Efficiency Speed and Scaling of Passive Dynamic Walking by jennyyingdi

VIEWS: 2 PAGES: 29

									    Æ Ò Ý¸ ËÔ ¸ Ò Ë Ð Ò Ó ¾ È ×× Ú ÝÒ Ñ Ï Ð Ò
          Å Ö ÒÓ Ö £               ÒÒ Ý    ØØ Ö
        Ôغ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÓÐÓ Ý        Ò Ò ÖÒ Ë Ò ²Å Ò ×
     ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ý           È ÒÒ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö× ØÝ
           Ö Ð Ý¸   ¾¼          ÍÒ Ú Ö× ØÝ È Ö ¸ È ½ ¼¾
                     Ò Ý ÊÙ Ò
               Ì ÓÖ Ø Ð ² ÔÔÐ Å Ò ×
                    ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö× ØÝ
                   ÁØ ¸ Æ ½ ¿
        ËÙ Ñ ØØ ØÓ ÝÒ Ñ × Ò ËØ Ð ØÝ Ó ËÝ×Ø Ñ× ÂÙÐÝ ¾ ¸ ½
          ÓÒ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÔØ ×Ù Ø ØÓ Ö Ú × ÓÒ× Å Ö ¿¸ ½ º
            Ì × Ú Ö× ÓÒ Ð ×Ø Ö Ú × ÓÒ Ë ÔØ Ñ Ö ¸ ½ º

                       ×ØÖ Ø
     Ï    Ö ×× Ô Ö ÓÖÑ Ò Ð Ñ Ø× Ò ÝÒ Ñ    Ú ÓÖ× Ó Ø ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ô ×× Ú ¹
    ÝÒ Ñ Ô Ð Û Ð Ò Ñ Ò ×Ñ× Ó Ì Å Öº Ì Ö ×ÙÐØ× Ð Ø Ø ÖÓÐ Ó Ð×ØÖ
    Ò Ø ÖÑ Ò Ò Ø Ñ Ò Ð Æ Ò Ý Ó Ø¸ Ò ÔÓ ÒØ ØÓ Û Ý× Ó ÑÔÖÓÚ Ò Æ Ò Ýº Ï
    Ò ÐÝÞ × Ú Ö Ð Ò Ò ×ØÖ Ø¹Ð     Û Ð Ö × Ò׸ Û Ø ÖÓÙÒ Ø Ò ÔÓ Òع غ Ï
   ÔÖ × ÒØ ×ÓÑ Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Û Ð Ö Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ     Ú Ô Ö ØÐÝ Æ ÒØ
   ´Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ¹ Ô Ð µ Û Ð Ò ÓÖ ÓØ Ò Ò ×ØÖ Ø¹Ð        ÑÓ Ð׺ ÇÙÖ ÒÙÑ Ö Ð ÒÚ ×¹
   Ø Ø ÓÒ× Ò Ø ¸ ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ×ØÙ Ý Ó × ÑÔÐ Ö ÑÓ Ð¸ Ø Ø ×Ù Û Ð Ö× Ú
   ØÛÓ ×Ø Ò Ø Ø× Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ó Û Ø ÐÓÒ Ö¹×Ø Ô Ø × ×Ø ¾ Ð Ø
   ×Ñ ÐÐ ×ÐÓÔ ×º Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ò ÓÑ Ò Ø Ý Ø ÖÑ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ´×Ô µ ÖÓÑ
   Ø Ò ÒØ Ð ÓÓØ Ú ÐÓ ØÝ Ø Ð×ØÖ Ò ÖÓÑ Ò ×ØÖ ¸ ÓÖ Ø ÖÑ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ´×Ô µ
    ÖÓÑ ÒÓÖÑ Ð ÓÓØ ÓÐÐ × ÓÒ× Ø Ð×ØÖ ¸ Ô Ò Ò ÓÒ Ø    ظ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ¸ Ò Û Ð Ö × Òº
    ÓÖ ÐÐ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Ô Ð ×ØÖ Ø¹Ð    Û Ð Ö׸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø× Ú Ò Ð Ð Ø Ò ÒØ Ð
    ÓÓØ Ú ÐÓ ØÝ Ø Ð×ØÖ Ò Ö Ò ×Ô ÐÐÝ ×Ø Ø ÐÓÛ ÔÓÛ Öº ËÓÑ ÔÔ Ö ÒØÐÝ ÓØ
   Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× Ö ÒÙÑ Ö ÐÐÝ ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÖ Ò Û Ð Öº
£  ÔÖ Ú ÓÙ×  Ö ××  Ôغ Ó Ì ÓÖ Ø Ð ² ÔÔÐ  Å    Ò ×¸ ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ÁØ  ¸Æ ½ ¿
                         ½
½    ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ
À   ÒÖ Ø Æ ÒÝ Ò          ×Ô   Ö Ó Ú ÓÙ×ÐÝ Ù× ÙÐ ÓÖ ÓØ     ÓÐÓ Ð Ò ÖÓ ÓØ ÐÓ Ó¹
ÑÓØ ÓÒº ÌÓÛ Ö × Ø     Ò Ó  ØØ Ö ÙÒ Ö×Ø Ò Ò Ø × ×Ô Ø× Ó Ò ØÙÖ ³× × Ò× Ò Ô Ö Ô×
 Ò×Ô Ö Ò   × Ò× ÓÖ ×Ø Ö ÓÖ ÑÓÖ Æ ÒØ ÖÓ ÓØ׸ Û        Ú ×ØÙ      ×Ô Ð Ð ×× Ó Û Ð Ò
Ñ   Ò ×Ñ׺ ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø × Ô Ô Ö Ü Ñ Ò × ×ÓÑ      ×   ØÙÖ × Ö Ð Ø ØÓ µ Æ Ò Ý¸ Ò
 µ ×Ô ¸ Ó ÓÛÒ ÐÐ Ô ×× Ú Ô Ð Û Ð Ò Ñ          Ò ×Ñ׺ Ì × Ñ    Ò ×Ñ× Û Ö ¬Ö×Ø × Ò ¸
× ÑÙÐ Ø   Ò Ù ÐØ Ý Å     Ö ´½ ¼ µ¸ Û Ó Ö Ø× Ø      ÐÐ ×Ø   ÓÙ Ð ¹ Ò ØÖ ÔÐ ¹Ô Ò ÙÐÙÑ
Ð ÑÓ Ð× Ó ÅÓ ÓÒ Ò Å Å ÓÒ ´½ ¼µ ÓÖ Ò×Ô Ö Ø ÓÒº Ì × ÛÓÖ ÓÒØ ÒÙ × ÓÙÖ ÜØ Ò× ÓÒ Ó
Å   Ö³× ×ØÙ × Ó Ø × Ö Ñ Ö Ð       Ú × ØÓ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü Ñ      Ò ×Ñ× Ø Ò Ø Ó× ×ØÙ    Ò
´ Ö    Ø Ðº ´½  µµº
   Ì   Ó Ó ×ØÙ Ý Ò Ø × Ô ÖØ ÙÐ Ö Ð ×× Ó × Ò× × ÑÓØ Ú Ø         × ÓÐÐÓÛ׺ Ï Ð Û Ð Ò
  ÖØ ÒÐÝ ÒÚÓÐÚ × ÑÙ× ÙÐ Ö Ø Ú Øݸ       Ö ¹Ó ¹ Ö ÓÑ × ÑÙÐ Ø ÓÒ× × ÓÒ Ò Ö Ý Ñ Ò Ñ Þ ¹
Ø ÓÒ ÓÖ ÓØ Ö ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ö Ø Ö     Ò Ö ÐÐÝ ÔÖ Ø Ð Ñ Ø ÑÙ× Ð Ù× Ò Ö Ô Ø Ø Ú ÑÓØ ÓÒ× ×Ù
 × Û Ð Ò ´×     Ñ Ù    Ò      ´½ ¼µ¸     ØØ Ò    Ò ´½ ¿µ Ò     ÓÐÐ Ò× ´½ µµº
 Å ´ Ð ØÖÓÑÝÓ Ö Ô µ ×ØÙ × Ú Ð×Ó × ÓÛÒ Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ð ØØÐ Ð ØÖ Ð Ø Ú ØÝ ÖÓÑ ÑÙ× Ð
Ù× Ò Û Ð Ò ´× ¸ º º¸ ×Ñ Ò Ò ÌÙØØÐ ´½ ¿µµº Ì Ù× ÓÒØÖÓÐÐ ÑÓØÓÖ ÒÔÙØ Ñ Ø
× Ò× ÐÝ Ò Ð Ø Ò ×ÓÑ Ò ÐÝ× × Ù×Ø × Ò Ò ÔÓÛ Ö × Ò Ð Ø             ÓÖ ×ÓÑ ×ØÙ × Ó ­ Ø
´Å    Ö ´½ ¼ µµº Ì Ù× Ó Ö Ú ØÝ Ò×Ø       Ó ÑÓØÓÖ× × ÑÔÐ ¬ × ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ò
Ö Ù ×Ø     Ö ØÖ Ö Ò ×× Ó Ø ÑÓ Ðº ÇÙÖ ÓÔ × Ø Ø ×ÓÑ Ó Ø Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ö Ú ØݹÔÓÛ Ö
Ñ   Ò ×Ñ׸ Ú Ò ÒÓØ    Ö Ø × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÑÓØÓÖ ÔÓÛ Ö Û Ð Ò ¸ Û ÐÐ ÔÖÓÚ      Ò× Ø ÓÖ ÑÓÖ
 ÓÑÔÐ Ü ÔÓÛ Ö    Ò ÓÒØÖÓÐÐ ×Ý×Ø Ñ׺ Ì      ÜØ ÒØ ØÓ Û    ÙÑ Ò׸ × Ý¸ Ó Ò Ó ÒÓØ ÓÐÐÓÛ
Ø Ô ØØ ÖÒ× × Ö       Ö × Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ ÙÑ Ò × Ò Ò ÓÒØÖÓк Ò ÐÐݸ Û Ø Ú Ö Ø
Ö Ð Ú Ò ØÓ ÓÐÓ Ý¸ Ø × Ñ      Ò ×Ñ× Ö Ò Ö ÒØÐÝ ÒØÖ Ù Ò º

½º½ È ×× Ú ÝÒ Ñ Û Ð Ò Ñ              Ò ×Ñ×
Ì    Ò Ö Ð ØÝÔ Ó ¾ Û Ð Ò Ñ      Ò ×Ñ× Û ×Ø٠ݸ ×× ÒØ ÐÐÝ Å   Ö³× × Ò¸ × × ÓÛÒ
× Ñ Ø ÐÐÝ Ò ¬ ÙÖ ½º ÁØ ÓÒ× ×Ø× Ó ×Û Ò Ð ´ÒÓØ Ò ÓÒØ Ø Û Ø Ø        ÖÓÙÒ µ Ò  ×Ø Ò
Ð ´ÖÓÐÐ Ò Û Ø ÓÙØ ×Ð Ô ÓÒ Ø   ÖÓÙÒ µ¸ ÓÒÒ Ø  Ý Ö Ø ÓÒÐ ×× Ò Ø Ø     Ôº ÜØÖ Ñ ×× ×
     ØØ   Ô¸ Ò Ô ÖØ × ÖÚ Ò × ÖÙ ÑÓ Ð Ó Ò ÙÔÔ Ö Ó Ýº Ì ØÛÓ Ð × Ö         ÒØ Ð
    × ÓÑÔÓ× Ó Ö      Ø   Ò × Ò º Ì ×Ø Ò Ò × ÐÓ      º Ì ×Û Ò Ò × Ö ¹
Ø ÓÒÐ ×× Ò Û Ø     Ò ¹×ØÓÔ ÔÖ Ú ÒØ Ò ÝÔ Ö ÜØ Ò× ÓÒ Ø Ò ×ØÖ º Ï Ò Ø ×Û Ò Ð ÓÓØ
 Ø× Ø   ÖÓÙÒ Ø   Ð×ØÖ ¸ Ø Ð × ÒØ Ö Ò ÖÓР׺ Ì ×ØÖ     عР  Ú Ö× ÓÒ Ó Ø × Û Ð Ö
 ×Ø × Ñ Ñ     Ò ×Ñ Û Ø Ô ÖÑ Ò ÒØÐݹÐÓ    Ò ×º Ì   Ø Ð× Ó Ø Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ò
 Ø× « Ø× Ö × Ù×× Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ô Ô Öº
    ×ØÖÓ Ô ÓØÓ Ó ÓÒ Ó ÓÙÖ Ô Ý× Ð ÑÓ Ð× × × ÓÛÒ Ò ¬ ÙÖ ¾º × ÑÙÐ Ø Û Ð Ò Ý Ð ¸
Ù× Ò Ô Ö Ñ Ø Ö× Ñ ×ÙÖ ÖÓÑ Ø × ÑÓ Ð¸ × × ÓÛÒ × Ñ Ø ÐÐÝ Ò ¬ ÙÖ ¿ Ò Ð×Ó ÓÑÔ Ö
ÛØ Ò Ñ Ø      Ø ÖÓÑ ÙÑ Ò Û Ð Ò º ÆÓ ØØ ÑÔØ Û × Ñ     ØÓ Ó ÒÝ Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ Ø Ò
ÛØ Ø    ÙÑ Ò Ø º ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö Ø   ÙÑ Ò Ø × ÓÛÒ × Ð Ö Ö Ð ×Û Ò Ò Ð ×º
  Å    Ö¹Ð Ô ×× Ú Ñ    Ò ×Ñ× × Ñ Ù× ÙÐ ÓÖ ÓØ Ø ×ØÙ Ý Ó ÙÑ Ò Ø Ò ÖÓ ÓØ × ÓÖ
Ø Ö Ö ×ÓÒ×
  ½º    Ü ×Ø Ò º Ì × Ú Ù ÐÝ ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ   ¸ ÙÒ ÓÒØÖÓÐÐ Ð   Ñ  Ò ×Ñ× Ú ÙÑ Ò¹
     Ð    ÑÓØ ÓÒ׸ ×Ù ×Ø Ò Ø Ø ÙÑ Ò Û Ð Ò Ñ Ý   × ÓÒ¸ Ø ×ÓÑ Ð Ú Ð Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÓÒ¸
     Ø    ÙÒ ÓÒØÖÓÐÐ ÑÓØ ÓÒ× Ó Ö× ÓÒÒ Ø  Ý Ò ×º
  ¾º    Æ   Ò Ýº Å    Ò × Ó Ø × ØÝÔ  ÒÛ Ð    ÓÛÒ Ú ÖÝ × ÐÐÓÛ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ò Ø Ù×  Ú
         ÒÖ Ø   Æ  Ò Ýº

                            ¾
  ¿º ËØ Ð Øݺ ÓÖ ÖØ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö ÓÑ Ò Ø ÓÒ׸ Ø Ô ×× Ú Ñ    Ò ×Ñ׳ Ø× Ö ×Ø Ð º
    ËÙ Ô ×× Ú ×Ø Ð ØÝ × Ú Ð Ð ØÓ  ÜÔÐÓ Ø ÝØ  ÓÒØÖÓÐ ×Ý×Ø Ñ× Ó ÖÓ ÓØ× Ò Ñ Ø
    Û ÐÐ ÐÖ Ý  ÜÔÐÓ Ø Ý Ò Ñ Ð Ö Ò× Ò Ö ­ Ü ×º
ËØ Ð ÑÓØ ÓÒ× Ó « Ö ÒØ Û Ð Ö× Û Ö ÓÙÒ Ý Å        Ö¸ Ò Ð Ø Ö Ý Ó×Û Ñ Ø Ðº ´½ µ
 Ò   Ö  Ø Ðº ´½ µº ÀÓÛ Ú Ö¸ ÙÒ×Ø Ð Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× Ó Ô ×× Ú Û Ð Ö× Ò Ò ÔÖ Ò ÔÐ
  ×Ø Ð Þ Û Ø Ñ Ò Ñ Ð ´Ø ÓÖ Ø ÐÐÝ Þ ÖÓµ Ò Ö Ø Ó×Ø Ò × ÑÔÐ ÓÒØÖÓÐ ×ØÖ Ø ×º Ì ×
  ×  Ò ÑÓÒ×ØÖ Ø   ÝÅ   Ö ´½ ¿µ¸ ÓÛ Ð Ò ÃÙÓ ´½ µ¸ Ò ÃÙÓ Ò       Ù Ý ´½ µº
   Ù× Ñ Ð ÐÝ ÙÒ×Ø Ð Ô ×× Ú ÑÓØ ÓÒ× Ö   × ÐÝ ×Ø Ð Þ Ð ¸ Ò   Ù× Ò Ñ Ð× Ò ÖÓ ÓØ×
 Ò Ú Ø ÐÝ Ú ×ÓÑ × Ò× Ò ¸ ÓÑÔÙØ Ò ¸ Ò ÑÓØÓÖ ÙÒ Ø ÓÒ× Ú Ð Ð ¸ Ñ Ð ÐÝ ÙÒ×Ø Ð Ô ×× Ú
ÑÓØ ÓÒ× Ö ÔÓ×× ÐÝ × Ö Ð Ú ÒØ × Ô ×× Ú ÐÝ ×Ø Ð ÓÒ ×º Ì Ù× Û Ó ÒÓØ Ð Ñ Ò Ø ÙÒ×Ø Ð ÑÓØ ÓÒ×
 ÖÓÑ ÓÒ× Ö Ø ÓÒ Ö ÓÛ Ú Ö¸ ÓÐÓ ÐÐÝ Ö Ð Ú ÒØ ÓÖ ÒÓظ ÒÙÑ Ö Ð × ÑÙÐ Ø ÓÒ ÑÓ Ð ÑÙ×Ø
×Ø Ð   ÓÖ Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ô ×× Ú Ô Ý× Ð ÑÓ Ð Ò      ÜÔ Ø ØÓ ÛÓÖ ×   ÑÓÒ×ØÖ Ø ÓÒº

½º¾ Ì ÓÖ Ò Þ Ø ÓÒ Ó Ø Ö ×Ø Ó Ø × Ô Ô Ö
Ï ¬Ö×Ø × Ù×× ×ÓÑ Ó Ø ØÓÓÐ× Ù× Ò Ø    Ò ÐÝ× ×¸ ×Ô ÐÐÝ Ñ Ô× Ò Üظ Û ÑÓØ Ú Ø ÓÙÖ Ù× Ó
 ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ­ × Ñ ×ÙÖ Ó Ò Æ Ò Ýº Ì Ö ×ÙÐØ× ÓÖ × ÑÔÐ Ö Û Ð Ò ÑÓ Ð Ø Ø Ø × Ô Ô Ö
 Ò Ö Ð Þ × Ö Ø Ò Ö Ú Û º Ë Ø ÓÒ   × Ö ×Ø    Ò Ö Ð ØÙÖ × Ó ÓÙÖ ÒÙÑ Ö Ð × ÑÙÐ Ø ÓÒ׺
Ì Ö Ñ Ò ÖÓ Ø Ô Ô Ö ×     × Ù×× ÓÒ Ó ××Ù × Ò×Ô Ö   Ý Ø × × ÑÙÐ Ø ÓÒ׺ Ì ÔÓ×× Ð ØÝ
Ó Ô ×× Ú Û Ð Ò Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ´ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ò µ × × Ù×× Ò × Ø ÓÒ
 Ò Ö Ð Ø ØÓ ÒÙÑ Ö Ð Ú Ö ¬ Ø ÓÒ׺ ÁÒ × Ø ÓÒ ¸ ×ÓÑ    × × Ð Ò ÖÙÐ × ÓÖ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Ô Ð
Û Ð Ö× Ö Ó Ø Ò    Ò ÐÝØ ÐÐÝ Ò ÓÑÔ Ö Û Ø Ø ÒÙÑ Ö Ð Ö ×ÙÐØ׺ Ì × ÛÓÖ ÑÓ×ØÐÝ
×Ù ×ÙÑ × Ø Ø Ö ÔÓÖØ  Ý Ö   Ø Ðº ´½ µ¸ Ö     Ø Ðº ´½ µ¸ Ò   Ö   Ø Ðº ´½ µº


¾   ÈÖ Ð Ñ Ò Ö      ×
¾º½ Ì ×Ø Ô¹ØÓ¹×Ø Ô Ñ Ô Ò Ð Ñ Ø Ý Ð ×
  Ø Ò ÐÝ× × Ð Ò × Ø× Ð ØÓ ×ØÙ Ý Û Ø ÈÓ Ò Ö Ñ Ô×      Ù× Ó Ø    Ð Ö ÖÓÙÒ ÓÐÐ × ÓÒ ´ й
×ØÖ µ Ú ÒØ׺ Ì × ÔÔÖÓ     × Ñ× ØÓ Ú    Ò ¬Ö×Ø Ù×   Ý ÀÙÖÑÙÞÐÙ Ò ÅÓ× ÓÛ ØÞ ´½ µ ÓÖ
ÛÐ Ò Ò ÒÖ Ð Ò ÝÅ         Ö ÓÖ Ô ×× Ú Ñ   Ò × Ð Ø Ó× Û ×ØÙ Ý Ö º      Ö ´½ µ¸
 ÓÐ Ñ Ò Ø Ðº ´½ µ Ò ÓÐ Ñ Ò ´½ µ Ö Ú Û Ø Ø Ò ÕÙ × Ù×             Ò Û Ö ­Ý ×ÙÑÑ Ö Þ
Ø Ñ ÐÓÛ ÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ò ×׺
  Ì ÑÓØ ÓÒ× Ó Ø Û Ð Ö Ö ÓÚ ÖÒ        Ý ×Ø Ò Ö Ö      Ó Ý ÝÒ Ñ ×º ÁÒ ÓÙÖ Û Ý Ó
 ÓÖÑÙÐ Ø Ò Ø × ¸ ÐÐ Ó Ø    ÕÙ Ø ÓÒ× × Ö     ÐÓÛ Ö    × ÓÒ Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ Ð Ò
  ÓÙØ Ú Ö ÓÙ× ÔÓ ÒØ׺  Û Ð Ò ×Ø Ô ×Ø ÖØ× Ö Ø Ø Ö      Ð×ØÖ ¸ Ù×Ø Û Ò Ø ÓÐ ×Ø Ò Ð
´Û    × ÒÓÛ Ø ×Û Ò Ð µ ×Ø ÖØ× ×Û Ò Ò º ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ ÓÖ Ø Ø Ö ¹Ð Ò ÑÓ          Ö
 ÒØ Ö Ø   ÓÖÛ Ö Ò Ø Ñ ÙÒØ Ð Ò ×ØÖ     × Ø Ø º ××ÙÑ Ò ÒÓ Ö ÓÙÒ ´Ô Ö ØÐÝ ÔÐ ×Ø
 Ò ÓÐÐ × ÓÒµ¸ ÙÑÔ ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ò Ø ÖÑ Ò Ø ÔÓ×ع Ò ×ØÖ ×Ø Ø º ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ ÓÖ
Ø ØÛÓ¹Ð Ò ÑÓ    Ö ÒÓÛ ÒØ Ö Ø ÓÖÛ Ö Ò Ø Ñ ÙÒØ Ð        Ð×ØÖ   × Ø Ø º ××ÙÑ Ò ÒÓ
Ö ÓÙÒ ´Ô Ö ØÐÝ ÔÐ ×Ø     Ð ÓÐÐ × ÓÒµ Ò ÒÓ ÖÓÙÒ ÑÔÙÐ× Ø Ø ØÖ Ð Ò ÓÓظ ÙÑÔ ÓÒ Ø ÓÒ×
 Ö Ù× ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÔÓ×ع Ð×ØÖ ×Ø Ø ÖÓÑ Ø ÔÖ ¹ Ð×ØÖ ×Ø Ø º Ì × ÓÑÔÐ Ø × ÓÒ
Û Ð Ò ×Ø Ôº    Ø Ð× Ó  Ö Ú Ø ÓÒ× Ó Ø Ú Ö ÓÙ× ÕÙ Ø ÓÒ× Ò        ØÓ × ÑÙÐ Ø  ×Ø Ô Ö
 Ú Ð Ð ÒÅ     Ö ´½ ¼ µ × Û ÐÐ × Ö ´½ µ Ò ÓÐ Ñ Ò ´½ µº
   ÓÖ Ö  Ö× Ñ Ð Ö Û Ø Ð Ò Ð Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý¸ ÓÙÖ ÑÓ Ð × Ò Ò×Ø ÒØ Ò ÓÙ× ÓÙ Ð ¹×ÙÔÔÓÖØ
Ô × º ÁÒ ÓÙÖ Ñ Ø Ñ Ø Ð ÑÓ Ð¸ Ø      Ò ×ØÖ   Ò   Ð×ØÖ   ÓÐÐ × ÓÒ× Ö Ò×Ø ÒØ Ò ÓÙ׸ Û Ð
 Ò ÓÙÖ ÐÙÑ ÒÙÑ Ô Ý× Ð ÑÓ Ð¸ Ø Ý Ö Ú ÖÝ Ö ´Ô Ö Ô× Ø Ò× Ó Ñ ÐÐ × ÓÒ ×µº ÁÒ ÙÑ Ò

                        ¿
Û Ð Ò ¸ Ò ×ØÖ   Ò    Ð×ØÖ ÙÖ Ø ÓÒ× Ö ×ÓÑ Û Ø ÐÓÒ Ö¸ ÙØ ×Ø ÐÐ × Ò ¬ ÒØÐÝ × ÓÖØ Ö
Ø ÒØ   ØÔ ÖÓ º
    ×Ø Ô × Ú Û   × ÓÒ Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ñ Ôº Ì ×Ø Ø      ×Ø Ø  ×  ×Ø Ø ×  ×
Ñ ÔÔ ¸ ÓÒ ×Ø Ô Ð Ø Ö¸ ØÓ ·½ º Ï  ×ØÖ ØÐÝ ¬Ò Ø × Ñ Ô
                   ·½  ´ µ                  ´½µ
´Å   Ö Ø ÖÑ  Ø × ×Ø Ô¹ØÓ¹×Ø Ô Ñ Ô Ø  ×ØÖ   ÙÒ Ø ÓÒº µ Ú ÐÙ Ø Ò Ø Ñ Ô   Ò Ö ÐÐÝ
Ö ÕÙ Ö × ÒÙÑ Ö  Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ Ó « Ö ÒØ Ð ÕÙ Ø ÓÒ× ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ò Ø Ò ÒÙÑ Ö Ð
 Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø   ÙÑÔ ÓÒ Ø ÓÒ ´Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒµº ÐØ ÓÙ Ø × Ø × ØÓ ×× Ñ Ð Ø
 ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ¸ Ø  Ò Ø Ö ×ÙÐØ × Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø × ÑÔÐ ÕÙ Ø ÓÒ ½º
  ËØÖ  عР   Û Ð Ö× Ö ÐÛ Ý× Ò ØÛÓ¹Ð Ò ÑÓ ¸ Ú ÒÓ Ò ×ØÖ ¸ Ò      × ÑÔÐ ¬ × ØÓ
 ×Ø Ø  ×Ø Ø º
  Á Ø Ò Û Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ö ÓÒ ×Ø Ô Ö Ü ØÐÝ Ø × Ñ × Ø Ó× Ó Ø ÔÖ Ú ÓÙ× ×Ø Ô¸
Û   Ú ¬Ü ÔÓ ÒØ Ó Ø Ñ Ô ¸ ÓÖ      Ø Ý Ð ´Û     × Ô Ö Ó ¹ÓÒ Ð Ñ Ø¹ Ý Ð µº Ï ÒÓØ
  Ø Ý Ð Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Û Ø Ò ×Ø Ö × º Ì Ù× ´ £ µ      £ ¸ Ò £ × Ø ×Ø Ò Ò Ð Ø Ø
                                  ×Ø
×Ø ÖØ Ó    Ø Ýк
  Á    Ø Ý Ð Ü ×Ø׸ Ø Ñ Ø   ×Ø Ð ¸ Ò Û     × Ø Ò    ÓÙÒ Ý Ö Ø × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó
Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÚ Ö × Ú Ö Ð ×Ø Ô׸ ÔÖÓÚ   Ø Ò Ø Ð ÓÒ Ø ÓÒ× Ð Ò Ø      × Ò Ó ØØÖ Ø ÓÒ ´ × Ò
 Ó×Û Ñ Ø Ðº ´½ µµº Ï Ø Ö ×Ø Ð ÓÖ ÒÓظ ¬Ü ÔÓ ÒØ× Ò         ÓÙÒ × Ò Å    Ö ´½ ¼ µ
Ù× Ò ÖÓÓع¬Ò Ò Ð ÓÖ Ø Ñ× ØÓ ¬Ò Ø Þ ÖÓ× Ó ´ µ     ´ µ   º Ø Ø ¬Ü ÔÓ Òظ Ø     ÒÚ ÐÙ ×
Ó Ø Â Ó ÒÓ      Ø ÖÑ Ò ×Ø Ð ØÝ ´ Ú Ò ÐÐ   ÒÚ ÐÙ Ñ Ò ØÙ × Ð ×× Ø Ò ÙÒ ØÝ Ù Ö ÒØ ×
ÐÓ Ð ×ÝÑÔØÓØ ×Ø Ð Øݵº
    Ú Ò Ò Ò Ñ Ò× ÓÒ Ð Ñ Ô ¬Ò Ø ÓÒ ¸ Ð    ÓÚ ¸ ¬Ò Ò Ô Ö Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ £ ÓÑ × ÓÛÒ
ØÓ ×ÓÐÚ Ò Ò ÕÙ Ø ÓÒ× Ò Ò ÙÒ ÒÓÛÒ׸ Ò Ñ ÐÝ ´  £µ   £ º ÙØ Ø Ö × ÒÓ ÔÖ ÓÖ Ù Ö ÒØ ¸ ÓÖ
 Ò Ö ØÖ ÖÝ × Ø Ó Û Ð Ò Ñ    Ò ×Ñ Ô Ö Ñ Ø Ö× ´ º º¸ Ñ ×× ×¸ Ð Ò Ø ×¸ Ò ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ µ¸ Ø Ø
×Ù    £ Ü ×Ø׸ ÓÖ Ø Ø Ø Ö Ñ Ø ÒÓØ ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ ÓÖ Ø Ø ÒÝ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖÖ ¹
×ÔÓÒ ØÓ Ö ×ÓÒ ÐÝ ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ ÑÓØ ÓÒ׺ ÆÓÒ¹ ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Û Ð Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ׸ Û Ö ¸
 ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ×Û Ò Ð ×Û Ò × ÓÖÛ Ö Ò        Û Ö ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ô Ö ×Ø Ô¸ Ò Ü ×Ø ´×
  Ö   Ø Ðº ´½  µ Ò ÓÐ Ñ Ò ´½ µµ¸ ÙØ Û Ð Ñ Ò Ø Ø Ñ ÖÓÑ ÓÙÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒ׺

¾º¾ Ì    Ñ Ò× ÓÒ Ó Ø Ñ Ô
ÁÒ Ò Ö Ð¸ ÓÒ ÜÔ Ø× Ø     Ñ Ò× ÓÒ Ó ÈÓ Ò Ö Ñ Ô ØÓ ÓÒ Ð ×× Ø Ò Ø     Ñ Ò× ÓÒ Ó Ø
Ô × ×Ô Ó Ø ×Ý×Ø Ñº ÓÖ Ò Ö Ð ×ØÖ       عР Û Ð Ö׸ Ø Ñ Ô Ó Ø Ø ¹ÓÖ Ö ×Ý×Ø Ñ ´ØÛÓ
 Ò Ð × Ò ØÛÓ Ö Ø ×µ × Ò Ö ÐÐÝ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ðº ÓÖ Ø ×ÙÔ Ö¬ ÐÐÝ Ø ¹ÓÖ Ö Ò     ÛÐ Ö
´Ø Ö Ò Ð × Ò Ø Ö Ö Ø × Ò Ø Ö ¹Ð Ò ÑÓ µ¸ Ø Ñ Ô × Ð×Ó ÓÒÐÝ Ø Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð       Ù×
Ø   Ò  ÛÐ Ö ×Ð    ×ØÖ  عР   Û Ð Ö ÙÖ Ò ØÛÓ¹Ð Ò ÑÓ ¸ Ò Ø× ×Ø Ø ÙÖ Ò Ø ×
´ Ø ¹ÓÖ Öµ ÑÓ   Ø ÖÑ Ò × ÐÐ ÙØÙÖ ×Ø Ø × Ò ÓØ ØÛÓ Ò Ø Ö ¹Ð Ò ÑÓ ×º Ì Ù׸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸
Ó Ø ÓÙÖ ÒÙÑ Ö ÐÐݹ Ú ÐÙ Ø      ÒÚ ÐÙ × Ó Å  Ö ´½ ¼ µ ´Ö ÔÓÖØ ×  ¼ ¼¼½ ¼ ¼ ¿ ¼ ¾ ½ ¦
¼ ¿ ¿ µ¸ Ø ¬Ö×Ø × ´ Ü ØÐݵ Ñ Ø Ñ Ø ÐÐÝ Þ ÖÓº

¾º¿ Å ×ÙÖ × Ó Æ Ò Ý
 Ò Ò   Ö Ø ÓÒ Ð Ñ Ò× ÓÒÐ ×× Ñ ×ÙÖ Ó Ò Ö Ø Æ Ò Ý ÓÖ ØÖ Ò×ÔÓÖØ ÓÖ ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒ ÓÒ
Ð Ú Ð ÖÓÙÒ × ×ÓÑ Û Ø ÔÖÓ Ð Ñ Ø º    Ù× ÑÓÚ Ò × Û Ý× Ò Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ¬ Ð ×   ÐÐÝ
ÛÓÖ Ð ×׸ Ø ÑÓ×Ø Ö ×ÓÒ Ð Ñ ×ÙÖ Ó Æ Ò Ý
              ´ ÙÒ Ñ ÒØ Ð Ñ Ò ÑÙÑ Ò Ö Ø Ó×ص
                                        ´¾µ
                   ´ ØÙ Ð Ó×ص
 × Þ ÖÓ Ü ÔØ Û Ò Ø × ÙÒ ¬Ò ´¼ ¼µº Ì        ÓÑÑÓÒ      Ñ Ò× ÓÒÐ ×× Ñ ×ÙÖ Ó ´ Òµ Æ  Ò Ý ÓÖ
ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒ × Ø ×Ô ¬ Ó×Ø Ó ØÖ Ò×ÔÓÖØ
                ´Ñ    Ò  Ð Ò Ö Ý Ó×Ø ÓÖ ØÖ Ò×ÔÓÖص
                                                  ´¿µ
                  ´Û    ص ¢ ´ ×Ø Ò ØÖ Ú Ð µ
Û Ö Ø   Ò Ö Ý Ó×Ø × Ð×Ó Ø    ÒÖ Ý   ×× Ô Ø º Ì      Ò Ø   ×Ø Ò  × ÓÒ ×Ø Ô¸ Ø × Ö Ù ×
ØÓ ´Å   Ö ´½ ¿µµ
                 ´ Ò Ö Ý ×× Ô Ø Ô Ö ×Ø Ôµ
                                                  ´ µ
                ´Û Ð Ö Û Øµ ¢ ´×Ø Ô Ð Ò Ø µ
 ÓÖ Ö Ú ØݹÔÓÛ Ö Û Ð Ò ¸ Ø  Ò Ö Ý ×× Ô Ø          × ´Û ص ¢ ´  Ø ÖÓÔ ÓÚ Ö ÓÒ ×Ø Ôµº ËÓ¸
 × ÓÒ ÓÖ ÞÓÒØ Ð ×Ø Ò ¸ ÓÖ Ô Ø ×Ø Ò ¸ Ø           Ò Æ Ò Ý Ñ ×ÙÖ ×¸ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ
                   Ø Ò­     ÓÖ       × Ò­               ´ µ
Û Ö ­ ×Ø    ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ º
  ÊÓÐÐ Ò Ö × ×Ø Ò ¸ Ö Ø ÓÒ Ó Æ Òظ Ò  ÖÔÐ Ò Ð Ö Ø Ó Ö ÓØ Ö × Ñ Ð Ö Ö Ø Ó× Û
Ö Ð Ø Ú ÖØ Ð ×ÙÔÔÓÖØ ÓÖ ØÓ ÓÖÛ Ö ´ÔÖÓÔÙÐ× Ú µ ÓÖ Ò ×× ÖÝ ØÓ Ñ ÒØ Ò ÓÒ×Ø ÒØ ÓÖÛ Ö
Ú ÐÓ Øݺ ÓÖ ÓÛÒ ÐÐ ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒ ÓÒ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Û Ò Ø Ù× ÕÙ Ø Ñ ÒÝ Ö ×ÓÒ Ð
 Ò Æ Ò Ý Ñ ×ÙÖ × ØÓ
                       ÒÆ    ÒÝ   ­                  ´ µ
ÈÖ  Ø ØÖ Ò×ÔÓÖØ Æ Ò Ý ×    Ú   Ý Ô ×× Ú Û Ð Ò Û Ø ­ ¼º
  ÆÓØ Ø Ø Ò Ö Ø Æ Ò Ý Ó × ÒÓØ Ö Ø ×Ô ¸ Û         × Ð×Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÖ Ò Ñ Ð× Ò
Ñ  Ò ×º ÁÒØÙ Ø Ú Ñ ×ÙÖ × Ó Ñ Ö Ø¸ ×Ù × Ñ Ò Ñ Þ Ò ÔÓÛ Ö ÓÖ   Ú Ò ×Ô ¸ Ö Ñ Ò× ÓÒ Ð¸
 Ò Ø Ù× Ð   ØÓ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ý × Ð    Ò × ÐÓÒ º × ÑÔÐ ÒÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ñ ×ÙÖ Ó Ñ Ö Ø
Ø Ø Ö Û Ö × ×Ô   × Ø ×ÕÙ Ö ÖÓÓØ Ó Ø   ÖÓÙ ÒÙÑ Ö¸ ÓÖ ÒÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ÐÓ ØÝ

                          ÔÚ Ð                      ´ µ

 Ø  ¬Ü  ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ Û    ÒÒÓØ  « Ø   Ý × ÑÔÐ × Ð Ò  Ò ×º Ì × Ð Ò Ö ×ÙÐØ×
   ÖÖ Ö ÔÓÖØ Ù× Ò Ò Ð ×Ø º ÁÒ ÓÙÖ × Ð Ò Ö ÙÑ ÒØ× ÓÖ    Ú Ò Ø¸ Ø Ô Ö Ó × ÖÓÙ ÐÝ
 Ò Ô Ò ÒØ Ó ­ Ò ×Ø × ×Ñ Ðи ×Ó ÓØ ×Ø Ô Ð Ò Ø Ò ÒÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ÐÓ ØÝ × Ð Û Ø ×Ø º
ÀÓÛ Ú Ö¸ ×Ø × ÒÓØ ÔÖÓÜÝ ÓÖ ÒÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð Ú ÐÓ ØÝ Û Ò ÓÑÔ Ö Ò ×Ø Ò Ø Ø× Û Ø « Ö Ò
Ô Ö Ó ×º


¿    Ê Ú  Û Ó Ø      Ë ÑÔÐ ×Ø Ï Ð             Ö
 Ò ÜØÖ Ñ × ÑÔÐ ¬ Ø ÓÒ Ó ×ØÖ      عР  Û Ð Ö ×Ø    ÑÒÑ Ð Ô    Ó Ð Ü Ò Ö ´½ µ¸
   Ô¹Ñ ×× Û Ø ÓÒØÖÓÐÐ Ñ ××Ð ×× Ð × Û Ø ÔÓ Òع غ Ì × ÑÓ Ð × Ñ      Ô ×× Ú Ò Ñ   Ò¹
  ÐÐÝ Ø ÖÑ Ò ×Ø Ý Ø      Ø ÓÒ Ó Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÔÓ ÒØ¹Ñ ×× × Ø Ø   Ø ×Ó Ø Ø Ø Ð × ×Û Ò
Û Ø ÒÓ ÓÒØÖÓк Ì × Ô Ö Ñ Ø Ö¹ Ö Ñ     Ò ×Ñ Û × ×ØÙ    Ò ×ÓÑ  Ø Ð ÓØ ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Ò
 Ò ÐÝØ ÐÐÝ Ý Ö     Ø Ðº ´½   µº Ï ×ÙÑÑ Ö Þ Ø Ó× Ö ×ÙÐØ× Ö     Ù× Ø ÔÖ × ÒØ Ô Ô Ö
 Ò Ö Ð Þ × Ø Ñº
  Ì × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö × ØÛÓ Ô Ö Ó ¹ÓÒ     Ø× ÓÖ ÐÐ ÔÓ× Ø Ú ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ´ÙÔ ØÓ ¼º¾ Ö ½¾ Æ
 Ò ÔÓ×× ÐÝ    Öµº Ì ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø Ð×Ó × ÐÓÒ Ö Ô Ö Ó Ò × ×ÓÑ Û Ø Ö Ð Ü          Ò
Ò ØÙÖ ¸ Û Ø Ø ×Û Ò Ð ×Û Ò Ò ÓÖÛ Ö Ò            Ð ØØÐ  ÓÖ  Ð×ØÖ º Ì × ÓÖع×Ø Ô Ø
  × × ÓÖØ Ö Ô Ö Ó Ò      ØÖÙÒ Ø × Ù¯ Ò ×Ô Ø¸ × Ò       Ð×ØÖ Ó ÙÖ× × Ø ×Û Ò Ð ×
×Ø ÐÐ ×Û Ò Ò ÓÖÛ Ö º Ç Ø × ØÛÓ¸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø × ×Ø Ð Ø ×ÙÆ ÒØÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×
´­ ¼ ¼½ µ¸ Û Ð Ø × ÓÖع×Ø Ô Ø × ÐÛ Ý× ÙÒ×Ø Ð ´ Ò Ö           Ø Ðº ´½ µ Ø × ØÛÓ Ø×
 Ö   ÐÐ Ø    ÐÓÒ ¹Ô Ö Ó  Ò × ÓÖØ¹Ô Ö Ó     Ø׸ ÙØ Ò Ø × Ô Ô Ö Û Ù× ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ò
 × ÓÖع×Ø Ô Ò×Ø µº
    ×­    ¼¸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø ÔÔÖÓ     × Ø Ñ ¹Ö Ú Ö× Ð¹×ÝÑÑ ØÖ ÑÓØ ÓÒ Û Ø ÒÓÖÑ Ð   й
×ØÖ    ÓÐÐ × ÓÒ× ´Ü Ý   ¼ ×­   ¼ Ò ¬ ÙÖ ¸ Û Ö Ý Ò Ü Ö Ø Ü Ò Ý Ú ÐÓ Ø × Ó Ø
 ÓÓØ ÓÒØ Ø ÔÓ ÒØ Ø Ø Ò×Ø ÒØ ÔÖ ÓÖ ØÓ      Ð×ØÖ µº Ì × ÓÖع×Ø Ô Ø Ð × Ø × Ø Ñ ¹Ö Ú Ö× Ð
×ÝÑÑ ØÖݸ Ò Ø ÔÖ ¹ Ð×ØÖ       ÓÓØ Ú ÐÓ ØÝ × × Ò ¬ ÒØ Ø Ò ÒØ Ð ´Üµ ÓÑÔÓÒ Òغ
   ÓÖ Ø × Û Ð Ö¸ ÓØ     Ø Ý Ð × Û Ö ÓÙÒ ØÓ Ú Û Ð Ò ×Ô       Ò ×Ø Ò Ò Ð ×Ø ´ÒÓÒ ¹
Ñ Ò× ÓÒ Ð Þ ×Ø Ô¹Ð Ò Ø µ      ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ × ­   ¼¸ Û Ð Ø ×Ø Ô Ô Ö Ó × ÔÔÖÓ
ÒÓÒÞ ÖÓ ÓÒ×Ø ÒØ׺ Ì Ù׸ Ø ÐÓÛ ×Ô × Ó Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Û Ð Ò ÔÓÛ Ö ÓÒ×ÙÑÔØ ÓÒ ×
ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ÓÙÖØ ÔÓÛ Ö Ó ×Ô      ÓÖ ÓØ   Ø×
                   ÈÓÛ Ö » ÑÚ  ½ ¾ Р¿ ¾                    ´ µ
Û Ö Ñ × Ø Û Ð Ö Ñ ×׸ Ú × Ø       ÚÖ   Û Ð Ò Ú ÐÓ Øݸ × Ø     Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÓÒ×Ø Òظ Ò
Ð × Ø Û Ð Ö³× Ð Ð Ò Ø º Ì × × Ð Ò Ð×Ó ÓÐÐÓÛ× ÖÓÑ Ø        ÒÖ Ý Ð Ò     ØÛ Ò ÓÐÐ × ÓÒ ÐÓ××
Ô Ö ×Ø Ô Ò Ù× ¹ÙÔ Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý¸ ÐÓÒ Û Ø Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ Ø Ø ×Ø Ô Ô Ö Ó
 × ÖÓÙ ÐÝ Ò Ô Ò ÒØ Ó ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ´ × Ù×× Ò Ø Ð Ò × Ø ÓÒ             Ö Ò Ð×Ó Ý Ö
 Ø Ðº ´½    µµº   Ý ØÙÖ Ó Ø × ÑÓ Ð × Ø Ø Ø     ÓÐÐ × ÓÒ ÐÓ×× × Ö ÐÐ ÖÓÑ ­ Ø ÓÒ Ó Ø
  Ô Ñ ×׺     Ù× Ø ÓÓØ Ñ ×× × Ò¬Ò Ø × Ñ Ð¸ Ø Ø Ò ÒØ Ð ×Ô Ø Ó Ø         ÓÐÐ × ÓÒ Ñ × ÒÓ
 ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ ×× Ô Ø ÓÒº Ì ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÝ ÓÒ×Ø ÒØ× Ò ÕÙ Ø ÓÒ Ö « Ö ÒØ ÓÖ Ø ØÛÓ
  Ø×    Ù× Ø Ý Ú « Ö ÒØ ×Ø Ô Ð Ò Ø × Ò Ô Ö Ó ×º ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Ø × ÓÖع×Ø Ô
  Ø × ×Ø Ö ´ ×     Ö ÚÖ    Ú ÐÓ ØÝ Úµ Ø Ò Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø Ø ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ×ØÙ       º
    ÓÖ ¼ ¼½ ­ ¼ ¼½ Ô Ö Ó ¹ ÓÙ Ð Ò ÖÓÙØ ØÓ Ó× Û × Ó × ÖÚ ÓÖ Ø × Û Ð Öº ÀÓÛ ÐÐ Ò
   ÐÐ ÙÐ ´½ µ Ú × ÓÚ Ö       Ò ÙÒ ÓÒÒ Ø ×Ø Ð Ô Ö Ó ¹Ø Ö     Ö Ò Ó    Ø× Ø ­ ¼ ¼½¾
 Ò ×Ù × ÕÙ ÒØ Ô Ö Ó ¹ ÓÙ Ð Ò × ´Ô Ö Ó ¹× ܸ Ô Ö Ó ¹ØÛ ÐÚ ¸ Ø ºµº ÆÓØ Ø Ø Ø Ö × Ø Ù× Ö Ò
Ó ­ Ú ÐÙ × Û Ö ×Ø Ð Ô Ö Ó ¹ÓÒ       Ø Ý Ð Ó Ü ×Ø× Û Ø Ò ÙÒ×Ø Ð Ô Ö Ó ÓÒ        Ø ÝÐ Ò
  ×Ø Ð Ô Ö Ó ¹Ø Ö    Ø Ý Ð º ÙÖØ Ö¸ Ø Ö Ö ØÛÓ × ÓÒÒ Ø         ÓØ Ö Ñ ×º × × Ø Ö
 ÙÖ Ó× ØÝ Ú ÐÙ ¸ ×Ù   ÓÑÔÐ Ü Ô ×× Ú Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× ×Ù ×Ø Ø       Ü ×Ø Ò Ó Ô ×× Ú ¹ ÝÒ Ñ ×¹
 ÓÑ Ò Ø Ú Ö Ð     Ø× ´ º º¸ Ð ÑÔ Ò ¸ Û ÐØÞ Ò ¸ Ò ×Ø   Ö Ò µ Ò ÙÑ Ò× Ò ÖÓ ÓØ׺


   Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÅÓÖ            ÓÑÔÐ Ü Ï Ð        Ò   ÅÓ     Ð×
Ï ÒÓÛ ÔÖ × ÒØ ÒÙÑ Ö Ð Ö ×ÙÐØ× ÓÖ ÑÓÖ  Ò Ö Ð Û Ð Ö׺ Ì ÕÙ Ø ÓÒ× Ó ÑÓØ ÓÒ Ù× Ö
Û Ö Ö Ú Ù× Ò ×ÝÑ ÓÐ Ð Ö ´Å ÔÐ µ¸ Ò ×ÓÐÚ ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Ù× Ò Å ØÐ º Ì ÒÙÑ Ö Ð
Ñ Ø Ó × Ò ÖÖÓÖ   × Ù× Û Ö × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó×  ×Ö   Ò Ö   Ø Ðº ´½ µº

 º½ ËØÖ    عР    ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö Û Ø ÒÓÒ¹Ò Ð Ð ÓÓØ Ñ ××
Ì   Ñ Ò× ÓÒÐ ×× Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó   Ð Ó ×ØÖ   عР   ÛÐ Ö × ÚÒ Ý          Ø× ÒØ Ö Ó
Ñ ×× ÔÓ× Ø ÓÒ Ò Ö Ù× Ó ÝÖ Ø ÓÒº ÁÒ Ø ×ØÙ × Ó ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö× Ý Ó×Û Ñ          Ø Ðº ´½ µ
 Ò  Ó×Û Ñ Ø Ðº ´½ µ¸ Ø    ÒØ Ö Ó Ñ ×× Û × ÓÒ Ø ÓÓعØÓ¹ Ô Ð Ò ´Þ ÖÓ ÓÖ        ¹ Ø Ó«× Øµ¸
Ö Ù Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ñ Ò× ÓÒÐ ×× Ô Ö Ñ Ø Ö× ÖÓÑ ¿ ØÓ ¾º À Ö ¸ Û ¬Ö×Ø ÓÒ×             Ö ×Ù × Ø
Ó Ø Ó× Û Ð Ö׸ Û Ø × ÑÔÐÝ Ð Ö Ñ ×× Ø Ø     Ô Ò   ×Ñ ÐÐ ´ ÙØ ¬Ò Ø µ Ñ ××       Ø Ø ÓÓظ
 ÙÖØ Ö Ö Ù Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ô Ö Ñ Ø Ö× Ý ÓÒ º × Û Ø Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Ø             ÐÓ Ø ÓÒ Ó
Ø    × ÓÒ ÔÓ ÒØ¹Ñ ×× Ü ØÐÝ ÓÒ Ø ÓÓØ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ø Ö ØÙÖÒ Ñ Ô × ØÛÓ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð         Ù×
Ø    ×Û Ò Ð Ñ × ÒÓ ÓÒØÖ ÙØ ÓÒ ØÓ Ø Ù×ع ÓÖ ¹ Ð×ØÖ ×Ý×Ø Ñ Ò ÙÐ Ö ÑÓÑ ÒØÙÑ           ÓÙØ
Ø     ÑÔ Ò Ò   Ð×ØÖ ÔÓ ÒØ ´× Ö  Ø Ðº ´½  µµº

ËÓÐÙØ ÓÒ    Ñ Ð × Ò × Ð Ò Ð Û×
Ä Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Ø × Û Ð Ö× Ú ØÛÓ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º Ì ØÛÓ
×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ×Ø Ò Ù ×      Ý Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ Ú Ò ×× ÒØ ÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð    Ð×ØÖ   ÓÐÐ × ÓÒ×
Ü Ý    ½ Ò ¬ ÙÖ µ Ò Ø × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ Ú Ò        Ð×ØÖ  ÓÐÐ × ÓÒ× Û Ø   × Ò ¬ ÒØ
Ø Ò ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ´Ü Ý      ½ Ò ¬ ÙÖ µº Ì × Ô ØØ ÖÒ Û × Ð×Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ó × ÖÚ Ò
Å    Ö ´½ ¾µ ÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ü Û Ð Ö׸ × Û ÐÐ × ÓÖ Ø     × ÐÐÝ Û Ð Ó Å     Ö ´½ ¿µ¸ Û
 × ×ØÖ    عР  Û Ð Ö Û Ó× × Ñ Ö ÙÐ Ö ÓÓØ × ÒØ Ö     ØØ  Ôº ÓÖ Å    Ö³× × ÐÐÝ Û Ð¸
Ø ÐÓÒ Ô Ö Ó     Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ ×ÙÔÔÓÖØ ØÖ Ò× Ö Û Ò Ò Ð × Ò Ö Ø × Ö Ñ Ø      ¸ ÑÙ Ð
 ÖÓÐÐ Ò Û Ðº
   ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Û Ø Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÓÓØ Ñ ×׸ Ø ÓÒÐÝ Ò Ø Ò Ö Ý ÐÓ×Ø × Ø Ø Ó
Ø   Ôº Ï Ò Ø     Ø Ú ¬Ò Ø Ñ ×׸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø ×Û Ò ÓÓØ Ð×Ó ÐÓ× × Ò Ö Ý Û Ò Ø Ø×
Ø   ÖÓÙÒ Ø    Ð×ØÖ º ÓÖ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø¸ Û Ö Ø ×Û Ò ÓÓØ ÓÐÐ × Û Ø ×× ÒØ ÐÐÝ ÒÓ
Ø Ò ÒØ Ð Ú ÐÓ Øݸ Ø    Ò Ö Ý ÐÓ×× × Ð × × ×Ø Ô Ð Ò Ø ØÓ Ø ÓÙÖØ ÔÓÛ Ö¸ Ò ×Ø Ô Ð Ò Ø ×
ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ × ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Öº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø × ÓÖع×Ø Ô Ø¸ Û Ø ÒÓÒ¹Ò Ð Ð
Ø Ò ÒØ Ð ÓÐÐ × ÓÒ× Ø    Ð×ØÖ ¸ × ×ÐÓÛ Ö Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ú Ò ×Ø Ô Ð Ò Ø ÔÖÓÔÓÖ¹
Ø ÓÒ Ð ØÓ ­ º   ÙÖ × ÓÛ× ×Ø Ò Ò Ð × ÙÒ Ø ÓÒ Ó ­ ÓÖ ÓØ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ ØÛÓ ×Ù Û Ð Ö׺ ÁÒ
Ø ¬ ÙÖ ¸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ³× ×Ø Ò Ò Ð × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø Ù ¹ÖÓÓØ Ó Ø        ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ
´Ð Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Öµº ÍÒÐ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Ø × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ׳ ×Ø Ò          Ò Ð× Ö
ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ò ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ØÓ ­ ½ ¿ Ø ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ÓÚ
×ÓÑ Ø Ö × ÓÐ ­ Ø Ø Ô Ò × ÓÒ ÓÓØ Ñ ×׺ Ø Ø ×        Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ø × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ
 ×Ø   ×Ø Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ ´ × Û × Ø   × ÓÖ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Û Ø Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Öµº

Ì     × ÓÖع×Ø Ô ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö  ÓÒ
Ì   ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÑ Ð Ò Ö ØÓ Ù ÖÓÓØ × Ð Ò Ó Ø × ÓÖع×Ø Ô Ø × ÓÚ ÖÒ
 Ý Ø Ö Ø Ó Ó Ø ÓÓØ Ñ ×× ØÓ Ø ØÓØ Ð Ñ ×׺ Á Ø ÓÓØ Ñ ×× × Ø Ñ × Ø ØÓØ Ð Ñ ×׸ Ø Ò
Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Ó × ÖÚ ØÓ Ó ÙÖ Ø ÓÙØ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ¿ ¾ ×Ø Ô
Ð Ò Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ ÓÖ ­   ¿ ¾ ¸ Ò ×Ø Ô Ð Ò Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ÓÖ ­   ¿ ¾º
   Ë Ø ÐÓ ÐÓ ÔÐÓØ Ò ¬ ÙÖ     Û Ö ØÛÓ ×Ù ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ö × ÓÛÒº      ÓÚ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ
Ö ÓÒ¸ ÓÓØ Ñ ×× « Ø× Ö ÙÒ ÑÔÓÖØ Òظ Ò Ø × ÓÖع×Ø Ô Ø× Ó ÓØ Û Ð Ö× ÓÐÐÓÛ × Ñ Ð Ö
­ ½ ¿ ÙÖÚ ×º Ï Ð Ö    × ÓÓعØÓ¹ØÓØ Ð Ñ ×× Ö Ø Ó   ¼ ½º Ï Ð Ö    × ÓÓعØÓ¹ØÓØ Ð Ñ ××
Ö ØÓ     ¼ ¼ º Ì ØÖ Ò× Ø ÓÒ × Ð Ò ÔÖ Ø× Ø Ø Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ­ ÓÖ Û Ð Ö × ÓÙÐ      ÒØ Ö
 ÖÓÙÒ    ¢ ¿ ¾ ¼ ½¿ ¾    ¼ ¼¿¾ ÓÖ ×ÓÑ ÓÒ×Ø ÒØ    Ò Ø ØÓ Û Ð Ö     ÒØ Ö  ÖÓÙÒ
  ¢   ¿ ¾ ¼¼ ¿ ¾    ¼ ¼½½ º ÁÒ×Ø   Ó Ú ÐÙ Ø Ò  Ò    Ò Ø× ÓÒ×Ø Ò Ý Û ¬Ò Ø
 ÒØ Ö× Ø ÓÒ× Ó Ð Ò Ö ÜØÖ ÔÓÐ Ø ÓÒ× Ó Ø ×Ñ Ðй ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ÔÓÖØ ÓÒ× Ó Ø     Ø ÙÖÚ × Û Ø Ø
´Ò ÖÐÝ ÒØ Ðµ ­ ½ ¿ Ð Ò × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÓ Ø Ð Ö Ö¹ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ð Ò ÓÖ         Û Ð Öº Ì
Ö Ø Ó Ó Ø ØÛÓ ÒØ Ö× Ø ÓÒ ­ Ú ÐÙ × × ÔÖ Ø ¸ ÓÖ ÓÒ×Ø ÒØ ¸ ØÓ ´       µ ¿ ¾ × ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ
Ó × ÖÚ Ò ¬ ÙÖ º
   ÁÒ × Ø ÓÒ ¸ Û Û ÐÐ ÔÖÓÚ   Ò Ò ÐÝØ Ð Ö Ú Ø ÓÒ Ó Ø × ¿»¾ ÔÓÛ Ö × Ð Ò ÓÖ Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒº

  º¾    Ð ×× ×Ô   Ð Ò    Ò ×ØÖ   عР    ÛÐ Ö
  ÙÖ × ¾ Ò ¿¸ Ò Ø   ÔØ ÓÒ Ø Ö Ò¸ × ÓÛ ÓÙÖ Ò Ö¹ ÙÔÐ      Ø Ó Å  Ö³× Û Ð Ö Ò ÓÒ¬ ÙÖ ¹
Ø ÓÒ¸ ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ¸ Ò Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ ´Å   Ö ´½ ¼ µµº      ÙÖ × ÓÛ× Ð ÙÐ Ø ×Ø Ò Ò Ð
 ×Ø    Ø Ý Ð × Ó ÙÖÖ Ò Ø
      Ø              « Ö ÒØ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ­ º Ì Ö Ð Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ× Ó ÓÙÖ Ô Ý× Ð
Û Ð Ö Ö Ð×Ó × ÓÛÒº Ì     ×       ÙÖÚ × ÓÛ× × ÑÙÐ Ø ×Ø Ò Ò Ð Ú Ö×Ù× ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ÓÖ Ø
×ØÖ  عР   Û Ð Ö¸ ¬Ò       ×Ø × Ò    Û Ð Ö ÛØ Ø   Ò × ÐÓ  º ÓÖ ×ÓÑ ´× ÑÙÐ Ø µ
×ÓÐÙØ ÓÒ Ö ÓÒ× ÓÒ Ø × ÔÐÓظ Û      ÐÐÓÛ Ú Ö ÓÙ× ÒÓÒ¹Ô Ý× Ð Ô ÒÓÑ Ò ¸ Ð Ø ×Û Ò ÓÓØ Ô ×× Ò
Ø ÖÓÙ Ø    ÖÓÙÒ ¸ Û   Ö       Ø Ð   Ò Ü Ù× Ò ÔÔ Ò Ü º

ËÓÑ Ó × ÖÚ Ø ÓÒ×        ÓÙØ Ø  ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ¬ ÙÖ    Ò ÓÙÖ ÓØ Ö × ÑÙÐ Ø ÓÒ×
   ½º ÓÖ Ø × Ø Ó × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ò ¬ º ¸ Ø ×ØÖ   عР  Ø× ´ ×  Ð Ò ×µ Ö ÙÒ×Ø Ð Ò
    ÓÒÐÝ Ô ÖØ Ó Ø   Ò   Ø ´×ÓÐ Ð Ò µ × ×Ø Ð º ÁÒ Ò Ö Ð¸ Û ¬Ò Ø ÑÓ×Ø ÓÒ ×Ø Ð
    Ô Ö Ó ¹ÓÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÖ  Ú Ò × Ø Ó × Ò Ô Ö Ñ Ø Ö× Ò ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ º
   ¾º     Ó Ò ÙÔ Ø   Ò   ÙÖÚ ÖÓÑ ÔÓ ÒØ ¿¸ Ò ×ØÖ Ó ÙÖ× Ð Ø Ö Ò Ð Ø Ö Ò Ø ×Ø Ô¸ ÙÒØ Ð
          Ð×ØÖ  Ò Ò ×ØÖ Ó ÙÖ × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×ÐÝ Ø ÔÓ ÒØ ½º Ì ÐÓ Ù× Ó    Ø× Ò × Ö   Ù×
        Û Ó ÒÓØ ÐÐÓÛ     Ð×ØÖ ØÓ ÔÖ    Ò ×ØÖ º ÁÒ Ø   Ò ÐÓ ÓÙ× Ö ÓÒ ÓÖ Ø ×ØÖ   ع
        Ð     Û Ð Ö ´ × µ¸ ÔÔÖÓ    Ò ÔÓ ÒØ ¾¸ Ø   Ð×ØÖ   ÓÐÐ × ÓÒ  ÓÑ × Ò Ö × Ò ÐÝ
        Ø Ò ÒØ Ð Ò Ò ØÙÖ ¸ ÙÒØ Ð Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÔÔ Ö× Ù ØÓ Ø ×Û Ò ÓÓØ Ò Ú Ö Ö ¹ Ñ Ö Ò
         ÖÓÑ ÙÒ Ö Ø   ÖÓÙÒ ×ÙÖ º ÁÒ Ò Ö Ð¸ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÙÖÚ × Ò Ø ÔÓ ÒØ× Û Ö ÓÒ ÓÖ ÒÓØ Ö
         ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Û Ð Ò Ñ Ö Ò ÐÐÝ Ð׺
   ¿º     ÔÔÖÓ Ò ÔÓ ÒØ× ¿ Ò Ø       Ø Ý Ð × ×ÐÓÛ ÓÛÒ Ò Ú ÒØÙ ÐÐÝ Ò º Ì ×ØÖ   عÐ
        ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÔÔÖÓ   Þ ÖÓ ×Ø Ô Ð Ò Ø º Ì   Ò  ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÔÔÖÓ   Ø Û Ö Ò ×ØÖ
        Ó ÙÖ× ÑÑ    Ø ÐÝ Ø Ö   Ð×ØÖ ´ Ò Ø Ð ×Û Ò × Ò Ò ×Û Ò Ø     Ú ÐÓ Ø × Ö ×Ù
        Ø Ø Ø ×Û Ò Ð ÛÓÙÐ ÝÔ Ö ÜØ Ò ÑÑ         Ø ÐÝ Ø Ö  Ð×ØÖ ¸ ÑÓØ ÓÒ Û × ÐÐÓÛµº
        ÈÓ ÒØ× ¿ Ò   Ö Ø ×ÐÓÛ ×Ø Ø× ÓÖ ÓØ Û Ð Ö׺ ÓÖ Ø × Û Ð Ö׸ Ø ×ÐÓÛ ×Ø Û Ð Ò
        × ÒÓØ Ø Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ º
    º Ì Û Ð Ö× Ó ¬ ÙÖ        Ú ÒÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÐÓÛ ×ÓÑ Ñ Ò ÑÙÑ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ¸ ´­Ñ Ò    ¼ ¼½
     ÓÖ Ø ×ØÖ عР       Û Ð Ö Ò ­Ñ Ò ¼ ¼¾¼ ÓÖ Ø  Ò  Û Ð Öµº


        Ï Ð   Ò   Ø Æ    Ö¹   ÖÓ ËÐÓÔ ×
 ÒÖ Å    Ö¹Ð Û Ð Ò Ñ    Ò ×Ñ׸ Ð Ø ÓÒ × Ù×Ø × Ù×× ¸ ØÝÔ          ÐÐÝ Ú ÒÓ ×Ø Ý
Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× ÐÓÛ ×ÓÑ ÒÓÒÞ ÖÓ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ Ø Ù׸ Ø Ý Ú ×ÓÑ Ò            Ö ÒØ ÒÓÒÞ ÖÓ Ò Æ¹
 Ò Ýº ÙØ Ø ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö Û Ø Ò Ð Ð ÓÖ ÒÓÒ¹Ò Ð Ð ÓÓØ Ñ ××           Ò Û Ð ÓÒ Ö ØÖ Ö ÐÝ
×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º Ï ÒÓÛ ÓÒ× Ö Ø ÔÓ×× Ð ØÝ Ó ÑÓÖ    Ò Ö Ð ×ØÖ         عР   Ò Ò
Û Ð Ö× Ò    Ô Ð Ó Û Ð Ò Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º

 º½ Æ ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ò
 × ÑÓÒ×ØÖ Ø Ò ÓÑÔ Ò ÓÒ Ô Ô Ö Ý       ØØ Ö  Ò  Ö ´½ µ¸ ÒÝ Å     Ö¹Ð Û Ð Ò
Ñ   Ò ×Ñ Ø Ø × Ô Ð Ó Û Ð Ò ÓÒ Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ÑÙ×Ø Ó ×Ó ×ÐÓÛÐÝ ´ × ­ ¼ ×Ó
ÑÙ×Ø Ú ¼µº ÓÖ Ø ×ÐÓÛ ÑÓØ ÓÒ× Ø Ò Ö¹Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ò ¸ Ö Ú ØÝ ÓÖ × ÓÑ Ò Ø ÓÚ Ö Ò ÖØ
 ÓÖ ×º × Ö ×ÙÐظ Ø Û Ð Ö ÑÙ×Ø     ÐÓ× ØÓ ×Ø Ø ÕÙ Ð Ö ÙÑ Ø ÐÐ Ø Ñ ×º ÁÒ Ø Ð Ñ Ø Ó
 Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ×Ø Ô× ÓÒ Ò Ò¬Ò Ø × Ñ Ð ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ¸ Ø Û Ð Ö ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ ÑÙ×Ø ÔÔÖÓ   ×Ø Ø
 ÕÙ Ð Ö ÙÑ ×Ø Ò Ò ÓÒ ÓÒ Ð º ÙÖØ Ö¸ Ò Ø × ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ Ø   Ò ÑÙ×Ø ÓÒ Ø     ÓÙÒ ÖÝ
  ØÛ Ò ÐÓ    Ò ÙÒÐÓ  º Ò ÐÐݸ Ô ÚÓØ Ò Ó Ø ×Û Ò Ð ÑÙ×Ø ÒÓØ Ù× ÒØ ÖÔ Ò ØÖ Ø ÓÒ
´ØÓ ¬Ö×Ø ÓÖ Öµ ÓÖ Ð×ØÖ  ÓÙÐ ÒÓØ Ó Ø Ò º Ì × Ú × Ù× Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ×
ÓÒ Ø   ÓÑ ØÖÝ Ò Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ¾ Û Ð Ö Û Ø ÕÙ Ð Ð × ÓÖ Û     Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ò
Ñ    Ø ÔÓ×× Ð º Ì Ñ   Ò ×Ñ ÑÙ×Ø Ú    ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ Û Ö ¸ Û Ø Ô Ö ÐÐ Ð Ð × Ò     ÓØ
   Ø ØÓÙ Ò Ø   ÖÓÙÒ Û Ø ÓÙØ ÒØ ÖÔ Ò ØÖ Ø ÓÒ ´× ¬ ÙÖ × ´ µ Ò ´ µµ
   ½º Ì ÓÓØ ÓÒØ Ø¸ Ø      Ô Ò Ò Ø ØÓØ Ð ÒØ Ö Ó Ñ ×× ´ ѵ Ö ÓÐÐ Ò Ö ÓÒ Ð Ò Ø Ø
    × ÓÖØ Ó ÓÒ Ð ØÓ Ø   ÖÓÙÒ ´ ÓÖ Ö ÙÐ Ö Ø¸ Ø ÓÓØ ÒØ Ö × Ð×Ó ÓÒ Ø ÖÓÙÒ ¹ Ô¹ Ñ
    ÐÒ µ
   ¾º ÓÖ Ò  Û Ð Ö× Ø Ð Ò ÓÒÒ Ø Ò Ø  Ò  Ò        Ò Ø  × Ò ÒØ Ö Ó Ñ ×× × Ô Ö ÐÐ Ð
    ØÓ Ø ÖÓÙÒ ¹ Ô¹ Ñ Ð Ò Ò Ø  Ò ×ØÓÔ ÑÙ×Ø        ØØ   ÓÙÒ ÖÝ Ó Ò Ñ Òغ
Ì × ×Ø Ø ×¹ × Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÒ Ø Ñ ×× ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÒÓØ Ù Ö ÒØ Ø Ø Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ
Û Ð Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ü ×Ø Ò Û Ó ÒÓØ ÒÓÛ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ× Ø Ø Ù Ö ÒØ ×Ù ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ ÁÒ
ÓÙÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒ׸ ÓÛ Ú Ö¸ × Ò× Û  Ñ Ø Ø Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׸ Ò Û Ó× ÒØ Ö Ó Ñ ××
 × ÐÓ× ØÓ Ø   Ô¸ Ú Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× ÓÖ Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º
  Ì Ñ    Ò ×Ñ× ÒÚ ×Ø Ø  Ý Ó×Û Ñ Ø Ðº ´½ µ Ò Ó×Û Ñ Ø Ðº ´½ µ × Ø × Ý Ø ×
Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ׸ Ò ÔÖ ×ÙÑ ÐÝ Û Ð Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º

  º¾ ÌÙÒ Ò Ñ ××¹ ×ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÖ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ò
Ì  Û Ð Ö× Ó ¬ ÙÖ ¿¸ Û Ó× ÐÓ Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö × ÓÛÒ Ò ¬ ÙÖ ¸ Ò       Ñ Ø Ñ Ø ÐÐÝ
  ÓÖÑ   ´ ÝÔ Ö ÑØÖ    Ò ×µ ÒØÓ Û Ð Ö× Ø Ø Ñ Ø Ø ×Ø Ø × ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ
ÛÐ Ò   ×Ö    ÓÚ º Ï ÓÙÒ ÒÙÑ Ö ÐÐÝ Ø Ø ÓØ Ó Ø × ØÙÒ Û Ð Ö× Ó Ò        Ú
Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× Ø Ò Ö¹Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ×º ÁÒ Ø × ÒÙÑ Ö Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ׸ ×ÓÑ Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ×
 Ö Ú ÓÐ Ø ´× ÔÔ Ò Ü µ¸ Ò ×Ó ÓÒ ÒÒÓØ ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÐÐÝ Ú Ö Ý Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ
Û Ð Ò ÓÖ Ø × ÑÓ Ð× Û Ø ÓÙØ     Ò ×ÓÑ Ñ Ò Ñ Ð ØÙ Ø ÓÒ ÓÖ ÓÒØÖÓк Ì × ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ø×
 Ú × Ñ Ð Ö Ò ØÙÖ × ØÓ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ø× ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö    Û Ð Ö × ØÛÓ Ø Ý Ð ×
 Ø ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ó ­ ¼ ¼ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô¸ ÐÓÒ ¹Ô Ö Ó Ý Ð × ×Ø Ð Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸
Û Ð Ø × ÓÖع×Ø Ô¸ × ÓÖØ¹Ô Ö Ó Ý Ð × ÙÒ×Ø Ð º Ì Ù× Ø   ÙÖÚ × Ó ¬ ÙÖ Ñ Ý Ú Û     ×
×ÓÑ Û Ø ÓÖÑ Ú Ö× ÓÒ× Ó Ø Ó× Ö ÔÓÖØ ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö Ò Ö       Ø Ðº ´½ µº ÁÒ
Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ Ø ÔÐÓØ× Ò ¬ ÙÖ × ÓÛ Ø ÚÓÐÙØ ÓÒ Ó Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ÙÖÚ × Ó Ø ØÙÒ     Ò ÛÐ Ö
´¬ ÙÖ µ × Ø × ØÙÒ ÒØÓ Ø ÓÖ Ò Ð Ò        Û Ð Ö Ó ¬ ÙÖ º × Ø Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ¹ Ô Ð
Û Ð Ö × ØÙÒ ¸ Ø    Ö Ô ×  Ò × Ô Ò Ø ÓÐÐÓÛ Ò Û Ý׺
   ½º ÁÒ ¬ ÙÖ × ´ µ¹´ µ Ø Ù×Ô Ø Ø ÓÖ Ò Ö × Ò Ø ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ× × Ô Ö Ø º Ì ÐÓÒ ¹×Ø Ô
    ×ÓÐÙØ ÓÒ Ö Ñ Ò× ×Ø Ð ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ÙØ × Ø× ØÓ Ø Ö Ø Ò ÒÓ ÐÓÒ Ö ÜØ Ò ×
    ØÓ Þ ÖÓ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ º Ð×Ó¸ Ò ÙÒ×Ø Ð Ö ÓÒ ÔÔ Ö× ÓÒ Ø × Ö Ò  Ø Ú ÖÝ ÐÓÛ ×Ô ×º
   ¾º Ì × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ Ð×Ó × Ø× ØÓ Ø Ö Ø Ø ÔÓ ÒØ ÓÒ Ø × ÙÖÚ Û Ö Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ
    Ø ÖÑ Ò Ø × ´Û Ö   Ð×ØÖ Ò Ò ×ØÖ  Ö × ÑÙÐØ Ò ÓÙ×µ × Ø× ÙÔ Ø ÑÓÖ ÓÖ Ð ×× × Ñ ¹
    × Ô   ÙÖÚ º
   ¿º   Ø   Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ ¬ ÙÖ × ´ µ¹´ µ¸ Ø ØÛÓ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ö Ò × Ø ÐÓ× Ö Ò Ú ÒØÙ ÐÐÝ
     ØÓÙ   Ø ×ÓÑ Ö Ø Ð ØÙÒ Ò Ú ÐÙ Ø      ÙÖÚ × Ø Ò ×ÔÐ Ø ÒØÓ ØÛÓ Ò Û ×ÓÐÙØ ÓÒ Ö Ò ×º
      × Ø Û Ð Ö × ¹ØÙÒ ÙÖØ Ö¸ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÒØ ÒÙ ØÓ × Ô Ö Ø º Ì         ¹ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ
     ×ÓÐÙØ ÓÒ Ö Ò ÔÖ ×ÙÑ ÐÝ ÓÒØ ÒÙ × ØÓ Ü ×Ø Ø ×Ø ÐÐ      Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ø Ò × ÓÛÒ Ò
     ¬ ÙÖ ´ µº

  º¿    ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ö×
   ÙÖ ½½ × ÓÛ× × ÓÖع×Ø Ô Ò ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ø      ÓÚ Ñ ÒØ ÓÒ ØÙÒ    ×ØÖ  ع
Ð    ´ µ Ò Ò ´ µ Û Ð Ö׸ Ø ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö Ó    Ö      Ø Ðº ´½ µ ´ µ¸ Û   × ØÙÒ
 Ý ¬Ò Ø ÓÒ¸ Ò ØÛÓ ÓØ Ö ØÙÒ ×ØÖ Ø¹Ð ÑÓ Ð× ´ Ò µº Ì Ô Ö Ñ Ø Ö× ÓÖ               Ó
Ø × ØÙÒ Û Ð Ö× Ö Ð ×Ø Ò Ø Ø Ð Ó ¬ ÙÖ º ÓØ Ð Ò Ö Ò ÐÓ ¹ÐÓ ÔÐÓØ× Ó Ø Ø             Ö
× ÓÛÒº
  Ï Ó × ÖÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò
   ½º  ÐÐ Ó Ø × Û Ð Ö×  ÒÛ Ð  Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º
   ¾º Ì × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ò ÑÓ Ð ´ µ × Ø ÓÒÐÝ ÓÒ     Û Ø ÓØ   Ø× Ú Ò ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ½ ¿ º
    Ì Ø ×¸ Ø × ÓÖØ ×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÓÛÒ Ò ¬ ÙÖ   ´ µ ØÙ ÐÐÝ × ÕÙ Ð Ø Ø Ú « Ö Ò ÖÓÑ
    Ø  ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÔÐÓØ ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö   Ò Ö   Ø Ðº ´½  µ Ò Ø Ø Ø × ÓÖØ ×Ø Ô
    ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ð Ò Ö Ö Ø Ö Ø Ò Ù ¹ÖÓÓØ Ò Ö Ø    ÓÖ Òº
   ¿º   Ø Ø ×Ñ ÐÐ ×Ø ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ø ØÙÒ ×ØÖ     عР  Û Ð Ö× Û Ø ¬Ò Ø ÓÓØ Ñ ×× ´ ¸ ¸
      Ò µ      Ú ÓÒ  Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ Û Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ´Ø × ÓÖع×Ø Ô Øµ Ò ÓÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ
     Û Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ½ ¿ ´Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Øµº Ø ×Ø Ô Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ´­ ¼ ¼½µ¸ ÐÐ Ø
       Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ú ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ½ ¿ × × Ò ÑÓ×Ø Ð ÖÐÝ Ò ¬ ÙÖ ½½´ µº ÁÒ × Ø ÓÒ ¸ Û
      ÜÔÐ Ò Ø × × Ð Ò Ô ØØ ÖÒ× ÙÖØ Öº
   º Ì ØÙÒ    Ò Û Ð Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ× ´ µ × Ñ ØÓ ÓÐÐÓÛ × Ñ Ð Ö Ô ØØ ÖÒ ØÓ Ø ×ØÖ     عÐ
    ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ò ¬ ÙÖ ½½ Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ð Ò Ø × Ó Ø ØÙÒ
     Ò   Û Ð Ö Ö ÒÓØ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º ´ÆÓØ ÓÛ Ø    Ò
      Ø ÙÖÚ ØÖ Ð× Ó« Ø Ø Ð Ø Ó Ø ÔÐÓغµ ÆÙÑ Ö Ð Ö ×ÙÐØ× Ò     Ø Ø Ø Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ ×ÐÓÛÐÝ
      Ò × ØÓ Ð Ò Ö × Ð Ò Ø ÜØÖ Ñ ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ´­ ¼ ¼¼¼½ µº ËØÖ ØÐÝ ×Ô     Ò
    Ø Ò¸ ÓÖ Ø   Ò Û Ð Ö¸ ÓØ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ò × ÓÖع×Ø Ô Ø× Ú ×Ø Ô Ð Ò Ø × » ­ ¸
     ÐØ ÓÙ Ø ÐÓÒ Ö Ô Ö Ó    Ø Ò × Ø× × Ð Ò ÖÓÑ Ù ÖÓÓØ ØÓ Ð Ò Ö Ø ÜØÖ Ñ ÐÝ ×Ñ ÐÐ
     ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º
   º   ÐØ ÓÙ Ø × ÒÓØ × ÓÛÒ Ò Ø ÔÐÓØ׸ ÐÐ Ó Ø ØÙÒ ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø×     Ú   ÖØ Ò ÖÓÙÒ ¹
     ×ÐÓÔ  ÐÓÛ Û  Ø   Ø × ×Ø Ð ´ ÓÛÒ ØÓ Þ ÖÓ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ µº
   Ú ÒØ ØÔ ÖÓ × Û       ÙÒ Ø ÓÒ Ó ­ ¸ Ò Ö Ý Ð Ò × ÓÛ× Ø Ø ÓÖ Ø× Û Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø
» ­½ ¿¸  Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð ÔÓÛ Ö ÓÒ×ÙÑ × » ´×Ô µ ¸ Û Ð ÓÖ Ø× Û Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ¸ ÔÓÛ Ö
» ´×Ô  µ¾ º Ì Ù׸ ÓÖ   Ú Ò ×Ñ ÐÐ ×Ô ¸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø× Ö ÑÙ ÑÓÖ Æ ÒØ Ø Ò Ø
× ÓÖع×Ø Ô Ø׺


      Ò Ö Ý     Ð ÙÐ Ø ÓÒ×    Ò  Ë   Ð Ò   ÓÖ Æ   Ö¹   ÖÓ¹ËÐÓÔ
     Ï Ð   Ò
ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ¸ Û Ö Ú Ø × Ð Ò ÖÙÐ × Û     Û ÑÓÒ×ØÖ Ø     ÓÚ Û Ø ÒÙÑ Ö Ð × ÑÙÐ Ø ÓÒ׺
Ì   Ý ØÓ Ø × × Ù×× ÓÒ × Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó ÓÐÐ × ÓÒ Ð ×× Ô Ø ÓÒ¸ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ø Ð×ØÖ º    Ù×
 Ò  Û Ð Ö× Ú Ø Ö Ò × ÐÓ      Ø  Ð×ØÖ ¸ Ø   × Ù×× ÓÒ ×Ø ÖØ× ÓÒÐÝ Û Ø ×ØÖ Ø¹Ð
Û Ð Ö׺

 º½ Ì      ÓÒØ Ø Ñ ×× Ñ ØÖ Ü
Ï ÖÚ Û Ö Ø  ÓÒØ Ø Ñ ×× Ñ ØÖ Ü ÓÖ ÓÐÐ × ÓÒ× ´× ¸ º º¸ Ö  ´½ ½µ¸ ÖÓ Ð ØÓ ´½         µ¸
 ØØ Ö ´½ µ Ò   ØØ Ö  Ò ÊÙ Ò ´½ µ ÓÖ ÑÓÖ    Ø Ð× Ò Ö Ö Ò ×µº                         ½¼
 Æ Ð ØÒ     ÓÖ ÓР׸ ÒØÖ Ô Ø Ð¸ Ò Ö Ú Ø Ø ÓÒ Ð Ø ÖÑ׸ Ø Ð Ö Ø ÓÒ           Ó Ø  ÑÔ Ò Ò
ÓÒØ Ø ÔÓ ÒØ    Ò ¬ ÙÖ  × Ö Ð Ø ØÓ ÔÓ×× Ð ¬Ò Ø ÓÒØ Ø ÓÖ    Ý
                        Å
Û Ö Å × Ø ´ Ò Ö ÐÐÝ ÒÓØ ×ÓØÖÓÔ µ ÓÒØ Ø Ñ ×× Ñ ØÖ Üº Ð ÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÛÓÖ              ×ÓÖ   Ý
Ø × ÓÖ Ò ÓÐÐ × ÓÒ Ó Ú Ò × Ò ÐÝ × ÓÖØ ÙÖ Ø ÓÒ ÑÔÐ × Ø Ø¸ Ø Ú ÐÓ ØÝ Ó               Ù×Ø ÓÖ
 ÓÐÐ × ÓÒ × Ü ÓÛÒ Ø ×ÐÓÔ Ò Ý ÒÓÖÑ Ð ØÓ Ø ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ò ¬ ÙÖ ¸ Ø Ò Ø              Ò Ö Ý ÐÓ×Ø
 Ò Ò Ò Ð ×Ø ´Ü Ø Ö Ý Ø Ö ¼µ ÓÐÐ × ÓÒ ×
                        ½ ¢ £ Ž½ Ž¾          Ü
              Ð×ØÖ  Ò Ö Ý ÐÓ××    Ü Ý                         ´ µ
                        ¾   ž½ ž¾          Ý
                                 ßÞ
                                 Å
ÁÒ  Ò Ö Ð Å × ¾ ¢ ¾¸ ×ÝÑÑ ØÖ ¸ ÔÓ× Ø Ú × Ñ ¹ ¬Ò Ø ´ Ò Ö ÐÐÝ ¬Ò Ø µ Ñ ØÖ Ü Ò Ø Ù×
 × ØÛÓ ÑÙØÙ ÐÐÝ ÓÖØ Ó ÓÒ Ð   ÒÚ ØÓÖ׺ Å Ô Ò × ÓÒ Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó Ø Û Ð Ö × Û ÐÐ ×
Ø× ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ ´ º º¸ ÓÒ ×Ø µº Ø  Ð×ØÖ ¸ ×Ø Ø º Ì  ÓÐÐ × ÓÒ ÓÒØ Ø Ò ÖØ Ñ ØÖ Ü Å ×
ÙÒ Ø ÓÒ Ó ×Ø ¸ ÙØ × Ò ×Ø × ×Ñ ÐÐ Û ÛÖ Ø
                  Å´ ×Ø µ   Å´¼µ · Ç´ ×Ø µ                     ´½¼µ
Û Ö Å´¼µ × Å Ò Ø Ð Ñ Ø × ×Ø ¼º
   ÓÖ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ¹ Ô Ð Û Ð Ö׸ Ú ÖØ Ð ÓÖ    ÓÒ Ø Û Ð Ö Û ÐÐ Ù× Ø      ÒØ Ö Û Ð Ö ØÓ
   Ð Ö Ø Ò Ø Ý ´ÓÖ ½µ Ö Ø ÓÒº Ì Ù× Ø Ý Ö Ø ÓÒ × Ò    ÒÚ ØÓÖ Ó Å¸ Ø ´Ü ݵ ÓÓÖ Ò Ø
×Ý×Ø Ñ    ÓÒ Ð Þ × Å¸ Ò Å½½ ÑØÓØ ¸ Ø ØÓØ Ð Ñ ×× Ó Ø Û Ð Öº Ì Ü ´ÓÖ ¾µ Ö Ø ÓÒ ×
 Ð×Ó Ò    ÒÚ ØÓÖ Ò Å¾¾ × ×Ñ ÐÐ Ö Ø Ò Å½½ º ÓÖ ×ØÖ    عР   ¸ ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö Û Ø
×Ñ ÐÐ ÓÓØ Ñ ×× ´ × ÓÒ× Ö Ò ×Ù × Ø ÓÒ º½µ¸ ž¾ × ´ ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÓÓØ Ñ ×× Ò
 × Ø ×Ø Ò    Ò Ð Ó × ØÓ Þ ÖÓµ ÕÙ Ð ØÓ Ø ÓÓØ Ñ ×׺ ÆÓØ Ø Ø¸ × Ò Ø Ü Ò Ý Ö Ø ÓÒ×
 Ö    ÒÚ ØÓÖ Ö Ø ÓÒ׸ Û    Ú Å½¾ ž½ ¼¸ º º¸ Å ×     ÓÒ Ðº ÁØ ÓÐÐÓÛ× Ø Ø Ø   ÒÖ Ý
 ×× Ô Ø Ò Ø ÓÓØ ÓÐÐ × ÓÒ × ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ ÕÙ Ð ØÓ
                        ½    ½
               Ð×ØÖ  Ò Ö Ý ÐÓ××  Šܾ · ž¾ Ý ¾             ´½½µ
                        ¾ ½½   ¾
 º¾   Ö Ú Ø ÓÒ Ó × Ð Ò ÖÙÐ ÓÖ ×ØÖ         عР      Û Ð Ö×
ÆÓÛ Û  ÜÔÖ ×× Ü Ò Ý Ò Ø ÖÑ× Ó ×Ø Ò Ø ¸ Ø Ø    Ð×ØÖ  ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ ÙØ Ù×Ø ÓÖ
 Ð×ØÖ  ÙÖ Ò   Ø ÝÐ ´ Ø    ×ظ Ò »ÓÖ Ü Ò Ý ×Ñ ÐÐ Ò ¬ ÙÖ µº ¬Ò Ò Ø Ð Ò Ø Ð
ØÓ Ø   ×Ø Ò  ØÛ Ò Ø  Ô Ò Ø ÓÓØ ÒØ Ö¸ Û Ó Ø Ò
               Ü   Ê´ ×Ø   Ø µ · Ð Ó×   ×Ø ´ ×Ø     Ø  µ
                                                    ´½¾µ
               Ý    Ð × Ò ×Ø´ ×Ø · Ø µ
 ××ÙÑ Ø Ø   × ­ ¼¸ Ø                     £
                Ø Ý Ð ³× ÒÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð ×Ø Ô Ð Ò Ø ×Ø ×         ×ÝÑÔØÓØ ÐÐÝ Ó Ç´­ Ô µ
 ÓÖ ×ÓÑ Ô    ¼º ÙÖ Ò Ø Û Ð Ò ×Ø Ô¸ Ø    Ò ÙÐ Ö Ö Ø × ×Ø Ò Ø          ÑÙ×Ø Ð×Ó  Ç ´­ Ô µ Ø
  Ð×ØÖ ¸ ÓÒ  ÓÖ ÓØ Ó Ø × Ò ÙÐ Ö Ö Ø × Ö Ð×Ó Ó Ø × Ñ ÓÖ Ö Ó            Ñ Ò ØÙ Ç´­ Ô µº ÇÒ
Ø Ö ÓÖ ÜÔ    Ø׸ ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ½¾¸ Ø Ø Ø ÓÓØ Ú ÐÓ ØÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ×          Ð ×
                  Ü Ç ´­ Ô µ Ò Ý Ç ´­ ¾Ô µ                      ´½¿µ
ÌÝÔ ÐÐݸ Ø Ò Ö Ý ÐÓ×× Ò Ø ÓÐÐ × ÓÒ ´ ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ½½µ × Ø Ö ÓÖ Ç´­ ¾Ô µº Ë Ò Ø ÔÓØ ÒØ Ð
 Ò Ö Ý Ú Ð Ð Ô Ö ×Ø Ô × Ç´­ Ô·½ µ ´×Ø Ô Ð Ò Ø ¢ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ µ¸ Ø Ò Ö Ý Ð Ò Ö ÕÙ Ö × Ø Ø
¾Ô Ô · ½¸ ÓÖ Ô ½¸ º º¸ Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ º

                        ½½
  ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÓÖ ×ÓÑ       Ø× Ó ×ÓÑ Û Ð Ö× Ø Ñ Ý ÔÔ Ò Ø Ø¸ ØÓ Ð      Ò ÓÖ Ö ´ º º¸ ØÓ
Ç ´­ Ô µµ¸ Ü  ¼¸ ÓÖ ×Ø   Ø  ¼º ÁÒ ×Ù   × ×¸ Ø   Ò Ö Ý ×× Ô Ø ÓÒ Ô Ö ×Ø Ô × Ç´­ Ô µº × ÓÖ ¸
Ø ÔÓØ ÒØ Ð Ò Ö Ý Ú Ð Ð Ô Ö ×Ø Ô × Ç´­       Ô·½ µº  Ò Ö Ý Ð Ò Ø Ö ÓÖ Ö ÕÙ Ö × Ô Ô · ½¸
ÓÖ Ô ½ ¿¸ º º¸ Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø      Ò   ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ º Ì Ù׸ Ø × × Ò Ø Ø Ø ÓÒÐÝ ØÛÓ
ÔÓ×× Ð Ø × ÓÖ ×Ø Ô Ð Ò Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ Ô Ö Ô ½ Ò Ô ½ ¿º
  Ì    Ý ØÓ Ø   Ö ÙÑ ÒØ ÓÚ × Ø Ó × ÖÚ Ø ÓÒ¸ Ñ       ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ Ý Ð Ü Ò Ö ´½ µ ÓÖ
Ø ÑÒÑ Ð Ô       Ò Å    Ö ´½ ¼ µ ÓÖ Ø Ö ÑÐ ×× Û Ð¸ Ø Ø¸ ÖÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ ½¾ Ø ÒÓÖÑ Ð
Ú ÐÓ ØÝ Ø    Ð×ØÖ × Ð × Û Ø ×Ø ¢ ×Ø Ò ÒÓØ Ù×Ø ×Ø º

 º¿ Ì × ÓÖع×Ø Ô ÔÓÛ Ö Ð Û ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ÓÖ ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö×
Ë ÓÖع×Ø Ô Ø× ÓÖ ×ØÖ  عР   Û Ð Ö× Û Ø ×Ñ ÐÐ ÙØ ÒÓÒ¹Ò Ð Ð ÓÓØ Ñ ×× × Ò ÔÓ Òع
  Ø Û ÐÐ ØÝÔ ÐÐÝ Ü Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö ÓÒ ØÛ Ò Ø Ð Ò Ö Ò Ù ¹ÖÓÓØ × Ð Ò ×¸ × × Ù××
 Ò × Ø ÓÒ º½º ÓÒ× Ö Ø    « Ø Ó ×Ñ ÐÐ ÓÓØ Ñ ×× Ó Ø Ñ × Ø ØÓØ Ð Ñ ×× ´ Ö ××ÙÑ
ÒÓÒ Ñ Ò× ÓÒ Ð Þ ØÓ ÙÒ Øݵ¸ ÓÒ Ø × ÑÔÐ ×Ø ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Öº Ì Ø ×¸ Ž½ ½ Ò Å¾¾
 · Ó Øº
   ÓÖ ×Ñ ÐÐ ×Ø × ÓÚ ¸ Ø   Ò Ø Ò Ö Ý ×× Ô Ø Ò Ø   ÓÐÐ × ÓÒ ×¸ ØÓ Ð Ò ÓÖ Ö Ò ¸
                     ½  ¾    ¡
                      Ý · ܾ
                     ¾
 ××ÙÑ Ò   ×Ø Ô Ð Ò Ø  ÓÑÔ Ö Ð ØÓ ­ Ô ×  ÓÖ ¸ Û ¬Ò Ø Ø Ò Ö Ý       Ð Ò  Ö ÕÙ Ö ×
                  ­ Ô·½ Ç ´­ Ô · ­ ¾Ô µ

ÓÖ
                    ­ ¿Ô ½ · ­ Ô ½  Ç´½µ
 ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÙØ ¬Ü ¸ Ø × ÜÔÖ ×× ÓÒ ÑÔÐ × Ô ½ × ­       ÓÑ × Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ    ÐÐ ´ º º¸ ×Ø Ô Ð Ò Ø
» ­ Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×µº ÇÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ÙØ ¬Ü ­ ¸ Ø          × Ð Ò Ú ÒØÙ ÐÐÝ
Ö Ú ÖØ× ØÓ Ô ½ ¿ × ÔÔÖÓ       × Þ ÖÓº Ì ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ó ÙÖ× Û Ò Ø ØÛÓ Ð      Ø Ò × Ø ÖÑ×
 ÓÚ Ö ÓÑÔ Ö Ð ¸ ÓÖ      Ç´­ ¾Ôµ¸ Ò Û    × Ð ÖÐÝ Ô ½ ¿º Ì Ù׸ Ø       ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ó ÙÖ×
Û Ò    Ç ´­ ¾ ¿ µ¸ ÓÖ ­ Ç´ ¿ ¾ µ × ÒÙÑ Ö ÐÐÝ ÑÓÒ×ØÖ Ø Ò × Ø ÓÒ º½º

 º   ÜØ Ò× ÓÒ Ó × Ð Ò Ö ÙÑ ÒØ ØÓ Ò           Û Ð Ö×
ÃÒ Û Ð Ö× ×× Ô Ø Ò Ø Ò Ö Ý Ò ÓÐÐ × ÓÒ× Ø ÓØ          Ð×ØÖ   Ò Ò ×ØÖ º ÓÖ Ð×ØÖ ¸
Ø   Ò Ö Ý ÐÓ×× Ð ÙÐ Ø ÓÒ× × Ö     ÓÚ ×Ø ÐÐ ÓÐ Ø ÔÖ ¹ ÓÐÐ × ÓÒ Ú ÐÓ Ø × Ö      Ø ÖÑ Ò
 ÖÓÑ Ø ×ØÖ     عР  ÓÖ ØÛÓ¹Ð Ò ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ¸ ÙØ Ø Ñ ØÖ Ü Å Ó ÕÙ Ø ÓÒ          × ØÓ
  Ð ÙÐ Ø ÓÖ Ø Û Ð Ö Ò Ø Ö ¹Ð Ò ÑÓ × Ò Ø Ò Û ×Û Ò Ð × ÒÓØ ÓÒ×ØÖ Ò            ØØ   Ò
´Ø × ×     ÖÐÝ ×Ñ ÐÐ « Ø ÓÒ Å¸ Ø     Ô Ñ ×× × Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ð Ö µº
   ÓÖ Ò Û Ð Ö׸ Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ Ô¸ Ø Ò Ø ÓÐÐ × ÓÒ ÐÓ×× × Ø Ò ×ØÖ
 × Û ÐÐ ×   Ð×ØÖ   Ö   ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø Ö ­ ¾Ô ¸ ÓÖ ­ Ô ¸ ÓÖ Ô Ö Ô× Ú Ò    Ö ÓÖ Ö¸ ×
­   ¼º Ç Ø × ¸ Ø    Ð×ØÖ ÐÓ×× × Ö ÐÖ Ý ÒÓÛÒ ØÓ        Ø Ð ×Ø Ç´­ Ô µº Ì Ù׸ Ø  ØÓØ Ð
ÐÓ×× × Ô Ö ×Ø Ô Ö Ø Ö Ç´­ ¾Ô µ ÓÖ Ç´­ Ô µ¸ Ð    Ò ØÓ Ô ½ ÓÖ Ô ½ ¿¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ ÓÙÖ
× ÑÙÐ Ø ÓÒ׸ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ¹ Ô Ð Ò     Û Ð Ö× Ð×Ó Ú ÓÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ø Ò ÖÐÝ Ó Ý× Ø          ¹
 Æ Ò Ý ´Ô ½ ¿µ × Ð Ò ÓÚ Ö Ø Ö Ò Ó ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ô Ø Ò Ø ¬ ÙÖ ×º Ø Ú Ò ×Ñ ÐÐ Ö
 ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ø   Ò ÓÐÐ × ÓÒ Ú ÒØÙ ÐÐÝ ÓÑ Ò Ø × Ò Ô ½ × Ð Ò × Ö ÓÚ Ö ¸ × Ñ ÒØ ÓÒ
 ÒØ   ÓÑÑ ÒØ× ÓÒ ¬ ÙÖ ½½ Ò × Ø ÓÒ º¾º
   ËÙÑÑ Ö Þ Ò ¸ Ò Ø Ð Ñ Ø ­ ¼ ÓØ Ø Ò ÒØ Ð       Ð×ØÖ   Ò Ò ×ØÖ     Ú Ò Ö Ý ×× Ô ¹
Ø ÓÒ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ú¾ Ò Ø Ù× ÓÑ Ò Ø Ø     ×× Ô Ø ÓÒ ÓÑÔ Ö ØÓ Ø     Ô¹ ­ Ø ÓÒ Ö Ð Ø

                         ½¾
 ×× Ô Ø ÓÒ ´Û   × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ú µº Ì Ù׸ ÓØ  Ø× Ó Ø  Ò Û Ð Ö Ú ÐÒ Ö× ÐÒ
  ØÛ Ò ­ Ò   £ Ò Ø Ð Ñ Ø ­ ¼º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ñ ×× × Ó Ø Ð × ´ × ÓÑÔ Ö ØÓ Ø    Ô Ñ ××µ
 Ö Ö Ð Ø Ú ÐÝ ÐÓÛ¸ Ò Ø Ð Ò Ú ÐÓ ØÝ Ø Ò ×ØÖ     × ÐÓÛ¸ ×Ó Ø ×Ô × Ø Û   Ø  Ò ×ØÖ
 ×× Ô Ø ÓÒ ÓÑ Ò Ø × Ø Ú ÒÓÖÑ Ð ÓÐÐ × ÓÒ Ö ÜØÖ Ñ ÐÝ ×Ñ Ðк Ì Ù׸ ÐÐ Ò     Û Ð Ö× Ö
Ñ Ø Ñ Ø ÐÐÝ Ö Ð Ø Ú ÐÝ Ò Æ ÒØ Ò Ø Ð Ñ Ø ­     ¼ Ú Ò Ø ÓÙ Ø ÐÓÒ ×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ ×
Ð Ö Ö Ò Ó ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Û Ö Ø × « Ø Ú ÐÝ Ð      Ò Æ ÒØ ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ò Ð ×× Û Ð Öº


       Ó× Ò ÌÙÒ      ÃÒ     Ï Ð    Ö×
Ä Ø ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö Ò Ö       Ø Ðº ´½ µ Ò    Ö   Ø Ðº ´½  µ¸ Ò Ø Û Ð Ö× Ó
Ì Ù ÐÓØ Ø Ðº ´½ µ Ò Ó×Û Ñ Ø Ðº ´½ µ¸ Û       Ú ÓÙÒ    Ö Ø Ø ØÙÒ  Ò  Û Ð Ö× Ò
 Ð×Ó Ü Ø Ô Ö Ó ÓÙ Ð Ò Ò ÔÔ Ö ÒØÐÝ      ÓØ   ظ × × ÓÛÒ Ò ¬ ÙÖ ½¾º
   Ø ×Ñ ÐÐ ÒÓÙ  ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Ø Ô Ö Ó ¹ÓÒ   Ø Ý Ð × Ö ×Ø Ð º Ì Ô Ö Ó ¹ÓÒ ÑÓØ ÓÒ
  ÓÑ × ÙÒ×Ø Ð Ø ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ Ó ÓÙØ ¼ ¼ ¸ ÙØ ×Ø Ð Ô Ö Ó ¹ØÛÓ Ø ÔÔ Ö׸ ÓÐÐÓÛ Ý
 ×Ø Ð Ô Ö Ó ¹ ÓÙÖ Ø¸ Ò ×Ó ÓÒ ´× ¬ ÙÖ ½¾µº Ì Û Ð Ö ÓÒØ ÒÙ × ØÓ Ú ×Ø Ð Ô Ö× ×Ø ÒØ
Û Ð Ò ´Ø Ø ×¸ ÒÓØ ÐÐ Ò ÓÛÒµ ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ø ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ó ÙÔ ØÓ ÓÙØ ¼ ½¼¿º Ø        Ö
 ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Û ÓÙÐ ÒÓØ ¬Ò Ô Ö× ×Ø ÒØ Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× ÓÖ Ø × Ò       Û Ð Öº Ì Ô Ö Ó ¹
 ÓÙ Ð Ò Ó ÙÖ× Ø     Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ø Ò ÓÖ Ø ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö Ò Ö      Ø Ðº ´½ µ
Û Ö Ø ¬Ö×Ø Ô Ö Ó ¹ ÓÙ Ð Ò Ó ÙÖ× Ø ­ ¼ ¼½ Ò Ø        ÓØ   Ø × Ø ÓÙØ ­ ¼ ¼½ º
   Ì   Ü ×Ø Ò Ó   ÓØ ÑÓØ ÓÒ× ×Ù ×Ø× Ø Ø Ø    ×Ø ÔÔ Ò ×ØÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ    Ö ××  Ý
Å    Ö ´½ ¿µ Û Ø  Ø Ú ØÓÖÕÙ ÓÒØÖÓÐ Ñ Ø Ú Ô ×× Ú ÓÖ Ò ÖÐÝ Ô ×× Ú ×ÓÐÙØ ÓÒ× ´ × Ð×Ó
Ñ ÒØ ÓÒ Ò Ö      Ø Ðº ´½  µµº Ì Ø × ØÓ × Ý¸ Ñ ÒÝ « Ö ÒØ × ÕÙ Ò × Ó × ÓÖØ Ò ÐÓÒ
×Ø Ô× Ñ Ý Ö    ÐÝ Ú Ð Ð ÝÒ Ñ ÑÓØ ÓÒ× ÓÖ Ø Û Ð Ö Ò ÓÒÐÝ ×Ñ ÐÐ ÑÓÙÒØ Ó ÓÒØÖÓÐ
 ÒÖ ÝÑÝ Ò       ØÓ ÑÓÚ Ø ×Ý×Ø Ñ ØÖ ØÓÖÝ ÖÓÙÒ Ø       ÓØ ØØÖ ØÓÖ ØÓ    Ú ÒÝ
  × Ö ÓÒ Ó Ø × × ÕÙ Ò ×º


     × Ù×× ÓÒ    Ò   ÓÒ ÐÙ× ÓÒ×
ÁÒ Ö Ñ ÒØ Û Ø Å     Ö ´½ ¼ µ Ò ´½ ¼ µ¸ ÓÖ ÐÐ Ø ÑÓ Ð× Û ×ØÙ      Ø Ú ÖÝ  ÖÓÙÒ ¹
×ÐÓÔ ¸ Û ÓÙÒ ÒÓ ÑÓÖ Ø Ò ØÛÓ ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ Ô Ö Ó ¹ÓÒ     Ø Ý Ð ×º ÁÒ ÓÙÖ ÒÙÑ Ö   Ð Ø ×Ø׸
 ÐÐ Û Ð Ö× Ø Ø Ô ×× Ø ×Ø Ø ×¹ × Ò ×× ÖÝ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ Û Ð Ò ´ØÙÒ Ò µ    Ò   Ú
 ÒØ Ö Ó Ñ ×× ÒÓØ ØÓÓ Ö ÖÓÑ Ø  Ô¸ Û Ø ÓÖ Û Ø ÓÙØ Ò ×¸ × Ö Ø ÓÐÐÓÛ Ò     Ö  Ø Ö ×Ø ×
´× Ø Ø Ð Ò ¬ ÙÖ ½¼µ
  ¯  ÌÛÓ  Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ü ×Ø Ø ÐÐ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º Ì Ø ×¸ Ø ×Ø Ø × × Ò ×× ÖÝ
    ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Æ Ò Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ × Ñ ØÓ    Ò ÖÐÝ ×ÙÆ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ× ÓÖ Ô Ö ØÐÝ
    Æ ÒØ Û Ð Ò º
  ¯   ÓÖ Ö ×ÓÒ× Û Ó ÒÓØ ÙÒ Ö×Ø Ò ´Ô Ö Ô× ×ÓÑ ÓÛ × Ò ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø × ÐÐÝ Û Ð³×
    ÐÓÒ ¹Ô Ö Ó  Ø  Ö Ø Ö ×Ø × Ò Å  Ö ´½ ¿µµ¸ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ö Ø ÖÞ Ý
    ×× ÒØ ÐÐÝ ÒÓÖÑ Ð ÓÓØ ÓÐÐ × ÓÒ׺ Ì Ö ÓÖ Ø × ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ½ ¿ Ò ÓÒ×ÙÑ × ÔÓÛ Ö
    È ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ú Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º Ì ×  Ø × ÓØ ×Ø Ð Ò Æ ÒØ Ø ×Ñ ÐÐ
    ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º ×Ñ ÐÐ Ú Ø × Ø Ø¸ Û Ø Ò ×¸ Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ Ú ÒØÙ ÐÐÝ × Ð × Û Ø ×Ø Ô
    Ð Ò Ø » ­ Ø ÜØÖ Ñ ÐÝ ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º
  ¯  Ì ÓØ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒ¸   Ö Ø ÖÞ  Ý ÓÓØ ÓÐÐ × ÓÒ× Û Ø ÒÓÒÞ ÖÓ Ø Ò ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ Òظ ×
    ×Ø Ô Ð Ò Ø ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ Ò ÓÒ×ÙÑ × ÔÓÛ Ö È ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ú¾ Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹
    ×ÐÓÔ ×º Ì × ×ÓÐÙØ ÓÒ × ÐÛ Ý× ÙÒ×Ø Ð º ÁØ × ÑÓÖ Ò Æ ÒØ Ø Ò Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ ½ ¿

                      ½¿
   ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º  ÓÚ ×ÓÑ Ø Ö × ÓÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ¸ Ø ÔÓÛ Ö × Ð Ò ÓÖ
   Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ  Ò × ØÓ È » Ú Ò ×Ø Ô Ð Ò Ø » ­ º Ì × × ÓÖع×Ø Ô ´ Ò × ÓÖØ Ö Ô Ö Ó µ
   ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ø  ×Ø Ö ÓÒ Ø    Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Û Ò Ø Ô ÓÐÐ × ÓÒ ÓÑ Ò Ø × ÓÐÐ × ÓÒ Ð
   ÐÓ×× ×º ´ ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö¸ Ø × ÓÖع×Ø Ô Ø × ÐÛ Ý× ×Ø Ö Ø Ò Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø
   × Ò Ø Ö × ÒÓ Ø Ò ÒØ Ð ÓÓØ ×× Ô Ø ÓÒµº
    ÐØ ÓÙ Ø    ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ò ×Ô ¬ ¹ Ó×Ø× Ó ØÖ Ò×ÔÓÖØ Ø Û      ÓÙÖ × Ð Ò × Ö ÒÙÑ Ö ÐÐÝ
Ó × ÖÚ   Ö   ÐÓÛ Ø Ó× Ö ØÐÝ ÔÔÐ     Ð ØÓ Ò Ñ Ð× Ò Ô Ý× Ð Ñ Ò ×¸ Ø × Ð Ò × Ñ Ý
×   ÑÓÖ Ð Ø ÓÒ Ø ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÖÓÐ Ó ÓÐÐ × ÓÒ Ð ÐÓ×× Ò Ø        Ò Ö Ø × Ò ×Ô     Ó ÛÐ Ò º
    Ò ÐÝ× × Ó Ø × × ÑÔÐ ¬ ÑÓ Ð× ÑÓÒ×ØÖ Ø × Ø      ÓÑ Ò Ò Ó ÓÐÐ × ÓÒ Ð « Ø× Ò Ø ÖÑ Ò¹
 Ò Ø × Ð Ò ÖÙÐ × Ò Ò Ö Ý Æ Ò Ý Ó Ø Ö Ø׸ × ÓÖ Ø            Ò Ö Ø × Ó ÓÐÐ × ÓÒ Ö ÙÑ ÒØ×
Ù× ÓÖ Ú Ò × ÑÔÐ Ö ÑÓ Ð× Ý Ð Ü Ò Ö ´Ø Ñ Ò Ñ Ð Ô µ Ò Å               Ö ´Ø Ö ÑÐ ×× Û Ðµº
ÀÙÑ Ò× Ò ÓØ Ö Ô × Ñ Ý¸ Ò Ó¸ Ò Ø Ú ÓÐ Ø ×ÓÑ Ó ÓÙÖ ÑÓ Ð Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ׺ ÆÓÒ Ø ¹
Ð ×׸ ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× Ú ×ÓÑ Ò× Ø ÒØÓ ×Ô ¬ ×ØÖ Ø × ÓÔØ            Ý Ô ×¸ ÔÓ×× ÐÝ Ò ÓÖ Ö ØÓ
    Ø Ø × Ð Ò Ö ×ØÖ Ø ÓÒ× ×Ù ×Ø     Ý ÓÙÖ Ò ÐÝ× ×¸ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Ø    Ò Ö ÐÐÝ ÓÑ Ò ÒØ ÔÓÛ Ö
× Ð Ò È » Ú ÖÓÑ Ô ­ Ø ÓÒº
   ÓÖ Ò×Ø Ò ¸ Û ÒÓØ Ø Ø Ø × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ × Ò Ö ÐÐÝ ×Ø Ö Ø          ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º Ì
Ø Ò ÒØ Ð ÓÐÐ × ÓÒ Ó Ø × Ø ÓÙÐ        ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ Ö ÔÐ   Û Ø Ö Ø Ö Ò ØÓÖÕÙ Ø Ø       Ôº
Ì Ù× Ø      Ö Æ Ò Ý Ó Ø × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ð Ö Ö ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ÔÖÓÚ × Ò Ü ÑÔÐ
Û Ö Ò Ø Ú ÑÙ× Ð ÛÓÖ × Ò Ö Ø ÐÐÝ ÚÓÖ Ð ¸            Ù× Ø ÚÓ × Ò Ú Ò Ö Ø Ö ÓÐÐ × ÓÒ Ð
  ×× Ô Ø ÓÒº Ì × Ô¹ ÓÐÐ × ÓÒ ÚÓ Ò Ò Ø Ñ Ý         ×ØÖ Ø Ý Ù×    Ý Ô ÓÔÐ ¸ Û Ó Ù× Ò Ø Ú
ÛÓÖ ØÓ Ò Ö × ×Ø Ô Ö ÕÙ Ò Ý Ò        Ö × ×Ø Ô Ð Ò Ø Û Ò Û Ð Ò Ø        Ö ×Ô ×º
   Ì     ´È » Ú µ Ô ÓÐÐ × ÓÒ ÐÓ×× Ò Ð×Ó      ÚÓ    Ý ØÓ Ò ¹Ó« ÑÑ     Ø ÐÝ ÓÖ Ò
 ÙÖ Ò   Ð×ØÖ ¸ × Ð×Ó ×Ù ×Ø     ÝÅ    Ö ´½ ¿µ Ò    Ú Ò Ø Ðº ´½ µº
   Ì Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ     Ô Ð Ñ    Ò ×Ñ× Ö ÒÓÒ¹ Ò Ö ¸ Ò Ø Ø Ö Ò ÓÑ ×Ñ ÐÐ Ô Ö Ñ Ø Ö        Ù×ع
Ñ ÒØ׸ Ò Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ÓÖ ¹ Ø ÑÓÚ Ñ ÒØ Ó Ø Ø        Ò × Ò     ÒØ Ö×¹Ó ¹Ñ ×׸ Ù× ÐÓ×× Ó Ø
Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ    Ô Ð Øݺ Ì Ù׸ ÐÐ Ó Ø × Û Ð Ö× Ú ÝÒ Ñ × Ø Ø Ö Ù ÐÝ Ô Ò ÒØ ÓÒ Ø
 ÓÖ ¹ Ø ×ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ñ ×׺ ÀÙÑ Ò Ð × Ó ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ × Ø × Ý Ø Ò ×× ÖÝ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ÓÒ ¹
Ø ÓÒ׸ Ò Ø Ø ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ö Ð Ü Ð        Ò × ÑÓÖ ÓÖ Ð ×× ×ØÖ   Ø ÓÛÒ ÖÓÑ Ø     Ôº Ì × Ú ×
×ÓÑ Ø Ò ØÓ ÐÓÓ ÓÙØ ÓÖ Ò¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø        × Ò Ó ÔÖÓ×Ø Ø    Ú ×º
   Ì   Ü ×Ø Ò Ó Ú Ö ÓÙ× Ò      ÓØ   Ø× ÓÖ  Ò   Û Ð Ö × ÙÖ Ó× ØÝ Ø Ø Ò      Ø×Ø
ÔÓ×× Ð ØÝ Ó Ð Ö Ö Ô ÖØÓ Ö Ó Ô ×× Ú ÑÓØ ÓÒ׺
   Ì Ö × Ñ× ØÓ ÒÓ Ó       Ø Ú Ö ×ÓÒ ØÓ Ø Ò      Ó ØÑ Ø Ø      ÚÒÅ     Ö¹Ð Ñ ¹
 Ò ×Ñ Û ÐÐ Ú Ô Ö Ó      ÒØ ÖÓÔÓÑÓÖÔ     Ø׺ ËÓ Ø × Ô Ö Ô×    Ö Ø ØÓ Ø ÓÚ Ö ÐÐ ÙÑ Ò
  × Ò¸ Ø Ø ´ÓÒ ÓÒ      × ÔÔÖÓÔÖ Ø × Ö ÔÖÓ ÙÖ ×µ Ø × ×Ý ØÓ ¬Ò Ô Ö Ñ Ø Ö× Û Ö Ø
 ÕÙ Ø ÓÒ ´ £ µ    £ × ×ÓÐÙØ ÓÒ׸ Ò Ø Ø Ø × ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÒÚÓÐÚ ÒØ Ö ×Ø Ò ÑÓØ ÓÒ׺


       ÒÓÛÐ       Ñ ÒØ×
Å Ö ÒÓ Ö Û × ×ÙÔÔÓÖØ     Ý Ò ÆË ÐÐÓÛ× Ô ÙÖ Ò Ô ÖØ Ó Ø × ÛÓÖ º Å Ö Ê   ÖØ ¬Ö×Ø
 ÒØÖÓ Ù  Ù× ØÓ Ì Å   Ö Ò   × Ö × Ö º Â « ÃÓ Ð Ò ÔÖÓÚ  Ø Ò Ø Ð ÑÓØ Ú Ø ÓÒ ØÓ
 Ø Ø × ÛÓÖ ×Ø ÖØ º ÓÒÚ Ö× Ø ÓÒ× Û Ø Ì Å     Ö Ò ÌÓÑ Å Å ÓÒ ÐÔ ÓÙÖ ÖÐÝ ¹
Ù Ø ÓÒº Ì ÖÓÙ ÓÙØ Ø × ÓÒ Ó Ò ÔÖÓ Ø¸ Ñ ÒÝ ×ØÙ ÒØ× ÓÒØÖ ÙØ Ò Ú Ö ÓÙ× ×Ù ØÐ Û Ý× ØÓ
ÓÙÖ ÔÖ × ÒØ ´Ô Ö Ô× Ñ  Öµ Ð Ú Ð Ó ÙÒ Ö×Ø Ò Ò ¸ Ò ÐÙ Ò À Ø Ö Ä ØØ ÒÞ Ó¸ Ð Ò ÃÙ ÒÞÐ Ö¸
Å Ê    Ò ¸ Ä Ò×   ׸ ÂÓ Ò ÑÔ¸ Å Ö Ó ÓÑ ×¸ Ä ÛÖ Ò   Ó×× ¸ Å Ö À Ò¸  ÕÙ
ÊÓ Ö ¸  ÐÐ ËØ ÖÞ Ðи Ò ÚÑ Ò Ò Ó¸ Ò Å ÖØ Ò Ï ×× º ÂÓ Ò ÑÔ Ò Å Ö Ó ÓÑ ×³ Ò ¹
Ô Ò ÒØ × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ú Ð Ø Ô ÖØ× Ó ÓÙÖ ÓÛÒº ÂÓ Ò ÑÔ Ò     Ò ÚÑ Ò Ò Ó Ò Ô Ò ÒØÐÝ


                         ½
 Ù ÐØ Ô Ý× Ð Û Ð Ò ÑÓ Ð× Û      ÐÔ Ú Ö Ý¸  Ù ¸ Ò ÔÖÓÑÓØ ÓÙÖ ÛÓÖ º Å Ö Ó ÓÑ × Ò
À ÖÖÝ Ò ÓÛ Þ     ÔÓ ÒØ ÓÙØ    Ò ¹ÙÒÐÓ Ò ØÓÖÕÙ Ò ×ÓÑ      Ø׸ Ò À ÖÖÝ Ò ÓÛ Þ
 Ò ÓÖÑ ÓÙÖ × Ò× Ó Ø ÛÓÖ      Ò Ö º ÊÙ Ö ÈÖ Ø Ô      Ø ×ØÖÓ Ô ÓØÓ Ö Ô Ý ÓÖ ¬ ÙÖ
¾¸ ÐÔ   ÓÖÖ Ø Ø ×Ø Ð ØÝ Ð Ð Ò Ò Ø     ÙÖÚ × ÓÒ Ø ÙÔÔ Ö Ö Ø Ó ¬ ÙÖ ´ µ¸ Ò Ñ
  ØÓÖ Ð ×Ù ×Ø ÓÒ׺ Ö Ò ÅÓÓÒ ×Ù ×Ø Ò ÐÙ Ò ×ÓÑ         Ø ÔÓ ÒØ× ÖÓÑ Ø Ô Ý× Ð Û Ð Ö
 Ò ¬ ÙÖ   ÓØ  Ò ÓÒ ÖØ Ð Ö      Ø ÖÓÙ Ø × Ô Ô Ö Ò Ñ       ØÓÖ Ð ×Ù ×Ø ÓÒ× Ò
 Ö Ø Õ٠׸ ×  Ì Å   Öº Ä ×ØÐݸ Ò Ô Ö Ô× ÑÓ×Ø × Ò ¬ ÒØÐݸ Û      Ñ ÒÝ ÒØ Ö ×Ø Ò Ò
ÑÓØ Ú Ø Ò × Ù×× ÓÒ× Û Ø Å    ÓÐ Ñ Ò ÓÚ Ö Ø   ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø × ÛÓÖ º


Ê      Ö Ò  ×
 Ð Ü Ò Ö¸ ʺ ź ´½   µº Ë ÑÔÐ ÑÓ Ð× Ó ÙÑ Ò ÑÓØ ÓÒº ÔÔÐ      Å   Ò × Ê Ú Û¸    ½ß    º
   ×Ñ Ò¸ º κ Ò ÌÙØØÐ ¸ ʺ ´½ ¿µº Å Ó ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒ Ò ÓÖ ÐÐ        Ò Ñ Òº ÁÒ ÓÒØÖÓÐ Ó
   ÈÓ×ØÙÖ Ò ÄÓ ÓÑÓØ ÓÒ¸ Ô ×   ß ¼ º ÈÐ ÒÙÑ ÈÖ ×׸ Æ Û ÓÖ º
    Øظ ʺ Ò    Ò ¸ ú ´½ ¿µº Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø      ÒÑ Ø ×Ó    Ø Ý Ñ Ò ÑÙÑ Ò Ö Ýº
   ÂÓÙÖÒ Ð Ó   ÓÑ  Ò ×¸ Ô × ½ ß½ º
 Ö   ¸ ʺ ź ´½ ½µº Å   Ò  Ð ÁÑÔ Ø  ÝÒ Ñ × Ê      Ó Ý ÓÐÐ × ÓÒ׺ ÂÓ Ò Ï Ð Ý Ò ËÓÒ׸
   Æ Û ÓÖ º
 ÖÓ Ð ØÓ¸ º ´½ µº ÆÓÒ×ÑÓÓØ ÁÑÔ Ø Å        Ò × ÅÓ Ð׸    ÝÒ Ñ × Ò     ÓÒØÖÓк ËÔÖ Ò Ö¸
  ÄÓÒ ÓÒ¸ Íú
   Ú Ò ¸ º º¸ À ÐÙÒ ¸ ƺ º¸ Ò Ì ÝÐÓÖ¸ ʺ ´½ µº Å  Ò Ð ÛÓÖ Ò Ø ÖÖ ×ØÖ Ð ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒ
   ÌÛÓ × Ñ   Ò ×Ñ× ÓÖ Ñ Ò Ñ Þ Ò Ò Ö Ý ÜÔ Ò ØÙÖ º Ѻ º È Ý× Óк¸ ¾¿¿´ µ ʾ ¿ßʾ ½º
   ØØ Ö ¸ º ´½ µº Ê  Ó Ý ÓÐÐ × ÓÒ× ËÓÑ Ò Ö Ð ÓÒ× Ö Ø ÓÒ׸ Æ Û ÓÐÐ × ÓÒ Ä Û׸
    Ò ËÓÑ ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð Ø º È Ø × ×¸ ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö× Øݺ
   ØØ Ö  ¸ º Ò  Ö ¸ ź ´½ µº ËÑ ÐÐ ×ÐÓÔ ÑÔÐ × ÐÓÛ ×Ô       ÓÖ Å   Ö³× Ô ×× Ú Û Ð Ò
    Ñ   Ò ×º ÔØ ¸ ×Ù  Ø ØÓ Ö Ú × ÓÒ¸ ÓÖ ÝÒ Ñ × Ò ËØ     Ð ØÝ Ó ËÝ×Ø Ñ׺
   ØØ Ö  ¸ º Ò ÊÙ Ò ¸ º ´½ µº   ÒÛ Ð    Ö   Ö  ¹ Ó Ý ÓÐÐ × ÓÒ Ð Û  ×  ÓÒ ÑÔÙÐ×
    ×Ô   ÓÒ× Ö Ø ÓÒ׺ ÂÓÙÖÒ Ð Ç ÔÔÐ Å      Ò ×¸  ¿ ß ½º
 ÓÐ Ñ Ò¸ ź¸  ØØ Ö ¸ º¸ Ò ÊÙ Ò ¸ º ´½      µº ÅÓØ ÓÒ× Ó Ö ÑÐ ×× ×ÔÓ    Û   Ð  × ÑÔÐ
  ¿ ×Ý×Ø Ñ Û Ø ÑÔ Ø׺ ÝÒ Ñ × Ò ËØ        Ð ØÝ Ó ËÝ×Ø Ñ׸ ½¾´¿µ ½¿ ß½ ¼º
 ÓÐ Ñ Ò¸ ź º ´½ µº ËØ Ð ØÝ ËØÙ Ý Ó Ì Ö ¹ Ñ Ò× ÓÒ Ð È ×× Ú ¹ ÝÒ Ñ ÅÓ Ð Ó ÀÙÑ Ò
    غ È Ø × ×¸ ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ÁØ ¸Æ º
 ÓÐÐ Ò׸ º º ´½ µº Ì Ö ÙÒ ÒØ Ò ØÙÖ Ó ÐÓ ÓÑÓØÓÖ ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ð Û׺ ÂÓÙÖÒ Ð Ó         ÓÑ ¹
    Ò ×¸ ¾ ¾ ½ß¾ º
 ÐР׸ º ̺ ´½   µº Ï Ð Ò ØÓÝ ´ ÑÔÖÓÚ Ñ ÒØ Ò Û Ð Ò ØÓÝ× µº ͺ ˺ È Ø Òظ ÆÓº ¿ ¸      º
 ÓÛ Ð ¸ º κ Ò ÃÙÓ¸ º º ´½ µº ËØ Ð ØÝ Ò ÓÒØÖÓÐ Ó Ô ×× Ú ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒ Ò ¿ º ÈÖÓ ¹
  Ò ×Ó Ø   ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑ   Ò × Ò Æ ÙÖ Ð ÓÒØÖÓÐ Ó ÅÓÚ Ñ Òظ Ô × ¾ ß¾ º Åغ
  ËØ ÖÐ Ò ¸ Ç Óº


                       ½
  Ö  ¸ ź ´½ µº ËØ Ð Øݸ Ë Ð Ò ¸ Ò        Ó× ÁÒ È ×× Ú ¹ ÝÒ Ñ        Ø ÅÓ Ð׺ È       Ø × ×¸
     ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö× Øݸ ÁØ ¸Æ º
  Ö   ¸ ź¸ ØØ Ö ¸ º¸ Ò ÊÙ Ò ¸ º ´½ µº ËÔ ¸ Æ Ò Ý¸ Ò ×Ø Ð ØÝ Ó ×Ñ Ðй×ÐÓÔ ¾¹
    Ô ×× Ú ÝÒ Ñ  Ô Ð Û Ð Ò º ÈÖÓ   Ò ×Ó Ø ½   ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÊÓ ÓØ ×
     Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ¸ ÜÔ Ò  Ú Ö× ÓÒ Ò ÔÖ Ô Ö Ø ÓÒ ÓÖ ÝÒ Ñ × Ò ËØ Ð ØÝ Ó ËÝ×Ø Ñ׺
  Ö   ¸ ź¸  ØØ Ö ¸ º¸ ÊÙ Ò ¸ º¸ Ò ÓÐ Ñ Ò¸ ź ´½ µº Ì × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ò ÑÓ Ð
    ËØ Ð Øݸ ÓÑÔÐ Ü Øݸ Ò × Ð Ò º ËÅ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÓÑ  Ò Ð Ò Ò Ö Ò ¸ ½¾¼´¾µ ¾ ½ß
    ¾ º
  Ö   ¸ ź¸ ÊÙ Ò ¸ º¸ ÓÐ Ñ Ò¸ ź¸ Ò  ØØ Ö      ¸ º ´½ µº È ×× Ú ¹ ÝÒ Ñ ÑÓ Ð× Ó ÙÑ Ò
      غ ÈÖÓ  Ò ×Ó Ø   ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑ        Ò × Ò Æ ÙÖ Ð ÓÒØÖÓÐ Ó ÅÓÚ Ñ Òظ Ô ×
    ¿¾ß¿¿º Åغ ËØ ÖÐ Ò ¸ Ç Óº
  Ö  ¸ ź¸ ÊÙ Ò ¸ º¸ ÓÐ Ñ Ò¸ ź¸ Ò  ØØ Ö ¸ º ´½  µº ËÓÑ Ö ×ÙÐØ× Ò Ô ×× Ú ¹ ÝÒ Ñ
    Û Ð Ò º ÈÖÓ   Ò × Ó Ø  ÙÖÓÔ Ò Å  Ò × ÓÐÐÓÕÙ ÙÑ ÓÒ ÓÐÓ Ý Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ó
    Ï Ð Ò º
 Ó×Û Ñ ¸ º¸ ×Ô Ù¸ º¸ Ò Ã Ö Ñ Ò ¸ º ´½ µº Ä Ñ Ø Ý Ð × Ò Ô ×× Ú ÓÑÔ ××                    Ø    Ô
  Ò Ô ×× Ú ØÝ¹Ñ Ñ Ò ÓÒØÖÓÐ Ð Û׺ ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÙØÓÒÓÑÓÙ× ÊÓ ÓØ׸ ¾ ¿ß¾ º
 Ó×Û Ñ ¸ º¸ Ì Ù ÐÓظ º¸ Ò ×Ô Ù¸ º ´½ µº ÓÑÔ ×׹Р             Ô    Ð ÖÓ ÓØ Ô ÖØ Á ËØ    Ð ØÝ Ò
   ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ô ×× Ú  Ø׺ ÁÆÊÁ Ê × Ö Ê ÔÓÖØ ÆÓº ¾            º
ÀÓÛ Ðи º Ϻ Ò     ÐÐ Ùи º ´½ µº Ë ÑÔÐ       ÓÒØÖÓÐÐ Ð Û Ð Ò Ñ   Ò ×Ñ× Û            Ü    Ø
    ÙÖ Ø ÓÒ׺ ÁÒ ÈÖÓ   Ò ×Ó Ø ¿ Ø Á          ÓÒ Ö Ò ÓÒ   × ÓÒ Ò ÓÒØÖÓк
ÀÙÖÑÙÞÐÙ¸ º Ò ÅÓ× ÓÛ ØÞ¸ º ´½ µº Ì ÖÓÐ Ó ÑÔ Ø Ò Ø             ×Ø    Ð ØÝ Ó  Ô  Ð ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒº
  ÝÒ Ñ × Ò ËØ Ð ØÝ Ó ËÝ×Ø Ñ׸ ½ ¾½ ß¾¿ º
ÃÙÓ¸ º º Ò   ٠ݸ º º ´½ µº ËØ Ð Þ Ø ÓÒ Ó         Ð Ò Ò ¿¹ Ô Ð ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒº ÏÓÖ × ÓÔ
  ÇÒ ÓÐÓ Ý¸ Å  Ò ×¸ Ò Ì ÓÖÝ Ç Ï Ð Ò           Ø Á Ê ¸ ØÖÓ Ø¸ Å Òº
Ä ØØ ÒÞ Ó¸ Àº¸ ÃÙ ÒÞÐ Ö¸ º¸ Ò Ê  Ò ¸ ź ´Å Ý ½ ¾µº È ×× Ú             ÝÒ Ñ Û Ð Ò º ÈÖÓ          Ø
  Ê ÔÓÖظ ÀÙÑ Ò ÈÓÛ Ö Ä º ÓÖÒ ÐÐ ÍÒ Ú Ö× Øݺ
Å     Ö¸ ̺ ´½ ¼ µº È ×× Ú  ÝÒ Ñ Û Ð Ò º ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÊÓ ÓØ × Ê × Ö ¸             ¾ß ¾º
Å     Ö¸ ̺ ´½ ¼ µº È ×× Ú Û Ð Ò Û Ø   Ò ×º ÈÖÓ      Ò ×Ó Ø    Á     ÓÒ Ö Ò  ÓÒ ÊÓ ÓØ ×
     Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ¸ ¾ ½ ¼ß½ º
Å    Ö¸ ̺ ´½ ¾µº ÈÖ Ò ÔÐ × Ó Û Ð Ò   Ò ÖÙÒÒ Ò º ÁÒ     Ú Ò × Ò ÓÑÔ Ö Ø Ú       Ò    ÒÚ ÖÓÒ¹
    Ñ ÒØ Ð È Ý× ÓÐÓ Ýº ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ ¸  ÖÐ Òº
Å     Ö¸ ̺ ´½ ¿µº  ÝÒ Ñ × Ò   ÓÒØÖÓÐ Ó    Ô  Ð ÐÓ ÓÑÓØ ÓÒº ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ì ÓÖ Ø       Ð    ÓÐÓ Ý¸
    ½ ¿ ¾ ß¿½ º
ÅÓ ÓÒ¸ ˺ Ò Å Å ÓÒ¸ ̺ ´½ ¼µº           ÐÐ ×Ø  ÛÐ Ò    Ò ÑÔÖÓÚ      ÑÓ Ðº Å Ø Ñ Ø         Ð
  Ó× Ò ×¸ ¾ ¾ ½ß¾ ¼º
Ì Ù ÐÓظ º¸ Ó×Û Ñ ¸ º¸ Ò ×Ô Ù¸ º ´½ µº ÙÖ Ø ÓÒ Ò    Ó× Ò × ÑÔÐ Ô ×× Ú                   Ô    Ð
    غ Á  ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÊÓ ÓØ × Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒº

                           ½
Ï ÒØ Ö¸ º º ´½  µº Ì  ÓÑ  Ò × Ò ÅÓØÓÖ ÓÒØÖÓÐ Ó ÀÙÑ Ò   غ ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ï Ø ÖÐÓÓ
  ÈÖ ×׺
 Ñ Ù ¸ º ̺ Ò      ¸ º º ´½ ¼µº Ê ×ØÓÖ Ò ÙÒ × ×Ø Ò ØÙÖ Ð Ø ØÓ Ô Ö ÔÐ × Ú
  ÙÒ Ø ÓÒ Ð Ò ÙÖÓÑÙ× ÙÐ Ö ×Ø ÑÙÐ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö × ÑÙÐ Ø ÓÒ ×Ø٠ݺ Á ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÒ
  ÓÑ   Ð Ò Ò ÖÒ ¸¿     ß ¼¾º
                    ½
    Ê   Ð ØÝ Î ÓÐ Ø ÓÒ× Ò Ø         Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ×
ÇÙÖ ÒÙÑ Ö Ð × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ö    × ÓÒ Ú Ö ÓÙ× Ò ÕÙ Ð ØÝ ××ÙÑÔØ ÓÒ× ´× × Ø ÓÒ ¾º½µ¸ Ò ÒÓØ
   Ò Ö Ð ÔÙÖÔÓ× Ö ¹ Ó Ý × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø Ø       ×   Ò×Ø ÒØ ÖÔ Ò ØÖ Ø ÓÒ Ò Ø Ò× ÓÒ Ò
 ÓÒØ Øº Ì Ù׸ ×ÓÑ Ó Ø Ô Ö Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× Û ¬Ò Ñ Ø Ú ÓÐ Ø Ú Ö ÓÙ× Ô Ý× ÐÐÝ¹Ö Ð Ú ÒØ
 Ò ÕÙ Ð ØÝ ÓÒ Ø ÓÒ× × Ð×Ó × Ù×× Ò Å       Ö ´½ ¼ µº Ï ÐÐÓÛ ×ÓÑ Ó Ø Ó× Ú ÓÐ Ø ÓÒ× Ò
ÓÖ Ö ØÓ Ú ×ÓÐÙØ ÓÒ× ØÓ ×ØÙ Ý ÓÚ Ö Ø Ô Ö Ñ Ø Ö Ö Ò Ó ÒØ Ö ×غ Ï Ò Ù Ð Ò Ô Ý× Ð
ÑÓ Ð¸ ÓÛ Ú Ö¸ Ø × ××Ù × Ö Ó ÒØ Ö ×Ø Û Ð ×Ø Ø Ñ ÐÓÛ¸ Ò Ò ×ÓÑ          × ×¸ Û Ò ÐÙ
Ö Ø ÓÒ Ð Þ Ø ÓÒ ÓÖ Ò Ð Ø Ò Ø Ø Ñ Ò ÕÙ ×Ø ÓÒº
  ½º ÓÓØ × ÙÆÒ º ÁÒ × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ó ×ØÖ     عР   Û Ð Ö׸ Ø ×Û Ò Ð Ò Ú Ø ÐÝ Ô ×× ×
   Ø ÖÓÙ ÓÖ × Ù«× Ø   ÖÓÙÒ Ò Ö Ñ ¹×Û Ò º ÁÒ Ô Ý× Ð Ö Ð Þ Ø ÓÒ× Ó ×ØÖ    عР  ÛÐ ¹
    Ö׸ Å   Ö ÓÚ Ö Ñ Ø × × ÙÆÒ Ø Ö Û Ø Ð ØÖÓÑ       Ò ÐÐÝ¹Ö ØÖ Ø Ð Ò Ð × ÓÖ Û Ø
   Ø Ð × ÔÐ  ÓÒ Ø  ÖÓÙÒ ´×Ô   ÓÖ ÐØ ÖÒ Ø ×Ø Ò ¹Ð Ð Ò Ò ×µº ×ØÙ ÒØ ÖÓÙÔ Ø ÓÖ¹
   Ò ÐÐ ÍÒ Ú Ö× ØÝ ´Ä ØØ ÒÞ Ó Ø Ðº ´½ ¾µµ ÓÚ Ö Ñ Ø × Æ ÙÐØÝ Ù× Ò     Ô ×× Ú Ñ   Ò ×Ñ
   Ø Ø ×Ð ØÐÝ Ö ØÖ Ø Ø ×Û Ò Ð º ÃÒ       Û Ð Ö× Ñ Ý¸ ÙØ Ó ÒÓØ Ò ×× Ö Ðݸ ÚÓ Ø ×
   × ÙÆÒ Ý ×ÙÆ ÒØÐÝ ­ Ü Ò Ø ×Û Ò × Ò Ø Ñ ×Ø Ôº ÓÖ ¿ Û Ð Ò Ñ            Ò ×Ñ× ´ º
    º¸ ÐÐ × ´½ µµ Ò ÔÓ×× ÐÝ Ò Ô ÖØ ÓÖ ÙÑ Ò׸ ÓÓØ × ÙÆÒ       Ò   ÚÓ    Ý × ¹ØÓ¹
   × ÖÓ Ò º Ò ÙÒÔÓÛ Ö × ÙÆÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ ÓÙÐ          Ò  ØÓ ÒÓÒ¹× ÙÆÒ ×ÓÐÙØ ÓÒ Ý
      Ò  ×Ñ ÐÐ ÑÓÙÒØ Ó ØÙ Ø ÓÒ ÓÖ Ô ×× Ú Ñ      Ò ×Ñ ØÓ ×Ð ØÐÝ Ö ØÖ Ø ÐØ ÖÒ Ø Ò
   Ð × ÓÖ Ð Ö Ò º
 ¾º ÈÓ× Ø Ú Ò ¹ÐÓ Ò Ó Ø ×Ø Ò Ð º ÁÒ ÓÙÖ Ô Ý× Ð ÑÓ Ð ´¬ ÙÖ ¾µ¸ Ó Òع×ØÓÔ
   ÔÖ Ú ÒØ× Ò   ÝÔ Ö ÜØ Ò× ÓÒ¸ ÙØ ÓÖ ÔÖ Ø Ð ÔÙÖÔÓ× ×¸ ÒÓØ Ò ×ØÓÔ× Ò ­ ܺ ÁÒ ÓÙÖ
   × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Û ××ÙÑ Ø Ø Ø ×Ø Ò     Ò × ÐÓ  ÙÒØ Ð Ø Ð Ú × Ø  ÖÓÙÒ º Æ ØÙÖ ÐÐݹ
   Ö × Ò ØÓÖÕÙ × Ø Ø   Ò ÔÖ Ú ÒØ ÙÒÐÓ Ò Ò ×ÓÑ ÙØ ÒÓØ ÐÐ ×ÓÐÙØ ÓÒ׺ Ì × ÑÙÐ Ø ÓÒ
   × ÓÛÒ Ò ¬ ÙÖ ¿ × ×Ð Ø ×Ø Ò ¹Ð ÙÒÐÓ Ò ÑÔÙÐ× Ø Ò ×ØÖ Û          Û ÒÓÖ Ò
   ÓÙÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒ׺ Ì   ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ô Ý× Ð ÑÓ Ð Ó × ÒÓØ ÓÐÐ Ô× ¸ ÔÖ ×ÙÑ ÐÝ    Ù×
   Ø Ò ØÙÖ ÐÐݹ Ö × Ò ØÓÖÕÙ × Ù×Ø Ø Ö Ò ×ØÖ   Ö ÒÓÙ ØÓ Ö ¹ Ò   Ø  Ò ×ØÓÔº ÙØ
   Ú Ò Ø Ý Ñ Ø ÒÓØ ¸ ÒØ ÖÑ ØØ ÒØ ÐÓ Ò Ó ÖÓØ Ø Ò Ó ÒØ Ò        Ô Ö ÓÖÑ Û Ø
   ´Ø ÓÖ Ø ÐÐݵ Þ ÖÓ Ò Ö Ý Ó×غ
 ¿º ÈÓ× Ø Ú ×Ø Ò  ÓÒØ Ø ÓÖ     Ò ÒÓ ×Ð Ôº Ì    × ÑÙÐ Ø ÓÒ× ××ÙÑ ÓÒØ Ø    ØÛ Ò Ø
   ×Ø Ò Ð  Ò Ø   ÖÓÙÒ º Ì Ö × ÒÓ ÓÒØ Ø Ø
                    Ô Äµ Û Ö   Ò× ÓÒ Ò ÓÙÖ × ÑÙÐ Ø ÓÒ× × Ò  ÐÐ ÑÓØ ÓÒ×
   Ö Û ÐÐ ÐÓÛ Ø ×Ô    Ö Ò ´Ú          Ø Ò× ÓÒ × Ö ÕÙ Ö ØÓ   ÔØ  ×Ø Ò Ð
   Ò ÓÒØ Ø Û Ø Ø   ÖÓÙÒ º Ï ××ÙÑ Ø Ø Ø     Ö × ÒÓÙ    Ö Ø ÓÒ Ú Ð Ð  ØÓ   Ú
   Ø ÒÓÒ¹×Ð Ò   Ð×ØÖ  ÓÐÐ × ÓÒ× ××ÙÑ  ÝØ    ÑÓ Ðº ÓÖ Ø Ô Ý× Ð Û Ð    Ö× Ø Ø Û
    Ú Ù Ðظ Ù× Ò ÖÙ Ö Ø ÓÒ Ð ÒÓÐ ÙÑ ×ÙÖ       ¸ Ø × ××ÙÑÔØ ÓÒ × ØÙÖÒ    ÓÙØ ØÓ
   Ö ×ÓÒ Ð ÓÒ º
  º ÍÒÐÓ Ò Ó Ø Ò Û ×Û Ò Ð º × Ð ×Û Ø × ÖÓÑ ×Ø Ò ØÓ ×Û Ò Ò Ø × ÑÙÐ Ø ÓÒ׸
   Û Ó ÒÓØ ÐÐÓÛ Ø Ð ØÓ ÝÔ Ö ÜØ Ò Ø Ø     Ò º ËÓÑ ÒÓÒ¹ØÙÒ  Ò Û Ð Ö× ÛÓÙÐ
   Ü ØØ ×   Ú ÓÖ Ø Ú ÖÝ ×Ñ ÐÐ ×Ø Ô Ð Ò Ø × ÐÐÓÛ ØÓ¸ ÙØ Û Ü ÐÙ ×Ù ×ÓÐÙØ ÓÒ׺
  º  ÖÓÙÒ Ö Ð × Ó Ø     Ò Û ×Û Ò Ð º × Ð ×Û Ø × ÖÓÑ ×Ø Ò ØÓ ×Û Ò ´ Ø
      Ð×ØÖ µ¸ Ø × Ö Ð ×  ÖÓÑ Ø  ÖÓÙÒ º ËÓÑ Ø Ñ × Ø Ö Ð × ¸ Ø ¬Ö×Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ø
    ×Û Ò ÓÓØ Ô Ò ØÖ Ø × Ø  ÖÓÙÒ º ËÙ Ô Ò ØÖ Ø ÓÒ ÓÙÐ  ÚÓ   Û Ø ÐÓÛ Ò Ö Ý Ò Ð
    Ö ØÖ ØÓÖº
  º ÆÓ ×Ø Ò ¹ ÓÓØ ÑÔÙÐ× Ø       Ð×ØÖ º ÓÐÐÓÛ Ò Å    Ö¸ Û ××ÙÑ     Ò ÓÙÖ × ÑÙÐ ¹
   Ø ÓÒ× Ø Ø ÙÖ Ò Ø  Ð×ØÖ     ÓÐÐ × ÓÒ¸ ÒÓ ÑÔÙÐ× Ø× ÓÒ Ø ÓÐ ×Ø Ò     ÓÓØ ÖÓÑ Ø

                       ½
 ÖÓÙÒ º Ï    Ú ÒÓØ Ø ×Ø Ø × ÑÓ Ð Ò ××ÙÑÔØ ÓÒ Û Ø ÓÖ ÔÐ Ø Ñ ×ÙÖ Ñ ÒØ׸ ÙØ
Ø × × Ð ¹ ÓÒ× ×Ø ÒØ Ò Ú × × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× Û ÓÖÖ ØÐÝ ÔÖ Ø Ø  Ú ÓÖ Ó ÓÙÖ
ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ð ÑÓ Ð׺
                 ½
     a) DIMENSIONAL PARAMETERS                  b) DYNAMIC VARIABLES

        rT ,mT
        rS ,mS       lT c
                    T
                               g
      wS                ε
                      T
                           ε
                           T


                                         θth  -θst
           ε             wT
                                      θsh
           T
      R         cS
             lS
                           ε  T
         γ


  ÙÖ ½ ÇÙÖ × Ö ÔØ ÓÒ Ó Å   Ö³× Ò  Û Ð Ò ÑÓ Ðº Ë ÓÛÒ ÓÚ Ö ´ µ ÑÓ Ð Ô Ö Ñ ¹
Ø Ö׸ Ò ´ µ ÝÒ Ñ Ú Ö Ð ×º Ê    Ó ÝÖ Ø ÓÒ Ò Ñ ×× × Ó Ø    Ò × Ò Ö  ÒÓØ  Ý
ÖØ ÑØ Ö× Ò Ñ× ¸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì  ÓÓØ ×  Ö ÙÐ Ö Ö ÒØ Ö   ØØ  · º Ì × ¬Ò ØÓ
Ø   Ò Ð ØÛ Ò Ø ×Ø Ò Ø     Ò Ø Ð Ò ÓÒÒ Ø Ò Ø    Ô ØÓ Ø ÓÓØ ÒØ Öº ÝÒ Ñ
Ú Ö Ð Ú ÐÙ × ×Ø ¸ Ø ¸ Ò × Ö Ñ ×ÙÖ ÖÓÑ ÖÓÙÒ ¹ÒÓÖÑ Ð ØÓ Ð Ò × Ó«× Ø Ý Ì ÖÓÑ Ø Ö
Ö ×Ô Ø Ú × Ñ ÒØ׺ ×ØÓÔ ´ÒÓØ × ÓÛÒµ Ø     Ò ÔÖ Ú ÒØ× ÝÔ Ö ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø Ö Ò º ÁÒ
×ØÖ  عР ÑÓ Ð׸ Ø  Ò × ÐÓ   º
  ÙÖ ¾ ËØÖÓ Ô ÓØÓ Ó ÓÙÖ Å    Ö¹Ð Ñ   Ò ×Ñ Û Ð Ò ÓÛÒ × ÐÐÓÛ Ö ÑÔ ´ÒÓØ Ú × Ð
ÙÒ Ö Øµº Ì    ÓÙ Ð Ð ¹× Ø ÓÒ×ØÖ Ò× ÑÓØ ÓÒ× ØÓ ÔÐ Ò º ÈÐ ×Ø ÓÐÐ × ÓÒ× Ø Ò ×ØÖ    Ò
  Ð×ØÖ  Ö Ò ÓÖ   Ý Ð Ý ×Ù Ø ÓÒ ÙÔ× Ø Ø  Ò × Ò ÖÙ Ö ÓÒ Ø    ظ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì
× ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ¬ ÙÖ ¿ Ù× × Ø Ô Ö Ñ Ø Ö× Ó Ø × Û Ð Öº È ÓØÓ Ý ÊÙ Ö ÈÖ Ø Ôº


                                 ¾¼
                          Simulated Leg Angles as A Function of Time
                              (a little more than one step)

                       0.5
                              θsh
                       0.4                     heelstrike
                       0.3    heelstrike
             leg angles (rad)                       0.2
                       0.1                         θst
                       0        θth
                       -0.1
                                            kneestrike
                       -0.2
                       -0.3
                       -0.4                      θsh=θth
                       -0.5
                            3      3.5    4    4.5    5   5.5
                                   time, [(lS +lT )/g ]1/2
                               3 link mode         2 link mode
                                       1 step
              Heelstrike 3 Link Mode Kneestrike 2 Link Mode Heelstrike
         Simulated single-leg strobe-shots Human data including trunk (from
          (A little more than two steps)  Winter 1987, used with permission)
                                     .2 m                 .2 m
        γ=0.036


  ÙÖ ¿   × ÑÙÐ Ø   Ø Ý Ð × ÓÛ× Ð × Ñ ÒØ Ò Ð × ÖÓÑ Ù×Ø       ÓÖ    Ð×ØÖ ØÓ Ù×Ø
 Ø Ö Ø Ò ÜØ   Ð×ØÖ  Ò ×Ø Ý ×Ø Ð     Ø ´ ÓÐÐÓÛ Ò Å   Öµº Ì    ÚÝ Ð Ò ÓÒ Ø  Ö Ô
 ÓÖÖ ×ÔÓÒ × ØÓ Ø ÑÓØ ÓÒ Ó Ø     ÚÝ¹Ð Ò Ð ÓÒ Ø    ÖØÓÓÒ ÙÒ Ö Ø   Ö Ô º Ø Ø ×Ø ÖØ
Ó Ø ×Ø Ô¸ Ø × Ø ×Ø Ò Ð ¸ Ø Ò       ÓÑ × Ø ×Û Ò Ð    Ø Ø ¬Ö×Ø    Ð×ØÖ ¸ Ò    Ò
  ÓÑ × Ø ×Ø Ò Ð    Ø Ö Ø × ÓÒ     Ð×ØÖ º Ã Ò × Ò Ø   ÙÖÚ × Ù ØÓ × ÓÒØ ÒÙ Ø × Ò
 Ò ÙÐ Ö Ú ÐÓ Ø × Ø Ò ×ØÖ    Ò   Ð×ØÖ   Ö Ñ Ö Ò ÐÐÝ Ú × Ð º Ì ×ØÖÓ ¹Ð Ô ØÙÖ Ó Ø ×
× ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò   ÓÑÔ Ö ØÓ Ñ ×ÙÖ     ÙÑ Ò Ø ´Û Ø ×Ñ ÐÐ Ö × Ð Ò ÐÓÒ Ö ×ØÖ µ ÖÓÑ
Ï ÒØ Ö ´½ µº Ì    Ñ Ò× ÓÒÐ ×× Ô Ö Ñ Ø Ö× Ù× ´ ÖÓÑ Ø    Ú  Ò ¬ ÙÖ ¾µ Ö ÐØ ¼ ¿ Ѹ
ÛØ   ¼Ñ¸ ÑØ ¾ ¿   ¸ ÖØ ¼ ¼ Ѹ Ø ¼ ¼ ½Ñ¸ Ð× ¼ Ѹ Û× ¼ ¼¾ Ѹ Ñ× ½ ¼½¿ ¸
Ö× ¼ ½ Ѹ × ¼ ½ Ѹ Ê ¼ ¾Ñ¸ ­ ¼ ¼¿ Ö           ½Ñ»×¾ Ì ¼ ¼ Ö º
                                      ¾½
       configuration at heelstrike


               l
                         impending
                         foot contact
                         point C
            θst    -θth
                         y
                       -x
          γ
        impending ground contact point
  ÙÖ   ÐÓ× ØÓ Ð×ØÖ ¸ Ø Ü Ò Ý ÓÓÖ Ò Ø × Ó Ø   ÑÔ Ò Ò  ÓÓØ ÓÒØ Ø ÔÓ ÒØ ¸
Ñ ×ÙÖ ÖÓÑ Ø ÑÔ Ò Ò ÖÓÙÒ ÓÒØ Ø ÔÓ Òظ Ò     Ù×  × Ò  Ö ÐÞ  ÓÓÖ Ò Ø × ØÓ
 × Ö Ø ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ Ó Ø Û Ð Öº Ì × Þ × Ó Ü Ò Ý Ö ×Ð ØÐÝ Ü   Ö Ø ÓÖ ÐÐÙ×ØÖ Ø ÓÒ
Ò Ø Ø Üظ Ø Ý Ö Ø Ò ØÓ ×Ñ Ðк Ð × Ø  ×Ø Ò  ØÛ Ò Ø ÓÓØ   ÒØ Ö Ò Ø   Ôº
                    ¾¾
                  0
                  10
                           log
                              ρE 3/2
                              ρF 3/2                         y=cx1/3                                                       y=dx1/3
      -θ∗st
                  -1
                  10
       neg. stance angle =
                                   E) straight-leg, pt.-ft., mt = 0.8, ms = 0.1, ρE 3/2 = 0.032
                  -2
                  10                F) straight-leg, pt.-ft., mt = 0.9, ms = 0.05, ρF 3/2= 0.011

                       y=ax, y=bx, shown for reference
                                                  log
                                                     ρE 3/2
                                              ρF 3/2     ρF 3/2
                                                          ρE 3/2
                  -3
                  10
                     -4           -3                -2              -1
                    10           10               10               10
                                       slope γ

  ÙÖ   Ì × Ð Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÓÖ ØÛÓ ÔÓ Òع ÓÓØ Û Ð Ö׺ Ì ÓÓØ ØÓ ØÓØ Ð Ñ ×× Ö Ø Ó ÓÖ Ø ØÛÓ
Û Ð Ö× Ö     ¼½ Ò    ¼¼ º Ø Ð Ö    ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × ´­ ¿ ¾ µ¸ ÓØ   Ø× Ó Ø Û Ð Ö×
 Ú ×Ø Ô Ð Ò Ø × Ø Ø × Ð × ­  ½ ¿ º Ø ×Ñ ÐÐ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ø × ÓÖع×Ø Ô ×Ø Ô Ð Ò Ø × × Ð × ­ º
Í× Ò Ø ÒØ Ö× Ø ÓÒ Ó ×ع¬Ø ×ØÖ     Ø Ð Ò × × Ò ×Ø Ñ Ø Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ­ Ú ÐÙ × Ø × × Ò¸
 ÓÒ× ×Ø ÒØ Û Ø Ø ÓÖݸ Ø Ø Ø Ö Ø Ó Ó Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ­ Ú ÐÙ × × Ú ÖÝ ÐÓ× ØÓ Ø Ö Ø Ó Ó Ø   ¿¾
Ú Ð٠׺ ÇÒ Ø × ÔÐÓظ Ø ×ÓÐÙØ ÓÒ ÙÖÚ × ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö ÛÓÙÐ × ÓÛ × Ô Ö ÐÐ Ð Ð Ò × ÑÓÖ
ÓÖ Ð ×× ÓÒ ØÓÔ Ó Ø ÙÔÔ Ö × ÑÙÐ Ø ÓÒ× Ò Ø × ¬ ÙÖ º
                                      ¾¿
                                               straight leg
                         = data from physical model         solutions continue                          all solutions unstable for
                          straight legged walker
                    0.25
      neg. stance angle = -θst*
                          most efficient gaits                       2
                          by minimum-slope                           very unstable
                    0.2                                        short-step solutions,
                          measure
                                                    solutions start  tangential collisions
                                                    to foot-scuff
                    0.15                           1

                                       stable gait region
                                       for kneed walker    simultaneous kneestrike
                    0.1
                                       (heavy line)      and heelstrike


                    0.05
                                         3
                     0
                                         4
                       0      0.01       0.02    0.03      0.04     0.05     0.06
                                         slope  γ
  ÙÖ  ÆÙÑ Ö ÐÐݹ Ð ÙÐ Ø ÐÓ Ù× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× × ÓÛ Ò ¬Ü ÔÓ ÒØ× Ó ×Ø Ò Ò Ð × ÙÒ Ø ÓÒ
Ó ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ÓÖ ÓÙÖ Ô Ý× Ð Ò   Û Ð Ò ÑÓ Ð ´×ÓÐ Ð Ò µ Ò ÓÖ Ø × Ñ ÑÓ Ð ÙØ Û Ø
Ø   Ò × ÐÓ  ´ ×  Ð Ò µº Ì Ø  ÔÓÖØ ÓÒ Ó Ø ×ÓÐ Ð Ò   ÒÓØ × ×Ø Ð ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ø
 Ò  Û Ð Öº Ì Ö  Ø ÔÓ ÒØ× Ø Ò ÖÓÑ Ú Ó Ö ÓÖ Ò × Ó Ø    ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò Ô Ý× Ð ÑÓ Ð
 Ö × ÓÛÒ Û Ø   ÓÜ Üº
                                           ¾
      Conditions for Gait Solutions at Arbitrarily Small Slopes


            ε  T                     ε  T

          g                   g           thigh cm


                leg cm                      leg cm
                               ε  T                                       shank cm

       γ=0                  γ=0


      a) Straight-Legged Walker          b) Kneed Walker

  ÙÖ   ÌÓ Û Ð Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ × ÐÐÓÛ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×¸ Û Ð Ö ÑÙ×Ø ÐÐÓÛ ×Ø Ø ×Ø Ò Ò ×ÓÐÙØ ÓÒ
 Ø Þ ÖÓ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ Û Ø Ø ×Ø Ò Ð ÐÓ     ¸ Ø ×Û Ò Ð  Ò Ñ Ö Ò ÐÐÝ ÙÒÐÓ  ¸Ø Ð ×
Ô Ö ÐРи Ò Ø   Ô Ö ØÐÝ ÓÚ Ø ÓÓØ ÓÒØ Øº Ì × ÓÒ Ø ÓÒ× Ö × ÓÛÒ Ö Ô       ÐÐÝ ÓÖ
´ µ ×ØÖ   عР  ¸ Ò ´ µ Ò   Û Ð Öº
                     ¾
                             a) 0 percent detuned                 b) 25 percent detuned

                    0.4                           0.4


                    0.2                           0.2


                    0                            0
                       0    0.02 0.04 0.06 0.08 0.1            0  0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
      neg. stance angle = -θst*
                             c) 50 percent detuned                 d) 75 percent detuned

                    0.4                           0.4


                    0.2                           0.2


                    0                            0
                       0    0.02 0.04 0.06 0.08 0.1            0  0.02 0.04 0.06 0.08 0.1


                             e) 88 percent detuned                 f) 100 percent detuned
                                                           (lab walker)
                    0.4                           0.4


                    0.2                           0.2


                    0                            0
                       0    0.02 0.04 0.06 0.08 0.1            0  0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
                              slope γ, rad                      slope γ, rad

  ÙÖ       ÄÓ Ù× Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ú Ö ÓÙ× Ö × Ó ØÙÒ Ò ÖÓÑ ´ µ¸ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ´ØÙÒ µ Û Ð Ö¸
ØÓ ´ µ Ø      Ô Ý× Ð Û Ð Ö Ø ×Ø Ò ÓÙÖ Ð º Ì × ÕÙ Ò Ó ×ÓÐÙØ ÓÒ× ÓÖ Ø Ú Ö ÓÙ× ØÙÒ Ò × Ö
 ×Ö        Ò Ø Ø ÜغÏÐ Ö             ÐØ         ÛØ    ÑØ    ÖØ      Ø    Ð×   Û×    Ñ×     Ö×     ×   Ê  Ì
          ¼º¿           ¹¼º¼¾¿ ¾º¿      ¼º½ ¾ ¼º¼        ¼º   ¼º¼¾¾ ½º¼½¿ ¼º½¾¾      ¼º½   ¼º¾ ¼º¼
           ¼º            ¼  ¼º       ¼  ¼        ¼º   ¼  ¼º½   ¼       ¼º   ¼º¾  ¼
          ¼º¿           ¹¼º¼¾¿ ¾º¿      ¼º½ ¾ ¼º¼        ¼º   ¼º¼¾¾ ½º¼½¿ ¼º½¾¾      ¼º½   ¼º¾ ¼º¼
           ¼º            ¼   ½       ¼  ¼        ¼º   ¼   ½   ¼       ¼º   ¼  ¼
           ¼º            ¼  ¼º       ¼  ¼        ¼º   ¼  ¼º½   ¼       ¼º   ¼  ¼
   ÙÖ  È Ö Ñ Ø Ö× ÓÖ × Ú Ö Ð ØÙÒ Û Ð Ö× Ò ÒÝ ÓÒ× ×Ø ÒØ ÙÒ Ø׺ ÇÒÐÝ × Ò ×º ËØÖ   ع
Ð    Û Ð Ö× ¸ ¸ ¸ Ò      Ú Ö ÙÒ ÒØ Ô Ö Ñ Ø Ö× × Ò Ø × Ò Ò Ø     Ö Ö ÐÝ
  ÓÒÒ Ø º ÑØ Ò Ñ× Ö Ø Ø      Ò × Ò Ñ ×× ×º ÓÖ ¸ ¸ Ò    Ñ× × ÔÓ ÒØ¹Ñ ×× Ø Ø
  ÓØØÓÑ Ó Ø ÓÓغ


                                           ¾
             Zero-   Short-step   Long-step  Which soln. Which soln.
                                 faster for faster for  Chaos?
             Slope   scaling ?    scaling ?
            Capable?                 γ   0?  larger γ ?

      Simplest           P ~ v4    P ~ v4
             Yes                  Short-Step  Short-Step  Yes
      Walker            θ* ~ γ1/3  θ* ~ γ1/3

                  P~v4 larger
     with finite       θ*~γ1/3 γ }    P ~ v4                 Not
             Yes                  Long-Step  Short-Step
     foot mass        P~v2
                    }γ 0     θ* ~ γ1/3               checked
                  θ*~γ
                    4
                  θ ~γ } γ
                  P~v  larger
     tuned           *  1/3    P ~ v4
     straight-leg   Yes                                Not
                                 Long-Step  Short-Step
                          θ* ~ γ1/3               checked
                  θ ~γ}
                     2
                  P~v  γ 0
                  *

                        P~v4 larger
                  P~v4 larger θ*~γ1/3 γ
                       }      }
                  θ*~γ1/3 γ
                        P~v4 small
      tuned
      kneed
             Yes         θ*~γ1/3 γ }   Long-Step  Short-Step  Yes

                     }
                  P~v2 γ 0
                  θ*~γ        }
                        P~v2 γ 0
                        θ*~γ

   ÙÖ ½¼ ËÙÑÑ ÖÝ Ó Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ó Ú Ö ÓÙ× Û Ð Ö× Ô Ð Ó Û Ð Ò Ø Ö ØÖ Ö ÐÝ ×Ñ ÐÐ
 ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ×º ÁÒ Ø × Ø Ð ¸ × Ò Ø Ø Üظ È Ö Ö× ØÓ Ø ÔÓÛ Ö Ö ÕÙ Ö ÓÖ Û Ð Ò Ø      Ø
ÐÑØ Ý Ð ¸ Ú × Ø    ÚÖ   Ú ÐÓ ØÝ Ó Ø Û Ð Ö¸ £ × Ø ×Ø Ò    Ò Ð Ø Ø ×Ø ÖØ Ó   Ø
 Ýи Ò ­ ×Ø     ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ º Ì Ø ÖÑ Ð Ö Ö ­ Ö Ö× ØÓ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ø Ø Ö    ÓÚ Ø
ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ ¸ × × Ù×× Ò ×Ù × Ø ÓÒ º¿ Ø × ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÙÒ ¹×ÐÓÔ × Ö « Ö ÒØ
 ÓÖ   Ô ÖØ ÙÐ Ö Û Ð Ö Ò     Ø ×ÓÐÙØ ÓÒº Ì ØÙÒ Ò  Û Ð Ö × Ø Ö ×ÐÓÔ    Ø ÓÖ ×
Ð ×Ø    Ù× Ø × Ð Ò ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÓÒÐÝ Ó ÙÖ× Ø ÜØÖ Ñ ÐÝ ×Ñ ÐÐ ×ÐÓÔ ×¸ × ÜÔÐ Ò Ò Ø Ø Üغ
                           ¾
              0.4
                    a) linear                               b) log-log  y=bx1/3
              0.35
                                                   10 -1
neg. stance angle = -θ∗st
              0.3

              0.25

              0.2                                   10 -2


              0.15                                             y=ax
                          A) straight-leg, rnd.-ft., gen. mass dist.
              0.1          B) straight-leg, rnd.-ft., mt = 0.8, ms = 0.1
                          C) kneed, rnd.-ft., gen. mass dist.        10 -3
              0.05          D) straight-leg, pt.-ft., simplest (mt >> ms)
                          E) straight-leg, pt.-ft., mt = 0.8, ms = 0.1
               0
                  0  0.005  0.01  0.015  0.02  0.025  0.03  0.035  0.04
                                                        10 -4       10 -3    10 -2
                                slope γ                               slope γ

  ÙÖ ½½    Ø Ñ Ð × ÓÖ ØÙÒ Þ ÖÓ¹×ÐÓÔ ¹ Ô Ð Û Ð Ö× ÓÒ ´ µ Ð Ò Ö ÔÐÓظ Ò ´ µ ÐÓ ¹ÐÓ
ÔÐÓغ È Ö Ñ Ø Ö Ú ÐÙ × Ö Ð ×Ø Ò Ø Ð ½º Ý      Òº Ñ ×׺ ×غ × Ñ ÒØ Ø Ø Ø Ô Ö Ñ Ø Ö×
Û Ö × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ó× Ó Ø    Ò   Û Ð Ö Ó ¬ ÙÖ ¿º ÆÓØ ´½µ Ø Ö Ö ØÛÓ Ø× Ý Ð × Ø
­ ÓÖ ÐÐ Û Ð Ö× × ÓÛÒ ´¾µ ÓÖ Ø     × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Ö ´ µ ÓØ ×Ø Ô Ð Ò Ø × Ö ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ
­ ½ ¿ ´¿µ Ø × ÓÖع×Ø Ô   Ø× Ó Ø ÓØ Ö Û Ð Ö× Ú ×Ø Ô Ð Ò Ø × ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ­
´ µ Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø× ÓÖ Ø ÓØ Ö Û Ð Ö× Ú ×Ø Ô Ð Ò Ø × Ø Ø Ö ÑÙ ÐÓÒ Ö Ø Ò ÓÖ Ø
× ÓÖع×Ø Ô Ø׸ Ø ÓÙ ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ü ØÐÝ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ­ Ò ´ µ ÓÖ ÔÓ Òع
 ÓÓظ ×ØÖ  عР   Û Ð Ö Û Ø ÒÓÒ¹Ò Ð Ð ÓÓØ Ñ ×׸ Ø ×Ø Ô Ð Ò Ø Ó Ø ÐÓÒ ¹×Ø Ô Ø ×
ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ ­ ½ ¿ ÓÖ ×Ñ ÐÐ ­ º Ì × Ð Ò Ö ×ÙÐØ× Ö Ø × Ñ Û Ò ÔÐÓØØ      Ò×Ø Ú Ö
 ÓÖÛ Ö Ú ÐÓ ØÝ Ò×Ø     Ó ×Ø Ò   Ò Ð ¸ ÙØ ×ÓÑ Ó Ø Ö Ð Ø Ú    Ø× Ó Ø × ÓÖع×Ø Ô Ò
ÐÓÒ ¹×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ÒÓØ ÔÖ × ÖÚ ´×ÓÑ × ÓÖع×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ× Ö ×Ø Ö Ø Ò ÐÓÒ ¹×Ø Ô ×ÓÐÙØ ÓÒ×
 Ø Ð Ö ­ ¸ Ò ÓÖ ÐÐ ­ ÓÖ Ø × ÑÔÐ ×Ø Û Ð Öµº
                                               ¾
                  0.52


                  0.51
                               stable period-4 gait
                                                didn't find stable solutions here
      -θ∗st
                   0.5
       neg. stance angle =
                  0.49


                  0.48      stable period-2 gait

                  0.47


                  0.46
                      stable
                      period-1
                  0.45
                      gait
                  0.44                      0.075   0.08  0.085    0.09  0.095  0.1     0.105
                               slope γ, rad

  ÙÖ ½¾ È Ö Ó ÓÙ Ð Ò Ó ×Ø Ð Ò    Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ׺ ÇÒÐÝ ×Ø Ð Û Ð Ò ÑÓØ ÓÒ× Ö
× ÓÛÒ¸ ÐØ ÓÙ ÙÒ×Ø Ð   Ø Ý Ð × ÓÒØ ÒÙ ÓÖ Ð Ö Ö Ú ÐÙ × Ó ­ º Ì Ô Ö Ñ Ø Ö× Ö Ø Ó× Ó
Ø ØÙÒ   Ò  Û Ð Ö ´ µ Ò Ø Ð ½º
                                ¾

								
To top