn 5 & 6 Stori ‘Y Neges!’   1af – Cwpan 2il – Tarian   3ydd – Medal
                                          Meithrin a Derbyn Peintio llun   ‘Eliffant’
Uwchradd Bl 7-9 Stori ‘Yr Allwedd / Ôl troed / Ail Gyfle’                                 1af – Cwpan     2il – Tarian   3ydd – Medal
                       1af - £10 2il - £6    3ydd - £4
                                          Blwyddyn 1 & 2   Peintio llun  ‘Coeden Nadolig’
Uwchradd Bl 10-13 Stori ‘Y Frwydr / Gwawr’ 1af - £15    2il - £10  3ydd - £5                    1af – Cwpan 2il - Tarian       3ydd – Medal

    Rhoddir gwobr arbennig i'r darn gorau yn yr Adran Llenyddiaeth i’r      Blwyddyn 3 & 4   ‘Gwahoddiad i barti’ (dim gwaith cyfrifiadur)
    cystadleuydd gorau sydd dal mewn ysgol. Rhodd gan y Garthen.                         1af - Cwpan 2il - Tarian 3ydd – Medal

      DYDDIAD CAU LLENYDDIAETH - CHWEFROR 12FED 2011              Blwyddyn 5 & 6  Collage ‘Gardd’
                                                          1af – Cwpan       2il - Tarian   3ydd – Medal
           FFOTOGRAFFIAETH / PHOTOGRAPHY
                                               Rhoddir cwpan her i’r gwaith gorau yn y cystadlaethau uchod
Ffotograffiaeth Ysgol Gynradd 1af – Cwpan 2il – Tarian 3ydd – Medal           gan Mr a Mrs Griffiths, Y Felin, Gwyddgrug, er cof am eu merch Heledd
‘Cerrig / Stones’
                                          Celf 2D - Uwchradd   ‘Siopau’   1af - £15    2il - £10    3ydd - £5
Ffotograffiaeth Uwchradd    1af - £15    2il - £10    3ydd – £5
‘Peiriannau / Machines’                               Graffeg Cyfrifiadurol – Uwchradd   ‘Bwydlen Bwyty’r Ysgol’
                                                             1af - £15 2il - £10 3ydd - £5
Ffotograffiaeth Oedolion   1af – £10
‘Crefftwr/wraig / Craftsman/woman’                                        -------------------------------------
                                                           Rheolau ac Amodau
                LLAWYSGRIFEN                                     Rules and Conditions
         Dim addurniadau ar y papur – llawysgrifen yn unig
                                          1. Does dim testunau swyddogol ar gyfer yr Adrannau Cerdd a Llefaru. Gall
Lan i flwyddyn 2 Pennill Cyntaf y gerdd ‘Cwyn y Ci’ Ceri Wyn Jones         cystadleuwyr ddewis eu testun eu hunain.
                  1af – Cwpan 2il- Tarian 3ydd – Medal      There are no official set pieces for the Music and Spoken Word Sections. The
                                          competitors can choose their own piece.
Blwyddyn 3 & 4  Penillion cyntaf ac olaf ‘Hel Lliwiau’ Eurig Salisbury
                   1af - Cwpan 2il - Tarian 3ydd – Medal     2. Ni chaniateir defnyddio’r un darn gan yr un cystadleuydd mewn mwy nag un
                                          cystadleuaeth.
Blwyddyn 5 & 6 ‘Ffurflenni’ Aled Lewis Evans                    No competitor may use the same piece in more than one competition.
                 1af - Cwpan   2il - Tarian  3ydd – Medal
                                          3. Dylai pob cais yn yr Adran Llenyddiaeth gael ei anfon at y Cyd-Ysgrifennydd,
Uwchradd Bl 7-9  ‘Hedydd yn yr Haul’ T Glynne Davies               Gerald Coles, Green Vale, Pencader, SA39 9BS, erbyn Chwefror 12fed 2011.
                 1af - £10   2il - £6     3ydd - £4     Rhaid i bob cais ddangos teitl y gystadleuaeth a’r ffugenw. Gyda phob cais rhaid
                                          cynnwys amlen dan sêl gyda’r ffurflen gais wedi’i llenwi oddi mewn. Oddi allan yr
                                          amlen rhowch y ffugenw a theitl y gystadleuaeth.
Am ragor o fanylion a chopi o’r darnau gosod, cysylltwch â Margaret Bowen,     Every entry in the Literature Section should be sent to the Joint Secretary
                                                                            th
Cyd-ysgrifennydd, 01559 362215, wernmacwydd@supanet.com.              Gerald Coles, Green Vale, Pencader, SA39 9BS by February 12 2011 . Each
                                          entry must show the competition title and the pseudonym. A sealed envelope must be
included with each entry with the filled in entry form inside. On the outside of this              NODDWYR YR EISTEDDFOD
envelope put the pseudonym and the competition title.
                                             Mae’r Pwyllgor yn ddiolchgar iawn am grant o £200 o Gyngor Sir Gâr drwy gyfrwng
4. Dylai pob cais yn yr adrannau Ffotograffiaeth, Celf a Llawysgrifen gael ei gymryd i  Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, sydd wedi mynd at gostau’r gwobrau.
Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, rhwng 6 a 7yh Nos Iau, Mawrth 3ydd gyda’r ffurflen
gais wedi’i llenwi.
Every entry in the Photographic, Art and Handwriting sections should be brought to
Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel, between 6 and 7pm on Thursday March 3rd with the
filled in entry form.

5. Dylai pob cais yn yr adrannau Cerdd, Llefaru a Llenyddiaeth fod yn y Gymraeg.
Every entry in the Music, Spoken Word and Literature sections should be in Welsh.    A hefyd am grant o £400 o Gronfa Ymddiriodolaeth Lles Cymunedol Alltwalis Statkraft
                                             Diolch i’r Mr G & Mrs E Jones, Glantweli Fach am roi cwpanau i’r Eisteddfod.
6. Rhaid i’r cystadleuwyr ofalu am gopïau i’r beirniad a’r cyfeilydd.          Diolch i bawb a roddodd cwpanau a tharianau her i’r Eisteddfod.
Competitors must provide copies for the adjudicator and the accompanist.

7. Bydd penderfyniad y beirniaid yn derfynol.                      Mae’r Pwyllgor yn ddiolchgar iawn hefyd i’r noddwyr canlynol yn 2010:-
The judges’ decision is final.                              Cyngor Cymuned Llanfihangel-ar-Arth
                                             Mrs Marina Davies, Golygydd y Garthen
8. Bydd yn rhaid i bob plentyn sy’n dod ar y dydd dalu 50c am fynediad a phob      Mr Elfyn Bowen am y rhodd o’r Gadair
oedolyn £3. Does dim tâl ychwanegol am gystadlu ond bydd tâl am luniaeth.        Merched y Wawr, Pencader a’r Cylch
There is a 50p entrance fee for children on the day and £3 for adults.          Mr Roy Cope           Mrs Esta Jones
There is no additional fee for competing but there will be a charge for refreshments.  Mr a Mrs Ffred Ffransis     Mr a Mrs Dafydd Jones
                                             Mr a Mrs Aled Hall        Mr John Jones
9. Ni fydd Pwyllgor y Neuadd neu unrhyw aelod pwyllgor yr Eisteddfod yn gyfrifol am   Mr a Mrs Derek Evans       Mr a Mrs Harri Davies
unrhyw ddamwain neu golled o unrhyw fath a all ddigwydd i unrhyw un sydd yn       Mr a Mrs Eric Jones        Mr a Mrs Gerald Coles
bresennol.                                        Mr Oriel Jones          Mr a Mrs Boucher
The Hall Committee and members of the Eisteddfod committee will not be responsible    Mr P Neill            Mrs Wendy Brooker
for any accident or loss of any type that could happen to anyone present.        Mr Delme Evans          Mr a Mrs Rob Morris
                                             Mrs Greta Walters         Ms Ann Jones
10. Bydd barn aelodau pwyllgor yr Eisteddfod yn derfynol.                Dr a Mrs Edwards         Ms Sara Edwards
The opinion of the Eisteddfod committee members will be final.              Mr a Mrs Ifor Rees        Mrs Sally Ballamy
                                             Morfudd Jones           Garej Windy Corner
.                                            Mansel Griffiths a’i Fab     Blossom Lodge Ltd

                                             Dangosir rhestr noddwyr 2011 yn rhaglen y flwyddyn nesaf


                                             Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
                                             For more information contact
                                             Margaret Bowen,      neu/or    Gerald Coles,
                                             Wernmacwydd,              Green Vale,
                                             Llanfihangel-ar-Arth,          Pencader,
                                             SA39 9LB,                SA39 9BS,
                                             01559 362215,              01559 384987,
                                             wernmacwydd@supanet.com         geraldcoles@supanet.com
          EISTEDDFOD LLANFIHANGEL-AR-ARTH                               Pwyllgor yr Eisteddfod
               A’R PLWYF
                                          Cadeirydd - Calvin Griffiths
            FFURFLEN GAIS / ENTRY FORM                 Cyd-ysgrifenyddion – Margaret Bowen a Gerald Coles
        Llenyddiaeth, Ffotograffiaeth, Llawysgrifen, Celf          Trysorydd – Aileen Davies
         Literature, Photography, Handwriting, Art            Esta Jones, Dawn Rees, Pauline Jones, Linda Davies,
                                          Janet Jones, Eric Jones.
Enw………………………………………………………………………
Name                                                Mae Eisteddfod Llanfihangel-ar-Arth a’r Plwyf
Ffugenw………………………………………………………………….                                          yn aelod o
Pseudonym                                                Gymdeithas Eisteddfodau Cymru.
Cyfeiriad………………………………………………………………….
Address
     ………………………………………………………………….

Rhif ffôn …………………………………………………………………..
Phone number

Oedran (ticiwch, da chi) Meithrin a Derbyn………………….
Age (tick please )    Nursery and Reception
             Blwyddyn 1 a 2 ……………………
             Years 1 and 2
             Blwyddyn 3 a 4 ……………………
             Years 3 and 4
             Blwyddyn 5 a 6 ……………………
             Years 5 and 6
             Ysgol Uwchradd Bl 7-9……………
             Secondary School Years 7-9
             Ysgol Uwchradd Bl 10-13…………                   Llun cadair 2010 a wnaed gan Mr Elfyn Bowen, Llanfihangel-ar-Arth
             Secondary School Years 10-13
             Oedolyn ……………………..                               Cofiwch am yr Eisteddfodau canlynol:
             Adult                                             2011
Dysgwr          Ie/Nage
Learner         Yes/No                          Ionawr 28; Dihewyd, Anne Evans, 01570 471206
                                          Ionawr 29; Cenarth, Elma Jones, 01239 710463
Cystadleuaeth ……………………………………………………………                       Chwefror 4; Ffairfach, Anne Roberts, 01792 881891
Competition                                    Chwefror 19; Brynberian, Ceri Davies, 01239 891296
        Dylai ffurflen gael ei llenwi ar gyfer pob cystadleuaeth      Mawrth 4; Swyddffynnon, Eirlys Jones, 01974 831645
         A form should be filled in for each competition
  DYLAI CEISIADAU AR GYFER Y LLENYDDIAETH GAEL EU HANFON AT
   GERALD COLES, GREEN VALE, PENCADER, SA39 9BS erbyn 12/2/11
                                                  Argraffwyd y rhaglen hon gan Ysgol Cae’r Felin
 Dylai ceisiadau ar gyfer Ffotograffiaeth, Llawysgrifen a Chelf gael eu cymryd i
       Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel-ar-Arth, rhwng 6 a 7yh
              Nos Iau Mawrth 3ydd, 2011

								
To top