Uredajni zapisnik �Posavske �ume� � 1994

Document Sample
Uredajni zapisnik �Posavske �ume� � 1994 Powered By Docstoc
					    Osnova gospodarenja za gospodarsku jedinicu “Posavske šume – Sunja” sastavljena je u skladu sa
Zakonom o šumama (“Narodne novine” broj, 52/90 – pročišćeni tekst, “Narodne novine” 5/91, 9/91, 61/91,
26/93, 76/93) i na temelju Pravilnika o uređivanju šuma (“Narodne novine” broj, 11/97) i Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o uređivanju šuma (“Narodne novine” broj, 121/97).                           UVOD

     Šume gospodarske jedinice “Posavske šume–Sunja” leže u nizinskom području između rijeke Save i
željezničke pruge Sisak – Novska, jugoistočno od Sunje i sjeverozapadno od Hrvatske Dubice. Gospodarska
                                   3
jedinica zaprema površinu od 4840,71 ha s drvnom zalihom 969218 m , godišnjim tečajnim prirastom od 28634
 3                                      3
m i sječivim etatom glavnog i prethodnog prihoda prosječno godišnje od 163759 m .

     Šume gospodarske jedinice “Posavske šume–Sunja” su u državnom vlasništvu Republike Hrvatske.
Njima upravlja Javno poduzeće “Hrvatske šume” sa sjedištem u Zagrebu. Neposredno gospodarenje
gospodarskom jedinicom vrši Uprava šuma Sisak, šumarija Sunja.
Za gospodarsku jedinicu “Posavske šume – Sunja” izrađena je i odobrena Osnova gospodarenja “Posavske
šume” s važnošću od 01. 01. 1984. – 31. 12. 1993. godine zajedno s gospodarskom jedinicom "Posavske šume
– Dubica”.
     Bivša gospodarska jedinica “Posavske šume” podijeljena je pri izradi šumskogospodarske Osnove
područja 1996. godine na dvije gospodarske jedinice, i to na gospodarsku jedinicu “Posavske šume – Sunja”
kojom gospodari šumarija Sunja i gospodarsku jedinicu "Posavske šume – Dubica” kojom gospodari šumarija
Hrvatska Dubica.
     Šume gospodarske jedinice “Posavske šume–Sunja” bile su okupirane od ljeta 1991. godine do
kolovoza 1995. godine kada su oslobođene u akciji “Oluja”. Kako je Osnova gospodarenja za gospodarsku
jedinicu istekla 1993, godine, a nije se moglo pristupiti izradi redovne obnove, nakon oslobođenja, u godinama
1996., 1997., 1998. gospodarilo se po odobrenim godišnjim planovima gospodarenja (Naputak Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva Klase: 321-03/95-01/197 i Ur. broj: 525-03-95-1 od 6. studenog 1995. godine i Uredba
Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama “Bljesak” i “Oluja” i šumama
“Područja hrvatskog Podunavlja ranije pod upravom UN” (“Narodne novine”, broj 33/97 i 44/98). Planovi
gospodarenja su sastavni dio obnovljene Osnove gospodarenja.
     Redovnoj obnovi Osnove gospodarenja pristupilo se u proljeće 1997. godine, kada su obavljeni terenski
taksacijski radovi, a kancelarijska obrada rađena je tijekom 1998. godine.
Prikupljanje podataka i izradu Osnove gospodarenja obavilo je osoblje Odjela za uređivanje šuma Uprave šuma
Sisak.
     Terenski taksacijski radovi rađeni su u odjelima i odsjecima za koje se predpostavlja da nisu minirani.
Radove na izradi Osnove gospodarenja obavili su:
         Tihomir Pejnović, dipl.ing.šum. - rukovoditelj odjela uređivanja šuma
         Ruža Šobačić, dipl.ing.šum.   - samostalni taksator
         Petar Jurišić, dipl.ing.šum.   - taksator
         Tirena Jurišić, dipl.ing.šum   - taksator
         Boško Popović, šum.teh.     - pomoćnik taksatora
         Željko Ivić, šum.teh.      - pomoćnik taksatora
         Tanja Lončarić, dipl.ing.šum   - revirnik u šumariji Sunja
                            1
                   I. Opis gospodarske jedinice

                       1. Povijesni podaci

     Šumski posjed gospodarske jedinice “Posavske šume – Sunja” obuhvaća šume koje su u prošlosti
pripadale II. banskoj imovnoj općini i bivšim zemljišnim zajednicama sela Staza i Slovinci.
     Udio šuma bivših zemljišnih zajednica je vrlo mali i iznosi 43 ha što se odnosi na 2a odsjek i 1ha u 58a.
odsjeku. U tim šumama nije se gospodarilo, nego su ovlaštenici sjekli kako su znali i htjeli, pa su ih pretvarali u
pašnjake i šikare.
     Najveći dio šuma pripadao je II. banskoj imovnoj općini sa sjedištem u Petrinji, a pod upravom
imovinske šumarije u Hrvatskoj Dubici. Šumarija Hrvatska Dubica gospodarila je nizinskim šumama lijeve i
                                         3
desne obale rijeke Save na površini 11524 rali s drvnom zalihom od 714442 m . Za te šume izrađena je Osnova
1885. godine u kojoj je za odjele i odsjeke izrađen iskaz površina, obračunata drvna zaliha i godišnji prosječni
prirast u sječnoj dobi, ali nema propisanih radova. U tim šumama postojala je gospodarska podjela i
pripadajuće mape.
Za gospodarenje šumama II. banske imovne općine nije bilo propisa za ove šume, pa se u gospodarenju
nastojalo podmiriti potrebe žitelja (pravoužitnika) na građi i ogrijevu, te pokriti godišnje troškove uprave
prodajom drvne mase. Kako je II. banska imovna općina još prilikom segregacije dobila manji šumski fond nego
što su bile njene potrebe, a u nastojanju samoodržanja, vršene su sječe jačeg intenziteta i u sastojinama koje
nisu dosegle svoju financijsku zrelost. Osim toga većina šuma imovnih općina bili su čisti hrastici koji su jako
stradali od sušenja uslijed napada gubara, a i te se šume nalaze u blizini naselja na rubovima bivših državnih
šuma, pa su bile izložene većim šumskim štetama nego državne šume.
Šumski posjed u nekim predjelima (Evin budžak, Riboštak) bio je jako smanjen uslijed nasilnog pašarenja blaga
iz okolnih sela. Velike površine šumskog zemljišta pretvorene su u pašnjake i sve to je davalo loš izgled ovim
šumama.
     Nakon izvršene unifikacije šumskog posjeda formirana je gospodarska jedinica “Posavske šume” pod
upravom šumarije u Hrvatskoj Dubici, u koju su svrstane sve bivše državne šume koje se nalaze na lijevoj obali
Save, a bile su pod upravom državne šumarije u Jasenovcu (5231,45 ha), zatim bivše šume II banske imovne
općine, koje su bile pod upravom imovinske šumarije u Hrvatskoj Dubici (4847,31 ha) i šume bivših zemljišnih
zajednica (770,45 ha). Sveukupna površina gospodarske jedinice iznosi 10849,21 ha.
     Prema zakonskoj odredbi Nezavisne države Hrvatske o prestanku postojanja Krajiških imovnih općina
od 19.11.1941. godine broj: CBVI-2028-Z-1941., sva pokretna i nepokretna imovina imovnih općina prelazi u
vlasništvo države, pa su i šume II banske imovne općine prešle pod izravnu upravu i gospodarenje države.
     Druga Jugoslavija (23.10.1946. godine, odlukom broj: 558), proglašava nevažećima sve pravne propise
donesene u vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Počinje se provoditi unifikacija šuma, ukida se servitutno
(pravoužitničko) pravo i temeljem Zakona o proglašenju zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih
općina Općenarodnom imovinom (“Narodne novine” broj 36/1947.god), provedena je unifikacija posjedovnih
odnosa šuma i šume navedenih vlasnika proglašene su Općenarodnom imovinom.
     Prema općim uputstvima iz 1948. godine došlo je do formiranja nove šumsko-gospodarske podjele na
šumsko-privredne oblasti i šumsko-privredna područja i formirane su gospodarske jedinice za sve šume
općenarodne imovine. Najprije su formirane stalne gospodarske jedinice, te je time stvoren temelj za buduće
uređivanje šuma.
     Prvu jedinstvenu osnovu gospodarenja za gospodarsku jedinicu kao cjelinu, prema Općim uputstvima
za uređivanje šuma Broj: 3437/1948. FNR Jugoslavije i privremenog uputstva broj: 19755-A-2/1948. NR
Hrvatske, izradila je tijekom 1952. do 1954. godine Sekcija za uređivanje šuma u Zagrebu. Bivši Šumarski
inspektorat u Zagrebu predložio je 1955. godine osnovu na odobrenje. Osnova gospodarenja “Posavske šume”
odobrena je rješenjem Izvršnog vijeća, Sekretarijata za šumarstvo NR Hrvatske broj: 3100-1957. na temelju
članka 5. Zakona o šumama NRH iz 1949. godine s važnošću od 1954.–1973. godine.
Po odluci bivšeg NOK Kostajnica 1955. godine osnovana je šumarija Šaš za čije područje su iz gospodarske
jedinice “Posavske šume” izdvojeni odjeli 2-105, 227 i 228 s površinom od 5107,23 ha.
Kako je u 1955. godini došlo do proširenja upravnih područja kotareva ukinut je NOK Kostajnica i NOK Novska,
a prošireni su NOK Sisak i NOK Nova Gradiška, pa se šumski posjedi dijele prema granicama Narodnih odbora
kotareva. Zbog toga je odcjepljen predjel Višnjički bok (892,30 ha) i dat na upravljanje šumariji Jasenovac, pod
čijom se upravom nalazi sve do 01.07.1963. godine kada prelazi pod upravu šumarije Hrvatska Dubica.
Godine 1963. šumarija Šaš seli se u Sunju i od tada gospodarskom jedinicom “Posavske šume” upravljaju
šumarija Sunja i šumarija Hrvatska Dubica.
Tijekom 1963. - 1965. godine Sekcija za uređivanje šuma Šumskog gospodarstva Sisak izradila je prvu (malu)
reviziju Osnove gospodarenja koja je odobrena rješenjem Skupštine općine Sisak, broj: 07-I-6220/1-1966. od
13. srpnja 1966. godine i rješenjem Skupštine općine Kostajnica, broj: 01-I-3695/1-1966. od 22. rujna 1966.
godine i uz suglasnost Skupštine općine Novska, s važnošću od 1964. – 1973. godine.


                            2
Obnovu elaborta izvršila ja Služba za uređivanje šuma Šumskog gospodarstva Sisak. Terenski radovi obavljeni
su tijekom 1973. do 1975. godine, a kancelarijska obrada podataka dovršena je početkom 1977.godine.
Elaborat je pregledan po komisiji i predložen Skupštini općine Sisak, uz suglasnost Skupštine općine
Kostajnica i Novska, na odobrenje. Obnovljena gospodarska Osnova “Posavske šume” odobrena je rješenjem
Skupštine općine Sisak, broj: 01-I-7/205-1977. od 02. prosinca 1977. godine s važnošću od 1974. do 1993.
godine s time da se 1983. godine izvrši redovna revizija.
Terenski radovi na redovnoj reviziji Osnove gospodarenja počeli su u jesen 1983. i dovršeni su u 1984. godini,
dok je kancelarijska obrada rađena 1985. godine. Revidirana Osnova gospodarske jedinice “Posavske šume” ,
uz suglasnost Skupštine općine Kostajnica i Novska, odobrena je rješenjem Skupštine općine Sisak broj: 01-I-
8/26-1986. od 27. veljače 1986. godine s važnošću od 1984. do 1993. godine.

                        2. Prirodne značajke

                     Orografske i hidrografske prilike

                                        0      0
     Šume gospodarske jedinice “Posavske šume – Sunja” leže na 45 17’ do 45 20’ sjeverne geografske
       0     0
širine i od 16 35’ do 16 49’ istočne geografske dužine od Greenwicha. Gospodarska jedinica se proteže od
sjeverozapada prema jugoistoku, i nalazi se u nizinskom području između rijeke Save i željezničke pruge Sisak
– Novska, jugoistočno od Sunje i sjeverozapadno od Hrvatske Dubice. Gospodarska jedinica je dobro
arondirana i nalazi su u jednom kompleksu osim 1. odjela koji se nalazi na brežuljkastom području iznad
željezničke pruge u blizini sela Donji Hrastovac. Sjevernu granicu dijelom čini rijeka Sunja, a istočnu rijeka
Sava, južni dio graniči s gospodarskom jedinicom “Posavske šume-Dubica”, a na ostalom dijelu graniči s
privatnim posjedom.
     Šume gospodarske jedinice dolaze na terenu koji je tek neznatnih visinskih razlika. Nadmorska visina
kreće se od 94 do 97 m, a na brežuljcima oko 140 m. Teren je ispresijecan manjim potocima (Radakovac,
Turija, Čađavac i Velika Obreška) koji se ulijevaju u rijeku Sunju. U mikroreljefu dolazi do razlika u povišenim
gredama i nizama u kojima voda stoji i preko cijele godine. Kako je gospodarska jedinica smještena uz rijeku
Savu često je plavljena. Karakteristika ovog poplavnog terena je to, da je uz Savu viši nego unutar gospodarske
jedinice. Nadmorske visine uz Savu su oko 96 m, dok su na zapadnom rubu gospodarske jedinice oko 94 m.
Pad terena nije jednoličan, nego u etažama. Od Save počinje lagani pad, nakon čega dolazi horizontalni dio u
kojem su veće ili manje depresije (tanjuri). Ove depresije su neocjedite i voda u njima leži tijekom cijele godine,
pa su nepodesne za uzgoj šumskih vrsta, naročito hrasta lužnjaka. Zbog toga je u gospodarskoj jedinici vršena
odvodnja izgradnjom kanalske mreže gdje god je to bilo moguće. U prošlom polurazdoblju kada je gospodarska
jedinica bila okupirana nije vršeno čišćenje i održavanje kanala, pa mnogi danas ne vrše svoju funkciju
odvodnje.


               Geološka podloga, tlo i opterećenost onečišćivaćima

     Geološka podloga područja gospodarske jedinice su sedimenti aluvijalnih nanosa ilovine, gline, pijeska,
šljunka i pješčanog mulja i na velikom području prekrivena je slojem humusa. Veličina slivnog područja, reljef,
oborine, vegetacija i stanje površina određuju koliko će se materijala spirati, po količini, kako učestalo, kakve
teksture i kojih kemijskih karakteristika. Debljina tih nanosa varira, a negdje je i neznatna u odnosu na naslage
koje se nalaze ispod njih.


                             Tla

     Na području gospodarske jedinice dolaze hidromorfna tla koje karakterizira povremeno ili trajno
prekomjerno vlaženje u dijelu profila ili u čitavom tlu. Opis tala preuzet je iz knjige “Tloznanstvo u zaštiti okoliša:
priručnika za inženjere” Dr. Sc. Jakob Martinović, Zagreb : Državna uprava za zaštitu okoliša, 1997.


     Pseudoglej
     Sklop profila A-Ig-IIg-C i A-Eg-Bg-C. Supstrati na kojima se pseudoglej može formirati moraju biti
diferencirani po teksturi tako da se ispod relativno propustiljivog površinskog sloja javlja za vodu nepropustljiv
sloj. Pseudoglej karakterizira alterniranje vlažnog suhog razdoblja. Pseudoglej je vezan za ravničarske terene i
terene s blagim nagibima. U dinamici zastoja vode razlikujemo tri faze: a) mokru – kada su sve pore ispunjene
vodom; b) vlažnu – kada se vlažnost kreće između poljskog vodnog kapaciteta i točke venjenja i c) suhu fazu-
kada je vlažnost ispod točke venjenja. Naizmjenično smjenjivanje mokre i suhe faze uvjetuju redukcijske i
oksidacijske procese i specifičnu morfologiju (mramoriranost) g horizonta, kao i tvorbu Fe i Mn konkrecija.


                             3
Mnogi pseudoglejevi su reliktni i nose u sebi znakove procesa hidromorfizma koji danas više nisu aktivni.
Morfološki znaci ovise i o svojstvima supstrata, pa isti vodni može režim prouzrokovati različite morfološke
znakove. A horizont pod šumskom vegetacijom iznosi 5 – 10 cm. Površinski su horizonti (A i g) obično
praškaste ilovače s više od 40% čestica praha, dok je nepropusni sloj glinasta ilovača. Struktura je općenito
slabo izražena. Humusni horizont ima najveću poroznost (50%), dok je B (ili IIg) horizont praktično nepropustan
za vodu i s niskim kapacitetom za zrak. (3 – 6%). Tlo pod šumom ima 3 – 5% humusa i odnos C i N od 10–15;
pH se kreće od 5–6.
     Stupanj zasićenosti bazama u površinskim horizontima je obično niži od 50% . Tlo je izrazito deficitarno
u aktivnom i ukupnom fosforu. Sadržaj fiziološki aktivnog kalija najčešće se kreće od 5-10 mg/100g. Pseudoglej
je vrlo podložan eroziji.
     U gospodarskoj jedinici ovo tlo zaprema površinu od 1075,73 ha ili 23%

     Recentno aluvijalno tlo (recentni riječni nanos, fluvisol)
     Sklop profila (A)I-II. Tlo se formira na poplavnoj terasi (poloju) rijeka. Vlaženje tla se vrši iz tri izvora:
oborine, poplavne i podzemne vode. Dinamiku vodnog režima karakterizira veliko sezonsko kolebanje razine
vode i može iznositi 1-4 m. Vode u tlu su bogatije kisikom pa su procesi redukcije slabo izraženi. Uvjeti taloženja
u poloju su promjenjivi, pa nastaju slojeviti nanosi s čestom pojavom zatrpanih (fosilnih) humusnih horizonata.
Talože se jedan preko drugog vrlo raznovrsni nanosi (pijesci, šljunci). Mineralni i kemijski sastav su također vrlo
promjenjivi i zavise o podrijetlu i prirodi materijala koji se iz slivnog područja transportira u riječni tok. Većina
naših fluvisola su karbonatni i sadrže više od 5% karbonata. Količina humusa je uglavnom mala i ne prelazi 1-
2%. Fluvisoli su staništa zanimljiva za uzgoj kultura topola i vrba. Proizvodnost fluvisola najviše ovisi o
mehaničkom sastavu.
     U gospodarskoj jedinici ovo tlo zaprema površinu od 517,23 ha ili 11%

    Pseudoglej – glejno tlo
    Karakterizira ga istovremeno pseudooglejavanje i hipooglejavanje. Ima građu profila: A-Eg-Bg-G. Po
ekološkim svojstvima i kapacitetu plodnosti čini prijelaz između pseudogleja i močvarnih glejnih tala.
    U gospodarskoj jedinici ovo tlo zaprema površinu od 187,15 ha ili 4%.


    Močvarno glejno tlo (epiglej)
    Sklop profila A-G. Ima humusni horizont sa znakovima hidromorfizma i G horizont s jasno
diferenciranim Gso Gr pothorizontima. Oglejavanje (zamočvarivanje) je uzrokovano površinskim pretežno
poplavnim vodama, koje stagniraju do dubine 1m i s dubinom slabi. Epiglej se odlikuje malom biološkom
aktivnošću, nedostatkom kisika u pedosferi i nepovoljnim fizikalnim i kemijskim osobinama. Bez melioracije
nepovoljnog vodnog režima, epiglej se može smatrati malo produktivnim tlom za ratarsku proizvodnju.


     Močvarno glejno tlo (hipoglej)
     Sklop profila A-Gso-Gr ili A/T-Gso-Gr. Hipogleji su vezani za reljefske depresije u kojima se nalaze
deblji slojevi podzemne vode čija razina pokazuje malo kolebanje. Osnovno je obilježje da se podzemna voda
nalazi na tako maloj dubini da je čitav profil utjecan anaerobnim procesima (razina podzemne vode je obično
iznad 80 cm). Supstrat hipoglejnih tala može imati različit mehanički sastav, a u kemijskom pogledu može
varirati od beskarbonatnih do karbonatnih supstrata. Hipoglej zasićen bazama ima humusni horizont dubine 20-
30 cm. Debljina Gso pothorizonta zavisi o zoni kolebanja podzemne vode. Gr pothorizont se podudara sa
zonom trajne stagnacije vode. Hipoglej je pretežno glinasto tlo, G horizont je glinastiji nego A. Struktura je
glinastog tla poliedrična ili prizmatična. Tlo može imati veliki koeficijent bubrenja. Euglej sadrži do 10% humusa,
a varijacije s “anmor” humusom i do 30%. Reakcija je najčešće neutralna do slabo alkalna. Ukupni sadržaj N, P
i K je visok, ali je u anaerobnim uvjetima nizak sadržaj mineralnih oblika N. Fosfor je vezan s Fe i Al u biljkama
nepristupačne ili teško pristupačne spojeve.

     Amfiglej
     Sklop profila Aa-G-C-G ili Aa-G-G. Hidrogenizacija tla je uvjetovana i podzemnom i poplavnom vodom,
pa je prisutan i hipoglejni i epiglejni karakter profila s međuslojem koji nije ili je slabije oglejen. U ovom tipu tla su
kumulirana svojstva eugleja i semigleja u jedinstveni profil. U ekološkom smislu to je nova kvaliteta jer je biljka
izložena povećanoj vlažnosti. U pogledu mehaničkog sastava, česta je pojava višeg sadržaja gline u A nego u
G horizontu. Kemijska svojstva ovog tla su slična opisanim svojstvima hipogleja.
     Ukupno močvarno glejna tla zapremaju površinu od 2969,39 ha ili 62%.
                              4
Opterećenost onečišćivačima

     Tlo je važan i nezamjenjiv činilac biljne proizvodnje koja je osnovni uvijet razvoja i opstanka čovjeka i
niza djelatnosti. Površinski sloj zemlje je po svojoj ulozi najvažnija komponenta biosfere, sudjeluje u procesima
fotosinteze, transformacije i mineralizacije organske tvari, akumulacije sunčeve energije i biogenog kružnog
elementa. Upravo je taj sloj najviše ugrožen utjecajima raznih onečišćivača i potrošača tla.
     U gospodarskoj jedinici glavni onečišćivači tla su tvornice u okolici gospodarske jedinice, odnosno
industrijska zona Zagreba, Siska i Kutine, koji pridonose imisijskoj acidifikaciji (kisele kiše, suho taloženje). U
gospodarskoj jedinici tlo se najviše zagađuje utjecajem poplavne vode rijeke Save, opterećene industrijskim i
urbanim otpadom i zbog suvremenog načina poljoprivredne proizvodnje (umjetna gnojiva, pesticidi).


                           Klima

     Šume gospodarske jedinice prema svom zemljopisnom položaju nalaze se u zoni kontinentalne klime,
koja se odlikuje umjerenim ljetnim temperaturama i zimskim prekidom vegetacije. Da se dobije bolji uvid u
klimatske prilike ovog područja donosimo podatke o oborinama i temperaturama zraka. Za prikaz klimatskih
prilika korišteni su podaci najbliže meteorološke postaje Sisak za razdoblje 1961-1990. godine (studija
"Osnovne termičke i oborinske prilike na području Hrvatske", Državni hidrometeorološki zavod, sektor za
meteorološka istraživanja, Zagreb, listopad 1994. godine), a koji su rezultat 30 godišnjeg neprekidnog niza
mjerenja i osmatranja. Za prikaz snježnog pokrivača korišetni su podaci Šumarskog instituta Jastrebarsko
“Klimatske prilike područja Šumskog gospodastva Sisak” Svezak 2, Zagreb 1984. godine.

                        Temperatura zraka

     Jedan od najznačajnijih elemenata klime je temperatura zraka. Temperaturni režim daje osnovno
obilježje klimi nekog područja, te posredno ili neposredno djeluje i na vrijednost ostalih meteoroloških
elemenata.
     U tabeli 1. prikazane su vrijednosti srednjih mjesečnih, te srednja godišnja temperatura zraka u T oC za
postaju Sisak.

                                                  Tabela 1
                            MJESECI                      PROSJ.
  I   II    III  IV     V    VI    VII VIII     IX     X   XI   XII  GODIŠNJE

 -0.7  1.9    6.3  11.1    15.8  19.1   20.8 19.8    16.0    10.8  5.6   1.0   10.6

     Prateći godišnji hod temperatura zraka od mjeseca siječnja do prosinca, vidimo da od siječnja, koji je
najhladniji mjesec, srednje mjesečne temperature zraka rastu sve do srpnja, koji je najtopliji mjesec, nakon čega
slijedi postepeno ohlađivanje zračne mase prema kraju godine. Srednja godišnja temperatura zraka za
navedeno razdoblje iznosi 10,6oC.

    U tabeli 2. prikazane su srednje vrijednosti temperature zraka u T oC za pojedina godišnja doba i
vegetacijsko razdoblje

                                                  Tabela2
     Proljeće         Ljeto       Jesen          Zima       Veg.razdoblje
     III – V         VI – VII      IX - XI         XII - II      IV – IX
      11.1          19.9        10.8           3.8         17.1

    Najhladnije godišnje doba je zima kada je srednja vrijednost temperature zraka za razdoblje mjerenja
3.8oC što je najniža vrijednost u odnosu na druga godišnja doba, dok je ljeto najtoplije godišnje doba sa
srednjom vrijednošću temperature 19.9oC. Proljeće i jesen su podjednako topli. Prosječna vrijednost
temperature zraka za vegetacijsko razdoblje iznosi 17.1oC.
                            5
                          Naoblaka

    Pod naoblakom podrazumijevamo pokrivenost neba oblacima, a njezina se vrijednost izražava pomoću
skale od 0 - 10. Oznaka "0" upotrebljava se kada je nebo potpuno vedro, a ukoliko je nebo potpuno pokriveno
oblacima oznaka je "10". Naoblaka je jedan od klimatskih faktora koji znatno utječe na temperaturno stanje
prizemnog sloja zraka, kao i onog na većim visinama, a ujedno je regulator - modifikator zagrijavanja i
ohlađivanja površine tla i zraka koji se nalazi nad njim.

    U tabeli 3. prikazane su srednje vrijednosti naoblake po pojedinim mjesecima u godini, kao i prosječna
godišnja vrijednost za razdoblje mjerenja 1961 - 1974.god.

                                                 Tabela 3
                      MJESECI                        GODINA
     I    II   III  IV   V   VI VII      VIII  IX    X   XI   XII
    8.1   7.2  6.9   6.4  6.2  5.9 4.7      4.8  5.3   6.2  7.7  8.2    6.5

    Iz gornje tabele vidimo da je najviše naoblake u zimskom periodu i to u mjesecu siječnju i prosincu, dok
je najmanja naoblaka u srpnju i kolovozu.
    Prema srednjoj godišnjoj vrijednosti naoblake od 6.5, može se reći da je područje Siska više nego
poluoblačno, tj. da je nebo u tijeku godine više zastrto oblacima nego što ima vedrine.


                          Oborine

     Pored temperature zraka, najznačajniji klimatski element su oborine. Razdiobe oborina u tijeku godine u
vidu mjesečnih količina i količina koje padnu u pojedinom godišnjem dobu ili vegetacijskom razdoblju, od velikog
su značenja za klimu nekog područja. Oborinski režim posredno ili neposredno djeluje na broj i veličinu
vodotoka, njihovu izdašnost u tijeku godine, na visinu podzemnih voda i vlažnost tla.
     Evapotranspiracioni procesi, pod kojima podrazumijevamo isparavanje vode, te transpiraciju putem
biljaka, ovisni su o količini vode u tlu i zasićenosti zraka vodom, odnosno o količni palih oborina.
     Raspadanje (truljenje) organske tvari, aktivnost mikroorganizama, vlažnost žive ili mrtve tvari, kolanje
životnih sokova u biljnom organizmu, uvjetovano je u prvom redu, količnom vode koja stoji na raspolaganju, a
koja je oborinskog porijekla. Areal rasprostranjenja stanovite šumske vrste, biljne (šumske) zajednice, njezino
nastajanje, razvoj i zastupljenost na užem ili širem području, odraz je pored ostalog i vladajućeg oborinskog
režima. Poznavajući oborinski režim određenog područja, moguće je procijeniti i odrediti uvjete za uzgoj šuma.
     U tabeli 4 sadržani su podaci o srednjim mjesečnim i srednjoj godišnjoj količini oborina u mm.

                                                 Tabela 4
                      MJESECI                        Prosječno
     I    II  III   IV   V   VI VII      VIII  IX   X   XI   XII   godišnje
    50   50   58   73   82   91 77      85   76   64   91   68     866

    Analizirajući podatke o srednjim mjesečnim količinama oborina, kao i srednjoj godišnjoj količini,
možemo zaključiti da ni u jednom mjesecu ne možemo govoriti o manjku oborina, ali ni o izrazitom višku. Iz
godišnjeg hoda oborina, vidimo da su one ravnomjerno raspoređene tijekom cijele godine. U prva tri mjeseca
padne najmanja količina vodenog taloga.
    Prosječna godišnja količina oborina koje padnu u Sisku iznosi 866 mm.
    Vrijednost Langovog kišnog faktora (Kf), do kojeg se dolazi iz odnosa prosječne godišnje količine
oborina i srednje godišnje temperature zraka, iznosi Kf = 866/10.6 = 82, pa to područje nosi oznaku humidnosti.
Klima je humidna (h) ako je taj faktor unutar vrijednosti 80 - 160.

    U tabeli 5 prikazane su srednje količine oborina koje padnu u pojedinim godišnjim dobima i
vegetacijskom razdoblju, te njihov postotni udio u srednjoj godišnjoj količini oborina.
                            6
                                                   Tabela5
     Proljeće        Ljeto       Jesen       Zima      Veg. razdob.   Godišnje
      III-V       VI-VIII       IX-XI       XII-II      IV-IX
    mm    %     mm    %     mm    %    mm     %   mm     %     mm
    213    25     254    29    231   27    169    20  484    56    866

    Ljeto je godišnje doba u kojem padnu najveće količine oborina 29% od ukupne količine oborina koje
padnu u godinu dana. Zima je najsiromašnija oborinama, svega 20% od ukupne količine oborina padne u zimi.
U vegetacijskom periodu padne 484 mm oborina ili 56% od ukupne godišnje količine oborina. Prema tome
vidimo da je raspored oborina povoljan za razvoj vegetacije.


                         Relativna vlažnost zraka

     Pod vlagom u zraku smatra se samo vodena para primješana ostalim plinovima u atmosferi, a ne
kapljice vode ni leda. Vodena para u atmosferu dolazi evapotranspiracijom s podloge i biljnih pokrova. Zato je
zrak u donjim slojevima troposfere najvlažniji. Svakoj temperaturi zraka odgovara maksimalno moguća količina
vodene pare i tada je zrak zasićen. Prema tome, relativna vlažnost zraka je meteorološki element koji pokazuje
do kojeg postotka je zrak zasićen vodenom parom, pri određenoj temperaturi zraka. Poznavanje tog
meteorološkog elementa općenito je važno, jer stvaranje magle, oblaka, kiše, mraza i ostalih hidrometeora ovisi
o količini vlage u zraku.
     Povoljni uvjeti s obzirom na rast bilja su uz relativnu vlažnost između 50% i 90%. U tom se rasponu s
povećanjem vlažnosti zraka povećava i fotosinteza, osobito ako je sunčevo zračenje jače. Pri vrlo visokoj
relativnoj vlažnosti onemogućena je transpiracija, što nije povoljno ako ljeti zasićenost zraka potraje dulje. S
druge strane, niska relativna vlažnost znači pojačan gubitak vode iz biljaka transpiracijom i smanjuje
fotosintezu, pa biljka vene i suši se, ako se voda ne može nadoknaditi iz tla. Povećana količina vodene pare u
zraku povećava također njegov kapacitet za toplinu, pa se takav zrak teže ugrijava od sušeg, a ugrijani zrak se
teže hladi.
     Relativna vlažnost zraka mijenja se prostorno i vremenski, što znači da ovisi i o zemljopisnoj širini i
reljefu, te ima svoj dnevni i godišnji hod. S obzirom na relativnu vlažnost zraka područje ove gospodarske
jedinice pripada kontinentalnom tipu. Kod kontinentalnog tipa temperatura zraka djeluje jače na relativnu
vlažnost nego stvarna količina vodene pare u zraku, pa stoga minimum nastupa u toplom, a maksimum u
hladnom dijelu godine.
     Podaci srednjih vrijednosti relativne vlažnosti zraka, za pojedine mjesece u godini i za godišnje
razdoblje prikazani su u tabeli 6.

                                                   Tabela 6
                         MJESECI                       GODINA
     I    II  III    IV     V   VI VII      VIII   IX   X   XI  XII
    87   82   75    70     72  73 73      77    81   83  86  88    79

     Srednja godišnja vrijednost relativne vlažnosti zraka u Sisku iznosi 79 %, te možemo reći da je
zasićenost prizemnog sloja zraka vodenom parom osrednja. U tijeku godine, mjesečne vrijednosti relativne
vlažnosti zraka kolebaju između 70% i 88%, dakle od osrednje do jako visoke relativne vlažnosti. Iz tabele 6
vidljivo je da visoku srednju vrijednost imaju mjeseci siječanj studeni i prosinac, dok nisku srednju relativnu
vlažnost imaju travanj, svibanj, lipanj i srpanj, a što je karakteristika kontinentalnog tipa vlažnosti zraka.


                             Vjetar

    Vjetar je jedan od važnijih klimatskih čimbenika nekog područja.
On je posljedica strujanja zračne mase s područja visokog tlaka na područje niskog tlaka, odnosno kretanje
zračne mase uvjetovano je temperaturnim stanjima zračnih masa, a brzina i jačina vjetra njihovim razlikama u
tlaku, odnosno u temperaturi. Vjetar posredno ili neposredno utječe na temperaturni režim zraka, na sadržaj
vodene pare u zraku, te na intenzitet evaptranspiracionih procesa.
                              7
Godišnja ruža vjetra - čestina smjera vjetra ( % )
                                                    Tabela 7
                         Smjerovi vjetra
      C      N      NE      E   SE   S          SW      W      NW
     17.5     12.1    14.6     8.9  10.6  6.6         13.6    10.1     6.0


    Iz podataka je vidljivo da prevladavaju sjeveroistočni i jugozapadni smjerovi vjetra, te da je čestina
puhanja sjeveroistočnog smjera iskazana u vrijednosti 14,6, a jugozapadnog 13,6. Od glavnih smjerova vjetra
prevladava još i sjeverni smjer sa čestinom 12,1.
    Najveća čestina vjetra pripada tišini (C) u vrijednosti 17,5. Jaki vjetrovi (brzina između 39 - 49 km/sat)
najčešće se pojavljuju u mjesecima ožujku i travnju. Olujni vjetrovi (brzine 62 -74 km/sat) su vrlo rijetki, najčešća
pojava vjetra ove jačine je u mjesecima ožujku, srpnju i studenom.


                            Mraz

    Mraz su ledeni kristali u obliku ljuskica, iglica, perja ili listića na predmetima na tlu. Nastaje sublimacijom
                                                         0
vodene pare uslijed noćnog ohlađivanja pri vedrom i tihom vremenu kad su temperature zraka ispod 0 C. U
umjerenim zemljopisnim širinama mraz se javlja u hladnom dijelu godine. Osim zimi, mraz se može pojaviti u
jesen pa je to rani mraz ili u proljeće kasni mraz. Proljetni mraz je opasniji jer može nanijeti velike štete biljkama
na početku vegetacije. Jesenski mraz nanosi manju štetu jer se višegodišnje biljke pripremaju za zimsko
mirovanje, a jednogodišnje biljke su najčešće završile svoj razvoj.
    Osim mraza naslage ledenih kristala mogu se stvarati na granama drveća i predmetima. Tu pojavu koja
može nanijeti znatne štete šumskom drveću zovemo inje. Inje se najčešće stvara u gorskim predjelima za
vrijeme vrlo hladnog vremena unutar magle odnosno oblaka što ih nosi vjetar. Taloženje inja u ekstremnim
prilikama može biti čak i nekoliko centimetara na sat što može izazvati i pucanje grana zbog težine.
    U tabeli 8 prikazan je srednji mjesečni broj dana s mrazom.

                                                    Tabela 8
                        MJESECI                         GODINA
     I    II   III  IV     V   VI VII     VIII  IX    X   XI   XII
     7.3   7.9  7.4   1.9    0.1  -  -      -   0.2   4.4  7.3   9.3    45.7


    Iz podataka o temperatiri zraka, količinama oborina može se zaključiti da ovo područje nosi obilježje
kontinentalne klime što se očituje kako u temperaturnom tako i u oborinskom režimu.
    Kontinentalnost klime očituje se u izrazitom porastu temperature zraka u proljetnim mjesecima, naročito
od ožujka na travanj, da nakon toga temperatura zraka raste polaganije do mjeseca srpnja da bi u idućim
mjesecima blago opadala do listopada, a izrazitiji pad nalazimo od listopada na studeni.
    Godišnji hod naoblake pokazuje daljnju crtu kontinentalnosti klime. Vrijednost naoblake pada idući od
početka godine prema ljetu, a ponovo prema kraju godine raste.
    S obzirom na relativnu vlažnost zraka područje ove gospodarske jedinice pripada kontinentalnom tipu.
Kod kontinentalnog tipa temperatura zraka djeluje jače na relativnu vlažnost nego stvarna količina vodene pare
u zraku, pa stoga minimum nastupa u toplom, a maksimum u hladnom dijelu godine.

    Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, koja je nastala uvažavanjem odnosa klime i vegetacije, područje
gospodarske jedinice “Posavske šume-Sunja” pripada tipu klime Cfwbx". To je umjereno kišna klima, nema
suhog razdoblja, oborine su jednako razdijeljene na cijelu godinu, najsuši dio godine pada u hladno godišnje
doba. Nailazimo na sporedni oborinski maksimum toplog dijela godine, koji je račvast, cijepa se na maksimum u
proljeću (svibnju) i u kasnom ljetu (srpnju ili kolovozu), a između njih je suše razdoblje. Temperatura
                   0
najhladnijeg mjeseca kreće se od -3 C, ljeta su svježa sa srednjom mjesečnom temperaturom najtoplijeg
         0
mjeseca ispod 22 C.

                            Snijeg

    Iz podataka, Šumarskog instituta Jastrebarsko “Klimatske karakteristike područja Šumskog
gospodarstva Sisak”, Svezak 2, Zagreb 1984. godine o snježnim prilikama na ovom području, možemo reći da
je tu pojava snijega uobičajena i prisutna svake godine, te da su razdoblja, u kojima se snježni pokrivač
zadržava na tlu, različitog trajanja, a najveća visina snijega iz godine u godinu varira. Pojava snijega je u

                             8
hladnijem dijelu godine, od mjeseca studenog do travnja. Trajanje snježnog pokrivača različito je iz godine u
godinu. Snježni pokrivač u nekoliko navrata nastaje i nestaje, a njegovo trajanje na tlu ovisi o temperaturnim
prilikama.

Broj snježnih dana i najveće visine snijega u cm za stanicu Sisak u razdoblju 1960-1974. godine.

     Godina   Trajanje snijega na tlu    Najveća visina snijega
                 dana              cm
     1960          26              43
     1961          28              12
     1962          47              22
     1963          75              63
     1964          70              30
     1965          36              23
     1966          31              42
     1967          41              45
     1968          39              17
     1969          75              65
     1970          64              74
     1971          49              67
     1972          28              13
     1973          40              15
     1974           5               4


Kako se vidi iz gornje tabele trajanje snježnog pokrivača varira od 5 do 75 dana. Prosječno godišnje trajanje
snježnog pokrivača na tlu iznosi 44 dana.
                            9
                     Vegetacija - biljne zajednice


    Opis biljnih zajednica

    Opis biljnih zajednica preuzet je iz knjige “Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj”
Joso Vukelić, Đuro Rauš – Zagreb: Šumarski fakultet Sveučilišta, 1998.
Sistematski položaj utvrđenih šumskih zajednica na području gospodarske jedinice “Posavske šume-Sunja” :

Razred: Querco-Fagetalia Br.-Bl et Vlieger. 1937.
Red: Fagetalia sylvatice Pawl. 1928.
Sveza: Carpinion betuli Isll. 1932.
Podsveza: Lonicero caprifoliae-Carpinetum betuli Vukelić 1990.
As.: Carpino betuli-Quercetum roboris Anić1959./Rauš 1969.
    a) Subas.: Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 1969.
As.: Epimedio-Carpinetum betuli / Ht.1938./Borh.1963.)

Razred: Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943.
Red: Alnetalia glutinosae Tx. 1937.
Sveza: Alnion glutinosae Malcuit 1929.
As.: Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968.
As.: Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959.

Sveza: Alno- Quercion roboris Ht. 1937/1938
As.: Genisto elatae-Quercetum roboris Ht.1938
    a) Subas.: Genisto elatae-Quercetum roboris carpinetosum betuili Ht. 1938
    b) Subas.: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Ht. 1938
    c) Subas.: Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938


1. Tipična šuma lužnjaka i običnog graba (zaprema oko 8% površine)
    (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić1959./Rauš 1969.)

2. Ilirska šuma hrasta kitnjaka i običnog graba
     (Epimedio-Carpinetum betuli / Ht.1938./Borh.1963.)

3. Tipična šuma crne johe s trušljikom (zaprema oko 2% površine)
    (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968.)

4. Šuma poljskog jasena s kasnim drijemavcem (zaprema oko 26% površine)
    (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959.)

5. Šuma lužnjaka s velikom žutilovkom subas. s običnim grabom
    (Genisto elatae-Quercetum roboris carpinetosum betuli Ht. 1938.)

6. Šuma lužnjaka s velikom žutilovkom subas. s drhtavim šašem
    (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Ht. 1938.)

7. Šuma lužnjaka s velikom žutilovkom subas. s rastavljenim šašem
    (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938.)

(Subasocijacije šume lužnjaka s velikom žutilovkom zapremaju 64% površine)


               1.Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba
           (Carpino betuli - Quercetum roboris Anić1959. typicum, Rauš 1969.)


    Zajednica lužnjaka i običnog graba razvijena je na povišicama ili gredama, tj. na ocjeditim terenima koji
su dovoljno svježi, na pseudoglejnim tlima, koja su slabo kisela.


                            10
     Tipična šuma hrasta lužnjaka i običnog graba predstavlja vrlo jasno izraženu zajednicu koja se u svim
slojevima odlikuje značajnim sastavnim elementima. Najznačajniji edifikator ove zajednice je hrast lužnjak, a
subedifikator koji se s najvećom stabilnošću javlja je obični grab u podstojnoj etaži. Obični grab je i najbolji
indikator za stanje stagnantne i podzemne vode. On podnosi kratkotrajne prolazne poplave, ali stagnantnu vodu
i visoke razine podzemne vode ne podnosi, te se javlja do srednjeg vodostaja podzemne vode od 2 do 3m, a
takav vodostaj postoji samo na gredama. Uz obični grab, ali mnogo rjeđe nalazi se klen, malolisna i srebrnolisna
lipa, divlja kruška i brijest (uništen od holandske bolesti) koji češće nalazimo u sloju grmlja. U sloju drveća
grupimično su ponegdje primješani poljski jasen i crna joha.
     U ovoj zajednici lužnjak u kombinaciji sa podstojnim grabom raste vrlo dobro, razvija ravna i čista debla,
tlo je zaštićeno od zakorovljivanja. Na mjestima gdje je grab rjeđe primješan javlja se gusti sloj grmlja.
     Sloj grmlja tvore : glogovi, obična kurika, svib, pasdrijen, klen, vez i brijest.
     Sloj prizemnog rašća nije osobito bogat s obzirom na broj vrsta. Svojstvene vrste asocijacije su :
Veronica montana, Veronica chamaedrys, Circea lutetiana, Ruscus aculeatus, Listera ovata, Primula vulgaris,
Galanthus nivalis, Carex silvatica i dr.
     U sastojinama s rijeđim sklopom razvijen je vrlo gusti sloj grmlja sviba i gloga, pa je prirodno
pomlađivanje ovih sastojina jako otežano.


                2. Ilirska šuma hrasta kitnjaka i običnog graba
                (Epimedio-Carpinetum betuli / Ht.1938./Borh.1963.)

     Zajednica kitnjaka i običnog graba je najraširenija klimazonalna zajednica koja nastava u Hrvatskoj sve
brdske terene, niža gorja i podnožja gorskih masiva. Nalazi se na humidnom području, na eutričnim
kambisolima, luvisolima i obronačnom pseudogleju, na nadmorskim visinama od 150 do 450 m.
     U sloju drveća sudjeluje kitnjak (Quercus petraea) koji čini nadstojnu etažu i obični grab (Carpinus
betulus) koji u odrasloj sastojini čini nuzgrednu i podstojnu etažu, a primješani su još : cer (Quercus cerris),
trešnja (Prunus avium), lipa (Tilia spp.), bukva (Fagus sylvatica) i u nižim predjelima hrast lužnjak (Quercus
robur).
     Sloj grmlja relativno je slabo razvijen. U tom sloju česti su: ljeska (Corylus avellana), obična kurika
(Evonymus europaea), glogovi (Crataegus spp.), svib (Cornus sanguinea), obična kozokrvina (Lonicera
caprifolium, obični likavac (Daphne mesereum), divlja kruška (Pyrus pyraster), divlja jabuka (Malus silvestris),
divlja ruža (Rosa canina) i dr.
     U sloju prizemnog rašća dolaze neutrofilne vrste, a napose : šumarica (Anemone nemorosa), šafran
(Crocus vernus), velecvijetni cjevac (Stellaria holostea), šumska broćika (Galium silvaticum), žuta broćika
(Galium vernum), dlakavi šaš (Carex pilosa), plućnjak (Pulmonaria officinalis), salamonov pečat (Polygonatum
multiflorum), zmijina čestoslavnica (Veronica chamaedrys), jaglac (Primula vulgaris), šumska ljubica (Viola
silvestris) i dr.
     U ovoj zajednici kitnjak u kombinaciji sa podstojnim grabom raste vrlo dobro, razvija ravna i čista debla,
a tlo je zaštićeno od zakorovljenja.


                  3. Tipična šuma crne johe s trušljikom
                  (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968.)

    Ova zajednica naseljuje ocjedite nize s mineralno glejnim tlom. Tlo je ocjedito slabo kisele reakcije i
bogato dušikom.
    U sloju drveća dominira crna joha. Stabla su iz sjemena i iz panja, dosta ravna, dobre kvalitete. Zbog
velike gustoće, krošnja stabala je veoma uska i slabo razvijena. Uz rubne dijelove odsjeka na višm i sušim
predjelima primješani su poljski jasen i hrast lužnjak ali samo pojedinačno.
    Sloj grmlja je slabo razvijen, a tvori ga : trušljika, kupina, glogovi, siva iva.
    U sloju prizemnog rašća najčešće su vrste: paskvica obična, metljika, bodljikava paprat, divlji hmelj,
vučja noga i dr.

    Sve navedene biljne zajednice rasprostranjene su na području ove gospodarske jedinice. Neke čine
veće komplekse, dok su druge fragmentarno primješane. S obzirom na gospodarsku podjelu na odjele, unutar
svakog odjela, ovisno o mikroreljefu, nalazimo navedene zajednice na manjim ili većim površinama.
                            11
                4. Šuma poljskog jasena s kasnim drijemavcem
                 (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae Glav. 1959.)


     U orografskom pogledu ova biljna zajednica u nizinskom području zauzima bare i tanjure. Tanjur je
otvorena ili zatvorena udubina u tlu. Voda se iz viših tanjura slijeva u niže (otvoreni) ili se iz njih uopće ne može
iscijediti (zatvoreni), pa odatle nestaje tek isparavanjem. Bare nisu obrasle šumskim drvećem jer jasen se
naselio do krajnje granice mogućnosti opstanka šume (barska granica šume ).
     Dominantna vrsta ove zajednice je poljski jasen koji pretežno čini čiste sastojine, a primješana mu je i
crna joha, te lužnjak na sušim terenima. U ovim zajednicama poljski jasen ne postiže svoj optimum, ali je
značajan za razvoj sastojina na močvarnim tlima.
     Sloj grmlja vrlo je oskudan ili ga nema. Pretežno je sastavljen od pomlatka poljskog jasena i trušljike
(Frangula alnus).
     Sloj prizemnog rašća čine razni šaševi, te biljke poplavno močvarnih šuma. Karakteristične vrste ove
zajednice su : Cardamine pratensis (režuha), Urtica radicans (močvarna kopriva), Leucoium aestivum (kasni
drijemavac). Od šaševa najčešći su Carex riparia, C. vulpina, C. strigosa i C. vesikaria.


           5. Šuma lužnjaka s velikom žutilovkom subas. s običnim grabom
            (Genisto elatae-Quercetum roboris carpinetosum betuli Ht. 1938.)

     Ova zajednica dolazi na terenima koji su nekoliko metara iznad normalnog vodostaja. One su
periodično plavljene, ali poplava traje kraće vrijeme, ili su izvan poplave. Dolaze na mineralno - močvarnom,
slabije ili jače kiselom tlu i na pseudoglejnom odnosno podzolastom slabo kiselom ili neutralnom tlu.
     Ove šume pripadaju najsušoj subasocijaciji šume hrasta lužnjaka i velike žutilovke, odnosno mogu se
smatrati početnom fazom nastanka pravih greda i lužnjako-grabovih šuma.
     U sloju drveća dominantna vrsta je hrast lužnjak, a obični grab je čest, no nema dimenzije,
konkurentnost, vitalnost i regenerativnu sposobnost kao na tipičnim gredama.
     Od grmlja su najčešći klen , lijeska, grab i glogovi.
     Velika žutilovka (Genista elata) po kojoj je zajednica dobila ime, rijeđe je zastupljena, obično raste uz
rub sastojina (vrsta svjetla).
     U sloju prizemnog rašća na malim plohama mozaično se smjenjuju higrofiti i mezofiti. Prevladava vrsta
Carex brizoides (drhtavi šaš), mjestimično Carex remota (rastavljeni šaš), Glechoma hederacea (dobričica),
Lysimachia numularia (metljika). Od razlikovnih vrsta prema ostalim subasocijacijama šume hrasta lužnjaka i
velike žutilovke su Acer campestre (klen), Arum maculatum (pjegavi kozlac), Polygonatum multiflorum
(mnogocvjetna pokosnica), Anemone nemorosa (obična šumarica) i druge vrste viših terena. Dobro uspjeva i
Tilia cordata (malolisna lipa).
Ova subasocijacija lakše podnosi stres i novonastale promjene u staništima nizinskih šuma.


           6. Šuma lužnjaka s velikom žutilovkom subas. s drhtavim šašem
            (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides Ht. 1938.)

     Šuma hrasta lužnjaka i velike žutilovke s drhtavim šašem uspijeva na pseudoglejnim i mineralno-
močvarnim, nešto kiselijim tlima na kojima više nema poplava. To su obično vlažne grede i suše nize. Razina je
podzemne vode u proljeće i kasno u jesen visoka. Ta šuma u visinskoj raščlanjenosti idući naniže nadovezuje
se na šumu hrasta lužnjaka i običnog graba, što znači da je vlažnost tla u toj šumi veća.
     Ova subasocijacija se razvija na nešto kiselijim tlima.
     Razlikovne vrste za ovi subasocijaciju su: Carex brizoides (drhtavi šaš), Deschampsia caespitosa,
Polytrichum commune, Melanpyrum sylvaticum, Potentilla erecta, Veratrum album i dr.
U sloju drveća prevladava hrast lužnjak, a primješani su crna joha, poljski jasen, nizinski brijest, divlja kruška,
divlja jabuka, vez, topola i rijeđe obični grab.
     Sloj grmlja je bujno razvijen, a tvore ga Genista tinctoria ssp. elata, Viburnum opulus, Crataegus
oxyacantha i Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus fructicosus i vrste sloja drveća.
     Sloj prizemnog rašća dosta je siromašan brojem vrsta, no vrlo je bujan jer drhtavi šaš prekriva
komplekse i po nekoliko hektara. Uz njega i razlikovne vrste subasocijacije uspijevaju još Dryopteris
carthusiana, Licopus europeus, Circea lutetiana, Veronica montana, Rubus caesius, Scrophularia nodosa,
Aegopodium podagraria, Ranunculus ficaria, Geum urbanum, Humulus lupulus i dr.                             12
           7. Šuma lužnjaka s velikom žutilovkom subas. s rastavljenim šašem
            (Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Ht. 1938.)

Ova šuma razvija se u nizinama koje poplavljuje većinom neizravna voda ili stagnirajuća površinska voda. U
visinskoj raščlanjenosti nalazi se nešto niže od šume hrasta lužnjaka i običnog graba, ali se na nju nadovezuje
izravno ili preko šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem ili preko šume lužnjaka s velikom
žutilovkom i drhtavim šašem.
     Matična podloga je mineralno – močvarno umjereno izraženo tlo, slabo kisele do praktično neutralne
reakcije (pH = 6,00-6,50).
     Za uspijevanje zajednice odlučujući je mikroreljef, odnosno veće ili manje depresije (nize) koje
sadržavaju mnogo manje vode, nego kod zajednica Leucoio-farxinetum angustifoliae i Frangulo-Alnetum
glitinosae. U hidrološkom smislu za zajednicu je važna podzemna voda koja ostaje preko cijele godine dosta
visoka (1 –2 m). Voda se zadržava na površini vrlo dugo (lipanj, srpanj), tj. sve dok ne ispari, jer je tlo veoma
slabo propusno.
     Glavni edifikator u ovoj zajednici je hrast lužnjak, dok se nekada u velikoj mjeri javljao nizinski brijest, no
sada je gotovo potpuno unušten: nastale su velike plješine nakon što se brijest osušio. Jedino se još ponegdje
javlja vez, koji je, čini se otporniji na holandsku bolest.
     Poljski jasen je takođet član te zajednice, ali je više vezan uz čiste jasenove sastojine vlažnijeg,
karbonatnijeg tla.
     Sloj grmlja nije jednako razvijen na svim plohama. Ima mnogo šumskih površina na kojima je grmlje
slabo razvijeno ili ga uopće nema, no u tom slučaju tamo prevladava plava kupina (Rubus caesius), pa se
govori o facijesu te vrste. Na drugim mjestima javlja se grmlje u obliku pomlatka hrasta, jasena i brijesta, dok od
pravih grmova dolaze glogovi (Crataegus oxyacantha i Crataegus monogyna) velika žutilovka (Genista tinctoria
ssp. elata) crna hudika (Viburnum opulus), crni trn (Prunus spinosa) i dr.
     U sloju prizemnog rašća najznačajnije su vrste rastavljeni šaš (Carex remota) i uskolisni šaš (Carex
strigosa), potom crijevac (Cerastium sylvaticum), kiselica (Rumex sanguineus), plava kupina (Rubus caesius),
vučja noga (Lycopus europaeus), zatim Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Caltha palustris,
Glechoma hedercea, Ranunculus repens, Galium palustre, Iris pseudocorus i druge.

    Sve navedene biljne zajednice rasprostranjene su na području ove gospodarske jedinice. Neke čine
veće komplekse, dok su druge fragmentarno primješane. S obzirom na gospodarsku podjelu na odjele, unutar
svakog odjela, ovisno o mikroreljefu, nalazimo navedene zajednice na manjim ili većim površinama.


                      Ekološko gospodarski tipovi

“Ekološko gospodarski tip šume je skup sastojina koje su po florističkom sastavu, životnim prilikama, po vrsti,
načinu i veličini proizvodnje drveta jednake ili slične” (Cestar 1974.)
     Za određivanje nekog ekološko-gospodarskog tipa osnovne su komponente geološko litološka podloga,
šumska zajednica i pedosistematska jedinica.
Pored ovih osnovnih komponenti, za svaki ekološko-gospodarski tip treba utvrditi uzgojne karakteristike
sastojina, proizvodne mogućnosti i ekonomske pokazatelje. Osnovno je za tipološku klasifikaciju da omogući
podjelu šuma na jedinice koje su u ekološkom i razvojno proizvodnom smislu dovoljno homogene.
     U proizvodnom smislu, postoji samo jedan oblik šume koji trajno proizvodi najveće moguće količine
šumskih proizvoda koji su u skladu s potrebama gospodarstva i mogućnostima šume, uz uvažavanje ostalih
indirektnih koristi šuma. Taj oblik, odnosno tip šume, treba poznavati da bi u granicama mogućnosti konkretni
oblik usmjerili prema njemu.
Na temelju istraživanja grupe stručnjaka Šumarskog instituta Jastrebarsko Ustanovljeni su ekološko-
gospodarski tipovi šuma za područje gospodarske jedinice. (“Ekološko-gospodarski tipovi šuma” za područje
Šumskog gospodarstva Sisak, Svezak 6, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, 1988.)


1. Ekološko-gospodaski tip II - G - 10

    Ekološko-gospodarske karakteristike: Geološka podloga su diluvijalni i aluvijalni nanosi ilovine, gline,
pijeska i šljunka i izlučeni i u vodi taloženi nekarbonatni eolski nanosi. Taj tip karakterizira zajednica šume
lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum roboris Anić1959./Rauš1969.), a uključene su i njene
subasocijacije: tipična, s drhtavim šašem i s rastavljenim šašem. Tla su močvarmo glejno i pseudoglej-glej.
    Gospodarske karakteristike: Najpovoljniji sastojinski oblik je jednodobna mješovita jednolična
sjemenjača. Najpovoljniji omjer smjese u doba sječne zrelosti trebao bi imati 100% vrijednosti normale za čiste
sastojine lužnjaka i 20% normale za čiste sastojine običnog graba.


                             13
Smjernice gospodarenja: Uspostavljanjem normalnog stanja, uz utvrđenu ophodnju lužnjaka 140 god. Lužnjak
obnavljati prirodnim pomlađivanjem oplodnom sječom u 3 - 4 sijeka, koja može započeti najranije u 130. godini
starosti sastojine. Sječa se provodi sa srednje dugim pomladnim razdobljem. U fazi pomlađivanja ne smije se
uklanjati obični grab prije dovršnog sijeka. Ako žir nije obilno urodio tijekom oplodne sječe, preporuča se
podsadnja žira pod motiku (400-600 kg/ha). U pomladnom razdoblju potrebno je ostavljati podstojnu etažu radi
zastiranja tla i izvršiti pripremu tla uklanjanjem grmlja i korova, žetvom trave i rahljenjem tla. Uzgojni radovi
obuhvaćaju njegu pomlatka i mladika, čišćenje guštika i prorede.


2. Ekološko-gospodaski tip II - G - 20

     Ekološko-gospodarske karakteristike: Geološka podloga su aluvijalni nanosi. Taj tip karakterizira
zajednica šume lužnjaka s velikom žutilovkom /Genisto elatae-Quercetum roboris/ i njezine subasocijacije:
tipična, s drhtavim i rastavljenim šašem. Tla su amfiglej, epiglej, hipoglej i pseudoglej-glej.
     Gospodarske karakteristike: Najpovoljniji sastojinski oblik je jednodobna mješovita sjemenjača,
normalnog stanja. Najpovoljniji omjer smjese u doba sječne zrelosti je 80% lužnjaka i 20% poljskog jasena i
običnog graba.
Smjernice gospodarenja: Uspostavljanjem normalnog stanja, uz utvrđenu ophodnju lužnjaka 120 god. Lužnjak
obnavljati prirodnim pomlađivanjem oplodnom sječom u 3-4 sijeka, koja može započeti najranije u 110. godini
starosti sastojine. Sječa se provodi s dugim pomladnim razdobljem. Ako žir nije obilno urodio u toku oplodne
sječe preporuča se podsadnja žira pod motiku (400-600 kg/ha). U pomladnom razdoblju potrebno je ostavljati
podstojnu etažu radi zastiranja tla i izvršiti pripremu tla uklanjanjem grmlja i korova, žetvom trave i rahljenjem
tla. Uzgojni radovi obuhvaćaju njegu pomlatka i mladika, čišćenje guštika i prorede.


3. Ekološko-gospodaski tip II - G - 22

     Ekološko-gospodarske karakteristike: Geološka podloga su aluvijalni nanosi. Taj tip karakterizira
zajednica šume lužnjaka s velikom žutilovkom varijanta s poljskim jasenom /Genisto elatae-Quercetum roboris
var Fraxinus angustifolia/ i šuma poljskog jasena s kasnim drijemavcem Horvat varijanta s lužnjakom /Leucoio-
Fraxinetum angustifoliae Glavač 1959. var Quercus robur/. Tla su amfiglej, epiglej, hipoglej i pseudoglej-glej.
     Gospodarske karakteristike: Najpovoljniji sastojinski oblik je jednodobna mješovita sjemenjača,
normalnog stanja. Najpovoljniji omjer smjese u doba sječne zrelosti je 90% lužnjaka i 10% poljskog jasena i
običnog graba.
Smjernice gospodarenja: Uspostavljanjem normalnog stanja, uz utvrđenu ophodnju lužnjaka 120 god. Lužnjak
obnavljati prirodnim pomlađivanjem oplodnom sječom u 3 - 4 sijeka, koja može započeti najranije u 110. godini
starosti sastojine. Sječa se provodi s dugim pomladnim razdobljem. Ako žir nije obilno urodio u toku oplodne
sječe preporuča se podsadnja žira pod motiku (400-600 kg/ha). U pomladnom razdoblju potrebno je ostavljati
podstojnu etažu radi zastiranja tla i izvršiti pripremu tla uklanjanjem grmlja i korova, žetvom trave i rahljenjem
tla. Uzgojni radovi obuhvaćaju njegu pomlatka i mladika, čišćenje guštika i prorede.

4. Ekološko-gospodaski tip II - G - 30

     Ekološko-gospodarske karakteristike: Geološka podloga su aluvijalni nanosi. Taj tip karakterizira
zajednica šume poljskog jasena s kasnim drijemavcem /Leucoio-Fraxinetum angustifolie Glavač 1959./,
raščlanjena na dvije subasocijacije: tipična /subass. typicum Glavač/ i s crnom johom /subass.alnetosum
glutinosae Glavač/. Tla su epiglej, hipoglej i pseudoglej-glej.
     Gospodarske karakteristike: Najpovoljniji sastojinski oblik je jednodobna čista sjemenjača, normalnog
stanja.
Smjernice gospodarenja: Uspostavljanjem normalnog stanja, uz utvrđenu ophodnju jasena 90 god. Jasen
obnavljati prirodnim pomlađivanjem oplodnom sječom u 2 - 3 sijeka, koja može započeti najranije u 75. godini
starosti sastojine. Površine na kojima prirodno pomlađenje ne uspije preporuča se pošumiti s 5000 sadnica
poljskog jasena na 1 ha čiste površine. U pomladnom razdoblju potrebno je izvršiti pripremu tla uklanjanjem
grmlja, podrasta i korova, te žetvom trave. Uzgojni radovi obuhvaćaju njegu pomlatka i mladika, čišćenje guštika
i prorede.

5. Ekološko-gospodaski tip II - G - 40

    Ekološko-gospodarske karakteristike: Geološka podloga su aluvijalni nanosi. Taj tip karakterizira
zajednica šume crne johe s trušljikom subasocijacija tipična /Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968. subass.
typicum/, subasocijacija s vezom i poljskim jasenom /subass.ulmetosum laevis/ i varijanta s lužnjakom /Quercus
robur). Tla je humozno glejno amfiglejno i ritska crnica s velikim postotkom organskih materija, te intenzivnim
vlaženjem donjom i površinskom vodom. Zbog obilne količine dušika u tlu vrlo dobro uspijevaju nitrofilne biljke.

                            14
    Gospodarske karakteristike: Najpovoljniji sastojinski oblik je jednodobna čista sjemenjača, normalnog
stanja.
Smjernice gospodarenja: Uspostavljanjem normalnog stanja, uz utvrđenu ophodnju od 60 god., crnu johu
obnavljati prirodno oplodnom sječom, koja može započeti najranije u 55. godini starosti sastojine. Površine na
kojima prirodno pomlađenje ne uspije preporuča se pošumiti s 3000 sadnica crne johe na 1 ha čiste površine. U
pomladnom razdoblju potrebno je izvršiti pripremu tla uklanjanjem grmlja, podrasta i korova. Uzgojni radovi
obuhvaćaju njegu pomlatka i mladika, čišćenje guštika i prorede.


6. Ekološko-gospodaski tip II - E - 10

     U ovaj ekološko-gospodarski tip uključene su biljne zajednice: šuma kitnjaka i običnog graba (Querco
petraeae - Carpinetum illyricum Horvat 1938.), šuma kitnjaka s bekicom (Luzulo albidae - Quercetum peraeae
Pelcer 79.). Dominantno tlo je distrično smeđe tlo tipični ili ilimerizirano, eutrično smeđe ilimerizirano.
     Gospodarske karakteristike: Optimalan sastojinski oblik je jednodobna sjemenjača. Najpovoljniji omjer
smjese je 60% kitnjaka, 20% bukve i 20% običnog graba.
     Smjernice gospodarenja: Uspostavom normalnog stanja, uz ophodnju od 120 godina i promjere sječive
zrelosti srednjeg sastojinskog stabla kitnjaka 41,0 cm, bukve 39,5 cm i običnog graba 22,5 cm prsnog promjera,
                        3
može se postići ukupna proizvodnja od 883 m /ha.
Sastojine ovog ekološko-gospodarskog tipa treba obnavljati oplodnim sječama koja može započeti najranije u
110. godini starosti sastojine. Prilikom obnove veću pažnju treba posvetiti obnovi kitnjaka, jer je on u mladosti
ugrožen od bukve i graba. Ukoliko prirodna obnova ne uspije potrebno je vršiti popunjavanje žirom (300 kg žira
na 1 ha čiste površine). Uzgojni radovi su njega pomlatka i mladika, čišćenje guštika i prorede u letviku i
odraslim sastojinama. Prilikom provedbe njega potrebno je veću pažnju posvetiti hrastu kitnjaku.
     Cilj gospodarenja je proizvodnja furnira, kladarki, deblje i tanje oblovine bukve i kitnjaka, te drva za
celulozu i ogrijev.
U ovaj ekološko-gospodarski tip uvrštene su sastojine u kojima prevladava hrast kitnjak, a to je samo 1. odjel                   3. OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

     Razvojem civilizacije čovjek je sve više posezao za iskorišćivanjem prirodnih bogatstava (fosilna goriva,
drvo, voda i dr.), podčinjavajući ih vlastitim potrebama. Tako je vremenom došlo do velikog smanjenja šumskog
fonda. U isto vrijeme, raslo je zagađivanje okoliša industrijskim otpadom (industrijski otpadni plinovi, onečišćena
voda u industrijskim procesima, ispušni plinovi automobila, otpadna motorna ulja i dr.), primjenom kemikalija u
poljoprivrednoj proizvodnji (pesticidi, herbicidi, rodenticidi, umjetna gnojiva i dr.), te općenito, načinom života
modernog čovjeka u urbanim naseljima (otpad – plastična i metalna ambalaža i razni drugi sintetički materijali
koji se prirodno ne raspadaju). Do današnjih dana zagađenje čovjekova okoliša doseglo je takav stupanj da je
postalo zabrinjavajuće, pa sve više do izražaja dolaze vrijednosti različitih funkcija prirodnih cjelina. Te posebne
funkcije šume, kao sastavnog dijela većih prirodnih cjelina, nazivamo općekorisne funkcije šume.
     Upravo tamo gdje je u najvećoj mjeri narušena prirodna ravnoteže, općekorisne funkcije šuma su
najuočljivije. One su značajnije od proizvodnje drvne mase čak do 30 puta i više.
Danas je spoznaja o vrijednosti općekorisnih funkcija šuma prodrla u sve društvene strukture i tako
popularizirala jedan od najvećih problema civilizacije ovog stoljeća.           Zaštita tla, prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava

     Šumski ekosustav je najučinkovitiji zaštitnik tla od erozije vodom i vjetrom, te štiti tlo od osiromašenja,
puzanja i klizanja terena i od zamočvarenja.
     Jakost erozije ovisi o reljefu (nagibu padine, njenoj dužini i obliku), o značajkama tla (tekstura, struktura,
skeletnost), izloženost strani svijeta i oborinama.
     Jedan od oblika oštećenja je degradacija tla koja nastaje kada oborinska voda prolazi kroz tlo odnoseći
mineralne tvari u dublje slojeve. Šume usporavaju procese degradacije tla. Dubokim zakorjenjivanjem drveća
produbljuju se i pedogenetski procesi u tlu, pa se time povećava i zaliha hraniva u dubljim slojevima. Šumska
prostirka miješa se s mineralnim dijelom tla, pa se humifikacijom organske tvari i mineralizacijom humusa tlo
popravlja.
     Načinom gospodarenja utječemo na smanjenje degradacije tla, jer nakon čistih sječa na velikim
površinama dolazi do povećane erozije (akvatične i eolske). Zbog zaštite tla potrebno je sječe vršiti postupno,
tako da se ne ogole veliki šumski kompleksi. Kod obnove sastojina treba izabrati vrste drveća koje se različito

                             15
zakorjenjuju i koje će štititi tlo od degradacije. U nizinama također dolazi do degradacije tla prekomjernim
sječama zbog poremećaja u vodnom režimu. Šuma transpiracijom smanjuje razinu podzemne vode.
Prekomjernom sječom razina podzemne vode se podiže pa dolazi do zamočvarenja tla.
     Šuma štiti tlo i od onečišćenog zraka i kiselih kiša tako što se ogromne količine otrova (sumporni
dioksid, dušični oksid, pesticidi i dr.) zadržavaju u krošnjama drveća. No te velike količine štetnih tvari ostaju na
drveću, pa dolazi do oštećenja i propadanja šumskog drveća.
     Šumsko drveća svojim dubokim zakorjenjivanjem učvršćuju tlo prodiranjem kroz nepropusne horizonte.
     Šuma štiti prometnice, željezničke pruge i druge objekte od snježnih i muljevitih nanosa, udara vjetra,
sprečavanja odrona kamenja i dr.


                 Utjecaj na vodni režim i hidroenergetski sustav

    Na vodni režim nekog kraja šuma djeluje vrlo povoljno. Njeno djelovanje sastoji se u pročišćavanju
podzemnih i površinskih voda, te u stalnosti opskrbe vodom i sprečavanja brzog otjecanja vode. Utjecaj šume
na vodozaštitu ovisi kako o staništu tako i o šumskoj zajednici. Vrlo značajnu ulogu u tome ima reljef, geološka
podloga i tlo, vrsta drveća u sastojini, starost sastojine i dr.
    Hidološki utjecaj šume naročito dolazi do izražaja za dugotrajnih kiša, ljetnih pljuskova s velikom
količinom vode, te u proljeće za topljenja snijega.
    Vodni režim u šumi ovisi o količini transpirirane vode pojedinih vrsta drveća, o evaporaciji, o tlu i
njegovoj moći upijanja, o matičnom supstratu te o slojanju u sastojini, o godišnjoj količini oborina i o njihovom
rasporedu.
    Gospodarska jedinica “Posavske šume-Sunja” nalazi se na nizinskom području na desnoj obali Save i
izložena je čestim poplavama. Najćešće su poplave u kasnu jesen i rano proljeće.

    Površinske i podzemne vode su prema namjeni i stupnju čistoće raspoređene u četiri (od I do IV) vrste.

III. vrsta: su vode koje se u svom prirodnom stanju ili nakon odgovarajućeg kondicioniranja mogu upotrebljavati
u poljoprivredi i u industriji koja ne treba čistu vodu.

IV. vrsta: sve ostale vode.

    Prema navedenoj klasifikaciji rijeka Sava svrstana je u III. vrstu, s pojedinim pokazateljima za IV. vrstu

Na šumsko drveće, kao uzrok sušenja utiču onečišćenje ili opterećenje poplavne vode pojedinih pokazatelja
kvalitete vode, koji prelaze maksimalno dozvoljene standarde.

         Pokazatelj uzroka       Standardi u vodi       Maksimalne štetne
            sušenja       III. stupanj  IV. stupanj   vrijednosti u šumi Posavine
       Ugljični dioksid mg CO2/l     do 30     do 30          89,00
       Kemijska potrošnja kisika
                        20       40            170,00
       O2/l ne više od
       Amonijak NH4 mg N/l        0,4      0,4            1,50
       Otopljeni kisik mg O2/l
                        4       3            0,38
       ne manje od

Izmjereno je prisustvo većih količina od dozvoljenih: željeza, bakra, olova, cinka, kadmija, fosfata, nitrata i
drugih štetnih sastojaka. U Republici Hrvatskoj (za sliv Save) pročiščavanjem je obuhvaćemo samo 27%
otpadnih voda i to pretežno najjednostavnijim mehaničkim postupkom. Ogromne količine otpadnih voda
nepročiščene dospijevaju u naše rijeke, pa i u šume Posavine.                Utjecaj na plodnost tla i poljoprivrednu proizvodnju

    Šuma povoljno djeluje na plodnost tla i poljoprivrednu proizvodnju. Šuma štiti poljoprivredno tlo od
donošenja erozivnog materijala, ali i od eolske erozije. Štiti usjeve od udara vjetra, te ublažuje ekstremne
klimatske promjene, regulira vlažnost zraka, transpiracijom djeluje na nivo podzemnih voda i dr.
                             16
                           Utjecaj na klimu

     Šumski ekosustavi djeluju na klimu tako što susjednim naseljima i poljoprivrednim površinama
ublažavaju klimatske ekstreme, a na većim prostorima osiguravaju izmjenu zraka, te sprečava pojavu naglih
hladnih zračnih strujanja. Šuma ljeti povećava vlažnost zraka, ali i njegovu turbulenciju u više slojeve atmosfere.
Utjecaj šumskog kompleksa veličine 4000 ha zamjećuje se do 60 km udaljenosti.
Gospodarska jedinica “Posavske šume-Sunja” čini veliki šumski kompleks, pa je njezin utjecaj na klimatske
ekstreme dosta velik.


                    Zaštita i unapređenje čovjekovog okoliša

     Širenjem gradova i industrijskih zona, izgradnjom prometnica i regulacijom vodotoka, povećanjem
poljoprivrednih površina, sve više nestaje izvorna priroda. Mnoge biljne i životinjske vrste, nepovratno nestaju
gubitkom njihova staništa.
     Visoko razvijeno gospodarstvo današnjice nosi sa sobom raznovrsne opasnosti: zagađenje ljudskog
okoliša u industrijskim centrima, podzemnih i nadzemnih voda, atmosfere, gomilanje smeća i raznih štetnih
otpadnih tvari, nekontrolirana upotreba pesticida u poljoprivredi, odlaganje radioaktivnih tvari i dr.
     Svrha zaštite od štetnog antropogenog utjecaja je da se očuva prirodni i zdrav okoliš za život čovjeka i
prirodni ekosustavi koji ga okružuju.
     Najdjelotvornija mjera zaštite šuma kojom se može učvrstiti ravnoteža šumske zajednice i povećati
njezin otpor prema svim patogenim utjecajima je uzgoj mješovitih sastojina, što raznolikiji po sastavu drveća,
grmlja i prizemnog rašća i što raznodobniji. O čemu se i u propisima uzgojnih radova u gospodarskoj jedinici
vodilo računa.


                    Stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere

    Šume čine najveći dio raslinstva na zemlji i po prostranstvu i po asimilacijskoj površini, pa su uz mora i
oceane najveći proizvođači kisika ( cca 20 t/ha godišnje).
    Šume smanjuju onečišćenost zraka zadržavanjem čestica čađi i prašine na lisnim površinama. Te
velike količine štetnih tvari, koje se zadržavaju na lisnoj površini ili zagađuju tlo, očituju se na vegetaciji u
smanjenju vitalnosti i prirasta, u sekundarnom napadu štetnika, tj općem propadanju šuma.
    S obzirom na ružu vjetrova onečišćeni zrak dolazi od industrije Zagreba, Siska i Kutine i utječe na
zdravstveno stanje šume, tj na propadanje šume, a time i na smanjenu asimilacijsku površinu koja tada
proizvodi i manje kisika, ali se i na taj način pročišćava zrak.
    Ispitivanja su pokazala, da u atmosferi ima do 5000 različitih spojeva, koji onečišćuju atmosferu.

Izvori štrtnih elenenata i spojeva :

    - sumporni dioksid          - transport           60%
    - dušikovi oksidi           - industrijska proizvodnja    18%
    - čestice teških metala        - proizv. el. energije      14%
    - čađa                - grijanje             5%
    - cementna prašina          - otpad              3%

Na šume posebno nepovoljno djeluju elementi i spojevi:

    - sumporni diokdid SO2
    - dušikovi oksidi NO i NO2 i dušična kiselina HNO3
    - ozon O3
    - kisele kiše                    Rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija

    Šuma služi čovjeku ne samo za proizvodnju drvnog materijala već i za zadovoljenje svojih socioloških
potreba, tj. općekorisnih funkcija šume (turistička, rekreativna, zdravstvena, estetska i dr.).


                              17
     Rekreativna šuma je ona koju izletnici redovno posjećuju. Ona se nalazi u blizini grada ili prometnica i
građani je raznoliko koriste. Za rekreativnu funkciju šuma mora biti što više prirodna, zrela ili srednjedobna.
Rekreativna šuma se obično poklapa sa turističkom funkcijom šume. Šuma se koristi intenzivnije u rekreativne
svrhe, što je bliže urbanom naselju i što je bolje povezana prometnicama.
     Turističku funkciju imaju šume koje svojim položajem, izgledom i drugim funkcijama povećavaju
turistički promet.
     Zdravstvena funkcija proizlazi iz povoljnog utjecaja šumskih ekosustava na ljudsko zdravlje, a potječe
od proizvodnje kisika, neposrednog utjecaja na patogene organizme koji su opasni čovjeku, te povoljnog
utjecaja na psihu u smislu opuštanja od psihičke napetosti i frustracija.
     Gospodarska jedinica je nizinska šuma, u poplavnom područjua, pa nema rekreativnu i zdravstvenu
funkciju, ali može imati vrlo veliku ulogu u lovnom turizmu.


                      Utjecaj na faunu i divljač

     Najznačajnije životinjske skupine koje obitavaju u šumskim biocenozama su ptice, sisavci, kukci i dr.
Različiti oblici mjenjanja šumskih sastojina, po sastavu i strukturi pogoršavaju uvjete opstanka različitih
životinjskih vrsta.
     Gospodarenje faunom regulirano je Zakonom o lovu (“Narodne novine broj: 10/94), Pravilnikom o zaštiti
pojedinih vrsta ptica (“Narodne novine” broj: 43/95), Pravilnikom o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (“Narodne
novine” broj 3/95) i Pravilnikom o lovu ( internii “Hrvatske šume” p.o. Zagreb od 15. srpnja 1997).

U gospodarskoj jedinici od zaštićene faune obitavaju:

Ptice
Po gustoći ptica ove šume pripadaju među najgušće naseljene biotope u Europi.

Zaštićene ptice su:

    - jastrebovi               - Accipitridae
    - orao zmijar              - Circaetus gallicus
    - orao kliktaš              - Aquila pomorina
    - orao štekavac             - Haliaeetus albicila
    - kukavice                - Cuculidae
    - sove                  - Strigidae
    - leganj                 - Caprimalgus europeus
    - pupavac                - Upupa epops
    - djetlići, žune             - Picidae
    - ševe                  - Alaudidae
    - pastirice               - Motacillidae
    - svračci                - Laniidae
    - palčić                 - Troglodytes troglodytes
    - muharice                - Muscicapinae
    - drozdovi, slavuji, crvenrepke     - Turdinae
    - grmuše, trstenjaci           - Sylvinae
    - brkata sjenica             - Panuras biarmicus
    - dugorepa sjenica            - Aegithalos caudatus
    - sjenice                - Paridae
    - brgljez                - Sittidae
    - puzavci - kratkokljuni         - Certhia familiaris
          - dugokljuni         - Certhia brachydoctyla
    - strnadica               - Emberizidae
    - zebe                  - Fringilidae
    - vrapci                 - Ploceidae
    - čvorak                 - Starnus vulgaris
    - vuga                  - Oriolus oriolus
    - veliki vranac             - Phalacrocorax carbo L.
    - čaplje                 - Ardeidae
    - crna roda               - Ciconia nigra L.
    - roda                  - Ciconia ciconia L.


                            18
    - golub grivnjaš             - Columba palumbus L.
    - vodomar                - Alcodo atthis L.
    - divlja grlica             - Streptopelia turtur L.
    - divlja guska              - Anser anser L.
    - patka zviždara             - Anas penelope L.
    - patka njorka              - Aythya nyroca Güldenstädt
    - patka batoglavica           - Bucephala clangula L.
    - bukavac nebogled            - Botaurus stellaria L.
    - ćubasti gnjurac            - Podiceps critatus L.
    - mali gnjurac              - Podiceps ruficolis Pallas

Sisavci
U nizinskim poplavnim šumama obitavaju jeleni, srne, divlje svinje koje su u ovom području interesantne kao
lovna sivljač. Ove šume pružaju sigurno utočište grabežljivcima kao što su divlja mačka, lisica, kuna zlatica,
lasice i dr.

Zaštićeni sisavci su:
    - bjelonosi jež             - Erinaceus concolor
    - rovke                 - Soricidae
    - šišmiši                - Chiroptera
    - vjeverica               - Sciarus vulgaris
    - velika lasica             - Mustala erminea
    - vidra                 - Lutra lutra L.
    - puh                  - Myoxus glis L. (Glis glis L.)

Vodozemci i gmazovi
Poplavno područje Save obiluje močvarama i barama u kojima svoj životni prostor nalaze mnogi vodozemci i
gmazovi. Močvarne smeđe žabe dosežu u savskim nizinama svoju južnu granicu rasprostranjenosti u Europi.
Tirkizno plavo svadbeno ruho mužjaka vidljivo je u ožujku. Tu su česte tri vrste zelenih i drugih žaba. Ovdje
obitavaju mnoge vrste zmija. Možemo vidjeti balkansku prugastu bjeloušku i pjegastu švicarsku bjeloušku. Za
ovo pdručje karakterističan gmaz je i barska kornjača.

Zaštićeni gmazovi:
    - barska kornjača            - Emis orbicularis L.
    - siva gušterica             - Lacerta agilis L.
    - sljepić                - Anguis fragilis L.
    - obična bjelouška            - Natrix natrix natrix L.
    - prugasta bjelouška           - Natrix natrix persa L.
    - švicarska bjelouška          - Natrix natrix helvetica L.

Zaštićeni vodozemci:
    - mali vodenjak             - Triturus vulgaris vulgaris L.
    - veliki vodenjak            - Triturus cristatus Laurenti
    - crveni mukač              - Bambina bambina L.
    - žuti mukač               - Bambina variegata L.
    - močvarna smeđa žaba          - Rana arvalis Nilsson
    - mala zelena žaba            - Rana esculenta L.

     Pogrešnim uzgojnim radovima; prekomjerne čiste sječe, uzgoj monokultura, uništavanje grmlja i vrsta
drveća koje služe za ishranu životinja, nestaju mnoge životinjske vrste iz šume, a nestankom prirodnih
neprijatelja povećava se brojnost drugih životinjskih vrsta (štetnih kukaca). Zbog toga je potrebno, radi zaštite
faune, uzgajati mješovite sastojine sa različitim vrstama drveća, naročito voćkarica, podržavati podstojno grmlje
gdje se gnijezde mnoge ptice i sl.

Ribe
    Kroz gospodarsku jedinicu protječu rijeka Sunja i vodotoci Radakovac i Čađavac koji donose vodu s
brda sjeverozapadno od gospodarske jedinice. Poslije jakih kiša ili topljenja snijega poplavljena su polja
Utoločko, Orlovačko i Lipovača uz rijeku Sunju, pa riba iz Save dolazi na mrijest. Osim navedenih vodotoka u
gospodarskoj jedinici nalazi se i bara Dražiblato (odjel 29).                            19
Od ribljih vrsta zastupljenije su:
     - šaran                 - Ciprinus carpio L.
     - štuka                 - Esox Lucius L.
     - smuđ                  - Stizostedion lucioperca L.
     - grgeč                 - Perca fluviatilis L.
     - som                  - Silurus glanis L.
     - deverika                - Abramis brama L.
     - jez                  - Leuciskus idus L.
     - babuška                - Carassius auratus gibelio B.
     - bijelka                - Leucaspius delineatus Heckel
     - linjak                 - Tinca tinca L.
     - podust                 - Chondrastoma nasus L.
     - crvenperka               - Scardinius erytrophathalmus L
     - žutooka                - Rutilus ratilus L
     - klen                  - Leucicus cephalus L.
     - bolen                 - Aspius aspius L.
     - karas                 - Carassius carassius L.
     - čikov                 - Miscurnus fassilis L.
     - patuljasti somić            - Ameiurus nebulosus Rafinesque
     - sunčanica               - Lepomis gibbosas
     - šareni balavac             - Acerina ceruma L.                            Lov

     Ekonomsku korist čovjek ima i od lovstva tj. uzgoja divljači za odstrel.
     Zbog djelovanja čovjeka, koji neprestano mijenja kako svoj tako i životni okoliš faune, neke vrste divljači
su postale vrlo rijetke.
     Čovjek - lovac obvezan je osigurati postojanje dovoljnog osnovnog fonda divljači koje žive u slobodnoj
prirodi i koje daju prirast neophodan za biološku zaštitu šume.
     U praksi se utvrđuje odnos prema određenim vrstama divljači, tj. njihova brojnost u zajednici regulira se
različitim mjerama njihove zaštite, bilo redovnim ili izvanrednim odstrelom ili pak čestim redukcijama populacije
pojedinih vrsta označenih kao štetne, te lovostajom ili potpunom zabranom lova za korisne vrste divljači.
     Uzgojnim zahvatima u šumi također djelujemo na brojnost neke populacije: uzgojem mješovitih
sastojina, podržavanjem podstojnog grmlja i raznog bilja koji pogoduju razvoju i množenju različitih životinjskih
vrsta.
     Od divljači koje povremeno ili stalno obitavaju u gospodarskoj jedinici, sukladno Zakonu o lovu, dolaze:

    - jelen                  - Cervus elaphus L.
    - jelen lopatar              - Dama dama L.
    - srna obična               - Capreolus capreolusL.
    - divlja svinja              - Sus scrofa L.
    - jazavac                 - Meles meles L.
    - kune                  - Martes sp.
    - divlja mačka              - Frlix silvestris Schv.
    - lisica                 - Vulpes vulpes L.
    - lasica mala               - Mustela nivalis L.
    - tvor                  - Mustela putorius L
    - zec obični               - Lepus europaeus Pall
    - patka žličarka             - Anas clypeata L.
    - patka lastarka             - Anus acuta L.
    - patka gluhara              - Anus platyrhynchos L.
    - patka kreketaljka            - Anus strepera L.
    - patka krža               - Anus crecca L.
    - patka pupčanica             - Anus querqueduala L.
    - patka krunata              - Athya fuligula L.
    - patka glavata              - Athya ferina L.
    - guska glogovnjača            - Anser Fabalis Latham
    - guska lisasta              - Anser albifrons Scopoli
    - liska                  - Fulica altra L.

                             20
- fazan        - Phasanius sp.
- šljuke       - Scolopax sp.
- golub grivnjaš   - Columba palumbus L.
- vrana siva     - Cornus corone cornix L.
- vrana gačac     - Cornus frugi Legus
- čavka zlogodnjača  - Coleus monedula L.
- svraka       - Pica pica L.
- šojka kreštalica  - Garrulus glandarius L.
              21
         II. Dosadašnje gospodarenje šumama i šumskim zemljištima

              1. Prikaz dosadašnje organiziranosti šumarstva

     Prije II. svjetskog rata šume ove gospodarske jedinice bile su u posjedu II banske imovne općine i u
vlasništvu zemljišnih zajednica okolnih sela. Svaki od vlasnika gospodario je šumama prema tada važećim
pravilima i svojim potrebama.
     Nakon II. svjetskog rata, Zakonom o agrarnoj reformi i kolonizaciji, iz 1945. godine i Zakonom o
proglašenju imovnih općina, zemljišnih i njima sličnih zajednica oćenarodnom imovinom iz 1947. godine,
provedena je unifikacija, ukinuto je pravo servitutno i ove šume proglašene su Općenarodnom imovinom.
     1945. godine formiraju se šumarije koje vrše gospodarenje šumama. 1946. godine ukidaju se šumarije i
osnivaju se reviri na čelu s nadlugarom pri kotarskoj šumariji, a 1947. god. osnivaju se Šumska gospodarstva sa
šumarijama. Tako je na ovom području osnovano ŠG "Šamarica" Dvor. ŠG osnovana su kao privredna
poduzeća i vrše poslove uzgoja i iskorišćivanja šuma. Na terenu kao izvršni organi su šumarije koje se dijele na
rajone i revire.
     Iskorišćivanje šuma izdvaja se iz šumarija 1948. godine i prelazi u Drvno industrijska poduzeća, dok
šumarije vrše poslove uzgoja i nadzor nad sječama.
     Šumska gospodarstva ukidaju se 1949. god., a osnivaju se Gospodarstva, ali se opet 1950. godine
osnivaju Šumska gospodarstva, a u šumarijama se ukidaju rajoni i reviri. Šumsko gospodarstvo djeluje kao
ustanova sa samostalnim financiranjem. Uz uzgojne radove vrši i sječu prethodnog prihoda, dok glavni prihod i
dalje sijeku DIP-ovi.
     1954. godine šumarije se osamostaljuju kao ustanove sa samostalnim financiranjem. Osnivaju se
šumski inspektorati.
     1960. godine osniva se Šumsko gospodarstvo Sisak, a šumarije prestaju biti ustanove sa samostalnim
financiranjem.
     Na temelju Ustava od 1972. godine i Zakona o udruženom radu, formiraju se OOUR-a (Osnovna
organizacija udruženog rada). Šumsko gospodarstvo Sisak ima 11 OOUR-a, odnosno svaka šumarija sada
postaje OOUR. Od tog perioda poslovanje u šumarstvu se učvršćuje, sredstva se udružuju, dolazi do većih i
racionalnijih zahvata, ulaže se u izgradnju šumskih komunikacija i dr.
     Do novih organizacionih promjena dolazi 1985. godine, ustanovljuje se Sisačko - Banijsko područje u
koje je uključeno Šumsko gospodarstvo Sisak. Na funkcionalnom principu osnovana su 3 OOUR-a; OOUR za
uzgoj i zaštitu šuma i OOUR za iskorišćivanje šuma sa sjedištem u Sisku i OOUR transport i mehanizacija. U
šumarijama se formiraju Radne jedinice za uzgoj i zaštitu šuma i Radne jedinice za iskorišćivanje šuma.
     Temeljem Zakona o šumama Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 52/1990.) osnovano je Javno
poduzeće "Hrvatske šume" p.o. Zagreb s Upravama šuma i šumarijama.
     Gospodarenje šumama ove gospodarske jedinice provodi Uprava šuma Sisak, šumarija Sunja.


2. Prikaz dosadašnjeg gospodarenja šumama i šumskim zemljištem s bilancom po odjelima

    Prikaz dosadašnjih inventura gospodarske jedinice "Posavske šume"
Propis gospodarenja za period 1999. –2008. odnosi se samo na gospodarsku jedinicu “Posavske šume-Sunja”


                                  Propis Osnove     Izvršenje Osnove
 Važnost Osnove    Površina   Drv. zaliha   Prirast
                                  Eg     Em      Eg     Em
    godine      ha                      m 3
 I/1 1954-1963    10849,21    1585828     36564    196144   90065    171102   122059
 I/2 1964-1973    10427,10    1917285     48297    305516   113803    319675   101209
 II/1 1974-1983    10060,45    2111396     48598    215025   131770    195738   166289
 II/2 1984-1993    4841,06     981449     27761    134993   52002    109358   91957
 GPG 1995-1998                           17269   19952     9661   14966
 III/1 1999-2008    4840,71    969218     28634    113109   50650

Eg - etat glavnog prihoda
Em - etat prethodnog prihoda
                           22
    U gospodarskoj jedinici gospodarilo se po propisima Osnove do ljeta 1991. godine, kada je okupirana i
postala radno nedostupna. U šumariji Sunja sačuvana je Osnova po kojoj je izrađena bilanca uzgojnih radova
jednostavne i proširene biološke reprodukcije i izvršenih sječa po odsjecima za period od 1984. do ljeta 1991.
godine. Za godine kada je gospodarska jedinica bila okupirana (1991.-1995.) podaci o izvršenim sječama, kao
ratnim štetama dobiveni su nakon komisijskog pregleda gospodarske jedinice i procjene posječene drvne mase,
osim na nedostupnim predjelima. Procjena je izvršene tijekom zime 1995/96.godine.


a) Izvršenje propisa Osnove šumskouzgojnih radova za period 1984-1991. godine

- jednostavna biološka reprodukcija

                            i z v r š e n j e o s n o v e 1984. –1991.
                    propis   po    manje od         izvan
                    Osnove   propisu propisa višekratni propisa
      Vrsta rada        1984.-1993. Osnove         zahvati
                                                 u%
                               Osnove          Osnove
                                ha                %
Priprema staništa              82,08    36,61   45,47   30,26   91,22      45
Priprema staništa za popunjavanje     123,38    88,18   35,20   33,00   35,82      71
Popunjavanje pod zastorom          31,01    20,47   10,54    3,5     0      66
Njega podmlatka pod zastorom        50,84    23,87   26,97     0     0      47
Popunjavanje mladih sastojina       234,63  136,29    98,34  118,58   12,21      58
Pošumljavanje nakon čistih sječa      37,34    37,34    0      0     0     100
Njega podmlatka              332,52  135,34   197,18   165,74     0      41
Njega mladika               115,16    80,13   35,03  210,29     0      70
Čišćenje                  523,24  339,35   183,89   107,66    0,00      65
Kopanje kanala              5650 m’  270 m’   5380 m’        726 m’      5
Održavanje ograde             500 m’     0   500 m’     0  4400 m’      0

    Ukupno izvršenje osnovom propisanih šumskouzgojnih radova iznosi 59%.
Gospodarska jedinica nije bila radno dostupna od ljeta 1991. godine, stoga do isteka Osnove nisu svi radovi bili
planirani u godišnjim planovima šumskouzgojnih radova.
U odsjecima 71c, 82c,d, 83b,d, 87a,b, 88a,b, 93a,b,c,d, izvršeni su samo pripravni sijekovi ili sječa uopće nije
započeta i zbog toga nisu izvršeni uzgojni radovi pripreme staništa, njege i popunjavanja. Osim propisanih
šumskouzgojnih radova, a zbog ukazane potrebe u nekim odsjecima zahvati su vršeni višekratno.

- proširena biološka reprodukcija

                              i z v r š e n j e o s n o v e 1984. –1991.
                       propis
                             po    manje od         izvan
                      Osnove               višekratni      Osnov
           Vrsta rada      1984.-1993. propisu   propisa        propisa
                                         zahvati        e
                             Osnove Osnove           Osnove
                                 ha                 %
      Njega podmlatka           116,94    0,00   116,94    -    134,39   -
      Pošumljavanje čistina        116,94   18,00    98,94    -     0,00   15
      Priprema staništa          116,94   18,00    98,94    -     41,50   15
      Sanacija              -      0,00     0,00    -     57,82  -
      Ukupno :              350,82   18,00   314,82    -    233,71    5


    Radovi proširene biološke reprodukcije ukupno su izvršeni sa 5%.
Zbog ukazane potreba u odsjecima 50a i 51a vršena je sanacija. Uslijed sušenja u tim odsjecima posječena je
velika količina drvne mase, pa je vršeno pošumljavanje i njega pomlatka, ali po sada zatečenom stanju bez
uspjeha.
Izvršenje šumskouzgojnih radova po odsjecima nalazi se u bilanci koja je prilog Osnove.                             23
Izvršenje plana šumskouzgojnih radova

                               Plan gospodarenja          Plan gospodarenja           Plan gospodarenja
                                   1996.                1997.                 1998.
           Vrsta rada
                               propis  izvršenje         propis   izvršenje         propis  izvršenje
                                                      ha
  priprema staništa                                         50,84    10,00          45,89            8,00
  popunjavanje pod zastorom sast.                                  50,84     5,00
  njega pomlatka                        37,34       37,34                         25,42          -
  nega mladika                                            37,34        37,34
  čišćenje                                              37,52        -       30,03          -
  tretiranje protiv pepelnice                                     37,34        37,34     25,42          -b) Iskorištenje drvne zalihe


                   GLAVNI PRIHOD                                 PRETHODNI PRIHOD
      Propis Osnove           Izvršenje prpisa Osnove 1984-1991             Propis Osnove     Izvršenje propisa Osnove 1984-1991
Vrsta
       1984-1993         redovni         izvanredni    slučajni ukupno     1984-1993          redovni      slučajni    ukupno
drveća
     površina   drvna   površina   drvna     površina  drvna   drvna    drvna  površina  drvna   površina   drvna     drvna      drvna
            masa          masa           masa   masa     masa        masa           masa      masa      masa
              3            3                 3                3                   3
      ha     m      ha     m       ha         m           ha    m      ha            m
Lužnjak        117741         87782           335   13696 101813           24117            29506   38714     68220
Brijest           353             17         13       2    32        404             365        95     460
P.jasen         11461          4445            42   275     4762        21889            14370    3052     17422
Grab           2751          1830                      1830         525              29            29
OTB             402           199                18    217        1735             529      178      707
C.joha          2285            679                25    704        3125             578        84     662
OMB                                                         207             607      127      734
Ukupno:  610,57   134993 539,41      94952      2,15   390   14016 109358 2033,07       52002 1701,38        45984   42250     88234
U%                 88,35    70,34                      81,01              83,69     88,43           169,67     - redovni glavni prihod iskorišten je u periodu 1984 -1991. godina po površini 88%, a po drvnoj masi
                     3                         3
70%, odnosno od propisanih 134993 m posječeno je redovnog glavnog prihoda 94952 m . Dio glavnog prihoda
nije u potpunosti realiziran u odsjecima 71c, 82c,d, 83b,d, 87a,b, 88a,b, 93a,b,c,d. U tim odsjecima nisu izvršeni
uzgojni radovi pripreme staništa i njege pomlatka. Uz redovni glavni prihod u gospodarskoj jedinici posječeno je
    3                                 3
390 m izvanrednog glavnog prihoda zbog izgradnje ceste i 14016 m slučajnog glavnog prihoda. To su bile
sanitarne sječe suhih stabala u sastojinama zadnjeg dobnog razreda.
U gospodarskoj jedinici sušenjem lužnjaka bile su zahvaćene velike površine, pa se i propis etata glavnog
prihoda uglavnom odnosio na odsjeke koji nisu dosegli ophodnju, a u kojima je intenzitet sušenja bio velik.
Stoga je i velika količina sušaca razdužena u glavnom i prethodnom redovnom prihodu.

    - redovni prethodni prihod iskorišten je sa 84% po površini i 88% po drvnoj masi. Uz redovni prethodni
                           3
prihod u gospodarskoj jedinici posječeno je 42250 m slučajnog prethodnog prihoda. To su bile sanitarne sječe
suhih stabala.
                                      3
Drvna masa posječena u periodu 1991.-1995. kao ratna šteta iznosi 3723 m .
                                         24
Izvršenje plana gospodarenja.

U godinama 1996.,1997. i 1998. gospodarilo se temeljem odobrenih godišnjih planova gospodarenja.


               Glavni prihod                    Prethodni prihod
 Godina        plan         izvršenje         plan             izvršenje
                 3           3              3              3
         ha     m      ha     m     ha         m       ha      m
1996.       -      -      -     -     192,03       9529     192,03    7742
1997.       74,34   16637   74,34    9488   246,09       7040     246,09    3798
1998.        3,89    632   3,89     173   136,58       3383     136,58    1949
                                                 3
U periodu od 1996. do 1998. godine zbog sušenja šuma posječeno je još 1477 m prethodnog slučajnog
                    3
prihoda, pa je ukupno posječeno 32235 m .

                                               3
U proteklom periodu od 1984. do 1998. godine sveukupno je posječeno 225942 m drvne mase, od čega je
                3
sušaca hrasta posječeno 149275 m .


c) Zaštita šuma


    U proteklom polurazdoblju u okviru zaštite šuma bilo je propisano:

                                             Izvršeno
                          Jedinica
            Vrsta rada               Propis    po      više od   manje od
                          mjere
                                     propisu    propisa    propisa
     Podizanje i održavanje žičane ograde
     radi zaštite od divljači           m’    4400                  4400

Zbog postojanja potrebe vršeno je avio-tretiranja gospodarske jedinice protiv hrastove pepelnice i ekonomskih
šumskih štetnika defolijatora na 1298 ha.


d) Investicijska ulaganja

                                        Izvršeno 1984.-1991.
                               Propis
                                      po    više od  manje od
           Naziv prometnice            Osnove
                                     propisu  propisa  propisa
                                          km
  Odvojak šum.ceste od odjela 13/53 do 7/2          3,10    3,10       -       -
  Odvojak šum.ceste od odjela 14/52 do 43/44         3,10    3,10       -       -
  Produženje šum.ceste od odjela 67/68 do 44a        0,80    0,80       -       -
  Odvijak šum.ceste od odjela 70 /71do 40/41         1,30     -        -      1,30
  Produženje šum.ceste od mosta na Sunji do odjela 29    1,20    1,20      0,10      -
  Odvojak od ceste u Crkvenom boku kroz odjel 25 od
                                1,60      -       -      1,60
  odjela 33e
  Produžetak šum.ceste od odjela 86/93 do 89/92        1,30    1,30       -       -
  Ukupno:                          12,40    9,50      0,10     2,90

Od ukupno propisanih 12,40 km, izgrađeno je 9,60 km šumskih cesta.
                             25
e) Šumske prometnice

    Izgradnjom novih prometnica u dužini od 9600 m, ukupna dužina komunikacija koje ulaze u račun
otvorenosti gospodarske jedinice iznosi 29700 m. Prema tome prosječna otvorenost gospodarske jedinice
iznosi 29800/4840,71= 6,16 km/1000ha.


f) Gospodarenje faunom i podaci o divljači

    U gospodarskoj jedinici lovištem “Posavlje” gospodarilo je Šumsko gospodarstvo Sisak šumarija Sunja
u skladu s lovnom osnovom.
    Provedbom Zakona o lovu (“Narodne novine” broj: 10/94.) na području gospodarske jedinice formirano
je jedno državno lovište.
    Državno lovište III/28 "Posavske šume" je neraspoređeno i povjereno na čuvanje J. P. “Hrvatske šume”
p.o. Zagreb.
    Gospodarska jedinica je na sjevernim rubnim dijelovima šume izložena pašarenju i žirenju.


g) Podaci o općkorisnim funkcijama

   U prethodnoj osnovi gospodarenja općekorisne funkcije nisu valorizirane, pa nije moguće napraviti
komparaciju.


h) Propadanje šuma i dr.

     Zbog djelovanja čovjeka na prirodni okoliš (izgradanja prometnica, regulacija vodotoka, razvoj industrije
idr.) dolazi do promjena u biocenozi, a koje se postepeno odražavaju i na stanište. Slabljenjem obrambene
moći cijelog ekosustava, a drveća naročito, dolazi do smanjenja vitalnosti i prirasta, povećanog napada
sekundarnih štetnika, tj općeg propadanja šuma.
     U gospodarskoj jedinici “Posavske Šume-Sunja” najprije se osušio brijest zbog holandske bolesti, zatim
je sedamdesetih godina počelo intenzivno sušenje poljskog jasena, pa su inenziteti sječa jasena bili mnogo veći
od propisa Osnove 1964-1973. Nakon toga dolazi do sušenja srednjedobnih lužnjakovih sastojina na velikim
površinama. Sušenje lužnjaka i danas je vrlo intenzivno. U odjelima gdje je sušenje intenzivno u prošlom
polurazdoblju posječena su suha stabla, sastojine su progaljene, tlo je devastirano i zamočvareno. Zbog
nedostupnosti gospodarske jedinice i nemogućnosti gospodarenja nisu vršene sanacije, pa su danas ti odsjeci
obrasli gustom čivitnjačom.

O propadanju šuma u gospodarskoj jedinici pisali su mnogi stručnjaci.
Đ.Rauš i J. Vukelić u svom radu: ”Rezultati komparativnih istraživanja šumske vegetacije na području sušenja
hrasta lužnjaka”, “Glasnik za šumske pokuse” knjiga: 25, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1989. god.,
navode uzroke i posljedice propadanja šuma u gospodarskoj jedinici.

Citat:  “B. Gospodarska jedinica “Posavske nizinske šume” Sunja

     1. Šume ove gospodarske jedinice nastale su prirodnom obnovom nakon sječe starih salvonskih
hrastika potkraj XIX. stoljeća. Te zajednice bile su svake godine redovito poplavljivane i po dva puta i one su se
normalno razvijale uz veoma mali utjecaj čovjeka (obavljanje proreda, pašarenje i žirenje). Međitim, u
posljednjim destljećima počeli su značajniji utjecaji čovjeka izgradnjom obrambenih nasipa (Orlovac) i tvrdih
cesta u šumi radi obavljanja opsežnih eksploatacijskih radova (oplodnih sječa), a i vode rijeke Save postale su
kemijski zagađene, pa je uz pojavu prirodnih štetnika (gubar) došlo i do fiziološkog slabljenja stabala i konačno
do umiranja šuma.
     2. Na tako poremećenom staništu javilo se zamočvarivanje i s njime korovne biljke (čivitnjača) koje
onemogućavaju bilo kakvu prirodnu obnovu hrasta lužnjaka.
     3. Na postojećim lokalitetima sušenja hrasta lužnjaka potrebno je obaviti površinsku odvodnju, načiniti
propuste za vodu u tvrdim cestama, uništiti korov mehanički i kemijski i obaviti umjetno podizanje sastojine
hrasta lužnjaka, poljskog jasena i crne johe.
     Vegetacijska istraživanja u cijelosti pokazuju da se poremetio ekosistem hrasta lužnjaka zbog
izmjenjenog vodnog režima (površinskog i podzemnog), zbog neadekvatnih melioracijskih zahvata na širem
području (nasip Orlovac) i samim sastojinama (gradnja cesta bez odgovarajućih propusta) i zbog općenito


                            26
poremećenih sinekoloških uvjeta za razvoj sastojina (zagađene poplavne vode, zagađena atmosfera,
poremećeni hidrološki uvjeti i dr.).
    U relativno stabilnom lancu prirodnih šumskih ekosistema puca uvijek ona karika koja je najlabilnija, a to
je u ovom slučaju bio ekosistem šume hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim šašem.
    Šumarski stručnjaci moraju sa angažirati na sanitanju postojećeg stanja u gospodarskoj jedinici
“Posavske šume” jer se vegetacija može spasiti i obnoviti samo stručnim i upornim radom, izbjegavajući sve
ekscesne zahvate u tim ekosistemima.” završen citat.

     Procjena oštećenosti (sušenja) šumskog drveća obavlja se po jedinstvenoj metodologiji europske
zajednice u okviru projekta “Propadanje (umiranje) šuma” u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se osutost krošanja
i požutjelost lišća.
U gospodarskoj jedinici “Posavske šume-Sunja” sušenje stabala snima se na tri stalne plohe 4x4 km osnovne
mreže Gauss-Krügerovog koordinatnog sustava. Snimaju se podaci na hrastu lužnjaku i poljskom jasenu, na 72
stabla u odsjecima 54a, 70a i 61a.
Značajne oštećenosti stabala u 1987. godini nije bilo, a nakon 10 godina tj. 1997. godine evidentirana
oštećenost stabala je oko 11%. Osutost krošanja bila je 1987. god. do 10% kod 80% stabala, a od 11 do 26%
kod 20% stabala. Nakon 10 godina osutost krošanja hrasta lužnjaka utvrđena je kod 61% stabala do 10%, 28%
stabala od 11- 26%, a 11% stabala imaju oštećenost veću od 26%. Značajno oštećena stabla (11%) ne mogu
se revitalizirati i pokazuju progresiju sušenja stabala zadnjih 10 godina.
Požutjelost lišća utvrđena je 1987. godine kod 12% stabala, a 1997. godine kod 34% stabala.
Na stablima su utvrđeni šumski štetnici: jasenova pipa na poljskom jasenu, a rani štetnici, defolijatori, mrazovci,
hrastov savijač, kukavičji suznik i zlatokraj na hrastu lužnjaku.
     Plohe na kojima se snimaju podaci nalaze se u odjelima gdje sušenje nije tako intenzivno, pa su
dobiveni podaci mnogo blaži nego je stvarno stanje gospodarske jedinice.   III. Sadašnje stanje šuma i šumskih zemljišta, način ustanovljavanja podataka i
               uporedba s prijašnjim stanjem

        Način utvrđivanja podataka

     Prostorno razdjeljenje na odjele u gospodarskoj jedinici zadržano je kakvo je bilo određeno osnovom
gospodarenja iz 1984. godine. Manje izmjene vršene su u izlučivanju novih odsjeka. Tamo gdje je bilo potrebno
izvršiti unutarnje promjene granica izvršeno je snimanje istih, a granice su obilježene uljanom bojom, vanjske
međe treba obilježiti trajnim međašnjim znakovima.
     Na osnovu snimljenog stanja na terenu izvršene su promjene na postojećim matricama karata mjerila
1:10.000, i 1:25.000 i izrađene sastojinske karte po dobnoj strukturi, uređajnim razredima, karte plana sječa
glavnog i prethodnog prihoda, karte šumskouzgojnih radova, ugroženosti od požara, karte šumskih zajednica,
ekološko-gospodarskih tipova i tala.
     Za sve odjele i odsjeke izvršen je opis sastojina, te podjela na uređajne razrede.
     Drvne zalihe koje se planiraju za sječu u I/1 polurazdoblju kao glavni prihod utvrđene su totalnom
klupažom kao i u odsjecima s malim obrastom ili površinom ispod 1 ha, dok su drvne zalihe ostalih sastojina
iznad I dobnog razreda utvrđene polaganjem primjernih pruga sukladno Pravilniku. U odsjecima za koje se
pretpostavlja da su minirani nisu vršeni radovi već je drvna zaliha obračunata računski. Odnosno, na podatke iz
prethodne Osnove dodan je prirast i ponovo obračunata drvna zaliha pomoću lokalnih tarifa.
Drvna zaliha izračunata je na osnovi izmjerenih promjera i visina. Izrađene su visinske krivulje pomoću kojih su
po drvnogromadnim tablicama izrađene lokalne tarife za određenu vrstu drveća po grupama odsjeka. Odsjeci
su grupirani prema uređajnom razredu, bonitetu i dobnom razredu. U gospodarskoj jedinici izmjereno je 4283
visine.
Bonitet je određen na osnovi dobi sastojine i srednje sastojinske visine srednjeg plošnog stabla za glavne vrste
drveća u odsjeku.
     Prilikom doznake stabala za sječu obvezatno je primjenjivati lokalni tarifni niz za vrstu u odsjeku, po
kojoj je obračunata drvna zaliha u osnovi gospodarenja. Obračun drvne zalihe obavljen je elektroničkim
računalom s programom “Urel” koji je izradila Informatička služba u Direkciji J.P. “Hrvatskih šuma” p.o. Zagreb.
Svi podaci se nalaze u dendrometrijskoj obradi podataka i opisu sastojina - obrazac O-2.
                            27
        Pregled načina izmjere drvne zalihe

      Vrsta rada        Površina      %      Drvna zaliha      %
                                      3
                    ha                m
     Totalna klupaža       529,19       13      154827        16
     Primjerna pruge       1828,64       46      637218        66
       Računski        1143,63       29      177173        18
     I dobni razred       473,88       12        -         -
       Ukupno:         3975,34      100      969218       100

     Prirast je mjeren u odsjecima u kojima je utvrđivana drvna zaliha, bilo klupažom ili polaganjem
primjernih pruga. Na terenu su uzeti uzorci Presslerovim svrdlom (članak 18 Pravilnika 11/97.), tako da smo
odsjeke grupirali po uređajnim razredima, bonitetima i starosti. U svakoj grupi uzeli smo 5 do 10 izvrtaka po
debljinskom stupnju za svaku vrstu drveća i izmjerili dužine zadnjih 10 godova. Ukupno je izvađeno 3870
izvrtaka na radno dostupnoj površini, odnosno 1,64 izvrtaka po ha mjerene površine. Za grupe odsjeka
obračunat je debljinski prirast po vrstama drveća i debljinskim stupnjevima.
     Obračun prirasta po debljinskin stupnjevima za svaku vrstu drveća i odsjek nalazi se zajedno s
obračunom drvnih zaliha u posebnom uvezu - obračun dendrometrijskih podataka, kao i u opisu sastojina
obrazac O-2.
                                           3     3
     Godišnji tečajni prirast za gospodarsku jedinicu kao cjelinu iznosi 28634 m ili 8,24 m /ha. Prosječni
godišnji postotak prirasta u cijeloj gospodarskoj jedinici iznosi 2,95%.
     Starost sastojina određena je iz podataka prethodne Osnove gospodarenja uz dodavanje 10 godina na
tada utvrđenu starost. Mladim sastojinama, nastalim prirodnim putem oplodnom sječom tijekom proteklog
polurazdoblja, starost je određena na osnovi podataka o izvršenim sječama uz dodavanje broja godina starosti
pomlatka u doba dovršne sječe. Za mlade sastojine, podignute umjetinim putem, starost je određena prema
podacima iz godine osnutka uz dodavanje broja godina starosti sadnica.


        1. Površine
Površina gospodarske jedinice "Posavske šume - Sunja" iznosi 4840,71 ha i razvrstana je u iskazu površina
prema Pravilniku.


                    ANALIZA POVRŠINA ŠUMA I ŠUMSKIH ZEMLJIŠTA
         NAZIV        mjerna     stanje        razlika
                   jedinica  1984.    1999.  više     manje
           1          2    3      4    5      6
    Obraslo                 4025,24   3975,34        -49,90
    Neobraslo proizvodno           687,49    731,60  44,11
    Neobraslo neproizvodno     ha     72,78    66,86         -5,92
    Neplodno                  55,55    66,91  11,36
    Ukupno:                 4841,06   4840,71         -0,35

     Iz gornjeg pregleda vidi se da od ukupne površine gospodarske jedinice 4840,71 ha obraslo šumsko
zemljište zauzima površinu od 3975,34 ha ili 82 %, neobraslo proizvodno zeljište zauzima površinu 731,60 ili
15%, dok ostale kategorije zemljišta zauzimaju površinu od 133,77 ha ili 3%.
     Iz komparacijskog pregleda površina 1984. i 1999. godine vidimo da je ukupna površina gospodarske
jedinice manja za 0,35 ha, zbog sravnjenja podataka s katastrom.
     - ukupno obrasla površina manja je u odnosu na ranije stanje za 49,90 ha zbog izgradnje novih cesta i
zbog toga što su neke čistine, đolovi i manje depresije izuzete iz obrasle površine, a i neki odsjeci u kojima nije
uspjelo pošumljavanje jer nisu provedeni meliorativni radovi.
     - neobraslo proizvodno zemljište veće je 44,11 ha zbog toga što su neke čistine, đolovi i manje
depresije izuzete iz obrasle površine, a i neki odsjeci u kojima nije uspjelo pošumljavanje jer nisu provedeni
meliorativni radovi.
     - neobraslo neproizvodno zemljište smanjeno je za 5,92 ha zbog sravnjivanja podataka prosjeka,
vodotoka i đolova.
     - neplodno zemljište uvećano je za 11,36 ha zbog izgradnje novih cesta.


                            28
     Površina gospodarske jedinice podjeljena je na 117 odjela s prosječnom veličinom 41,38 ha, broj
izlučenih odsjeka je 289 s prosječnom veličinom od 16,75 ha. Najmanji odjel je 37 s površinom 15,43 ha, a
najveći 3 odjel s površinom 103,94 ha.

    Teritorijalno, područje gospodarske jedinice “Posavske šume-Sunja” pripada Općini Sunja: K.O.
Čapljani, Donji Hrastovac, Strmen, Slovinci, Bobovac, Crkveni Bok, Šaš, Ivanjski Bok i Općini Hrvatska Dubica
K.O. Živaja u Županiji sisačko – moslavačkoj, a pod upravom i korištenjem Uprave šuma Sisak, šumarije Sunja.

  Tabela površina po vlasništvu i K.O.
                                 SUNJA
                    Površina
  Katastarska  Posjedovni Površina                      ZKL     Površina
                    po osnovi      Posjednik                       Vlasnik
   općina    list broj
               ha      ha                  broj      ha
   STAZA       510   70,01    70,01 S. O. Sisak             87    70,01 ONI
            92   27,87    27,87 Hrvatske šume p. o.         140    9,74  Šumarija Šaš
  ČAPLJANI                    Zagreb               151    18,13  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
                          Uprava šuma Sisak               27,87
            347    2,88    28,29 H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak      111    2,88  ONI
            483    1,86       Privatno              837    1,86  Privatno
            177    3,86       S. O. Sisak             148    22,83  ONI
  DONJI       388   18,97       S. O. Sisak             660    0,72  Privatno
 HRASTOVAC
            318    0,36       Privatno                   28,29
            333    0,36       Privatno
                28,29
            377   297,3    297,3  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak     593   319,69 H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
            457   199,98    132,99  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak     945   132,99 H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
  STRMEN
            224   33,37    22,39  Javno dobro                452,68
                530,65    452,68
            232   286,3    285,14  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak      58    0,95  ONI - NO općine Sunja
                                            79    1,34  Privatno
  SLOVINCI
                                            355   282,85  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
                                                285,14
            493  276,77    274,83  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak     221    20,15  Privatno
            488   4,32     4,32  M. Z. Bobovac           724   514,45  Šumarija Šaš
  BOBOVAC
            487  255,45    255,45  Javno dobro                 534,6
               536,54     534,6
            289  173,73    167,91  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak     381   258,81  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
  CRKVENI      288   75,1     75,1  Javno dobro            388    22,96  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
   BOK       290   39,05     39,05  S. O. Sisak            391    0,29  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
               287,88    282,06                       282,06
            392  1544,31    1532,37  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak     466   1532,2  H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak
   ŠAŠ                                       152    0,17  ONI - NO općine Sunja
                                                1532,37
            218  1548,3    1543,67 H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak      388   1597,96  Šumarija Šaš
            219   12,38     12,38 Javno dobro             244    0,05  Privatno
  IVANJSKI      217   43,83     43,83 S. O. Sisak             212    0,29  Privatno
   BOK          1604,51    1599,88                   121    1,55  Privatno
                                            210    0,03  Privatno
                                                1599,88
            423  2176,98     27,81 H.Š. p.o. Zg. U.Š. Sisak      615    27,81  ONI - Šum. gosp. Zagreb
   ŽIVAJA

               7093,34    4840,71                       4840,71 U K.O. Živaja veći dio površina nalazi se na području šumarije Hrvatska Dubica. U privatnom vlasništvu vodi se
25,99 ha.
    Detaljan uvid stanja površina po katastarskim općinama, česticama, po odjelima i odsjecima, te po
kategotrji zemljišta nalazi se u obrascu O-1 "Iskaz površina" , a po vlasništvu u obrscu O-15 koji su sastavni dio
ovog elaborata.
                                 29
         Međe
     Prigodom terenskih taksacijskih radova utvrđeno je, da se međe uglavnom slažu s kartiranim stanjem.
Vanjske granice gospodarske jedinice omeđene su vodotocima i kanalima, pašnjacima i privatnim posjedima.
Sve vanjske međe obilježene su uljanom bojom na rubnim stablima.Šumarija je dužna međe kontinuirano
održavati i postaviti trajne međašne znakove.
Unutarnje razdjeljenje u gospodarskoj jedinici nije mijenjano, zadržana je podjela na odjele, do promjena je
došlo samo unutar pojedinih odjela, kod izdvajanja ili spajanja odsjeka. Novoformirani odsjeci su obilježeni na
terenu i ucrtani u kartu.          2. Drvne zalihe i prirasti

     Stanje drvne zalihe i prirasta po vrsti drveća upoređeno sa stanjem iz Osnove gospodarenja kojoj je
istekla važnost prikazano je u slijedećoj tabeli :

                               ANALIZA DRVNE ZALIHE
       Vrsta              DRVNA ZALIHA                    PRIRAST
      drveća        1984.       1999.     Razlika      1984.      1999.      Razlika
               3            3         3    3           3           3
             m        %    m     %    m    m        %   m      %     m
       1     2       3     4     5    6    7      8    9      10   11
    Lužnjak    605749    61,7    526974   54,4  -78775  13946    50,2   13846    48,4   -100
    Kitnjak      680     0,1      677   0,1     -3   31    0,1     25    0,1    -6
    Bukva       951     0,1     1026   0,1     75   61    0,2     52    0,2    -9
    P.jasen    283924    28,9    340605   35,1   56681   8734    31,5   10130    35,4   1396
    Grab      25463     2,6    27675   2,9   2212   877    3,2    1061    3,7    184
    N.brijest    13963     1,4    12302   1,3   -1661   469    1,7     594    2,1    125
    OTB       14572     1,5    16996   1,8   2424   539    1,9     742    2,6    203
    C. joha     31663     3,2    37652   3,9   5989   2942    10,6    1918    6,7  -1024
    D.topole           0,0      203   0,0    203        0,0     30    0,1    30
    OMB       4484     0,5     5108   0,5    624   162    0,6     236    0,8    74
    Ukupno:    981449    100    969218   100   -12231  27761    100    28634    100    873
    U%                    98,75       -1,25             103,14        3,14
       3
      m /ha     322            279           9,11           8,24        -0,87

                                                  3          3
     Ukupna drvna zaliha u zadnjih 10 godina smanjena je od 981449 m na 969218 m odnosno za
    3                                                   3
12231m ili za 1,25 %, dok je prosječna drvna zaliha po 1 ha ukupno obrasle površine smanjena sa 322 m /ha
      3
na 279 m /ha ili za 15,4%.
                                  3     3
     Ukupni tečajni prirast u 1984. godini iznosio je 27761 m ili 9,11 m /ha, a ovim elaboratom utvrđen je
                   3     3                                3
debljinski tečajni prirast od 28634 m ili 8,24 m /ha, što je povećanje prirasta u apsolutnom iznosu od 873 m ili
3,14 %, ali i smanjenje prirasta po ha za 10,5%.
     Povećanje ili smanjenje drvne zalihe po vrstama drveća vidljivo je iz gornje tabele. Drvna zaliha
smanjena je zbog sječe sušaca u srednjedobnim sastojinama i neakumuliranja očekivaniog prirasta na suhim i
polusuhim stablima.
     Prosječni omjer smjese svih sastojina gospodarske jedinice je: lužnjak 0,55, p.jasen 0,35, grab i OTB
0,06, c. joha i OMB 0,04. Iz omjera smjese vidlimo da su lužnjak i p. jasen najzastupljenije vrste. Lužnjak dolazi
u čistim i mješovitim sastojinama. U mješovitim sastojinama najčešće je primješan p. jasen u nizama i grab na
gredama dok su im ostale vrste primješane pojedinačno ili u manjim grupama.
                                 30
          Upoređenje sadašnjeg stanja drvne zalihe sa stanjem koje se očekivalo po bilanci

              Lužnjak   P.jasen Grab     N.brijest    OTB   C.joha  OMB Ukupno:
   Stanje 01.01.1984.    605749   283924   25463    13963    16203  31663   4484    981449
   Iskorišteno       190051   29305    2132     751    1146   1804   753    225942
   Ukupno:         415698   254619   23331    13212    15057  29859   3731    755507
   prirast         108497   75622    8936    6381    6580  15198   1851    223065
   Očekivano stanje     524195   330241   32267    19593    21637  45057   5582    978572
   Stanje 01.01.1999.    526974   340605   27675    12302    18699  37652   5311    969218
   Više            2779   10364                               13143
   Manje                      -4592    -7291    -2938   -7405  -271    -22497
   Sveukupno manje                                             -9354
   % prirasta 1984.      2,30     3,08  3,44    3,36    3,89   9,29  3,61     2,83
   % prirasta 1999.      2,61     2,97  3,83    4,83    4,37   5,09  4,96     2,95


                                     3
    Upoređenjem sadašnjeg stanja drvne zalihe od 969218 m sa stanjem koje se očekivalo po bilanci od
     3                                      3
978572 m , vidi se da je stvarno stanje drvnog fonda manje od očekivanog za 9354 m ili za 1%.
    Iz gornje tabele vidljivo je smanjenje drvne zalihe kod svih vrsta drveća, osim kod lužnjaka i jasena.
Manjak zalihe iskazan je zbog izostanaka očekivanog prirasta radi sušenja sastojina.

        3. Tablice dobnih razreda

     U slijedećoj tabeli data je uporedba stanja površina i drvnih zaliha po dobnim razredima za gospodarsku
jedinicu kao cjelinu u doba obnove gospodarske Osnove i prilikom redovne revizije 1984. godine.


                  ANALIZA DOBNIH RAZREDA
                  DRVNA ZALIHA           PRIRAST
   Dobni   Mjerna
                1984.   1999.  Razlika 1984.   1999.                 Razlika
   razred  jedinica    3      3     3   3     3                     3
               m    %  m   %  m   m   %  m   %                 m
    1     2     3    4  5   6  7   8   9  10  11                 12
         ha     976,63 24  499,47 13 -477,16
     I     3
         m
         ha     336,16    8   621,69   16  285,53
     II     3
         m      37137     4    80564    8   43427 3709 13       6214  22    2505
         ha     718,80    18   271,20    7  -447,60
    III     3
         m     206411    21    62242    6 -144169 7127 26        2410  8    -4717
         ha     790,11    20    679,8   17  -110,31
    IV     3
         m     262851    27   212008    22  -50843 6771 24       6141  21    -630
         ha     781,88    19   1044,47   26  262,59
    V      3
         m     302973    31   328482    34   25509 7276 26       7866  27    590
         ha     315,59    8   590,39   15  274,80
    VI     3
         m     137966    14   184088    19   46122 2316 8        4098  14    1782
         ha     106,07    3   268,32    7  162,25
    VII     3
         m      34111     3   101834    11   67723  562 2       1905  7    1343
         ha    4025,24   100   3975,34   100 -49,90
   Ukupno:    3
         m     981449    100   969218    100 -12231 27761 100       28634 100     873
    3
   m /ha bez I dob.     322         279          9,11         8,24


    Promjene u dobnoj strukturi po dobnim razredima rezultat su dinamike razvoja dobnih razreda, zbog
preraštanja dijela sastojina u viši dobni razred kao dinamike redovnog gospodarenja, redovnih sječa i
pošumljavanja. Raspored dobnih razreda u odnosu na normalnu površinu je nepravilan.

                              31
Tabela dobnih razreda

                                    DOBNI RAZREDI
        I      II          III          IV        V       VI       VII       Ukupno
 VRSTA        Zaliha Prirast   Zaliha     Prirast  Zaliha  Prirast Zaliha Prirast Zaliha Prirast Zaliha Prirast   Zaliha  Prirast
 DRVECA    ha                                     m3
   1     2     3    4     5       6     7     8   9    10   11   12   13    14    15    16
LUŽNJAK        40118   2559   10965      402   115890   3283 148137   3560 135036   2803 76828   1239  526974  13846
KITNJAK           0    0    677      25      0    0    0    0   0    0   0    0    677    25
BUKVA            0    0    1012      52      0    0    0    0   0    0   14    0   1026    52
P.JASEN        28194   2691   43947     1617    73224   1899 150522   3032 33050    693 11668    198  340605  10130
GRAB           499   28    1418      91    3439    138  4890   224  7029   231 10400    349  27675   1061
N.BRIJEST         159   13    2132      133    4513    209  3670   175  1677    57  151     7  12302   594
OTB            631   30    487      25    6741    262  7112   349  1032    37  993    39  16996   742
JOHA          10190   794    562      27    6599    280 12231    467  6259   277 1759    73  37600   1918
D.TOPOLE         203   30     0       0      0    0    0    0   0    0   0    0    203    30
OMB            570   69    1042      38    1602    70  1920    59   5    0   21    0   5160   236
UKUPNO:        80564   6214   62242     2410   212008   6141 328482   7866 184088   4098 101834   1905  969218  28634
Povrsina ha 499,47       621,69          271,2       679,80     1044,47     590,39     268,32      3975,34
Ukupna povrsina (bez I dobnog razreda)                                                    3475,87
  m3/ha         130  10,00    230      8,89    312  9,03   314   7,53  312   6,94   380   7,10    279   8,24
     I dobni razred zastupljen je po površini s 13 %. To su mlade sastojine nastale prirodnom obnovom ili
pošumljavanjem čistina. To su sastojine u fazi formiranja u kojima se provode uzgojni radovi njege pomlatka i
mladika, te čišćenje guštika i koljika. Prirodna obnova hrasta lužnjaka vrlo je otežana, zbog slabog uroda žira i
ugroženosti lužnjakovog pomlatka od jasena i grmlja. Budući da je gospodarska jedinca bila radno nedostupna
u odsjecima koji su pošumljavani došlo je do zakorovljenja tla, tako da su sada te površine obrasle čivitnjačom i
ponegdje grupama jasena. Hrastove sadnice su propale. Prilikom provedbe uzgojnih radova potrebno je
posvetiti veliku pažnju obnovi hrasta. Njege mladih sastojina treba višekratno provoditi da se hrastov pomladak
spasi od propadanja. U odsjecima gdje nije prirodna obnova u potpunosti uspjela potrebno je izvršiti
popunjavanje sadnicama lužnjaka ili jasena, ovisno o staništu. Mladi naraštaj treba obavezno tretirati protiv
pepelnice.
     II dobni razred zastupljen je po površini sa 16%, a po drvnoj zalihi sa 8%. U ovom dobnom razredu
lužnjak je zastupljen s 51%, p.jasen s 34 %, grab i OTB s 2 %, joha i OMB 13%. Iz ovog omjera smjese vidimo
da je učešća hrasta dovoljno veliko. Da bi se uzgojile mješovite sastojine potrebno je podržavati grab, klen,
brijest bez obzira na njihovu kvalitetu. U ovom dobnom razredu utvrđeni etat nije obvezan po sječivoj masi, već
samo po površini, s time da prorede budu stručno provedene, da to ne budu prejaki zahvati koji bi se štetno
odrazili na razvoj sastojine i kvalitetu stabala.
     III dobni razred po površini je zastupljen s 7 %, a po drvnoj zalihi s 6 %. Učešće lužnjaka iznosi 18%,
p.jasena 70%, graba, brijest i OTB s 9% i c. joha i OMB 3%. U ovom dobnom razredu prevladavaju sastojine
poljskog jasena s malim učešćem lužnjaka. U ovim sastojinama potrebno je proredama podržavati grab u
podstojnoj etaži, radi zaštite tla od zakorovljenja i pogodovati razvoju kvalitetnijih stabala hrasta.
     IV dobni razred zauzima 17% površine i 22% drvne zalihe. Hrast lužnjak zastupljen je u omjeru smjese
s 55%, p.jasen 34%, grab, brijest i OTB s 7% i c. joha i OMB 4%. U ovim sastojinama potrebno je proredama
pomagati kvalitetnijim stablima hrasta, te podržavati grab i jasen u podstojnoj etaži.
     V dobni razred zastupljen je po površini 26%, a po drvnoj zalihi 34%. To su dozrijevajuće sastojine u
kojima je lužnjak u omjeru smjese zastupljen s 45%, p.jasen 46%, grab,brijest i OTB s 9% i c. joha i OMB 4%.
To su sastojine u kojima je prosječni omjer smjese zadovoljavajući, u tim sastojinama jasen je dosegao
ophodnju, ali ga nesmijemo sječi da se sastojine ne progaljuju, a potom i tlo zakorovi, zato je potrebno veću
pažnju posvetiti podstojnom dijelu sastojine, naročito grabu, radi zaštite tla od zakorovljenja.
     VI dobni razred zastupljen je po površini 15%, a po drvnoj zalihi 19%. To su stare sastojine
predzadnjeg dobnog razreda. U nekima je već započela oplodna sječa zbog propisane niže ophodnje u
proteklom polurazdoblju. Hrast lužnjak je zastupljen s 73%, p.jasen 19%, grab, brijest i OTB s 5% i c. joha i
OMB 3%. Zastupljene su pretežno čiste lužnjakove sastojine ili mješovite sastojine lužnjaka i jasena s nešto
graba na gredama. Stabla su uglavnom dobre kvalitete. Stanje pomlatka u ovim sastojinama uglavnom je slabo,
djelomično se javlja pomladak jasena. Urod lužnjaka je dosta rijedak, na progaljenim dijelovima tlo je
zakorovljeno čivitnjačom. Ove sastojine podržavati do ophodnje, a do tada vršiti samo sanitarnu sječu suhih
stabala, a podržavati sve što je podstojno i štiti tlo..
     VII dobni razred zastupljen je s 7% po površini i 11% po drvnoj zalihi. To su sječno zrele sastojine
hrasta lužnjaka u kojima je lužnjak zastupljen s 55%, p.jasen 22%, grab s 13% i ostale vrste 10%. Stabla su
uglavnom dobre kvalitete. Hrast i jasen čine nadstojnu etažu, a grab i nešto jasena podstojnu etažu. Stanje
pomlatka u ovim sastojinama uglavnom je slabo. Urod lužnjaka je dosta rijedak, pa je potrebno prije dovršnog


                                       32
sijeka saditi žir pod motiku. Ponik se javlja češće, ali je jako ugrožen od napada pepelnice. Zbog toga je u ovim
sastojinama potrebno provoditi pripremu staništa i njegu pomlatka pod zastorom starih stabala, kako bi se
pomoglo razvoju hrastovog pomlatka koji je rijedak i ugrožen od graba i jasena i grmlja. Potrebno je vršiti
redovito tretiranje protiv pepelnice.


           4. Opis uređajnih razreda

    Prema Pravilniku sve sastojine gospodarske jedinice razvrstane su prema namjeni šume u uređajne
razrede, koji su definirani glavnom vrstom drveća i ciljem gospodarenja, dok je sastojinski oblik definiran
načinom postanka, omjerom smjese, obrastom i kvalitetom.

 Redni                      ophodnja površina     drvna zaliha      po ha    prirast po ha
           Uređajni razred                %      3   %             3
 broj                       god.   ha        m                m
  1.  Hrast lužnjaka sjemenske sastojine          65,86  1,7    29463  3,0     447     593    9,00
  2.  Hrast lužnjaka               140   2658,79 66,9    637124 65,7      240    18194    6,84
  3.  Hrast lužnjaka-obrast do 0,2        100   121,57  3,1      7879 0,8     65     186    1,53
  4.  Hrast lužnjaka-obrast od 0,2-0,5      120   101,27  2,5    16647  1,7     164     478    4,72
  5.  Hrasta kitnjaka              120    21,07  0,5      3131 0,3     149     170    8,07
  6.  P. jasena                 80    906,59 22,8    262991 27,1      290    8521    9,40
  7.  Crna joha iz panja             60    100,19  2,5    11983  1,2     120     492    4,91
Ukupno:                          3975,34 100,0    969218 100,0     244    28634    7,20
  8.  Neobraslo proizvodno zemljište            731,6
Sveukupno površina:                    4706,94     1. Hrast lužnjak iz sjemena – sjemenske sastojine

     Za šume ovog uređajnog razreda izrađen je poseban program gospodarenja od strana Šumarskog
instituta Jastrebarsko. Na području ove gospodarske jedinice u sjemenske sastojine izdvojeni su odsjeci 123a,
                                        3
124a, b, c, d koji zauzimaju površinu od 65,86 ha s drvnom zalihom od 29463 m i tečajnim prirastom od 593
 3
m . Ti odsjeci su upisani u Registar proizvođača šumskog sjemena i u njima će se gospodariti po “Programu
mjera i njege genetske melioracije sjemenskog objekta”.

     2. Hrast lužnjak iz sjemena - ophodnja 140 godine

          NAZIV URE\AJNOG RAZREDA : 2. Hrasta lužnjaka         Oph. 140 godina
     VRSTE DRVNA ZALIHA   PRIRAST   DOBNI POVRŠINA           DRVNA ZALIHA   PRIRAST
          3       3                        3        3
     DRVEĆA  m    %   m    % RAZRED     ha          m    %    m   %
       1     2    3    4     5    6           7     8      9      10
     Lužnjak   434031   68   11291   62    I    458,15
     Kitnjak         0         0    II    490,10    62087   10       4632    25
     Bukva      14   0    -     0   III    46,08     8296   1        337    2
     P. jasen   149657   23   4486   25   IV    428,56    132083   21       3985    22
     Grab     17507   3     610   3    V    610,95    199324   31       4412    24
     N.brijest   5691   1     248   1   VI    416,11    160283   25       3455    19
     OTB      8402   1     325   2   VII    208,84    75051   12       1373    8
     C. joha    18617   3    1077    6
     D. topole    203   0     30   0
     OMB      3002   0     127   1
     Ukupno:   637124  100   18194   100        2658,79   637124   100      18194    100
      3
     m / ha     290      8,27 2,86%                  290         8,27

     Šume ovog uređajnog razreda izdvojene su na površini od 2658,79 ha ili 66,9% od ukupno obrasle
                                 3
površine gospodarske jedinice, s drvnom zalihom od 637124 m ili 65,7% ukupne drvne zalihe. Prosječna drvna
          3                   3
zaliha iznosi 290 m /ha, a prosječni tečajni prirast 8,27 m /ha (bez sastojina I dobnog razreda). Srednja starost
ovih sastojina iznosi 68 godina. Za tu starost i prosječni bonitet uređajnog razreda I/II (1,4) dobiva se za hrast
                                               3
prema prirasno prihodnim tablicama (Špiranec, 1975.) normalna drvna zaliha od 393 m /ha (uzevši u obzir


                               33
omjer smjese). Prema tome srednji obrast ovih sastojina iznosi 290/393 = 0,74, što pokazuje manjak drvne
zalihe za normalnom drvnom zalihom od 27%. Odstupanje drvne zalihe o normale nastalo je zbog toga jer je u
dijelu sastojina VII dobnog razreda započela oplodna sječa, u sastojinama V i VI dobnog razreda bilo je veliko
sušenje lužnjaka, pa je obrast tih sastojina jako smanjen.    Normalna površina uređajnog razreda unutar gospodarskih šuma iznosi 2658,79 : 7 = 379,83 ha.

          DOBNI RAZRED   POVRŠINA  NORMALNA POVRŠINA   ODSTUPANJE OD NORMALE
                            ha
             I     458,15      379,83                78,32
             II     490,10      379,83               110,27
            III     46,08      379,83               -333,75
            IV     428,56      379,83                48,73
             V     610,95      379,83               231,12
            VI     416,11      379,82                36,29
            VII <    208,84      379,82               -170,98
           Ukupno:    2658,79      2658,79

    Iz gornjeg pregleda vidimo odstupanja površina dobnih razreda od normalne površine.

     U ovom uređajnom razredu su mješovite sastojine hrasta lužnjaka s primjesom običnog graba na
gredama, te poljskog jasena i crne johe u nizama. Srednjodobne sastojine su dobrog uzrasta, ali su većinom
zahvaćene sušenjem, pa zbog toga u njima proredama treba vaditi samo suha stabla. U starijim sastojinama,
gdje sušenje nije intenzivno, potrebno je provoditi redovne prorede, ali sa slabijim intezitetom, a veliku pažnju
posvetiti sklopu kako se sastojine ne bi progalile i tlo zakorovilo. Zbog toga treba podržavati grab i ostale vrste u
podstojnoj etaži bez obzira na njihovu kvalitetu.
     Sastojine ovog uređajnog razreda treba obnavljati oplodnom sječom u više sijekova. Da bi se tlo
zaštitilo od zakorovljenja potrebno je podstojnu etažu podržavati do dovršnog sijeka. Prilikom obnove treba
izvršiti pripremu staništa i izraditi kanale sisavce, a postojeće odvodne kanale očistiti. Kako je u ovim
sastojinama obilan urod žira veoma rijedak, predlaže se prije dovršne sječe posaditi pod motiku 600 - 1000 kg
žira na 1 ha. Ukoliko prirodno pomlađenje ne uspije preporuča se popunjavati sa sadnicama hrasta lužnjaka,
jasena ili johe ovisno o stanišnim prilikama. Nakon obnove potrebno je provoditi intenzivne uzgojne radove
njege pomlatka i mladika, te čišćenja guštika kako bi se pomogao razvoj hrasta lužnjaka. U mladim sastojinama
obvezno je tretiranje pomlatka protiv pepelnice i trovanje voluharica.
     U sastojinama koje su predviđene za obnovu u I/1 polurazdoblju, a smanjen im je obrast i tlo
zakorovljeno može se u godini kada započinje oplodna sječa izvršiti pripravni sijek i cca 30 – 40% naplodnog
sijeka. Sječu i uspostavu šumskog reda završiti do zakonom propisanog roka. U V i VI mjesecu ukloniti sve
grmlje i predrast upotrebom sitnilica. Koncem VIII mjeseca površinu tretirati totalnim herbicidom, a sakupljeni žir
unijeti u sastojinu mehaničkim razbacivanjem (700 kg/ha) ili sadnjom pod motiku (500 kg/ha), ili sjetvom omaške
(1000 kg/ha). U proljeće provoditi redovito tretiranje hrastovog pomlatka od pepelnice. Kad se razvije dovoljno
kvalitetnog pomlatka dovršiti sječu i provoditi redovne njege mlade sastojine.
                             34
     Propisi etata glavnog i prethodnog prihoda

Etat glavnog prihoda
             OSNOVA SJEČA GLAVNOG PRIHODA
          I. Gospodarsko razdoblje 1999. – 2018.
                                  II. Gospodarsko razdoblje
                         I/2 Polurazdoblje
 Vrsta    I/1 Polurazdoblje 1999. – 2008.               2019. - 2038.
                          2009. - 2018.
 drveta
            Drvna  5 - god.
      Površina            Etat  Površina  Etat   Površina     Etat
            zaliha  prirast
                   3              3             3
       ha         m         ha    m      ha      m
   1     2     3     4   5     6     7      8      9
Lužnjak         47268    3780 51048        24158           113409
P.jasen         6292     542 6834         7270            31622
Grab           4737     796 5533         2130            5972
N.brijest          64     18   82          47            1580
OTB            471     95  566         222            794
C. joha          931    214 1145          606            2638
OMB             21        21
Ukupno:   183,24   59784   5445 65229     78,51  34433     409,74    156015
Etat glavnog prihoda propisan je u odsjecima VII dobnog razreda i u odsjecima u kojima je u proteklom
polurazdoblju započela oplodna sječa.
Glavni prihod za I/1 polurazdoblje propisan je u odsjecima: 63c, 69a, 85a, 86a, 87a,b, 88a,b i 93a

Etat prethodnog prihoda
                OSNOVA SJEČA PRETHODNOG PRIHODA
              I. Gospodarsko razdoblje 1999. – 2018.
                                        II. Gospodarsko razdoblje
                              I/2 Polurazdoblje      2019. - 2038.
 Vrsta      I/1 Polurazdoblje 1999. - 2008.
                               2009. - 2018.
 drveta
              Drvna   10 – god.
       Površina              Etat  Površina   Etat     Površina    Etat
              zaliha   prirast
                     3                3              3
        ha           m          ha     m       ha      m
   1     2       3     4    5     6     7       8       9
Lužnjak            346665   96750  17708         17865             36442
Kitnjak                                                  35
Bukva               14                                   91
P.jasen            140362   43140  11067         10279             16646
Grab              11437    4120   523          297             726
N.brijest            5551   2420   580          438             809
OTB               7327   2830   585          473             777
C. joha            16804   10010   2273         1962              4763
OMB               2000   1230   321          246             454
Ukupno:    1847,15    530160 160500    33057  1525,98   31560     3111,95     60743

     Etat prethodnog prihoda za I/1 polurazdoblje obračunat je po odsjecima na osnovu strukture sastojina,
starosti, omjera smjese i cilja gospodarenja, a bit će realiziran u svim odsjecima iznad I dobnog razreda u
kojima se ne vrši oplodna sječa u ovom plurazdoblju, ili u kojima je smanjen obrast.
Etat prethodnog prihoda za I/2 polurazdoblje i II razdoblje određen je orjentaciono za uređajni razred.
 Inenzitet prorjeđivanja u uređajnom razredu iznosi 6,2%
                             35
    Propis šumskouzgojnih radova

Jednostavna biološka reprodukcija

     Na osnovu ocjenjenih potreba šumskouzgojnih radova koje u okviru jednostavne biološke reprodukcije
treba izvršiti u ovom uređajnom razredu, obnovljenom osnovom gospodarenja predviđeno je :

                                     Površina
                     VRSTA RADA             ha
            1. Pripremni radovi za obnovu sastojina
            - uklanjanje podrasta i grmlja            63,43
            - čišćenje tla od korovske vegetacije        104,16
            Popunjavanje pod zastorom stare sastojine      109,49
            Popunjavanje mladih sastojina            40,80
            2. Radovi na njezi sastojina
            - njega pod zastorom stare sastojine        167,59
            - njega pomlatka                  167,59
            - njega mladika                   216,71
            - čišćenje sastojina                202,27
            - čepovanje                     13,00
            - izrada uzgojnih stazica              105,42
            - podizanje ograda radi zaštite od divljači    5,20 km
            - prorjeđivanje sastojina (u II dobnom razredu)   490,10
            Doznaka – prorede
               III dobni razred <              1357,05

Proširena biološka reprodukcija

                                      Površina
                   VRSTA RADA
                                       ha
           - priprema staništa                    42,24
           - pošumljavanje sastojina oštećenih sušenjem i
                                        42,24
            propadanjem šuma
           - njega pomlatka                     43,04
           - podizanje ograda radi zaštite od divljači       1,87 km
                           36
    3. Hrast lužnjak iz sjemena- sastojine obrasta isod o.2

U ovaj uređajni razred svrstane su sve sastojine u kojima je uslijed sušenja smanjen obrast ispod o,2. U svim
sastojinama ovog uređanog razreda propisana je sječa i obnova pošumljavanjem.

        NAZIV URE\AJNOG RAZREDA : 3. Hrasta lužnjaka sastojine obrasta ispod 0,2
    VRSTE DRVNA ZALIHA  PRIRAST   DOBNI POVRŠINA DRVNA ZALIHA           PRIRAST
            3        3                  3         3
   DRVEĆA     m     %  m      %  RAZRED  ha    m    %    m     %
      1    2     3  4       5   6        7    8    9     10
   Lužnjak     6733   85    138   74   I
   Kitnjak         0         0   II            0          0
   Bukva          0         0   III            0          0
   P. jasen     490  6      28  15   IV             0          0
   Grab       257  3      7   4   V   33,67    1624  21      34  18
   N.brijest      6  0         0   VI   87,90    6255  79      152  82
   OTB        105  1      3   2   VII            0          0
   C. joha      288  4      10   5
   D. topole        0         0
   OMB           0         0
   Ukupno:     7879  100    186   100      121,57    7879  100     186  100
     3
    m / ha      65      1,53   2,36%             65       1,53Etat glavnog prihoda

                   OSNOVA SJEČA GLAVNOG PRIHODA
                I. Gospodarsko razdoblje 1999 - 2018
                                        IV. Gospodarsko razdoblje
                               I/2 Polurazdoblje
   Vrsta       I/1 Polurazdoblje 1999 – 2008                  2019 - 2038
                                 2009 - 2018
   drveta
         Površina Drvna     5 - god.  Etat  Površina   Etat  Površina    Etat
                zaliha   prirast
                       3               3            3
           ha          m          ha     m     ha      m
     1      2      3     4    5     6     7     8       9
  Lužnjak             6733       6733
  P.jasen             490        490
  Grab               257        257
  N.brijest             6         6
  OTB               105        105
  C. joha             288        288
  OMB                          0
  Ukupno:     121,57     7879     0  7879

Odsjeci: 15a, 16a,c, 49a, 50a i 51a.

Prilikom obnove potrebno je izraditi u odsjecima kanale sisavce i po potrebi odvodne kanale, a postojeće
odvodne kanale uz cestu pročistiti.
Kod obnove ovih sastojina uklanjati amorfu kemijskim sredstvima ili mehaničkim putem. Ovisno o stanišnim
uvjetima pošumljavanje na sušim dijelovima vršiti podsadnjom žira lužnjaka (600 – 1000 kg/ha) ili sadnjom
biljaka hrasta lužnjaka (10000 sad/ha). Na nižim, vlažnijim dijelovima saditi sadnice jasena ili johe. Prilikom
obnove ostavljati postojeće grupe jasena u kojima je potrebno provesti njegu uklanjajući nepoželjan predrast.
Nakon pošumljavanja provoditi višekratne njege pomlatka i mjere zaštite od biljnih bolesti. Hrastov pomladak
tretirati protiv pepelnice, a jasenov protiv jasenove pipe.
                             37
     Propis šumskouzgojnih radova

Proširena biološka reprodukcija

                                          Površina
                      VRSTA RADA
                                           ha
            - priprema staništa                       89,96
            - pošumljavanje sastojina oštećenih sušenjem i
                                            74,50
             propadanjem šuma
            - njega pomlatka                        121,57
            - podizanje ograda radi zaštite od divljači           11,81     4. Hrast lužnjak iz sjemena- sastojine obrasta od o.2 – o.5

U ovaj uređajni razred svrstane su sve sastojine u kojima je uslijed sušenja smanjen obrast od 0,2 do 0,5. U
svim sastojinama ovog uređanog razreda propisana je samo sanitarna sječa suhih stabala. Odsjeci ovog
uređajnog razreda predviđeni su za sječu kao glavni prihod u I/2 polurazdoblju.

      NAZIV URE\AJNOG RAZREDA : 4. Hrasta lužnjaka iz sjemena – obrasta od 0,2 – 0,5
 VRSTE   DRVNA ZALIHA   PRIRAST   DOBNI POVRŠINA DRVNA ZALIHA          PRIRAST
        3         3                   3        3
 DRVEĆA    m    %    m      %  RAZRED    ha  m     %     m    %
   1     2    3    4      5    6        7     8     9    10
Lužnjak    12986  78     331   69    I
Kitnjak        0          0    II             0        0
Bukva         0          0   III             0        0
P.jasen    2135  13       73  15   IV   41,01   6199   37     235  49
Grab          0          0    V   29,20   5494   33     119  25
N.brijest    24  0        1  0   VI   31,06   4954   30     124  26
OTB       448  3       19  4   VII             0        0
C. joha    1054  6       54  11
D.topole        0          0
OMB          0          0
Ukupno:    16647  100     478   100       101,27  16647   100    478  100
  3
 m / ha     164        4,72 2,87%              164       4,72
     5. Hrast kitnjak iz sjemena – ophodnja 120 godina
                                              3
Ovaj uređajni razred izdvojen je na površini od 21,07 ha s drvnom zalihom od 3131m , to je odsjek 1a koji se
nalazi izvan kompleksa gospodarske jedinice, u tom odsjeku propisana je proreda.
                             38
     6. Poljski jasen iz sjemena - ophodnja 80 godina


           NAZIV URE\AJNOG RAZREDA : 6. Poljskog jasena       Oph. 80 godina
  VRSTE    DRVNA ZALIHA   PRIRAST   DOBNI POVRŠINA         DRVNA ZALIHA     PRIRAST
  DRVEĆA    m
          3
             %    m
                  3
                     %  RAZRED     ha        m
                                         3
                                            %     m
                                                   3
                                                     %
    1     2     3    4      5    6          7     8    9    10
  Lužnjak     50814  19      1680  20    I   38,02
  Kitnjak          0          0    II   131,59    18477   7     1582  19
  Bukva           0          0    III   204,05    50815   19    1903  22
  P. jasen    185544  71      5499  65    IV   210,23    73726   28    1921  23
  Grab       4297   2       218  3    V   310,58    114726   44    3014  35
  N.brijest    6513   2       341  4    VI    9,68     3893   1      78   1
  OTB       7526   3       378  4    VII   2,44     1354   1      23   0
  C. joha     6174   2       299  4
  D. topole         0          0
  OMB       2123   1       106  1
  Ukupno:    262991  100      8521  100       906,59    262991   100    8521  100
   3
   m / ha     303         9,81  3,24%               303       9,81

    Šume ovog uređajnog razreda izdvojene su na površini 906,59 ha ili na 22,8% od ukupno obrasle
                               3
površine gospodarske jedinice s drvnom zalihom od 262991 m ili 27,1%. Prosječna drvna zaliha iznosi 303
 3                     3
m /ha, a prosječni tečajni prirast je 9,81 m /ha.
    Srednja starost sastojina ovog uređajnog razreda iznosi 65 godina. Za tu srednju starost i bonitetni
                          3
razred I dobiva se normalna drvna zaliha od 343 m /ha. Prema tome bi srednji obrast ovih sastojina iznosio
303/343 = 0,88.

     Normalna površina uređajnog razreda iznosi 906,59 : 4 = 226,65 ha

          DOBNI RAZRED  POVRŠINA    NORMALNA POVRŠINA ODSTUPANJE OD NORMALE
                             ha
             I     38,02        226,64        -188,62
             II     131,59        226,65         -95,06
            III     204,05        226,65         -22,6
            IV <     532,93        226,65         306,28
           Ukupno:    906,59        906,59          0

     Iz gornje tablice vidimo nesrazmjer površina po dobnim razredima s obzirom na normalnu površinu
uređajnog razreda.
     U ovom uređajnom razredu su pretežno čiste i mješovite sastojine u kojima prevladava poljski jasena s
primjesom lužnjaka na sušim terenima, te johe i topole u nizama.
     Sastojine I. dobnog razreda zapremaju površinu 38,02 ha. To su mlade sastojine u fazi koljika, guste, s
dosta stabala iz panja. U tim sastojinama potrebno je hitno provoditi radove čišćenja vadeći prvenstveno stabla
iz panja. Hrast i ostale primješane vrste prilikom uzgojnih radova treba podržavati bez obzira na kvalitetu kako
bi se njihovo učešće povećalo u budućoj sastojini.
     U starijim sastojinama potrebno je provoditi redovne prorede, ali sa slabijim intezitetom, a veliku pažnju
posvetiti sklopu kako se sastojine ne bi progalile i tlo zakorovilo.
     Obnovu ovih sastojina vršiti prirodno, oplodnom sječom u dva ili više sijekova. S obzirom da poljski
jasen rađa sjemenom, i ako tlo nije zakorovljeno ili zabareno, sastojine se lako pomlađuju, ali je zbog toga
potrebno provoditi redovne i intenzivne uzgojne radove njege, čišćenja i proreda. U pomladnom razdoblju
obvezno se treba izvršiti priprema staništa uklanjanjem podrasta jasena.
                             39
     Propisi etata glavnog i prethodnog prihoda

Etat glavnog prihoda
              OSNOVA SJEČA GLAVNOG PRIHODA
           I. Gospodarsko razdoblje 1999 – 2018
                                  IV. Gospodarsko razdoblje
                         I/2 Polurazdoblje    2019 – 2038
 Vrsta     I/1 Polurazdoblje 1999 – 2008
                          2009 – 2018
 drveta
            Drvna   5 - god.
      Površina            Etat  Površina  Etat   Površina    Etat
            zaliha   prirast
                   3              3            3
       ha          m         ha    m     ha      m
   1     2     3     4    5     6     7     8      9
Lužnjak         12348    1970  14318        12143            6567
P.jasen         20535    1910  22445        27441           30152
Grab            742    175   917         216           1825
N.brijest         278    50   328        1017            703
OTB           1345    355   1700        1097            2477
C. joha          112    20   132         493            228
OMB            131    30   161          21            102
Ukupno:    90,14  35491    4510  40001  114,04   42428    118,52    42054

Glavni prihod za I/1 polurazdoblje propisan je u odsjecima: 24c, 25a, 33f, 34a, 39a, 40b, 83d, 86c.


Etat prethodnog prihoda
               OSNOVA SJEČA PRETHODNOG PRIHODA
             I. Gospodarsko razdoblje 1999. – 2018.
                                        II. Gospodarsko razdoblje
                             I/2 Polurazdoblje      2019. - 2038.
 Vrsta      I/1 Polurazdoblje 1999. - 2008.
                              2009. - 2018.
 drveta
              Drvna 10 - god.
       Površina             Etat  Površina   Etat     Površina    Etat
              zaliha  prirast
                     3                3              3
        ha          m           ha     m       ha      m
   1     2      3     4     5     6     7       8       9
Lužnjak            33349  11270   1826         1522              4306
Kitnjak                                   0              0
Bukva                                    0              0
P.jasen           146232  47120   12643         10537             24208
Grab              3358   1740    193          161             338
N.brijest           5318   2890    552          460             968
OTB              6036   2990    601          501             1152
C. joha            5533   2770    654          454             1193
OMB              1873    970   315          263             552
Ukupno:     700,58 201699     69750   16784   583,89   13898     1291,98     32717

     Etat prethodnog prihoda za I/1 polurazdoblje obračunat je po odsjecima na osnovu strukture sastojina,
starosti, omjera smjese i cilja gospodarenja, a bit će realiziran u svim odsjecima iznad I dobnog razreda u
kojima se ne vrši oplodna sječa u ovom plurazdoblju, ili u kojima je smanjen obrast.
Etat prethodnog prihoda za I/2 polurazdoblje i II razdoblje određen je orjentaciono za uređajni razred.
 Inenzitet prorjeđivanja u uređajnom razredu iznosi 8,3%
                              40
Propis šumskouzgojnih radova

    Jednostavna biološka reprodukcija

     Na osnovu ocjenjenih potreba šumskouzgojnih radova koje u okviru jednostavne biološke reprodukcije
treba izvršiti u ovom uređajnom razredu, obnovljenom osnovom gospodarenja predviđeno je :

                                      Površina
                     VRSTA RADA             ha
             1. Pripremni radovi za obnovu sastojina
             - uklanjanje podrasta i grmlja            90,14
             Popunjavanje pod zastorom stare sastojine       8,00
             Popunjavanje mladih sastojina             8,00
             2. Radovi na njezi sastojina
             - njega pod zastorom stare sastojine         29,40
             - njega pomlatka                   90,14
             - njega mladika                   14,58
             - čišćenje sastojina                 23,44
             - prorjeđivanje sastojina (u II dobnom razredu)   131,59
             Doznaka – prorede
               III dobni razred <               568,99

    Proširena biološka reprodukcija

Radovi proširene reprodukcije u ovom uređajnom razredu nisu propisani.    7.Crna joha iz panja - ophodnja 60 godina


           NAZIV URE\AJNOG RAZREDA : 7. Crne johe  Oph. 60 godina
   VRSTE   DRVNA ZALIHA   PRIRAST   DOBNI POVRŠINA DRVNA ZALIHA           PRIRAST
  DRVEĆA    m
          3
             %   m
                  3
                    %  RAZRED     ha   m
                                   3
                                      %        m
                                                 3
                                                     %
     1    2      3   4     5    6          7     8   9      10
  Lužnjak       816   7     23  5    I     3,3    -     -   -      -
  Kitnjak     -      -   -     -    II     -    -     -   -      -
  Bukva      -      -   -     -    III     -    -     -   -      -
  P. jasen     140    1     6   1    IV     -    -     -   -      -
  Grab        25    -     2   -    V    60,07   7314   61     287     58
  N.brijest     39    -     2   -    VI    36,82   4669   39     205     42
  OTB        55    1     2   1    VII     -    -     -   -      -
  C. joha     10908   91    457   93
  D. topole    -      -   -     -
  OMB       -      -   -     -
  Ukupno:     11983   100    492   100        100,19   11983   100     492  100
    3
   m / ha     124       5,08   4,11%             124         5,08     Šume ovog uređajnog razreda izdvojene su na površini 100,19 ha ili na 2,5% od ukupno obrasle
                               3                     3
površine gospodarske jedinice s drvnom zalihom od 11983 m ili 1,2%. Prosječna drvna zaliha iznosi 124 m /ha,
                   3
a prosječni tečajni prirast je 5,08 m /ha.
     Srednja starost sastojina ovog uređajnog razreda iznosi 47 godinu. Za tu srednju starost i bonitetni
                                                    3
razred I dobiva se prema Mitscherlich-ovim prirasno prihodnim tablicama, normalna drvna zaliha od 251 m /ha.
Prema tome bi srednji obrast ovih sastojina iznosio 124/251 = 0,49.

                            41
    Uređajni razred crne johe čine uglavnom mali odsjeci izlučeni u nizama i depresijama. Sastojine su
pretežno iz panja, prezrele, slabe kvalitete, rijetke, progaljena sklopa.Tlo je močvarno, obraslo kupinom i drugim
korovom. Obnovu ovih sastojina vršiti prirodno, oplodnom sječom u dva sijeka. Nedovoljno pomlađene dijelove
popunjavati sadnicama poljskog jasena i crne johe.

    Normalna površina uređajnog razreda iznosi 100,19 : 6 = 16,70 ha

          DOBNI RAZRED   POVRŠINA   NORMALNA POVRŠINA ODSTUPANJE OD NORMALE
                             ha
             I       3,30       16,69         -13,39
             II               16,7          -16,7
            III               16,7          -16,7
            IV                16,7          -16,7
            V       60,07       16,7          43,37
            VI<      36,82       16,7          20,12
           Ukupno:     100,19      100,19          0

    Iz gornje tablice vidimo veliki nesrazmjer površina po dobnim razredima s obzirom na normalnu
površinu uređajnog razreda.


    Propisi etata glavnog i prethodnog prihoda

Etat glavnog prihoda u ovom polurazdoblju nije propisan.

Etat prethodnog prihoda
               OSNOVA SJEČA PRETHODNOG PRIHODA
             I. Gospodarsko razdoblje 1999. – 2018.
                                      II. Gospodarsko razdoblje
                             I/2 Polurazdoblje     2019. - 2038.
 Vrsta     I/1 Polurazdoblje 1999. - 2008.
                              2009. - 2018.
 drveta
              Drvna 10 - god.
       Površina             Etat  Površina   Etat   Površina    Etat
              zaliha  prirast
                    3                3            3
        ha          m           ha     m     ha      m
   1     2      3     4     5     6     7      8       9
Lužnjak
Kitnjak
Bukva
P.jasen            140      60    3
Grab
N.brijest           11
OTB              55     20
C. joha           6063    2350     566
OMB
Ukupno:      52,70   6269    2430     569

     Etat prethodnog prihoda za I/1 polurazdoblje obračunat je po odsjecima na osnovu strukture sastojina,
starosti, omjera smjese i cilja gospodarenja, a bit će realiziran u svim odsjecima iznad I dobnog razreda u
kojima se ne vrši oplodna sječa u ovom plurazdoblju, ili u kojima je smanjen obrast.
Inenzitet prorjeđivanja u uređajnom razredu iznosi 9,1%
                              42
    Propis šumskouzgojnih radova

    Jednostavna biološka reprodukcija

     Na osnovu ocjenjenih potreba šumskouzgojnih radova koje u okviru jednostavne biološke reprodukcije
treba izvršiti u ovom uređajnom razredu, obnovljenom osnovom gospodarenja predviđeno je :

                                        Površina
                      VRSTA RADA              ha
             - čišćenje sastojina                   3,30
             Doznaka – prorede
                III dobni razred <                 52,70

    Proširena biološka reprodukcija

Radovi proširene reprodukcije u ovom uređajnom razredu nisu propisani.


        5. Zdravstveno stanje sastojina

U gospodarskoj jedinici “Posavske šume-Sunja” sušenje lužnjaka je vrlo izraženo, pa su zbog toga posječeni
cijeli predjeli. U velikom broju odsjeka narušen je sklop, sastojine su progaljene, tlo zakorovljeno. Stabla
lužnjaka su izgubila vitalnost, krošnje su im smanjene, po deblu se javljaju živići, urod žira veoma je rijedak i
slab. Tako oslabljena stabla izvrgnuta su jačim napadima raznih defolijatora i patogenih gljiva (Microsphaera
alphitoides).
Poljski jasen se ne suši više tako intenzivno kao prije dvadestak godina, ali ima još uvijek dosta stabala čije su
krošnje smanjene, a vrhovi suhi. Poljski jasen je ugrožen od jasenove pipe (Stereonychus fraxini)
Zbog uklanjanja suhih stabala iz sastojine dolazi do progaljivanja, a time i do zakorovljenja tla, što umanjuje
mogućnost prirodne obnove sastojina.


          IV. Buduće gospodarenje šumama i šumskim zemljištem

        1. Cilj i način gospodarenja


    Cilj gospodarenja svim šumama određen je i propisan Zakonom o šumama, jer su šume dobro od
općeg interesa koje predstavljaju specifično prirodno bogatstvo. Zakon obvezuje, da se šume moraju održavati i
obnavljati tako da se trajno osigura:

    1. postojanost ekosustava

    2. održavanje i poboljšanje općekorisnih funkcija šuma

     3. napredno i potrajno gospodarenje te korištenje šuma i šumskih zemljišta na način i u takvoj mjeri da
se održava njihova biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal, i da ispune
sada i u budućnosti, bitne gospodarske, ekološke i socijalne funkcije na lokalnoj i globalnoj razini, te da to ne
šteti drugim ekosustavima.

    Da bi se postigli ovi osnovni ciljevi gospodarenja potrebno je pridržavati se i smjernica "Opće
Dekleracije o zaštiti i očuvanju europskih šuma" , Helsinki, 17. lipnja 1993. godine, koju je potpisala i Republika
Hrvatska.
    Ovi osnovni ciljevi gospodarenja šumama vrijede i za ovu gospodarsku jedinicu, pa je svrha uređenja
da se osnovom propišu za budućnost takve mjere kojima će se u izvjesnom duljem periodu održati postojanost
ekosustava, općekorisnih funkcija šume i postići normalno stanje sastojina, kako u pogledu količine i strukture
drvne zalihe, tako i u pogledu visine i kvalitete prirasta. Udovoljavajući ovom cilju gospodarenja, bit će ujedno
zadovoljen cilj što boljeg podmirenja industrijskih potreba na raznim tehničkim sortimentima za mehaničku i
kemijsku preradu.

                            43
     Da se postigne postavljeni cilj gospodarenja prvo treba utvrditi za to potrebne preduvjete i gospodarenje
planski usmjeriti prema postizavanju tog cilja.
     Gospodarske mjere koje treba poduzeti za postizavanje postavljenog cilja gospodarenja jesu:
     - prilikom popunjavanja unositi one vrste drveća koje su u omjeru smjese slabo zastupane ili ih nema, a
stanišne im prilike odgovaraju, tako da se uzgoje vrijedne mješovite sastojine koje osiguravaju produkciju veće
drvne mase, sa što većim postotkom tehničkog drveta i većom raznolikošću sortimenata.
     - kod pošumljavanja čistina i slabo obraslih površina, potrebno je unositi one vrste drveća kojima
najbolje odgovaraju stanišne prilike i ne podizati monokulture, već mješovite sastojine.
     - uvođenje takvog načina sječa i njihovog vođenja, da se sačuva proizvodna snaga tla kao trajan faktor
proizvodnje, odnosno da se snaga tla poveća i stanje tla popravi na već degradiranim površinama.
     - racionalna njega sastojina putem njege, čišćenja i proreda radi unapređivanja prirasta po kvaliteti i
kvantitetu, te održavanje poželjnog omjera smjese zastupljenih vrsta drveća.
     Posebnu pažnju treba posvetiti mladim sastojinama, da se njega provede pravodobno, da vrijedne vrste
drveća ne budu zagušene i potisnute od nepoželjnih vrsta.
     Njezi i zaštiti postojećih, kao i novonastalih mladih sastojina treba dati prioritet pred ostalim uzgojnim
radovima provodeći istu u više navrata, prema potrebi pazeći i čuvajući naročito ugrožen lužnjakov pomladak
dok ne izraste u gornju nadraslu etažu.
     Unutar mladih sastojina I dobnog razreda treba sve veće plješine pošumiti sadnicama odgovarajućih
vrsta.
     Sprečavanjem kalamiteta pravovremenim pregledom sastojina na terenu te za slučaj pojave zaraze
upotrijebiti sva represivna sredstva.
     U svim sastojinama planiranim za proredu treba istu provoditi stručno, savjesno, čuvajući i pomažući
razvoj vrijednijih vrsta i kvalitetnijih stabala. U pravilu prorede se moraju provoditi rano i često, ali umjereno,
naročito u mladim sastojinama koje nisu prorjeđivane.
     Obnova sastojina ove gospodarske jedinice vršit će se u pravilu oplodnom sječom. Kako je prirodna
obnova ovih sastojina vrlo otežana, potrebno je podržavati podstojnu etažu radi sprečavanja zakorovljenja tla do
dovršnog sijeka. Ako prije dovršnog sijeka nema dovoljno pomlatka preporuča se sadnja žira pod motiku 600-
1000 kg/ha, a tamo gdje nakon dovršnog sijeka stanje pomlatka nije zadovoljavajuće treba vršiti popunjavanje
sadnicama i to samo na cjelovitim površinama neuspjelog pomlađenja iznad 2 ara, najkasnije treće godine iza
dovršne sječe (čl. 23 Pravilnika)
     Nadalje posebnu pažnju treba posvetiti čuvanju šuma od bespravne sječe.


        Izbor uzgojnog oblika

     Za postizanje postavljenog cilja gospodarenja ove šume će se i dalje uzgajati u visokom uzgojnom
obliku, te i ubuduće pri provedbi raznih gospodarskih mjera na uzgoju i njezi sastojina uvijek pogodovati
stablima iz sjemena, a ona iz panja uklanjati iz sastojine gdje je to potrebno i moguće.
     Prednosti visokog uzgoja su opće poznate, a potrebno je naglasiti : obzirom na duljinu proizvodnje u
visokoj šumi dobiva se veća drvna zaliha, osigurava se veći etat, kao i vrijedna i kvalitetna stabla. Glavne vrste
drveća u gospodarskoj jedinici su hrast lužnjak i poljski jasen koji zahtijevaju dulju ophodnju, naročito hrast, jer
njegov kvalitetni prirast raste do visoke starosti.
     Za popravak i očuvanje produktivne snage tla također je najpovoljniji visoki uzgoj mješovitih sastojina
vrsta svjetla i sjene, uz način sječe povoljan za prirodno zasijavanje (oplodna sječa).
     Podstojni grab i jasen mogu se uzgajati iz sjemena i panja (u dvostrukoj ophodnji), jer će se tako očistiti
hrastova debla od grana, a i spriječiti zakorovljenje tla.


         Glavne vrste drveća i omjer smjese

     Glavne vrste drveća u gospodarskoj jedinici su hrast lužnjak (54%), poljski jasen (36%) i ostale vrste
(10%). Budući da se navedene vrste nalaze u području svog prirodnog rasprostranjenja treba ih i dalje zadržati
kao vrijedne i na staništima koje im odgovara. Ostale vrste koje dolaze pojedinačno ili u manjim skupinama su :
grab, klen, brijest, kruška, c.joha, d.topola, vrba i bukva na najvišim gredama. Kod izbora vrste drveća i smjese
treba posebno uzeti u obzir mikroklimatske i mikroreljefne faktore koji uvjetuju posebne stanišne prilike u
gospodarskoj jedinici.
     Grab se pojavljuje u smjesi sa lužnjakom na gredama i vrši korisnu ulogu u popravljanju tla i čišćenju
deblovine hrasta. U mladim sastojinama grab je biološki najjača vrsta, pa ugrožava razvoj hrastovog pomlatka,
te ga treba svesti na željenu mjeru i odrediti mu pionirsku ulogu zaštite tla i čišćenje deblovine hrasta.                            44
    Na nižim položajima i zakiseljenim đolovima svrha će biti postignuta ako se uspije uzgojiti p. jasen u
smjesi s c.johom.
Prilikom umjetnog pošumljavanja potrebno je već kod prvih radova voditi računa o smjesi, ovisno o mikroreljefu,
kako bi se uzgojile mješovite sastojine.

        Izbor visine ophodnje

     Općenito je visina ophodnje već određena samom svrhom gospodarenja, izborom vrste drveća i
uzgojnog oblika. Da bi se postigla što veća i vrijednija drvna masa, treba za hrast odrediti dosta dugačku
ophodnju kojoj se prilagođuju sječive zrelosti drugih primješanih vrsta drveća.
U skladu s Pravilnikom određene su ophodnje po uređajnim razredima prema glavnoj vrsti drveća u uređajnom
razredu. Prema tome kod određivanja duljine ophodnje uzete su u obzir samo glavne vrste drveća na osnovu
kojeg kriterija su formirani i uređajni razredi. U kojoj godini će se sjeći odsjeci sa mješovitim sastojinama valja
uzeti u obzir omjer smjese i vrstu drveća.
     Sastojine u kojima dominira hrast lužnjak svrstane su u uređajni razred hrasta lužnjaka - ophodnje 140
godina. Za sastojine u kojima dominira poljski jasen određena je ophodnja od 80 godina. Za čiste i mješovite
sastojine crne johe ophodnja je 60 godina, i za uređajni razred hrasta kitnjaka ophodnja je 120 godina.


         Način sječe

     Svaka sječa zrelih sastojina mora se provoditi tako da se omogući prirodno naplođenje sastojine.
Najbolji način za prirodnu obnovu sastojina ove gospodarske jedinice je oplodna sječa, jer najbolje odgovara
podržavanju produktivnosti tla, vrstama drveća i cilju gospodarenja, a ujedno omogućuje pomlađenje sječina
prirodnim putem. Oplodna sječa ne smije se voditi šablonski, već ju treba prilagoditi prema zahtjevima staništa i
sastojine. Potrebno je obratiti posebnu pažnju pri provedbi oplodnih sjekova (pripremni) da se sastojine previše
ne progaljuju, a u podstojnoj etaži vršiti samo razmicanje stabala i ona trebaju ostati u sastojini do dovršnog
sijeka. Podstojna etaža služi za regulaciju svjetla u sastojini, održavanje šumske mikroklime i zaštitu tla od
korova.
Prigodom same provedbe sječa treba uzeti u obzir sva šumskouzgojna svojstva postojećih vrsta drveća i omjer
smjese, te pogodovati onim vrstama koje su slabije zastupljene, kako bi se uzgojile mješovite sastojine s
najpovoljnijim omjerom smjese.
U sastojinama s normalnom drvnom zalihom dobar uspjeh pomlađenja osigurava se pripravnim, naplodnim i
dovršnim sijekom. Kroz prvi zahvat ( pripravni sijek ) trebamo sastojinu pripremiti za naplodnju. Tim sijekom
iskoristiti cca 30% drvne mase. Kod tog sijeka podstojna stabla doznačuju se samo onda ako su u gustim
grupama, pa bi otežala pripremu tla i samo naplođenje. Naplodni sijek provodi se u godini dobrog uroda
sjemena ili samo na dijelu površine gdje se pojavio prirodni pomladak. Tim sijekom doznačuje se po prilici
polovica stabala koja su ostala iza prvog sijeka, kako bi se pomlatku omogućio veći priliv svjetlosti.
     Nakon naplodnog sijeka, ovisno o stanju pomlatka, obično 2 - 3 godine, preostali dio stabala se posječe
dovršnim sijekom. Dovršni sijek se može provesti ako je najmanje 70% od ukupne površine sastojine prirodno
pomlađeno (čl. 33 Pravilnika) kvalitetnim pomlatkom koji je sposoban za samostalan razvoj. Ukoliko zbog
slabog prirodnog pomlađenja nisu ispunjeni uvijeti za dovršni sijek, potrebno je dovoljan broj biljaka osigurati
sjetvom sjemena ili sadnjom sadnica.
     Dio sastojina ove gospodarske jedinice je smanjenog obrasta (ispod 0,5), radi sušenja, tlo je
zakorovljeno čivitnjačom, pa će se obnova ovih sastojina vršiti sanacijom. U tim sastojinama potrebno je
napraviti mehaničku ili kemijsku pripremu tla i provesti pošumljavanje žirom (500-1000 kg/ha).
     U sastojinama koje se nalaze se pred dovršnim sijekom, a nema dovoljno pomlatka lužnjaka ili jasena,
potrebno je provesti pripremu tla i sadnju žira pod motiku (cca 600 kg/ha ) kako bi se dobilo dovoljno kvalitetnog
pomlatka.
     U sastojinama koje se obnavljaju prirodnim putem nakon dovršne sječe, iznosa drvnih sortimenata i
uspostave šumskog reda potrebno je izvršiti čepovanje oštećenog, savijenog i polomljenog pomlatka.
Popunjavanje većih praznina izvršiti najkasnije treće godine iza dovršne sječe, jer se tada može uočiti potreba i
obim popunjavanja.


        Odabiranje stabala za sječu

     Stabla u šumi mogu se sječi tek poslije odabiranja i obilježavanja (doznaka stabala) u skladu s
godišnjim planom gospodarenja. Doznaku stabala u pravilu obavlja radnik sa stečenom stručnom spremom
sedmog (VII) stupnja obrazovanja (dipl. ing. šumarstva), a izuzetno sa stečenom stručnom spremom četvrtog
(IV) stupnja obrazovanja - stručni radnik u šumarstvu koji je osposobljen za taj posao.

                            45
    Odabrana stabla za sječu glavnog i prethodnog prihoda obilježavaju se u prsnoj visini (1,30 m)
doznačnim čekićem stavljenim u zates na mrtvu koru i najnižu žilu, te vidljivim znakom obilježena sa svih strana
u prsnoj visini (bojom).
    Kod čišćenja vrši se obilježba stabalaca doznačnim čekićem na žilištu i zadiračem u prsnoj visini kod
stabalaca promjera iznad taksacijske granice, a ostala stabalca samo znakom u prsnoj visini.
    Za oštećena i izvaljena stabla prilikom sječe koja nisu doznačena mora se naknadno obaviti doznaka.
    Obračun drvne mase doznačenih stabala vrši se primjenom tarifa pomoću kojih je izvršen obračun
drvne mase u osnovi gospodarenja.


         Šumski red

    Paralelno sa sječom i izradom drvnih sortimenata treba uspostaviti šumski red propisan Pravilnikom.
Sva ozlijeđena stabla treba što prije ukloniti, a u pomlađenim grupama posjeći sav oštećeni pomladak na čep za
vrijeme mirovanja vegetacije te provesti potrebnu njegu.

        Uzgoj i njega sastojina

    a ) Prirodno pomlađenje

     Obzirom na karakter i svrhu visokog uzgoja logično je, da se nove sastojine iz sjemena podižu
oplodnom sječom uz propisane smjernice za provođenje tih sječa kako bi se najbolje osiguralo prirodno
pomlađivanje sastojina.
     Panjače će se obnavljati po principima oplodne sječe kako bi se uzgojile kvalitetne sastojine iz sjemena.
     Prirodno pomlađivanje sastojina čini dio šumskouzgojnih radova u gospodarskoj jedinici i treba mu
posvetiti posebnu pažnju, jer su sječa i uspjeh obnove sastojine u uskoj međusobnoj vezi.


    b ) Pošumljavanje

    Podizanje sastojina umjetnim putem primjenjivat će se kod pošumljavanja čistina i sastojina kod kojih
oplodnom sječom nije uspjelo prirodno pomlađenje, a vršiti će se sjetvom sjemena ili sadnjom biljaka
odgovarajućih vrsta prema stanišnim prilikama.
    Za uspjeh pošumljavanja odlučno je više faktora : kod sadnica oprezno vađenje, sa dobro do sadnje
zaštićenim žiljem, valjan postupak sa sadnicama i naročito tehnika sadnje. Treba voditi računa i o
šumskouzgojnim svojstvima pojedinih vrsta drveća, te saditi biljke na onim staništima koja im odgovaraju.
Općenito dati prednost proljetnoj sadnji biljaka na čistinama uz prethodnu pripremu staništa.


    c ) Popunjavanje

    Popunjavanje prirodnog pomlatka u oplodnim sječama obavljati u onim slučajevima kada površine nisu
dovoljno naplođene prirodnim putem ( gotovo nakon svake dovršne sječe ostaju pojedine praznine koje treba
popuniti) ili u sastojini nije postignut povoljan omjer smjese željenih vrsta drveća.
    Popunjavanje treba vršiti i u novoosnovanim sastojinama ako uspjeh pošumljavanja nije
zadovoljavajući.
    Hrast lužnjak mora biti i dalje glavna vrsta drveća u gospodarskoj jedinici.


    d ) Njega sastojina

     Postizanje istaknutog cilja gospodarenja ovisno o pravilnoj međusobnoj koordinaciji različitih
šumskouzgojnih mjera koje se sastoje od pripreme staništa, njege pomlatka i mladika, čišćenja guštika i
proreda. Ovi zahvati trebaju činiti povezani tok uzgojnih radnji. Osnivati treba dobro sklopljene mješovite
sastojine visokog uzgoja sa odabranim vrstama drveća i poželjnim omjerom smjese. Njezi i čišćenju potrebno je
posvetiti punu pažnju, obavljati je na vrijeme i višekratno da se spriječi propadanje vrijednijih vrsta, osobito
hrasta, koji je u ovim šumama ugrožen od razne korovske vegetacije i grmlja, pa se vrlo teško obnavlja
prirodnim putem. Njega predstavlja neophodni preduvijet za čišćenje, a ovo opet za proredu.
                            46
    - priprema staništa

    Priprema staništa propisana je u sastojinama koje se obnavljaju oplodnom sječom, kao i na površinama
koje će se pošumiti umjetnim putem. Glavni zadatak dobre pripreme staništa je omogućivanje prirodnog
naplođenja i dobrog uspjeha pošumljavanja. Pripremu staništa za prirodnu obnovu sastojina treba izvršiti u
godini dobrog uroda sjemena ili nakon uroda sjemena uklanjanjem podrasta, kao i svega što smeta pojavljivanju
mladog naraštaja.
    Za stvaranje povoljnih uvjeta za pojavu ponika potrebna je često priprema tla mehaničkim putem i to u
sastojinama gdje je tlo obraslo gustom travom, čivitnjačom ili suviše zbito pa nema uvjeta za prirodno
naplođenje.


    - njega pomlatka i mladika

    Mlade sastojine podignute prirodnim ili umjetnim putem ne smijemo prepustiti same sebi, već ih treba
njegovati od najranije mladosti kako bi se u skladu sa stanišnim prilikama osnovale dobro sklopljene mješovite
sastojine visokog uzgojnog oblika sa odabranim vrstama drveća i poželjnim omjerom smjese. Pogotovo je
potrebna rana njega ako se radi o mješovitoj sastojini sa više vrsta drveća, koje imaju različite zahtjeve za
svjetlom, zatim ako su ugrožene vrijednije ali slabije zastupane vrste, kao i onda ako u sastojini ima mnogo
štetnog predrasta. Proces prirodne obnove u ovim šumama vrlo je otežan, urod sjemena nije obilan ni čest, a da
bi se spasio pomladak koji se javi pri takvim uvjetima potrebno je sa njegom početi još za vrijeme oplodnih
sječa i nastaviti vrlo intenzivno nakon sječe sve do momenta dominacije hrasta nad grabom, jasenom i
korovskom vegetacijom. S njegom se treba vraćati na istu površinu u kraćim vremenskim razmacima ( 2 - 4 )
godine, ako to zahtijeva stanje mlade sastojine, odnosno na svaki 1m visinskog prirasta.
Kod provođenja njege mladika potrebno je imati u vidu reguliranje omjera smjese, kao i način postanka, te
davati prednost vrstama drveća koje se žele uzgojiti za budućnost.
Njega mladika je preduvjet za provedbu čišćenja, a ovo opet za provedbu proreda.

    - čišćenje koljika i letvika

     Za razliku od njege mladika koja se odnosi na oslobađanje ugroženog mladog naraštaja u doba
stvaranja sklopa, kod čišćenja se veća pažnja obraća na pojedina stabalca. Ako se sa provedbom čišćenja
kasni nije moguće osigurati kvalitetu ili ne u mjeri u kojoj bi se to postiglo kada se čišćenje obavi na vrijeme. O
pravovremenom i kvalitetno obavljenom radu ovisi buduća kvaliteta sastojina.
Prilikom provedbe čišćenja štedi se sve što je podstojno, a uklanja prvenstveno predrast. U sastojinama gdje
nisu na vrijeme izvršene njege mladika pa ima dosta predrasta, osobito u grupama, tada se ta stabalca ne
smiju odjednom odstraniti, već to treba učiniti postepeno kako bi potisnuta stabalca ojačala. Zastupljenost
hrasta u pojedinim mladim sastojinama nije zadovoljavajuća obzirom na stanišne prilike, njegovo mjesto zauzeo
je p. jasen ili grab. Zbog toga je potrebna intervencija da se spasi hrast i postigne konačni cilj gospodarenja, a to
je uzgoj mješovitih sastojina s povoljnim omjerom smjese i odabranim vrstama drveća. Sa čišćenjem se može
vraćati na istu površinu dva ili više puta, ako to zahtijeva stanje sastojine, pa zahvate treba provoditi umjereno
da ne dođe do prejakog zahvata, a time i štete u sastojinama.

    - proreda

     U obnovljenoj osnovi gospodarenja predviđeni prethodni prihod realizirati će se u periodu od 10 godina
u sastojinama od II dobnog razreda na dalje.
     Dok se pri provođenju čišćenja pažnja obraćala na predrast, da ga se ustanovi i odstrani iz sastojine,
kod proreda se veća pažnja obraća na najvrijednija stabla sastojine tj. da se uoče i proredom uklanjaju ona
stabla koja smetaju razvoju odabranih stabala. Ostavljaju se stabla sa dobrim tehničkim osobinama, koja moraju
biti čista od grana, pravna, punodrvna, pravilno razvijene krošnje, zdrava i sa dobrim prirastom, tako da se
dobiju što vrijedniji sortimenti.
     S druge strane treba poznavati sve faktore koji umanjuju vrijednost stabala kao : jaka krošnjatost,
rašljavost, postanak iz panja, zasukanost, grbavost, osutost adventivnim izbojcima, nepravilnost poprečnog
presjeka itd.
     Poznavajući faktore koji uvećavaju odnosno umanjuju vrijednost stabala, treba već u mlađim grupama
stabala odrediti stabla koja po svom habitusu i kvaliteti sliče elitnim stablima, pa u budućem radu treba
pogodovati razvoju tih stabala.
Međutim u sastojinama je teško naći stabla sa svim navedenim tehničkim svojstvima, pa ćemo odabrati stabla
sa najmanje grešaka, čija se svojstva valjanom njegom mogu popraviti.

                             47
     Proredni materijal se vadi visokom proredom u gornjem dijelu sastojine, gdje vrijednim i odabranim
stablima smetaju okolna lošija stabla, jer ih stješnjuju i sprečavaju pravilan razvoj krošnje. U mješovitim
sastojinama treba voditi računa i o omjeru smjese i pogodovati onoj vrsti koja će do kraja ophodnje ostati u
sastojini. Ako su vrijednije vrste tek pojedinačno primješane treba im posvetiti veću pažnju da se održe u smjesi
makar negdje bile i slabije kvalitete. Takva stabla će biti kasnije korisna u pogledu stvaranja mješovite sastojine.
U mješovitim sastojinama ne treba prorede provoditi na štetu primješanih vrsta, ako se radi o vrstama koje
mogu s glavnim ostati do kraja ophodnje, vodeći ipak računa o kvaliteti primješane vrste.
     Posebno treba istaknuti važnost koju ima podstojni dio sastojine. Svugdje gdje je to moguće treba ju
podržavati ili formirati, jer ona ima veliku ulogu u zaštiti tla i njezi odabranih stabala. Kvaliteta tih stabala nije
bitna, jer i stabla loše kvalitete i forme mogu dobro vršiti svoju funkciju. Doznaci stabala u proredi kao vrlo
važnom uzgojnom radu mora se posvetiti puna pažnja. Taj rad je srazmjerno spor, zbog toga je potrebno da ga
obavlja dovoljan broj stručnog osoblja, jer valjanom doznakom dobra svojstva dolaze postepeno do izražaja.


         2. Cilj i način gospodarenja po uređajnim razredima

2. Hrast lužnjak - ophodnja 140 godina

    Cilj gospodarenja je uz opće ciljeve i proizvodnja najkvalitetnije furnirske, te deblje i tanje pilanske
oblovine lužnjaka.

     U ovom uređajnom razredu sastojine će se uzgajati u visokom uzgojnom obliku s ophodnjom od 140
godina. Kod provedbe gospodarskih mjera na uzgoju i njezi sastojina treba pogodovati razvoju stabala iz
sjemena, formirati i podržavati podstojnu etažu graba ili p. jasena gdje se mogu ostavljati i ljepša stabla iz panja.
     S obzirom na duljinu proizvodnje u visokom uzgojnom obliku dobiva se veća drvna zaliha i osigurava
veći etat.
Glavne vrste drveća su lužnjak, p. jasen i podstojni grab. U ovom uređajnom razredu lužnjak je zastupljen sa
69%, p. jasen sa 23%, a ostale vrste sa 8%. U pojedinim sastojinama potrebno je formirati gdje god je moguće
podstojnu etažu radi zaštite tla.
     Obnovu ovih sastojina vršiti oplodnom sječom, ako razvoj prirodnog pomlatka nije zadovoljavajući,
preporuča se sadnja žira pod motiku (600-1000 kg/ha) prije dovršnog sijeka.
     Obnova degradiranih sastojina vršiti će se sanacijom.
     Cilj gospodarenja je uz opće ciljeve i proizvodnja najkvalitetnije furnirske, te deblje i tanje pilanske
oblovine lužnjaka.

3. Hrast lužnjak iz sjemena- sastojine obrasta isod o.2

    S obzirom da su sastojine ovog uređajnog razreda propale uslijed sušenja lužnjaka i tlo je zakorovljeno
cilj gospodarenja bit će postignut ako se na tim površinama uzgoje mlade mješovite sastojine lužnjaka, jasena i
johe.


4. Hrast lužnjak iz sjemena- sastojine obrasta od o.2 – o.5

    Sastojine ovog uređajnog razreda propale su uslijed sušenja lužnjaka i tlo je zakorovljeno cilj
gospodarenja bit će postignut ako se na tim površinama uzgoje mlade mješovite sastojine lužnjaka, jasena i
johe.

5. Hrast kitnjak – ophodnja 120 godina

    U ovom uređajnom razredu sastojine će se uzgajati u visokom uzgojnom obliku s ophodnjom od 120
godina. Kod provedbe gospodarskih mjera na uzgoju i njezi sastojina treba pogodovati razvoju stabala iz
sjemena, formirati i podržavati podstojnu etažu graba.

6. Poljski jasen - ophodnja 80 godina

    Cilj gospodarenja je uz opće ciljeve i proizvodnja najkvalitetnijih furnirskih trupaca, te deblje i tanje
pilanske oblovine poljskog jasena.
    Sastojine ovog uređajnog razreda će se uzgajati u visokom uzgojnom obliku s ophodnjom od 80 godina.
Kod provedbe gospodarskih mjera na uzgoju i njezi sastojina treba pogodovati razvoju stabala iz sjemena.
Glavne vrste drveća su poljski jasen (71%) i lužnjak (19%).

                             48
     Obnovu ovih sastojina vršiti oplodnom sječom, uz obaveznu pripremu staništa isijecanjem podrasta
jasena.
    Cilj gospodarenja je uz opće ciljeve i proizvodnja najkvalitetnijih furnirskih trupaca, te deblje i tanje
pilanske oblovine poljskog jasena.

7. Crna joha - ophodnja 60 godina

     Obnovu ovih sastojina vršiti oplodnom sječom, ali i podržavati panjaču radi sprečavanja zamočvarenja
terena.


                    2. Općekorisne funkcije šuma


     Održavanje biološke raznolikosti, produktivnosti, sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i potencijala, te
njihovo ispunjavanje sada i u bućnosti bitne su pretpostavke opstanku gospodarskih i socijalnih funkcija šuma
na lokalnoj i globalnoj razini. Očuvanje ekosustava ostvarit ćemo potrajnim gospodarenjem šuma što će se
postići dosljednom provedbom propisanih smjernica gospodarenja u gospodarskoj jedinici.
Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma (“Narodne novine” broj 121/1997.)
izvršeno je vrednovanje općekorisnih funkcija šuma gospodarske jedinice “Posavske šume-Sunja”.                  Vrsta općekorisne funkcije              Površina
        Zaštita tla, prometnica, i drugih objekata od erozije, bujica i poplava  2731,19
        Utjecaj na vodni režim i hidroenergetski sustav              3975,34
        Utjecaj na plodnost tla i poljodjelsku proizvodnju            3973,23
        Utjecaj na klimu                             3973,34
        Zaštita i unapređenje čovjekova okoliša                  4719,01
        Stvaranje kisika i pročišćavanje atmosfere                3982,73
        Rekreativna, turistička i zdravstvena funkcija                -
        Utjecaj na faunu i lov                          3966,98
        Zaštitne šume i šume s posebnom namjenom                   -


U ocjeni općekorisnih funkcija treba uzeti u obzir da se ne mogu sve adekvatno valorizirati zbog ratnih
posljedica.
    Ocjena vrijednosti općekorisnih funkcija šuma po odsjecima nalazi se u prilogu Osnove obrazac O-16.
                             49
                     3. Šumskouzgojni radovi


    a ) Jednostavna biološka reprodukcija

     Na osnovu ocjenjenih potreba šumskouzgojnih radova koje u okviru jednostavne biološke reprodukcije
treba izvršiti, ovom obnovljenom osnovom gospodarenja predviđeno je :

                                       Površina
                     VRSTA RADA              ha
             1. Pripremni radovi za obnovu sastojina
             - uklanjanje podrasta i grmlja            153,57
             - čišćenje tla od korovske vegetacije         104,16
             Popunjavanje pod zastorom stare sastojine       117,49
             Popunjavanje mladih sastojina             48,80
             2. Radovi na njezi sastojina
             - njega pod zastorom stare sastojine         196,99
             - njega pomlatka                   257,73
             - njega mladika                    231,29
             - čišćenje sastojina                 229,01
             - čepovanje                      13,00
             - izrada uzgojnih stazica               105,42
             - podizanje ograda radi zaštite od divljači     5,20 km
             - prorjeđivanje sastojina (u II dobnom razredu)    621,69
             Doznaka – prorede
               III dobni razred <               1999,81

Priprema staništa predviđena je na površini od 257,73 ha ili 25,77 ha prosječno godišnje, a planirana je u
odsjecima koji su predviđeni za oplodnu sječu u I/1 polurazdoblju, te u odsjecima koji nakon oplodne sječe nisu
dovoljno pomlađeni, pa je potrebno izvršiti popunjavanje.
     Popunjavanje pod zastorom stare sastojine predviđa se na površini od 117,49 ha u odsjecima koji su
pred dovršnim sijekom, a stanje pomlatka nije zadovoljavajuće, i u odsjecima uređajnog razreda hrasta lužnjaka
koji su u ovom polurazdoblju planirani za obnovu oplodnom sječom. Popunjavanje vršiti sadnjom žira pod
motiku 500-700 kg žira po 1 ha.
     Njega pomlatka pod zastorom stare sastojine predviđena je na površini od 196,99 ha u odsjecima u
kojima je već počela oplodna sječa, a nisu dovoljno pomlađeni i u svim odsjecima koji su predviđeni za oplodnu
sječu u uređajnom razredu hrasta lužnjaka.
     Popunavanje postojećih mladih i budućih sastojina koje će se formirati u toku ovog polurazdoblja, a
izvršit će se na površinama neuspjelog pomlađenja, prirodnog ili umjetnog. Popunjavanje treba provesti
najkasnije treće godine nakon dovršnog sijeka na cjelovitim površinama neuspjelog pomlađenja iznad 2 ara.
     Njega pomlatka i mladika planirana je u svim odsjecima koji se nalaze u tom stadiju, kao i u onima koji
će doći do tog stadija. U svim tim odsjecima treba prvenstveno ukloniti predrast, regulirati omjer smjese. S
njegama treba početi na vrijeme i stručno ih provoditi.
     Čišćenje je planirano u odsjecima u kojima su sastojine prešle iz stadija mladika i nalaze se u fazi
formiranja. U tim sastojinama se do sada nisu svi uzgojni radovi obavljali na vrijeme pa je potrebno hitno
pristupiti čišćenju.
     Prorjeđivanje mladih sastojina propisano je u svim odsjecima II dobnog razreda. U prošlom
polurazdoblju u tim odsjecima nisu vršena čišćenja niti prorede.
     Svi navedeni radovi smatraju se jednostavnom biološkom reprodukcijom, te predstavljaju obvezni
minimum šumskouzgojnih radova u gospodarskoj jedinici za slijedećih 10 godina.
     U gospodarskoj jedinici nisu propisani uzgojni radovi proreda na površini od 393,56 ha pretežno u
odsjecima zadnjeg dobnog razreda i u odsjecima smanjenog obrasta. U tim odsjecima vršit će se samo
sanitarna sječa suhih stabala.
Popis odsjeka u kojima nisu propisani uzgojni radovi proreda: 2b, 3a, 9a, 14a, 15b,c, 16b,17a,b, 20a, 24b, 33b,
39c, 40a, 49b,c, 51b, 54a,c, 55a, 62a, 63a,b, 64a, 66b,c,e, 67a, 69a,f, 72e, 75a,b,c, 76a, 78c, 82c,d, 83b, 86b,
90/2c i 95b.


                           50
      b ) Proširena biološka reprodukcija

                                                         Površina
                             VRSTA RADA
                                                          ha
                - priprema staništa                                 179,08
                - pošumljavanje sastojina oštećenih sušenjem i
                                                           116,74
                 propadanjem šuma
                - pošumljavanje čistina                                46,88
                - njega pomlatka                                   211,49
                - podizanje ograda radi zaštite od divljači                    18,03 km

    U okviru proširene biološke reprodukcije predviđeno je pošumljavanje čistina na površini od 46,88 ha i
sanacija na 116,74 ha.

                4. Utvrđivanje etata i obračun normaliteta s obrazloženjem

    Obračun normalne drvne zalihe za uređajne razrede rađen je prema Špirančevim prirasno prihodnim
tablicama "Radovi" broj 25/1975. god. izdanih od Šumarskog instituta Jastrebarsko. Kod obračuna stvarne
drvne zalihe po ha nije uračunata i površina I dobnog razreda.

                       Površina                          Srednja   Normalna    Normalni   % od
                    Oph.        Drvna zaliha     Prirast
                       bez I dob.                    Bonitet  starost   drvna zaliha   prirast  normalne
                    god.  ha     m3   m3/ha   m3   m3/ha       god.    m3    m3/ha  m3  m3/ha zalihe
1. Hrast lužnjak-sjemenske sast.     -   65,86   29463   447  593 9,00      I    127    39911   606  599 9,1   0,74
2. Hrast lužnjak            140  2200,64   637124   290 18194 8,27      I/II   70    864852   393 18265 8,3   0,74
3. Hrast lužnjak – obrast do 0,2     -   121,57    7879    65  186 1,53      I/II   104    62852   517 1167 9,6    0,13
4. Hrast lužnjak-obrast do 0,2 do 0,5   -   101,27   16647   164  478 4,72      I/II   88     47799   472  891 8,8   0,35
5. Hrast kitnjak            120   21,07    3131   149  170 8,07      I    55     6279   298  178 8,45   0,50
6. Poljskog jasena            80   868,57   262991   303 8521 9,81       I    65    297920   343 7174 8,26   0,88
7. Crna joha               60   96,89   11983   124  492 5,08      II   47     24319   251  746 7,7   0,49
Ukupno:                 120  3475,87   969218   279 28634 8,24      I/II   70    1343932   380 29021 8,35   0,73

      Iz gornje tabele vidljivo je odstupanje stvarne drvne zalihe po uređajnim razredima od normalne drvne
zalihe.
     Srednja starost svih sastojina gospodarske jedinice "Posavske šume Sunja" iznosi 70 godina, a
izražena je umnoškom površina svakog dobnog razreda s njegovom srednjom starošću i ukupan zbroj
podijeljen sa ukupno obraslom površinom gospodarske jedinice. Za tu srednju starost i bonitetni razred I/II
                                               3
prema Špirančevim prirasno prihodnim tablicama dobivamo normalnu drvnu zalihu od 380 m /ha. Stvarna drvna
          3
zaliha iznosi 279 m /ha, ne računajući sastojine I dobnog razreda. Prema tome bi prosječni obrast sastojina ove
gospodarske jedinice iznosio 279/380 = 0.73, a to pokazuje manjak drvne zalihe od 27 %. Godišnji tečajni
                     3     3
prirast u sastojinama iznosi 28634 m ili 8,24 m /ha, ne računajući sastojine I dobnog razreda. Primjenom
                                               3
prirasno prihodnih tabela kao naprijed, dobivamo da bi normalni prirast trebao iznositi 8,35 m /ha.
     Normalno stanje sastojina po površini za svaki dobni razred je 662,56 ha uzevši prosječnu ophodnju
dobivenu ponderiranjem po uređajnim razredima 116 ≈ 120 godina (N = 3975,34 / 6 = 662,56 ha).
Stanje površina u odnosu na normalnu površinu po dobnim razredima je slijedeće:

              DOBNI RAZRED     POVRŠINA     NORMALNA POVRŠINA ODSTUPANJE OD NORMALE
                                      ha
                  I       473,88          662,55               -188,67
                  II      647,28          662,55                -15,27
                 III      271,20          662,56               -391,36
                 IV       679,80          662,56                17,24
                 V       1044,47          662,56                381,91
                 VI<       858,71          662,56                196,15
                Ukupno:      3975,34          3975,34                 0

Iz ovog prikaza vidimo da je stanje dobnih razreda nepovoljno u odnosu na normalnu površinu.
                                      51
                     Obračun etata glavnog prihoda

    Visina etata glavnog prihoda ovisna je o stanju sastojina, zapravo o stanju najstarijeg dobnog razreda
propisanih ophodnji kao i ostalih smjernica gospodarenja. Ovom obnovljenom osnovom propisan je etat glavnog
prihoda za I/1 polurazdoblje, te orjentaciono za I/2 polurazdoblje i II razdoblje.
    Pri detaljnom određivanju etata po odsjecima uzeti su u obzir starost, obrast, kvaliteta i opće stanje
šume.
    Obračunati etat glavnog prihoda prikazan je za svaki odsjek u obrascu O-2, a po uređajnim razredima i
kumulativno za gospodarsku jedinicu na obrascu O-6.

                    OSNOVA SJEČA GLAVNOG PRIHODA
                I. Gospodarsko razdoblje 1999 – 2018
                                        IV. Gospodarsko razdoblje
                               I/2 Polurazdoblje
     Vrsta      I/1 Polurazdoblje 1999 - 2008                2019 - 2038
                                2009 - 2018
     drveta
                  Drvna 5 - god.
            Površina            Etat  Površina Etat     Površina    Etat
                  zaliha prirast
                        3             3             3
             ha         m         ha    m      ha      m
       1       2     3    4    5     6    7      8      9
    Lužnjak           66349   5750 72099         50103           119976
    P.jasen           27317   2452 29769         36986            61774
    Grab             5736    971  6707        2371             7797
    N.brijest           348    68   416       1127             2283
    OTB             1921    450  2371        1822             3271
    C. joha           1331    234  1565       12907             3020
    OMB              152    30   182         21             102
    Ukupno:     394,95 103154    9955 113109 389,71 105337         529,26   198223

                                     3
    Prosječni godišnji etat glavnog prihoda iznosi 113109 m , ili 11,7% cjelokupnog inventara drvne zalihe
gospodarske jedinice. U polurazdoblju sječe se 39% od godišnjeg tečajnog prirasta.

          Kontrola etata

    Obračun etata glavnog prihoda za I/1 polurazdoblje upoređen sa etatom dobivenim po formuli prof.
Klepca prikazuje slijedeća tabela:

                              Po formuli          I/1 polurazdoblje 1999 - 2008
                     Oph.                           Eg    10-god
       Uređajni razred                        Eg    Površina             7:4
                         Eg = (3,6 * V3 / u)*O             propisani   Eg
                                         3             3
                      god.               m      ha       m        %
           1           2       3         4     5     6       7    8
 1. Hrast lužnjak-sjemenske sast.      -       -         -     -     -      -    -
 2. Hrast lužnjak             140  3,6*334996/140*0.73     6374   183,24   65229     6523   102
 3. Hrast lužnjak – obrast do 0,2     100    3,6*7879/100*0.13      37   121,57    7879     788  2129
 4. Hrast lužnjak-obrast do 0,2 do 0,5  120   3,6*10447/120*0.35      110    -     -      -    -
 5. Hrast kitnjak             120       -         -     -     -      -    -
 6. Poljskog jasena            80   3,6*220058/80*0.88     8714    90,14   40001     4000    46
 7. Crna joha               60    3,6*11983/60*0,49     352    -     -      -    -
 Ukupno: G. J.              120    V3 =585363       15588   394,95  113109    11311    73

     Po formuli prof. Klepca za Eg = 3,6 * V3 / u, gdje je V3 drvna zaliha sastojina starijih od 2/3 ophodnje.
                                                      3
Godišnji etat glavnog prihoda obračunat po uređajnim razredima i reduciran s obrastom iznosi 15588 m što je
      3
za 4277 m prosječno godišnje više od stvarno propisanog etata glavnog prihoda.
Eg obračunat za gospodarsku jedinicu kao cjelinu, s prosječnom ophodnjom 120 godina, po formuli prof.Klepca
i reduciran s prosječnim obrastom gospodarske jedinice iznosi:
                       3
Eg = (3.6 * 585363/120) * 0.73 = 12819 m
                       3
što je više od propisanog etata za 1508 m prosječno godišnje.

                             52
     Etat glavnog prihoda u gospodarskoj jedinici propisan je u sastojinama koje su dosegle ophodnju ili će
tijekom polurazdoblja doseći ophodnju, pa je stvarni etat manji od mogućeg. Zbog nesrazmjera dobnih razreda
velika drvna zaliha ulazi u obračun sastojina starijih od 2/3 ophodnje.

         Obračun etata glavnog prihoda prema Jedinstvenoj općoj formuli prof. Križanca

Eg = K * Vx/u

gdje je:

 u - ophodnja
(x) - dobna granica za koju se računa etat
                2
Cx - 1 + 0.0053 * x - 1.0065 * x = faktor za određivanje dijela drvne zalihe iznad dobne granice (x)
Vx - dio od ukupne drvne zalihe, za koji će se uz dobnu granicu (X) računati etat glavnog prihoda
K - 2 / Cx - konstanta Opće formule
V - drvna zaliha gospodarske jedinice


                      u
                                 x       K    Vx    Eg   Propisani
      Uređajni razred        Oph.  V          Cx
                                 2/3      2/Cx  Cx*V   K*Vx/u  Eg- god.
                     god.
          1           2    3     4    5    6    7    8      9
 1. Hrast lužnjak-sjemenske sast.         29463   0,494   0,757  2,641  22316         -
 2. Hrast lužnjak             140  637124   0,494   0,757  2,641  482565   9102    6523
 3. Hrast lužnjak – obrast do 0,2     100   7879  0,087   0,993  2,014   7823    158     788
 4. Hrast lužnjak-obrast do 0,2 do 0,5   120  16647   0,233   0,946  2,113  15754    277    -
 5. Hrast kitnjak             120   3131  0,334   0,890  2,248   2786    52    -
 6. Poljskog jasena             80  262991   0,587   0,656  3,047  172614   6575    4000
 7. Crna joha                60  11983   0,327   0,894  2,237  10715    399    -
 Ukupno: G. J.                  969218                714573   16563   11311
 Ukupno: G.J.               120  969218   0,487   0,764  2,618  740442   16154   11311

                                                           3
Ako za (x) uzmemo 2/3 ophodnje dobivamo prema Jedinstvenoj općoj formuli etat glavnog prihoda 16563 m ,
                               3
reduciran s obrastom po uređajnim razredima, što je za 4152 m više od stvarno propisanog etata.

Ako za gospodarsku jedinicu uzmemo prosječnu ophodnju od u = 120 godina, a dobnu granicu za koju će se
                                     3
računati etat glavnog prihoda 2/3 ophodnje dobit ćemo Eg = 16154 m . Stvarno propisani etata glavnog prihoda
          3
manji je za 4843 m prosječno godišnje.
Zbog nesrazmjera dobnih razreda velika drvna zaliha ulazi u obračun sastojina starijih od 2/3 ophodnjem, ali
dozrelih sastojina je vrlo malo pa je i propisani etat manji od računski dobivenog etata.

    Prema članku 50. Pravilnika za jednodobne šume ustanovljeni etat redovnog glavnog prihoda obvezan
je po površini kod dovršnog sijeka i čiste sječe , a ± 15 % od utvrđenog etata po vrsti drveća kod pripravnog i
naplodnog sijeka u odsjeku.
    Nakon dovršne sječe i izvoza drvnih sortimenata potrebno je obaviti čepovanje oštećenog pomlatka, a
popunjavanje treba obaviti najkasnije treće godine iza sječe, ukoliko prirodno pomlađenje nije uspjelo na dijelu
površine u odsjeku. Popunjavanje vršiti samo na cjelovitim površinama neuspjelog pomlađenja iznad 2 ara.
                              53
         Prikaz razvoja razmjera dobnih razreda

Zahvat sječa u pojedine dobne razrede i postupno normaliziranje stanja dobnih razreda po površini obračunato
je i grafički prikazano za uređajne razrede 2. Hrasta lužnjaka iz sjemena oph.140 godina, 4. Poljskog jasena iz
sjemena oph. 80 godina i za gospodarsku jedinicu kao cjelinu oph. 120 godina.


    Uređajni razred – 2.Hrast lužnjak iz sjemena oph. 140 godina

    Normalna površina = 379,83

                               DOBNI RAZREDI
   Period           I    II    III    IV    V     VI     VII   Ukupno
          U
    od
   20 god.
         periodi   1 – 20  21 - 40  41 - 60  61 - 80 81 - 100  101-120   121-140
                                   ha
     I   Prije sječe   458,15  490,10   46,08   428,56   610,95  416,11   208,84  2658,79
   1999   Sječa                                 52,91   208,84   261,75
   2018   Poslije sječe  458,15  490,10   46,08   428,56   610,95  363,20    0,00  2397,04
    II   Prije sječe   261,75  458,15  490,10    46,08  428,56  610,95   363,20  2658,79
   2019   Sječa                                 46,54   363,20   409,74
   2038   Poslije sječe  261,75  458,15  490,10    46,08  428,56  564,41    0,00  2249,05
    III   Prije sječe   409,74  261,75  458,15   490,10    46,08  428,56   564,41  2658,79
   2039   Sječa                                      379,83   379,83
   2058   Poslije sječe  409,74  261,75  458,15    490,10  46,08  428,56   184,58  2278,96
    IV   Prije sječe   379,83  409,74  261,75    458,15  490,10   46,08   613,14  2658,79
   2059   Sječa                                      379,83   379,83
   2078   Poslije sječe  379,83  409,74  261,75    458,15  490,10   46,08   233,31  2278,96
    V    Prije sječe   379,83  379,83  409,74    261,75  458,15  490,10   279,39  2658,79
   2079   Sječa                                100,44   279,39   379,83
   2098   Poslije sječe  379,83  379,83  409,74    261,75  458,15  389,66    0,00  2278,96
    VI   Prije sječe   379,83  379,83  379,83    409,74  261,75  458,15   389,66  2658,79
   2099   Sječa                                      379,82   379,82
   2118   Poslije sječe  379,83  379,83  379,83    409,74  261,75  458,15    9,84  2278,97
    VII   Prije sječe   379,82  379,83  379,83    379,83  409,74  261,75   467,99  2658,79
   2119   Sječa                                      379,82   379,82
   2138   Poslije sječe  379,82  379,83  379,83    379,83  409,74  261,75   88,17  2278,97
     I   Prije sječe   379,82  379,82  379,83    379,83  379,83  409,74   349,92  2658,79
   2139   Sječa                                 29,91   349,92   379,83
   2158   Poslije sječe  379,82  379,82  379,83    379,83  379,83  379,83    0,00  2278,96
                              54
                    1999 - 2018
  700

  600
                                      sječa
  500
              normala                     poslije sječe
  400
ha 300

  200

  100

   0
     1-20


        21-40


            41-60


                   61-80


                        81-100


                             101-120


                                  121-<
                dobni razredi                   2019 - 2038
  700

  600
                                      sječa
  500
              normala                     poslije sječe
  400
ha 300

  200

  100

   0
     1-20


        21-40


            41-60


                   61-80


                        81-100


                             101-120


                                  121-<
                dobni razredi                    2059 - 2078
  700

  600
                                      sječa
  500
              normala                     poslije sječe
  400
ha 300

  200

  100

   0
     1-20


        21-40


            41-60


                   61-80


                        81-100


                             101-120


                                  121-<
                dobni razredi
                          55
                    2079 - 2098
   600

   500
                                       sječa
   400              normala
                                       poslije sječe

   300
ha
   200

   100

   0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                   121-<
                 dobni razredi
                    2099 - 2118
  500
  450        normala
  400
                                       sječa
  350
                                       poslije sječe
  300
  250
ha
  200
  150
  100
  50
   0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                   121-<
                 dobni razredi                    2119 - 2138
  500
  450        normala
  400
                                       sječa
  350
                                       poslije sječe
  300
  250
ha
  200
  150
  100
  50
   0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                   121-<
                 dobni razredi
                           56
                   2139 - 2158
  450
  400       normala

  350                                   sječa
  300                                   poslije sječe
  250
ha 200
  150
  100
  50
   0
     1-20


        21-40


            41-60


                   61-80


                        81-100


                             101-120


                                  121-<
                dobni razredi
                          57
6. Poljskog jasena oph. 80 godina

    N = 226,65 ha

                        DOBNI RAZREDI
    Period             I    II   III   IV   Ukupno
            U
     od
           periodi    1 - 20  21 - 40 41 - 60 61 - 80
    20 god.
                            ha
       I  Prije sječe     38,02  131,59 204,05  532,93   906,59
     1999  Sječa                     204,18   204,18
     2018  Poslije sječe   38,02   131,59 204,05  328,75   702,41
      II  Prije sječe    204,18   38,02 131,59   532,8  906,59
     2019  Sječa                     118,52   118,52
     2038  Poslije sječe   204,18   38,02 131,59  414,28   788,07
      III  Prije sječe    118,52   204,18  38,02 545,87   906,59
     2039  Sječa                     226,65   226,65
     2058  Poslije sječe   118,52   204,18  38,02 319,22   679,94
      IV   Prije sječe    226,65   118,52 204,18  357,24   906,59
     2059  Sječa                     226,65   226,65
     2078  Poslije sječe   226,65   118,52 204,18  130,59   679,94
       I  Prije sječe    226,65   226,65 118,52  334,77   906,59
     2079  Sječa                     226,65   226,65
     2098  Poslije sječe   226,65   226,65 118,52  108,12   679,94
                       58
                     1999 - 2018
   600

   500
                                        sječa
   400                                    poslije sječe

   300
ha                                  normala
   200

   100

    0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                    121-<
                 dobni razredi
                     2019 - 2038
   600

   500
                                        sječa
   400                                    poslije sječe

   300
ha                                  normala
   200

   100

    0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                    121-<
                 dobni razredi
                    2039 - 2058
   600

   500
                                        sječa
   400                                    poslije sječe

   300                               normala
ha
   200

   100

   0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                    121-<
                 dobni razredi


                           59
                    2059 - 2078
   400
   350
   300                                   sječa
   250                          normala      poslije sječe

   200
ha
   150
   100
   50
   0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                   121-<
                 dobni razredi
                    2079 - 2098
   400
   350
   300                                   sječa
   250                          normala      poslije sječe

   200
ha
   150
   100
   50
   0
      1-20


         21-40


             41-60


                    61-80


                         81-100


                              101-120


                                   121-<
                 dobni razredi
                           60
Gospodarska jedinica “Posavske šume-Sunja”

    Za gospodarsku jedinicu “Posavske šume-Sunja” prosječna ophodnja dobivena ponderiranjem po
uređajnim razredima je 116 ≈ 120 godina, pa je normalna površina dobnog razreda 3975,34 : 6 = 662,56 ha.


                              DOBNI RAZREDI
     Period           I    II    III   IV    V     VI
            U
      od                                        Ukupno
     20 god.
           periodi   1 – 20  21 - 40  41 - 60 61 - 80 81 - 100  101- <
                                  ha
       I   Prije sječe   499,47  621,69  271,20 679,80  1044,47   858,71  3975,34
     1999   Sječa                     41,01  314,00  429,65   784,66
     2018   Poslije sječe  499,47  621,69  271,20 638,79   730,47  429,06  3190,68
      II   Prije sječe   784,66  499,47  621,69 271,20   638,79  1159,53  3975,34
     2019   Sječa                              529,26   529,26
     2038   Poslije sječe  784,66  499,47  621,69  271,20  638,79  630,27  3446,08
      III   Prije sječe   529,26  784,66  499,47  621,69  271,20  1269,06  3975,34
     2039   Sječa                              662,56   662,56
     2058   Poslije sječe  529,26  784,66  499,47  621,69  271,20  606,50  3312,78
      IV   Prije sječe   662,56  529,26  784,66  499,47  621,69  877,70  3975,34
     2059   Sječa                              662,56   662,56
     2078   Poslije sječe  662,56  529,26  784,66  499,47  621,69  215,14  3312,78
      V    Prije sječe   662,56  662,56  529,26  784,66  499,47  836,83  3975,34
     2079   Sječa                              662,55   662,55
     2098   Poslije sječe  662,56  662,56  529,26  784,66  499,47  174,28  3312,79
      VI   Prije sječe   662,55  662,56  662,56  529,26  784,66  673,75  3975,34
     2099   Sječa                              662,55   662,55
     2118   Poslije sječe  662,55  662,56  662,56  529,26  784,66   11,20  3312,79
       I   Prije sječe   662,55  662,55  662,56  662,56  529,26  795,86  3975,34
     2119   Sječa                              662,56   662,56
     2138   Poslije sječe  662,55  662,55  662,56  662,56  529,26  133,30  3312,78
                            61
                      1999 - 2018
   1200

   1000
                                         sječa
   800      normala                            poslije sječe

   600
ha
   400

   200

    0
      1-20


           21-40


               41-60


                      61-80


                           81-100


                                101-120


                                     121-<
                   dobni razredi
                      2019 - 2038
   1400

   1200
                                         sječa
   1000
                                         poslije sječe
   800           normala

ha  600

   400

   200

    0
      1-20


           21-40


               41-60


                      61-80


                           81-100


                                101-120


                                     121-<
                   dobni razredi
                      2039 - 2058
   1400

   1200
                                         sječa
   1000
                                         poslije sječe
   800           normala

ha  600

   400

   200

    0
      1-20


           21-40


               41-60


                      61-80


                           81-100


                                101-120


                                     121-<
                   dobni razredi


                            62
                       2059 - 2078
  1000
  900
  800
                       normala                sječa
  700
                                          poslije sječe
  600
  500
ha
  400
  300
  200
  100
   0
      1-20


            21-40


                41-60


                       61-80


                            81-100


                                 101-120


                                      121-<
                    dobni razredi
                       2079 - 2098
  900
  800
  700      normala
                                          sječa
  600                                       poslije sječe
  500
ha 400
  300
  200
  100
   0
     1-20


           21-40


                41-60


                      61-80


                            81-100


                                 101-120


                                      121-<
                    dobni razredi
                       2099 - 2118
  900
  800
  700      normala
                                          sječa
  600                                       poslije sječe
  500
ha 400
  300
  200
  100
   0
     1-20


           21-40


                41-60


                      61-80


                            81-100


                                 101-120


                                      121-<
                    dobni razredi
                              63
                     2119 - 2138
  900
  800
  700     normala
                                       sječa
  600                                    poslije sječe
  500
ha 400
  300
  200
  100
   0
     1-20


          21-40


              41-60


                    61-80


                          81-100


                              101-120


                                   121-<
                  dobni razredi
                           64
                      Obračun etata prethodnog prihoda

     Etat prethodnog prihoda za I/1 polurazdoblje obračunat je po odsjecima na osnovu strukture sastojina,
starosti, omjera smjese i cilja gospodarenja, a bit će realiziran u svim odsjecima iznad I dobnog razreda, a u
kojima se ne vrši oplodna sječa u ovom plurazdoblju, ili u kojima je smanjen obrast.
Etat prethodnog prihoda za I/2 polurazdoblje i II razdoblje određen je orjentaciono po uređajnim razredima.

    Obračunati etat prethodnog prihoda prikazan je za svaki odsjek u obrascu O-2, a po uređajnim
razredima i kumulativno za gospodarsku jedinicu na obrascu O-7.
    U narednoj tabeli prikazan je sumar etata prethodnog prihoda za gospodarsku jedinicu po vrstama
drveća i površinama na kojima će se taj prihod realizirati za I/1, I/2 polurazdoblje i II razdoblje.

                    OSNOVA SJEČA PRETHODNOG PRIHODA
                  I. Gospodarsko razdoblje 1999. - 2018.
                                            II. Gospodarsko razdoblje
                                   I/2 Polurazdoblje    2019. – 2038.
   Vrsta        I/1 Polurazdoblje 1999. - 2008.
                                    2009. - 2018.
   drveta
                 Drvna   10 - god.
          Površina                 Etat    Površina    Etat     Površina      Etat
                 zaliha   prirast
                          3                    3                3
           ha            m             ha      m       ha        m
     1       2      3      4      5       6      7        8        9
  Lužnjak             380014    108020    19534           19387                40748
  Kitnjak              677     250     30             44                 103
  Bukva               1026     520     80             117                 273
  P.jasen             286734    90320    23713           20816                40854
  Grab               16129     6740     836             634                1337
  N.brijest            10880     5310    1132             898                1777
  OTB               13491     5860    1196             988                1951
  C. joha             28400    15130    3493            2416                5956
  D.topole             3908     2230     636             509                1006
  OMB                 0      0                    0                  0
  Ukupno:      2621,50    741259    234380    50650    2130,94    45809      4935,74       94005

     Etat prethodnog prihoda planiran je na površini 2621,50 ha. Ukupna drvna zaliha na toj prorednoj
             3                3
površini iznosi 741259 m , a 10-godišnji prirast 234380 m . Sječiva drvna masa koja će se realizirati u slijedećih
              3    3
10 godina iznosi 50650 m ili 19 m /ha proredne površine. Intenzitet proreda iznosi 6,8 % od prorednog fonda ili
21,6 % od prorednog tečajnog prirasta.
     Etat proreda obvezan je po površini s mogućnošću odstupanja u pojedinim odsjecima po sječivoj masi,
od II dobnog razreda do 2/3 ophodnje ± 20 %, a iznad 2/3 ophodnje do oplodne sječe ± 15 % od ustanovljenog
etata po vrsti drveća.
     Ustanovljeni etat prorede nije obvezan po sječivoj masi u II dobnom razredu, već samo po površini.

         Kontrola etata

    Slijedeća tabela pokazuje uporedbu etata prethodnog prihoda propisanog ovom obnovljenom osnovom
gospodarenja i etata koji dobivamo po formuli prof. Klepca.

      Em = M ( 1 - 1/1,0pl ) * 1/q

                      Po formuli             Propis Osnove za I/1 polurazdoblje 1999 - 2008
                                Em        Masa za 10 god.       Em      Intezitet
    Uređajni razred                         Površina
              Em = M ( 1 - 1/1.0 pl ) * 1/q 10-god. po ha      proredu prirast 10 god. po ha god. sječe
                                m3     ha            m3            %
        1            2          3   4   5     6    7     8    9   10   11
 2.Hrast lužnjak iz sjemena 530160*(1-0,7565)*1/3,5     36884 20   1847,15 530160 160500     33057 18 3306 6,24
 5. Hrast kitnjak      3131*(1-0,5893)*1/4        321 15   21,07   3131   1700    240 11     24 7,67
 6.Poljski jasen      201699*(1-0,7270)*1/3      18355 26   700,58 201699   69750   16784 24 1678 8,32
 7.Crna joha iz panja    6269*(1-0,6685)*1/4        520 10   52,70   6269   2430    569 11     57 9,08
 Ukupno:                    741259   56080 21   2621,50 741259 234380     50650 19 5065 6,83
 Ukupno G.J.        741259*(1-0,7484)*1/3,5     53286 20   2621,50 741259 234380     50650 19 5065 6,83                                65
    U tabelarnom prilogu vidimo da je propisani godišnji etat prethodnog prihoda po uređajnim razredima
       3
manji za 54 m ili za 1% od računski dobivenog etata po formuli prof. Klepca, faktor realizacije korigiran je s
prosječnim obrastom po uređajnim razredima u gospodarskoj jedinici.

    Upoređenje prosječnog godišnjeg etata prethodnog prihoda s etatom dobivenim po formuli prof. Klepca
                          3
za gospodarsku jedinicu kao cjelinu Em = 5329 m , pokazuje manje odstupanje nego sumar po uređajnim
                                             3
razredima. Odnosno propisani prosječni godišnji etat prethodnog prihoda manji je za 264 m ili 5% od računski
dobivenog etata prethodnog prihoda.

    Intenzitet prorjeđivanja iznosi 6,83%.


        5. Zaštita šuma


    1. Propisi o zaštiti šuma

Zaštita šuma provodi se na temelju zakonskih propisa :

     -Zakon o šumama Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj: 52/1990. - pročišćeni tekst 9/91, 61/91,
26/93, 76/93).
-Pravilnik o uređivanju šuma ((“Narodne novine” broj: 11/1997.) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
uređivanju šuma (“Narodne novine” broj: 121/1997.)
- Pravilnik o šumskom redu (“Narodne novine” broj: 6/1991.)
- Pravilnik o sporednim šumskim proizvodima (interni "Hrvatske šume" od 27.05.1994.)
- Zakon o zaštiti bilja (“Narodne novine” broj: 11/1994.)
- Zakon o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijal (“Narodne novine” broj: 11/1990, 23/90, 28/92.)
- Zakon o zašiti šuma od požara (Narodne novine broj: 58/1993.)
- Pravilnik o zaštiti šuma od požara (interni "Hrvatske šume" od 11.05.1995.)
- Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu (“Narodne novine” broj:
41/1990.)
- Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj: 82/94.)
- Zakon o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj: 30/94, 72/94.)


    2. Mjere zaštite i čuvanja šuma

    Neposredno čuvanje šuma od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji vrši
Uprava šuma Sisak putem šumarije Sunja koja organizira čuvanje šuma.
    Čuvar šuma je stručni radnik u šumarstvu sa položenim IV stupnjem obrazovanja koji ispunjava sve
ostale uvjete koji su propisani Zakonom.
    Zadaci i način obavljanja dužnosti čuvanja šuma propisani su Pravilnikom.
    U cilju zaštite šuma od protupravnog prisvajanja mora se posebna pažnja posvetiti redovnom i urednom
održavanju vanjske međe posjeda.

                         Površina    Materijal    Jedinica mjere
    Odjel/odsjek     Vrsta rada
                          ha       Vrsta       Količina
        1          2        3        4          5
      1 – 105 i
              Čuvanje šuma     4840,71             čuvar šuma – 2
     123 – 128


    3. Mjere zaštite šuma od požara

    Uprava šuma putem šumarije dužna je organizirati i kontinuirano provoditi mjere u cilju nastajanja,
otkrivanja, širenja, sprečavanja i gašenja požara. Šumarija je dužna provoditi preventivne mjere a to su :
organizacija opažačke i dojavne službe, uspostava šumskog reda nakon sječa, održavanje i čišćenje
protupožarnih prosjeka, organiziranje protupožarnih odjeljenja sa svom potrebnom opremom i alatom, postaviti
znakove zabrane loženja vatre.
    Opažačka služba je stalna tokom cijele godine, ali se ne obavlja kao samostalan radni zadatak već kao
dio redovitih poslova čuvanja šuma. Posebne mjere zaštite šuma od požara ovim elaboratom nisu predviđene,

                           66
jer ne postoji posebna opasnost od požara s obzirom na sastojinske prilike. Kako je mala ugroženost ovih šuma
od požara nije planirana izgradnja i uređenje mreže protupožarnih puteva, niti izgradnja osmatračnica, ali je
potrebno redovno čišćenje i održavanje prosjeka.

    Za sve sastojine ove gospodarske jedinice izvršeno je stupnjevanje ugroženosti šuma od požara
propisanom Metodologijom.

    I kategorija ugroženosti      veoma velika ugroženost   >480 bodova       -
    II "   "             velika ugroženost      381-480 bod.       -
    III "  "             srednja ugroženost      281-380 bod.     203,68
    IV "    "            mala ugroženost        do-280 bod.     4637,38
    Ukupno G.J.                                      4840,71

Popis šuma ugroženih od požara po odsjecima nalazi se u prilogu Osnove.
    Šumarija se mora pridržavati Pravilnika o protupožarnoj zaštiti i Pravilnika o tehničkim mjerama zaštite
šuma od požara.
    U proljetnim i ljetnim mjesecima na ugroženim mjestima moraju se organizirati dežurstva od 0-24 sata.
    Alat za gašenje požara (10 čeličnih metli, 10 sjekira, 5 lopata, 5 motika, 1 motorna pila i sanitetski
materijal nalaze se u spremištu šumarije Sunja, a ključ se nalazi kod i upravitelja.


                            Površina       Materijal       Jedinica mjere
     Odjel/odsjek      Vrsta rada
                             ha          Vrsta          Količina
        1           2          3           4             5
                                     Terensko vozilo sa
      1 – 105 i    Motrilačko dojavna                          Opažačko mjesto:
                                     alatom za gašenje
      123 – 128        služba        4840,71                 60 dana godišnje
                                       požara
      1 – 105 i    Protupožarni znaci
                                        Znak         10 komada
      123 – 128      upozorenja        4840,71


    4. Zaštita šuma od divljači i stoke

     Podizanje novih ograda radi zaštite šuma od divljači planirano je u svim odsjecima uređajnog razreda
hrasta lužnjaka u kojima je planirana oplpdna sječa i u odsjecima koji će se obnavljati sanacijom, te u odsjecima
gdje je propisano pošumljavanje kao proširena biološka reprodukcija. Dužina propisanih ograda koje treba
izgraditi u ovom polurazdoblju iznosi 23,23 km. Radi zaštite šuma od divljači planira se održavanje brojnog
stanja divljači, dozvoljene za uzgoj u ovoj gospodarskoj jedinici, prema normativima, i to u broju u kojem neće
nanositi veće štete i ugrožavati sastojine.
     U gospodarskoj jedinici zabranjeno je pašarenje i žirenje.


    5. Suzbijanje biljnih bolesti i štetnika

     Zaštiti šuma od biljnoh bolesti treba posvetiti punu pažnju, pojavu bolesti i štetnika treba na vrijeme
suzbiti da ne dođe do većih kalamiteta. Najbolje mjere zaštite su uzgoj mješovitih sastojina, koje se osnivaju
prirodnim putem, a ukoliko ne uspije prirodno podizanje novih sastojina upotrijebiti kvalitetan i zdrav sadni
materijal, te vrste kojima odgovara stanište. Njegu sastojina vršiti pravovremeno, iz sastojina uklanjati stabla
koja bi predstavljala izvor zaraze. Podržavanje šumskog reda nadasve je važno, jer se time sprečavaju često
prave katastrofe koje mogu nastati, kada nastanu vremenske prilike povoljne za razvoj štetnika. Da bi se na
vrijeme prišlo suzbijanju štetnika važno je postaviti ispravnu dijagnozu i što sigurniju prognozu na osnovu
podataka opažačke službe.
     U skladu sa Zakonom o zaštiti bilja potrebno je u proljeće i jesen vršiti pregled stanja sastojina po zarazi
biljnim bolestima i pojavi štetnika i zapisnik o zarazi preda upravitelju šumarije.
     U ovim šumama kod hrasta najveće štete izaziva gubar (Lymantria dispar R), zlatokraj ili žutotrba
(Euproctis chrysorhea L), mrazovci (Geometridae-grbice), hrastovi savijači (Tortricidae - savijači ), hrastov
četnjak (Thaumatopoea processionea L) i pepelnica (Microsphera alphitoides). Poljski jasen najviše oštećuje
jasenova pipa (Stereonychus fraxini), a brijest je uništen od holandske bolesti (Ophiostoma ulmi).
                             67
     U slučaju zaraze većih razmjera štetnicima ili bolestima mora se pristupiti efikasnom suzbijenju štetnika
i bolesti odgovarajućim sredstvima. Prije donošenja odluke o primjeni kurative moraju se sagledati posljedice
napada štetnika napose :
     - količina drvne mase za koju se predpostavlja da će se osušiti
     - smanjenje obrasta, zakorovljenost, nepošumljavanje, prijevremena sječa
     - gubitak prirasta
     - izostanak uroda sjemena
     - troškovi primjene kurative
Da bi se opasnost od biljnih bolesti i štetnika umanjila potrebno je posvetiti pažnju zaštiti šuma prvenstveno
preventivnim uzgojnim zahvatima od kojih posebno ističemo :
     - izbjegavati osnivanje monokultura na većim površinama,
     - u čiste sastojine unašati odgovarajuće autohtone vrste,
     - prilikom nabave šumskog sjemena i sadnog materijala obratiti pažnju na podatke o provinenciji
sjemena i sadnog materijala, zdravstvenom stanju kao i o kvaliteti sadnica,
     - podizati i proširivati sastojine od autohtonih vrsta u njihovom arealu.
     - u šumama podržavati razno bilje i grmlje jer kao takovo pogoduje razvoju i množenju mnogih ptica i
grabežljivih insekata koji uništavaju šumske štetnike.

   Odjel/oodsje                     Površina      Materijal     Jedinica mjere
                 Vrsta rada
      k                        ha        Vrsta        Količina
      1             2           3         4           5
            Dijagnostičko-prognostička
    1 – 105 i
            služba od biljnih bolesti i     4840,71      80 DANA      Dipl. inž. šum.-2
    123 – 128
            štetnika
            Zaštita šuma od hrastove                fungicid        245lit
                                408,48
            pepelnice                    dodatno zašt. sredstvo    204 lit.
            Zaštita šuma od sitnih glodara
            Postavljanje mreže plastičnih             rodenticid       1696 kg
                                339,21
            cijevi promjera 5cm, dužine             plastične cijevi     10176m
            30cm i u njih staviti Rodenticid
            Zaštita od jasenove pipe      198,18       insekticid       119 lit.
            Aviotretiranje ranih štetnika    1500,00

        6. Šumske prometnice

    Otvorenost ove gospodarske jedinice iznosi 29,800/4840,71 = 6,16 km/1000 ha. Radi izvlačenja drvne
mase iz sastojina u ovom polurazdoblju planira se izgradnja 2,50 km novih cesta, a postojeće prometnice
potrebno je redovno održavati.

Planirane prometnice

1. Riboštak do odjela 34 – 1,50 km
2. Ljeskovača - odjel 70/69 – 1,00 km

Popis prometnica koje ulaze u obračun otvorenosti šuma.
                                       Javne     Šumske
               Naziv prometnice                ceste     ceste
                                        m       m
  EVIN BUDŽAK – od 13/53 odj. do 6/9                            4300
  ILINA GREDA-TURIJA – od odj. 14/52 do 44a                        3300
  ILINA GREDA asfalt - od odj. 60/2a,b do 13/1               3400       -
  ILINA GREDA - od odj. 61; 90/2 do 74                           6500
  ILINA GREDA lijevi odvojak - od odj. 67/68 do 44a                    1600
  ČAĐAVSKI BOK – RIBOŠTAK od odj. 73/74 do 29                       2700
  ZELENIK od odj. 84/85 do 122/123                             1700
  ZELENIK – desni odvojak od odj. 85/95 do odj. 92/93                   1500
  ŠAŠ – POSAVSKE ŠUME                                   4700
  Sveukupno:                                3400     26300
                             68
           7. Gospodarenje faunom

U šumama i na šumskom zemljištu obitava, živi i razmnožava se velik broj životinjskih vrsta. Većina životinja
koje obitavaju stalno ili povremeno u šumama i na šumskom zemljištu zaštićene su različitim međumarodnim
konvencijama.
     Faunom će se gospodariti primjenom Zakona o zaštiti prirode, Zakona o šumama, Zakona o zaštiti
okoliša, Zakona o vodama, Zakona o lovu, Zakona i propisa o rudarstvu, te podzakonskim aktima donešenim
temeljem istih zakona i raznima drugim propisima, šumskogospodarske osnove područja i ove osnove
gospodarenja.


           8. Lovno gospodarenje

    Provedbom Zakona o lovu (“Narodne novine” broj: 10/94.) na području gospodarske jedinice formirano
je jedno državno lovište.
    Državno lovište III/28 "Posavske šume" - neraspoređeno, povjereno na čuvanje J. P. “Hrvatske šume”
p.o. Zagreb.
    U gospodarskoj jedinici obitava slijedeća krupana divljač:
    - jelen obični (Cervus elaphus L.)
    - jelen lopatar (Dama dama L.)
    - divlja svinja (Sus scrofa L.)
    - srna (Capreolus capreolus L.)

U gospodarskoj jedinici jelen obični i jele lopatar nisu autohtone vrste divljači, već su unešene u gatere i poslije
povećanja brojnog stanja ispuštene u otvoreni dio lovišta. Jelen obični unešen je 1954. godina, a jelen lopatar
1956. godine sa Brijuna. Nakon rata brojno stanje jelena lopatara u gospodarskoj jedinici je jako reducirano tako
da pojedinačni primjerci ne utiču bitno na lovno gospodarenje.

    Po izvršenom bonitiranju lovišta, binitet za jelene je I, za divlju svinju i srnu III.
    Za I bonitetni razred, normativ za jelena običnog osnovni matični fond je 1.6 grla na 100ha LPP. Omjer
spolova 1:1, koeficijent prirasta je 0,6 na broj rasplodnih košuta.
    Za obračun lovno produktivne površine za jelena običnog uzima se obraslo i nebraslo šumsko zemljište
umanjeno za površine prvog i zadnjeg dobnog razreda. Šume i šumsko zemljište u većim kompleksima
obračunavaju se u rasponu od 40 do 80%.

              šumsko zemljište                  raspoloživa                broj    grla
                            I dobni  zadnji           izračunata                   matični
                                        površina za           bonitet  na
 Vrsta divlači  obraslo   neobraslo    ukupno  razred  dobni           površina   %                 fond
                                        obračun                  100/ha
                              ha                                     kom
 jelen obični   3975       732    4707   500    836      3371     2360   70   I      1,6       38


     Za III bonitetni razred normativ za srneću divljač iznosi 4 grla na 100ha LPP. Omjer spolova 1:1, a
koeficijent prirasta je 0,7 na broj rasplodnih srna.
     Za obračun lovno produktivne površine za srnu običnu uzima se obraslo i nebraslo šumsko zemljište
umanjeno za površine prvog i zadnjeg dobnog razreda. Šume i šumsko zemljište obračunavaju se u rasponu od
20 do 100%.

         šumsko zemljište                       raspoloživa                broj    grla
                            I dobni  zadnji           izračunata                   matični
                                        površina za           bonitet  na
 Vrsta divlači  obraslo   neobraslo    ukupno  razred  dobni           površina   %                 fond
                                        obračun                  100/ha
                              ha                                     kom
 srna obična    3975       732    4707   500    836      3371     2023   60   III      4       81


    Za normativ za svinju divlju iznosi 2 grla na 100ha LPP. Omjer spolova 1:1, a koeficijent prirasta je 1,8
na krmače starije od 1 godine.
    Za obračun lovno produktivne površine za svinju divlju uzima se obraslo i nebraslo šumsko zemljište
umanjeno za površine zadnjeg dobnog razreda. Šume i šumsko zemljište obračunavaju se u rasponu od 20 do
80%.
                                     69
         šumsko zemljište                     raspoloživa                broj    grla
                           I dobni  zadnji           izračunata                   matični
                                      površina za           bonitet  na
 Vrsta divlači  obraslo   neobraslo   ukupno  razred  dobni           površina   %                 fond
                                      obračun                  100/ha
                            ha                                     kom
 svinja divlja   3975       732   4707        836      3871     2323   60          2       46


     Za sitnu divljač pretežni dio lovnoproduktivnih površina čine poljoprivredna zemljišta, ovom divljači će se
gospodariti prema odredbama lovnogospodarske Osnove.
     Lovozakupnik koji gospodari lovištem dužan je pridržavati se Zakona o lovu, Pravilnika o lovu, Zakona
o šumama, te voditi brigu o svim vrstama divljači. Odnosno potrebno je voditi računa o biološkoj ravnoteži i
prema tome prilagoditi gospodarenje lovištem. Održavati normalno brojno stanje i normalni OMF kako ne bi
dolazilo do šteta od divljači na šumi.
Lovnogospodarski objekti ne smiju se podizati u sastojinama ili blizini sastojina I dobnog razreda niti u
sastojinama u fazi obnove, ali se u tim sastojinama preporučuje podizanje visokih i niskih zaklonica, visokih
čeka, lovki i slično. Odstrel divljači treba realizirati prvenstveno u tim sastojinama, naročito srneće divljači.
     Podizanje svih lovnih objekata mora biti odobreno od strane šumarije.
     Lovnogospodarska Osnova, mora biti usklađena s osnovom gospodarenja za gospodarsku jedinicu
"Posavske šume-Sunja”.


           9. Iskorištavanje sporednih šumskih proizvoda

    U ovoj gospodarskoj jedinici korištenje sporednim šumskim proizvodima regulirano je Zakonom o
šumama čl. 44, 45, “Narodne novine” 52/90. i Pravilnikom o sporednim šumskim proizvodima (interni od 27.
svibnja 1994. “Hrvatske šume” p.o. Zagreb).


                      V. Vrijeme sječe i izvlačenja iz šume
      Osnovom gospodarenja propisuje se vrijeme sječe, izrade i izvoza drvnih sortimenata kako slijedi :

     1. - u šumama koje se prirodno obnavljaju (oplodnom sječom) sječa se obavlja u doba mirovanja
vegetacije. Svi sijekovi oplodne sječe (pripravni, naplodni, dovršni) vrše se u zimskom periodu koji traje od 01.
10. tekuće godine do 31.03. iduće godine. Izvoz drvnih sortimenata iz šume do pomoćnog stovarišta izvršiti do
15. 04. tekuće godine i uspostaviti šumski red;
     2. - u sastojinama u kojima se provode prorede zabranjuje se sječa u vremenu od 15. 04. do 15. 06. tj.
u prva dva mjeseca od početka vegetacije;
     3. - u sastojinama gdje se provodi čista sječa i obnova iz panja zabranjuje se sječa u vremenu od 15.
04. do 15. 09. tekuće godine;
     4. - U sastojinama koje se obnavljaju umjetno (sadnjom sadnica) čista sječa može se vršiti tijekom cijele
godine, ukoliko na tim površinama nema pomlatka i ako nije štetno za izrađene sortimente;
     5. - resurekcija degradiranih sastojina može se vršiti samo u doba mirovanja vegetacije;
     6. - priprema tla, njega pomlatka, mladika i čišćenje vrši se u pravilu za vrijeme vegetacije;
     7. - izvoz odnosno iznošenje drvnih sortimenata iz šume, kod čišćenja i prorede vrši se u tijekom cijele
godine;
     8. - zbog zaštite tla i pomlatka zabranjuje se probijanje nepotrebnih vlaka u svim smjerovima, već se
treba ograničiti na najnužnije i na terenu obilježene.


              VI. Usklađenost Osnove s prostornim planom županije
      Prostorni plan županije nije još donešen, pa ne postoji mogućnost usklađenja.
                                    70
                       Zaključne odredbe

        Vođenje evidencije

 Šumarija je obvezna voditi evidenciju o izvršenim radovima predviđenim osnovom. Podaci se upisuju u
evidencije do 01. ožujka za proteklu godinu.
     Podaci o izvršenju glavnog i prethodnog prihoda evidentiraju se po površinama i drvnoj zalihi iz
manuala doznaka. Podaci za površinu prikazuju se kod prvog redovnog zahvata, a posječena drvna zaliha po
godinama.
     Podaci o izvršenim šumskouzgojnim radovima i zaštiti šuma obuhvaćaju obim radova i količinu
utrošenog materijala. Za šumsko sjeme i sadni materijal potrebna je naznaka provenijencije.
     Konačno preuzimanje i obračun šumskouzgojnih radova temelji se na ovjeri kakvoće i količine od strane
upravitelja šumarije i nakon toga se evidentiraju. Šumskouzgojni radovi, radovi na zaštiti šuma, sječi i izradi
evidentiraju se po odjelima i odsjecima, a površina se iskazuje samo kod prvog zahvata. Višekratni radovi na
istoj površini evidentiraju se posebice.
     Šumskouzgojni radovi i radovi na zaštiti šuma koji su izvršeni u odjelu, odnosno odsjeku, a nisu utvrđeni
osnovom, evidentiraju se kao nepredviđeni.
     Podaci o izvršenju etata, čišćenju i njezi, popunjavanju i pošumljavanju, označuju se na kartama iz
članka 63. Pravilnika tako da se za svaki odjel, odnosno odsjek upisuje godina sječe, vrsta prihoda, posječena
zaliha te godina izvršenog uzgojnog zahvata i površina.
     Na kraju svake godine po isteku polurazdoblja izrađuje se rekapitulacija evidentiranih podataka za
gospodarsku jedinicu.

    Manuali doznake čuvaju se do slijedeće revizije - obnove Osnove gospodarenja i potom trajno
pohranjuju.


        Šumska kronika

    U šumsku kroniku unose se kronološkim redom oni podaci koji koji nisu obuhvaćeni evidencijama, a
odnose se na gospodarenje šumama i šumskim zemljištima gospodarske jedinice.
Šumska kronika vodi se po godinama u posebnoj knjizi. U šumsku kroniku unose se podaci o:
    1. štetnom utjecaju važnijih elementarnih nepogoda (štete prouzročene vjetrom, mrazom, snijegom,
tučom, sušom, poplavom, štetočinjama bilja, divljači, životinjama i sl.), kao i štetama koje je prouzročio čovjek;
    2. urodu šumskog sjemena s naznakom vrste drveća i intenziteta uroda;
    3. promjeni granice gospodarske jedinice;
    4. fauni i lovu (opće stanje, napredovanje ili opadanje broja divljači, osobito rijetkih životinjskih vrsta i
sl.);
    5. čuvarskoj službi;
    6. šumskim štetama;
    7. načinu sječe i izrade, izvlačenju i izvozu drvnih sortimenata;
    8. pokusima za znanstvena istraživanja;
    9. korištenju neobraslog proizvodnog zemljišta;
   10. poplavama, bujicama, izgradnji cesta i vlaka, kanala, nasipa i dr.


        Trajanje Osnove gospodarenja

     Odredbe Osnove gospodarenja u pogledu osnovnih smjernica gospodarenja važe neograničeno.
     Ograničenu važnost imaju samo opća osnova sječa, proreda i osnova šumskouzgojnih radova koje
vrijede 10 godina, tj. od 01.01.1999. godine do 31.12.2008. godine.

        Obnova Osnove gospodarenja

    Reviziju Osnove gospodarenja treba izvršiti u 2009-oj godini, tj. u zadnjoj godini važenja obnovljene
Osnove gospodarenja.
                             71
     Ukoliko bi se u toku provedbe ove Osnove gospodarenja izmijenile okolnosti na kojima se zasniva ova
Osnova gospodarenja obavlja se izvanredna revizija pod uvjetima propisanim Zakonom o šumama i
Pravilnikom.
     Izvanredna revizija Osnove gospodarenja obavlja se ako je u gospodarenju ustanovljeno odstupanje od
odredaba u odnosu na propise Osnove gospodarenja, čl. 75 Pravilnika (“Narodne novine” broj 11/97.).
Obračun postotaka za postupak izvanredne revizije obavlja se računski na temelju postojećih evidencija.
Taksacijska izmjera se obavlja, ako se podaci ne mogu dobiti računskim putem ( čl. 75 Pravilnika ).
     Izvanredna revizija se ne provodi, ako u pojedinim odjelima odnosno odsjecima dođe do odstupanja od
propisanih smjernica gospodarenja prema čl. 77 Pravilnika.
U Sisku, prosinac 1998.


Samostalni taksator       Rukovoditelj Odjela za uređivanje šuma      Upravitelj
                   Uprave šuma Sisak            Uprave šuma Sisak

Ruža Šobačić,dipl.ing.šum.       Tihomir Pejnović,dipl.ing.šum.    Zvonko Rožić,dipl.ing.šum.
                           72

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:3/18/2012
language:Croatian
pages:72