Dept - PowerPoint by thWt25

VIEWS: 103 PAGES: 46

									   ‫شبیه سازی‬
  ‫تهیه کننده: پریناز پورفتحی‬
‫استاد راهنما: جناب آقای بهشتی مآل‬
     ‫دی ماه 8831‬
         ‫شبیه سازی چیست؟‬
 ‫شبیه سازی فرایند ساخت یکسان و تکراری ژنتیکی است.‬           ‫‪‬‬‫‪ :DNA‬شبیه سازی ‪ DNA‬شبیه سازی مولکولی نامیده میشود. این مورد برای تولید‬

 ‫مقدارزیادی از ‪ DNA‬یکسان جهت تحقیقات ژنتیکی آزمایش ژنتیک و مهندسی‬

                       ‫ژنتیک استفاده می شود.‬
 ‫سلول: سلولهای شبیه سازی شده شبیه سازی سلولی نامیده‬   ‫‪‬‬
  ‫می شود. این مورد برای تولید مقدار زیادی از سلولهای‬
‫یکسان برای استفاده در تحقیق آزمایش و درمان استفاده می‬
                         ‫شود.‬
 ‫گیاهان: گیاهانی که از همدیگر شبیه سازی می شوند تنوع‬   ‫‪‬‬
   ‫نامیده میشوند. این مورد برای تکثیر گیاهان با صفات‬
           ‫ژنتیکی با ارزش استفاده شده است.‬
  ‫‪‬حیوانات: حیوانات می‬
     ‫توانند با استفاده از‬
‫زوجهای جنینی بکرزایی یا‬
  ‫پیوستگی هسته ای شبیه‬
        ‫سازی شوند.‬
        ‫شبیه سازی انسان:‬
 ‫در شبیه سازی انسان از ماده ی ژنتیکی مادر استفاده نمی‬  ‫‪‬‬
‫شود. اگر جفت نابارور از شبیه سازی انسان برای بچه دار‬
  ‫شدن استفاده کنند آنها هسته ای از سلول های سوماتیک‬
   ‫همسر را برای لقاح در فعال سازی تخم مادر استفاده‬
 ‫خواهند کرد. همیشه نتیجه ی شبیه سازی نر است که فقط‬
            ‫دارای ویژگی های پدر می باشد.‬
          ‫انتقال هسته ای:‬

  ‫حرکت دادن هسته ی یک تخم و انتقال دادن به هسته ی‬     ‫‪‬‬
‫یک سلول جنین یا نوزاد قبل از متمایز شدن انتقال هسته ای‬
                        ‫نام دارد .‬
‫نتیجه دهی تخم ممکن است در رحم حیوان مدتی به طول‬      ‫‪‬‬
                    ‫بینجامد‬
 ‫آیا آنها ‪ DNA‬را از دست می دهند یا بصورت غیر فعال باقی‬
             ‫می ماند ؟‬
        ‫آیا می تواند مجددا فعال شود ؟‬
  ‫در سال 2591 : انتقال هسته ای اول در قورباغه نشان‬   ‫‪‬‬
 ‫داده شد . منبع هسته در جنین قورباغه کامال زودرس بود.‬
‫در سال 9891 تا 0991 : انتقال هسته ای برای اولین بار‬   ‫‪‬‬
  ‫در پستانداران (خرگوشها، گوسفندها، گاوها)انجام شد که‬
     ‫نتیجه ی آن ایجاد جنین های کامال زودرس بود.‬
‫دالی:‬
    ‫در سال 6991 ‪Ian‬‬    ‫‪‬‬
  ‫‪ Wilmut‬گوسفند دالی را‬
   ‫ازیک گوسفند بزرگسال‬
  ‫شبیه سازی کرد. دالی که‬
  ‫6 روزه بود در اثر مشکل‬
         ‫تنفسی مرد.‬
‫گربه شبیه سازی شده:‬

      ‫در فوریه 2002 محققان‬    ‫‪‬‬
       ‫‪ A&M‬از تگزاس تولید‬
      ‫یک نوع گربه را گزارش‬
      ‫کردند . محققان این گربه‬
     ‫را برای تحقیق شبیه سازی‬
      ‫کرده بودند بنابراین مدل‬
     ‫خوبی برای ‪ AIDS‬انسانی‬
                ‫بود.‬
‫گاو ‪: Noah‬‬
    ‫محققان تکنولوژیهای سلول‬   ‫‪‬‬
   ‫پیشرفته گزارش کردند که گاو‬
     ‫نر شبیه سازی شده به نام‬
           ‫‪ Noah‬دارند.‬
   ‫‪ Noah‬زنده متولد شد ولی بعد‬   ‫‪‬‬
    ‫از 84 ساعت در اثر اسهال‬
   ‫خونی مرد . ‪ACT‬انکار کرد‬
   ‫که مرگ به جریان شبیه سازی‬
          ‫ربط داشته است.‬
         ‫سلول های بنیادی:‬
     ‫زمانی که سلول های سوماتیک از هر کدام از افراد‬    ‫‪‬‬
   ‫بزرگسا ل در آزمایشگاه بدست میآید در نوعی از سلول‬
  ‫های سوماتیک تقسیم بندی و توسعه می یابند. به هر حال‬
   ‫زمانی که سلول های بنیادی از جنین انسان بدست آمدند‬
‫بصورت خطوط سلولی استقرار می یابند که می توانند دایما‬
   ‫در آزمایشگاه تقسیم شوندو به انواع مختلفی از بافتهای‬
                    ‫انسانی تبدیل شوند.‬
‫تکنولوژی سلول های بنیادی‬
 ‫در مطالعه بر روی حیوانات‬   ‫‪‬‬
 ‫سلولهای بنیادی عصبی را از‬
   ‫مغز جنین موش صحرایی‬
 ‫برداشتند و آنها را در محیط‬
‫کشت با پروتیینی به نام فاکتور‬
   ‫رشد فیبروبالست پرورش‬
 ‫دادند که به ماندگاری و تقسیم‬
       ‫سلول کمک میکند‬
 ‫بعد از اینکه سلول ها برای 6 تا 8 روز تکثیر پیدا کردند‬  ‫‪‬‬
‫فاکتور رشد تغییر پیدا می کند و سلول ها برای انباشته شدن‬
 ‫در جریان آزاد گستره نرونها مجاز می شوند . نرونها در‬
 ‫گستره به یکدیگر متصل می شوند و تولید دوپامین همچنین‬
       ‫انواع دیگر انتقال دهنده های عصبی می کنند.‬
‫زمانی که گستره ها در مغز موش های صحرایی که تولید‬   ‫‪‬‬
   ‫دوپامین را در یک سمت مغزشان از دست داده بودند‬
    ‫تزریق شود نشانه های بیماری پارکینسون موشهای‬
             ‫صحرایی تدریجا از بین رفت.‬
  ‫سلول های بنیادی می تواند یکی از منابعی برای پیوند‬    ‫‪‬‬
‫انسانی باشند بطوریکه مشابه آنچه در موش ها رخ داد می‬
               ‫تواند برای انسان رخ دهد‬

  ‫سلول های بنیادین جنینی نیز برای دیگر بیماریهای العالج مثل‬
                    ‫دیابتها مجاز می شوند‬
‫‪ SCNT‬در انسان ها :‬
      ‫در فوریه 4002 مجله علمی‬    ‫‪‬‬
      ‫گزارشی را توسط دانشمندان‬
         ‫کره شمالی منتشر کرد‬
      ‫گزارش نشان داد که آنها به‬  ‫‪‬‬
       ‫طور موفقیت آمیزی خط‬
      ‫سلول بنیادین جنین(-‪SCNT‬‬
       ‫1-‪)HES‬که از بالستوسیت‬
       ‫انسان شبیه سازی شده بود‬
            ‫کامل شده است.‬
       ‫سپس آنها به طور موفقیت‬   ‫‪‬‬
     ‫آمیزی یک انسان زنده را شبیه‬
             ‫سازی کردند .‬
  ‫جزییات بیشتر در مورد كارآن ها :‬

   ‫61زن داوطلب شد كه ازتخمك هاي آن ها استفاده‬   ‫‪‬‬
      ‫شود،آن ها هیچ مبلغي را دریافت نمي كردند.‬
‫242اووسیت (تخم هاي نابالغ )را با شبیه سازي باال از‬  ‫‪‬‬
‫داوطلبان به وسیله ی هورمون ها دریافت كردند.وسپس‬
       ‫اووسیت هارا توسط جراحی خارج كردند.‬
‫به داخل 671تا ازاین اووسیت ها ‪DNA‬وارد كردند كه‬      ‫‪‬‬
  ‫این ‪DNA‬ها از سلول هاي فولیكولي خود دهنده هاي‬
 ‫تخمك انتقال داده شده بودند كه آن هسته ی انتقا ل یافته‬
        ‫سلول های سوماتیك نامیده شد.(‪.)SCNT‬‬
  ‫03مورد ازاین اووسیت ها به مرحله ی بالستوسیت‬     ‫‪‬‬
                        ‫رسیدند.‬
‫توده هاي 02سلول داخلی ازاین 03اووسیت گرفته شده‬    ‫‪‬‬
                       ‫بود.‬
‫توده ي سلول داخلي آنها توانایي برقراري 1 خط سلول‬   ‫‪‬‬
            ‫بنیادي جنین انسان را دارند.‬
‫آیا انسان شبیه سازي شده‬
  ‫واقعا انسان است؟‬
  ‫زماني كه دالي متولد شد او نوزاد گوسفندي بود كه ماده‬  ‫‪‬‬
‫ي ژنتیكي او در ایجاد جنین نقشي نداشت . سلول هاي بالغ‬
  ‫بدن به تدریج تلومرهایشان را ازدست دادند.(پایان توالي‬
    ‫كروموزوم خطي دراكثر سلول هاي یوكاریوتي)به‬
      ‫خاطرفقدان تلومرازتقسیم سلولي ادامه پیدا كرده‬
                   ‫وایجادتومورمي كند.‬
 ‫درنتیجه امیدبه زندگي گوسفند دالي كوتاه‬  ‫‪‬‬
  ‫تراززندگي گوسفند طبیعي است.عالوه‬
 ‫برآن دالي مشكل چاقي داشت.دامپزشكان‬
  ‫كشف كردند كه او مبتال به سرطان ریه‬
  ‫است.طول عمر عادي گوسفند 21سال‬
   ‫است.این نشانه هاي بیماري است كه‬
‫باپیري زودرس درارتباط است كه دردیگر‬
  ‫حیوانات شبیه سازي شده نیز یافت شد.‬
‫‪Wilmut‬به طورمنظم نقص به وقوع آ مده دردیگر حیوانات‬   ‫‪‬‬
 ‫شبیه سازي شده را ذكر كرد.ازجمله رشد غیرعادي وبیش‬
   ‫ازحددرگوسفند وگاو شبیه سازي شده ،رشد موش ها تا‬
       ‫4برابراندازه طبیعي و نقص قلبي درخوك ها.‬
  ‫با وجود نرمال بودن مقدار مواد غذایي بسیاري از موش‬  ‫‪‬‬
‫هاي شبیه سازي شده نیز به طورنامناسبي چاق مي شدند.در‬
  ‫حالیكه بسیاري از گاوها و گوسغندها و خوك هاي شبیه‬
   ‫سازي شده داراي مشكالت ریه و صرع هراه با تشنج‬
                        ‫بودند.‬
‫حیوانات شبیه سازي شده داراي نقص هاي فردي نیز هستند‬    ‫‪‬‬
  ‫، مثال یك گوساله در فرانسه شبیه سازي شد كه به خوبي‬
  ‫رشد كرد اما ناگهان در سن 15 روز به دلیل ناتواني در‬
   ‫تولید گلبول سفید خون در گذشت. همچنین گوسفندي در‬
    ‫روزلین شبیه سازي شد كه در سن 21روزي به دلیل‬
  ‫ضخامت زیاد ماهیچه ایي اطراف ریه موجب این مي شد‬
     ‫كه به سختي نفس بكشد در نتیجه از بین مي رفت.‬
   ‫عالوه بر این میزان موفقیت حیوانات شبیه سازي شده‬   ‫‪‬‬
 ‫بسیار كم است. این مورد داراي ضایعات هولناكي براي‬
‫آزمایشات مشابه براي جنین انسان است. شبیه سازي انسان‬
‫نه تنها موجب روبرو شدن با مشكالت سالمتي بلكه موجب‬
 ‫ایجاد فشارهاي رواني روي آنها مي شود. او همیشه زیر‬
  ‫سایه ي اهدا كننده ي هسته اي خود مي باشد و به طور‬
‫طبیعي در خانواده اي سنتي با پدر و مادر بیولوژیك زندگي‬
                       ‫نمي كند.‬
‫مشکالت شبیه سازی انسان:‬
     ‫مشکالت شبیه سازی انسان:‬


‫آیا تولید جنین ها با ویژگی های خاص ژنتیکی برای تحقیق‬   ‫‪‬‬
                  ‫ما مجاز می شود؟‬
 ‫آیا تولید جنین ها برای استفاده از سلول های بنیادی مجاز‬  ‫‪‬‬
                      ‫می شود ؟‬
 ‫آیا باید با قربانی کردن یک زندگی ، زندگی دیگری را‬   ‫‪‬‬
                      ‫نجات دهیم؟‬
‫آیا والدین نابارور مجاز می شوند که بچه به طور ژنتیکی‬  ‫‪‬‬
               ‫مشابه یکی از آنها باشد؟‬
‫آیا به زوجهایی که یک نفر از آنها دارای بیماری ژنتیکی‬  ‫‪‬‬
    ‫است اجازه می دهند بچه مشابه شخص سالم باشد؟‬
‫آیا مردم برای شبیه سازی شخص خاصی مثل بچه ای که‬      ‫‪‬‬
                ‫مرده است مجاز هستند؟‬
 ‫آیا شبیه سازی انسان از افراد با استعداد مجاز می باشد؟‬  ‫‪‬‬
       ‫نظرات مثبت:‬

              ‫‪ ‬حق تولید مثل آزاد:‬
 ‫‪ ‬شامل حق استفاده از تکنولوژی روز دنیا بدون‬
‫دخالت دیگران است و فرستی را برای اهدا کننده‬
                ‫فراهم می کند.‬
          ‫منافع فردی‬
  ‫به زوج های نابارور برای داشتن بچه کمک می کند.‬     ‫‪‬‬

‫زوج ها را توانا می سازد که از انتقال بیماری های جدی‬    ‫‪‬‬
                ‫به نوزاد جلوگیری کنند.‬
 ‫انسانها را برای کسب ارگان یا بافت های نیاز شده برای‬   ‫‪‬‬
                  ‫پیوند توانا می سازد.‬
 ‫شبیه سازی انسان هر کدام از افراد را برای شبیه سازی‬    ‫‪‬‬
    ‫توانا می سازد که معنی خاص خود را در بردارد‬
          ‫منافع اجتماعی:‬
  ‫تکثیر افراد با استعداد با کیفیت های نمونه را توانا می‬  ‫‪‬‬
                          ‫سازد.‬
‫شبیه سازی انسان و تحقیق درباره ی آن ممکن است اهمیت‬     ‫‪‬‬
    ‫پیشرفت های علمی و دانش پزشکی را روشن کند.‬
    ‫نظرات منفی:‬
                 ‫‪ ‬حقوق:‬
          ‫‪ ‬نداشتن حق هویت واحد.‬
‫‪ ‬نداشتن حق آزادی فردی و نادیده گرفتن آن.‬
       ‫ضرر های فردی:‬
‫شبیه سازی رنج روانی و ضررهایی را برای افراد دوقلو‬   ‫‪‬‬
                   ‫ایجاد می کند.‬
  ‫شبیه سازی ممکن است خطرات جبران ناپذیری را به‬   ‫‪‬‬
‫همراه داشته باشد ، از جمله 0/1 درصد میزان موفقیت ،‬
 ‫ممکن است جهش ژنتیکی رخ دهد،سندرم نوزاد بزرگ‬
                     ‫ایجاد شود.‬
        ‫ضررهای اجتماعی:‬
           ‫از ارزش انسانی کاسته می شود.‬    ‫‪‬‬

 ‫ممکن است فرد شبیه سازی شده برای منافع تجاری جهت‬     ‫‪‬‬
               ‫موارد مالی استفاده شود.‬
‫ممکن است توسط دولتها یا دیگر گروهها برای اهداف غیر‬    ‫‪‬‬
                  ‫اخالقی استفاده شود.‬
                              :‫منابع‬

                        Dr. Pattle Pun,
              Dept. of Biology, Wheaton College,
                      Wheaton, IL 60187
                  Pattle.p.pun@wheaton.edu
                     Robert Streiffer, Ph. D.
                         April 26, 2005
   Department of Philosophy, School of Letters and Sciences
 Department of Medical History and Bioethics, Medical School
Department of Medical Sciences, School of Veterinary Medicine
               University of Wisconsin, Madison
    rstreiffer@wisc.edu; http://philosophy.wisc.edu/streiffer/

								
To top