AKHLAK TERPUJI DAN AKHLAK TERCELA by anamaulida

VIEWS: 1,226 PAGES: 11

									AKHLAK TERPUJI DAN
 AKHLAK TERCELA
     DI
      S
      U
      S
      U
      N
    OLEH :


   WIKI TASA


 SMP NEGERI 1 LANGSA
TAHUN AJARAN 2011 - 2012
              KATA PENGANTAR
    Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan akal kepada manusia sehingga
manusia bisa berfikir, dan dengan petunjuk-Nya dapat beraktivitas dengan baik. Shalawat
beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammd saw. yang telah
memberi kita pencerahan.
    Alhamdulillah akhirnya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun masih
jauh dari kata sempurna
    Akhirnya, penyusun berharap semoga makalah ini dapat dijadikan sebagai satu titik
sumbangan ilmu pengetahuan bagi sekalian pembaca. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa
makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun
sangat penyusun harapkan demi perbaikan di masa mendatang.


                               Langsa , 16 Maret 2012


                                    Penyusun
                       BAB I
                     PENDAHULUAN

A. Latar belakang
    Kata akhlak berasal dari dari bahasa arab khuluq yang jamaknya akhlak yang artinya
  perangi atau budi pekerti. Ukuran akhlak itu baik atau buruk adalah motif yang mendasari
  perbuatan dan tindakan dan adanya petunjuk yang mengatakan itu baik berdasarkan firman
  Allah dan sabda Rasul saw. Jadi pemahaman akhlak adalah seseorang yang mengerti benar
  tentang segala sesuatu tindakannya hanya mengharap ridho Allah swt.
    Akhlak merupakan masalah yang sangat penting dalam islam. Seseorang dapat dikatakan
  berakhlak ketika dia menerapakan nilai-nilai islam dalam aktifitas hidupnya. Jika aktifitas itu
  terus dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran hati maka akan menghasilkan kebiasaan hidup
  yang baik. Akhlak merupakan perpaduan antara hati, pikiran, perasaan, kebiasaan yang
  membentuk satu kesatuan tindakan dalam kehidupan. Sehingga bisa membedakan mana yang
  baik dan tidak baik, mana yang jelek dan mana yang cantik dan hal ini timbul dari futrahnya
  sebagai manusia.
    Hati nurani manusia selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti
  ajaran-ajaran Allah Swt. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik
  karena pengaruh dari luar misalnya pengaruh pendidikan, lingkungan, pakaian dan juga
  pergaulan. Sehingga menyebabkan manusia sulit membedakan antara akhlak terpuji dan akhlak
  tercela. Maka kami dalam makalah ini membahas tentang “materia akhlak (akhlak baik dan
  akhlak buruk”)

B. Rumusan masalah
  Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan maka rumusan masalah yang kami ambil :
1. Apa pengertian dari akhlak baik dan akhlak buruk?
2. Apa saja yang termasuk akhlak baik dan akhlak buruk?
3. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan?
C. Tujuan penulisan
    Tujuan penulisan dari makalah ini antara lain
1. Bentuk penyelesaian tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf
2. Menjelaskan akhlak baik dan macam-macam akhlak baik dan akhlak buruk dengan macam-
  macam akhlak buruk.
3. Mengetahui penerapan akhlak baik dan akhlak buruk dalam kehidupan sehari-hari.

D. Manfaat penulisan
  Kami berharap makalah ini mampu menambah wawasan pembaca mengenai akhlak terpuji yang
  di ridhoi Allah SWT dan Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang mampu menambah
  iman para pembaca.
                       BAB II
                     PEMBAHASAN

 A. Pengertian akhlak baik dan akhlak buruk
     Akhlak baik disebut juga akhlakul kharimah atau akhlakul mahmudah, artinya segala
 macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan
 akhlak buruk yang disebut juga akhlak mazmumah, yaitu segala macam perilaku atau perbuatan
 buruk/tercela yang tampak dalam kehidupan sehari-hari.
     Menurut ajaran Islam penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk al-
 qur’an da al-hadis. Jika kita perhatikan al-qur’an atau hadis dapat dijumpai berbagai istilah yang
 mengacu kepada baik dan ada pula yang mengacu kepada yang buruk. Diantara istilah yang
 mengacu kepada yang baik misalnyaal-hasanah, thayyibah, khairah, karimah, mahmudah,
 azizah dan al-birr.

      Bila dilihat dari istilah maka akhlak yang baik itu adalah al-mahmudah sedangkan
  akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji. Tetapi pada penerapannya akhlak yang baik itu
  adalah akhlak yang terpuji.
      Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadist salahsatunya adalah hadis yang
  diriwayatkan oleh Abu dzar dari Nabi Muhammad saw, yang artinya:
      “ wahai abu dzar! ‘maukah aku tunjukan dua hal yang sangat ringan dipunggung, tetapi
  sagat berat ditimbangan(pada hari kiamat kelak?)’, Abu dzar menjawab, ‘hendaklah kamu
  melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada
  digenggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut” (H.R
  Al-baihaqi)
      Akhlak buruk atau akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tercela dan akhlak baik pun
  bisa menjadi akhlak tercela jika dalam melakukan perbuatan baik itu niat dan cara melakukannya
  dengan cara tidak baik.
      Segala bentuk akhlak yang bertentangan dengan akhlak terpuji disebit dengan akhlak
  tercela. Akhlak terceka merupakan tingkah laku yang tercela yang dapat merusak keimanan
  seseorang dan adapat menjatuhkan amartabatnya sebagai manusia.
      Sebagai maunsia yang beriman kita harus menjauhi akhlat tercela, sebagaimana yang
  nyatakann dalam beberapa keterangan.
1. Rasulullah saw.bersabda:
  “ seandainya akhlak buruk itu seseorang yang berjalan ditengah-tengah manusia, ia pasti
  seseorang yang buruk. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan perangiku jahat.”
2. Rasulullah saw bersabda
  “ sesungguhnya akhlak tercela merusak kebaikan sebagaimana cuka merusak madu”
 B. Macam – macam Akhlak Baik

  1. Jujur

    Jujur adalah sebuah ungkapan yang acap kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan
  tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh
  pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri. Apalagi perkara kejujuran merupakan perkara yang
  berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah; di
  mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti perkara jual-beli, utang-piutang,
  sumpah, dan sebagainya.
    Jujur merupakan sifat yang terpuji. Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat
  jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka.
    Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : “kalian harus berbuat
  jujur karena kejujuran akan mengantarkan ke surga. Jika manusian senantiasa berbuat jujur
  dan memperhatikan kejujuran, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur “ (mutafaq
  a’laih).
  2. Memenuhi janji
     Allah Swt berfirman :
                     
                   ......   
  “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”
  (Q.S Al Maidah 1)

  “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawaban.” (Q.S Al Isra :34)

  3.  Amanah
     Amanah merupakan sikap yang harus dimiliki oleh umat Islam, yang merupakan salah satu
  bentuk akhlak karimah. Pengertian amanah menurut arti bahasa ialah ketulusan hati, kepercayaan
  (tsiqah), atau kejujuran. Amanah merupakan kebalikan dari khianat.
     Yang dimaksud dengan amanah di sini adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus
  hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda,
  rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat dengan baik disebut al amin yang berarti
  dapat dipercaya, jujur, setia dan aman.
     Allah Swt berfirman, “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanatmu
  kepada yang berhak menerimanya”... (Q.S An Nisa : 58)
     Seluruh perintah syariat merupakan amanat. Melakukan ketaatan terhadap syariat juga dapat
  dikatakan sebagai amanah. Oleh karena itu seluruh perintah dan larangan pada dasarnya
  merupakah amanah.

  4.  Bersifat baik kepada tetangga

     Allah Swt berfirman, “sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan
  sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak
  yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu
  sabil dan hamba sahayamu.” (Q.S An Nisa : 36)
     Dari Anas ra, Rasulullah Saw bersabda, “demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak
  dikatakan beriman seorang hamba hingga ia mencintai tetangga atau saudaranya seperti
  mencintai dirinya sendiri.” (HR. Muslim)

  5.  Memuliakan orang tua
     Dari ubadah bin ash-shamit ra, Rasulullah Saw bersabda, “bukan termasuk umatku yang
  tidak memuliakan orang tua”....... (hadis ini dirawayatkan Ahmad dengan sanad Hasan)

  6. Sabar
  Sabar karena taat kepada Allah artinya sabar untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan
  menjauhi segala larangan-Nya dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Nya Allah
  swt berfirman: Terjemahan: Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah
  kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan)
  Sabar karena maksiat, artinya bersabar diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang
  agama. Untuk itu sangat dibutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam menahan hawa nafsu. Allah
  swt berfirman: Terjemahannya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena
  sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat
  oleh Tuanku. Sesungguhnya tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Yusuf : 53)
  Sabar karena musibah, artinya sabar pada saat ditimpa kemalangan, ujian, serta cobaan dari
  Allah. Allah swt berfirman: Terjemahnya: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu,
  dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah
  berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa
  musibah, mereka mengucapkan, innah lillahi wa inna ilaihi raaji’un mereka itulah yang
  mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-
  orang yang mendapat petunjuk (Al Baqarah : 155-157)
    Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, sabar ialah tahan menderita dan
  menerima cobaan dengan ridha hati serta menyerahkan diri kepada Allah setelah berusaha.
  Selain itu, yang dimaksud sabar disini bukan hanya bersabar terhadap ujian dan musibah, tetapi
  juga dalam hal ketaatan kepada Allah yakni menjalankan perintahNya dan menjauhi
  laranganNya.

  7.  Syukur
    Syukur merupakan sikap dimana seseorang tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh
  Allah untuk melakukan maksiat kepadaNya. Bentuk syukur ini ditandai dengan menggunakan
  segala nikmat atau rezeki karunia Allah tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Nya dan
  memanfaatkannya ke arah kebajikan bukan menyalurkannya ke jalan maksiat atau kejahatan.
    Dalam hidup ini banyak sekali nikmat yang kita peroleh dari Allah. Kita tentu dapat
  merasakan dan menyadari bahwa nikmat Allah itu sudah kita peroleh sejak masa kanak-kanak,
  bahkan sejak di dalam rahim ibu. Begitu lahir, kita telah mendapatkan kasih sayang ibu bapak
  yang memenuhi segala keperluan kita. Tanpa limpahan kasih sayang ibu dan bapak, kita tidak
  akan dapat menikmati kehidupan ini.
    Nikmat yang diberikan Allah itu cukup banyak dan tidak mampu kita hitung Allah
  berfirman:
    Terjemahnya:
  “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya” (QS.
  Ibrahim : 34)
  Orang yang beriman akan merasa senang dan puas serta bersyukur terhadap nikmat yang Allah
  berikan tersebut. Jiwa keimanan yang ada dalam dirinya dapat membatasi supaya ia tidak
  memperturutkan loba dan tamak.
  Bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah dengan jalan mempergunakan nikmat
  Allah dengan sebaik-baiknya. Karunia yang diberikan oleh Allah harus kita manfaatkan dan
  dipelihara, seperti panca indra, harta benda, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
  Apabila sudah mensyukuri karunia Allah itu, berarti kita telah bersyukur kepada Nya sebagai
  penciptaannya. Bertambah banyak kita bersykur, bertambah banyak pula nikmat yang akan kita
  terima

  C. Macam-macam akhlak buruk

  1.  Syirik
    Secara bahasa adalah menyamakan dua hal sedangkan menurut pengertian istilah, terdiri atas
  definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum adalah menyamakan sesuatu dengan Allah
  dalam hal yang secara khusus yang dimiliki Allah. Ada tiga macam syirik berdasarkan definisi
  umum, yaitu (1) Asy-Syirik fi Ar-Ribbubiyah, yaitu menyamakan Allah swt dengan makhluknya
  mengenai sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan alam. (2) Asy-syirk fi al-asma wal ash-
  shifat yaitu menyamakan Allha dengan makhluknya mengenai nama dan sifat (3) Asy-syirk fi
  Al-uluhiyah yaitu menyamakan Allah swt dengan makhluknya mengenai ketuhanan.
      Definisi syirik secara khusus adalah menjadikan sesuatu selain allah dan
  memeperlakukannya seperti Allah. Syirik ada dua macam:
a. Syirik akbar adalah menjadikan sekutu selainAllah
b. Syrik ashgar adalah segla perbuatan yang menjadi perantara menuju syirik akbar
  Syirik merupakan perbuatan yang dilarang. Hal ini bisa kita lihata dari firman Allah dalam surat
  al-Kahf:110
  Artinya:
  “ …barang siapa mengharap pertemuan dengan tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan
  kebajikan dan janganlah dia memepersekutukan dengan sesuatupun dalam beribadah kepada
  tuhannya”
  Selain dalam surat al-kahf allah juga berfirman dalam surat An-nisa:48, Al-maidah:72,.

  2.  Kufur
    Kufur secara bahasa artinya menutupi, menurut syara kufur adalah tidak beriman kepada
  Allah SWT. Dan rasulnya, baik dengan mendustakan atau tidak mendustakan. Kufur ada dua
  jenis, yaitu ada kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah perbuatan yang menyebabkan
  pelakunya keluar dari agama islam dan abadi di dalam neraka. Kufur besar ada lima macam
  yaitu :
a. Kufur karena mendustakan para rasul dalillnya adalah firman Allah SWT.
       
                            
       
                            
  68. dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan
  terhadap Allah atau mendustakan yang hak[1159] tatkala yang hak itu datang kepadanya?
  Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?
  (Q.S. Al-Ankabut [29]: 68)

b. Kufur karena enggan dan sombong, padahal tahu kebenaran risalah para rasul.
  Firman Allah SWT. :
     
      
     
                                          
  34. dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah[36] kamu kepada
  Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia Termasuk
  golongan orang-orang yang kafir.
  (Q.S. Al-baqarah[2]:34)
c. Kufur karena ragu terhadap kebenaran para rasul.
  Firman Allah SWT. :
                              
       
                           
      
      
                             
                         
        
                     
         
  35. dan Dia memasuki kebunnya sedang Dia zalim terhadap dirinya sendiri[882]; ia berkata:
  "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,
  36. dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika Sekiranya aku kembalikan
  kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-
  kebun itu".
  37. kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang Dia bercakap-cakap dengannya:
  "Apakah kamu kafir kepada (tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes
  air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?
  38. tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan
  seorangpun dengan Tuhanku.
    (Q.S Al-kahf[18]:35-38)

d. Kufur karena berpaling secara menyeluruh dari agama dan apa yang dibawa para rasul.
  Firman Allah SWT. :
                            
                             
      
                
  Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan
  (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. dan orang-orang yang kafir berpaling
  dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
   (Q.S. Al-ahqaf [46]:3)
e.   Kufur karena nifak I’tikad, menampakan keimanan dan menyembunyikan kekufuran.
   Firman Allah SWT. :
       
        
                                           
 3. yang demikian itu adalah karena bahwa Sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi
  kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati; karena itu mereka tidak dapat mengerti.(Q.S. Al-
  Munafiqun [63]:3)

   Adapun kufur kecil yaitu yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama islam, tidak
   menyebabkan abadi di dalam neraka.
   4.NIFAK
        Secara bahasa nifak berarti lubang tempat keluarnya yarbu (binatang sejenis tikus) dari
    sarangnya. Jika ia keluar dari lubang yang satu maka akan keluar dari lubang yang lain. Adapun
    nifak secara syara adalah menampakan islam dan kebaikan dan menyembunyikan kekufuran dan
    kejahatan. Dengan kata lain nifak adalah menampakan sesuatu yang bertentangan dengan apa
    yang terkandung di dalam hati.

   5. UJUB dan TAKABUR
      Takabur hampir sama dengan sombong orang yang memiliki akhlak ini selalu
   memandang rendah orang lain seolah dia paling hebat paling disegani dan paling pandai Allah
   SWT. Mencela sikap takabur dalam beberapa firman diantaranya :
                          
       
                                         .........
   aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan
   yang benar
                       (Q.S. Al-A’raf[7]:146)

          
      
                       
  Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku[1326] akan masuk
  neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".
  Dilihat dari subjeknya takabur terbagi pada tiga bagian
 a. Takabur pada Allah
 b. Takabur pada Rasul
 c. Takabur terhadap sesame manusia


   6. Dengki
       Diantara sifat buruk manusia yang banyak merusak kehidupan adalah dengki menurut
   imam ghazali dengki adalah membenci kenikmatan yang diberikan Allah SWT. Kepada orang
   lain dan ingin agar orang tersebut kehilangan kenikmatan itu.
   Allah SWT. Berfirman :
                             
                          
      
                        
                                    
   54. ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran karunia[311] yang Allah telah
   berikan kepadanya? Sesungguhnya Kami telah memberikan kitab dan Hikmah kepada keluarga
   Ibrahim, dan Kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.
                              (Q.S. An-Nisa[4]:54)
   7. Gibah (mengumpat)
       Al-Ghazali menjelaskan menjelaskan bahwa gibah adalah menuturkan sesuatu yang
   berkaitan dengan orang lain yang apabila penuturan itu apabila disampaikan ia tidak
   menyukainya. Ibnu atsir menjelaskan bahwa gibah adalah membicarakan keburukan orang lain
   yang tidak pada tempatnya walaupun keburukan itu memang ada padanya. Tidak diraguakan lagi
   menurut ulama sepakat bahwa gibah itu hukumnya haram dasar larangan berbuat gibah adalah :
   Allah SWT. Berfirman :
                           
       
         
        
                                 
        
                          
   12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena
   sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah
   menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging
   saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah
   kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-
   Hujurat[104]:1)
               
   1.kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, (Q.S. Al-Humajah [104]:1)

   8. Riya’
      Kata riya diambil dari kata dasar Ar-ru’yah yang artinya memancing perhatian orang lain
   agar di nilai sebagai orang baik. Orang riya’ beramal bukan ikhlas karena Allah SWT. , tetapi
   semata-mata mengharapkan pujian dari orang lain. Riya dapat muncul dalam beberapa bentuk
   kegiatan diantaranya :
a.  Riya dalam beribadah
b.  Riya dalam berbagai kegiatan
c.  Riya dalam berderma atau bersedekah
d.  Riya dalam berpakaian
                     BAB III
                    PENUTUP
Simpulan
    Dalam islam akhlak merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga dalam islma
akhlak terbagi atas dua akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah akhlak yang
disukai , disenangi oleh Allah swt bahakn dianjurkan dan diwajibkan. Akhlak tercela adalah
akhlak yang dilarang dan diharamkan oleh Allah swt. Akhlak terpuji dan akhlak tercela begitu
banyak, tetapi pada intinya niatkan hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah swt.

Saran
    Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini, segala koreksi dan
saran demi kesempurnaan makalah ini penyusun harapkan sebagai bentuk kepedulian bagi yang
ingin menambah khazanah kekeliruan dan sebagai bahan untuk memperbaiki dari apa yang telah
disusunnya. Sehingga mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik.
                  DAFTAR PUSTAKA

Nata, Abuddin. 2010 .Akhlak Tasawuf.Jakarta : Rajawali Pers

Anwar, rosihin.2010.akhlak tasawuf.bandung:pustaka setia

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. “Akhlak Tasawuf”, Jakarta : Rajawali Pers. 2010


Rosihin anwar.akhlak tasawuf.bandung.pustaka setia
[1159] Maksudnya: mendustakan kenabian Nabi Muhammad s.a.w.
[36] Sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam, bukanlah berarti sujud
memperhambakan diri, karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada
Allah.


[882] Yaitu: dengan keangkuhan dan kekafirannya.

[1326] Yang dimaksud dengan menyembah-Ku di sini ialah berdoa kepada-Ku.
[311] Yaitu: kenabian, Al Quran, dan kemenangan.

								
To top