jkv2011 06 23 by NX0nU3

VIEWS: 74 PAGES: 167

									                 JEGYZŐKÖNYV
Készült:   2011. június 23-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
       nyílt üléséről.

Jelen vannak:   Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester,
          Csócsics Gordon, Palló Sándor, Papp Mária, Ráduly Sándorné Dombrádi
          Erzsébet, Sipos Ibolya, Szakolczai Attila és Szőke Zoltán képviselők.

Távol maradt: Bakné Répási Ágnes, Tóth Zsolt és Tóthné Nácsa Irén képviselők.


Meghívottként részt vettek: Bundáné Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné Dr. Kórik
Zsuzsanna aljegyző, Girus András osztályvezető, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Gulyásné
Gáll Anita köztisztviselő, Petruskáné Dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető,
Bosák Nóra köztisztviselő, Kabai Jakabné köztisztviselő, Dr. Csikós Magdolna TITKIT
Munkaszervezet vezető, Dojcsákné Pásztor Erika TITKIT SZESZK vezetőhelyettes, Szabó
András a Kelet-Környezet Kft. részéről, Kató László intézményvezető, Lippai Lajos
ügyvezető a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. részéről, Debrei Tímea a Cool tej
az Iskoláknak Alapítvány képviselője, Pethe István és dr. Köblös Ibolya jegyzőkönyv-vezető.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen.
Először kérte, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen
megjelent vendégekre tekintettel az 5., 10., 3., 23. napirendi pontokat tárgyalja először a
Képviselő-testület, majd az eredetileg meghirdetett sorrendben haladjanak azzal, hogy az
előadó kérésére vegyék le napirendről „A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi
tevékenység körzeteinek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című,
meghívóbeli napirendi 2.pontot. Továbbá kérte, hogy egyebek között vegye fel a Képviselő-
testület napirendjére a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját
erejének biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló 138/2011.(VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról, és a Tiszavasvári
Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi Tagintézményben
megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló előterjesztéseket. Kérte még, hogy Egyebek között
kerüljön megtárgyalásra a „TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesének visszalépéséről, és új Ajánlattevővel történő
szerződéskötésről”, továbbá a „Testvérvárosi megállapodás kötéséről a törökországi
Osmaniye városával” című, illetve a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék
TISZK Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodás módosításáról, és a Tiszavasvári
Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. közötti
közhasznúsági megállapodás módosításáról szóló napirend.

A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt
sorrendjét.

Tárgy (1.np.):    Jelentés a polgármester két Képviselő – testületi ülés között végzett
           munkájáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester


                       1
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő – testületi ülés között
végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően:

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról

Ssz.
    2011. május
 1.  27.        Csíkszentimre-Testvér Tűzoltóság
    2011. május
 2.  27.        Kiss Károly- vállalkozó
    2011. május
 3.  31.        Best of Rádió          Interjú
    2011. május
 4.  31.        Állampolgári eskütétel
    2011. május
 5.  31.        Poczkodi Ferenc         Megbeszélés
             Zelei Attila- egészségügyi
 6.  2011. június 1.  dolgozó

 7.  2011. június 2.  Dr. Tarcsa Csaba ezredes-Nyíregyházi Rendőrkapitányság
 8.  2011. június 2.  Gránit Bank- Laczkóné Huszka Zsuzsa, Démi Csilla
 9.  2011. június 3.  Nácsa Balázs           Leader pályázattal kapcsolatban
             "TEszedd 2011- Önkéntesen a tiszta Magyarországért"
 10.  2011. június 3.  Hulladékgyűjtési akció megnyitása
             Sz.-Sz.-B. Megyei
             Kormányhivatal - Dr.
 11.  2011. június 6.  Teschmájer Gábor főigazgató   Egyeztetés
             Dr. Süli-Zakar István-egyetemi
 12.  2011. június 6.  professzor            Megbeszélés, (magyar-cigány egtyüttélés)

 13.  2011. június 7.  Pro-Team Nonprofit Kft.     Megbeszélés
             Sz.-Sz.-B. Megyei Közgyűlés
             Ügyrendi, Jogi és Rendészeti
 14.  2011. június 7.  Bizottsága            Rendkívüli ülés
 15.  2011. június 8.  Költségvetési egyeztetés
 16.  2011. június 8.  Országépítő Együttélés Konferencia - Érpatak
 17.  2011. június 9.  Többcélú Kistérségi Társulás  Tanácsülés
 18.  2011. június 15.  Bakó Barnabás          Egyeztetés
 19.  2011. június 15.  Tarnai Zoltán intézményvezető Egyeztetés
 20.  2011. június 15. Aranyosiné Kovács Mária-      német táborra kapcsolatos egyeztetés
 21.  2011. június 15. Dr. Vaskó László ügyvéd      Egyeztetés
            Tiszavasvári Általános Iskola-
 22.  2011. június 16. Halász László           Egyeztetés
 23.  2011. június 16. Fenyvesi Ákos           Rendezvénnyel kapcsolatban
 24.  2011. június 16. Többcélú Kistérségi Társulás    Tanácsülés
            Magiszter Alapítvány-Nagy
 25.  2011. június 16. Levente, Sarkadi Zsolt       Pályázattal kapcsolatos megbeszélés
 26.  2011. június 17. Balczó Mátyás           Zenei fesztivállal kapcsolatos egyeztetés
 27.  2011. június 17. Anne Karbe             Németországi cserediákok
 28.  2011. június 17. Osmaniye delegáció látogatása   Testvérvárosi egyeztetések
 29.  2011. június 20. Dr. Vaskó László ügyvéd      Egyeztetés
 30.  2011. június 22. V Plus K Kft.
                            2
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy a
belvízvédekezési munkálatok miatt vis maior igényre benyújtott pályázatból 13 millió 34 e
forint támogatást kapott Tiszavasvári Város Önkormányzata a IV-V ütem keretében.

A Képviselő – testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–
testületi ülés között végzett munkájáról.

Tárgy (2.np.):    Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő

Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő közfoglalkoztatás szervezők valóban a
közmunka szervezésével foglalkoznak-e, vagy a Városőrség tagjaiként tevékenykednek.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt válaszolta, hogy ezek a személyek a nyertes pályázatban foglaltak szerint, a városban
működő közmunka szervezésével foglalkoznak, így a munkájuk részét képezi a közmunkára
behívás, tájékoztatás, közmunka pályázatok előkészítése, benyújtása, a pályázatok beadása
például.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el Dr.
Fülöp Erik polgármester kérte a képviselőket, hogy szavazzanak a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról.

A Képviselő – testület 9 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
             KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
              139/2011. (VI.23.) Kt. számú
                  határozata

          a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete:

    A   4/2011.(I.20.)             Kt. sz. határozat
       5/2011.(I.20.)             Kt. sz. határozat
       13/2011.(I.20.)            Kt. sz. határozat
       18/2011.(II.10.)            Kt. sz. határozat
       19/2011.(II.10.)            Kt. sz. határozat

    végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
                       3
Tárgy (3.np.):    Előterjesztés  a  Hankó   László   Zeneiskola  Alapfokú
           Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Bosák Nóra köztisztviselő

Bosák Nóra témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte, hogy mind a határozat-tervezetben, mind az alapító okiratban kerüljön kiegészítésre a
Rézfúvós tanszak: a Bariton, Tenor, Posan hangszerekkel.

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.

Szakolczai Attila az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.

Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy hallomása szerint Veres Tibor elmegy a Zeneiskolából, ezért megkérdezte,
hogy ebben az esetben folytatja-e valaki a szintetizátor oktatását.

Kató László, a Hankó László Zeneiskola intézményvezetője:
Azt mondta, hogy nem azért megy el Veres Tibor az iskolából, mert elküldték, hanem azért
mert nincs lehetőség a további foglalkoztatására. Magyarázatképpen hozzátette, hogy annak
ellenére, hogy minden évben szerepelt az iskola továbbképzési tervében, hogy Veres Tibor
menjen tanulni, és szerezzen diplomát, ő nem ment tanulni, és tovább nincs lehetőség
megbízási jogviszony keretében való továbbfoglalkoztatására. Megjegyezte, hogy nem érti,
hogy ebben az ügyben miért kellett aláírásgyűjtést követően a polgármestert megkeresni,
anélkül hogy hozzá, mint intézményvezetőhöz fordultak volna előtte. Azt is mondta, hogy
amennyiben lesz megfelelő számú jelentkező, a tanszaknak lesz folytatása.

Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő – testület 9 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat, és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
                       4
           TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               140/2011. (VI. 23.) Kt. számú
                   határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 38. §. (1) és a
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §. (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Hankó László Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 125/2010. (VI.24.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.  A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 7.
   Alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenységek: Az
   intézmény szakágazati besorolása pontja szövegrésze módosul és kiegészül az
   alábbiak szerint:

   7. Alap-, és vállalkozási tevékenysége:
   Alaptevékenységek:

   Az intézmény szakfeldatai 2010. január 1.-től
   852031 szakfeladat     Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
   856099 szakfeladat     Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
                 Az alaptevékenységen túl rendelkezésre álló nevelési-
                 oktatási, szellemi és anyagi kapacitás kihasználása,

valamint

Tanszakok megnevezése:

Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak:      - Furulya
              - Fuvola
              - Klarinét
              - Szaxofon
Rézfúvós tanszak:      - Trombita
              - Kürt
              - Bariton
              - Tenor
              - Posan
Akkordikus tanszak:     - Gitár
              - Ütő
Billentyűs tanszak:     - Zongora
Vokális tanszakok:     - Magánének

Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak:     - Szintetizátor

2.  A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának
   14. Típus szerinti besorolás: pontja szövegrésze az alábbiak szerint módosul:


                        5
  12. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási
  besorolás:
  Önállóan működő költségvetési szerv.
  Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint
  a Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől.3. felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar
  Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való
  átvezetését.  Határidő: 2011. július 1.                 Felelős: dr. Fülöp Erik
                                    polgármester
                                  Bundáné Badics Ildikó
                                      jegyző
                      6
                         140/2011. (VI.23.) Kt. sz határozat függeléke

                 ALAPÍTÓ OKIRAT
            (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

1. Intézmény neve:      HANKÓ  LÁSZLÓ   ZENEISKOLA           ALAPFOKÚ
               MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

2. Intézmény székhelye:   Tiszavasvári, Báthory u. 1. sz.

3. Telephelyei:       Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
               Tiszadada, Kossuth tér 3.

4. Intézmény típusa:     alapfokú művészetoktatási intézmény

5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ):
163/2009. (VII.23.) Kt számú határozat és annak mellékletei

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 61. § (1) bekezdése, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdése e) pontja alapján alapfokú
művészetoktatási feladatot lát el.

7. Alap- és vállalkozási tevékenysége:

Alaptevékenysége 2010. január 1.-től:

Az intézmény szakágazati besorolása
852020              Alapfokú oktatás

Az intézmény szakfeldatai 2010. január 1.-től
852031 szakfeladat     Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
856099 szakfeladat     Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
              Az alaptevékenységen túl rendelkezésre álló nevelési-oktatási,
              szellemi és anyagi kapacitás kihasználása

Évfolyamok száma:      12 ebből
               2 év előképző
               6 év alapfokú képzés
               4 év továbbképző évfolyam
Csoportok száma:       Hangszeres csoport: 11
               elmélet: szolfézs - kötelező tárgy

Maximális tanulólétszám: 200 fő
Maximális csoportlétszám: 15 fő
Tanszakok megnevezése:

Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak:       - Furulya
               - Fuvola
               - Klarinét

                       7
               - Szaxofon
Rézfúvós tanszak:       - Trombita
               - Kürt
               - Bariton
               - Tenor
               - Posan
Akkordikus tanszak:      - Gitár
               - Ütő
Billentyűs tanszak:      - Zongora
Vokális tanszakok:      - Magánének

Elektroakusztikus zene:
Billentyűs tanszak:      - Szintetizátor


Kisegítő- és vállalkozási tevékenysége:     nincs

8. Működési köre:       Tiszavasvári közigazgatási területe
               Tiszadada közigazgatási területe

9. Intézmény jogállása:
Önálló jogi személy, szakmailag önálló, bankszámlával önállóan nem rendelkező, önállóan
működő helyi önkormányzati költségvetési szerv.

10. Alapító jogokkal felruházott irányító szerve és székhelye:
              Tiszavasvári Város Önkormányzata
              4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

11. Felügyeleti szerve és székhelye:
               Tiszavasvári Város Önkormányzata
               4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

12. Fenntartó neve és címe:
               Tiszavasvári Város Önkormányzata
               4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

13. Alapításának éve:     ismeretlen

14. Feladatellátáshoz kapcsolódó kormányrendeletben foglaltak szerinti gazdálkodási
besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a
Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől.

15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak
végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az
intézményvezetői megbízás, kinevezés,      felmentés, továbbá összeférhetetlenség
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a
megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorol saját hatás-körben.

                         8
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
17. Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott
személy.
18. Az intézmény által használt önkormányzati vagyon:
- a Tiszavasvári, Báthory u. 1. sz. alatt lévő 20/1 hrsz-ú, 119 m2 alapterület és felülépítményes
ingatlana,
- a Tiszavasvári, Báthory u. 3. sz. alatt lévő 20/2 hrsz-ú, 434 m2 alapterület és
felülépítményes ingatlana, valamint az intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és
felszerelések.
19. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint.
Záradék: A Hankó László Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratának módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 181/2009.
(VIII.27.) Kt. számú, továbbá a 234/2009. (X.12.), 295/2009.(XII.22.), a 125/2010. (VI.24.)
és a 140/2011. (VI. 23.) Kt. számú módosító határozataival 2011. július 1-jei hatállyal hagyta
jóvá.

Tiszavasvári, 2011. június 23.

Tárgy (4.np.):    Előterjesztés a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2010.
           évi pénzügyi beszámolójáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témsfelelős:     Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Köszönetet mondott Lippai Lajos, valamint Kiss Imre vállalkozóknak az 1848-as
szabadságharcban elhunyt ismeretlen katona obeliszkjének áthelyezéséért. Megkérdezte, hogy
tudna-e az Önkormányzat segítséget nyújtani Lippai Lajos vállalkozónak a temetőben meg
nem váltott sírhelyek rendbetételében, akár közmunkások bevonásával is.
                        9
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megköszönte Lippai Lajos vállalkozóként, és magánemberként a belvíz-védekezési
tevékenység során végrehajtott munkáját. Azt is mondta, hogy a temetői munkálatokban való
segítségnyújtásra kevés esélyt lát, mivel a Kormány felfüggesztette a jelenlegi
közmunkaprogramot, 2011. június 9. napjától, tehát jelenleg nem lehet sem nyolcórás, sem
négyórás közmunkára pályázni az Önkormányzatnak.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt mondta, hogy bármikor ellenőrizhetik a közmunkaprogram keretében való
foglalkoztatást, és ilyenkor megnézik, hogy valóban ott végzi-e a közmunkás a tevékenységét,
amit a nyertes pályázat tartalmaz. Hozzátette, hogy a temetőben a sírhelyek rendbetétele a
parkgondozási feladatkörbe férne bele.

A Képviselő- testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:


            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               141/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata

  a Lippai és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolójáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló
1999. évi XLIII. törvény 39. §-ában biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot
hozza:

A Képviselő-testület

1.) elfogadja az Önkormányzat tulajdonában lévő Városi Temető üzemeltetését végző Lippai
  és Lippai Temetkezési Szolgáltató Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolóját.

2.) a 2010. évi kegyeleti közszolgáltatási tevékenység 164.339 Ft pozitív eredményét a
  Temető fejlesztésére fordítja.

3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a 164.339 Ft. pozitív eredmény felhasználásával
  kapcsolatban folytasson egyeztetést az Üzemeltetővel, majd ezt követően döntsön ezen
  összeg felhasználásáról.

4.) Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa

    - Üzemeltetőt a pénzügyi beszámolója elfogadásáról,
    - Szorgalmatos Község Önkormányzatát a Testület döntéséről
    - a Képviselő-testületet a 164.339 Ft. pozitív eredmény felhasználásáról.


    Határidő: azonnal, illetve esedékességkor   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                         10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Tárgy (5.np):Előterjesztés az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
       szóló 4/2002. (II.19.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó:   Bundáné Badics Ildikó jegyző
Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelő szóbeli kiegészítése:
Kérte, hogy a tervezet 7.§-ának (1) bekezdése a következőre módosuljon: „A települési szilárd
hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása kizárólag csak Nyíregyháza-Oros, 02 354/5 hrsz. alatt
található, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. által működtetett Regionális
Hulladékkezelő Telepen történik.”Majd kérte az 1. számú mellékletből a gumi szó törlését.


Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.

Szakolczai Attila az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy az adók módjára történő behajtás mennyire volt sikeres azon személyek
esetében, akik nem vették igénybe az előterjesztésben szereplő közszolgáltatást. Majd azt
kérdezte, hogy nem lehetne-e a szemétszállítási díjkedvezményt az elszállított szemét
mennyisége alapján megállapítani, mivel ez főleg az egyedülálló nyugdíjasok számára lenne
kedvező, és a nyugdíj összegét a nyugdíjszelvénnyel, az egyedülállóságot pedig a
Lakásnyilvántartás névjegyzékkel tudnák igazolni. Hozzátette, hogy ez a megoldás Nyugat-
Európában már bevált gyakorlat, mivel így igazságosabban lehet maghatározni a
hulladékszállítási díj összegét. Elmondta, hogy a szemétszállítási díjkedvezmény olyan, mint
a lakásfenntartási támogatás például, mivel amennyiben egy kicsivel is meghaladja a kereset a
rendeletben meghatározott határösszeget, nem kapja meg az illető a kedvezményt.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy a szemétszállítás után ilyen fajta kedvezmény biztosítását már a Megyei
Közgyűlésen is felvetették, mivel van egy olyan mérőműszer, amit a kukásautóra lehet
felszerelni, és az méri az elszállított szemét mennyiségét. Megjegyezte, hogy Magyarországon a
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő által említett módon, jövedelemhatártól függően
vannak kialakítva a törvények, még a méltányossági, és mentességi szabályok tekintetében is.
                       37
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt mondta, hogy Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő javaslatának bevezetése
esetén mindenkinek új kukákat kellene vásárolni, és nem lehetne mit kezdeni a régiekkel.
Hozzátette, hogy reményei szerint fejlődni fog olyan mértékben a magyarországi társadalom,
hogy lesz lehetőség a szemétszállítási díjkedvezmény rendszerének átalakítására. Azt is
mondta, hogy a Kelet-Környezet Kft. folyamatosan tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt azon
személyekről, akik nem fizetik rendszeresen e közszolgáltatás díját, és a Költségvetési és
Adóigazgatási Osztály több-kevesebb sikerrel folyamatosan hajtja be ezeket a tartozásokat,
majd a behajtott összegeket folyamatosan utalja át a Kelet-Környezet Kft. számára. Javasolta,
hogy amennyiben valakinek fennálló tartozása van a Kelet-Környezet Kft. felé, vegye fel
velük a kapcsolatot, mert lehetőséget biztosítanak rá, hogy havi részletekben fizesse meg a
tartozását, aki fizetési hajlandóságot mutat, annak ellenére, hogy ez természetesen plusz
feladatot ró a Kft. munkatársai számára. Arról is tájékoztatott, hogy a lakásfenntartási
támogatásra megítélt összegeket is lehet a hulladékelszállítás díjának kifizetésére igénybe
venni, mivel ezen közszolgáltatás díjának rendezése is van olyan fontos, mint az áram-vagy a
villany díjának kifizetése. Elmondta azt is, hogy a közszolgáltatás díjának kifizetése mindenki
számára egyformán kötelező a hatályos jogszabályok alapján, és míg korábban volt erre
vonatkozó szerződéskötési kötelezettsége az Önkormányzatnak a közszolgáltatást igénybe
vevőkkel, most már nincs ilyen kötelezettsége sem.

Bakné Répási Ágnes képviselő megérkezett az ülésterembe a Képviselő-testület 10 fővel
továbbra is határozatképes volt.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő- testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:

          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                   21/2011. (VI.27.)
              önkormányzati rendelete
        az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 2. §-
ában, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) bekezdés
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.40. pontja által biztosított
véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.4. pontja által
biztosított véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének
kikérésével, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 24. § (2) bekezdése
által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleményének kikérésével - a következőket
rendeli el:
                       38
                     I. Fejezet
                 Általános rendelkezések
                   1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja: Tiszavasvári város területén
a) a települési szilárd hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás (a továbbiakban: szilárd
hulladékkezelés),
b) a települési folyékony hulladék összegyűjtésével, elszállításával, ártalommentes
elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás (továbbiakban: folyékony hulladékkezelés)
ellátásával és igénybevételével kapcsolatos helyi szabályok megalkotása.


                     II. Fejezet
              A települési szilárd hulladék kezelése

            1. Hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma

2. § A hulladékkezelési közszolgáltatás – a tevékenység tartalmában – az alábbiakra terjed ki:
a) az ingatlantulajdonos által biztosított gyűjtőedényben, vagy e rendeletben meghatározott
egyéb módon, az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési
szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására;
b) az ingatlanon összegyűjtött, lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék évente
kétszeri begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására;
c) hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére;
d) az a.) és b.) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, és begyűjtött és elszállított települési
szilárd hulladék ártalmatlanítására;
e) a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív
begyűjtésére.

        2. A Közszolgáltató megnevezése, a működési terület határai

3. § (1) A szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, annak
minden részfeladatára kiterjedően az Önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződés
alapján a KELET-KÖRNYEZET Kanadai – Magyar - Környezetvédelmi Befektető Kft. –
továbbiakban: Közszolgáltató - (Tiszavasvári, József A. u. 40. ) jogosult.
(2) A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatás ügyfélszolgálati helye: Tiszavasvári,
József A. u. 40.
(3) A Közszolgáltató Tiszavasvári Város közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg
kötelezett.

                3. A közszolgáltatási szerződés

4. § (1) A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás elvégzésére az Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet meg, a szolgáltatásra megkötött szerződés lejártát megelőző 9.
hónapban.
(2)   A szolgáltató kiválasztásáról a Képviselő-testület a jogszabályi előírások figyelembe
vételével dönt.


                       39
A kiválasztott szolgáltatóval az Önkormányzat a szolgáltatatás ellátására vonatkozó, e
rendelet szerinti szabályoknak megfelelő szerződést köt. A szerződés időtartama maximum 20
év.
(3) A szilárd hulladék kezelést igénybe vevő és a szolgáltatást végző szervezet között
szerződéses jogviszony jön létre, amelyben a Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályok az
irányadók.
(4) A közszolgáltatási szerződés részletes feltételeit és tartalmi követelményeit a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban jelen rendelet állapítja meg.
(5) A közszolgáltatási szerződésben rögzíteni kell a hulladékkezelési közszolgáltatás körében:
a) A közszolgáltatás megnevezését, tartalmát, a közszolgáltatás teljesítésének területi határát;
b) annak a ténynek a rögzítését, hogy a Közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás
teljesítését;
c) a Közszolgáltatási szerződés időtartamát;
d) a települési szilárd hulladék gyűjtésének módját;
e) a közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési kötelezettségét, annak módját;
f) a közszolgáltatás díjára vonatkozó rendelkezéseket, kiemelten a közszolgáltatás díjának
megállapítására vonatkozó módszer leírását, a díjnak a szerződés megkötésekor érvényes
mértékét;
g) a közszolgáltatónak a lakosság és az ingatlantulajdonosok irányában fennálló tájékoztatási
kötelezettségét, és teljesítésének módját.

      4. A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatos
                 jogai és kötelezettségei

5. § (1) A szolgáltatónak a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról úgy kell
gondoskodnia, hogy a köztisztasági és környezetvédelmi előírások betartása a munkaszüneti
és ünnepnapokon is maradéktalanul biztosítva legyenek.
(2) A szolgáltató az esetlegesen elmaradt gyűjtést 24 órán belül köteles elvégezni.
6. § (1) A települési szilárd hulladék gyűjtését a szolgáltató zárt, szabványos gyűjtőedénnyel,
illetve az általa rendszeresített zsákkal végzi.
(2) A szilárd hulladék elszállítását végző jármű személyzete csak jelen paragrafus (1)
bekezdése szerinti gyűjtőedényben elhelyezett hulladékot köteles átvenni.
(3) Amennyiben a gyűjtőedényben a 12. § (3) bekezdésében felsorolt anyagot, tárgyat
helyeztek el a kiürítést a jármű vezetője jogosult megtagadni. Az ürítés megtagadásáról és
indokairól a szolgáltató a szolgáltatást igénybe vevőt 24 órán belül értesíti.
(4) A szolgáltató a gyűjtőedények ürítése során keletkezett szennyeződés eltakarítását azonnal
köteles elvégezni, és a gyűjtőedényt az arra kijelölt helyre visszatenni.
(5) A szolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyen szabad tárolni.
7.   § (1) A települési szilárd hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása kizárólag csak
Nyíregyháza-Oros, 02 354/5 hrsz. alatt található, Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
által működtetett Regionális Hulladékkezelő Telepen történik.
(2)   A hulladéklerakó telepnek a szolgáltató által elkészített, a jogszabályi előírásoknak
megfelelő és jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott működtetése a szolgáltató
feladata. A beszállított hulladékról a szolgáltató külön jogszabály szerint előírt nyilvántartást
köteles vezetni.
8. § (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló szabványos gyűjtőedény beszerzéséről a szolgáltató
gondoskodik, melyet a szolgáltatatást igénybe vevők részére elad, illetve bérbe ad.
(2) A szolgáltatói tulajdonban lévő gyűjtőedény karbantartását, javítását, felújítását, cseréjét
és szükség szerint, de április 1-jétől szeptember 1-jéig terjedő időszakban legalább havonta 1
alkalommal, annak mosását és fertőtlenítését a szolgáltató köteles elvégezni.


                        40
(3) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása bizonyítottan a gondatlan ürítés miatt
következett be, javításának, kicserélésének költségei a szolgáltatót terhelik, függetlenül annak
tulajdonjogától.

                 5. A szolgáltatás szünetelése

9. § A szolgáltató a szilárd hulladékkezelést csak az alábbi esetekben szüneteltetheti:
a) az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik;
b) a tulajdonos tartósan (minimum 30 napig) távol van, amit a szolgáltatónak legalább 30
nappal a távollét kezdete előtt - a távollét időtartamának pontos megjelölésével – előre,
írásban jelez és ha az ingatlant más ez idő alatt nem használja.

      6. Az ingatlantulajdonos és a gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési
           közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

10. § (2) A szilárd hulladék kezeléséért az ingatlan tulajdonosa e rendelet 1. mellékletében
meghatározott díjat utólag köteles megfizetni.
11. § A gazdálkodó szervezetek a tevékenységük során keletkező települési hulladékot
kötelesek a közszolgáltatónak átadni, a közszolgáltatást igénybe venni, kivéve az
elkülönítetten gyűjtött (például: veszélyes hulladék), hasznosított, illetve ártalmatlanított
hulladékot.
12.   § (1) A szilárd települési hulladékot felhalmozni nem szabad, azt a gyűjtőedényben
lehet csak elhelyezni.
(2)   A gyűjtőedényt a közterületre csak a tulajdonos személyének azonosítására szolgáló
jelzésével (utca, házszám stb.) az alábbiak szerint lehet kihelyezni:
a) A gyűjtőedény közterületre csak a szállítás napján helyezhető ki, a szolgáltató által
megjelölt helyre. A begyűjtést követően annak közterületről történő eltávolításáról a
tulajdonos köteles gondoskodni.
b) A nagyobb méretű gyűjtőedényt (konténert) a közterületre tartósan kihelyezni a jegyző
engedélyével, a közterület használatra vonatkozó szabályok betartása mellett lehet.
c) Tilos a közterületre nem szabványos, hibás, fedél nélküli, piszkos, bűzös edényt
kihelyezni, illetve ott tartani. A gyűjtőedények tisztántartásáért, időnkénti fertőtlenítéséért a
tulajdonos a felelős.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe mérgező, tűz és robbanásveszélyes, valamint folyékony, továbbá –
külön jogszabály alapján – különleges kezelést igénylő (veszélyes hulladék), a gyűjtőjárművet
károsító, a szállító egészségét és testi épségét, illetve a környezetet veszélyeztető anyagot
elhelyezni.
(4) A használó köteles a saját tulajdonában lévő elhasználódott gyűjtőedényt megjavíttatni,
kicserélni.
(5) Ha a hulladék méreténél vagy mennyiségénél fogva nem fér bele a gyűjtőedénybe, a
szolgáltatást igénybe vevő köteles saját költségén kiszállítani a hulladéklerakó telepre, illetve
azt külön megrendelés alapján szolgáltatónak átadni.
13.   § A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,
elszállításáról 24 órán belül a rendezvény szervezője köteles saját költségén gondoskodni.
14.   § Az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
                        41
         7. A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
           A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

15. § Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás
igénybevételének ténye hozza létre, vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást
az ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre
áll.
16. § (1) A települési szilárd hulladék elszállításának gyakorisága heti egy alkalom, a
szolgáltató által meghatározott szállítási rend szerint, kivéve a 17. § (2) bekezdésében
foglaltakat.
(2) Az üdülőterület hulladékelszállítási rendje:
a)   minden év április 1-jétől október 1-jéig szükség szerint, de legalább heti egy
alkalommal;
b)   minden év október 1-jétől április 1-jéig szükség szerint, külön szállítási szerződésben
meghatározott feltételeknek megfelelően.
17. § (1) Évente két alkalommal a szolgáltató az általa előzetesen meghirdetett időszakban és
módon lomtalanítási akciót szervez meg és bonyolít le ingyenesen.
(2) A lomtalanítási akción kívül minden év tavaszán a nyesedékek begyűjtését március 30-ig,
és a karácsonyt követően a karácsonyfák begyűjtését, elszállítását január 20-ig szolgáltató
saját költségén végzi.

     7. A települési szilárd hulladék kezelésének díja és a díjfizetés rendje

18.   § (1) A szolgáltatás igénybe vevője az e rendelet 1. mellékletében meghatározott
szolgáltatási díjat köteles megfizetni.
(2) A díjfizetés a szolgáltató által megküldött számla alapján átutalással, csekken történő
befizetéssel, vagy készpénzbefizetéssel a szolgáltató ügyfélszolgálati helyén történik.
(3)   A díjat évente négy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell
megfizetni.
(4)   Az üdülőterületen keletkező települési szilárd hulladék mennyiség közszolgáltatási
díját az önkormányzat - a szolgáltatóval kötött külön szerződés alapján – az
üdülőtulajdonosok által befizetett kommunális adóból finanszírozza.
(5) A Közszolgáltató minden év november 15. napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő
részletes költségelemzés benyújtásával kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a
szolgáltatási díj felülvizsgálatát.

                 8. Mentesség, kedvezmény

19. § Mentesül a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól az ingatlantulajdonos,
a.) ha az ingatlan beépítetlen és települési szilárd hulladék nem keletkezik.
b.) tartós (minimum 30 nap) távolléte esetén, melyet a szolgáltatónak legalább 30 nappal a
távolléte előtt – a távolléti időtartam pontos megjelölésével – írásban bejelent és az ingatlant
ez idő alatt más nem használja.
20.§ Kérelemre a mindenkori közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő összegű
kedvezményben részesül az egyedülálló nyugdíjas személy, aki
a) tiszavasváriban bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik,
b) az ingatlan tulajdonosa, használója, feltéve, hogy más személynek azon a lakcímen
bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs, továbbá                       42
c) a kérelem benyújtását megelőző hónapban a nettó átlag jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát nem haladja meg.
21.§ (1) A kérelmet minden év július 15. napjától szeptember 15. napjáig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályára a jövedelemigazolással együtt.
(2)  Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a
benyújtott kérelem alapján - lehet figyelembe venni.
(3)  A kedvezményre való jogosultságot a polgármester állapítja meg.

                     III. Fejezet
              A települési folyékony hulladékkezelés

              1. A szolgáltatást ellátó megnevezése

22. § (1) A települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásával az
önkormányzat a saját tulajdonú településszolgáltatási és vagyonkezelő szervezetét a TIVA-
Szolg. Kft-t (Tiszavasvári, Ady E. u. 8.) (továbbiakban: szolgáltató) bízza meg.
(2)   A települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatás ügyfélszolgálati helye:
Tiszavasvári, Ady E. u. 8.
(3) A szolgáltató a folyékony hulladék gyűjtésébe, elszállításába a jogszabályi feltételekkel
rendelkező helyi vállalkozót (továbbiakban: szállító) bevonhat.
(4) A szolgáltatási területen csak azok a vállalkozók végezhetik a folyékony hulladék
szállítását, akik a szolgáltatóval szerződést kötöttek.

              2. A szolgáltatást ellátó kötelezettségei

23.   § (1) A települési folyékony hulladékkezelést a szolgáltató teljes körűen látja el.
(2) A szennyvízszállítás kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan járművel és úgy
végezhető, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.
(3)   A gyűjtést, szállítást végző járművön fel kell tüntetni az üzemeltető nevét és címét.
(4)   A szolgáltatást ellátó a megrendeléstől számított 3 napon belül – az igénylővel
egyeztetett időpontban – köteles a folyékony hulladékot elszállítani.
(5) A szolgáltatást ellátó a folyékony hulladék elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető,
hogy nem kommunális eredetű.
24.   § (1) A telepelülési folyékony hulladék csak Tiszavasvári városi szennyvíztelepén, az
erre kijelölt fogadóaknába üríthető le.
(2)   A szolgáltatást ellátó a beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles vezetni.
(3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék
a)   mennyiségét,
b)   minőségét (lakossági, egyéb kommunális),
c)   eredetét (településrész, utca, intézmény, üzem, stb.)
25. § A szolgáltatás ellátásához használt gépjárművet, eszközöket a közterületen tárolni tilos,
telephelyen a többi járműtől el kell különíteni.

              3. A szolgáltatást igénybe vevő kötelezettségei

26. § (1) Valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező
szennyvíz (települési folyékony hulladék) szakszerű elhelyezéséről az alábbiak szerint:
2.   Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége biztosított, azt a
közcsatornába kell bevezetni.


                       43
3.    Ahol a szennyvíz közcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a
keletkező szennyvíz jogszabályban meghatározott feltételek szerinti tárolását, rendszeres
elszállítását kell biztosítani.
4.    A szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba
történő bevezetésével.
(2) A folyékony hulladék átmeneti tárolása csak az I. fokú építésügyi hatóság által
engedélyezett zárt tárolóba (szennyvízaknába) történhet.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója rendszeresen és időben köteles a tárolót kiüríttetni, a
szolgáltatást igénybe venni. Köteles biztosítani a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges
feltételeket.
27.§ A szennyvíz elszállítást arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem végeztetheti.
28.   § A szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatás ellenértékét az e rendeletben szabályozott
módon köteles kiegyenlíteni.

     4. A települési folyékony hulladék kezelésének díja és a díjfizetés rendje

29. § (1) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa az e rendelet 2.
Mellékletében megállapított díjat köteles fizetni.
(2) A díjfizetés módja: a szolgáltatást igénybe vevő a díjat a helyszínen – a folyékony
hulladék átadásakor - számla ellenében fizeti meg.
30. § Szolgáltató minden év november 15. napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő
részletes költségelemzés benyújtásával kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan a
szolgáltatási díj felülvizsgálatát.

                  5. Egyéb rendelkezések

31. § (1) A város közigazgatási területéről beszállított lakossági folyékony hulladék
ártalmatlanításának támogatására az önkormányzat éves költségvetésében előirányzatot
tervez, amelynek összege az ártalmatlanított folyékony hulladék várható mennyiségével
arányos.
(2)  Az (1) bekezdés szerinti támogatást a szállító, illetve a szolgáltató az ártalmatlanítást
követően minden negyedévet megelőző hónap 10-ig igényelheti az önkormányzattól,
amelyhez be kell nyújtania:
a)   a beszállított hulladék mennyiségét, és eredetét igazoló számlák másolatát,
b)   a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a lakossági folyékony hulladék leürítése a
környezetvédelmi, talajvédelmi és egészségügyi előírásoknak megfelelően történt.
(3)  A támogatás elosztása a folyékony hulladékot szállító és az ártalmatlanítást végző
szolgáltató között 30-70 %-os arányban történik.
(4) A támogatás folyósításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


                    IV. Fejezet
                  Vegyes rendelkezések

        1. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

32. § A szolgáltató részére a jegyző félévente összesített címjegyzéket ad az új lakások,
intézmények, üzletek használatbavételi engedélyeiről.
33.  § (1) A közszolgáltató a szolgáltatás ellátásához feltétlenül szükséges személyes
adatokat – mint a közszolgáltatást igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja


                       44
neve – használhatja fel és arról nyilvántartást vezet.
(2)   A megismert személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatást igénybevevő
beazonosítására, a szerződéskötéshez és a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség
betartatásához használhatja fel.
(3)   A szolgáltatást igénybevevő személyes adatait a szolgáltató nem hozhatja
nyilvánosságra, abból harmadik személy részére adatot nem szolgáltathat.
(4)   A közszolgáltatót adat- és titokvédelmi kötelezettség terheli.

                   2. Szabálysértések

34. § (1) Jelen rendelet szabályainak betartását a jegyző ellenőrzi.
(2)   Az e rendelet szerinti kötelező közszolgáltatással megbízott szolgáltatók kötelesek a
jegyző felé jelezni, ha tevékenységük során a rendelet megsértését tapasztalják.
35. § Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 50.000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:
a) A kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe.
b) A települési szilárd hulladékot nem szabványos gyűjtőedényben, vagy nem a szolgáltató
  által rendszeresített zsákban helyezi ki elszállításra.
c) A rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket,
  termőföldet, szennyezetlen talajt, kőtörmeléket helyez el.
d) A gyűjtőedényben a dolgozók testi épségét, a szállító eszközök műszaki állapotát
  veszélyeztető anyagot vagy folyékony hulladékot helyez el.
e) A gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik.
f) A települési szilárd hulladék tulajdonosa a hulladékot a szelektív hulladékgyűjtő szigeten a
  felirattól eltérően helyezi el.
g) Saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel.
h) A szelektív gyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényben más hulladékot helyez el.

                    V. Fejezet
                  Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet 2011. július 15-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes helyi közszolgáltatások
igénybevételéről szóló 4/2002. (II. 19.) önkormányzati rendelet, az egyes helyi
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 4/2002. (II. 19.) rendelet módosításáról
szóló 8/2002. (III.25.) ökormányzati rendelet, 26/2004. (X.26.) önkormányzati rendelet,
35/2007. (XI.28.) önkormányzati rendelet, 36/2007. (XII.19.) önkormányzati rendelet,
10/2003. (VI.02.) önkormányzati rendelet, 27/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelet,
23/2009. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, 27/2009. (VII. 15.) önkormányzati rendelet,
28/2009. (VII. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a 43/2009. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
Tiszavasvári, 2011. június 23.

   Dr. Fülöp Erik                    Bundáné Badics Ildikó
   polgármester                        jegyző

A rendelet kihirdetve: 2011. június 27.

 Bundáné Badics Ildikó
   jegyző


                       45
           TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

       az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
             21/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet
                    1. Melléklete
        A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatási díja:

1.) 120 l űrtartalmú kukás hulladékkezelés közszolgáltatási díjának legmagasabb mértéke heti
  egyszeri ürítést figyelembe véve:

  Fizetendő közszolgáltatási díj:          13.920 Ft/gyűjtőedény/év + ÁFA

  A szolgáltatási díj megállapításának díjképlete:

  (64/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (2) bek. szerinti következő évi költségek Ft-ban) –
  (64/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (3) bek. szerinti következő évi támogatások és
  bevételek Ft-ban) / következő évi várható szolgáltatási mennyiség tonnában
  (közszolgáltatásba bevont összes háztartás (db) X előző évi korrigált fajlagos mennyiség)
  X (ürítési szám X 1 ürítésre jutó hulladékmennyiség tonnában) = 1 kuka éves ürítési
  díja Ft/db/év + ÁFA


2.) A konténeres hulladékgyűjtés esetén háztartásonként az 1.) pontban rögzített szolgáltatási
  díjat kell megfizetni.

  Kivételt képez a közületektől származó települési hulladék, ahol egyedi szerződés alapján
  a hulladék mennyiségével arányos díjfizetést kell alkalmazni.

3.) A közszolgáltatás igénybevételén kívül keletkező inert hulladék (építési, bontási törmelék)
  mennyiséget az ingatlan tulajdonosa, használója saját költségén a tiszavasvári, 0302 hrsz
  alatt (természetben a Tiszavasvári, Nánási úton) található hulladéklerakó telepre
  beszállíthatja.

4.) A hulladék beszállítója a telep kezelőjének a hulladék kezeléséért, ártalmatlanításáért díjat
  köteles fizetni. A díj mértéke:

  - lakossági inert hulladék elhelyezése esetén, és vállalkozások:  2.400 Ft /to + ÁFA
  - vállalkozások inert hulladék elhelyezése esetén:         2.400 Ft /to + ÁFA
  - Tiszavasvári Város Önkormányzata részéről
  inert hulladék elhelyezése esetén:                1.600 Ft /to + ÁFA
                        46
5.) A papír (vegyes és karton), műanyag (pl.: PET palack, PP+HDPE műanyag flakonok,
  fólia), üveg (pl.: sörös, boros, pezsgős), elektronikai hulladékok (pl.: tv, számítógép, hűtő
  stb.) elhelyezése, lakossági beszállítás esetén díjtalan.


6.) A beszállított inert hulladék átvételéről a hulladéklerakó üzemeltetője bizonylatot köteles
  készíteni, melynek utólagos ellenőrizhetőségét lehetővé kell tennie. A bizonylatnak
  tartalmaznia kell a beszállító nevét, címét, a hulladék származási helyét, fajtáját és
  mennyiségét.

  A lakossági beszállítások folyamatossága érdekében, a telep üzemeltetője hétköznapokon
  07.00 órától 16.00 óráig, szombaton 08.00 órától 12.00 óráig történő nyitva tartással a
  biztosítja beszállítás lehetőségét.
                        47
           TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

       az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló
            21/2011. (VI.27.) önkormányzati rendelet
                    2. Melléklete
         A települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatási díja:

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári városban alkalmazandó települési
folyékony hulladékkezelés díjának felső határát az alábbiak szerint határozza meg:

Ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás:         365, 84 Ft/m3 + 20% ÁFA
Begyűjtés, szállítás:                925,- Ft/m3 + 20% ÁFA
Fizetendő közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke: 1.290,84 Ft/m3 + 20% ÁFA

Begyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, szennyvíztisztítás (4 m3): 5.163,36 Ft/forduló + 20%
ÁFA

A szolgáltatási díj megállapításának díjképlete:

  (68/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (2) bek. szerinti következő évi költségek Ft-ban) –
  (68/2008. (III. 28.) Korm.r. 3. § (3) bek. szerinti következő évi támogatások és
  bevételek Ft-ban) / következő évi várható szolgáltatási mennyiség köbméterben
  (közszolgáltatásba bevont összes háztartás (db) X előző évi korrigált fajlagos mennyiség) =
  1 köbméter folyékony hulladékkezelés díja Ft + ÁFATárgy (6.np.):     Előterjesztés a 2011. évi iskolatej program folytatásáról.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:      Bosák Nóra köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.
                       48
Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy honnan szállítják a tejet az iskolák számára. Azt is kérdezte, hogy
megoldható-e a tej hűtése, amennyiben az szükséges lenne.

Debrei Tímea a Cool tej az Iskoláknak Alapítvány képviselője:
Elmondta, hogy részben házi gazdaságokból szállítják a tejet, ezzel is támogatva a magyar tej
forgalmát. Azt is mondta, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3500 gyereket látnak el
tejjel, míg Hajdú- Bihar megyében 5000 gyereket. Tájékoztatott arról is, hogy a tej 0,2 dl-es
kiszerelésű, 2,8 százalékos zsírtartalmú, kiváló magyar tej. Elmondta, hogy a tej hűtése
megoldható, azonban ez nem volt még szükséges eddig, mivel ultrapasztőrözött a tej, és így
három napig hűtés nélkül is eláll.

Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő –testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
             KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
              142/2011. (VI. 23.) Kt. számú
                  határozata

            a 2011. évi iskolatej program folytatásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
  1. kinyilatkozza, hogy a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010.
   (XII.22.) VM rendelet alapján 2011. szeptember 1-től újra csatlakozik a 2011. évi
   iskolatej programhoz.

  2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Cool Tej az Iskoláknak Alapítvánnyal (1036
   Budapest, Pacsirtamező utca 5.), mint az iskolatej program lebonyolítójával, kösse
   meg az Együttműködési Megállapodást.

    Határidő: azonnal                     Felelős: Dr. Fülöp Erik
                                       polgármester

  3. felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről haladéktalanul értesítse az érintett intézmény,
   a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatóját.

    Határidő: azonnal                     Felelős: Dr. Fülöp Erik
                                      polgármester


                       49
                          142/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat melléklete

             EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
              ISKOLATEJJEL VALÓ ELLÁTÁSRÓL


JELEN MEGÁLLAPODÁS 2011. július hó …….. napján jött létre

„Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5.;
nyilvántartási szám: 10655/2008) az „Alapítvány”

és

Tiszavasvári Város Önkormányzata (címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.; a
továbbiakban a „Fenntartó”);

(az Alapítvány és a Fenntartó együttesen a “Felek” külön a “Fél’”)

között.


TEKINTETTEL ARRA, HOGY:

(A)    Az Alapítvány alapítója széleskörű ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az Egyesült
     Királyságban az irányadó EU jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően az
     iskolatejjel való ellátáshoz szükséges hatékony rendszerek működtetésében

(B)    Az Alapítvány célja, a diákok egészséges életvitelének és oktatásának elősegítése a
     közoktatási intézményekben tanuló diákok iskolatejjel történő ellátásával.

(C)    Felek egyetértenek abban, hogy a tej kedvező a gyermekeknek, mivel tápláló italként
     szolgál a délelőtt folyamán a reggeli és az ebéd között, valamint kedvező hatással van
     a gyerekek tanulási képességeire. Továbbá a gyerekek szükséges napi
     kalciumbevitelének jelentős százalékát, valamint a folyadékbevitel egyik forrását
     biztosítja.

(D)    A Fenntartó jelenleg egy alapfokú nevelési-oktatási intézményt tart fenn, mintegy 900
     számú általános iskolás diákkal, akik 2011. szeptember 1-jétől még nem vesznek részt
     semmilyen iskolatej programban.


A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:

1.    A FELEK KÖZÖS CÉLJA

     A Felek jelen megállapodás alapján közös célul tűzik ki, hogy

     (a)  iskolatejet biztosítsanak a Fenntartó által fenntartott általános iskola diákjainak,
         akik jogosultak iskolatej-ellátásra és

     (b)  lehetővé tegyék a Támogatások e célra való felhasználását, és                         50
   (c)  az Alapítvány a Fenntartó iskolatej programjának létrehozásával és
      működtetésével valamennyi olyan adminisztratív feladatot, amelyet a
      Fenntartónak, illetve az általa fenntartott alapfokú nevelési-oktatási
      intézménynek kellene teljesítenie – amennyiben lehetséges – átvállaljon, és

   (d)  az iskolatej program működtetése ne terhelje a Fenntartót semmilyen
      többletköltséggel.

   Felek kifejezetten kijelentik, hogy a Fenntartó által fenntartott óvodára, valamint ezen
   óvoda óvodásaira, valamint középiskolai tanulókra jelen Megállapodás nem
   vonatkozik.

2.  AZ ALAPÍTVÁNY KÖTELEZETTSÉGEI

   (a)  a lehető legnagyobb gondossággal létrehozza és működteti a Fenntartó
      iskolatej programját

   (b)  2011. szeptember 1-jétől 2011. december 16-ig a lehető legnagyobb
      gondossággal tanulónként legalább 2,0 dl, de tanítási naponként átlagosan
      legfeljebb 2,5 dl mennyiségű tejjel [vagy más megfelelő termékkel, melynek
      mennyisége legfeljebb 2,5 dl tejjel megegyező] ellátja a Fenntartó által
      működtetett, az iskolatej programba bevont iskola azon iskolatej-ellátásra
      jogosult diákjait, akik regisztráltak az iskolatej programban

   (c)  a Fenntartótól, illetve az általa fenntartott alapfokú nevelési-oktatási
      intézményntől amennyiben lehetséges, az iskolatej programmal kapcsolatos
      bármely adminisztratív feladatot átvállalja

   (d)  megfelelő időben benyújt a Fenntartóhoz minden olyan dokumentumot, melyet
      a Fenntartónak kell aláírnia és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak
      küldenie, különösen a közösségi és kiegészítő nemzeti támogatások
      igénylésével kapcsolatban

   (e)  segítséget nyújt a Fenntartónak regisztrációja, és a Mezőgazdasági és
      Vidékfejlesztési Hivatalnál az iskolatej programmal kapcsolatos előzetes
      jóváhagyás megszerzése során

   (f)  az iskolai adatszolgáltatást követően negyedévente jelenti a Fenntartónak azon
      diákok számát, akik iskolatejet kaptak

   (g)  segíti a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt a közösségi és kiegészítő
      nemzeti támogatásokkal kapcsolatos igények áttekintésében

3.  A FENNTARTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

   A Fenntartó köteles

   (a)  Együttműködni az Alapítvánnyal a közösségi és kiegészítő nemzeti
      támogatások igénylésének előkészítése és benyújtása során (a közösségi és
      kiegészítő nemzeti támogatások együttesen: „Támogatások”)


                      51
   (b)  segíteni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt a Támogatásokkal
      kapcsolatos igények áttekintésében/kivizsgálásában

   (c)  lehetővé tenni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal belépését a
      Fenntartó által fenntartott iskolákba

   (d)  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a Fenntartó 11744144-
      15404761 számú számlájára érkező az Alapítvány által működtetett iskolatej
      programjához nyújtott támogatás összegét 8 napon belül az Alapítvány
      17810007 – 03015311 – 00000008 számú számlájára átutalja.

   (e)  regisztrálni Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál és előzetes
      hozzájárulást szerezni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól,
      amennyiben szükséges

   (f)  biztosítani, hogy az iskolák az iskolatej-ellátásra jogosult diákoknak a tejet
      szétosszák, amely tej szállítását ezekbe az iskolákba az alapítvány intézi.

   Fenntartó tisztában van azzal, hogy a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően a
   Támogatások igénylésére vonatkozó kérelmet legkésőbb az adott időszakokat követő
   harmadik hónap utolsó napjáig kell benyújtani, mely időszakok január 1.- március 31.
   (I. időszak), április 1. - a nyári tanítási szünet első napja (II. időszak), szeptember 1. -
   október 31. (III. időszak), november 1. - december 31. (IV. időszak).

   A Fenntartó komoly és bizonyított ok hiányában nem utasíthatja vissza az Alapítvány
   által kezdeményezett bármely olyan megállapodás megkötését, módosítását vagy
   megszüntetését, amely az iskolatej programban tej szállítására vonatkozik.

4.  SZÁMLÁZÁS

   A Fenntartó, az iskolatej-szállító és az Alapítvány között megkötendő szállítási
   szerződésben meghatározott fizetési kötelezettséget az Alapítvány teljesíti. Az
   Alapítvány havonta számlát állít ki a Fenntartó részére („Számla”) a leszállított
   tejtermékek árával megegyező, ÁFA-val terhelt összegben.

   Tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás 3. (d) pontja alapján a Támogatások a
   Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól a számla Fenntartó által történő
   átvételétől független időpontban érkeznek, a Fenntartó nem a Számla Fenntartó által
   történő átvétele, hanem a Támogatások Együttműködési Szerződésben meghatározott
   folyósítása alapján teljesíti fizetési kötelezettségét az Alapítványnak.

5.  A TÁMOGATÁSOK ÁRKÉPZÉSE

   Az iskolatej program részeként szétosztott tej támogatása a hatályos irányadó
   jogszabályok előírása szerint jelenleg a bruttó vételár, de legfeljebb 27.6 Ft/dl első
   kategóriájú tejtermékekre.
                       52
6.   A FELEK KÖZÖS KÖTELEZETTSÉGEI

    A Felek törekednek arra, hogy bármely olyan szükséges intézkedést megtegyenek,
    amely a jelen megállapodás céljának teljesítését szolgálja, tekintet nélkül arra, hogy ez
    az intézkedés az irányadó jogszabályok változásának következménye.

7.   IDŐTARTAM

    Jelen Szerződés határozott időre szól, amely 2011. december 16-án jár le. Jelen
    Szerződésben meghatározott határozott időtartam lejártát megelőzően a Szerződést
    bármelyik Fél kizárólag az alább felsorolt esetekben és módon mondhatja fel:

    a Szerződés lényeges megsértése esetén a másik Fél azonnali hatállyal;
    amennyiben az iskolatej programra vonatkozó jogi szabályozás jelentős mértékben
    változik az adott Fél hátrányára, ezen Fél írásban, 60 napos felmondási időt biztosítva,
    amely felmondás annak az évnek az utolsó napján lép hatályba, amelyben azt átadták.
    Jelen megállapodásra a magyar jog az irányadó. Bármely, a megállapodásból
    származó vita esetére a Felek kikötik a magyar bíróságok illetékességét.


A Felek aláírásra jogosult képviselőik útján a fent említett időpontban jelen megállapodást
aláírták.Alapítvány                   ____________________________
képviseli:                   Tálosi Tamás
                        a kuratórium elnöke


Fenntartó                    ____________________________
képviseli:
                        Polgármester
                       53
Tárgy (7.np.):    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi
           költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
           módosításáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy az Albacomp ajánlata szerepel-e a mostani költségvetési rendelet
módosításban, vagy nem befolyásolja a költségvetést.

Girus András témafelelős:
Azt válaszolta, hogy befolyásolja a költségvetést, azonban nem látták célszerűnek hogy
kivegyék az összeget a költségvetésből majd csak a szerződéskötést követően.

A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő –testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta meg:

          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               Képviselő-testületének
             22/2011.(VI.27.) önkormányzati
                   rendelete

  Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.)
           önkormányzati rendeletének módosításáról

Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (1.)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 10.§ (1.) d.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva  a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 2.4.1. pontja által biztosított
véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 22/2010.(X.29.) rendelet 2. sz. melléklete 3.4. pontja által biztosított                       54
véleményezési jogkörében illetékes Ügyrendi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével- a
következőket rendeli el:

1.§   Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
     önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


   A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

             a) bevételi főösszegét 2 800 793 eFt-ban
             b) kiadási főösszegét 3 364 865 eFt-ban
             c) hiányát 564.072 eFt-ban állapítja meg.

   melyen belül a finanszírozási műveletek bevétele 596.485 eFt, kiadása 694.800 eFt.

   A költségvetés főösszegén belül:
              d) a működési célú bevételeket 2 213 458 e Ft-ban,
              e) a működési célú kiadásokat 2 386 903 e Ft-ban,
              f) 2010. évi működési pénzmaradványt 85 731 e Ft-ban
              g) 2010. évi likviditási hitel visszafizetést 446 805 eFt-ban
              h) a működési forráshiányt 173 445 e Ft-ban állapítja meg.

             i) A felhalmozási célú bevételeket 501 604 e Ft-ban,
             j) a felhalmozási kiadásokat 531 157 e Ft-ban,
             k) a felhalmozási forráshiányt 29 553e Ft-ban állapítja meg. „


2. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
  önkormányzati rendelet 7. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:                     „Tartalékok

   Az önkormányzat a 2011. évi költségvetés tartalékát a 9. sz. melléklet szerinti
   részletezésben 3 531 e Ft általános tartalékkal és 41 101 e Ft céltartalékkal hagyja jóvá.„


3. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés
   vitelének szabályairól szóló 7/2011. (II.14.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a
   következő rendelkezés lép:


   „A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a 10. melléklet szerint
   0 Ft bevételi és kiadási előirányzattal hagyja jóvá. A Ruszin Kisebbségi
   Önkormányzat 2011. évi költségvetését a 11. sz. melléklet szerint 210 e Ft bevételi és
   kiadási előirányzattal hagyja jóvá.„                        55
4. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II.14.)
  önkormányzati rendelet 1.3.4.5.6.7.8.9.10.13. melléklete helyébe e rendelet 1.2.3.4.5.6.
  7.8.9.10 melléklete lép.


5. § (1) Ez a rendelet 2011. június 28. napján lép hatályba.
   (2) Ez a rendelet 2011. június 29. napján hatályát veszti.


Tiszavasvári, 2011. június 23.     Dr. Fülöp Erik                  Bundáné Badics Ildikó
     polgármester                      jegyző


  A rendelet kihirdetve: 2011. június 27-én                  Bundáné Badics Ildikó
                     jegyző
                       56
57
                                                                           3. melléklet
                                                                     a 22/2011.(VI.27.) önk. rendelethez
                               Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
                             bevételi és kiadási előirányzata szakfeladatonként
                                                                                             adatok: eFt-
                                                                                                 ban
Szakfeladat megnevezése                            BEVÉTELEK                               KIADÁSOK
                           Műk.    Felhalm.   Tám.   Értékp.    Pénzf.  2011. év   Műk.    Felhalm.  Tám.     Hitel    Pénzf.   2011. év
                                             hitel,
                           bev.     bev.    pe.átv.  kölcs.    n.bev.  bevételei  kiadások   kiad.   pe.átad.          n. kiad.  kiadásai
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                  230 911         4 394   235 305               12 439                  12 439
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése                                   0   25 108          690                  25 798
Talaj és talajvíz szennyeződésmentesítése        9 708         70 300               80 008   78 466                             78 466
Lakó- és nem lakóépület építés                0      0  70 559       0   6 631   77 190      0   98 697       0      0     0    98 697
- Civil Ház kialakítása                            12 596               12 596                   0      0     0       0
Óvodai kazán felújítás                                                 0          2 877                        2 877
- Polg. Hiv. akadálymentesítés                         18 886          6 631   25 517         32 333                       32 333
Központi orvosi ügyelet kialakítása                                                    2 652                        2 652
Váci M. Gimn. energetikai fejl.                        39 077               39 077         60 835                       60 835
Út-autópálya építés-Kerékpárút építés                     32 399               32 399         33 229                       33 229
Egyéb m.n.s. építés-Strand körépület építés       1 250                           1 250          6 250                        6 250
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                        0    4 550                              4 550
Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                      0                6 565                  6 565
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása           525                             525    4 102                              4 102
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                                         0     750                               750
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése       12 340                           12 340   18 093                             18 093
Önkormányzati jogalkotás                                                0    7 111                              7 111
Területi általános végrehajtó igazgatási
tevékenység                                                      0   43 082                             43 082
Önkorm. és többc.kistérs.társulások igazgatási tev.  15 981   15 000    1 600  564 072   135 208  731 861   266 472    2 750    1 558   446 805   44 632    762 217
Települési kisebbségi önk. igazgatási
tevékenysége                                   210                210     210                               210
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés   245 199    1 500                    246 699                                      0
- Helyi adók és bírság                167 199    1 500                    168 699                                      0                                              58
- Gépjárműadó                     70 000                        70 000                                  0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság         8 000                         8 000                                  0
Társ.-i tevékenységekkel összefüggő ter. ig.                                   0               4 500               4 500
- Tűzoltóság támogatása                                             0               3 000               3 000
- Polgárőrség támogatása                                             0               1 000               1 000
Múzeum támogatása                                                                 500                500
Önk. közbesz. elj. lebonyolításával összef. szolg.                                0   3 750                          3 750
Közvilágítás                                                   0   27 500                          27 500
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások         1 000     600             1 600   10 018   10 000    2 500              22 518
Szakfeladat megnevezése                           BEVÉTELEK                             KIADÁSOK
                           Műk.   Felhalm.   Tám.   Értékp.  Pénzf.  2011. év   Műk.   Felhalm.  Tám.    Hitel   Pénzf.   2011. év
                                            hitel,
                           bev.    bev.    pe.átv.  kölcs.  n.bev.  bevételei  kiadások  kiad.   pe.átad.       n. kiad.  kiadásai
Önk., többc. kistérségi társulások elszámolásai   525 753      0  766 175            1 291 928                                  0
- Lak. nem lak. bérleti díja, nem lak.ért.bev.    42 360                         42 360                                  0
- SZJA                        483 393                        483 393                                  0
- Állami támogatás                             766 175             766 175                                  0
Finanszírozási műveletek                                32 413        32 413   18 760             247 995         266 755
Önk. elszámolásai a költségvetési szervekkel                                   0             1 166 716             1 166 716
A polgári védelem ágazati feladatai                      1 531              1 531   3 326                          3 326
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek                                40 000             40 000   51 625          685               52 310
Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység                    70 907             70 907     800   50 303   75 094              126 197
Kábítószer megelőzés programjai                        8 991             8 991                                  0
Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi
ellátás                                     184              184    3 072   1 400   41 718               46 190
Önk. szociális támogatások finanszírozása                  173 500            173 500                                  0
Rendszeres szociális segély                                           0              137 425              137 425
Időskorúak járadéka                                               0               3 900               3 900
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                    0              20 000               20 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás                                   0               1 400               1 400
Ápolási díj alanyi jogon                                             0    2 516        10 484               13 000                                             59
Ápolási díj méltányossági alapon                                    0   523         2 177             2 700
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                   0             25 000             25 000
Óvodáztatási támogatás                                         0             2 000             2 000
Átmeneti segély                                             0             2 400             2 400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                                   0             1 423             1 423
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                               0             3 100             3 100
Közgyógyellátás                                             0             3 500             3 500
Köztemetés                              1 200             1 200             3 000             3 000
Civil szervezetek működési támogatása                                  0             7 602             7 602
Közcélú foglalkoztatás                        33 329            33 329                               0
Közhasznú foglalkoztatás                                        0   339                         339
Versenysport-tevékenység és támogatása                                 0             21 750             21 750
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység   306                        306   3 816                        3 816
Közmunka                               2 827             2 827   2 827                        2 827
Összesen:                    811 062  17 500 1 505 223  596 485  146 233 3 076 503  576 816  202 629  1 557 626  694 800  44 632  3 076 503
- Le: intézményi támogatás                                                   1 166 716           1 166 716
ÖSSZESEN:                    811 062  17 500 1 505 223  596 485  146 233 3 076 503  576 816  202 629  390 910  694 800  44 632  1 909 787
                                         60
61
62
63
64
65
                                     8. melléklet
                                   a 22/2011.(VI.27.)
                                      önk.
                                      rendelethez
           Tiszavasvári Város Önkormányzata
      2011. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok
                                      adatok: eFt-ban

Megnevezés                                Előirányzat

Általános tartalék                                    3 531
Céltartalékok:
- Egyéb tartalék
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék
                                             4
- Önkormányzati létesítmények felújítási kerete F          200
                                             2
 Üdülő Viziközmű Társulati óvadék                  775
                                             1
- Lakásfelújítási Alap F                      004
                                           32
Felhalmozási céltartalék- OTP Optima F               322
Tiszavasvári Középiskola VMG energetikai fejlesztés saját ereje F

- Magánlakások felúj.kerete F                    800
Céltartalékok összesen:                               41 101


Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:                       44 632
                           66
67
68
Tárgy (8.np.):    Előterjesztés a 11/2004. (VI.23) rendelettel jóváhagyott Helyi
           Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításáról.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Csikós László Márk Építési irodavezető

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

A napirenddel kapcsolatosan kérdés és hozzászólás a Képviselő – testület tagjai részéről
nem hangzott el, ezért Dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
             KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
              143/2011. (VI.23.) Kt. számú
                  határozata

     A 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és
              Szabályozási Terv módosításáról


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete


1) Támogatja a 11/2004. (VI.23.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott Helyi Építési
  Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását oly módon, hogy a HÉSZ 20. § 6)
  bekezdésének hatályon kívül helyezésére sor kerüljön.

2) A Rendezési Terv módosításához szükséges dokumentáció elkészítésével a
  NYÍRSÉGTERV Kft-t (4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3., ügyvezető: Dudás Ede
  tervező) bízza meg bruttó 125.000 Ft díj ellenében.

3) Felkéri a polgármestert, hogy a

  -  Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításából eredő feladatokat lássa
    el,

  -  Településtervezési szerződést a megbízott tervezővel írja alá.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

                       69
Tárgy (9. np.):   Előterjesztés a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
          Munkaszervezete TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0001 számú pályázattal
          kapcsolatos kérelméről.
Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:    Girus András osztályvezető
Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára az alábbi módosítással:
  - a 2. pontot és a 3. pont 1. bekezdését javasolja törölni.
  - a 3. pont számozását 2. pontra javasolja módosítani és a 2. bekezdését az alábbiakra
    javasolja változtatni:
    A károkozás lehetőségének kivizsgálása, a személyi felelősség megállapítása
    érdekében minden érintettre kiterjedően, az érintettektől független szakértő által
    lefolytatott vizsgálat végrehajtását, szükség esetén a kártérítési eljárás
    megindítását.
    E pontot 1 új bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
    A vizsgálat során megállapított felelősség arányában kerüljön sor az érintettek
    általi kártérítése.
  - a 4. pontot javasolja 3. pontra módosítani, azon belül a 3. hivatkozást 2-re.

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1
tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy egyeztetett a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének
elnökével, aki azt kérte, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete legyen
az előterjesztésben feltüntetett vizsgálat lefolytatója, mivel már volt korábban hasonló eset, és
akkor is az adott önkormányzat képviselő - testülete folytatta le a vizsgálatot.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy egyetért a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatában foglaltakkal.

Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy az intézményt nem fogja-e terhelni fizetési kötelezettség, mivel az nem
biztos, hogy ki tudja gazdálkodni a kifizetendő összeget.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy a cél, hogy megállapítsák a személyi felelősséget, és vissza fog kerülni a
kérdés a Képviselő-testület elé. Hozzátette, hogy nem az intézmény dolgozóira akarják
ráterhelni a fizetési kötelezettséget. Arról is tájékoztatott, hogyha meg van a vizsgálat
eredménye, a Kistérségi Tanács ülése fog dönteni, mint munkáltató a Képviselő-testület
javaslata alapján.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt mondta, hogy a módosító javaslat szerint a polgármestert kéri fel a Képviselő-testület
arra, hogy folytassa le a napirendben szereplő vizsgálatot.

                        70
Mivel a naprendi ponttal kapcsolatban kérdés és hozzászólás nem hangzott el Dr. Fülöp
Erik polgármester a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Pénzügyi Bizottság módosító indítványát elfogadta.

Ezután dr. Fülöp Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

              Tiszavasvári Város Önkormányzata
                 Képviselő-testületének
                 144/2011.(VI.23.) Kt. sz.
                    határozata

a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0001
              számú pályázattal kapcsolatos kérelméről

  Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Többcélú
  Kistérségi Társulás Munkaszervezete kérelmével kapcsolatban az alábbiakról határoz.

  1. Az önkormányzat költségvetése terhére sem a kérelemben sem az ellenőrzési
   jelentésben foglaltak szerint nem kíván kifizetést teljesíteni.

  2. Felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést az alábbiak végrehajtására:

     -  A károkozás lehetőségének kivizsgálása, a személyi felelősség megállapítása
       érdekében minden érintettre kiterjedően, az érintettektől független szakértő
       által lefolytatott vizsgálat végrehajtását, szükség esetén a kártérítési eljárás
       megindítását.
     -  A vizsgálat során megállapított felelősség arányában kerüljön sor az érintettek
       általi kártérítésre.

  3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtásáról tájékoztassa
   Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületét.
Határidő: azonnal            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                       71
Tárgy: (10. np.):  Előterjesztés az egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok
           fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről
Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemények:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága napirendjéről az előterjesztés
levételre került, ezért arról nem hozott határozatot.

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára.

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága az egyes szociális és
gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges intézkedések megtételéről
szóló szóbeli tájékoztatást tudomásul vette, de nem foglalt benne állást.

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Arról tájékoztatott, hogy a kistérségi tanácsülésen elvi döntés született a térségi jellegű
feladatokról, és a Tanács egyhangúan támogatta az előterjesztésben szereplő lehetőséget a
feladatok átadásáról, azonban hozzátette, hogy ehhez szükséges lenne minden egyes
Kistérségi Tanács tagönkormányzat Képviselő-testületének támogató döntésére. Hozzátette
azt is, hogy amennyiben ezen döntések meghozatala nem történne meg megfelelő időben,
akkor ez a Kistérségi Tanács döntésétől függően nemleges döntést eredményezhetne a
kérdésben, és ebben az esetben a testületnek újból döntést kellene hoznia a kérdésben. Azt is
mondta, hogy a kérdéskörben már lefolytattak egyeztetéseket a városban lévő érintett
intézmények vezetőivel, továbbá Tiszalök és Rakamaz települések polgármestereivel, akikkel
ő egyetértett abban, hogy amennyiben kistérségi szinten nem valósulhat meg a feladatátadás,
mivel nem minden kistérségi önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, a három város
együttesen tesz lépéseket a feladatok átadása érdekében. Megjegyezte, hogy ezen utóbbi
esetben az előterjesztés újra a testület elé kerülne még 2011. július 1. előtt.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy az orvosi ügyelet ellátása nem kerülne-e át, mivel ez a feladat is a
SZESZK-hez tartozik.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt mondta, hogy csak a szociális-és gyermekvédelmi feladatok átadásáról van szó az
előterjesztésben.

Mivel további kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatosan nem volt, ezért Dr. Fülöp
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:


                       72
          TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
              145/2011. (VI.23.) Kt. számú
                  határozata
 Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához szükséges
               intézkedések megtételéről
  1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális ellátásokról szóló
   1993. évi III. tv. 120. § -a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
   szóló 1997. évi XXXI. tv. 97. §-a felhatalmazása alapján – dönt arról, hogy a jelenleg
   Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő alábbi intézmény
   fenntartását és folyamatos működtetését, valamint ezen intézmény által nyújtott
   szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtását más nem állami fenntartóval
   kötendő vagyonkezelési és ellátási szerződés útján kívánja biztosítani:
   TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja
   TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje
  2. A képviselő-testület a mellékelt vagyonkezelési és ellátási szerződés tervezetet
   valamint az ehhez kapcsolódó pályázati kiírást elfogadja, és az abban foglaltaknak
   megfelelően a tulajdonában lévő

    3110 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz. alatti ingatlan
    820 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 87. sz. alatti ingatlan
    2291/16 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz. alatti ingatlan
    1550 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti ingatlan
    2291/15 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 21. sz. alatti ingatlan
    2283/1 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg u. 10 sz. alatti
    ingatlanokat határozatlan időre a mellékelt szerződésben foglalt feltételekkel
    használatba adja. A vagyonkezelői jog ellenértéke a szociális és gyermekvédelmi
    feladat ellátása és a szerződés tervezet hatására az önkormányzatnál keletkező
    kötelezettség-csökkenés.

  3. Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt szerződést írja alá.
  4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás helyben szokásos módon történő
   közzétételéről gondoskodjon.


Határidő:                            Felelős: Dr. Fülöp Erik
  1. pont esetében: azonnal                       polgármester
  2. pont esetében: azonnal, ill. esedékességkor
  3. pont esetében: esedékességkor
  4. pont esetében: azonnal
                       73
                          1. melléklet a 145/2011(VI.23.) Kt. számú
                                         határozathoz


                                     a …./2011. (VI. 16.)
                                    társulási határozathoz


                 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: TITKIT) - a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 120. § -a és a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 97. §-a
felhatalmazása alapján – döntött arról, hogy a jelenleg Tiszavasvári Többcélú Kistérségi
Társulás fenntartásában lévő alábbi intézmények

     TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja
     TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje
     TITKIT Tiszalöki Idősek Gondozó Központja
     TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja
     TITKIT Rakamazi Gondozási Központja
     TITKIT Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata

fenntartását és folyamatos működtetését, valamint ezen intézmény által nyújtott szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatások nyújtását más nem állami fenntartóval kötendő
vagyonkezelési és ellátási szerződés útján kívánja biztosítani, a jelen pályázati felhívás
melléklete szerinti vagyonkezelési és ellátási szerződés tervezetben (a továbbiakban:
szerződés tervezet) részletezettek szerint. Ezzel összefüggésben a szerződés tervezet útján
ellátandó kötelező önkormányzati feladathoz biztosítja az intézmények fenntartói jogát és a
közfeladat ellátásához szükséges ingatlan és ingó vagyonelemeket, azok vagyonkezelői jogát,
melynek érdekében

               nyilvános pályázatot

ír ki.


1. A vagyonkezelő jogosult a kezelésébe kerülő vagyon hasznosítására, amennyiben az nem
  sérti vagy veszélyezteti a feladat-ellátási kötelezettségei teljesítését.

2. A pályázat nyertese, mint vagyonkezelő az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII.
  törvény és az Szt., valamint a Gyvt. alapján köteles a szociális és a gyermekvédelmi
  intézmények fenntartójaként közfeladat ellátójaként a szükséges engedélyeket beszerezni,
  a jogszabályi feltételeket teljesíteni.

3. A vagyonkezelői jog határozatlan időre szól.

4. A vagyonkezelői jog ellenértéke a szociális és gyermekvédelmi feladat ellátása és a
  szerződés tervezet hatására az önkormányzatnál keletkező kötelezettség-csökkenés.

5. A vagyonkezelői jog tartalmát részletesen a szerződés tervezet tartalmazza.

                       74
6. A pályázathoz mellékelni kell:

  -  nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezet nem áll csőd-, felszámolási eljárás, vagy
    végelszámolás alatt, nincs lejárt esedékességű adó- vagy vámhatóságnál nyilvántartott
    végrehajtható adó, illeték, vám-, vagy társadalombiztosítási tartozása,
  -  egyházi fenntartó pályázata esetén az egyházi jogállás igazolására hivatott
    dokumentumot.

7. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa fenntartja magának a jogot, hogy a
  pályázatot bármikor indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy visszavonja.

A pályázatokat írásban a mellékletekkel együtt 2011. június 28-án 15 órájáig kell leadni Dr.
Fülöp Erik, a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke hivatali helyiségében (4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. I. em. 103. iroda)                  Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
                       75
                      2. melléklet a 145/2011.(VI.23.) Kt. számú határozathoz  VAGYONKEZELÉSI ÉS ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről
Név:            Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás
Rövidített név:      TITKIT
Székhely:         4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Levelezési cím:      4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Képviseli:         Farkas Ernő a Társulás elnöke
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Adószáma:         15445706-2-15
a továbbiakban: Átadó
másrészről
Név:            ……………………………………………………
Székhely:         ……………………………………………………
Levelezési cím:      ……………………………………………………
Képviseli:         ……………………………………………………
Számlavezető pénzintézete: ……………………………………………………
Bankszámlaszám:      ……………………………………………………
Adószám:          ……………………………………………………
Telefonszám:        ……………………………………………………
email cím:         ……………………………………………………

a továbbiakban: Átvevő, és a vagyon tekintetében Vagyonkezelő

valamint, az átadásra kerülő szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló vagyon
tulajdonjogával rendelkezőként és a szolgáltatások biztosítására kötelezettként,
valamint az egyes szolgáltatásokat önként vállalóként

   Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
   adószám: 15404761-2-15 Képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester)
   Rakamaz Város Önkormányzata (székhelye: 4465 Rakamaz, Szent I. u. 116.
   adószám: ………………….Képviseli:            alpolgármester)
   Tiszalök Város Önkormányzata (székhelye: 4450 Tiszalök Kossuth u. 67. adószám:
   …………..……Képviseli: Gömze Sándor polgármester)
   Tiszadob Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.
   adószám: ………………………Képviseli: Bán György polgármester)
   Tiszanagyfalu Község Önkormányzata (székhelye: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u.
   43. adószám: ……………………Képviseli: Kemecsei László polgármester)
   Tiszadada Község Önkormányzata (székhelye: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.
   adószám: ……………………………………..Képviseli: Mizser Zsolt polgármester)
   Tímár Község Önkormányzata (székhelye: 4466 Tímár, Szabadság u. 100. adószám:
   ………………………………..Képviseli: Türk János polgármester)
   Szabolcs Község Önkormányzata (székhelye: 4467 Szabolcs, Petőfi u. 6. adószám:
   …………………….Képviseli: Csegei László polgármester)


                     76
     Szorgalmatos Község Önkormányzata (székhelye: 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u.
     18/a  adószám:  ……………………………………Képviseli:          Takács  Pálné
     polgármester)
     Tiszaeszlár Község Önkormányzata (székhelye: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.
     adószám: ………………………………………………….Képviseli: Nagy Tibor
     polgármester)

a továbbiakban: önkormányzatok,

között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint:

                   PRAEAMBULUM
Jelen szerződéssel Átadó átadja, Átvevő pedig átveszi a TITKIT által fenntartott alábbi
szociális és gyermekvédelmi intézmények:
     TITKIT Tiszavasvári Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja
     TITKIT Tiszavasvári Bölcsődéje
     TITKIT Tiszalöki Idősek Gondozó Központja
     TITKIT Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja
     TITKIT Rakamazi Gondozási Központja
     TITKIT Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
fenntartói és vagyonkezelői jogát határozatlan időre.
A fenntartói és vagyonkezelői jog átadásának, átvételének időpontja az egyes
intézmények működési engedélye jogerőre emelkedése napja.
Az Önkormányzatok és Átvevő – annak figyelembe vételével, hogy a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban : Szt.) 120. §-a, valamint a
gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban:
Gyvt.) 97. § (1) bekezdése alapján a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást az
önkormányzat Vagyonkezelői fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja -
kölcsönösen deklarálják a gyermekvédelmi feladatok kiemelt társadalmi jelentőségét, úgy
határoznak, hogy a TITKIT által fenntartott fent megjelölt szociális és gyermekvédelmi
intézmények által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását a
Vagyonkezelő gondjaira bízzák és a szociális feladatok ellátását összehangolják, e feladatok
ellátása során együttműködnek. Együttműködésükről jelen okiratot, mint ellátási szerződést
kiállítják.
Jelen szerződés a kötelező önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok tekintetében
ellátási szerződésnek, míg a nem kötelező feladatok tekintetében külön megállapodásnak
minősül.
Átadó, átvevő és az Önkormányzatok előrebocsájtják, hogy a Magyar Köztársaság Legfelsőbb
Bírósága Kfv. VI. 39. 015/2010/7. számú eseti döntését megvizsgálták és értékelték, így jelen
ellátási szerződés egyben vagyonkezelési szerződés is. Átadó, Átvevő rögzítik, hogy a jelen
szerződés 1. számú pontjában szereplő ingatlanok és ahhoz kapcsolódó ingóságok tárgyában a
TITKIT az Ötv. 80/A. § (4) bekezdése alapján és az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (Áht.) 105/A – 105/D. §§ alapján a feladatellátással együttes nyilvános
pályázatot írt ki, melynek eredményeképpen köttetik jelen szerződés.

1.  A szerződés tárgya1
1.1. Átadó és átvevő és az Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az átvevő ellátja a
Tiszavasvári kistérséghez tartozó önkormányzatok kötelező és nem kötelező, önként vállalt
szociális és gyermekvédelmi feladatait, melyek intézményi bontásban az alábbiak:

1
  Szt. 121. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom.
                         77
  Intézmény     Szolgáltatás      Ellátási hely    Férőhely       Ellátási terület
           családsegítés

TITKIT Tiszadobi    étkeztetés
 Családsegítő és     házi     4456 Tiszadob, Andrássy
          segítségnyújtás                42 fő    Tiszavasvári kistérség területe
 Gyermekjóléti                u. 35. sz.
  Szolgálata    idősek klubja                 20 fő
           gyermekjóléti
           szolgáltatás
                     4440 Tiszavasvári,
           gyermekjóléti     Hősök u. 38. sz.,         Tiszavasvári Város és Tiszanagyfalu
           szolgáltatás    4463 Tiszanagyfalu,          község közigazgatási területe
                     Kossuth u. 80. sz.
          idősek otthona    4440 Tiszavasvári,           Magyarország egész területe
                     Vasvári Pál u. 87. sz.  122 fő
           fogyatékos
            személyek     4440 Tiszavasvári,           Magyarország egész területe
            otthona     Vasvári Pál u. 87. sz.  98 fő
           idősek klubja    4440 Tiszavasvári,         Tiszavasvári Város Közigazgatási
          (nappali ellátás)   Hősök u. 38. sz.    30 fő          területe
                     4440 Tiszavasvári,
                                       Tiszavasvári Város Közigazgatási
                      Hősök u. 38. sz.,
            étkeztetés                       területe, Tímár és Tiszanagyfalu
                     4463 Tiszanagyfalu,
                                        Községek közigazgatási területe
                     Kossuth u. 80. sz.
                     4440 Tiszavasvári,
                      Hősök u. 38. sz.,
                                       Tiszavasvári Város Közigazgatási
                    4466 Tímár, Szabadság
           családsegítés                       területe, Tímár és Tiszanagyfalu
                       u. 45. sz.,
                                        Községek közigazgatási területe
                     4463 Tiszanagyfalu,
                     Kossuth u. 80. sz.

                                       Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz
                     4440 Tiszavasvári,
                                        Városok, valamint Tiszaeszlár,
             házi       Hősök u. 38. sz.,
                                  45 fő   Tiszadada, Tiszadob, Tímár, Szabolcs
TITKIT Szociális  segítségnyújtás   4466 Tímár, Szabadság
                                         és Szorgalmatos Községek
és Egészségügyi                u. 45. sz.
                                           közigazgatási területe
  Szolgáltató
  Központja
                                       Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz
          jelzőrendszeres
                                        Városok, valamint Tiszaeszlár,
             házi      4440 Tiszavasvári,
                                         Tiszadada, Tiszadob, Tímár,
          segítségnyújtás    Hősök u. 38. sz.
                                       Tiszanagyfalu, Szabolcs Községek
          178 db készülék
                                          közigazgatási területe

                     4440 Tiszavasvári,
                     Hősök u. 38. sz.,
            közösségi
                   4456 Tiszadob, Andrássy
            pszichiátriai                      Tiszavasvári kistérség területe
                       u. 35. sz,
             ellátás
                    4465 Rakamaz, Dózsa
                      Gy. u. 7/a. sz.
                     4440 Tiszavasvári,
                     Hősök u. 38. sz.,
                                        Tiszavasvári, Tiszalök Városok,
            támogató    4456 Tiszadada, József
                                       Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos
            szolgáltatás    Attila u. 4. sz.
                                        Községek közigazgatási területe
                     4440 Tiszavasvári,
                     Kabay J. u. 23. sz.
           idősek klubja   4463 Tiszanagyfalu,    25 fő   Tiszanagyfalu Község közigazgatási
          (nappali ellátás)  Kossuth u. 80. sz.                területe
              házi     4463 Tiszanagyfalu,         Tiszanagyfalu Község közigazgatási
           segítségnyújtás   Kossuth u. 80. sz.    18 fő          területe
          szenvedélybetegek   4440 Tiszavasvári,
             otthona    Vasvári Pál u. 110. sz.   10 fő      Tiszavasvári Kistérség
                             78
                                      Tiszavasvári, Tiszalök, Rakamaz
           időskorúak     4440 Tiszavasvári,        Városok, Tiszadob, Tiszadada,
                                 10 fő
           gondozóháza     Kabay J. u. 21. sz.       Tiszanagyfalu, Tímár és Szabolcs
                                      Községek közigazgatási területe

          családok átmeneti   4440 Tiszavasvári,
            otthona      Kabay J. u. 23. sz.        Magyarország egész területe
           idősek otthona               31 fő    Magyarország egész területe
           idősek klubja
TITKIT Tiszalöki  (nappali ellátás)              10 fő  Tiszalök Város közigazgatási területe
Idősek Gondozó
  központja      étkeztetés
                    4450 Tiszalök, Kossuth      Tiszalök Város közigazgatási területe
             házi        u. 68. sz.
          segítségnyújtás               27 fő  Tiszalök Város közigazgatási területe
TITKIT Tiszalöki   gyermekjóléti
  Szociális     szolgáltatás   4450 Tiszalök, Kossuth       Tiszavasvári kistérség területe
  Szolgáltató                u. 79. sz.
  Központja     családsegítés                     Tiszavasvári kistérség területe

                                     Tiszavasvári, Rakamaz Városok,
           gyermekek
  TITKIT                                 valamint Tiszaeszlár, Tiszadada,
           napközbeni     4440 Tiszavasvári,
 Tiszavasvári                          72 fő   Tiszadob, Tímár, Tiszanagyfalu,
            ellátása     Vöröshadsereg 10. sz.
  Bölcsődéje                               Szabolcs, Szorgalmatos Községek
           (bölcsőde)
                                        közigazgatási területe

          idősek otthona                39 fő    Magyarország egész területe
           idősek klubja
                                 20 fő
          (nappali ellátás)                  Rakamaz Város közigazgatási területe
                    4465 Rakamaz, Arany J.
             házi        u. 108. sz.        Rakamaz Város és Szabolcs Község
                                 37 fő
          segítségnyújtás                      közigazgatási területe
           családsegítés    4465 Rakamaz, Dózsa       Rakamaz Város és Szabolcs Község
TITKIT Rakamazi               Gy. u. 7/a sz.          közigazgatási területe
  Gondozási              4465 Rakamaz, Bocskai.
  Központja      étkeztetés                    Rakamaz Város közigazgatási területe
                       u. 55/a sz.
           gyermekjóléti    4465 Rakamaz, Dózsa       Rakamaz Város és Szabolcs Község
           szolgáltatás      Gy. u. 7/a sz.          közigazgatási területe
           gyermekek
            átmeneti
                     4465 Rakamaz, Dózsa
           gondozása                 3 fő  Rakamaz Város közigazgatási területe
                       Gy. u. 7/a sz.
          (önálló helyettes
          szülői ellátás)
A fenti táblázat az Önkormányzatok nem kötelező feladatait vastag, dőlt betűvel
kiemelten tartalmazza.
1. 2. A jelenleg az Átadó használatában, de Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában
lévő feladatellátást szolgáló alábbi ingatlanok és annak felépítményei használati joga a
fenntartói jog átadásával együtt határozatlan időre átadásra kerül Átvevő részére:
    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4456 Tiszadob, Andrássy u. 35. sz. alatti ingatlan

    3110 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz. alatti ingatlan

    820 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 87. sz. alatti ingatlan

    2291/16 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz. alatti ingatlan

    1550 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 110. sz. alatti ingatlan

    2291/15 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 21. sz. alatti ingatlan


                             79
    2283/1 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg u. 10 sz. alatti
    ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth u. 80. sz. alatti
    ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4466 Tímár, Szabadság u. 45. sz. alatti ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4465 Rakamaz, Dózsa Gy. u. 7/a sz. alatti ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4465 Rakamaz, Arany J. u. 108. sz. alatti ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4465 Rakamaz, Bocskai u. 55/a sz. alatti ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4456 Tiszadada, József A. u. 4. sz. alatti ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4450 Tiszalök, Kossuth u. 68. sz. alatti ingatlan

    ……………..hrsz-ú, a valóságban 4450 Tiszalök, Kossuth u. 79. sz. alatti ingatlan

Vagyonkezelő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – jogosult a kötelező önkormányzati
feladatokat is magában foglaló feladatai ellátására alvállalkozók, egyéb közreműködők
foglalkoztatására. Az alvállalkozók, egyéb közreműködők e tevékenységük vonatkozásában a
vagyonkezeléssel érintett vagyon birtoklásában és használatában a Vagyonkezelő által előírt
korlátozásokat kötelesek szem előtt tartani.2
2.   Feladatellátás módjának meghatározása3
2.1. Átvevő nyilatkozik, miszerint a szerződésben meghatározott szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelményeket,
nyilvántartási kötelezettségeket betartja, illetve felhívja az érintettek figyelmét az Átvevővel,
és intézménnyel történő betartatására.
2.2. Az átadott feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételeket a TITKIT az Átvevő
részére, a szerződés időtartamára a következők szerint biztosítja:
    2.2.1. a szociális feladatok ellátásához szükséges 1. 2. pontban jelölt ingatlanokat, az
ingatlanokban található, valamint a feladatok ellátásához egyébként szükséges nagy- és kis
értékű tárgyi eszközökkel együtt, leltár szerint az Átvevő, egyben Vagyonkezelő részére e
vagyonkezelési szerződés keretében vagyonkezelésbe átadja.
Az ingatlanokat és a leltár szerinti ingóságokat a szerződés megkötendő melléklete
tartalmazza. A mellékletek, mint tételes jegyzékek részletesen tartalmazzák a
vagyonkezelésbe adott vagyon megjelölését a TITKIT számviteli nyilvántartásaival
megegyező értéken.4
Átadó a feladatok ellátásához szükséges gépjárműveket jegyzőkönyvben rögzített
kilométerállással adja át, a gépjárművekkel kapcsolatos biztosítások átírásáról az átadás
időpontjára gondoskodik.
Átvevő a TITKIT Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja keretében működtetett a
szerződéskötés időpontjában a TITKIT tulajdonában lévő - a tiszadadai támogató szolgálat
által használat – Opel Vivaro típusú gépjármű működtetési kötelezettségét Átadótól átvállalja
és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása
szükséges, valamint hogy a gépjárművel kapcsolatos monitoring jelentés Átadó
kötelezettsége.
2
 Áht. 105/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom.
3
 Szt. 121. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kötelező tartalom.
4
 Áht. 105/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kötelező tartalom.
                        80
    2.2.2. Átvevőt, egyben vagyonkezelőt a vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak
vonatkozásában vagyonkezelési jog illeti meg. Az ingatlanokon fennálló vagyonkezelési jog
megszerzéséhez annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzése is szükséges. Az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéshez szükséges és az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény és e törvény végrehajtásáról szóló 109/1997.(XII.29.) FVM rendelet szerinti – a
vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat kiállítására – ha a
vagyonkezelési jog bejegyzésére jelen okirat alapján nem kerülne sor – Átadó és Átvevő
kötelezettséget vállalnak.
    2.2.3. Átvevő, egyben vagyonkezelő a vagyonkezelési joga hatálya alatt a
vagyonkezelésbe adott vagyonnal a feladat ellátása érdekében – a jogszabályok adta keretek
között és a jó gazda gondosságával – szabadon gazdálkodik és vállalkozik. Egyéb – nem a
feladat ellátása érdekében történő – vállalkozás csak a feladat ellátásának biztonsága feltétlen
szem előtt tartása mellett – a feladat veszélyeztetése nélkül – történhet.5
    2.2.4. Átvevő a működési engedélyekben az engedélyező hatóságok által előírt, a
személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó fejlesztési kötelezettségek megvalósítását vállalja.
Átadó és átvevő a vagyonkezelésbe adott vagyonnal összefüggésben eredményességi
elvárásokat nem támasztanak, eredményességi előírásokat nem fektetnek le.6
2.3. Az 1. pontban foglalt feladatokkal összefüggésben az Átvevő, egyben Vagyonkezelő
vállalja, hogy a szociális és gyermekvédelmi tevékenység ellátásához szükséges engedélyeket
megszerzi, az ehhez szükséges kérelmeket, a szerződés aláírását követően haladéktalanul
benyújtja az illetékes hatóságokhoz.
Átvevő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéről – az Szt. 94/B. §
(3) bekezdésében foglalt kivételekkel – az intézményfenntartó vagy az általa megbízott
személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli megállapodást köt az Szt.
94/D. § alapján.
Az Átvevő és az ellátást igénylő – vagy törvényes képviselője – között kötendő megállapodás
tartalmazza az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam
megjelölését), az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, a személyi
térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, egyszeri hozzájárulás
megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét, továbbá az annak
beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat kezdetének
időpontját, megszüntetésének módjait.
A személyi térítési díj elengedése egyedi kérelem alapján és a fenntartó diszkrecionális
jogkörben hozott – jogorvoslattal nem támadható – döntése alapján és az ilyen döntésben
foglalt mértékben, módon lehetséges; a személyi térítési díj elengedése iránti kérelem bármely
jogosult által bármikor előterjeszthető, azonban az Átvevő az ilyen kérelmekre, elintézési
módjukra szabályzatot bocsájthat ki.7
Az ellátási szerződés megkötése azt a célt szolgálja, hogy az Átvevő a lehetőségeihez képest a
feladatokat a maga teljességében ellássa a szerződések szerinti tartalommal, de e cél nem
eredményezi az egyes Önkormányzatoknak a feladatai alóli teljes mentesülést, különösen nem
azon személy(ek) tekintetében, aki(k) nem kívánjá(k) a nem állami szerv szolgáltatását
igénybe venni.
2.4. Az Átvevő vállalja, hogy az Szt. és Gyvt., továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SzCsM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és egyéb szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai


5
 Áht. 105/B. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kötelező tartalom.
6
 Áht. 105/B. § (1) bekezdés j) pontja szerinti kötelező tartalom.
7
 Szt. 121. § (2) bekezdés d) pontja szerinti kötelező tartalom.
                       81
előírások szerint látja el az átvett feladatokat figyelemmel a Gyvt. 9. §. (1) bekezdés d)
pontjára is.
2.5. Az Átvevő, egyben Vagyonkezelő vállalja továbbá, hogy a vagyonkezelési jog hatálya
alatt gondoskodik a vagyonkezelésbe vett vagyon karbantartásáról és a működéshez – a
feladatellátáshoz – szükséges mértékű pótlásáról, különösen az ingatlanokon és
ingatlanrészeken szükségessé váló karbantartási és javítási munkák saját költségen történő
elvégeztetéséről. Vállalja, hogy a feladatok ellátásához kapcsolódó bevételeiben megtérülő
értékcsökkenésnek megfelelő tartalékot képez a vagyon felújítására, pótlására. A bevételek
között ilyen esetben a 4.6. alapján számított önkormányzati támogatás összegét figyelmen
kívül kell hagyni. Az Átadó és Átvevő rögzítik, hogy az Átvevő olyan közfeladatot lát el,
amely után bevételeinek több mint fele az államháztartás alrendszereiből származik.
A tartalékképzés módját és mértékét, annak szabályszerűségét az Átadó és Átvevő évente
felülvizsgálják.
2.6. Az ellátási szerződés időtartamára az Átvevő, egyben Vagyonkezelő a szociális és
gyermekvédelmi intézményekben a közüzemi mérők átírásáról gondoskodik jelen szerződés
hatályba lépésétől számított 8 napon belül, de a hatályba lépés napjáig visszamenőlegesen,
mely alapján fizeti meg a közüzemi költségeket. A kifizetett közüzemi számlákról és
átutalásokról, a kifizetéstől számított 10 napon belül másolatot küld a tulajdonos
önkormányzatok és a TITKIT részére. Az épületek használatba vételekor Átadó és Átvevő
jegyzőkönyvet vesznek fel a mérőórák állásáról.
2.7. Az Átvevő, egyben Vagyonkezelő gondoskodik továbbá a tárgyi eszközök
karbantartásáról, elhasználódásuk esetén azok pótlásáról akként, hogy azok a szerződés
megszűnése esetén a leltár szerinti mennyiségben és az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzített minőségben kerüljenek az önkormányzatok részére visszaadásra, figyelemmel
azonban jelen szerződés 2.5. alpontjában foglaltakra. Az előbbiekkel összefüggésben Átvevő,
egyben Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megszűnésekor
visszapótolja a 100 ezer forint beszerzési értéket meghaladó értékű eszközöket.

3.   Munkajogi megállapodások
3.1. Átadó és Átvevő megállapítják, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény 85/A. § (1) bekezdés b) pontja értelmében jelen szerződés megkötése
mindazon közalkalmazottak/munkavállalók tekintetében a munkáltató személyében
bekövetkezett jogutódlásnak minősül, akik az Átvevő által fenntartott intézménynél is
folytatják a munkájukat.
3.2. Az intézmények alkalmazottainak foglalkoztatására a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvényben és a Gyvt. 145. § (3) bekezdésében szabályozottakra figyelemmel
kerül sor.
3.3. Az Átadó a megszüntetendő, illetőleg átalakítandó intézményekben foglalkoztatott
közalkalmazottak/munkavállalók hozzájárulásával az Átvevő rendelkezésére bocsátják az
átvételre kerülő közalkalmazottak/munkavállalók besorolására és pótlékára vonatkozó
személyre szabott információkat azon közalkalmazottak/munkavállalók esetén, akik
előzetesen úgy nyilatkoztak, hogy tovább foglalkoztatásukhoz hozzájárulnak, vagy azt
kívánják.
3.4. Az Átadó vállalja, hogy legkésőbb a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg írásban
tájékoztatja az Átvevőt a nála jogviszonyban állók és a továbbfoglalkoztatást vállalókra
vonatkozóan a végkielégítésre és a felmentésre jogosító szolgálati időkről, személyenkénti
bontásban. Az erről szóló dokumentumokat az Átvevő rendelkezésére bocsátja.
3.5. Az Átadó és Átvevő rögzítik, hogy az Átvevő rendelkezésére bocsátott információkra,
azok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.
3.6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-a szerint
kell megállapítani azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és

                      82
illetményrendszerét, akik a munkáltatói jogutódlás következtében az Átvevő, illetőleg
intézményei állományába kerülnek azzal, hogy e rendelkezésektől akkor lehet eltérni, ha azzal
a munkavállaló kizárólag előnyt szerez.
3.7. Az Átvevő kijelenti, hogy az intézmények dolgozóit, és a szolgáltatásokat igénybe
vevőket vallásuktól, meggyőződésüktől és azok kinyilvánításától, ill. gyakorlásától
függetlenül azonos elbírálásban részesítik.
3.8. Az Átadó és az Átvevő megállapodnak abban, hogy az egyházi szociális intézmények
vezetőit a jelenlegi kistérségi intézmények vezetőiként átveszi. A vezetők megbízására a Kjt.
rendelkezései irányadóak. Az intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói ügyekben az
Átadót véleményezési jog illeti meg.

4.   Finanszírozás8
4.1. Átvevő az ellátási szerződések teljesítése során a feladatfinanszírozáshoz biztosított
normatív az esetleges további kiegészítő költségvetési támogatásokat, a feladatok ellátásához
szorosan kapcsolható – úgynevezett intézményi – bevételeket és saját forrásait használja fel.
4.2. Az Átvevőnek a külön jogszabályban meghatározott, és az általa fenntartott
intézmények működéséhez biztosított normatív állami hozzájárulás teljes összegét át kell
adnia azon intézmények részére, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
4.3. Átvevő a feladatok szakszerű teljesítésének veszélyeztetése nélkül jogosult a jelen
szerződés alapján az Átadótól átveendő eszközök használatára, elsősorban az intézményi
bevételek növelése érdekében.
4.4. Önkormányzati támogatás iránt igény az adott intézmény székhelye szerinti
önkormányzatnál, akkor terjeszthető elő, ha az Átvevő által átvett önkormányzati feladatok
ellátására az állami és a kiegészítő normatíva, valamint az intézményi saját, és egyéb bevételi
források együttes összege nem elégséges. Ilyen esetben a jelen szerződésben felsorolt
valamennyi feladat egy tekintet alá esik, azaz összességében (minden feladatot
egybeszámítva) kell megfeleltetni a feladatellátás költségeit a feladatellátás bevételeinek. A
székhely szerinti önkormányzat az ellátottak száma arányában megtérítési igénnyel élhet azon
önkormányzatok felé, amelyek területén lévő ellátottak a székhely szerinti önkormányzat
intézménye szolgáltatását igénybe veszik.
4.5. A feladat ellátáshoz igényelt központi költségvetési forrásokkal történő elszámolás és
egyéb eljárási kérdések, határidők a jogszabályok szerint alakulnak, míg az esetleges
önkormányzati támogatás elszámolása az azt biztosító támogatási szerződés szerint történik.
4.6. A 4.1-4.5. alpontokban foglalt finanszírozási alapvetések részletes kibontása – ezáltal
a szerződő felek kötelezettségeinek ismertetése – az alábbiak szerint történik:
a)   Az Átadó és az Átvevő a szerződés éves felülvizsgálatának szempontjait, az esetleges
önkormányzati költségvetési támogatás indokolt mértékének megállapítása érdekében az
alábbi elveket és eljárás rendet állapítják meg:
    aa) A z Átvevő vállalja, hogy adatot szolgáltat:
       aaa) az intézmények kiadásairól és saját bevételeiről az Önkormányzatok
         költségvetési rendelettervezetének összeállításáról szóló mindenkori belső
         előírásaiban foglalt – évente aktualizált – önkormányzati intézmények részére
         kiadott direktíváknak megfelelően;
       aab) a jogszabályok szerinti határidőben és tartalommal a normatív állami
         támogatások, valamint a kiegészítő normatív állami támogatások
         igényléséről, évközi módosításáról, elszámolásáról, jogcímenként, ellátotti
         létszám megjelöléssel.
    ab) Az Átvevő intézményei esetleges tárgyévi önkormányzati költségvetési
       támogatása indokolt mértékének megállapítása - az államháztartásról szóló 1992.
       évi XXXVIII. törvény (Áht.) és jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően - az

8
  Szt. 121. § (2) bekezdés k-m) pontok szerinti kötelező tartalom.
                        83
       Önkormányzatok mindenkori éves költségvetési koncepciójában megfogalmazott
       tervezési elvek alapján történik azzal, hogy az Önkormányzatok vállalják, hogy az
       önkormányzati támogatás megállapításánál az elismert költségek között:
       aba) az intézmények költségvetési kiadásai közül a személyi juttatásokat a
          közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény (Kjt.) szerint
          veszi figyelembe
       abb) a foglalkoztatottak részére fizetendő valamennyi pótlékot a Kjt. szerinti
          minimum szinten veszi figyelembe;
    ac) Az Önkormányzatok vállalják, hogy
       aca) az Önkormányzat éves költségvetési koncepcióját elfogadás után 5 naptári
          napon belül megküldik a Átvevő részére;
       acb) az Átvevő megalapozott támogatási igénye esetén az éves költségvetési
          támogatás tervezett összegét az éves költségvetési rendeletben szerepelteti,
       acc) az Önkormányzat mindenkori hatályos éves költségvetési rendeletében
          elfogadott költségvetési támogatás összegét 4 egyenlő részletben - március
          15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig, valamint november 15-ig – az Átvevő
          által megjelölt számlaszámra átutalja.
       acd) az önkormányzati támogatás nem eredményezhet negatív diszkriminációt
          vagy kedvezőtlenebb gondozási-nevelési és/vagy gazdálkodási státuszt az
          Önkormányzatok fenntartásában álló további szociális és gyermekvédelmi
          intézményekhez viszonyítottan.
    ad) Az Átvevő az önkormányzati költségvetési támogatás összegének meghatározása
       érdekében a tárgyévet megelőző év december 31-ig benyújtja a soron következő
       évre vonatkozó, az önkormányzati támogatás megállapítására irányuló igényét. Az
       önkormányzatok kérésére jelen szerződésben részletezett feladatokat ellátó
       intézmények költségvetésének tervezetét ugyanazon rendszerben, részletezéssel
       bocsátja az Önkormányzatok rendelkezésre, mint amit az Önkormányzatok a saját
       fenntartású intézményei estén a vonatkozó jogszabályok szerint alkalmaz.
    ag) az Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 60 napon belül jelzi az
       Önkormányzatoknak, ha az ellátotti létszám csökkenésének hatására előálló
       munkavállalói létszámleépítés következik be.
   b) Az Önkormányzatok és az Átvevő szükség szerint egyeztetést folytatnak jelen
    szerződés szerinti költségvetési támogatás összegének megállapítása érdekében,
    melyről jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés időpontjáról az Önkormányzatok értesítést
    küldenek az Átvevő részére legkésőbb az egyeztetés napját megelőző 5 nappal. Az
    egyeztetés eredményeképpen a támogatási szerződés megkötésére legkésőbb a
    költségvetési rendelet, illetve annak módosítása elfogadását követő 15 napon belül
    kerül sor.
   c) Az Átvevő és az Önkormányzatok jogosultak az önkormányzati támogatás
    megállapításához szükséges adatok kölcsönös ellenőrzésére. Az ellenőrzés a
    költségvetési tervegyeztetési jegyzőkönyvek adatainak és az önkormányzati
    fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási adatainak
    vizsgálata útján történik.
4.7. A feladatellátáshoz kapcsolódó állami normatíva az Átvevőt a működési engedélyek
jogerőre emelkedését követő hónap elsejétől illeti meg. Az állami normatíva összegét az éves
költségvetési törvény határozza meg. A normatív állami támogatás lehívására a 213/2009.
(IX. 29.) Korm. rendelet, a Gyvt. 145. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (Ámr.) az irányadó.
4.8. Az intézmények székhelye szerinti önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
tényleges átadás (működési engedélyek jogerőre emelkedése) időpontjáig az intézmények
szállítói tartozásainak fedezetét biztosítják az Átadó részére, valamint a tényleges átadásig az


                       84
intézménnyel és annak működtetésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő mindennemű
pénzügyi tartozást kifizetnek az átadó felé.
4.9. Az Átvevő vállalja, hogy az átadott feladatok keretében gondozottak után kapott
normatív állami hozzájárulást, – ha jogszabály előírja – az őt megillető kiegészítő támogatást
és az Önkormányzatoktól esetlegesen kapott összeget teljes egészében az átvett feladat
ellátására fordítja.
4.10. A tárgyévet követően az önkormányzatok képviselői az ellátási szerződés adott évi
teljesítéséről teljesítési igazolást állítanak ki az Átvevő jelen szerződés szerinti
beszámolójának kézhez vételétől számított 15 napon belül.
4.11. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.
(VII. 29.) Korm. rendelet előírásai szerint az Átvevő állapítja meg. Átvevő vállalja, hogy az
átvett intézményekben a térítési díj változására irányuló szándékáról az önkormányzatokat
előzetesen a változtatást megelőző legalább 30 nappal korábban tájékoztatja.
4.12. Az Önkormányzatok és az Átvevő rögzítik, hogy az Átvevő, egyben Vagyonkezelő a
vagyonkezelési jog ellenértékként a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok
ellátását – jelen szerződés szerinti ellátását – szolgáltatja. Ezért a jelen szerződés hatályának
megszűnése a vagyonkezelői jog megszűnését is eredményezi. Az Önkormányzatok és az
Átvevő rögzítik, hogy jelen szerződés alapján megszerzett vagyonkezelői jog ellenértéke
az az önkormányzati kötelezettségcsökkenés, mely az ellátási szerződés hatására
következik be.9
4.13. Az Átvevő, egyben Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott vagyon kezeléséért
önkormányzati költségvetési befizetés teljesítésére nem köteles. A vagyonkezelésből
származó bevételeket az ellátási szerződések teljesítésére köteles fordítani.10
4.14. Átvevő tudomásul veszi, hogy a támogató szolgáltatás, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás és a közösségi pszichiátriai ellátás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatallal (a továbbiakban: NRSZH) kötött finanszírozási szerződés keretében működik, mely
szolgáltatások működtetéséhez a NRSZH előzetes jóváhagyása szükséges, ezért a további
működtetéshez szükséges intézkedések megtételét vállalja.
5.    Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség11
5.1. Az Átvevő minden tárgyévet követő év április 30. napjáig köteles írásbeli beszámolót
készíteni a jelen szerződéssel érintett intézményei tevékenységéről, és azt megküldeni az
Önkormányzatoknak. Az Önkormányzatok az ellátás teljesítését a helyszínen is jogosultak
ellenőrizni. E határidőre teljesítendő az Áht. 105/B. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői
kötelezettség is.
5.2. Az Átvevő vállalja, hogy a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási
kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges
adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja.
5.3.12 Az Átvevő köteles a vagyonkezelésébe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben
megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni.
Az Átvevő a vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó
bevételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly
módon, hogy az a saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeitől, illetve költségeitől és ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. Ha az
Átvevő a tevékenységét a vagyonkezelésébe vett és saját eszközökkel együttesen végzi, akkor
a használatból, működtetésből származó bevételeit, közvetlen költségeit és ráfordításait
köteles elkülöníteni a következők szerint:

9
 Áht. 105/B. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelező tartalom.
10
  Áht. 105/B. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelező tartalom.
11
  Szt. 121. § (2) bekezdés i-j) pontok szerinti kötelező tartalom.
12
  Áht. 106/B. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kötelező tartalom.
                        85
Az Átvevő a vagyonkezelésébe vett vagyon eszközeiről olyan elkülönített nyilvántartást
köteles vezetni, amely tételesen tartalmazza ezek könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az
elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban bekövetkezett változásokat. Az Átvevő a
vagyonkezelésébe vett vagyon eszközei után elszámolt és jelen szerződés 2.5. alpontjában
foglaltak figyelembevételével, a jelen szerződés szerint, a vagyonkezelésébe vett vagyon
pótlására, bővítésére, a kezelt vagyon felújítására fordítja.
Az Átvevő a vagyonkezelői jog megszűnésekor köteles a vagyonkezelésébe vett vagyonnak a
kezelésbe adása időpontjában fennálló állapotához (értékéhez) viszonyított különbözetével
(csökkenésével vagy növekedésével) a jelen szerződés szerint elszámolni, a nagyértékű tárgyi
eszközöket visszapótolni az Áht. 105/A. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott mértékig.13

6.   Panaszok ügyintézése, tájékoztatási kötelezettség14
6.1. Ha az intézmények a jelen szerződés hatálya alá tartozó esetben a szociális
szolgáltatásra irányuló kérelmet elutasítják, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője
az intézmény döntése ellen a közléstől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Fenntartó a kérelemről határozattal dönt.
6.2. Az Átvevő és az Önkormányzatok megállapodnak, hogy amennyiben bármelyikükhöz
a jelen szerződés hatálya alatt panasz érkezik, úgy azt haladéktalanul kölcsönösen ismertetik
egymással és megállapodnak a panasz – akár paritásos bizottság közbejöttével történő –
kivizsgálásában és az alapos panasz esetén a szükséges intézkedések megtételében.
6.3. A jelen szerződés hatálya alatt a fenntartó – az intézményvezetők útján – köteles az
Szt. 95-96/A. §§ szerinti tájékoztatási és értesítési kötelezettségre és a Gyvt. kapcsolódó
rendelkezései betartására.

7.   Szerződésszegés, a szerződés megszűnése15
7.1. Szerződésszegésnek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.) XXV. fejezetében taglalt esetköröket.
7.2. Szerződő felek (Átadó, Átvevő, Önkormányzatok) kikötik, hogy szerződésszegés
esetén is elsődleges kötelezettségük a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások folyamatos
és megszakítás nélküli biztosítása. A szerződés megszűnése esetén – ha jogszabály kivételt
nem tesz – az Önkormányzatok kötelesek az átadott feladatok visszavételére és ellátására.
7.3. Szerződő felek (Átadó, Átvevő, Önkormányzatok) megállapodnak, hogy a
szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában a teljes kártérítés elvét követik. A teljesítést
biztosító egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettséget vagy a 7.4. alpontban foglaltakat
meghaladó biztosítékot szerződő felek nem kötnek ki.16
7.4. Az Átvevő köteles a jelen szerződés hatálya alatt felelősség-biztosítási szerződést
kötni és annak hatályát folyamatosan fenntartani. Az Átvevő köteles továbbá a
vagyonkezelési jog hatálya alatt a vagyonkezelésébe adott ingatlan-vagyonra – az
Önkormányzatok kedvezményezettkénti megjelölése mellett - vagyonbiztosítási szerződést
kötni és annak hatályát a vagyonkezelési jog tartama alatt fenntartani.17
7.5. Jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötötték18 meg azzal, hogy azt
bármelyik fél felmondhatja a költségvetési év végére, 6 havi felmondási idő megtartása
mellett. Öt éven belül felmondani – a 7.9. alpontban foglaltak kivételével – nem lehet.19
7.6. Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani nem lehet.

13
  Áht. 105/B. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelező tartalom.
14
  Szt. 121. § (2) bekezdés g-h) pontok szerinti kötelező tartalom.
15
  Szt. 121. § (2) bekezdés e-f) pontok szerinti kötelező tartalom.
16
  Áht. 105/B. § (1) bekezdés i) pontja szerinti kötelező tartalom.
17
  Áht. 105/B. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kötelező tartalom.
18
  Áht. 105/B. § (1) bekezdés k) pontja szerinti kötelező tartalom.
19
  Gyvt. 97. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelező tartalom.
                        86
7.7. Jelen szerződés rendes felmondására az Önkormányzatok abban az esetben jogosultak,
ha az Átvevő a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyos mértékben és felhívás
ellenére ismételten megszegi.
7.8. Az Átvevő jogosult jelen szerződés rendes felmondására, amennyiben Önkormányzat
a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyos mértékben és felhívás ellenére ismételten
megszegi.
7.9. Az Önkormányzatok és az Átvevő is jogosultak jelen szerződés felmondására,
amennyiben a jogszabályi környezet változása miatt a feladat ellátását jelen szerződés alapján
finanszírozni a továbbiakban nem lehetséges, vagy a feladat ellátása egyéb módon – de ebből
az okból – ellehetetlenül.
7.10. A szerződést kizárólag írásban lehet módosítani. A módosítást előzetesen indokolással
ellátva írásban kell kezdeményezni. Az Önkormányzatok részéről a szerződés módosítását
annak hatályba lépését megelőzően a képviselő-testületeknek jóvá kell hagynia.
7.11. Az Önkormányzatok és az Átvevő nem tekintik a szerződés módosításának a
hivatalosan nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben,
bankszámlaszámában, illetve fax-vagy telefonszámában bekövetkező változást, továbbá a
szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változást. Az
említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől függően - vagy
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő
10 napon belül köteles értesíteni.

8. Egyéb rendelkezések
Az Átvevő nyilatkozik, miszerint a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés és az
adatvédelem szabályait ismeri és betartja, illetőleg betartatja.20
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Gyvt., az Szt., az Áht. és a
Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. Záró rendelkezés
Jelen szerződés az egyes intézmények működési engedélye jogerőre emelkedése napjával lép
hatályba.
.
Tiszavasvári, 2011. június …………...


                                 Farkas Ernő elnök
Nem állami fenntartó, átvevő              Tiszavasvári  Többcélú   Kistérségi
Társulás


   Dr. Fülöp Erik polgármester                       alpolgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata               Rakamaz Város Önkormányzata Gömze Sándor polgármester                   Bán György polgármester
Tiszalök Város Önkormányzata               Tiszadob Nagyközség Önkormányzata


   Kemecsei László polgármester               Mizser Zsolt polgármester
Tiszanagyfalu Község Önkormányzata             Tiszadada Község önkormányzata

20
   Gyvt. 97. § (3) bekezdés b) pontja szerinti kötelező tartalom.
                         87
  Türk János polgármester                  Csegei László
 Tímár Község Önkormányzata             Szabolcs Község Önkormányzata


       Takács Pálné                  Nagy Tibor
 Szorgalmatos Község Önkormányzata          Tiszaeszlár Község Önkormányzata


 Tárgy: (11. np.):  Előterjesztés   Tiszavasvári     Város    Önkormányzata
           könyvvizsgálójának kiválasztásáról
 Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
 Témafelelős:     Girus András osztályvezetó

 Bizottsági vélemények:

 Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
 Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal,
 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
 testület számára.

 Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
 Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
 ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
 testület számára.

 A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
 alábbi rendeletet alkotta meg:

           TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
              KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
              146/2011. (VI.23.) Kt. számú
                  határozata

     Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.A 123/2011.(V.26.) Kt. számú határozatában meghatározottak szerint lefolytatott,
 Tiszavasvári Város Önkormányzata könyvvizsgálójának kiválasztásához szükséges pályázati
 eljárást – a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve – eredményesnek nyilvánítja.
                       88
2.Mátrai Istvánné bejegyzett kamarai tag könyvvizsgálóval (4431 Nyíregyháza, Szivárvány u.
    53.) köt szerződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására a 2011. július 01. és a 2012.
    június 30. közötti időszakra bruttó 1.600.000 Ft díj ellenében.

3.Felkéri a polgármestert, hogy

    - Mátrai Istvánné bejegyzett kamarai tag könyvvizsgálóval a szerződést jelen
    határozat mellékletében foglaltak szerint kösse meg,

    - a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.


 Határidő: azonnal, illetve esedékességkor      Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                        89
                     146/2011.(VI.23.)Kt. számú határozat melléklete


                 SZERZŐDÉS

        eseti könyvvizsgálói feladatok ellátására


1./ Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A §
(2).bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 82. § - ban előírt, - az önkormányzatok egyes körét érintő -
könyvvizsgálati kötelezettség teljesítése érdekében Tiszavasvári Város Képviselő
Testülete    ……………………………………………               napján    hozott
…………………………………….számú határozata alapján a szerződő felek:

    egyrészt a Megbízó: Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében Dr.
    Fülöp Erik polgármester

   másrészt, a Megbízott: Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló (4431
    Nyíregyháza, Szivárvány utca 53., adószám: 51875253-3-35, EV-851037)
    Kamarai tagság szám természetes személy könyvvizsgálóként: 002001.
az alábbi feltételek szerint állapodnak meg.

2./  A könyvvizsgálat célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat
egyszerűsített éves beszámolója (mérleg, pénzforgalmi jelentés, eredmény-kimutatás,
pénzmaradvány-kimutatás) megbízható, valós összképet ad-e az Önkormányzat
gazdálkodásáról; továbbá, hogy az éves beszámoló a tényleges vagyoni - pénzügyi
helyzetet tükrözi-e.

3./   A szerződés tárgya: a Megbízott a szerződésben foglalt feladatokat elvégzi:

   a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény,
   az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
    sajátosságairól szóló, módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet,
   az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.,
   az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.
    (XII.19.) Korm. rendelet
   a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
    törvény
   a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló
    1997. évi LV., valamint a 2007. évi LXXV. törvény
alapján.
                     90
4./   A könyvvizsgálat tartalmazza:

    a zárszámadást elfogadó és rendelet alkotásához a Képviselő Testülethez
    benyújtott beszámoló (annak kötelező tartalmi részei) megbízhatóságának
    vizsgálatát,
    a belső-, helyi intézményi szabályzatok, intézkedések, határozatok
    betartásának ellenőrzését,
    a helyi önkormányzat (intézményeivel közös) vagyoni-, pénzügyi- és
    gazdasági helyzetének elemzését, értékelését, különös tekintettel az adósságot
    keletkeztető kötelezettség vállalásokra-
                                           1
    az önkormányzat és intézményei összevont adatait tartalmazó egyszerűsített
    éves beszámoló – amely könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést,
    pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást tartalmaz –
    felülvizsgálatát és hitelesítését, valamint a könyvvizsgálatról jelentés
    készítését.
    Az éves költségvetési rendelettervezetek és módosításainak véleményezését,
    A Képviselő Testület elé terjesztett gazdasági tartalmú, valamint
    önkormányzati vagyont érintő előterjesztések véleményezését.


5./  A szerződés határideje: A könyvvizsgálat a 2011. év egyszerűsített éves
beszámolójának felülvizsgálatára terjed ki, a 2011. július 1-től 2012. június 30-ig
terjedő időszak gazdálkodásának felülvizsgálatát foglalja magában.


6./  A Megbízott könyvvizsgáló az önkormányzat Képviselő Testületének készített
jelentést a polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére leghamarabb a beszámoló
(Kincstári és testületi anyagok) könyvvizsgáló részére történő rendelkezésre
bocsátását követő 5. munkanapon, de legkésőbb a testületi ülés előtt 3 nappal adja
át


7./  A könyvvizsgáló a jelentését 3 eredeti példányban adja át a Megbízónak. A
vizsgálat során feltárt eltérésekről folyamatosan tájékoztatja helyi önkormányzat
polgármesterét, hogy az a kijavításhoz szükséges intézkedéseket megtehesse.


8./   A Megbízó kötelezettségei és jogai:

   biztosítja, hogy a könyvvizsgáló az éves beszámolót tárgyaló testületi ülésen részt
   vegyen, annak anyagát (előterjesztését) az ülés előtt 10 munkanappal a
   könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátja.
   nem korlátozza a könyvvizsgáló írásbeli függetlenségét, és nem fogalmazhat meg
   olyan kikötéseket, amely a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltak teljesítésében
   korlátozhatja.                      91
   nem kötelezheti a könyvvizsgálót az ÁFA felülvizsgálatán túl külön adó
   szakértésre,
   teljességi nyilatkozatot tesz az éves beszámoló átadása előtt, amelyben
   nyilatkozik arról, hogy a könyvvizsgálathoz minden szükséges információt a
   könyvvizsgáló rendelkezésére bocsát (a szerződés 2. sz. melléklete)
   a könyvvizsgáló részére az elvégzett munkáról elfogadó nyilatkozatot ír alá
   abban az esetben is, ha a könyvvizsgáló hitelesítő záradék helyett korlátozó,
   függő vagy elutasító záradékkal látja el az éves beszámolót (a szerződés 5. sz.
   melléklete)
   a könyvvizsgáló részére feladata ellátásához megfelelő munkakörülményt biztosít
   a vizsgálatok helyszínén,
   tudomásul veszi, hogy az éves beszámolót nem változtathatja meg (a
   változtatáshoz, rövidítéshez a könyvvizsgáló engedélye szükséges)
   a könyvvizsgálóval történő munkavégzés eredményességének segítésére
   kontaktszemélyt nevez ki (a szerződés 3. sz. melléklete).


9./   A Megbízott kötelezettségei, jogai és az együttműködés módja:

   a Megbízott kötelezettsége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének
   nincs akadálya, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás elfogadásáról a
   szerződés aláírásakor (a szerződés 1. sz. melléklete),
   a Megbízottat a megismert adatokkal kapcsolatos titoktartás kötelezi,
   köteles a Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól,
   amelyek a jelentés készítéséig, illetve a beszámoló hitelesítéséig kijavíthatók,
   módosíthatók,
                                            2
   a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak a Megbízó írásos
   engedélyével adhat, írásos vagy szóbeli tájékoztatást,
   a Megbízott a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót, egyéb szakértőt is
   alkalmazhat, akikkel a megállapodások megkötése a könyvvizsgáló feladata,
   köteles - a Megbízóval egyeztetve - vizsgálati programot készíteni a folyamatos
   munkavégzés érdekében (a szerződés 4. sz. melléklete),
   a könyvvizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációkat és az éves
   beszámolót öt évig megőrzi,
   visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek a Megbízó részére a
   további ügymenetek érdekében szükségesek,
   a Megbízott kötelezi magát a felelősségbiztosítás megkötésére vagy nyilatkozik,
   hogy ilyennel rendelkezik (a biztosítási díj a Megbízottat terheli),
   amennyiben a Megbízottnak a jelentés elkészítése, illetve a beszámoló hitelesítése
   után olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek a jelentéssel vagy a
   záradékkal, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni (és eredménytől függően
   új záradékot készíteni és a régit visszavonni)
   a Megbízott az ellenőrzés végzése során az Önkormányzat által kijelölt
   kontaktszeméllyel tart kapcsolatot az adminisztratív és egyéb ügymenet
   érdekében (megbeszélések időpontjai, szükséges dokumentáció rendelkezésre
   bocsátása, testületi ülések időpontjainak, egyéb határidőknek az ismertetése). A                      92
   megbízottnak nem feladata a kontaktszemély által közölt adatok valódiságának
   ellenőrzése.


10./ A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a feladat
teljesítésében együttműködnek és egymás részére a szükséges felvilágosításokat
megadják.


11./ Az eseti könyvvizsgálat éves díja: a szerződő felek által kölcsönösen elfogadottak
szerint évi nettó 1.280.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó Egymillió-hatszázezer Ft.

A megbízás díjának kifizetése két részletben történik: első részlet a
könyvvizsgálattal érintett év végéig, második részlet a beszámoló auditálást (április
30.) követően, a megbízott által kibocsátott számla, illetve a megbízó által aláírt
Teljesítés igazolások (5-6. számú melléklet) alapján.
Késedelmes fizetés esetén a Megbízott minden késedelmes nap után a mindenkori
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel.


12./   A szerződés felmondásának módozatai:

   a megkötött szerződést a Megbízó az érvényességének ideje alatt
   jogkövetkezmények nélkül felmondhatja, amennyiben a Megbízott a vállalt
   kötelezettségeit súlyosan megszegi,
   a Megbízott a szerződés ideje alatt felmondhatja annak teljesítését, ha a Megbízó a
   szerződésben foglalt kötelezettségeit tartósan nem teljesíti,
   a szerződés felmondását mindkét fél köteles írásban indokolni, megjelölve azokat
   a körülményeket, amelyek a szerződés felmondását indokolják.


13./   A szerződés az aláírás napján lép hatályba.


                                         3
14./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk., valamint a
könyvvizsgálat rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe.


15./ Jogvita esetében a békés rendezést tartják elsődleges feladatuknak.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a szerződő felek a Sz.-Sz.-B. Megyei Bíróság
illetékességét, annak döntését veszik figyelembe.


16./   Egyéb rendelkezések:

A szerződés 2 példányban készült, és a következő mellékleteket tartalmazza:

   - 1. sz. melléklet:  Elfogadó nyilatkozat a könyvvizsgáló részéről

                      93
  - 2. sz. melléklet:              Teljességi nyilatkozat a Megbízó részéről
  - 3. sz. melléklet:              Az Önkormányzat részéről megjelölt kontaktszemély
  megnevezése
  - 4. sz. melléklet:              A könyvvizsgálati program tervezete
  - 5. sz. melléklet:              Teljesítés igazolás a Megbízó részéről, I. fizetési részlet
  - 6. sz. melléklet:              Teljesítés igazolás a Megbízó részéről, II. fizetési részlet


Nyíregyháza, 2011. július 1.Megbízó:                                   Megbízott:

...............................................                ............................................
polgármester                                 könyvvizsgáló
Megbízó:

...............................................
jegyző
                                 94
                                          1. sz. melléklet
            ELFOGADÓ NYILATKOZATAlulírott Mátrai Istvánné 4431 Nyíregyháza, Szivárvány utca 53. szám alatti lakos,
kamarai tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgálói megbízást Tiszavasvári Város
Önkormányzatánál

                elfogadom.


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy köztem és a megbízóm között a
Gazdasági Társaságokról szóló törvényben, illetve az Önkormányzati törvényben
megfogalmazott kizáró ok és összeférhetetlenség nem áll fenn.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997.
évi LX. számú, valamint a 2007. évi LXXV számú törvények előírásainak megfelelően
nyilatkozom, hogy

  a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjainak sorában               magánszemély
  könyvvizsgálóként 002001. szám alatt vagyok bejegyezve.

  a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által elfogadott felelősségbiztosítással
  rendelkezem.
Nyíregyháza, 2011. július 1.                          ..................................................
                          Mátrai Istvánné
                          Kamarai tag könyvvizsgáló
                    95
                                     2. sz. melléklet
Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.              TELJESSÉGI NYILATKOZAT


Mátrai Istvánné
kamarai tag könyvvizsgáló
részére
4431 Nyíregyháza
Szivárvány utca 53.

    Tiszavasvári Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolójának
auditálásával kapcsolatban, annak érdekében, hogy a pénzügyi kimutatások a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.
24.) Korm. rendelettel való megfeleléséről véleményt alkothasson, igazoljuk, hogy a
legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az audit során az
alábbiakban foglaltakat:
    1. Felelősek vagyunk az egyszerűsített éves beszámolónak a Számviteli
      törvénynek, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és
      könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
      Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartott adatokból történő
      összeállításért, a könyvelésért, az éves pénzügyi beszámolónak a
      jogszabályi előírásokkal és a tényekkel való megfeleléséért, valamint azért,
      hogy az egyszerűsített éves beszámoló az önkormányzat eszközeiről,
      valamint pénzügyi helyzetéről megbízható, hű és valós képet mutat.
    2. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot a
      könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk, és minden olyan
      információról informáltuk, amelyeknek a beszámoló adataira hatása lehet.
    3. Nem történt
        szándékos mulasztás a polgármesteri hivatal és az önkormányzat
         intézményei, illetve az alkalmazottai részéről, akik meghatározó
         szerepet töltenek be az ügyviteli, számviteli folyamatok
         rendszerében,
        szándékos mulasztás más dolgozók részéről sem, akik lényegesen
         befolyásolnák a beszámolóban szereplő adatokat,
        a hatóságokkal történt egyeztetés során ezen szervek részéről a
         pénzügyi jelentések hiányosságaira, egyezőségére, a beszámolóra
         lényeges hatást gyakorló visszajelzés.
    4. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna a
      könyvvizsgáló tudomására, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink
      és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.
    5. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt a könyvvizsgáló
      rendelkezésére bocsátottunk:                     96
       a velünk jogviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és
       követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat,
       hiteleket és egyéb megállapodásokat,
       pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök
       egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet, vagy hasonló
       megállapodásokat,
       korábban    eladott  eszközök   visszavételével   kapcsolatos
       megállapodásokat.
  6. Nem fordult elő törvények, illetve rendelkezések megszegése, illetve
    esetleges megszegése, melyek hatásának a pénzügyi kimutatásokban
    szerepelniük kellene.
  7. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy
    követelésről, amely jelentősen befolyásolná az intézmény pénzügyi
    helyzetét.
  8. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és
    megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi az intézmény
    ügyleteit.
  9. Nincs olyan teljesítetlen szerződésünk, melyek lényegesen befolyásolnák
    a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatásokat.
  10. A beszámoló kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a
    pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelne.
  11. A számítógéppel támogatott főkönyvi könyvelésből és analitikus
    nyilvántartásból kinyert adatok és információk, megbízhatóak,
    összhangban állnak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás
    szervezetei   beszámolási   és  könyvvezetési   kötelezettségének
    sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben előírt
    követelményekkel.Tiszavasvári, 2012. …………………………….
     (2011. évi beszámolóról készült könyvvizsgálói jelentés dáutma)
                            ………………………………….
                         Tiszavasvári Önkormányzatának Jegyzője
                          97
                                                3. sz. melléklet


     ÖNKORMÁNYZATI KONTAKTSZEMÉLY MEGJELÖLÉSE


Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében Dr. Fülöp Erik Polgármester,

és

Mátrai Istvánné ( 4431 Nyíregyháza, Szivárvány utca 53.) kamarai tag könyvvizsgáló

között 2011. július 1-én létrejött könyvvizsgálói felülvizsgálatra vonatkozó szerződés
9. pontjában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat az alább szereplő
kontaktszemélyt jelöli ki a könyvvizsgálóval történő kapcsolattartásra.

       Tiszavasvári Önkormányzata által megjelölt kapcsolattartó személy:……………………………………                              ……………………………………..
   neve                                   beosztása

……………………………………                              ……………………………………..
  telefonos elérhetősége                          elektronikus elérhetősége


A fentiekben megjelölt személy a szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében
koordinálja a Megbízó és a Megbízott közötti munkát. Biztosítja az
információáramlást a két fél között, különös tekintettel azokra az esetekre, melyben a
Megbízott más forrásból nem juthat releváns információhoz, pl. megbeszélések
időpontjai, szükséges dokumentáció rendelkezésre bocsátása, testületi ülések
időpontjainak, egyéb határidőknek az ismertetése.

A Megbízottnak nem feladata, a kapcsolattartó személy által közölt információk
valódiságának megkérdőjelezése.


Nyíregyháza, 2011. július 1.


Megbízó:                                    Megbízott:

..................................................
      ......................................................
polgármester                                  könyvvizsgáló                                   98
                                          4. sz. melléklet


               ELLENŐRZÉSI PROGRAM

             az önkormányzat éves beszámolójának
                  felülvizsgálatához

                        I.
Az ellenőrzés célja:
          annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a zárszámadást
elfogadó és rendelet alkotásához benyújtott beszámoló (mérleg, pénzforgalmi
jelentés, pénzmaradvány-, és eredmény-kimutatás) a törvényi előírások betartása
mellett megbízható valós összképet biztosítja-e az önkormányzat gazdálkodásáról.

                        II.

              Az ellenőrzés részletes szempontjai

1./   A zárszámadási rendelet-tervezet vizsgálata során ellenőrizni kell, hogy

   a zárszámadási rendelet-tervezet azonos szerkezetben készült-e a költségvetéssel,
   annak tartalma megfelel az ÁHT-ban és az SZMSZ-ben előírtakkal,
   a többéves kihatással járó döntések pénzügyi hatásait évente és összesítve
   részletezik-e,
   biztosított-e a zárszámadási rendelet-tervezet és a beszámoló fő összegeinek
   egyezősége, ha nem, mi az oka,
   a költségvetés teljesítése a képviselő testület döntéseinek megfelelően történt-e.

2./   Az éves beszámoló felülvizsgálata során ellenőrizni kell

a./ a szabályozottság esetében, hogy

   az önkormányzat belső szabályzatait a törvényi előírásoknak és a helyi
   sajátosságoknak megfelelően elkészítette-e,
   a számvitel-politika előírásai összhangban vannak-e a számviteli törvénnyel.

b./ a mérleg esetében, hogy

    a befektetett eszközöket helyesen sorolták-e be,
    a mérlegben szerepeltetett összegek a főkönyvi és analitikus nyilvántartással
    egyezőek,
    az értékcsökkenés alapjául szolgáló bruttó értéket helyesen állapították-e meg,
    a pénzforgalom nélküli változások mérlegre gyakorolt hatása egyezik-e az
    állományi számlák évközi forgalmával,
    az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök a mérlegben megfelelő értékben
    szerepelnek-e,                        99
   térítésmentesen átvett részesedéseket, értékpapírokat szerepeltetik-e a
    mérlegben, az értékvesztéseket elszámolták-e,
   az értékpapírok őrzése,       tárolása megfelel-e   a tulajdonvédelem
    követelményeinek,
   a készletek vonatkozásában az új raktári készletek értékét helyesen mutatták-e
    ki, az analitikus és a főkönyvi nyilvántartás egyezősége biztosított-e,
   a kiszámlázott szolgáltatások, az analitikus nyilvántartásban és a mérlegben
    teljes körűen szerepelnek-e,
   az önkormányzat költségvetési és egyéb elkülönített számlák egyenlegei a
    bankkivonattal egyezőek-e,
  az aktív-, passzív függő-, átfutó-, kiegyenlítő elszámolások egyezőségét a leltári
  tételekkel. Az eszközök között a kiadások, a források között a bevételek
  szerepelnek-e. A bruttó elszámolás elve érvényesül-e.
  az induló tőke összege az 1992. december 31-i zárómérleg adataival egyezik-e,
  a tőkeváltozások egyenlegének helyességét,
  a tartalék összegét helyesen állapították-e meg,
  a szállítói állomány egyenlege az analitikus nyilvántartással egyezik-e,
  a mérlegben szerepeltetett hitel összege egyezik-e a december 31-i
  hitelállománnyal.

c./ pénzforgalmi jelentés esetében, hogy

  a pénzforgalmi jelentés tartalma megfelel-e a költségvetés tervezéséhez és a
  beszámoló elkészítéséhez a Pénzügyminisztérium által kiadott “Tájékoztató”
  előírásainak,
  a pénzforgalmi űrlapok teljesítési oszlopában csak a ténylegesen teljesített
  bevételeket és kiadások összegét szerepeltetik-e a pénzforgalom nélküli tételek
  kivételéve
  A gazdasági eseményeket a kettős könyvvitel rendszerében pénzforgalmi
  szemléletben vezetik-e.

d./ pénzmaradvány, eredmény-kimutatás esetében, hogy

  a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány és a mérlegben szerepeltetett 4211.
  főkönyvi számla december 31-i egyenlegével egyező-e,
  a befizetési kötelezettség összegét helyesen állapították-e meg,
  az alul-, vagy túlfinanszírozás összegét helyesen állapították-e meg, azokat
  megfelelő sorban feltüntették-e a pénzmaradvány kimutatásban,
  a pénzmaradványt terhelő elvonásoknál érvényesült-e a teljesség és a számszaki
  helyesség követelménye.

A megbízó által esetenként meghatározott külön feladatokkal kapcsolatban
esetenként készül ellenőrzési program.
                      100
                                           5. sz. melléklet
                        TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
                             I.amely létrejött

    egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében Dr. Fülöp Erik
    Polgármester,

    másrészről Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló (4431 Nyíregyháza,
    Szivárvány utca 53.)

között.

    A Megbízó kijelenti, hogy közte és a Megbízott között 2011. július 1- én
létrejött könyvvizsgálói szerződésben foglalt feladatokat a Megbízott teljesítette.

Megbízó a feladat teljesítésének I. részleteként 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer Ft
összeget elismer.

Ezen elfogadó nyilatkozat – a megbízott által kibocsátott számlával együtt - a
könyvvizsgálat díja kifizetésének alapját képezi.Tiszavasvári, 2011. december 15.
Megbízó:                                  Megbízó:

..................................................
      ......................................................
polgármester                                jegyző
                                   101
                                               6. sz. melléklet
                        TELJESÍTÉS IGAZOLÁS
                             II.amely létrejött

    egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata képviseletében Dr. Fülöp Erik
    Polgármester,

    másrészről Mátrai Istvánné kamarai tag könyvvizsgáló (4431 Nyíregyháza,
    Szivárvány utca 53.)

között.

    A Megbízó kijelenti, hogy közte és a Megbízott között 2011. július 1- én
létrejött könyvvizsgálói szerződésben foglalt feladatokat a Megbízott teljesítette.

Megbízó a feladat teljesítésének II. részleteként 800.000 Ft, azaz Nyolcszázezer Ft
összeget elismer.

Ezen elfogadó nyilatkozat – a megbízott által kibocsátott számlával együtt - a
könyvvizsgálat díja kifizetésének alapját képezi.Tiszavasvári, 2012. …………..
            (2011. évi beszámolót elfogadó képviselő-testületi ülés időpontja)
Megbízó:                                      Megbízó

..................................................
      ......................................................
polgármester                                    jegyző
                                   102
  Tárgy (12.np.):    Előterjesztés a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyének
             betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
  Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
  Témafelelős:     Girus András osztályvezető

  Bizottsági vélemények:

  Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
  Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
  ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
  testület számára.

  Hozzászólások:

  Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
  Azt kérdezte, hogy az előző vezetője a Tiva-Szolg Kft-nek önként mondott-e le a feladat
  ellátásáról, vagy megkérték rá. Azt is kérdezte, hogy mi volt a baj Pogácsás Ágnes ügyvetői
  feladatellátásával.

  Dr. Fülöp Erik polgármester:
  Azt válaszolta, hogy egyeztetéseket folytattak le a korábbi ügyvezetőivel a Kft. vezetéséről, és
  ő úgy látja, hogy Pogácsás Ágneshez a műszaki vezetői feladatok ellátása áll közelebb, és
  ezzel a mostani döntéssel az ő értékei nem csorbulnának. Megjegyezte, hogy a most
  megválasztandó vezetőnek vállalatmenedzselési feladatokat is el kell majd látnia a Tiva-Szolg
  Kft-nél a hatékonyabb feladatellátás érdekében. Hozzátette, hogy a korábbi polgármester
  semmilyen kompromisszumra nem volt hajlandó egy ilyen esetben.

  A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
  alábbi határozatot hozta:

             TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                147/2011. (VI.23.) Kt. számú
                    határozata

   a TIVA-SZOLG Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat
                    kiírásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám), mint a TIVA-
   SZOLG Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. alapítója pályázatot hirdet a TIVA-
    SZOLG Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Ady
           Endre u. 8.) ügyvezetői munkakörének betöltésére.

  A Kft. főbb tevékenységi körei:
       - víztermelés, -kezelés, - ellátás
       - épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
       - vizi létesítmény építése
       - egyéb speciális szaképítés
       - víz-, gáz-, fűtésszerelés
       - mérnöki tevékenység, tanácsadás
       - szennyvíz gyűjtése, kezelése
       - ingatlankezelés

                         103
Az ügyvezető feladata: TIVA-SZOLG Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft.
ügyvezetői feladatának ellátása.
Feladatai különösen:
  - a társaság hatályos jogszabályoknak, az SZMSZ-nek és a belső szabályzatoknak
    megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése,
  - a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság
    előtt,
  - a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:
  - felsőfokú műszaki végzettség,
  - B kat jogosítvány,
  - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet.

Előnyt jelent:
  - vizíközmű üzemeltetésben szerzett gyakorlat,
  - vezetői tapasztalat

A pályázathoz mellékelni kell:
  - az iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
  - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (amennyiben nem áll rendelkezésre,
   akkor annak kikérésről szóló igazolást),
  - szakmai önéletrajzot,
  - a pályázónak a Kft. működtetésére vonatkozó szakmai elképzeléseit és vezetési
   programot,
  - korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat,
  - a díjazásra szóló igényt,
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében
   kívánja-e zárt ülés megtartását,
  - nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a
   pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék

Megbízatás időtartama: határozatlan

A foglalkoztatási jogviszony jellege: Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó

Bérezés: a Munka Törvénykönyve alapján, közös megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. július 14.

A munkakör legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Tiszavasvári Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő hivatkozási számot: 13688/2011,
valamint a munkakör megnevezését: ügyvezető.

                      104
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tiszavasvári Város Honlapja - 2011. június 27.
Vasvári Info Képújság Tiszavasvári - 2011. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Fülöp Erik polgármester ad, a
42/520-500-as telefonszámon.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatnak a Vasvári Info Képújságban és Tiszavasvári
Város Honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Határidő: esedékességkor                  Felelős: dr. Fülöp Erik


Tárgy (13.np.):    Előterjesztés a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolóról.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Kabai Jakabné köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.

Hozzászólások:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megköszönte a védőnők által végzett sokrétű munkát, majd kérte, a tanácsadói helyiségek
rendbetételét, mivel ott rossz időben esőben nem férnek el a kisgyerekes anyukák.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy köszöni a nehéz munkát, amit a védőnők elvégeztek, majd felhívta a
figyelmet az előterjesztés 9. oldalán egy mondatra: „Az élve - születések száma közel 25 %-
kal csökkent, melyből a hátrányos helyzetű szülések aránya 60%.”. Azt mondta, hogy ez az
egyik nagy probléma Kelet-Magyarországon, mivel a halmozottan hátrányos helyzetű
családokba született gyerekek felkapaszkodására jelenleg nincs lehetőség. Reményét fejezet
ki arra, hogy a Kormány megoldást talál erre a helyzetre.


Mivel további kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt Dr. Fülöp
Erik polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
                       105
           TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ TESTÜLETE
               148/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata

       a Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásárólTiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:


1. A Védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti
  tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja.

2. Felkéri a Védőnői szolgálatot, hogy - Tiszavasvári Város Egészségtervével összhangban-
  a lakosság körében a megelőzést kezdeményezzék és vegyenek részt prevenciós feladatok
  ellátásában. Továbbra is kiemelten kezeljék az ismerethiányból, szociális és egészségügyi,
  pszichés okokból adódó hátrányok leküzdésének segítését, az állapotromlás
  megakadályozását, a problémák kezelését a családok körében.

3. Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljanak be munkájukról az ellátás
  megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján.

4. Felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi feltételrendszer – informatikai hálózat, laptop, kisebb
  teljesítményű fénymásoló, babakocsi tároló és kardiotokográf (NST,CTG mérő) -
  fejlesztésére készüljön fejlesztési és megvalósítási terv.

5. Felkéri a Védőnői szolgálatot, hogy kiemelt figyelmet fordítson a pályázati lehetőségekre,
  2011. évben különösen a TÁMOP 6.1.2 – Egészségre nevelő és szemléletformáló
  életmódprogramok pályázati kiírásra.


Határidő: azonnal ill. folyamatosan    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
     beszámoló munkaterv szerint        Tarnai Zoltán TITKIT SZESZK vezetője
                          Bundáné Badics Ildikó jegyző


6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesíteni
szíveskedjen minden érintettet.


 Határidő: azonnal                  Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                       106
                       A 148/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat melléklete


    Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2010 évben végzett munkájáról

Védőnői szolgálat:

2010 évben a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve:

I - es körzet:    Draviczkyné Varga Anita, majd Veresné Papp Ibolya
II - es körzet:   Vanczerné Németh Mária
III - as körzet:   Molnárné Mikó Gyöngyi
IV – es körzet:   Kovács Zita Nóra
V-ös körzet:     Mezei Annamária
VI-os körzet:    Béres Eszter

2010-ben mind a hat védőnői állás be volt töltve. A VI-os körzet vegyes védőnői körzet, mely
a terület feladatain túl általános iskolai munkát is magában foglal (Szorgalmatos). Az iskola-
egészségügyi feladatokat 3 iskolavédőnő koordinálta.
A védőnők alapfeladataikat az egészségügyben meghatározott törvények - 49/2004 (V.21.)
ESzCsM rendelet, 19/2009 EüM rendelet -, módszertani útmutatók, szakmai protokollok
alapján végzik. A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, napjainkra már az egész család
egészségügyi, szociális problémáinak a megoldásában is részt vesz, humán szolgáltatásokat
nyújt, és tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására.

A védőnői gondozás módszerei a következők:
         - családlátogatás,
         - önálló védőnői tanácsadás,
         - orvossal tartott tanácsadás,
         - fogadóóra tartása,
         - egészségnevelés a családok otthonában, családlátogatások során,
           tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda),
         - egészségfejlesztés közösségi színtéren.

A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze:
         - családi életre való felkészítés, szülői szerepre ’nevelés’,
         - kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,
         - gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása,
         - egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten),
         - szűrővizsgálatok végzése, biztosítása,
         - védőoltások megszervezése,
         - tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló
           és orvossal tartott-, nővédelmi)
         - csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (várandóstorna,
           szülésfelkészítő   tanfolyam,  babamasszázs,   elsősegélynyújtó,
           csecsemőgondozó tanfolyam)
                       107
A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű
családok, ezen belül a roma lakosság gondozását. Munkánk során fontosnak tartjuk az
ismerethiányból, szociális és egészségügyi, pszichés okokból adódó hátrányok leküzdésének
segítését, az állapotromlás megakadályozását, a problémák kezelését a családok
mindennapjaiban. A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a kölcsönös
bizalom, elfogadjuk egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a problémák
felismerését, kezelését. A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott családokkal ezeken
túl szükség van megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet mentességre, a másik ember
feltétel nélküli elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás tiszteletben tartására, illetve
korrekt helyzetfeltárásra, értékelésre.
A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre,
érzelemre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető
kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha
ez is kevésnek bizonyul.

A védőnői szolgálat 2010-ben 874 gondozott családban összesen 7737 családlátogatást
végzett, a szaklátogatások száma 9621 volt. Tanácsadáson 0-6 éves korig 4902 gyermek jelent
meg, ami önálló és orvossal tartott tanácsadást is magában foglal. Nővédelmi gondozással
kapcsolatban340 látogatást végeztünk, és 307 esetben adtunk tanácsot.

               Gondozási statisztika 2008-2010
             (várandós anyák, 0-6 éves korú gondozottak)

             Tiszavasvári és Szorgalmatos ellátási terület

      Gondozási statisztika          2008    2009     2010
      Élveszületések száma           204     204     148
      Koraszülések száma             25     17      21

      Iu. retardáltak száma           13      10     10
      Csecsemőhalottak száma           2      2      0
      Halvaszülések száma            2      0      1
      Az év folyamán gondozott         322     254     232
      várandós anyák száma
      Veszélyeztetettek            222     176     153
      Az év folyamán gondozott         208      205    149
      csecsemők száma átlagban
      Veszélyeztetettek            251     129     92
      Az év folyamán gondozott 1-3       784     794     392
      évesek száma átlagban
      Veszélyeztetettek             437     418     218
      Az év folyamán gondozott 3-6       1380    1365     790
      évesek száma
      Veszélyeztetettek            712     713     414
      Gondozott családok száma         908     860     874
      Gyermekelhanyagolás            93      62     98
      Gyermekbántalmazás             1      0      0
      Védőnői intézkedések száma        204     123     158
      Gondozott    családokban –      291     245     286
      dohányzók száma


                       108
        2002 2003    2004  2005   2006   2007  2008  2009  2010
  Élve    194  184    206  205     217  200  204  204   148
 születések
 száma:
 Otthon     9     5   6   6      2   3       8   2
  szülés:

 Intézeti   185    179  200  199     215  197      196  146
  szülés:

Koraszülés:   25    24   25   12     11   31   25   17  21
 Hátrányos    84    96   94  115      93  117      124  87
 helyzetű
  szülés:
A születések alakulása:
                       109
Halvaszülés:   2   2    1    3     1    1        -   1
Fogyatékkal   -   3    1                 3    -   -
 Született:Egészségfejlesztési munka az óvodákban


A 2010/2011 – es tanévben Tiszavasvári óvodáiban a beíratottak létszáma: 532 fő. A
Szorgalmatosi óvodába 51 gyermek járt 2010. október 31.-én.
Az óvodai ellátás területén történtek változások, amelynek kapcsán a szűrővizsgálatok
kikerültek az óvodából. A státuszvizsgálatok (3,4,5,6 éves korban), és ennek keretében a
szűrővizsgálatok a védőnői tanácsadóban történnek. A nevelési intézményekben így tisztasági
szűrővizsgálatot, illetve egészségnevelést végzünk. Igény szerint szülői értekezleten veszünk
részt.
A gyermekellátás részeként:
  - részt veszünk a családi környezet szociális problémáinak megelőzésében,
  - tanácsot adunk gondozási, nevelési kérdésekben,
  - táplálási tanácsot adunk,
  - ellenőrizzük és regisztráljuk a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődését,
  - elvégezzük az alap szűrővizsgálatokat, státuszvizsgálatokat végzünk (1, 3, 6 hónapos,
  1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban.)
  - a kiszűrt eseteket megbeszéljük az illetékes szakemberrel,
  - kapcsolattartás a családdal és a szakemberekkel,
  - a higiénés viszonyokat figyelemmel kísérjük.


Összességében megállapíthatjuk:

Az élve - születések száma közel 25 %-kal csökkent, melyből a hátrányos helyzetű szülések
aránya 60%.
Az előző évekhez képest jelentősen csökkent a várandós anyák létszáma. Mindez
valószínűleg a nehéz gazdasági helyzetnek köszönhető. Hiszen a kilátástalan anyagi
helyzetben lévő családok nem mernek több gyermeket vállalni. Sok család máról holnapra él,
a hitelek, kifizetetlen, feltorlódott számlák fokozzák a mindennapi megélhetési gondokat. A
magasabb gyermekszám, főként egyedülálló szülő esetében nagyobb szegénységi kockázat.
Egyre több család küzd a munkanélküliség anyagi és lelki vetületével, s az ebből fakadó
létbizonytalanság, a kiszámíthatatlanság sem kedvez a gyermekvállalási kedvnek. A
népszerűtlen szociálpolitikai intézkedések, a GYES, GYED idejének lerövidítése is visszaveti
a családalapítási szándékot.
A fiatalok gyermekvállalásának halasztásához hozzájárul az oktatás, hiszen egy vagy több
diploma megszerzése, illetve egy jó állás betöltése, az oda bedolgozás kitolja az első gyermek
vállalásának időpontját, ami valószínűsíti azt is, hogy a tervezett második, esetlegesen
harmadik gyermek már meg sem születik.

Munkánk során tapasztaljuk, hogy a családok egyre több szociális problémával, anyagi
nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is megnehezíti. Nehézséget okoz egy
drágább, korszerűbb tápszer, babaápolási cikk beszerzése. Sok esetben a vizsgálatokra történő
beutazás költsége is nagy terhet ró a családok költségvetésére. Tapasztaljuk, főként hátrányos
helyzetű kismamák körében, hogy a várandósság 20. hete körül jelentkeznek csak felvételre.

                       110
Ez egyik részről lehet hanyagság, másrészről valószínűleg így spórolják meg a terhesség első
felében a vizsgálatokra történő utazás költségeit. Azonban ezek a vizsgálatok nagyon fontosak
lennének, hiszen a fejlődési rendellenességek kora terhességben szűrhetők, és orvosi indokkal
18. hétig megszakíthatóak.
A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban
gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem
hozzák el gyermeküket védőoltásra, státuszvizsgálatra. Egyes családokban megoldhatatlannak
látszó probléma a fejtetvesség. Sajnos találkozunk rühességgel, ótvarral is. Ezen területeken a
szakemberek összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti javulás észlelhető.
Fenti okok miatt évről évre több jelzéssel kell élnünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé.
2010-ben összesen 72 környezettanulmányt készítettünk, melyek egy része a kórház felé
irányult gyermekek hazaadása ügyében, másik része jelzés volt a Gyermekjóléti Szolgálat
felé.

Rendezvények:

A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére,
propagáljuk a betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételét.
Városi egészségnap lebonyolításában vettünk részt, közreműködtünk az egyes iskolai
egységek egészségnapi rendezvényén. Szorgalmatoson egészségnap keretében végeztünk
szűrővizsgálatokat. Ezen helyszíneken vércukor, koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír –
százalék méréseket végeztünk, s az eredményeket értékelve igyekeztünk életmódbeli
tanácsokat adni. A kiszűrt személyeket szakrendelésekre küldtük, s ha lehetőség volt rá,
nyomon követtük az egyént.
Szorgalmatos településen a Védőnői méhnyak - szűrő mintaprogram keretében lehetőségük
volt a jogosult hölgyeknek helyben, térítésmentesen a vizsgálatot igénybe venni.
Városi   sportrendezvényeken,   éjszakai  akadályversenyeken    is  megjelentünk,
szűrővizsgálatokat végeztünk, illetve egészséges életmódra nevelő tanácsokat adtunk.
Közreműködtünk, zsűriztünk a területi elsősegélynyújtó versenyen, melyet a Tiszavasvári és
Hajdúnánási Vöröskereszt szervezett.
Mára hagyománnyá vált Anyatejes világnapi rendezvényünk 2010.08.04.-én került
megrendezésre, melyen várandósok, babák és mamák is szép számban megjelentek.
A Városi Könyvtárral karöltve minden hónap első szerdáján Baba- mama klubot szervezünk,
mely változatos témáival méltán népszerű az édesanyák körében.

Továbbképzések, konferenciák:

Munkánk hatékonysága érdekében továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt. 2010 -
ben az alábbi fő témákban képeztük magunkat, a teljesség igénye nélkül:
    - Látás és hallásszűrés csecsemőkorban,
    - Elsősegélynyújtás, baleset megelőzés csecsemő és kisgyermekkorban,
    - Korszerű csecsemőtáplálás, allergia megelőzés
    - Homeopátia a mindennapokban,
    - Arcdiagnosztika és Schüssler sók
    - Felsőlégúti betegségek kezelése Homeopátiával
    - Gyermekkori agresszió kezelése, iskolai agresszió felismerése, kezelése
    - Korai fejlesztés lehetőségei fejlődési rendellenességgel született csecsemőknél
    - A bükki füvesember előadása a gyógynövényekről,
    - Korszerű védőoltásokról

Kapcsolatok:


                       111
A családok egészségének megőrzése érdekében hatékonyan együttműködünk a
          - háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal,
          - szakorvosokkal, egészségügyi szakdolgozókkal,
          - szociális intézményekkel, dolgozókkal,
          - Gyermekvédelmi Szolgálattal,
          - Családsegítő Szolgálattal,
          - Oktatási intézményekkel,
          - Civil Szervezetekkel, Vöröskereszttel,
Fejlesztési lehetőségek:

A felgyorsult világ, s a védőnői munka szerteágazósága újabb kihívások elé állít bennünket.
Ezen okok miatt korszerűbb, modernebb munkafeltételek válnának szükségessé.
Elengedhetetlen az informatikai hálózat fejlesztése, legalább 1 laptop, hogy végre mindenki
áttérhessen számítógépes adminisztrációra. A papírmunkát lényegesen megkönnyítené egy
kisebb teljesítményű fénymásoló. A tanácsadó helyiségei kicsik, szűkösek, alkalmatlanok
bizalmas, négyszemközti beszélgetésekre. Babakocsi tárolás mai napig nem megoldott.
Nemcsak a védőnői munkát könnyítené meg, hanem a várandósok vizsgálatokhoz jutását is
segítené ha a nőgyógyászati szakrendelés keretében, mellett lehetőség lenne helyben
elvégeztetni egyes ultrahang és NST vizsgálatokat.

                   Készítette a Védőnői szolgálat beszámolója alapján:
                              Kabai Jakabné témafelelős
                      112
Tárgy (14.np.):    Előterjesztés az alapellátás     keretében   vállalkozó  orvosok
           beszámolója munkájukról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Kabai Jakabné köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 4 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő – testület számára.

Hozzászólások:

Szőke Zoltán képviselő:
Kérte a határozat-tervezet 2. pontjának módosítását, mivel szerinte lehet, hogy vállalkozási
formában hatékonyabban lehetne működtetni az ügyeletet, de annak érdekében, hogy
megőrizzék az ott dolgozók munkahelyét, szerinte elsősorban önkormányzati
üzemeltetésűnek kellene lenni a központi ügyleti feladatok ellátásának, és csak másodsorban
kerüljön kiadásra vállalkozó számára a feladatellátás.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy eddig évente 12-13 millió forint kiadást jelentett az orvosi ügyelet
fenntartása az Önkormányzat számára, és erre a problémára kistérségi szinten sem született
megnyugtató megoldás ezidáig. Hozzátette, hogy mára odáig fajult a helyzet, hogy az
államnak 70-80 százalékban kellene normatív támogatást biztosítania ezen feladat ellátására,
vagy más megoldást kell keresnie az Önkormányzatnak. Elmondta, hogy ha a következő
napirendi pontban a Testület kiírja a pályázatot, meg tudja vizsgálni, hogy min kívánnak
spórolni a pályázók, ugyanakkor megállapította, hogy a legkönnyebben a dolgozók bérén, és a
személyi járulékokon lehet csökkenteni a költségeket. Azt is mondta, hogy Szőke Zoltán
módosító javaslatával egyetért.

Ráduly Sándorné Domrádi Erzsébet képviselő:
Megkérdezte, hogy van-e lehetőség a központi orvosi rendelő épületének kívülről történő
felújítására.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy belülről most lett rendbe rakva az épület, és amennyiben lesz lehetőség
kívülről is fel fogják újítani.

Császár József alpolgármester:
Arról tájékoztatott, hogy jelenleg van egy pályázat hőszigetelésre, ablakcserére, és
fűtéskorszerűsítésre elsősorban az óvodák számára, de amennyiben lehetséges a központi
orvosi rendelőt is beleveszik a pályázati keretbe.

Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megjegyezte, hogy a fizikoterápiás kezelés ki fog költözni a Strandfürdő területére, ezért azt
javasolta, hogy Kodak doktor rendelése átmehetne abba rendelőbe, mivel annak a fűtése nem
túl jó.                       113
Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester - Szőke Zoltán képviselő módosító indítványával együtt
- az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ TESTÜLETE
               149/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata

    az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójának elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

I.  Az alapellátás keretében a vállalkozó orvosok beszámolójának elfogadásáról című
   előterjesztést megtárgyalta és azt – a határozat-tervezet mellékletében foglalt tartalommal-
   elfogadta. Az alapellátás működési színvonalának javítása érdekében az alábbi célokat
   határozza meg:

   1. Törekedni kell az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők állagának
    megóvására, esetlegesen kisebb felújítási munkák elvégzésével. Ezzel párhuzamosan
    keresni kell az alapellátás optimális működéséhez alkalmas helyet, illetve pályázati
    lehetőségeket.
   2. Vizsgálni kell és kezdeményezni a változtatásokat azokon a területeken – elsősorban
    háziorvosi ügyelet- , melyeket elsősorban önkormányzati másodsorban vállalkozási
    formában a későbbiekben hatékonyabban lehetne működtetni.
   3. Gondoskodni kell a háziorvosi ügyelet központi orvosi ügyelet formájában történő
    működtetéséről.
   4. Az egészségtudatos életmód népszerűsítésére rendszeresen fórumokat, programokat
    kell szervezni az egészségügyi szolgáltatók aktív közreműködésével.
   5. A város egészségtervében megfogalmazott célkitűzéseket - azok megvalósulása
    érdekében - az érintettekkel és közreműködésükkel a helyi kommunikációs
    csatornákon keresztül terjeszteni kell.
   6. Felkéri a polgármestert arra, hogy szükségszerűen, de évente legalább két alkalommal
    szervezzen kerekasztal szakmai fórumot az érintettek részvételével, ahol feltárják és
    megfogalmazzák az aktuális problémákat, kérdéseket, feladatokat és főbb irányokat.
   7. Az alapellátás keretében vállalkozó orvosok évente egyszer írásban számoljanak be
    munkájukról az ellátás megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott
    szempontrendszer alapján.

Határidő: folyamatos,             Felelős: Dr Fülöp Erik polgármester
     ill. esedékességkor             Bundáné Badics Ildikó jegyző
                           Tarnai Zoltán TITKIT SZESZK vezetője


II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről írásban értesíteni
  szíveskedjen minden érintettet.

Határidő: azonnal                     Felelős: Dr Fülöp Erik polgármester
                        114
                      A 149/2011. (VI.23.) Kt. sz. határozat melléklete
 Az alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolója munkájukról.
                  2010Tiszavasvári város alapellátásának helyzete:

Tiszavasváriban az egészségügyi alapellátás a háziorvosi praxisok (6 felnőtt és 3 gyermek,
valamint 3 fogorvos), az összevont, azonos telephelyű háziorvosi ügyelet, a védőnői-és
iskola-egészségügyi szolgálat, fogászati ellátás, valamint a kisegítő alapellátási feladatok
(labor, fizikotherápia, gyógytorna) keretében biztosított a lakosság számára.Felnőtt Háziorvosi ellátás

A háziorvosi tevékenységet a településen 6 orvos vállalkozási formában végzi. 2 orvos a saját
rendelőjében, 4 orvos önkormányzati tulajdonú rendelőben látja el betegeit. Az
önkormányzati tulajdonban lévő rendelők közül két rendelő a Központi Orvosi Rendelő
(Kossuth út 10.) épületében, egy a Kabay János út 23. szám alatt, valamint szintén egy
rendelő a Hősök út 38. szám alatt található.Gyermek Háziorvosi ellátás

A gyermek háziorvosi tevékenységet a településen 3 orvos szintén vállalkozási formában
végzi. A három orvos 2 önkormányzati tulajdonú rendelőben látja el betegeit, amelyek a
Központi Orvosi Rendelő (Kossuth út 10.) épületében találhatók.Fogszakorvosi ellátás:

A fogászati ellátását a településen valamennyi fogszakorvos vállalkozási formában végzi. A
fogorvosok esetében 2 orvos saját tulajdonú, míg egy orvos önkormányzati tulajdonú
rendelőben végzi munkáját.
                      115
                                  A betegforgalom jellemző megbetegedéseinek gondozási statisztikái településünkön
        Körzet                Bejelenkezettek                                 Gyógyintézetbe    Hypertonia szív és érrendszeri  Rheumatológiai    Cukorbetegség pajszmirigy és    Daganatos
                              Rendelésen megjelentek  Szakrendelésre irányított                megbetegedések                 más belső elválasztású mirigyek
                 (kártyaszám                                     utalt                         esetek                       megbetegedések
                                                                                                                   2009
             2008


                   2009


                         2010

                              2008

                                  2009

                                      2010

                                          2008

                                               2009


                                                   2010


                                                        2008

                                                            2009

                                                                2010

                                                                    2008

                                                                        2009


                                                                              2010


                                                                                    2008

                                                                                        2009

                                                                                           2010

                                                                                               2008

                                                                                                   2009


                                                                                                          2010


                                                                                                                2008                                                                                                                       2010
             1562     1434    1413   9842  11107  8514   1890   2501   1674   70   193   12   476    672     240    109  156  355  104    239      248    28   53   18
         1
             2220     2128    2177   13858  15567  14693  3012   3542   2956   129  125   148  800    850     1060    150  60   25   220    240      267    45   80   150
         2
 Háziorvos
             2178     2142    2123   15018  16973  16851  3220   3325   3055   10   15    4   436    458     812    517  35   63   67     83      148    21   26   60
         3
             1500     1602    1691   11615  11726  12198  1512   1286   2455   36   26    31   269    349     425    85   111  312  88    120      114    27   51   4
         4
         5    2384     2409    2404   16365  16692  15963  2212   1784   1542   34   31    21   941   1234     1301    184  282  282  523    711      704    44   68   68

         6    1341     1230    1423   6321  7269  7384   649    746   841   67   77    37   141    162     194    165  190  210  28     32      40    7   8   3
             1549     1542    1428   6245  6408  5852   380    387   296   24   31    24   5     11                                          3
         1
Gyermek-orvos
             886     867    822    4158  4845  5026   609    603   658   82   106   109  0                0       726  0                 0
         2
             820     810         4322  6010      37     531       2   69       8                2          2                 0
         3

                         7416   2243  3450  3667                                         9                             2
         1
Fogorvos
                         4112   2533  2748  3024
         2
                         5986   2797  2445  2521                            8                           2                 1
         3

Háziorvosi körzetek                                    Gyermekorvosi körzetek             Fogorvosi körzetek

1.: Dr. Rojkó László                   4.: Dr. Tolna Klára        1.: Dr. Nyáguly István             1. Dr. Fügedi Attila
2.: Dr. Malinák Gyula                  5.: Dr. Bodnár Zoltán       2.: Dr. Mérnyi Ágnes              2. Dr. Sipos Erzsébet
3.: Dr. Horay Károly                   6.: Dr. Kádár István       3.: Dr. Kodak István              3. Dr. Juhász Erika

                                                               116
                               A betegforgalom jellemző megbetegedéseinek gondozási statisztikái településünkön
        Körzet                          Gyomor- és    Idegrendszeri és
               Szenvedély                                       Légzőszervi                           Garat és mandula-
                         bélrendszeri     psychés      Allergiás betegségek               Acut hörghurut   Vírusos betegségek             Arcüreg-gyulladás
               betegségek                                      megbetegedések                             gyulladás
                         megbetegedések   megbetegedések
             2008

                 2009

                    2010

                        2008

                           2009

                               2010

                                  2008

                                      2009

                                          2010

                                             2008

                                                 2009

                                                     2010

                                                         2008

                                                             2009

                                                                 2010

                                                                    2008

                                                                        2009

                                                                            2010

                                                                                2008

                                                                                   2009

                                                                                       2010

                                                                                          2008

                                                                                              2009

                                                                                                  2010

                                                                                                     2008

                                                                                                         2009

                                                                                                             2010
        1
             25 13 47       16   45   10   40   71 83     20   80   30       13   15       15   17      16   31      27   24      98   80
                               5              5                3    0       2    0      3    0       4    0
        2
             20 10 10       40   15   34   30   86 25     50   20    -       56   70
                            0                      2
             32 15 14       22   17   28   11   10 19     61   28    -       44   86       32          14          58          66
 Háziorvos
        3
                        3    5       9               1                       7          9
        4
             0   25 62     22   39   10   25   66 39      0   67   72   62    41   22       11   84      41   13      35   92      18   16
                               4                              0    1       4          1    6       9           9    8
        5
             23 58 31       11   67   12   61   76 71     19   13   14       14   20       21   74      72   25      44   50      89   16
                        0       2              7    0    9       9    9       6    0          6       0    6           2
             6    7    5  54   62   71   15   17 22     78   90   95           10
        6


        1                                  6              24                                        14
Gyermek-orvos
             0           0          0           0                   17                                71          41
        2                                                         7                                 7           7
             0           0          5          55                      40           31          61          31
        3                                                            0           2          2           0

Háziorvosi körzetek                                Gyermekorvosi körzetek
1.: Dr. Rojkó László               4.: Dr. Tolna Klára       1.: Dr. Nyáguly István
2.: Dr. Malinák Gyula              5.: Dr. Bodnár Zoltán      2.: Dr. Mérnyi Ágnes
3.: Dr. Horay Károly               6.: Dr. Kádár István       3.: Dr. Kodak István
                                                            117
                                                                      Fogpótlások
                  Fogeltávolítás     Gyökérkezelés, gyökértömés     Tömések készítése
                                                               Rögzített            Kivehető
               2008   2009     2010  2008   2009    2010   2008   2009   2010  2008  2009    2010   2008   2009    2010
      Dr.  Juhász
      Erika      6280     384     611  119     96   131   2188   2088   2413   31        0       25           3
Fog-orvos
      Dr.  Fügedi
      Attila      142     177     170  644    501    530   2040   2314   2908   45     41     23    30    31    11
      Dr.   Sípos
      Erzsébet     704     788     946  114    245    413   1040   1001   1623   17     24     24    94    56   123
                                             118
Háziorvosi Ügyelet
Az ügyeleti tevékenységet a háziorvosi illetve házi gyermekorvosi praxisban működő orvosok
és a környező településekről 2 fő orvos látja el. Az ügyeleti ellátásban részt vesznek a
háziorvosi praxisokban foglalkoztatott ápolók, valamint működési engedéllyel rendelkező
mentőápolók, három gépkocsivezető, akik közalkalmazotti jogviszonyban a SZESZK
munkavállalói. A fentieken kívül egy részmunkaidős közfoglalkoztatott munkavállaló
gondoskodik – napi 4 órában az ügyeleti ellátás zavartalan működtetéséről (gyógyszer,
injekció, infúzió, stb. pótlása, illetve ellenőrzi a kézi műszerek meglétét, havi zárás, orvosok–
ápolók díjazásának kiszámítását), és egy takarító közhasznú foglalkoztatás keretében végzi az
ügyeleti szoba, a folyosó és mellékhelyiségek tisztántartását.

A háziorvosi ügyelet központi telephellyel működik, amely a Központi Orvosi Rendelő
épületében található.
                Ügyelet betegforgalma

     Szolgáltatásban Ügyeletbe Ambulancián        Hívásra      Mentőszállítás
Év    résztvevő    bevont  megjelent         történt      igénybevétele
     orvosok száma települések betege száma       beteglátogatás
2006      9      2     6284           1184        161
2007      9      2     3432            764        222
2008       9      2     6031            678         64
2009      9      2     6784            876         31
2010      8      2     3162            600         37


A működtetés tapasztalatai meglehetősen vegyesek, alapvető probléma, hogy ritkán érkezik
konkrét panasz.
Az orvosok véleményének összegzése
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, egyes háziorvosok tartósan vagy időszakosan
nem tudják vállalni. Az ügyeleti ellátás tapasztalata kérdésre, beszámolójában több háziorvos
is megfogalmazta, hogy az ügyelet vállalkozás formájában történő működtetése a megoldás.
Az iskola egészségügyi ellátás szervezése további javításra szorul. Megoldás kidolgozása
folyamatban, melynek alapja az intézmények ellátás területi felosztásának rendeleti
szabályozása.
A betegadatok kezelésének számítógépes feldolgozása kötelező és egyre gördülékenyebben
megy, kevésbé lassítja a rendelés menetét.
A szűrővizsgálatokról általában megfogalmazták, hogy a lakosság igényli az egészségével
való törődést, így a szűrővizsgálatokat is. Az alacsony társadalmi státuszú emberek egészségi
állapota lényegesen rosszabb az össznépességétől. Alacsonyabb, mind az átlagéletkor,
valamint lényegesen korábban betegszenek meg, mint az átlagpopuláció, kevésbé
eredményesen gyógyulnak, illetve egyes, kezelhető, gyógyítható fertőző betegségek is
jelentős arányban érintik a populációt.
Célunk, hogy javuljon ezen emberek egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférése,
javuljanak gyógyulási esélyeik, betegségeik korai felismerése.
Alapvető eszköze lehet mindennek a szűrővizsgálatokon történő megjelenés motiválása,
valamint segítés a gyógyulás folyamatában. Feladataink a felnőttkorú lakosság körében
előforduló fontosabb betegségek megelőzése, kezelése érdekében a megfelelő felvilágosítás,
egészségnevelés és gondozás.
                       119
Kisegítő alapellátás
Kisegítő alapellátási feladatként működik Tiszavasváriban a labor, a fizikotherápia és a
gyógytorna. A labor, a fizikotherápia, és a gyógytorna heti 30 órában áll a lakosság
rendelkezésére. Fenti szolgáltatások iránt egyöntetűen nagy lakossági igény mutatkozik, amit
a magas esetszám és betegforgalom tükröz.
A labor havi esetszáma kb. 800 fő körül mozog, ami azt jelenti, hogy éves szinten közel
tízezren veszik igénybe a szolgáltatást.
A fizikotherápia a reumatológiai szakrendeléssel szoros együttműködésben dolgozik. A
regisztrált betegforgalom azt mutatja, hogy az ellátás iránt nagy igény mutatkozik. Az elmúlt
két év betegforgalma a következőképpen alakult:
                     Év     Betegforgalom
                              (Fő)
                    2007.       6111
                    2008.       6928
                     2009       6660
                     2010       5929
                 a fizikoterápiás betegforgalomról
A kezelések típusai : Stabil galván, Kowalschik galván, Iontoforézisek, Ultrahang,
Rövidhullám, Gépi masszázs, Szelektív ingeráram, Bioptron lámpás kezelések.
A fizikoterápia a reumatológiai szakrendeléssel szoros együttműködésben dolgozik. A
regisztrált betegforgalom azt mutatja, hogy az ellátás iránt szintén nagy igény mutatkozik.
Összes forgalma 5929 fő, az elvégzett kezelések száma 21647.
Napi betegátlag: 26,59 fő
Egy főre jutó percátlag 13.5495 perc/fő.
A kezelések típusai :
   Stabil galván
   Kowalschik galván
   Iontoforézisek
   Ultrahang
   Rövidhullám
   Gépi masszázs
   Szelektív ingeráram
   Bioptron lámpás kezelések
Ez a magas betegforgalom sajnos azt jelenti, hogy a településen nagyon magas a
mozgásszervi betegségekben szenvedők száma, amit egyébként a reumatológiai szakrendelés
magas esetszáma is jelez.
A mozgásszervi betegségek kiemelkedő jelentőségét nemcsak növekvő gyakoriságuk, hanem
következményeik, így a munkaképességre, életminőségre és a halálozásra gyakorolt hatásuk
adja. Hazai felmérések szerint a gyulladásos és kopásos, ízületi és gerincbetegségekben
szenvedő betegek mintegy 60%-a mások segítségére szorul, 30%-uk esetében megromlik a
családi élete, és kétharmaduk anyagi válságba jut. A mozgásszervi betegségek közvetlen és
közvetett költségei hatalmas terhet rónak az egyénre, családjára, valamint a társadalomra. A
megbetegedések közül ki kell emelnünk a csontritkulást, a reumás ízületi gyulladást, az ízületi
porckopást, mint a leggyakrabban előforduló kórképeket. Napjainkban a mozgásszervi
betegségek okozzák a 60 év fölöttiek krónikus betegségeinek több mint felét.
Demográfiai előrejelzések azt mutatták, hogy 2010-re Európában többen lesznek a 60 év
fölöttiek, mint a 20 év alattiak, ami prognosztizálhatóan együtt jár a mozgásszervi betegségek
okozta költségek drámai emelkedésével, ami úgy tűnik, hogy be is igazolódott. Így amellett,
hogy az intézményrendszeren belül szükségessé válik elsősorban a járóbeteg-rendszer és a
háziorvosi hálózat fejlesztése, mindenképp nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre,
                       120
valamint a csontritkulásszűrés hatékonyságának növelésére.
A gyógytorna szintén a reumatológiai szakrendeléssel szorosan együttműködve látja el a
betegeket. Sajnálatos módon ez a szolgáltatás nem OEP finanszírozott, mivel a tárgyi
feltételek egyrészt nem adottak a működési engedély kiadásához, másrészt kapacitás bővítésre
nincs lehetőség.
A betegforgalom itt is igen magas, heti 30 órában történik az ellátás. A forgalmi adatok a
következőképp alakultak:
Összes forgalma 2129 fő, az elvégzett kezelések száma 4365 db.
Kezelések percátlaga: 24,63 perc/ fő.
Napi betegátlag: 9,5 fő
A gyógytornán zajló tornák típusai (orvosi beutalások szerint):
   irányított ujj-, kéz-, csuklótorna    516
   irányított könyöktorna          121
   irányított válltorna           440
   irányított gerinctorna          604
   irányított csípőtorna           81
   irányított térdtorna           129
   irányított bokatorna            65
   irányított hemiparesis torna       173
 Fogászati röntgen:
 A Tiszavasvári, Kabay János út 23. szám alatti telephelyen fogászati röntgendiagnosztika
 szakmán belül fogászati röntgen szakrendelés heti 17 órában történik.

                   Év     Betegforgalom
                            (Fő)
                  2007.        139
                  2008        815
                  2009        808
                  2010        1247
                      121
Összességében megállapíthatjuk:
Az alapellátás működési színvonalának javítása érdekében a lehetőségek kihasználásáról és a
hatékonyabb együttműködésről folyamatosan gondoskodni szükségszerű. Szakmai
fórumokon kell lehetővé tenni, hogy az érintettek feltárják, megfogalmazzák az aktuális
problémákat és feladatokat. A szakmai fórumot kell felhasználni arra is, hogy az
alapellátásban résztvevő orvosok beszámolójában felvetett problémakörökben milyen döntés
előkészítés szülessen.
A gyógyító megelőző tevékenységet vizsgálva a megelőzést az orvosok, védőnők és a
lakosság is fontosabbnak érzi, mégis többnyire tüneti kezelés, műtét a foghúzás, a
visszafordíthatatlan állapot a gyakoribb. A betegek egy része szívesen folyamodik az
alternatív gyógymódokhoz talpmasszázs, akupunktúra, vegetarianizmus és fényterápia, míg
orvosaik ezek eredményeit többnyire elvetik. Saját egészsége iránti közömbössége, minden
más probléma előtérbe helyezése, sok esetben a vizsgálat módjával szembeni félelem,
ellenérzés, a tudatlanságból eredő szégyenérzet gátolja meg a felnőttek többségét a
folyamatos – szükséges- szűrővizsgálatok elvégeztetésében. Míg az orvosok megfelelőnek
ítélik az utógondozást, a gyakorlat az, hogy amikor a beteg úgy érzi meggyógyult –
legtöbbször kényelemből -, nem tér vissza az ellenőrző vizsgálatokra.
Az egészségtudatos életmód népszerűsítésére 2010 évben számos fórumot és programot
szerveztünk az egészségügyi szolgáltatók aktív közreműködésével. Többek között a
Civilházban (civil szervezetek részére előadások és bemutatók szervezése), a Találkozások
Házában (Egészségnap). A programok ingyenesek voltak, róluk előzetesen a helyi médiákon
keresztül lehetett értesülni.

Készítette az alapellátásban dolgozó háziorvosok beszámolója alapján:
Kabai Jakabné témafelelős.
                      122
Tárgy (15.np.):    Előterjesztés a háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Kabai Jakabné köztisztviselő

Kabai Jakabné témafelelős szóbeli kiegészítése:
Először kérte, hogy a határozat-tervezetben a felelős megjelölésénél kizárólag a polgármester
szerepelje, továbbá, hogy a tervezet egészüljön ki egy ponttal: „A közbeszerzés költségeit
Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetésében biztosítja.” Ezután kérte a határozat-tervezet
1. számú mellékletének 2. pontjában a 8 órát 7:30-ra módosítani, az 5. pontot kiegészíteni a „bérleti
díjaként havonta bruttó ………….. Ft –ot” szavakkal, a 15. pontban a „megbízó” szót „megbízottra
cserélni, valamint a 16. pontban az „összevont azonos telephelyű háziorvosi” kifejezés helyett
„központi orvosi ügyeleti” kifejezést használni.

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő –
testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel.


Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal tartózkodás nélkül nem hozott határozatot az előterjesztésről.

Palló Sándor a Népjóléti és Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 1 igen szavazattal, 3
tartózkodással, ellenszavazat nélkül nem hozott határozatot az előterjesztésről.

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy 3-4 alkalommal egyeztetett az Önkormányzat az ügyeletet ellátó orvosokkal, és
mindegyikük egyetértett abban, hogy valamit kezdeni kellene az ügyeleti feladatellátással, ezért azt
javasolta az Önkormányzat, hogy a mostani ügyeletet ellátó orvosok végezzék társasági formában
ezt a tevékenységet a városban. Hozzátette, hogy ezen javaslat hatására sem történt előrelépés az
ügyben, ezért került ez a mostani előterjesztés a Testület elé.

Kabai Jakabné témafelelős:
Elmondta, hogy alapellátás keretében vállalkozó orvosok beszámolójában utalt rá, hogy több orvos
is javasolta, hogy az ügyeleti feladatok ellátását adja ki vállalkozásba az Önkormányzat, és ezek
között volt olyan orvos is, aki több évtizede tevékenykedik a városban.

Bakné Répási Ágnes képviselő:
Elmondta, hogy szerinte az előterjesztésben szereplő döntésnek lennének pozitív és negatív hatásai
egyaránt, mivel az eddig „gazdátlan” orvosi ügyelet végre megfelelő szakmai irányítást kaphatna,
másrészt viszont negatív hatása lehetne, hogy az ügyeletben dolgozó orvosok, ápolók, sofőrök
érdekei is sérülhetnek ezáltal.
                        123
Szőke Zoltán képviselő:
Azt javasolta, hogy a határozat-tervezetet ne fogadja el most a Képviselő-testület, hanem az
Önkormányzat folytasson le egyeztetéseket az ügyeletben dolgozó egészségügyi alkalmazottakkal,
arról, hogy hogyan lehetne hatékonyabban működtetni az ügyletet, mivel főleg ők azok, akiknek a
bérén spórolni tudna az akinek a jövőben kiadják vállalkozási formába a feladat ellátását.
Hozzátette, hogy az előző Képviselő-testületnek is volt ilyen irányú javaslata, de elvetették az
ügyelet vállalkozásba történő kiadását. Javasolta, hogy elsősorban önkormányzati üzemeltetésű
legyen a központi ügyeleti feladatok ellátása, és csak másodsorban kerüljön kiadásra vállalkozó
számára.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy a Szőke Zoltán képviselő által javasolt egyeztetések zajlottak le a Polgármesteri
Hivatal dolgozói, és az egészségügyi dolgozók között, de nem történt semmilyen előrelépés az
ügyben. Megjegyezte, hogy ez a mostani csak egy elvi döntés, és amennyiben a Képviselő-testület a
benyújtott pályázatok alapján úgy látja, hogy azok megvalósítása hátrányos lenne az
egészségügyben dolgozók számára nem fogadja el azt. Hozzáfűzte, hogy ugyanakkor a mostani
gazdasági helyzetben minden lehetőséget meg kell ragadnia az Önkormányzatnak a
költségmegtakarításra, ezért meg kellene nézni, hogy min kívánnak spórolni a pályázatot benyújtók.

Szőke Zoltán képviselő:
Azt mondta, hogy egyetért a Dr. Fülöp Erik polgármester által elmondottakkal, ezért azt javasolja,
hogy a pályázat kiírásával egyidőben folytasson egyeztetéseket az Önkormányzat az
egészségügyben dolgozókkal, az ügyletet ellátó személyek munkahelyének megőrzése érdekében,
hátha megoldást találnak a problémára. Hozzátette, hogy egyetért a Halász László korábbi
önkormányzati képviselő által mondottakkal miszerint: „A pénz nem minden. Emberekben, és
családokban kell gondolkodni.”

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy Szőke Zoltán képviselő javaslata szerint az Önkormányzat egyeztetéseket fog
lefolytatni az egészségügyi és intézményi dolgozókkal, és annak eredményéről a követekező
Testületi ülésen adnak majd tájékoztatást. Azt is mondta, hogy egyetért azzal, hogy a „Pénz nem
minden.”, de az Önkormányzatnak 13.500 ember sorsáról kell gondoskodnia.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Javasolta, hogy előbb folytassa le az Önkormányzat az egyeztetéseket, és csak azután írják ki a
pályázatot, mert korábban mikor a Képviselő-testület ki akarta adni vállalkozásba az ügyletet az
egészségügyi dolgozók tiltakoztak ellene.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy lehet, hogy nem is nyúlna a pályázat benyújtója a bérekhez, mint megtakarítási
lehetőséghez, ráadásul, hogyha most nem lép a Testület, lehet hogy a 400 önkormányzati dolgozó
béréből lesz szükséges elvonásokat eszközölni.

Csázsár József alpolgármester:
Azt mondta, hogy az önkormányzati költségvetésben mindenhol megszorításokat alkalmaztak,
mivel 1-2 millió forint nem sok, de ezek összességében kitesznek 50-60 millió forintot is.
Megjegyezte azt is, hogy a városban az orvosok egyik fele nem mondana le a fizetésének egy
részéről az Önkormányzat érdekében, viszont a másik fele megtenné, mivel ők megértik, hogy mit
kell tenni a város érdekében.
                        124
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Kérte, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen, hogy tételesen jelölje meg a pályázó, hogy min kíván
spórolni az ügyelet működtetése során. Majd megkérdezte, hogy amennyiben átadná vállalkozásba
az ügyleti feladatok ellátását az Önkormányzat, számoltak-e azzal, hogy a közalkalmazotti
jogviszonyok munkaviszonnyá alakulnának, és ekkor a közalkalmazotti jogviszonyok
megszűnéséből fakadó végkielégítéseket ki kellene fizetni.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy majd a Testület dönt, hogy melyik pályázat a legjobb, vagy egyáltalán a
benyújtott pályázatok alapján megéri-e kiadni az orvosi ügyletet vállalkozásba. Azt mondta, hogy a
végkielégítések esetleges kifizetésével számoltak, mivel ilyenre már volt példa korábban a
Magiszter Alapítvány létrehozásakor. Ezután kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésről.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                KÉPVISELŐ TESTÜLETE
                150/2011. (VI.23) Kt. számú
                    határozata

              A háziorvosi ügyelet vállalkozásba adásáról


I. Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

  1.  a Tiszavasvári háziorvosi ügyeleti feladatok teljes körű ellátásának vállalkozásba adását
    kezdeményezi a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnál.

  2.  Felkéri a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulást, hogy a központi ügyelet
    működtetésének vállalkozásba adásához Dr. Fülöp Erik polgármester bevonásával a
    közbeszerzési eljárást készítse elő.

Határidő: azonnal                   Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

  3.  Kéri Szorgalmatos társönkormányzatot, hogy a közbeszerzési eljárás megindításához
    járuljon hozzá és hatalmazza fel Tiszavasvári Város Önkormányzatát és annak
    képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármestert arra, hogy az eljárás során nevükben és
    megbízásukból ajánlatkérőként teljes körűen eljárjon.

  4.  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásában az Önkormányzat
    nevében teljes körűen eljárjon.

  5.  A pályázat kötelező tartalmi eleme legyen, hogy a pályázó mutassa ki a megtakarítás
    lehetőségét.

  6.  A közbeszerzés költségeit Tiszavasvári Város Önkormányzata költségvetésében biztosítja.

II. A Képviselő-testület javaslatát a megbízási szerződéshez a határozat-tervezet 1. számú
  melléklete tartalmazza.

                        125
III. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az ügyeleti ellátást érintő megtakarítási lehetőségekről
  széleskörű egyeztetést folytasson -TITKIT SZESZK, egészségügyi dolgozók és az önkormányzat
  bevonásával- a pályázati kiírással egyidejűleg és a javaslatokat terjessze elő.

Határidő: esedékességkor               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

                        150/2011. (VI.23.) Kt. határozat 1. számú melléklete

  Tiszavasvári Város Önkormányzatának képviselő testülete az orvosi ügyeleti feladatok ellátása
  vállalkozásba adása tárgyában az alábbi feltételek érvényesítését javasolja meghatározni:

           JAVASLAT MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETHEZ

  A központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában a mai napon az alábbi feltételek mellett:

  1. Megbízó a Megbízottal kötött jelen szerződés alapján vállalkozásba adja a Tiszavasvári és
   Szorgalmatos önkormányzatai közigazgatási területének központi ügyelet ellátásának
   feladatait.

  2. Megbízott vállalja, hogy Tiszavasvári és Szorgalmatos együttműködő településeinek
   lakossága részére központi ügyeletet biztosít, a megbízó által a közbeszerzési
   dokumentációban részletezettek alapján.

    Megbízott vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását,
    hétköznap: 18.00 órától 07.30 óráig,
    munkaszüneti és ünnepnapokon: 08.00 órától - 08.00 óráig.

  3. Jelen szerződés ………….. napján lép életbe és 1 év, határozott időre szól.
   A megbízási szerződés felbontható a felek közös megegyezése alapján, továbbá bármely fél
   részéről történő írásbeli közléssel 60 napos felmondási idővel.

  4. Megbízó a Tiszavasvári, Kossuth út 10. szám alatti központi rendelőben található Ügyeleti
   Rendelőt ( ……..helyiségből álló, összesen ……… m2) és az orvosi ügyeleti feladatok
   ellátására szolgáló tárgyi eszközeit a feladatellátás időszakára, annak biztosítása céljából, a
   Megbízott ingyenes használatába adja.

  5. Megbízott az ügyeleti rendelő fenntartási díjaként havonta bruttó ………….. Ft -ot azaz
   bruttó …………..forintot köteles, bérleti díjaként havonta bruttó ………….. Ft -ot azaz
   bruttó …………..forintot köteles átutalni ………….. számú bankszámlájára, tárgyhót
   követő hónap 15. napjáig. Amennyiben ezen kötelezettségnek nem tesz eleget, jelen
   szerződés alapján hozzájárul ahhoz, hogy a bánatpénzből a …………….. a fenntartási díj
   hátralékot levonja.

  6. Jelen szerződés mellékletében felsorolt vagyontárgyakat a megbízott az ………..-től leltár
   szerint veszi át és azokat köteles kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni.
   Megbízott az általa átvett vagyontárgyak állagának megóvásáért felel, kivéve a
   rendeltetésszerű használatból származó természetes elhasználódás következtében jelentkező
   állagromlást, vagy megsemmisülést.

  7. Az amortizálódott nagy értékű eszközök pótlásáról az aktuális finanszírozási, pályázati
   feltételeknek megfelelően külön megállapodást kell készíteni.

                        126
8. Megbízott az átengedett orvosi ügyeleti rendelőt kizárólag a szerződésben foglalt
  feladatokra használhatja, bérbeadási, albérletbe adási vagy más célra hasznosítási jogot nem
  szerez. Amennyiben a Megbízott a rendelőben további orvosi tevékenységet kíván folytatni,
  ahhoz a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
  Központja vezetőjének írásos hozzájárulása szükséges.

9. A melléklet szerinti kis értékű eszközök pótlása a megbízott feladata és költsége.

10. A használatba adott gépjármű üzemeltetésének, fenntartásának költsége a Megbízottat
  terheli, viselni tartozik az üzemben tartót terhelő felelősséget, és köteles a gépjárműre Casco
  biztosítást kötni, melynek kedvezményezettje a Megbízó.

11. Megbízó jelen megbízási szerződés hatálya alatti időszakra nézve hozzájárul ahhoz, hogy az
  ügyelet ellátására nyújtott OEP finanszírozási összeget közvetlenül a megbízott …….-nál
  vezetett …………számú bankszámláján kerüljön jóváírásra. Az orvosi ügyelet ellátásának
  OEP finanszírozáson felüli részét a Megbízott havonta lakosságarányosan közvetlenül
  számlázza az ellátási körbe tartozó önkormányzatnak és Többcélú Kistérségi Társulásnak.

12. AZ OEP finanszírozás összegéről annak megérkezését követő 15 napon belül köteles
  írásbeli tájékoztatást adni a megbízónak.

13. A humánerőforrást illetően jelenleg az ügyeleti ellátás keretében foglalkoztatott
  szakemberek foglalkoztatását helyezze előtérbe.

14. Amennyiben Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan és szándékosan
  megszegi a Megbízó a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti.
  A rendkívüli felmondás alapjául szolgáló szakmai és orvosetikai kérdések súlyosságának
  megítélése vonatkozásában a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Orvosi Kamara
  állásfoglalása az irányadó.

15. Megbízott 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint bánatpénzt köteles ………….számú
  bankszámlájára átutalni jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül. A szerződéskötési
  biztosítékként készpénzben megfizetett 500.000 Ft jelen okirat aláírásával a fentiek szerint
  bánatpénzként marad a megbízónál. A bánatpénzt a Megbízott elveszti, ha jelen
  szerződésből eredő bármely kötelezettségének a teljesítését megtagadja vagy a szerződést
  egyoldalúan megszünteti.

16. A központi orvosi ügyeleti szolgálatot a Megbízott elsődlegesen vállalkozásának
  személyesen közreműködő tagjai és megbízási vagy munkajogi jogviszony alapján külső
  orvosok útján látja el.
  A Megbízott az ügyeleti szolgálatot megfelelő végzettséggel és engedéllyel rendelkező
  ügyeleti ellátásban jártas orvosokkal köteles ellátni, valamint vezeti a szükséges
  nyilvántartásokat, és ellátja az ügyelettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit a
  szakhatóságok és a finanszírozók, valamint a Megrendelő irányában.

17. Megbízott köteles a következő havi ügyeleti orvosi beosztást előző hónap 15. napjáig
  eljuttatni a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató
  Központja vezetőjének.

18. Az ügyeletes orvos munkája során nevét feltüntető kitűzőt köteles hordani, nevét a
  várószobában jól látható helyen fel kell tüntetni.

                       127
 19. A Megbízott elkészíti az ügyeletben dolgozók színvonalas munkájának biztosításához a
   Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központja
   vezetőjével egyeztetett tartalmú ügyeleti működési szabályzatot.

 20. A Megbízott jelen szerződéshez fénymásolatban csatolja a felelősségbiztosításáról szóló
   kötvényt, egyúttal vállalja, hogy a mai naptól számított 15 napon belül bemutatja az ügyeleti
   gépjárműre kötött Casco biztosítás kötvényét.

 21. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, amennyiben jelen szerződésükben szabályozott
   bármely kérdés utóbb jogszabályváltozás folytán, annak módosítása nélkül jogszabállyal
   ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul, kölcsönösen
   kezdeményezik a szerződésmódosítást és annak megtörténtéig a szerződés a hatályos
   rendelkezésekkel együtt érvényes.

 22. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen megbízási szerződéssel összefüggésben felmerülő
   mindennemű jogvitákban előzetes egyeztetést tartanak, törekednek a jogvita peren kívüli
   egyezséggel történő rendezésére s kizárólag ennek eredménytelensége esetén fordulnak
   bírósághoz.

 23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, illetve a
   hatályos egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók.

 24. Jogvita esetén a szerződő felek kikötik a …………Városi Bíróság kizárólagos
   illetékességét.

 25. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
   megegyezőt írták alá.Kelt: ………………..


 ……….vezetője, mint megbízó            ……………. Mint megbízott Ellenjegyezte
                       128
Tárgy (16.np.):    Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
           Igazgatóság használati jogának önkormányzati ingatlanokra történő
           bejegyzéséről.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: Javasolja a Képviselő-
testületnek a határozat-tervezet elfogadását

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                151/2011. (VI.23.) Kt. számú
                    határozata

  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használati jogának
          önkormányzati ingatlanokra történő bejegyzéséről


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:


A Képviselő-testület a 93/2011. (IV.21.) Kt. számú határozat mellékletében szereplő használati
jogot alapító szerződés 9./ pontját módosítja és a jelen határozat mellékletét képező használati jogot
alapító szerződést fogadja el.

Felkéri a Polgármestert, hogy a használati jog bejegyzéséről szóló szerződést kösse meg.


Határidő: azonnal              Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                         129
                 151/2011. (VI.23.) KT. SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

            HASZNÁLATI JOGOT ALAPÍTÓ SZERZŐDÉS

mely létrejött
egyrészről: Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.,
        adószám: 15404761-2-15) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint
        Használatba adó,

másrészről:  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhely:
       4400 Nyíregyháza, Erdősor u. 5., törzsszám: 1235) képviseletében Csepely Zsigmond
       pv. alezredes, megyei igazgató, mint Használatba vevő

(a Használatba adó és a Használatba vevő együtt: felek) között, az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint.

1.) Felek megállapítják, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
  274/2009. (XI.26.) Kt. sz. határozata, továbbá az 1991. évi XXXIII. törvény 40. §. (2)
  bekezdésében foglaltak alapján, Használatba adó a Használatba vevő térítésmentes, kizárólagos
  használatába adta, feladatellátásának folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében, a
  Használatba adó tulajdonában álló, tiszavasvári 2866 hrsz. (egyéb épület, Térségi Szolgáltató
  Ház, 4333 m2), a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ady Endre u. 8 sz. alatt lévő ingatlan
  felépítményének, 54 m2 összterületű, 2 db irodahelyiségét és 1 db pincehelyiségét – mely a
  szerződés mellékletét képező alaprajz másolaton piros színnel jelölt helyiségeknek felel meg – a
  megtekintett és megismert állapotban, 2009. október 26. napjától kezdődően.
  A helyiségek kizárólagos használatán kívül a Használatba vevő jogosult az épület közös
  használatú helyiségeit is más használatra jogosultakkal együtt rendeltetésszerűen, a feladatai
  ellátásához szükséges mértékig használni. Felek megállapítják, hogy a Használatba vevő már az
  ingatlan birtokában van, így a birtokba adásról külön nem szükséges rendelkezni.

2.) Felek megállapítják, hogy Használatba vevő az irodahelyiségek használatáért bérleti díjat nem
  fizet, köteles azonban az indokolt karbantartási, állagmegóvási feladatok ellátására és ezen
  feladatok ellátásából eredő költségek viselésére és köteles megfizetni az ingatlanhasználattal
  kapcsolatosan felmerülő költségeket a Használatba adó részére, a Használatba adó aktuális
  költségvetési rendeletében a polgári védelem ágazati feladataira biztosított pénzügyi keret
  terhére, az alábbiak szerint:

  a./ Felek megállapodnak abban, hogy Használatba vevő teljes mértékben megfizeti az általa
    használt helyiségekhez kapcsolódó mindennemű költségeket (fűtés, villamos energia, 2 fő
    foglalkoztatott dolgozóra és 1 fő/nap ügyfélforgalom alapján számított vízdíjköltség).
  b./ Használatba vevő megfizeti továbbá az épület üzemeltetése során felmerülő összes közös
    költségnek (közös helyiségek fűtési-, villamos energia költségei, valamint ugyanezen
    helyiségek takarításának, a karbantartó-fűtő foglalkoztatásának személyi és dologi költségei,
    a felvonó üzemeltetésének költségei, stb.) a kizárólagosan használt helyiségek
    alapterületével arányos mértékét.

3.) Használatba vevő vállalja, hogy a használt helyiségeket megszakítás nélkül folyamatosan jó és
  gondos gazda módjára, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel, mint sajátját használja.

4.) Használatba vevő a használt helyiségeket albérletbe nem adhatja, és egyéb módon sem
   terhelheti meg.


                        130
5.) A használó kötelezettséget vállal arra, hogy az épület házirendjét, tűz-, munka-, vagyonvédelmi
  előírásokat betartja. A felek megállapodnak abban is, hogy a használó a kizárólagos
  használatában lévő helyiségekben bármely felújítási vagy karbantartási munkát, csak a
  tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet el. A munkákkal kapcsolatos költségek a
  használót terhelik.

6.) Megszűnik a használati jog, ha
    a használó szervezet megszűnik;
    megszűnik a használó részére törvényben meghatározott feladat, amelynek ellátására a
    használatba adott helyiségek szolgáltak;
    a használó nem a használatba adott helyiségek használatával látja el a számára törvényben
    meghatározott feladatokat;

7.) Ha a használat joga csak részben szűnik meg, a helyiségcsökkenés annak arányában történik. A
  helyiségcsökkentéssel együtt jár a fenntartási és közüzemi költségtérítési kötelezettség mértéke
  is.

8.) Minden változás esetében az ingatlan-nyilvántartásban a módosítást kezdeményezni kell. A
  szerződés módosítását a két fél írásban rögzíti.

9.) Felek jelen Szerződést bármikor jogosultak közös megegyezéssel, írásban megszüntetni,
  továbbá a szerződést bármelyik fél rendes felmondással írásban felmondhatja. Rendes
  felmondás esetén a szerződés a felmondólevélnek a másik fél részéről történő átvételét követő
  hónap utolsó napjával szűnik meg.
  Felek megállapodnak abban, hogy a Használatba adó a rendes felmondás jogával nem élhet,
  amíg a Használatba vevő azon állami feladatokat ellátja, melyek miatt a szerződést a Felek
  megkötötték.

10.) Használatba adót írásban azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, amennyiben ezen
  Szerződés rendelkezéseit Használatba vevő szándékosan és súlyosan megszegi. Szándékos és
  súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

    a./ Jelen szerződés 2./ pontjában rögzített költségek tartós (3 hónapot meghaladó) nem fizetése.
    b./ A szerződés 4./ pontjának megsértése.
    c./ A szerződés lényeges rendelkezéseinek ismétlődő megszegése.

11.) A Használatba vevő a használati jog megszűnését vagy részbeni megszűnését követő 30 napon
  belül helyiségeket tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a
  Használatba adó részére visszaadni.

12.) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötésére az ingatlan-nyilvántartási állapot
  rendezése érdekében kerül sor, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete erre
  vonatkozó határozatában foglaltakra is figyelemmel.

13.) Felek megállapítják, hogy a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a Használatba vevőt
  (jogelődje a Polgárvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Parancsnoksága) megilleti a
  Használatba adó kizárólagos tulajdonát képező, tiszavasvári 1679/1 hrsz (Polgármesteri
  Hivatal és közterület, 3882 m2), a valóságban 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. alatt lévő
  ingatlan felépítményének 25 m2 területű 2 db irodahelyiségének, valamint 8 m2 területű 1 db
  raktárhelyiségének a használati joga. Tekintettel arra, hogy a Használatba vevő az 1./ pontban
  rögzített ingatlant használatba vette, az e pontban megjelölt ingatlan használatával felhagyott.


                         131
  Így a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése okafogyottá vált. Felek erre tekintettel
  kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a tiszavasvári 1679/1 hrsz alatti ingatlanról a
  Polgárvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Parancsnoksága javára bejegyzett, az
  előzőekben részletesen körülírt használati jog törlésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásból.

14.) Felek minden további feltétel nélkül kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Használatba
  vevő használati joga, a szerződés 1./ pontjában részletesen körülírt ingatlanra „átadás” címén
  bejegyzést nyerjen az ingatlan-nyilvántartásba, határozatlan időre azzal, hogy a használati
  jog mindösszesen    54 m2 területre, 2 db irodahelyiségre és 1 db pincehelyiségre
  vonatkozik.

15.) Felek kijelentik, hogy az eljáró ügyvéd tájékoztatta őket az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv.,
  27/B. §. (4). bekezdésében írtakról, mely szerint az ügyvéd köteles a szerződő felek
  személyazonosságát ellenőrizni. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy az általuk képviselt
  szervezetek, mint jogi személyek nevében járnak el, azok képviseletére önállóan jogosultak.
  Ennek alapján az eljáró ügyvéd a jelen jogügylettel érintettek képviselőinek előzetes
  hozzájárulása mellett, azok személyi igazolványáról és lakcímkártyájáról készített másolatot
  ügyvédi irattárában, a szerződés mellékleteként elhelyezett. Felek kijelentik, hogy a
  másolatkészítéshez és személyi adataik e szerződéshez kapcsolódó ügyvéd általi kezeléséhez
  hozzájárulnak.

16.) Szerződő felek jelen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével, továbbá az illetékes földhivatal
  előtti eljárásban a szerződés és mellékletei, valamint a bejegyzési kérelem benyújtásával, az
  igazgatási díj megfizetésével Dr. Varga Ákos (székhely: 4700 Mátészalka, Kossuth u. 6., tel.:
  +36-(70)-319-77-88) ügyvédet bízták meg. Felek megállapítják, hogy a szerződés elkészítésével
  felmerült költségek, továbbá a földhivatali igazgatási díj, a Használatba adó terhét képezik.

17.) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből fakadó jogvitáikat egyeztető tárgyaláson
  kötelesek megvitatni, és erről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Az egyeztetés
  eredménytelensége esetén felek kikötik - értékhatártól függően - a Nyíregyházi Városi Bíróság,
  illetve a Sz.-Sz.-B. Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

18.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi
  IV. tv. (Ptk.), az 1991. évi XXXIII. tv., a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.),
  valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú
  helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
  szóló 16/2009. (IV. 27.) rendeletének szabályai az irányadók.

19.) Ezen szerződés a BM OKF Főigazgató Gazdasági Helyettes jóváhagyásával lép életbe.

Felek az elkészült okiratot kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és
nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg (cégszerűen) aláírták azzal,
hogy mindkét fél devizabelföldi jogi személy, személyi adataik helyesen vannak felvéve, azok
szerepeltetéséhez hozzájárulnak, s a szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit
tekintik irányadónak. Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírása előtt őket az eljáró ügyvéd
tájékoztatta az ingatlan-nyilvántartási eljárás kapcsolódó szabályairól, a szerződés megkötésének a
jogi hatásairól, a szerződésben szereplő jogi fogalmakról, melyet a felek megértettek és tudomásul
vettek, s így a szerződést ügyvédi tényvázlatként is kezelve írják alá.
                         132
             Kelt: Tiszavasvári, 2011. ________________

  _______________________________          __________________________________
  Tiszavasvári Város Önkormányzata           Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
        Használatba adó              Katasztrófavédelmi Igazgatóság
   képv.: dr. Fülöp Erik polgármester             Használatba vevő
                            képv.: Csepely Zsigmond igazgató
az aláírás  kelte:  Tiszavasvári,  2011.
__________                   az aláírás kelte: Nyíregyháza, 2011. __________

A Használatba adó vonatkozásában ellenjegyzem: Tiszavasvári, 2011. __________
A Használatba vevő vonatkozásában ellenjegyzem:    Nyíregyháza, 2011. __________

            ______________________________________
                Dr. Varga Ákos ügyvéd


Jóváhagyom:

Budapest, 2011. __________

        _______________________________________________
            BM OKF Főigazgató Gazdasági Helyettes
                        133
Tárgy (17.np.):    Előterjesztés a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám          alatti
           önkormányzati lakás Ujfalusi Lajos által történő használatáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
A határozat-tervezet módosítását kérte oly módon, hogy a bérbeadás nem 1 évig, hanem 3 hónapra
szóljon, és ezalatt Ujfalusi Lajos gondoskodjon a lakhatásról. Tájékoztatta a Testületet arról, hogy
az Építésügyi Hatóság kiment az ingatlan állapotát felmérni, de mivel nem tudtak bejutni az
ingatlanba, ezért csak kívülről tudták azt megtekinteni. Elmondta, hogy a hatóság szerint az ingatlan
süllyed, de statikai szakvélemény kikérését javasolják. Azt is mondta, hogy az önkormányzatnak
nincs lehetősége arra, hogy a belvízkárosultak tartós lakhatását biztosítsa. Hivatkozott arra is, hogy
a Képviselő-testület a bérlakás kiutalásakor figyelembe vette azt a tényt, hogy az Ujfalusi Lajos és
testvére által korábban lakott - 4440 Tiszavasvári Madách u. 18. sz. alatti - lakóház a magas belvíz
miatt oly mértékben károsodott, hogy az I. fokú Építési Hatóság megtiltotta a lakóépület
használatát.

Bizottsági vélemények:

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, és 1 tartózkodással a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület
számára azzal, hogy a Képviselő-testület a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám alatti
önkormányzati bérlakást 2011. július 01. napjától 1 hónapos időtartamra szociális bérlakásként adja
bérbe Ujfalusi Lajos részére. Javasolja, hogy az I. fokú Építési Hatóság vizsgálja meg Ujfalusi
Lajos Tiszavasvári, Madách u. 18. sz. alatti belvízkárosult lakásának jelenlegi állapotát, melynek
ismeretében a Képviselő-testület a 2011. július havi ülésén hozza meg döntését Tiszavasvári,
Vasvári P. u. 93/2. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításáról.

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Véleménye szerint 3 hónap bőven elegendő, hogy Ujfalusi Lajos a lakhatásáról gondoskodni tudjon.
Elmondta, hogy az építésügyi hatóság természetesen meg fogja vizsgálni a Madách u. 18. szám
alatti ingatlan állapotát, illetve az épület lakhatóságát.

Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy a belvíz miatt károsodott épületek tulajdonosai jelezhetik-e a kárt az
Önkormányzat felé, és kaphatnak-e valamilyen kártérítést az olyan épületek esetében, amelyek
nincsenek életveszélyes állapotban, csak például felázott a padlójuk.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt válaszolta, hogy ilyen típusú kártérítésre 8 éve volt példa utoljára, az építésügyi hatóság csak
arra kötelezheti az ingatlan tulajdonosait, hogy állítsák helyre az ingatlan állapotát.

Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester kérte, hogy a határozat - tervezetet fogadják el a Népjóléti és
Sport Bizottság által tett javaslattal, annyiban megváltoztatva azt, hogy három hónap bérbeadás
szerepeljen benne.
                         134
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                 152/2011. (VI.23.) Kt. számú
                       határozata


  A Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám alatti önkormányzati lakás Ujfalusi Lajos által
                  történő használatárólTiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93/2. szám alatti önkormányzati bérlakást 2011.
július 01. napjától 3 hónapos időtartamra szociális bérlakásként bérbe adja Ujfalusi Lajos részére
azzal, hogy nevezett bérlő ezen időtartam alatt gondoskodjon lakhatásának megoldásáról.

Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg, továbbá kérje fel az I. fokú Építési
Hatóságot arra, hogy vizsgálja meg Ujfalusi Lajos Tiszavasvári, Madách u. 18. sz. alatti
belvízkárosult lakásának jelenlegi állapotát.


Határidő: 2011. június 30., azonnal       Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (18.np.):    Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth     u.  2.  II/7.  szám  alatti
           önkormányzati lakás hasznosításáról.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását.

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti és Sport Bizottsága 4 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-
tervezet elfogadását

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
                        135
            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               153/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata

   A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/7. szám alatti önkormányzati lakás hasznosításárólTiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:


A Képviselő-testület
1. a tiszavasvári 2854/2/A/15 hrsz-ú, valóságban Tiszavasvári, Kossuth u. 2. II/7. szám alatti, 27
  m2 nagyságú önkormányzati bérlakást nyilvános licittárgyalás keretében értékesíti.
  Az ingatlan induló licitára a forgalmi érték, azaz 3.240.000 Ft.
  A licittárgyalás keretében való ingatlanszerzés feltétele, hogy vevő vállalja a vételár egy
  összegben történő hiánytalan megfizetését az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg.

 A licittárgyalást Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat
 vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet
 Tiszavasvári Város Önkormányzatának versenyeztetési szabályzatáról szóló 5. számú melléklete
 előírásai szerint kell előkészíteni és lefolytatni.
 Az ingatlan tulajdon átruházására, birtokbaadására a vételár hiánytalan megfizetését követően
 kerülhet sor.
 A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy – érvényes ajánlat(ok) benyújtása
 esetén is a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se
 kössön szerződést.

2. Felkéri
   a jegyzőt, hogy a Vagyonrendeletben előírtaknak megfelelően működjön közre a
    licittárgyalás előkészítésében és lebonyolításában.

    Határidő: azonnal                 Felelős: Bundáné Badics Ildikó jegyző

   a polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint
   tájékoztassa Tóth László lakásigénylőt a Testület döntéséről.

    Határidő: esedékességkor, illetve azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                        136
Tárgy (19.np.):    Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti 2854/2/A/26 hrsz-ú
           üzlethelység értékesítéséről.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.


A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               154/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata

       A Tiszavasvári, Kossuth u. 2. szám alatti üzlethelyiség értékesítéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:


A Képviselő-testület a tiszavasvári 2854/2/A/26 hrsz-ú, valóságban Tiszavasvári, Kossuth u. 2.
szám alatti, 44 m2 nagyságú önkormányzati üzlethelyiséget ½- ½-ed tulajdoni hányadban értékesíti
Sági József és Sági Józsefné Tiszavasvári, Arany J. u. 4. sz. alatti lakosok részére.
Az ingatlan eladási ára 7.200.000 Ft, mely ár ÁFÁ-t nem tartalmaz.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről.


Határidő: esedékességkor              Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester


Tárgy (20.np.):    Előterjesztés a tiszavasvári, 0358/21 helyrajzi számú ingatlan
           értékesítéséről.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Petruskáné dr. Legeza Tímea Vagyongazdálkodási csoportvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea témafelelő szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy az ingatlant vezetékjog terheli, ami az E-ON javára van bejegyezve, és az
adásvételi szerződésben fel kell tüntetni azt, hogy a vevő a megtekintett állapotban vásárolja meg az
ingatlant, így a jövőbeni kártérítési igény ki van zárva.
                        137
Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül a határozat – tervezet elfogadását javasolja a Képviselő – testület számára.

Hozzászólások:

Palló Sándor képviselő:
A ingatlan előtti villanyoszlop és a kerítés rossz elhelyezésre hívta fel a figyelmet, illetve arra, hogy
kártérési igénnyel élhet a vásárló a jövőben is a téves elhelyezésű villanyoszlop miatt, ezért
javasolta a helyzet tisztázását.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

               TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                 155/2011. (VI.23.) Kt. számú

                       határozata

         a tiszavasvári 0358/21 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §
(1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1.) a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő tiszavasvári 0358/21 hrsz-ú 1235 m2
  nagyságú, legelő megnevezésű, a valóságban a régi MOL benzinkút mögött lévő ingatlant
  értékesíti a SZA-KO Kft. részére 4.000.000 Ft. vételáron, azzal a kikötéssel, hogy vevő a teljes
  vételárat a szerződés aláírásával egyidejűleg hiánytalanul megfizeti.

  Az önkormányzat kellék- és jogszavatossági kötelezettségét kifejezetten kizárja.

2.) Felkéri a polgármestert, hogy

  a.) a Testület döntéséről tájékoztassa a SZA-KO Kft.-t (székhely: 4028 Debrecen, Hadházi u.
    71.);

  b.) abban az esetben, ha az ingatlan területén villanyoszlop található, az adásvételi szerződés
    megkötését megelőzően folytasson egyeztetést az E-ON Zrt.-vel annak áthelyezésére
    vonatkozóan;

  c.) a fenti feltételeknek megfelelően elkészített adásvételi szerződést az Önkormányzat
    képviseletében írja alá.


  Határidő: azonnal                    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester


                         138
Tárgy (21.np.):   Előterjesztés az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi
           ellenőrzés tapasztalatairól.
Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Hozzászólások:

Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy minden bérleményt az használ-e, akinek kijelölt bérleti joga van rá.

Gulyásné Gáll Anita témafelelős:
Azt mondta, hogy nem jutott a tudomásukra a bejárás során olyan eset, hogy valaki jogosulatlanul
használ egy ingatlant, egy helyen rákérdeztek ugyan, hogy ki használja az ingatlant, de ebben az
esetben az arra jogosult gyerekei laktak benne. Hozzátette hogy ez más ingatlan esetében hogy van,
azt csak egy szúrópróbaszerű ellenőrzéssel lehetne megállapítani, de sok helyre most sem tudtak
bejutni, hiába volt kihirdetve az ellenőrzés. Azt is mondta, hogyha van ilyen tartalmú lakossági
bejelentés, azt a polgármesteri hivatalnak kell továbbítani.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               156/2011. (VI. 23.) Kt. számú
                   határozata

    Az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt határkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:


A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés
tapasztalatairól szóló előterjesztést.

Tárgy (22.np.):   Előterjesztés. a Tiszavasvári Város      Önkormányzata     2011.  évi
           Lakásfelújítási Tervéről.
Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:
                        139
Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 6 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Palló Sándor a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
               157/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata


      Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi Lakásfelújítási TervérőlTiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.
27.) rendelet 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az önkormányzati lakások 2011. évi felújítási tervét az alábbiak szerint
állapítja meg:

   az életveszélyt okozó hibák kijavítása,
   az üres bérlakások bérbeadásához, lakhatásához nélkülözhetetlen hibák kijavítása,
   berendezések cseréje,
   azoknak a hibáknak az elhárítása, amelyek a lakóépületek állékonyságát veszélyeztetik (pl.
   tetőbeázás).

Felkéri a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló források függvényében, amennyiben szükséges
gondoskodjon a 2011. évi Felújítási Tervben meghatározott felújítási munkák megrendeléséről,
elvégeztetéséről.


Határidő: esedékességkor          Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                        140
Tárgy (23.np.):    Előterjeszt a Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú,
           önkormányzati út megnevezésű ingatlanok értékesítésére vonatkozó
           kérelméről
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő


Gulyásné Gáll Anita témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte, hogy az ár megjelölésénél legyen feltüntetve az, hogy ez nettó összeg. Arról is tájékoztatott,
hogy ezt a napirendi pontot korábban levette a testület napirendjéről, mivel további egyeztetések
váltak szükségessé, amelyek azóta meg is történtek, és a Közlekedésfelügyeleti Hatóságtól azt a
tájékoztatást kapta, hogy lehetséges ezen utak átminősítése, megszüntetése, persze ez függ az utak
jellegétől, és a hatóság megállapításaitól is.

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és
tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

Hozzászólások:

Palló Sándor képviselő:
Megkérdezte, hogy Lipták Istvánnal egyeztettek-e az utak lezárásával kapcsolatban, mivel az egyik
út előtte halad el.

Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő:
Azt mondta, hogy még a korábbi Testületi ülés után felhívta Lipták Istvánt, azzal kapcsolatban,
hogy van-e folyamatban megosztás a tárgyban szereplő utakkal szomszédos, jelenleg Losonczi
Sándorral közös tulajdonban lévő, ingatlan esetében, mivel ez befolyásolhatja az érintett utak
megszüntetési eljárását. Azt is mondta, hogy Lipták István ekkor úgy nyilatkozott, hogy ő nem tud
tájékoztatást adni a megosztásról, azonban ő mindenben partner, ami ezzel kapcsolatos.
Megállapította hogy, a hatóság véleménye lesz a döntő a megosztás tekintetében. Arról is
tájékoztatást adott, hogy mindenképp át kell minősíteni az eladás miatt az utat, ami a Földhivatal és
Közlekedés Felügyelet beleegyezésével lehetséges, de ehhez Lipták Istvánnak is hozzá kell járulnia.

Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy folytatott-e az Önkormányzat azirányú vizsgálatot, hogy azoknak akik
használják ezeket az utakat, mi a véleményük a megszüntetésről, mivel többen járnak
mezőgazdasági járművekkel is arra, ezért a két előterjesztésben lévő út megszüntetése esetén egyéb
kár-és érdeksérelem is felmerülhet.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy sokáig nem használták ezen, és a következő előterjesztésben szereplő utakat, és az
utóbbi másfél - két évben lettek megnyitva a forgalom számára. Hozzátette, hogy már ez az eljárás
sem volt jogilag zökkenőmentes, mivel nem tud az önkormányzat megfelelni a jogszabályok által
előírt követelményeknek teljes mértékben.
                        141
Megjegyezte, hogy ennek a döntésnek is van pozitív, illetve negatív következménye, pozitívum
lenne, hogy amióta megnyitották ezeket az utakat azóta megszaporodtak a vagyonelleni
bűncselekmények, és ennek szabná gátját az Önkormányzat. Negatívumként említette meg, hogy
akik eddig használták ezeket az utakat és ezután más útvonalon kell hogy járjanak negatívan fogják
ezt a döntést értékelni. Azt mondta, hogy mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy ez a
útszakasz 30 éven keresztül nem útként üzemelt, hanem ez egy lezárt terület volt.

Pallós Sándor képviselő:
Elmondta, hogy korábban a tárgyban szereplő út funkciója volt, hogy egy elkerülő útként
működjön, amely Bűdöt és a városközpontot köti össze, és kisajátítás útján jutott az Önkormányzat
ez említett útszakaszhoz. Hozzátette, hogy a pereskedés, és a kisajátítási eljárás az
Önkormányzatnak sok pénzébe került, és indulatokat kavart. Megjegyezte, hogy lehet, hogy ez az út
jelenleg nem felel meg mindenben a jogszabályi előírásoknak, de meggyőződése, hogyha egy utat
átminősít, és elad az Önkormányzat - akár földútról, akár aszfaltozott útról van szó - eladás csak
úgy jöhet szóba, ha valamilyen más megoldást találnak az átjárásra. Hozzáfűzte, hogy erre például
szolgál a Kincses telep, ahol a Szövetkezet kérte, hogy a területét átszelő utat lezárhassa.
Véleménye szerint amennyiben ebben az esetben elterelésre kerülne sor, egy nagyobb járművel az
Egység és a Tolbuchin utcák sarkán a befordulás komoly gondokat okozhat, például a víznyelő
folytonos javítása lesz szükséges, és az ott elhaladók kárigénnyel élhetnek, amennyiben a víznyelő
állandó fizikai terheléséből káruk származik. Megállapította, hogy megoldást kell találni erre a
problémakörre. Véleménye szerint a hatóságok is csak úgy fogják engedélyezni az út átminősítését,
ha a vállalkozók saját költségükön építenek egy másik utat, mely alternatívát jelent az elhaladásra.
Lipták Istvánnak viszont ez a variáció sem jelent megoldást mivel a telkének a határvonala egybe
esik az úttal. Kérte, hogy a döntés meghozatalakor a fent említetteket is vegyék figyelembe a
képviselők. Javasolta, hogy ne támogassák ezeket a kérelmeket.

Császár József alpolgármester:
Elmondta, hogy május elején kint volt kb. három órán keresztül az említett útszakaszon és egy autó
sem haladt át rajta. Azt javasolta, hogy tartsanak egy egész napos vizsgálatot.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy természetesen amennyiben lesz olyan telek, amely a közútról nem
megközelíthető, akkor ezt figyelembe fogja venni az eljáró hatóság, és nem fogja támogatni az
átminősítést, de ezt a problémakört bizonyára a hatóságok is alaposan körül fogják járni.

Szőke Zoltán képviselő:
Azt mondta, hogy szeretné tisztázni a forgalom kérdését, mivel nem azt mondta, hogy nagy
forgalmú útról van szó, hanem azt, hogy van forgalma az útnak.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Elmondta, hogy nem tartja helyesnek azt, hogy átminősítenek utakat azért, hogy néhány
vállalkozóval jót tegyenek, ha másnak ezzel a döntéssel kárt okoznak. Hozzátette, hogy ráadásul
ezen döntés meghozatala esetén, más gazdák is azt mondhatják, hogy a földje mellett elhaladó út
legyen csak az övék, és egyesek szerint ez a döntés a vagyonvédelem szempontjából is rossz döntés
lenne.
                        142
Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt mondta, hogy jelenleg nem tudnának a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelni, mivel ha
útként kezelnék, akkor az útra vonatkozó jogszabályokat kellene betartani, amire jelenleg az
Önkormányzatnak nincs lehetősége, mivel ennek komoly anyagi vonzatai lennének. Megállapította,
hogy az előző Testület jogellenes állapotot idézett elő döntésével, és ha a jelen helyzet marad, akkor
betartathatják az Önkormányzattal a jogszabályi előírásokat (pl. villanyoszlopok felállítása), és még
nem is tudná magát megvédeni az Önkormányzat. Javasolta, hogy várják meg a Közlekedési
Hatóság véleményét, és ne az egyéni érdekeket vizsgálják a napirend kapcsán.

Palló Sándor képviselő:
Megjegyezte, hogy a városban sok olyan út van, ahol nincs közvilágítás, és ezen döntés
meghozatala esetén lehet hogy át kell dolgozni az Önkormányzat Közlekedési Koncepcióját is.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Azt mondta, hogy nem kell átdolgozni, mivel az csak egy koncepció.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                158/2011. (VI.23.) Kt. számú
                    határozata


A Vasvári Pál Agro Kft. tiszavasvári 0381/1 és 0381/2 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű
           ingatlanok értékesítésére vonatkozó kérelméről


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tiszavasvári 0381/1 hrsz-ú, 4475 m2 nagyságú,
valamint a tiszavasvári 0381/2 hrsz-ú, 1533 m2 nagyságú ingatlanokat átminősítésüket követően a
Vasvári Pál Agro Kft. (Tiszavasvári, Vasvári P. u. 93.) megvásárolja, amennyiben a jogszabályi
feltételek azt lehetővé teszik, és a felmerülő költségek viselését a kérelmező vállalja.

A tiszavasvári 0381/1 hrsz-ú ingatlan forgalmi értéke átminősítést követően: nettó 1.110 Ft/m2
A tiszavasvári 0381/2 hrsz-ú ingatlan forgalmi értéke átminősítést követően: nettó 500 Ft/m2

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy

   tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről, melyben egyúttal hívja fel a
    kérelmezőt, a döntés elfogadása esetén a költségek viselésére vonatkozó (legalább teljes
    bizonyító erejű magánokiratba foglalt) kötelezettség-vállalási nyilatkozata 8 napon belül
    történő megküldésére;
   a kérelem teljesítéséhez, a határozat végrehajtásához szükséges hatósági és egyéb
    eljárásokat megindítsa, amennyiben a kérelmező a döntést elfogadta, és a költségek
    viselésére vonatkozó nyilatkozatát megtette;
Határidő: esedékességkor            Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester


                         143
Tárgy (24.np.):    Előterjeszt a Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú,
           önkormányzati út megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó
           kérelméről.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Papp Mária a Pénzügyi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               159/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata


  A Losonczi és Losonczi Kft. tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű
            ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelméről


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a tiszavasvári 0376/11 hrsz-ú 1992 m2 nagyságú,
kivett út megnevezésű ingatlan ½-ed részét nettó 1.109.000.-Ft vételár ellenében a Losonczi és
Losonczi Kft. (Tiszavasvári, Gárdonyi G. u. 5.) megvásárolja,

amennyiben a jogszabályi feltételek azt lehetővé teszik, és a felmerülő költségek viselését a
kérelmező vállalja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy

   tájékoztassa a kérelmezőt a Képviselő-testület döntéséről, melyben egyúttal hívja fel a
   kérelmezőt, a döntés elfogadása esetén a költségek viselésére vonatkozó (legalább teljes
   bizonyító erejű magánokiratba foglalt) kötelezettség-vállalási nyilatkozata 8 napon belül
   történő megküldésére;
   a kérelem teljesítéséhez, a határozat végrehajtásához szükséges hatósági és egyéb
   eljárásokat megindítsa, amennyiben a kérelmező a döntést elfogadta, és a költségek
   viselésére vonatkozó nyilatkozatát megtette;


Határidő: esedékességkor             Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester


                        144
Tárgy (25.np.):    Tájékoztató az Általános Iskolák és a Középiskolák összevonásának
           eredményéről.
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Bosák Nóra köztisztviselő

Bosák Nóra témafelelős szóbeli kiegészítése:
Kérte pontosítani az előterjesztés 2. oldal lap alján „Az összevonással az intézmények közös
gazdálkodási irányítás alá kerültek. A 2007/2008-as tanévtől az összevont Általános Iskola
gazdálkodási feladatait, majd 2008. augusztus 1-től az összevont középiskola gazdálkodási
feladatait is a Városi Kincstár látja el Megállapodás útján.”

Bizottsági vélemények:

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja határozat-tervezet elfogadását a Képviselő-testületnek
a témafelelős által tett módosítással, és azzal a kiegészítéssel, hogy a fenntartó mindent tegyen meg
annak érdekében, hogy a személyi és tárgyi feltételekhez szükséges forrásokat biztosítsa úgy, hogy
az a szolgáltatás színvonalában ne okozzon csökkenést.

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megjegyezte, hogy az a kérdés, hogy a jövőben ki lesz az oktatási intézmények fenntartója
Önkormányzat vagy az állam.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Megjegyezte, hogy a Kossuth úti épületből minden osztály átköltözött az Ifjúsági úti épületbe,
mivel a Magiszter Alapítvány átvette azt a részt.

A Képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁRO ÖNKORMÁNYZATA
                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
                  160/2011. (VI.23.) Kt. számú
                      határozata


        az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről


A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi üléstervéről szóló
231/2010. (XII.13.) Kt. sz. határozatban foglalt jogkörében eljárva a Képviselő-testület az általános
iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

az általános iskolák és középiskolák összevonásának eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul
veszi és elfogadja.

                        145
Egyebek:

Tárgy (26.np.):    Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési
            feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási hitel
            felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló
            138/2011.(VI.23.) Kt. számú határozat módosításáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:      Girus András osztályvezető

Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a hitelek felülvizsgálatánál megállapításra került, hogy egy Tiszavasvári belterületi
szennyvízberuházás alkalmával felvett hitelnél a helyi adó engedményezésre került, ezért kérte,
hogy a mostani hitel felvétele esetén kizárólag az Ady Endre út 8. szám alatt található ingatlan
legyen az Önkormányzat által felajánlott fedezet. Hozzátette, hogy itt egy folyamatban lévő
közbeszerzésről van szó, és emiatt a mostani döntés érinteni fogja az ajánlatfelbontás és
eredményhirdetés napját is.

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, ezért Dr. Fülöp Erik
polgármester az előterjesztést szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                161/2011. (VI.23.) Kt. számú
                    határozata

   A „Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének
    biztosításához szükséges beruházási hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás
     megindításáról” szóló 138/2011.(VI.9.) Kt. számú határozat módosításáról


TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a Tiszavasvári Város
Önkormányzata 2011. évi fejlesztési feladatai saját erejének biztosításához szükséges beruházási
hitel felvételéről és a közbeszerzési eljárás megindításáról” szóló 138/2011.(VI.9.) Kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1. Módosítandó szövegrész
  A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosítékok: helyi adó
  engedményezése, vagy Tiszavasvári, Ady Endre utca 8. sz. alatti 2866 hrsz-ú 4333 m2 nagyságú
  ingatlanra jelzálogjog bejegyzése, melyen levő egyéb épület Térségi Szolgáltató Házként
  funkcionál.

 Módosított szövegrész
 A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték: Tiszavasvári,
 Ady Endre utca 8. sz. alatti 2866 hrsz-ú 4333 m2 nagyságú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése,
 melyen levő egyéb épület Térségi Szolgáltató Házként funkcionál.

2. A határozat többi részét változtatás nélkül fenntartja.


                         146
3. Felkéri a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg,
illetve arról tájékoztassa az alábbi pénzintézeteket:

  CIB Bank Zrt.
  Erste Bank Hungary Zrt.
  Gránit Bank Zrt.
  K&H Bank Zrt.
  OTP Bank Nyrt.
  Raiffeisen Bank Zrt.
  Tiszavasvári Takarékszövetkezet
  UniCredit Bank Hungary Zrt.

Határidő: azonnal               Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármesterTárgy (27.np.):    Előterjesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci
           Mihály Gimnáziumi Tagintézményben megvalósítandó épületenergetikai
           fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési
           eljárás lefolytatásáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Csikós László Márk Építési irodavezető

Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy a Testületi ülés előtt kiosztásra került egy címjegyzék, és ez a kiküldött határozat -
tervezet 2. számú melléklete, az ajánlattételi felhívás pedig az 1. számú melléklet lesz ezáltal.
Hozzátette, hogy erre azért került sor, mert a közbeszerzési eljárás nem nyílt lesz, hanem
meghívásos, így az Önkormányzat dönthet arról, hogy milyen szerveket, szervezeteket kíván
meghívni. Erre tekintettel kérte, hogy a határozat-tervezet 2. pont (2) bekezdés módosítását a
következők szerint: „Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás
megküldéséről a határozat-tervezet 2. számú mellékletében szereplő potenciális ajánlattevőknek.”
Kérte még az ajánlattételi felhívás módosítását, mivel a közbeszerzési szakértő úgy készítette el a
felhívást, hogy a bontás. és az ajánlatok beadására a nyíregyházi székhelyen kerülne sor, amit
célszerűbb lenne Tiszavasváriban megvalósítani, ezért a 11. oldalon a IV.3.7.pontban helyszínként
kérte a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (4440 Tiszavasvaári Városháza tér 4. szám) I. számú
tárgyalótermét megjelölni, valamint a 14.oldalon az „A” mellékletben a Nyírber Kft. adatait, az
Önkormányzat adataira cserélni.

Bizottsági vélemények:

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
                        147
            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
               162/2011. (VI.23.) Kt. számú
                   határozata

   A Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnáziumi
Tagintézményben megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének kiválasztásával
           kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról


Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete


1. Elfogadja a NYÍRBER Kft. (Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) által elkészített, a határozat
  mellékletét képező, a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály
  Gimnáziumi Tagintézményben megvalósítandó épületenergetikai fejlesztés kivitelezőjének
  kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.

2. Felkéri a polgármestert, hogy

  - gondoskodjon az Ajánlattételi felhívás megküldéséről a határozat 2. számú mellékletében
   szereplő potenciális Ajánlattevőknek,

  - az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.


Határidő: azonnal, illetve esedékességkor    Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
                        148
                             A 162/2011. (VI.23.) Kt. számú határozat 1. sz. melléklete

                             3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
 A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
 1024 Budapest, Margit krt. 85.
 Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
 E-mail:          hirdetmeny@kozbeszerzesek- On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hukozbeszerzesek-
tanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu~~
       AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás    X                A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága)
                                       tölti ki
Árubeszerzés       □
 Szolgáltatás      □         A hirdetmény kézhezvételének dátuma ..................................
Építési koncesszió    □         Azonosító kód ..........................................................................
Szolgáltatási      □
koncesszió


 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: TiszavasváriVáros Önkormányzata
Postai cím: Városháza tér 4.
Város/Község: Tiszavasvári      Postai                              Ország:   Magyarország
                          irányítószám: 4440
Kapcsolattartási             pont(ok): Telefon: 06-42-520-500

Címzett: Csikós László Márk
E-mail: tvonkph@tiszavasvari.hu              Fax:  06-42-275-000
Internetcím(ek) (adott esetben)
 Az ajánlatkérő általános címe (URL):          www.tiszavasvari.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
 További információk a következő címen
szerezhetők be:
                             □ Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
                             X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető
be:
                             □ Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
                             X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat    a    következő  címre  kell
benyújtani:
                             □ Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
                             X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

                                  149
 Központi szintű   □                    Közszolgáltató            □
Regionális/helyi   X                    Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)- □
szintű                            c) pont]
Közjogi szervezet   □                    Egyéb                 □

 I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1.) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
X Általános közszolgáltatások      □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
□ Védelem                □ Szociális védelem
□ Közrend és biztonság         □ Szabadidő, kultúra és vallás
□ Környezetvédelem           □ Oktatás
□ Gazdasági és pénzügyek        □ Egyéb                  (nevezze                             meg):
                     .......................................................
□ Egészségügy

 I.3.2.) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
□ Víz                     □ Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]        [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
□ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és □ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]        [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
□ Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása □ Vasúti szolgáltatások
  és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]        [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
□ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy □ Repülőtéri tevékenység
  autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]        [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
□ Kikötői tevékenységek            □ Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]        [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési igen □ nem X
eljárást?

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) MEGHATÁROZÁS
II.1.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Váci Mihály Gimnázium Tagintézményében” című projekt kivitelezése.
II.1.2.) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés              vagy szolgáltatás -, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás X    b) Árubeszerzés       □                 c) Szolgáltatás       □
Kivitelezés      X   Adásvétel          □                 Szolgáltatási kategória   □□
Tervezés      és □    Lízing            □                 (az 1-27. szolgáltatási kategóriákat lásd
kivitelezés                                         a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Kivitelezés,      □   Bérlet            □
bármilyen
 eszközzel, módon,       Részletvétel        □
az ajánlatkérő
 által meghatározott      Ezek            □
követelményeknek       kombinációja/Egyéb
megfelelően

Építési koncesszió   □                                   Szolgáltatási                □
                                               koncesszió
A teljesítés helye       A teljesítés helye                       A teljesítés helye
Tiszavasvári, Hétvezér    ............................................................  ............................................................

                                     150
u. 19. Hrsz. 2835.
                        ............................................................    ............................................................
NUTS-kód           HU323       NUTS-kód                    □□□□        NUTS-kód              □□□□
II.1.3.) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása    X Dinamikus    beszerzési  rendszer   (DBR) □
                   létrehozása
Keretmegállapodás megkötése □
 II.1.4.) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás        több □     Keretmegállapodás egy ajánlattevővel                                       □
ajánlattevővel
A   tervezett  keretmegállapodás □□□
résztvevőinek keretszáma
 VAGY, adott esetben, maximális □□□
létszáma
 A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: □□ vagy hónap(ok)ban: □□□

 A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
..................................................................................................................................................................................
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
..................................................................................................................................................................................
II.1.5.) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási Szerződés, „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola,
Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium Tagintézményében” című projekt
kivitelezése, az alábbiak szerint:
Homlokzati nyílászárók cseréje műanyag nyílászáróra és a homlokzat utólagos
hőszigetelése, fűtési rendszer korszerűsítése, kazánházi átalakítás, kazáncsere,
szivattyúcsere, meglévő fűtőtestekre termosztatikus szelep és szelepfej felszerelése, új
HMV tároló telepítése az ajánlattételi dokumentációban részletezettek szerint.
II.1.6.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
              Fő szójegyzék                                 Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy                   45.00.00.00-7                             □□□□-□ □□□□-□
                       □□.□□.□□.□□-□                                □□□□-□ □□□□-□
További                    □□.□□.□□.□□-□                                □□□□-□ □□□□-□
tárgy(ak)
               □□.□□.□□.□□-□                □□□□-□ □□□□-□
               □□.□□.□□.□□-□                □□□□-□ □□□□-□
II.1.7.) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a
B. mellékletből szükség szerint
 több példány használható)                            igen □ nem X
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre        □ egy vagy több részre          □ valamennyi részre     □
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?            igen □ nem X

II. 2.) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1.) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt és opciót beleértve)
„Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci
Mihály Gimnázium Tagintézményében” című projekt kivitelezése az alábbiak szerint:
112 db homlokzati nyílászáró cseréje műanyag nyílászáróra és a homlokzat utólagos
hőszigetelése , fűtési rendszer korszerűsítése, kazánházi átalakítás, kazáncsere,
szivattyúcsere, meglévő fűtőtestekre termosztatikus szelep és szelepfej felszerelése (160
db), új (1 db) HMV tároló telepítése az ajánlattételi dokumentációban részletezettek
szerint.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                igen □ nem X

                                              151
 Igen            válasz             esetén             a           vételi            jog           leírása:
.......................................................................................................................................

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): □□□ vagy: □□□ és □□□ között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében
kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3.) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: □□ vagy napokban: □□80 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés      □□□□/   □□/□□
    (év/hó/nap)
           ÉS/VAGY
     befejezés    □□□□/  □□/□□
    (év/hó/nap)

 III. Szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1.) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
- Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke ajánlattevő megajánlása
szerint         (minimum           100.000,-      Ft/nap).
- Meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint.

III.1.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása KEOP pályázati program keretében 64 % Európai Uniós
támogatás, 36 % pedig Ajánlatkérői sajáterő. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme a forint.
Ajánlatkérő, amennyiben ajánlattevő erre igényt tart, 10% előleget biztosít a nyertes
ajánlattevő  részére,  mely   előleget a  Végszámlában    kell  elszámolni.
A teljesítés során egy szakaszszámla és a végszámla benyújtására ad lehetőséget
ajánlatkérő. Szakaszszámla a szerződéses összeg 80%-káig nyújthatók be.
Ajánlatkérő a műszaki ellenőr által jóváhagyott számlát a Kbt. 305.§ (3) bekezdése
szerint utófinanszírozással egyenlíti ki.
A végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás – átvétel lezárása.
III.1.3.) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nincs ilyen követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?                               igen □ nem X
(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

..................................................................................................................................................................................III.2.) Részvételi feltételek
III.2.1.) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és külső erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdés, valamint a Kbt. 61.§ (1)

                                              152
bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő, a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
és erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban, valamint a Kbt. 62.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód: Az ajánlatban az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá a Kbt.
71.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti erőforrás szervezetnek a Kbt. 249.§ (3) bekezdése
alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról.

 III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés      P1) Alkalmatlan az ajánlattevő és a
értékének 10%-át meghaladó         közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
alvállalkozónak az alábbiak szerint kell alvállalkozó, ha a 2009., 2010. évek
igazolni gazdasági és pénzügyi       bármelyikében a mérleg szerinti eredménye
alkalmasságát, mindkét részajánlat     kisebb, mint nulla.
esetében:
P1) 2009., 2010. évi számviteli
jogszabályok szerinti beszámolók
másolata. (Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pont).
III.2.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
a megkövetelt igazolási mód:           Alkalmatlan az az ajánlattevő  és a
Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
10 %-át meghaladó mértékben igénybe alvállalkozó:
venni kívánt alvállalkozónak műszaki
illetve szakmai alkalmasságát az alábbiak
szerint kell igazolnia, mindkét részajánlat M1) aki nem rendelkezik az ajánlatok
esetében:                  beadását megelőző 3 év valamelyikében
M1) Az ajánlathoz csatolnia kell a Kbt. műszaki átadás-átvétellel lezárt:
68. § (2) bekezdése figyelembevételével a legalább egy darab minimum nettó
referenciaigazolásokat, amelyeknek a 10.000.000 Ft értékű magasépítési építési
jogszabályi előírásokon túl tartalmazniuk referenciával és legalább egy darab minimum
kell azokat az adatokat, információkat, nettó 5.000.000,- Ft értékű fűtés korszerűsítési
amelyekből az alkalmasság minimum referenciával.
követelményeinél szereplő M1 pontban
foglalt feltételeknek történő megfelelés
egyértelműen megállapítható.

M2)Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) M2) Aki nem rendelkezik legalább 1 fő a
bekezdés b) pontja alvállalkozójának az 244/2006. (XII.05.) Kormányrendelet szerinti:
ajánlatban meg kell jelölnie a teljesítésbe FMV-Ép/A (magasépítő) kategóriájú felelős
bevonni kívánt szakembereket azok műszaki vezetővel, aki rendelkezik legalább 5
megnevezésével. Csatolni kell a megjelölt éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal és
szakemberek végzettségét és képzettségét FMV-Épületek „ÉG” (felsőfokú végzettségű
igazoló  dokumentumainak     és   a épületgépész), felelős műszaki vezetővel, aki

                         153
névjegyzékbe     vételről    szőlő rendelkezik legalább 5 éves felelős műszaki
határozatainak   másolatát,   továbbá vezetői gyakorlattal.
szakmai önéletrajzát, melyből az M2)
alkalmassági   feltétel  egyértelműen
megállapítható. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés c)
pont)

III.2.4.) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                           igen □ nem X

 A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                              igen X nem □

 III.3.) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) igen □ nem □
van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
................................................................................................................................................................................... IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1.) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli    X
Tárgyalásos       □
IV.1.2.) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli    □
Tárgyalásos       □

IV. 2.) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás              □
VAGY
 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint      X
 X   Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
                  Részszempont                       Súlyszám
   1. Ajánlati ár (nettó)                                                                   10
   2. Az ajánlattevő által megajánlott kötbér mértéke (minimum                                                 1
     100.000,- Ft/nap)
   3. Ajánlatkérő számára kedvezőbb megvalósítási időtartam (80                                                1
     napnál kedvezőbb, napokban megadva)
   4. Ajánlatkérő számára kedvezőbb fizetési feltétel (Kbt.305.§                                                1
     alapján 45 napnál kedvezőbb, 45+… nap)
IV.2.2.) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                               igen □ nem X
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
....................................................................................................................................................... ...........................

IV.3.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1.) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
 ..................................................................................................................................................................................
IV.3.2.) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre igen □                                      nem X
sor került-e?
Igen válasz esetén
Előzetes         összesített □                     Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény □
tájékoztató

                                              154
Hirdetmény száma a KÉ-ben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének  □□□□/□□/□□    (év/hó/nap)
dátuma:
Egyéb   korábbi közzététel □
(adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének  □□□□/□□/□□    (év/hó/nap)
dátuma:
IV.3.3.) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum:    2011/07/11    (év/hó/nap)                                         Időpont:
Kell-e fizetni a dokumentációért?               igen X                                      nem □
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 20.000,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Tiszavasvári Város Önkormányzatánakpénztárába történő
befizetéssel, vagy átutalással Tiszavasvári Város Önkormányzatának OTP Bank Nyrt.
Tiszavasvári Fióknál vezetett 11744144-15404761 számú számlájára.

IV.3.4.) Az ajánlattételi határidő
Dátum:    2011/07/11     (év/hó/nap)                                                       Időpont: 10.00
IV.3.5.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
 □    □    □    □    □    □    □    □    □    □    □    X     □    □    □    □    □    □ □       □
Egyéb:
..................................................................................................................................................................................
IV.3.6.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
      □□□□/□□/□□            -ig (év/hó/nap)
 VAGY hónap(ok)ban:              vagy napokban: 60              (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7.) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:    2011/07/11         (év/hó/nap)                                                  Időpont: 10.00
Helyszín: Tiszavasvári          Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal I. emeleti Tárgyalója
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) –ben foglaltak és az ellenőrző szervezet képviselői.V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1.) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                     igen □          nem X
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
................................................................................................................................................................................
V.2.) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
                                                                  igen X         nem □
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási
alapot:
„Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-5.3.0/A Épületenergetikai
fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése”

V.3.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1.) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének
tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről ajánlattevők írásban kapnak értesítést az összegzés
megküldésével 2011.07.25-én.

                                             155
V.3.2.) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az összegzés megküldésének napját követő naptól számított 10. nap.
Dátumszerűen: 2011.08.04

V.3.3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
.............................................................................................................................................................................

V.3.4.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott
esetben)
                                      igen X    nem □
V.3.4.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció az ajánlattételi felhívás kézhezvételétől kezdődően átvehető
személyesen a NYÍRBER Kft. irodájában, 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a., az
ellenérték megfizetésének igazolása mellett munkanapokon 08.00-12.00 óráig, az
ajánlattételi határidő lejártának napján 08.00-10.00 óráig, előzetes telefonon történő
értesítés mellett. A dokumentáció postai úton történő megküldése is kérhető a Kbt. 54. §
(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően, amennyiben ajánlattevő igazolja
a dokumentáció ellenértékének befizetését és közli postacímét. A dokumentáció másra
nem ruházható át. A postai úton történő megküldésből eredő esetleges problémákért
Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.

V.3.5.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az adható részpontszámok alsó határa: 0, a felső határa: 10

V.3.5.2.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1.) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap, az azt követő ajánlatok pontszámának
kiszámítási módja: a legkedvezőbb ajánlat és az adott ajánlat aránypárjának értéke
szorozva 10-zel, szorozva a súlyszámmal.

V.6.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
  igen X     nem □
V.7.) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti melynek összegszerű
mértéke 100.000- Ft, azaz Egyszázezer forint. Az érvényes ajánlat benyújtásának
feltétele az ajánlati biztosíték összegének a Kbt. 59.§-ban foglaltak szerinti
rendelkezésre bocsátása. Átutalás esetén az ajánlati biztosítékot Tiszavasvári Város
Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Tiszavasvári Fióknál vezetett 11744144-15404761
számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az
ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény esetén a kedvezményezettnek
ajánlatkérőnek kell lennie, és az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie, az
ajánlathoz                 mellékelni                 kell.
2.) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. § (2) bekezdése szerinti
az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. A benyújtás helye
megegyezik a bontás helyével. A csomagoláson fel kell tüntetni:
„Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci
                                            156
Mihály Gimnázium Tagintézményében. Az ajánlat 2011.07.11-én 10.00 óráig nem
bontható fel.”
A csomagoláson más nem szerepelhet.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdése értelmében a Kbt. 70/A. § (1)-(3) bekezdésénél
egyszerűbb         formai      követelményt        írt       elő.
5.)    A     dokumentáció      másra    át    nem      ruházható.
6.) Az ajánlat postai benyújtásából eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
7.) Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.
8.) Ha ajánlatkérő az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt
is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén a következő legkedvezőbb
ajánlattevővel                köt                 szerződést.
9.) Ajánlattevőnek, a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának és az
erőforrást biztosító szervezetnek 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát és aláírási
címpéldány      másolatát     kell    csatolniuk     az     ajánlatban.
10.) Ajánlattevőknek ajánlataikban nyilatkozniuk kell a Kbt. 70.§ (2) bekezdésében
foglaltakra.
11.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (4) bekezdésében foglaltakra.
12.) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 72.§-ra.
13.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel jogát fenntartja, a 2010. évben nettó egy
milliárd   forint    árbevételt  el  nem   érő   ajánlattevők    számára.
14.)Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell nyilatkozatát a 2010. évi nettó
árbevételre vonatkozóan.
15.) 2011. szeptember 01-től az iskola rendeltetésszerű üzemeltethetőségét a nyertes
ajánlattevőnek biztosítani kell, különös tekintettel a fűtési szezonra történő munkák
elkészültésre.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 48.§. (3) bekezdését alkalmazza.
17.)  Az   ajánlatot   elektronikusan  (CD/DVD-n)   is  be   kell  csatolni.
18.) A jelen felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a Kbt. előírásai az
érvényesek.


V.8)           E           HIRDETMÉNY            FELADÁSÁNAK
DÁTUMA: 2011/06/24
                A. MELLÉKLET
         TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐK BE
Hivatalos név: NYÍRBER  Kft.
Postai cím: Hunyadi u. 78/a.
Város/Község: Nyíregyháza          Postai         Ország: Magyarország
                       irányítószám: 4400
Kapcsolattartási pont(ok): Hajdu  Lajosné              Telefon: 42/433-722
Címzett:
 E-mail:nyirber@gmail.com                      Fax:42/433-719
Internetcím (URL):II.) CÍMEK ÉS     KAPCSOLATTARTÁSI      PONTOK,     AHONNAN  A  DOKUMENTÁCIÓ
BESZEREZHETŐ


                          157
Hivatalos név:NYÍRBER Kft.
Postai cím: Hunyadi u. 78/a.
Város/Község: Nyíregyháza       Postai         Ország:  Magyarország
                    irányítószám: 4400
Kapcsolattartási pont(ok):                   Telefon: 42/433-722
Címzett: Hajdu Lajosné
E-mail: nyirber@gmail.com                  Fax:  42/433-719
Internetcím (URL):
III.) CÍMEK ÉS     KAPCSOLATTARTÁSI  PONTOK,   AHOVÁ  AZ    AJÁNLATOKAT  KELL
BENYÚJTANI
Hivatalos név: Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Városháza tér 4. II. emelet 209. iroda
Város/Község: Tiszavasvári        Postai       Ország: Magyarország
                     irányítószám: 4440
Kapcsolattartási pont(ok):                  Telefon: 42/520-500
Címzett: Csikós László Márk
E-mail: varosfejlesztes@tiszavasvari.hu           Fax: 42/275-000
Internetcím (URL):
                       158
                     A 162/2011. (VI.23.) Kt. számú határozat 2. sz. melléklete
                     CÍMJEGYZÉK


   „Épületenergetikai fejlesztés a Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
     Váci Mihály Gimnázium Tagintézményében” című projekt kivitelezéséhez


1. Gazdag és Társa Kft.
  4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 22/a.

2. Hircsu Mihály
  4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 4/4.

3. Losonczi Sándor
  4440 Tiszavasvári, Kárpát u. 13.

4. HUN-SÁGI és FIA Kft.
  4440 Tiszavasvári, Arany János u. 4.

5. Sándor Bálint
  4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 94.

6. Zsoldos Attila
  4440 Tiszavasvári, Mihálytelep u. 1.Tárgy (28.np.):   Előterjesztés a TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban”
           pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesének visszalépéséről
           és új Ajánlattevővel történő szerződéskötésről
Előadó:       Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Csikós László Márk Építési irodavezető

Bizottsági vélemények:

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.
                        159
Hozzászólások:


Palló Sándor képviselő:
Megkérdezte, hogy mi történt az előterjesztésben szereplő ügyben.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Azt válaszolta, hogy a szerződéskötés nem valósult meg, mivel a másik ajánlattevő időközben a
közbeszerzési tanácsadót megkereste előzetes vitarendezési kérelemmel, mivel a kétnapos teljesítési
határidőt rövidnek találta, és jelezte, hogy amennyiben neki nem megfelelő választ kap, akkor ezt a
döntést megtámadja. Ez követően sor került a vitarendezésre, és az Önkormányzat elfogadta a
győztesre vonatkozó tájékoztatást, illetve az indoklását a teljesítési határidőre vonatkozóan, majd
mikor szerződéskötésre került volna a sor a közbeszerződési tanácsadó faxon értesült arról, hogy a
győztes társaság nem kíván eleget tenni a szerződésben foglaltaknak.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy hallomásból értesült arról, hogy amikor aláírásra került a sor, akkor mindig
valami probléma adódott az ügyben.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Elmondta, hogy a faxban az szerepelt, hogy egyéb okok miatt nem jöhet létre a szerződéskötés.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Kérte, hogy ismertesse Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő, hogy mit hallott az ügyről.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt válaszolta, hogy úgy tudja, hogy az ügyintézéssel voltak problémák. Megkérdezte, hogy az
eredeti tervek szerint történik-e majd az eszközök beszerzése.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
A közbeszerzési tanácsadó szólt, hogy a szerződést nem lehet addig aláírni, amíg nem tisztázódik a
fent említett vitás ügy. Azt mondta, hogy a bár történt egy fenntartóváltás ebben az esetben, de a
pályázatnak megfelelően kell mindent megvalósítani, de még lesz egyeztetés az ügyben.

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Megállapította, hogy mindenben a jogszabályoknak megfelelően kell eljárni, mert ezt a pályázatot
nem szabad kockáztatni.

Csikós László Márk Építési irodavezető:
Arról tájékoztatott, hogy a pályázat megvalósítása során a közreműködő hatóság kétszer fog
kijönni, először a beszerelést követően, másodszor pedig a fenntartási időszak alatt és az
eszközöknek azon a telephelyen kell lenniük, ami a nyertes pályázatban szerepel.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
                        160
             TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                163/2011. (VI.23.) Kt. számú
                    határozata


         A TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal
          kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesének visszalépéséről
             és új Ajánlattevővel történő szerződéskötésről


 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete


4.A Tiszavasvári Város Önkormányzata által az „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” tárgyban, a Kbt.
    harmadik rész, VI. fejezet, 22. cím szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást – a Bíráló
    Bizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve – eredményesnek nyilvánítja.

5.Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), mint nyertes
   Ajánlattevő visszalépése miatt a TIOP 1.1.1./07/1. pályázat számítástechnikai eszközeinek és
   kapcsolódó szolgáltatásoknak beszerzésére az AQUIS Informatikai Zrt-vel (1033 Budapest,
   Vörösvári u. 103-105.) köt szerződés bruttó 52.842.500 Ft díj ellenében.

6.Felkéri a polgármestert, hogy

    - az AQUIS Informatikai Zrt -vel a szerződést kösse meg,

    - a döntésről tájékoztassa az Ajánlattevőket.


 Határidő: azonnal, illetve esedékességkor     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

 Tárgy (29.np.):    Előterjesztés Testvérvárosi megállapodás kötéséről a törökországi
            Osmaniye városával
 Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
 Témafelelős:      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

 Bizottsági vélemények:

 Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
 Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
 ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
 elfogadását.

 Hozzászólások:
                          161
   Dr. Fülöp Erik polgármester:
   A hétfői nap folyamán a törökországi Osmaniye Város vezetője, illetve a kulturális, oktatási
   alpolgármestere egy kisebb delegációval látogatott el Tiszavasváriba, az ottani Képviselő-testület
   felhatalmazásával arra, hogy városunkkal egy későbbi testvérvárosi szerződés létrejöhessen.
   Véleménye szerint ez a kapcsolat Tiszavasvárinak egy rendkívüli lehetőség lehet, mivel Osmaniye
   egy jóval nagyobb lélekszámmal büszkélkedő település, és jóval fejlettebb is. Bizakodását fejezte ki
   az irányban, hogy az oktatási és kulturális kapcsolaton kívül gazdasági vonalon is kialakíthatunk
   szorosabb kapcsolatot az említett várossal. Megemlítette, hogy Osmaniye város kapcsolatfelvétele
   Tiszavasvárival onnan ered, hogy Bartók Béla a harmincas években ott gyűjtött török népdalokat, és
   később díszpolgárrá is avatták, valamint ott egy múzeumot, és egy iskolát is Bartók Béláról
   neveztek el. Javasolta a Képviselő- testületnek, hogy támogassák ezt a kapcsolatot.

   Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
   Elmondta, hogy a távolság a két település között 2500 km, és amennyiben ezt a mostani látogatást
   viszonozni szerezné az Tiszavasvári Önkormányzata az költséges lesz.

   Dr. Fülöp Erik polgármester:
   Megjegyezte, hogy ez a párnapos látogatás az Önkormányzatnak nem került semmibe.

   Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
   Azt mondta, hogy a többi testvérvárossal is csak oktatási- kulturális kapcsolatunk van, nem biztos
   az, hogy később gazdasági kapcsolatban fogunk állni Osmaniye várossal. Ezután javasolta a
   www.tiszavasvari.hu honlapot megújítani, aktualizálni ahol szükséges.

   A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
   hozta:


               TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                  164/2011. (VI.23.) Kt. számú
                      határozata

Testvérvárosi megállapodás kötése a törökországi Osmaniye városával


   A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés c) pontja és a 10. § (1)
   bekezdés f.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

   Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete

   1./ Kifejezi azon szándékát, hogy – gazdasági, szociális és kulturális kapcsolatok kölcsönös
   fejlesztése céljából - testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni a törökországi Osmaniye városával.

   2./ Felhatalmazza a polgármestert a testvérvárosi kapcsolat létrehozására irányuló tárgyalások
   lefolytatására és felkéri, hogy a testvérvárosi megállapodás tervezetét terjessze a képviselő-testület
   elé.

   Határidő: esedékességkor                      Felelős: dr. Fülöp Erik
                                    polgármester


                           162
Tárgy (30.np.):    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK
           Nonprofit Kft. közötti közhasznúsági megállapodás módosításáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:     Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a testületet, hogy ezt a Megállapodást a múlt hónapban kötötte meg a Képviselő-
Testület, és a mostani előterjesztést annyiban kérte módosítani, hogy Dr. Fülöp Erik polgármester
írja alá a Megállapodást, ezért kéri Bundáné Badics Ildikó jegyző nevének törlését.

Bizottsági vélemények:

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását az előterjesztő által tett módosítással együtt.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktataási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását a témafelelős szóbeli kiegészítésével együtt.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                 165/2011. (VI. 23.) Kt. számú
                       határozata

   a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft. közötti
             közhasznúsági megállapodás módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.  A NYÍRVIDÉK TISZK Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznúsági megállapodásról szóló
   113/2011. (V.26.) Kt. számú határozata melléklete bevezető részét az alábbira módosítja:

              „KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről: a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.; képviselő: Dr. Fülöp Erik polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat,

másrészről a Nyírvidék TISZK – Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Integrált
Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., képviselő: Hajdu Sándor ügyvezető igazgató) – a
továbbiakban: Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.

között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:”

2.  A módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hatályban maradnak.

                         163
3.   Felkéri a polgármestert a módosított közhasznúsági megállapodás aláírására.

     Határidő: 2011. június 30.          Felelős: Dr. Fülöp Erik
                            Polgármester
Tárgy (30.np.):    Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi
            Szakképzés-szervezési  Nonprofit   Kft.  közötti  közhasznúsági
            megállapodás módosításáról
Előadó:        Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:      Dr. Tóth Marianna osztályvezető

Dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:
Tájékoztatta a testületet, hogy ebben az esetben is kéri, az előző napirendben említett okból,
Bundáné Badics Ildikó jegyző nevének törlését a Megállapodás aláírói közül.

Bizottsági vélemények:

Bakné Répási Ágnes az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Ügyrendi és Jogi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását az előterjesztő által tett módosítással együtt.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet az Oktataási és Kulturális Bizottság elnöke:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását a témafelelős szóbeli kiegészítésével együtt.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:


            TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
               KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
                166/2011. (VI. 23.) Kt. számú
                    határozata

   a Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.
            közötti közhasznúsági megállapodás módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

     1. Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött
      közhasznúsági megállapodásról szóló 114/2011. (V.26.) Kt. számú határozata melléklete
      bevezető részét az alábbira módosítja:

              „KÖZHASZNÚSÁGI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről: a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári,
Városháza tér 4.; képviselő: Dr. Fülöp Erik polgármester – a továbbiakban: Önkormányzat,
                        164
másrészről a Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53., képviselő: Hajdu Sándor
ügyvezető igazgató) – a továbbiakban: Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.

között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:”

    2. A módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hatályban maradnak.

    3. Felkéri a polgármestert a módosított közhasznúsági megállapodás aláírására.    Határidő: 2011. június 30.             Felelős: Dr. Fülöp Erik
                                  polgármester


Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:
Elmondta, hogy szeretne köszönetet mondani a családsegítőknek, akik három napon keresztül az
élelmiszersegély kiosztásában, illetve koordinálásában nagy szerepet játszottak. Elmondta még,
hogy az önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatban több
megkeresés, kérelem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, ezért kérte hogy ezeket a bejelentéseket
vizsgálja meg a Pénzügyi Bizottság, és hozzáfűzte , hogy erről előterjesztés is fog készülni a
következő bizottsági ülésre.

Dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Arról tájékoztatott, hogy a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változása 2011. július 1-
től fog hatályba lépni, mivel az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi
betegellátás hatékonyságának fokozása érdekében együttműködési szerződést kötött. Elmondta,
hogy az ügyelet új hívószáma 42/312-104. Hozzátette azt is, hogy a lakosságot a változásról a
hirdetőtáblákon, a honlapon és a képújságon keresztül részletesen fogják tájékoztatni.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Javasolta, hogy a városban a Kossuth utcának azon az oldalán, ahol nincs kijelölt kerékpárút,
tegyenek ki egy táblát, hogy „Kerékpározni tilos!”, mivel az a járda így veszélyt jelent, ugyanis a
kerékpárosok a gyalogosok között haladnak el sok esetben. Továbbá javasolta, hogy a Kossuth utca
másik oldalán a behajló faágakat vágják le, mivel ezek veszélyt jelentenek a kerékpárosokra.
Megjegyezte, hogy a Kinizsi úton lakókat fel kellene szólítani arra, hogy a kerítések előtti területet
tartsák rendben, ugyanis ott nagyon nagy a gaz. Azt kérdezte ezután, hogy tudják-e már, hogy a
strandon elfogadják - e azt a 10.000 Ft-os étkezési utalványt amit az Alkaloida ad a dolgozóinak.

Bundáné Badics Ildikó jegyző:
Az étkezési utalvánnyal kapcsolatban azt mondta, hogy ő nem tud semmi közelebbit, mivel ő úgy
gondolta, hogy Pogácsás Ágnes a Strandfürdő Kft. részéről személyesen fogja a képviselő ezen
kérdését megválaszolni.
                         165
Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Elmondta, hogy problémát jelent a Gépállomás úton az illegális vasgyűjtés, és erről már értesítették
az Önkormányzatot is. Hozzátette, hogy amikor a bejelentők jelezték a vasat gyűjtők felé, hogy a
Rendőrséghez fognak fordulni, ha tovább folytatják a tevékenységüket, akkor erre azt a választ
kapták a vasat gyűjtőktől, hogy a bejelentőkhöz fognak betörni, ha ezt megteszik. Kérte, hogy
Császár József alpolgármester javítsa ki azon nyilatkozatát, hogy „Az Önkormányzat tulajdonában
lévő földterületet bérlő személyek jogtalanul vették fel az állami támogatást.”, mert ők a hatályos
jogszabályok alapján jogosan vették azt igénybe. Ezt követően arról tájékoztatott, hogy 2011. június
30. –án Vasvári Pál emléknap lesz, amire minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ezt követően
ismertette az emléknap programját a Testület tagjai számára.

Palló Sándor képviselő:
Megkérdezte, hogy milyen eredménye van a visszavett földeken az Önkormányzat mezőgazdasági
tevékenységének. Arról is érdeklődött, hogy lezárult-e a belvízvédelemi védekezés, vagy még
mindig folyamatban van.

Császár József alpolgármester:
A védekezéssel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy vissza van kötve az áram a nyíregyházi úton,
rendbe tették az árkokat, és a tereprendezést pályázat útján fogják folytatni, úgy, hogy le fogják
fedni az árkokat, és csövek lesznek lepakolva. Megkérdezte Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet
képviselőt, hogy tudja-e, hogy akkor ő szó szerint mit mondott a mezőgazdasági termeléssel
kapcsolatban. Hozzátette, hogy ő akkor azt mondta, hogy most már a visszavett földterületek
esetében a földalapú támogatást az Önkormányzat veszi fel, és ezáltal az Önkormányzat nyert 3
millió forintot, mivel, aki bérli a földet, annak jár ez a típusú támogatás. Azt is mondta, hogy ő nem
mondott olyat, hogy jogszerűtlenül vette fel valaki az említett támogatást. Hozzátette, hogy a
mezőgazdasági termelés hasznát év vége körül tudják majd megvizsgálni, de már most egyméteres
a napraforgó az említett önkormányzati területen. Kérte, hogyha valakinek ilyen jellegű problémája
van, jöjjön be az önkormányzathoz tisztázni azt, és ne terjesszen senki álhíreket.

Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő:
Azt mondta, hogy ezt most jogosan kérdezte, mivel Császár József alpolgármestertől az hangzott el,
hogy „..jogtalanul vették igénybe a gazdák a támogatást..”, valamint, hogy „..milliókat vágtak
zsebre…”.

Császár József alpolgármester:
Azt válaszolta, hogy elnézést kér, ha valamit félreérthetően mondott, és ő ezt úgy értette, hogy az
Önkormányzatnak kellett volna korábban is igénybe venni ezt a földalapú állami támogatást.

Szőke Zoltán képviselő:
Meglátása szerint a mezőgazdasági földterületekkel kapcsolatban volt egy lakossági megkeresés,
amit Ráduly Sándorné Dombrádi Erzsébet képviselő tolmácsolt, és most minden felelősséget a
képviselőre akarnak hárítani.

Palló Sándor képviselő:
Azt mondta, hogy ő nem minősített, hanem megfelelő tisztelettel kérdezett, mert az általa említettek
a választáskor meg lettek ígérve, és ő csak arról érdeklődött, hogy hol tartanak ezek az ügyek.
Ezután kérte, hogy megfelelő tisztelettel beszéljenek egymással a képviselők, és ne
„minősítgessenek”. Kérte Császár József alpolgármester, hogy emlékezzen arra, hogy ő egy évvel
ezelőtt képviselőként milyen „akciókat” kezdeményezett.
                         166
Bundáné Badics Ildikó jegyző:
A Gépállomás úti illegális vasgyűjtéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a Rendőrkapitány úr járt
nála, és arról érdeklődött, hogy kinek tulajdonában van a gépállomás területe, mert egy akció során
több elkövetőt sikerült elfogniuk, és lefoglalták az ellopott vasat. Hozzáfűzte, hogy megadták a
tájékoztatást arról, hogy az említett terület kinek a tulajdona, és a Kapitány felvette a kapcsolatot a
tulajdonossal, hogy eldőljön, hogy mi legyen a vas további sorsa.

Szőke Zoltán képviselő:
A bűdi posta újraindítása ügyében kért felvilágosítást, majd azt mondta, hogy még a téli időszakban
indítványozta egy buszmegálló áthelyezését a Szociális Otthonnál, amelyre azt a választ kapta, hogy
a tavaszi időszakban kerülhet erre sor, de még azóta sem történt semmi.

Dr. Tóth Marianna osztályvezető:
Elmondta, hogy évek óta próbálják a bűdi városrészen a postát újraindítani, azonban sajnálatos
módon a Posta debreceni kirendeltsége nem rugalmas, pedig már azt a lehetőséget is felvetette az
Önkormányzat, hogy nem egész héten lenne nyitva, illetve nem egész nap, de ők nem akarják, hogy
újra üzemeljen gazdasági okokra hivatkozással.

Sipos Ibolya képviselő:
Elmondta, hogy a Kossuth - Ifjúsági – Kinizsi utcák sarkán még mindig veszélyt jelent az átkelés,
azt kérdezte, hogy mikor valósulhat meg ennek a szakasznak a biztonságossá tétele. Azt is mondta,
hogy jelezte a lakosság hogy az árus autók hanghatásai zavarják a kisgyermekes családokat, illetve
azokat akik műszakolnak, ezért azt kérdezte, hogy van e erre a problémára valamilyen megoldás,
például egy védett időszak, amikor nem járhatnak ezek az árusok.

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Elmondta, hogy a székhely szerinti jegyző adja ki a működési engedélyt a mozgóboltoknak, és
korábban még létezett erre jogszabály, hogy az útvonal szerinti település jegyzőit is meg kell
keresniük, és az ő engedélyüket is ki kell kérni az árusításhoz. Hozzátette, hogy mára
megváltoztatták ezt a jogszabályt. Megjegyezte, hogy korábban sem volt rá lehetőség, hogy a
jegyző ténylegesen elutasítsa ezt a kérelmet, mivel az önkormányzati rendelet mindössze annyit
tartalmaz, hogy a mozgóárus a működése során a hanghatással nem zavarhatja a lakosságot, de ezt
nehéz nyomon követni.

Csikós László Márk Építési irodavezető:
A Kossuth - Ifjúsági – Kinizsi utcák sarkának biztonságossá tétele kapcsán arról tájékoztatott, hogy
a 36- os főút belterületi szakaszára van egy építési engedély, de kiviteli tervdokumentáció nem
készült, és nagyon valószínű, hogy ez a beruházás nem fog megvalósulni. Azt is mondta, hogy az
ötágú csomópontnál lett volna zebra, illetve jelzőlámpa elhelyezve. Hozzátette, hogy sajnálatos
módon csak pályázat útján lehetne biztonságossá tenni azt a kereszteződést, de azt hogy hova
kerülhet zebra a jogszabályok is befolyásolják, mivel 50 méterenként lehet gyalogátkelőhelyet
elhelyezni, ráadásul a terv megvalósítása több millió forintba kerülne.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester
bezárta, a Képviselő – testület zárt üléssel folytatta munkáját.

                        k.m.f.

     Dr. Fülöp Erik                  Bundáné Badics Ildikó
     polgármester                      jegyző


                         167

								
To top