AKTE VAN BORGSTELLING by 78VPkOr4

VIEWS: 114 PAGES: 3

									                          AKTE VAN BORGSTELLING


Ondergetekende,

Meneer en/of mevrouw ........................................................................................................ (naam),
wonende te ........................................................................................................................... (adres),
hierna genoemd de ‘Borg’,


verklaart zich borg te stellen tegenover .....................(naam), met maatschappelijke zetel te
......................(plaats) en ondernemingsnummer ........................ (eventueel RPR),
hierna genoemd de ‘Schuldeiser’


en dit tot zekerheid van alle bedragen die aan de schuldeiser verschuldigd zijn of zullen zijn door
.........................................(naam, eventueel adres en rijksregisternummer)
of met maatschappelijke zetel te ............................. (plaats) en ingeschreven onder het
nummer............................ (ondernemingsnummer en eventueel RPR).
hierna genoemd de ‘Schuldenaar’


VOORAFGAANDELIJK:


(de relatie aangeven tussen de Borg en de eigenlijke Schuldenaar, bv. de Borg is de vader van de
Schuldenaar)


Tussen de Schuldeiser en de Schuldenaar werd op ...................... een overeenkomst gesloten (hierna
genoemd de ‘Hoofdovereenkomst’), waarbij ………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................
...................................................................... (het voorwerp van de overeenkomst opnemen en
detailleren, bv. de levering van (datum) of de overeenkomst van (datum)). Op basis van deze
overeenkomst is de Schuldenaar aan de Schuldeiser de volgende bedragen verschuldigd :
............................................................................

De Hoofdovereenkomst werd aangegaan voor ..............jaren / voor onbepaalde duur (schrappen wat
niet past - zie ook artikel 2).


Als zekerheid voor de nakoming door de Schuldenaar van zijn betalingsverplichting ten opzichte
van de Schuldeiser, is de Borg bereid om zich borg te stellen ten opzichte van de Schuldeiser en
dit onder de voorwaarden en de modaliteiten zoals die overeengekomen zijn in de onderhavige
overeenkomst.


Akte van borgstelling                                                                     1 van 3
WORDT OVEREENGEKOMEN:


Artikel 1 : voorwerp van de borgstelling


De Borg stelt zich bij deze borg voor :


  -  alle schulden die de Schuldenaar heeft ten opzichte van de Schuldeiser uit hoofde van de
     Hoofdovereenkomst en dit beperkt tot een bedrag van € ...................;
  -  vermeerderd met alle interesten en kosten die zouden voortvloeien uit de
     Hoofdovereenkomst, maar beperkt tot maximaal 50% van de hierboven vermelde
     hoofdsom.


De Schuldeiser zal de Borg kunnen aanspreken tot betaling van de voormelde sommen zodra de
Schuldenaar in gebreke blijft om die op de overeengekomen data te voldoen.


Artikel 2 : duur van de overeenkomst


Deze borgtochtovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van ..................jaar te rekenen
vanaf de ondertekening van de huidige overeenkomst.*


Artikel 3: modaliteiten

Aan deze borgtocht zijn nog de volgende modaliteiten gekoppeld:

1. De borg is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met de schuldenaar en met de eventuele andere
  borgen.
2. De borg verklaart te verzaken aan het voorrecht van uitwinning (art. 2.021 BW) en het
  voorrecht van schuldsplitsing (cfr. art. 2.026 BW). De borg verzaakt tevens aan het voorrecht
  zoals opgenomen in art. 2.037 BW.
3. Op deze borgtocht is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het
  arrondissement van .............................. (plaats) zijn bevoegd om kennis te nemen van
  eventuele geschillen die zouden kunnen rijzen naar aanleiding van deze borgtocht.
Akte van borgstelling                                   2 van 3
Artikel 4: informatieverplichting van de Schuldeiser


De Schuldeiser zal de Borg:


   -   minstens eenmaal per jaar berichten indien de hoofdverbintenis op een correcte wijze
      wordt uitgevoerd;
   -   gelijktijdig met de Schuldenaar en in dezelfde vorm berichten zodra de Schuldenaar in
      gebreke blijft om de Hoofdovereenkomst na te leven.


Artikel 5: verklaring van de Borg


De Borg verklaart bij deze uitdrukkelijk dat het bedrag waarvoor hij zich in het kader van
onderhavige overeenkomst borg stelt in verhouding is tot diens vermogen.Aldus opgesteld te ............. (plaats), op ........... (datum), in twee originele exemplaren waarvan
elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen.
.............................................................  ............................................................. …….
De Schuldeiser (naam en handtekening)              De Borg (naam en handtekening en
                                handgeschreven vermelding door de borg**)
* Werd de hoofdovereenkomst voor onbepaalde duur gesloten, dan mag de duur van de borgstelling niet langer zijn
 dan vijf jaar.

** De handtekening van de borg moet worden voorafgegaan door de volgende handgeschreven vermelding: “Door mij borg
  te stellen voor de Schuldenaar voor de som beperkt tot €…… als dekking van de betaling van de hoofdsom en interesten
  uit hoofde van de overeenkomst d.d. ……, die de Schuldenaar aanging te opzichte van de Schuldeiser, verbind ik me
  ertoe om aan de Schuldeiser de verschuldigde sommen terug te betalen op mijn goederen en inkomsten, indien en in de
  mate dat de Schuldenaar er niet zelf aan heeft voldaan.”
Akte van borgstelling                                                 3 van 3

								
To top