osnovice stope uplatni racuni 2007

Document Sample
osnovice stope uplatni racuni 2007 Powered By Docstoc
					UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
                                           Varaždin, 17. 01. 2007.
 Osnovice, stope i uplatni računi u 2007. godini
  za obvezne doprinose, porez i prirez, članarinu turističkoj zajednici,
     boravišnu pristojbu te naknadu za javnu izvedbu glazbe


Doprinosi za obvezna osiguranja
Zakonom o doprinosima za obvezna utvrđeni su obveznici, mjerila za izračunavanje osnovica, stope i rokovi
uplate za slijedeće doprinose:
Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti:
    doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,
    doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim
    okolnostima (odnosi se na zapošljavanje učenika i redovitih studenata putem posrednika),
    dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, za staž osiguranja koji
    se računa s povećanim trajanjem;
Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje:
    doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje,
    dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž
    osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem;
Za zdravstveno osiguranje:
    doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje,
    posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti,
    posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (odnosi se na
     zapošljavanje učenika i redovitih studenata putem posrednika),
    posebni doprinos za zdravstveno osiguranje za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu;
    Za osiguranje u slučaju nezaposlenosti
    doprinos za zapošljavanje.
Utvrđivanje osnovica za obvezna osiguranja za 2007. godinu temelji se na prosječnoj bruto plaći u Republici
Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kolovoza 2006. godine, koja je iznosila 6.565,00 kuna te koeficijenata
propisanih Zakonom o doprinosima za obvezna osiguranja. Temeljem navedenog propisane su i osnovice
Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007. godinu.
Obvezni doprinosi za obrtnike
                                               Osnovica
Obveznici koji porez plaćaju prema dohotku utvrđenom po poslovnim knjigama
                                               4.267,00 kn
                 Stopa   Mj. svota
Svrha uplate                          Uplatni račun      Poziv na broj odobrenja
                 (%)    (kn)
Doprinos za mirovinsko                  Državni proračun RH
                  15,00   640,05                    22 8214–MBG–701
osiguranje – I. stup                   1001005-1863000160
Doprinos za mirovinsko                     Regos
                  5,00   213,35                    22 2046–MBG–701
osiguranje – II. stup                   1001005-1700036001
Doprinos za osnovno                    Državni proračun RH
                  15,00   640,05                    22 8478–MBG–701
zdravstveno osiguranje                  1001005-1863000160
Posebni doprinos za prava za
                             Državni proračun RH
slučaj ozljede na radu i      0,50   21,34                    22 8591–MBG–701
                             1001005-1863000160
profesionalne bolesti
                                                       1
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

                                                Osnovica
Obveznici koji porez plaćaju prema paušalnom dohotku                      3.611,00 kn
                 Stopa   Mj. svota
Svrha uplate                         Uplatni račun       Poziv na broj odobrenja
                 (%)     (kn)

Doprinos za mirovinsko                   Državni proračun RH
                  15,00   541,65                    22 8214–MBG–701
osiguranje – I. stup                    1001005-1863000160

Doprinos za mirovinsko                      Regos
                  5,00   180,55                    22 2046–MBG–701
osiguranje – II. stup                   1001005-1700036001

Doprinos za osnovno                    Državni proračun RH
                  15,00   541,65                    22 8478–MBG–701
zdravstveno osiguranje                   1001005-1863000160

Posebni doprinos za prava za
                              Državni proračun RH
slučaj ozljede na radu i      0,50    18,06                    22 8591–MBG–701
                              1001005-1863000160
profesionalne bolesti


Obveznici koji plaćaju porez na dobit, a ne isplaćuju poduzetničku plaću ili je         Osnovica
isplaćuju u iznosu manjem od najniže propisane osnovice                    7.221,50 kn
                 Stopa   Mj. svota
Svrha uplate                          Uplatni račun       Poziv na broj odobrenja
                  (%)    (kn)
Doprinos za mirovinsko                   Državni proračun RH
                  15,00  1.083,23                   22 8214–MBG–701
osiguranje – I. stup                    1001005-1863000160
Doprinos za mirovinsko                      Regos
                   5,00   361,08                   22 2046–MBG–701
osiguranje – II. stup                   1001005-1700036001
Doprinos za osnovno                    Državni proračun RH
                  15,00  1.083,23                   22 8478–MBG–701
zdravstveno osiguranje                   1001005-1863000160
Posebni doprinos za prava za
                              Državni proračun RH
slučaj ozljede na radu i       0,50    36,11                   22 8591–MBG–701
                              1001005-1863000160
profesionalne bolesti

Razdoblje uplate u pozivu na broj odobrenja označava se na primjer sa 701, što znači: 7 = godina 2007, a 01 =
mjesec siječanj. Taj podatak slijedi iza MBG i može biti upisan, ali nije obvezan.
Osnovice u tablicama su najniže mjesečne osnovice, a najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa je
39.390,00 kuna.
Izbor više osnovice

Ako obrtnik ne želi biti osiguran po najnižoj      Više osnovice
                                        Zahtjev za plaćanje doprinosa na
obveznoj osnovici, može izabrati jednu od šest
                             6.565,00 kuna,    višu osnovicu podnosi se nadležnoj
mogućih viših osnovica, koje su umnožak
                            13.130,00 kuna,    ispostavi Porezne uprave, koja
prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u
                            19.695,00 kuna,    temeljem toga donosi rješenje u
razdoblju od siječnja do kolovoza 2006. godine i
                            26.260,00 kuna,    upravnom postupku. Izabrana viša
koeficijenata od 1 do 6. Za 2007. godinu viša
                                        osnovica primjenjuje se za obračun
osnovica može se izabrati između šest          32.825,00 kuna,
                                        svih doprinosa.
slijedećih osnovica:                  39.390,00 kuna.

Obvezni doprinosi kod obrta uz radni odnos
Za obrtnike – obveznike poreza na dohodak, koji djelatnost obrta obavljaju uz radni odnos, osnovica za obvezne
doprinose je dohodak iskazan u poslovnim knjigama za 2007. godinu, a najviše u iznosu od 4.267,00 kuna za
jedan mjesec (razmjerno vremenu za koje se osnovica utvrđuje) odnosno najviše 51.207,00 kuna godišnje.
Rok uplate obveznih doprinosa obrtnika
Za sve obvezne doprinose tekućeg mjeseca rok za uplatu je do 15. dana idućeg mjeseca (npr. doprinose za
siječanj 2007. godine treba platiti do 15. 02. 2007. godine itd.).                                                         2
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
Obvezni doprinosi za radnike zaposlene kod obrtnika
Osnovice
Najniža dozvoljena bruto plaća radnika za puno radno vrijeme, koja je i osnovica za obračun doprinosa iznosi
2.298,00 kuna, na osnovi prosječne bruto plaće u Republici Hrvatskoj u razdoblju od siječnja do kolovoza 2006.
godine odnosno 2.315,00 kuna prema Kolektivnom ugovoru između poslodavaca i radnika u obrtu. Prema
odredbama Zakona o radu poslodavac je u obvezi isplatiti za radnika povoljniju plaću. Početak primjene je s
obračunom plaće za siječanj 2007. godine.

Doprinosi iz plaće – stope i uplatni računi
                    Stopa                        Poziv na broj
 Svrha uplate:                        Uplatni račun
                    (%)                         odobrenja
 Doprinos za mirovinsko                DRŽAVNI PRORAČUN
                     15,00                     22 8117-MBG-ioRSm
 osiguranje – I. stup                 1001005-1863000160
 Doprinos za mirovinsko                     REGOS
                      5,00                    22 2011-MBG-ioRSm
 osiguranje – II. stup                  1001005-1700036001

Doprinosi na plaću – stope i uplatni računi
                        Stopa                    Poziv na broj
 Svrha uplate:                         Uplatni račun
                        (%)                     odobrenja
 Doprinos za osnovno zdravstveno
                          15,00                22 8419-MBG-ioRSm
 osiguranje                           DRŽAVNI
 Posebni dop. za prava za slučaj                PRORAČUN
                          0,50                22 8567-MBG-ioRSm
 ozljede na radu i profesionalne bolesti          1001005-1863000160
 Doprinos za zapošljavanje             1,70               22 8702-MBG--ioRSm

Oznaka u pozivu na broj odobrenja ioRSm znači identifikator obrasca R-Sm, koji se sastoji od oznake godine i
broja koji označava redni broj R-Sm obrasca u određenoj godini. Npr. kod obračuna plaće za siječanj 2007.
godine identifikator obrasca R-Sm biti će: 701 što znači da broj 7 označava 2007. godinu, a 01 označava prvi
obrazac R-Sm u 2007. godini.
Rok uplate doprinosa za radnike
Rok uplate za obvezne doprinose je dan isplate plaće radnicima. Ako obveznik obračunavanja doprinosa ne
isplati ili ne isplati u cijelosti plaću za prethodni mjesec u mjesecu u kojem je dospjela isplata plaće, dužan je
obračunati doprinose prema iznosu dospjele neisplaćene plaće do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je dospjela
isplata plaće. To npr. znači: ako se plaća za siječanj 2007. godine treba isplatiti 15. veljače 2007. godine, ali nije
isplaćena ili nije isplaćena u potpunosti niti do kraja mjeseca veljače 2007. godine, obveznik obračunavanja
doprinosa (obrtnik – poslodavac) dužan je obvezne doprinose obračunati na puni iznos plaće i uplatiti ih do kraja
– u ovom primjeru – mjeseca veljače 2007. godine.

Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
(za obrtnike i za radnike)
Ovaj doprinos plaća se temeljem odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom i Zakona o doprinosima za
obvezna osiguranja za osobe koje odlaze na službeni put u inozemstvo u trajanju do 30 dana i to u države s
kojima Republika Hrvatska ima sklopljene odnosno preuzete ugovore o socijalnom osiguranju, a to su: Austrija,
Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Danska, Francuska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija,
Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska i Velika Britanija.

                                           Osnovica 2.298,00 kn
              Stopa   Mj. svota
Svrha uplate                         Uplatni račun     Poziv na broj odobrenja
               (%)    (kn)
Posebni doprinos za
                            Državni proračun RH
korištenje zdravstvene    20,00   459,60                   22 8443–MBG–ioRSm
                            1001005-1863000160
zaštite u inozemstvu

Oznaka ioRSm u pozivu na broj odobrenja kod ovog doprinosa označava identifikator obrasca R-Sm. Tu oznaku,
kao i MBG potrebno je zamijeniti odgovarajućom brojčanom oznakom. Oznaka ioRSm dobit će svoju zamjenu na
način da ćemo upisati, na primjer, 701, što znači da brojka 7 = godina 2007, a brojka 01 = prvi obrazac R-Sm u
godini koju smo označili prethodnim brojem. Taj podatak slijedi iza MBG i obvezno se upisuje. Ako se isplaćuju

                                                             3
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
plaće radnicima potrebno je voditi računa o broju koji označava broj obrasca, jer se ne podudara sa brojem
mjeseci s obzirom da predstavlja redni broj ispostavljenog R-Sm obrasca.
Ako se ovaj doprinos plaća za razdoblje kraće od mjesec dana, potrebno je izračunati osnovicu za jedan dan,
prema broju dana u mjesecu i to:

                                        Svota doprinosa
    Broj dana u mjesecu       Osnovica za jedan dan
                                         za jedan dan
       31 dan              74,13 kn               14,83 kn
       30 dana              76,60 kn               15,32 kn
       28 dana              82,07 kn               16,41 knPorez na dohodak i prirez
Obveznik poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.
Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak – porezni obveznik je svaka od tih osoba zasebno odnosno
svaka za svoj dio zajednički ostvarenog dohotka.
Razlikujemo tuzemne i inozemne obveznike poreza na dohodak. Tuzemni su fizičke osobe koje imaju
prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj te fizičke osobe koje su zaposlene u državnoj službi i po
toj osnovi primaju plaću, a nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj. Jedne i druge,
prema definiciji Zakona o porezu na dohodak, nazivamo rezidentima. Nerezidenti pak su fizičke osobe koje u
Republici Hrvatskoj nemaju niti prebivalište niti uobičajeno boravište, a u njoj ostvaruju dohodak koji se oporezuje
prema odredbama tog Zakona.
Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave gradovi i općine mogu
obveznicima poreza na dohodak sa svog područja propisati plaćanje prireza porezu na dohodak.

Stope i osnovice poreza na dohodak od obrta i od plaća radnika
U 2007. godini vrijede iste stope poreza na dohodak kao i u prethodnoj godini. Tim stopama oporezuje se
dohodak od samostalnog i od nesamostalnog rada odnosno dohodak od obrta i plaće radnika.

Stope poreza na dohodak
         Osnovni osobni odbitak               1.600,00 kn    Rok uplate
 Stopa                               Osnovica poreza   Predujmovi poreza
               Opis            Faktor            na dohodak od obrta
 (%)                                na dohodak
                                            plaćaju se mjesečno
      Umnožak faktora 2,0 i osnovnog
                                            do posljednjeg dana
 15    osobnog odbitka (iznosi do dva osnovna     2,0     3.200,00 kn
                                            u mjesecu za
      osobna odbitka
                                            prethodni mjesec.
      Razlika umnoška faktora 2,0 i faktora 5,0
 25                            3,0     4.800,00 kn  Porez na dohodak
      sa osnovnim osobnim odbitkom
                                            od nesamostalnog
      Razlika umnoška faktora 5,0 i faktora                    rada plaća se s
 35                            9,0    14.400,00 kn
      14,0 sa osnovnim osobnim odbitkom                      danom isplate plaće
                                            radnicima, koja mora
      Umnožak faktora 14,0 sa osnovnim                      biti isplaćena do 15.
 45    osobnim odbitkom (svi iznosi iznad 14      14,0    22.400,00 kn   dana u mjesecu za
      osnovnih osobnih odbitaka)                         prethodni mjesec.

Paušalni porez na dohodak od obrta
Obveznik kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od
obavljanja samostalne djelatnosti obrta i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva i koja ispunjava uvjete:
da nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, da samostalnu djelatnost ne obavlja u supoduzetništvu i da nema
izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona. Iznimno se porez na dohodak ne može utvrđivati u
paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine i po toj osnovi
obveznik je poreza na dohodak.
Godišnji paušalni dohodak, prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, utvrđuje se u
iznosu 12.750,00 kuna što je razlika između primitaka u iznosu 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u
visini 85%. Na tako utvrđeni dohodak primjenjuju se zakonom propisane porezne stope.                                                           4
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
Godišnju visinu paušalnog poreza utvrđuje nadležna ispostava Porezne uprave svojim rješenjem. Godišnji iznos
                                1
dijeli se na dvanaest dvanaestina, tako da se mjesečno uplaćuje /12 od ukupnog godišnjeg zaduženja.

Osnovica i stope prireza porezu na dohodak
Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak od obrta utvrđeni je iznos poreza po godišnjoj poreznoj prijavi, a
uplaćuje se kao predujam zajedno s predujmovima poreza na dohodak od obrta.
Kod plaće radnika osnovica za obračun prireza je utvrđeni iznos poreza od nesamostalnog rada, a plaća se na
dan isplate plaće.
Prilikom uplate poreza na dohodak i prireza na uplatnim ispravama potrebno je naznačiti svrhu doznake i poziv na
broj odobrenja.

                                    Uplatni računi poreza
            Stope prireza
                                    na dohodak i prireza
               Stopa            Grad - općina     Žiro-račun
  Općina - Grad      prireza    Objava, NN   Bednja         1001005-1701212003
                 (%)           Beretinec       1001005-1701912008
  Bednja           10,00       35/06  Breznica        1001005-1703612008
  Cestica          10,00      150/05  Breznički Hum     1001005-1715112003
  Donji Martijanec      5,00       91/01  Cestica        1001005-1704812002
  Donja Voća         10,00       6/06  Donja Voća       1001005-1708012006
  Ivanec           10,00      149/05  Donji Martijanec    1001005-1708512008
  Klenovnik          7,00      155/05  Gornji Kneginec    1001005-1712912006

  Lepoglava          8,00      132/06  Ivanec         1001005-1715612001
                             Jalžabet        1001005-1716512008
  Ludbreg          12,00  156/02; 146/05
                             Klenovnik       1001005-1718912001
  Mali Bukovec        5,00   SVVŽU 20/06
                             Lepoglava       1001005-1722912007
  Novi Marof         10,00      108/01
                             Ludbreg        1001005-1724412007
  Sračinec          5,00       13/06  Ljubešćica       1001005-1724712000
  Trnovec Bartolovečki    3,00      111/01  Mali Bukovec      1001005-1725112001
  Varaždin          10,00      140/02  Maruševec       1001005-1726012007
  Varaždinske Toplice    10,00       99/05  Novi Marof       1001005-1728912000
  Vidovec          10,00      149/02  Petrijanec       1001005-1732612009
  Vinica           5,00       9/03  Sračinec        1001005-1741012007
                             Sveti Đurđ       1001005-1743712008
  Visoko           10,00      146/05
                             Sveti Ilija      1001005-1743812009
                             Trnovec Bart.     1001005-1746212008
     Svrha doznake
               Poziv na broj        Varaždin        1001005-1747212000
               odobrenja
                             Var. Toplice      1001005-1747312003
     Predujam poreza i                Veliki Bukovec     1001005-1755812001
     prireza na dohodak 22 1406 – MBG–
     od nesamostalnog ioRSm              Vidovec        1001005-1748412004
     rada                       Vinica         1001005-1748612001
     Predujam poreza i                Visoko         1001005-1749312001
     prireza na dohodak 22 1430 – MBG
     od obrta                    Oznaka u pozivu na broj odobrenja ioRSm
                             označava identifikator obrasca R-Sm, koji se
     Porez i prirez na                sastoji od oznake godine i rednog broja R-Sm
     dohodak po      22 1619 – MBG       obrasca u određenoj godini. Npr. kod obračuna
     godišnjoj prijavi                plaće za siječanj 2007. godine identifikator
                             obrasca R-Sm biti će 701, itd.


Porez na dodanu vrijednost
Porez na dodanu vrijednost (PDV) plaća se:                                                        5
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
  na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, robe, nekretnina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu
   uz naknadu:
     a) koje poduzetnik obavi baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnošću,
     b) koje se obavljaju na osnovi zakonskih odredbi ili odluka državnih tijela,
     c) koje poduzetnik obavi svojim zaposlenima ili članovima njihove uže obitelji po osnovi rada;
  na vlastitu potrošnju, kojom se smatra:
     a) izuzimanje dobara iz vlastitog poduzeća za privatne potrebe,
     b) korištenje usluga svog poduzeća za privatne potrebe,
     c) stvaranje rashoda po osnovi reprezentacije i korištenja osobnih automobila i drugih sredstava za
     osobni prijevoz koji se ne mogu odbiti pri oporezivanju dohotka odnosno dobiti;
  na isporuke dobara i usluga što ih trgovačka društva kao i drugi oblici zajedničkog obavljanja gospodarske ili
   druge djelatnosti obavljaju vlasnicima udjela i članovima njihove uže obitelji, za koje primatelji tih dobara i
   korisnici tih usluga ne plaćaju nikakvu naknadu ili je plaćaju uz osobni popust. Isto se odnosi i na sve druge
   isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade i s osobnim popustom bez obzira kome su učinjene;
  na uvoz dobara u tuzemstvo pri čemu se pod uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara.

Stope
Stope   Oporeziva dobra i usluge porezom na dodanu vrijednost
      a)  sve vrste kruha;
      b)  sve vrste mlijeka;
      c)  knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike
        za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na
        papiru ili na drugim nositeljima teksta kao što su papirus, koža, platno, tekstil, CD-ROM,
        video i audio kaseta i disketa;
      d)  lijekovi određeni Odlukom o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno
        osiguranje;
      e)  proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi
0%       proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo;
      f)  ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz
        Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno
        osiguranje, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima: 35, 317, 318, 319,
        320, 321, 322, 326, 364, 448, 449, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 508, 509, 510, 511,
        512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529,
        530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
        550, 551, 552, 553, 554, 577, 583, 584, 585, 586, 687, 688 i 689.
      g)  znanstveni časopisi;
      h)  usluge javnog prikazivanja filmova.
      a)  usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim
        vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata;
10%    b)  agencijske usluge (agencijske provizije) za usluge smještaja ili smještaja s doručkom,
        polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama navedenih komercijalnih ugostiteljskih
        objekata.
22%    isporuke svih ostalih dobara i usluga.


Uplata: DRŽAVNI PRORAČUN RH          Žiro-račun: 1001005-1863000160
          22 1201-MBG    porez na dodanu vrijednost tuzemnih isporuka dobara i usluga
Poziv na broj             porez na dodanu vrijednost pri uvozu za uplate preko računa
          22 1210-MBG
odobrenja               carinarnice
          22 1228-MBG    porez na dodanu vrijednost na usluge inozemnih poduzetnikaLokalni porezi
Jedinice područne (regionalne) samouprave su županije, a jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi.
Financiranje županija, općina i gradova propisano je zakonom.


                                                          6
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
Uplatni računi za lokalne poreze na području Varaždinske županije su slijedeći:


            Županija – grad – općina          Žiro-račun
            Varaždinska županija         2360000-1800005007
            Bednja                2360000-1801200007
            Beretinec               2360000-1801900004
            Breznica               2360000-1803600005
            Breznički Hum             2360000-1815100009
            Cestica                2500009-1804800000
            Donja Voća              2360000-1808000000
            Donji Martijanec           2340009-1808500005
            Gornji Kneginec            2360000-1812900001
            Ivanec                2360000-1815600004
            Jalžabet               2360000-1816500005
            Klenovnik               2360000-1818900002
            Lepoglava               2360000-1822900007
            Ludbreg                2360000-1824400005
            Ljubešćica              2360000-1824700008
            Mali Bukovec             2484008-1825100004
            Maruševec               2360000-1826000005
            Novi Marof              2360000-1828900008
            Petrijanec              2360000-1832600007
            Sračinec               2360000-1841000003
            Sveti Đurđ              2360000-1843700004
            Sveti Ilija              2360000-1843800005
            Trnovec Bartolovečki         2360000-1846200006
            Varaždin               2360000-1847200008
            Varaždinske Toplice          2360000-1847300009
            Veliki Bukovec            2360000-1855800004
            Vidovec                2360000-1848400002
            Vinica                2360000-1848600004
            Visoko                2360000-1849300003

Prilikom uplate lokalnih poreza na žiro-račune županije, općina i gradova potrebno je na nalog za plaćanje upisati
svrhu uplate i poziv na broj odobrenja.

                       Županijski porezi - uplata
                    na žiro-račun Varaždinske županije
      Svrha uplate                         Poziv na broj odobrenja
      Porez na nasljedstva i darove                     22 1309-MBG
      Porez na cestovna motorna vozila                   22 1317-MBG
      Porez na plovila                           22 1325-MBG
      Porez na automate za zabavne igre                   22 1341-MBG                                                         7
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN

                     Općinski i gradski porezi - uplata
                     na žiro-račune općina i gradova
       Svrha uplate                          Poziv na broj odobrenja
       Porez na potrošnju                          22 1708-MBG
       Porez na kuće za odmor                        22 1716-MBG
       Porez na reklame                           22 1724-MBG
       Porez na tvrtku ili naziv                      22 1732-MBG
       Porez na korištenje javnih površina                 22 1740-MBG
       Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište        22 1759-MBG
       Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine             22 1767-MBG
       Porez na neizgrađeno građevno zemljište               22 1775-MBG


Spomenička renta
Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe, koje su
obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a svoju gospodarsku djelatnost obavljaju u nepokretnom
kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Tu rentu fizičke i pravne osobe plaćaju i za svaku
poslovnu jedinicu, koja obavlja gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-
povijesne cjeline.
Spomenička renta plaća se po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline i po stopi od 0,05% na ukupni prihod
(primitke) ostvarene obavljanjem djelatnosti u tom kulturnom dobru ili području.

Spomenička renta po četvornom metru poslovnog prostora
Iznos po četvornom metru zakonom je određen u rasponu od 3,00 do 10,00 kuna s time da je gradovima i
općinama stavljeno u nadležnost da utvrde fiksni iznos po četvornom metru.

Spomenička renta po stopi na ukupni prihod (primitke)
Plaćanje spomeničke rente po stopi od 0,05% na osnovicu koju čine ukupni prihod odnosno ukupni primici kod
obrtnika ostvareni obavljanjem gospodarske djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-
povijesne cjeline temelji se izravno na Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Ova renta plaća se kao
mjesečni predujam u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.
Mjesečni predujam plaća se do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec.
Spomeničku rentu po stopi na ukupni prihod (primitke), pored rente po četvornom metru, plaćaju Zakonom
određene djelatnosti iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Djelatnosti iz NKD – obveznici spomeničke rente od ukupnog prihoda (primitaka)
 Oznaka
 djelatnos    Djelatnost
 ti
 01.41.     Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; (samo djelatnost sadnje i održavanja vrtova,
         parkova i zelenih površina za sportske terene i sl.) uređenje i održavanje krajolika,
 50.40.4.    Održavanje i popravak motocikla,
 51.8.      Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom,
 51.9.      Ostala trgovina na veliko,
 55.       Hoteli i restorani,
 60.21.     Ostali redoviti kopneni putnički prijevoz,
 60.22.     Taksi služba,
 60.23.     Ostali kopneni cestovni prijevoz putnika,
 61.10.     Pomorski i obalni prijevoz,
 62.1.      Redoviti zračni prijevoz,
 62.2.      Izvanredni zračni prijevoz,

                                                         8
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
 63.21.   Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu,
 63.23.1.  Djelatnosti u zračnim lukama,
 63.30.   Djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima,
 64.2.   Telekomunkacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i
      televizijskog programa),
 65.12.1.  Poslovne banke,
 67.13.   Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju,
 71.10.   Iznajmljivanje automobila,
 71.2.   Iznajmljivanje ostalih prijevoznih sredstava (osim željezničkih vozila, kamiona, traktora i
      kontejnera),
 71.4.   Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (samo iznajmljivanje predmeta
      za zabavu, bicikla i sportske opreme),
 92.33.   Djelatnosti sajmova i zabavnih parkova,
 92.34.   Ostale zabavne djelatnosti,
 92.61.   Djelatnost sportskih arena i stadiona (samo igrališta za golf),
 92.62.1.  Djelatnosti marina,
 92.62.2.  Ostale sportske djelatnosti (samo sportsko rekreativni lov),
 92.7.   Ostale rekreacijske djelatnosti (osim dresure kućnih ljubimaca, te ostalih filmskih,
      televizijskih i kazališnih djelatnosti),
 92.71.   Djelatnosti kockanja i klađenja,
 93.01.   Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda.

Uplatni računi za spomeničku rentu
                    Žiro-račun spomeničke      Žiro-račun spomeničke
      Grad – Općina      rente po četvornom metru       rente od ukupnih
                                        primitaka
      Bednja            1001005-1701228694       1001005-1701228709
      Beretinec           1001005-1701928699       1001005-1701928703
      Breznica           1001005-1703628699       1001005-1703628703
      Breznički Hum         1001005-1715128694       1001005-1715128709
      Cestica            1001005-1704828697       1001005-1704828701
      Donja Voća          1001005-1708028691       1001005-1708028706
      Gornji Kneginec        1001005-1712928691       1001005-1712928706
      Ivanec            1001005-1715628696       1001005-1715628707
      Jalžabet           1001005-1716528699       1001005-1716528703
      Klenovnik           1001005-1718928696       1001005-1718928707
      Lepoglava           1001005-1722928698       1001005-1722928702
      Ludbreg            1001005-1724428698       1001005-1724428702
      Ljubešćica          1001005-1724728692       1001005-1724728705
      Mali Bukovec         1001005-1725128696       1001005-1725128707
      Martijanec          1001005-1708528699       1001005-1708528703
      Maruševec           1001005-1726028698       1001005-1726028702
      Novi Marof          1001005-1728928692       1001005-1728928705
      Petrijanec          1001005-1732628693       1001005-1732628708
      Sračinec           1001005-1741028698       1001005-1741028702
      Sveti Đurđ          1001005-1743728699       1001005-1743728703
      Sveti Ilija          1001005-1743828693       1001005-1743828708

                                                     9
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
         Trnovec Bartolovečki    1001005-1746228699      1001005-1746228703
         Varaždin          1001005-1747228692      1001005-1747228705
         Varaždinske Toplice    1001005-1747328694      1001005-1747328709
         Veliki Bukovec       1001005-1755828696      1001005-1755828707
         Vidovec          1001005-1748428695      1001005-1748428700
         Vinica           1001005-1748628696      1001005-1748628707
         Visoko           1001005-1749328696      1001005-1749328707
         Poziv na broj      Svrha uplate:         Svrha uplate:
         odobrenja:
                    Spomenička renta po       Spomenička renta od
         12 MBG        četvornom metru korisne     ukupnog prihoda
         (kod obje spomeničke površine poslovnog prostora   (primitaka)
         rente)


Spomenička renta po četvornom metru              Spomenička renta od ukupnih primitaka
– plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju nadležnog    – obveznici plaćanja ove spomeničke rente nadležnoj
tijela jedinice lokalne samouprave za utvrđivanje       ispostavi Porezne uprave podnose Obrazac SR
spomeničke rente odnosno u roku od 15 dana od dana      prema svom prebivalištu odnosno uobičajenom
dostave rješenja.                       boravištu zajedno s prijavom poreza na dohodak do
                               kraja veljače 2007. godine.


Komorski doprinos
Obveznici plaćanja komorskog doprinosa u paušalnom iznosu i u postotku od dohotka ili dobiti su obrtnici, trgovci
pojedinci i trgovačka društva, koji su temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o obrtu utvrđeni kao obvezni članovi
Hrvatske obrtničke komore te fizičke osobe, trgovačka društva i druge pravne osobe koje su se dobrovoljno
učlanile u Hrvatsku obrtničku komoru temeljem članka 60. stavak 5. Zakona o obrtu i članka 3. Statuta Hrvatske
obrtničke komore.
Kod zajedničkog obrta obveznik paušalnog komorskog doprinosa je samo osoba koja predstavlja i zastupa
zajednički obrt.
Obveza plaćanja komorskog doprinosa za obrtnike nastaje danom upisa u obrtni registar, a prestaje danom
brisanja iz obrtnog registra.
Odluka o oslobađanju plaćanja komorskog doprinosa u paušalnom iznosu i komorskog doprinosa od dohotka ili
dobiti – obrtnika novootvorenih obrta za prvu godinu rada – ukinuta je odlukom Skupštine Hrvatske obrtničke
komore od 4. travnja 2006. godine.
Trgovci pojedinci i trgovačka društva postaju obveznici komorskog doprinosa danom izdavanja rješenja od ureda
državne uprave nadležnog za gospodarstvo na području županije, a prestaju danom brisanja iz evidencije tog
ureda.
Dobrovoljni članovi Hrvatske obrtničke komore postaju obveznici plaćanja komorskog doprinosa danom
donošenja odluke o prijemu u članstvo Hrvatske obrtničke komore, a prestaju danom donošenja odluke o
prestanku članstva. Ove odluke donosi Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore.

Paušalni komorski doprinos
Komorski doprinos u paušalnom iznosu plaća se prema sjedištu obrta (sjedište na području udruženja obrtnika).

Visina, uplatni računi i rokovi uplate paušalnog komorskog
doprinosa na području Obrtničke komore Varaždinske županije
Raspodjela mjesečnog paušalnog doprinosa – iznosi u kn                 Rokovi uplate:
          Iznos POK                               I. tromj.
Naziv udruženja              HOK    UKUPNO   Uplata na žiro-račun
          za UO Varaždin                            28. 02. 2007.
UHO Ivanec      33,00    20,00   18,00     71,00 1001005-1715652364    II. tromj.
UHO Ludbreg     34,00    20,00   18,00     72,00 1001005-1724452365   31. 05. 2007.
UHO Novi Marof    34,00    20,00   18,00     72,00 1001005-1728952363    III. tromj.


                                                       10
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
UHO Varaždin     40,00   20,00    18,00     78,00 1001005-1747252363     31. 08. 2007.
Svrha doznake: Komorski doprinos u paušalnom iznosu                      IV. tromj.
Poziv na broj odobrenja: 12 MBG                               30. 11. 2007.


Komorski doprinos od dohotka ili dobiti
               ostvareni dohodak ili dobit      Komorski doprinos od dohotka ili
 Osnovica
               prethodne godine            dobiti plaća se prema sjedištu
 Stopa           0,40% na osnovicu           obveznika (sjedište na području
                                  Varaždinske županije).
 Mjesečni predujam     = (osnovica/12) x 0,40%
 Uplata na žiro-račun    1001005-1747252419                Rokovi uplate:
               12 MBG (fizičke osobe)
 Poziv na broj                           I. polugodište do 31. 03. 2007.
 odobrenja         05 MB (pravne osobe)          II. polugodište do 30. 09. 2007.

Obveznici komorskog doprinosa dužni su uz prijavu poreza na dohodak priložiti potvrdu o uplaćenom
doprinosu i obrazac KD – Obračun komorskog doprinosa za godinu za koju se podnosi porezna
prijava.Članarina turističkim zajednicama
Turistička mjesta na području Varaždinske županije razvrstana su u slijedeće razrede:

               GRAD        OPĆINA       NASELJE      RAZRED
            IVANEC                              D
            LEPOGLAVA                            D
            LUDBREG                             D
            VARAŽDIN                             D

                                VARAŽDIN         B
            VARAŽDINSKE                           D
            TOPLICE
                                VARAŽDINSKE       A
                                TOPLICE
                       BEDNJA                   D

                                TRAKOŠĆAN        A
                       GORNJI                   D
                       KNEGINEC
                       MARUŠEVEC                  D
                       VINICA                   D

Članarina turističkoj zajednici plaća se u općini ili gradu na čijem je području sjedište obrta, a za izdvojeni pogon u
gradu odnosno općini gdje je sjedište pogona.
Obveznici članarine turističkoj zajednici su osobe (pravne i fizičke) koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod
obavljanjem ugostiteljskih, turističkih i s turizmom povezanih djelatnosti, a koji su razvrstani u skupine.

Obveznici članarine turističkim zajednicama, ugostiteljstvo i usluge (fizičke
osobe)
I. SKUPINA
Ugostiteljska i turistička djelatnost, uključujući:
          smještaj djece turista u dječjim vrtićima,
          čuvanje domaćih životinja turista,
          škole skijanja na snijegu, skijanja na vodi, jedrenja, ronjenja te ostale sportske škole i usluge
          sportskih učitelja koje su u službi turističke ponude,

                                                            11
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
         sezonsko iznajmljivanje svih vrsta sportske i rekreativne opreme i uređaja te ostale slične
         usluge, osim usluga iznajmljivanja vozila,
         djelatnost luka nautičkog turizma,
         pružanje usluga u prometu,
         izradu i prodaju suvenira,
         sezonski obrt i trgovinu,
         usluge mjenjačnica,
         usluge građana u kućanstvima,
         usluge građana na plovnim objektima,
         uređivanje i održavanje odnosno korištenja plaža, kupališta, sportskih terena i sl.
II. SKUPINA
         iznajmljivanja vozila,
         taksi prijevoz,
         cjelogodišnje iznajmljivanje svih vrsta sportske i rekreativne opreme te uređaja,
         glazbenici,
         draguljari, zlatari, filigranisti,
         usluge javnih garaža te prostora za parkiranje i čuvanje vozila,
         usluge organiziranja zabavnih igara i igara na sreću.
III. SKUPINA
         organiziranje sportskih, kulturnih, zabavnih i drugih priredbi,
         djelatnost glazbenih agencija,
         izrada i popravak sportsko-turističkih rekvizita,
         održavanje vozila i plovila,
         usluge fotografa,
         usluge frizerskih i kozmetičkih salona te usluge pedikiranja, manikiranja i masaže,
         usluge optičara,
         proizvodnja šešira za plažu,
         proizvodnja obuće od drveta ili konopa,
         usluge proizvođača kožne i druge galanterije, keramičara, lončara
         izrada čipki i vezova te narodnih nošnji,
         usluge korpara, cvjećara, svjećara,
         usluge pranja rublja i kemijskog čišćenja,
         intelektualne usluge u turizmu:
         o  savjetnici za marketing, propagandisti,
         o  posrednici u prometu nekretnina,
         o  arhitekti hortikulture,
         usluge opremanja turističkih objekata.


Obveznici članarine turističkim zajednicama, trgovačka djelatnost
(fizičke osobe)

             SKUPINA    Obveznici članarine
                I.    Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima
               II.     Trgovina na malo prehrambenim proizvodima
                     Trgovina na malo mješovitom robom
               III.    Trgovina na veliko svim proizvodima
               IV.     Vanjska trgovina svim proizvodima


 Stope za obračun članarine turističkim          Stope za obračun članarine turističkim
   zajednicama u ugostiteljstvu              zajednicama u trgovačkoj djelatnosti
    i uslužnim djelatnostima
 RAZRED TURISTIČKOG MJESTA                    RAZRED TURISTIČKOG MJESTA
                        SKUPINA
 A      B     C      D              A      B     C       D
0,25%  0,23%     0,20%    0,18%      I.     0,05%   0,048%    0,043%     0,040%
0,20%  0,18%     0,15%    0,13%     II.     0,04%   0,038%    0,035%     0,033%

                                                        12
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
0,15%    0,13%    0,10%    0,08%       III.     0,03%   0,028%   0,025%    0,023%
                           IV.     0,02%   0,013%   0,010%    0,010%Uplata članarine turističkoj zajednici
(plaća se prema sjedištu turističke zajednice)
       Turistička zajednica              Žiro-račun
       Bednja                  1001005-1701227152        Poziv na broj
                                             odobrenja:
       Gornji Kneginec             1001005-1712927150
                                              12 MBG
       Ivanec                  1001005-1715627159
       Lepoglava                1001005-1722927156
                                             Rok uplate:
       Ludbreg                 1001005-1724427156
                                            posljednji dan u
       Varaždin                 1001005-1747227157        mjesecu za tekući
       Varaždinske Toplice           1001005-1747327152          mjesec.
       Vinica                  1001005-1748627159


Osnovice i obračun članarine turističkoj zajednici
Konačni obračun članarine obveznik podnosi na obrascu TZ nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne
uprave prema svom prebivalištu zajedno s prijavom poreza na dohodak do kraja mjeseca veljače tekuće godine
za prethodnu godinu.
Osnovica za obračun članarine turističkoj zajednici su ukupni primici iz Knjige primitaka i izdataka umanjeni za
naplaćeni porez na dodanu vrijednost sadržan u prodanim proizvodima i uslugama iz djelatnosti za koju je
propisano plaćanje članarine. Za izdvojene pogone utvrđuje se posebna osnovica.
Ako obrtnik obavlja više djelatnosti na kojima se temelji obveza plaćanja članarine, za svaku od tih djelatnosti
treba platiti članarinu razmjerno ukupnim primicima od svake djelatnosti i primjenom propisanih stopa za svaku od
tih djelatnosti.
Uz obračun članarine turističkoj zajednici (obrazac TZ) obveznik je dužan priložiti razradu obračuna za svaku od
djelatnosti odnosno sjedište i izdvojeni pogon ili pak tu obvezu može platiti primjenom stope propisane za
djelatnost koju obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale registrirane djelatnosti.
Izboru načina obračunavanja i plaćanja članarine nadležnu Poreznu upravu pismeno treba izvijestiti do 10.
siječnja tekuće godine, na obrascu kojeg propisuje ministar turizma. Ta obavijest treba sadržavati podatke o
osnovici za obračun članarine u sjedištu tvrtke te o osnovici za izdvojene pogone za svaku djelatnost i za svako
turističko mjesto ili pak osnovicu utemeljenu na ukupnim primicima, ako se izabere plaćanje primjenom stope
propisane za djelatnost koju obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale registrirane djelatnosti.
Svota članarine po obračunu za prethodnu godinu dijeli se na 12 mjeseci i dobivamo mjesečnu svotu predujma,
koja se povećava za eskontnu stopu Hrvatske narodne banke za mjesec za koji se članarina plaća.

Boravišna pristojba
Boravišnu pristojbu plaćaju građani u turističkim mjestima izvan svog prebivališta prilikom korištenja usluge
noćenja u smještajnim objektima u kojem se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost.
Pravne i fizičke osobe, koje pružaju usluge noćenja u smještajnim objektima naplaćuju boravišnu pristojbu
istodobno s naplatom pružene usluge s obvezom uplate u korist računa boravišne pristojbe odnosno turističke
zajednice.
Boravišna pristojba naplaćena od građana uplaćuje se u korist žiro-računa grada - općine odnosno turističkog
mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice.

                         Boravišna pristojba u 2007. godini
           Razred           (po osobi i noćenju – razdoblje)
          turističkog        I.            II.         III.
           mjesta        glavna        predsezona       izvan
                      sezona        i posezona       sezone
            A          7,00 kn         5,50 kn       4,50 kn


                                                          13
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
              B           6,00 kn        4,50 kn        3,50 kn
              C           5,00 kn        3,50 kn        2,50 kn
          D i ostala
         nerazvrstana          4,00 kn        2,50 kn        2,00 kn
           mjesta

Uplata boravišne pristojbe - Varaždinska županija
            Turistička zajednica      Žiro-račun
            Bednja             1001005-1701204749    Poziv na broj
                                         odobrenja:
            Gornji Kneginec         1001005-1712904740
            Ivanec             1001005-1715604742    12 MBG
            Lepoglava            1001005-1722904744
                                         Rok uplate:
            Ludbreg             1001005-1724404744
                                         pet dana po
            Varaždin            1001005-1747204745
                                         isteku svakog
            Varaždinske Toplice       1001005-1747304749    tjedna.
            Vinica             1001005-1748604742Naknada za javnu izvedbu glazbe
Naknada se plaća mjesečno, za stalno i povremeno korištenje mehaničke glazbe – prema računu HDS ZAMP-a,
jedine u Republici Hrvatskoj ovlaštene udruge za kolektivno ostvarivanje prava nositelja prava na autorskim
djelima iz područja glazbe.
Dana 31. listopada 2006. godine između Hrvatske obrtničke komore i Hrvatskog društva skladatelja sklopljen je
Opći ugovor o uvjetima za javno korištenje glazbe za vremensko razdoblje od 01. 01. 2007. do 31. 12. 2009.
godine.
Taj ugovor ima pravno značenje i snagu akta opisanog u članku 162. st. 1. Zakona o autorskom pravu i srodnim
pravima, pa je njime ugovoren i cjenik za javno korištenje glazbe. Cjenike, koji su prilozi spomenutom ugovoru
navodimo u nastavku teksta.
Tradicijski i umjetnički obrti oslobođeni su plaćanja naknade ukoliko ne obuhvaćaju posebne trgovačke
prostore.

Cjenik HDS ZAMP-a za mehaničku glazbu u ugostiteljskim objektima
 UGOSTITELJSKI
                                 Vrijednosti u bodovima
 OBJEKTI
                                             Kapacitet
   Vrsta objekta       Radno vrijeme     Područje          od 31 do    od 101 do
                                   do 30 m2                od 201 m2
                                          100 m2     200 m2

 Slastičarnice,                      A      146     209        314   418
 objekti gdje se ne
 toči alkohol i objekti     do 21 sat         B      113     161        241   322
 gdje se ponuda ne
 konzumira na licu                    C      101     145        217   290
 mjesta                          A      163     232        349   465
                od 21 do 24
                              B      125     179        268   358
                  sata
                              C      113     161        241   322

                              A      195     279        418   558

                poslije 24 sata       B      150     215        322   429

                              C      135     193        290   386
 Kantina, objekti        do 21 sat         A      191     273        410   547


                                                           14
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
brze prehrane                 B       147      210      316      421

                        C       133      189      284      379

                        A       213      304      456      608
            od 21 do 24
                        B       164      234      351      468
              sata
                        C       147      210      316      421

                        A       255      365      547      729

           poslije 24 sata      B       196      281      421      561

                        C       177      252      379      505
Bistro, restoran,               A       259      370      555      740
pizzeria, konoba,
krčma, pivnica,     do 21 sat       B       199      285      427      569
gostionica,
zalogajnica,                  C       179      256      384      512
pečenjarnica                  A       288      411      617      822
            od 21 do 24
                        B       221      316      474      633
              sata
                        C       199      285      427      569

                        A       345      493      740      987

           poslije 24 sata      B       266      380      569      759

                        C       239      342      512      683
Caffe-bar, buffet,               A       282      402      603      804
kavana
            do 21 sat       B       217      309      464      619

                        C       195      278      418      557

                        A       313      447      670      894
            od 21 do 24
                        B       241      344      516      688
              sata
                        C       217      309      464      619

                        A       375      536      804      1.073

           poslije 24 sata      B       289      413      619      825

                        C       260      371      557      743
Disco-bar, noćni                A       613      876     1.314     1.752
bar
            od 21 do 24
                        B       472      674     1.011     1.348
              sata
                        C       424      606      910      1.213

                        A       766     1.095     1.642     2.190

           od 00 do 2 sata      B       590      842     1.263     1.684

                        C       531      758     1.137     1.516

                        A       920     1.314     1.971     2.628

           poslije 2 sata      B       707     1.011     1.516     2.021

                        C       637      910     1.364     1.819

Kategorija A     Grad Zagreb i turistička mjesta u sezoni turizma
           Gradovi i općine s više od 10.000 stanovnika i turistička mjesta u predsezoni i
Kategorija B
           postsezoni


                                                        15
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
   Kategorija C      Gradovi i općine s manje od 10.000 stanovnika


Cjenik HDS ZAMP-a za diskoteke
Mjesečna naknada iznosi 12,8% prihoda kluba i ne može biti manja od zaštitne minimalne naknade koja u
bodovima iznosi:
DISKO-KLUBOVI I          Vrijednosti u bodovima
NOĆNI KLUBOVI                                 Prihod kluba odnosno osnovica za primjenu
                      Kapacitet
                                       postotka računa se kao umnožak kapaciteta
                        od 100            objekta, najviše utvrđene cijene ulaznice i
Radnih dana                          Preko
                do 100 m2    do 500            broja radnih dana u mjesecu. Navedene
u mjesecu                      2     500 m2
                         m              parametre utvrđuje svojom kontrolom HDS
do 4 sata               500     1250      2500    ZAMP. U slučaju kada cijena ulaznice nije
od 4 do 8 sati            1000     2500      5000    utvrđena ili u slučaju kada nema naplate
                                       ulaznica za izračun osnovice primijenit će se
od 8 do 12 sati           1500     3750      7500    najviša uobičajena cijena ulaznice za takav
od 12 do 16 sati           2000     5000      10000    objekt no ne manje od 20 kuna.
od 16 sati              2500     6250      12500


Cjenik HDS ZAMP-a za trgovački i drugi poslovni prostor – mehanička glazba
1.   U robnoj kući, prodavaonici, stalnom izložbenom trgovinskom prostoru, poslovnoj prostoriji, brijačkom ili
    frizerskom salonu, kozmetičkom salonu, obrtničkoj radionici, proizvodnom pogonu ili slično mjesečna
    naknada iznosi ovisno o veličini prostora i to:
                             2
      a) do 200 m2 osnovica iznosi 0,7 boda po m ,
                            2              2
      b) za svaki kvadratni metar iznad 200 m osnovica iznosi 0,5 boda po m .
2.   Ako se glazbena djela priopćavaju i na otvorenom javnom prostoru, naknade iz prethodnog stavka uvećavaju
    se za 100 bodova.
3.   Za korištenje glazbenih djela na sezonskom ili povremenom sajmu dnevna naknada iznosi 300 bodova.
4.   Za korištenje glazbenih djela u propagandne svrhe putem vozila s razglasom dnevna naknada iznosi 20
    bodova.
5.   Ukupna naknada iz prethodnih stavaka umanjuje se 25% ukoliko se radi o proizvodnom odnosno uredskom
    prostoru.
U površinu se ubrajaju samo oni prostori koji su pristupačni javnosti.
Naknada ne može biti manja od zaštitne, minimalne naknade koja iznosi 40 bodova mjesečno.

Cjenik HDS ZAMP-a za priredbe
            PRIREDBE                      Vrijednosti u bodovima
                                          Kapacitet
       Vrsta priredbe     Područje      do 70    od 71      od 141       preko
                             m2    do 140      do 210 m2      211 m2
                                     m2
       Kategorija 1         A      135       180      225        270
                      B      113       150      188        225
                      C       90       120      150        180
       Kategorija 2         A      675       900      1125       1350
                      B      563       750      938       1125
                      C      450       600      750        900
       Kategorija 3         A      900      1200      1500       1800
                      B      750      1000      1250       1500

                                                             16
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
                   C      600     800      1000       1200
     Kategorija 4        A      900     1200      1500       1800
                   B      750     1000      1250       1500
                   C      600     800      1000       1200
     Kategorija 5     12% prihoda od ulaznica - 4,8% prihoda od obveznih konzumacija
                (aranžmana) ili sl. - minimalna naknada 2000 bodova.   Kategorija A    Grad Zagreb i turistička mjesta u sezoni turizma
             Gradovi i općine s više od 10.000 stanovnika i turistička mjesta u predsezoni i
   Kategorija B
             postsezoni
   Kategorija C    Gradovi i općine s manje od 10.000 stanovnika


   Kategorija 1    Standardna večer sa živom glazbom
             Sezonska priredba (maškare, Martinje, Valentinovo i sl.) bez naplate obveznih
   Kategorija 2
             konzumacija ili bilo kojih drugih oblika naplate
   Kategorija 3    Kolektivna priredba (proslava, banket, maturalna, brucoška, klupska večer i sl.)
   Kategorija 4    Svadbe
             Doček Nove godine ili bilo koja druga vrsta priredbe s naplatom ulaznica ili
   Kategorija 5
             obveznih konzumacija odnosno bilo kojih drugih oblika naplate


                       Izvor podataka:
    Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (NN 147-02, 175-03 i 177/04).
    Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007. godinu (NN
    126/06).
    Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih
    javnih potreba u 2007. godini (NN 144/06).
    Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 105/06, 118/06).
    Prosječna mjesečna bruto plaća za razdoblje siječanj – kolovoz 2006. godine (NN 119/06).
    Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04).
    Pravilnik o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06).
    Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 143/06).
    Odluke o prirezu porezu na dohodak (NN 91/01, 108/01, 111/01, 140/02, 149/02, 156/02, 9/03, 99/05,
    146/05, 149/05, 150/05, 155/05, 6/06, 13/06, 35/06, 132/06 te Sl. vj. Vžu 20/06).
    Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00,
    73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03).
    Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04,
    90/05).
    Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99-ispravak, 44/00, 63/00,
    80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04-ispravak, 153/05).
    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje,
    129/05).
    Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03-ispravak).
    Odluka o obveznicima, osnovici, visini i stopi te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj
    obrtničkoj komori (NN 1/02, 158/02, 204/03, 41/06).
    Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim
    komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2007. godinu (NN 143/06).
    Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkih mjesta u razrede (NN 75/94, 69/97, 60/98, 78/99).
    Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 35/95-pročišćeni tekst, 52/95).
    Upute u vezi s plaćanjem članarine turističkim zajednicama (NN 69/96).
    Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 35/95 – pročišćeni tekst, 42/05-ispravak, 52/95-ispravak, 70/97, 44/98,
    30/99, 59/99, 64/00, 42/05).
    Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2007. godinu (NN 67/06).

                                                       17
UDRUŽENJE HRVATSKIH OBRTNIKA VARAŽDIN
   Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03).
   Opći ugovor o uvjetima za javno korištenje glazbe od 31. 10. 2006. godine, sklopljen između Hrvatskog
   društva skladatelja – zaštite autorskih muzičkih prava i Hrvatske obrtničke komore.


                                  TAJNIK UDRUŽENJA:
                                Marijan Sajko, dipl. oec. – v.r.
                                                    18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:116
posted:3/18/2012
language:Croatian
pages:18