test z onkologii by 290Xj5Xn

VIEWS: 1,129 PAGES: 93

									1. Neoadiuwantowa chemioterapia w leczeniu raka piersi stosowana jest u:A
a) chorych na miejscowo zaawansowanego raka piersi ( w III st. zaawansowania klinicznego)
b) chorych po mastektomii zakwalifikowanych do dalszego leczenia na podstawie analizy czynników
prognostycznych
c) chorych po mastektomii z rozsiewem procesu nowotworowego
d) chorych z pierwotnie uogólnioną chorobą
e) chorych po leczeniu oszczędzającym

2. Rak płuca szerzy się poprzez:E
a) ciągłość
b) drogą limfatyczną
c) drogą krwionośną
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

3. Do objawów ogólnych w przebiegu ziarnicy zalicza się: a)poty nocne b)świąd skóry c)spadek masy ciała
10% w ciągu 6 miesięcy d)gorączka e)osłabienie A
a) a+c+d
b) b+c+d
c) a+d+e
d) a+b+c
e) a+b+e

4. Radioterapia megawoltowa to:D
a) ze źródeł zewnętrznych
b) ze źródeł pozostających w styczności z nowotworem
c) z aparatu rentgenowskiego
d) o wysokiej energii promieniowania

5. W raku piersi u kobiet miesiączkujących stwierdzenie zmian przerzutowych do płuc jest wskazaniem do: D
a) chemioterapii
b) hormonoterapii
c) chirurgii
d) A i B
e) A i C

6. Raki tytoniozależne to:E
a) raki jamy ustnej
b) raki płuc
c) rak trzustki
d) rak pęcherza moczowego
e) wszystkie powyższe

7. Do nowotworów o wysokiej promieniowrażliwości należy: C
a) glejak wielopostaciowy
b) rak gardła środkowego
c) nasieniak
d) rak szyjki macicy
e) podstawnokomórkowy rak skóry

8. Tomografia komputerowa jest podstawową metodą diagnostyczną w:B
a) raku krtani
b) raku zatoki szczękowej
c) raku dna jamy ustnej
d) raku migdałka
e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
9. Obecność we krwi obwodowej atypowych komórek hemopoetycznych oraz stwierdzenie klonalnego zajęcia
szpiku kostnego tymi komórkami, najprawdopodobniej wskazuje na rozpoznanie: C
a) choroby Hodgkina
b) ostrej odpowiedzi organizmu na zakażenie bakteryjne
c) białaczki
d) mononukleozy zakaźnej
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

10. Najpoważniejszym choć rzadkim późnym powikłaniem radioterapii jest:A
a) wtórny nowotwór
b) zwłóknienie
c) przetoka
d) niedokrwistość

11. Do usznych objawów nowotworów nosogardła należą: D???
a) szum w uchu
b) jednostronny niedosłuch typu odbiorczego
c) zmiana słyszenia własnego głosu
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

12. Zgłosił się do Ciebie 58-letni chory zgłaszający osłabienie, opadanie powiek, niewyraźnie mówiący. Może
to być objaw zespołu towarzyszącego: D
a) Rakowi drobnokomórkowemu płuca
b) Grasiczakowi
c) Rakowi nerki
d) A i B

13. Wśród badań diagnostycznych w nowotworach masywu szczękowo - sitowego koniecznie należy wykonać:
D
a) badanie histopatologiczne guza
b) zdjęcie rtg zatok w pozycji Welina
c) CT twarzoczaszki
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

14. Wskaż zdanie nieprawdziwe: C
a) Chłoniaki występują częściej u osób z wrodzonymi niedoborami odporności
b) Chłoniaki występują częściej u osób z nabytymi niedoborami odporności
c) Chłoniaki nie występują częściej u osób z chorobami z autoagresji
d) Chłoniaki występują częściej u osób leczonych wcześniej napromienianiem lub cytostatykami

15. Radiograficznym objawem, który nakazuje dalszą diagnostykę w kierunku raka płuca nie jest:B
a) obwodowy cień okrągły
b) guz tylnego śródpiersia
c) poszerzenie zarysu wnęki płuca
d) ogniskowa rozedma
e) segmentarna niedodma

16. Które z poniższych zdań na temat zakażenia Helicobacter pylori jest fałszywe: C
a) zwiększa ryzyko zachorowania na raka żołądka poprzez wywołanie przewlekłego zapalenia błony śluzowej
b) występuje u 90% osób z zapaleniem błony śluzowej żołądka
c) nie ma związku przyczynowego z zachorowaniem na chłoniaka żołądka
d) eradykacja Helicobacter pylori może być terapią wystarczającą we wczesnych stanach zaawansowania chłoniaka
żołądka
17. Najważniejsze znaczenie rokownicze w operacyjnych przypadkach raka piersi ma:E
a) wiek chorej
b) stan ogólny
c) złośliwość histologiczna nowotworu
d) wrażliwość raka na leczenie promieniowaniem jonizującym
e) obecność przerzutów w węzłach chłonnych i rozmiary guza pierwotnego

18. U mężczyzny lat 48 rozpoznano płaskonabłonkowego raka płuca w stopniu zaawansowania IIIB
(przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia po stronie przeciwnej niż guz). Pacjent nie choruje na żadne inne
choroby i jest w stanie ogólnym bardzo dobrym. Właściwe postępowanie to: D
a) chemioterapia przedoperacyjna i próba resekcji nowotworu
b) chemioterapia paliatywna
c) próba wykonania pulmonektomii i limfadenektomii śródpiersiowej
d) radioterapia lub chemioradioterapia

19. Promieniowrażliwość komórki zależy od:E
a) fazy cyklu komórki
b) stopnia utlenowania
c) jednorodności populacji komórek
d) żadne z powyższych
e) wszystkie z powyższych

20. Do stanów przedrakowych żołądka nie zaliczamy: A
a) przepukliny rozworu przełykowego
b) niedokrwistości złośliwej
c) bezkwaśności
d) zanikowego nieżytu żołądka
e) polipów żołądka

21. Rodzajem leczenia systemowego jest: E
a) hormonoterapia
b) chemioterapia
c) immunoterapia
d) terapia genowa
e) wszystkie z powyższych

22. Rak Pageta w piersi najczęściej jest zlokalizowany w: D
a) kwadrancie górno-przyśrodkowym
b) w ogonie Spence'a
c) nie ma charakterystycznej lokalizacji
d) w okolicy brodawki sutkowej
e) w kwadrantach dolnych

23. 50 - letnia kobieta zauważyła przed kilku dniami guz w piersi. Guz jest twardy, średnicy 3 cm, niebolesny,
ruchomy w stosunku do miąższu piersi i skóry. Węzły chłonne pachowe niepowiększone, narządy klatki
piersiowej i kościec radiologicznie bez zmian. Należy :C
a) zlecić badania kontrolne po 2 tygodniach
b) przeprowadzić leczenie antybiotykami i zalecić ponowną kontrolę
c) zlecić weryfikację guza
d) zlecić diatermię i badanie kontrolne po 2 tygodniach
e) zlecić okłady wysychające i badanie kontrolne

24. Leczenie operacyjne chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca: 1)jest możliwe u chorych bez zajęcia
węzłów chłonnych śródpiersia. 2)jest możliwe u chorych z ograniczonym zajęciem węzłów chłonnych
śródpiersia. 3)jest możliwe wyłącznie po wstępnej chemioterapii. 4)jest możliwe wyłącznie po wstępnej
radioterapii. 5)jest możliwe w każdym przypadku guza o średnicy mniejszej niż 5 cm. Prawdziwe stwierdzenie
to:A???
a) 1
b) 1, 3
c) 2, 4
d) 3
e) 1, 5

25. Pierwotne nowotwory wątroby to najczęściej:E???
a) raki płaskonabłonkowe
b) nowotwory z komórek gruczołowych (mezenchymalne)
c) nowotwory z przewodów żółciowych
d) nowotwory z tkanki naczyniowej
e) żadne z powyższych

26. Które zdanie jest prawdziwe:C
a) W celu najlepszej wizualizacji guzów w wątrobie należy wykonać scyntygrafię wątroby
b) Najlepszym markerem dla pierwotnych guzów wątroby jest CEA
c) Gruczolak wątrobowokomórkowy jest guzem łagodnym, często wiązanym z długotrwałym przyjmowaniem
środków antykoncepcyjnych
d) Nowotwory pierwotne wątroby występują 3-krotnie częściej niż przerzuty do wątroby

27. Spośród niżej wymienionych stwierdzeń wskaż fałszywe. Promieniowanie o wyższej energii:A
a) związane jest z większym nasileniem odczynów skórnych
b) pozwala napromieniać zmiany położone w głębi ciała
c) powoduje mniej objawów niepożądanych na obrzeżu napromienianej zmiany
d) jest pochłaniane w małym stopniu przez tkankę kostną
e) jest emitowane przez przyspieszacze liniowe

28. Które ze stwierdzeń dotyczących raka krtani jest nieprawdziwe?
a) Rak krtani jest najczęstszą lokalizacją raków głowy i szyi.
b) Główną przyczyną raka krtani jest palenie tytoniu.
c) Około połowy przypadków raków krtani to raki płaskonabłonkowe.
d) Najczęstszy lokalizacyjnie jest rak głośni.

29. Promienioczułość tkanki jest:
a) tym mniejsza, im niższe jest stężenie tlenu
b) nie zależy od stężenia tlenu
c) tym większa, im niższe jest stężenie tlenu
d) nie zależy od fazy podziału komórek
e) prawidłowe B i D

30. Pierwszym objawem raka zatoki szczękowej może być:
a) krwawienie z nosa
b) katar ropny
c) wytrzeszcz gałki ocznej
d) prawidłowe A i C?
e) prawidłowe A, B i C???

31. Przedinwazyjny rak szyjki macicy charakteryzuje się:
a) upławami
b) bólami
c) krwawieniem kontaktowym
d) dysurią
e) brak uchwytnych objawów
32. Wskaż zdanie fałszywe:
a) rak tarczycy występuje około 4-krotnie częściej wśród kobiet niż wśród mężczyzn
b) wykrycie nosicielstwa patogennej mutacji genu RET jest wskazaniem do tyreoidektomii w młodym wieku
c) brak nosicielstwa mutacji genu RET u obojga rodziców i innych krewnych chorego na rdzeniastego raka tarczycy
wyklucza nosicielstwo mutacji tego genu jako przyczynę zachorowania
d) w rodzinnym rdzeniastym raku tarczycy występuje także wysokie ryzyko zachorowania na chromochłonny guz
nadnerczy (pheochromocytoma)
e) u kobiet wcześniej leczonych napromienianiem z powodu raka piersi występuje umiarkowanie zwiększone ryzyko
zachorowania na raka tarczycy

33. Stosowanie L-tyroksyny po tyreoidektomii z powodu rdzeniastego raka tarczycy ma na celu:
a) substytucję hormonalną
b) działanie przeciwnowotworowe poprzez supresję TSH
c) prawidłowe A i B

34. W teleterapii stosowane są głównie źródła:
a) irydowe
b) radowe
c) cezowe
d) wolframowe
e) żadne z powyższych

35. Chłoniaka Hodgkina w zaawansowaniu IA i IIA bez czynników ryzyka leczy się przede wszystkim:
a) operacyjnie
b) napromienianiem
c) cytostatykami
d) stosując immunoterapię

36. U dzieci w przypadku lokalizacji nowotworu w centralnym układzie nerwowym nie obserwuje się
występowania:
a) glejaka wielopostaciowego
b) rdzeniaka
c) wyściółczaka
d) gwiaździaka włosowatokomórkowego
e) żadna z powyższych

37. Kwadrantektomia to:
a) Usunięcie guza z marginesem 2 cm zdrowej tkanki
b) Usunięcie piersi
c) Usunięcie guza i limfadenektomia pachowa
d) Usunięcie guza i radioterapia

38. Stosowanie hormonoterapii zastępczej w terapii zespołu pokastracyjnego w wyniku leczenia raka szyjki
macicy: nie mogę znalezc odp ale wydaje mi się ze A
a) jest wskazane
b) jest przeciwwskazane

39. W skojarzonym leczeniu chłoniaków ziarniczych, standardem postępowania jest:
a) chemioterapia stosowana jest jednoczasowo z radioterapią
b) chemioterapia poprzedza radioterapię
c) radioterapia poprzedza chemioterapię
d) możliwe jest a i b
e) możliwe jest a i b ale wyłącznie w przypadku młodych chorych bez niekorzystnych czynników rokowniczych

40. Które z niżej wymienionych objawów we wstępnym okresie choroby nowotworowej mogą stanowić
zagrożenie życia?
a) hiperleukocytoza powyżej 100 000/mm3 i /lub małopłytkowość < 10000/mm3
b) zespół lizy guza
c) niedokrwistość z Hb<70.0 g/l
d) prawidłowe a i b
e) prawidłowe a, b i c

41. W przebiegu nowotworów krtani objaw nieuświadomionej duszności często leczonej jako przewlekła
niewydolność krążeniowo oddechowa jest typowa dla raka: NIE WIEM może C
a) nadgłośni
b) głośni
c) podgłośni
d) raka krtani niezależnie od punktu wyjścia
e) prawidłowe B i C

42. Leczeniem z wyboru w II stopniu zaawansowania wg FIGO raka trzonu macicy jest:
a) hormonoterapia
b) radioterapia
c) chirurgia z następową radioterapią
d) radioterapia z następową chemioterapią
e) chemioterapia

43.Jednym z najistotniejszych czynników modulujących wrażliwość nowotworu na energię promienistą jest:
a) efekt tlenowy
b) efekt beztlenowy
c) efekt odwodnienia
d) efekt uwodnienia

44. W etiologii nowotworów złośliwych udowodniono udział:
a) wirusów
b) palenia tytoniu
c) promieniowania jonizującego
d) czynników genetycznych
e) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

45. Przerzuty do wątroby najczęściej daje rak:
a) piersi
b) płuca
c) jelita grubego
d) nerki
e) jajnika

46. Guz liściasty piersi to:
a) rak przedinwazyjny
b) stan przedrakowy
c) guz łagodny mogący przejść w mięsaka?
d) szczególna postać gruczolaka wewnątrzprzewodowego
e) gruczolakomięsak

47. Wskaż prawdziwe twierdzenie:
a) przerzuty nowotworowe są najczęstszymi guzami rozwijającymi się w obrębie mózgowia
b) oponiaki są klasycznym wskazaniem do radykalnej radioterapii
c) glejak wielopostaciowy jest łagodną postacią nowotworów mózgu, ponieważ składa się z komórek dobrze
zróżnicowanych
d) radiochirurgia stereotaktyczna nie ma zastosowania w nowotworach mózgu
e) u chorych na glejaki mózgu w radioterapii uzupełniającej podstawowe znaczenie ma brachyterapia
48. W przypadku podejrzenia zajęcia szpiku w nowotworach układu chłonnego, najbardziej czułym badaniem
jest:
a) scyntygrafia kości
b) radiodiagnostyka
c) trepanobiopsja szpiku z talerza biodrowego??
d) badanie MRI kości
e) markery resorpcji kostnej (np. teloizomeraza)

49. Biopsja stereotaktyczna stosowana jest w leczeniu:
a) wad naczyniowych mózgu,
b) diagnostyce guzów mózgu,
c) osteoporozie.

50. Dziedziczny rak piersi stanowi:
a) około 5% wszystkich raków piersi
b) około 10%
c) około 20%

51.Leczenie oszczędzające może być prowadzone w raku piersi w stopniu zaawansowania:
a) I
b) I, przy guzie położonym w ćwiartkach zewnętrznych
c) I i II???
d) II i III
e) IV

52. Przerzuty do mózgu dają najczęściej nowotwory z wyjątkiem:
a) raka szyjki macicy
b) raka płuca
c) czerniaka
d) raka piersi
e) żadna z powyższych

53. Wyniki leczenia raka sutka są zależne od:
a) stopnia zaawansowania
b) stopnia złośliwości
c) lokalizacji guza
d) A i B
e) A, B i C

54. Nowotwór sporadyczny, to taki, który:
a) Występuje bardzo rzadko.
b) Występuje tylko w populacji obciążonej genetycznie predyspozycją.
c) Występuje w wyniku mutacji nabytych (somatycznych).
d) Nowotwór powstały w wyniki mutacji dziedziczonej typu zarodkowego ('germline')

55. Który z wymienionych czynników nie wpływa istotnie na promienioczułość guza:
a) rodzaj tkanki z której guz jest zbudowany
b) głębokość położenia guza
c) stopień utlenienia guza
d) zdolność proliferacyjna guza
e) prawidłowe B i C

56. Objawem wczesnego raka płuca nie jest:
a) chrypka
b) kaszel
c) nawracające infekcje miąższu płucnego
d) Krwioplucie

57. Wskaż prawidłową odpowiedź:W rozpoznaniu silnego, dziedzicznego uwarunkowania w zachorowaniach
na raka piersi największa wagę ma stwierdzenie:
a) zachorowania na ten nowotwór u matki i córki
b) wystąpienia trzech lub więcej zachorowań na raka piersi i/lub jajnika wśród krewnych I i II0
c) wczesnego wieku zachorowania (przed 40r.ż.) u probantki lub jej bliskiej krewnej
d) syn-lub metachronicznego raka drugiej piersi u probantki lub jej bliskiej krewnej
e) nosicielstwa mutacji genu BRCA1 lub BRCA2

58. Kalcytonina jest wykorzystywana jako marker w nowotworze tarczycy:
a) raku brodawkowatym
b) raku pęcherzykowym
c) raku rdzeniastym
d) raku anaplastycznym

59. Chore po przebytym leczeniu raka trzonu macicy mają większe predyspozycje do zachorowania na:
a) zakrzepowe zapalenie żył
b) chorobę wrzodową
c) raka pęcherza moczowego
d) raka jelita grubego
e) mięsaka kości

60. Hormonoterapia ablacyjna może polegać na:
a) kastracji chirurgicznej
b) kastracji farmakologicznej
c) zahamowaniu syntezy estrogenów w tkance tłuszczowej, mięśniach, wątrobie
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

61. Przyspieszacz liniowy Clinac używany jest w:
a) teleterapii megawoltowej
b) brachyterapii
c) rentgenoterapii klasycznej
d) planowaniu leczenia
e) do resymulacji

62. Po radykalnej amputacji piersi:
a) radioterapii nie stosuje się
b) radioterapia ma zastosowanie w wypadku obecności przerzutów w węzłach chłonnych pachy
c) radioterapię stosuje się, gdy nie była wykonana limfadenektomia pachowa
d) radioterapia ma zastosowanie w wypadku obecności > 3 przerzutów w węzłach chłonnych pachy
e) radioterapia ma zastosowanie w wypadku obecności >5 przerzutów w węzłach chłonnych pachy

63. Hiperfrakcjonacja to metoda napromieniania: b na pewno, cz c to nie wiem
a) paliatywnego
b) polegająca na podaniu dawek frakcyjnych mniejszych niż 1,8 Gy więcej niż 1 raz dziennie
c) pozwalająca na podanie wyższej dawki całkowitej
d) prawidłowe B i C

64. Wskaż zdanie fałszywe:
a) przesiewowe badania cytologiczne w kierunku raka przełyku przeprowadza się jedynie na obszarach
endemicznych
b) dysphagia obecna jest u 50% pacjentów symptomatycznych
c) tomografia komputerowa jest najczęściej stosowaną metodą nieinwazyjną dla oceny cech T, N i M
d) zdjęcia TK nie są w stanie dokładnie rozróżnić warstw ściany przełyku- stąd TK nie jest użyteczne w
różnicowaniu pomiędzy guzami T1, T2 i T3
e) ocena stopnia zaawansowania guza T (T1-T4) przy użyciu ultrasonografii endoskopowej (EUS) ma trafność
diagnostyczną na poziomie 80-90%

65. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące radioterapii:
a) Hipofrakcjonowanie to podawanie jednorazowych, dużych dawek.
b) Czerniak złośliwy jest nowotworem o niskiej promieniowrażliwości.
c) Brachyterapia wymaga zastosowania bomby kobaltowej.
d) Promieniowanie ortowoltowe cechuje się większą przenikliwością, lecz daje silniejsze odczyny popromienne w
sąsiedztwie napromienianej zmiany

66. Najczęściej rak szyjki macicy jest rozpoznawany w stopniu klinicznym:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

67. Leczenie chirurgiczne jest możliwe w raku płuca w stopniu zaawansowania:
a) T1 N1
b) T2N0
c) T3 N0
d) T3 N1
e) wszystkie z powyższych

68. Inhibitory aromatazy to:
a) Blokery aktywności protoonkogenu C-RYB
b) Leki antyandrogenne stosowane w leczeniu raka stercza
c) Leki hormonalne stosowane w leczeniu raka piersi
d) Cytostatyki blokujące wrzeciono mitotyczne

69. Chore nie leczone z powodu raka szyjki macicy najczęściej umierają z powodu:
a) krwotoków z dróg rodnych
b) mocznicy
c) mnogich przerzutów
d) wodobrzusza
e) prawidłowe A i B

70. Który z objawów sugeruje najczęściej raka przełyku:
a) utrudnienie połykania pokarmów stałych
b) wymioty
c) ból w okolicy zamostkowej
d) zgaga

71. Postępowanie lecznicze w przypadku raka jajnika to:
a) tylko chemioterapia
b) zabieg operacyjny możliwie radykalny uzupełniony u części chorych radioterapią
c) zabieg operacyjny możliwie radykalny uzupełniony u części chorych chemioterapią
d) tylko zabieg operacyjny.

72. Wyleczalność raka szyjki macicy zależy przede wszystkim od:
a) wieku chorej
b) metody leczenia
c) zaawansowania klinicznego
d) typu nowotworu
e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
73. Badania kontrolne po operacyjnym leczeniu raków płaskonabłonkowych głowy i szyi mają na celu:
a) wykluczenie wznowy lokoregionalnej
b) wykluczenie przerzutów do płuc
c) wykrycie innego ogniska nowotworów głowy i szyi
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

74. Węzły chłonne zagardłowe mogą być zajęte w przebiegu:
a) raka nosogardła
b) raka dna jamy ustnej
c) raka migdałka
d) raka krtani
e) prawidłowe A i C

75. Najczęstszym objawem raka piersi jest:
a) niebolesny guzek
b) wyciek z brodawki sutkowej
c) zaczerwienienie skóry

76. Które zdanie jest fałszywe:
a) W raku brodawki Vatera typowym objawem wczesnym jest żółtaczka
b) W zaawansowanym raku trzustki można wykonać neurolizę splotu trzewnego
c) Rak pęcherzyka żółciowego rzadziej występuje u kobiet otyłych
d) Kamica pęcherzykowa występuje w ok. 75% chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego, jednak nie uważa się że
występuje tu związek przyczynowo-skutkowy

77. Wśród czynników ryzyka zachorowanie na raka wątrobowokomórkowego nie wymienia się:
a) nadużywania alkoholu
b) marskości wątroby
c) palenia tytoniu
d) zakażenia wirusami zapalenia wątroby

78. Klasyfikacja chłoniaków nie jest oparta o diagnostykę morfologiczną komórek nowotworowych oraz
identyfikację charakterystycznego zestawu antygenów powierzchniowych świadczących o pochodzeniu,
stopniu dojrzałości oraz ekspansywności tych komórek wykrywanych metodami immunohistochemicznymi:
a) oba zdania są prawdziwe,
b) pierwsze zdanie fałszywe a drugie prawdziwe,
c) pierwsze zadanie prawdziwe a drugie fałszywe.
Pytanie układal jakiś neidorozwój co niue zdał matury z pl

79. Przyczyną krwistej wydzieliny z brodawki sutkowej jest najczęściej:
a) choroba Pageta
b) zaburzenia hormonalne
c) brodawczak śródprzewodowy
d) rak sutka
e) mastopatia
f) martwica tłuszczowa

80. Czynnikiem etiologicznym nowotworów tarczycy nie jest: E?
a) niedobór jodu
b) promieniowanie jonizujące
c) choroba Hashimoto
d) onkogen PEF – 28??
e) c i d
81. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące radioterapii:
a) Glejak wielopostaciowy jest nowotworem o niskiej promieniowrażliwości, jednak radioterapia jest stosowana w
leczeniu tego nowotworu.
b) Radioterapia nie znajduje zastosowanie w standardowym leczeniu raka szyjki macicy.
c) Radioterapia megawoltowa wykorzystuje między innymi elektrony i mezony pi.
d) Radioterapia adiuwantowa jest stosowana między innymi u części chorych na raka piersi.

82. Zapobieganie występowaniu nowotworu u ludzi polega na:
a) promocji zaniechania palenia papierosów
b) eliminacji zakażeń wirusami karcynogennymi
c) zaostrzeniu norm bezpieczeństwa w przemyśle, ograniczające ekspozycję na związki rakotwórcze
d) wszystkie powyższe

83. Ciężką chorobę trofoblastyczną o dobrym rokowaniu charakteryzuje:
a) wystąpienie objawów po więcej niż 4 miesiącach,
b) poziom beta HCG poniżej 40 000mj/ml,
c) rozwój choroby po porodzie

84. Rituximab to:
a) Przeciwciało monoklonalne anty CD 20 stosowane w leczeniu chłoniaków nieziarniczych
b) Przeciwciało monoklonalne anty HER-2 stosowane w leczeniu raka piersi u chorych z nadekspresją receptora
HER-2
c) Drobnocząsteczkowy modulator przekazu sygnału blokujący receptorowe kinazy tyrozynowe stosowany w
leczeniu mięsaków przewodu pokarmowego (GIST)
d) Selektywny inhibitor receptora dla naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR)
e) Żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

85. Chemioterapia stosowana jest najczęściej:
a) jako samodzielna metoda leczenia
b) w skojarzeniu z leczeniem chirurgicznym lub radioterapią
c) w leczeniu nowotworów rozsianych, ponieważ żadna inna metoda leczenia poza chemioterapią nie jest w stanie
doprowadzić w tych przypadkach do wyleczenia
d) jednoczasowo z hormonoterapią w leczeniu raka piersi i prostaty
e) u chorych w wieku podeszłym i w złym stanie sprawności, u których niemożliwe jest prowadzenie radykalnego
leczenia chirurgicznego

86. Do leczenia radiojodem J 131 kwalifikuje się chorych z:
a) zróżnicowanym rakiem tarczycy
b) rakiem anaplastycznym
c) rakiem rdzeniastym
d) prawidłowe a i c

87. Promieniowanie elektromagnetyczne to promieniowanie:
a) gamma i elektrony
b) rentgenowski i protony
c) gamma i rentgenowskie
d) elektrony i protony
e) neutrony i gamma

88. U chorego z guzowatym powiększeniem prawej wnęki w klasycznym rentgenogramie kolejnym badaniem
diagnostycznym będzie:
a) bronchoskopia
b) biopsja przez ścianę klatki piersiowej
c) torakotomia zwiadowcza
d) powtórzenie zdjęcia rtg za 4-8 tygodni
89. U 60-letniego chorego z rozpoznaniem drobnokomórkowego raka płuca wystąpiło nagłe osłabienie i utrata
łaknienia. W badaniu przedmiotowym stwierdzono objawy odwodnienia i obniżenie ciśnienia tętniczego.
Biochemiczne badania krwi ujawniły hiponatremię i hiperkaliemię. W tej sytuacji należy w pierwszej
kolejności podejrzewać:
a) zespół ostrego rozpadu guza
b) niewydolność nadnerczy w związku z przerzutami
c) hiperurykemię
d) wzrost ciśnienia śródczaszkowego
e) zespół hipersekrecji serotoniny.

90. Mechanizm bezpośredni działania promieniowania jonizującego na tkanki polega na:
a) Działaniu wolnych rodników.
b) Efektu tarczy polegającego na uszkodzeniu przez wolny elektron. (powstaly wskutek absopcji fotonu lub
promieniowania czasteczkowego) a efekt posredni odpowiedzialny za 75% uszkodzen wystepuje wskutek radiolizy
wody i jest spowodowany uszkodzeniem struktur komorki przez wolne rodniki tlenowe
c) Efektu tarczy polegającego na uszkodzeniu DNA bezpośrednio przez promieniowanie X.
d) Nadmiaru nadtlenku wodoru w napromienionej tkance.

91. Samokontrola gruczołu piersiowego powinna być przeprowadzana:
a) regularnie przed miesiączką
b) regularnie i niezależnie od cyklu
c) raz na kwartał
d) raz na pół roku
e) regularnie po miesiączce

92. Wybierz zdanie fałszywe:
a) Mikrorak tarczycy to nowotwór, którego średnica nie przekracza 1 cm
b) Rokowanie w raku brodawkowatym tarczycy jest bardzo dobre - ponad 90% trwałych wyleczeń
c) Rak rdzeniasty tarczycy występuje najczęściej jako postać rodzinna, uwarunkowana mutacją RET
d) Rokowanie w raku rdzenistym tarczycy jest złe i znacznie gorsze niż dla raka pęcherzykowego

93. Przerzut raka żołądka do jajnika to:
a) guz Krukenberga
b) guz Virchova
c) guz Abrikosowa
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

94. Carcinoma adenosquamosum to:
a) rak gruczołowy z metaplazją płaskonabłonkową,
b) rak gruczołowo - płaskonabłonkową,
c) rak gruczołowy brodawkowaty
d) rak gruczołowy wydzielniczy
e) rak gruczołowy z tkanką mesynchemalną

95. Nowotwory masywu szczękowo sitowego leczymy:
a) brachyterapią
b) operacyjnie
c) radioterapią
d) prawidłowe B i C
e) prawidłowe A i C

96. W przebiegu ziarnicy złośliwej najczęściej zajęte są:
a) węzły chłonne pachowe
b) węzły chłonne pachwinowe
c) węzły chłonne szyjne
d) węzły chłonne zaotrzewnowe
e) narządy pozalimfatyczne

97. Najczęstszym powikłaniem w zaawansowanym raku szyjki macicy oprócz krwotoków jest:
a) nacieczenie pęcherza moczowego
b) nacieczenie odbytnicy
c) nacieczenie przymacicz prowadzące do wodonercza
d) nacieczenie pochwy
e) przerzuty do płuc i wątroby

98. Odsetek przeżyć 5-letnich w zaawansowaniu klinicznym ED drobnokomórkowego raka płuca wynosi:
a) <1%
b) 20-30%
c) około 50%
d) powyżej 70%

99. W przypadku krwawienia po menopauzie bezwzględnie wskazane jest:
a) pobranie krwi na markery nowotworowe
b) USG miednicy mniejszej
c) tomografia komputerowa miednicy mniejszej
d) wyłyżeczkowanie jamy macicy
e) prawidłowe A i C

100. Najczęstszym objawem w raku płuca w początkowej fazie jest:
a) ból w klatce piersiowej
b) narastająca duszność
c) kaszel
d) krwioplucie
e) chrypka

101. Pierwszym objawem raka trzonu macicy najczęściej jest:
a) powiększenie trzonu
b) nieregularne krwawienia z jamy macicy
c) bóle okolicy krzyżowej
d) upławy
e) guz w jamie brzusznej

102. Bezdzietność jest czynnikiem ryzyka w raku:
a) jajnika
b) szyjki macicy
c) sromu
d) pochwy
e) trzonu macicy

103. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące radioterapii:
a) Późne odczyny popromienne, to te, które występują po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.
b) Efekt tarczy polega na uszkodzeniu DNA lub innych struktur przez wolne elektrony.
c) Promieniowyleczalność zależy tylko od promieniowrażliwości nowotworu.
d) Hiperfrakcjonowanie to podawanie w ciągu dnia kilku mniejszych dawek zamiast jednej.

104. Wcześniejsze narażenie na promieniowanie jonizujące wiąże się z rozwojem raka tarczycy:
a) pęcherzykowego
b) brodawkowatego
c) rdzeniastego
d) anaplastycznego

105. Na rolę układu odpornościowego w rozwoju nowotworów wskazuje:
a) brak występowania nowotworów u ludzi młodych
b) brak wzrostu częstości nowotworów u ludzi z niedoborami odpornościowymi
c) dziedziczny charakter rozwoju nowotworów
d) wzrost częstości nowotworów u osób przyjmujących środki immunosupresyjne
e) aktywacja receptorów dla czynników wzrostu w komórkach nowotworowych

106. Do poradni zgłosił się 52-letni mężczyzna podający w wywiadzie puste odbijania po posiłku i pobolewania
w okolicy pępka. W pierwszej kolejności zaordynujesz:
a) Test ureazowy
b) Ranigast i kontrolę za miesiąc
c) Gastroskopię
d) Eradykację Helicobacter pylori

107. Które zdanie jest prawdziwe:
a) Odsetek przeżyć 5-letnich w raku przełyku wynosi 50%
b) Standardową metodą leczenia chirurgicznego niskozróżnicowanych raków ślinianki przyusznej jest usunięcie
powierzchownego płata ślinianki
c) Choroba Mondora występująca w piersi, jest uznawana za zmianę przednowotworową
d) Torbiele wątroby mają najczęściej charakter dziedziczny

108. Zmianą przednowotworową w gruczole piersiowym jest:
a) Rozrost przewodowy
b) Choroba Mondora
c) Mastalgia
d) Rozrost zrazikowy z atypią komórkową

109. Pierwszym objawem raka języka jest najczęściej:
a) ból
b) utrudnienie połykania
c) zaburzenia mowy
d) wyczuwalny guz lub owrzodzenie
e) prawidłowe A i D

110. Program wielolekowy ABVD jest zalecanym schematem chemioterapii w leczeniu chłoniaków ziarniczych
ponieważ:
a) leczenie tym schematem można prowadzić przez krótszy okres czasu
b) daje mniej powikłań odległych (nowotwory wtórne, niepłodność) związanych z działaniem leków alkilujących niż
dotychczas stosowany schemat MOPP
c) jest mniej kardiotoksyczny
d) w razie progresji choroby, można zastosować schemat C-MOPP lub MOPP
e) może być stosowany jednoczasowo a radioterapią

111. W leczeniu gwiaździaka anaplastycznego lub glejaka wielopostaciowego stosuje się:
a) teleradioterapię
b) brachyterapię
c) stereotaktyczną radiochirurgię
d) leczenie operacyjne
e) wszystkie z powyższych

 112. Najczęstszym nowotworem złośliwym wargi dolnej jest:
a) adenocarcinoma
b) ca planoepitheliale
c) histiocytoma
d) ca basocellulare
e) ca anaplasticum
113. Teleradioterapia jest to leczenie przy zastosowaniu :
a) igieł radowych śródtkankowo
b) drutu z tantalu 192 dopęcherzowo
c) ziaren złota 198 do implantów np. dopęcherzowych
d) wiązki promieniowania uzyskanej z przyspieszaczy
e) wiązki promieniowania uzyskanej z elektronu

114. Do metod paliatywnego leczenia nowotworów wątroby nie należy:
a) krioterapia
b) termoablacja
c) alkoholizacja
d) radioterapia
e) embolizacja naczyń wątroby

115. Objawami wczesnego raka płuca mogą być przede wszystkim:
a) nawracające infekcje miąższu płucnego i krwioplucie
b) kaszel i duszność
c) utrudnienie połykania i niedokrwistość
d) bóle w klatce piersiowej i krwioplucie

116. Czynnikiem etiologicznym raka języka i dna jamy ustnej nie jest:
a) tytoń
b) alkohol
c) betel
d) pył drzewny
e) niedobory w odżywianiu

117. W przebiegu raka nosogardła przerzuty do węzłów chłonnych szyi:
a) nie występują
b) są często pierwszym objawem raka
c) występują przy dużym zaawansowaniu raka
d) daje przerzuty wyłącznie do węzłów pozagardłowych
e) prawidłowe C i D

118. Rozmazy cytologiczne dla oceny onkologicznej narządu rodnego pobieramy z:
a) kanału i tarczy części pochwowej
b) przedsionka pochwy
c) jamy macicy
d) sklepień pochwy
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

119. Wskaż odpowiedź fałszywą:
a) 5 lat od momentu postawienia diagnozy gruczolakoraka trzustki przeżywa tylko 1-4% chorych
b) w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej rak trzustki jest piątą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób
nowotworowych
c) aktualnie przyjmuje się, że około 30% przypadków raka trzustki jest spowodowanych paleniem tytoniu
d) szacuje się, że około 3% przypadków raka trzustki ma tło dziedziczne ??????
e) wszystkie powyższe są prawidłowe

120. Do nowotworów o niskiej wrażliwości na chemioterapię należy/ą:
a) chłoniaki
b) rak drobnokomórkowy płuca
c) rak jasnokomórkowy nerki
d) rak piersi
e) rak jądra.
121. Do czynników etiologicznych nowotworu wątroby należą:
a) przebycie żółtaczki zakaźnej z następową marskością
b) aflatoksyny
c) nieprawidłowa dieta + używki (nikotyna, alkohol)
d) wszystkie powyższe
e) żadne z powyższych

122. Rak piersi we wczesnych stopniach zaawansowania powinien być leczony:
a) wyłącznie chirurgicznie
b) wyłącznie chemioterapią
c) wyłącznie radioterapią
d) wyłącznie hormonoterapią
e) żadne z powyższych

123. Rak piersi szerzy się drogą:
a) krwionośną
b) chłonną
c) miejscowego naciekania
d) prawidłowe A, B i C
e) prawidłowe A i C

124. Najważniejszym czynnikiem kwalifikacyjnym do stosowania hormonoterapii w raku gruczołu
piersiowego jest :
a) wiek chorej
b) stan hormonalny pacjentki
c) obecność przerzutów do węzłów chłonnych
d) stan receptorów estrogenowych i progesteronowych
e) wielkość guza

125. Do objawów hiperkalcemii nie należy:
a) Osłabienie
b) Wielomocz i wzmożone pragnienie
c) Zaburzenia rytmu serca
d) Biegunka

126. Dobór energii promieniowania w teleradioterapii zależy od:
a) wielkości zmiany nowowotworowej
b) położenia zmiany nowotworowej
c) wieku pacjenta
d) zaawansowania nowotworu
e) promienioczułości guza

127. Jednostką dawki pochłoniętej promieniowania jonizującego jest:
a) dżul
b) rentgen
c) gray
d) wolt
e) wat

128. Jakie zmiany nowotworowe piersi mogą makroskopowo przebiegać jako procesy zapalne:
a) ca medullare
b) fibroadenoma
c) angioma
d) ca Pageti
e) fibrosarcoma
129. Najczęstszą postacią mikroskopową nowotworu wątroby jest:
a) sarcoma z komórek Kupfera
b) haemangiosarcoma
c) hepatoblastoma
d) carcinoma cholangiocellulare
e) carcinoma hepatocellulare

130. W stopniu II zaawansowania raka trzonu macicy wg FIGO odsetek 5-letnich przeżyć (po pełnym
leczeniu) wynosi ok.:
a) 30%
b) 40%
c) 60%
d) 70%
e) 80%

131. Pięcioletnie przeżycia chorych na raka piersi w Polsce wynoszą:
a) Około 20%
b) Około 45%
c) Około 70%
d) Około 85%

132. Wzrost guza nowotworowego zależny jest od dostarczenia komórkom nowotworowym: składników
odżywczych, czynników wzrostowych i tlenu. Angiogeneza umożliwia wzrost guza. Do czynników
proangiogennych zalicza się :
a) zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów (bFGF) i naczyniowo - śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)
b) naczyniowo - śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) i trombospondynę
c) trombospondynę i interleukinę 1 (IL-1)
d) trombospondynę i angiostatynę
e) interleukinę 8 (IL-8) i interleukinę 12 (IL-12)

133. Hormonoterapia nie ma zastosowania w leczeniu raka:
a) gruczołu krokowego
b) jajnika
c) piersi
d) trzonu macicy
e) prawidłowe B i D

134. Chłoniak Hodgkina najczęściej jest umiejscowiony w węzłach:
a) pachowych i karkowych
b) śródpiersia i szyi
c) pachwinowych
d) zaotrzewnowych

135. Do objawów ogólnych (cecha B) nowotworów układu chłonnego obecnie nie zalicza się:
a) spadku wagi ciała
b) obfitych potów
c) świądu skóry
d) gorączki
e) B i C

136. Radioterapia konwencjonalna to radioterapia:
a) ze źródeł zewnętrznych
b) ze źródeł pozostających w styczności z nowotworem
c) przy użyciu izotopu radu
d) o niskiej energii promieniowania
137. Podstawową metodą leczenia w 'niedrobnokomórkowym' raku płuca jest:
a) leczenie operacyjne
b) radioterapia
c) chemioterapia
d) hormonoterapia
e) objawowe

138. Wydzielina surowicza lub krwista z brodawki sutkowej:
a) jest stałym objawem raka sutka
b) występuje u ok. 15% chorych na raka piersi
c) przemawia za obecnością brodawczaka wewnątrzprzewodowego
d) prawidłowe B i C
e) prawidłowe A i C

139. Kliniczne próby zastosowania Tamoxifenu dotyczą prewencji:
a) raka płuc
b) dziedzicznego raka piersi u kobiet
c) dziedzicznego raka piersi u mężczyzn
d) raka jelita grubego u obu płci
e) nasieniaka jądra

140. Wskaż zdanie fałszywe:
a) Oponiaki są zazwyczaj nowotworami łagodnymi.
b) Objawy ogólne występują u większości chorych na ziarnicę złośliwą.
c) Najczęstszym nowotworem pierwotnym mózgu u dorosłych jest glejak wielopostaciowy.
d) Duża masa guza stanowi czynnik pogarszający rokowanie u chorych na ziarnicę złośliwą.

141. Większość raków krtani to:
a) raki gruczołowe
b) raki płaskonabłonkowe
c) lymphoepithelioma
d) raki niezróżnicowane

142. Układ chłonny Rottera to drogi chłonne, którymi szerzy się rak:
a) płuca
b) żołądka
c) sutka
d) jajnika
e) trzustki

143. Adenoacanthoma to:
a) rak gruczołowy z metaplazją płaskonabłonkową,
b) rak gruczołowo - płaskonabłonkową,
c) rak gruczołowy brodawkowaty
d) rak gruczołowy wydzielniczy
e) rak gruczołowy z tkanką mesynchemalną

144. Niekorzystnym czynnikiem rokowniczymi w raku brodawkowatym nie jest:
a) wiek >50 rż.
b) płeć męska
c) wieloogniskowość

145. Stosowanie L- tyroksyny po tyreoidektomii z powodu zróżnicowego raka tarczycy ma na celu:
a) substytucję hormonalną
b) działanie przeciwnowotworowe poprzez supresję wydzielania TSH
c) prawidłowe A i B
146. W leczeniu chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu, wskazaniem do rozpoczęcia chemioterapii
jest:
a) Pogarszający się stan sprawności chorego
b) Zwiększenie masy guza o około 25% w okresie 3 miesięcy
c) Wystąpienie objawów ogólnych
d) Prawdziwe A i C
e) Prawdziwe B i C

147. Wskaż prawidłową odpowiedź: Adneksektomia w wieku około 35 lat u nosicielek mutacji genu BRCA1
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi o:
a) < 20%
b) 20-50%
c) 50-70%
d) około 80%
e) > 80%

148. Wirus Epsteina-Barra jest etiologicznie związany z:
a) przewlekłą białaczką szpikową
b) czerniakiem złośliwym
c) endemiczną postacią chłoniaka Burkitta
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
e) chłoniakiem ziarniczym gzukowym z przewagą limfocytów

149. Standardowe leczenie uzupełniające u chorych na raka pęcherzyka żółciowego polega na:
a) Chemioterapii
b) Radioterapii
c) Radiochemioterapii
d) Nie stosuje się leczenia uzupełniającego ze względu na brak jego skuteczności

150. Po radykalnej operacji żołądka zalecamy:
a) częste kontrole onkologiczne
b) chemioterapię
c) radioterapię
d) prawidłowe A, B i C

151. Obowiązująca obecnie klasyfikacja chłoniaków to:
a) klasyfikacja kilońska
b) klasyfikacja wg Bineta,
c) klasyfikacja WHO z 2001r.

152. U kobiet chorych na raka piersi leczenie systemowe stosuje się:
a) jako neoadjuwantowe
b) jako adjuwantowe
c) zawsze po radioterapii
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A i C

153. Celem podawania jodu 131 u pacjentów z rakiem tarczycy jest:
a) zniszczenie resztek tarczycy pozostałych po operacji
b) sterylizacja mikroognisk raka w loży tarczycy i węzłach chłonnych
c) sterylizacja przerzutów
d) prawidłowe b i c
e) wszystkie prawidłowe

154. Podstawową metodą leczenia guza liściastego jest leczenie:
a) chemioterapia
b) antybiotykoterapia
c) hormonoterapia
d) radioterapia
e) chirurgia

155. Klinicznie rak piersi najczęściej przyjmuje postać:
a) owrzodzenia skóry piersi
b) owrzodzenia brodawki
c) guzka piersi
d) rozległego, twardego nacieku
e) wycieku z brodawki

156. Przerzuty raka do mózgu pochodzą najczęściej z:
a) jelita grubego
b) prostaty
c) płuc.

157. Obecnie w hormonoterapii raka piersi nie mają zastosowania:
a) tamoksifen w dawce 20 mg
b) inhibitory aromatazy
c) owariektomia
d) antagoniści LHRH
e) androgeny

158. Komórki nowotworowe należą do:
a) słabych immunogenów
b) silnych immunogenów
c) nie mają właściwości immunogennych
d) immunogenność komórek nowotworowych zależy od struktury histologicznej nowotworu ?
e) immunogenność komórek nowotworowych zależy od sposobu prezentacji komórkom odpornościowym

159. Chory z rozpoznaniem chłoniaka ziarniczego NSI CS II3XS B, powinien być pierwotnie leczony:
a) Radioterapią (pole płaszczowe dolne)
b) Radioterapią (pole płaszczowe górne)
c) Radioterapią (pole płaszczowe górne, w przypadku zajęcia lewej okolicy szyjno nadobojczykowej także
radioterapia na węzły chłonne okołoaortalne do L4)
d) Chemioradioterapią (w sekwencji radioterapia z następową chemioterapią)
e) Chemioradioterapią (w sekwencji chemioterapia z następową radioterapią)

160. Do nowotworów o wysokiej promienioczułości należą :
a) nasieniak i guz Wilmsa ?
b) gruczolakorak
c) włókniakomięsak
d) maziówczak
e) nerwiakomięsak

161. Uzupełniające leczenie systemowe raka piersi polega na:
a) rekonstrukcji piersi
b) chemio i/ lub hormonoterapii
c) radioterapii
d) immunoterapii
e) prawidłowe B i C

162. Najlepszym sposobem postępowania ze stanami przedrakowymi i rakiem in situ jest:
a) okresowa kontrola
b) leczenie przeciwzapalne
c) radioterapia
d) leczenie chirurgiczne ?
e) antybiotykoterapia

163. Ostateczne rozpoznanie chłoniaka złośliwego powinno być ustalone na podstawie:
a) dokładnie przeprowadzonego wywiadu i badania klinicznego, oraz badań obrazowych ze szczególnym
zwróceniem uwagi na węzły chłonne śródpiersia
b) badań immunochistohemicznych krwi obwodowej, w której to stwierdza się przeciwciała przeciwko antygenowi
komórek chłoniaka
c) biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) zmienionego patologiczne węzła chłonnego
d) badania histopatologicznego węzła lub fragmentu tkanki pobranej drogą biopsji chirurgicznej
e) tylko na podstawie rozmazu krwi obwodowej

164. Guz ślinianki o wzroście dwufazowym - najpierw powolnym, trwającym kilka - kilkanaście lat, a
następnie bardzo szybkim z porażeniem nerwu VII i skłonnością do przerzutów to:
a) tu mucoepidermalis
b) acinic cell tu
c) tu mixtus
d) adenoma pleomorphicum
e) cylindroma

165. Najczęstszą postacią histologiczną raka płuca jest:
a) rak drobnokomórkowy
b) rak płaskonabłonkowy
c) rak gruczołowy
d) mięsak
e) chłoniak

166. Wysokie ryzyko obustronnego raka piersi wiąże się z:
a) infekcją
b) rakiem zrazikowym
c) rakiem przewodowym
d) uzupełniającą radioterapią
e) uzupełniającą hormonoterapią

167. W raku migdałka językowego w zaawansowaniu T3N1 prawidłowym postępowaniem terapeutycznym
jest:
a) leczenie operacyjne
b) leczenie operacyjne z uzupełniającą radioterapią
c) radioterapia i ewent. operacja przetrwałych zmian węzłowych w 2 - 3 miesiące później
d) radioterapia
e) chemioterapia indukcyjna i leczenie operacyjne

168. W przypadku V stopnia w rozmazie Papanicolau zaproponujesz pacjentce :
a) wycięcie macicy
b) pobranie wycinków do badania histopatologicznego
c) elektroagulację
d) laseroterapię
e) krioterapię

169. Nieprawdą jest, że terapię megawoltową w porównaniu z konwencjonalną cechuje:
a) większa przenikliwość promieniowania
b) słabsze odczyny skórne
c) mniejsze ryzyko uszkodzenia kości i chrząstek
d) większe rozproszenie wiązki
e) prawidłowe A i D

170. Najczęstszym objawem raka trzonu macicy jest:
a) krwawienie z dróg rodnych
b) bóle
c) świąd pochwy
d) upławy
e) powiększenie macicy

171. Uwzględniając typ histologiczny raka płuca najlepsze wyniki leczenia uzyskujemy w:
a) gruczolakoraku
b) raku drobnokomórkowym
c) raku olbrzymiokomórkowym
d) raku płaskonabłonkowym
e) mięsaku

172. Wskaż zdanie fałszywe:
a) raka przełyku cechuje nierównomierna częstość występowania w różnych krajach
b) najwyższa zachorowalność na raka przełyku występuje w Iranie i w Chinach- 20/100000
c) ryzyko zachorowania na raka przełyku wzrasta z wiekiem i jest małe przed 40 rokiem życia
d) palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu to uznane czynniki ryzyka raka przełyku
e) w ostatnich dwóch dekadach obserwuje się alarmujący wzrost zachorowalności na raka płaskonabłonkowego
przełyku w Ameryce Północnej i Europie

173. W której z wymienionych postaci złośliwego nowotworu piersi rokowanie jest najlepsze:
a) sarcoma
b) ca lobulare infiltrans
c) ca ductale infiltrans
d) ca medullare
e) ca inflamatorium

174. Jakie leczenie zastosujesz o 38-letniego mężczyzny z gruczolakorakiem płuca prawego z dwoma
przerzutami do wątroby, który schudł w ciągu 2 miesięcy 20 kg i jest tak osłabiony, że z trudem siada na
łóżku?
a) Leczenie objawowe
b) Paliatywną chemioterapię zawierającą analog platyny
c) Radioterapię na obszar guza i resekcję przerzutów do wątroby
d) Prawdziwe B i C

175. Rak naciekający strunę głosową:
a) nie daje przerzutów do węzłów chłonnych
b) nie daje przerzutów odległych
c) rośnie tylko endofitycznie
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A i B

176. Do stanów przedrakowych szyjki macicy zaliczamy:
a) brodawczak płaskonabłonkowy
b) kłykciny
c) leukoplakia
d) dysplazja
e) wszystkie wymienione

177. Wczesne objawy uboczne chemioterapii to:
a) nudności, wymioty, leukopenia, trombocytopenia
b) nowotwory wtórne
c) powikłania narządowe
d) bezpłodność
e) wszystkie

178. U chorego z chłoniakiem o dużym stopniu złośliwości, który gorączkuje do 39 st. C tydzień po podaniu
kolejnego cyklu chemioterapii, w pierwszej kolejności wykonasz:
a) punkcję lędźwiową
b) badanie szpiku kostnego
c) morfologię krwi
d) ECHO serca

179. Który z powyższych objawów budzi największe podejrzenie raka piersi:
a) surowiczy wyciek z brodawki sutkowej
b) dobrze ograniczony, bolesny guzek
c) nieregularny, niebolesny guzek
d) wciągnięcie brodawki sutkowej
e) prawidłowe B i D

200. W którym z wymienionych niżej nowotworów stosuje się leczenie hormonalne: C
a) Rak jądra
b) Rak jajnika
c) Rak brodawkowaty tarczycy
d) W żadnym z wyżej wymienionych

201. U 40-letniego mężczyzny bez współistniejących innych chorób stwierdzono drobnokomórkowego raka
płuca lewego w zaawansowaniu LD. Jakie leczenie zaproponujesz? B
a) Chemioradioterapię i elektywną radioterapię mózgu
b) Chemioradioterapię, a elektywną radioterapię mózgu tylko w przypadku uzyskania całkowitej remisji
c) Chemioradioterapię neoadiuwantową z następową próbą radykalnej resekcji.
d) Próbę leczenia operacyjnego, a następnie chemioterapię uzupełniającą

202. W radioterapii, najwyższą promieniowrażliwość wykazują następujące nowotwory:1.białaczki 2. rak
płaskonabłonkowy płuca 3.gruczolakorak tarczycy 4.nasieniak jądra 5.czerniak złośliwy Prawdziwe
stwierdzenia to: D
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 3, 4
d) 1, 4
e) 1, 5

203. Do zespołów paranowotworowych w raku płuca należą: C
a) zespół Cushinga,
b) hipercalcemia,
c) prawidłowe odpowiedzi a i b.

204. Choroba Pageta brodawki sutkowej jest to: C
a) bakteryjne zapalenie przewodów mlecznych
b) wyprysk na tle nieznanym
c) rak przewodów mlecznych wyprowadzających
d) wirusowe zapalenie przewodów mlecznych
e) zmiany metaplastyczne nabłonka przewodów mlecznych bez cech złośliwości

205. Radioterapia nie ma znaczącego udziału w leczeniu: D
a) ziarnicy złośliwej
b) raka szyjki macicy
c) nasieniaka jądra
d) raka żołądka
e) raka tarczycy

206. Prawidłowym postępowaniem w T1N0 piętra środkowego krtani jest:
a) chordektomia
b) radioterapia
c) laseroterapia
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

207. Zmiany w przebiegu ziarnicy złośliwej, poza układem limfatycznym, najczęściej lokalizują się w: E
a) jajnikach
b) OUN
c) płucach
d) równomiernie w różnych narządach
e) wątrobie

208. Genem supresorowym (antyonkogenem) nie jest: C
a) BRCA1
b) TP53
c) RAS
d) RB
antyonkogeny(geny supresorowe): tp53, rb, brca1, apc
protoonkogeny: ras, myc, erbb1, mdm2

209. Rak pęcherzyka żółciowego szerzy się: E??
a) przez ciągłość
b) drogą układu chłonnego
c) daje przerzuty odległe drogą naczyń krwionośnych
d) daje wszczepy do jamy otrzewnej
e) wszystkie powyższe prawdziwe

210. Regularne badania mammograficzne kobiet pomiędzy 50 a 69r.ż. zmniejszają ryzyko zgonu z powodu
tego nowotworu o około: C
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 50%
e) > 50%

211. Teleradioterapia to: D
a) radioterapia promieniami o małej energii
b) radioterapia promieniami elektromagnetycznymi
c) radioterapia promieniami o wysokiej energii (megawoltova)
d) radioterapia ze źródeł zewnętrznych

212. W diagnostyce raka wątroby oznacza się poniższe markery: B
a) TPS
b) CEA - w przerzutach
c) Ca 19.9
d) AFP - w pierwotnym raku wątroby
e) Ca 125

213. Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące raka szyjki macicy: B
a) W raku przedinwazyjnym leczeniem z wyboru jest usunięcie macicy z przydatkami, bez względu na wiek chorej
b) W przypadku raka w st. I leczenie zazwyczaj polega na rozszerzonym usunięciu macicy z przydatkami, węzłami
chłonnymi i mankietem pochwy, a następnie uzupełniającej radioterapii
c) W stopniu klinicznym IIIB usuwa się macicę wraz z przydatkami, mankietem pochwy i węzłami chłonnymi, a
następnie na uzupełniającej radiochemioterapii
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe

214. Przez całkowitą remisję (CR) chłoniaka rozumiemy: C
a) całkowite ustąpienie wszystkich objawów klinicznych,
b) zmniejszenie się wszystkich węzłów chłonnych poniżej 1,5 cm oraz normalizacja wymiarów śledziony,
c) a + b + normalizacja wszystkich markerów laboratoryjnych i radiologicznych masy guza.

215. Podstawową korzyścią stosowania terapii megawoltowej w stosunku do terapii konwencjonalnej jest : C
a) małe gabaryty urządzenia (aparatury i kabiny)
b) wybiórcze działania tego promieniowania na tkankę nowotworową
c) mniejsze obciążenie tkanek zdrowych przy takiej samej dawce na guz
d) wyższa dawka na powierzchni skóry
e) żadne z powyższych zdań nie jest prawdziwe

216. W nowotworach głowy i szyi badania kontrolne po przeprowadzonej terapii wykonuje się: B??
a) co 3 miesiące przez 5 lat
b) co 6 miesięcy przez 5 lat
c) częstość kontroli zależy od czasu, jaki upłynął od leczenia
d) z różną częstością przez 10 lat po leczeniu
e) z różną częstością przez 5 lat po leczeniu

217. Odsetek wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe związanych z otyłością, nadwagą i niewielką
aktywnością fizyczną, w krajach ekonomicznie rozwiniętych szacuje się na: C
a) < 10%
b) około 10-20%
c) około 30%
d) około 40%
e) > 40%

218. Najczęstszym objawem wczesnej fazy raka płuca to: C
a) kaszel,
b) krwioplucie,
c) może mieć przebieg bezobjawowy.

219. Wybierz zdanie fałszywe: B
a) Najczęstszym pierwotnym nowotworem mózgu u dorosłych jest glioblastoma
b) Skąpodrzewiaki są najczęstszymi nowotworami mózgu u małych dzieci
c) Gwiaździak włosowatokomórkowy jest nowotworem łagodnym, może jednak być klinicznie złośliwy
d) Glioblastoma występuje głównie u starszych osób, a gwiaździaki o niższej złośliwości - u młodszych

220. Wszystkie poniższe stwierdzenia dotyczące nieziarniczego chłoniaka złośliwego typu T są prawdziwe, z
wyjątkiem:
a) typowym miejscem lokalizacji jest jama brzuszna,
b) może lokalizowane się w grasicy, węzłach chłonnych obwodowych i migdałkach oraz często towarzyszy mu
wysięk w opłucnej,
c) w badaniach immunofenotypu stwierdza się CD3+, CD7+, TdT+, Ig-

221. Metodą z wyboru w leczeniu guza liściastego jest: C
a) leczenie przeciwzapalne
b) radioterapia
c) chirurgia
d) hormonoterapia
e) chemioterapia
222. U 67 letniego chorego, który zgłosił się do lekarza z powodu osłabienia i pojawiania się zawrotów głowy
stwierdzono w podstawowych badaniach dodatkowych anemię. Chory nie zgłaszał więcej dolegliwości. Po
konsultacji specjalistycznej wykluczono hematologiczną przyczynę anemii. Które z wymienionych poniżej
badań dodatkowych będzie miało największą wartość w dalszym procesie diagnostycznym: C
a) badanie usg lub tomografia jamy brzusznej
b) gastroskopia
c) badanie stolca w kierunku obecności krwi utajonej

223. Raki języka najczęściej rozwijają się na: C ??
a) powierzchni grzbietowej języka
b) powierzchni brzusznej języka
c) na brzegu języka
d) jednakowo często A i B
e) jednakowo często B i C

224. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka żołądka należy: E
a) metaplazja jelitowa
b) nieżyt zanikowy błony śluzowej
c) zakażenie Helicobacter pylori
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C *

225. U 44-letniego chorego leczonego z powodu drobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania
LD 8 dni po podaniu kolejnego kursu chemioterapii liczba neutrofilów wynosi 0,1 K/mL, a płytek krwi 12
K/mL. U pacjenta nagle wystąpiły drgawki i utrata świadomości. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest:
D
a) Udar niedokrwienny
b) Ujawnienie się przerzutów do mózgu
c) Krwawienie do mózgu
d) Neuroinfekcja

226. Który z niżej wymienionych objawów nie jest symptomem nowotworów nosogardła:
a) osłabienie słuchu
b) niedrożność nosa
c) ból promieniujący do ucha wzdłuż nerwu Arnolda
d) porażenie nerwów wychodzących z czaszki przez otwór poszarpany
e) prawidłowe B i C

227. Chemioterapię adiuwantową stosuje się u chorych na:
a) raka pęcherzykowego tarczycy
b) raka jelita grubego
c) raka nerki
d) ziarnicę złośliwą

228. W leczeniu raka sutka leczenie skojarzone:
a) nie jest stosowanie, ponieważ pierwszoplanowym leczeniem jest operacja
b) jest stosowane w każdym przypadku
c) jest stosowane w zależności od stanu zaawansowania i innych czynników rokowniczych
d) rutynowo stosuje się leczenie chirurgiczne, chemioterapię i ew. radioterapię
e) prawidłowe B i D

229. Który z wirusów jest odpowiedzialny za endemiczną postać chłoniaka w Afryce Równikowej:
a) wirus Bittnera
b) wirus Rausa
c) wirus Ebstein-Barr
d) wirus opryszczki
e) wirus cytomegalii

230. Do monoklonalnych przeciwciał, które są wykorzystywane w leczeniu chorych na nowotwory nie należy:
a) imatynib
b) trastuzumab
c) cetuksymab
d) rituksymab
e) alemtuzumab

231. Rak jajnika występuje najczęściej:
a) w wieku pomenopauzalnym u nieródek
b) u kobiet młodych
c) w wieku pomenopauzalnym u wieloródek
d) we wczesnym stadium zaawansowania

232. Przyporządkuj promieniowrażliwość do nowotworu:a)glejak wielopostaciowy, b)nasieniaki, c)rak szyjki
macicy, d)czerniak, e)chłoniaki złośliwe 1. niska promieniowrażliwość, 2. średnia promieniowrażliwość, 3.
duża promieniowrażliwość
a) a1,b3,c2,d1,e3
b) a1, b1, c2, d4, e2
c) a1,b3,c3,d1,e1
d) a1,b2,c2,d1,e3
e) a1,b3,c2,d1,e1

233. Leczeniem z wyboru w nowotworach nosogardła jest:
a) operacja
b) radioterapia
c) chemioterapia
d) laseroterapia
e) operacja z następową radioterapią

234. Które stwierdzenie dotyczące gruczolakotorbielaka limfatycznego ślinianek jest nieprawdziwe:
a) występuje częściej u kobiet,
b) jeżeli umiejscawia się w przyusznicy to w 20% przypadków może występować obustronnie,
c) jest otorebkowany i rośnie w sposób rozprężający

235. W przebiegu ziarnicy złośliwej spadek wagi ciała zaliczany jest do objawów ogólnych B gdy jest większy
niż:
a) 5% w ciągu roku
b) 5% w ciągu 6 m-cy
c) 5% w ciągu 3 m-cy
d) 10% w ciągu roku
e) 10% w ciągu 6 m-cy

236. W klasyfikacji TNM (Tumor Nodulus Metastase) zmian przed terapeutycznych N3 oznacza:
a) rozległy guz pierwotny,
b) trzy odległe przerzuty,
c) wielkość węzłów chłonnych przekracza 6 cm.

237. Wartość badania rozpoznawczego w diagnostyce raka płuc ma:
a) rentgenogram klatki piersiowej
b) bronchoskopia
c) mediastinoskopia
d) badanie histopatologiczne
e) NMR
238. W allogenicznym przeszczepieniu szpiku kostnego przeszczep pochodzi od innej osoby, która powinna
być zgodna z biorcą w zakresie podstawowych sześciu antygenów HLA klasy I i II:
a) obydwa twierdzenia są prawidłowe??
b) obydwa twierdzenia są fałszywe
c) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe. drugie twierdzenie jest fałszywe
d) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie twierdzenie jest prawdziwe
e) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe jeśli dotyczy dawcy spokrewnionego, drugie twierdzenie jest prawdziwe

239. Hiperfrakcjonowanie dawek w radioterapii polega na:
a) skróceniu całkowitego czasu leczenia
b) stosowaniu wyższych dawek frakcyjnych
c) napromienianiu bez przerw sobotnio-niedzielnych
d) podawaniu 2-3 mniejszych dawek w ciągu dnia zamiast jednej
e) Etosowaniu dawek dziennych w zakresie 1,8-2,5 Gy

249. W nowotworach krtani chrypka jest pierwszym objawem raka:
a) kieszonki krtaniowej
b) struny głosowej
c) struny rzekomej
d) fałdu nalewkowo - nagłośniowego
e) nagłośni

241. Zabieg polegający na amputacji piersi i usunięciu węzłów chłonnych pachowych to:
a) zabieg Clarka
b) zabieg Patey’a
c) zabieg Halsteda
d) zabieg Urbana
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

242. Które z poniższych badań nie musi być rutynowo zalecane chorej na raka piersi, która ma być poddana
mammektomii:
a) zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej
b) tomografia komputerowa mózgu
c) mielogram szpiku??
d) EKG
e) prawidłowe B i C

243. Unieruchomienie jednej struny głosowej może być objawem:
a) zaawansowanego raka krtani
b) porażenia nerwu zwrotnego
c) raka tarczycy
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

244. Który z nowotworów nie występuje w nosogardle:
a) ca planoepitheliale
b) neurilemmoma
c) lymphepithelioma
d) lymphoma malignum
e) prawidłowe B i C

245. Stany przedrakowe w raku krtani to:
a) leukoplakia
b) pachydermia
c) hiperkeratoza
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

246. Wpływ egzogennych estrogenów na raka endometrium jest:
a) stymulujący
b) hamujący
c) nie ma wpływu

247. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących raka płuca jest prawdziwe?
a) Zasadniczą rolę w radykalnym leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca pełni chirurgia
b) Podwyższone stężenie wapnia świadczy o przerzutach do kości, nawet jeśli wynik scyntygrafii kości jest
prawidłowy
c) U wszystkich chorych na drobnokomórkowego raka płuca oprócz chemioterapii powinno się stosować
radioterapię
d) U chorych na drobnokomórkowego raka płuca nigdy nie obserwuje się wieloletnich remisji

248. Promienioczułość komórki nowotworowej nie zależy od:
a) fazy w cyklu komórkowym
b) stopnia jej utlenowania
c) zdolności do naprawy uszkodzeń popromiennych
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C!!!ZALEŻY OD TEGO WSZYSTKIEGO???

249. W badaniu klinicznym kobiety 52 letniej, a także w mammografii nie stwierdzono zmian w piersi,
natomiast wykryto powiększone węzły chłonne pachowe. W BAC węzłów stwierdzono komórki raka
odpowiadające rakowi piersi. Taki rodzaj nowotworu piersi nazywa się:
a) carcinoma inflammatorium
b) carcinoma Pageti
c) carcinoma occultum
d) carcinoma lobulare in situ

250. Teleterapia, to stosowanie terapeutyczne promieniowania jonizującego:
a) ze źródła umieszczonego śródtkankowo
b) ze źródła umieszczonego w pewnej odległości od chorego
c) ze źródła umieszczonego śródotrzewnowo
d) ze źródla umieszczonego sródjamowo
e) z pierwiastka radioaktywnego

251. Badaniem patomorfologicznym nowotworów nosogardła najczęściej wykrywa się:
a) raki płaskonabłonkowe
b) czerniak
c) mięsaki
d) raki płaskonabłonkowe lub gruczolakoraki
e) chłoniaki lub ziarnicę

252. W ostatnich latach zachorowalność na raka endometrium w Polsce:
a) gwałtownie spada
b) nieznacznie rośnie
c) nie zmienia się
d) nieznacznie spada
e) gwałtownie rośnie

253. Pojedynczy guz w wątrobie z jednoczesnym wysokim poziomem AFP w surowicy każe myśleć o:
a) przerzucie melanoma malignum
b) torbieli pasożytnizej
c) carcinoma hepatocellulare
d) adenoma hepatis
e) cirrhosis macrondularis

254. Które ze stwierdzeń dotyczących oszczędzającego leczenia raka piersi jest prawdziwe:
a) nie można go zastosować, gdy jednocentymetrowy guz jest położony w kwadrancie górnym zewnętrznym, a
węzły chłonne pachy są nie powiększone
b) można zastosować tę metodę, gdy guz o średnicy 4 cm jest położony centralnie
c) można zastosować tę metodę, gdy wyczuwamy pojedyncze powiększone ruchome węzły chłonne pachowe, a
guz dwucentymetrowy jest położony w kwadrancie górnym-zewnętrznym
d) można zastosować tę metodę kiedy czterocentymetrowy guz w badaniu kliniczny jest położony w kwadrancie
górnym zewnętrznym, a węzły chłonne nie są powiększone

255. Metodą z wyboru w leczeniu ziarnicy złośliwej w IV stopniu zaawansowania jest:
a) radioterapia
b) chemioterapia
c) hormonoterapia
d) chirurgia
e) postępowanie skojarzone

256. Pierwotne rozpoznanie chłoniaka ostrego lub podostrego w stopniu zaawansowania III jest wskazaniem
do:
a) monolekowej chemioterapii
b) radioterapii
c) obserwacji chorego i leczenia z chwilą nasilenia się objawów
d) agresywnej wielolekowej chemioterapii +/- radioterapii
e) E leczenia mieloablacyjnego z przeszczepem komórek krwiotwórczych

257. Ektopowe wydzielanie białka podobnego do parathormonu występuje najczęściej w przebiegu raka
płuca:
a) płaskonabłonkowego
b) drobnokomórkowego
c) gruczołowego
d) Wielokomórkowego

258. Późne objawy uboczne chemioterapii, występujące po latach po leczeniu to:
a) nowotwory wtórne
b) niedokrwistość
c) bezpłodność
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe
e) prawidłowa tylko odpowiedź a i c

259. Zapadalność na raka piersi jest najwyższa w wieku:
a) 30-39
b) 40-49
c) 50-59
d) 60-69
e) 70-79

260. Nowotworem ślinianek jest:
a) tumor mucoepidermalis
b) tumor mixtus
c) carcinoma adenoides cysticum
d) prawidłowe B i C
e) prawidłowe A, B i C

261. Wybierz zdanie fałszywe:
a) Podstawowe znaczenie dla zmniejszenia częstości zachorowań na raka wątrobowokomórkowego ma
wprowadzenie szczepień przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i leczenie przeciwwirusowe zapaleń typu B
i C.
b) Rokowanie chorych z pierwotnymi nowotworami wątroby jest dobre
c) Błędem jest wykonywanie radioablacji pierwotnego raka wątroby, jeżeli możliwe jest jego usunięcie chirurgiczne.
d) U chorych na pierwotnego raka wątroby wykonywane są niekiedy przeszczepy wątroby.

262. Najczęstszym objawem raka podgłośni jest:
a) duszność wysiłkowa
b) chrypka
c) krwawienie
d) suchy kaszel
e) utrudnienie połykania

263. Przy ocenie stopnia zaawansowania nowotworów masywu szczękowo-sitowego przed podjęciem leczenia
konieczne jest:
a) badanie histopatologiczne wycinka z guza
b) PCI
c) tomografia komputerowa
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

264. Zespół Meigsa to:
a) współistnienie łagodnego guza jajnika, wodobrzusza i wysięku w jamie opłucnej bez komórek atypowych w
wysięku opłucnowym
b) współistnienie złośliwego guza jajnika, wysięku w jamie opłucnej
c) współistnienie wodobrzusza, z komórkami atypowymi w wysięku opłucnowym
d) współistnienie złośliwego guza jajnika, wodobrzusza bez wysięku w jamie opłucnej
e) współistnienie guza w jamie brzusznej oraz wysięku w jamie opłucnej

265. Typ jelitowy raka żołądka (wg Laurena) cechuje się:
a) Występowaniem u młodszych osób niż typ rozlany
b) Występowaniem głównie w części proksymalnej żołądka
c) Nieco lepszym rokowaniem niż typ rozlany
d) Częstszym występowaniem u kobiet

266. Rozpoznanie raka jajnika zostaje ustalone:
a) W 60-70% przypadków we wczesnym (I-II) stadium zaawansowania
b) u 70 – 80% chorych w III i IV stopniu zaawansowania
c) w wyniku krwawienia z dróg rodnych
d) na podstawie podwyższonego poziomu HCG w surowicy.

267. Metodą z wyboru w leczeniu ziarnicy złośliwej I i II stopnia z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi
jest:
a) radioterapia
b) chemioterapia monolekowa
c) leczenie skojarzone
d) zabieg operacyjny
e) chemioterapia wielolekowa

268. Wybierz zdanie fałszywe:
a) Glioblastoma jest leczony chirurgicznie i promieniami
b) Medulloblastoma (rdzeniak) jest najczęstszym nowotworem mózgu wieku dziecięcego
c) Oponiaki stanowią ok. połowy nowotworów śródczaszkowych
d) Nowotwory mózgu są najczęstszymi nowotworami litymi wieku dziecięcego
269. Który z nowotworów wymienionych niżej występuje szczególnie często u pacjentek poddanych
wieloletniej terapii immunosupresyjnej po przeszczepieniu narządów:
a) czerniak
b) rak jelita grubego
c) rak szyjki macicy
d) rak piersi
e) mięsak Kaposi`ego

270. Jaka metoda nie ma zastosowania w rutynowym leczeniu chorych na niedrobnokomórkowego raka
płuca:
a) immunoterapia
b) chemioterapia
c) radioterapia
d) chirurgia

271. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące epidemiologii raka żołądka w Polsce:
a) w ostatnich latach obserwuje się stopniowe zmniejszanie liczby nowych zachorowań na raka żołądka
b) Polska należy do krajów o największej w świecie częstości zachorowań
c) wyniki leczenia tego nowotworu w Polsce są niezadowalające, odsetek 5-letnich przeżyć wynosi średnio 10-25%
d) rak wczesny jest stwierdzany jedynie w 5-8% przypadków
e) w ostatnich latach obserwuje się stałe zwiększanie liczby nowych zachorowań na ten nowotwór, ze względu
na powszechnie stwierdzane infekcje Helicobacter pylori

272. Pojawienie się u chorego z rakiem płuca znacznego osłabienia, cukrzycy i hiperpigmentacji skóry może
wskazywać na:
a) Paraneoplastyczny zespół Lamberta-Eatona
b) Paraneoplastyczny zespół SIADH
c) Paraneoplastyczną hiperkalcemię
d) Paraneoplastyczny zespół Cushinga

273. Aromatyczne policykliczne węglowodory indukują powstawanie nowotworów z wyjątkiem:
a) guza mózgu
b) mięsaka
c) raka skóry
d) raka nerki
e) raka płuca

274. Najczęściej rozpoznawany rak trzonu macicy jest w:
a) I stopniu klinicznym
b) II stopniu klinicznym
c) III stopniu klinicznym
d) IV stopniu klinicznym
e) 0 stopniu klinicznym

275. Wybierz zdanie prawdziwe:
a) Chłoniaki o powolnym przebiegu mają wyższy odsetek wyleczeń niż chłoniaki agresywne
b) Chłoniak Burkitta jest chłoniakiem występującym o osób starszych i cechuje się powolnym przebiegiem
c) Rokowanie w chłoniakach nieziarniczych ocenia się stosując Międzynarodowy Indeks Prognostyczny
d) Wielolekowej chemioterapii nie stosuje się w chłoniaku agresywnym, jest to natomiast terapia zalecana w
chłoniakach limfoblastycznych

276. Które miejsce pod względem częstości występowania wśród nowotworów złośliwych zajmuje u kobiet rak
sutka:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

277. Który ze stanów patologicznych najczęściej towarzyszy rakowi pęcherzyka żółciowego:
a) marskość wątroby
b) torbielowatość przewodów żółciowych
c) kamica pęcherzykowa.

278. Zaznacz nieprawidłowo dobraną parę (lek - objaw uboczny):
a) winkrystyna - neurotoksyczność
b) bleomycyna - zwłóknienie płuc
c) metotreksat - krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego
d) adriamycyna - kardiomiopatia
e) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

279. W początkowej fazie wzrostu nowotworu najbardziej istotną rolę w nadzorze immunologicznym
przypisuje się:
a) komórkom dendrytycznym
b) limfocytom T
c) komórkom NK
d) limfocytom B
e) żadnym z wymienionych typów komórek

280. Mięsak piersi może rozwinąć się na podłożu:
a) guza Abrikosowa
b) guza Alkina
c) guza liściastego
d) torbieli sutka
e) guza Krukenberga

281. Rakowiak może wydzielać- znajdź nieprawidłową odpowiedź:
a) kalcytoninę
b) serotoninę
c) tyrozynę
d) aldosteron

282. U 50 letniego mężczyzny, który przed 3 miesiącami zauważył na wardze dolnej stopniowo powiększające
się owrzodzenie, lekarz rozpoznał klinicznie raka wargi. Badanie mikroskopowe wycinka z owrzodzenia
wykazało masy martwicze. Po otrzymaniu tego wyniku lekarz powinien:
a) skierować chorego do leczenia napromienianiem
b) zastosować leczenie przeciwzapalne uznając, że wynik badania mikroskopowego jest bardziej obiektywny od
badania i rozpoznania klinicznego
c) skierować chorego do chirurga celem usunięcia zmiany z szerokim marginesem zdrowych tkanek
d) pobrać ponownie wycinek podejrzewając, że poprzednio pobrał materiał z niewłaściwego miejsca?
e) zlecić leczenie przeciwzapalne a następnie kontrolę za 2 miesiące i wówczas zdecydować ponowną biopsję.

283. Pierwszym pierwiastkiem promieniotwórczym, który znalazł zastosowanie w leczeniu nowotworów był:
a) kobalt
b) rad
c) cez
d) iryd
e) polon

284. Bezwzględnym wskazaniem do wykonania zdjęcia klatki piersiowej jest:
a) uporczywy kaszel
b) nawracające zakażenie miąższu płucnego
c) Krwioplucie
d) płatowe zapalenie płuc
e) wszystkie z powyższych

285. W radioterapii raka szyjki macicy stosujemy:
a) teleterapię
b) brachyterapię
c) teleterapię i brachyterapię klasyczną
d) teleterapię i brachyterapię after-loading
e) rentgenoterapię i brachyterapię after-loading

286. Które ze zdań jest prawdziwe:
a) najczęstszym nowotworem pierwotnym wątroby jest rak z przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
b) rak wątroby może dawać przerzuty do innego płata wątroby
c) pierwotne nowotwory wątroby spotykane są częściej niż guzy przerzutowe
d) USG z biopsją cienkoigłową charakteryzuje się niską czułością i swoistością w rozpoznawaniu raków
wątrobowokomórkowych

287. Chemioterapię przedoperacyjną stosuje się u części chorych na:
a) raka jelita grubego
b) raka piersi
c) raka stercza
d) raka żołądka

288. Wskaż które z poniższych stwierdzeń jest fałszywe: Dziedziczne mutacje genu BRCA1:
a) są przyczyną około 3-5% wszystkich zachorowań na raka piersi
b) występują niemal wyłącznie w rodzinach w których wśród krewnych I lub II0 chorej na raka piersi odnotowano
przynajmniej jedno wcześniejsze zachorowanie na raka piersi lub jajnika
c) mogą warunkować umiarkowanie zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwory także w innych
umiejscowieniach niż pierś i jajnik
d) są częstsze wśród chorych na raka jajnika niż wśród chorych na raka piersi
e) warunkują zachorowania na raka piersi występujące w przeważającej większości przed 60 r.ż.

289. Leczenie oszczędzające piersi składa się z 2 etapów i są to:
a) leczenie chirurgiczne i chemioterapia
b) leczenie chirurgiczne i radioterapia
c) leczenie chirurgiczne i hormonoterapia
d) leczenie chemiczne i radioterapia
e) składa się tylko z leczenia chirurgicznego

290. W przypadku raka piersi chore giną najczęściej z powodu:
a) przerzutów odległych
b) miejscowego szerzenia się nowotworu
c) lokoregionalnego szerzenia się nowotworu
d) ubocznych skutków chemio- i radioterapii
e) powikłań pooperacyjnych

291. Nowotwory zewnętrznych dróg żółciowych manifestują się:
a) zawsze żółtaczką
b) w pierwszej kolejności bólem
c) gorączką wśród pełnego zdrowia
d) obrzękami
e) obniżeniem łaknienia

292. Ile grup cytologicznych wyróżniamy wg Papanicolau:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

293. Obraz zimnego guzka w badaniu tarczycy świadczyć może o obecności:
a) gruczolaka
b) raka tarczycy
c) torbieli krwotocznej
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

294. U chorych na raka piersi po mammektomii w przypadku wystąpienia rozsiewu do narządów
miąższowych ( płuc, wątroby) należy zastosować:
a) chirurgiczne wycięcie przerzutów
b) radioterapię
c) leczenie systemowe
d) prawdziwe B i C
e) prawdziwe A, B i C

295. Udział 5-letnich przeżyć po radykalnym leczeniu wczesnego raka głośni wynosi:
a) 25%
b) 40%
c) 50%
d) 70%
e) 90%

296. Do niekorzystnych rokowniczo czynników w ziarnicy złośliwej nie należy:
a) występowanie objawów ogólnych
b) guz w śródpiersiu powyżej 1/3 szerokości klatki piersiowej
c) wiek powyżej 50 lat
d) liczba zajętych okolic anatomicznych powyżej 3
e) płeć żeńska

297. Największe ryzyko rozwoju raka żołądka występuje:
a) w przewlekłym zanikowym zapaleniu błony śluzowej
b) w ostrym zapaleniu błony śluzowej
c) w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej bez zaniku
d) w chorobie wrzodowej

298. U chorych z rozpoznanym rakiem piersi leczenie systemowe stosuje się jako:
a) leczenie indukcyjne
b) leczenie uzupełniające
c) leczenie choroby uogólnionej
d) prawdziwe B i C
e) prawdziwe A, B i C

299. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące raka szyjki macicy:
a) Głównym czynnikiem kancerogennym dla raka szyjki macicy jest HPV i pełni on głównie funkcje promotora
kancerogenezy.
b) Zakażenie HIV zwiększa ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy.
c) CIN-1 rozpoznajemy, gdy zmiany dysplastyczne obejmują nie więcej niż 2/3 grubości nabłonka.
d) Pięciostopniowa klasyfikacja rozmazów cytologicznych według Papanicolau nie jest obecnie zalecana. Optymalne
jest stosowanie zaleceń klasyfikacji Bethesda (LSIL/HSIL)

300. Dawka promieniowania stosowana w teleterapii w leczeniu raka szyjki macicy wynosi:
a) między 10-20
b) między 20-30
c) między 30-40
d) między 40-50
e) powyżej 50 Gy/p .ref

301. Podstawową metodą leczenia chorych na raka nosowej części gardła o pośrednim zaawansowaniu jest:
a) wstępna teleradioterapia, następnie chirurgia
b) równoczesna radiochemioterapia
c) chemioterapia
d) chirurgia
e) wstępna chemioterapia, następnie chirurgia

302. Cechą charakterystyczną raka rdzeniastego tarczycy jest:
a) występowanie rodzinne
b) wywodzi się z komórek C
c) towarzyszy wielonarządowym adenomatozom
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

303. Termin 'guz Krukenberga' wzbudzał i wzbudza wiele kontrowersji. Obecnie stosuje się definicję przyjętą
przez WHO jako nowotwory przerzutowe lub pierwotne jajnika. Zaznacz prawidłowe stwierdzenia: 1.guzy
Krukenberga mają zwykle charakter cystyczny. 2.pochodzą zwykle z układu pokarmowego, głównie z
żołądka, rzadko z jelita grubego, sporadycznie z pęcherzyka żółciowego. 3.najlepsze rokowanie mają kobiety z
przerzutami do jajników z jelita grubego. 4.najczęstszym ogniskiem pierwotnym przerzutów do jajnika jest
przełyk. 5.główną drogą szerzenia się przerzutów do jajników w przypadku nowotworów przewodu
pokarmowego jest droga chłonna. Prawidłowa jest odpowiedź:
a) 1, 2, 3
b) 2, 3, 4
c) 3, 4, 5
d) 2, 3, 5
e) 1, 3, 5

304. Rak jamy nosowo-gardłowej najszybciej daje przerzuty do:
a) węzłów chłonnych szyjnych,
b) węzłów chłonnych podobojczykowych,
c) węzłów chłonnych okołotchwiczych

305. Brachyterapia to sposób napromieniania nowotworu:
a) ze źródeł zewnętrznych
b) ze źródeł pozostających w styczności z nowotworem
c) z bomby kobaltowej
d) z akceleratorów

306. Guz szczytu płuca:
a) nazywany jest guzem Pancosta
b) objawia się zespołem Hornera
c) powoduje utrudnienie połykania
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A i C

307. W przypadku raka głośni w stopniu zaawansowania T3N0 metodą z wyboru jest:
a) radioterapia
b) laryngektomia
c) tracheotomia
d) laseroterapia
e) prawidłowe a i b
308. Podstawowymi badaniami zalecanymi u chorych z podejrzeniem raka przełyku są:
a) Rtg klatki piersiowej z papką barytową w przełyku
b) endoskopowe z pobraniem wycinka lub biopsji szczoteczkowej
c) KT i scyntygram kośćca
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe B i C

309. Wskaż fałszywe twierdzenie dotyczące nowotworu podścieliskowego (stromalnengo) przewodu
pokarmowego:
a) jest to nowotwór pochodzenia mezynchymalnego wywodzący się z podścieliska przewodu pokarmowego
b) charakteryzuje się zróżnicowanym obrazem histologicznym
c) jest nowotworem częstym, dobrze rokującym
d) podstawowe znaczenie w leczeniu tego nowotworu ma chirurgia
e) do rozpoznania tego nowotworu niezbędne jest wykonanie badań immunohistochemicznych

310. Tzw. 'efekt tlenowy' w radioterapii oznacza:
a) większą promieniowrażliwość guza o wyższym stopniu utlenowania
b) mniejszą promieniowrażliwość guza o wyższym stopniu utlenowania
c) zwiększanie się stopnia utlenowania guza pod wpływem radioterapii
d) stopniowe obniżanie się utlenowania guza pod wpływem radioterapii
e) zwiększanie się promieniowrażliwości guza pod wpływem radioterapii

311. Nowotwory hormonozależne to: 1. rak piersi. 2. rak płuca. 3. rak gruczołu krokowego. 4. mięsaki tkanek
miękkich. 5. mięsaki kości. Prawdziwe stwierdzenie to:
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 1, 3
d) 3, 4
e) 4, 5

312. Jajnik jest stosunkowo częstą lokalizacją przerzutów nowotworowych z innych narządów i układów.
Wśród nowotworów przerzutowych jajnika najczęściej stwierdza się pochodzenie z:
a) gruczołu piersiowego
b) przewodu pokarmowego
c) innych części narządu rodnego
d) płuca
e) układu chłonnego

313. Podstawą ustalenia międzynarodowego wskaźnika rokowniczego określanego w leczeniu chłoniaków
nieziarniczych są (między innymi) następujące czynniki zwiększonego ryzyka:
a) Wiek powyżej 60 r.ż
b) OB>50
c) Stan sprawności > 2
d) A i C
e) A, B i C
- >50rz
- stan sprawnosci >= 2
- liczba lokalizacji pozawezlowych >1
- zaawansowanie kliniczne ann arbor >2
- ldh surowicy powyzej normy

314. Rak brodawkowaty tarczycy szerzy się głównie drogą:
a) naczyń chłonnych
b) naczyń krwionośnych
c) równie często A i B
315. Do objawów ogólnych chłoniaków uwzględnionych w klasyfikacji Ann Arbor nie należy:
a) gorączka
b) chudnięcie
c) świąd skóry
d) nocne poty

316. Rak tarczycy:
a) częstość zachorowań jest wyższa u kobiet niż u mężczyzn
b) częstość zachorowań jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet
c) stanowi poniżej 1% zachorowań na nowotwory złośliwe
d) prawidłowe a i c

317. Największe zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej po podaniu cytostatyków (nadir)
występuje najczęściej:
a) po kilku, kilkunastu godzinach
b) po 2-3 dniach
c) po 6-14 dniach
d) po wielu (4-6) tygodniach

318. Wskazaniem do radioterapii raka płaskonabłonkowego płuca to:
a) płyn w jamie opłucnowej
b) czynna gruźlica płuc
c) rozpad w obrębie guza
d) zespół żyły próżnej górnej
e) prawidłowe C i D

319. Przerzuty złośliwych nowotworów do ośrodkowego układu nerwowego: 1. najczęściej są umiejscowione w
móżdżku. 2. zwykle są zmianami mnogimi. 3. niezależnie od pochodzenia (rodzaj pierwotnego nowotworu)
powinny być leczone chirurgicznie. 4. są wskazaniem do chemioterapii w przebiegu drobnokomórkowego
raka płuca. 5. niezależnie od umiejscowienia powodują wzrost ciśnienia śródczaszkowego.
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 2, 5
d) 2, 4
e) 1, 5

320. Wybór metody leczenia raka płuca zależy od:
a) budowy histopatologicznej
b) stopnia zaawansowania
c) stanu ogólnego
d) ekspresji receptorów
e) prawidłowe A, B i C

321. W karcynogenezie:
a) wieloletnia ekspozycja na czynnik promocyjny powoduje wysoką częstość pojawiania się nowotworów
b) pojedyncza dawka karcynogenu zawsze wywołuje nowotwór
c) liczne ekspozycje na czynnik promocyjny poprzedzone pojedynczym kontaktem z karcynogenem zwiększają
ryzyko wystąpienia nowotworu
d) powtarzające się ekspozycje na karcynogen bez czynnika promocyjnego nie zwiększają częstości pojawiania się
guzów

322. Radioterapia nie ma znaczącego udziału w leczeniu :
a) ziarnicy złośliwej
b) raka szyjki macicy
c) nasieniaka jądra
d) raka żołądka
e) raka tarczycy

323. Wskaż odpowiedź prawidłową: Nosicielstwo mutacji genu RET jest częstą przyczyną:
a) brodawkowatego raka tarczycy
b) rdzeniastego raka tarczycy?
c) zwojaka zarodkowego
d) obustronnego siatkówczaka
e) włókniakonerwiaka

324. Wyciek krwisty z brodawki piersi jest charakterystyczny dla:
a) raka ("nie jest typowym objawem raka piersi. Towarzyszy rakowi tylko w kilku procentach przypadkow.")
b) brodawczka wewnątrzprzewodowego
c) włókniako-gruczolaka
d) A i B prawdziwe
e) wszystkie prawdziwe

325. Większość chłoniaków wywodzi się z limfocytów B, a najczęstsze z nich to przewlekła białaczka
limfocytowa, chłoniak rozlany z dużych limfocytów i chłoniak grudkowy:
a) oba zdania są prawdziwe,?
b) pierwsze zdanie jest fałszywe a drugie prawdziwe,
c) pierwsze zadanie jest prawdziwe a drugie fałszywe.

326. Leczenie skojarzone stosowane jest w:
a) oponiakach mózgu,
b) glejakach złośliwych,
c) nerwobólach.

327. Przekształcenie stanu przedrakowego we wczesną postać inwazyjną raka żołądka trwa:
a) kilka miesięcy
b) kilkanaście miesięcy
c) kilka lat
d) kilkanaście lat

328. W którym z wymienionych niżej nowotworów hormonoterapia nie ma zastosowania:
a) Rak błony śluzowej trzonu macicy
b) Rak stercza
c) Rak tarczycy
d) Rak jajnika

329. Najważniejszym badaniem decydującym o rozpoznaniu raka endometrium jest badanie:
a) cytologiczne
b) histopatologiczne
c) kolposkopowe
d) ultrasonograficzne
e) histeroskopowe

330. Podstawową metodą leczenia chirurgicznego raka piersi w II stopniu zaawansowania jest zabieg:
a) Patey’a
b) Halsteda
c) Urbana
d) tumorectomia
e) prawidłowe A i B

331. Samobadanie gruczołów piersiowych powinno odbywać się:
a) raz na kwartał
b) raz na tydzień
c) raz w roku
d) raz w miesiącu
e) w II połowie cyklu

332. Współczynnik zachorowalności na raka żołądka jest:
a) najwyższy w Japonii, Chile, Costa Rica a najniższy w USA u rasy białej
b) najwyższy w Szwecji i Izraelu a najniższy w Chinach
c) najwyższy w Japonii, Hiszpanii, Brazylii a najniższy w Szwecji i Izraelu
d) najniższy w Japonii, Chile i Brazylii a najwyższy w krajach Europy Zachodniej

333. Najskuteczniejszą metodą leczenia raka żołądka jest:
a) radioterapia
b) chemioterapia
c) chirurgia
d) leczenie skojarzone
e) immunoterapia

334. Najczęstszym nowotworem ślinianek jest:
a) guz mieszany
b) guz Warthina
c) gruczolak onkocytarny
d) gruczolak podstawnokomórkowy

335. Skojarzona metoda leczenia raka endometrium polega na:
a) brachyterapii + hormonoterapii
b) radioterapii + chemioterapii
c) zabiegu chirurgicznym + radioterapii
d) radioterapii + hormonoterapii
e) teleterapii + brachyterapii

336. Wskaż zdanie fałszywe:
a) Każda zmiana w piersi powinna być weryfikowana przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnostyce i
leczeniu guzów piersi
b) Każda chora zgłaszająca obecność zmiany w piersi powinna być przede wszystkim kierowana na mammografię
c) Dla zmian piersi wyczuwalnych klinicznie mammografia nie jest pierwszoplanowym testem weryfikującym
d) Ultrasonografia piersi jest przydatna szczególnie u dziewczynek i młodych kobiet, u których nie stosuje się
mammografii

337. Jeśli ogniska lite w raku endometrium stanowią do 5% utkania określamy to jako:
a) G1
b) G2
c) G3
d) ca solidum
e) ca mucinosum

338. Standardową formą leczenia ograniczonej postaci drobnokomórkowego raka płuca jest:C
a) skojarzenie chirurgii i radioterapii
b) skojarzenie chirurgii i chemioterapii
c) skojarzenie chemioterapii i radioterapii
d) radykalna radioterapia
e) wysokodawkowa chemioterapia

339. Radioterapia jako leczenie paliatywne w niedrobnokomórkowym raku płuca ma zastosowanie wobec:D
a) ogniska pierwotnego
b) przerzutów do mózgu
c) przerzutów do wątroby
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

340. Antyestrogeny są stosowane w hormonoterapii następujących nowotworów:1. rak piersi. 2. rak gruczołu
krokowego. 3. rak endometrium. 4. rak płuca. 5. mięsaki tkanek miękkich. Prawdziwe stwierdzenie to:
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 1, 3
d) 2, 4
e) 3, 5

341. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących niedrobnokomórkowego raka płuca jest prawdziwe?D
a) U chorych w IV stopniu zaawansowania klinicznego, którzy są w dobrym stanie ogólnym, powinno stosować się
radykalną chemioradioterapię
b) W I i II stopniu zaawansowania radykalna radioterapia i leczenie operacyjne są metodami o takiej samej
skuteczności
c) Badaniem skrinigowym zmniejszającym w pewnym stopniu umieralność jest coroczne wykonywanie zdjęć
małoobrazkowych płuc w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania.
d) Część chorych w stopniu zaawansowania IIIA może być operowana radykalnie bez wcześniejszego
zastosowania chemioterapii przedoperacyjnej.

342. W przebiegu raka języka:C
a) przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych występują b. rzadko
b) często występują przerzuty do płuc
c) przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych występują często
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe B i C

343. Podstawowym sposobem leczenia obrzęku limfatycznego jest:D
a) radioterapia
b) farmakoterapia (np. detralex)
c) chirurgiczny zabieg odbarczający
d) fizykoterapia
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

344. Nieśmiertelność komórki nowotworowej zależy od:A
a) aktywności telomerazy
b) aktywności interleukin
c) mutacji w genach naprawy poreplikacyjnej DNA
d) działania genów supresorowych
e) osłabienia angiogenezy

345. Selektron to urządzenie stosowane w:C
a) planowaniu radioterapii
b) radioterapii neutronami
c) w napromienianiu kontaktowym
d) w diagnostyce mikroprzerzutów
e) teleterapii

346. Przeżycia 5-letnie u chorych z rozpoznaniem ziarnicy złośliwej w I i II stopniu zawansowania są udziałem
około:D
a) 60% chorych
b) 70% chorych
c) 80% chorych
d) 90% chorych
e) 100% chorych
347. Węzeł Virchowa to przerzuty raka:D
a) sutka do jajnika
b) żołądka do jajnika
c) płuca do jajnika
d) żołądka do nadobojczyka
e) jajnika do żołądka

348. Które ze zdań dotyczących raka żołądka jest prawdziwe:E
a) Tomografia komputerowa nie jest przydatna w ocenie zaawansowania choroby, ponieważ nie uwidacznia
powiększonych regionalnych węzłów chłonnych
b) W klasyfikacji TNM cecha T określa tylko średnicę guza w największym wymiarze
d) Stałym objawem wczesnego raka żołądka jest bolesność w śródbrzuszu
e) Liczba nowych zachorowań na raka żołądka zmniejsza się

349. Do raka i przerostów endometrium może predysponować:C
a) potworniak
b) jądrzak
c) zespół policyklicznych jajników
d) rozrodczak
e) yolk sac tumor

350. Promieniowanie megawoltażowe nie charakteryzuje się:A
a) większą zdolnością do pochłaniania przez tkankę kostną
b) większą przenikliwością
c) lepszą tolerancją leczenia
d) mniej nasilonymi popromiennymi odczynami skórnymi
e) b+d

351. W celu wykrycia nawrotu raka tarczycy, oznaczenia tyreoglobuliny są przydatne w:
a) raku pęcherzykowym
b) raku rdzeniastym
c) raku brodawkowatym
d) A i C
e) A, B i C

352. Wskaż stwierdzenie fałszywe: Podłożem tzw. umiarkowanych predyspozycji dziedzicznych do
zachorowań na nowotwory złośliwe mogą być:
a) dziedziczne mutacje niektórych onkogenów
b) nosicielstwo polimorficznych alleli genów kontrolujących metabolizm prokarcynogenów
c) heterozygotyczne nosicielstwo mutacji genów kontrolujących naprawę uszkodzonego DNA
d) nosicielstwo polimorficznych alleli genów kontrolujących syntezę hormonów sterydowych
e) nosicielstwo polimorficznych alleli genów kontrolujących syntezę cytokin i ich receptorów

353. Wskaż właściwą odpowiedź: Który w wymienionych poniżej czynników ryzyka ma w skali populacyjnej
najistotniejsze znacznie w zachorowaniach na raki jamy ustnej, nosogardła i krtani:A
a) picie alkoholu i palenie papierosów
b) wieloletni proces zapalny i/lub niedobór immunologiczny
c) predyspozycja dziedziczna
d) ekspozycja na nikiel i chrom w środowisku pracy
e) zakażenie wirusem ludzkiego brodawczaka

354. Leczeniem z wyboru w raku krtani o zaawansowaniu T1-2N0 jest:A
a) radykalna radioterapia lub zabieg oszczędzający krtań
b) laryngektomia
c) radykalna radioterapia z równoczesną chemioterapią
d) laryngektomia uzupełniona radioterapią
e) laryngektomia uzupełniona chemioterapią

355. Akcelerator liniowy to urządzenie stosowane w:B
a) brachyterapii cezowej
b) teleterapii megawoltowej
c) terapii rentgenowskiej
d) planowaniu leczenia napromiennego
e) bombie kobaltowej

356. Najgorzej rokuje rak żołądka zlokalizowany w:???
a) wpuście
b) trzonie
c) części odźwiernikowej
d) lokalizacja nie ma znaczenia

357. Rak krtaniowej części gardła:1. lokalizuje się najczęściej w obrębie zachyłka gruszkowatego. 2. daje
późno przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych i dobrze rokuje. 3. najczęstszą postacią jest rak
płaskonabłonkowyC
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) 1 i 2 prawdziwe, 3 fałszywa
c) 1 i 3 prawdziwe, 2 fałszywa
d) 2 i 3 prawdziwe, 1 fałszywa
e) wszystkie fałszywe

358. Oznaczanie antygenów związanych z nowotworami w krążeniu chorych ma największe znaczenie w:B
a) diagnostyce nowotworów
b) monitorowaniu leczenia choroby nowotworowej
c) ocenie stanu odporności pacjenta
d) nie ma istotnej wartości klinicznej

359. Która z powyższych cech decyduje o wysokim ryzyku zachorowania na raka piersi:B
a) częste zapalenie piersi
b) obciążenie rodzinne
c) karmienie piersią
d) wczesna menopauza
e) prawidłowe A i B

360. Do czynników predykcyjnych odpowiedzi na hormonoterapię zaliczają się:
a) typ nowotworu
b) obecność receptorów dla estrogenów i/lub progesteronu
c) okres wolny od nawrotu
d) lokalizacja przerzutów
e) prawdziwe a, b, c i d

361. Czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka oskrzela jest:E
a) palenie papierosów
b) pylica azbestowa
c) spaliny samochodowe
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

362. Wskaż zdanie fałszywe:B
a) Najczęstszą przyczyną zespołu żyły głównej górnej jest rak płuca lub chłoniaki.
b) Złamania patologiczne najczęściej stwierdza się w kościach długich kończyny dolnej. (kregoslup, miednica,
zebra, rzadziej kosci dlugie)
c) Hiperkalcemia może powodować senność, depresję, zaburzenia świadomości.
d) Leczenie hiperkalcemii to przede wszystkim wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-
zasadowej (nawodnienie, diureza) oraz zmniejszenie wchłaniania i uwalniania wapnia (bisfosfoniany, kalcytonina,
glikokortykoidy).

363. Chemioterapia w raku szyjki macicy:E
a) nie jest stosowana
b) jest stosowana w skojarzeniu z radioterapią
c) jest stosowana w przypadkach wznowy po leczeniu
d) jest stosowana w wyjątkowych przypadkach
e) prawidłowe B i C

364. Uważa się, że uzasadnione jest usuwanie przerzutów do wątroby z nowotworów następujących narządów
z wyjątkiem:A
a) rak płuca
b) rak nerki
c) rak jelita grubego

365. Które zdanie dotyczące leczenia oszczędzającego w raku piersi jest nieprawdziwe:A
a) Leczenie oszczędzające składa się z dwóch etapów: ograniczonego zabiegu operacyjnego,
np.kwadrantektomii z limfadenektomią pachową, i chemioterapii adiuwantowej
b) Do leczenia oszczędzającego kwalifikują się kobiety z guzem do 3 cm w swym największym wymiarze
c) Leczenie oszczędzające powinno być prowadzone jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach onkologicznych
d) W krajach, które mają rozwinięty system badań przesiewowych, odsetek leczonych kobiet wg metody
oszczędzającej sięga 70%

366. Stopień II A w klasyfikacji Ann Arbor to:B
a) Zajęcie jednej grupy węzłów chłonnych, bez objawów ogólnych.
b) Zajęcie dwóch grup węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony, bez objawów ogólnych.
c) Zajęcie dwóch grup węzłów chłonnych po tej samej stronie przepony, z objawami ogólnymi.
d) Zajęcie dwóch grup węzłów chłonnych po dwóch stronach przepony, a średnica pakietów węzłów przekracza 10
cm

367. Prawidłowym postępowaniem terapeutycznym w raku części ustnej języka w zaawansowaniu T1N0 jest:
a) radioterapia
b) leczenie chirurgiczne
c) krioterapia
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

368. Wskaż odpowiedź fałszywą:
a) rak pęcherzyka żółciowego występuje zdecydowanie częściej u kobiet (około 1,5-3 razy częściej)
b) zachorowalność na raka pęcherzyka żółciowego wzrasta po 50 roku życia
c) rak pęcherzyka żółciowego w 90% współistnieje z kamicą pęcherzyka żółciowego
d) większość (około 80%) przypadków raka pęcherzyka żółciowego stanowi rak gruczołowy (adenocarcinoma)
e) wszystkie powyższe są prawidłowe

369. Głównym objawem ubocznym cisplatyny, który ogranicza stosowanie leku jest:C
a) depresja szpiku
b) nowotwory wtórne
c) neurotoksyczność
d) kardiotoksyczność
e) krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego

370. Podstawową metodą leczenia wczesnego raka krtani jest:D
a) tylko chirurgia
b) tylko radioterapia
c) chemioradioterapia
d) odpowiedź A lub B, w zależności od wskazań

371. Promieniotwórczy izotop kobaltu emituje:D
a) promieniowanie alfa
b) mezony
c) promieniowanie beta
d) promieniowanie gamma
e) promieniowanie protonowe

372. Zajęcie centralnego układu nerwowego występuje częściej w
a) ziarnicy złośliwej
b) chłoniaku Burkitta, typu Burkitta, limfoblastycznym
c) raka jajnika
d) drobnokomórkjowego raka płuca
e) prawdziwe B i D

373. Rak krtani szerzy się:E
a) przez ciągłość
b) naczyniami limfatycznymi
c) naczyniami krwionośnymi
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A,B i C

374. Do czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka endometrium należy:C
a) cukrzyca,
b) otyłość,
c) a + b.

375. W rozpoznaniu nowotworów piersi decydujące znaczenie ma:D
a) mammografia
b) NMR
c) termografia
d) badanie histopatologiczne
e) USG

376. Ropno-krwista wydzielina z jednego przewodu nosowego o zmiennym nasileniu nie jest objawem
nowotworu:E
a) nosogardła
b) jamy nosowej
c) migdałka
d) zatok obocznych nosa
e) prawidłowe A i C

377. Rak sromu występuje najczęściej u:B
a) kobiet w okresie okołomenopauzalnym
b) kobiet powyżej 70 roku życia
c) kobiet w okresie ciąży
d) kobiet pobierających długotrwale środki antykoncepcyjne
e) kobiet stosujących HTZ

378. Metodą z wyboru leczenia raka górnej części przełyku jest:B
a) radioterapia
b) chirurgia
c) chemioterapia
d) hormonoterapia
e) immunoterapia

379. W rentgenogramie płuca stwierdzamy: zacienienie szczytu oraz zniszczenie struktury żebra.
Najprawdopodobniej jest to:B
a) gruźlica płuca
b) ropień płuca
c) chłoniak
d) aspergilloma
e) guz Pancoasta

380. Hipofrakcjonacja to metoda napromieniania:A
a) paliatywnego
b) polegająca na podaniu dawek frakcyjnych mniejszych niż 1,8 Gy więcej niż 1 raz dziennie
c) pozwalająca na podanie wyższej dawki całkowitej
d) prawidłowe a i b
e) prawidłowe A, B i C

381. Najczęstszym nowotworem żołądka jest:A
a) rak
b) mięsak
c) chłoniak
d) międzybłoniak
e) ektopowa trzustka

382. Które z powyższych stwierdzeń jest prawdziwe: Hormonoterapia w raku piersi jest wskazana:E???
a) u wszystkich chorych
b) u chorych u których nowotwór rozpoznano po 50r.ż.
c) u chorych z guzem o niskim stopniu dojrzałości histopatologicznej według skali Blooma i Richardsona
d) u chorych, u których w tkance guza wykryto receptory dla estrogenów
e) tylko u chorych, u których w tkance guza wykryto receptory dla estrogenów i progestagenów

383. Nowotwory typu GIST mają lokalizację w:C
a) nerkach
b) wątrobie
c) żołądku
d) szyjce macicy
e) żadna z powyższych

384. Dominującym objawem raka okolicy podgłośniowej krtani jest:D
a) Chrypka
b) Uczucie przeszkody przy połykaniu
c) Podrażnienie w gardle
d) Duszność wysiłkowa

385. Wzrost zapadalności i spadek umieralności na raka piersi obserwowany w wielu krajach zachodnich
związany jest z:D
a) profilaktyką tamoksifenem
b) lepszymi wynikami leczenia chorych
c) upowszechnieniem badań genetycznych dotyczących nosicielstwa genów BRCA1 i BRCA 2
d) upowszechnieniem badań profilaktycznych i wykrywaniu raka we wczesnych stopniach zaawansowania
e) wyższym średnim wiekiem zachorowania

386. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące radioterapii:B
a) Standardowe (konwencjonalne) frakcjonowanie polega na napromienianiu przez 5 dni w tygodniu, przez kilka
tygodni (w zależności od planowanej dawki).
b) Uszkodzenie szpiku kostnego obserwuje się po cytostatykach, lecz nie jest obserwowane po radioterapii.
c) Radioterapia indukcyjna może być stosowana między innymi w leczeniu raka odbytnicy.
d) Radioterapia megawoltowa powoduje mniej działań niepożądanych, w tym mniej nasilone odczyny popromienne
skóry.

387. Leczenie cisplatyną w skojarzonym leczeniu raka szyjki macicy jako:E
a) leczenie neoadjuwantowe
b) leczenie adjuwantowe po zabiegu operacyjnym
c) równoczasowe leczenie radiochemioterapeutyczne po pierwotnym zabiegu operacyjnym lub jako leczenie
samodzielne
d) w przypadku wznów po wykorzystanym leczeniu chirurgicznym bez radioterapii
e) równoczasowe leczenie radiochemioterapeutyczne w przypadku wznów po leczeniu chirurgicznym

388. Kardiomiopatia jako późny objaw niepożądany najczęściej występuje u chorych leczonych:B
a) tamoksyfenem
b) antracyklinami
c) dużymi dawkami glikokortykosteroidów
d) lekami alkilującymi

389. Z komórek pęcherzykowych tarczycy nie wywodzi się rak:D
a) rdzeniasty
b) brodawkowaty
c) anaplastyczny
d) a i c

390. Bezwzględnym wskazaniem do całkowitej resekcji żołądka jest:D
a) rak zlokalizowany w dolnej części przełyku
b) rak wpustu naciekający krzywiznę mniejszą
c) rak zajmujący cały żołądek
d) prawidłowe B i C

391. Czy radioterapia megavoltowa stwarza szansę wyleczenia chorych na raka przełyku zlokalizowanego w
części środkowej przełyku o długości nacieku przekraczającej 10 cm:B
a) tak
b) nie
c) tak, w skojarzeniu z chemioterapią

392. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące zespołu Lamberta-Eatona:B
a) występuje najczęściej w przebiegu raka:drobnokomórkowego płuca
b) przyczyną jest ektopowa produkcja przez guz substancji acetylocholinopodobnej
c) jest to zespół paraneoplastyczny
d) jest to zespół rzekomomiasteniczny

393. Na raka płuca rocznie notuje się następującą liczbę zachorowań:D
a) 1000 przypadków
b) 2000 przypadków
c) 10.000 przypadków
d) 20.000 przypadków
e) żadna z powyższych

394. Rozpoznanie chłoniaka powinno być ustalone na podstawie :C
a) biopsji cienkoigłowej węzła chłonnego
b) biopsji gruboigłowej węzła chłonnego
c) biopsji całego węzła chłonnego
d) każda z odpowiedzi jest prawidłowa
e) badanie cytologiczne jest tak samo wartościowe jak badanie histologiczne
395. Oznaczenia kalcytoniny są przydatne do wykrycia nawrotu:
a) pęcherzykowego raka tarczycy
b) rdzeniastego raka tarczycy
c) anaplastycznego raka tarczycy
d) prawidłowe A i B

396. Przerzuty drogą naczyń chłonnych w raku krtani występują głównie w węzłach chłonnych:
a) szyjnych
b) pachowych
c) śródpiersia
d) nadobojczykowych
e) nie ma typowego miejsca przerzutowania

397. W leczeniu chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu, czynnikami determinującymi rozpoczęcie
chemioterapii jest:
a) dynamika choroby
b) wiek chorego i choroby towarzyszące
c) stan sprawności i tolerancja leczenia
d) prawdziwe a, b i c
e) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa, leczenie chemiczne w tej grupie chorych nie jest prowadzone

398. Rak szyjki macicy szerzy się najczęściej:
a) drogą naczyń chłonnych
b) drogą naczyń krwionośnych
c) przez ciągłość
d) prawidłowe są A i C
e) implantację

399. Przerzuty drogą naczyń krwionośnych występują w 10% przy raku krtani do:
a) nerek
b) serca
c) płuc
d) żołądka
e) prawidłowe C i D

400. Chrypka u chorego na raka płuc jest objawem:
a) przerzutu do krtani
b) ucisku tchawicy
c) nacieczenia nerwu zwrotnego
d) naciekania chrząstek krtani
e) naciekania nerwu Arnolda

401. Kancerogenne działanie dymu tytoniowego ma związek z zachorowaniem na następujące nowotwory z
wyjątkiem:
a) raka krtani
b) raka przełyku
c) raka pęcherza moczowego
d) raka języka
e) raka gruczołu krokowego

402. Rokowanie w raku piersi nie jest uzależnione od:
a) wieku chorej
b) cechy G
c) obecności receptorów dla estrogenu i progesteronu
d) obecności przerzutów odległych
e) żadne z powyższych

403. Rak ustnej części gardła przerzutuje w pierwszej kolejności do:
a) kości,
b) węzłów chłonnych zagardłowych Ranviera,
c) węzłów chłonnych szyjnych górnych głębokich.

404. W leczeniu raka pochwy najważniejszą rolę odgrywa:
a) radiochemioterapia
b) chemioterapia
c) chirurgia i radioterapia
d) radioterapia
e) chirurgia

405. Najczęstszą przyczyną zgonów kobiet chorujących na raka piersi są:
a) przerzuty do węzłów chłonnych śródpiersia
b) masywne nacieki ściany klatki piersiowej
c) rozsiewy krwiopochodne nowotworu
d) martwice rozpływne zmienionych przerzutowo węzłów chłonnych i wtórna infekcja
e) przerzuty do OUN

406. Wybierz zdanie fałszywe:
a) Częstość raka anaplastycznego tarczycy jest podobna do częstości raka brodawkowatego
b) Chłoniaki tarczycy należą do grupy MALT
c) Zapalenie typu Hashimoto zwiększa ryzyko wystąpienia chłoniaka tarczycy
d) Przerzuty raka pęcherzykowego do kości gorzej reagują na leczenie jodem J131 niż przerzuty w płucach

407. Obraz 'skórki pomarańczy' w raku sutka jest wywołany przez:
a) naciekanie naczyń żylnych
b) naciekanie naczyń chłonnych
c) naciekanie skóry
d) naciekanie więzadeł Coopera
e) zajęcie węzłów chłonnych

408. W protogenezie raka nosogardzieli i niektórych chłoniaków uczestniczy:
a) wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 30 i 32
b) wirus mięsaka Kaposiego
c) wirus Epsteina-Barra
d) wirus Epsteina-Barra łącznie z zakażeniem bakterią Helicobakter pylori
e) w protogenezie raka nosogardzieli i chłoniaków nie uczestniczą wirusy onkogenne

409. Ziarniszczak (folliculoma):
a) to łagodny nowotwór tarczycy
b) często wykazuje aktywność hormonalną, wydzielając głównie estrogeny
c) jest podtypem raka jasnokomórkowego jajnika
d) jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów jajnika.

410. Obecność genu MDR ( oporności wielolekowej):
a) zmniejsza toksyczność cytostatyków takich jak taxol, adriamycyna,, winkrystyna na komórki szpiku
b) uruchamia mechanizm usuwania cytostatyków z komórki
c) związany jest z opornością nowotworu na leczenie chemiczne
d) a, b, c prawdziwe
e) a i c prawdziwe

411. Skala VNPI (Van Nuys Prognostic Index) stosowana jest w ocenie stopnia złośliwości:
a) W raku pęcherzykowym tarczycy
b) W postaciach specjalnych raka piersi
c) W raku przewodowym nienaciekającym piersi
d) W raku anaplastycznym tarczycy

412. Do najczęstszych powikłań po radioterapii raka szyjki macicy zaliczamy:
a) zakażenie dróg moczowych
b) wodobrzusze
c) zapalenie błony śluzowej jelita grubego
d) złamanie szyjki kości udowej
e) oparzenia popromienne

413. Do epigenetycznych przyczyn kancerogenezy można zaliczyć:
a) Hipermetylację DNA.
b) Aktywność telomerazy.
c) Translokację t(14,18).
d) Odpowiedzi A i B.

414. Do objawów szpiczaka nie należą:
a) Niedokrwistość
b) Obecność w moczu wysokiego stężenia albumin
c) Objawy hiperkalcemii
d) Zmiany w proteinogramie i wysokie OB.

415. Wyniki leczenia raka pochwy wynoszą około:
a) 30%
b) 40%
c) 50%
d) 60%
e) 70%

416. Wskaż które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe:
a) rozpoznanie raka piersi po 50r.ż. praktycznie wyklucza jego uwarunkowanie nosicielstwem mutacji genu BRCA1
b) około 5% wszystkich zachorowań na raka piersi w Polsce występuje przed 40 r.ż.
c) największa liczbę zachorowań na raka piersi w Polsce rozpoznaje się u kobiet w wieku 50-59 lat
d) brak ekspresji receptora dla estrogenów w tkance guza występuje częściej w raka piersi rozpoznanych u kobiet
przed 50 r.ż. niż w raka piersi rozpoznanych po50 r.ż.
e) prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi wśród sióstr i córek kobiet u których rozpoznano ten nowotwór
jest około 2-krotnie wyższe niż prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi w całej populacji kobiet

417. Przełyk Baretta jest stanem przednowotworowym:
a) mięsaka przełyku
b) chłoniaka przełyku
c) raka płaskonabłonkowego przełyku
d) raka gruczołowego przełyku
e) nie jest stanem przednowotworowym dla raka przełyku

418. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące raka endometrium:
a) rozrost atypowy endometrium jest wskazaniem do leczenia operacyjnego
b) stanem bezpośrednio poprzedzającym raka endometrium typu I jest rozrost atypowy endometrium
c) nowotwór ten najczęściej pojawia się w wieku przedmenopauzalnym
d) istnieje związek przyczynowy pomiędzy bezowulacyjnymi cyklami a zachorowaniami na raka endometrium

419. Leczenie nowotworów płaskonabłonkowych nosogardła w stopniu zaawansowania T1N0 polega na:
a) leczeniu operacyjnym
b) leczeniu operacyjnym z uzupełniającą radioterapią
c) radioterapii
d) zależy od stopnia dojrzałości nowotworu - radioterapia lub leczenie operacyjne
e) indukcyjna chemioterapia z następowym leczeniem operacyjnym

420. Jaki procent kobiet w średnim wieku z rakiem piersi w I stopniu zaawansowania klinicznego przeżyje w
zdrowiu 5 lat po właściwym leczeniu:
a) 0%
b) 25%
c) 50%
d) 80%
e) 100%

421. Kardiomiopatia:
a) jest częstym powikłaniem leczenia pochodnymi platyny
b) należy do zespołów paraneoplastycznych towarzyszących chłoniakom
c) należy do toksyczności związanych ze stosowaniem antybiotyków antracyklinowych
d) jest działaniem ubocznym hormonoterapii antyestrogenami
e) prawidłowe B i C

422. Dziedziczna predyspozycja do rozwoju nowotworu dotyczy wszystkich z wyjątkiem:
a) nerwiakowłókniakowatości
b) rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelita grubego
c) raka szyjki macicy
d) zespołu Li-Fraumeni
e) gruczolakowatości mnogiej wewnątrzwydzielniczej (MEN)

423. Który z objawów jest typowy dla raka głowy trzustki:
a) nieznaczny ból w nadbrzuszu po stronie prawej
b) opasujące bóle w nadbrzuszu
c) żółtaczka i gorączka
d) bezbólowa żółtaczka
e) wymioty

424. Celem skojarzonej chemioradioterapii nie jest:
a) obniżenie odsetka nawrotów miejscowych
b) zmniejszenie ryzyka rozsiewu
c) zmniejszenie toksyczności leczenia
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A i B

425. Do stanów przedrakowych piersi należy:
a) brodawczak wewnątrzprzewodowy
b) brodawczakowatość wewnątrzprzewodowa
c) dysplazja ???????????????
d) gruczolakowłókniak
e) prawidłowe A i B

426. Rak rdzeniasty - carcinoma medullare - sutka to:
a) postać raka sutka o dość dobrym rokowaniu
b) postać raka sutka o najgorszym rokowaniu
c) postać raka sutka dająca przerzuty do rdzenia kręgowego
d) najczęstsza postać raka sutka u mężczyzn
e) rak z obfitym włóknieniem podścieliska powodujący wciąganie skóry

427. Rak okolicy nadgłośniowej:
a) cechuje się dużą dynamiką wzrostu
b) nie daje przerzutów drogą krwionośną
c) pierwszym objawem jest chrypka
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

428. Prawidłowym postępowaniem w T3N1 piętra środkowego krtani jest:
a) radioterapia
b) laryngektomia całkowita
c) hemilaryngektomia z lymphangiektomią
d) laryngektomia całkowita z lymphangiektomią
e) laryngektomia całkowita z lymphangiektomią i poperacyjną radioterapią

429. Które z poniższych jest wskazaniem do wdrożenia hormonoterapii uzupełniającej w leczeniu raka piersi:
a) obecność receptorów ER i PR w komórkach raka
b) przeciwwskazania do chemioterapii
c) duża dynamika wzrostu nowotworu i przerzuty do narządów miąższowych
d) podeszły wiek, przerzuty do kości i tkanek miękkich
e) prawidłowe a, b, d

430. Nowotworami tytoniozależnymi są:
a) rak krtani
b) rak zatok bocznych nosa
c) rak ślinianki
d) rak nosogardła
e) prawidłowe A i D

431. Który typ wirusa brodawczaka ludzkiego ma największą możliwość wywołania raka szyjki macicy:
a) 16 i 18
b) 16 i 7
c) 1,2,4,7
d) 2 i 16
e) 4 i 18

432. Spośród wymienionych nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego za najgorzej rokujący uważa
się:
a) rak żołądka
b) chłoniak złośliwy żołądka
c) rak pierwotny wątroby
d) rak trzustki
e) rak odbytnicy

433. Wskaż zdanie fałszywe:
a) zachorowalność na raka żołądka w większości krajów zachodu zmalała o około 75% w stosunku do poziomu z lat
50-tych
b) stosunek mężczyzn do kobiet dla zachorowań na raka żołądka wynosi 4:1 (1,5:1)
c) najwyższa zachorowalność na raka żołądka występuje w 6 dekadzie życia
d) u ludzi z achlorchydią ryzyko zachorowania na raka żołądka jest 4-5 razy większe niż u ludzi z prawidłowym
wydzielaniem kwasu solnego
e) ryzyko zachorowania na raka żołądka wzrasta 2-6 razy u chorych, u których pierwotnie wykonano resekcję
żołądka z przyczyn nienowotworowych

434. Do badań przydatnych w rozpoznaniu raka tarczycy nie należy:
a) scyntygrafia
b) oznaczenie markera SCC
c) oznaczenieTSH
d) Usg szyi
e) badanie laryngologiczne
435. Do cytostatyków wchodzących w skład kwasów nukleinowych należą:
a) antymetabolity?????????????????
b) leki alkilujące
c) inhibitory topoizomerazy
d) leki zaburzające system mikrotubul
e) a+c

436. W przypadku operacyjnego raka trzony macicy wykonuje się:
a) amputację nadszyjkową z przydatkami
b) amputację nadszyjkową bez przydatków
c) usunięcie macicy z przydatkami
d) zabiegi chirurgiczne nie mają zastosowania w tym nowotworze

437. Szacuje się, że w Unii Europejskiej trwałe wyleczenie można osiągnąć u około 45% chorych, w tym pod
wpływem głównie radioterapii u około:
a) 3%
b) 8%
c) 18%
d) 25%
e) 35%

438. Największy odsetek zmian złośliwych wykazują guzy rozwijające się w:
a) przyusznicy
b) śliniance podżuchwowej
c) śliniance podjęzykowej
d) gruczołach ślinowych podniebienia
e) prawidłowe B i C

439. Krwawienie z dróg rodnych w wieku pomenopauzalnym jest uważane za bezwzględne wskazanie - obok
rutynowego badania ginekologicznego - do:
a) Histeroskopii
b) Badania cytologicznego rozmazu z szyjki macicy
c) Wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy
d) USG przezpochwowego

440. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące raka drobnokomórkowego płuca:
a) Kilkuletnie przeżycia chorych z chorobą w zaawansowaniu ED obserwujemy u ok. 20% leczonych
b) Zaawansowanie LD nie obejmuje chorych z przerzutami do węzłów chłonnych nadobojczykowych
c) Leczeni chemicznie są chorzy zarówno w stopniu zaawansowania LD jak i ED
d) Tylko kilka procent chorych w czasie rozpoznania prezentuje chorobę w zaawansowaniu ED

441. Rak tarczycy - wybierz odpowiedź fałszywą:
a) leczeniem z wyboru jest zastosowanie jodu promieniotwórczego
b) napromienianie okolicy tarczycy w dzieciństwie zwiększa ryzyko wystąpienia raka
c) przebieg choroby często zależy od typu (gwałtowny - rak anaplastyczny, przewlekły - rak brodawkowaty)
d) uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego i niedoczynności przytarczycy to możliwe powikłania leczenia
operacyjnego

442. Trwałe wyleczenie raka żołądka we wczesnym okresie choroby można uzyskać stosując:
a) leczenie w warunkach Rtg - terapii
b) napromienianie wiązką promieniowania gamma Co60
c) zabieg operacyjny
d) cytostatyki, zwłaszcza 5-Fluorouracyl
e) immunoterapię
443. Po zabiegu operacyjnym raka jajnika stosuje się:
a) uzupełniającą radioterapię ze względu na promienioczułość nowotworu
b) chemioterapię
c) obserwację chorej, bez potrzeby leczenia
d) hormonoterapię ze względu na hormonozależność raka.

444. W etiopatogenezie złośliwego międzybłoniaka opłucnej znaczenie ma: 1. inhalowanie składników dymu
tytoniowego. 2. przewlekłe stosowanie pochodnych fenacetyny. 3. ekspozycja na włókna azbestu. 4. ekspozycja
na promieniowanie jonizujące. 5. przewlekłe stosowanie estrogenów.
a) 1, 2
b) 1, 3
c) 3, 4
d) 2, 3
e) 3, 5

445. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące raka przełyku:
a) Dla raka płaskonabłonkowego, główną przyczyną jest palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu
b) Przełyk Barreta stanowi zagrożenie rakiem gruczołowym przełyku
c) Przełyk Barreta to metaplazja, czyli odwracalny proces pojawienia się nabłonka typu jelitowego lub typu
żołądkowego w miejscu nabłonka wielowarstwowego płaskiego
d) Zespół Plummera-Vinsona jest to przerostowe zapalenie przełyku związane z nadużywaniem alkoholu

446. Wskaż przybliżony odsetek wszystkich chorych na nowotwory złośliwe, którzy - w różnych fazach
choroby - mogą odnieść korzyść z leczenia napromienianiem:
a) < 30%
b) 30-40%
c) 40-50%
d) 50-60%
e) > 60%

447. Liczba zachorowań na raka piersi w Polsce w skali rocznej wynosi:
a) około 2000 przypadków
b) około 3000 - 4000 przypadków
c) poniżej 5000 przypadków
d) 6000 - 8000 przypadków
e) powyżej 10 000

448. Objawem nowotworu masywu szczękowo - sitowego może być:
a) upośledzona drożność nosa
b) wytrzeszcz gałki ocznej
c) ruchomość zębów
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe A, B i C

449. Najczęstszą, spośród poniżej wymienionych, zmianą ogniskową w wątrobie jest:
a) pierwotny nowotwór wątroby wywodzący się z komórek wątrobowych
b) pierwotny nowotwór wątroby wywodzący się z dróg żółciowych
c) przerzut do wątroby
d) gruczolak wątrobowokomórkowy
e) torbiel bąblowcowa

450. Pod mianem radioterapii rozumiemy:
a) rentgenoterapię i brachyterapię
b) brachyterapię i terapię konwencjonalną
c) teletrapię i brachyterapię
d) leczenie pierwiastkami radioaktywnymi, teletrapię i brachyterapię
e) terapię megawoltową, brachyterapię

451. Chemioterapię uzupełniającą (adiuwantową) stosuje się u chorych na:
a) raka pęcherzykowego tarczycy
b) raka jelita grubego
c) raka nerki
d) ziarnicę złośliwą

452. Markerem surowiczym stosowanym w monitorowaniu przebiegu raka jajnika jest:
a) CA 15-3
b) CEA
c) CA 19-9
d) CA 125
e) Cyfra-21

453. Które z poniższych stwierdzeń dotyczących niedrobnokomórkowego raka płuca jest prawdziwe?
a) Większość chorych z I stopniem zaawansowania choroby nie ma żadnych odchyleń od normy w badaniu
podmiotowym i przedmiotowym.
b) Większość chorych poddanych radykalnemu zabiegowi operacyjnemu jest wyleczona z choroby nowotworowej
(przeżywa wiele lat bez nawrotu).
c) W zaawansowanych stadiach choroby chemioterapia nie wydłuża znamiennie czasu przeżycia chorych.
d) Jednym z najważniejszych czynników predykcyjnych u chorych z rozsianym nowotworem jest stężenie
dehydrogenazy mleczanowej (LDH) w surowicy

454. Do nowotworów o największej promienioczułości zaliczamy:
a) mięsaki tkanek miękkich
b) czerniaka
c) chłoniaki
d) prawidłowe C i B
e) prawidłowe A i C

455. Stosowane w terapii nowotworów złośliwych środki alkilujace nie podwyższają ryzyka wystąpienia:
a) chłoniaków nieziarniczych
b) raka pęcherza moczowego
c) białaczki szpikowej
d) raka skóry
e) żadne z powyższych

456. Najczęstszym nowotworem złośliwym trzustki jest:
a) gruczolakorak
b) rakowiak
c) wyspiak
d) mięsak
e) rak płaskonabłonkowy

457. Po zabiegu oszczędzającym istnieją bezwzględne wskazania do:
a) radioterapii
b) chemioterapii
c) hormonoterapii
d) radioterapii i chemioterapii
e) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

458. Proces tworzenia przerzutów ułatwia:
a) wzrost angiogenezy
b) zwiększona apoptoza
c) obniżenie indeksu proliferacyjnego
d) zahamowanie aktywności telomerazy
e) inaktywacja protoonkogenów

459. Ostateczne rozpoznanie raka piersi stawiamy na podstawie:
a) badania palpacyjnego
b) badania ultrasonograficznego
c) badania histopatologicznego
d) mammografii
e) punkcji cienkoigłowej

460. Teleradioterapia to:
a) leczenie z zaplanowaną przerwą
b) napromienianie guza nowotworowego z pewnej odległości
c) napromienianie styczne z guzem nowotworowym
d) napromienianie całego ciała
e) prawidłowe A i B

461. Do klinicznych czynników predykcyjnych odpowiedzi na chemioterapię zalicza się:
a) stan sprawności chorego
b) zaawansowanie choroby
c) prawdziwe a i c
d) prawdziwe a, b i c

462. Podstawową metodą leczenia raka piersi w II stopniu zaawansowania jest:
a) kastracja chirurgiczna + chemioterapia
b) operacja Patey'a
c) operacja Pringle'a
d) tumorektomia
e) radioterapia

463. Bezwzględnym wskazaniem do wykonania bronchoskopii przy prawidłowym obrazie klatki piersiowej w
badaniu radiologicznym jest:
a) Chrypka
b) Krwioplucie
c) Kaszel u palacza tytoniu
d) Trudności w połykaniu

464. Przejście raka przedinwazyjnego w inwazyjnego szyjki macicy to:
a) rozprzestrzenienie się w kierunku przymacicza
b) szerzenie się do narządów odległych
c) przekroczenie błony podstawnej nabłonka
d) zajęcie mięśniówki
e) nacieczenie sklepień pochwy

465. Szczyty zachorowalności na ziarnicę złośliwą w krajach rozwiniętych przypadają na:
a) 1 dekadę życia
b) 3 i 5 lub 6-tą dekadę życia
c) 1 i 2 dekadę życia
d) 6 i 7 dekadę życia
e) częstość zachorowań jest podobna w każdej z grup wiekowych

466. Rokowanie w raku przełyku jest:
a) dobre, przeżycie 5- letnie wynosi > 50%
b) złe, ale w przypadkach operacyjnych przeżycie 5 -letnie wynosi > 70%
c) złe względem wyleczenia, złe z uwagi na długotrwałe przeżycie
d) złe względem wyleczenia, dobre z uwagi na długotrwałe przeżycie
e) dobre, przeżycie 5-letnie wynosi około 30%

467. Podstawowym czynnikiem wywołującym raka płuc jest:
a) gruźlica
b) nie jest znany
c) zanieczyszczenie powietrza związkami siarki
d) dym papierosowy
e) prawidłowe A i D

468. O stopniu klinicznego zaawansowania raka żołądka decyduje:
a) wielkość i lokalizacja nacieku
b) wygląd makroskopowy nowotworu
c) stopień naciekania ściany żołądka oraz stan węzłów chłonnych
d) typ histopatologiczny

469. Nowotwory wargi dolnej:
a) ograniczają swoją ekspansję do węzłów chłonnych podżuchwowych i podbródkowych
b) szybko dają przerzuty drogą krwionośną
c) szerzą się na podniebienie
d) przerzutują bezpośrednio pod przeponę
e) dają przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych głębokich

470. Który z objawów klinicznych raka piersi występuje najrzadziej:
a) guz
b) wciągnięcie skóry
c) ból
d) powiększenie węzłów chłonnych pachowych

471. Najlepiej rokującym rakiem tarczycy jest:
a) rak pęcherzykowy
b) rak brodawkowaty
c) rak rdzeniasty
d) rak anaplastyczny

472. Najważniejszym czynnikiem rokowniczym w raku piersi jest:
a) wielkość guza
b) stan okolicznych węzłów chłonnych
c) stan receptorów hormonalnych

473. Standardową metodą leczenia raka jajnika w stopniu zaawansowania IIIB jest:
a) A. wyłącznie chirurgiczny zabieg cytoredukcyjny polegający na usunięciu wszystkich widocznych ognisk
nowotworowych o średnicy większej niż 0,5cm
b) B. chemioterapia i następnie radykalny zabieg operacyjny
c) C. chirurgiczny zabieg cytoredukcyjny i chemioterapia pooperacyjna
d) D. chirurgiczny zabieg cytoredukcyjny i napromienianie jamy brzusznej i miednicy mniejszej
e) E. chirurgiczny zabieg cytoredukcyjny, chemioterapia pooperacyjna i napromienianie przyaortalnych węzłów
chłonnych

474. Które zdanie jest fałszywe:
a) budowa histologiczna przerzutów do wątroby zazwyczaj odpowiada utkaniu nowotworów, które były źródłem
przerzutów
b) istotne znaczenie dla wczesnego wykrycia najczęstszych przerzutów do wątroby ma oznaczenie stężenia CEA
c) ogniskowy rozrost guzkowy nie jest nowotworem wątroby
d) najczęstszym złośliwym nowotworem pierwotnym wątroby jest obwodowy typ raka z dróg żółciowych

475. Najbardziej chemioczułym rakiem płuca jest:
a) rak płaskonabłonkowy
b) gruczolakorak
c) rak drobnokomórkowy
d) rak wielkokomórkowy
e) typ histologiczny nie ma tu znaczenia

476. U 58-letniej chorej z cieniem okrągłym położonym podopłucnowo stwierdzonym w klasycznym
rentgenogramie kolejnym badaniem diagnostycznym będzie
a) bronchoskopia
b) biopsja przez ścianę klatki piersiowej
c) torakotomia zwiadowcza
d) powtórzenie zdjęcia rtg za 6 tygodni

477. U 66-letniego mężczyzny, który zgłosił się do lekarza z powodu kaszlu, chrypki i zmniejszonej tolerancji
wysiłku, na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej stwierdzono guzowate poszerzenie wnęki prawego płuca.
Jakie badanie diagnostyczne wykonasz w pierwszej kolejności?
a) Bronchoskopię
b) Tomografię komputerową klatki piersiowej
c) Badanie cytologiczne plwociny
d) Badanie laryngologiczne

478. Objawem raka tarczycy może być pojawienie się:
a) chrypki
b) biegunki i uderzeń gorąca
c) nudności i wymioty
d) prawidłowe A, B i C
e) prawidłowe A i B

479. Najczęstszym typem histologicznym nowotworów trzonu macicy jest:
a) rak płaskonabłonkowy
b) rak gruczołowy
c) mięsak gładkokomórkowy
d) sarcoma stromale
e) rak mieszany

480. Rokowanie w raku szyjki macicy w sposób bezpośredni zależy od:
a) ilości przebytych ciąż
b) wieku chorej
c) stopnia zaawansowania nowotworu
d) osobniczej wrażliwości na energię jonizującą
e) poziomu SCC

481. Będziesz podejrzewał szpiczaka lub przerzuty do kości, gdy chory zgłosi:
a) Objawy tężyczki i bóle kości
b) Osłabienie, zaparcia, bóle kości
c) Krwiomocz z białkomoczem i bóle kości
d) Objawy tężyczki i niedokrwistość

482. Podstawowym badaniem potwierdzającym rozpoznanie raka żołądka jest badanie:
a) radiologiczne
b) gastroskopowe
c) histopatologiczne
d) kliniczne
e) ultrasonograficzne

483. W stopniu I raka trzonu macicy leczeniem z wyboru jest:
a) zabieg operacyjny
b) hormonoterapia
c) chemioterapia
d) leczenie skojarzone
e) radioterapia

484. Do immunomodulatorów odpowiedzi p/nowotworowej nie należą:((????)
a) interferony
b) interleukiny
c) hormony grasicy
d) hormony tarczycy?
e) lewamisol

485. Chemioterapia:
a) jest stosowana jako leczenie uzupełniające (adiuwantowe) po radykalnym leczeniu operacyjnym
b) może być samodzielną metodą leczenia nowotworów
c) nie może być stosowana równocześnie z radioterapią
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

486. Czas trwania standardowej chemioterapii uzupełniającej w leczeniu raka piersi to:
a) 1 miesiąc
b) 3-6 miesięcy
c) 12 miesięcy
d) 24 miesięcy
e) wszystkie odpowiedzi są dopuszczalne

487. Do stanów przednowotworowych endometrium zaliczamy:
a) rozrosty endometrium
b) metaplazje nabłonkowe
c) polipy endometrialne
d) prawidłowe jest a i b
e) prawidłowe jest a i c

488. Radioterapia konwencjonalna to:
a) terapia megawoltowa
b) brachyterapia
c) rentgenoterapia
d) terapia neutronowa
e) kobaltoterapia

489. Nadprodukcja ACTH u chorego na raka płuca może spowodować objawy zespołu Cushinga. Wskaż
zdanie prawdziwe:
a) Te objawy to najczęściej twarz księżyca w pełni, rozstępy skórne, osteoporoza
b) Te objawy to głównie osłabienie, cukrzyca, hiperpigmentacja - i pojawiają się one dość nagle
c) Test hamowania z deksametazonem jest u tych chorych dodatni
d) Stężenie ACTH w tych przypadkach jest niższe niż w przypadkach zespołu pochodzenia przysadkowego

490. Leczenie zwyrodnienia włóknisto - torbielowatego piersi polega na:
a) podawaniu estrogenów
b) podawaniu progestagenów
c) prowadzeniu leczenia przeciwzapalnego
d) wycięciu zmian z miąższu piersi
e) nie wymaga żadnego leczenia

491. Wskazaniem do odstąpienia od uzupełniającego napromieniania piersi po tumorektomii z powodu raka
piersi jest:
a) średnica guza <1,0 cm
b) silna ekspresja receptorów steroidowych
c) I stopień złośliwości wg Blooma-Richardsona
d) brak przerzutów do węzłów chłonnych
e) we wszystkich wymienionych sytuacjach istnieją wskazania do radioterapii

492. Wśród nowotworów migdałka podniebiennego najczęściej występują:
a) carcinoma planoepitheliale
b) lymphoma malignum
c) lymphoepithelioma
d) transitional cell carcinoma
e) sarkoma

493. Rokowanie w raku jajnika:
a) jest dobre, 75% chorych przeżywa w Polsce 5 lat
b) jest złe - u 40% chorych po radykalnym zabiegu operacyjnym i uzupełniającej chemioterapii dochodzi do wznowy
w ciągu 5 lat
c) zależy prawie wyłącznie od stanu hormonalnego chorej a nie od radykalności zabiegu operacyjnego
d) jest lepsze u chorych leczonych napromienianiem

494. Stwierdzenie wodonercza przy współistniejącym raku szyjki macicy kwalifikuje wg FIGO do stopnia:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) nie jest uwzględniane w kwalifikacji

495. Rokowanie w raku piersi nie jest uzależnione od:
a) zajęcia węzłów chłonnych
b) stopnia złośliwości histologicznej guza
c) wieku chorej
d) obecności receptorów estrogenowych i progesteronowych
e) wszystkie odpowiedzi fałszywe

496. Hemilaryngectomia jest(???)
a) leczeniem z wyboru w zaawansowanym, wysoko zróżnicowanym raku krtani
b) polega na usunięciu połowy krtani wraz z węzłami chłonnymi po tej stronie
c) leczeniem z wyboru w raku okolicy podgłośniowej
d) polega na usunięciu połowy krtani i gardła dolnego
e) wszystkie odpowiedzi są fałszywe

497. Najczęściej na raka szyjki macicy chorują kobiety w:
a) w II i III dekadzie
b) w III i IV dekadzie
c) w III i VI dekadzie
d) w IV i VI dekadzie
e) w IV i V dekadzie

498. W leczeniu sarcoma stromale metoda z wyboru jest:
a) radioterapia
b) histerectomia z następową chemioterapią
c) histerektomia z następową radioterapią
d) hormonoterapia
e) chemioterapia
499. Leczeniem z wyboru w III stopniu zaawansowania wg FIGO raka trzonu macicy jest:
a) chemioterapia
b) leczenie skojarzone
c) hormonoterapia
d) radioterapia
e) brachyterapia z następową histerektomią

500. Karcynogeny wirusowe:
a) są wysoce efektywne jako karcynogeny
b) przenoszą się wyłącznie drogą kontaktów seksualnych
c) należą wyłącznie do rodziny retrowirusów
d) dodają część lub cały genom wirusowy do materiału genetycznego gospodarza

501. Szkliwiak żuchwy jest nowotworem, w którego leczeniu stosuje się:
a) samodzielną radioterapię
b) zabieg operacyjny
c) wielolekową chemioterapię
d) zabieg operacyjny z uzupełniającą radioterapią
e) brachyterapię

502. W diagnostyce raka żołądka obligatoryjnie wykonuje się poniższe badania z wyjątkiem:
a) gastroskopia
b) RTG klatki piersiowej
c) badanie radiologiczne z podwójnym kontrastem
d) tomografia komputerowa

503. Wrażliwość poszczególnych zdrowych tkanek na promieniowanie jonizujące stwierdza się w przypadku
przekroczenia określonych dawek równoważnych dla danego narządu:a) 02-10Gy b)10-20Gy c)20-30Gy d)30-
40Gy e)50-60Gy 1.szpik kostny 2. obwodowe naczynia krwionośne 3. miąższ płuca 4.narząd wzroku 5.miąższ
wątroby
a) a2,b1,c3,d5,e4
b) a4,b1,c5,d3,e2
c) a4,b1,c3,d5,e2
d) a1,b4,c3,d5,e2
e) a4,b1,c3,d2,e5

504. Które zdanie, dotyczące raka trzustki jest nieprawdziwe:
a) Zespół Trousseau może być jednym z objawów tej choroby
b) U osób nadużywających alkohol ryzyko zachorowania jest znacznie większe
c) Najwyżej u 20% chorych można wykonać radykalny zabieg operacyjny
d) Czułość ultrasonografii dla raka trzystki ocenia się na 80-90%

505. Chore z rozpoznaniem raka piersi mogące pozostać po radykalnym leczeniu operacyjnym bez leczenia
uzupełniającego to:
a) wszystkie chore bez przerzutów do węzłów chłonnych
b) chore bez przerzutów do węzłów chłonnych w wieku > 35 rż
c) chore z przerzutami do węzłów chłonnych w wieku > 35 rż
d) chore bez przerzutów do węzłów chłonnych w wieku > 50 rż
e) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

506. Skrót nazwy nowotworu podścieliskowego (stromalnego) przewodu pokarmowego to:
a) AGUS
b) GIST
c) MALT
d) GLIVEC
507. Uwarunkowanie dziedziczne występowania raka sutka zależne jest od dziedziczenia nstp. genów:
a) BRCA- 1, BRCA-2
b) MDR, MRP, LRP
c) L- myc
d) myc
e) N- myc

508. Charakterystycznym nowotworem żuchwy jest: ??
a) chondrosarcoma
b) adamantinoma
c) fibrosarcoma
d) tumor gigantocellulare
e) osteosarcoma

509. Przerzuty nowotworowe do wątroby pochodzą z ognisk zlokalizowanych w:
a) w przewodzie pokarmowym
b) sutku
c) płucach
d) narządzie rodnym
e) wszystkie powyższe

510. Która postać histologiczna jest najbardziej prawdopodobna w nowotworach języka:
a) myoblastoma
b) adenocarcinoma
c) ca planoepitheliale
d) lymphoepithelioma
e) ca basocellulare

511. Prawdziwe jest stwierdzenie dotyczące leczenia oszczędzającego w raku piersi:
a) po leczeniu oszczędzającym w każdym przypadku konieczna jest radioterapia
b) po leczeniu oszczędzającym w każdym przypadku konieczna jest chemioterapia
c) może być stosowane tylko w guzach o średnicy mniejszej niż 5 cm
d) nie może być stosowane przy powiększonych węzłach chłonnych pachy
e) prawidłowe A, B i D

512. Bezwzględnym przeciwwskazaniem do pierwotnej radykalnej operacji raka piersi jest: a/ wciągnięcie
skóry, b/ rak zapalny, c/ przerzuty do węzłów chłonnych pachy, d/ przerzuty do węzłów chłonnych
nadobojczykowych:
a) a i c
b) c i e
c) b i d
d) należy zawsze operować
e) wszystkie

513. Podstawową metodą leczenia gruczolakoraka piersi wydzielającego śluz jest:??
a) chirurgia
b) radioterapia
c) hormonoterapia
d) chemioterapia
e) immunoterapia

514. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące hormonoterapii pacjentek z rakiem piersi:
a) leczenie hormonalne wykorzystuje fakt, że rak piersi rozwija się w tkance hormonozależnej
b) ekspresja receptorów steroidowych w komórkach guza jest ważnym czynnikiem rokowniczym
c) obecność receptorów estrogenowych i progesteronowych w komórkach guza jest przeciwwskazaniem do
chemioterapii wielolekowej kobiet przed menopauzą
d) w około 70% wszystkich raków piersi komórki nowotworowe wykazują ekspresję receptora estrogenowego
e) hormony steroidowe wiążąc się z receptorami w komórkach raka pobudzają je do wzrostu i podziałów

515. Objawy neurologiczne mogą być pierwszym objawem:??
a) raka krtani
b) raka języka
c) raka nosogardła
d) raka zatoki szczękowej
e) prawidłowe C i D

516. Do niekorzystnych czynników rokowniczych u chorych z rozpoznaniem chłoniaków ziarniczych nie
zalicza się:
a) Płci żeńskiej
b) Objawów ogólnych
c) Lokalizacji pozalimfatycznej
d) Zajęcia 3 lub więcej okolic anatomicznych
e) Rozległego zajęcia śródpiersia (średnicy przekraczającej 1/3 wymiaru poprzecznego klatki piersiowej w Rtg)

517. Określenie ‘wczesny rak żołądka’ stosuje się wtedy gdy:
a) guz umiejscowiony jest w 1/3 górnej żołądka
b) histologicznie rozpoznajemy typ jelitowy raka żołądka
c) guz ma średnicę nie większą niż 1 cm wg klasyfikacji TNM
d) rak nacieka błonę śluzową i podśluzową nie naciekając błony mięśniowej

518. W wyniku miejscowego rozwoju raka przełyku może dojść do:
a) przedziurawienia ściany przełyku do oskrzela i śródpiersia
b) wystąpienia bólu i ślinotoku
c) przerzutów do płuc i wątroby
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

519. U kobiety w podeszłym wieku ze schorzeniami internistycznymi stwierdzono raka piersi o średnicy 3 cm.
Postępowaniem z wyboru jest:
a) operacja m. Patey
b) proste odjęcie piersi
c) tumorectomia + hormonoterapia
d) zaniechanie jakiegokolwiek postępowania terapeutycznego
e) hormonoterapia ?

520. Wskaźnikiem niekorzystnej prognozy w raku sutka jest:
a) zwielokrotnienie liczby kopii protoonkogenu ERB-B2/NEU
b) amplifikacja genu N-MYC
c) amplifikacja genu L-MYC
d) żadna odpowiedz nie jest prawidłowa

521. Działanie analogów LHRH:
a) polega na blokowaniu syntezy estrogenów w nadnerczach
b) jest nieodwracalne
c) polega na hamowaniu syntezy estrogenów w gonadach
d) jest odwracalne
e) prawdziwe c i d

522. Obecnie standardowym aparatem używanym do planowania leczenia napromienianiem jest:
a) akcelerator
b) symulator
c) kolimator
d) selektron
e) żaden z wyżej wymienionych

523. Metodą z wyboru w leczeniu przerzutów do węzłów chłonnych podżuchwowych w przebiegu raka wargi
jest:
a) operacja (+uzup. Radioterapia)
b) radioterapia
c) chemioterapia
d) laseroterapia
e) krioterapia

524. Do inhibitorów topoizomerazy należą:
a) analogi kwasu foliowego
b) analogi platyny
c) antybiotyki przeciwnowotworowe
d) alkaloidy
e) a+b

525. Badania cytogenetyczne stosowane w diagnostyce i leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i
limforetikularnego mają na celu:
a) określenie czy proces ma charakter nowotworowy
b) rozpoznanie typu nowotworu
c) określenie czynników prognostycznych
d) a, b, c prawdziwe
e) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

526. Ryzyko zachorowania na raka drugiej piersi u nosicielek mutacji genu BRCA1 wyleczonych z pierwszego
nowotworu wynosi:??
a) < 10%
b) 10-20%
c) 20-30%
d) 30-40%
e) > 50%

527. Rola protoonkogenów polega na:
a) kontroli procesów wzrostu, różnicowanie i dojrzewania komórek
b) przerywaniu procesu karcynogenezy
c) naprawie uszkodzonego DNA
d) regulacji procesów angiogenezy
e) wytwarzaniu odporności przeciwnowotworowej

528. Termin 'promieniowrażliwość' oznacza:
a) iloraz dawki promieniowania tolerowanej przez tkanki zdrowe i średniej dawki letalnej dla komórek
nowotworowych danego guza
b) iloraz średniej dawki promieniowania letalnej dla komórek nowotworowych danego guza i dawki promieniowania
tolerowanej przez tkanki zdrowe
c) możliwość wyleczenia danego nowotworu przy użyciu promieniowania jonizującego
d) podstawową wrażliwość na napromienianie komórek nowotworowych lub zdrowych
e) stosunek wrażliwości na napromienianie komórek zdrowych i nowotworowych określoną w warunkach
doświadczalnych

529. Najczęstszym objawem raka głośni jest:
a) utrudnione połykanie
b) chrypka
c) krwawienie
d) suchy kaszel
e) duszność wdechowa

530. W leczeniu chłoniaków żołądka typu MALT w I i II stopniu zaawansowania należy rozważyć:
a) Eradykację Helicobacter Pylori w przypadku dodatniego wyniku badania na obecność HP
b) Pierwotne leczenie operacyjne w przypadku ujemnego wyniku badania na obecność Helicobacter Pylori lub
chemioterapię
c) Obserwację do progresji w fazie bezobjawowej
d) Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe ?
e) Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

531. Rak szyjki macicy wśród nowotworów narządu rodnego jest:
a) najczęstszy
b) trzeci po raku endometrium i jajnika
c) drugi po raku endometrium
d) najrzadszy

532. Które twierdzenie dotyczące raka płuca jest prawdziwe?
a) rak niedrobnokomórowy jest chemiowrażliwy, dlatego w leczeniu metodą z wyboru jest chemioterapia
zastosowana przed leczeniem chirurgicznym,
b) rak płaskonabłonkowy stanowi blisko 90% wszystkich pierwotnych nowotworów płuca i lokalizuje się głównie w
obwodowych częściach płuc,
c) rak oskrzelikowo-pęcherzykowy (ca bronchoalveolare) jest jedną z postaci raka gruczołowego i może występować
w postaci łagodnego guzka lub w postaci złośliwej wieloogniskowej.

533. Radioterapia w leczeniu raka przełyku jest:
a) metodą leczenia przedoperacyjnego
b) metodą leczenia paliatywnego
c) samodzielną metodą leczenia guzów umiejscowionych w środkowych i górnych częściach przełyku
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa
e) odpowiedzi A, B i C są prawdziwe

534. Carcinoma lobulare mammae charakteryzuje się:
a) dużą skłonnością do krwiopochodnego rozsiewu
b) wieloogniskowym wzrostem
c) promienioopornością
d) występowaniem u młodych kobiet
e) prawidłowe A i D

535. Do zmian przed rakowych predysponujących do rozwoju nowotworu głowy i szyi należy:
a) leukoplakia
b) hiperkeratoza
c) brodawczak
d) erytroplakia
e) wszystkie z powyższych

536. Najczęstszą lokalizacją raka krtani jest:
a) okolica nadgłośniowa
b) głośnia
c) okolica podgłośniowa
d) częstość występowania raka we wszystkich lokalizacjach jest podobna
e) niemal zawsze w momencie rozpoznania zajęte są co najmniej dwa piętra krtani

537. Które zdanie dotyczące mammografii jest fałszywe:
a) stosowana jest w guzach wyczuwalnych klinicznie w celu oceny pozostałego miąższu piersi
b) powinno się badać obie piersi i zawsze powinna być wykonywana w dwóch projekcjach
c) jest metodą pozwalającą na postawienie rozpoznania upoważniającego do wdrożenia leczenia
d) jej czułość dla raka piersi oceniana jest najwyżej na 80%

538. Pod względem częstości występowania u mężczyzn rak płuca zajmuje miejsce:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

539. Kobieta 23-letnia w drugiej fazie cyklu miesiączkowego, zgłosiła się z guzkiem w lewej piersi, twardym,
dobrze odgraniczonym, o średnicy 2 cm. Zalecisz:
a) Mammografię
b) USG piersi
c) Zgłosić się po miesiączce ?
d) Skierujesz do specjalistycznej poradni chorób piersi, gdzie w pierwszej kolejności zostanie wykonana BAC

540. Podstawowym typem histologicznym raka pęcherzyka żółciowego jest:
a) Rak gruczołowy
b) Rak płaskonabłonkowy
c) Typ mieszany
d) Rak wątrobowokomórkowy

541. Niedowidzenie odskroniowe obustronne występuje przy:
a) guzach płata skroniowego,
b) guzach przysadki mózgowej,
c) guzach szyszynki.

542. Najczęstszą postacią kliniczną raka pochwy jest:
a) owrzodzenie kraterowate
b) guz egzofityczny
c) płaski naciek ?
d) postać brodawkowata
e) zmiana endofityczna

543. Efekt tzw. farmakologicznej kastracji można uzyskać po podaniu:
a) Tamoksyfenu
b) Analogów gonadoliberyny
c) Antyandrogenów
d) Inhibitorów aromatazy

544. Leczeniem z wyboru raka sromu jest:
a) zabieg operacyjny
b) teleterapia
c) hormonoterapia
d) chemioterapia
e) brachyterapia

545. Najczęściej na raka szyjki macicy chorują kobiety:
a) wcześnie podejmujące życie płciowe
b) posiadające wielu partnerów seksualnych
c) z grup o niskim statusie ekonomicznym
d) z dużą ilością ciąż
e) prawidłowe są wszystkie odpowiedzi

546. Które z poniższych twierdzeń dotyczących chemioterapii uzupełniającej jest prawdziwe:
a) jej celem jest zmniejszenie masy guza przed operacją
b) jej celem jest zniszczenie potencjalnych mikroprzerzutów
c) jej celem jest określenie wrażliwości danego nowotworu na leczenie cytostatykami
d) inaczej nazywana jest chemioterapią neoadiuwantową
e) stanowi leczenie o charakterze paliatywnym

547. Rak szyjki macicy szerzy się głównie przez:
a) ciągłość + drogą naczyń chłonnych
b) wszczepy komórkowe
c) ciągłość + drogą naczyń krwionośnych
d) drogą naczyń chłonnych i krwionośnych
e) prawidłowe A i B

548. Uczucie przeszkody przy połykaniu jest objawem:
a) raka głośni
b) raka nadgłośni
c) raka podgłośni
d) raka migdałka podniebiennego
e) prawidłowe B i D

549. Stosując frakcjonowanie dawki w teleterapii:
a) stwarzamy możliwość podania wyższej dawki terapeutycznej przy lepszej tolerancji tkanek zdrowych
b) liczymy się ze wzrostem odsetka powikłań
c) kierujemy się możliwością lepszego wykorzystania aparatury
d) prawidłowe A i C ?
e) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

550. W raku płuca:
a) w raku niedrobnokomórkowym stosuje się leczenie operacyjne
b) w raku niedrobnokomórkowym stosuje się radioterapię
c) w raku drobnokomórkowym stosuje się chemioterapie
d) prawdziwa jest odpowiedź A i C
e) prawdziwa jest odpowiedź A, B i C

551. Które stwierdzenia dotyczące chemioterapii dokanałowej są nieprawdziwe:
a) leczenie to stosuje się w przypadku zagrożenia wklinowaniem (ostry wzrost ciśnienia śródczaszkowego)
b) najczęściej stosowanym cytostatykiem jest arabinozyd cytozyny w skojarzeniu z metotreksatem ponieważ w
najwyższym stopniu przenikają przez barierę krew- mózg
c) stosowana jest w przypadku zajęcia OUN w przebiegu chłoniaków
d) może być stosowana w profilaktyce zajęcia OUN w przebiegu niektórych chłoniaków
e) A i B

552. Rak małżowiny usznej powinien być leczony poprzez:
a) wycięciem z marginesem zdrowej tkanki,
b) zastosowanie radioterapii,
c) punkcję.

553. Przy przerzucie do węzłów chłonnych za kątem żuchwy, ogniska pierwotnego należy szukać:
a) w nosogardle
b) w korzeniu języka ?
c) w zachłku gruszkowatym
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

554. Do wykrycia wczesnego raka piersi najlepsze z badań to:
a) USG piersi
b) mammografia piersi
c) tomografia komputerowa CT
d) rezonans magnetyczny piersi MRN
e) termografia piersi

555. Substytucyjna hormonoterapia u chorych po mammektomii może być stosowana, ponieważ nie zwiększa
ryzyka nawrotu choroby.
a) oba stwierdzenia prawdziwe, pozostają w związku logicznym
b) oba stwierdzenia prawdziwe nie pozostają w związku logicznym
c) pierwsze stwierdzenie prawdziwe, drugie fałszywe
d) pierwsze stwierdzenie fałszywe, drugie prawdziwe
e) obydwa stwierdzenia fałszywe ?

556. Obecność receptora estrogenowego w raku gruczołu piersiowego uzasadnia zastosowanie:
a) chemioterapii
b) immunoterapii
c) hormonoterapii
d) leczenia bakteriofagami
e) przeciwciał monoklonalnych przeciwko receptorom dla czynników wzrostu (HER-2/neu, EGFR)

557. Rak rdzeniasty piersi:
a) jest odpowiednikiem raka rdzeniastego tarczycy
b) jest synonimem raka amyloidowego piersi
c) charakteryzuje się licznymi mitozami i atypią
d) późno daje przerzuty
e) prawidłowe B i D ?

558. Tzw. pośredni efekt działania promieniowania jonizującego polega na:
a) uszkodzeniu kwasów nukleinowych komórki przez wolny elektron powstały wskutek absorpcji fotonu
b) uszkodzeniu struktur komórki przez produkt hydrolizy wody
c) zahamowaniu cyklu komórki w fazie G2
d) uszkodzeniu wrzeciona mitotycznego
e) zahamowaniu procesu transkrypcji

559. Najczęstszym odległym powikłaniem po leczeniu chirurgicznym raka piersi jest:
a) obrzęk limfatyczny ramienia
b) bóle barku
c) skrzywienie kręgosłupa
d) depresja
e) niedowład kończyny górnej

560. Najczęściej występującym objawem nowotworów nosogardła jest:
a) jednostronne zaburzenie słuchu
b) krwisto- ropny katar
c) guz na szyi
d) krwawienia z nosa
e) szumy uszne

561. Metodą leczenia z wyboru w wypadku nowotworów wątroby jest:
a) zabieg operacyjny
b) chemioterapia 5-Fu
c) radioterapia lokoregionalna
d) immunoterapia w połączeniu z chemioterapią
e) wszystkie powyższe

562. Zalecane postępowanie w przypadku raka zrazikowego nieinwazyjnego jest następujące:
a) Mastektomia
b) Zabieg oszczędzający i uzupełniająca radioterapia
c) Wycięcie zmiany i obserwacja chorej
d) Mastektomia obustronna

563. Standardem leczenia raków ślinianki o wysokim stopniu złośliwości jest:
a) Parotidektomia powierzchowna uzupełniona zazwyczaj chemioterapią
b) Parotidektomia powierzchowna uzupełniona zazwyczaj chemioradioterapią
c) Parotidektomia całkowita uzupełniana zazwyczaj radioterapią
d) Parotidektomia całkowita poprzedzona zazwyczaj chemioterapią

564. Pod względem częstości zachorowań rak szyjki macicy ustępuje:
a) rakowi jajnika
b) rakowi żołądka
c) rakowi sutka
d) rakowi sromu
e) rakowi tarczycy

565. W terapii nowotworów stosowane są urządzenia z wyjątkiem:
a) bomba kobaltowa
b) selektron
c) symulator
d) akcelerator liniowy
e) przyspieszacz liniowy

566. Limfocyty T nabierają kompetencji immunologicznej w:
a) grasicy
b) śledzionie
c) torebce Fabrycjusza
d) węzłach chłonnych

567. W którym z podanych niżej nowotworów chemioterapia zastosowana jako metoda samodzielna może
doprowadzić do wyleczenia?
a) przewlekła białaczka limfocytarna
b) chłoniak limfoblastyczny
c) niedrobnokomórkowy rak płuca
d) prawdziwe a i b
e) b i d

568. Chory z chłoniakiem o dużym stopniu złośliwości gorączkuje do 39 st. C tydzień po podaniu kolejnego
cyklu chemioterapii. Prawdopodobną przyczyną jest:
a) zespół paraneoplastyczny
b) progresja chłoniaka
c) neutropenia polekowa
d) jest to typowa reakcja na leczenie systemowe

569. Który z poniższych zespołów chorobowych usposabia do rozwoju nowotworu:
a) xeroderma pigmentosum
b) niedokrwistość hipoplastyczna Fanconiego
c) gruczolakowatość mnoga wewnątrzwydzielnicza
d) wszystkie wymienione
e) odp. a, c

570. Wcześnie zgłaszanym objawem przez chorych na raka języka jest:
a) ból
b) wzmożone wydzielanie śliny
c) ograniczenie ruchomości języka
d) prawidłowe B i C
e) nie ma objawów wczesnych tego raka

571. Antykoncepcja hormonalna stosowana u młodych nieródek zwiększa zachorowalność na raka:
a) Jajnika
b) Piersi
c) Endometrium
d) Jelita grubego

572. Które zdanie jest nieprawdziwe:
a) Raki nienaciekające piersi nie dają przerzutów do węzłów chłonnych pachowych
b) Rak piersi u mężczyzn stanowi poniżej 1% ogółu raków piersi
c) Najważniejszym czynnikiem rokowniczym w raku piersi jest stopień złośliwości histologicznej raka
d) Młody wiek chorej na raka piersi jest uznany za niezależny czynnik pogarszający rokowanie

573. Do typowych objawów towarzyszących nowotworowi wątroby należą:
a) napadowe bóle na czczo
b) zakrzepy żylne i towarzyszące im zaburzenia krążenia żylnego
c) okresowe krwioplucie
d) hydrothorax
e) znaczny przyrost wagi ciała związany z obrzękami

574. W badaniach profilaktycznych raka szyjki macicy w skryningu stosuje się badanie:
a) przeciwciał anty- HPV
b) kolposkopowe
c) cytologiczne
d) ultrasonograficzne
e) histopatologiczne

575. Rak powierzchowny żołądka to rak ograniczony do:
a) błony śluzowej
b) błony podśluzowej
c) nabłonka
d) błony surowiczej

576. Nefrotoksyczność najczęściej powodują:
a) leki alkilujące
b) pochodne podofiliny
c) pochodne platyny
d) taksoidy
e) leki hormonalne

577. Prawidłowym sposobem leczenia raka zatoki szczękowej z naciekaniem tkanek oczodołu jest:
a) radioterapia z ochroną gałki ocznej
b) operacja z wypatroszeniem oczodołu+radioterapia
c) chemioterapia+radioterapia
d) leczenie objawowe
e) brachyterapia

578. Guzy rdzenia kręgowego charakteryzują się tym, że:1. objawy kliniczne zależą od lokalizacji i tempa
wzrostu guza, 2. bóle pleców często nasilają się w pozycji siedzącej, 3. guzy wewnątrzrdzeniowe mogą nie
powodować bólu, 4. często występują zaburzenia chodu i czucia oraz funkcji zwieraczy, 5. w przypadku
guzów zlokalizowanych w górnej części rdzenia kręgowego może pojawiać się oczopląs. Prawidłowa jest:
a) 1, 2, 3
b) 1, 3, 4, 5
c) 2, 4, 5
579. Czynnikiem nie zwiększającym ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy jest:
a) wiek powyżej 60 lat
b) zaburzenia w metabolizmie
c) niepłodność lub małodzietność
d) obciążenia dziedziczne
e) wczesna menopauza

580. Naturalnymi roślinnymi kancerogenami są:
a) nitrozaminy
b) aromatyczne aminy
c) aflatoksyna B1
d) aromatyczne policykliczne węglowodory
e) barwniki azowe

581. Najważniejszymi czynnikami prognostycznymi w raku sromu są:
a) wielkość guza nowotworowego
b) obecność przerzutów węzłach chłonnych pachwinowych
c) wysoki poziom SCC
d) prawidłowe jest A i B
e) prawidłowe jest A, B i C

582. Obserwacja chorych z rozpoznanym rakiem piersi po leczeniu radykalnym w pierwszych 2 latach
obejmuje:
a) kontrolę co 1 miesiąc
b) kontrolę co 3 miesiące (co 3-4miesiace przez 2 lata lub wg innych co 3-6 miesiecy przez 3 lata)
c) kontrolę co 6 miesięcy
d) kontrolę co 9 miesięcy
e) jeśli zabieg był radykalny, chora nie wymaga żadnej kontroli

583. Wśród nowotworów ślinianek spotyka się:
a) tumor mucoepidermalis
b) Yolk sack tumor
c) carcinoma adenoides cysticum
d) prawidłowe A i C
e) prawidłowe B i C

584. Najgorzej rokującym rakiem tarczycy jest:
a) rak brodawkowaty
b) anaplastyczny
c) rak pęcherzykowy
d) rak rdzeniasty

585. Rozpoznanie raka szyjki macicy stawiamy drogą badania:
a) kolposkopowego
b) ultrasonograficznego
c) cytologicznego
d) histopatologicznego
e) histeroskopowego

586. W przypadku raka trzonu macicy w III stopniu zaawansowania stosuje się:
a) radykalną radioterapię
b) chemioterapię
c) immunoterapię
d) leczenie objawowe
e) hormonoterapię
587. Sposobem leczenia raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w stopniu IB1 wg FIGO jest:
a) radioterapia,
b) radykalne usunięcie macicy,
c) a lub b

588. Do stanów przedrakowych raka błony śluzowej jamy ustnej należą:1.rogowacenie białe. 2.polipy.
3.erytroplakia. 4.paradontoza. 5. przewlekły stan zapalny. Prawidłowe stwierdzenie to:
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 1, 3
d) 3, 4
e) 3, 5

589. W leczeniu chłoniaków nieziarniczych, wskazania do stosowania profilaktyki OUN, obejmują
następujące typy histologiczne:
a) przewlekła białaczka limfatyczna
b) chłoniaki Burkitta lub typu Burkitta, chłoniaki limfoblastyczne
c) chłoniaki przewlekłe
d) ziarniniak grzybiasty
e) żaden z wymienionych

590. Rak piersi w I stopniu zaawansowania można trwale wyleczyć:
a) estrogenami
b) dużymi dawkami androgenów
c) chemioterapią
d) chirurgicznie
e) stosując miejscowo cytostatyki

591. Geny supresorowe w warunkach prawidłowych:
a) aktywuje proces apoptozy przy niepowodzeniu mechanizmów naprawczych
b) kontroluje i reguluje cykl komórkowy
c) blokuje rozrost komórek z uszkodzonym DNA
d) hamuje mechanizmy naprawcze
e) a, b, c prawdziwe

592. Wybór metody leczenia chirurgicznego raka piersi zależy od:
a) stopnia zaawansowania nowotworu
b) obecności receptorów hormonalnych
c) chemiowrażliwości
d) wieku chorej
e) prawidłowe A i B

593. Podczas teleterapii pooperacyjnej raka rdzeniastego tarczycy obszarem do napromieniania jest:
a) loża po guzie
b) układ chłonny szyjno - nadobojczykowy
c) układ chłonny górnego śródpiersia
d) prawidłowe a i b
e) prawidłowe a, b i c??

594. Klinicznymi objawami wczesnego raka płuca są: 1)uporczywy kaszel. 2)chrypka. 3)krwioplucie bez
znanej przyczyny. 4)zespół żyły próżnej górnej. 5)utrudnienie połykania.
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 3, 4
d) 1, 3
e) 3, 5

595. Przywnękowo rozwija się najczęściej rak:
a) gruczołowy
b) płaskonabłonkowy
c) drobnokomórkowy
d) wielokomórkowy
e) płaskonabłonkowy i gruczołowy

596. Skala Karnofskiego ocenia:
a) stan psychiczny chorych
b) stan sprawność chorych
c) stan ogólny chorych
d) nasilenia objawów niepożądanych
e) jakość życia chorych

597. Metodą leczenia raka szyjki macicy w stopniu Ib wg FIGO jest:
a) chemioterapia + radioterapia
b) histerectomia + radioterapia
c) operacja sp. Wertheima-Meigsa + radioterapia
d) radioterapia
e) prawidłowe C i D

598. Występowanie metaplazji typu jelitowego lub żołądkowego w dystalnym odcinku przełyku jest stanem
zwiększonego ryzyka wystąpienia raka tego narządu i określane jest mianem:
a) achalazji przełyku
b) zespołu Plummer-Vinsona
c) przełyku Barreta
d) zespołu Laurena

599. Mammograficzne badanie przesiewowe w kierunku raka piersi powinno być wykonywane:
a) u wszystkich kobiet powyżej 18. roku życia
b) u wszystkich kobiet powyżej 30. roku życia
c) u wszystkich kobiet powyżej 50. roku życia
d) wyłącznie u kobiet z wywiadem rodzinnym raka piersi
e) wyłącznie u kobiet, które są nosicielkami mutacji BRCA1 lub BRCA2

600. Postęp w leczeniu raka kosmówki jest związany w największym stopniu z:
a) wprowadzeniem w roku 1956 do jego leczenia metotreksatu
b) wprowadzeniem w ostatnich 90 - tych do jego leczenia taksoidów
c) wprowadzeniem agresywniejszego leczenia operacyjnego
d) dostępności oznaczeń beta hCG
e) wprowadzeniem radioterapii w leczeniu

601. Nowotwory charakteryzujące się dużą promienioczułością to:
a) rak odbytnicy
b) mięsaki tkanek miękkich
c) białaczki
d) gruczolakorak płuca
e) czerniak

602. Jaki procent chorych w średnim wieku z wczesnym rakiem wiązadła głosowego (stopień klin.
Zaawansowania ) przeżyje 5 lat po właściwym leczeniu:
a) 0%
b) 25%
c) 50%
d) 70%
e) 90%

603. Szanse wyleczenia raka trzonu macicy są:
a) większe niż raka szyjki macicy
b) mniejsze niż raka szyjki macicy
c) takie same jak w raku szyjki macicy
d) porównywalne z rakiem jajnika
e) mniejsze niż w raku jajnika

604. Leczeniem pierwotnym z wyboru w raku tarczycy jest:
a) chemioterapia
b) hormonoterapia
c) chirurgia
d) radioterapia

605. Które ze stwierdzeń wymienionych niżej jest fałszywe: Wspólnymi cechami zespołów: 1. ataxia-
telangiectasia, 2. Nijmegen, 3. Blooma i 4. Fanconiego są:
a) występowanie samoistnych złamań chromosomowych w limfocytach krwi
b) bardzo wysokie ryzyko zachorowań na chłoniaki i białaczki
c) niedobór immunologiczny
d) małogłowie i głębokie upośledzenie umysłowe
e) dziedziczny defekt naprawy dwuniciowych pęknięć DNA

606. Najodpowiedniejszym sposobem postępowania u 60-letniej kobiety, u której w wyskrobinach z jamy
macicy stwierdzono wysokodojrzałego raka gruczołowego jest:
a) hormonoterapia
b) radioterapia
c) usunięcie macicy wraz z przydatkami
d) chemioterapia
e) brachyterapia dojamowa

607. Wystąpienie małopłytkowości o niejasnym pochodzeniu powinno nasuwać podejrzenie:
a) drobnokomórkowego raka płuca
b) chłoniaka z komórek T
c) raka gruczołu krokowego
d) szpiczaka plazmocytowego
e) raka żołądka

608. Zajęcie węzłów chłonnych w raku krtani obserwuje się przede wszystkim w lokalizacji:
a) głośni
b) nadgłośniowej
c) podgłośniowej
d) a+b
e) żadne z powyższych

609. W leczeniu bólu, w niektórych sytuacjach klinicznych celowe jest łączenie preparatów o tym samym
punkcie działania, co dotyczy kojarzenia:
a) różnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
b) różnych słabych opioidów
c) silnych opioidów o przedłużonym działaniu z opioidami o działaniu bezpośrednim
d) różnych silnych opioidów o przedłużonym działaniu
e) różnych opioidów o działaniu bezpośrednim

610. Typowym objawem raka trzustki nie jest:
a) biegunka
b) ból
c) żółtaczka
d) zespół Trousseau
e) gorączka

611. Oznaczanie poziomu wapnia u chorych z rakiem piersi ma na celu:
a) rozpoznanie osteolitycznych przerzutów do kości
b) rozpoznanie osteosklerotycznych przerzutów do kości
c) rozpoznanie hipokalcemii w przebiegu rozległej osteolizy
d) rozpoznanie nadczynności przytarczyc w przebiegu choroby
e) nie ma żadnego znaczenia

612. Podstawowym podziałem klinicznym w raku piersi jest podział: a albo C
a) Blooma??? - histologia tylko przewodowego naciekajacego
b) Steinthala - oparta o tnm
c) TNM
d) Clarka
e) prawidłowe A i B

613. Wskaż zdanie fałszywe:
a) w 1985 roku rozpoznano na świecie 315 tys. nowych zachorowań na HCC (carcinoma hepatocellulare)
b) obszarami wysokiej zapadalności na raka wątroby są tereny południowo-wschodniej Azji i niepustynne tereny
Afryki
c) HCC częściej dotyczy kobiet, zwłaszcza na terenach o wyższej zapadalności
d) badania przesiewowe populacji o wysokim ryzyku raka wątroby polegają na oznaczaniu stężenia AFP w surowicy
i/ lub USG wątroby
e) najistotniejsze czynniki etiologiczne HCC to WZW, marskość wątroby oraz hepatokarcinogeny chemiczne (m.in.
aflatoksyna B)

614. U 62 letniej chorej w 4 lata po leczeniu z powodu rak błony śluzowej trzonu macicy rozpoznano w trakcie
badania kontrolnego wznowę miejscową w kikucie pochwy. W trakcie leczenia pierwotnego nie była leczona
napromienianiem. Najodpowiedniejszym postępowaniem będzie:
a) wykluczenie przerzutów odległych
b) wykluczenie przerzutów odległych oraz radioterapia
c) natychmiastowa brachyterapia
d) leczenie hormonalne
e) wykluczenie przerzutów odległych i leczenie hormonalne

615. Które z komórek układu odpornościowego nie wykazują swoistości antygenowej, są wybitnie toksyczne w
stosunku do nowotworów i jednocześnie stanowią pierwszą linię obrony przeciwnowotworowej?
a) limfocyty B
b) limfocyty Th1
c) komórki NK
d) limfocyty Th2
e) limfocyty Tc

616. Nowotwory o granicznej złośliwości opisuje się w przypadku:
a) raka szyjki macicy
b) raka trzustki
c) raka jajnika
d) raka tarczycy
e) żadna z powyższych

617. Wskaż które z wymienionych stwierdzeń jest nieprawdziwe:
a) badanie ultrasonograficzne jest alternatywą dla mammografii u kobiet po 50 r.ż.
b) badanie ultrasonograficzne może być alternatywą dla mammografii u młodych kobiet z gruczołową strukturą
piersi, należących do grup wysokiego ryzyka zachorowania na ten nowotwór
c) regularne samobadanie piersi jest znacznie mniej skuteczne we wczesnym wykrywaniu raka piersi niż regularne
badanie mammograficzne lub USG
d) tzw. interwałowe badanie piersi metodą jądrowego rezonansu magnetycznego zwiększa znacznie
prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia raka piersi u nosicielek mutacji genu BRCA1
e) standardowa rentgenowska tomografia komputerowa nie jest przydatna we wczesnym wykrywaniu raka piersi

618. Po zabiegu operacyjnym stwierdzono przerzut raka endometrium do jajnika.Określamy to jako stopień
zaawansowania klinicznego:
a) II a
b) II b
c) III a
d) III b
e) III c

619. Guz Krukenberga to:
a) pierwotny rak żołądka
b) przerzutowy nowotwór sutka
c) pierwotny rak przewodu żółciowego
d) przerzut raka żołądka do jajnika
e) przerzut raka żołądka do płuc

620. Wskaż twierdzenie fałszywe:
a) rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet
b) wirus brodawczaka jest jednym z najczęstszych czynników etiologicznych raka szyjki macicy
c) najczęściej stosowaną metodą leczenia chorych na raka szyjki macicy jest radiochemioterapia
d) radioterapia jest stosowana tylko jako postępowanie uzupełniające
e) w I stopniu klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy radioterapia może być postępowaniem alternatywnym
w stosunku do zabiegu operacyjnego

621. Czynnikami ryzyka raka pochwy są:
a) wypadanie narządu rodnego
b) narażenie na promieniowanie jonizujące
c) współistnienie raka szyjki macicy lub sromu
d) wszystkie z powyższych
e) żadne z powyższych

622. Który z wymienionych niżej markerów nowotworowych powinien być standardowo stosowany w
monitorowaniu skuteczności leczenia choroby trofoblastycznej:
a) CA125
b) AFP
c) CEA
d) ? hCG
e) LH

623. Metodą z wyboru leczenia raka dolnej części przełyku jest:
a) chemioterapia
b) operacja
c) radioterapia
d) hormonoterapia
e) immunoterapia

624. Rwa kulszowa może wystąpić w:
a) guzach kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym,
b) w leczeniu Temodalem,
c) w zespole Foster-Kennedyego.
625. Rak pęcherzykowy tarczycy szerzy się głównie przez:
a) naciekanie otoczenia
b) inwazję naczyń chłonnych
c) inwazję naczyń krwionośnych
d) nie rośnie naciekająco

626. Najszerzej badaną cytokiną, która znalazła zastosowanie kliniczne w leczeniu czerniaka złośliwego jest:
a) Il - 2
b) Il - 1
c) INF
d) Il – 12
e) TNF

627. Które zdanie jest nieprawdziwe:
a) u około 75% chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego stwierdza się współistniejącą kamicę pęcherzykową
b) u chorych na raka pęcherzyka żółciowego operacja polega na usunięciu pęcherzyka wraz z marginesem tkanki
wątrobowej
c) nie ma skutecznego leczenia systemowego w raku pęcherzyka żółciowego
d) Typowym objawem raka pęcherzyka żółciowego jest objaw Courvasiera

628. Elektywne napromienianie mózgu wykonuje się w przypadku uzyskania całkowitej remisji po leczeniu:
a) raka nerki
b) raka drobnokomórkowego płuc
c) raka jelita grubego
d) raka stercza
e) raka piersi

629. U 22-letniej chorej leczonej z powodu chłoniaka o dużym stopniu złośliwości tydzień po podaniu
kolejnego kursu chemioterapii wystąpiły na skórze całego ciała drobne wybroczyny. Najbardziej
prawdopodobną przyczyną jest:
a) Zespół DIC
b) Skaza krwotoczna małopłytkowa
c) Uogólniony półpasiec
d) Toksyczne uszkodzenie skóry po zastosowaniu cytostatyków

630. Ektropia szyjki macicy nazywana 'nadżerką' jest:
a) Bezwzględną zmianą przedrakową
b) Względną zmianą przedrakową
c) Zjawiskiem występującym fizjologicznie u młodych kobiet, nie związanym ze zwiększonym ryzykiem rozwoju
raka
d) Zmianą związaną z infekcją rakotwórczymi wirusami HPV

631. Do hormonalnie czynnych nowotworów jajnika zaliczamy:
a) rak jajnika,
b) rozrodczak,
c) ziarniszczak

632. Które zdanie, dotyczące raka piersi, jest nieprawdziwe:
a) Młody wiek chorych jest czynnikiem pogarszającym rokowanie
b) Rak Pageta jest rakiem przewodowym (przeważnie nienaciekającym), zajmującym naskórek brodawki
c) W ‘ukrytym’ raku piersi standardem postępowania jest amputacja wg metody Maddena
d) W przypadkach obecności receptorów dla estrogenu na komórkach raka można zastosować inhibitory aromatazy.

633. W rejonie głowy i szyi mnogie ogniska nowotworu:
a) nigdy nie rozwijają się
b) mogą rozwijać się synchronicznie
c) mogą rozwijać się metachronicznie
d) mogą rozwijać się synchronicznie i metachronicznie
e) występują tylko w postaci gruczolakoraków

634. Zapalny rak sutka (carcinoma inflamatorium) jest wskazaniem do mammectomii:
a) tak
b) nie

635. Na podstawie biopsji cienkoiglowej guzka tarczycy nie można rozpoznać:
a) raka brodawkowatego
b) raka anaplastycznego
c) raka pęcherzykowego??
d) raka rdzeniastego
e) prawidłowe C i D

636. Jaki odsetek chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w Polsce jest kwalifikowanych do
radykalnego zabiegu operacyjnego?
a) <5%
b) 10-20%
c) około 50%
d) powyżej 70%

637. Guzy o histologicznych cechach pośrednich między zmianami łagodnymi a zmianami złośliwymi,
charakteryzujące się dobrym rokowaniem, występujące zwykle u kobiet młodszych (średnio 45 lat) określane
są jako nowotwory jajnika o granicznej złośliwości, przypadki graniczne, guzy o niskim potencjale złośliwości
lub borderline. Najczęściej występującymi guzami są: 1.guzy surowicze. 2.guzy śluzowe. 3.guzy
jasnokomórkowe. 4.potworniak. 5.rozrodczak. Prawidłowa jest odpowiedź:
a) 1, 2
b) 2, 3
c) 3, 4
d) 2, 4
e) 3, 5

638. Wczesny rak żołądka jest wyleczalny w:
a) 90%
b) 50%
c) 20%
d) 10%

639. Radioterapia jest niezbędną składową:
a) leczenia przedoperacyjnego raka piersi
b) leczenia po operacji Halsteda
c) leczenia po operacji Patey'a
d) leczenia oszczędzającego pierś
e) prawidłowe C i D

640. W raku piersi przerzuty do kości mają zwykle charakter:
a) osteolityczny
b) osteosklerotyczny
c) zmian kościach długich
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A i C

641. Celem profilaktyki przeciwwymiotnej stosowanej przed leczeniem cytostatykami jest:
a) opóźnienie wystąpienia nudności i wymiotów
b) osłabienie reakcji przeciwwymiotnej
c) określenie wrażliwości chorego, tak aby dostosować leczenie przeciwwymiotne podczas kolejnych cykli
d) wszystkie twierdzenia są prawdziwe
e) żadne twierdzenie nie jest prawdziwe

642. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wzrost ryzyka zachorowania na raka przełyku jest:
a) spożywanie zimnych pokarmów
b) dieta bogata w tłuszcze
c) palenie papierosów i nadmierne picie alkoholu
d) zakażenie wirusem Ebstein- Barra
e) przebyte leczenie onkologiczne czynnikami alkilującymi

643. Zachorowalność na Dolnym Śląsku na raka szyjki macicy w Polsce należy do:
a) najwyższych
b) najniższych
c) nie różni się od innych regionów

644. Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych:
a) jest częstym objawem towarzyszącym chłoniakom
b) nigdy nie występuje w białaczce
c) może być powikłaniem po lekach przeciwpadaczkowych
d) prawdziwe a, b i c
e) prawdziwe a i b

645. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące leczenia przedoperacyjnego (neoadiuwantowego lub
indukcyjnego) w raku piersi:
a) stosuje się je w przypadkach miejscowo zaawansowanych raków piersi
b) stosowane jest w przypadkach, kiedy przeprowadzenie radykalnej operacji nie jest możliwe i nie stwierdza się
przerzutów odległych nowotworu
c) takie leczenie ma na celu zmniejszenie masy guza, szczególnie gdy nacieka on klatkę piersiową lub gdy pachowe
węzły chłonne tworzą mało ruchome pakiety
d) stosuję się je także, gdy operacja jest możliwa, lecz progresja choroby bardzo szybka
e) stosuje się je wyłącznie u pacjentek po menopauzie w III stopniu zaawansowania klinicznego

646. Do szczególnych postaci raka piersi nie należy:
a) rak Pageta
b) zapalny rak piersi
c) rak piersi w czasie ciąży
d) rak Virchowa
e) ‘ukryty’ rak piersi

647. Do czynników ryzyka raka sromu należą:
a) choroby infekcyjne okolicy genitalnej
b) immunosupresja
c) liszaj twardzinowy
d) wczesna menopauza
e) wszystkie powyższe

648. Choroba Pageta brodawki sutkowej jest to :
a) bakteryjne zapalenie przewodów mlecznych
b) wyprysk na tle nieznanym
c) rak przewodów mlecznych wyprowadzających
d) wirusowe zapalenie przewodów mlecznych
e) zmiany metaplastyczne nabłonka przewodów mlecznych bez cech złośliwości

649. Wskaż odpowiedź błędną dotyczącą raka brodawki Vatera:
a) rak brodawki Vatera występuje jednakowo często u obu płci
b) ponad 90% wszystkich zmian nowotworowych brodawki Vatera
c) dominującym objawem raka brodawki Vatera jest bezbólowa żółtaczka mechaniczna (około 98%)
d) w diagnostyce raka brodawki Vatera szczególnie przydatne jest ECPW
e) odsetek zabiegów resekcyjnych w raku brodawki Vatera jest wysoki i przekracza 85%

650. Najwyższą zachorowalność na raka przełyku obserwuje się w :
a) Europie
b) Chinach i Azji Centralnej
c) Francji i Hiszpanii
d) Ameryce Pn.
e) krajach skandynawskich

651. Najczęstszym drugim, pierwotnym nowotworem u nosicielek mutacji genu BRCA1 u których rozpoznano
raka piersi jest:
a) rak drugiej piersi
b) rak jajnika
c) rak błony śluzowej macicy
d) rak jelita grubego
e) rak żołądka

652. Chemioterapia chorych na raka piersi w stadium rozsiewu ma na celu:
a) wyleczenie chorych
b) zapobieganie powikłaniom choroby
c) przygotowanie chorych do radykalnego leczenia miejscowego (przykladowo: metastazektomii)
d) zmniejszenie guza
e) poprawę jakości życia +/- wydłużenie przeżycia

653. Do szczególnych postaci raka piersi, czyli takich, które występują rzadko lub przebiegają z odmienną
dynamiką należą poniższe za wyjątkiem:
a) rak Pageta
b) rak zapalny piersi
c) rak przewodowy naciekający
d) obustronny rak piersi
e) rak piersi u mężczyzn

654. Wybierz zdanie fałszywe:
a) Na rozwój raka pęcherzyka żółciowego szczególnie narażeni są chorzy z tak zwanym pęcherzykiem
porcelanowym
b) Nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego między rozwojem raka pęcherzyka żółciowego a kamicą
pęcherzykową
c) U chorych na raka pęcherzyka żółciowego często występuje przewlekłe zapalenie pęcherzyka
d) U około 10% chorych na raka pęcherzyka żółciowego stwierdza się kamicę pęcherzykową

655. W procesie karcynogenezy biorą udział:
a) onkogeny
b) geny supresorowe ( antyonkogeny)
c) geny mutatorowe ( geny naprawy poreplikacyjnej DNA)
d) a, b i c prawdziwe
e) a i c prawdziwe

656. U chorego z zaawansowanym rakiem płuc, z przerzutami do kości i do nadnerczy wystąpiło złamanie
patologiczne któremu towarzyszą silne dolegliwości bólowe. Pomimo prawidłowego zaopatrzenia złamania
stan chorego gwałtownie pogorszył się, ciśnienie krwi jest prawie nieoznaczalne. Przyczyną powyższego stanu
jest:
a) hipoglikenia
b) hiperkalcemia
c) niewydolność kory nadnerczy
d) niewydolność nerek

657. Wskaż zdanie prawdziwe:
a) długotrwała ekspozycja na silne pola elektromagnetyczne jest prawdopodobnie przyczyną około 2% wszystkich
zachorowań na nowotwory
b) częste używanie telefonów komórkowych zwiększa znacząco ryzyko zachorowania na nowotwory ośrodkowego
układu nerwowego
c) zamieszkiwanie w sąsiedztwie przesyłowych linii energetycznych nie zwiększa zagrożenia zachorowaniami na
nowotwory, jeżeli odległość tych linii od budynków mieszkalnych przekracza 50 metrów
d) nie można wykluczyć, że zamieszkiwanie w bezpośrednim sąsiedztwie przesyłowych linii energetycznych (mniej
niż 50 metrów) może warunkować umiarkowanie zwiększone ryzyko zachorowania na białaczki u dzieci
e) czynnikiem ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory mogą być zarówno słabe jak i silne pola
elektromagnetyczne

658. Leczeniem z wyboru w II stopniu zaawansowania wg FIGO raka trzonu macicy jest:
a) hormonoterapia
b) radioterapia
c) chirurgia z następową radioterapią
d) radioterapia z następową chemioterapią
e) chemioterapia

659. Zespół kataru trąbkowego tj. uczucie zatkania ucha z upośledzeniem słuchu oraz zmiana słyszenia
własnego głosu jest objawem nowotworu:
a) zatoki szczękowej
b) zatoki klinowej
c) nosogardła
d) jamy nosowej
e) ślinianki przyusznej

660. Karcynogeny chemiczne mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego poprzez oddziaływanie
na etapie:
a) inicjacji
b) promocji
c) progresji
d) w każdym z powyższych

661. Do najbardziej aktywnych cytostatyków stosowanych w chemioterapii raka piersi należą:
a) cisplatyna i karboplatyna
b) dakarbazyna i temozolamid
c) taksoidy i antracykliny
d) ifosfamid i melfalan
e) L-asparaginaza i arabinozyd cytozyny

662. Zapadalność na raka żołądka u mężczyzn jest najwyższa w wieku:
a) po 30
b) 30-40
c) 40-50
d) pow. 50
e) wiek nie ma tu znaczenia

663. Prawidłowe postępowanie wobec chorej na raka piersi po mastektomii w stopniu zaawansowania
pT2N1M0 powinno obejmować:
a) rehabilitację
b) leczenie systemowe
c) radioterapię
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

664. Rozpoznanie raka żołądka jest wskazaniem do leczenia:
a) chirurgicznego
b) chemioterapii
c) hormonoterapii
d) immunoterapii

665. Spośród wymienionych nowotworów przerzuty do węzłów chłonnych okolic nadobojczykowych są
najczęściej obserwowane w przebiegu:
a) raka żołądka
b) raka płuca
c) raka krtani
d) raka przełyku
e) raka gardła środkowego

666. Od całkowitego wycięcia tarczycy można odstąpić w przypadku:
a) jednoogniskowego raka brodawkowatego o śerdnicy < 1cm.
b) minimalnie inwazyjnego raka pęcherzykowego o średnicy <1 cm.
c) jednoogniskowego raka rdzeniastego o średnicy <1 cm.
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A i C

667. Które z wymienionych stwierdzeń są prawdziwe:
a) Skuteczność leczenia cytostatykami jest zawsze wyższa niż hormonoterapii
b) Czas do uzyskania odpowiedzi na leczenie cytostatykami jest zwykle krótszy niż w przypadku hormonoterapii
c) Tolerancja obu metod jest zbliżona
d) Hormonoterapia ma zastosowanie w leczeniu większości guzów litych
e) Warunkiem prowadzenia hormonoterapii jest dobry stan sprawności chorego

668. Przeciwwskazaniem do operacyjnego usunięcia przerzutu w wątrobie jest:
a) zmiana ograniczona do 1 płata
b) brak naciekania naczyń wnęki wątroby
c) przerzuty ograniczone do wątroby
d) od leczenia zmiany pierwotnej upłynęło ponad 2 lata
e) żadne z powyższych

669. Wybierz badania, które należy wykonać, żeby jednoznacznie rozpoznać raka piersi a/ mammografię, b/
badanie kliniczne, c/ biopsję aspiracyjną cienkoigłową, d/ termografię, e/ USG piersi:
a) tylko c
b) a i c
c) a, b i c
d) a, c i d
e) a, b, c, d i e

670. Które z wymienionych leków przeciwbólowych charakteryzuje tzw. efekt pułapowy (plateau skuteczności
pomimo wzrostu dawki):
a) Niesteroidowe leki przeciwzapalne
b) Słabe analgetyki opioidowe
c) Silne analgetyki opioidowe
d) Silne analgetyki opioidowe o przedłużonym działaniu
e) Żadne z wymienionych

671. W stosunku do ziarniszczaka prawdziwe są wszystkie poniższe zdania z wyjątkiem:
a) występuje obustronnie w 10 % przypadków
b) może być guzem mikroskopowym albo wypełniać jamę brzuszną
c) jest hormonalnie czynny i wydziela głównie androgeny
d) patognomiczne dla niego są ciałka Call - Exnera
e) wznowy występują w 30 % przypadków w okresie wieloletnim

672. Szczyt zachorowań na raka sromu przypada na lata:
a) 40-50
b) 50-60
c) 60-70
d) 70-80
e) powyżej 80 r.ż

673. Główną przyczyną zahamowania podziałów komórek prawidłowych i nowotworowych i uruchomienia
mechanizmów ich eliminacji poprzez apoptozę, po napromienianiu promieniowaniem stosowanym w
radioterapii, jest:
a) akumulacja mutacji punktowych w genach kontrolujących cykl podziałowy komórek
b) akumulacja nie naprawionych lub błędnie naprawionych dwuniciowych pęknięć DNA
c) zahamowanie procesów transkrypcji genetycznej
d) uszkodzenie wrzeciona podziałowego, którego skutkiem jest aneuploidia
e) uszkodzenie komórkowych mechanizmów transportu przezbłonowego

674. Uszkodzenie płuc jest charakterystycznym powikłaniem po zastosowaniu:
a) Doksorubicyny
b) Cisplatyny
c) Bleomycyny
d) Metotreksatu

675. W diagnostyce raka krtani nie ma znaczenia:
a) badanie histopatologiczne
b) zdjęcie warstwowe krtani
c) USG krtani
d) laryngoskopia pośrednia
e) tomografia komputerowa

676. Który z poniższych genów pełni rolę utrzymującą stabilność genetyczną komórki (jest antyonkogenem)?:
a) RAS
b) HER2
c) P53
d) MYC

677. Jaki odsetek chorych w średnim wieku z wczesną postacią raka płaskonabłonkowego płuca (Io) ma
szansę przeżycia 5 lat po leczeniu operacyjnym :
a) 0%
b) 5%
c) 20%
d) 40%
e) 65%

678. Uzupełniającą radioterapię u chorych na raka piersi stosuje się :
a) tylko u chorych przed menopauzą
b) u każdej chorej po zabiegu oszczędzającym
c) u chorych z zajęciem węzłów chłonnych i czynnikami ryzyka
d) tylko u chorych leczonych systemowo
e) B i C prawdziwe
679. Które stwierdzenia dotyczące chłoniaków nieziarniczych nie są prawdziwe:
a) rozpoznanie chłoniaka powinno być postawione na podstawie badania histologicznego
b) techniki immunohistochemiczne są niezbędne w diagnostyce chłoniaków
c) w leczeniu każdego typu chłoniaka podstawowym schematem chemioterapii jest CHOP
d) terapia mieloablacyjna z autologicznym przeszczepem komórek krwiotwórczych stosowana jest w leczeniu
chorych na chłoniaki z dużych komórek B w drugiej remisji
e) u większości chorych na chłoniaki o mniejszej złośliwości uzasadnionym postępowaniem w chwili pierwszego
rozpoznania jest obserwacja

680. W leczeniu chłoniaków żołądka stosujemy:
a) resekcję chirurgiczną
b) chemioterapię
c) radioterapię
d) prawidłowe A i B
e) E prawidłowe A, B i C

681. Rak żołądka to najczęściej:
a) ca planoepitheliale
b) ca gelatinosum
c) adenocarcinoma
d) ca solidum

682. W rozpoznaniu raka krtani niezbędnym badaniem diagnostycznym jest:
a) badanie histopatologiczne
b) radiologiczne warstwowe krtani
c) laryngoskopia bezpośrednia
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

683. W leczeniu operacyjnym inwazyjnego raka sromu należy:
a) miejscowo usunąć zmianę z marginesem zdrowych tkanek
b) usunąć zmianę z marginesem i wykonać biopsję węzłów chłonnych pachwinowych
c) proste usunięcie sromu
d) radykalne usunięcie sromu
e) radykalne usunięcie sromu z węzłami chłonnymi pachwinowymi

684. Badanie tzw. genów fuzyjnych ma istotne znaczenie w diagnostyce i przewidywaniu przebiegu choroby:
a) złośliwych nowotworów jądra
b) czerniaka
c) mięsaków kości i tkanek miękkich
d) siatkówczaka
e) ziarnicy złośliwej

685. W obrazie Rtg klatki piersiowej z papką barytową w przełyku, u chorych na raka przełyku, typowe dla
tego nowotworu są:
a) ubytki wypełnienia
b) przyśpieszony pasaż
c) upośledzenie pasażu
d) prawidłowe a i b
e) prawidłowe a i c

686. Przesiewowe badania mammograficzne, zgodnie z zaleceniami komitetu ekspertów Unii Europejskiej i
Polskiej Unii Onkologii powinno się wykonywać u:
a) kobiet w wieku 30-69 lat
b) kobiet w wieku 40-69 lat
c) kobiet w wieku 50-69 lat
d) kobiet w wieku 60-69 lat

687. Stopień I c. zaawansowania w raku trzonu macicy stwierdzamy jeśli naciek npl obejmuje endometrium i:
a) 1/3 mięśniówki
b) 1/4 mięśniówki
c) 2/3 mięśniówki
d) 1/2 mięśniówki
e) nacieka całą mięśniówkę i surowicówkę

688. Zabieg operacyjny w tzw. leczeniu oszczędzającym piersi polega na:
a) usunięciu piersi i węzłów chłonnych z zaoszczędzeniem mięsni piersiowych
b) usunięciu części miąższu piersi wraz z guzem
c) usunięciu części miąższu piersi wraz z guzem oraz usunięciu węzłów chłonnych pachowych
d) usunięciu części miąższu piersi wraz z guzem oraz biopsji węzła chłonnego z dołu pachowego
e) usunięciu piersi bez węzłów chłonnych

689. Wskaż zdanie fałszywe: Wieloletnia, doustna antykoncepcja hormonalna:
a) zwiększa, aczkolwiek w niezbyt dużym stopniu, ryzyko zachorowania na raka piersi
b) zwiększa znacząco ryzyko zachorowania na raka jajnika
c) zmniejsza znacząco ryzyko zachorowania na raka błony śluzowej trzonu macicy
d) prawdopodobnie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego
e) może pośrednio zwiększać ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy

690. Radykalne leczenie chirurgiczne raka żołądka jest możliwe:
a) tylko w raku wczesnym
b) w raku wczesnym i niektórych postaciach raka zaawansowanego
c) w stopniu IIA, IIB, IIC
d) w stopniu II i III

691. W raku migdałka podniebiennego w stopniu zaawansowania T1N0 prawidłowym leczeniem jest:
a) radioterapia
b) leczenie operacyjne
c) krioterapia
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A, B i C

692. Rak pęcherzykowy szerzy się głównie naciekając:
a) naczynia żylne
b) naczynia chłonne
c) nie nacieka naczyń chłonnych
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe A i C

693. W inicjacji raka szyjki macicy szczególną rolę odgrywa infekcja wirusem:
a) HPV
b) HIV
c) Ebstaina-Barr
d) cytomegalii
e) opryszczki

694. W trakcie mammografii u kobiety 50-letniej stwierdzono skupisko mikrozwapnień, w badaniu
cytologicznym bioptatu nie stwierdzono komórek nowotworowych:
a) wyciąć zmianę
b) pozostawić do obserwacji
c) zastosować terapię antyestrogenami
d) wykonać kontrolne USG
e) wykonać NMR

695. Protoonkogenem jest:
a) gen, którego brak aktywności prowadzi do kancerogenezy
b) gen, którego nadmierna lub trwała aktywność prowadzi do kancerogenezy
c) gen pobudzający apoptozę
d) gen występujący w DNA przed genem mutatorowym

696. Guz ślinianki, który często nacieka nerwy i daje bardzo duże dolegliwości bólowe to:
a) tu mucoepidermalis
b) acinic cell tu
c) tu mixtus
d) ca anaplasticum
e) ca adenoides cysticum

697. Który ze stanów obserwowanych w strefie przejściowej szyjki macicy jest traktowany jako stan
przedrakowy:
a) dysplazja
b) metaplazja
c) epitelializacja
d) proliferacja komórek rozetowych
e) objawy infekcji wirusowej wewnątrzkomórkowej

698. Jakie jest przeżycie po zastosowaniu właściwego leczenia w raku płuca:
a) w postaci ograniczonej raka drobnokomórkowego odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 30%, (3-letnie
przezycie u 20%, a w wybranych grupach poddanych chemioradioterapii sięga 30%)
b) w postaci raka niedrobnokomórkowego w stopniu I odsetek 5-letnich przeżyć wynosi od 50-70%,
c) w postaci rozsianej raka drobnokomórkowego odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 10%. (2%)

699. Uszkodzenie układu krążenia jest charakterystycznym powikłaniem po zastosowaniu:
a) Doksorubicyny
b) Cisplatyny
c) Bleomycyny
d) Metotreksatu

700. Leczenie chemiczne w raku endometrium stosuje się w przypadkach:
a) przerzutu do jajnika
b) naciekania kanału szyjki macicy
c) wznowy choroby po leczeniu
d) naciekania pochwy
e) prawidłowy jest a i b

701. Zgony z powodu raka żołądka znajdują się wśród przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych u
mężczyzn na miejscu:
a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V

702. Odsetek wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe, które można przypisać narażeniu na
promieniowanie jonizujące o wysokich energiach ze wszystkich źródeł, szacuje się na:
a) około 1%
b) 1-3%
c) około 5%
d) 5-10%
e) > 10%

703. Dobrym rokowaniem cechuje się:
a) obustronny rak piersi
b) rak naciekający skórę
c) rak pomenopauzalny
d) rak Pageta
e) rak Virchova

704. Rak żołądka zlokalizowany jest najczęściej: (trzon i czesc odzwiernikowa)
a) we wpuście
b) we wpuście
c) we wpuście
d) we wpuście
e) we wpuście

705. Rak pęcherzyka żółciowego jest rzadkim nowotworem towarzyszącym:
a) wzw
b) kamicy pęcherzyka żółciowego
c) marskości wątroby
d) torbielom wątroby
e) ostremu, żółtemu zanikowi wątroby

706. Lekiem alkilującym jest:
a) Doksorubicyna
b) Cyklofosfamid
c) Metotreksat
d) Winkrystyna

707. Objaw ‘skórki pomarańczy’ w raku piersi jest charakterystyczny dla:
a) carcinoma lobulare in situ
b) carcinoma ductale infiltrans
c) carcinoma occultum
d) carcinoma inflammatorium

708. Przyczyną żółtaczki nie może być:
a) blokada przewodu pęcherzykowego
b) rak brodawki Vatera
c) blokada przewodu żółciowego wspólnego
d) rak głowy trzustki

709. Leczenie nowotworów dróg żółciowych jest:
a) wyłącznie zachowawcze
b) wyłącznie operacyjne
c) wyłącznie chemiczne
d) wyłącznie promieniami
e) nie ma żadnego leczenia

710. U 55 letniej kobiety lekarz zauważył owrzodzenie na szczycie brodawki. Chora podaje, że jest ono obecne
od około dwóch tygodni. W celu diagnostyki widocznej zmiany powinien wykonać następujące badanie:
a) BAC
b) BACC
c) biopsję chirurgiczną
d) mammografię

711. Cień krągły w RTG klatki piersiowej może odpowiadać:
a) nowotworowi pierwotnemu płuc
b) nowotworowi przerzutowemu
c) gruźlicy
d) A i B prawdziwe
e) A, B i C prawdziwe

712. Metodą z wyboru w leczeniu raka zatoki szczękowej jest:
a) radioterapia przedoperacyjna
b) brachyterapia
c) operacja
d) chemioterapia + radioterapia
e) hormonoterapia

713. Najczęstszym objawem raka przełyku jest:
a) krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
b) dysfagia
c) bóle promieniujące do łopatki
d) narastająca duszność
e) perforacja przełyku

714. W radykalnej radioterapii nowotworów płaskonabłonkowych (np. rak krtani, skóry, szyjki macicy,
języka) stosuje się dawki promieniowania rzędu:
a) 30-40 Gy
b) 40-50 Gy
c) 50-60 Gy
d) 60-70 Gy
e) 70-80 Gy

715. Za przyczynę leukopenii w przebiegu chorobie nowotworowej nie można uznać:
a) naciekania szpiku kostnego przez komórki nowotworowe
b) hipersplenizmu
c) niedoboru erytropoetyny
d) przebytej radioterapii
e) prawidłowe B i C

716. Najczęściej rak pochwy umiejscawia się:
a) w górnej i tylnej ścianie pochwy
b) w górnej i przedniej ścianie pochwy
c) w dolnej i tylnej ścianie pochwy
d) w dolnej i przedniej ścianie pochwy
e) w przedsionku pochwy

717. Które z wymienionych powikłanie chemioterapii występuje najczęściej:
a) wtórne nowotwory występujące w wiele lat po leczeniu chemicznym
b) bezpłodność
c) zaburzenia psychiczne
d) zaburzenia funkcji szpiku
e) włóknienie płuca

718. W radioterapii raka trzonu macicy stosuje się:
a) teleterapię megawoltową
b) brachyterapię
c) rentgenoterapię
d) teleterapię elektronową
e) prawidłowe A i B
719. Bardzo często rakowi trzonu macicy towarzyszą inne schorzenia są to:
a) nadciśnienie
b) endometrioza
c) cukrzyca
d) colitis spastica
e) prawidłowe A i C

720. Stanami przedrakowymi żołądka są między innymi:
a) nieżyt powierzchowny
b) nieżyt głęboki zanikowy
c) choroba wrzodowa żołądka
d) rogowacenie białe

721. W procesach translokacji komórek nowotworowych przez podścielisko uczestniczą:
a) proteazy i ich inhibitory
b) składowe komplementu C3 i C5
c) transmembranowe białka adhezyjne
d) inhibitory cyklu komórkowego
e) cyklino-zależne kinazy

722. Które z poniższych badań należy wykonać w razie podejrzenia raka piersi:
a) mammografię
b) ultrasonografię
c) biopsję cienkoigłową
d) badanie markerów nowotworowych
e) prawidłowe A, B i C

723. Spośród wymienionych, najlepszym pojedynczym testem diagnostycznym przy podejrzeniu przerzutów w
wątrobie jest:
a) oznaczenie LDM
b) oznaczenie alfa - fetoproteiny
c) oznaczenie zasadowej fosfatazy
d) oznaczenie GGTP
e) badanie USG

724. Rak szyjki macicy występuje w porównaniu z rakiem trzonu:
a) 2x częściej
b) 3x częściej
c) 5x częściej
d) rzadziej
e) częstość występowania jest jednakowa

725. W rdzeniastych rakach tarczycy na stopień zaawansowania wpływa:
a) cecha T
b) stopień zróżnicowania guza (cecha G)
c) wiek chorego
d) prawidłowe a i c

726. Najczęściej w krtani występuje:
a) rak płaskonabłonkowy
b) rak gruczołowy
c) rak lity
d) mięsak
e) rak anaplastyczny

727. Dysfagia w przebiegu raka przełyku jest:
a) objawem wiodącym
b) objawem wczesnym
c) skutkiem zajęcia okolicznych węzłów chłonnych
d) skutkiem podrażnienia nerwu błędnego
e) skutkiem utraty masy ciała

728. Chrypka jest wczesnym objawem raka:
a) struny głosowej
b) fałdu nalewkowo nagłośniowego
c) nalewki
d) okolicy zapierściennej
e) kieszonki krtaniowej

729. Do szczególnych postaci raka piersi nie należy:
a) rak Pageta
b) zapalny rak piersi
c) rak piersi w czasie ciąży
d) rak Virchowa
e) ‘ukryty’ rak piersi

730. Antygen karcinoenbrionalny CEA jest markerem:
a) wszystkich nowotworów pochodzenia mezynchymalnego
b) nowotworów układu hemapoetycznego
c) nowotworów przewodu pokarmowego
d) nowotworów pochodzenia nabłonkowego, a zwłaszcza nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego

731. Które z wymienionych wyżej stwierdzeń jest nieprawdziwe: Przestrzeganie następujących zaleceń w
zakresie żywienia zmniejsza znacząco ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe:
a) ograniczenie kaloryczności diety
b) ograniczenie spożycia tzw. czerwonego mięsa i tłuszczów zwierzęcych
c) częste spożywanie świeżych jarzyn i owoców
d) suplementacja diety mikroelementami i witaminami o właściwościach przeciwutleniaczy
e) ograniczenie spożycia produktów wysokoprzetworzonych i konserwowanych

732. Estrogenów i progestagenów np. octanu medroksyprogesteronu(preparat antykachektyczny) nie można
stosować bez konsultacji z onkologiem z nowotworami:
a) Szyjki macicy i piersi
b) Trzonu macicy i piersi
c) Żołądka i trzonu macicy
d) Żołądka i trzustki

733. Charakterystycznym objawem raka trzonu trzustki jest:
a) spadek masy ciała
b) ból
c) żółtaczka
d) wymioty
e) osłabienie

734. Podział na stopnie klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy oparty jest na:
a) histologicznym typie nowotworu
b) zasięgu naciekania
c) rozległości przerzutów
d) objawach ogólnoustrojowych
e) rodzaju złośliwości histopatologicznej

735. Która z poniższych odpowiedzi jest fałszywa:
a) mutacja genów BRCA powoduje zwiększone ryzyko rozwoju raka sutka i jajnika
b) amplifikacja genu N-MYC jest molekularnym markerem złej prognozy w raku sutka
c) największe ryzyko rozwoju raka sutka występuje u kobiet, których matki miały obustronnego raka sutka przed
menopauzą
d) wczesne wystąpienie pierwszej miesiączki i późna menopauza zwiększają ryzyko wystąpienia raka sutka

736. Badaniem cytologicznym stwierdzono IV gr. Papanicolau, a we wziernikach krwawiącą nadżerkę na
przerośniętej części pochwowej - należy:
a) rozpocząć leczenie energią jonizującą
b) pobrać wycinki z tarczy cz. pochwowej szyjki macicy do badania histopatologicznego
c) wykonać zabieg operacyjny, a następnie badanie histopatologiczne
d) zastosować leczenie p/zapalne i powtórzyć cytologię
e) wykonać uzupełniające badanie kolposkopowe

737. Do nowotworów piersi nie naciekających należy:
a) rak śluzowy
b) rak rdzeniasty
c) rak zrazikowy in situ
d) rak cewkowy
e) rak brodawkowy

738. Najczęstszym objawem raka żołądka jest:
a) ubytek wagi
b) niedokrwistość
c) krew w stolcu
d) brak łaknienia
e) bóle w nadbrzuszu

739. Najczęściej spotykane powikłanie po leczeniu raka trzonu macicy to:
a) obfite krwawienia z dróg rodnych
b) stany zapalne miednicy małej
c) stany zapalne jelita grubego
d) zmiany zakrzepowe w miednicy małej
e) obrzęk limfatyczny kończyn dolnych

740. Rak płaskonabłonkowy nasady języka należy leczyć tak jak pozostałe nowotwory:
a) jamy ustnej
b) gardła środkowego
c) gardła dolnego
d) prawidłowe A i B
e) prawidłowe B i C

741. W neuroblastoma występowanie takich objawów, jak: napadowe pocenie, zaczerwienienie twarzy, bóle
głowy, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, wiąże się z nadmiernym wydzielaniem:
a) amin katecholowych,
b) jelitowego hormonu wazoaktywnego,
c) alfa - fetoproteiny i beta gonadotropiny kosmówkowej.

742. Przewlekłe zapalenie zanikowe błony śluzowej żołądka, z towarzyszącą metaplazją jelitową i dysplazją
nabłonka znacznego stopnia oznacza:
a) Zmianę przedrakową, wymagającą corocznych gastroskopii
b) Względną zmianę przedrakową, nie wymagającą kontroli gastroskopowej
c) Zakażenie Helicobacter pylori
d) Typową reakcję na przewlekły proces zapalny, nie wymagającą badań kontrolnych

743. Najsilniejszym karcynogenem w rozwoju raków skóry jest:
a) promieniowanie ultrafioletowe
b) środki chemiczne (arsen, smoła pogazowa, psolareny etc)
c) wirusy (HPV)
d) zaburzenia genetyczne skóry (xeroderma pigmentosum)
e) blizny i stany po napromienianiu skóry

744. Do najczęstszych objawów raka szyjki macicy należą:
a) zaburzenia cyklu miesiączkowego
b) świąd sromu i pochwy
c) bóle podbrzusza
d) krwawienia kontaktowe i pozamiesiączkowe
e) obrzęk kończyny dolnej

745. Nowotwory gardła dolnego mogą umiejscawiać się w:
a) wale trąbkowym
b) zachyłku gruszkowatym
c) okolicy zapierściennej
d) prawidłowe B i C
e) prawidłowe A, B, i C

746. Rak płuca to najczęściej:
a) ademnocarcinoma
b) ca microcellulare
c) ca planoepitheliale
d) hamartoma
e) sarcoma

747. Zmiany w węzłach w przebiegu raka nosogardła:
a) zdarzają się bardzo rzadko
b) nowotwór ten nie przerzutuje drogą naczyń chłonnych
c) zlokalizowane są w śródpiersiu
d) stwierdza się w 50% chorych w momencie rozpoznania
e) stwierdza się w 80% chorych w momencie rozpoznania

748. Leczenie zakażeń H. pylori prowadzimy stosując:
a) dietę bezresztkową
b) terapię trójlejkową
c) leki zobojętniające
d) leki rozkurczowe
e) tylko antybiotykiem

749. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: Monitorowanie skuteczności chemioterapii metodami
molekularnymi opartymi o techniki PCR jest standardową metodą w:
a) białaczkach u dzieci
b) ziarnicy złośliwej
c) raku jajnika
d) raku jelita grubego
e) zwojaku zarodkowym

750. Wśród preparatów stosowanych w systemowym leczeniu nowotworów cystostatykiem jest:
a) tamoksifen
b) trastuzumab
c) cisplatyna
d) octan megestrolu
e) bewacizumab
751. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące raka endometrium:
a) typ 2 obejmuje m. in. raka surowiczego i jasnokomórkowego
b) typowi 2 przypisany jest 3 stopień złośliwości histologicznej
c) typ 1 powstaje na podłożu względnego lub bezwzględnego hiperestrogenizmu
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

752. Najczęściej przerzuty do wątroby daje:
a) czerniak
b) rak jelita cienkiego
c) rak płuca
d) rak trzustki
e) żadna z powyższych

753. W przypadku stwierdzenia utkania raka szyjki macicy w materiale pooperacyjnym z jamy macicy u
chorej, u której wykonane uprzednio badania sugerują, że nowotwór ograniczony jest jedynie do szyki macicy
i określony jako stopień I B wg FIGO dochodzi do:
a) zmiany stopnia zaawansowania na stopień II B
b) zmiany stopnia zaawansowania na stopień III
c) nie zmienia to stopnia zaawansowania
d) zmiany stopnia zaawansowania na stopień II A
e) stopień zaawansowania zostanie określony po zabiegu operacyjnym w zależności od głębokości nacieku mięśnia
macicy oraz wykluczenia nacieku w tkankach przymacicz oraz węzłach chłonnych

								
To top