การกำหนดโทนสีของภาพ Hue-Saturation easy by rolenz191

VIEWS: 15 PAGES: 4

More Info
									พื้นฐานโฟโตชอบ: กําหนดโทนสีของภาพดวย Hue/Saturation...
คําสั่ง Hue/Saturation.. จะชวยกําหนดโทนสีใหกับภาพตนฉบับ เชน ตองการใหภาพมีโทนเปนสีฟา เปนสีชมพู หรือสม ดวยขั้นตอนงายๆ
ไมยุงยาก แตสามารถสรางงานออกมาไดอยางนาประทับใจ...

เริ่มตนดวยการเปดไฟลรูปภาพตนฉบับ ดวยคําสั่ง File เลือก Open
จากนั้นใหไปเลือกคําสั่ง Image เลือก Adjustments และเลือก Hue/Saturation... ก็จะไดหนาตาง Hue/Saturation ปรากฎขึ้นมาดังภาพ
ใหเราคลิกทําเครื่องหมายถูกที่ชอง Colorize หลังจากนั้นก็กําหนดคาตางๆ โดยใชเมาสลากตัวชี้ตําแหนง หรือจะ กรอก ตัวเลข ลงไปในชอง
ดานขางก็ไดครับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จุดที่1 Hue: เปนการกําหนดโทนสีวาตองการใหภาพออกมาเปนโทนสีอะไร ตัวอยางกําหนดคาเปน 210 จุดที่ 2 Saturation: เปนการ
กําหนดคาความเขมจางของโทนสี ตัวอยางกําหนดเปน 35 จุดที่ 3 Lightness: กําหนดคาความสวาง/มืด ของภาพ ตัวอยางกําหนดเปน +15
(คาตางๆ เหลานี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการ) 4. หลังจากําหนดคาตางๆ เรียบรอยแลวกดปุม OK เราก็จะไดภาพที่มีโทนสี
ตามที่เราตองการ
                                                    ่
(หากกําหนดตามตัวอยางขางตนจะไดภาพที่มีโทนสีฟา) ตัวอยางการกําหนดคาตางๆ และผลลัพธที่ได ตัวอยางที1 การกําหนดภาพใหมีโทนสี
แดงออนๆ เมื่อใชคําสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation... แลวใหกําหนดคาดังภาพดานลาง
เราก็จะไดภาพที่มีโทนสีแดงออนๆ
ตัวอยางที่ 2 การกําหนดภาพใหมีโทนสีสม เมื่อใชคําสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation... แลวใหกําหนดคาดังภาพดานลาง
เราก็จะไดภาพที่มีโทนสีสมดังใจ
     ่
ตัวอยางที3 การกําหนดภาพใหมีโทนสีมวง เมื่อใชคําสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation... แลว ใหกําหนดคาดังภาพดานลาง
เราก็จะไดภาพที่มีโทนสีมวงแลว
นอกจากนี้เรายังสามารถประยุกตคําสั่งนี้โดยการทํา Selection เฉพาะบางจุดของภาพแลวคอยใชคําสั่ง Hue/Saturation.. เราก็จะไดภาพที่มี
โทนสีหลายๆ สี อยูในภาพเดียวกัน ดังภาพตัวอยางดานลาง

								
To top