UREDBA OU NUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

Document Sample
UREDBA OU NUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA Powered By Docstoc
					  UREDBA O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA
          FINANCIJA

 (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 43/05, 114/05, 14/06, 138/06,
              127/07, 14/08, 27/08 i 29/09)


                 I. OPĆE ODREDBE

                    Članak 1.
Ovom se Uredbom određuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija (dalje u
tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih
unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj
državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga
Ministarstva.

         II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

                    Članak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se:
1. Kabinet ministra
2. Samostalni odjel za odnose s javnošću i informiranje
3. Samostalna služba za unutarnju reviziju
3.a Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara
4. Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole
5. Tajništvo Ministarstva
6. Zavod za makroekonomske analize i planiranje
7. Državna riznica
8. Uprava za gospodarstvo
9. Uprava za financijski sustav
10. Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose
11. Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole
12. Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak
13. Samostalna služba za informacijski sustav
14. Samostalna služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza

                   Članak 3.
Upravne organizacije u sastavu Ministarstva i ustrojstvena jedinica osnovane
posebnim zakonima jesu:
1. Porezna uprava
2. Carinska uprava
3. Financijska policija
4. Financijski inspektorat
5. Ured za sprječavanje pranja novca.

                KABINET MINISTRA

                   Članak 4.
Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja
protokolarne poslove za potrebe ministra i državnog tajnika; pribavlja dokumentaciju
i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih
ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za Vladu Republike
Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja administrativne poslove za potrebe dužnosnika za
akreditaciju u svezi s povlačenjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa
pomoći i sredstava strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije te poslove
informiranja u svezi s akreditacijom; obavlja prevoditeljske i lektorske poslove;
obavlja druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra i
državnog tajnika.

   SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I INFORMIRANJE

                    Članak 5.
Samostalni odjel za odnose s javnošću i informiranje obavlja poslove koji se odnose
na komunikaciju s medijima i prezentaciju aktivnosti Ministarstva; poslove vezano za
planiranje, usmjeravanje, nadzor i provedbu strategije informiranja i odnosa s
javnošću; obavlja medijsko, promidžbeno i drugo prezentiranje aktivnosti
Ministarstva; priprema istup ministra, državnog tajnika i drugih dužnosnika
Ministarstva u javnosti; uređuje internetske stranice Ministarstva; obavlja poslove
suradnje s Uredom za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske, osobama ili
službama koje obavljaju istu ili sličnu djelatnost u vladinim i nevladinim
organizacijama; poslove u svezi s razmjenom informacija od javnog interesa;
odgovora na pritužbe građana; obavlja poslove u svezi s provedbom Zakona o pravu
na pristup informacijama; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

       SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

                    Članak 6.

Samostalna služba za unutarnju reviziju u skladu sa zakonima i standardima unutarnje
revizije provodi unutarnju reviziju za cjelokupno Ministarstvo, daje stručno mišljenje
i daje savjete u cilju poboljšanja gospodarenja, upravljanja rizicima i sustava
unutarnjih kontrola i ostvarenje misije Ministarstva financija. Služba procjenjuje
sustav unutarnjih kontrola na temelju procjene rizika; izrađuje strateške i godišnje
planove unutarnje revizije; provodi pojedinačne unutarnje revizije; analizira, testira i
ocjenjuje sustave unutarnjih kontrola; daje preporuke revidiranim subjektima i
ministru u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih
kontrola; izrađuje izvješća o obavljenoj unutarnjoj reviziji i podnosi ih ministru; prati
provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija te o
tome izvješćuje ministra; obavlja revizije na zahtjev ministra; izrađuje propisana
izvješća o radu Službe i dostavlja ih nadležnim institucijama; procjenjuje i prati
provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju i drugih vanjskih revizora.


                    Članak 6a.

U Samostalnoj službi za unutarnju reviziju ustrojavaju se:
1. Odjel za unutarnju reviziju sustava državne riznice i fondova Europske unije
2. Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava
3. Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava.
  1. Odjel za unutarnju reviziju sustava državne riznice i fondova Europske unije

Odjel za unutarnju reviziju sustava državne riznice i fondova Europske unije obavlja
unutarnju reviziju poslovnih sustava i procesa koji se odnose na: analize i prognoze
makroekonomskih kretanja; izradu nacrta državnog proračuna i izvanproračunskih
korisnika; izvršavanje državnog proračuna; upravljanje javnim dugom; ocjenu
poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske; vođenje registra
koncesija; nadzor financijskih institucija; otkrivanje i sprječavanje pranja novca;
inspekciju deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja; poslovnih procesa koji se
odnose na poslove financijskog upravljanja, ugovaranja, implementacije, plaćanja,
računovodstva i financijskog izvješćivanja u okviru decentraliziranog sustava
provedbe pomoći Europske unije te drugih sredstava pomoći; upravljanje ljudskim i
materijalnim resursima na razini cijelog Ministarstva te računovodstvene i opće
poslove; sistemske podrške, komunikacijske tehnologije i sigurnosti informacijskog
sustava unutar sustava državne riznice i upravljanja fondovima Europske unije;
obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Samostalne službe.

          2. Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava

Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava obavlja unutarnju reviziju sustava i
poslovnih procesa koji se odnose na carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske
zaštite; sustav posebnih poreza; nadzor i inspekcijske poslove u području carina i
posebnih poreza; sistemske podrške, komunikacijske tehnologije i sigurnosti
informacijskog sustava unutar carinskog sustava i sustava posebnih poreza; obavlja i
druge poslove koje odredi načelnik Samostalne službe.

          3. Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava

Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava obavlja unutarnju reviziju sustava i
poslovnih procesa koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, nadzor i
inspekcijske poslove u području poreza, priređivanja igara na sreću i zabavnih igara;
sistemske podrške, komunikacijske tehnologije i sigurnosti informacijskog sustava
unutar poreznog sustava; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Samostalne
službe.

 SAMOSTALNI ODJEL ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA

                 Članak 6.b
Samostalni odjel za suzbijanje nepravilnosti i prijevara nadležan je za:
koordinaciju zakonodavnih, upravnih i operativnih aktivnosti između tijela u
AFCOS sustavu s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, a s tim u
vezi i za neposrednu suradnju s Uredom Europske komisije za borbu protiv
prijevara (OLAF), razmjenu informacija s tijelima u AFCOS sustavu i OLAF-
om o nepravilnostima i prijevarama, osiguravanje provođenja neposrednih
inspekcija i istraga OLAF-ovih stručnjaka na području Republike Hrvatske,
razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenika tijela u AFCOS sustavu
u suradnji s OLAF-om i pružanje organizacijske potpore u njihovoj realizaciji,
davanje uputa nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE za postupanje u svrhu
prikupljanja dokaza, utvrđenja činjenica te pokretanja postupaka
sankcioniranja, pokretanje odgovarajućih postupaka na temelju dojava
prikupljenih na elektroničkoj adresi, posebno otvorenoj samo za prijave
nepravilnosti, razmjenu informacija s drugim tijelima javne vlasti u slučaju
sumnje ili prijave sumnje na prijevaru, korupciju ili drugi oblik nepravilnosti u
sustavu te podnošenje odgovarajućih prijava nadležnim tijelima iz AFCOS
MREŽE, praćenje tijeka istražnih postupaka u vezi s protuzakonitim
korištenjem sredstava pomoći Europske unije, izvješćivanje Nacionalnog
dužnosnika za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka
pokrenutima u svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti, primanje,
kontroliranje i objedinjavanje izvješća o nepravilnostima u upravljanju i
korištenju sredstava pomoći Europske unije te njihovo dostavljanje
Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, praćenje povrata nezakonito
isplaćenih sredstava pomoći Europske unije, vođenje registra o utvrđenim
nepravilnostima.
U Samostalnom odjelu za koordinaciju AFCOS sustava ustrojavaju se:
1. Odsjek za prikupljanje i analizu podataka i za izvještavanje o nepravilnostima
2. Odsjek za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i
koordinaciju s nadležnim tijelima.
1. Odsjek za prikupljanje i analizu podataka i za izvještavanje o nepravilnostima
Odsjek za prikupljanje i analizu podataka i za izvještavanje o nepravilnostima
razmjenjuje informacije o nepravilnostima i prijevarama s tijelima u Sustavu
izvještavanja o nepravilnostima, osigurava provođenje neposrednih inspekcija i
istraga stručnjaka Ureda Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF-
a) na području Republike Hrvatske, razvija programe stručnog usavršavanja
službenika tijela u AFCOS sustavu u suradnji s OLAF-om i pruža
organizacijsku potporu u njihovoj realizaciji, izvještava Nacionalnog dužnosnika
za ovjeravanje o poduzetim mjerama i rezultatima postupaka pokrenutima u
svrhu sankcioniranja otkrivenih nepravilnosti, zaprima, kontrolira i objedinjuje
izvješća o nepravilnostima te ih dostavlja Nacionalnom dužnosniku za
ovjeravanje, prati povrat nezakonito korištenih sredstava pomoći Europske
unije i vodi registar o utvrđenim nepravilnostima.
2. Odsjek za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i
koordinaciju s nadležnim tijelima
Odsjek za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i koordinaciju s
nadležnim tijelima koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti
između tijela u AFCOS sustavu, a s tim u vezi i neposredno surađuje s Uredom
Europske komisije za borbu protiv prijevara (OLAF-om), daje upute nadležnim
tijelima iz AFCOS MREŽE za postupanje u svrhu prikupljanja dokaza,
utvrđenja činjenica te pokretanja postupaka sankcioniranja, pokreće
odgovarajuće postupke na temelju dojava prikupljenih na elektroničkoj adresi,
posebno otvorenoj samo za prijave nepravilnosti i druge dojave, razmjenjuje
informacije s ostalim tijelima javne vlasti u slučaju sumnje ili prijave sumnje na
prijevaru, korupciju ili drugi oblik nepravilnosti u sustavu te podnosi
odgovarajuće prijave nadležnim tijelima iz AFCOS MREŽE.

  SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJI
           NADZOR I KONTROLE

                  Članak 7.
Samostalni odjel za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole (FMC)
koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava
unutarnjih kontrola u Ministarstvu, koje se primarno odnose na prethodne i naknadne
financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja; sudjeluje i
pomaže čelnicima upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva u opisu i
popisu poslova, uspostavljanju i razvoju procedura i postupaka u svezi s pripremom,
obradom, tijekom i pohranom financijskih i drugih dokumenata u svim segmentima
poslovanja, kako u okviru Državne riznice tako i u drugim upravama, odnosno u
područjima i aktivnostima koje nisu vezane za financijsko poslovanje; rad Odjela
usmjeren je na uspostavljanje unutarnjih kontrola i analizu rizika u dijelu sustavnog
praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i
obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske
imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, a u cilju pravodobnog
poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Ministarstva.
Odjel sastavlja izvješća o uspostavljenim sustavima unutarnjih kontrola; obavlja
poslove nadzora pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada upravnih organizacija i
ustrojstvenih jedinica užeg dijela Ministarstva, Financijske policije, Deviznog
inspektorata i Ureda za sprječavanje pranja novca; provodi inspekcijski nadzor u
pojedinim predmetima po pravu nadzora; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i
okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja državnih službenika i
namještenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema
stručne podloge nadležnim službama za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje
prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada;
koordinira obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nadležnih službi za unutarnji
nadzor Porezne uprave i Carinske uprave, surađuje s odgovornom osobom za
financijsko upravljanje i unutarnje kontrole (FMC); surađuje s Upravom za
harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole, dostavlja propisana izvješća i
traženu dokumentaciju; obavlja i druge poslove po nalogu ministra.

              TAJNIŠTVO MINISTARSTVA

                    Članak 8.
Tajništvo Ministarstva posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica u kojoj se obavljaju
poslovi koji se odnose na tehničko usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica
i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; pripremu i praćenje ostvarivanja plana
rada Ministarstva; usklađivanje i sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga zakona i
drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; praćenje stanja kadrova u Ministarstvu;
predlaganje plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i
namještenika za Ministarstvo; poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu i
nadzor rada državnih službenika i namještenika; brine se o urednom i pravilnom
korištenju imovine i sredstava za rad; izrađuje rješenja i obavlja druge stručne poslove
iz područja službeničkih odnosa i upravljanja ljudskim potencijalima te
računovodstvene, opće, tehničke i pomoćne poslove za uži dio Ministarstva,
Financijski inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca; obavlja i druge poslove
koje odredi ministar.

                    Članak 9.
U Tajništvu Ministarstva ustrojavaju se:
1. Odjel za pravne poslove
2. Odjel za kadrovske poslove
3. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
4. Odjel za računovodstvene poslove
5. Odjel za opće poslove.

               1. Odjel za pravne poslove
Odjel za pravne poslove usklađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i
prijedloga drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; u suradnji s drugim upravnim
organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stručnih mišljenja i objašnjenja u
svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema plan rada
Ministarstva i objedinjuje izvješća o njegovu ostvarivanju; daje očitovanja na pravna
pitanja koja ne spadaju u djelokrug ostalih ustrojstvenih jedinica; obavlja i druge
poslove koje odredi tajnik Ministarstva.

              2. Odjel za kadrovske poslove

Odjel za kadrovske poslove obavlja za potrebe užeg dijela Ministarstva, Financijski
inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca stručne i administrativne poslove u
svezi s prijmom, raspoređivanjem, premještajem i prestankom državne službe te u
svezi s drugim pravima, obvezama i odgovornostima državnih službenika i
namještenika; vodi osobne očevidnike, dosjee državnih službenika i namještenika te
druge kadrovske evidencije; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i
općih akata iz djelokruga Odjela; koordinira obavljanje kadrovskih poslova za
cjelokupno Ministarstvo; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.

        3. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja za potrebe užeg dijela
Ministarstva, Financijski inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca poslove
koji se odnose na planiranje, upravljanje i razvoj kadrova, sustav napredovanja i
nagrađivanja, praćenje karijere državnih službenika i namještenika, planiranje i
organizaciju stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i
namještenika; izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa i općih akata iz
djelokruga Odjela; koordinira obavljanje poslova razvoja i upravljanja ljudskim
potencijalima za cjelokupno Ministarstvo; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik
Ministarstva.

            4. Odjel za računovodstvene poslove

Odjel za računovodstvene poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva, Financijski
inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca izrađuje kvartalna, polugodišnja i
godišnja financijska izvješća, financijske planove i plan proračuna; kontrolira izdatke
u skladu s postojećim propisima; likvidira račune; obavlja poslove obračuna i isplate
plaće; obavlja knjiženje dokumentacije; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi
blagajničko poslovanje i obavlja druge poslove u okviru poslovanja područne riznice;
obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
U Odjelu za računovodstvene poslove ustrojavaju se:
4.1. Odsjek za računovodstvene poslove
4.2. Odsjek za planiranje
4.3. Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom.

            4.1. Odsjek za računovodstvene poslove
Odsjek za računovodstvene poslove izrađuje zakonom propisana financijska i
statistička izvješća; obavlja poslove likvidature; obavlja poslove obračuna i isplate
plaće; obavlja knjiženja dokumentacije; vodi evidenciju kapitalne imovine; vodi
blagajničko poslovanje.

                4.2. Odsjek za planiranje

Odsjek za planiranje izrađuje prijedlog plana proračuna i mjesečnih financijskih
planova te prati i analizira njihovo izvršenje.

      4.3. Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom

Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom izrađuje zakonom
propisane konsolidirane financijske izvještaje u okviru razdjela Ministarstva te vodi
sve operativne poslove u okviru poslovanja područne riznice užeg dijela Ministarstva.

                5. Odjel za opće poslove

Odjel za opće poslove obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom
zaštitom; organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu
osoba i imovine u sjedištu Ministarstva; izrađuje planove obrane i evakuacije te o
tome vodi potrebnu evidenciju; obavlja prijam i dostavu pošte, raspoređivanje akata,
otpremu i arhiviranje; obavlja knjižničarske poslove, poslove ekonomata, prijepisa i
umnožavanja materijala, prijevoza službenim vozilima i održavanja vozila, tekućeg
održavanja zgrade, opreme i sredstava za rad, poslove čišćenja; obavlja i druge
poslove koje odredi tajnik Ministarstva.
U Odjelu za opće poslove ustrojavaju se:
5.1. Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite
5.2. Odsjek za opće poslove.

         5.1. Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite

Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite izrađuje planove obrane i evakuacije;
obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnom zaštitom; organizira i
nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine u sjedištu
Ministarstva; obavlja poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa iz
područja obrane, sigurnosti i zaštite.

               5.2. Odsjek za opće poslove

Odsjek za opće poslove obavlja poslove ekonomata i prijepisa te uredske poslove;
prima, otvara, otprema i dostavlja poštu; urudžbira spise i akte te ih dostavlja u
ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski
upisnik i njihov registar; arhivira i čuva registraturnu građu koja nastaje radom
Ministarstva; obavlja knjižničarske poslove, poslove službenog prijevoza, telefonske
službe, održavanja zgrade, opreme, sredstava za rad i službenih vozila, fotokopiranja i
umnožavanja materijala; obavlja pripremu i posluživanje napitaka i bezalkoholnih
pića u čajnoj kuhinji Ministarstva i poslove čišćenja.
U Odsjeku za opće poslove ustrojavaju se:
5.2.1. Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove
5.2.2. Pododsjek pisarnica.

        5.2.1. Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove

Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove obavlja poslove ekonomata i
prijepisa, poslove službenog prijevoza, telefonske službe, održavanja zgrade, opreme,
sredstava za rad i službenih vozila, fotokopiranja i umnožavanja materijala; obavlja
pripremu i posluživanje napitaka i bezalkoholnih pića u čajnoj kuhinji Ministarstva te
poslove čišćenja.

               5.2.2. Pododsjek pisarnica

Pododsjek pisarnica obavlja uredske poslove za potrebe užeg dijela Ministarstva;
prima, otvara, otprema i dostavlja poštu; urudžbira spise i akte te ih dostavlja u
ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodi djelo-vodnik, prvostupanjski i
drugostupanjski upisnik i registar istih; obavlja knjižničarske poslove; arhivira i čuva
registraturnu građu koja nastaje radom Ministarstva.

     ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZEI PLANIRANJE

                   Članak 10.

Zavod za makroekonomske analize i planiranje upravna je organizacija u sastavu
Ministarstva koja izrađuje godišnje i višegodišnje projekcije i prognoze proračunskih
agregata; prati i analizira makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i svijetu,
posebice analizira i planira fiskalnu politiku na razini državnog proračuna,
izvanproračunskih fondova te lokalne i područne (regionalne) samouprave; analizira
monetarnu politiku i politiku tečaja; sudjeluje u aktivnostima državne suradnje s
međunarodnim institucijama, te u poslovima u svezi s nastupom Republike Hrvatske
na međunarodnom financijskom tržištu i pred agencijama za ocjenu kreditne
sposobnosti Republike Hrvatske; prema međunarodnim i europskim standardima za
fiskalnu politiku, izrađuje izvješća (GFS i ESA95 izvješća) za središnji državni
proračun, izvješća za izvanproračunske fondove i agencije te izvješća za opću državu;
održava ažurnost fiskalne statistike – duga serija podataka te priprema Mjesečni i
Godišnji statistički prikaz Ministarstva financija; obavlja poslove koordinacije i
upravljanja vlastitim sredstvima Europske Unije, surađuje s domaćim i inozemnim
ekonomskim fakultetima i institucijama, s Hrvatskom narodnom bankom; obavlja i
druge poslove koje odredi ministar.

                     Članak 11.
U Zavodu za makroekonomske analize i planiranje ustrojavaju se:
1. Odjel fiskalne statistike
2. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza
3. Odjel fiskalnih analiza i projekcija.
4. Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije.

               1. Odjel fiskalne statistike

Odjel fiskalne statistike izrađuje fiskalna izvješća prema međunarodnim i europskim
standardima za fiskalnu statistiku (GFS i ESA95 izvješća) za središnji državni
proračun, fiskalna izvješća za izvanproračunske fondove i agencije te fiskalna
izvješća za opću državu; održava ažurnost proračunske statistike – duga serija
podataka, te obavlja sve druge poslove za unaprjeđenje fiskalne statistike prema
međunarodnim standardima.

         2. Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza

Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza prati i analizira hrvatska i svjetska
makroekonomska kretanja; izrađuje godišnje i višegodišnje prognoze i projekcije
gospodarskog rasta, inflacije i drugih makroekonomskih agregata, posebice osnovnih
fiskalnih kategorija; s Odjelom fiskalnih analiza i projekcija te u suradnji s drugim
upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje Mjesečni
statistički prikaz na hrvatskom i engleskom jeziku i Godišnje izvješće Ministarstva
financija; surađuje s domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama, bankama,
Hrvatskom narodnom bankom i međunarodnim organizacijama.

            3. Odjel fiskalnih analiza i projekcija

Odjel fiskalnih analiza i projekcija obavlja poslove mjesečnog praćenja kretanja
proračuna; izrađuje usporedne analize s prethodnim godinama; izrađuje dnevne
informacije, projekcije prihoda i rashoda do kraja kvartala i godine; u suradnji sa
Sektorom za upravljanje javnim dugom izrađuje plan financiranja na razini godine i
kvartala; izrađuje trogodišnje projekcije proračuna, odnosno načela fiskalne politike u
skladu sa Zakonom o proračunu; izrađuje međunarodne usporedbe i analize
proračuna.

   4. Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije

Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unije obavlja
poslove koji se odnose na tehničko-tehnološku pripremu za preuzimanje poslova
koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s obvezama
koje proizlaze iz punopravnog članstava u Europskoj uniji; poslove uspostave
administrativnih kapaciteta, izrade procedura, definiranje i kreiranje potrebnih baza
podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna; poslove izračuna, prikupljanja i
kontrole vlastitih sredstava Europske unije, koordinacije suradnje i izvještavanja
prema Europskoj uniji povezano s vlastitim sredstvima Europske unije.


                DRŽAVNA RIZNICA

                  Članak 12.
U Državnoj riznici obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju
proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo i upravljanje
javnim dugom, te poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije
putem Nacionalnog fonda..

                   Članak 13.

U Državnoj riznici ustrojavaju se:
A) Uprava za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
1. Sektor za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova
izvanproračunskih korisnika
1.1. Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna
1.2. Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i
konsolidaciju proračuna
1.3. Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata
1.3.1. Odsjek za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize
1.3.2. Odsjek za ocjenu kapitalnih projekata
2. Sektor za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
2.1. Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje
2.2. Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
B) Uprava za izvršavanje državnog proračuna
1. Sektor za upravljanje financijskim tijekovima, platni promet i financijske analize
izvršenja proračuna
1.1. Odjel za upravljanje financijskim tijekovima
1.1.1. Odsjek za planiranje likvidnosti državnog proračuna
1.1.2. Odsjek za upravljanje likvidnošću državnog proračuna
1.2. Odjel za kunski platni promet i financijske analize izvršavanja državnog
proračuna
1.2.1. Odsjek za kunski platni promet
1.2.2. Odsjek za financijske analize izvršavanja državnog proračuna
1.3. Odjel za devizni platni promet
2. Sektor za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje
2.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava
2.2. Odjel za knjigovodstvo
2.3. Odjel za analizu financijskih izvještaja
3. Sektor za proračunski nadzor
3.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave
3.2. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i primatelja sredstava iz državnog proračuna
3.2.1. Odsjek za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i primatelja
sredstava iz državnog proračuna
3.2.2. Odsjek za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
C) Uprava za upravljanje javnim dugom
1. Sektor za upravljanje javnim dugom
1.1. Odjel za zaduživanja
1.2. Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima
1.3. Odjel za evidenciju javnog duga
1.3.1. Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza
1.3.2. Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga
2. Sektor za državna jamstva
2.1. Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava
2.2. Odjel za naplatu državnih jamstava
D) Sektor za razvoj i podršku sustavu Državne riznice
1. Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice
2. Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice
2.1. Odsjek za edukaciju i pomoć korisnicima sustava Državne riznice
2.2. Odsjek za produkciju i upravljanje sustavom ovlaštenja
E) Sektor za poslove Nacionalnog fonda
1. Odjel za financijsko upravljanje
2. Odjel za financijske kontrole
3. Odjel za računovodstvene poslove
F) Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice
1. Odjel za normativne poslove
2. Odjel za pravne poslove.
A) Uprava za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
Uprava za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave obavlja poslove vezane za planiranje, izradu i donošenje proračuna
države i konsolidiranog proračuna države te jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave; radi na unaprjeđenju sustava upravljanja javnim financijama; prati i
analizira prihode i primitke te rashode i izdatke po područjima javne potrošnje koja se
financira iz državnog proračuna; obavlja poslove pripreme, izrade i praćenja
proračuna po programima i sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih
propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun; obavlja i
druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
1. SEKTOR ZA PRIPREMU I IZRADU PRORAČUNA DRŽAVE I PRIPREMU
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
Sektor za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih planova
izvanproračunskih korisnika obavlja poslove koji se odnose na izradu državnog
proračuna za tekuću fiskalnu godinu i dvogodišnje razdoblje, izradu izmjena i dopuna
državnog proračuna tijekom godine i izradu konsolidiranog plana prihoda i rashoda te
primitaka i izdataka proračuna države, koji uključuje konsolidirani državni proračun i
financijske planove izvanproračunskih korisnika; predlaže opću politiku rashoda i
izdataka po prioritetima; daje upute i surađuje s proračunskim korisnicima na
poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna po
programima; izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja prihoda i primitaka te
rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika; prati izvršenje njihovih financijskih
planova te sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona koji uređuje sustav
javne potrošnje.
1.1.Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna
Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna izrađuje upute za izradu državnog
proračuna u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje
razdoblje; surađuje sa Zavodom za makroekonomske analize i planiranje te s drugim
upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva na pripremi
podataka za ukupne prihode i rashode za trogodišnje razdoblje; predlaže opću politiku
rashoda i izdataka po prioritetima; daje savjete i preporuke Vladi Republike Hrvatske
o mogućim prioritetima u utvrđivanju programa, mogućim uštedama i novim
prijedlozima politika; organizira i koordinira aktivnosti korisnika i nositelja
proračunskih sredstava u svezi s izradom državnog proračuna u definiranju rashoda i
izdataka; obrađuje zahtjeve proračunskih korisnika i utvrđuje matične podatke
potrebne za izradu njihovih financijskih planova; daje upute i surađuje s proračunskim
korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade državnog proračuna
po programima; izrađuje nacrt prijedloga državnog proračuna za tekuću fiskalnu
godinu i dvogodišnje razdoblje; izrađuje izmjene i dopune državnog proračuna
tijekom godine; daje upute za planiranje financijskih planova proračunskih korisnika
po mjesecima; daje suglasnosti glede namjenskog trošenja odnosno preraspodjele
sredstava planiranih u državnom proračunu; izrađuje zakonom propisane pravilnike i
naputke; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna
koji se odnosi na planiranje sredstava u državnom proračunu; sudjeluje u radu radnih
skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih institucija, s ciljem
unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; dnevno surađuje s Sektorom za
razvoj i podršku sustavu Državne riznice na razvoju novih rješenja za učinkovitiji i
transparentniji proces (obrasci, metodologije) pripreme i izrade državnog proračuna,
njegovih izmjena i dopuna te preraspodjela; surađuje s tijelima državne uprave te
upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s
pripremom i izradom proračuna države.
1.2. Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i
konsolidaciju proračuna
Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i konsolidaciju
proračuna izrađuje i daje potrebne upute glede planiranja rashoda i izdataka
izvanproračunskih korisnika; u suradnji s odgovornim osobama kod
izvanproračunskih korisnika priprema, prati i procjenjuje elemente za izradu njihovih
financijskih planova; obavlja usklađenja s dopuštenom razinom javne potrošnje;
izrađuje konsolidirani plan prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna države,
koji uključuje konsolidirani državni proračun i financijske planove izvanproračunskih
korisnika; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji
uređuju sustav financiranja izvanproračunskih korisnika iz područja mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja, sustava vodoprivrede, cestogradnje; prati
izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika; izrađuje izmjene i dopune
financijskih planova izvanproračunskih korisnika tijekom godine; sudjeluje u pripremi
i izradi nacrta prijedloga zakona koji uređuje sustav javne potrošnje; surađuje s
tijelima državne uprave te s upravnim organizacijama i ustrojstvenim jedinicama
Ministarstva u svezi s pripremom i izradom proračuna države.
1.3. Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata
Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata prati i analizira prihode i
primitke te rashode i izdatke proračunskih korisnika (državnih tijela) po područjima
javne potrošnje koji se financiraju iz državnog proračuna: školstvo, kultura, znanost,
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb i zapošljavanje, pravosuđe i
uprava, obrana i javna sigurnost, gospodarstvo, zaštita okoliša, graditeljstvo, obnova i
razvitak i druga područja; prati i analizira provedbu programa po područjima javne
potrošnje; u suradnji s Odjelom za pripremu i izradu državnog proračuna izrađuje
okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za tekuću
proračunsku godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; daje
ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i procjenjuje posljedice provođenja
programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i prioritete; izrađuje analize novih
programa; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na
međunarodne ugovore i sporazume u dijelu procjene fiskalnog učinka istih na
proračune; surađuje s proračunskim korisnicima u utvrđivanju njihovih programskih
prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze
koje se financiraju iz državnog proračuna; obavlja poslove koji se odnose na postupak
pripreme i registriranja kapitalnih projekata po nadležnim ministarstvima i njihovo
objedinjavanje na razini Ministarstva; analizira i ocjenjuje troškove predloženih
kapitalnih projekata, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; vodi registar
planiranih i odobrenih investicija te prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za
izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio proračuna države;
daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore
i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje na
unapređenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne
riznice; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva.
1.3.1. Odsjek za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize
Odsjek za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize radi na razvoju
instrumenata anticipiranja i kontrole buduće javne potrošnje te unapređenja procesa
pripreme proračuna; prati i analizira poslovanje proračunskih korisnika (državnih
tijela) koristeći financijske izvještaje, polugodišnje izvještaje o izvršenju državnog
proračuna, godišnje obračune proračuna, interne izvještaje i ostale raspoložive izvore,
daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore
i sporazume u dijelu procjene fiskalnog učinka istih na proračune; prati i analizira
provedbu programa, daje ocjenu programa koristeći indikatore uspješnosti i
procjenjuje posljedice provođenja programa u odnosu na utvrđenu vladinu politiku i
prioritete; izrađuje analize novih programa; surađuje s proračunskim korisnicima u
utvrđivanju njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se
propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju iz državnog proračuna; u
suradnji sa Odjelom za pripremu i izradu državnog proračuna i Odsjekom za ocjenu
kapitalnih projekata izrađuje okvirni prijedlog opsega financijskog plana po
proračunskim korisnicima za prethodnu proračunsku godinu, tekuću proračunsku
godinu, sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine; sudjeluje u izradi
uputa za izradu državnog proračuna; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva.
1.3.2. Odsjek za ocjenu kapitalnih projekata
Odsjek za ocjenu kapitalnih projekata obavlja poslove koji se odnose na postupak
pripreme i registriranja kapitalnih projekata po nadležnim ministarstvima i njihovo
objedinjavanje na razini Ministarstva; analizira i ocjenjuje troškove predloženih
kapitalnih projekata, kao i buduće koristi nastale provedbom projekata; vodi registar
planiranih i odobrenih investicija i prati njihovo izvršenje; sudjeluje u izradi uputa za
izradu državnog proračuna i daje preporuke vezane za kapitalni dio proračuna države;
daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise te na međunarodne ugovore
i sporazume koji u svojoj provedbi pretpostavljaju kapitalne projekte; sudjeluje u
izradi okvirnog prijedloga opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za
srednjoročno razdoblje; sudjeluje u izradi uputa za izradu državnog proračuna;
sudjeluje na unapređenju postojećih aplikativnih rješenja i njihovoj integraciji u
sustav Državne riznice; sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva.
2. Sektor za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Sektor za financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustrojava i
vodi registre jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obrađuje zahtjeve
te izrađuje prijedlog mišljenja i odluke za davanje suglasnosti Vlade Republike
Hrvatske za zaduženje; izrađuje kriterije, mjerila i pokazatelje za fiskalno izravnanje
proračuna i decentralizirane funkcije; izrađuje smjernice, propise i metodologiju za
pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje
propise koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog
izravnanja; surađuje s nadležnim tijelima u svrhu unapređenja sustava decentralizacije
i upravljanja javnim financijama.
2.1. Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje
Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnanje ustrojava i vodi registre jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave: proračuna, izdanih suglasnosti za
zaduženje i jamstava te druge registre u skladu sa zakonom i podzakonskim
propisima; obrađuje zahtjeve jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
davanje suglasnosti za zaduženje te izrađuje prijedlog mišljenja i odluke za davanje
suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za zaduženje; izrađuje kriterije, mjerila i
pokazatelje za fiskalno izravnanje (horizontalno i vertikalno) proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz pomoći iz državnog proračuna;
analizira i obračunava visinu tekuće pomoći proračunima iz državnog proračuna
(fiskalno izravnanje) prema propisanim kriterijima; analizira proračune po vrstama
prihoda i rashoda te po proračunskim klasifikacijama; analizira planove proračuna po
dijelovima javne potrošnje koja se financiraju iz proračuna jedinica kao izravne
funkcije i decentralizirane funkcije; surađuje s odgovornim osobama u državnim
tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnim
organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u svezi s pripremom i
izradom proračuna.
2.2. Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave sudjeluje u izradi smjernica, naputaka i podzakonskih propisa za
pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa
zakonom i projekcijom fiskalne politike; sudjeluje u izradi pravnih akata koji uređuju
sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za
realizaciju minimalnih standarda; izrađuje kriterije i pravne akte za usklađivanje akata
lokalne i područne (regionalne) samouprave iz područja planiranja proračuna
financija; analizira zakonske i podzakonske propise i odluke jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave te međunarodne standarde o financiranju
proračuna u dijelu koji se odnosi na plan proračuna; surađuje s tijelima jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave radi unaprjeđenja postupka i
metodologije planiranja i upravljanja javnim financijama; surađuje s državnim
tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, upravnim
organizacijama i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi i izradi proračuna
te izradi prijedloga propisa kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze koje se
financiraju iz njihova proračuna; daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske
propise kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze za proračune jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave; sudjeluje u izradi propisa i podzakonskih akata u
dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; daje potrebna
objašnjenja propisa koji uređuju sustav planiranja decentraliziranih funkcija; sudjeluje
u radu radnih skupina, sastavljenih od stručnjaka Ministarstva i međunarodnih
institucija, u svrhu unaprjeđenja sustava upravljanja javnim financijama; surađuje s
međunarodnim i domaćim institucijama, organizacijama i državnim tijelima te
tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na raznim programima u
svrhu unaprjeđenja sustava decentralizacije i upravljanja javnim financijama u dijelu
koji se odnosi na njihove proračune.
B) Uprava za izvršavanje državnog proračuna
Uprava za izvršavanje državnog proračuna obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj
valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, a u skladu s državnim
proračunom; izrađuje projekciju veličine i dinamike novčanih tijekova na računu
državnog proračuna kao i svih računa korisnika državnog proračuna, te utvrđuje iznos
mjesečno raspoloživih sredstava za svakoga proračunskog korisnika državnog
proračuna; izrađuje upute iz djelokruga Uprave unutar Središnje državne riznice i
upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o
izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih
propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; daje mišljenja i prijedloge vezano za
avansna plaćanja; obavlja poslove normativnog uređenja i razvoja računovodstva;
razvija i prati knjigovodstvene i pomoćne evidencije Glavne knjige Državne riznice;
konsolidira i analizira financijske izvještaje; priprema izvještaje za interne i eksterne
korisnike, izrađuje plan i izvještaje o radu iz djelokruga Uprave; obavlja proračunski
nadzor središnjih tijela državne uprave, izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave i primatelja sredstava iz državnog proračuna te
poduzima mjere radi otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti i nalaže mjere za
poboljšanje stanja; obavlja aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske
unije; obavlja i druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
1. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM TIJEKOVIMA, PLATNI
PROMET I FINANCIJSKE ANALIZE IZVRŠENJA PRORAČUNA
Sektor za upravljanje financijskim tijekovima, platni promet i financijske analize
izvršenja proračuna izrađuje projekciju veličine i dinamike novčanih tijekova na
računu državnog proračuna kao i svih računa korisnika državnog proračuna, te
utvrđuje iznos mjesečno raspoloživih sredstava za svakoga proračunskog korisnika
državnog proračuna; obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju
zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, a u skladu s državnim proračunom;
obavlja poslove deviznog platnog prometa; izrađuje upute iz djelokruga Sektora
unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u
izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u
izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; daje
mišljenja i prijedloge vezano za avansna plaćanja; konsolidira i analizira financijske
izvještaje; priprema izvještaje za interne i eksterne korisnike, izrađuje plan i izvještaje
o radu iz djelokruga Sektora.
1.1. Odjel za upravljanje financijskim tijekovima
Odjel za upravljanje financijskim tijekovima izrađuje projekciju veličine i dinamike
novčanih tijekova državnog proračuna; izrađuje projekcije dnevno raspoloživih
novčanih sredstava na računu državnog proračuna; prati kretanje novčanih sredstava
na računima i podračunima proračunskih korisnika; izrađuje projekcije proračunskih
prihoda i primitaka u suradnji sa Zavodom za makroekonomske analize i planiranje i
Upravom za upravljanje javnim dugom, te proračunskih odljeva, tj. rashoda i izdataka
državnog proračuna na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini;
utvrđuje strukturu, veličinu i dinamiku proračunskih rashoda i izdataka putem analize
planiranih stavki, aktivnosti, programa i korisnika državnog proračuna; prati saldo na
računima proračuna i na računima proračunskih korisnika; na temelju utvrđene
mjesečne dodjele sredstava i revidiranih mjesečnih planova obavlja poslove
otpuštanja sredstava korisnicima državnog proračuna; obavlja analizu planiranih
veličina (salda, priljeva i odljeva) državnog proračuna s ostvarenim veličinama te
utvrđuje odstupanja; poduzima sve aktivnosti potrebne za minimiziranje troška
zaduživanja i maksimiziranje povrata na državne depozite i ostala ulaganja uz
osiguravanje pravovremenog i nesmetanog izvršavanja proračuna; surađuje s ostalim
ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje upute iz djelokruga rada Odjela
unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim riznicama, definira
poslovne procese i procedure, kolanje dokumentacije, nadležnost, ovlasti i
odgovornost službenika.
1.1.1. Odsjek za planiranje likvidnosti državnog proračuna
Odsjek za planiranje likvidnosti državnog proračuna obavlja poslove izrade projekcije
veličine i dinamike novčanih prihoda i primitaka državnog proračuna, te proračunskih
odljeva (rashoda i izdataka) na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj
razini; utvrđuje strukturu, veličinu i dinamiku proračunskih rashoda i izdataka putem
analize planiranih stavki, aktivnosti, programa i korisnika državnog proračuna; prati
saldo na računima proračuna i na računima proračunskih korisnika; izračunava
veličinu i dinamiku pozitivnih novčanih tokova (suficit) i negativnih novčanih tokova
(deficit) državnog proračuna; vrši analizu planiranih s ostvarenim veličinama (salda,
priljeva i odljeva) te utvrđuje odstupanja; na temelju utvrđene mjesečne dodjele
sredstava i revidiranih mjesečnih planova obavlja poslove otpuštanja sredstava
korisnicima državnog proračuna; surađuje s Odsjekom za financijske analize
izvršavanja državnog proračuna; u suradnji sa Sektorom za državno računovodstvo i
financijsko izvještavanje prati kretanja obveza proračunskih korisnika; izrađuje upute
iz djelokruga rada Odjela i upute za rad područnim riznicama, definira poslovne
procese i procedure, kolanje dokumentacije, nadležnost, ovlasti i odgovornost
službenika.
1.1.2. Odsjek za upravljanje likvidnošću državnog proračuna
Odsjek za upravljanje likvidnošću državnog proračuna analizira planove likvidnosti
državnog proračuna te predlaže visinu, strukturu i dinamiku financiranja deficita
državnog proračuna odnosno visinu, strukturu i dinamiku ulaganja; prati kretanja
salda na računima države i održava ga na najnižoj razini koja omogućava
pravovremeno izvršavanje proračuna bez stvaranja dugova proračunskih korisnika;
poduzima sve aktivnosti potrebne za minimiziranje troška zaduživanja i
maksimiziranje povrata na državne depozite i ostala ulaganja uz osiguravanje
pravovremenog i nesmetanog izvršavanja proračuna; izrađuje upute iz djelokruga rada
Odjela i upute za rad područnim riznicama, definira poslovne procese i procedure,
kolanje dokumentacije, nadležnost, ovlasti i odgovornost službenika.
1.2. Odjel za kunski platni promet i financijske analize izvršavanja državnog
proračuna
Odjel za kunski platni promet i financijske analize izvršavanja državnog proračuna
obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih
korisnika; kontrolira revidirane mjesečne planove i odobrava zahtjeve za plaćanje;
vodi dnevnu evidenciju o stanju sredstava na žiroračunu državnog proračuna i ostale
evidencije za potrebe rada Odjela; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o
izvršavanju državnog proračuna i njegovih izmjena i dopuna te u izradi drugih zakona
i prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; izrađuje upute iz
djelokruga rada Odjela unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim
riznicama; analizira dinamiku izvršenja rashoda državnog proračuna po korisnicima,
programima-aktivnostima/projektima i ekonomskim kategorijama rashoda; izrađuje
mjesečna izvješća o stanju izvršavanja državnog proračuna te u suradnji s ostalim
ustrojstvenim jedinicama Ministarstva izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o
izvršenju državnog proračuna; definira poslovne procese; izrađuje rješenja o povratu
pogrešno ili više uplaćenih prihoda u korist državnog proračuna.
1.2.1. Odsjek za kunski platni promet
Odsjek za kunski platni promet obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva
za plaćanje proračunskih korisnika, a u skladu s državnim proračunom; izrađuje upute
iz djelokruga rada Odsjeka unutar Središnje državne riznice i upute za rad područnim
riznicama; na temelju financijskih planova korisnika, koje je odobrio Sektor za
pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave, utvrđuje mjesečne dodjele sredstava korisnicima državnog proračuna;
kontrolira revidirane mjesečne planove i odobrava zahtjeve za plaćanje; izrađuje
zbrojne naloge za sva plaćanja na teret računa državnog proračuna; vodi dnevnu
evidenciju o stanju sredstava na žiroračunu državnog proračuna te ostale evidencije za
potrebe rada Odsjeka; prati izvršavanje državnog proračuna; kontaktira i pruža
stručnu pomoć korisnicima državnog proračuna; obavlja poslove unosa planova,
rezervacije sredstava i zahtjeva za plaćanje na određenim stavkama Ministarstva, te
izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o utrošku tih stavaka; izrađuje
rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda u korist državnog proračuna.
1.2.2. Odsjek za financijske analize izvršavanja državnog proračuna
Odsjek za financijske analize izvršavanja državnog proračuna analizira dinamiku
izvršenja rashoda državnog proračuna po korisnicima, programima-
aktivnostima/projektima i ekonomskim kategorijama rashoda; izrađuje mjesečna
izvješća o stanju izvršavanja državnog proračuna te u suradnji s ostalim ustrojstvenim
jedinicama Ministarstva izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o izvršenju
državnog proračuna; definira poslovne procese i procedure, kolanje dokumentacije,
nadležnosti, ovlasti i odgovornosti službenika; sudjeluje na unapređenju aplikativnih
rješenja i njihovoj integraciji u sustav Državne riznice; sudjeluje u izradi nacrta
prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i njegovih izmjena i dopuna te u
izradi drugih zakona i prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o
proračunu; te daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa
koji se odnose na izvršavanje državnog proračuna.
1.3. Odjel za devizni platni promet
Odjel za devizni platni promet obavlja poslove deviznog platnog prometa i izrađuje
naloge za plaćanje u inozemstvo na temelju zahtjeva za plaćanje korisnika državnog
proračuna; obavlja poslove unosa planova, rezervacije sredstava i zahtjeva za plaćanje
na određenim stavkama Ministarstva, te izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja
izvješća o utrošku tih stavaka; obavlja raspored i otkup deviznih sredstava po
naplatama iz inozemstva za korisnike proračuna; priprema suglasnosti za dodjelu i
korištenje deviznog podračuna; raspoređuje novčane priljeve doznačene iz inozemstva
na prijelazne račune kod banaka; izvršava devizni povrat više plaćenog poreza
inozemnim osobama; izrađuje naloge o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda i
primitaka na temelju sudskih rješenja u svezi s deponiranim deviznim sredstvima koja
su fizičkim osobama oduzeta zbog počinjenja kaznenog djela, privrednog prijestupa
ili prekršaja kao i deviznih sredstava uplaćenih na ime jamčevina, depozita od strane
pravosudnih tijela, Carinske uprave i drugih tijela državne uprave; pruža stručnu
pomoć korisnicima državnog proračuna u području deviznog poslovanja; izrađuje
upute iz djelokruga rada Odjela unutar Središnje državne riznice i upute za rad
područnim riznicama; definira poslovne procese i procedure, kolanje dokumentacije,
nadležnosti, ovlasti i odgovornosti službenika.
2. SEKTOR ZA DRŽAVNO RAČUNOVODSTVO I FINANCIJSKO
IZVJEŠTAVANJE
Sektor za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje obavlja poslove koji se
odnose na normativno uređenje računovodstva i usklađenje s međunarodnim
računovodstvenim standardima u javnom sektoru; utvrđuje politiku i računovodstvenu
metodologiju u sustavu neprofitnog računovodstva; koordinira poslove izrade propisa
i primjene računovodstvenih standarda u sustavu poduzetničkog računovodstva;
razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo; daje prijedlog
unaprjeđenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige Državne riznice; usklađuje
Glavnu knjigu s analitičkim evidencijama; razvija analitički okvir financijskog
izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja
korisnika proračuna; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje.
2.1. Odjel za uređenje računovodstvenog sustava
Odjel za uređenje računovodstvenog sustava izrađuje propise iz područja
proračunskog računovodstva i usklađuje ih s međunarodnim standardima; utvrđuje i
razvija računovodstvenu metodologiju i politiku te provodi usklađenja s
međunarodnim računovodstvenim standardima u javnom sektoru; normativno uređuje
i opisuje procedure sustava izvještavanja; koordinira aktivnosti radi ujednačavanja
primjene proračunskog računovodstva; surađuje i pruža stručnu pomoć proračunskim
korisnicima te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; izrađuje upute
i mišljenja o primjeni proračunskog računovodstva; razvija međunarodnu suradnju na
području proračunskog računovodstva i daje prijedloge za unaprjeđenje
informatizacije pojedinih procesa u sustavu Državne riznice. U sustavu neprofitnog
računovodstva sudjeluje u izradi propisa; utvrđuje politiku i računovodstvenu
metodologiju; surađuje s neprofitnim organizacijama, izrađuje upute i mišljenja o
primjeni neprofitnog računovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja. U sustavu
poduzetničkog računovodstva koordinira poslove na izradi propisa i primjeni
računovodstvenih standarda; prati smjernice Europske unije i ostale zahtjeve na
međunarodnoj razini o pravnoj regulativi poduzetničkog računovodstva; usklađuje
propise koji se odnose na poduzetničko računovodstvo.
2.2. Odjel za knjigovodstvo
Odjel za knjigovodstvo razvija sustav računskog plana za proračunsko računovodstvo;
daje prijedlog unapređenja knjigovodstvenog sustava Glavne knjige Državne riznice
(sheme knjiženja, računovodstvene politike i dr.); koordinira knjiženje i usklađenje
između Glavne knjige i analitičkih evidencija; odobrava neautomatska knjiženja u
Glavnu knjigu Državne riznice; kontrolira Glavnu knjigu Državne riznice i predlaže
mjere uklanjanja nedostataka u Glavnoj knjizi; daje upute za godišnji popis imovine i
obveza Glavne knjige Državne riznice; surađuje s drugim odjelima na uspostavljanju
analitičkih evidencija i veza s Glavnom knjigom Državne riznice; kontrolira i
knjigovodstveno evidentira devizne izvode; kontrolira i knjigovodstveno evidentira
devizne naloge za uplatu i isplatu; knjigovodstveno evidentira obračunske transakcije
nastale zbog usklađenja ili sličnih nedokumentiranih transakcija (tečajne razlike,
otpisi i slično); usklađuje kartice Glavne knjige s analitičkim evidencijama; kontrolira
evidencije koje se vode u Financijskoj agenciji; vodi i druge potrebne pomoćne
evidencije Glavne knjige Državne riznice.
2.3. Odjel za analizu financijskih izvještaja
Odjel za analizu financijskih izvještaja razvija analitički okvir financijskog
izvještavanja; daje upute i mišljenja u svezi sa sastavljanjem financijskih izvještaja;
prezentira financijske izvještaje u periodičnim publikacijama; priprema financijske
izvještaje nadležnim državnim tijelima; sastavlja interne izvještaje za potrebe
odlučivanja. U okviru konsolidacije financijskih izvještaja Odjel rješava pitanje
obuhvata proračuna Republike Hrvatske; vodi i ažurira registar korisnika državnog
proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u suradnji
s Državnim zavodom za statistiku, Hrvatskom narodnom bankom i jedinicama
lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvija postupke i metode konsolidacije
te daje upute; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sastavlja
konsolidirane financijske izvještaje proračuna države i konsolidirane financijske
izvještaje proračuna Republike Hrvatske.
3. SEKTOR ZA PRORAČUNSKI NADZOR
Sektor za proračunski nadzor obavlja inspekcijski nadzor zakonitosti, svrhovitosti i
pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kod središnjih tijela državne uprave,
proračunskih fondova, ustanova i drugih korisnika proračuna kojima se rashodi za
zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu; obavlja proračunski
nadzor kod izvanproračunskih fondova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u
kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje, te kod pravnih i fizičkih osoba
koje primaju sredstva iz proračuna na temelju posebnih propisa, sudskih odluka i
ugovora; obavlja nadzor zakonitosti korištenja proračunskih sredstava jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave te nadzor zakonitog i namjenskog korištenja
sredstava državnog proračuna koja su izravno ili neizravno doznačena navedenim
jedinicama; nadzire namjensko korištenje kreditnih sredstava s osnove jamstva države
i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i zaduživanje i davanje
jamstava; poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te
nalaže mjere za poboljšanje stanja; koordinira zakonodavne, upravne i operativne
aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, te s tim u svezi
neposredno surađuje s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF);
sudjeluje u njihovim neposrednim inspekcijama i istragama, podnosi odgovarajuće
prijave nadležnim tijelima Republike Hrvatske i prati tijek istražnih postupaka;
zaprima, kontrolira i objedinjuje izvješća o nepravilnostima koja dostavljaju
imenovane osobe za nepravilnosti, vodi registar nepravilnosti; vodi i ažurira
očevidnik imenovanih osoba za nepravilnosti.
3.1. Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave
Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave nadzire korištenje
sredstava državnog proračuna u visini, za namjene i u vrijeme kako je propisano
državnim proračunom; nadzire da li se sredstva državnog proračuna koriste u skladu
sa zakonima i drugim propisima koji su u izravnoj ili neizravnoj vezi s korištenjem
proračunskih sredstava; obavlja pregled i provjeru računovodstvenih, financijskih i
ostalih poslovnih dokumenata središnjih tijela državne uprave, proračunskih fondova,
udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te drugih pravnih osoba
koje se financiraju iz državnog proračuna; prati i daje mišljenja na nacrte prijedloga
zakona i drugih propisa koji imaju utjecaj na pripremu i izvršavanje državnog
proračuna.
3.2. Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave i primatelja sredstava iz državnog proračuna
Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i primatelja sredstava iz državnog proračuna nadzire da li
izvanproračunski korisnici koriste sredstva državnog proračuna za namjene i u visini
kako je propisano državnim proračunom, odnosno u skladu sa posebnim propisima;
nadzire da li pravne i fizičke osobe koje primaju sredstva iz državnog proračuna
koriste navedena sredstva u skladu s posebnim propisima, sudskim odlukama i
ugovorima; nadzire zakonitost i namjensko korištenje proračunskih sredstava
ustanova i korisnika proračuna kojima se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi
osiguravaju u proračunu, nadzire zakonitost korištenja proračunskih sredstava kod
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u odnosu na sredstva državnog
proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te
provjerava da li se navedena sredstva koriste zakonito i u skladu s namjenom za koju
su doznačena.
3.2.1. Odsjek za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i primatelja
sredstava iz državnog proračuna
Odsjek za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i primatelja sredstava iz
državnog proračuna nadzire korištenje sredstava državnog proračuna za namjene i u
visini kako je propisano državnim proračunom; provjerava da li se sredstva državnog
proračuna koriste u skladu s posebnim propisima koji se odnose na izvanproračunske
fondove, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država ima odlučujući
utjecaj na upravljanje, nadzire zakonitost i namjensko korištenje proračunskih
sredstava ustanova i korisnika proračuna kojima se rashodi za zaposlene i/ili
materijalni rashodi osiguravaju u proračunu te u tu svrhu provjerava njihovu
računovodstvenu, financijsku i ostalu poslovnu dokumentaciju; nadzire da li pravne i
fizičke osobe koje primaju sredstva iz državnog proračuna koriste navedena sredstva
u skladu s posebnim propisima, sudskim odlukama i ugovorima.
3.2.2. Odsjek za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Odsjek za proračunski nadzor jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
nadzire da li jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste proračunska
sredstva u skladu sa zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje planiranje i
izvršavanje proračuna; nadzire zakonitost zaduživanja i davanja jamstava jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzire zakonitost materijalnog i
financijskog poslovanja sukladno zakonima i drugim propisima koji uređuju
financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; provjerava da li se
sredstva državnog proračuna doznačena jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave koriste zakonito i u skladu s namjenom za koju su doznačena.
C) Uprava za upravljanje javnim dugom
Uprava za upravljanje javnim dugom upravlja portfeljem javnog duga s obzirom na
izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu, temeljeno na strategiji upravljanja
javnim dugom te mjerama i instrumentima minimiziranja rizika i troška otplate;
priprema ugovore za kreditna zaduženja; obavlja poslove koji se odnose na izdavanje
vrijednosnih papira na domaćem i vanjskom tržištu; izrađuje trogodišnju strategiju
upravljanja državnim dugom i potiče razvoj domaćega financijskog tržišta; vodi
evidenciju duga, izdanih jamstava i zajmova te priprema izvještaje o stanju javnog
duga; provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje ponuđene
uvjete zaduživanja i priprema prijedloge odluka o izdavanju državnih jamstava;
nadzire provedbu odluka o jamstvima te otplate od strane krajnjih korisnika; obavlja i
druge poslove koje odredi ministar i glavni državni rizničar.
1. SEKTOR ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM
Sektor za upravljanje javnim dugom obavlja poslove upravljanja domaćim i vanjskim
dugom s ciljem osiguranja potreba za financiranjem utvrđenih državnim proračunom,
nastojeći minimizirati troškove zaduživanja i održavati rizik na prihvatljivoj razini;
izrađuje trogodišnju strategiju upravljanja državnim dugom; potiče razvoj domaćeg
financijskog tržišta; priprema ugovore za kreditna zaduženja; obavlja poslove koji se
odnose na izdavanje vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu; analizira
portfelj javnog duga s obzirom na ročnost, rezidentnost, valutnu strukturu,
instrumente i dužnika, predlažući smjernice za strategiju upravljanja javnim dugom, te
mjere i instrumente minimiziranja rizika i troška otplate.
1.1. Odjel za zaduživanja
Odjel za zaduživanja obavlja poslove vezane za zaduživanje na domaćem i vanjskom
tržištu sukladno računu financiranja državnog proračuna; upravlja potrebama i obavlja
sve poslove vezane za zaduživanje (kratkoročno i dugoročno); analizira tržište
kapitala i moguće oblike i instrumente zaduživanja; priprema ugovore za kreditna
zaduženja; provodi postupak izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom
tržištu; surađuje s bankama investitorima, rejting agencijama i ostalim financijskim
institucijama; sudjeluje u izradi godišnjeg plana zaduživanja; sudjeluje u izradi
trogodišnje strategije upravljanja javnim dugom.
1.2. Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima
Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima izrađuje trogodišnju strategiju
upravljanja javnim dugom; postavlja standarde za mjerenje uspješnosti u ostvarenju
ciljeva postavljenih u strategiji; izrađuje godišnji plan zaduživanja; analizira portfelj
javnog duga s obzirom na izvore, ročnost, valutnu i kamatnu strukturu; uspoređuje
pokazatelje duga s utvrđenim standardima; u suradnji s Odjelom za zaduživanje
predlaže mjere usmjerene djelotvornijem upravljanju javnim dugom; izrađuje
zakonske i podzakonske propise u dijelu zaduživanja i upravljanja javnim dugom;
razvija strategiju upravljanja rizikom; razvija metode kojima bi se smanjili troškovi
otplate duga u skladu s poboljšanjem upravljanja izloženošću rizicima; provodi
kvantitativne analize i modeliranja rizika; priprema izvještaje o upravljanju rizicima,
uključujući valutni rizik, rizik promjena kamatnih stopa i likvidnost.
1.3. Odjel za evidenciju javnog duga
Odjel za evidenciju javnog duga obavlja poslove evidentiranja javnog duga u smislu
stvaranja obveza po zaduživanju na domaćem i vanjskom tržištu te praćenja i
evidentiranja otplata po zaduživanjima; provodi evidenciju javnog duga prema
kriterijima ročnosti (kratkoročni, srednjoročni i dugoročni dug), rezidentnosti
(unutarnji i vanjski dug), valuti, vrsti kamatnih stopa (fiksne, varijabilne, fiksne uz
indeksaciju i sl.), prema instrumentima (trezorski zapisi, instrumenti tržišta novca,
obveznice, krediti, ostalo), dužniku (javni sektor, izvan javnog sektora, financijske,
nefinancijske institucije); dnevno prati aktivnosti kao što su osiguranje plaćanja u
ugovoreno vrijeme, nadzor nad stanjima dospjelih neplaćenih obveza i druge
aktivnosti vezane uz samu pripremu plaćanja; izrađuje izvještaje o stanju javnog duga
za potrebe internih i eksternih korisnika.
1.3.1. Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza
Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza izrađuje projekcije otplata
glavnice i kamate dospjelih financijskih obveza; vodi brigu o dospijećima duga i prati
tijek plaćanja; usklađuje evidencije s domaćim i inozemnim bankama glede obračuna
duga i njegova plaćanja.
1.3.2. Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga
Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga provodi evidencije u
sustavu javnog duga temeljem sklopljenih ugovora o zaduživanjima na domaćem i
vanjskom tržištu; izrađuje izvještaje za različite vrste korisnika – interne
(organizacijske jedinice unutar Ministarstva) i eksterne (Vladu Republike Hrvatske,
investitore, međunarodne organizacije, javnost), za različite namjene – za potrebe
statistike i analize, upravljanja likvidnošću, praćenja otplata, te za različite strukture –
prema valutnoj strukturi duga, prema kreditoru, vremenu dospijeća, propisanoj
ekonomskoj klasifikaciji.
2. SEKTOR ZA DRŽAVNA JAMSTVA
Sektor za državna jamstva provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava;
ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja te priprema prijedloge odluka o izdavanju
državnih jamstava; vodi registar izdanih jamstava; nadzire provedbu odluka o
jamstvima te izvršenje garantiranih obveza krajnjih korisnika.
2.1. Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava
Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava zaprima zahtjeve za izdavanje
državnog jamstva; priprema prijedloge Vladi Republike Hrvatske za izdavanje
suglasnosti za zaduženje ministarstvima i pravnim osobama u javnom sektoru i izvan
javnog sektora; izrađuje suglasnost tražitelju jamstva i kreditoru o namjeri davanja
državnog jamstva; provodi bonitetnu analizu tražitelja državnih jamstava; ocjenjuje
učinke novoga kreditnog zaduženja na ukupno poslovno stanje tražitelja, uzimajući u
obzir postojeće stanje zaduženosti; pribavlja i analizira mišljenje nadležnih
ministarstava o razvojnim promjenama i restrukturiranju društva tražitelja jamstva, te
ocjenu mogućnosti otplate kredita; ocjenjuje ponuđene uvjete zaduživanja; koordinira
poslove između banke vjerovnika i korisnika kredita; priprema prijedloge odluka o
izdavanju državnih jamstava, uz nadzor njihova izdavanja; vodi registar izdanih
jamstava; vodi analitičke kartice komitenata; sudjeluje na izradi zakonskih i
podzakonskih propisa u području državnih jamstava i garancija; izrađuje kvartalne,
polugodišnje i godišnje izvještaje o izdanim jamstvima; surađuje s poslovnim
bankama i ostalim financijskim institucijama; surađuje s Hrvatskom narodnom
bankom.
2.2. Odjel za naplatu državnih jamstava
Odjel za naplatu državnih jamstava obavlja poslove kontrole stanja društva; poziva
dužnike na povrat sredstava; daje naloge za blokadu računa dužnika banci ili drugoj
financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet; provodi regresne naplate po
protestiranom jamstvu; provodi naplatu potraživanja po Londonskom i Pariškom
klubu; provodi naplatu potraživanja po kreditima plasiranima preko Hrvatske banke
za obnovu i razvitak; priprema i prati realizaciju ugovora o obročnoj otplati;
kontrolira evidencije o izvršenim povratima na ime regresne naplate kod banaka i
drugih financijskih organizacija ovlaštenih za platni promet; obavlja poslove u svezi s
prijavljivanjem potraživanja u stečajnu masu za društva nad kojima je pokrenut
stečajni postupak; vodi poslove proizašle iz stečajeva banaka; obavlja poslove u svezi
s rješavanjem financijsko-pravnih odnosa s fizičkim i pravnim osobama proizašle iz
stečajeva banaka; surađuje s poslovnim bankama i ostalim financijskim institucijama;
surađuje s Poreznom upravom i trgovačkim sudovima.
D) Sektor za razvoj i podršku sustavu Državne riznice
Sektor za razvoj i podršku sustavu Državne riznice primjenom informatičkih rješenja
osigurava kontinuitet, stabilnost rada i potrebnu razinu zaštite u izvršavanju poslovnih
procesa Državne riznice. Obavlja poslove projektiranja, optimizacije, analize,
unapređenja i standardizacije poslovnih procesa i procedura unutar sustava Državne
riznice i područnih riznica; poslove vezane uz uspostavu tehnološkog jedinstva
cjelovitoga sustava Državne riznice i potpunu integraciju informatičkog sustava
Državne riznice s financijsko-informacijskim sustavima svih tijela državne uprave;
obavlja poslove upravljanja matičnim podacima sustava Državne riznice; poslove
vezane uz izvođenje informatičkih projekata i optimizaciju postojećih informacijskih
sustava; poslove aplikativne i operativne podrške poslovnim procesima sustava
Državne riznice; poslove izobrazbe korisnika; pruža stručnu pomoć korisnicima;
izrađuje korisničku dokumentaciju; obavlja tehničko-operativne poslove na
aplikacijama; poslove u vezi s autorizacijom, sigurnošću i zaštitom podataka;
sudjeluje u izradi publikacija unutar Državne riznice; obavlja i druge poslove koje
odredi glavni državni rizničar.
1. ODJEL ZA RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PROJEKATA SUSTAVA
DRŽAVNE RIZNICE
Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice obavlja poslove
projektiranja, optimizacije, analize i unapređenja poslovnog sustava Državne riznice;
izrađuje studije izvodljivosti; obavlja poslove pripremanja projektnih zadataka i
koordinaciju projekata; obavlja poslove uvođenja novih tehnologija i implementacije
suvremenih informatičkih rješenja; daje prijedloge za razvoj novih aplikativnih
rješenja i razvoj informatičke infrastrukture, te za kontinuiranu nadogradnju
sistemskog i aplikativnog softvera; obavlja standardizaciju poslovnih procesa i
procedura Državne riznice i financijskih službi područnih riznica s ciljem poslovnog i
tehnološkog jedinstva sustava Državne riznice; usklađuje procese i procedure
Državne riznice i područnih riznica sukladno postojećim ISO normama; dizajnira
korisničke role, surađuje na poslovima sigurnosne politike sustava, te koordinira rad s
vanjskim izvođačima na uvođenju elektroničkog potpisa i PKI infrastrukture u
informacijski sustav Državne riznice.
2. ODJEL ZA INFORMATIČKU I OPERATIVNU PODRŠKU SUSTAVU
DRŽAVNE RIZNICE
Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice osigurava
nesmetano odvijanje poslovnih procesa riznice primjenom razvijenih informatičkih i
aplikativnih rješenja; osigurava dostupnost i kontinuiranu raspoloživost sustava
Državne riznice na svim razinama od središnje riznice i područnih riznica do krajnjih
korisnika sustava; sudjeluje u poslovima prilagodbe i uvođenja novih funkcionalnosti
u sustav; obavlja kontrolu kvalitete i testiranje novih aplikativnih rješenja i odobrava
njihovo puštanje u produkcijski rad; obavlja poslove upravljanja sustavom ovlaštenja
(autorizacija) u IT sustavu Državne riznice; obavlja poslove dodjele, održavanja i
ukidanja prava pristupa sustavu, te izrađuje potrebne propisnike; obavlja poslove
nadzora korištenja licenci i licencnih prava; prati rad vanjskih konzultanata kroz
propisane evidencije te koordinira rad vanjskih konzultanata i korisnika u obavljanju
operativnih poslova na postojećim aplikacijama; obavlja poslove operativne podrške u
procesima pripreme i izvršenja proračuna i javnog duga; surađuje na pripremi
specifičnih izvješća i simulacija za potrebe Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog
sabora; surađuje na izgradnji računovodstvenog sustava proračuna temeljenog na
preporukama međunarodnih organizacija (IFAC – PSC – Međunarodna federacija
računovođa) i međunarodnih financijskih institucija (IMF, WB); koordinira
povezivanje informacijskih sustava svih razina sustava Državne riznice u cjelinu;
koordinira uspostavu standarda razmjene podataka između sustava Državne riznice i
drugih informacijskih sustava u cilju uspostave cjelovitog informacijskog sustava
Državne riznice; organizira i provodi izobrazbu korisnika sustava Državne riznice
vezano uz poslovne procese, korištenje aplikacija i informacijskog sustava Državne
riznice; surađuje na poslovima uvođenja elektroničkog potpisa u sustav; sudjeluje u
izradi propisa te u provođenju mjera sigurnosti i zaštite informatičke infrastrukture,
aplikacija i podataka; koordinira rad na uspostavi rezervnog sustava.
2.1. Odsjek za edukaciju i pomoć korisnicima sustava Državne riznice
Odsjek za edukaciju korisnika i pomoć korisnicima Državne riznice organizira i
provodi edukaciju korisnika sustava Državne riznice vezano uz poslovne procese,
korištenje aplikacije i informacijskog sustava Državne riznice; vodi evidenciju
djelatnika tijela državne uprave koji su prošli program edukacije i izdaje potvrde o
stupnju provedene edukacije; surađuje s drugim odjelima u pružanju stručne pomoći
korisnicima. Kreira i ažurira korisničku dokumentaciju te vodi brigu o pravovremenoj
dostavi i objavljivanju korisničke dokumentacije na intranetu; obavlja poslove pomoći
korisnicima u korištenju sustava i aplikacija (poslovni help-desk); obavlja poslove
prikupljanja, pohrane i analize najčešćih grešaka, upita i prijedloga korisnika u cilju
unapređenja rada sustava.
2.2. Odsjek za produkciju i upravljanje sustavom ovlaštenja
Odsjek za produkciju i upravljanje sustavom ovlaštenja osigurava kontinuitet rada,
dostupnost i raspoloživost sustava Državne riznice na svim razinama od središnje
riznice, područnih riznica do krajnjih korisnika sustava; sudjeluje u poslovima
prilagodbe i uvođenja novih funkcionalnosti u sustav u cilju unapređenja dostupnosti i
rada sustava; osigurava kontrolu kvalitete rada cijelog sustava; obavlja poslove
upravljana sustavom ovlaštenja (autorizacija) u informacijskom sustavu Državne
riznice; obavlja poslove dodjele, održavanje i ukidanja prava pristupa sustavu, te
izrađuje potrebne propisnike; obavlja poslove nadzora korištenja licenci; prati rad
vanjskih konzultanata kroz propisane evidencije i koordinira rad vanjskih
konzultanata i korisnika u cilju osiguravanja kvalitete sustava; obavlja poslove
operativne podrške drugim ustrojstvenim cjelinama Riznice.
E) Sektor za poslove Nacionalnog fonda
Sektor za poslove Nacionalnog fonda organizira u skladu s propisima Europske unije
sve poslove financijskog upravljanja kako pretpristupnim programima Europske unije
tako i strukturnim i kohezijskim fondovima kada postanu dostupni Republici
Hrvatskoj, sukladno odredbama Memoranduma o suglasnosti o osnivanju
Nacionalnog fonda, pojedinim financijskim sporazumima za sve pretpristupne
programe i drugoj regulativi Europske unije; uspostavlja i provodi sustav upravljanja i
kontrole sredstava iz svoje nadležnosti; zaprima izvješća od provedbenih agencija;
organizira obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Nacionalnog dužnosnika
za ovjeravanje; priprema prijedloge zakonskih akata iz svoje nadležnosti; surađuje s
ostalim institucijama uključenima u upravljanje pretpristupnim fondovima; prati
regulativu Europske komisije vezanu uz pretpristupne programe dostupne Republici
Hrvatskoj i zakonske propise Republike Hrvatske.
1. ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE
Odjel za financijsko upravljanje otvara bankovne račune te provodi odredbe ugovora s
bankom; usklađuje bankovne račune; poduzima postupke za upravljanje deponiranim
sredstvima i kamatama; upravlja sredstvima na posebnim bankovnim računima;
usklađuje bankovne račune; upućuje zahtjeve za povlačenje sredstava od Europske
unije i sredstava s osnove sufinanciranja iz državnog proračuna i drugih domaćih
izvora; prenosi financijska sredstva na podračune provedbenih agencija sukladno
mehanizmima koji su utvrđeni posebnim financijskim sporazumima; nadgleda i
kontrolira jesu li sredstva sufinanciranja pravodobno vrijeme osigurana te u skladu s
financijskim i ostalim sporazumima.
2. ODJEL ZA FINANCIJSKE KONTROLE
Odjel za financijske kontrole provjerava dokumentaciju za otvaranje bankovnih
računa te za uspostavu i provođenje ugovora s bankom; osigurava pravilno
provođenje procesa usklađivanja bankovnih računa; kontrolira postupke upravljanja
deponiranim sredstvima i kamatama; provjerava zahtjeve za sredstvima Europske
unije i sredstvima s osnove sufinanciranja iz državnog proračuna i drugih domaćih
izvora; provjerava zahtjev za realokacijom sredstava u skladu s odredbama
financijskog sporazuma; provjerava zahtjeve provedbenih agencija za sredstvima;
provjerava rad provedbenih agencija; provjerava ispunjavaju li provedbene agencije
svoju obvezu izvještavanja; upravlja sustavom izvještavanja Europske komisije (tzv.
PERSEUS).
3. ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE
Odjel za računovodstvene poslove računovodstveno prati događaje koji se odnose na
Sektor, u skladu s propisima Europske unije, Memorandumom o suglasnosti o
osnivanju Nacionalnog fonda, Zakonom o proračunu i Zakonom o računovodstvu te u
skladu s drugim propisima Republike Hrvatske; prati knjigovodstveno evidentiranje
svih financijskih transakcija; kontrolira usklađivanje salda na kontima glavne knjige;
obavlja zaključna knjiženja; kontrolira računovodstvenu dokumentaciju pripremljenu
za knjiženje; kontrolira knjiženje prihoda i rashoda; izrađuje financijske dokumente i
izvješća; priprema financijski plan; priprema i održava Računski plan koji se odnosi
na poslove Sektora.
F) Sektor za normativno-pravne poslove Državne riznice
Sektor za normativno – pravne poslove Državne riznice izrađuje nacrt prijedloga
zakona o izvršavanju državnog proračuna, sudjeluje u izradi prijedloga drugih propisa
iz djelokruga Državne riznice u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; daje
očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima
u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i
drugih propisa; u suradnji s Odjelom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave izrađuje smjernice, naputke i podzakonske propise
za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu
sa zakonom i projekcijom fiskalne politike; u suradnji s Odjelom za analize fiskalnog
kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje pravne akte
koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih funkcija i sustav fiskalnog
izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te izrađuje propise i podzakonske akte
u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; pruža
pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne nabave za potrebe Državne
riznice te pri izradi ugovora iz djelokruga Državne riznice; daje očitovanja na
predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Državne riznice; surađuje s drugim
tijelima a posebice s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku zaštite
interesa Republike Hrvatske; pruža stručnu pravnu pomoć ostalim unutarnjim
ustrojstvenim jedinicama Državne riznice; daje očitovanja i upute za postupanje u
sudskim sporovima na zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; obavlja i
druge poslove koje odredi glavni državni rizničar.
1. ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE
Odjel za normativne poslove izrađuje nacrt prijedloga zakona o izvršavanju državnog
proračuna, sudjeluje u izradi prijedloga drugih propisa iz djelokruga Državne riznice u
suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama; daje mišljenje na nacrte prijedloga
zakona i drugih propisa; u suradnji s Odjelom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje smjernice, naputke i
podzakonske propise za pripremu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave u skladu sa zakonom i projekcijom fiskalne politike; u suradnji s
Odjelom za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave izrađuje pravne akte koji uređuju sustav financiranja decentraliziranih
funkcija i sustav fiskalnog izravnanja za realizaciju minimalnih standarda te izrađuje
propise i podzakonske akte u dijelu financiranja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave.
2. ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE
Odjel za pravne poslove pruža pravnu i stručnu pomoć u provedbi postupaka javne
nabave za potrebe Državne riznice te pri izradi ugovora iz djelokruga Državne riznice;
daje očitovanja na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Državne riznice; daje
očitovanja na pravna pitanja iz djelokruga Državne riznice; izrađuje upute korisnicima
u pitanjima iz djelokruga Državne riznice; surađuje s drugim tijelima a posebice s
Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku zaštite interesa Republike
Hrvatske; pruža stručnu pravnu pomoć ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
Državne riznice; daje očitovanja i upute za postupanje u sudskim sporovima na
zahtjev Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

                   Članak 13a.

                    Brisan.

                   Članak 13b.

                    Brisan.

                 1. Odjel za projekte
Odjel za projekte surađuje u pripremi i koordinira izradu projektnih prijedloga i
analiza; koordinira izradu strateške i projektne dokumentacije; koordinira provedbu
projekata iz djelokruga Ministarstva; priprema, koordinira i provodi strateške projekte
u Ministarstvu.

               2. Odjel za zakonodavstvo

Odjel za zakonodavstvo priprema stručna mišljenja i analize ministru financija o
usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim
pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Ministarstva; koordinira
pripremu prijedloga akata koje donosi ili predlaže Ministarstvo; izrađuje iskaz o
okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema mišljenja u vezi
s primjenom zakona i drugih propisa.

                   Članak 14.

Uprava za gospodarstvo upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja analizira
financijsko stanje javnih poduzeća i poduzeća u pretežitom državnom vlasništvu;
obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom poslovnih subjekata;
surađuje sa Sektorom za upravljanje javnim dugom u obavljanju poslova u svezi s
izdavanjem državnih jamstava; vodi registar i prati koncesije; analizira dinamiku
prikupljanja koncesija i poduzima mjere efikasnije naplate naknada po koncesijama;
obavlja poslove u svezi s analizima i provedbom projekata javno-privatnog
partnerstva; unapređuje sustav prikupljanja neporeznih prihoda; prati i analizira
politiku državnih potpora; sudjeluje u izradi zakonskih propisa u području državnih
potpora; analizira stanja vezana za oštećenja imovine i prava uzrokovana
elementarnim nepogodama; predlaže nacrte zakona i drugih propisa, njihove izmjena i
dopune; surađuje na zajedničkim poslovima vezanima za misije Međunarodnog
monetarnog fonda i programe Svjetske banke; pokreće rad na projektima sa
znanstvenom podlogom, koja je usmjerena unapređenju djelotvornosti fiskalne
politike; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

                   Članak 15.

U Upravi za gospodarstvo ustrojavaju se:
1. Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnog državnog
interesa
2. Odjel za koncesije
3. Odjel za državne potpore i elementarne nepogode.

 1. Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnog državnog
                    interesa

Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnog državnog
interesa prati poslovanje javnih poduzeća i trgovačkih društava u pretežitom
državnom vlasništvu; obavlja poslove u vezi s restrukturiranjem i konsolidacijom
poslovnih subjekata: obavlja poslove praćenja i procjene kvalitete poslovanja javnih
poduzeća s gledišta profitabilnosti, kvalitete upravljanja aktivom i rizicima, te
procjene potencijalne dobiti kako bi se povećali prihodi državnog proračuna; detaljno
analizira razvojne programe pojedinih poduzeća i ocjenjuju kvalitetu poslovnih
odluka u budućnosti te projicira moguća poslovna stanja pojedinih javnih i trgovačkih
društava u većinskom državnom vlasništvu; unapređuje razinu transparentnosti
praćenja poslovanja javnih poduzeća u širem obuhvatu fiskalnih ciljeva.

                 2. Odjel za koncesije

Odjel za koncesije obavlja poslove koji se odnose na vođenje Registra koncesija;
praćenje plaćanja naknade za koncesije i procese ubrzanja naplate koncesije; analizu
koncesijskih modela i prijedloga dodjele koncesije; analize projekata javno-privatnog
partnerstva iz djelokruga Ministarstva; koordinaciju u svezi s realizacijom projekata
javno-privatnog partnerstva u odnosu na financijske učinke i procjenu rizika u
pojedinim prijedlozima zasnivanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu.
U Odjelu za koncesije ustrojavaju se:
2.1. Odsjek Registar koncesija
2.2. Odsjek za koncesije i javno-privatno partnerstvo

              2.1. Odsjek Registar koncesija

Odsjek Registar koncesija vodi i kontinuirano ažurira baze podataka Registra
koncesija; surađuje s davateljima koncesije; osigurava koordinaciju s Financijskom
agencijom i praćenje stanja Registra koncesija; obavlja poslove praćenja i analize
koncesija, prihoda od naknade za koncesije; kontrolira i prati stanje duga po osnovi
naknada za koncesije; surađuje s nadležnim inspekcijskim službama.

         2.2. Odsjek za koncesije i javno-privatno partnerstvo

Odsjek za koncesije i javno-privatno partnerstvo koordinira aktivnosti na projektima
koncesija kroz funkcije unapređenja sustava koncesija, predlaže unapređenje i
poboljšanje sustava koncesija; sudjeluje u izradi i daje mišljenja na prijedloge propisa
iz područja koncesija; izrađuje mišljenja i prijedloge odluka o dodjeli koncesija;
analizira i predlaže koncesijske modele; daje prijedloge i mišljenja na ugovore o
koncesijama; obavlja poslove koordinacije u svezi s realizacijom projekata javno-
privatnog partnerstva u odnosu na proračunske rizike; daje prijedloge i mišljenja na
prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika te
zaštite i osiguranja javnog partnera; provodi analize, ocjene projekata i procjenu rizika
iz područja provedbe projekata javno-privatnog partnerstva; analizira i prati izvršenje
ugovora o javno-privatnom partnerstvu; daje prijedloge mjera za poboljšanje i
unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva.

         3. Odjel za državne potpore i elementarne nepogodne

Odjel za državne potpore i elementarne nepogode analizira i unapređuje sustav
državnih potpora; sudjeluje u izradi propisa o državnim potporama; predlaže mjere
djelotvornijeg sustava odobravanja, evidentiranja i kontrole državnih potpora;
sudjeluje u usklađivanju nacionalnih zakona sa zakonima Europske unije; surađuje na
različitim projektima i u provedbi programa međunarodnih institucija; sudjeluje u
oblikovanju ukupne politike državnih potpora u skladu sa smjernicama Europske
unije; sudjeluje u procjeni i predlaganju primjerene pomoći područjima koja su
zahvaćena elementarnim nepogodama.
U Odjelu za državne potpore i elementarne nepogode ustrojavaju se:
3.1. Odsjek za državne potpore
3.2. Odsjek za elementarne nepogodne.

              3.1. Odsjek za državne potpore

Odsjek za državne potpore analizira državne potpore; sudjeluje u izradi propisa o
državnim potporama; predlaže mjere djelotvornijeg sustava odobravanja,
evidentiranja i kontrole državnih potpora; sudjeluje u usklađivanju nacionalnih
zakona sa zakonima Europske unije; surađuje na projektima i u provedbi programa
međunarodnih institucija.

            3.2. Odsjek za elementarne nepogode

Odsjek za elementarne nepogode, u suradnji s nadležnim ministarstvima, analizira
stanja vezana za nastanak oštećenja imovine i prava, posebice posljedice elementarnih
nepogoda; izrađuje prijedloge odluka vezano za raspodjelu sredstava i izvješća o
dodjeli sredstava; u suradnji s nadležnim ministarstvima planira u državnom
proračunu sredstva za štete uzrokovane elementarnim nepogodama; sudjeluje u izradi
propisa.

           UPRAVA ZA FINANCIJSKI SUSTAV

                   Članak 16.
Uprava za financijski sustav upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja
izrađuje, odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih
propisa iz područja bankarskog sustava, platnih sustava, sustava osiguranja i
reosiguranja, tržišta kapitala, investicijskih fondova te dodatnog nadzora
financijskih konglomerata, propisa trgovačkog prava iz dijela vezanog uz
preuzimanje dioničkih društava, zatim leasinga, osiguranja depozita i
investitora, revizije i računovodstva, propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske
narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Financijske
agencije, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Hrvatske banke za obnovu i razvitak, te propisa koji uređuju obrazac mjenice i
čeka; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna
mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s
hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz
djelokruga Uprave; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz
djelokruga Uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama
vezanim uz pitanja iz djelokruga rada Uprave; prati rad nadležnih tijela
Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom
Europske unije iz djelokruga Uprave; priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti
za obavljanje pojedinih poslova u skladu s propisima iz djelokruga Uprave;
izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama temeljem Zakona o
naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;
priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga
Uprave; obavlja poslove vezane uz isplatu državnih poticajnih sredstava za
stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja poslove vezane uz
koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; koordinira rad po
pritužbama potrošača vezano za usluge iz financijskog sustava; obavlja poslove
vezane za financijsku pismenost građana te informira javnost o osnovnim
značajkama pojedinih financijskih usluga; obavlja nadzor štedno-kreditnih
zadruga u likvidaciji; obavlja nadzor isplate državnih poticajnih sredstava za
stambenu štednju i dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja i druge poslove po
nalogu ministra.

                   Članak 17.
U Upravi za financijski sustav ustrojavaju se:
1. Odjel za bankarstvo, financijske konglomerate i platne sustave
2. Odjel za financijska tržišta, financijske instrumente i sustav osiguranja
3. Odjel za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost
4. Odjel za financijsko izvještavanje.
1. Odjel za bankarstvo, financijske
konglomerate i platne sustave
Odjel za bankarstvo, financijske konglomerate i platne sustave obavlja poslove iz
djelokruga Uprave koji se odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i
provedbenih propisa iz područja kreditnih institucija (banaka, štednih banaka,
stambenih štedionica, institucija za elektronički novac) i kreditnih unija,
financijskih konglomerata, poslove iz područja platnih sustava i osiguranja
depozita, drugih propisa vezanih uz kreditne institucije i propisa koji uređuju
poslovanje Hrvatske narodne banke, Financijske agencije, Državne agencije za
osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatske banke za obnovu i
razvitak, zatim propisa koji uređuju obrazac mjenice i čeka; priprema stručna
mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s
hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz
djelokruga Odjela; prati rad nadležnih tijela Europske komisije vezano za
usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; prati rad
Odbora za bankarstvo i Odbora za financijske konglomerate Europske komisije;
surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezano za pitanja iz
djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
U Odjelu za bankarstvo, financijske konglomerate i platne sustave ustrojavaju
se:
1.1. Odsjek za sustav kreditnih institucija i kreditnih unija,
1.2. Odsjek za financijske konglomerate
1.3. Odsjek za platne sustave i elektronički novac.

      1.1. Odsjek za sustav kreditnih institucija i kreditnih unija

Odsjek za sustav kreditnih institucija i kreditnih unija izrađuje odnosno
sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja
bankarskog sustava i kreditnih unija i propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske
narodne banke, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
Hrvatske banke za obnovu i razvitak te analizira i predlaže mjere za poboljšanje
tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta
prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom i
pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga Odsjeka; izrađuje iskaz o
okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga Odsjeka; surađuje s drugim
tijelima državne uprave i institucijama vezanim uz pitanja iz djelokruga
Odsjeka; surađuje s nadležnim tijelima Europske komisije vezano za
usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije; priprema
rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz djelokruga
Odsjeka; obavlja poslove vezane uz isplatu državnih poticajnih sredstava za
stambenu štednju.

           1.2. Odsjek za financijske konglomerate

Odsjek za financijske konglomerate izrađuje odnosno sudjeluje u izradi nacrta
prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja dodatnog nadzora
financijskih konglomerata i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema
stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih
akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske
unije iz djelokruga Odsjeka; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz
djelokruga Odsjeka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama
vezano za pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati rad Odbora za financijske
konglomerate Europske komisije i surađuje s nadležnim tijelima Europske
komisije vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske
unije.

         1.3. Odsjek za platne sustave i elektronički novac

Odsjek za platne sustave i elektronički novac izrađuje odnosno sudjeluje u izradi
nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja platnog prometa te
propisa koji uređuju poslovanje Financijske agencije, zatim propisa koji uređuju
obrazac mjenice i čeka te institucija za elektronički novac; izrađuje stručna
mišljenja vezano za primjenu propisa iz svoga djelokruga; analizira i predlaže
mjere za poboljšanje sustava platnog prometa; priprema stručna mišljenja i
analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i
međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga
Odsjeka; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga
Odsjeka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezano za
pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati rad nadležnih tijela Europske komisije
vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije;
priprema rješenja, odobrenja i suglasnosti za obavljanje pojedinih poslova iz
djelokruga Odsjeka.
2. Odjel za financijska tržišta, financijske
instrumente i sustav osiguranja
Odjel za financijska tržišta, financijske instrumente i sustav osiguranja obavlja
poslove iz djelokruga Uprave koji se odnose na izradu odnosno sudjeluje u izradi
nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja,
tržišta kapitala, investicijskih fondova, zatim propisa iz područja trgovačkog
prava u dijelu vezanom za preuzimanje dioničkih društava, zatim leasinga,
osiguranja investitora, te propisa koji uređuju poslovanje Hrvatske agencije za
nadzor financijskih usluga; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava;
priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i
drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom
Europske unije iz djelokruga Odjela; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka
propisa iz djelokruga Odjela; surađuje s drugim tijelima državne uprave i
institucijama vezano za pitanja iz djelokruga rada Odjela; prati rad nadležnih
tijela Europske komisije vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom
stečevinom Europske unije; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim
knjigama temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme
jugoslavenske komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom
zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela; prati rad Odbora za vrijednosnice
i Odbora za osiguranje Europske komisije; obavlja poslove vezane uz isplatu
državnih poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju; obavlja i
druge poslove po nalogu ravnatelja.
U Odjelu za financijska tržišta, financijske instrumente i sustav osiguranja
ustrojavaju se:
2.1. Odsjek za sustav osiguranja i reosiguranja
2.2. Odsjek za sustav investicijskih fondova, vrijednosnice i financijske
instrumente
2.3. Odsjek za sustav financijskih tržišta.

         2.1. Odsjek za sustav osiguranja i reosiguranja

Odsjek za sustav osiguranja i reosiguranja izrađuje odnosno sudjeluje u izradi
nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja sustava osiguranja i
reosiguranja; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema
stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih
akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske
unije iz djelokruga Odsjeka; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz
djelokruga Odsjeka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama
vezano za pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati rad nadležnih tijela Europske
komisije vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske
unije; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz
djelokruga Odsjeka.

2.2. Odsjek za sustav investicijskih fondova, vrijednosnice i financijske instrumente

Odsjek za sustav investicijskih fondova, vrijednosnice i financijske instrumente
izrađuje odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih
propisa iz područja tržišta kapitala, propisa iz područja investicijskih fondova i
osiguranja investitora; analizira i predlaže mjere za poboljšanje tih sustava;
priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i
drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te pravnom stečevinom
Europske unije iz djelokruga Odsjeka; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka
propisa iz djelokruga Odsjeka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i
institucijama vezano za pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati rad nadležnih tijela
Europske komisije vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom
Europske unije; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama
temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
komunističke vladavine; priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih
propisa iz djelokruga Odsjeka; obavlja poslove vezane uz isplatu državnih
poticajnih sredstava za dobrovoljnu mirovinsku štednju.

           2.3. Odsjek za sustav financijskih tržišta

Odsjek za sustav financijskih tržišta izrađuje odnosno sudjeluje u izradi nacrta
prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja trgovačkog prava u dijelu
vezanom za preuzimanje dioničkih društava, zatim leasinga i propisa koji
uređuju poslovanje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga; analizira i
predlaže mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o
usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i
međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga
Odsjeka; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga
Odsjeka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezano za
pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati rad nadležnih tijela Europske komisije
vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije;
priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga
Odsjeka.
3. Odjel za nadzor financijskih institucija i
financijsku pismenost
Odjel za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost obavlja
inspekcijski nadzor te kontrolira i prati zakonitost rada štedno-kreditnih
zadruga u likvidaciji; prati zakonitost rada stambenih štedionica sukladno
Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje; prati
zakonitost rada i drugih financijskih institucija u pogledu primjene zakona i
propisa iz područja financijskog poslovanja; surađuje i usklađuje aktivnosti s
drugim odjelima, nadležnim tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima
i međunarodnim financijskim institucijama; obavlja poslove vezane uz
koordinaciju zaštite potrošača u financijskom sustavu; koordinira rad po
pritužbama potrošača vezano za usluge iz financijskog sustava; obavlja poslove
vezane za financijsku pismenost građana te informira javnost o osnovnim
značajkama pojedinih financijskih usluga; obavlja i druge poslove po nalogu
ravnatelja.
U Odjelu za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost ustrojavaju
se:
3.1. Odsjek za nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji
3.2. Odsjek za nadzor ostalih financijskih institucija
3.3. Odsjek za koordinaciju zaštite potrošača i financijsku pismenost.

      3.1. Odsjek za nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji

Odsjek za nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji obavlja inspekcijski
nadzor i prati zakonitost rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji; surađuje i
usklađuje aktivnosti s drugim odsjecima, nadležnim tijelima državne uprave,
drugim državnim tijelima i međunarodnim financijskim institucijama.

        3.2. Odsjek za nadzor ostalih financijskih institucija

Odsjek za nadzor ostalih financijskih institucija obavlja inspekcijski nadzor i
prati zakonitost rada stambenih štedionica sukladno Zakonu o stambenoj štednji
i državnom poticanju stambene štednje; nadzire poslovanje drugih financijskih
institucija u pogledu primjene zakona i propisa iz područja financijskog
poslovanja; surađuje i usklađuje aktivnosti s drugim odsjecima, nadležnim
tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i međunarodnim
financijskim institucijama.

         3.3. Odsjek za koordinaciju zaštite potrošača i
               financijsku pismenost
Odsjek za koordinaciju zaštite potrošača i financijsku pismenost izrađuje
odnosno sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz
područja zaštite potrošača vezano za djelokrug Uprave; analizira i predlaže
mjere za poboljšanje tih sustava; priprema stručna mišljenja i analize o
usklađenosti nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i
međunarodnim pravom te pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga
Odsjeka; izrađuje iskaz o okvirnoj procjeni učinka propisa iz djelokruga
Odsjeka; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama vezano za
pitanja iz djelokruga Odsjeka; prati rad nadležnih tijela Europske komisije
vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije;
priprema mišljenja u vezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga
Odsjeka; obavlja poslove vezane za financijsku pismenost građana te informira
javnost o osnovnim značajkama pojedinih financijskih usluga; koordinira rad po
pritužbama potrošača vezano za usluge iz financijskog sustava.

4. Odjel za financijsko izvještavanje

Odjel za financijsko izvještavanje obavlja poslove iz djelokruga Uprave koji se
odnose na izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa iz područja
revizije i računovodstva; priprema stručna mišljenja i analize o usklađenosti
nacrta prijedloga propisa i drugih akata s hrvatskim i međunarodnim pravom te
pravnom stečevinom Europske unije iz djelokruga revizije i računovodstva;
koordinira i prati sustav revizije i računovodstva; prati rad nadležnih tijela
Europske komisije vezano uz usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom
Europske unije; prati rad Odbora za regulaciju računovodstva te Odbora za
regulaciju revizije Europske komisije; surađuje i pruža administrativno-
tehničku pomoć Odboru za javni nadzor revizije; surađuje i prati rad Hrvatske
revizorske komore; surađuje i sudjeluje u radu Odbora za standarde
financijskog izvještavanja; prati Hrvatske standarde financijskog izvještavanja
te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja; surađuje s drugim
tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama te strukovnim
udruženjima vezano za pitanja iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po
nalogu ravnatelja.

 UPRAVA ZA EUROPSKE INTEGRACIJEI MEĐUNARODNE FINANCIJSKE
             ODNOSE

                   Članak 18.
Uprava za europske integracije i međunarodne financijske odnose upravna je
organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja poslove iz područja bilateralnih i
multilateralnih financijskih odnosa Republike Hrvatske u okviru djelokruga
Ministarstva financija; razvija i provodi suradnju s međunarodnim financijskim
institucijama u okviru djelokruga Ministarstva temeljem strategije i politika Vlade
Republike Hrvatske za rješavanje strukturnih i razvojnih problema te ostvarivanja
održivoga rasta; izvršava financijske obveze koje proizlaze iz članstva Republike
Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama temeljem sklopljenih ugovora o
zajmovima i/ili darovnicama i temeljem tehničke pomoći primljene preko tih
institucija; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju
financijski odnosi s međunarodnim financijskim institucijama; daje mišljenja na
nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja financijskih odnosa s
inozemstvom; obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva koji se odnose na suradnju,
pripremu i pregovore za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju; koordinira
pripremu i provedbu programa i projekata koji se odnose na brojne strukturne i
institucionalne reforme radi ostvarivanja uvjeta za pristupanje Republike Hrvatske
Europskoj uniji; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

                    Članak 19.
U Upravi za europske integracije i međunarodne financijske odnose ustrojavaju se:
1. Odjel za europske integracije
2. Odjel za međunarodne financijske institucije
3. Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose.

              1. Odjel za europske integracije

Odjel za europske integracije sudjeluje u pripremi i provedbi aktivnosti Ministarstva
vezanih za održavanje ukupnih odnosa, a osobito razvijanje financijsko-gospodarske
suradnje s institucijama i tijelima Europske unije; obavlja poslove iz djelokruga
Ministarstva koji se odnose na suradnju, pripremu i pregovore za ulazak Republike
Hrvatske u Europsku uniju; prati, proučava i stručno obrađuje pitanja iz
međunarodnoga financijskog prava; sudjeluje u pregovorima za sklapanje me-
đunarodnih financijskih ugovora te daje prijedloge i mišljenja na nacrte međunarodnih
financijskih ugovora koje sklapa Republika Hrvatska; koordinira pripremu i provedbu
programa i projekata koji se odnose na strukturne i institucionalne reforme radi
ostvarivanja uvjeta za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji.
U Odjelu za europske integracije ustrojavaju se:
1.1. Odsjek za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj stečevini
Europske unije
1.2. Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije.

  1.1. Odsjek za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj stečevini
                 Europske unije

Odsjek za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj stečevini Europske
unije priprema nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na ugovorno
uređivanje odnosa; prati, proučava i stručno obrađuje pitanja iz međunarodnoga
financijskog prava; sudjeluje u pregovorima za sklapanje međunarodnih financijskih
ugovora i daje prijedloge i mišljenja na nacrte međunarodnih financijskih ugovora
koje sklapa Republika Hrvatska; analizira i koordinira usklađivanje financijskog
pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; izrađuje
mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga financijskih propisa s pravnom stečevinom
Europske unije te analizira učinke tih nacrta prijedloga; predlaže mjere radi
usklađivanja financijskog zakonodavstva; prati integracijske zakonodavne procese
država kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji; surađuje s domaćim i inozemnim
stručnim savjetnicima; sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica,
seminara i tečajeva; koordinira izradu poglavlja Nacionalnog programa koja se odnosi
na usklađivanje financijskog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom
stečevinom Europske unije; vodi dokumentaciju financijskih propisa Europske unije,
usklađenih financijskih propisa Republike Hrvatske i njihovih prijevoda te vodi baze
podataka o usklađivanju financijskog pravnog sustava; daje stručnu pomoć
ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u usklađivanju financijskog pravnog sustava
Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije te sudjeluje u procesu
pregovaranja s Europskom unijom.
     1.2. Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije
Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije pruža stručnu pomoć
pri upravljanju projektima koji pripadaju u područje nadležnosti Ministarstva;
koordinira poslove vezane za korištenje programa Europske unije s organizacijskim
jedinicama unutar Ministarstva; prati politike, programe, uvjete, postupke i procedure
financiranja iz izvora Europske unije; analizira financijske mogućnosti, načine i
uvjete te predlaže aktivnosti i provedbu općih i posebnih oblika financijske suradnje
od interesa za integriranje Republike Hrvatske u europsko i svjetsko gospodarstvo,
posebice glede sklapanja i korištenja povoljnih financijskih aranžmana iz raznih
izvora Europske unije; surađuje sa Središnjom jedinicom za financiranje i ugovaranje
Ministarstva o provedbi poslova iz svog djelokruga. Odsjek usklađuje projekte koje
na području financija podupire Europska unija s onima iz drugih izvora tehničke i
financijske pomoći; koordinira poslove izrade strateških dokumenata za korištenje
strane pomoći s drugim organizacijskim jedinicama unutar Ministarstva financija;
koordinira pripremu prijedloga projekata i tehničkoga dijela natječajne dokumentacije
te prati provedbu projekata. Na poslovima vezanima za pripremu sektorskih strategija
i projekata, kao i praćenja njihove provedbe, surađuje s Nacionalnim koordinatorom
za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom. Na poslovima provođenja
natječaja i ugovaranja te financijskoga upravljanja projektima surađuje sa Središnjom
jedinicom za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija; upravlja programima
Europske unije u sklopu svoje sektorske nadležnosti, kako je to uređeno posebnim
memorandumima o suglasnosti sklopljenima s Europskom komisijom.

           2. Odjel za međunarodne financijske institucije

Odjel za međunarodne financijske institucije obavlja poslove razvijanja financijskih
odnosa s vodećim međunarodnim financijskim institucijama, organizacijama,
bankama i njihovim upravnim i stručnim tijelima (Međunarodni monetarni fond,
grupacija Svjetske banke, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća
Europe, Europska investicijska banka, Inter-američka banka za razvoj, Nordijska
investicijska banka i ostale); prati poslovnu politiku, programe, odluke upravnih tijela,
standarde, pravila, procedure i postupke rada tih institucija te njihove uvjete,
financijske proizvode i instrumente, posebno one koje su od interesa za Republiku
Hrvatsku.
U Odjelu za međunarodne financijske institucije ustrojavaju se:
2.1. Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora
2.2. Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora.

      Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora

Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora priprema i
obavlja poslove vezano za izradu dokumenata o strategijama suradnje Republike
Hrvatske s međunarodnim financijskim institucijama; priprema i obavlja poslove
vezano za ugovaranje i potpisivanje međunarodnih ugovora o zajmovima,
darovnicama i drugim oblicima financijske podrške i pomoći što ih te institucije
odobravaju izravno Republici Hrvatskoj i/ili drugim pravnim osobama uz jamstvo
Republike Hrvatske; priprema i obavlja poslove vezano za izradu nacrta zakona o
potvrđivanju međunarodnih financijskih ugovora i pripreme drugih propisa za
ostvarivanje članstva Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim
institucijama; koordinira pripremu i provedbu kandidiranja projekata za financiranje
sredstvima međunarodnih financijskih institucija; obavlja poslove nadzora provedbe
svih projekata financiranih iz zajmova i darovnica u nadležnosti Ministarstva;
priprema, koordinira i obavlja poslove korištenja sredstava zajmova, darovnica i
drugih oblika financijske pomoći prema pravilima i procedurama međunarodnih
financijskih institucija; pruža stručnu pomoć i savjete korisnicima pojedinih zajmova i
darovnica; priprema i obavlja poslove vezano za korištenje sredstava zajmova,
darovnica i drugih oblika financijske pomoći; priprema i obavlja poslove u svezi s
osiguravanjem sredstava za uredno i pravodobno plaćanje obveza međunarodnim
financijskim institucijama; priprema izvješća i analitičke materijale o suradnji s
međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica;
priprema i obavlja poslove vezano za suradnju s uredima međunarodnih financijskih
institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu; obavlja poslove vezano
za vođenje zbirke međunarodnih ugovora i evidencija izvornika međunarodnih
ugovora koje je sklopilo, odnosno kojih je stranka Ministarstvo financija; surađuje s
domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima te organizira stručna savjetovanja,
radionice, seminare i tečajeve; surađuje s drugim organizacijskim jedinicama
Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske, institucijama, udrugama,
bankama i drugim subjektima te usklađuje, potiče i prati provedbu sklopljenih
međunarodnih ugovora.

      Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora

Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora surađuje s drugim
ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave Republike Hrvatske,
institucijama, udrugama, bankama i drugim subjektima te pruža stručnu potporu
vezano za tijek financijskih sredstava za projekte tehničke pomoći; sudjeluje u
pripremi planova korištenja investicijskih zajmova ili darovnica kojima se financiraju
programi ulaganja i projekti tehničke pomoći međunarodnih financijskih institucija;
prati pripremu ugovora; koordinira povlačenje sredstava iz vanjskih izvora i plaćanja
iz državnog proračuna; prati i programskim sustavom vodi ukupan tijek financijskih
sredstava; vodi financijske evidencije i priprema tekuća i konačna financijska izvješća
za pojedine davatelje zajmova ili darovnica, domaće korisnike i Ministarstvo;
organizira financijsku reviziju korištenja sredstava te vodi evidencije o članskim
ulozima i financijskim obvezama koje proizlaze iz članstava Republike Hrvatske u
pojedinim međunarodnim financijskim institucijama.

        3. Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose

Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose prati, proučava i stručno
obrađuje financijske odnose Republike Hrvatske s državama članicama Europske
unije, članicama Pariškog i Londonskog kluba te s ostalim financijskim institucijama i
organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske
odnose; brine se o unapređenju tih financijskih odnosa i potiče rješavanje uzajamnih
pitanja; posebno prati, proučava i stručno obrađuje projekte, programe, uvjete,
postupke i procedure financiranja iz multilateralnih i izvora međunarodnih političkih i
drugih organizacija (Ujedinjeni narodi, ECOSOC, NATO, Pakt o stabilnosti, OESS te
druge europske i izvaneuropske regionalne organizacije); u suradnji s Ministarstvom
vanjskih poslova i europskih integracija prati, proučava i stručno obrađuje političke i
društvene procese od važnosti za financijske međunarodne odnose i suradnju;
koordinira aktivnosti Ministarstva i drugih tijela Republike Hrvatske u području
bilateralne i multilateralne financijske suradnje; priprema i provodi sklapanje
multilateralnih i bilateralnih financijskih sporazuma; analizira i prati učinke
sklopljenih financijskih sporazuma i predlaže mjere za unapređenje bilateralnih i
multilateralnih financijskih odnosa; koordinira, sudjeluje u pripremi i izradi te provodi
bilateralne financijske ugovore koje Republika Hrvatska sklapa s drugim državama te
s njihovim financijskim institucijama i organizacijama; priprema izvještaje o provedbi
multilateralnih i bilateralnih financijskih projekata pomoći i suradnje te predlaže
mjere radi što učinkovitijeg korištenja tih financijskih projekata; prati ostvarivanje
multilateralne i bilateralne financijske suradnje te u vezi s tim predlaže mjere za
unapređenje financijske suradnje s europskim i izvaneuropskim zemljama; usuglašava
i usklađuje aktivnosti s drugim državnim tijelima i institucijama vezano uz
multilateralnu i bilateralnu financijsku suradnju te obavlja i druge poslove iz svoga
djelokruga.

                   Članak 20.

                    Brisan.

                   Članak 21.

                    Brisan.

  UPRAVA ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I FINANCIJSKE
             KONTROLE

                    Članak 22.
Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole upravna je
organizacija u sastavu Ministarstva, koja je kao Središnja harmonizacijska jedinica
(dalje u tekstu: Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija), zadužena
za provedbu koordinacije uspostave i razvoja sveobuhvatnog sustava unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske, što se odnosi na
unutarnju reviziju te financijsko upravljanje i kontrole.

                  Članak 23.
U Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole ustrojavaju
se:
1. Služba za metodologiju i standarde
2. Služba za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete
3. Služba za međunarodne aktivnosti.

1. SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE

Služba za metodologiju i standarde nadležna je za: pripremu zakona i
podzakonskih propisa iz područja financijskog upravljanja i kontrole te
unutarnje revizije; izradu strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih
kontrola za središnju državu i lokalnu razinu; izradu metodologije i standarda
rada financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije u skladu s
međunarodnim standardima i najboljom praksom zemalja Europske unije;
izradu i ažuriranje priručnika, uputa i smjernica za stručno obavljanje
aktivnosti u području financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije;
sudjelovanje u izradi planova i programa izobrazbe osoba uključenih u sustav
unutarnjih financijskih kontrola; sudjelovanje u izradi planova i programa
provjere kvalitete rada unutarnjih revizora te uspostavi i razvoju financijskog
upravljanja i kontrola; sudjelovanje u izradi objedinjenog godišnjeg izvješća o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; suradnju s ostalim
službama unutar Uprave radi prikupljanja informacija u svrhu poboljšanja
metodologije i standarda rada; razvoj i predlaganje modela suradnje s tijelima
državne uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano
uz razvoj metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrole te
unutarnje revizije; suradnju s osobama zaduženima za uspostavu i razvoj
sustava unutarnjih financijskih kontrola; suradnju s Državnim uredom za
reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima Europske komisije i
međunarodnim institucijama, te strukovnim udruženjima; sudjelovanje u
davanju mišljenja na izvješća odnosno programe o napretku Republike
Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji u području unutarnjih
financijskih kontrola te na izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Uprave;
sudjelovanje u davanju mišljenja o premještanju i otpuštanju unutarnjih
revizora kod korisnika proračuna; koordinaciju aktivnosti na održavanju
internetske stranice Uprave; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz
nadležnosti Službe.
U Službi za metodologiju i standarde ustrojavaju se:
1.1. Odjel za metodologiju i standarde financijskog upravljanja i kontrole
1.2. Odjel za metodologiju i standarde unutarnje revizije.
1.1. Odjel za metodologiju i standarde financijskog upravljanja i kontrole
Odjel za metodologiju i standarde financijskog upravljanja i kontrole priprema
zakone i podzakonske propise te strategije razvoja sustava unutarnjih
financijskih kontrola iz područja financijskog upravljanja i kontrole za
središnju državu i lokalnu razinu; utvrđuje i razvija metodologiju i standarde
rada financijskog upravljanja i kontrole u skladu s međunarodnim standardima
i najboljom praksom zemalja Europske unije; izrađuje i ažurira priručnik za
financijsko upravljanje i kontrole te daje upute i smjernice za izradu popisa i
opisa poslovnih procesa (revizijske tragove), upravljanje rizicima i uspostavu
kontrola; sudjeluje u izradi planova i programa izobrazbe osoba uključenih u
financijsko upravljanje i kontrole; sudjeluje u izradi planova i programa
provjere kvalitete uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrole;
sudjeluje u izradi objedinjenoga godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na financijsko
upravljanje i kontrole; razvija i predlaže modele suradnje s tijelima državne
uprave i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano za
razvoj metodologije i standarda rada financijskog upravljanja i kontrole;
surađuje s osobama zaduženima za financijsko upravljanje i kontrole; surađuje
s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima
Europske komisije i međunarodnim institucijama te sa strukovnim
udruženjima; sudjeluje u davanju mišljenja na izvješća odnosno programe o
napretku Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji i na
izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Uprave; sudjeluje u izradi i izmjeni
ostalih propisa iz nadležnosti Odjela.
1.2. Odjel za metodologiju i standarde unutarnje revizije
Odjel za metodologiju i standarde unutarnje revizije priprema zakone i
podzakonske propise te strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih
kontrola iz područja unutarnje revizije za središnju državu i lokalnu razinu;
utvrđuje i razvija metodologiju i standarde rada unutarnje revizije u skladu s
međunarodnim standardima i najboljom praksom zemalja Europske unije;
izrađuje i ažurira priručnik za unutarnje revizore te daje upute i smjernice za
stručno obavljanje unutarnje revizije; izrađuje kodeks strukovne etike
unutarnjih revizora; priprema predložak povelje unutarnjih revizora; sudjeluje
u izradi planova i programa izobrazbe unutarnjih revizora; sudjeluje u izradi
planova i programa provjere kvalitete rada unutarnjih revizora; sudjeluje u
izradi objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
u javnom sektoru u dijelu koji se odnosi na unutarnju reviziju; razvija i predlaže
modele suradnje s tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave vezano za razvoj metodologije i standarda rada
unutarnje revizije; surađuje s voditeljima jedinica za unutarnju reviziju i s
imenovanim unutarnjim revizorima; surađuje s Državnim uredom za reviziju,
drugim državnim tijelima, predstavnicima Europske komisije i međunarodnim
institucijama te strukovnim udruženjima; sudjeluje u davanju mišljenja na
izvješća odnosno programe o napretku Republike Hrvatske u procesu
pridruživanja Europskoj uniji i na izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti
Uprave; daje mišljenja korisnicima proračuna o osnovanosti poduzimanja
disciplinskih mjera, premještaja ili otpuštanja unutarnjih revizora zbog
iznošenja činjeničnog stanja i davanja preporuka na temelju provedenih
revizija; sudjeluje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz nadležnosti Odjela.

2. SLUŽBA ZA KOORDINACIJU IZOBRAZBE I PROVJERU KVALITETE

Služba za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete nadležna je za: izradu
planova i programa izobrazbe osoba uključenih u sustav unutarnjih financijskih
kontrola te organizaciju i koordinaciju aktivnosti vezanih uz provođenje
izobrazbe; predlaganje koncepta i sadržaja literature koja se izrađuje za
polaznike izobrazbe; izradu programa mentorstva pri obavljanju praktičnih
revizija za stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija za obavljanje poslova
unutarnje revizije; organizaciju aktivnosti vezano za provođenje mentorstva;
organizaciju seminara, prezentacija, radionica i sastanaka s ciljem uspostave i
razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; izradu
planova i programa provjere kvalitete rada unutarnjih revizora te uspostave i
razvoja financijskog upravljanja i kontrola s ciljem prikupljanja informacija
radi poboljšanja metodologije i standarda rada; koordinaciju aktivnosti
provođenja provjere kvalitete rada unutarnjih revizora te kvalitete uspostave i
razvoja financijskog upravljanja i kontrola; izradu objedinjenoga godišnjeg
izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru;
održavanje potrebnih registara propisanih zakonskim i podzakonskim
propisima; sudjelovanje u pripremi zakona i podzakonskih propisa iz područja
financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; sudjelovanje u izradi
strategija razvoja iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola za
središnju državu i lokalnu razinu; sudjelovanje u izradi i ažuriranju priručnika,
uputa i smjernica za stručno obavljanje aktivnosti u području financijskog
upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; suradnju s osobama zaduženim za
uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola; suradnju s
Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima
Europske komisije i međunarodnim institucijama te strukovnim udruženjima;
sudjelovanje u izradi mišljenja na izvješća odnosno programe o napretku
Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji u području
unutarnjih financijskih kontrola i na izvješća o provedbi projekata iz
nadležnosti Uprave; sudjelovanje u izradi mišljenja o premještanju i otpuštanju
unutarnjih revizora kod korisnika proračuna; sudjelovanje u održavanju
internetske stranice Uprave; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz
nadležnosti Službe.
U Službi za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete ustrojavaju se:
2.1. Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete financijskog
upravljanja i kontrole
2.2. Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete unutarnje revizije.
2.1. Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete financijskog
upravljanja i kontrole
Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete financijskog upravljanja i
kontrole priprema planove i programe za izobrazbu osoba uključenih u
financijsko upravljanje i kontrole te organizira aktivnosti vezane uz provođenje
izobrazbe; predlaže koncept i sadržaj literature koja se izrađuje za izobrazbu
osoba uključenih u financijsko upravljanje i kontrole; organizira seminare,
prezentacije, radionice i sastanke s ciljem uspostave i razvoja financijskog
upravljanja i kontrola; izrađuje planove i programe za provjeru kvalitete rada
uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola te koordinira aktivnosti
za provjeru kvalitete kod proračunskih korisnika; priprema akte za provjeru
kvalitete; izrađuje godišnje izvješće o aktivnostima na uspostavi i razvoju
financijskog upravljanja i kontrola kod proračunskih korisnika za potrebe
izrade objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru; brine se o održavanju potrebnih registara
propisanih zakonskim i podzakonskim propisima; sudjeluje u pripremi zakona i
podzakonskih propisa te strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih
kontrola iz područja financijskog upravljanja i kontrola za središnju državu i
lokalnu razinu; daje mišljenje na Priručnik, upute i smjernice za stručno
obavljanje aktivnosti financijskog upravljanja i kontrola; surađuje s osobama
zaduženima za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrole; surađuje s
Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima, predstavnicima
Europske komisije i međunarodnim institucijama te sa strukovnim
udruženjima; daje mišljenje na izvješća odnosno na programe o napretku
Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji u području
financijskog upravljanja i kontrole te na izvješća o provedbi projekata iz
nadležnosti Uprave; sudjeluje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz nadležnosti
Odjela.
2.2. Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete unutarnje revizije
Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete unutarnje revizije priprema
planove i programe za izobrazbu unutarnjih revizora te organizira aktivnosti
vezane uz provođenje izobrazbe; predlaže koncept i sadržaj literature koja se
izrađuje za izobrazbu unutarnjih revizora; odobrava program mentorstva pri
obavljanju praktičnih revizija za stjecanje stručnog ovlaštenja ministra financija
za obavljanje poslova unutarnje revizije; organizira seminare, prezentacije,
radionice i sastanke s ciljem uspostave i razvoja unutarnje revizije; priprema
planove i programe provjere kvalitete rada unutarnje revizije te koordinira
aktivnosti provjere kvalitete kod proračunskih korisnika; priprema akte za
provjeru kvalitete (program i upitnik o samoprocjeni); izrađuje godišnja
izvješća o aktivnostima unutarnje revizije kod proračunskih korisnika za
potrebe izrade objedinjenog godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih
kontrola u javnom sektoru; brine se o održavanju potrebnih registara
propisanih zakonskim i podzakonskim propisima; sudjeluje u pripremi zakona i
podzakonskih propisa te izradi strategija razvoja sustava unutarnjih
financijskih kontrola u dijelu iz područja unutarnje revizije za središnju državu
i lokalnu razinu; daje mišljenja na Priručnik za unutarnje revizore, upute i
smjernice za stručno obavljanje aktivnosti unutarnje revizije; surađuje s
jedinicama za unutarnju reviziju i imenovanim unutarnjim revizorima;
surađuje s Državnim uredom za reviziju, drugim državnim tijelima,
predstavnicima Europske komisije i međunarodnim institucijama te sa
strukovnim udruženjima; daje mišljenja na izvješća odnosno programe o
napretku Republike Hrvatske u procesu pridruživanja Europskoj uniji u
području unutarnje revizije te na izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti
Uprave; sudjeluje u davanju mišljenja o premještanju i otpuštanju unutarnjih
revizora kod korisnika proračuna; sudjeluje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz
nadležnosti Odjela.

3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

Služba za međunarodne aktivnosti nadležna je za: organizaciju suradnje s
tijelima Europske unije s ciljem usklađivanja pravne stečevine u području
sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; izradu planova i
programa međunarodne suradnje na aktivnostima razvoja sustava unutarnjih
financijskih kontrola odnosno razmjene međunarodnih iskustava i najboljih
praksi zemalja Europske unije; izradu modela suradnje s međunarodnim
institucijama i strukovnim udruženjima; koordinaciju aktivnosti na uspostavi i
razvoju sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama uključenima u
upravljanje, korištenje i kontrolu korištenja fondova Europske unije; razvoj
modela suradnje sa Središnjim državnim uredom za razvojnu strategiju i
koordinaciju fondova Europske unije, Nacionalnim fondom, Središnjom
agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
Agencijom za reviziju programa i projekata Europske unije, Državnim uredom
za reviziju, revizorima Europske komisije i ostalim nacionalnim i
međunarodnim akterima uključenima u sustave fondova Europske unije;
sudjelovanje u pripremi zakona i podzakonskih propisa iz područja financijskog
upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; sudjelovanje u izradi strategija
razvoja iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola za središnju državu
i lokalnu razinu; davanje mišljenja na metodologiju i standarde rada
financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, osobito u dijelu koji se
odnosi na fondove Europske unije; davanje mišljenja na priručnike, upute i
smjernice za stručno obavljanje aktivnosti u području financijskog upravljanja i
kontrole te unutranje revizije, osobito u dijelu koji se odnosi na fondove
Europske unije; davanje mišljenja na planove i programe izobrazbe unutarnjih
revizora i osoba uključenih u financijsko upravljanje i kontrole, osobito u dijelu
koji se odnosi na fondove Europske unije; sudjelovanje u izradi objedinjenoga
godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru;
izradu izvješća za druga državna tijela o statusu pregovora; izradu izvješća o
provedbi projekata iz nadležnosti Uprave (monitoring izvješća), izvješća o
napretku Republike Hrvatske u području sustava unutarnjih financijskih
kontrola u procesu pridruživanja Europske unije (uključujući izradu
samoprocjene o napretku Republike Hrvatske u procesu pridruživanja
Europskoj uniji za poglavlje 32 »Financijski nadzor«); izradu Nacionalnog
programa za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji za područje
unutarnjih financijskih kontrola te njegovu koordinaciju za poglavlje 32;
predlaganje stručnog usavršavanja zaposlenika Uprave te osoba zaduženih za
uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola putem
međunarodnih konferencija, seminara i edukacija; sudjelovanje u održavanju
internetske stranice Uprave; sudjelovanje u izradi i izmjeni ostalih propisa iz
nadležnosti Službe.
U Službi za međunarodne aktivnosti ustrojavaju se:
3.1. Odjel za fondove Europske unije
3.2. Odjel za međunarodnu suradnju i izvješćivanje.
3.1. Odjel za fondove Europske unije
Odjel za fondove Europske unije koordinira aktivnosti na uspostavi i razvoju
sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama uključenima u
upravljanje, korištenje i kontrolu korištenja fondova Europske unije;
objedinjuje izvješća unutarnjih revizija o korištenju sredstava Europske unije za
potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, surađuje sa Središnjim
državnim uredom za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije,
Nacionalnim fondom, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije, Agencijom za reviziju programa i
projekata Europske unije, Državnim uredom za reviziju, revizorima Europske
komisije i ostalim nacionalnim i međunarodnim akterima uključenima u sustave
fondova Europske unije; sudjeluje u pripremi zakona i podzakonskih propisa iz
područja financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije; sudjeluje u
izradi strategija razvoja iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola za
središnju državu i lokalnu razinu; daje mišljenja na metodologiju i standarde
rada financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, osobito u dijelu
koji se odnosi na fondove Europske unije; daje mišljenja na priručnike, upute i
smjernice za stručno obavljanje aktivnosti u području financijskog upravljanja i
kontrole te unutranje revizije, osobito u dijelu koji se odnosi na Europske unije;
daje mišljenja na planove i programe izobrazbe unutarnjih revizora i osoba
uključenih u financijsko upravljanje i kontrole, osobito u dijelu koji se odnosi na
fondove Europske unije; sudjeluje u izradi objedinjenoga godišnjeg izvješća o
sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; daje mišljenja na
izvješća odnosno programe o napretku Republike Hrvatske u procesu
pridruživanja Europskoj uniji u području unutarnjih financijskih kontrola i na
izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Uprave; sudjeluje u izradi i izmjeni
ostalih propisa iz nadležnosti Odjela.
3.2. Odjel za međunarodnu suradnju i izvješćivanje
Odjel za međunarodnu suradnju i izvješćivanje surađuje s tijelima Europske
unije s ciljem usklađivanja pravne stečevine u području sustava unutarnjih
financijskih kontrola u javnom sektoru; razvija i izrađuje planove i programe
međunarodne suradnje na aktivnostima razvoja sustava unutarnjih financijskih
kontrola odnosno razmjene međunarodnih iskustava i najboljih praksi zemalja
Europske unije; izrađuje modele suradnje s međunarodnim institucijama i
strukovnim udruženjima; surađuje sa Središnjim državnim uredom za razvojnu
strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, Nacionalnim fondom,
Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata
Europske unije, Agencijom za reviziju programa i projekata Europske unije,
Državnim uredom za reviziju, predstavnicima Europske komisije i ostalim
nacionalnim i međunarodnim akterima uključenima u sustave fondova
Europske unije; sudjeluje u pripremi zakona i podzakonskih propisa iz područja
financijskog upravljanja i kontrole te unutarnje revizije, sudjeluje u izradi
strategija razvoja iz područja sustava unutarnjih financijskih kontrola za
središnju državu i lokalnu razinu; sudjeluje u izradi objedinjenoga godišnjeg
izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru; izrađuje
izvješća o statusu pregovora za državna tijela Republike Hrvatske nadležna za
vođenje pregovora; izrađuje izvješća o provedbi projekata iz nadležnosti Uprave
(monitoring izvješća), izvješća o napretku Republike Hrvatske u području
sustava unutarnjih financijskih kontrola u procesu pridruživanja Europskoj
uniji (uključujući izradu samoprocjene o napretku Republike Hrvatske u
procesu pridruživanja Europskoj uniji za poglavlje 32 »Financijski nadzor”);
izrađuje i koordinira izradu Nacionalnog programa za pridruživanje Republike
Hrvatske Europskoj uniji za područje unutarnjih financijskih kontrola;
predlaže stručno usavršavanje zaposlenika Uprave te osoba zaduženih za
uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola putem
međunarodnih konferencija i seminara; sudjeluje u izradi i izmjeni ostalih
propisa iz nadležnosti Odjela.

 SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK

                   Članak 24.
Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak ustrojstvena je jedinica
Ministarstva koja rješava o žalbama protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske
uprave i Financijske policije iz djelokruga poreznog postupka, carinskog postupka i
postupka financijskog nadzora nad zakonitošću obračuna i uplata proračunskih
prihoda i naknada propisanih drugim posebnim zakonima; provodi postupak povodom
izvanrednih pravnih lijekova; donosi rješenja u provedbi upravnog nadzora nad
zakonitošću prvostupanjskih upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i
Financijske policije; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova,
izrađuje nacrte odgovora na tužbe u sudskim sporovima koji su pokrenuti temeljem
upravnih akata iz djelokruga Službe; surađuje u pripremi nacrta prijedloga zakona i
međunarodnih ugovora iz područja poreza i carina te u pripremi stručnih uputa radi
jedinstvenog postupanja u upravnom postupku; prati primjenu poreznih i carinskih
propisa te inicira njihovu izmjenu, sustavno prati međunarodne ugovore sklopljene u
području poreza i carina; prati europske smjernice u postupcima oporezivanja i
carinjenja; rješava o žalbama protiv upravnih akata iz nadležnosti Ministarstva.

                  Članak 25.
U Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak ustrojavaju se:
1. Odjel za porezni postupak
2. Odjel za carinski postupak.

               1. Odjel za porezni postupak
Odjel za porezni postupak provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi
protiv prvostupanjskih upravnih akata Porezne uprave i Financijske policije i
postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; provodi upravni nadzor; priprema
stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih rješenja i drugih akata u
upravnom postupku; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; priprema nacrte
rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka; surađuje u pripremi nacrta
prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja poreza i u pripremi stručnih
uputa radi jedinstvenog postupanja u poreznom postupku; prati primjenu poreznih
propisa te inicira njihovu izmjenu; sustavno prati međunarodne ugovore zaključene u
području poreza i europske smjernice u postupcima oporezivanja.

               2. Odjel za carinski postupak

Odjel za carinski postupak provodi drugostupanjski upravni postupak povodom žalbi
protiv prvostupanjskih upravnih rješenja Carinske uprave i Financijske policije i
postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; obavlja upravni nadzor; priprema
stručne podloge za donošenje drugostupanjskih upravnih rješenja i drugih akata u
upravnom postupku; priprema odgovore na tužbe u upravnom sporu; priprema nacrte
rješenja koja se donose u izvršenju sudskih odluka; surađuje u pripremi nacrta
prijedloga zakona i međunarodnih ugovora iz područja carina i poreza te u pripremi
stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u carinskom postupku; prati primjenu
carinskih i poreznih propisa te daje inicijativu za njihovu izmjenu; sustavno prati
međunarodne ugovore zaključene u području carina i poreza i europske smjernice u
postupcima carinjenja.

      SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

                   Članak 26.
Samostalna služba za informacijski sustav organizira i uspostavlja jedinstveni
informacijski sustav svih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; obavlja poslove vezane
za planiranje, organiziranje i provođenje informatizacije Ministarstva, razvoj i
održavanje lokalne računalne i komunikacijske mreže, administriranje računala
Ministarstva, sistemsko održavanje informacijskih servisa Ministarstva, definiranje i
održavanje korisničkih aplikacija ustrojstvenih jedinica, brigu o dokumentaciji
dostupnih programskih paketa, uređivanje javnih i internih informacijskih servisa,
brigu za promociju Ministarstva u elektroničkim i drugim medijima, prijedloge za
unaprjeđenje informacijskog sustava Ministarstva; analizira i odabire raspoloživa
informatička rješenja koja će se primijeniti u sklopu informacijskog sustava
Ministarstva; planira nabavu računalne i mrežne opreme, operacijskih sustava i
programske osnovice; brine se o edukaciji službenika i namještenika za djelotvorno i
ispravno korištenje svih informatičkih resursa Ministarstva; određuje upute, pravila i
postupke kojima se propisuje način korištenja informacijske infrastrukture
Ministarstva; prati i primjenjuje odgovarajuće svjetske i domaće standarde na
području informatike; vodi brigu o instalaciji, reinstalaciji i kontinuiranom održavanju
svih informatičkih resursa; obavlja i druge poslove koje odredi tajnik Ministarstva i
ministar.

                    Članak 27.
U Samostalnoj službi za informacijski sustav ustrojavaju se:
1. Odjel za informacijski sustav i sistemsku podršku
2. Odjel za komunikacijsku tehnologiju
3. Odjel za sigurnost informacijskog sustava.

         1. Odjel za informacijski sustav i sistemsku podršku

U Odjelu za informacijski sustav i sistemsku podršku obavljaju se poslovi planiranja,
razvoja i održavanja informacijskog sustava Ministarstva; poslovi projektiranja,
koordiniranja i organiziranja izrade i primjene informacijskih sustava; podrške
korisnicima informacijskog sustava i održavanje veze između korisnika i razvoja
sustava, te korisnika i provedbe; poslovi organiziranja i provođenja izobrazbe za
korištenje informacijskog sustava, te uvođenja novih programskih proizvoda u
uporabu; poslovi oblikovanja i prezentacije podataka na svim raspoloživim medijima;
poslovi upravljanja računalnom infrastrukturom Ministarstva i podrške svim
poslovima koji osiguravaju rad računalne mreže; obavlja i druge poslove koje odredi
načelnik Samostalne službe.

            2. Odjel za komunikacijsku tehnologiju

Odjel za komunikacijsku tehnologiju upravlja računalnom infrastrukturom
Ministarstva i podrška je svim poslovima koji osiguravaju rad računalno-
komunikacijske mreže; obavlja stručne poslove vezane za planiranje razvoja i
modernizaciju komunikacijskih i informacijskih sustava Ministarstva, uspostavljanje
normi za interoperabilnost i kompatibilnost komunikacijskih sustava unutar
Ministarstva, određivanje prioriteta i prijedloga za nabavu opreme iz područja
komunikacija i informacijske tehnologije, kreiranje planskog održavanja opreme,
nadgledanje sigurnosti komunikacija i provođenje mjera za zaštitu sigurnosti
informacijske i komunikacijske infrastrukture; obavlja i druge poslove koje odredi
načelnik Samostalne službe.

           3. Odjel za sigurnost informacijskog sustava

Odjel za sigurnost informacijskog sustava inicira i kontrolira provođenje sigurnosnih
mjera na svim razinama upravljanja Ministarstvom; izvješćuje ministra o stanju
sigurnosti informacijskog sustava; definira program sigurnosti informacijskog sustava
Ministarstva na osnovi sigurnosne politike; redovito prati provođenje sigurnosnih
mjera te uočava i otklanja odstupanja u postupku provedbe; izrađuje program
izobrazbe zaposlenika Ministarstva o sigurnosnim mjerama te vodi brigu o provedbi
programa; sudjeluje u postupku oblikovanja i razvoja informacijskih sustava s ciljem
primjene sigurnosnih zahtjeva; aktivno pruža pomoć zaposlenicima u provođenju
programa sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva te obavlja i druge poslove
koje odredi načelnik Samostalne službe.

  SAMOSTALNA SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE GRANIČNIH
             PRIJELAZA

                   Članak 28.
Samostalna služba za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojstvena je
jedinica Ministarstva koja se bavi planiranjem, pripremom, građenjem, opremanjem,
rekonstrukcijom i davanjem na uporabu novih graničnih prijelaza, te investicijskim i
tekućim održavanjem novoizgrađenih i postojećih graničnih prijelaza; provodi
postupke nabave u skladu s propisima o javnoj nabavi (nadmetanja, odabir
ponuditelja, prijedlozi za zaključivanje ugovora); provodi odluke Vlade Republike
Hrvatske i usklađuje potrebe ostalih ministarstava i tijela državne uprave koja državnu
službu obavljaju na graničnim prijelazima; sudjeluje u radu mješovitih povjerenstava i
radnih skupina s predstavnicima susjednih zemalja; prati promjenu stanja u prostoru
na graničnim prijelazima s ciljem poboljšanja protočnosti prometa i osuvremenjivanja
objekata, uvažavajući nova dostignuća, tehnologije i pravce razvoja prostornog
planiranja, zaštite okoliša i izgradnje objekata u skladu sa standardima Europske
unije; prati propise iz područja prostornog planiranja, zaštite okoliša i građenja te
sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa; obavlja i druge
poslove u vezi s upravljanjem državnom imovinom na graničnim prijelazima, nadzire
naplatu i korištenje terminala, organizira izradu kontrolnih blokova za naplatu
terminala i o tome vodi evidenciju; daje oslobođenja od plaćanja usluga terminala;
obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

                   Članak 29.
U Samostalnoj službi za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza ustrojavaju se:
1. Odjel za pripremu i projektiranje
2. Odjel za izgradnju i održavanje.

             1. Odjel za pripremu i projektiranje

Odjel za pripremu i projektiranje obavlja sve poslove i radnje vezano za pripremne
radove, kao što je planiranje gradnje graničnih prijelaza, izrada programa izgradnje te
utvrđivanje elemenata za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza. Aktivnosti
obuhvaćaju izradu projektnih zadataka i organiziranje izrade projektne
dokumentacije: izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu, izrada idejnog projekta
za načelnu dozvolu, izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu, izrada
izvedbenog projekta s troškovnikom; organiziranje geodetskih radova: izrada
geodetske podloge, izrada parcelacijskog elaborata, izrada elaborata za izvlaštenje;
organiziranje geotehničkih radova: provođenje geotehničkih istražnih radova, izrada
geotehničkih elaborata; organiziranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa: otkup
nekretnina (procjena vrijednosti, nagodbe s vlasnicima, zaključivanje ugovora o
kupoprodaji), izvlaštenje, upis u zemljišne knjige, upis u katastar zemljišta. Aktivnosti
obuhvaćaju koordiniranje upravnim postupcima ishođenja odobrenja za gradnju i
rekonstrukciju graničnih prijelaza: lokacijska dozvola, načelna dozvola, građevinska
dozvola.
              3. Odjel za izgradnju i održavanje

Odjel za izgradnju i održavanje provodi izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza,
daje na uporabu objekte i prostore na graničnim prijelazima; organizira tekuće i
investicijsko održavanje na postojećim graničnim prijelazima. Organiziranje izgradnje
ili rekonstrukcije obuhvaća pripremanje i praćenje izvođenja radova te provođenje
ovlaštenog stručnog nadzora nad izvođenjem radova, investicijski nadzor nad
radovima i ishođenje dozvole za uporabu, uz organiziranje tehničkog pregleda.
Aktivnosti na održavanju graničnih prijelaza obuhvaćaju organiziranje tekućeg i
investicijskog održavanja na objektima i opremi te zajedničku i individualnu
komunalnu potrošnju.
                   Članak 29a.

                    Brisan.

                   Članak 29b.

                    Brisan.

   1. Odjel za ovjeravanje SAPARD-a i reviziju IPA programa Ruralni razvoj

Odjel za ovjeravanje SAPARD-a i reviziju IPA programa Ruralni razvoj obavlja
dužnosti Tijela za ovjeravanje provedbe SAPARD-a i dužnosti Revizijskog tijela za
reviziju IPA programa Ruralni razvoj. Dužnosti i odgovornosti u vezi s ovjeravanjem
provedbe SAPARD-a obuhvaćaju usklađenost provedbe SAPARD-a s ciljevima,
zadacima i postupcima utvrđenim u Višegodišnjem sporazumu o financiranju (MAFA
– Multi Annual Financing Agreement). S tim u vezi izrađuje i provodi strategiju i
godišnje planove ovjeravanja i revizije poslovanja svih tijela zaduženih i uključenih u
provedbu SAPARD-a; provjerava postupke i provedbu pojedinih transakcija tijekom
financijske godine te ispituje i ovjerava potpunost i točnost godišnjeg kunskog i
EURO završnog računa; ispituje i ovjerava ispravnost planova i provedbe
sufinanciranja u nacionalnoj valuti; ispituje primjerenost sustava upravljanja i
unutarnjih kontrola u tijelima za provedbu SAPARD-a, s ciljem osiguravanja
namjenskog korištenja sredstava Europske unije; daje preporuke za unapređivanje
poslovanja u provedbi SAPARD-a i prati njihovu provedbu; surađuje s tijelima za
provedbu SAPARD-a; provjerava usklađenost izvješća o provedbi SAPARD-a s
propisima Europske unije; prikuplja, izrađuje i dostavlja potvrde i izvješća o provedbi
SAPARD-a Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje, Nacionalnom fondu, Europskoj
komisiji i drugim korisnicima. Odjel obavlja poslove revizije IPA programa Ruralni
razvoj koji posebice uključuju utvrđivanje i provedbu godišnjeg plana revizije koji
obuhvaća revizije koje imaju za cilj provjeru djelotvornosti rada sustava upravljanja i
kontrole i pouzdanosti računovodstvenih informacija koje se dostavljaju Europskoj
komisiji. Odjel priprema godišnji plan rada koji dostavlja Nacionalnom dužnosniku za
ovjeravanje i Europskoj komisiji prije početka predmetne godine; sastavlja godišnje
izvješće o reviziji u kojem se navode sredstva koje je Odjel koristio i sažetak svih
nedostataka pronađenih u sustavima upravljanja i kontrole ili nalazima o
transakcijama iz revizija koje su provedene u skladu s godišnjim planom revizije
tijekom prethodnog razdoblja od dvanaest mjeseci. Godišnje izvješće o reviziji
upućuje se Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku
nadležnom za akreditaciju; sastavlja godišnje mišljenje o djelotvornosti rada sustava
upravljanja i kontrole i usklađenosti sa zahtjevima IPA regulative i/ili drugih
aranžmana između Europske komisije i Republike Hrvatske, koje se upućuje
Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku
nadležnom za akreditaciju; sastavlja mišljenje o svakom završnom izvješću o
izdacima koje Europskoj komisiji predaje Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje u
svrhu zatvaranja bilo kojeg programa ili njegovog dijela. Mišljenje se dostavlja
Europskoj komisiji i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju.
   2. Odjel za reviziju IPA programa Pomoć u tranziciji i jačanju institucija te
             Regionalna i prekogranična suradnja

Odjel za reviziju IPA programa Pomoć u tranziciji i jačanju institucija te Regionalna i
prekogranična suradnja obavlja dužnosti Revizijskog tijela za reviziju IPA programa
Pomoć u tranziciji i jačanju institucija te Regionalna i prekogranična suradnja.Odjel
tijekom svake godine utvrđuje i ispunjava godišnji plan revizije koji obuhvaća revizije
koje imaju za cilj provjeru djelotvornosti rada sustava upravljanja i kontrole i
pouzdanosti računovodstvenih informacija koje se dostavljaju Europskoj komisiji;
priprema godišnji plan rada koji dostavlja Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i
Europskoj komisiji prije početka predmetne godine; sastavlja godišnje izvješće o
reviziji u kojem se navode sredstva koje je Odjel koristio i sažetak svih nedostataka
pronađenih u sustavima upravljanja i kontrole ili nalazima o transakcijama iz revizija
koje su provedene u skladu s godišnjim planom revizije tijekom prethodnog razdoblja
od dvanaest mjeseci. Godišnje izvješće o reviziji upućuje se Europskoj komisiji,
Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju;
sastavlja godišnje mišljenje o djelotvornosti rada sustava upravljanja i kontrole i
usklađenosti sa zahtjevima IPA regulative i/ili drugih aranžmana između Europske
komisije i Republike Hrvatske, koje se upućuje Europskoj komisiji, Nacionalnom
dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju; sastavlja
mišljenje o svakom završnom izvješću o izdacima koje Europskoj komisiji predaje
Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje u svrhu zatvaranja bilo kojeg programa ili
njegovog dijela. Mišljenje se dostavlja Europskoj komisiji i Dužnosniku nadležnom
za akreditaciju.

 3. Odjel za reviziju IPA programa Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala

Odjel za reviziju IPA programa Regionalni razvoj i Razvoj ljudskih potencijala
obavlja dužnosti Revizijskog tijela za reviziju IPA programa Regionalni razvoj i
Razvoj ljudskih potencijala. Odjel tijekom svake godine utvrđuje i ispunjava godišnji
plan revizije koji obuhvaća revizije koje imaju za cilj provjeru djelotvornosti rada
sustava upravljanja i kontrole i pouzdanosti računovodstvenih informacija koje se
dostavljaju Europskoj komisiji; priprema godišnji plan rada koji dostavlja
Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Europskoj komisiji prije početka
predmetne godine; sastavlja: godišnje izvješće o reviziji u kojem se navode sredstva
koje je Odjel koristio i sažetak svih nedostataka pronađenih u sustavima upravljanja i
kontrole ili nalazima o transakcijama iz revizija koje su provedene u skladu s
godišnjim planom revizije tijekom prethodnog razdoblja od dvanaest mjeseci.
Godišnje izvješće o reviziji upućuje se Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku
za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju; sastavlja godišnje mišljenje o
djelotvornosti rada sustava upravljanja i kontrole i usklađenosti sa zahtjevima IPA
regulative i/ili drugih aranžmana između Europske komisije i Republike Hrvatske,
koje se upućuje Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i
Dužnosniku nadležnom za akreditaciju; sastavlja mišljenje o svakom završnom
izvješću o izdacima koje Europskoj komisiji predaje Nacionalni dužnosnik za
ovjeravanje u svrhu zatvaranja bilo kojeg programa ili njegovog dijela. Mišeljenje se
dostavlja Europskoj komisiji i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju.


                POREZNA UPRAVA
                   Članak 30.
Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja upravne i
druge stručne poslove koji se odnose na:
1. zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu, naplatu i povrat poreza,
2. utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava,
3. utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,
4. provođenje inspekcijskog nadzora,
5. provođenje ovrhe radi naplate poreza,
6. podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka,
7. vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,
8. davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim poreznim predmetima,
9. međunarodnu pravnu pomoć u poreznim stvarima,
10. proučavanje poreznih sustava i suradnju s poreznim tijelima drugih država,
11. praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza,
12. izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu
evidenciju,
13. izgradnju i korištenje poreznog informacijskog sustava,
14. davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih
igara,
15. izdavanje markica za označavanje i registraciju automata i stolova za igre na
sreću,
16. provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne
uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima,
17. provođenje ovrhe radi naplate proračunskih prihoda koje je u postupku
financijskog nadzora utvrdila Financijska policija.
Porezna uprava obavlja i poslove koji se odnose na nadzor obračunavanja, naplatu i
ovrhu radi naplate doprinosa za obvezna osiguranja, te na podnošenje prekršajnih
prijava i vođenje prekršajnog postupka zbog povrede propisa o plaćanju obveznih
doprinosa.
Porezna uprava prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima i
doprinosima za obvezna osiguranja i predlaže promjene porezne politike i poreznih
propisa te drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja
poreza i obveznih doprinosa.
Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja, utvrđivanja, nadzora, naplate i
ovrhe radi naplate poreza koji u cijelosti pripadaju jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te drugih javnih davanja i ostalih davanja propisanih
zakonom.
Porezna uprava obavlja poslove vođenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom
postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna
osiguranja prema zahtjevu Financijske policije.

                  Članak 31.
Porezna uprava poslove iz svojega djelokruga obavlja u Središnjem uredu, područnim
uredima i ispostavama područnih ureda.

                SREDIŠNJI URED

                  Članak 32.
U Središnjem uredu Porezne uprave ustrojavaju se:
1. Služba za porezni sustav
1.1. Odjel za porez na dodanu vrijednost
1.2. Odjel za porez na dobit i dohodak
1.3. Odjel za Opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine
1.4. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
1.5. Odjel za doprinose
2. Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije
2.1. Odjel za europske integracije
2.2. Odjel za međunarodnu suradnju
2.3. Odjel za međunarodnu razmjenu informacija
3. Služba za aplikativna rješenja, porezne evidencije, statistiku i registre
3.1. Odjel za aplikativna rješenja ISPU
3.2. Odjel za porezne evidencije
3.3. Odjel za poreznu statistiku i izvješćivanje
3.4. Odjel za registre i druge opće podatke
4. Služba za informacijski sustav
4.1. Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja
4.2. Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima
4.3. Odjel za servis poreznim obveznicima
4.4. Odjel – Kontakt-centar
5. Služba za nadzor
5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika
5.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika
5.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost
5.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara
6. Služba za ovršni postupak
6.1. Odjel za naplatu
6.2. Odjel za ovrhu
6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije
6.4. Odjel za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka
7. Služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre
7.1. Odjel za igre na sreću
7.2. Odjel za zabavne i nagradne igre
8. Služba za kadrovske poslove, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
8.1. Odjel za kadrovske poslove
8.2. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
9. Služba za opće, pravne i računovodstvene poslove
9.1. Odjel za opće poslove
9.1.1. Odsjek – pisarnica
9.1.2. Odsjek sigurnosti i zaštite na radu
9.2. Odjel za pravne poslove
9.3. Odjel za računovodstvene poslove
9.4. Odjel za javnu nabavu
9.5. Odjel za koordinaciju ustrojstvenih jedinica Porezne uprave
10. Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela
10.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela
10.2. Odjel za analitiku
11. Služba za financijsko upravljanje i kontrolu
11.1. Odjel za prethodnu kontrolu
11.2. Odjel za naknadnu kontrolu
12. Služba za osobni identifikacijski broj
12.1. Odjel za sustav osobnoga identifikacijskog broja
12.2. Odjel za postupke, evidencije i statistiku o sustavu osobnoga
identifikacijskog broja.

            1. SLUŽBA ZA POREZNI SUSTAV

                   Članak 33.
Služba za porezni sustav obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa radi
unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje
primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i
podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni
poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi
jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih
propisa u pojedinačnim poreznim predmetima; pripremanje i vođenje pregovora za
sklapanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama;
obavljanje radnji predviđenih Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih
ugovora; razmjenu obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju
dvostrukog oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; davanje stručnih
mišljenja i objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora;
postupanje u svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu;
predlaganje promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unapređenja sustava
i učinkovitijeg ubiranja doprinosa; sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima
i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa;
predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima,
pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog
postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u
pojedinačnim predmetima.

           1.1. Odjel za porez na dodanu vrijednost

Odjel za porez na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa
radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje
primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i
podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni
poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi
jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih
propisa u pojedinačnim poreznim predmetima.

            1.2. Odjel za porez na dobit i dohodak

Odjel za porez na dobit i dohodak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih propisa i drugih propisa
radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza; sustavno praćenje
primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i
podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni
poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi
jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni poreznih
propisa u pojedinačnim poreznim predmetima.

       1.3. Odjel za Opći porezni zakon, lokalne porezei nekretnine
Odjel za Opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena porezne politike, poreznih
propisa i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja
poreza; sustavno praćenje primjene poreznih propisa i osiguravanje jedinstvenog
postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa; predlaganje donošenja i izradu
nacrta naputaka u primjeni poreznih propisa; pružanje stručne pomoći područnim
uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave; davanje
mišljenja o primjeni poreznih propisa u pojedinačnim poreznim predmetima.

         1.4. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na pripremanje i vođenje pregovora za sklapanje ugovora o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s drugim državama; obavljanje radnji
predviđenih Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; razmjenu
obavijesti za provođenje međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja s nadležnim tijelima drugih država; davanje stručnih mišljenja i
objašnjenja radi pravilnog i jedinstvenog postupanja u primjeni ugovora; postupanje u
svezi s ostvarivanjem alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu.

                1.5. Odjel za doprinose

Odjel za doprinose obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
predlaganje promjena propisa o doprinosima i drugih propisa radi unapređenja sustava
i učinkovitijeg ubiranja doprinosa; sustavno praćenje primjene propisa o doprinosima
i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih akata;
predlaganje donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o doprinosima,
pružanje stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog
postupanja Porezne uprave; davanje mišljenja o primjeni propisa o doprinosima u
pojedinačnim predmetima.

 2. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJUI EUROPSKE INTEGRACIJE

                 Članak 34.
Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s
inozemnim poreznim upravama te s međunarodnim organizacijama; vođenje i
organiziranje poslova i aktivnosti oko priprema za pridruživanje Republike
Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na nadležnost Porezne uprave;
analiziranje i usklađivanje poreznoga zakonodavstva Republike Hrvatske sa
zakonodavstvom Europske unije; organiziranje, vođenje i održavanje sustava
izmjene podataka o porezu na dodanu vrijednost (dalje u tekstu: VIES) te
razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije kao središnjeg ureda za
vezu (dalje u tekstu: CLO); praćenje i promicanje suradnje te razmjene
podataka s pojedinim državama, integracijama i regionalnim inicijativama;
koordiniranje priprema i provedbu programa i projekata međunarodne
tehničke pomoći.

2.1. Odjel za europske integracije

Odjel za europske integracije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na vođenje i organiziranje poslova i aktivnosti oko priprema za
pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu vezanom za
nadležnost Porezne uprave; analiziranje i koordiniranje usklađivanje poreznoga
zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije;
praćenje i promicanje suradnje te razmjene podataka s pojedinim državama,
integracijama i regionalnim inicijativama; koordiniranje priprema i provedbu
programa i projekata međunarodne tehničke pomoći.

2.2. Odjel za međunarodnu suradnju

Odjel za međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na međunarodnu suradnju i kontaktiranje s inozemnim poreznim
upravama te međunarodnim organizacijama.

2.3. Odjel za međunarodnu razmjenu informacija

Odjel za međunarodnu razmjenu informacija obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na vođenje i održavanje sustava VIES te razmjenu
podataka s drugim zemljama Europske unije.


       2.1. Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju

Odjel za europske integracije i međunarodnu suradnju obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na vođenje i organiziranje poslova i aktivnosti oko priprema za
pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na
nadležnost Porezne uprave; analiziranje i koordiniranje usklađivanje poreznog
zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije; praćenje i
promicanje suradnje te razmjene podataka s pojedinim državama, integracijama i
regionalnim inicijativama; koordiniranje priprema i provedbu programa i projekata
međunarodne tehničke pomoći.

                 2.2. Odjel za CLO

Odjel za CLO obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na vođenje i
održavanje sustava VIES te razmjenu podataka s drugim zemljama Europske unije.

  3. SLUŽBA ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA, POREZNE EVIDENCIJE,
           STATISTIKU I REGISTRE

                 Članak 35.
Služba za aplikativna rješenja, porezne evidencije, statistiku i registre obavlja
upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje zakona i drugih
propisa donesenih na temelju zakona bitnih za rad službe; sudjeluje u donošenju
novih i izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira projekte i izrađuje
aplikacije ISPU za unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i
drugih javnih davanja te koordinira provedbu navedenih projekata s APIS-IT;
izrađuje upute o radu aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u
suradnji s APIS_IT te kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće
aplikacije ISPU te daje prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć
područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave
u obavljanju poslova vezanih za primjenu aplikativnih rješenja za utvrđivanje
poreza, doprinosa i drugih javnih davanja: organizira jedinstveno vođenje
evidencija poreznih obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja javnih
prihoda; definira i izrađuje projekte za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade
podataka bitnih za utvrđivanje i evidentiranje poreza, doprinosa za obvezna
osiguranja i drugih javnih davanja kao i obračun kamata; izrađuje upute i
mišljenja vezano za evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te
obračuna kamata u cilju jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava;
koordinira, nadzire rad i pruža stručnu pomoć područnim uredima i
ispostavama radi jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano
za unos podataka za utvrđivanje obveza te evidencije poreza, doprinosa i drugih
javnih davanja te obračuna kamata; definira i izrađuje projekte za aplikativno
rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje, evidentiranje,
statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za obvezna
osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna statistička
izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog ureda i
države te po djelatnostima; nadzire rad ispostava vezano za unos podataka iz
kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja statističko praćenje
navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim zahtjevima i daje
odgovore na upite novinara; obavlja razmjenu podataka s ostalim državnim
tijelima; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja ustroja registra
poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira realizaciju
projekata s APIS_IT; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja ostalih
općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne potvrde,
uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s APIS_IT; prati i
analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim registrima; daje
prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje
međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i analizira podatke u
ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se
postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između aplikacija ISPU; pruža
stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja
Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja podataka u registrima; izrađuje
upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju registri i organizira izobrazbu za
njihovu primjenu u suradnji s APIS_IT; izrađuje i kreira pojedina statistička
izvješća iz registra poreznih obveznika, evidencije PK obrazaca te uredskog
poslovanja, razmjenu podataka od drugih državnih tijela; definira podatke i
rokove razmjene te kreira slogove za razmjenu podataka između Porezne uprave
i drugih državnih tijela vezano za registre i druge opće podatke.

3.1. Odjel za aplikativna rješenja ISPU

Odjel za aplikativna rješenja ISPU prati zakone i druge propise donesene na
temelju zakona, bitne za rad Odjela; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama
postojećih zakonskih propisa; definira projekte i izrađuje aplikacije ISPU za
unos podataka i utvrđivanje poreznih obveza, doprinosa i drugih javnih davanja
te koordinira provedbu navedenih projekata sa APIS-IT; izrađuje upute o radu
aplikacija i organizira izobrazbu za njihovu primjenu u suradnji s APIS-IT te
kontrolu rada aplikacija; prati i analizira postojeće aplikacije ISPU te daje
prijedloge za unaprjeđenje; pruža stručnu pomoć područnim uredima i
ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u obavljanju poslova
vezanih uz primjenu aplikativnih rješenja za utvrđivanje poreza, doprinosa i
drugih javnih davanja.

3.2. Odjel za porezne evidencije

Odjel za porezne evidencije prati zakone i druge propise donesene na temelju
zakona, bitne za rad Odjela; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih
zakonskih propisa; organizira jedinstveno vođenje evidencija poreznih
obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja javnih prihoda; definira i
izrađuje projekte za aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih
za utvrđivanje i evidentiranje poreza, doprinosa za obvezna osiguranja i drugih
javnih davanja kao i obračun kamata; izrađuje upute i mišljenja vezanih za
evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te obračuna kamata u cilju
jedinstvenog postupanja i kvalitetnijeg rada ispostava; koordinira, obavlja
kontrolu rada i pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi
jedinstvenog postupanja u provedbi poreznih propisa vezano za unos podataka
za utvrđivanje obveza te evidencije poreza, doprinosa i drugih javnih davanja te
obračuna kamata.

3.3. Odjel za poreznu statistiku i izvješćivanje

Odjel za poreznu statistiku i izvješćivanje prati zakone i druge propise donesene
na temelju zakona, bitne za rad Odjela; sudjeluje u donošenju novih i
izmjenama postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje projekte za
aplikativno rješavanje obuhvata i obrade podataka bitnih za utvrđivanje,
evidentiranje, statističko praćenje i izvješćivanje o porezima, doprinosima za
obvezna osiguranja i drugim javnim davanjima; definira i izrađuje razna
statistička izvješća na razini poreznog obveznika, općine, ispostave, područnog
ureda i države te po djelatnostima; obavlja kontrolu rada ispostava vezano za
unos podataka iz kojih se generiraju razna statistička izvješća; obavlja
statističko praćenje navedenih podataka i izvješćivanje; izvješćuje po posebnim
zahtjevima i daje odgovore na upite novinara; razmjenjuje podatke s ostalim
državnim tijelima.

3.4. Odjel za registre i druge opće podatke

Odjel za registre i druge opće podatke prati zakone i druge propise donesene na
temelju zakona, bitne za rad Odjela; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama
postojećih zakonskih propisa; definira i izrađuje projekte za aplikativna rješenja
ustroja registra poreznih obveznika i pomoćnih registara u ISPU i koordinira
realizaciju projekata s APIS_IT; definira i izrađuje projekte za aplikativna
rješenja ostalih općih evidencija (porezne kartice, prekršajni postupak, porezne
potvrde, uredsko poslovanje) u ISPU i koordinira realizaciju projekata s
APIS_IT; prati i analizira podatke u registru poreznih obveznika i pomoćnim
registrima, daje prijedloge i mjere za ažuriranje kojim bi se postiglo bolje
funkcioniranje međuovisnosti između registara i aplikacije ISPU; prati i
analizira podatke u ostalim općim evidencijama, daje prijedloge i mjere za
ažuriranje kojim bi se postiglo bolje funkcioniranje međuovisnosti između
aplikacija ISPU; pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama radi
jedinstvenog postupanja Porezne uprave vezano za poslove evidentiranja
podataka u registrima; izrađuje upute o radu aplikacija kojima se ažuriraju
registri i organizira edukaciju za njihovu primjenu u suradnji s APIS_IT;
izrađuje i kreira pojedina statistička izvješća iz registra poreznih obveznika,
evidencije PK obrazaca te uredskog poslovanja, razmjenjuje podatake s drugim
državnim tijelima; definira podatke i rokove razmjene te kreira slogove za
razmjenu podataka između Porezne uprave i drugih državnih tijela vezano za
registre i druge opće podatke.

         4. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV

                  Članak 36.
Služba za informacijski sustav obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske
policije stručne poslove koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i
uporabu informacijskog sustava; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na
području razvoja i izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje
primjene onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o
novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i
izrade programske podrške o načinu funkcioniranja drugih informacijskih
sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi;
koordinira zahtjeve za izradu informatičke podrške poslovnim procesima svih
organizacijskih jedinica; sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i
modeliranju poslovnih procesa te implementaciji i puštanju u rad programskih
rješenja; razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet
sustavu davanja i prikupljanja informacija na području projektiranja, razvoja i
izrade programskih rješenja; predlaže metode rada sukladnih novim
informatičkim uslugama (uporaba normiziranih sustava internog poslovanja,
Internet/Intranet usluga, elektroničkog poslovanja i sl.); obavlja poslove
normizacije informatiziranih procesa sukladno ISO normama; osigurava
neometano obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih za programsku podršku;
prati i razvija informacijske tehnologije na području komunikacija, te odabire i
predlaže primjenu onih sustava koji mogu najviše unaprijediti rad; na temelju
spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim rješenjima na području komunikacija
i o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže povezivanje s
drugim informacijskim sustavima u državi; na temelju smjernica i normiziranih
procesa, projektira, razvija, implementira i održava rad sustava za razmjenu
podataka i informacija sa zemljama Europske unije, kao što je organizacija
sustava i komunikacijske mreže (dalje u tekstu: CCN/CSI), CLO, te podrška za
sustave VIES i informacijski sustav za primjenu poreza na dodanu vrijednost na
elektroničke transakcije (dalje u tekstu: VES); razvija tehničko-tehnološki
sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja informacija
na području komunikacija; obavlja poslove održavanja i unapređivanja
komunikacijskog sustava; osigurava neometano obavljanje poslovnih aktivnosti
vezanih za komunikacijski sustav; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja
drugih informacijskih sustava predlaže povezivanja s tim sustavima; osigurava
pomoć korisnicima iz područja uporabe računalne opreme; osigurava pomoć
korisnicima pri uporabi novorazvijenih programskih rješenja; provodi redovitu
izobrazbu djelatnika; predlaže primjenu novih tehnologija i unaprjeđenje rada u
razvoju servisa poreznim obveznicima (skup usluga putem kojih Porezna uprava
pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i ispunjenju
poreznih obveza); organizira sustave i daje prijedlog sadržaja za Internet i
Intranet te ažurira propise i dokumente za Internet/Intranet; izrađuje, ažurira i
razvija središnju bazu znanja Porezne uprave (sustavni prikaz poreza i
doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izrađuje publikacije i
projektira računalne programe koji poreznim obveznicima omogućuju izvršenje
poreznih obveza; organizira i realizira sustave elektroničkih poreznih prijava;
priprema sadržaje za Kontakt-centar; organizira i upravlja radom Kontakt-
centra – Središnjeg dijela; organizira rad Kontakt-centra – proširenog dijela
koji je u funkciji za vrijeme podnošenja godišnjih poreznih prijava; provodi
izobrazbu službenika za rad u Kontakt-centru.

4.1. Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja

Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja obavlja stručne poslove
koji se odnose na projektiranje, izgradnju, razvijanje i uporabu informacijskog
sustava; praćenje i razvoj informacijskih tehnologija na području razvoja i
izrade programskih rješenja, te odabir i predlaganje primjene onih sustava koji
mogu najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i
tehnološkim rješenjima na području projektiranja, razvoja i izrade programske
podrške o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže
povezivanje s drugim informacijskim sustavima u državi; razvija tehničko-
tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja i prikupljanja
informacija na području projektiranja, razvoja i izrade programskih rješenja;
predlaže metode rada sukladno novim informatičkim uslugama (uporaba
normiziranih sustava internog poslovanja, Internet/Intranet usluga,
elektroničkog poslovanja i sl.); obavlja poslove normizacije informatiziranih
procesa sukladno ISO normama; prati i razvija informacijske tehnologije na
području komunikacija, te odabire i predlaže primjenu onih sustava koji mogu
najviše unaprijediti rad; na temelju spoznaja o novim tehničkim i tehnološkim
rješenjima na području komunikacija i o načinu funkcioniranja drugih
informacijskih sustava predlaže povezivanje s drugim informacijskim sustavima
u državi; na temelju smjernica i normiziranih procesa projektira, razvija,
imeplementira, i održava rad sustava za razmjenu podataka i informacija sa
zemljama Europske unije (CCN/CSI, CLO, te podrška za sustave VIES i VES);
razvija tehničko-tehnološki sustav za podršku Internet/Intranet sustavu davanja
i prikupljanja informacija na području komunikacija; koordinira zahtjeve za
izradu informatičke podrške poslovnim procesima svih organizacijskih jedinica;
sudjeluje u definiranju infrastrukture, analizi i modeliranju poslovnih procesa te
implementaciji i puštanju u rad programskih rješenja.

4.2. Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima

Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima obavlja stručne poslove koji se
odnose na osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti vezanih uz
programsku podršku; na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih
informacijskih sustava predlaže povezivanje s tim sustavima; obavlja poslove
održavanja i unapređivanja komunikacijskog sustava; osigurava neometano
obavljanje poslovnih aktivnosti vezanih uz komunikacijski sustav; na temelju
spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaže
povezivanje s tim sustavima; osigurava pomoć korisnicima iz područja uporabe
računalne opreme; osigurava pomoć korisnicima pri uporabi novorazvijenih
programskih rješenja; provodi redovitu izobrazbu djelatnika.

4.3. Odjel za servis poreznim obveznicima

Odjel za servis poreznim obveznicima obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na predlaganje primjene novih tehnologija i unapređenje rada u
razvoju servisa poreznim obveznicima (skup usluga pomoću kojih Porezna
uprava pomaže poreznim obveznicima pri ostvarivanju njihovih prava i
ispunjenju poreznih obveza); organiziranje sustava i prijedlog sadržaja za
Internet i Intranet te ažuriranje propisa i dokumenata za Internet/Intranet;
izradu, ažuriranje i razvoj središnje baze znanja Porezne uprave (sustavni
prikaz poreza i doprinosa po vrstama poreza i poreznim obveznicima); izradu
publikacija i projektiranje računalnih programa koji poreznim obveznicima
omogućuju izvršenje poreznih obveza; organiziranje i realizaciju sustava
elektroničkih poreznih prijava.

4.4. Odjel – Kontakt-centar

Odjel – Kontakt-centar obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose
na pripremu sadržaja za Kontakt-centar (pitanja, odgovori, upute i sl.);
organiziranje i upravljanje radom Kontakt-centra – središnjeg dijela; organizira
rad Kontakt-centra – proširenog dijela koji je u funkciji za vrijeme podnošenja
godišnjih poreznih prijava; provodi izobrazbu službenika za rad u Kontakt-
centru.


               5. SLUŽBA ZA NADZOR

                Članak 37.
Služba za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora velikih poreznih
obveznika i institucija financijskog tržišta; koordiniranje provođenja i
provođenje inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika,
koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog nadzora igara na sreću,
zabavnih i nagradnih igara.

5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika

Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog
nadzora velikih poreznih obveznika i institucija financijskog tržišta.

5.2. Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika
Odjel za nadzor srednjih i malih poreznih obveznika obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje
inspekcijskog nadzora srednjih i malih poreznih obveznika.

5.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje inspekcijskog
nadzora poreza na dodanu vrijednost.

5.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra

Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igra obavlja upravne i
druge stručne poslove koji se odnose na koordiniranje provođenja i provođenje
inspekcijskog nadzora igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara.

            6. SLUŽBA ZA OVRŠNI POSTUPAK

                  Članak 38.
Služba za ovršni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima,
danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih
prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pisane upite iz
djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu odnosno
obročnu otplatu duga; koordiniranje provođenja ovršnog postupka; izradu uputa i
odgovora na pismene upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom
zakonu i Ovršnom zakonu; suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim
sudovima; koordiniranje rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u
stečajni i likvidacijski postupak.

                6.1. Odjel za naplatu
Odjel za naplatu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje i obradu podatka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima,
danim oslobođenjima i olakšicama; praćenje i analiziranje rezultata u naplati javnih
prihoda (mjesečno, kvartalno i godišnje); izradu uputa i odgovora na pismene upite iz
djelokruga naplate javnih prihoda; rješavanje po zahtjevima za odgodu odnosno
obročnu otplatu duga.

                6.2. Odjel za ovrhu
Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
koordiniranje provođenja ovršnog postupka te na izradu uputa i odgovora na pismene
upite iz djelokruga ovršnog postupka prema Općem poreznom zakonu i Ovršnom
zakonu.

             6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije

Odjel za stečajeve i likvidacije obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose
na suradnju s nadležnim državnim tijelima i trgovačkim sudovima te na koordiniranje
rada područnih ureda vezanih za prijave potraživanja u stečajni i likvidacijski
postupak.
6.4. Odjel za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka

Odjel za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka obavlja stručne
poslove vezane uz kontrolu poduzimanja ovršnih mjera od strane poreznih
službenika na razini područnih ureda Porezne uprave zajedno s pripadajućim
ispostavama u svrhu bolje i učinkovitije naplate poreza i doprinosa i smanjenja
poreznog duga te radi kontrole rada poreznih službenika i njihova postupanja u
radu sukladno poreznim propisima.

    7. SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU, ZABAVNE I NAGRADNE IGRE

                   Članak 39.
Služba za igre na sreću, zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na provedbu postupka i izradu odobrenja za priređivanje igara
na sreću i klađenja te izradu odobrenja za rad igračnica i automat klubova; izradu
nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja igara na sreću te izradu
tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa; davanje odobrenja za priređivanje
nagradnih igara; izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa s područja zabavnih
i nagradnih igara te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s primjenom propisa.

                7.1. Odjel za igre na sreću

Odjel za igre na sreću obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
provedbu postupka i izradu odobrenja za priređivanje igara na sreću i klađenja te
izradu odobrenja za rad igračnica i automat-klubova; izradu nacrta prijedloga zakona i
drugih propisa iz područja igara na sreću te izradu tumačenja i mišljenja u svezi s
primjenom propisa.

             7.2. Odjel za zabavne i nagradne igre

Odjel za zabavne i nagradne igre obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na davanje odobrenja za priređivanje nagradnih igara; izradu nacrta prijedloga
zakona i drugih propisa s područja zabavnih i nagradnih igara te izradu tumačenja i
mišljenja u svezi s primjenom propisa

8. SLUŽBA ZA KADROVSKE POSLOVE, RAZVOJ IUPRAVLJANJE LJUDSKIM
            POTENCIJALIMA

                    Članak 40.
Služba za kadrovske poslove, razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja za
potrebe Porezne uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na obavljanje kadrovskih poslova; vođenje kadrovskih evidencija djelatnika;
obavljanje poslova upravljanja ljudskim potencijalima (obrazovanje, planiranje
kadrova, uvođenje u rad novih kadrova /mentorstvo/, praćenje karijere kadrova
/profesionalni razvoj/, otkrivanje rukovodnih potencijala i sl.) te organiziranje stalne i
sustavne izobrazbe službenika i namještenika preko savjetovanja, seminara i drugih
oblika stručnog usavršavanja.

              8.1. Odjel za kadrovske poslove
Odjel za kadrovske poslove obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
obavljanje kadrovskih poslova i vođenje kadrovskih evidencija službenika i
namještenika Porezne uprave i Financijske policije.

       8.2. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima

Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na obavljanje poslova upravljanja ljudskim potencijalima
(obrazovanje, planiranje kadrova, uvođenje u rad novih kadrova /mentorstvo/,
praćenje karijere kadrova /profesionalni razvoj/, otkrivanje rukovodnih potencijala i
sl.) te organiziranje stalne i sustavne izobrazbe službenika i namještenika Porezne
uprave i Financijske policije preko savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog
usavršavanja.

   9. SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENEPOSLOVE

                  Članak 41.
Služba za opće, pravne i računovodstvene poslove obavlja za potrebe Porezne
uprave i Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
izradu plana proračuna, analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna,
nabavu sredstava; pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu
roba, usluga i ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja;
provođenje javnog nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije
pozivnih nadmetanja i ostalih načina nabave; obavlja poslove u svezi s
nekretninama, opremom i sredstvima prijevoza te ostalom imovinom; obavlja
godišnji popis imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa,
pismohrane i otpreme pošte; obavlja pravne poslove; rješava o žalbama protiv
rješenja Porezne uprave prvog stupnja u prekršajnim postupcima pokrenutima
prije 1. listopada 2002.; obavlja knjigovodstveno-financijske poslove; obavlja
stručne poslove vezane uz koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica u svrhu
jedinstvenog postupanja ustrojstvenih jedinica Porezne uprave.

9.1. Odjel za opće poslove

Odjel za opće poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije
upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu plana proračuna,
analizu prihoda i potrošnje, izradu godišnjih obračuna, nabavu sredstava;
pripremanje i obradu materijala povjerenstva za nabavu roba, usluga i
ustupanje radova iz područja investicijskog održavanja; provođenje javnog
nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih
nadmetanja i ostalih načina nabave; obavlja poslove u svezi s nekretninama,
opremom i prijevoznim sredstvima te ostalom imovinom; obavlja godišnji popis
imovine; obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i otpreme
pošte; obavlja poslove u svezi s zaštitom na radu i zaštitom od požara.

               9.1.1. Odsjek – pisarnica

Odsjek – pisarnica obavlja poslove prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i
otpreme pošte za potrebe Porezne uprave i Financijske policije.
           9.1.2. Odsjek sigurnosti i zaštite na radu

Odsjek sigurnosti i zaštite na radu obavlja poslove stručne pomoći poslodavcu i
ovlaštenicima i njihovim povjerenicima u provedbi i unaprjeđivanju zaštite na
radu i zaštite od požara; poslove unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila
zaštite na radu i zaštite od požara; vođenja evidencija u vezi s ozljedama na radu
i izrade godišnjeg izvješća za potrebe poslodavca; vođenja propisanih evidencija
u vezi s zaštitom od požara, osposobljavanja povjerenika za zaštitu na radu i
pružanja stručne pomoći povjerenicima; predlaže propisane i preventivne mjere
za poboljšanje sigurnosti rada i zaštite od požara; surađuje s tijelima inspekcije
rada, specijalistima medicine rada, Zavodom za zaštitu na radu, Ministarstvom
unutarnjih poslova te ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima koji se
bave poslovima zaštite na radu i zaštite od požara; surađuje s stručnim službama
poslodavca prilikom izgradnje i rekonstrukcije objekata namijenjenih za rad,
nabave uređaja i osobnih zaštitnih sredstava.

9.2. Odjel za pravne poslove

Odjel za pravne poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i Financijske policije
upravne i druge stručne poslove koji se odnose na izradu ugovora iz djelokruga
Službe, posebice o kupnji i opremanju nekretnina; nadzire izvršenje ugovornih
obveza i rokova; surađuje s drugim državnim tijelima, posebice s Državnim
odvjetništvom prilikom nastanka sporova vezanih uz imovinskopravne odnose;
obavlja poslove koji se odnose na rješavanje o žalbama protiv rješenja Porezne
uprave prvog stupnja u prekršajnim postupcima pokrenutima prije 1. listopada
2002.

9.3. Odjel za računovodstvene poslove

Odjel za računovodstvene poslove obavlja za potrebe Porezne uprave i
Financijske policije upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
knjigovodstveno-financijske poslove.

9.4. Odjel za javnu nabavu

Odjel za javnu nabavu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
javna nadmetanja i pripremu kompletne natječajne dokumentacije pozivnih
nadmetanja i ostalih načina nabave.

9.5. Odjel za koordinaciju ustrojstvenih jedinica Porezne uprave

Odjel za koordinaciju ustrojstvenih jedinica Porezne uprave obavlja stručne
poslove vezane uz koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica u svrhu jedinstvenog
postupanja ustrojstvenih jedinica Porezne uprave.


         10. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO
              KAZNENIH DJELA

                  Članak 42.
Služba za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno
kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju
postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima, koordinira odjelima za
otkrivanje porezno kaznenih djela u područnim uredima Porezne uprave.

10.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja porezno
kaznenih djela; surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju
postupaka u svezi s porezno kaznenim djelima; koordinira odjelima za
otkrivanje porezno kaznenih djela u područnim uredima Porezne uprave.

10.2. Odjel za analitiku

Odjel za analitiku obavlja stručne i analitičke poslove u svezi s otkrivanjem
porezno kaznenih djela.

    11. SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

                 Članak 43.
Služba za financijsko upravljanje i kontrolu obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih
kontrola; neovisne funkcije prethodne i naknadne financijske kontrole;
računovodstvenu funkciju; funkciju financijskog izvještavanja; javnu nabavu;
uspostavljanje sustava unutarnjih kontrola; obradu i pohranu financijskih i
ostalih dokumenata.

11.1. Odjel za prethodnu kontrolu

Odjel za prethodnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na sveobuhvatni skup financijskih i drugih internih kontrola te na
organizacijsku strukturu, metode i postupke s ciljem zakonitoga, ekonomičnog i
učinkovitog korištenja sredstava.

11.2. Odjel za naknadnu kontrolu

Odjel za naknadnu kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na učinkovitost prikupljanja državnih prihoda, učinkovitost i
ekonomičnost financiranja državne potrošnje; upravljanje financijskom
imovinom države; uspostavljanje sustava odgovornosti; postupak javne nabave;
smanjenje rizika u postizanju ciljeva; usklađenost sa zakonima i propisima;
naknadne kontrole u svrhu potvrđivanja zakonitosti, točnosti i učinkovitosti
radnji nakon što se radnje provedu, tj. provjerava se usklađenost radnji s
postojećim pravilima neposredno nakon što se radnje poduzmu; utvrđivanje i
sankcioniranje nepravilnosti ili prijevara; provođenje inspekcija ili istraga na
temelju pritužbi ili sumnji.

       12. SLUŽBA ZA OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ
                  Članak 43.a
Služba za osobni identifikacijski broj obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom identifikacijskom
broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava temeljenog na korištenju
osobnih identifikacijskih brojeva, sustavno praćenje primjene propisa i
osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i podzakonskih propisa
o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaganje donošenja i izradu nacrta
naputaka u primjeni propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; pružanje
stručne pomoći područnim uredima i ispostavama radi jedinstvenog postupanja
Porezne uprave u poslovima vezanim uz osobni identifikacijski broj; davanje
mišljenja o korištenju osobnih identifikacijskih brojeva u pojedinačnim
predmetima određivanja, dodjeljivanja, dostavljanja, korištenja i poništavanja
osobnih identifikacijskih brojeva osobama, izdavanje potvrda o određenim i
dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima, ažuriranje podataka u
evidencijama, izrade analiza i izvješća, na suradnju i kontaktiranje s korisnicima
osobnoga identifikacijskog broja, vođenje i organiziranje poslova oko razmjene
podataka između korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, praćenje i
promicanje razmjene podataka s pojedinim korisnicima.

12.1. Odjel za sustav osobnoga identifikacijskog broja

Odjel za sustav osobnoga identifikacijskog broja obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na predlaganje promjena propisa o osobnom
identifikacijskom broju radi unaprjeđenja ukupnoga pravnog sustava
temeljenog na korištenju osobnih identifikacijskih brojeva; sustavno praćenje
primjene propisa i osiguravanje jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i
podzakonskih propisa o osobnim identifikacijskim brojevima; predlaganje
donošenja i izradu nacrta naputaka u primjeni propisa o osobnim
identifikacijskim brojevima; pružanje stručne pomoći područnim uredima i
ispostavama radi jedinstvenog postupanja Porezne uprave u poslovima
vezanima uz osobni identifikacijski broj; davanje mišljenja o korištenju osobnih
identifikacijskih brojeva u pojedinačnim predmetima; suradnju i kontaktiranje
s korisnicima osobnoga identifikacijskog broja.

12.2. Odjel za postupke, evidencije i statistiku o sustavu osobnoga
identifikacijskog broja

Odjel za postupke, evidencije i statistiku o sustavu osobnoga identifikacijskog
broja obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na određivanje,
dodjeljivanje, dostavljanje, korištenje i poništavanje osobnih identifikacijskih
brojeva osobama, izdavanje potvrda o određenim i dodijeljenim osobnim
identifikacijskim brojevima, ažuriranje podataka u evidencijama, izradu analiza
i izvješća, vođenje i organiziranje poslova oko razmjene podataka između
korisnika osobnih identifikacijskih brojeva, praćenje i promicanje razmjena
podataka s pojedinim korisnicima.

                PODRUČNI UREDI

                  Članak 44.
Ustrojava se 20 područnih ureda Porezne uprave kako slijedi:
1. Područni ured Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za Zagrebačku županiju i Grad
Zagreb
2. Područni ured Krapina, sa sjedištem u Krapini, za Krapinsko--zagorsku županiju
3. Područni ured Sisak, sa sjedištem u Sisku, za Sisačko-moslavačku županiju
4. Područni ured Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za Karlovačku županiju
5. Područni ured Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za Varaždinsku županiju
6. Područni ured Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za Koprivničko-križevačku
županiju
7. Područni ured Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za Bjelovarsko--bilogorsku
županiju
8. Područni ured Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za Primorsko-goransku županiju
9. Područni ured Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za Ličko-senjsku županiju
10. Područni ured Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za Virovitičko-podravsku
županiju
11. Područni ured Požega, sa sjedištem u Požegi, za Požeško-slavonsku županiju
12. Područni ured Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za Brodsko-
posavsku županiju
13. Područni ured Zadar, sa sjedištem u Zadru, za Zadarsku županiju
14. Područni ured Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za Osječko-baranjsku županiju
15. Područni ured Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za Šibensko--kninsku županiju
16. Područni ured Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru, za Vukovarsko-srijemsku
županiju
17. Područni ured Split, sa sjedištem u Splitu, za Splitsko-dalmatinsku županiju
18. Područni ured Pazin, sa sjedištem u Pazinu, za Istarsku županiju
19. Područni ured Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za Dubrovačko-
neretvansku županiju
20. Područni ured Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za Međimursku županiju.

                   Članak 45.
Područni ured Zagreb
U Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se:
1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa
1.1. Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa
1.2. Odsjek za porezne evidencije
1.3. Odsjek za registar i osobni identifikacijski broj
1.4. Ispostava Zagreb – Centar
1.4.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.4.2. – 3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I – II
1.4.4. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.5. Ispostava Zagreb – Medveščak
1.5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.6. Ispostava Zagreb – Trešnjevka
1.6.1. – 3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I – III
1.6.4 – 5. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I –II
1.6.6. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.7. Ispostava Zagreb – Trnje
1.7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.8. Ispostava Zagreb – Dubrava
1.8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.8.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.9. Ispostava Zagreb – Maksimir
1.9.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.9.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.9.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.10. Ispostava Zagreb – Susedgrad
1.10.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.10.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.10.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.11. Ispostava Zagreb – Črnomerec
1.11.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.11.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.11.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.12. Ispostava Zagreb – Novi Zagreb
1.12.1. – 2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I – II
1.12.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.12.4. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.13. Ispostava Zagreb – Pešćenica
1.13.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.13.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.13.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.14. Ispostava Zagreb za poreze građana
1.14.1. Pododsjek za poreze građana I
1.14.2. Pododsjek za poreze građana II
1.15. Ispostava Zagreb za nekretnine
1.15.1. Pododsjek za nekretnine I
1.15.2. Pododsjek za nekretnine II
1.15.3. Pododsjek za nekretnine III
1.16. Ispostava Zagreb za velike porezne obveznike
1.16.1. Pododsjek za velike porezne obveznike I
1.16.2. Pododsjek za velike porezne obveznike II
1.16.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.17. Ispostava Dugo Selo
1.18. Ispostava Ivanić Grad
1.19. Ispostava Jastrebarsko
1.20. Ispostava Samobor
1.20.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.20.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.20.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.21. Ispostava Sesvete
1.21.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.21.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.21.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.22. Ispostava Sv. Ivan Zelina
1.23. Ispostava Velika Gorica
1.23.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.23.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.23.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.24. Ispostava Vrbovec
1.25. Ispostava Zaprešić
1.25.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
1.25.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
1.25.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
2. Odjel za planiranje, pripremu i analize nadzora
2.1. Odsjek za planiranje i pripremu nadzora
2.2. Odsjek za analize nadzora
3. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika
3.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika I
3.2. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika II
4. Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika
4.1. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I
4.2. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II
4.3. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III
4.4. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV
5. Odjel za nadzor fizičkih osoba
5.1. Odsjek za nadzor fizičkih osoba I
5.2. Odsjek za nadzor fizičkih osoba II
5.3. Odsjek za nadzor fizičkih osoba III
5.4. Odsjek za nadzor fizičkih osoba IV
6. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost
6.1. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost I
6.2. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost II
6.3. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost III
6.4. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost IV
6.5. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost V
7. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela
7.1. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I
7.2. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela II
7.3. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela III
7.4. Odsjek za pravne poslove
8. Odjel za ovrhu
8.1. Odsjek za pokretnine I
8.2. Odsjek za pokretnine II
8.3. Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine
9. Odjel za prekršajni postupak
10. Odjel za opće poslove.

                 Članak 46.

Područni ured Zagreb

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i
doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije
ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje
informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći
poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika;
organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i
mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim
tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na prikupljanje podataka o poreznom obvezniku; utvrđivanje
porezne snage poreznog obveznika; nadzor PDV-a osobito nadzor povrata PDV-
a te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; obavlja
knjiženje proračunskih prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim
obvezama poreznih obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i
drugih obveza; koordinira obavljanje poslova ispostava.

1.1. Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa

Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim
porezima i doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za
učinkovitije ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne
pomoći poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika;
organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i
mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim
tijelima za druga javna i ostala davanja.

1.2. Odsjek za porezne evidencije

Odsjek za porezne evidencije obavlja knjiženje proračunskih prihoda; vodi
evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; provodi
pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza.

1.3. Odsjek za registar i osobni identifikacijski broj

Odsjek za registar i osobni identifikacijski broj obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na organiziranje, vođenje i ažuriranje registra odnosno
registara poreznih obveznika područnog ureda te obavljanje upravnih i stručnih
poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

1.4. – 1.25. Ispostave Područnog ureda Zagreb

U ispostavama Zagreb – Centar, Zagreb – Medvešćak, Zagreb – Trešnjevka,
Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad,
Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica obavljaju se
poslovi za pravne osobe i fizičke osobe (poduzetnike), obveznike poreza na dobit
i dohodak od samostalne djelatnosti, te poreza na dodanu vrijednost u
pododsjecima, i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

U Ispostavi Zagreb za poreze građana obavljaju se poslovi za građane s
područja grada Zagreba (osim Sesveta), te utvrđuje posebni porez na motorna
vozila i lokalne poreze (porez na cestovna motorna vozila) za pravne i fizičke
osobe obveznike poreza na dobit i dohodak od samostalne djelatnosti, poreza na
dodanu vrijednost, kao i poslovi u svezi s osobnim identifikacijskim brojem, i to
za ispostave Zagreb – Centar, Zagreb – Medvešćak, Zagreb – Trešnjevka,
Zagreb – Trnje, Zagreb – Dubrava, Zagreb – Maksimir, Zagreb – Susedgrad,
Zagreb – Črnomerec, Zagreb – Novi Zagreb i Zagreb – Pešćenica.

U Ispostavi Zagreb za nekretnine obavljaju se poslovi za građane s područja
grada Zagreba (osim Sesveta), i to utvrđivanje i naplata poreza na nekretnine te
utvrđivanje i naplata poreza na nasljedstvo i darove.

U Ispostavi Zagreb za velike porezne obveznike obavljaju se poslovi za velike
porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost s područja
grada Zagreba, te za ostale poreze i porezne poslove koji se odnose na velike
porezne obveznike kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

U ispostavama Samobor, Sesvete, Velika Gorica i Zaprešić obavljaju se poslovi u
pododsjecima, i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja
administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

U ispostavama Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec
obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje
poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i
praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i
pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne
obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku;
utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor
povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih
obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom
novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka;
izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu
evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima
tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje
evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje
upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i poslovi u
svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I
ANALIZE NADZORA

Odjel za planiranje i pripremu nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na izradu planova nadzora; pripremu za obavljanje nadzora;
određivanje prioriteta nadzora; suradnju s ispostavama, Odjelom za prekršajni
postupak i Odjelom za ovrhu; poslove izrade analize rezultata nadzora,
podnesenih poreznih prijava i analize prikupljenih podataka o imovini fizičkih i
pravnih osoba.

2.1. Odsjek za planiranje i pripremu nadzora

Odsjek za planiranje i pripremu nadzora obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na izradu planova nadzora, pripremu za obavljanje
nadzora; određivanje prioriteta nadzora, te na suradnju s ispostavama, Odjelom
za prekršajni postupak i Odjelom za ovrhu.

2.2. Odsjek za analize nadzora

Odsjek za analize nadzora obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na izradu analiza rezultata nadzora, podnesenih poreznih prijava i
analizu prikupljenih podataka o imovini fizičkih i pravnih osoba.

3. ODJEL ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA

Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor velikih poreznih obveznika
(poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza na dobit;
dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u
Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.

4. ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH
POREZNIH OBVEZNIKA

Odjel za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor malih i srednjih poreznih
obveznika (poduzetnika trgovačkih društava) i obrtnika koji su obveznici poreza
na dobit; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim
pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira
Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.

5. ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA

Odjel za nadzor fizičkih osoba obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na inspekcijski nadzor fizičkih osoba koji su obveznici poreza na
dohodak; obavljanje inspekcijskog nadzora igara na sreću i zabavnih igara;
dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim pojavnostima u
Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.

6. ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor plaćanja poreza na dodanu
vrijednost; dostavu izvješća o provedenom nadzoru i činjenica o uočenim
pojavnostima u Središnji ured; provođenje pojedinih akcija koje koordinira
Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar Odsjeka.

7. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO
KAZNENIH DJELA

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja,
prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima
istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s
Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno
kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim
djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela
u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenice o uočenim pojavnostima u
Središnji ured; obavlja pravne poslove za Odjel za otkrivanje porezno kaznenih
djela i Službu za nadzor.

U Odjelu za otkrivanje porezno kaznenih djela ustrojavaju se:

7.1. – 3. Odsjek za otkrivanje porezno
kaznenih djela I – III

Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I – III obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja,
prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima
istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s
Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno
kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim
djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela
u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u
Središnji ured.

7.4. Odsjek za pravne poslove

Odsjek za pravne poslove obavlja pravne poslove za Odjel za otkrivanje porezno
kaznenih djela i Službu za nadzor.

8. ODJEL ZA OVRHU

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
provođenje postupka ovrhe radi naplate poreza, doprinosa i drugih javnih
davanja; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko nadležnog tijela i
prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje
naplate po svim računima na razini područnog ureda; izradu financijskih
izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za
područni ured; vođenje potrebne evidencije, pripremu financijske
dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu javnih prihoda.

8.1. – 2. Odsjek za pokretnine I – II

Odsjek za pokretnine I – II neposredno provodi postupak ovrhe.

8.3. Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine

Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine predlaže pokretanje stečajeva i
likvidacija preko nadležnog tijela i prijavljuje potraživanja u stečajnim i
likvidacijskim postupcima.

9. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za prekršajni postupak obavlja poslove prekršajnog postupka i druge
stručne poslove koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje
prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samoga područnog ureda te
Financijske policije; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje
rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o
prekršajnim postupcima te o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera;
sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima i obavljanje ostalih poslova.

10. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i
materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti
Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima
iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja
(help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i
otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom,
prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje
poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

                  Članak 47.
Područni ured Split

U područnom uredu Porezne uprave Split ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1. Ispostava Hvar

1.2. Ispostava Imotski

1.3. Ispostava Kaštela

1.4. Ispostava Makarska

1.5. Ispostava Omiš

1.6. Ispostava Sinj

1.7. Ispostava Solin

1.8. Ispostava Split

1.8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

1.8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

1.8.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

1.8.4. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

1.8.5. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

1.8.6. Pododsjek za velike porezne obveznike

1.8.7. Pododsjek za nekretnine i imovinske poreze

1.9. Ispostava Supetar

1.10. Ispostava Trogir

1.11. Ispostava Vis

1.12. Ispostava Vrgorac

2. Odjel za nadzor
2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika

2.2. Odsjek za nadzor I

2.3. Odsjek za nadzor II

2.4. Odsjek za nadzor III

2.5. Odsjek za nadzor IV

2.6. Odsjek za nadzor V

3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Odjel za ovrhu

5. Odjel za prekršajni postupak

6. Odjel za opće poslove.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i
doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije
ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje
informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći
poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika;
organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i
mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim
tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih
prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih
obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza;
koordinira obavljanje poslova ispostava kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

U ispostavi Split obavljaju se poslovi u pododsjecima, i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I – II

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja
administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I – II

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja
administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanju porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

4. Pododsjek za velike porezne obveznike

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na velike
porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te za ostale
poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike kao i poslove
u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

5. Pododsjek za nekretnine i imovinske poreze

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje
i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i
darove te imovinske poreze.

U ispostavama Hvar, Imotski, Kaštela, Makarska, Omiš, Sinj, Solin, Supetar,
Trogir, Vis i Vrgorac obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose
na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom
obvezniku, utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a,
osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja
poreznih obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa
pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog
postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi
službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po
zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima;
vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika;
vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i
poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda
Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i
utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje
koordinira Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar odsjeka.

3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO
KAZNENIH DJELA

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja,
prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima
istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s
Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno
kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim
djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela
Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u
Središnji ured.

4. ODJEL ZA OVRHU

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko
nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim
postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda;
izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih
izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu
financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze
iz ispostava ili samog područnog ureda te Financijske policije; vođenje
prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog
povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o
izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o
prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove.
6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i
materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti
Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima
iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja
(help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i
otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom,
prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje
poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

                  Članak 48.
Područni ured Rijeka

U područnom uredu Porezne uprave Rijeka ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1. Ispostava Crikvenica

1.2. Ispostava Čabar

1.3. Ispostava Delnice

1.4. Ispostava Krk

1.5. Ispostava Mali Lošinj

1.6. Ispostava Opatija

1.6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

1.6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

1.6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

1.7. Ispostava Rab

1.8. Ispostava Rijeka

1.8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I

1.8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II

1.8.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I

1.8.4. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II

1.8.5. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika
1.8.6. Pododsjek za velike porezne obveznike

1.8.7. Pododsjek za nekretnine i imovinske poreze

1.9. Ispostava Vrbovsko

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika,

2.2. Odsjek za nadzor I

2.3. Odsjek za nadzor II

2.4. Odsjek za nadzor III

2.5. Odsjek za nadzor IV

2.6. Odsjek za nadzor V

3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Odjel za ovrhu

5. Odjel za prekršajni postupak

6. Odjel za opće poslove.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i
doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije
ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje
informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći
poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika;
organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i
mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim
tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih
prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih
obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza;
koordinira obavljanje poslova ispostava te obavlja poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

U ispostavama Rijeka i Opatija obavljaju se poslovi u pododsjecima i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja
administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

4. Pododsjek za velike porezne obveznike

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na velike
porezne obveznike poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te za ostale
poreze i porezne poslove koji se odnose na velike porezne obveznike.

5. Pododsjek za nekretnine i imovinske poreze

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na utvrđivanje
i naplatu poreza na nekretnine te utvrđivanje i naplatu poreza na nasljedstvo i
darove te imovinske poreze.

U ispostavama Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Rab i Vrbovsko
obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje
poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i
praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i
pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne
obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku;
utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor
povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih
obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom
novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka;
izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu
evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima
tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje
evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje
upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i poslove u
svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda
Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i
utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje
koordinira Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar odsjeka.

3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO
KAZNENIH DJELA

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja,
prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima
istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s
Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno
kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim
djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela
Središnjeg ureda; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u
Središnji ured.

4. ODJEL ZA OVRHU

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko
nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim
postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda;
izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih
izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu
financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK
Odjel za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze
iz ispostava ili samog područnog ureda te Financijske policije; vođenje
prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog
povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o
izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o
prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove.

6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i
materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti
Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima
iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja
(help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i
otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom,
prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje
poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

                  Članak 49.
Područni ured Osijek

U područnom uredu Porezne uprave Osijek ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1. Ispostava Beli Manastir

1.2. Ispostava Donji Miholjac

1.3. Ispostava Đakovo

1.4. Ispostava Našice

1.5. Ispostava Osijek

1.5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

1.5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

1.5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

1.6. Ispostava Valpovo

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika

2.2. Odsjek za nadzor I
2.3. Odsjek za nadzor II

2.4. Odsjek za nadzor III

3. Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela

4. Odjel za ovrhu

5. Odjel za prekršajni postupak

6. Odjel za opće poslove.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i
doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije
ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova vezanih za djelovanje
informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći
poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika;
organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i
mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim
tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih
prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih
obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza;
koordinira obavljanje poslova ispostava te obavljanje poslova u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

U ispostavi Osijek obavljaju se poslovi u pododsjecima, i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanju porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

U ispostavama Beli Manastir, Donji Miholjac, Đakovo, Našice i Valpovo
obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje
poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i
praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i
pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne
obveze u prvom stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku,
utvrđivanje porezne snage poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor
povrata PDV-a, te obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih
obveznika; provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom
novčanih sredstava; podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka;
izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu
evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima
tijela državne uprave i sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje
evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje
upisnika poreznih obveznika; administrativno-tehničke poslove kao i poslove u
svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda
Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i
utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje
koordinira Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar odsjeka.

3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO
KAZNENIH DJELA

Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela obavlja upravne i druge stručne
poslove koji se odnose na poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja,
prijavljivanja i procesuiranja porezno kaznenih djela; postupanje po nalozima
istražnog suca i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske; suradnju s
Ministarstvom unutarnjih poslova pri vođenju postupka u svezi s porezno
kaznenim djelima; prikupljanje i analizu informacija o porezno kaznenim
djelima i izvješćivanje Samostalnog odjela za otkrivanje porezno kaznenih djela
u Središnjem uredu; dostavu izvješća i činjenica o uočenim pojavnostima u
Središnji ured.

4. ODJEL ZA OVRHU

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko
nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim
postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda;
izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih
izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije, pripremu
financijske dokumentacije, predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze
iz ispostava ili samoga područnog ureda te Financijske policije; vođenje
prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog
povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o
izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o
prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove.

6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE

Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i
materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti
Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima
iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja
(help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i
otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom,
prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje
poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

                 Članak 50.
Područni ured Pazin

U područnom uredu Porezne uprave Pazin ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

1.1. Ispostava Buzet

1.2. Ispostava Labin
1.3. Ispostava Pazin

1.4. Ispostava Poreč

1.4.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

1.4.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

1.4.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

1.5. Ispostava Pula

1.5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

1.5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

1.5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

1.6. Ispostava Rovinj

1.7. Ispostava Umag

1.7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

1.7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

1.7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

2.3. Odsjek za nadzor III

2.4. Odsjek za nadzor IV

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Odjel za opće poslove.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na praćenje provedbe propisa o izravnim i neizravnim porezima i
doprinosima te drugih propisa; predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije
ostvarivanje prihoda; koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje
informacijskog sustava i njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći
poreznim obveznicima; izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika;
organiziranje seminara za djelatnike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i
mišljenja koja dolaze iz Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno s nadležnim
tijelima za druga javna i ostala davanja; obavlja knjiženje proračunskih
prihoda; vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama poreznih
obveznika; provodi pripise, otpise i preknjiženja poreznih i drugih obveza;
koordinira obavljanje poslova ispostava te obavljanje poslova u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

U ispostavama Poreč, Pula i Umag obavljaju se poslovi u pododsjecima i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; administrativno-
tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje
malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.
U ispostavama Buzet, Labin, Pazin i Rovinj obavljaju se upravni i drugi stručni
poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih
obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa;
utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih
prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju;
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje
ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava;
podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o
činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje
ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i
sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i
naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih
obveznika; administrativno-tehničke poslove te poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

2. ODJEL ZA NADZOR

Odjel za nadzor obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
inspekcijski nadzor poreznih obveznika; provođenje uputa Središnjeg ureda
Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg ureda o provedenom nadzoru i
utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima; provođenje akcija koje
koordinira Središnji ured.

Poslovi Odjela obavljaju se unutar odsjeka.

3. ODJEL ZA OVRHU

Odjel za ovrhu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
provođenje postupka ovrhe; predlaganje pokretanja stečajeva i likvidacija preko
nadležnog tijela i prijavljivanje potraživanja u stečajnim i likvidacijskim
postupcima; praćenje naplate po svim računima na razini područnog ureda;
izradu financijskih izvješća o naplati po svim računima; izradu financijskih
izvješća o naplati za područni ured; vođenje potrebne evidencije; pripremu
financijske dokumentacije; predlaganje načina za bolju naplatu prihoda.

4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za prekršajni postupak obavlja upravne i druge stručne poslove koji se
odnose na zaprimanje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze
iz ispostava ili samoga područnog ureda te Financijske policije; vođenje
prekršajnog postupka u prvom stupnju i donošenje rješenja o prekršaju zbog
povreda zakonskih propisa; vođenje evidencije o prekršajnim postupcima i o
izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih mjera; sastavljanje izvješća o
prekršajnim postupcima; obavlja i druge poslove.

5. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE
Odjel za opće poslove obavlja stručne poslove koji se odnose na kadrovske i
materijalno-financijske poslove; sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti
Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; pružanje pomoći korisnicima
iz područja korištenja računalne opreme i novorazvijenih programskih rješenja
(help-desk); obavljanje poslova prijamne kancelarije, prijepisa, pismohrane i
otpreme pošte; obavljanje poslova u svezi s nekretninama, opremom,
prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda; obavljanje
poslova u svezi s nabavom uredskog materijala.

                  Članak 50a.

                   Brisan.

                  Članak 50b.

                   Brisan.

                  Članak 51.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Zagreb obavlja poslove
iz svoga djelokruga za područne urede: Zagreb, Krapina, Sisak, Karlovac, Varaždin,
Koprivnica, Bjelovar i Čakovec.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Split obavlja poslove iz
svoga djelokruga za područne urede: Split, Zadar, Šibenik i Dubrovnik.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Rijeka obavlja poslove
iz svoga djelokruga za područne urede: Rijeka, Gospić i Pazin.
Odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela Područnog ureda Osijek obavlja poslove
iz svoga djelokruga za područne urede: Osijek, Virovitica, Požega, Slavonski Brod i
Vukovar.

                Članak 52.
U ostalim područnim uredima Porezne uprave ustrojavaju se:

               Područni ured Krapina

Unutar Područnog ureda Krapina ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Donja Stubica
6. Ispostava Klanjec

7. Ispostava Krapina

8. Ispostava Pregrada

9. Ispostava Zabok

10. Ispostava Zlatar.

               Područni ured Sisak

Unutar Područnog ureda Sisak ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Dvor

6. Ispostava Glina

7. Ispostava Gvozd

8. Ispostava Hrvatska Kostajnica

9. Ispostava Kutina

10. Ispostava Novska

11. Ispostava Petrinja

12. Ispostava Sisak

12.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

12.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

12.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

              Područni ured Karlovac
Unutar Područnog ureda Karlovac ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Duga Resa

6. Ispostava Karlovac

6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

7. Ispostava Ogulin

8. Ispostava Ozalj

9. Ispostava Slunj

10. Ispostava Vojnić.

              Područni ured Varaždin

Unutar Područnog ureda Varaždin ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Ivanec
6. Ispostava Ludbreg

7. Ispostava Novi Marof

8. Ispostava Varaždin

8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

8.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

              Područni ured Koprivnica

Unutar Područnog ureda Koprivnica ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Đurđevac

6. Ispostava Koprivnica

6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

7. Ispostava Križevci.

              Područni ured Bjelovar

Unutar Područnog ureda Bjelovar ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I
2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Bjelovar

5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6. Ispostava Čazma

7. Ispostava Daruvar

8. Ispostava Garešnica

9. Ispostava Grubišno Polje.

                Područni ured Gospić

Unutar Područnog ureda Gospić ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Donji Lapac

6. Ispostava Gospić

7. Ispostava Korenica

8. Ispostava Otočac

9. Ispostava Senj.

              Područni ured Virovitica

Unutar Područnog ureda Virovitica ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa
2. Odjel za nadzor

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Orahovica

6. Ispostava Slatina

7. Ispostava Virovitica

7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

               Područni ured Požega

Unutar Područnog ureda Požega ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Pakrac

6. Ispostava Požega

6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

             Područni ured Slavonski Brod

Unutar Područnog ureda Slavonski Brod ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I
2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Nova Gradiška

6. Ispostava Okučani

7. Ispostava Slavonski Brod

7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

                Područni ured Zadar

Unutar Područnog ureda Zadar ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Biograd na Moru

6. Ispostava Benkovac

7. Ispostava Gračac

8. Ispostava Obrovac

9. Ispostava Pag

10. Ispostava Zadar

10.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

10.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe
10.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

               Područni ured Šibenik

Unutar Područnog ureda Šibenik ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Drniš

6. Ispostava Knin

7. Ispostava Šibenik

7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika.

              Područni ured Vukovar

Unutar Područnog ureda Vukovar ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Vinkovci

5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6. Ispostava Vukovar

7. Ispostava Županja

8. Ispostava Ilok.

              Područni ured Dubrovnik

Unutar Područnog ureda Dubrovnik ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor

2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Dubrovnik

5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6. Ispostava Korčula

7. Ispostava Lastovo

8. Ispostava Metković

9. Ispostava Ploče.

              Područni ured Čakovec

Unutar Područnog ureda Čakovec ustrojavaju se:

1. Odjel za utvrđivanje poreza i doprinosa

2. Odjel za nadzor
2.1. Odsjek za nadzor I

2.2. Odsjek za nadzor II

3. Odjel za ovrhu

4. Odjel za prekršajni postupak

5. Ispostava Čakovec

5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe

5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

6. Ispostava Mursko Središće

7. Ispostava Prelog.

1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA

U odjelima za utvrđivanje poreza i doprinosa u ostalim područnim uredima
obavljaju se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na praćenje provedbe
propisa o izravnim i neizravnim porezima i doprinosima te drugih propisa;
predlaganje i poduzimanje radnji za učinkovitije ostvarivanje prihoda;
koordiniranje poslova koji se odnose na djelovanje informacijskog sustava i
njegovo korištenje; davanje uputa i stručne pomoći poreznim obveznicima;
izradu mišljenja po upitima poreznih obveznika; organiziranje seminara za
zaposlenike ispostave; osiguravanje provedbe uputa i mišljenja koja dolaze iz
Središnjeg ureda u ispostave; suradnju s tijelima jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, odnosno s nadležnim tijelima za druga javna i ostala
davanja; obavljanje poslova u svezi s osobnim identifikacijskim brojem.

2. ODJEL ZA NADZOR

U odjelima za nadzor u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi
stručni poslovi koji se odnose na inspekcijski nadzor poreznih obveznika;
provođenje uputa Središnjeg ureda Porezne uprave; izvješćivanje Središnjeg
ureda o provedenom nadzoru i utvrđenim činjenicama o uočenim pojavnostima;
provođenje akcija koje koordinira Središnji ured. Poslovi odjela obavljaju se
unutar odsjeka.

3. ODJEL ZA OVRHU

U odjelima za ovrhu u ostalim područnim uredima obavljaju se upravni i drugi
stručni poslovi koji se odnose na provođenje postupka ovrhe; predlaganje
pokretanje stečajeva i likvidacija putem nadležnog tijela i prijavljivanje
potraživanja u stečajnim i likvidacijskim postupcima; praćenje naplate po svim
računima na razini područnog ureda; izradu financijskih izvješća o naplati po
svim računima; izradu financijskih izvješća o naplati za područni ured; vođenje
potrebne evidencije; priprema financijske dokumentacije; predlaganje načina
bolje naplate prihoda.

4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK

U odjelima za prekršajni postupak u ostalim područnim uredima obavljaju se
upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka koji dolaze iz ispostava ili samog područnog
ureda te Financijske policije; vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju i
donošenje rješenja o prekršaju zbog povreda zakonskih propisa; vođenje
evidencije o prekršajnim postupcima te o izvršenju prekršajnih kazni i izrečenih
mjera; sastavljanje izvješća o prekršajnim postupcima; obavljaju i druge
poslove.

U ostalim područnim uredima Porezne uprave opće poslove obavljaju samostalni
izvršitelji.

Samostalni izvršitelj osigurava sigurno obavljanje poslovnih aktivnosti
Područnog ureda vezanih uz informacijski sustav; osigurava pružanje pomoći
korisnicima iz područja korištenja računalne opreme novorazvijenih
programskih rješenja (help-desk); obavlja poslove prijamne kancelarije,
prijepisa, pismohrane i otpreme pošte; obavlja poslove u svezi s nekretninama,
opremom, prijevoznim sredstvima i ostalom imovinom Područnog ureda;
obavlja poslove u svezi s nabavom uredskog materijala; obavlja kadrovske i
materijalno-financijske poslove.

U ispostavama u ostalim područnim uredima Porezne uprave obavljaju se
upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaprimanje poreznih prijava,
bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i
doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti podnesenih
poreznih prijava; utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom
stupnju; prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanju porezne
snage poreznog obveznika; nadzor PDV-a, osobito nadzor povrata PDV-a, te
obavljanje malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika; provođenje
ovrhe radi naplate poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava;
podnošenje prijava za pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o
činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje
ovrhe radi naplate drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i
sudova u skladu s posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i
naplaćenim obvezama poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih
obveznika; obavljaju se i administrativno-tehnički poslovi kao i poslovi u svezi
osobnim identifikacijskim brojem.

U ispostavama u ostalim područnim uredima u kojima su ustrojeni pododsjeci
obavljaju se poslovi u pododsjecima i to:

1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe
Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za pravne osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja
administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove za fizičke osobe koji se
odnose na zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom
knjigovodstvu i praćenje naplate poreza i doprinosa; utvrđivanje pravodobnosti,
zakonitosti i pravilnosti podnesenih poreznih prijava; utvrđivanje porezne
osnovice i porezne obveze u prvom stupnju; provođenje ovrhe radi naplate
poreza i doprinosa pljenidbom novčanih sredstava; podnošenje prijava za
pokretanje prekršajnog postupka; izdavanje isprava o činjenicama o kojima
Porezna uprava vodi službenu evidenciju; provođenje ovrhe radi naplate drugih
javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave i sudova u skladu s
posebnim zakonima; vođenje evidencija o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika; vođenje upisnika poreznih obveznika; obavlja
administrativno-tehničke poslove kao i poslove u svezi s osobnim
identifikacijskim brojem.

3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika

Pododsjek obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na
prikupljanje podataka o poreznom obvezniku, utvrđivanje porezne snage
poreznog obveznika, nadzor PDV-a osobito nadzor povrata PDV-a, te obavljanje
malih ciljanih nadzora poslovanja poreznih obveznika.

                   Članak 53.

                    Brisan.

                   Članak 54.
Ispostava Gospić ima samostalne izvršitelje u Novalji.
Ispostava Virovitica ima samostalne izvršitelje u Pitomači.
Ispostava Korčula ima samostalne izvršitelje u Blatu i Veloj Luci.

                  Članak 55.
Jedan područni ured može pojedine poslove obavljati za drugi područni ured, o čemu
odluku donosi ravnatelj.
Jedna ispostava može pojedine poslove obavljati za druge ispostave s područja istog
područnog ureda, o čemu odluku donosi ravnatelj.

          UPRAVLJANJE POREZNOM UPRAVOM

                  Članak 56.
Poreznom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda,
a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja.
Radom službi u Središnjem uredu upravljaju pomoćnici ravnatelja.
Radom područnih ureda Porezne uprave upravljaju pročelnici.
Radom ispostava područnih ureda upravljaju voditelji ispostava.

               CARINSKA UPRAVA

                  Članak 57.
Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva koja priprema
stručne podloge za utvrđivanje ekonomske i razvojne politike u području
carinskog i trošarinskog sustava i sustava carinske i izvancarinske zaštite; donosi
mjere za njihovu provedbu; organizira i nadzire rad carinske službe; prati i
obrađuje podatke o izvozu, uvozu i provozu; obavlja carinski nadzor u robnom i
putničkom prometu s inozemstvom; primjenjuje međunarodne ugovore o
trgovini i bilateralne sporazume te ugovore iz područja međunarodnoga
cestovnog prometa; obavlja provjeru fizičkih i pravnih osoba u skladu s
carinskim, trošarinskim i drugim propisima na cijelom području Republike
Hrvatske; odobrava i provodi carinski dopušteno postupanje ili uporabu robe;
prati naplatu prihoda državnog proračuna po osnovi carine, trošarina, posebnih
poreza i drugih davanja koja se, sukladno posebnim propisima, obračunavaju
pri carinjenju robe u tuzemstvu, odnosno pri puštanju u potrošnju, te poduzima
mjere za osiguranje njihove naplate; obavlja nadzor i kontrolu obračuna i
naplate carine, trošarina, posebnih poreza i drugih davanja koja se, sukladno
posebnim propisima, obračunavaju pri carinjenju robe u tuzemstvu odnosno pri
puštanju u potrošnju; obavlja poslove prisilne naplate carine, trošarina,
posebnih poreza i drugih davanja; obavlja devizno-valutnu kontrolu u
međunarodnome putničkom prometu s inozemstvom; sprječava i otkriva
carinske i devizne prekršaje i prekršaje u pogledu trošarina i posebnih poreza i
kaznena djela u carinskim i trošarinskim stvarima, te posebnih poreza; vodi
upravni i prekršajni postupak zbog povreda carinskih i trošarinskih propisa i
propisa o posebnim porezima, te podnosi zahtjeve i poduzima druge radnje za
provedbu prekršajnog i kaznenog postupka; priprema stručne podloge za
podnošenje zahtjeva glede osiguranja proračunskih sredstava za financiranje
rada i djelatnosti Carinske uprave; brine o izgradnji, održavanju i modernizaciji
carinskih objekata; obavlja poslove koje se odnose na zapošljavanje, položaj,
prava, obveze i odgovornosti djelatnika Carinske uprave; provodi
prvostupanjsko i drugostupanjsko disciplinsko sudovanje; organizira stručno
obrazovanje i usavršavanje carinskih službenika i namještenika te sudjeluje u
provedbi državnih stručnih ispita za službenike; nadzire rad međunarodnih
otpremnika; provodi stručne ispite i izdaje odobrenja za obavljanje poslova
međunarodnog otpremništva; surađuje s inozemnim carinskim službama i
međunarodnim organizacijama u rješavanju carinskih pitanja; obavlja i poslove
koji su joj temeljem posebnih propisa stavljeni u djelokrug; obavlja i druge
poslove koje joj odredi ministar.

                    Članak 58.
Radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se sljedeće
ustrojstvene jedinice: Središnji ured i carinarnice.
U Središnjem uredu ustrojavaju se službe, odjeli, odsjeci, pododsjeci.
U carinarnicama se ustrojavaju odjeli, odsjeci, pododsjeci, carinske ispostave i
carinski odjeljci.
U carinskim ispostavama (graničnom) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi
neposrednog provođenja mjera carinskog nadzora i radnje carinske provjere putnika,
prijevoznih sredstava i robe, te poslovi devizno-valutne provjere u međunarodnom i
pograničnom prometu, ovisno o vrsti prijevoznih sredstava i graničnih prijelaza;
obavlja se nadzor robe u putničkom prometu, obračun i naplata uvoznih davanja, te
izricanje i naplaćivanje mandatnih kazni; obavljaju se poslovi otkrivanja i
privremenog zadržavanja krijumčarene i druge skrivene robe, te podnošenje zahtjeva
za pokretanje prekršajnog postupka; poslovi provjeravanja i poduzimanja mjera za
sprječavanje ilegalnog prelaska ljudi, te skidanja i stavljanja carinskih obilježja na
prijevozna sredstva; poslovi evidentiranja i nadziranja visokotarifne i rizične robe;
provjeravanje i uzimanje uzorka robe koja podliježi naplati posebnih poreza;
odobravanja početka provoznog postupka, određivanje roka za njegov završetak i
provjeravanje ispravnosti i pravodobnosti završetka provoznog postupka.
U carinskim ispostavama (robne) i carinskim odjeljcima obavljaju se poslovi
preuzimanja podnesenih carinskih deklaracija i njihova provjeravanja, vraćanja
neispravnih deklaracija prije prihvaćanja, odbacivanja deklaracija zaključkom i
prihvaćanja podnesene carinske deklaracije; poslovi provjeravanja je li roba
podnesena i sastavljanja zapisnika o utvrđenom stanju po provjerama; podnošenja
zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naknadne naplate carinskog i poreznog
duga; obavljanje poslova procjene rizika, utvrđivanja carinske vrijednosti i podrijetla
robe; poslovi nadzora robe, odnosno provjeravanje postojanja carinskih obilježja na
prijevoznom sredstvu ili robi, provjeravanja njegove istovjetnosti s upisanim
obilježjem u JCD, te prije puštanja robe skidanja obilježja (kod uvoza) i stavljanja
obilježja na prijevozno sredstvo ili robu i upisivanje u JCD (kod izvoza); obavljanje
nadzora nad robom visokog rizika po tvrtkama, te poslovi praćenja pravodobnosti
uplate carinskih i ostalih pristojbi.
U carinskim ispostavama (granično-robnim) i carinskim odjeljcima obavljaju se
poslovi iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

                 SREDIŠNJI URED

                 Članak 59.
U Središnjem uredu Carinske uprave ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene
jedinice koje su pod izravnom nadležnošću ravnatelja Carinske uprave, i to:

1. Služba za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske
uprave

2. Služba za unutarnji nadzor i kontrolu

3. Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove
4. Služba za financije

5. Služba za obvezna davanja

6. Služba za carinski sustav i procedure

7. Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije

8. Služba za trošarine

9. Služba za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i laboratorij

10. Služba za nadzor

11. Služba za informacijski sustav, statistike i analize.«

 1. SLUŽBA ZA PROTOKOL, ODNOSE S JAVNOŠĆU I KOORDINACIJU
         AKTIVNOSTI CARINSKE UPRAVE

                 Članak 59.a
Služba za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave
posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja protokolarne poslove za
potrebe ravnatelja Carinske uprave, pribavlja dokumentaciju i materijale od
unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Carinske uprave, osigurava
pravodobnu dostavu materijala za potrebe ravnatelja, obavlja druge stručne i
administrativne poslove za službene potrebe ravnatelja, izvješćuje ravnatelja o
svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Službi za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske
uprave ustrojavaju se:

1.1. Odjel za protokol i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave

1.2. Odjel za odnose s javnošću.

1.1. Odjel za protokol i koordinaciju aktivnosti
Carinske uprave

Odjel za protokol i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave obavlja poslove za
ostvarivanje plana i programa djelovanja rada državnog tajnika i ravnatelja,
priprema sastanke kolegija ravnatelja; uspostavlja i vodi evidenciju, zbirku
informacija i dokumentaciju za potrebe ravnatelja; ostvaruje suradnju s
nadležnim tijelima državne vlasti; osigurava poštivanje protokolarnih poslova za
potrebe ravnatelja.

1.2. Odjel za odnose s javnošću

Odjel za odnose s javnošću obavlja poslove komuniciranja s medijima i
građanima, prikuplja sve podatke potrebne za predstavljanje rada Carinske
uprave i za potrebe redovitog objavljivanja informacija, unapređuje način
obrade, klasificiranja i čuvanja informacija sadržanih u službenim
dokumentima koji se odnose na rad Carinske uprave, osigurava neophodnu
pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom
o pravu na pristup informacijama.

       2. SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

                   Članak 60.
Služba za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja nadzor i kontrolu rada svih
ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i
zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih,
poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada
svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju
kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te
odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u
cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz
nadležnosti Carinske uprave; analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u
nadležnosti Carinske uprave te predlaže mjere u svrhu postizanja veće
učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava; izrađuje zapisnike i izvješća o
obavljenom nadzoru i kontroli te daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje
utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u
izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i
analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi
postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti
postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene
dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim tijelima državne vlasti za
podnošenje prijava ili zahtijeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i
disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada carinskih
službenika; surađuje sa Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje,
unutarnji nadzor i kontrole u Ministarstvu financija, službama i odjelima unutar
Carinske uprave, nadležnim tijelima državne vlasti i pročelnicima u području
svoga djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Službi za unutarnji nadzor i kontrolu ustrojavaju se:

2.1. Središnji odjel za unutarnji nadzor i kontrolu

2.2. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Split

2.3. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka

2.4. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek

2.5. Odjel za unutarnje poslove.

2.1. Središnji odjel za unutarnji nadzor i kontrolu

U okviru Središnjeg odjela za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja se nadzor i
kontrola rada carinarnica Zagreb, Krapina, Varaždin, Karlovac i Koprivnica te
ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i
zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih,
poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada
svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju
kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te
odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u
cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz
nadležnosti Carinske uprave; analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u
nadležnosti Carinske uprave te predlaže mjere u svrhu postizanja veće
učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava; izrađuje zapisnike i izvješća o
obavljenom nadzoru i kontroli te daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje
utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u
izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i
analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi
postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti
postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene
dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim tijelima državne vlasti za
podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i
disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada carinskih
službenika; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrole rada u
ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave s područnim odjelima; surađuje sa
Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrolu u
Ministarstvu financija, službama i odjelima unutar Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne vlasti i pročelnicima u području svoga djelokruga.

2.2. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Split

U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu Split obavlja se
nadzor i kontrola rada carinarnica Split, Ploče, Dubrovnik, Šibenik i Zadar te
ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i
zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih,
poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada
svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju
kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te
odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u
cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz
nadležnosti Carinske uprave; analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u
nadležnosti Carinske uprave te predlaže mjere u svrhu postizanja veće
učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava; izrađuje zapisnike i izvješća o
obavljenom nadzoru i kontroli daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje
utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka i mjera navedenih u
izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i
analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi
postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti
postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene
dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim tijelima državne vlasti za
podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i
disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada carinskih
službenika; surađuje i priprema unutarnji nadzor i kontrole rada u
ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave sa Središnjim odjelom; surađuje sa
Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrolu u
Ministarstvu financija, sa službama i odjelima unutar Carinske uprave,
nadležnim tijelima državne vlasti i pročelnicima u području svoga djelokruga.

2.3. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka

U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka obavlja se
nadzor i kontrola rada carinarnica Rijeka, Pula i Otočac te ostalih ustrojstvenih
jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene
carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa
u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica
na teritoriju Republike Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u
dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere
sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog
poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske
uprave; analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u nadležnosti Carinske
uprave te predlaže mjere u svrhu postizanja veće učinkovitosti, djelotvornosti i
sigurnosti sustava; izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli
daje preporuke i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati
provedbu preporuka i mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno
obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije;
izrađuje godišnja izvješća o radu; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i
okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika,
odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne
podloge nadležnim tijelima državne vlasti za podnošenje prijava ili zahtjeva za
pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i
nezakonitog rada carinskih službenika; surađuje i priprema unutarnji nadzor i
kontrole rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave sa Središnjim
odjelom; surađuje sa Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje, unutarnji
nadzor i kontrolu u Ministarstvu financija, sa službama i odjelima unutar
Carinske uprave, nadležnim tijelima državne vlasti i pročelnicima u području
svoga djelokruga.

2.4. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek

U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek obavlja se
nadzor i kontrola rada carinarnica Osijek, Vukovar, Slavonski Brod i Virovitica
te ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne,
pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih,
deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i
ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike
Hrvatske; provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog
praćenja prihoda i primitaka, te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite
financijske i nefinancijske imovine, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih
radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave; analizira i
ocjenjuje sve rizične poslovne procese u nadležnosti Carinske uprave te predlaže
mjere u svrhu postizanja veće učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava;
izrađuje zapisnike i izvješća o obavljenom nadzoru i kontroli daje preporuke i
predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu preporuka
i mjera navedenih u izviješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i
kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća
o radu; provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za
ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu
postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim
tijelima državne vlasti za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje
prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog
rada carinskih službenika; surađuje i priprema unutarnji nadzor i kontrole rada
u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave sa Središnjim odjelom; surađuje sa
Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrolu u
Ministarstvu financija, sa službama i odjelima unutar Carinske uprave,
nadležnim tijelima državne vlasti i pročelnicima u području svog djelokruga.

2.5. Odjel za unutarnje poslove

Odjel za unutarnje poslove provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti
mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika, odnosno za
ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge za
podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih ili stegovnih
postupaka zbog povrede carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa od
strane carinskih službenika; prikuplja, obrađuje i provjerava podatke i
informacije te postupa po prijavama koje ukazuju na nepravilnosti u radu i
ponašanju carinskih službenika i namještenika, osobito u slučajevima sumnje na
počinjenje ili pokušaj počinjenja koruptivnih kaznenih djela ili sudjelovanja u
organiziranom kriminalu; sustavno izučava i procjenjuje izloženost korupciji i
organiziranom kriminalu njezinih službenika i namještenika te po tom pitanju
vrši operativne provjere; sustavno prati kretanja pojavnih oblika kršenja
propisa i pravila službe od strane carinskih službenika i namještenika; analizira
provedene mjere pročelnika po pitanju unutarnjeg nadzora i kontrole; surađuje
sa Središnjim odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu; surađuje sa službama i
odjelima unutar Carinske uprave; surađuje s drugim tijelima državne uprave i
pravosuđa, posebno u pitanjima korupcije i organiziranog kriminaliteta;
izvješćuje ravnatelja o primljenim dojavama ili na drugi način stečenim
saznanjima o pojavama nezakonitog postupanja carinskih službenika i
namještenika odnosno drugih pravnih i fizičkih osoba; po potrebi obavlja
inspekcijski nadzor kod pravnih i fizičkih osoba sukladno ovlastima Carinske
uprave Republike Hrvatske; izrađuje godišnja izvješća o radu; izvješćuje
izravno i isključivo ravnatelja i pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i
kontrolu o svim pitanjima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove isključivo
po nalogu ravnatelja ili pomoćnika ravnatelja za unutarnji nadzor i kontrolu.«

 3. SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PRAVNE
             POSLOVE

                  Članak 61.
U okviru Službe za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove
obavljaju se sljedeći poslovi: upravljanje ljudskim potencijalima i radno –
pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika; usmjeravanje i
povezivanje obavljanja pravnih i kadrovskih poslova; koordiniranje,
usklađivanje i sudjelovanje u izradi prijedloga zakona i drugih propisa iz
djelokruga službe; suradnja s ostalim tijelima državne uprave i državne vlasti u
pitanjima iz svog djelokruga; poslovi u svezi sa zapošljavanjem, karijernim
razvojem, planiranjem i rasporedom kadrova, disciplinskim sudovanjem,
usavršavanjem i stručnim osposobljavanjem državnih službenika; suradnja s
ostalim ustrojstvenim jedinicama u poslovima iz svog djelokruga; suradnja s
nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike
Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, suradnja s pročelnicima
carinarnica u području svoga djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima
iz svoje nadležnosti.

U Službi za upravljanje ljudskim potencijalima i pravne poslove ustrojavaju se:

3.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

3.2. Odjel za pravne poslove

3.3. Odjel za organizaciju

3.4. Carinski centar za obuku.

3.1. Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima

U okviru Odjela za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se poslovi
praćenja statusnih prava službenika i namještenika te njihov rad i napredovanje
u službi; poslovi koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj,
prava, obveze i odgovornosti službenika; upravno-pravni poslovi u svezi s
prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta, te se provodi
postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih
odnosa službenika i namještenika Ministarstva financija – Carinske uprave u I.
stupnju, izrađuju se rješenja iz područja radnih odnosa, obrađuju predmeti,
predstavke i prigovori iz djelokruga rada Odjela; prati se stanje u određenim
upravnim područjima; izrađuje plan razvoja kadrova, odnosno praćenja
karijere kadrova (profesionalni razvoj, otkrivanje upravljačkih potencijala);
poduzimaju zakonske mjere vezano za polaganje državnih stručnih ispita; vode
osobni očevidnici državnih službenika i namještenika Carinske uprave, izrađuju
se prijedlozi za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svoga
djelokruga, prati se zakonska regulativa iz svog područja rada; obavljaju se
poslovi zaštite na radu za koje je, prema propisima obvezan poslodavac; poslovi
organiziranja zakonom propisanih oblika stručnog osposobljavanja za rad na
siguran način te druge zakonom propisane izobrazbe, surađuje sa sindikatima,
nadzire se rad u niže ustrojstvenim jedinicama i pruža stručna pravna pomoć,
Odjel surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

3.2. Odjel za pravne poslove

U okviru Odjela za pravne poslove obavljaju se poslovi izrade prijedloga
podzakonskih i drugih propisa iz svoga djelokruga; izrade raznih naputaka,
uputa i mišljenja iz djelokruga Odjela; pripreme mišljenja na nacrte prijedloga
zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne
uprave u pitanjima koja ulaze u djelokrug Carinske uprave; suradnje na izradi
mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne vlasti;
suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti; praćenje zakonske regulative iz
svog djelokruga; obavljanje pravne kontrole valjanosti svih akata iz djelokruga
Odjela; suradnje sa nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim
odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima; poslovi
izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i
odgovaranje na tužbe i očitovanja na zahtjev Državnog odvjetništva Republike
Hrvatske u građanskim i kaznenim postupcima, obrade predmeta u svim
vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima, po potrebi zastupa na
sudu; poslovi izrade prijedloge za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade
prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka; poslovi
disciplinskog sudovanja, nadzora rada u niže ustrojstvenim jedinicama i
pružanja stručne pravne pomoći; surađuje s pročelnicima carinarnica u
području svoga djelokruga.

3.3. Odjel za organizaciju

U okviru Odjela za organizaciju obavljaju se poslovi benchmarkinga kao
sustavnog i trajnog postupka evaluacije, usmjerenog na organizacijska
poboljšanja, koji vodi do identifikacije i proširenja metoda, postupaka proizvoda
i usluga koji se pokažu najboljima (best practice); provjere postojećih procesa
poslovanja u Carinskoj upravi i razvoja novih ili odgovarajućih izmijenjenih
tijekova; nadzire se rad u niže ustrojstvenim jedinicama i pruža stručna pravna
pomoć; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga;
sastavlja i priprema podloge za izradu novih podzakonskih propisa za
poboljšanje rada.

U Odjelu za organizaciju ustrojavaju se:

3.3.1. Pododsjek – pisarnica

3.3.2. Pododsjek za tehničke poslove.

               3.3.1. Pododsjek – pisarnica

U okviru Pododsjeka – pisarnice obavlja se zaprimanje pošte, razvrstavanje,
evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte i
arhiviranje predmeta.

            3.3.2. Pododsjek za tehničke poslove

U okviru Pododsjeka za tehničke poslove obavljaju se poslovi upravljanja
voznim parkom i vodi briga o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila; poslovi
vanjske i unutarnje dostave službenih akata; održavanja zgrade i uređaja
zgrade; sastavljanja predračuna troškova za tekuće i investicijsko održavanje
zgrade; poslovi pomoćno-tehničkog obilježja čije je obavljanje potrebno radi
pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnog tijela;
poslovi telefonske službe te održavanje čistoće prostorija, uključujući i vanjske
površine.

3.4. Carinski centar za obuku
Carinski centar za obuku jest odjel u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose
na provedbu i uspješnost procesa izobrazbe i stručnog usavršavanja,
organiziranje seminara za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih
državnih službenika; organiziranje stalne i sustavne izobrazbe službenika
Carinske uprave putem radionica, seminara i drugih oblika stručnog
usavršavanja; provođenje pripreme za edukaciju carinskih službenika; izrade
programa za provjeru stručnih znanja; praćenje provedbe programa
obrazovanja; praćenje zakonske regulative iz svoga područja; organiziranje
edukacije službenika koji rukuju opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima;
pružanje stručne pomoći niže ustrojstvenim jedinicama.

U Carinskom centru za obuku ustrojavaju se:

3.4.1. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

3.4.2. Odsjek za razvoj programa izobrazbe.

      3.4.1. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na planiranje i provedbu izobrazbe i stručnog
usavršavanja svih službenika Carinske uprave u Carinskom centru za obuku, a
prema potrebi i u drugim državnim tijelima i obrazovnim institucijama;
priprema i surađuje s Odsjekom za razvoj programa izobrazbe pri izradi
obrazovnog plana za izobrazbu za službenike Ministarstva financija – Carinske
uprave Republike Hrvatske (godišnjeg, tromjesečnog, mjesečnog) temeljem
zahtjeva i potreba za izobrazbom prikupljenih iz svih organizacijskih jedinica;
planira i organizira provedbu izobrazbe i stručnog usavršavanja putem različitih
obrazovnih događanja tj. seminara, tečajeva, radionica i sl.; poticanja i
prikupljanja implicitnih (skrivenih) znanja i potreba, pronalaženje predavača,
pružanje metodičke i stručne podrške za provedbu predavanja.

          3.4.2. Odsjek za razvoj programa izobrazbe

Odsjek za razvoj programa izobrazbe obavlja upravne i druge stručne poslove
koji se odnose na izradu i razvoj programa s upravnog područja carinskog
sustava za potrebe izobrazbe svih službenika Ministarstva financija – Carinske
uprave Republike Hrvatske; izradu godišnjeg plana za provedbu programa
temeljenog na potrebama carinske službe; analiziranje uspješnosti pojedinih
programa te njihov daljnji razvoj i promjene u smislu poboljšavanja; poticanje i
pronalaženje službenika – stručnjaka na pojedinim stručnim područjima
carinskog sustava koji bi se uključili u izradu programa i provedbu predavanja.

             4. SLUŽBA ZA FINANCIJE

                 Članak 62.
U Službi za financije obavljaju se poslovi javne nabave sukladno zakonskim
propisima, definiraju se obvezno-pravni odnosi s pravnim subjektima iz
postupaka javne nabave, odnosno pripremaju se ugovori iz područja nabave,
prati izvršenje ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je
izvršenje u nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica, brine o zakonitoj primjeni
važećih materijalno-financijskih propisa, planiraju se potrebna financijska
sredstva za rad svih ustrojstvenih jedinica, pripremaju zahtjevi i izvršava
plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice,
pripremaju financijska izvješća, organizira godišnji popis imovine, obveza i
potraživanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog
materijala, priprema uspostava propisanog izvještajnog i računovodstvenog
sustava povezanog s tradicionalnim vlastitim sredstvima Europske unije, a u
skladu s obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstava u Europskoj uniji,
obavljaju poslovi vezani uz adaptaciju i rekonstrukciju poslovnih objekata, vodi
i ažurira dokumentacija o nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, obavljaju
poslovi vezani uz zakup poslovnih prostora, pribavlja suglasnost za sklapanje
ugovora o zakupu, obavljaju poslovi koji se odnose na korištenje i održavanje
opreme na objektima, te korištenje i održavanje prijevoznih sredstava, vodi
očevidnik prijevoznih sredstava, surađuje s pročelnicima carinarnica u području
djelokruga Službe i izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Službi za financije ustrojavaju se:

4.1. Odjel za javnu nabavu

4.2. Odjel za računovodstvo

4.3. Odjel za upravljanje i gospodarenje imovinom.

4.1. Odjel za javnu nabavu

Odjel za javnu nabavu obavlja poslove javne nabave sukladno zakonskim
propisima, odnosno nabavljaju se robe, usluge i radovi putem postupaka javne
nabave, priprema objedinjeni plan nabave na temelju dostavljenih prijedloga
planova nabave pojedinih ustrojstvenih jedinica, priprema i provodi postupke
nabave u pogledu nabave roba, usluga i radova u suradnji s imenovanim
stručnim povjerenstvima, definira načine, procedure i predmete nabave
sukladno Zakonu o javnoj nabavi, daje stručnu podršku povjerenstvima za
nabavu i aktivno sudjeluje u njihovu radu, provodi postupak javnog oglašavanja
postupka nabave i zaključenih ugovora, priprema natječajnu dokumentaciju za
provođenje postupaka nabave na osnovi tehničkih specifikacija koje samostalno
izrađuje, odnosno tehničkih specifikacija izrađenih i dostavljenih od drugih
ustrojstvenih jedinica, vodi brigu da se nabava odvija sukladno planu proračuna
i planu nabave u pogledu zadanih okvira financijskih sredstava i njihove
namjene, definira obvezno-pravne odnose s pravnim subjektima iz postupaka
javne nabave, odnosno priprema ugovore iz područja nabave, prati izvršenje
ugovornih obveza, osim izvršenja obveza iz ugovora čije je izvršenje u
nadležnosti drugih ustrojstvenih jedinica, vodi sve evidencije o postupcima
nabave i na temelju njih zaključenih ugovora sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi, priprema obrazloženja u odgovoru na žalbu i daje očitovanja o
činjeničnim navodima te o žalbenom zahtjevu, priprema dokumentaciju za
potrebe i po zahtjevu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i
drugih nadležnih tijela, surađuje s carinarnicama u području djelokruga Odjela.
4.2. Odjel za računovodstvo

Odjel za računovodstvo obavlja poslove organiziranja i praćenja izvršenja svih
financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu, vodi brigu o zakonitoj
primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, priprema planove potrebnih
financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica, priprema zahtjeve i
izvršava plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka putem sustava Državne riznice,
priprema izvješća o izvršenju proračuna, obavlja poslove obračuna plaća i
naknade državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje,
kontira, knjiži i knjigovodstveno prati izvršenje svih primitaka i izdataka po
pozicijama državnog proračuna, priprema financijska izvješća, organizira
godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavlja poslove ekonomata, vodi
knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala,
obavlja poslove koji se odnose na tehničko-tehnološku pripremu za uspostavu
propisanoga izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim
vlastitim sredstvima Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz
punopravnog članstava u Europskoj uniji, surađuje s carinarnicama u području
djelokruga Odjela.

U Odjelu za računovodstvene poslove ustrojavaju se:

4.2.1. Odsjek područne riznice

4.2.2. Odsjek za proračunsko računovodstvo

4.2.3. Odsjek za plan, analizu i izvješćivanje.

              4.2.1. Odsjek područne riznice

U Odsjeku područne riznice obavljaju se operativni poslovi područne riznice:
obrada računovodstveno-financijske dokumentacije; vodi se briga o zakonitoj
primjeni materijalno-financijskih propisa; obavlja se prethodna kontrola
dostavljenih naloga prije isplate; unos rezervacije i zahtjeva za plaćanje s
jedinstvenog računa riznice; plaćanje sukladno izvršenoj nabavi roba, usluga i
radova za sve ustrojstvene jedinice i odobrenim proračunskim sredstvima;
mjesečni obračun, obrada i isplata plaća, te ostalih rashoda za zaposlene;
obračun i isplata po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima te
drugim dohocima temeljem odluke ili rješenja nadležne osobe; izdavanje
potvrda u svezi s plaćama na zahtjev zaposlenika i osoba koje primaju ostale
naknade i ostale vrste dohotka; priprema izvješća vezanih za plaće; vođenje
blagajničkog poslovanja kunske i devizne isplate gotovine; izdavanje i priprema
naloga za službeni put i obračun putnih troškova.

          4.2.2. Odsjek za proračunsko računovodstvo

U Odsjeku za proračunsko računovodstvo obavljaju se poslovi kontiranja i
knjiženja dokumentacije, odnosno evidentiranja svih poslovnih događaja, vode
se računovodstvene knjige i pomoćne evidencije, knjigovodstvo osnovnih
sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala, priprema se godišnji popis
imovine, provodi se rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara, obavljaju se
poslovi vezani uz nabavu pečata i njihovu distribuciju carinarnicama, te poslovi
ekonomata – pripremanje plana nabave roba, naručivanje, zaprimanje i
raspodjela nabavljene robe.

          4.2.3. Odsjek za plan, analizu i izvješćivanje

U Odsjeku za plan, analizu i izvješćivanje obavljaju se poslovi pripreme
financijskih i statističkih izvješća sukladno institucionalnom okviru
proračunskog računovodstva, priprema prijedloga plana proračuna i mjesečnih
financijskih planova te praćenje i analiza izvršenja, priprema prijedloga izmjene
i dopune proračuna te zahtjeva za preraspodjelu sredstava proračuna,
financijske i računovodstvene kontrole te praćenje i analiza trošenja
proračunskih sredstava sukladno utvrđenim financijskim planovima, procjene
financijskih učinaka za prijedloge zakona, uredbi i drugih propisa, mjesečne i
godišnje analize ostvarenih prihoda i analize vanjsko trgovinske razmjene,
obavljaju poslovi koji se odnose na tehničko-tehnološku pripremu za uspostavu
propisanog izvještajnog i računovodstvenog sustava povezanog s tradicionalnim
vlastitim sredstvima Europske unije, a u skladu s obvezama koje proizlaze iz
punopravnog članstva u Europskoj uniji, izradu procedura, definiranje i
kreiranje potrebnih baza podataka, izrade simulacija preliminarnih izračuna,
koordinaciju suradnje i izvješćivanja prema Europskoj uniji povezano s
vlastitim sredstvima Europske unije.

4.3. Odjel za upravljanje i gospodarenje imovinom

Odjel za upravljanje i gospodarenje imovinom obavlja poslove vezane uz
izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju poslovnih objekata, priprema prijedloge
za osiguranje potrebnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju
poslovnih objekata, obavlja poslove vezane uz pripremu projektnih zadataka i
ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije, pribavlja sve potrebne
dozvole za izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata, priprema i prati
radove na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata te koordinira sudionike
tijekom izgradnje i rekonstrukcije, vodi i ažurira dokumentaciju o
nekretninama, vodi očevidnik nekretnina, provodi aktivnosti vezane za
usklađenost stvarnog stanja nekretnina s podacima u zemljišnim knjigama,
obavlja poslove vezane uz zakup poslovnih prostora, pribavlja suglasnost za
sklapanje ugovora o zakupu, obavlja poslove koji se odnose na korištenje i
održavanje opreme na objektima te korištenje i održavanje prijevoznih
sredstava, vodi očevidnik prijevoznih sredstava, sudjeluje u pripremnim
radnjama u postupcima javne nabave i priprema tehničku dokumentaciju za
postupke javne nabave roba, usluga i radova iz svoga djelokruga; surađuje sa
Samostalnom službom za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza
Ministarstva financija vezano za izgradnju i rekonstrukciju graničnih prijelaza;
surađuje s carinarnicama u području djelokruga Odjela.«

          5. SLUŽBA ZA OBVEZNA DAVANJA

                Članak 62.a
U Službi za obvezna davanja obavljaju se poslovi koji se odnose na vođenje
evidencije carinskih i poreznih obveznika, praćenje financijskih zaduženja
carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zadanom zakonskom
roku, sustavno praćenje zakonskih osnova naplate carinskog i poreznog duga,
uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, praćenje provođenja ovršnih
postupaka, analizu naplate carinskih i poreznih davanja, davanje prijedloga
rješavanja povodom zahtjeva poreznog obveznika za odgodom odnosno
obročnom otplatom poreznog duga, obavljaju se poslovi zaprimanja,
provjeravanja i verificiranja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog
duga, praćenje stanja opterećenja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog
duga, usklađenje stanja opterećenja i vrijednosti instrumenata osiguranja
carinskog i poreznog duga s obveznicima, postupanje po zahtjevu obveznika za
dobivanje odobrenja za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog
duga, postupanje po zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu
zajedničkog jamstva u provoznom postupku, postupanje po zahtjevu obveznika
za odobravanje odgode plaćanja duga; surađuje s pročelnicima carinarnica u
području djelokruga Službe i izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje
nadležnosti.

U Službi za obvezna davanja ustrojavaju se:

5.1. Odjel za carinske evidencije

5.2. Odjel za porezne evidencije

5.3. Odjel za osiguranje duga.

5.1. Odjel za carinske evidencije

U Odjelu za carinske evidencije obavljaju se poslovi vođenja evidencije carinskih
obveznika, praćenja financijskih zaduženja carinskih obveznika i podmirenja
obveza u zadanom zakonskom roku, praćenja provođenja ovršnih postupaka,
analize naplate po pojedinom carinskom obvezniku i u cijelosti, davanja
prijedloga rješavanja povodom zahtjeva carinskog obveznika za odgodom,
odnosno obročnom otplatom carinskog duga, praćenja izvršenja obveza po
rješenjima za odgodu, odnosno obročnu otplatu u suradnji sa carinarnicama,
sustavnog praćenja zakonskih osnova naplate carinskog duga, uplatnih računa i
načina uplaćivanja prihoda, izrade uputa vezanih uz poslove evidentiranja,
naplate i izvješćivanja o carinskom dugu; Odjel surađuje s carinarnicama u
području svoga djelokruga.

5.2. Odjel za porezne evidencije

U Odjelu za porezne evidencije obavljaju se poslovi vođenja evidencije poreznih
obveznika, uplatnih računa i načina uplaćivanja prihoda, praćenje financijskih
zaduženja poreznih obveznika i podmirenja poreznih obveza u zadanom
zakonskom roku, praćenje naplate poreza po vrstama, praćenje provođenja
ovršnih postupaka, analiza rezultata po pojedinom poreznom obvezniku i u
cijelosti, davanje prijedloga rješavanja povodom zahtjeva poreznog obveznika za
odgodom, odnosno obročnom otplatom poreznog duga, sustavno praćenje
zakonskih osnova naplate poreznog duga, uplatnih računa i načina uplaćivanja
prihoda, izrada uputa vezanih uz poslove evidentiranja, naplate i izvješćivanja o
poreznom dugu; Odjel surađuje s carinarnicama u području svoga djelokruga.

5.3. Odjel za osiguranje duga

U Odjelu za osiguranje duga obavljaju se poslovi zaprimanja, provjeravanja i
verificiranja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, praćenje
stanja opterećenja instrumenata osiguranja carinskog i poreznog duga, obavlja
se usklađivanje stanja opterećenja i vrijednosti instrumenata osiguranja
carinskog i poreznog duga s obveznicima, te izdavateljima instrumenata
osiguranja putem pisanog izvješća, deaktiviranje instrumenata osiguranja duga
u informacijskom sustavu na zahtjev izdavatelja instrumenata osiguranja
odnosno na zahtjev carinarnice, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa
zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za polaganje mjenice kao
instrumenta osiguranja carinskog duga, zaprimaju se mjenice i mjenična
očitovanja u Kontrolnik mjenica, obavljaju se upravni poslovi u svezi sa
zahtjevima obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku i postupku kretanja trošarinske robe u sustavu odgode,
donose se odluke o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom
postupku, izdaju se potvrde o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku,
prati se korištenje zajedničkih jamstava u provoznom postupku u odnosu na
odobrene visine referentnog iznosa, obavljaju upravni poslovi u svezi sa
zahtjevima obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga; Odjel surađuje s
carinarnicama u području svoga djelokruga.

       6. SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

                  Članak 63.
U okviru Službe za carinski sustav i procedure obavljaju se poslovi sustavnog
praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za
donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno
uređuju odnosi u carinskome sustavu, pripreme stručnih podloga za donošenje
carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva financija, sudjelovanja u pripremi
stručnih podloga za donošenje propisa iz djelokruga drugih tijela koji se
primjenjuju u carinskoj službi, pripreme nacrta naputaka i drugih akata i
mišljenja kojima se usmjerava i ujednačuje praksa carinske službe u provedbi
carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u provedbi carinskih procedura,
suradnje u postupcima usklađivanja hrvatskih carinskih propisa s carinskim
propisima Europske unije, suradnje u pripremanju i provedbi mjera za
unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura, usklađenja sa
standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država
članica Europske unije, provedbe carinskih procedura te carinskih upravnih i
prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, provedbe postupaka za
zaštitu prava intelektualnog vlasništva u provedbi carinskih procedura,
iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u
prekograničnom prometu robe i osoba, suradnje s drugim tijelima u poslovima
iz svoga djelokruga, suradnje s drugim službama Središnjeg ureda i
carinarnicama u vezi s provedbom carinskih propisa i procedura te
osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih
procedura; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.
U Službi za carinski sustav i procedure ustrojavaju se:

6.1. Odjel za carinski sustav

6.2. Odjel za carinske procedure

6.3. Odjel za provozni postupak i granične procedure

6.4. Odjel za pojednostavnjenja

6.5. Odjel za zaštitu intelektualnog vlasništva.

6.1. Odjel za carinski sustav

U okviru Odjela za carinski sustav obavljaju se poslovi sustavnog praćenja
provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje
propisa hrvatskoga pravnog sustava kojima se izravno ili neizravno uređuju
odnosi u carinskome sustavu, sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga
carinskog sustava, te pripreme stručnih podloga za donošenje carinskih propisa
iz djelokruga Ministarstva financija, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga
za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u
dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na
dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o financijskim
prekršajima u dijelu koji se odnosi na carinsku problematiku, sanitarni,
veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o zaštiti okoliša te zaštiti nacionalnog
blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti, sudjelovanja u pripremi
stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice
propisa o općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim
postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava,
praćenja primjene carinskih propisa, te izrade nacrta naputaka i drugih mjera
za njihovu djelotvorniju provedbu, praćenja provedbe mjera gospodarske
politike te politike carinske i izvancarinske zaštite, izrade stručnih podloga za
donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje
carinskog sustava, sudjelovanja u osposobljavanju carinskih službenika i drugih
sudionika u primjeni carinskih propisa, pripreme nacrta naputaka i drugih
usmjeravajućih mjera za provedbu poreznih i drugih propisa u djelokrugu
Carinske uprave, te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni
unutar carinske službe, provedba upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u
djelokrugu Središnjega ureda, sustavnog praćenja carinskih propisa iz
djelokruga Europske unije i propisa pravnoga sustava Europske unije kojima se
izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, praćenja postupaka i
stručnih podloga za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i
mjera za njihovu provedbu, proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz
europskoga carinskog prava, pripreme stručnih podloga za donošenje propisa,
drugih normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih
propisa s carinskim propisima Europske unije, obavlja se analiza, koordinacija
te pruža stručna pomoći u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-
pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog
postupanja u Europskoj uniji, sudjelovanje u radu tijela Europske komisije u
području carinsko-pravnog uređenja, te poslovi organizacije, koordinacije i
informatičke podrške administrativno-upravnom postupanju u implementaciji
instituta carinskog sustava Europske unije.

U Odjelu za carinski sustav ustrojavaju se:

6.1.1. Odsjek za normativno i pravno uređenje carinskog sustava

6.1.2. Odsjek za prilagodbu carinskog sustava EU.

         6.1.1. Odsjek za normativno i pravno uređenje
                 carinskog sustava

U okviru Odsjeka za normativno i pravno uređenje carinskog sustava obavljaju
se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi
stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnoga sustava kojima se
izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, sustavnog praćenja
provedbe propisa hrvatskoga carinskog sustava te pripreme stručnih podloga za
donošenje carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva financija, sudjelovanja u
pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje
prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to:
opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi,
trgovinski propisi, propisi o financijskim prekršajima, u dijelu koji se odnosi na
carinsku problematiku, sanitarni, veterinarski i fitosanitarni propisi, propisi o
zaštiti okoliša, te zaštiti nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke
vrijednosti, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela
hrvatskoga pravnoga sustava, posebice propisa o općem upravnom postupku,
upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na
provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa te
izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu,
praćenja provedbe mjera gospodarske politike te politike carinske i
izvancarinske zaštite, izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu
provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskoga sustava, poslovi
provedbe upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjega
ureda, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu
poreznih i drugih propisa u djelokrugu Carinske uprave, usklađivanja i
ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe te
koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinskih postupaka iz djelokruga
carinarnica; surađuje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i
drugih sudionika u provedbi carinskih postupaka i postupanja.

        6.1.2. Odsjek za prilagodbu carinskog sustava EU

U okviru Odsjeka za prilagodbu carinskog sustava EU obavljaju se poslovi
sustavnog praćenja carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i propisa
pravnoga sustava Europske unije kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi
u carinskome sustavu, praćenja postupaka i stručnih podloga za donošenje
carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu,
proučavanja i stručnog obrađivanja pitanja iz europskoga carinskog prava,
pripreme normativno-pravnih akata i mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih
propisa s carinskim propisima Europske unije, obavlja se analiza, koordinacija i
pruža stručna pomoć u provedbi aktivnosti prilagodbe hrvatskoga carinsko-
pravnog sustava carinsko-pravnom sustavu Europske unije i praksi carinskog
postupanja u državama članicama Europske unije, sudjelovanja u radu tijela
Europske komisije u području carinsko-pravnog uređenja te poslovi
organizacije, koordinacije i informatičke podrške administrativno-upravnom
postupanju u implementaciji instituta carinskog sustava Europske unije.

6.2. Odjel za carinske procedure

U okviru Odjela za carinske procedure obavljaju se poslovi sudjelovanja u
pripremi stručnih podloga za donošenje propisa hrvatskoga pravnog sustava
kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka, drugih
usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura,
provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se
uređuju carinske procedure, izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata
o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinska oslobođenja i provedbu
carinskih procedura, praćenja propisa izvan carinskoga sustava kojima se
uređuje prekogranični promet robe i osoba i to: opći porezni propisi, propisi o
porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski propisi, sanitarni,
veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne oblike nadzora
robe pri izvozu ili uvozu i općenito u provedbi carinskih procedura, te stručne
pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta naputaka, drugih
usmjeravajućih akta i mišljenja za primjenu tih propisa u provedbi carinskih
procedura, obavljanje upravnog nadzora, koordinacije i pružanje stručne
pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, suradnje s
otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući
i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje, te
provedbe stručnog usavršavanja carinskih službenika.

U Odjelu za carinske procedure ustrojavaju se:

6.2.1. Odsjek za provedbu carinskih procedura

6.2.2. Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak

6.2.3. Odsjek za provedbu propisa izvan carinskog sustava.

         6.2.1. Odsjek za provedbu carinskih procedura

U okviru Odsjeka za provedbu carinskih procedura obavljaju se poslovi
sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje
propisa kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka,
drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih
procedura, koordinacije i stručne pomoći te upravnog nadzora u dijelu koji se
odnosi na provedbu carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, sudjelovanja
u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa koji
uređuju carinski dopuštena postupanja ili uporabu robe u praksi carinske
službe, suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih
procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo
stručno usavršavanje, poslovi stručnog usavršavanja carinskih službenika
vezano za provedbu carinskih procedura.

       6.2.2. Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak

U okviru Odsjeka za carinsko upravni i prekršajni postupak obavljaju se poslovi
provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, posebno u dijelu
koji se odnosi na ostvarivanje carinskih oslobođenja, stručni poslovi u vezi s
obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu
carinskih procedura, vođenja propisanih evidencija i provedbu upravnog
nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu
carinskih procedura kao i na uvjete za obavljanje otpremničke djelatnosti,
donošenja upravnih akta u vezi s poslovanjem ovlaštenih carinskih otpremnika i
zastupnika, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i
ujednačenu primjenu propisa o upravnom postupku u praksi carinske službe,
sudjelovanja u provedbi djelatnosti Carinske uprave na stručnom usavršavanju
ovlaštenih carinskih otpremnika, usklađivanja rada carinarnica u provedbi
postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe, stručnog
praćenja i administrativne podrške za državno tijelo ovlašteno za besplatnu
dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe, te donošenja carinsko
prekršajnih rješenja iz područja propisa carinskog sustava i propisa o posebnim
porezima.

      6.2.3. Odsjek za provedbu propisa izvan carinskog sustava

U okviru Odsjeka za provedbu propisa izvan carinskog sustava obavljaju se
poslovi sustavnog praćenja i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za
donošenje propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje prekogranični
promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni
propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost, devizni propisi, trgovinski
propisi, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni i drugi propisi koji uređuju posebne
oblike nadzora robe pri izvozu ili uvozu te općenito u provedbi carinskih
procedura, stručne pomoći, savjetovanja, izvješćivanja i pripreme nacrta
naputaka, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih za primjenu propisa
izvan carinskog sustava kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u
dijelu koji provodi carinska služba; obavljanja upravnog nadzora, koordinacije i
stručne pomoći pri provedbi posebnih oblika nadzora robe pri provedbi
carinskih procedura u djelokrugu carinarnica i primjeni drugih propisa izvan
carinskog sustava, a u dijelu koji provodi carinska služba; sudjelovanja u
osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni propisa
izvan propisa carinskog sustava povezanih s prekograničnim prometom roba i
osoba.

6.3. Odjel za provozni postupak i granične procedure

U okviru Odjela za provozni postupak i granične procedure obavljaju se poslovi
sustavnog praćenja provedbe carinskih propisa u dijelu koji uređuje kretanje
roba odnosno postupak provoza i graničnih procedura, sustavnog praćenja
provedbe drugih propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba i
putnika i njihova utjecaja na nesmetano odvijanje carinskih procedura i
međunarodnog robnog i putničkog prometa u cestovnom, željezničkom,
zračnom, pomorskom i riječnom prometu, te utjecaja na slobodno kretanje roba
i putnika; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa
carinskog sustava u dijelu kojim se uređuju postupci provoza te stručnih
podloga kojima se propisuju carinske procedure u vezi sa prekograničnim
kretanjem i prijevozom robe; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i
mišljenja u svezi s donošenjem propisa izvan carinskog sustava, kojima se
regulira kretanje robe preko graničnih prijelaza (propisi i ugovori o
međunarodnom prijevozu roba i putnika, propisi iz područja sigurnosti u
prometu i prijevozu, te drugi specifični propisi vezani za zračni promet, promet
plovnim putovima, željeznički promet i dr.), a imaju posljedice na carinske
procedure ili provozni postupak, pripremanja stručnih podloga i prijedloga u
vezi efikasnog funkcioniranja organizacijskih jedinica neophodnih za nesmetano
funkcioniranje NCTS sustava (NCTS Help desk, EU Transit network, Centralni
odjel za provozni postupak), te sustavnog praćenja njihovoga rada kroz
usklađivanje i prilagodbu s odgovarajućim sustavima u »zajedničkom
provoznom postupku« i »provoznom postupku Zajednice«, koordinacije i
stručne pomoći u provedbi graničnih procedura; izdavanja usmjeravajućih
akata i mišljenja te određivanja potrebnih mjera u izvanrednim situacijama;
osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih
postupaka i graničnih procedura.

U Odjelu za provozni postupak i granične procedure ustrojavaju se:

6.3.1. Odsjek za provozni postupak

6.3.2. Odsjek za granične procedure.

            6.3.1. Odsjek za provozni postupak

U okviru Odsjeka za provozni postupak obavljaju se poslovi sustavnog praćenja
provedbe propisa iz područja kretanja roba odnosno postupka provoza;
sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se
propisuju postupci provoza; izrade provedbenih akata kao što su upute,
mišljenja i pojašnjenja u svezi s praktičnom i ujednačenom provedbom postupka
provoza; praćenja EU propisa u dijelu provoznog postupka i praćenja provedbe
i izmjena međunarodnih konvencija vezanih za slobodno kretanje robe i
postupak provoza, a na kojima su utemeljene pojedine isprave u postupku
provoza (TIR Karnet, ATA Karnet, Obrazac 302 NATO, poštanske isprave,
Rajnski manifest) te izrade usmjeravajućih akata neophodnih za ispravnu
primjenu konvencija; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i
usmjeravajućih akata s ciljem efikasnog funkcioniranja specifičnih
organizacijskih jedinica neophodnih za funkcioniranje NCTS sustava (kao što su
NCTS Help desk, Centralni odjel za provozni postupak, EU Transit network) te
sustavnog praćenja njihova rada usklađivanjem i koordinacijom s
odgovarajućim EU sustavima uspostavljenim radi efikasnog funkcioniranja
»zajedničkog provoznog postupka« i »provoznog postupka Zajednice«;
sudjelovanja u radu stručnih tijela Europske komisije i pripremi stručnih
podloga za izmjene propisa na kojima su utemeljeni »provozni postupak
Zajednice« i »postupak zajedničkog provoza«; sudjelovanja u radu stručnih
tijela Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe pod okriljem
karneta TIR iz 1975. godine, te u izradi stručnih akata kojima se na nacionalnoj
razini osigurava ispravna primjena Konvencije TIR; osposobljavanja carinskih
službenika i drugih sudionika u provedbi provoznih postupaka.

            6.3.2. Odsjek za granične procedure

U okviru Odsjeka za granične procedure obavljaju se poslovi sustavnog i
kontinuiranog praćenja carinskih propisa kojima je uređeno prekogranično
kretanje roba te sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i mišljenja za
donošenje carinskih propisa kojima je uređeno prekogranično kretanje roba;
poslovi sustavnog praćenja propisa izvan carinskog sustava kojima se uređuje
kretanje roba i putnika preko graničnih prijelaza, a imaju utjecaja na carinske
procedure, njihovo odvijanje, kretanje i prijevoz roba preko graničnih prijelaza
i općenito na slobodno i nesmetano kretanje roba i putnika u međunarodnom
prometu; poslovi praćenja prekograničnog prometa, protočnosti graničnih
prijelaza, standarda protočnosti i upravljanja prijelazima; suradnje s drugim
službama na graničnim prijelazima i integriranog upravljanja granicom; poslovi
pripreme akata vezanih za prekograničnu i međunarodnu suradnju te pripreme
i koordinacije aktivnosti i mjera pri specifičnim kretanjima roba i putnika u
izvanrednim okolnostima.

6.4. Odjel za pojednostavnjenja

U okviru Odjela za pojednostavnjenja obavljaju se poslovi sudjelovanja u
pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području pojednostavnjenja
carinskih procedura, carinskih formalnosti i postupaka, pripreme nacrta
naputaka, drugih usmjeravajućih akata i mišljenja vezanih uz provedbu
pojednostavnjenih postupaka deklariranja, posebnih pojednostavnjenih
postupaka za provozni postupak, postupaka odobravanja statusa »ovlaštenoga
gospodarskog subjekta«, te drugih pojednostavnjenja; sustavnog praćenja
propisa pravnoga sustava Europske unije u području pojednostavnjenja
carinskih procedura i drugih pojednostavnjena koje proizlaze iz propisa
carinskog sustava; praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za njihovu
provedbu; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje
drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima
Europske unije u području pojednostavjenja carinskih procedura, carinskih
formalnosti i postupaka; provedbe upravnih postupaka u djelokrugu
Središnjega ureda u dijelu koji se odnosi na odobravanje pojednostavnjenja;
vođenja evidencija o odobrenim pojednostavnjenjima; suradnje s državnim i
javnim tijelima te gospodarskim subjektima u vezi s odobravanjem
pojednostavnjenja i provedbom instituta carinskog prava koje predviđaju
pojednostavnjenja; provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći
pri provedbi pojednostavnjenih postupaka iz djelokruga carinarnica; suradnje u
postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi
pojednostavnjenih postupaka.

6.5. Odjel za zaštitu intelektualnog vlasništva
U okviru Odjela za zaštitu intelektualnog vlasništva obavljaju se poslovi
sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području
intelektualnog vlasništva u dijelu koji se odnosi na carinske procedure za zaštitu
prava intelektualnog vlasništva; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa
o provedbi postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u praksi carinske
službe, pripreme nacrta naputaka, usmjeravajućih i pojedinačnih akta te
mišljenja vezanih uz provedbu propisa carinskog sustava u području provedbe
mjera za zaštitu prava intelektualnog vlasništva; praćenja propisa hrvatskoga
pravnog sustava u području prava intelektualnog vlasništva u vezi s
djelokrugom rada carinske službe; sustavnog praćenja propisa pravnoga sustava
Europske unije u području provedbe carinskih mjera za zaštitu prava
intelektualnog vlasništva te praćenja postupaka za njihovo donošenje i mjera za
njihovu provedbu; pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i
poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s
carinskim propisima Europske unije u području provedbe carinskih mjera za
zaštitu prava intelektualnog vlasništva; provedbe upravnih postupaka za zaštitu
intelektualnog vlasništva u djelokrugu Središnjega ureda, vođenja evidencija o
zahtjevima za zaštitu intelektualnog vlasništva; suradnje s državnim i javnim
tijelima te interesnim udrugama za zaštitu prava intelektualnog vlasništva;
provedbe upravnog nadzora, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi
postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u djelokrugu carinarnica;
suradnje i pružanja stručne pomoći Odjelu za upravljanje rizicima pri izradi i
razvoju profila za sustav upravljanja rizicima; suradnje u postupcima
osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u postupcima za zaštitu
prava intelektualnog vlasništva u provedbi carinskih procedura.

 7. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJUI EUROPSKE INTEGRACIJE

                 Članak 64.
U Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije obavljaju se poslovi
pripreme prijedloga za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o
međusobnoj pomoći i suradnji te organiziranja pregovora o ugovorima i
provedbe zakonske procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja
mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i konvencija; aktivnog sudjelovanja
u radu tijela Svjetske carinske organizacije (World Customs Organization –
dalje u tekstu: WCO) na području carinske suradnje; koordiniranja
sudjelovanja i rada u tijelima WCO i Svjetske trgovinske organizacije (World
Trade Organization – dalje u tekstu: WTO) s nadležnim službama Carinske
uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području; pripreme prijedloga
za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a; aktivnog
sudjelovanja u radu tijela Europske komisije na području carinske suradnje,
organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske komisije s
nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom
području; aktivnog sudjelovanja u pregovorima s tijelima Europske komisije;
aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama te donošenja acquis
communautairea; organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u
okviru europskih integracijskih procesa; organiziranja i koordiniranja
projekata tehničke pomoći Europske unije; organiziranja i koordiniranja
projekata koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova ili
donacija; suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici
Hrvatskoj; prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave; izvješćuje
ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije ustrojavaju se:

7.1. Odjel za međunarodnu suradnju

7.2. Odjel za europske integracije.

7.1. Odjel za međunarodnu suradnju

U okviru Odjela za međunarodnu suradnju obavljaju se poslovi pripreme
prijedloga za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o međusobnoj
pomoći i suradnji te organiziranja pregovora o ugovorima i provedbe zakonske
procedure glede njihova stupanja na snagu; davanja mišljenja na nacrte
međunarodnih ugovora i konvencija, aktivnog sudjelovanja u radu tijela WCO
na području carinske suradnje, koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima
WCO i WTO s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske,
ovisno o tematskom području; pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka
Vijeća za carinsku suradnju WCO-a; distribuiranja podnesaka međunarodnih
institucija i inozemnih državnih tijela prema stručnim službama te
koordiniranje njihova izvršavanja; suradnje s međunarodnim organizacijama
akreditiranima u Republici Hrvatskoj; organiziranja međunarodnih skupova i
sastanaka; prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave.

7.2. Odjel za europske integracije

U okviru Odjela za europske integracije obavljaju se poslovi aktivnog
sudjelovanja u radu tijela Europske komisije na području carinske suradnje;
organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske komisije s
nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom
području: organiziranja i koordiniranja suradnje s nadležnim tijelima Europske
unije; aktivnog sudjelovanja u pregovorima s Europskom komisijom; aktivnog
praćenja i sudjelovanja u pripremama te donošenja acquis communautairea,
smjernica regulativa i drugih propisa u Europskoj uniji – suradnja sa Službom
za carinski sustav i postupke; provođenja aktivnosti vezanih uz prilagodbu
carinskog sustava kriterijima Europske unije; praćenja usklađivanja carinskih
postupaka prema zahtjevima Europske unije; organiziranja i koordiniranja
izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa;
organiziranja i koordiniranja projektima tehničke pomoći Europske unije;
organiziranja i koordiniranja projektima koje Carinska uprava prima temeljem
međunarodnih zajmova ili donacija; organiziranja seminara, radionica i
studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata; distribuiranja stručnih
materijala i dokumentacije Europske komisije prema stručnim službama
Carinske uprave Republike Hrvatske; organiziranja i pripremanja službenika
za rad u tijelima Europske komisije; prevođenja za potrebe Središnjeg ureda
Carinske uprave.

             8. SLUŽBA ZA TROŠARINE
                  Članak 65.
U Službi za trošarine obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje
propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka i mišljenja za
provedbu propisa o trošarinama i posebnim porezima; sudjelovanja u radu
radnih tijela pri izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz
djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s
međunarodnim institucijama radi usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s
pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica
proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim
sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih
propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu trošarina i posebnih poreza;
vođenja glavnog trezora te organiziranja i nadzora rada pomoćnog trezora glede
poslovanja s duhanskim markicama i nadzora nad uporabom duhanskih
markica; rukovanja markicama za označavanje proizvoda podložnih
trošarinama i posebnom porezu; nadzora nad uništenjem markica za
označavanje proizvoda podložnih trošarinama i posebnim porezima; razmjene
informacija vezanih uz kretanje trošarinske robe, a preko trošarinskog ureda za
veze; koordiniranja i sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s
trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise;
koordiniranja i sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne
pomoći carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora
nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s
tim danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih
službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa; suradnje s
pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga; izvješćuje ravnatelja o
svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Službi za trošarine ustrojavaju se:

8.1. Odjel za alkohol

8.2. Odjel za energente i električnu energiju

8.3. Odjel za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama

8.4. Odjel za posebne poreze

8.5. Trošarinski ured za veze.

8.1. Odjel za alkohol

U Odjelu za alkohol obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje
propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka i mišljenja za
provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi stručnih podloga i
utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti
Carinske uprave; suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja
nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe
propisa; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na
savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada
Službe; praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu
trošarina; koordiniranja i sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s
trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise;
koordiniranja i sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne
pomoći carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora
nad pravilnom provedbom trošarinski propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s
tim danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih
službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Odjelu za alkohol ustrojavaju se:

8.1.1. Odsjek za alkohol i alkoholna pića

8.1.2. Odsjek za pivo.

           8.1.1. Odsjek za alkohol i alkoholna pića

U Odsjeku za alkohol i alkoholna pića obavljaju se poslovi izrade stručnih
podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade
naputaka i mišljenja za provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri
izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga
primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s međunarodnim
institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom
stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske
porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima
vezanima uz teme iz djelokruga Službe; praćenja posebnih propisa čija je
primjena od utjecaja na primjenu trošarina; sudjelovanja u izradi naputaka i
mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i
druge propise; sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne
pomoći carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora
nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s
tim danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih
službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

                8.1.2. Odsjek za pivo

U Odsjeku za pivo obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje
propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka i mišljenja za
provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi stručnih podloga i
utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti
Carinske uprave; suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja
nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe
propisa; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na
savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada
Službe; praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu
trošarina; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim
propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; sudjelovanja u
radu informatičke podrške; pružanja stručne pomoći carinarnicama u provedbi
trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom
trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s time danih smjernica u
pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih službenika i
gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

8.2. Odjel za energente i električnu energiju

U Odjelu za energente i električnu energiju obavljaju se poslovi izrade stručnih
podloga za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade
naputaka i mišljenja za provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri
izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga
primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s međunarodnim
institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom
stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske
porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima
vezanima uz teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih propisa čija je
primjena od utjecaja na primjenu trošarina; koordiniranja i sudjelovanja u
izradi naputaka i mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba
oslanja na carinske i druge propise; koordiniranja i sudjelovanja u radu
informatičke podrške; pružanja stručne pomoći carinarnicama u provedbi
trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom
trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s tim danih smjernica u
pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih službenika i
gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

U Odjelu za energente i električnu energiju ustrojavaju se:

8.2.1. Odsjek za energente

8.2.2. Odsjek za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva.

               8.2.1. Odsjek za energente

U Odsjeku za energente obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za
donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka i
mišljenja za provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi
stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene
propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s međunarodnim institucijama
u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom stečevinom
Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske porezne
politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz
teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih propisa čija je primjena od
utjecaja na primjenu trošarina; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi
s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise;
sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne pomoći
carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora nad
pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s tim
danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih
službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

          8.2.2. Odsjek za električnu energiju, prirodni
                 plin i kruta goriva
U Odsjeku za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva obavljaju se
poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama; izrade
naputaka i mišljenja za provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri
izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga
primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s međunarodnim
institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga zakonodavstva s pravnom
stečevinom Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske
porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima
vezanima uz teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih propisa čija je
primjena od utjecaja na primjenu trošarina; sudjelovanja u izradi naputaka i
mišljenja u vezi s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i
druge propise; sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne
pomoći carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora
nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s
tim danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih
službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

8.3. Odjel za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama

U Odjelu za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama obavljaju
se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o trošarinama i
posebnim porezima; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa;
sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta
posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave;
suradnje s međunarodnim institucijama u svrhu usklađivanja nacionalnoga
zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i provedbe propisa;
praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na
savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada
Službe; praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu
trošarina; koordiniranja i sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s
trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise;
koordiniranja i sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne
pomoći carinarnicama u provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora
nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s
time danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; donošenja
odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja propisano propisima o
posebnim porezima; donošenja odobrenja o oslobođenju od plaćanja posebnog
poreza na duhanske proizvode; donošenja odobrenja za povrat plaćenoga
posebnog poreza na duhanske proizvode; vođenja poslova glavnog trezora te
organiziranja i nadziranja rada pomoćnog trezora u pogledu poslovanja s
duhanskim markicama; obavljanja nadzora nad uporabom u proizvodnji te
proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod trošarinskog
obveznika u pogledu označavanja duhanskim markicama sukladno trošarinskim
propisima; poslovi narudžbe i distribucije markica za proizvode koji podliježu
označavanju markicama podložnih trošarinama i posebnim porezima;
nadziranja uništenja markica za označavanje proizvoda podložnih trošarinama i
posebnim porezima; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o
primjeni propisa o trošarinama.
U Odjelu za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama
ustrojavaju se:

8.3.1. Odsjek za duhanske proizvode

8.3.2. Odsjek za označavanje proizvoda markicama.

            8.3.1. Odsjek za duhanske proizvode

U Odsjeku za duhanske proizvode obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga
za donošenje propisa o trošarinama i posebnim porezima; izrade naputaka i
mišljenja za provedbu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi
stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene
propisa u nadležnosti Carinske uprave; suradnje s međunarodnim institucijama
u svrhu usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom
Europske unije i provedbe propisa; praćenja smjernica proračunske porezne
politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz
teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih propisa čija je primjena od
utjecaja na primjenu trošarina; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi
s trošarinskim propisima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise;
sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne pomoći
carinarnicama pri provedbi trošarinskih procedura; trošarinskog nadzora nad
pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te u vezi s time
danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja carinskih
službenika i gospodarskih subjekata o primjeni trošarinskih propisa.

        8.3.2. Odsjek za označavanje proizvoda markicama

U Odsjeku za označavanje proizvoda markicama obavljaju se poslovi vođenja
glavnog trezora te organiziranja i nadziranja rada pomoćnog trezora u pogledu
poslovanja s duhanskim markicama; nadzora nad uporabom u proizvodnji te
proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod trošarinskog
obveznika u pogledu označavanja duhanskim markicama sukladno trošarinskim
propisima; donošenja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja
propisano propisima o posebnim porezima; donošenja odobrenja o oslobođenju
od plaćanja posebnog poreza na duhanske proizvode; donošenja odobrenja o
povratu plaćenog posebnog poreza na duhanske proizvode; izrade mišljenja u
pogledu označavanja proizvoda markicama; praćenja propisa koji se odnose na
trošarine i posebne poreze te drugih propisa vezanih uz njihovu primjenu;
naručivanja, primanja, izdavanja i distribuiranja markica naručiteljima
markica; fakturiranja troškova tiskanja duhanskih markica naručiteljima
markica; nadziranja uništenja markica za označavanje proizvoda podložnih
trošarinama i posebnim porezima; dnevnog praćenja utroška markica
(materijalno knjigovodstvo) i praćenja uplata tiskarske vrijednosti za markice;
nadzora nad izdavanjem i uporabom markica; vođenja evidencije o količini
izdanih markica za trošarinske proizvode; izrade mjesečnih količinskih izvješća
proizvoda podložnih posebnom porezu; suradnje s nadležnim tijelima državne
vlasti iz svoga djelokruga.

8.4. Odjel za posebne poreze
U Odjelu za posebne poreze obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za
donošenje propisa u pogledu posebnih poreza; izrade naputaka i mišljenja za
provedbu i ujednačenu primjenu propisa; sudjelovanja u radu radnih tijela pri
izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga
primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; praćenja smjernica
proračunske porezne politike; sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim
sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada Službe; praćenja posebnih
propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza; koordinacije i
sudjelovanja u radu izrade naputaka i mišljenja u vezi s propisima o posebnim
porezima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise; koordinacije i
sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne pomoći
carinarnicama pri provedbi procedura iz područja posebnih poreza;
trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka
i mišljenja te u vezi s tim danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza;
educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o
posebnim porezima.

U Odjelu za posebne poreze ustrojavaju se:

8.4.1. Odsjek za osobne automobile, plovila, zrakoplove i luksuzne proizvode

8.4.2. Odsjek za bezalkoholna pića i kavu.

  8.4.1. Odsjek za osobne automobile, plovila, zrakoplove i luksuzne proizvode

U Odsjeku za osobne automobile, plovila, zrakoplove i luksuzne proizvode
obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga za donošenje propisa o oporezivanju
posebnim porezima osobnih automobila, motocikala, plovila, zrakoplova i
luksuznih proizvoda; izrade naputaka i mišljenja za provedbu propisa;
sudjelovanja u radu radnih tijela pri izradi stručnih podloga i utvrđenja nacrta
posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave;
praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na
savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada
Službe; praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu
posebnih poreza na osobne automobile, motocikle, plovila, zrakoplove i luksuzne
proizvode; sudjelovanja u izradi naputaka i mišljenja u vezi s propisima o
posebnim porezima čija se provedba oslanja na carinske i druge propise;
sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja stručne pomoći
carinarnicama u provedbi procedura iz područja posebnih poreza; trošarinskog
nadzora nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa, naputaka i mišljenja te
u vezi s tim danih smjernica u pogledu trošarina i posebnih poreza; educiranja
carinskih službenika i gospodarskih subjekata o primjeni propisa o oporezivanju
posebnim porezima osobnih automobila, motocikala, plovila, zrakoplova i
luksuznih proizvoda.

          8.4.2. Odsjek za bezalkoholna pića i kavu

U Odsjeku za bezalkoholna pića i kavu obavljaju se poslovi izrade stručnih
podloga za donošenje propisa o oporezivanju posebnim porezima bezalkoholnih
pića i kave; izrade naputaka i mišljenja za provedbu i ujednačenu primjenu
propisa; sudjelovanje u radu radnih tijela pri izradi stručnih podloga i utvrđenja
nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske
uprave; praćenja smjernica proračunske porezne politike; sudjelovanja na
savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga rada
Službe; praćenje posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu
posebnih poreza na bezalkoholna pića i kavu; sudjelovanja u izradi naputaka i
mišljenja u vezi s propisima o posebnim porezima čija se provedba oslanja na
carinske i druge propise; sudjelovanja u radu informatičke podrške; pružanja
stručne pomoći carinarnicama u provedbi procedura iz područja posebnih
poreza; trošarinskog nadzora nad pravilnom provedbom trošarinskih propisa,
naputaka i mišljenja te u vezi s time danih smjernica u pogledu trošarina i
posebnih poreza; educiranja carinskih službenika i gospodarskih subjekata o
primjeni propisa o oporezivanju posebnim porezima bezalkoholnih pića i kave.

8.5. Trošarinski ured za veze

Trošarinski ured za veze jest Odjel koji obavlja poslove razmjene informacija
vezanih uz kretanje trošarinske robe; razmjene podataka iz SEED baze
podataka s drugim zemljama članicama i EK; kontrole odlaznih i dolaznih MVS
zahtjeva (verifikacija kretanja trošarinske robe); primanja i slanja EWSE
poruka (poruke ranog upozoravanja), rješavanja o zahtjevima iz drugih zemalja
članica upućenih putem njihovih trošarinskih ureda za veze te obrada i
prosljeđivanje zahtjeva koji se upućuju u druge zemlje članice posredstvom
nacionalnoga Trošarinskog ureda za vezu.

9. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI
            LABORATORIJ

                  Članak 66.
U okviru Službe za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij
obavljaju se poslovi pripreme stajališta i zastupanja Republike Hrvatske u radu
odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, Europske komisije i na drugim
međunarodnim sastancima i seminarima, a u svezi s carinskom tarifom,
vrijednošću i podrijetlom; preuzimanja i praćenja međunarodnih i europskih
propisa vezanih uz carinsku tarifu (dalje u tekstu: CT) i prilagodbe domaćeg
zakonodavstva tim propisima, implementacije amandmana na Konvenciju o
Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u
carinsku tarifu Republike Hrvatske; praćenja i provedbe tržišne organizacije,
sustava poticaja i izvoznih subvencija te mjera za zaštitu od dampinškog ili
subvencioniranog uvoza; praćenja provedbe mjera gospodarske politike te
politike carinske i izvancarinske zaštite; preuzimanja, implementacije, praćenja i
ažuriranja podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO, WTO i Europske
unije vezanih za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe; pripreme stručnih
podloga i donošenja nacionalnih propisa vezanih uz CT, donošenja konačnih
odluka o razvrstavanju robe uz CT; davanja obvezujućih mišljenja o
razvrstavanju robe u CT; davanja mišljenja o razvrstavanju robe u CT za
potrebe upravnog i prekršajnog postupka; praćenja europskih propisa vezanih
uz carinske kvote te izuzeća i implementacije tih propisa u nacionalni sustav za
kvote i izuzeća; upravljanja i nadzora nad podacima o carinskim kvotama i
izuzećima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za raspodjelu
carinskih kvota u Bruxellesu; pripreme stručnih podloga i implementacije u CT
preuzetih obveza iz međunarodnih i međudržavnih ugovora, pripreme stručnih
podloga i implementacije mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT;
praćenja europskih propisa i analiza njihova utjecaja na nacionalnu Integriranu
tarifu zajednice (Tarif intégré communautaire – dalje u tekstu: TARIC sustav);
implementacije tih propisa u nacionalni TARIC sustav; suradnje s
ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, s drugim
ministarstvima i tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske
u radu Europske komisije iz područja vezanih uz TARIC; poslovi upravljanja i
nadzora nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za
TARIC u Bruxellesu; utvrđivanja carinske vrijednosti za određenu robu;
davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe; provjere vjerodostojnosti
dokumentacije   po   zamolnicama   stranih  administracija;  provjere
vjerodostojnosti deklariranja projekta WCO razmjene podataka za carinsku
vrijednost; daju se odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba
vezano za tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti; daju se
mišljenja o carinskoj vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika; prate se i
analiziraju problemi utvrđivanja podrijetla robe te predlažu rješenja; obavljaju
se poslovi izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka; obrade
podataka dostavljenih od uvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog
izvoznika; neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanosti
upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim
administracijama; sastavljanje izvještaja stranim administracijama temeljem
utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljanja kontrole; obrade podataka koji
se dostavljaju od strane administracije i postupanje po tim podacima, odgovara
se na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene
pravila o podrijetlu robe; obavlja se provjera provođenja primjene povrata ili
izuzeća; praćenje i preuzimanje međunarodnih i europskih propisa te normi
vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, suradnja sa carinskim
laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru
carinske suradnje; provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske
službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja u CT; primjene pravila
podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih
prekršaja te drugih kažnjivih djela i sl.; provođenja fizikalnih i kemijskih
analiza komercijalne naravi, davanja nalaza o izvršenom ispitivanju, suradnje s
drugim službama i odjelima Carinske uprave pri provedbi kontrole rada
carinarnica; provjere kod pravnih osoba; kontrole koje obavljaju mobilne ekipe
i Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara, nadzora rada u nižim
ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći; suradnje s nadležnim
tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; suradnje s pročelnicima
carinarnice u području svoga djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima
iz svoje nadležnosti.

U Službi za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij
ustrojavaju se:

9.1. Odjel za carinsku tarifu

9.2. Odjel za carinsku vrijednost
9.3. Odjel za podrijetlo robe

9.4. Odjel za carinski laboratorij.

9.1. Odjel za carinsku tarifu

U okviru Odjela za carinsku tarifu obavljaju se sljedeći poslovi: priprema
stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO,
priprema stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela
Europske komisije, suradnja s nadležnim tijelima državne uprave,
Gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima iz djelokruga Odjela u
pripremi stajališta vezano za zastupanje Republike Hrvatske u radu tijela
Europske komisije, sudjelovanje u pripremi stajališta i zastupanju Republike
Hrvatske u radu WTO i drugih međunarodnih organizacija i tijela, sudjelovanje
i zastupanje Republike Hrvatske na drugim međunarodnim sastancima i
seminarima, praćenje i preuzimanje međunarodnih i europskih tarifnih propisa,
implementacija amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i
amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u CT, praćenje propisa te
koordinacija i stručna pomoć u provedbi tržišne organizacije, sustava poticaja i
izvoznih subvencija te mjera za zaštitu od dampinškog ili subvencioniranog
uvoza u dijelu obveza carinske službe, praćenje provedbe mjera gospodarske
politike te politike carinske i izvancarinske zaštite, koordiniranja i suradnje s
drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koja sudjeluju pri izradi i
donošenju Zakona i Uredbe o CT, priprema stručnih podloga i implementiranje
u CT obveza preuzetih temeljem međunarodnih i međudržavnih ugovora te
priprema stručnih podloga i implementacija mjera poljoprivredne i gospodarske
politike u CT, suradnja s drugim službama Carinske uprave, drugim
ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi drugih propisa, priprema
stručnih podloga i implementacija tih propisa u CT te sudjelovanje u radu
radnih tijela za njihovu provedbu, donošenje konačnih odluka o razvrstavanju
robe u CT, izdavanje obvezujućih i drugih mišljenja o razvrstavanju robe u CT,
izrada naputaka, smjernica i uputa iz djelokruga Odjela, upravljanje i nadzor
nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestima za TARIC i
kvote u Bruxellesu, prikupljanje i dostava podataka o mjerama statističkog
nadzora i drugih periodičnih izvješća iz djelokruga Odjela u Bruxelles, suradnja
s institucijom nadležnom za isplatu izvoznih subvencija, koordinacija rada i
pružanje stručne pomoći carinarnicama i drugim stručnim službama koje
sudjeluju u postupku vezanom uz izvozne subvencije, antidampinške i
kompenzacijske carine, suradnja s pročelnicima carinarnica, ustrojstvenim
jedinicama za nadzor i upravljanje rizikom iz djelokruga Odjela, priprema
stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika, nadzor rada u nižim
ustrojstvenim jedinicama i pružanje stručne pomoći, pružanje stručne pomoći i
informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima iz djelokruga Odjela,
priprema i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu
iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsku tarifu ustrojavaju se:

9.1.1. Odsjek za carinsku tarifu
9.1.2. Odsjek za TARIC i kvote

9.1.3. Odsjek za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku.

             9.1.1. Odsjek za carinsku tarifu

U okviru Odsjeka za carinsku tarifu obavljaju se sljedeći poslovi: priprema
stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO,
praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica tih tijela te informiranje o
odlukama usvojenima na sjednicama, kontaktiranje odgovarajućih tijela WCO,
sudjelovanje u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu WTO
i drugih međunarodnih organizacija i tijela, priprema stajališta i zastupanje
Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, praćenje
radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama
usvojenima na sjednicama, kontaktiranje odgovarajućih tijela Europske
komisije, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske na drugim
međunarodnim sastancima i seminarima, preuzimanje i praćenje međunarodnih
i europskih propisa vezanih uz CT i prilagodba domaćega zakonodavstva tim
propisima, implementacija amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom
sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu
Republike Hrvatske, preuzimanje, praćenje i ažuriranje podzakonskih propisa i
drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz CT, priprema stručnih
podloga i implementiranja u CT obveza preuzetih temeljem međunarodnih i
međudržavnih ugovora, priprema stručnih podloga i implementacija mjera
poljoprivredne i gospodarske politike u CT, priprema stručnih podloga za
potrebe donošenja nacionalnih propisa vezanih u CT, koordiniranje i suradnja s
drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koja sudjeluju pri izradi i
donošenju Zakona i Uredbe o CT, suradnja s drugim službama Carinske uprave,
drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi drugih propisa u
dijelu koji se odnosi na CT, suradnja s ministarstvima nadležnima za
gospodarstvo i poljoprivredu te s drugim ministarstvima i tijelima koja
sudjeluju u postupku izdavanja dozvola te provedbi drugih zabrana, ograničenja
i kontrole uvoza i izvoza u okviru provedbe odnosnih propisa, priprema stručnih
podloga i implementacija u CT odredaba tih propisa i sudjelovanje u radu
radnih tijela za provedbu odnosnih propisa, donošenje konačnih odluka o
razvrstavanju robe u CT, nadzor nad praksom razvrstavanja robe u CT,
izdavanje obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, izrada naputaka i
smjernica o razvrstavanju robe u CT, priprema stručnih materijala o
razvrstavanju robe u CT, davanje mišljenja o razvrstavanju robe u CT za
potrebe upravnog i prekršajnog postupka, priprema stručnih materijala i obuka
carinskih djelatnika iz područja CT, pružanje stručne pomoći nižim
ustrojstvenim jedinicama iz područja CT, suradnja s ustrojstvenim jedinicama
za nadzor, upravljanje rizikom i drugim službama u Carinskoj upravi iz
područja CT, pružanje stručne pomoći i informacija gospodarstvenicima i
drugim korisnicima vezano za primjenu CT i obvezujuća mišljenja o
razvrstavanju, priprema i uređivanje tekstova i informacija za objavu na
intranetu i internetu.

             9.1.2. Odsjek za TARIC i kvote
U okviru Odsjeka za TARIC i kvote obavljaju se sljedeći poslovi: priprema
stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske
komisije iz područja TARIC-a, kvota, suspenzija i statističkog nadzora, praćenje
radnih materijala i izvješćivanje sa sjednica tih tijela, praćenje europskih
propisa, analiziranje njihova utjecaja na nacionalni TARIC sustav,
implementiranje tih propisa u nacionalni TARIC sustav, suradnja s
ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim
ministarstvima i tijelima, Gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima u
pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu Europske komisije iz
područja povezanih uz TARIC, carinske kvote i suspenzije, praćenje relevantnih
europskih i nacionalnih propisa te implementacija tih propisa u odgovarajuće
carinske sustave, suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i
poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima te službama Carinske uprave u
postupku izrade i provedbe drugih propisa od interesa za TARIC, analiza i
priprema stručnih podloga za implementaciju u TARIC odredaba tih propisa,
suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim
ministarstvima i tijelima u okviru provedbe propisa iz područja carinskih kvota
i ukinuća carinskih pristojbi, pripremanje stručnih materijala i obuka carinskih
djelatnika iz područja povezanih uz TARIC, carinske kvote i suspenzije,
suradnja s Odjelom za obuku kadrova i stručno usavršavanje, izrada naputaka i
smjernica te davanje uputa carinskim djelatnicima iz područja povezanih uz
TARIC, carinske kvote i suspenzije, suradnja s ustrojstvenim jedinicama za
nadzor i upravljanje rizikom iz područja povezanih uz TARIC, carinske kvote i
suspenzije te suradnja s drugim službama u Carinskoj upravi, pružanje stručne
pomoći i informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima vezano za
primjenu TARIC-a, carinske tarife, carinskih kvota, suspenzija i drugih uz
tarifu povezanih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku, priprema i
uređenja tekstova i informacija o TARIC-u, carinskim kvotama i ukinućima
carinskih pristojbi za objavu na intranetu i internetu.

U Odsjeku za TARIC i kvote ustrojava se:

9.1.2.1. Područni pododsjek za TARIC Pula

9.1.2.2. Područni pododsjek za kvote Pula.

         9.1.2.1. Područni pododsjek za TARIC Pula

U Područnom pododsjeku za TARIC Pula obavljaju se poslovi upravljanja i
nadziranja podataka koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za TARIC
u Bruxellesu, obavlja se dnevno-operativna komunikacija s centralnim mjestom
za TARIC u Bruxellesu, organizira prikupljanje i prijenos statističkih podataka,
prate se europski propisi, njihova integracija i održavanje u nacionalnom
TARIC sustavu, prate se, implementiraju i održavaju nacionalni propisi u
nacionalnom TARIC sustavu, obavlja se priprema stručnih materijala i obuka
carinskih djelatnika iz područja povezanih uz TARIC, suradnja s Odjelom za
obuku kadrova i stručno usavršavanje, davanje uputa carinskim djelatnicima iz
područja povezanih uz TARIC, pružanje stručne pomoći i informacija
gospodarstvenicima i drugim korisnicima vezano za primjenu TARIC-a,
carinske tarife i drugih uz tarifu povezanih propisa koji se primjenjuju u
carinskom postupku.

          9.1.2.2. Područni pododsjek za kvote Pula

U Područnom pododsjeku za kvote Pula obavljaju se poslovi prikupljanja
zahtjeva i upravljanja zahtjevima za carinske kvote, dostavljanja zahtjeva
centralnom mjestu za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu i praćenja njihove
realizacije, obavlja se prikupljanje i dostava podataka o mjerama statističkog
nadzora i drugih periodičnih izvješća iz djelokruga Odsjeka u Bruxelles, dnevno-
operativna komunikacija s centralnim mjestima za kvote i statistički nadzor u
Bruxellesu, dnevno-operativna komunikacija s carinskim ispostavama u pogledu
zahtjeva za kvote, njihove realizacije i završavanja JCD-a na kojima je
postavljen zahtjev za carinsku kvotu, priprema stručnih materijala i obuka
carinskih djelatnika iz područja carinskih kvota i ukinuća, davanje uputa
carinskim djelatnicima iz područja carinskih kvota i izuzeća, pružanje stručne
pomoći i informacija gospodarstvenicima i drugim korisnicima vezano za
primjenu carinskih kvota i ukinuća, priprema i uređenje tekstova i informacija o
carinskim kvotama i izuzećima za objavu na intranetu i internetu.

       9.1.3. Odsjek za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku

U okviru Odsjeka za zajedničku agrarnu i trgovinsku politiku obavljaju se
poslovi sustavnog praćenja propisa Europske unije koji se odnosi na zajedničku
agrarnu i trgovinsku politiku u dijelu obveza carinske službe, suradnja s
ministarstvima nadležnim za poljoprivrednu i trgovinsku politiku u pripremi
stručnih podloga za donošenje propisa iz područja agrarne i trgovinske politike,
posebice tržišne organizacije, sustava poticaja i izvoznih subvencija, mjera za
zaštitu od dampinškog ili subvencioniranog uvoza kako pri njihovu usklađivanju
s propisima Europske unije, tako i u dijelu koji se uređuje nacionalnim
propisima država članica, sudjelovanje na međunarodnim sastancima, kada je to
potrebno, kao potpora nadležnom ministarstvu, priprema naputaka i drugih
akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinarnica i uređuju
specifičnosti u carinskom postupku vezanom uz proizvode obuhvaćene mjerama
zajedničke agrarne i trgovinske politike, suradnja s institucijom nadležnom za
isplatu izvoznih subvencija, koordinacija rada i pružanje stručne pomoći
carinarnicama i drugim stručnim službama koje sudjeluju u postupku vezanom
uz izvozne subvencije, antidampinške i kompenzacijske carine, posebice kada
privremena antidampinška carina prelazi u konačnu, obuka carinskih djelatnika
iz područja zajedničke agrarne i trgovinske politike, suradnja s ustrojstvenim
jedinicama za nadzor i upravljanje rizikom, pružanje stručne pomoći
gospodarstvenicima i drugim korisnicima vezano uz primjenu mjera zajedničke
agrarne i trgovinske politike.

9.2. Odjel za carinsku vrijednost

U okviru Odjela za carinsku vrijednost obavljaju se poslovi pripremanja
stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i
WCO-a, sudjelovanja i zastupanja Republike Hrvatske u drugim
međunarodnim sastancima i seminarima vezano za carinsku vrijednost (dalje u
tekstu: CV), pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu
odgovarajućih tijela Europske komisije vezano za CV, praćenja radnih
materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranja o odlukama usvojenima na
sjednici, kontaktiranja odgovarajućih tijela Europske komisije, preuzimanja,
implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih akata i drugih dokumenata
WCO i Europske unije vezanih uz CV, sudjelovanja u pripremi pri izradi
carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost, suradnje s
drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne
uprave nadležnima za odnosne propise, utvrđivanja carinske vrijednosti za
određenu robu u složenijim slučajevima, davanja mišljenja o carinskoj
vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika, davanja mišljenja o carinskoj
vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za provjeru i Samostalne službe za
drugostupanjski upravni postupak u složenijim slučajevima, poslovi provjere
vjerodostojnosti dokumentacije po zamolnicama stranih administracija,
provjere vjerodostojnosti deklariranih podataka u okviru projekta WCO
razmjene podataka za carinsku vrijednost, odgovori na upite carinarnica,
pravnih i fizičkih osoba vezano za tumačenje primjene propisa utvrđivanja
carinske vrijednosti, koordinacije radom specijalista za carinsku vrijednost u
carinarnicama, održavanja tematskih sastanaka sa specijalistima za carinsku
vrijednost, davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku
vrijednost, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima
obavljanja kontrole po carinarnicama, razvoja i uređivanja tekstova i
informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima
državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice
u području svoga djelokruga, obuka djelatnika iz područja CV.

9.3. Odjel za podrijetlo robe

U okviru Odjela za podrijetlo robe obavljaju se poslovi sustavnog praćenja
međunarodnih ugovora te pravila Europske unije o podrijetlu robe,
sudjelovanja u pregovorima o pravilima podrijetla i načinima administrativne
suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, primjene pravila o podrijetlu
sadržanih u Protokolima o podrijetlu, sustavno praćenje pravila Europske unije
o nepovlaštenom podrijetlu robe iz razloga njihove primjene kod raznih mjera
ekonomske politike, usuglašavanja načela carinske suradnje, rješavanja spornih
pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje, praćenja i analize problema
utvrđivanja podrijetla robe, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev
stranaka sukladno Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu Carinskog zakona,
obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja rješenja za
ovlaštenog izvoznika, provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika,
neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva
za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama,
sastavljanja izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka
kod izvoznika i obavljene kontrole, poslovi obrade podataka koji se dostavljaju
od strane administracije i postupanje po istima, odgovara na upite carinarnica,
pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe,
provjere provođenja primjene zabrane povrata ili izuzeća od plaćanja carine,
pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih
tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu
odgovarajućih tijela Europske unije, praćenje radnih materijala i izvješća sa
sjednica tih tijela i informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama,
suradnje s drugim službama Carinske uprave, suradnje s Hrvatskom
gospodarskom komorom kao i nadzor rada iste, s drugim ministarstvima i
tijelima državne uprave, davanja mišljenja o podrijetlu robe po zahtjevima
Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak po složenijim
slučajevima, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i
internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga
djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

U Odjelu za podrijetlo robe ustrojavaju se:

9.3.1. Odsjek za povlašteno podrijetlo

9.3.2. Odsjek za nepovlašteno podrijetlo

9.3.3. Odsjek za provjere podrijetla robe.

            9.3.1. Odsjek za povlašteno podrijetlo

U okviru Odsjeka za povlašteno podrijetlo obavljaju se poslovi sustavnog
praćenja međunarodnih ugovora te pravila Europske unije o podrijetlu robe,
sudjelovanja u pregovorima o pravilima podrijetla i načinima administrativne
suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, primjene pravila o podrijetlu
sadržanih u Protokolima o podrijetlu, usuglašavanja načela carinske suradnje,
rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje, praćenja i
analize problema utvrđivanja podrijetla robe, izdavanja obvezujućih mišljenja
na zahtjev stranaka sukladno Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu
Carinskog zakona, obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja
rješenja za ovlaštenog izvoznika, provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog
izvoznika, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu
odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike
Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije, praćenje radnih
materijala i izvješća sa sjednica tih tijela i informiranje o odlukama usvojenim
na sjednicama, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim
ministarstvima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja o podrijetlu robe po
zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak po
složenijim slučajevima, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na
intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja
svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svoga
djelokruga, obuka djelatnika iz područja povlaštenog podrijetla.

           9.3.2. Odsjek za nepovlašteno podrijetlo

U okviru Odsjeka za nepovlašteno podrijetlo obavljaju se poslovi sustavnog
praćenja pravila Europske unije o nepovlaštenom podrijetlu robe iz razloga
njihove primjene kod raznih mjera ekonomske politike, suradnje sa Hrvatskom
gospodarskom komorom i nadzor njezina rada, rješavanja spornih pitanja oko
primjene pravila o nepovlaštenom podrijetlu, pripremanje stajališta i zastupanje
Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta
i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije,
praćenja radnih materijala i izvješća sa tih tijela sjednica i informiranje o
odlukama usvojenim na sjednicama, sudjelovanja u pripremi kod izrade
carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na nepovlašteno podrijetlo, suradnje s
drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne
uprave, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i
internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga
djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga,
obuke djelatnika iz područja nepovlaštenog podrijetla.

           9.3.3. Odsjek za provjere podrijetla robe

U okviru Odsjeka za provjere podrijetla robe obavljaju se neposredne provjere
dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere
podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljaju izvještaji
stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i
obavljene kontrole, obavljaju poslovi obrade podataka koji se dostavljaju od
strane administracije i postupanje po istima, obavljaju se kontrole kod izvoznika
u složenijim slučajevima.

9.4. Odjel za carinski laboratorij

U okviru Odjela za carinski laboratorij obavljaju se poslovi praćenja i
preuzimanja međunarodnih i europskih propisa i normi vezanih uz provođenje
fizikalnih i kemijskih ispitivanja, praćenja tehnološkog razvoja i unaprjeđenja
na području instrumenata za analize, praćenja razvoja na području novih
materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja, suradnje s carinskim
laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru
carinske suradnje, kontaktiranja odgovarajućih tijela Europske komisije,
sudjelovanja i zastupanja Republike Hrvatske na drugim međunarodnim
sastancima i seminarima, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe
carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja u CT, primjene
pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih
prekršaja, drugih kažnjivih djela i slično, provođenja fizikalnih i kemijskih
analiza komercijalne naravi, davanja nalaza o izvršenom ispitivanju,
sudjelovanja u pripremi pri izradi carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na
carinski laboratorij, sudjelovanja u pripremi pri izradi drugih propisa i normi iz
djelokruga rada, suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima, poslovi carinske i
trošarinske provjere i kontrole, sudjelovanja u provedbi postupka carinskog i
trošarinskog nadzora i otkrivanja carinskih i trošarinskih prekršaja, suradnje s
drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica,
provjere kod pravnih osoba, kontrole koje obavljaju mobilne ekipe i Odjel za
suzbijanje krijumčarenja-prijevara, pripremanja stručnih materijala i obuka
carinskih djelatnika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja, izrade
naputaka i smjernica iz djelokruga rada Odjela, davanja uputa carinskim
djelatnicima u pogledu poznavanja robe, postupka uzorkovanja i slično iz
djelokruga Odjela, sudjelovanja na stručnim sastancima i seminarima, praćenja
međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i
kemijskih ispitivanja, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na
intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja
svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svoga
djelokruga.

U Odjelu za carinski laboratorij ustrojavaju se:

9.4.1. Odsjek za vino, alkohol, pivo i ostala alkoholna pića

9.4.2. Odsjek za poljoprivredne i prehrambene proizvode

9.4.3. Odsjek za naftne derivate i ugljikovodike

9.4.4. Odsjek za industrijske proizvode.

      9.4.1. Odsjek za vino, alkohol, pivo i ostala alkoholna pića

U okviru Odsjeka za vino, alkohol, pivo i ostala alkoholna pića obavljaju se
analize alkohola, jakih alkoholnih pića i piva; utvrđuje se postotak alkohola
(alkoholna jakost), kiselost, porijeklo alkohola, hlapive kiseline; izdaju se nalazi
(izvješća) o izvršenim analizama i tarifna oznaka; po potrebi se obavljaju i
poslovi definirani u Odjelu za carinski laboratorij.

       9.4.2. Odsjek za poljoprivredne i prehrambene proizvode

U okviru Odsjeka za poljoprivredne i prehrambene proizvode obavljaju se
analize različitih proizvoda, posebno onih obuhvaćenih poljoprivrednom
politikom, bilo naplatom trošarina ili dobivanjem subvencija pri izvozu, kao što
su šećer, meso, kava, mliječni proizvodi, voće, povrće, žitarice, čokolada i dr.,
utvrđuje se sadržaj masti, vlaga, vrste šećera, proteini, škrob; izdaju se nalazi o
izvršenim analizama i tarifna oznaka; po potrebi se obavljaju i poslovi definirani
u Odjelu za carinski laboratorij.

         9.4.3. Odsjek za naftne derivate i ugljikovodike

U okviru Odsjeka za naftne derivate i ugljikovodike obavljaju se analize naftnih
derivata iz 27. Poglavlja Carinske tarife (organska otapala, maziva, benzini, ulja
za podmazivanje, vazelini, voskovi), proizvodi iz 39. Poglavlja (polimeri) i 40.
Poglavlja (kaučuk) Carinske tarife; određuje se viskozitet, gustoća, točka
zapaljivosti, pepeo, boja, euromarker, interval destilacije; izdaju se nalazi o
izvršenim analizama i tarifna oznaka, po potrebi se obavljaju i poslovi definirani
u Odjelu za carinski laboratorij.

           9.4.4. Odsjek za industrijske proizvode

U okviru Odsjeka za industrijske proizvode obavljaju se analize različitih roba,
kao što su minerali, kovine (obične i plemenite), tekstil, papir, staklo, određeni
anorganski spojevi; utvrđuje se kemijski sastav te provode specifične analize
ovisno o vrsti robe; izdaju se nalazi o izvršenim analizama i tarifna oznaka; po
potrebi se obavljaju i poslovi definirani u Odjelu za carinski laboratorij.

              10. SLUŽBA ZA NADZOR
                  Članak 67.
Služba za nadzor prati, nadzire, analizira i koordinira poslove naknadne
provjere i inspekcijskog nadzora kod obveznika carinskih, trošarinskih,
poreznih i drugih davanja na carinskom području Republike Hrvatske.
Neposredno provodi nadzor kod najsloženijih poslova naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora. Nadzire suzbijanje prekršajnih i kaznenih djela iz
područja carinskih i trošarinskih prijevara. Pruža stručnu pomoć carinarnicama
s ciljem otkrivanja počinitelja prekršajnih i kaznenih djela carinskih i
trošarinskih prijevara te njihovo prijavljivanje nadležnim tijelima. Utvrđuje i
razvija metodologiju suzbijanja prekršaja i prijevara te skrbi o unaprjeđenju
Službe za nadzor. U suradnji s carinarnicama planira i provodi aktivnosti
usmjerene na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba i
ljudi te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz
posebne poreze. Planira i provodi operativne akcije na carinskom području
Republike Hrvatske. Prati provođenje ispitnih i izvidnih postupaka u
predmetima prijevara te provođenja mjera izvanredne kontrole putničkog i
teretnog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta krijumčarenja. Koordinira
i provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa.
Koordinira prikupljanje, obradu i prosljeđivanje informacija o tijekovima
krijumčarenja i prijevara, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja
postupaka za dokazivanje krijumčarenja kao i postupaka koji prethode
procesuiranju prekršaja ili kaznenih djela iz nadležnosti Carinske uprave. U
koordinaciji s nadležnim tijelima prati kretanje sumnjivih pošiljki i
visokorizičnih roba. Usmjerava izgradnju, razvoj upravljanja i održavanja
Sustava za upravljanje rizicima. Prati izradu unosa profila rizika u sustav za
upravljanje rizicima. Obavlja poslove izvješćivanja ravnatelja Carinske uprave i
rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama
na carinskom području Republike Hrvatske. Planira i predlaže nabavu
neophodnih materijalnih sredstava za rad Službe, vodi evidencije i brigu o
kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja. Sudjeluje u organizaciji i
nadzoru provedbe stručnog obrazovanja i obuke carinskih službenika za
rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te izvorima
ionizirajućeg zračenja. Sudjeluje u međunarodnim aktivnostima i u provođenju
međunarodnih projekata, kao i u predlaganju i izradi normativnih akata.
Surađuje s drugim ministarstvima i državnim tijelima te sa carinskim službama
drugih zemalja Izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje nadležnosti.

U Službi za nadzor ustrojavaju se:

10.1. Odjel za upravljanje rizicima

10.2. Odjel za carinske istrage

10.3. Odjel za suzbijanje krijumčarenja

10.4. Odjel za operativnu tehniku

10.5. Odjel za provjere.
10.1. Odjel za upravljanje rizicima

Odjel za upravljanje rizicima obavlja poslove izgradnje, razvoja, upravljanja i
održavanja sustava za upravljanje rizicima koristeći se podacima iz
Informacijskog sustava Carinske uprave, podacima prikupljenima od odjela
Službe za nadzor i ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, podacima
prikupljenim razmjenom s drugim tijelima državne vlasti i ostalim subjektima u
Republici Hrvatskoj, te s podacima prikupljenima međunarodnom razmjenom s
carinskim službama drugih zemalja; ustrojava, podržava, razvija i upravlja
bazama podataka; izrađuje i unosi profile rizika u sustav za upravljanje
rizicima; obavlja poslove izvješćivanja ravnatelja i rukovoditelja ustrojstvenih
jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama; nadzire obavljanje poslova
u tom području; daje preporuke za poduzimanje daljnjih mjera i radnji; pruža
stručnu pomoć; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za upravljanje rizicima ustrojavaju se:

10.1.1. Odsjek za analizu rizika

10.1.2. Odsjek za operativnu komunikaciju.

             10.1.1. Odsjek za analizu rizika

Odsjek za analizu rizika obavlja poslove izgradnje, razvoja, upravljanja i
održavanja sustava za upravljanje rizicima koristeći se podacima iz
Informacijskog sustava Carinske uprave, podacima prikupljenima od odjela
Službe za nadzor i ostalih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, podacima
prikupljenima razmjenom s drugim tijelima državne vlasti i ostalim subjektima
u Republici Hrvatskoj, te podacima prikupljenima međunarodnom razmjenom s
carinskim službama drugih zemalja; ustrojava, podržava, razvija i upravlja
bazama podataka; izrađuje i unosi profile rizika u sustav za upravljanje
rizicima; vodi brigu o provođenju ciklusa izrade profila rizika (prikupljanje
podataka i informacija, analiziranje i procjenjivanje rizika, propisivanje i
poduzimanje mjera te redovito provjeravanje i pregled postupaka i njihovih
rezultata); prati protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica
(graničnih i unutarnjih ispostava) te predlaže mjere za poboljšanje ili
unaprjeđenje rada; sudjeluje u izradi nacrta propisa, naputaka, objašnjenja i
provedbi drugih stručnih aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje
rizicima; pruža podršku operativnom rukovodstvu u prepoznavanju indikatora
koji su potrebni za izradu profila rizika; koordinira i komunicira sa službama i
odjelima u Carinskoj upravi, drugim tijelima državne vlasti, ostalim subjektima
u Republici Hrvatskoj i carinskim službama drugih zemalja; obavlja i druge
poslove iz svojeg područja.

          10.1.2. Odsjek za operativnu komunikaciju

Odsjek za operativnu komunikaciju obavlja poslove izvješćivanja ravnatelja i
rukovoditelja ustrojstvenih jedinica o stanju, događajima i poduzetim mjerama;
zaprima obavijesti o događajima i pojavama vezanima uz djelokrug rada
Carinske uprave, te poslovanjem u pogledu trošarina, prosuđuje njihov značaj;
koordinira, usmjerava i nadzire operativne mjere carinarnica; prenosi odluke,
naloge, zapovjedi, mjere i izvješća nadležnih tijela prema izvršiteljima;
koordinira i komunicira s drugim službama i odjelima u Središnjem uredu i
carinarnicama vezano za izradu profila rizika; koordinira i nadzire najsloženije
operativne aktivnosti; pruža stručnu pomoć; razvija i održava sustav veza i
komunikacija s operativnim jedinicama; nadzire i prati kretanje sumnjivih
pošiljki i visokorizičnih roba; komunicira s operativnim dežurstvima drugih
tijela državne vlasti; kao središnje mjesto ulaska podataka provodi poslove
pohranjivanja i obrade podataka; obavlja i druge poslove iz svojeg područja.

10.2. Odjel za carinske istrage

U okviru Odjela za carinske istrage obavljaju se poslovi otkrivanja i istraživanja
prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i trošarinskih prijevara,
prikupljanja obavijesti i podataka o počinjenim carinskim i trošarinskim
prekršajima i kaznenim djelima, prikupljanja obavijesti i podataka o mogućim
indicijama i sumnjama o počinjenju ili mogućem počinjenju carinskih i
trošarinskih prekršaja i kaznenih djela, sprječavanja prekršajnih i kaznenih
dijela, praćenja i analiziranja situacije i pojave koje pogoduju nastanku i
razvoju prijevara na štetu financijskih interesa, a za čije je suzbijanje nadležna
carinska služba, poduzimanja upravnih i drugih poslova koji se odnose na mjere
i radnje u cilju otkrivanja, prijavljivanja i procesuiranja carinskih i trošarinskih
prekršaja i kaznenih djela, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i
visokorizičnih roba, pružanja operativne pomoći Odjelu za suzbijanje
krijumčarenja, prosljeđivanja i razmjene podatka s Odjelom za upravljanje
rizicima te operativno postupanje po dostavljenim obrađenim informacijama od
strane toga Odjela, postupanje po dojavama putem Odsjeka za operativnu
komunikaciju, organiziranje i sudjelovanje u provedbi operativnih akcija na
cjelokupnom carinskom području, suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova
Republike Hrvatske i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske pri vođenju
postupka u svezi s carinskim i trošarinskim kaznenim djelima te pronalaskom i
otkrivanjem počinitelja carinskih i trošarinskih kaznenih dijela, postupanje po
nalozima Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, prikupljanje i analiza
informacija, činjenica i uočenih modaliteta izvršenja carinskih i trošarinskih
prekršaja i kaznenih djela putem ustrojstvenih jedinica carinarnice s kojima
surađuje u području svoga djelokruga, planiranje, koordinacija i nadzor
provedbe zadataka teritorijalnih mobilnih jedinica carinarnica, te izvješćivanje o
rezultatima rada, redoviti nadzor prometa roba putem mobilnih jedinica na
cijelom carinskom području Republike Hrvatske, te organizacija i nadzor
provedbe stručne obuke za provođenje carinskih i trošarinskih istraga.

U Odjelu za carinske istrage ustrojavaju se:

10.2.1. Odsjek za istrage carinskih prijevara

10.2.2. Odsjek za mobilne jedinice.

          10.2.1. Odsjek za istrage carinskih prijevara
U okviru Odsjeka za istrage carinskih prijevara obavljaju se poslovi na
otkrivanju i istraživanju carinskih i trošarinskih prijevara u vezi s
prekograničnim prometom komercijalnih roba, organizacije i provedbe ciljanih
akcija na cijelom carinskom području, provođenja ispitnih i izvidnih postupaka
u predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i
trošarinskim prijevarama, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja
postupaka za dokazivanje kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih
i trošarinskih prekršaja i kaznenih djela, razvijanja i održavanja sustava veza i
komunikacija s mobilnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativnih
smjernica i uputa o postupanju, komuniciranja s carinskim administracijama
drugih država, suradnje s odjelima iz Službe za nadzor, suradnje s drugim
nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, suradnje s
carinarnicama u području svoga djelokruga, te poslovi organizacije i nadzora
provedbe stručne obuke za istrage carinskih i trošarinskih prijevara.

            10.2.2. Odsjek za mobilne jedinice

U okviru Odsjeka za mobilne jedinice provodi se planiranje, koordinacija i
nadzor provedbe zadataka teritorijalnih mobilnih jedinica carinarnica te
izvješćivanje o rezultatima rada, obavljaju poslovi redovitog nadzora prometa
roba putem mobilnih jedinica na cijelom carinskom području Republike
Hrvatske, poslovi ciljanih operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem
mobilnih jedinica, praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, poslovi
operativne suradnje s Ministarstvom unutarnjih poslova i drugim tijelima
državne uprave, poslovi carinskih i trošarinskih provjera po zahtjevima odjela iz
Službe za nadzor i stručne pomoći po zahtjevu ustrojstvenih jedinica Carinske
uprave, organizacije i nadzora provedbe stručne obuke za suzbijanje
krijumčarenja putem mobilnih jedinica. U obavljanju poslova mobilna jedinica
služi se raznom tehničkom opremom za otkrivanje ilegalne robe i ljudi na
carinskom području Republike Hrvatske, koriste posebno označena službena
vozila s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala, te koriste
službene pse za otkrivanje carinskih i trošarinskih prekršaja; planira nabavu
obuće, odjeće i opreme za mobilne jedinice te o tome vodi evidenciju.

10.3. Odjel za suzbijanje krijumčarenja

Odjel za suzbijanje krijumčarenja obavlja poslove provođenja aktivnosti
usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja roba, opojnih droga i prekursora, kao i
na sprječavanje krijumčarenja ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne
baštine; nadzora pravilne primjene zakonskih i provedbenih propisa što se
odnose na izvozne kontrole robe dvojne namjene i na kontrolu prijenosa
gotovine i čekova preko državne granice s aspekta sprječavanja pranja novca;
prikuplja, proučava i prosljeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja,
metodama i nositeljima takvih aktivnosti i informacije o novčanim
transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca; planira, koordinira i
sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija; neposredno surađuje
na nacionalnoj razini s carinarnicama na konkretnim slučajevima iz svoga
djelokruga; izravno surađuje s carinskim službama i agencijama drugih država,
časnicima za vezu te s međunarodnim institucijama; izravno ili u okviru rada u
povjerenstvu surađuje s drugim ministarstvima i nadležnim tijelima državne
uprave te s ostalim vladinim i nevladinim organizacijama; sudjeluje u izradi
plana specijalističke obuke carinskih službenika, strateških dokumenata i
normativnih akata; obavlja poslove edukacije te sudjeluje u preventivnim
akcijama.

U Odjelu za suzbijanje krijumčarenja ustrojavaju se:

10.3.1. Odsjek za suzbijanje krijumčarenja droga

10.3.2. Odsjek za suzbijanje krijumčarenja i kontrolu robe s ograničenjima

10.3.3. Odsjek za kontrolu izvoza robe dvojne namjene.

         10.3.1. Odsjek za suzbijanje krijumčarenja droga

Odsjek za suzbijanje krijumčarenja droga obavlja poslove provođenja aktivnosti
usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja opojnih droga i prekursora; prikuplja,
analizira i prosljeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja droga i
prekursora, metodama i osobama što se bave spomenutim nezakonitim
aktivnostima; na nacionalnoj i međunarodnoj razini surađuje na konkretnim
slučajevima iz svoga djelokruga s drugim tijelima državne uprave i
ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave Republike Hrvatske, s carinskim
službama i časnicima za vezu drugih država i s međunarodnim organizacijama;
sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija; surađuje pri
organizaciji i nadzoru provedbe stručne obuke iz svoga djelokruga.

        10.3.2. Odsjek za suzbijanje krijumčarenja i kontrolu
                robe s ograničenjima

Odsjek za suzbijanje krijumčarenja i kontrolu robe s ograničenjima obavlja
poslove i provodi aktivnosti usmjerene na suzbijanje krijumčarenja duhanskih
proizvoda, ugroženih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine te ostale robe što
podliježe ograničenjima, kao i na sprječavanje pranja novca; prikuplja,
analizira i prosljeđuje informacije o tijekovima krijumčarenja duhanskih
proizvoda, ugroženih vrsta biljaka i životinja, kulturne baštine i ostale robe što
podliježe ograničenjima, te informacije o novčanim transakcijama s aspekta
sprječavanja pojava pranja novca, metodama i osobama što se bave spomenutim
nezakonitim aktivnostima, na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Surađuje na
konkretnim slučajevima iz područja svoga djelokruga s drugim tijelima državne
uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave Republike Hrvatske, te
carinskim službama i časnicima za vezu drugih država i međunarodnim
organizacijama. Sudjeluje u provođenju međunarodnih carinskih operacija,
surađuje pri organizaciji i nadzoru provedbe stručne obuke iz područja svog
djelokruga.

       10.3.3. Odsjek za kontrolu izvoza robe dvojne namjene

Odsjek za kontrolu izvoza robe dvojne namjene obavlja poslove nadzora
pravilne primjene zakonskih i provedbenih propisa što se odnose na izvozne
kontrole robe dvojne namjene, sukladno zakonskim propisima surađuje na
nacionalnoj razini pri predlaganju načina obavljanja izvozne kontrole na
graničnim prijelazima, te u izradi profila za Odjel za upravljanje rizicima; u
suradnji s Carinskim centrom za obuku organizira i provodi izobrazbu
carinskih službenika iz područja svoje nadležnosti; na nacionalnoj i
međunarodnoj razini surađuje na konkretnim slučajevima iz svoga djelokruga s
drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave
Republike Hrvatske; izrađuje potrebne evidencije i izvješća tematski vezana za
rad Odsjeka.

10.4. Odjel za operativnu tehniku

Odjel za operativnu tehniku obavlja poslove provođenja obuke službenika za
rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te s izvorima
ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja
ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji
rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja te nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe
opreme i naoružanja; planira nabavu, čuvanje i dodjelu na uporabu operativne
tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih
ovlaštenim carinskim službenicima; brine o kontroli tehničke ispravnosti opreme
i naoružanja, vođenja odgovarajuće evidencije; poduzima i predlaže mjere za
sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine;
surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti u području svoga djelokruga;
surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

10.5. Odjel za provjere

U okviru Odjela za provjere obavljaju se poslovi najsloženijih naknadnih
provjera kod obveznika carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih davanja na
carinskom području Republike Hrvatske, a što podrazumijeva inspekcijski
nadzor poslovnih knjiga, financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije,
utvrđivanje iznosa netočno obračunatih ili neplaćenih davanja i pripadajućih
kamata, te utvrđivanje bilo kojih drugih nepravilnosti; koordiniraju se
najsloženiji poslovi naknadnih provjera na središnjoj razini, što podrazumijeva
planiranje, pripremu i realizaciju ciljanih akcija na carinskom području
Republike Hrvatske u smislu obavljanja inspekcijskog nadzora iz područja za
koje se ukaže potreba; obavlja se inspekcijski nadzor, priprema i provedba
akcija u suradnji s drugim ministarstvima, nadzornim i pravosudnim tijelima, s
pročelnicima i drugim odgovornim osobama nadležnih carinarnica; prate se
aktivnosti i sudjeluje u samom tijeku inspekcijskog nadzora; provodi
objedinjavanje rezultata te izvješćivanje; Odjel prikuplja i analizira podatke iz
informacijskog sustava Carinske uprave, drugih ministarstava, međunarodne
administracije i drugih raspoloživih izvora; prikuplja, proučava i sudjeluje u
izradi nacrta propisa koji reguliraju pojedine djelatnosti ili poslove; osigurava
pravilnu primjenu zakona od strane sudionika u postupcima koji su predmet
inspekcijskog nadzora u svrhu jačanja porezne discipline, te ujedno i radi
ostvarenja planirane razine prihoda proračuna; osigurava jednoobrazno
postupanje pri obavljanju inspekcijskog nadzora na ukupnom teritoriju
Republike Hrvatske; inicira prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upite i
upute vezane uz nejasnoće u primjeni propisa iz djelokruga Odjela; sudjeluje u
izradi strateškog plana te u izradi operativnih planova inspekcijskog nadzora;
sastavlja zakonom propisane akte; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave
nadležnim tijelima; rovodi inspekcijski nadzor, naknadne provjere i razmjenu
informacija u okviru međunarodne pravne pomoći te na zahtjev drugih
državnih tijela; surađuje s nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama
Carinske uprave; sudjeluje u izradi strateških dokumenata, normativnih akata,
mišljenja i drugih stručnih materijala.

   11. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, STATISTIKEI ANALIZE

                  Članak 68.
U okviru Službe za informacijski sustav, statistike i analize obavljaju se poslovi
upravljanja isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih
razina kvalitete, nadgleda rad poslovnih aplikacija s područja djelovanja
carinske službe, provode mjere zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu
Carinske uprave sukladno informatičkim standardima, osigurava back up,
osigurava konzistentnost aplikacija i podataka carinske službe, izvršavaju
poslovi vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog
prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj
i inozemstvu, planiraju se i provode mjere sigurnosnog pristupa IT uslugama za
potrebe poslovanja, planiranja i upravljanja korištenjem IT programa koji čine
IT uslugu; organizira i vodi funkcije service deska, upravlja incidentnim
događajima, bilježi i adekvatne reakcije na promjene u statusu IT usluge,
promatra i provjerava pružanje IT usluga, izrađuje strategiju pružanja IT
usluga, osigurava centralno mjesto bilježenja svih podataka o preduvjetima
pružanja IT usluge (Service Knowledge Managament System), financijsko
upravljanje troškovima pružanja IT usluga i njihovim rasporedom te njihovom
nadoknadom, utvrđuje mjere i izvršava mjerenja kvalitete pružene IT usluge
kao i realizirane poslovne usluge, sudjeluje u pripremi provedbenih propisa i
naputaka o carinskim postupcima i procedurama, praćenja, upoznavanja,
testiranja i implementacije novih IT tehnologija i usluga sukladnih potrebama
carinske službe, sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne
uprave, surađuje s odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjeluje u
međunarodnim zajedničkim projektima edukacije korisnika IT sustava, obavlja
poslove planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije
poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih
aplikacija s područja djelovanja carinske službe, stvaranja preduvjeta i
provođenja izmjena IT usluga i relevantnih tehnoloških komponenata, procjene
isplativosti i opravdanosti pružene IT usluge, pripreme i realizacije uvođenja IT
usluge, evidencije stvorene vrijednosti IT usluge i vođenja izmjena konfiguracija
IT resursa; provjerava svrsishodnost i funkcionalnost usluge u skladu s
poslovnim zahtjevima, obavlja planiranje i vođenje projekata, popunjava
projektne timove članovima iz ostalih službi, odjela ili odsjeka, planira i
osigurava raspoloživost IT usluga, obavlja poslove procjene i planiranja
potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IT
usluga, primjene sigurnosne politike, osiguravanja neprekinutosti pružanja IT
usluge poslovanju kao i upravljanja razinama kvalitete IT usluge, planiranja i
praćenja uvođenja nove ili izmijenjene IT usluge, preuzimanja i praćenja
propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije
Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i
preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za
Europsku uniju, izrade i publiciranja izvješća za Europsku uniju, suradnje s
odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, dostave
obrađenih podataka EUROSTAT-u, izrade i publiciranja podataka za
EUROSTAT, suradnje s EUROSTAT-om, definiranja skupa podataka koji se
dostavljaju DZS-u, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja
DSZ-u, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja DSZ-u,
suradnje s DZS-om na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o
međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske
trgovine DSZ-a, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu
zemalja članica Europske unije -INTRASTAT, utvrđivanja i praćenja
metodologije INTRASTAT-a, primjene metodologije pri obradi podataka za
INTRASTAT, analize podataka za INTRASTAT, prikupljanja obrade i analize
podataka za Europsku uniju INTRASTAT, provjere podataka koje odstupaju
od utvrđenih odnosa sa DSZ-om, ispravke utvrđenih nepravilnosti za DSZ,
poslovi pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim
zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije; surađuje s
nadležnim tijelima državne vlasti iz svoga djelokruga, surađuje s drugim
stručnim službama Carinske uprave, surađuje s pročelnicima carinarnica u
području svoga djelokruga rada, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoje
nadležnosti.

U Službi za informacijski sustav, statistike i analize ustrojavaju se:

11.1. Odjel za informacijske tehnologije

11.2. Odjel za strateško planiranje IT sustava

11.3. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

11.4. Odjel za statistike i analize.

11.1. Odjel za informacijske tehnologije

U okviru Odjela za informacijske tehnologije obavljaju se poslovi upravljanja
isporukom IT usluga poslovnim korisnicima u okviru dogovorenih razina
kvalitete, nadgleda se rad poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske
službe, provode mjere zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske
uprave sukladno informatičkim standardima, osigurava back up, osigurava
konzistentnost aplikacija i podataka carinske službe, izvršavaju poslovi vođenja
raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka
za potrebe carinske i drugih službi u Republici Hrvatskoj i inozemstvu; surađuje
s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s
pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

U Odjelu za informacijske tehnologije ustrojavaju se:

11.1.1. Odsjek za standardizaciju i sigurnost

11.1.2. Odsjek za tehničku podršku.
          11.1.1. Odsjek za standardizaciju i sigurnost

Unutar Odsjeka za standardizaciju i sigurnost obavljaju se poslovi planiranja i
provođenja mjera sigurnosnog pristupa IT uslugama za potrebe poslovanja,
planiranja i upravljanja korištenjem IT programa koji čine IT uslugu; surađuje
s odjelima i odsjecima unutar službe i Carinske uprave; surađuje s nadležnim
tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima
carinarnice u području svoga djelokruga.

            11.1.2. Odsjek za tehničku podršku

Unutar Odsjeka za tehničku podršku obavljaju se poslovi organizacije i vođenja
funkcije service deska, posovi upravljanja incidentnim događajima, bilježenje i
adekvatna reakcija na promjene u statusu IT usluge, izvođenje promatranja i
provjere pružanja IT usluga; surađuje s odjelima i odsjecima unutar službe i
carinske uprave; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga
djelokruga; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

11.2. Odjel za strateško planiranje IT sustava

U okviru Odjela za strateško planiranje IT sustava obavljaju se poslovi izrade
strategije pružanja IT usluga, osigurava se centralno mjesto bilježenja svih
podataka o preduvjetima pružanja IT usluge (Service Knowledge Managament
System), financijsko upravljanje troškovima pružanja IT usluga i njihovim
rasporedom te njihovom naknadom, utvrđuju mjere i izvršavaju mjerenja
kvalitete pružene IT usluge kao i realizirane poslovne usluge; sudjeluje u
pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i
procedurama; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga
djelokruga, surađuje sa stručnim službama Carinske uprave, surađuje s
pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

11.3. Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja

U okviru Odjela za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja obavljaju se poslovi
praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacija novih IT tehnologija i usluga
sukladnih potrebama carinske službe, sudjelovanja u zajedničkim projektima s
drugim tijelima državne uprave, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske
unije, sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima, edukacije
korisnika IT sustava, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja,
implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe,
održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe; surađuje
s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnja sa
stručnim službama Carinske uprave, surađuje s pročelnicima carinarnica u
području svoga djelokruga.

U Odjelu za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja ustrojavaju se:

11.3.1. Odsjek za projektiranje i praćenje

11.3.2. Odsjek za upravljanje i podršku korisnicima
11.3.3. Odsjek za upravljanje i podršku korisnicima – Područni ured Varaždin.

           11.3.1. Odsjek za projektiranje i praćenje

U okviru Odsjeka za projektiranje i praćenje obavljaju se specifični poslovi
stvaranja preduvjeta i provođenja izmjena IT usluga i relevantnih tehnoloških
komponenata; provodi se procjena isplativosti i opravdanosti pružene IT usluge,
priprema i realizacija uvođenja IT usluge, evidencija stvorene vrijednosti IT
usluge i vođenje izmjena konfiguracija IT resursa, provjera svrsishodnosti i
funkcionalnosti usluge u skladu s poslovnim zahtjevima, planiranje i vođenje
projekata, popunjavanje projektnih timova članovima iz ostalih službi, odjela ili
odsjeka; surađuje s odjelima i odsjecima unutar Službe i Carinske uprave,
surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga,
surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

         11.3.2. Odsjek za upravljanje i podršku korisnicima

U okviru Odsjeka za upravljanje i podršku korisnicima obavljaju se poslovi
planiranja i osiguranja raspoloživosti IT usluga, poslovi procjene i planiranja
potrebnih i raspoloživih vlastitih ili unajmljenih kapaciteta za pružanje IT
usluga, primjene sigurnosne politike, osiguranja neprekinutosti pružanja IT
usluge poslovanju kao i upravljanja razinama kvalitete IT usluge; surađuje s
odjelima i odsjecima unutar Službe i Carinske uprave, surađuje s nadležnim
tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; surađuje s pročelnicima
carinarnica u području svoga djelokruga.

  11.3.3. Odsjek za upravljanje i podršku korisnicima – Područni ured Varaždin

Područni ured u sklopu Odsjeka za upravljanje i podršku korisnicima obavlja
poslove planiranja i praćenja uvođenja nove ili izmijenjene IT usluge; surađuje s
odjelima i odsjecima unutar Službe i Carinske uprave; surađuje s nadležnim
tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; surađuje s pročelnicima
carinarnica u području svoga djelokruga.

11.4. Odjel za statistike i analize

U okviru Odjela za statistike i analize obavljaju se poslovi preuzimanja i
praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja
metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih
materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize
podataka za Europsku uniju, izrade i publiciranja izvješća za Europsku uniju,
suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području,
dostave obrađenih podataka EUROSTAT-u, izrade i publiciranja podataka za
EUROSTAT, suradnje s EUROSTAT-om, definiranja skupa podataka koji se
dostavljaju DZS-u, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja
DSZ-u, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja DSZ-u,
suradnje s DZS-om na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o
međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske
trgovine DSZ-a, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu
zemalja članica Europske unije-INTRASTAT, utvrđivanja i praćenja
metodologije INTRASTAT-a, primjene metodologije pri obradi podataka za
INTRASTAT, analize podataka za INTRASTAT, prikupljanja, obrade i analize
podataka za Europsku uniju INTRASTAT, provjere podataka koje odstupaju
od utvrđenih odnosa sa DSZ-om, ispravke utvrđenih nepravilnosti za DSZ,
poslovi pripreme, analize i izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim
zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije; surađuje s
nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s
pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

                 CARINARNICE

                  Članak 69.
U Carinskoj upravi ustrojava se 17 carinarnica, koje se razlikuju po
kategorijama, ovisno o opsegu i složenosti poslova:

1. Carinarnica I Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu

2. Carinarnica II Krapina, sa sjedištem u Krapini

3. Carinarnica II Osijek, sa sjedištem u Osijeku

4. Carinarnica II Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu

5. Carinarnica II Vukovar, sa sjedištem u Vukovaru

6. Carinarnica II Pula, sa sjedištem u Puli

7. Carinarnica II Rijeka, sa sjedištem u Rijeci

8. Carinarnica II Split, sa sjedištem u Splitu

9. Carinarnica III Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici

10. Carinarnica III Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku

11. Carinarnica III Zadar, sa sjedištem u Zadru

12. Carinarnica III Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku

13. Carinarnica III Ploče, sa sjedištem u Pločama

14. Carinarnica III Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu

15. Carinarnica III Virovitica, sa sjedištem u Virovitici

16. Carinarnica III Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu

17. Carinarnica III Otočac, sa sjedištem u Otočcu.

             1. CARINARNICA I ZAGREB
                 Članak 70.
U Carinarnici I Zagreb ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

       1.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

      1.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

              1.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

1.3.1. Odsjek za provjere

1.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               1.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   1.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

U Odsjeku za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
ustrojavaju se:

1.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju

1.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

1.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

       1.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu
                 komunikaciju

Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju obavlja poslove
prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; prati
protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice,
izrađuje prijedloge za poboljšanje njihova rada; sudjeluje u provedbi stručnih
aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici;
pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih
profila rizika. Izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica
Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na
području Carinarnice.

           1.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

Pododsjek za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na
regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Službom za nadzor
Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske;
provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i
drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih
roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne
pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja
poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze
po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i
alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima
s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim
psima.

      1.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Pododsjeka za suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi
sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba;
provode operativne akcije na teritorijalnom području Carinarnice, a u
koordinaciji sa Službom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom
području Republike Hrvatske; provode se ispitni i izvidni postupci u
predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i
trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama
i nositeljima takvih aktivnosti; provode se postupci koji prethode procesuiranju
carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i
kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Odjela za nadzor
Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj
razini, surađuje s carinarnicama u području svoga djelokruga rada; izrađuje
izvješća i analize iz djelokruga Pododsjeka.

             1.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

    1.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se sljedeći poslovi:
suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije
rada u Carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov
rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja,
utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi
rješenja iz područja radnih odnosa; zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa; obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom, planira
organizacija i provedba izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i
namještenika; izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svog djelokruga.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

1.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju
1.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe.

     1.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi
zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi
matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice.
Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise,
preuzima i čuva registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire
rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju ustrojavaju se:

1.5.1.1. Pododsjek–pisarnica

1.5.1.2. Pododsjek za tehničke poslove.

              1.5.1.1. Pododsjek–pisarnica

U Pododsjeku–pisarnica obavlja se zaprimanje pošte, razvrstavanje,
evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte,
arhiviranje predmeta, preuzimanje i čuvanje registraturne građe Carinarnice po
propisanim rokovima čuvanja, izlučivanje registraturne građe protekom roka,
čuvanje i izdavanje predmeta iz arhive putem reversa, izdavanje ovjerenih
preslika iz arhive na zahtjev stranaka, carinarnice i drugih državnih tijela.

           1.5.1.2. Pododsjek za tehničke poslove

U Pododsjeku za tehničke poslove obavljaju se poslovi u svezi s voznim parkom,
vodi se briga o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila, poslovi dostave službenih
akata, tehničko održavanje objekata, uređaja i opreme carinarnice, te rukovanje
uređajima za grijanje i hlađenje; sastavljaju se predračuni troškova za tekuće
održavanje zgrade.

      1.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika i namještenika svih organizacijskih jedinica u
carinarnicama; prikuplja individualne potrebe i planira doškolovanje, temeljnu
izobrazbu i stručno usavršavanje; izrađuje individualne programe izobrazbe i
stručnog usavršavanja; analizira uspješnost provedbe izobrazbe na operativnoj
razini; surađuje i koordinira s Carinskim centrom za obuku i organizacijskim
jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog
usavršavanja.

             1.6. ODJEL ZA FINANCIJE

U Odjelu za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i
poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se
zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja
naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja
financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih
materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada
državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje,
organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi
ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila.

U Odjelu za financije ustrojavaju se:

1.6.1. Odsjek za obvezna davanja

1.6.2. Odsjek za računovodstvo.

            1.6.1. Odsjek za obvezna davanja

U Odsjeku za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih
obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te
kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja
carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu
odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i
obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po
zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se
rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim
uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad
carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave
potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz
Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na
kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se
otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih
sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava
po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata
osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode
se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata
osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu
obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao
instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična
očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje
odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se
mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku;
postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga.

             1.6.2. Odsjek za računovodstvo

U Odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja
izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj
primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

           1.7. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU,
             VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i
drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog
postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano
uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne
uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe
u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za
potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute
carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema
stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom
obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske
tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju
robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati
podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za
carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj
vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje
carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja
o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i
Odsjeka za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na
tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s
djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem
uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim
za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost
dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod
obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod
izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika.
Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu
robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te
predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

      1.8. CENTRALNI ODJEL ZA PROVOZNE POSTUPKE

Centralni odjel za provozne postupke obavlja sljedeće poslove: provodi sve
operativne mjere vezane za izvođenje provoznih postupaka, prima i šalje sve
operativne isprave koje se razmjenjuju s carinskim organima drugih zemalja, a
vezano za provozne postupke, brine za pravodobno i pravilno okončanje
provoznih postupaka započetih u našoj zemlji te prikuplja i arhivira dokumente
kojima se dokazuje ispravno okončanje tih provoznih postupaka, provodi sve
radnje vezane za provjeru okončanja provoznog postupka koje su u nadležnosti
Carinske uprave.

U Carinarnici I Zagreb ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Jankomir (robna)

2. Carinska ispostava Žitnjak (robna)

3. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična)

4. Carinska ispostava Ranžirni kolodvor (robno-granična)

5. Carinska ispostava Bregana (robno-granična)

5.1. Carinski odjeljak I Harmica (granični)

5.2. Carinski odjeljak II Bregana Naselje (granični)
5.3. Carinski odjeljak II Donji Čemehovec (pogranični)

5.4. Carinski odjeljak II Kraj Donji (pogranični)

5.5. Carinski odjeljak II Novo Selo Žumberačko (pogranični).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Velesajam (robna)

2. Carinska ispostava Zapadni kolodvor (robna)

3. Carinska ispostava Podsused (robna)

4. Carinska ispostava Sisak (robna)

5. Carinska ispostava Kutina (robna)

6. Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica (granična)

6.1. Carinski odjeljak I Dvor na Uni (granični)

6.2. Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica (granični)

6.3. Carinski odjeljak I Volinja (granični)

6.4. Carinski odjeljak II Obljaj (pogranični)

7. Carinska ispostava Pošta (robno-granična)

8. Carinska ispostava Jasenovac (granična).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Slobodna zona (robna)

2. Carinska ispostava Glavni kolodvor (granična).

            2. CARINARNICA II KRAPINA

               Članak 71.
U Carinarnici II Krapina ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

       2.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

      2.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća iz djelokruga
Odjela.

              2.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

2.3.1. Odsjek za provjere

2.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               2.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   2.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             2.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   2.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

2.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

2.5.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.
    2.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        2.5.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računvodstvo vodi se evidencija svih carinskih i
poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

  2.6. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i
drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog
postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano
uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne
uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe
u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za
potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute
carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema
stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom
obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske
tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju
robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati
podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za
carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj
vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje
carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja
o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i
Odsjeka za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na
tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s
djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem
uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim
za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost
dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod
obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod
izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika.
Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu
robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te
predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

U Carinarnici II Krapina ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u
ispostavama carinski odjeljci II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Krapina (robna)

1.1. Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni)

1.2. Carinski odjeljak II Luka (robni)

2. Carinska ispostava Macelj (granična)

2.1. Carinski odjeljak II Klenovac Humski (pogranični)

2.2. Carinski odjeljak II Mali Tabor (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak II Luke Poljanske (pogranični)

2.4. Carinski odjeljak II Plavić (pogranični)

2.5. Carinski odjeljak II Draše (pogranični).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Lupinjak (granična)

1.1. Carinski odjeljak II Miljana (granični)

1.2. Carinski odjeljak II Mihanović Dol (granični)

1.3. Carinski odjeljak II Razvor (granični)

1.4. Carinski odjeljak II Hum na Sutli (granični).

             3. CARINARNICA II OSIJEK

                  Članak 72.
U Carinarnici II Osijek ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

       3.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

      3.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća iz djelokruga
Odjela.
              3.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

3.3.1. Odsjek za provjere

3.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               3.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   3.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             3.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   3.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:
3.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

3.5.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    3.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        3.5.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

  3.6. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i
drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog
postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano
uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne
uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe
u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za
potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute
carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema
stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom
obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske
tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju
robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati
podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za
carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj
vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje
carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja
o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i
Odsjeka za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na
tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s
djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem
uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim
za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost
dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod
obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod
izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika.
Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu
robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te
predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

U Carinarnici II Osijek ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Luka Drava Osijek (granično-robna)

1.1. Carinski odjeljak I Zračna luka (granično-robni)

2. Carinska ispostava Slobodna zona Osijek (robna)

3. Carinska ispostava Osijek-terminal (robna)

3.1. Carinski odjeljak I Pošta (robni)

3.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Osijek (robni),

3.3. Carinski odjeljak I Veletržnica (robni),

4. Carinska ispostava Donji Miholjac-terminal (robna)

5. Carinska ispostava Donji Miholjac-most (granična)

6. Carinska ispostava Duboševica (granična)

6.1. Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo (granični)

6.2. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir (granično-robni)

7. Carinska ispostava Erdut (granična)

7.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Erdut (granični).

B) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Batina (granična).

            4. CARINARNICA II VARAŽDIN
               Članak 73.
U Carinarnici II Varaždin ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

       4.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

      4.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

              4.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

4.3.1. Odsjek za provjere

4.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               4.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   4.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             4.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

    4.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se sljedeći poslovi:
suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije
rada u Carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov
rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja,
utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi
rješenja iz područja radnih odnosa; zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa; obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom, planira
organizacija i provedba izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i
namještenika; izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svog djelokruga.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

4.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

4.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe.

    4.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju
U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi
zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi
matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice.
Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise,
preuzima i čuva registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire
rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

      4.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika i namještenika svih organizacijskih jedinica u
carinarnicama; prikuplja individualne potrebe i planira doškolovanje, temeljnu
izobrazbu i stručno usavršavanje; izrađuje individualne programe izobrazbe i
stručnog usavršavanja; analizira uspješnost provedbe izobrazbe na operativnoj
razini; surađuje i koordinira s Carinskim centrom za obuku i organizacijskim
jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog
usavršavanja.

             4.6. ODJEL ZA FINANCIJE

U Odjelu za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i
poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se
zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja
naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja
financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih
materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada
državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje,
organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi
ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila.

U Odjelu za financije ustrojavaju se:
4.6.1. Odsjek za obvezna davanja

4.6.2. Odsjek za računovodstvo.

            4.6.1. Odsjek za obvezna davanja

U Odsjeku za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih
obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te
kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja
carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu
odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i
obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po
zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se
rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim
uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad
carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave
potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz
Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na
kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se
otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih
sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava
po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata
osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode
se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata
osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu
obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao
instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična
očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje
odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se
mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku;
postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga.

             4.6.2. Odsjek za računovodstvo

U Odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja
izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj
primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

           4.7. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU,
             VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i
drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog
postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano
uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne
uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe
u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za
potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute
carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema
stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom
obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske
tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju
robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati
podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za
carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj
vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje
carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja
o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i
Odsjeka za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na
tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s
djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem
uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim
za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost
dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod
obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod
izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika.
Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu
robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te
predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

U Carinarnici II Varaždin ustrojavaju se carinske ispostave I i II, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Goričan (robna)
2. Carinska ispostava Goričan (granična)

3. Carinska ispostava Varaždin (robna)

3.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni)

3.2. Carinski odjeljak I Pošta (robni)

3.3. Carinski odjeljak I Ludbreg (robni)

3.4. Carinski odjeljak I Ivanec (robni)

4. Carinska ispostava Dubrava Križovljanska (granična)

4.1. Carinski odjeljak II Otok Virje (granični)

4.2. Carinski odjeljak II Cvetlin (pogranični)

4.3. Carinski odjeljak II Gornja Voća (pogranični).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Čakovec (robna)

1.1. Carinski odjeljak I. Željeznički kolodvor Čakovec (granični)

2. Carinska ispostava Kotoriba (robna)

2.1. Carinski odjeljak I Murakeresztur (granični)

3. Carinska ispostava Trnovec (granična)

3.1. Carinski odjeljak II Banfi (pogranični)

3.2. Carinski odjeljak II Preseka (pogranični)

4. Carinska ispostava Mursko Središće (granična)

4.1. Carinski odjeljak II Bukovje (granični)

4.2. Carinski odjeljak II Sveti Martin na Muri (pogranični).

            5. CARINARNICA II VUKOVAR

               Članak 74.
U Carinarnici II Vukovar ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

       5.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK
Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

      5.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.
              5.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

5.3.1. Odsjek za provjere

5.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               5.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   5.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

U Odsjeku za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
ustrojavaju se:

5.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju

5.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

5.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

       5.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu
                 komunikaciju

Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju obavlja poslove
prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; prati
protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice,
izrađuje prijedloge za poboljšanje njihova rada; sudjeluje u provedbi stručnih
aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici;
pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih
profila rizika. Izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica
Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na
području Carinarnice.

           5.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice
Pododsjek za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na
regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Službom za nadzor
Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske;
provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i
drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih
roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne
pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja
poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze
po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i
alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima
s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim
psima.

      5.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Pododsjeka za suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi
sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba;
provode operativne akcije na teritorijalnom području Carinarnice, a u
koordinaciji sa Službom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom
području Republike Hrvatske; provode se ispitni i izvidni postupci u
predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i
trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama
i nositeljima takvih aktivnosti; provode se postupci koji prethode procesuiranju
carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i
kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Odjela za nadzor
Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj
razini, surađuje s carinarnicama u području svoga djelokruga rada; izrađuje
izvješća i analize iz djelokruga Pododsjeka.

             5.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

    5.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se sljedeći poslovi:
suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije
rada u Carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov
rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja,
utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi
rješenja iz područja radnih odnosa; zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa; obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom, planira
organizacija i provedba izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i
namještenika; izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svog djelokruga.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

5.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

5.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe.

    5.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi
zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi
matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice.
Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise,
preuzima i čuva registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire
rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

      5.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika i namještenika svih organizacijskih jedinica u
carinarnicama; prikuplja individualne potrebe i planira doškolovanje, temeljnu
izobrazbu i stručno usavršavanje; izrađuje individualne programe izobrazbe i
stručnog usavršavanja; analizira uspješnost provedbe izobrazbe na operativnoj
razini; surađuje i koordinira s Carinskim centrom za obuku i organizacijskim
jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog
usavršavanja.

             5.6. ODJEL ZA FINANCIJE

U Odjelu za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i
poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se
zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja
naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja
financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih
materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada
državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje,
organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi
ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila.

U Odjelu za financije ustrojavaju se:

5.6.1. Odsjek za obvezna davanja
5.6.2. Odsjek za računovodstvo.

            5.6.1. Odsjek za obvezna davanja

U Odsjeku za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih
obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te
kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja
carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu
odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i
obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po
zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se
rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim
uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad
carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave
potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz
Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na
kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se
otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih
sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava
po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata
osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode
se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata
osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu
obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao
instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična
očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje
odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se
mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku;
postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga.

             5.6.2. Odsjek za računovodstvo

U Odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja
izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj
primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

  5.7. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo surađuje sa Središnjim uredom i
drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog
postupanja iz djelokruga Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano
uz Carinsku tarifu, te surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne
uprave i ustrojstvenim jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe
u Carinsku tarifu. Daje mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za
potrebe carinsko-upravnog i carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute
carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema
stručne materijale po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
informacije i odgovore na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom
obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske
tarife, podrijetla robe i vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju
robe u Carinsku tarifu, o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati
podzakonske propise i druge dokumente WCO i Europske unije vezano za
carinsku vrijednost. Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj
vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje
carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja
o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i
Odsjeka za provjere Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na
tematskim sastancima za carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s
djelatnicima Službe za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem
uredu Carinske uprave. Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim
za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost
dokumentacije po zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod
obveznika u slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod
izvoznika radi utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika.
Sustavno prati međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu
robe. Prati i analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te
predlaže rješenja. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

U Carinarnici II Vukovar ustrojavaju se carinske ispostave I. II. i III., a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Bajakovo (robno-granična)

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Vukovar (robno-granična)
1.1. Carinski odjeljak II Vukovar-skela (pogranični)

2. Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar (robna)

3. Carinska ispostava Vinkovci (robna)

4. Carinska ispostava Gunja (granična)

4.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Drenovci (granični)

4.2. Carinski odjeljak II Strošinci (pogranični)

5. Carinska ispostava Županja-most (granična)

5.1. Carinski odjeljak II Burumi (pogranični – sezonski)

6. Carinska ispostava Županja-terminal (robna)

7. Carinska ispostava Ilok (granična)

7.1. Carinski odjeljak II Ilok I (granični)

7.2. Carinski odjeljak II Ilok II (granični)

7.3. Carinski odjeljak II Ilok III (granični)

7.4. Carinski odjeljak II Bapska (granični)

8. Carinska ispostava Tovarnik (granična).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Željeznički kolodvor Tovarnik (granična).«

              6. CARINARNICA II PULA

                  Članak 75.
U Carinarnici II Pula ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

       6.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

      6.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća iz djelokruga
Odjela.

              6.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

6.3.1. Odsjek za provjere

6.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               6.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   6.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             6.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   6.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

6.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

6.5.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    6.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        6.5.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici II Pula ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Kaštel (granična)

1.1. Carinski odjeljak II Lucija (pogranični).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Luka Pula (robna)

1.1. Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni)

2. Carinska ispostava Plovanija (granična)

3. Carinska ispostava Buje (robna)

4. Carinska ispostava Buzet (robna)

5. Carinska ispostava Zračna luka (granična)

6. Carinska ispostava Rovinj (granično-robna)

6.1. Carinski odjeljak I Kanfanar (robni)

7. Carinska ispostava Umag (granično-robna)

7.1. Carinski odjeljak II Novigrad (granični, sezonski)
7.2. Carinski odjeljak II Marina Umag (granični, sezonski)

8. Carinska ispostava Poreč (granično-robna)

8.1. Carinski odjeljak II Zračna luka Vrsar (granični, sezonski)

9. Carinska ispostava Labin (granično-robna)

9.1. Carinski odjeljak I Bršica (granični)

9.2. Carinski odjeljak II Luka Plomin (granični)

9.3. Carinski odjeljak II Slobodna zona Štalije (robni)

10. Carinska ispostava Pazin (robna)

11. Carinska ispostava Požane (granična)

11.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Lupoglav (granični)

11.2. Carinski odjeljak II Slum (pogranični).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Jelovice (granična).

             7. CARINARNICA II RIJEKA

                  Članak 76.
U Carinarnici II Rijeka ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

       7.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

      7.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

              7.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

7.3.1. Odsjek za provjere

7.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               7.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   7.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

U Odsjeku za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
ustrojavaju se:

7.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju

7.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

7.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

       7.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu
                 komunikaciju

Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju obavlja poslove
prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; prati
protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice,
izrađuje prijedloge za poboljšanje njihova rada; sudjeluje u provedbi stručnih
aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici;
pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih
profila rizika. Izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica
Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na
području Carinarnice.

           7.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

Pododsjek za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na
regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Službom za nadzor
Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske;
provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i
drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih
roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne
pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja
poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze
po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i
alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima
s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim
psima.

       7.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage
U okviru Pododsjeka za suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi
sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba;
provode operativne akcije na teritorijalnom području Carinarnice, a u
koordinaciji sa Službom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom
području Republike Hrvatske; provode se ispitni i izvidni postupci u
predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i
trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama
i nositeljima takvih aktivnosti; provode se postupci koji prethode procesuiranju
carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i
kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Odjela za nadzor
Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj
razini, surađuje s carinarnicama u području svoga djelokruga rada; izrađuje
izvješća i analize iz djelokruga Pododsjeka.

             7.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

    7.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se sljedeći poslovi:
suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije
rada u Carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov
rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja,
utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi
rješenja iz područja radnih odnosa; zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa; obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom, planira
organizacija i provedba izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i
namještenika; izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svog djelokruga.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

7.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

7.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe.

    7.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi
zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi
matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice.
Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise,
preuzima i čuva registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire
rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

      7.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika i namještenika svih organizacijskih jedinica u
carinarnicama; prikuplja individualne potrebe i planira doškolovanje, temeljnu
izobrazbu i stručno usavršavanje; izrađuje individualne programe izobrazbe i
stručnog usavršavanja; analizira uspješnost provedbe izobrazbe na operativnoj
razini; surađuje i koordinira s Carinskim centrom za obuku i organizacijskim
jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog
usavršavanja.

             7.6. ODJEL ZA FINANCIJE

U Odjelu za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i
poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se
zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja
naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja
financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih
materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada
državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje,
organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi
ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila.

U Odjelu za financije ustrojavaju se:

7.6.1. Odsjek za obvezna davanja

7.6.2. Odsjek za računovodstvo.

            7.6.1. Odsjek za obvezna davanja

U Odsjeku za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih
obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te
kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja
carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu
odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i
obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po
zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se
rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim
uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad
carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave
potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz
Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na
kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se
otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih
sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava
po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata
osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode
se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata
osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu
obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao
instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična
očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje
odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se
mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku;
postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga.

             7.6.2. Odsjek za računovodstvo

U Odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja
izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj
primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

  7.7. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO I
           CARINSKI LABORATORIJ

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo i carinski laboratorij obavlja
poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Rijeka, Otočac i Pula.
Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja
najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati
međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te surađuje s
Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim
jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i
carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o
razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima
razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite
pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom,
faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i
vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu,
o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i
druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost.
Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe
utvrđenoj na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za
određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti
robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i Odsjeka za provjere
Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za
carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima Službe za carinsku
tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem uredu Carinske uprave.
Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu,
vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po
zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u
slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi
utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati
međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i
analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja.
Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize;
prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda
ispitivanja. Surađuje sa središnjim carinskim laboratorijem. Provodi fizikalne i
kemijske analize za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe,
razvrstavanja robe u Carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti,
otkrivanja i sprječavanja carinskih i prekršaja s naslova posebnih poreza i
drugih kažnjivih djela. Provodi fizikalne i kemijske analize komercijalne naravi.
Daje nalaze o izvršenim ispitivanjima. Surađuje s drugim ovlaštenim
laboratorijima. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i
obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina
uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

U Carinarnici II Rijeka ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Luka Rijeka (granično-robna),

2. Carinska ispostava Pasjak (granična)

2.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane (granični)

2.2. Carinski odjeljak II Vele Mune (pogranični)
3. Carinska ispostava Rupa (robno-granična)

3.1. Carinski odjeljak II Lipa (pogranični)

4. Carinska ispostava Škrljevo (robna).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Bakar (granično-robna),

2. Carinska ispostava Omišalj (granično-robna)

2.1. Carinski odjeljak I Zračna luka (granični).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Pošta (robna)

2. Carinska ispostava Brod na Kupi (granična)

2.1. Carinski odjeljak II Blaževci (pogranični)

3. Carinska ispostava Prezid (granična)

3.1. Carinski odjeljak II Zamost (pogranični)

3.2. Carinski odjeljak II Čabar (pogranični)

3.3. Carinski odjeljak II Prezid I (pogranični)

4. Carinska ispostava Mali Lošinj (granično-robna).

             8. CARINARNICA II SPLIT

                  Članak 77.
U Carinarnici II Split ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

       8.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku primjenom
propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o oslobođenju od
plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza, trošarina,
posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim
i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim porezima, te drugim
posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o naknadnoj naplati duga,
obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom postupku razvrstavanja
nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom stanju; ukidanju
jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju podataka u istoj;
davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe; povlaštenim
postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu vođenja
evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim nadzorom.
Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri puštanju robe u
slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju privremeno
uvezenih plovila i kamp-kućica te lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene
navode, provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po
žalbama ili dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

      8.2. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak surađuje sa Središnjim uredom i drugim
carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz
djelokruga Odjela. U prvom stupnju zaprima zahtjeve za pokretanje
prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i prekršajima s
naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u svezi. Izvodi
dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u prvostupanjskom
prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom oduzimanju putovnica
ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o privremenom
ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju postupaka;
jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te stavljanju
izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje dovedbene naloge.
Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani državljani i donosi rješenja
na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi ispitni i dopunski postupak s
tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja žalbe Drugostupanjskom
vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje pravomoćnost i izvršnost
rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira uništenje robe oduzete u
prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe koje su se stranke
odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri pronalasku napuštenih
prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja roba, za koje nije
propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni postupak. Izrađuje
rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe. Brine se o čuvanju i
prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila i
plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja Središnjem uredu
popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

              8.3. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

8.3.1. Odsjek za provjere

8.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               8.3.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   8.3.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

U Odsjeku za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
ustrojavaju se:

8.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju

8.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

8.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

          8.3.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i
               operativnu komunikaciju

Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju obavlja poslove
prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; prati
protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice,
izrađuje prijedloge za poboljšanje njihova rada; sudjeluje u provedbi stručnih
aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici;
pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih
profila rizika. Izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica
Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na
području Carinarnice.

           8.3.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

Pododsjek za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na
regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Službom za nadzor
Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske;
provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i
drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih
roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne
pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja
poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze
po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i
alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima
s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim
psima.

      8.3.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Pododsjeka za suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi
sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba;
provode operativne akcije na teritorijalnom području Carinarnice, a u
koordinaciji sa Službom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom
području Republike Hrvatske; provode se ispitni i izvidni postupci u
predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i
trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama
i nositeljima takvih aktivnosti; provode se postupci koji prethode procesuiranju
carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i
kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Odjela za nadzor
Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj
razini, surađuje s carinarnicama u području svoga djelokruga rada; izrađuje
izvješća i analize iz djelokruga Pododsjeka.

             8.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

    8.5. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima obavljaju se sljedeći poslovi:
suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće organizacije
rada u Carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i namještenika, njihov
rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe natječaja,
utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju prijedlozi
rješenja iz područja radnih odnosa; zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhiviraju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa; obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom, planira
organizacija i provedba izobrazbe i stručnog usavršavanja službenika i
namještenika; izvješćuje pročelnika o svim pitanjima iz svog djelokruga.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima ustrojavaju se:

8.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

8.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe.

    8.5.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Podnosi
zahtjeve za izradu službenih carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi
matične knjige i osobne očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice.
Zaprima, razvrstava, evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise,
preuzima i čuva registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire
rad nižih ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

      8.5.2. Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe

Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe obavlja upravne i druge
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika i namještenika svih organizacijskih jedinica u
carinarnicama; prikuplja individualne potrebe i planira doškolovanje, temeljnu
izobrazbu i stručno usavršavanje; izrađuje individualne programe izobrazbe i
stručnog usavršavanja; analizira uspješnost provedbe izobrazbe na operativnoj
razini; surađuje i koordinira s Carinskim centrom za obuku i organizacijskim
jedinicama drugih carinarnica koje rade na poslovima izobrazbe i stručnog
usavršavanja.

             8.6. ODJEL ZA FINANCIJE

U Odjelu za financije obavljaju se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i
poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga, knjiže se zaduženja po rješenjima, donose se rješenja za kamate, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave potraživanja, knjiže se
zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune proračuna te obavlja
naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se praćenje izvršenja
financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih
materijalno-financijskih propisa, obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada
državnim službenicima i namještenicima, vodi blagajničko poslovanje,
organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi
ekonomata, prate i analiziraju troškovi službenih vozila.

U Odjelu za financije ustrojavaju se:

8.6.1. Odsjek za obvezna davanja

8.6.2. Odsjek za računovodstvo.

            8.6.1. Odsjek za obvezna davanja

U Odsjeku za obvezna davanja vodi se evidencija svih carinskih i poreznih
obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga te
kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska zaduženja
carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom roku, postupa
se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom otplatom
carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za odgodu
odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku novčanih
sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke osobe i
obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska rješenja po
zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom stupnju, donose se
rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i potvrde o izvršenim
uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i likvidacijskih postupaka nad
carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose odgovarajuće prijave
potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni račun temeljem izvoda iz
Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata, kontrolira se stanje na
kontima i prazne se prihodi na propisane račune proračuna, povezuju se
otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati pogrešno ili više uplaćenih
sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu stranke za povrat sredstava
po okončanom upravnom postupku. Obavlja se naplata duga iz instrumenata
osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se izrađuju mjesečna izvješća. Vode
se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom postupku, naplati s instrumenata
osiguranja, stečajnim i likvidacijskim postupcima. Postupa se po zahtjevu
obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa za polaganje mjenice kao
instrumenta osiguranja carinskog duga; zaprimaju se mjenice i mjenična
očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po zahtjevu obveznika za dobivanje
odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku; daje se
mišljenje o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku;
postupa se po zahtjevu obveznika za odobravanje odgode plaćanja duga.

             8.6.2. Odsjek za računovodstvo

U Odsjeku za računovodstvo obavljaju se poslovi organiziranja i praćenja
izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o zakonitoj
primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

  8.7. ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO I
           CARINSKI LABORATORIJ

Odjel za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo i carinski laboratorij obavlja
poslove i zadatke na područjima u nadležnosti carinarnica Split, Zadar, Šibenik,
Ploče i Dubrovnik. Surađuje sa Središnjim uredom i drugim carinarnicama u
cilju pronalaženja najboljeg načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga
Odjela. Prati međunarodne i europske propise vezano uz Carinsku tarifu, te
surađuje s Carinskom upravom, drugim tijelima državne uprave i ustrojstvenim
jedinicama Carinarnice po pitanjima razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje
mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu za potrebe carinsko-upravnog i
carinsko-prekršajnog postupka, te daje upute carinskim djelatnicima o
razvrstavanju robe u Carinsku tarifu. Priprema stručne materijale po pitanjima
razvrstavanja robe u Carinsku tarifu. Daje informacije i odgovore na sve upite
pravnih i fizičkih osoba pristigle u pisanom obliku, elektroničkom poštom,
faksom ili telefonski, i to iz područja Carinske tarife, podrijetla robe i
vrijednosti. Obučava carinske djelatnike o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu,
o pitanjima podrijetla robe i carinske vrijednosti. Prati podzakonske propise i
druge dokumente WCO i Europske unije vezano za carinsku vrijednost.
Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe
utvrđenoj na temelju transakcijske vrijednosti. Utvrđuje carinsku vrijednost za
određenu robu u složenijim slučajevima, te daje mišljenja o carinskoj vrijednosti
robe po zahtjevu Odjela za carinsko-upravni postupak i Odsjeka za provjere
Carinarnice u složenijim slučajevima. Sudjeluje na tematskim sastancima za
carinsku vrijednost, tarifu i podrijetlo robe s djelatnicima Službe za carinsku
tarifu, vrijednost i podrijetlo robe u Središnjem uredu Carinske uprave.
Obučava carinske djelatnike o svim pitanjima vezanim za carinsku tarifu,
vrijednost i podrijetlo robe. Provjerava vjerodostojnost dokumentacije po
zahtjevima stranih administracija, te obavlja nadzor kod obveznika u
slučajevima provjere podrijetla. Obavlja prethodni nadzor kod izvoznika radi
utvrđivanja statusa za izdavanje odobrenja ovlaštenog izvoznika. Sustavno prati
međunarodne konvencije i pravila Europske unije o podrijetlu robe. Prati i
analizira probleme u svezi s utvrđivanjem podrijetla robe te predlaže rješenja.
Prati tehnološki razvoj i unapređenja na području instrumenata za analize;
prati razvoj na području novih materijala i tehnologija te novih metoda
ispitivanja. Surađuje sa središnjim carinskim laboratorijem. Provodi fizikalne i
kemijske analize za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe,
razvrstavanja robe u Carinsku tarifu, primjene pravila podrijetla, vrijednosti,
otkrivanja i sprječavanja carinskih i prekršaja s naslova posebnih poreza i
drugih kažnjivih djela. Provodi fizikalne i kemijske analize komercijalne naravi.
Daje nalaze o izvršenim ispitivanjima. Surađuje s drugim ovlaštenim
laboratorijima. Surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Carinarnice pri
provjerama pravnih osoba i provjerama koje obavljaju mobilne ekipe i
djelatnici za suzbijanje carinskih prijevara. Priprema stručne materijale i
obučava carinske djelatnike u pogledu poznavanja robe i postupaka njezina
uzorkovanja. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

U Carinarnici II Split ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Sjeverna luka Split (robna)

2. Carinska ispostava Luka Split (granično-robna)
2.1. Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni)

2.2. Carinski odjeljak II Komiža (sezonski)

2.3. Carinski odjeljak II Vis (sezonski)

2.4. Carinski odjeljak II Hvar (sezonski)

2.5. Carinski odjeljak II Stari Grad (sezonski)

3. Carinska ispostava Dugopolje (robna).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Zračna luka (granično-robna)

1.1. Carinski odjeljak II Brač (sezonski)

2. Carinska ispostava Kamensko (granična)

2.1. Carinski odjeljak II Aržano (granični)

2.2. Carinski odjeljak II Bili Brig (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak II Aržano Pazar (pogranični)

3. Carinska ispostava Vinjani Donji (robno-granična)

3.1. Carinska odjeljak I Vinjani Gornji (granični)

3.2. Carinski odjeljak II Dvorine (pogranični)

3.3. Carinski odjeljak II Ričice (pogranični)

3.4. Carinski odjeljak II Jovića Most (pogranični)

3.5. Carinski odjeljak II Sebišina (pogranični)

3.6. Carinski odjeljak II Slivno (pogranični)

4. Carinska ispostava Imotski (robna).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Pošta (robna).

           9. CARINARNICA III KOPRIVNICA

                  Članak 78.
U Carinarnici III Koprivnica ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

      9.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

9.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

9.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          9.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         9.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

              9.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

9.2.1. Odsjek za provjere

9.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               9.2.1. Odsjek za provjere
Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   9.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             9.3. ODJEL ZA TROŠARINE
Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   9.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

9.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

9.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    9.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        9.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo
U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Koprivnica ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. Kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:
A) Carinske ispostave II. Kategorije:

1. Carinska ispostava Koprivnica (robna)

1.1. Carinski odjeljak I Gyekenyes (granični)

2. Carinska ispostava Bjelovar (robna).

B) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Gola (granična).

            10. CARINARNICA III ŠIBENIK

               Članak 79.
U Carinarnici III Šibenik ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

      10.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

10.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

10.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          10.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         10.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

              10.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

10.2.1. Odsjek za provjere

10.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               10.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   10.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             10.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   10.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

10.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

10.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    10.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        10.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Šibenik ustrojavaju se carinske ispostave II, a u ispostavama
carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti
poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Ražine (robna)

2. Carinska ispostava Podi Šibenik (robna)

3. Carinska ispostava Luka Šibenik (granična)

3.1. Carinski odjeljak II Primošten (sezonski)

3.2. Carinski odjeljak II Žirje-Muna (sezonski)

4. Carinska ispostava Knin (robna)

5. Carinska ispostava Strmica (granična).

             11. CARINARNICA III ZADAR

                 Članak 80.
U Carinarnici III Zadar ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

      11.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

11.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

11.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          11.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         11.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

               11.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

11.2.1. Odsjek za provjere

11.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               11.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   11.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             11.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   11.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

11.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

11.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    11.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        11.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Zadar ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Gaženica (robno-granična)

2. Carinska ispostava Luka Zadar (robno-granična)

2.1. Carinski odjeljak Sali (granični-sezonski)

2.2. Carinski odjeljak Božava (granični-sezonski)

2.3. Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje (granični)
2.4. Carinski odjeljak II Lička Kaldrma (pogranični).

B) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična).

           12. CARINARNICA III DUBROVNIK

                Članak 81.
U Carinarnici III Dubrovnik ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

      12.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

12.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

12.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          12.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         12.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

              12.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

12.2.1. Odsjek za provjere

12.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               12.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   12.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             12.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   12.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

12.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

12.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    12.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        12.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Dubrovnik ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Karasovići (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Vitaljina (granični).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Luka Gruž (granično-robna)

2. Carinska ispostava Zračna luka (granično-robna)

2.1. Carinski odjeljak II Cavtat (granični-sezonski)

3. Carinska ispostava Korčula (granično-robna)

3.1. Carinski odjeljak II Vela luka (granično-robni)

3.2. Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (granični)

4. Carinska ispostava Gornji Brgat (granična).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Pošta (robna)

2. Carinska ispostava Zaton Doli (granična)

2.1. Carinski odjeljak II Imotica (pogranični)

2.2. Carinski odjeljak II Čepikuće (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak II Slano (pogranični).

             13. CARINARNICA III PLOČE

                  Članak 81.a
U Carinarnici III Ploče ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

      13.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

13.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

13.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          13.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         13.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

               13.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

13.2.1. Odsjek za provjere

13.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               13.2.1. Odsjek za provjere
Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   13.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

U Odsjeku za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
ustrojavaju se:
13.2.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju

13.2.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

13.2.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage.

       13.2.2.1. Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu
                 komunikaciju

Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju obavlja poslove
prikupljanja, obrade i analize podataka i informacija radi procjene rizika; prati
protočnost, opterećenost i učinkovitost ustrojstvenih jedinica Carinarnice,
izrađuje prijedloge za poboljšanje njihova rada; sudjeluje u provedbi stručnih
aktivnosti u svezi s primjenom sustava za upravljanje rizicima u Carinarnici;
pruža podršku ustrojstvenim jedinicama Carinarnice u prepoznavanju lokalnih
profila rizika. Izvješćuje pročelnika, rukovoditelje ustrojstvenih jedinica
Carinarnice i Službu za nadzor o stanju, događajima i poduzetim mjerama na
području Carinarnice.

           13.2.2.2. Pododsjek za mobilne jedinice

Pododsjek za mobilne jedinice provodi redovni nadzor prometa roba na
regionalnim i lokalnim razinama, a u koordinaciji sa Službom za nadzor
Carinske uprave na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske;
provodi operativne akcije na suzbijanju krijumčarenja, carinskih, trošarinskih i
drugih prijevara; obavlja poslove praćenja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih
roba; surađuje sa svim drugim tijelima državne uprave; nadgleda prometne
pravce, robne terminale i mjesta zadržavanja teretnih motornih vozila; obavlja
poslove carinskih i trošarinskih provjera te provjera vezanih uz posebne poreze
po zahtjevu nadležnih tijela; u svom radu služi se raznom tehničkom opremom i
alatima, rentgen-kamionima, posebno označenim službenim vozilima i plovilima
s ugrađenim uređajima za davanje zvučnih i svjetlosnih signala te službenim
psima.

      13.2.2.3. Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Pododsjeka za suzbijanje krijumčarenja i istrage obavljaju se poslovi
sprječavanja i otkrivanja krijumčarenja carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze u vezi s prekograničnim prometom roba;
provode operativne akcije na teritorijalnom području Carinarnice, a u
koordinaciji sa Službom za nadzor Carinske uprave i na cijelom carinskom
području Republike Hrvatske; provode se ispitni i izvidni postupci u
predmetima prijevara, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o carinskim i
trošarinskim prijevarama i prijevarama vezanima uz posebne poreze, metodama
i nositeljima takvih aktivnosti; provode se postupci koji prethode procesuiranju
carinskih i trošarinskih prekršaja, te prekršaja vezanih uz posebne poreze kao i
kaznenih djela; surađuje s ustrojstvenim jedinicama iz Odjela za nadzor
Carinarnice; surađuje s drugim nadležnim tijelima državne uprave na lokalnoj
razini, surađuje s carinarnicama u području svoga djelokruga rada; izrađuje
izvješća i analize iz djelokruga Pododsjeka.
             13.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   13.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE
U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

13.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

13.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    13.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.
        13.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.
U Carinarnici III Ploče ustrojavaju se carinske ispostave I, II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave I. kategorije:

1. Carinska ispostava Luka Ploče (granično-robna).

B) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Metković (granična)

2. Carinska ispostava Željeznički kolodvor i Luka Metković (robno-granična)

2.1. Carinski odjeljak I Gabela I (granični)

2.2. Carinski odjeljak II Gabela II (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak II Prud (granični)

2.4. Carinski odjeljak II Unka (pogranični).

C) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Klek (granična)

1.1. Carinski odjeljak II Vukov Klanac (pogranični)

2. Carinska ispostava Orah (granična)

2.1. Carinski odjeljak II Podprolog (pogranični)

3. Carinska ispostava Mali Prolog (granična).

         14. CARINARNICA III SLAVONSKI BROD

                 Članak 81.b
U Carinarnici III Slavonski Brod ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

      14.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

14.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

14.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          14.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         14.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

               14.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

14.2.1. Odsjek za provjere

14.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               14.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   14.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             14.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   14.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

14.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

14.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    14.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        14.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Slavonski Brod ustrojavaju se carinske ispostave II, a u
ispostavama carinski odjeljci I. i II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Slavonski Šamac (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Slavonski Šamac (granični)

1.2. Carinski odjeljak II Svilaj (pogranični)

1.3. Carinski odjeljak II Dubočica (pogranični)
2. Carinska ispostava Požega (robna)

3. Carinska ispostava Slavonski Brod (robna)

4. Carinska ispostava Slobodna zona Slavonski Brod (robna)

5. Carinska ispostava Slavonski Brod-most (granična)

5.1. Carinski odjeljak I Luka (robno-granični)

6. Carinska ispostava Stara Gradiška (granična)

6.1. Carinski odjeljak II Davor (pogranični)

7. Carinska ispostava Nova Gradiška (robna).

           15. CARINARNICA III VIROVITICA

                Članak 81.c
U Carinarnici III Virovitica ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

      15.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

15.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

15.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          15.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         15.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

              15.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

15.2.1. Odsjek za provjere

15.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               15.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   15.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             15.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   15.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

15.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

15.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    15.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        15.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Virovitica ustrojavaju se carinske ispostave II, a u ispostavama
carinski odjeljci I. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i složenosti
poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Virovitica (robna)

1.1. Carinski odjeljak I Slatina (robni)

2. Carinska ispostava Terezino polje (granična).

           16. CARINARNICA III KARLOVAC

               Članak 81.d
U Carinarnici III Karlovac ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene
jedinice:

      16.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.
U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

16.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

16.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          16.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         16.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

               16.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

16.2.1. Odsjek za provjere

16.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               16.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   16.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage

U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             16.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   16.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

16.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

16.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    16.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        16.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Karlovac ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci II. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije

1. Carinska ispostava Karlovac (robna)

1.1. Carinski odjeljak II Pribanjci (granični)

2. Carinska ispostava Maljevac (granična)

2.1. Carinski odjeljak II Gejkovac (pogranični)

2.2. Carinski odjeljak II Pašin Potok (pogranični)

2.3. Carinski odjeljak II Bogovolja (pogranični)

2.4. Carinski odjeljak II Kordunski Ljeskovac (pogranični).
B) Carinske ispostave III. kategorije

1. Carinska ispostava Jurovski Brod (granična)

1.1. Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični)

1.2. Carinski odjeljak II Obrež (pogranični)

1.3. Carinski odjeljak II Pravutina (pogranični)

1.4. Carinski odjeljak II Prilišće (pogranični)

1.5. Carinski odjeljak II Brezovica (pogranični)

1.6. Carinski odjeljak II Kašt (pogranični).

            17. CARINARNICA III OTOČAC

                 Članak 81.e
U Carinarnici III Otočac ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

      17.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
            -PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak surađuje sa
Središnjim uredom i drugim carinarnicama u cilju pronalaženja najboljeg
načina i jedinstvenog postupanja iz djelokruga Odjela. Prati sve propise koji se
primjenjuju u carinsko-upravnom i prekršajnom postupku te daje upute i
tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim izvršiteljima. Inicira
prijedloge za izmjenu propisa i izrađuje upute vezano za nejasnoće u primjeni
propisa iz djelokruga Odjela. Prima u rad predmete prvostupanjskog carinsko-
upravnog postupka i rješava ih. Zaprima zahtjeve za pokretanje prekršajnih
postupaka po carinskim prekršajima i prekršajima po posebnim porezima te
provodi prvostupanjski prekršajni postupak i donosi rješenja. Izrađuje izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak ustrojavaju se:

17.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

17.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak.

          17.1.1. Odsjek za carinsko-upravni postupak

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku, kojima se rješava o
oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine,
poreza, trošarina, posebnih poreza, kamata i drugih davanja koja se naplaćuju
sukladno carinskim i trošarinskim propisima kao i propisima o posebnim
porezima, te drugim posebnim propisima. Donosi prvostupanjska rješenja o
naknadnoj naplati duga, obnovi postupka carinjenja; pojednostavnjenom
postupku razvrstavanja nesastavljenih proizvoda i proizvoda u rastavljenom
stanju; ukidanju jedinstvene carinske deklaracije i konačnom utvrđivanju
podataka u istoj; davanju i ukidanju odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe;
povlaštenim postupcima i produženju rokova u svezi s otkupom robe i načinu
vođenja evidencija u slobodnim zonama, te o uništenju robe pod carinskim
nadzorom. Donosi odobrenja za pojednostavnjene postupke u izvozu i pri
puštanju robe u slobodan promet te za otvaranje carinskih skladišta; o smještaju
privremeno uvezenog lovačkog i sportskog oružja. Razmatra žalbene navode,
provodi ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili
dostavlja žalbe sa spisima na drugostupanjsko odlučivanje. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost upravnih predmeta. Sudjeluje u poslovima naknadnih
provjera. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

         17.1.2. Odsjek za carinsko-prekršajni postupak

Odsjek za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju zaprima zahtjeve za
pokretanje prekršajnih postupaka, vodi postupak o carinskim prekršajima i
prekršajima s naslova posebnih poreza i trošarina, te donosi rješenja s tim u
svezi. Izvodi dokazni postupak i izvještava Vijeće za prekršaje u
prvostupanjskom prekršajnom postupku. Donosi rješenja o privremenom
oduzimanju putovnica ili drugih osobnih dokumenata i predmeta prekršaja te o
privremenom ograničenju ili zabrani djelatnosti; o spajanju ili razdvajanju
postupaka; jamčevini; ustupu, obustavi i odbačaju, obročnoj otplati kazni, te
stavljanju izvan snage prekršajnih naloga. Donosi prekršajne i izrađuje
dovedbene naloge. Izlazi na granične prijelaze kad su okrivljenici strani
državljani i donosi rješenja na licu mjesta. Razmatra žalbene navode, provodi
ispitni i dopunski postupak s tim u svezi, donosi rješenja po žalbama ili dostavlja
žalbe Drugostupanjskom vijeću ili Visokom prekršajnom sudu. Utvrđuje
pravomoćnost i izvršnost rješenja. Preuzima, čuva, prodaje i organizira
uništenje robe oduzete u prekršajnom i upravnom postupku, kao i carinske robe
koje su se stranke odrekle. Provodi radnje za pronalaženje vlasnika pri
pronalasku napuštenih prijevoznih sredstava. Poziva stranke radi stavljanja
roba, za koje nije propisana mjera oduzimanja, u odgovarajući dopušteni
postupak. Izrađuje rješenja o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe.
Brine se o čuvanju i prodaji robe te o nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje
motornih vozila i plovila od strane Hrvatskog autokluba. Izrađuje i dostavlja
Središnjem uredu popis robe pogodne za ustupanje bez naknade. Izrađuje
izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

              17.2. ODJEL ZA NADZOR

U okviru Odjela za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i
inspekcijskog nadzora kod carinskih i trošarinskih obveznika, obveznika
posebnih poreza i drugih davanja na području mjesne nadležnosti Carinarice,
pripreme i izrade operativnih planova za provedbu poslova iz djelokruga Odjela,
podnošenje optužnih prijedloga i kaznenih prijava nadležnim tijelima;
prikupljanje podataka i informacija, obrade i analize prikupljenih podataka,
razmjene informacija o tijekovima krijumčarenja i prijevara, metodama i
nositeljima takvih aktivnosti, predlaganja profila za unos u sustav upravljanja
rizicima; otkrivanja i istrage prekršajnih i kaznenih djela iz područja carinskih i
trošarinskih prijevara; sprječavanja krijumčarenja svih vrsta roba, opojnih
droga i prekursora, ugroženih vrsta biljaka i životinja te kulturne baštine,
kontrole izvoza robe dvojne namjene, suzbijanja širenja oružja za masovno
uništavanje i suzbijanja ostalih oblika carinskih i trošarinskih prijevara te
prijevara vezanih uz posebne poreze; provođenja operativnih akcija na
suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih jedinica; aktivnog praćenja kretanja
sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba; izrade izvješća o rezultatima rada,
događajima, poduzetim mjerama i obavljenim nadzorima; obavljaju se i drugi
poslovi iz djelokruga Odjela.

U Odjelu za nadzor ustrojavaju se:

17.2.1. Odsjek za provjere

17.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage.

               17.2.1. Odsjek za provjere

Odsjek za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora, te na
temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih,
trošarinskih i drugih davanja, a što podrazumijeva nadzor poslovnih knjiga,
financijskih izvještaja, poslovne dokumentacije i robe ako je dostupna. Analizira
i obrađuje podatke iz informacijskog sustava Carinske uprave i drugih izvora
radi određivanja subjekata provjera. Na osnovi rezultata provjera sastavlja
nalaze, podnosi optužne prijedloge ili kaznene prijave nadležnom tijelu i
obavještava porezno tijelo o činjenicama značajnima za oporezivanje poreznog
obveznika. Surađuje s nadležnim tijelima državne uprave na području
nadležnosti rada i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz područja
djelokruga Odsjeka. Prati i analizira sve propise koji se primjenjuju u postupku
carinskog nadzora, nadzora trošarina i posebnih poreza, carinjenja robe,
carinsko-upravnog i prekršajnog postupka, financijsko-materijalnog poslovanja,
te daje upute i tumačenja za njihovu pravilnu primjenu neposrednim
izvršiteljima. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od
plaćanja carine, trošarina, posebnih poreza i drugih pristojbi, te obavlja
provjeru provođenja postupaka s gospodarskim učinkom. Sudjeluje u
postupcima utvrđivanja carinske vrijednosti i svrstavanja robe po Carinskoj
tarifi i podrijetlu robe radi ujednačavanja prakse. Obavlja naknadne provjere
kod obveznika trošarina i posebnih poreza kao i kontrolu ocjene o ispunjavanju
uvjeta za odobravanje pojednostavnjenih postupaka deklariranja, te kontrolu
provedbe pojednostavnjenih postupaka deklariranja. Podnosi mjesečna izvješća
o radu Središnjem uredu i provodi provjere u okviru međunarodne suradnje po
carinskim, trošarinskim i poreznim pitanjima, sukladno međunarodnim
ugovorima o slobodnoj trgovini (provjere računa izvezene robe, provjere
podrijetla robe). Rezultate naknadnih provjera unosi u sustav za upravljanje
rizicima.

   17.2.2. Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
U okviru Odsjeka za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage
obavljaju se poslovi prikupljanja informacija i podataka koji se odnose na
suzbijanje prijevara te njihova prosljeđivanja Odjelu za nadzor u Carinarnici i
njegovim Odsjecima; poslovi obrade i analize prikupljenih podataka; poslovi
izrade prijedloga lokalnih profila rizika za sustav upravljanja rizicima radi
ciljanog otkrivanja prijevara i selektivnog carinjenja pošiljaka; provode se
preventivne mjere za suzbijanje krijumčarenja svih vrsta roba, zaštićenih biljnih
i životinjskih vrsta, opojnih droga i prekusora, oružja, eksploziva, radioaktivnih
materijala i drugih opasnih tvari; provode se mjere carinskog i trošarinskog
nadzora te nadzora vezanog uz posebne poreze kao i provjera u okviru ciljanih
operativnih akcija putem mobilnih jedinica u cilju suzbijanja prijevara na
području Carinarnice, samostalno ili u koordinaciji s tijelima državne uprave; u
svom radu se koriste rentgen-uređajima i ostalim materijalno-tehničkim
sredstvima; provode ispitne i izvidne postupke u predmetima prijevara; provode
mjere izvanrednih provjera putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s
aspekta prijevara i prikupljanja dokaza za njihovo procesuiranje; izrađuju
izvješća i analize iz djelokruga Odsjeka.

             17.3. ODJEL ZA TROŠARINE

Odjel za trošarine surađuje sa Središnjim uredom Carinske uprave, nadležnim
tijelima državne uprave i drugim carinarnicama u izvršavanju zadataka iz
djelokruga Odjela. Daje upute i tumačenja za pravilnu primjenu propisa koja se
odnose na trošarine i posebne poreze. Daje stručnu pomoć poreznim
obveznicima te izrađuje mišljenja po upitima poreznih obveznika vezano za
trošarine i posebne poreze. Nadzire primjenu i provedbu propisa vezanih za
trošarine i posebne poreze. Prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti
obveznika trošarine i posebnih poreza. Vodi porezne evidencije, obavlja
zaduživanje i razduživanje trošarinskih obveza ili obveza posebnog poreza i
prati njihovu naplatu. Vodi evidencije o zaduženim i naplaćenim obvezama
poreznih obveznika te vodi i ažurira registre poreznih obveznika. Zaprima
izvješća i dnevne obračune trošarine. Utvrđuje pravodobnost, zakonitost i
pravilnost podnesenih izvješća i dnevnih obračuna trošarine. Priprema,
prikuplja, analizira i obrađuje podatke iz evidencija obveznika trošarina i
posebnih poreza, te prati stanje zaliha trošarinskih roba. Prati naplatu trošarine
i posebnih poreza na razini Carinarnice u odnosu na planirane iznose. Obavlja
poslove vezane za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te
fakturira troškove tiskanja markica naručitelju. Vodi evidenciju o uplatama
vrijednosti tiskanja markica. Kontrolira izvješća o utrošenim, oštećenim,
uništenim i neiskorištenim markicama. Kontrolira obilježavanje alkohola, kave i
duhanskih proizvoda markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i
markicama drugih država. Vodi poslove u vezi s pomoćnim trezorom za cigarete.
Obavlja poslove u vezi s kontrolom i označavanjem mjerila protoka i vage.
Kontrolira evidencije o kupcima roba koje podliježu naplati trošarine i posebnih
poreza te prijavljena posebna skladišta. Zaprima podnesene prijave i provjerava
evidencije o kupcima. Inicira po službenoj dužnosti naplatu i povrat trošarina i
posebnih poreza. Provjerava osnovanost zahtjeva za povratom posebnog poreza
i trošarina za robe na koje su u domaćem prometu plaćeni posebni porez i
trošarina. Pokreće prekršajni i kazneni postupak. Prati i pokreće naplatu s
bankovnih garancija i drugih instrumenata osiguranja plaćanja trošarine za
nepravodobno podmirenje trošarine. Inicira postupak prisilne naplate trošarina
i posebnih poreza. Utvrđuje činjenice bitne za izdavanje odobrenja ovlaštenom
držatelju trošarinskog skladišta, trošarinskom skladištu, oslobođenom korisniku,
registriranom primatelju. Donosi odobrenja za ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta i odobrenja za otvaranje trošarinskog skladišta; donosi odobrenja
oslobođenom korisniku trošarinskih proizvoda i odobrenja registriranom
primatelju. Prati porezno dopuštene gubitke kod poreznih obveznika i utvrđuje
činjenice bitne za izdavanje rješenja o naplati ili oslobođenju od plaćanja
trošarine. Unosi odobrenja i provodi promjene podataka u informacijskom
sustavu. Sudjeluje u pripremi plana provjere te predlaže mjere i oblik provjera
glede trošarina i posebnih poreza. Koordinira poslove koji se odnose na
djelovanje informacijskog sustava i njegovo korištenje. Izdaje isprave o
činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje izvješća i informacije iz
djelokruga Odjela.

   17.4. ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
              FINANCIJE

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije obavljaju se sljedeći
poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza postojeće
organizacije rada u carinarnici, praćenje statusnih prava službenika i
namještenika, njihov rad i napredovanje u službi, obavljaju se poslovi provedbe
natječaja, utvrđivanja prava i odgovornosti službenika i namještenika, izrađuju
prijedlozi rješenja iz područja radnih odnosa, zaprima se, razvrstava, evidentira,
urudžbira i dostavlja pošta, arhivirju se spisi, preuzima i čuva registraturna
građa, obavljaju se poslovi zaštite na radu, upravlja voznim parkom; obavljaju
se poslovi vođenja evidencije svih carinskih i poreznih obveznika, provode
postupci prisilne naplate carinskog i poreznog duga, knjiže se zaduženja po
rješenjima, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom, odnosno
obročnom otplatom carinskog i poreznog duga, donose se rješenja u ovršnom
postupku novčanih sredstava za pravne osobe, prema objavama o otvaranju
stečajnih i likvidacijskih postupaka podnose se odgovarajuće prijave
potraživanja, knjiže se zaduženja i uplate, prazne prihodi na propisane račune
proračuna te obavlja naplata duga iz instrumenata osiguranja, organizira se
praćenje izvršenja financijskih i računovodstvenih poslova sukladno zakonu,
vodi se briga o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa,
obavljaju se poslovi obračuna plaća i naknada državnim službenicima i
namještenicima, vodi blagajničko poslovanje, organizira godišnji popis imovine,
obveza i potraživanja, obavljaju se poslovi ekonomata.

U Odjelu za upravljanje ljudskim potencijalima i financije ustrojavaju se:

17.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

17.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo.

    17.4.1. Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju

U Odsjeku za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju obavljaju se
sljedeći poslovi: suradnja sa Središnjim uredom Carinske uprave, analiza
postojeće organizacije rada u Carinarnici, izrada akata s naslova korištenja
prava službenika i namještenika iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i
namještenike i njihova dostava Središnjem uredu, te kontrola njihova korištenja.
Izrađuje prijedloge rješenja za raspored, premještaje, privremena upućivanja,
napredovanja, prestanak državne službe, te rješenja za korištenje godišnjih
odmora i plaćenih dopusta djelatnika Carinarnice. Očituje se po prigovorima
službenika i namještenika na rješenja i tužbe. Provodi postupak prijma u
redovnom i izvanrednom postupku, te podnosi prijedloge za prijam u državnu
službu Središnjem uredu. Pruža stručnu pomoć pročelniku Carinarnice u svezi s
pokretanjem i vođenjem postupaka zbog težih i lakših povreda službene
dužnosti. Priprema dokumentaciju vezanu za izradu prijedloga ocjena. Obavlja
stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i provedbu izobrazbe i
stručnog usavršavanja službenika. Podnosi zahtjeve za izradu službenih
carinskih isprava, te o njima vodi evidenciju. Vodi matične knjige i osobne
očevidnike o službenicima i namještenicima Carinarnice. Zaprima, razvrstava,
evidentira, urudžbira i dostavlja poštu, arhivira spise, preuzima i čuva
registaturnu građu; obavlja poslove zaštite na radu. Nadzire rad nižih
ustrojstvenih jedinica i pruža stručnu pomoć.

        17.4.2. Odsjek za obvezna davanja i računovodstvo

U Odsjeku za obvezna davanja i računovodstvo vodi se evidencija svih carinskih
i poreznih obveznika, provode postupci prisilne naplate carinskog i poreznog
duga te kamata; knjiže se zaduženja po rješenjima, prate se financijska
zaduženja carinskih i poreznih obveznika i podmirenje obveza u zakonskom
roku, postupa se povodom zahtjeva obveznika za odgodom odnosno obročnom
otplatom carinskog i poreznog duga, prati se izvršenje obveza po rješenjima za
odgodu odnosno obročnu otplatu, donose se rješenja u ovršnom postupku
novčanih sredstava za pravne osobe i obavljaju poslovi prisilne naplate za fizičke
osobe i obrtnike te se u suradnji s nadležnim odjelom donose prvostupanjska
rješenja po zahtjevima za odgodu ovrhe; rješava se po žalbama u prvom
stupnju, donose se rješenja za kamate. Izdaju se potvrde o stanju zaduženja i
potvrde o izvršenim uplatama. Prate se objave o otvaranju stečajnih i
likvidacijskih postupaka nad carinskim i poreznim dužnicima, te se podnose
odgovarajuće prijave potraživanja. Knjiže se zaduženja i uplate na evidentni
račun temeljem izvoda iz Financijske agencije, sastavljaju se temeljnice uplata,
kontrolira se stanje na kontima i prazne se prihodi na propisane račune
proračuna, povezuju se otvorene uplate, provode se diobe uplata, povrati
pogrešno ili više uplaćenih sredstava, storna zaduženja. Rješava se po zahtjevu
stranke za povrat sredstava po okončanom upravnom postupku. Obavlja se
naplata duga iz instrumenata osiguranja. Prate se rokovi zastare, o čemu se
izrađuju mjesečna izvješća. Vode se evidencije o prisilnoj naplati, ovršnom
postupku, naplati s instrumenata osiguranja, stečajnim i likvidacijskim
postupcima. Postupa se po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog
statusa za polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga;
zaprimaju se mjenice i mjenična očitovanja u Kontrolnik mjenica; postupa se po
zahtjevu obveznika za dobivanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u
provoznom postupku; daje se mišljenje o visini referentnog iznosa i visini
jamstva u provoznom postupku; postupa se po zahtjevu obveznika za
odobravanje odgode plaćanja duga. Obavljaju se poslovi organiziranja i
praćenja izvršenja svih financijskih poslova sukladno zakonu, vodi se briga o
zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, zaprimaju se računi
dobavljača, ovjerava se ispravnost računa nakon obavljene kontrole i njihova
dostava u Središnji ured na plaćanje; obavljaju se poslovi obračuna plaća i
naknada državnim službenicima i namještenicima, postupa se po ugovorima o
djelu; podnose se zahtjevi za osiguranje gotovine za blagajničko poslovanje,
poslovi podizanja gotovine u Financijskoj agenciji sukladno otpuštenim
sredstvima, vodi se blagajničko poslovanje, izdaju se i pripremaju nalozi za
službena putovanja i obračunavaju putni troškovi; organizira se godišnji popis
imovine, obveza i potraživanja; obavljaju se poslovi ekonomata – zaprimanje i
raspodjela sredstava potrebnih za rad Carinarnice; izrađuju se narudžbenice;
obavljaju se poslovi i evidencije vezano za pečate s državnim grbom i štambilje
kao i distribucija istih korisnicima; obavljaju se poslovi i evidencije vezano za
carinska kliješta, traže se suglasnosti za nabavu roba i usluga; izrađuje se
prijedlog za rashod osnovnih sredstava i sitnog inventara; obavljaju se poslovi
koji se odnose na korištenje i održavanje opreme na objektima; prate se i
analiziraju troškovi službenih vozila.

U Carinarnici III Otočac ustrojavaju se carinske ispostave II i III, a u
ispostavama carinski odjeljci I. kategorije, koji se razlikuju ovisno o opsegu i
složenosti poslova, i to kako slijedi:

A) Carinske ispostave II. kategorije:

1. Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo (granična)

1.1. Carinski odjeljak I Užljebić (granični)

1.2.Carinski odjeljak II Donji Vaganac (pogranični-sezonski)

2. Carinska ispostava Gospić (robna)

3. Carinska ispostava Otočac (robna).

B) Carinske ispostave III. kategorije:

1. Carinska ispostava Senj (robno-granična).


          UPRAVLJANJE CARINSKOM UPRAVOM

                   Članak 82.
Carinskom upravom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg ureda
Carinske uprave.
Pomoćnik ravnatelja upravlja radom službe u Središnjem uredu.
Pomoćnik ravnatelja odgovoran je ravnatelju Carinske uprave za rad službe kojom
upravlja, te za svoj rad. Pomoćnik ravnatelja odgovoran je za zakonito, stručno i
pravodobno obavljanje poslova u odjelima u carinarnicama iz područja djelokruga
službe, te za ukupno stanje na području djelokruga službe.
Radom odjela u Središnjem uredu upravlja načelnik odjela, radom odsjeka upravlja
voditelj odsjeka, a radom pododsjeka voditelj pododsjeka.
Načelnik odjela u Središnjem uredu odgovoran je za rad odjela neposredno ravnatelju
i pomoćniku ravnatelja.
Radom carinarnice upravlja pročelnik, koji je za rad carinarnice odgovoran ravnatelju.
Pročelnik carinarnice odgovoran je i pomoćnicima ravnatelja za zakonito i
pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice.
Pomoćnik pročelnika carinarnice odgovoran je ravnatelju i pročelniku carinarnice za
zakonito, stručno i pravodobno obavljanje poslova iz djelokruga carinarnice.
Radom odjela u carinarnici upravlja načelnik odjela, a radom odsjeka upravlja voditelj
odsjeka. Načelnik odjela u carinarnici za rad je odjela odgovoran ravnatelju i
pročelniku carinarnice, a voditelj odsjeka za rad je odsjeka odgovoran pročelniku
carinarnice i načelniku odjela.
Radom carinske ispostave upravlja predstojnik carinske ispostave, a radom carinskog
odjeljka upravlja voditelj carinskog odjeljka.
Predstojnik carinske ispostave je za rad ispostave odgovoran ravnatelju i pročelniku
carinarnice, a voditelj carinskog odjeljka je za rad odjeljka odgovoran pročelniku
carinarnice i predstojniku ispostave.

               FINANCIJSKA POLICIJA

                   Članak 83.
Financijska policija upravna je organizacija u sastavu Ministarstva koja obavlja
poslove financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i provodobnosti obračuna,
prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonom.

                   Članak 84.
Financijska policija poslove iz svoga djelokruga obavlja u Središnjem uredu
Financijske policije u Zagrebu i u postajama Financijske policije.

                 SREDIŠNJI URED

                   Članak 85.
Središnji ured Financijske policije obavlja poslove financijskog nadzora u provedbi
posebno složenog nadzora; utvrđivanja manje obračunanih ili uplaćenih proračunskih
obveza; sustavnog praćenja pravilnosti primjene propisa; organiziranja, usklađivanja,
usmjeravanja i nadziranja rada postaja Financijske policije; pružanja stručne pomoći
radi jedinstvenog postupanja u provođenju financijskog nadzora; predlaganja
donošenja i izrade nacrta naputaka u primjeni financijskih propisa; osiguravanja
međunarodne pravne pomoći i suradnje s međunarodnim organizacijama i strukovnim
udruženjima; obavlja i druge poslove potrebne za provedbu članka 5. Zakona o
financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 177/04).

U Središnjem uredu Financijske policije ustrojavaju se:

1. Odjel za posebne poreze

2. Odjel za koncesije i druge proračunske prihode

3. Odjel za opće poslove i unutarnji nadzor
3.1. Odsjek za opće poslove

3.2. Odsjek za unutarnji nadzor.

1. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze obavlja poslove organiziranja, usklađivanja,
usmjeravanja i nadziranja rada postaja Financijske policije u svezi s provedbom
financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i
uplata posebnih poreza i drugih proračunskih prihoda, obavlja poslove
financijskog nadzora u provedbi posebno složenog nadzora, procesuira kaznena
djela i prekršaje, predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i uputa za
obavljanje nadzora, organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o
nadzoru, prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i
izmjene, pruža stručnu pomoć radi jedinstvenog postupanja u provođenju
financijskog nadzora, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ravnatelja i
ravnatelja.

2. Odjel za koncesije i druge proračunske prihode

Odjel za koncesije i druge proračunske prihode obavlja poslove organiziranja,
usklađivanja, usmjeravanja i nadziranja rada postaja Financijske policije u
svezi s provedbom financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti
obračuna, prijava i uplata koncesija te drugih proračunskih prihoda, obavlja
poslove financijskog nadzora u provedbi posebno složenog nadzora, procesuira
kaznena djela i prekršaje, predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih
uputa za obavljanje nadzora, organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o
nadzoru, prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i
izmjene, pruža stručnu pomoć radi jedinstvenog postupanja u provođenju
financijskog nadzora, obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ravnatelja i
ravnatelja.

3. Odjel za opće poslove i unutarnji nadzor

Odjel za opće poslove i unutarnji nadzor organizira i prati materijalnu
opremljenost Središnjeg ureda i postaja Financijske policije. Organizira izradu
ugovora o obavljanju poslova, te prati njihovo izvršenje. Sa stručnim sužbama
Porezne uprave sudjeluje u pripremi javnih nadmetanja sukladno zakonu.
Sudjeluje u izradi analiza trošenja sredstava. Sudjeluje u postupku davanja
primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i podzakonskih akata. Kao podrška
stručnim službama Porezne uprave sudjeluje u postupku natječaja za prijam
službenika u državnu službu, sudjeluje u pripremi rješenja o prijmu, rasporedu
na radna mjesta, prestanku državne službe i premještaju, sudjeluje u izradi
rješenja kojima se utvrđuju prava i obveze službenicima i namještenicima po
Kolektivnom ugovoru i Zakonu o radu. Sudjeluje u utvrđivanju činjenica i
pripremi podataka za pokretanje postupaka zbog teške povrede službene
dužnosti. Izrađuje analize i izvješća o stanju kadrova. Sa stručnim službama
Porezne uprave sudjeluje u davanju savjeta vezano za primjenu postupaka
upravljanja i razvoja kadrova te primjenu programa stručnog osposobljavanja i
usavršavanja službenika. Obavlja poslove unutarnjeg nadzora zakonitosti i rada
ustrojstvenih jedinica Financijske policije. Koordinira i provodi inspekcijski
nadzor po pojedinim predmetima po pravu nadzora, koordinira poslovima
provođenja unutarnjeg nadzora pravilnog, pravodobnog i zakonitog rada
postaja Financijske policije te pisano izvješćuje čelnika o rezultatima obavljenih
kontrola. Surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga
djelokruga. Obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ravnatelja i
ravnatelja.

              3.1. Odsjek za opće poslove

Odsjek za opće poslove obavlja poslove iz djelokruga Odjela za opće poslove i
unutarnji nadzor na način da organizira i prati materijalnu opremljenost
ustrojstvenih jedinica. Organizira izradu ugovora o obavljanju poslova, te prati
njihovo izvršenje. Sa stručnim sužbama Porezne uprave sudjeluje u pripremi
javnih nadmetanja sukladno zakonu. Sudjeluje u izradi analiza trošenja
sredstava. Sudjeluje u postupku davanja primjedaba i prijedloga na nacrte
zakona i podzakonskih akata. Kao podrška stručnim službama Porezne uprave
sudjeluje u postupku natječaja za prijam službenika u državnu službu, sudjeluje
u pripremi rješenja o prijmu, rasporedu na radna mjesta, prestanku državne
službe i premještaju, sudjeluje u izradi rješenja kojima se utvrđuju prava i
obveze službenicima i namještenicima po Kolektivnom ugovoru i Zakonu o radu.
Sudjeluje u utvrđivanju činjenica i pripremi podataka za pokretanje postupka
zbog teške povrede službene dužnosti. Sudjeluje u postupku natječaja za prijam
u državnu službu službenika i namještenika. Izrađuje analize i izvješća o stanju
kadrova. Sa stručnim službama Porezne uprave sudjeluje u davanju savjeta
vezano za primjenu postupaka upravljanja i razvoja kadrova te primjenu
programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika. Obavlja i druge
poslove po nalogu načelnika Odjela, pomoćnika ravnatelja i ravnatelja.

             3.2. Odsjek za unutarnji nadzor

Odsjek za unutarnji nadzor obavlja poslove iz djelokruga Odjela za opće poslove
i unutarnjeg nadzora, i to poslove unutarnjeg nadzora zakonitosti i rada
ustrojstvenih jedinica. Provodi inspekcijski nadzor po pojedinim predmetima po
pravu nadzora, koordinira poslovima provođenja unutarnjeg nadzora pravilnog,
pravodobnog i zakonitog rada ustrojstvenih jedinica te pisano izvješćuje čelnika
o rezultatima obavljenih kontrola. Surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti
iz područja svoga djelokruga rada. Obavlja i druge poslove po nalogu
ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i načelnika odjela.

            POSTAJE FINANCIJSKE POLICIJE

                   Članak 86.
Postaje Financijske policije obavljaju poslove financijskog nadzora zakonitosti
utvrđivanja, obračunavanja i uplate proračunskih prihoda; utvrđivanja manje
obračunanih ili uplaćenih proračunskih obveza; nadzora proizvodnje i prometa
proizvoda koji se oporezuju po posebnim propisima; nadzora zakonitosti te pravilnosti
obračuna i uplate doprinosa za obvezno osiguranje; podnošenja zahtjeva za pokretanje
prekršajnih postupaka i kaznenih prijava te druge poslove potrebne za provedbu
članka 5. Zakona o financijskoj policiji (»Narodne novine«, br. 177/04).
Ustrojava se pet postaja Financijske policije:
1. Postaja Zagreb za područje Zagrebačke županije i Grad Zagreb, Krapinsko-
zagorske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Međimurske
županije, sa sjedištem u Zagrebu
2. Postaja Split za područje Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko--neretvanske
županije, sa sjedištem u Splitu
3. Postaja Rijeka za područje Primorsko-goranske, Istarske i Karlovačke županije, sa
sjedištem u Rijeci
4. Postaja Osijek za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-
slavonske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Bjelovarsko-bilogorske
županije, sa sjedištem u Osijeku
5. Postaja Zadar za područje Zadarske, Ličko-senjske i Šibensko--kninske županije, sa
sjedištem u Zadru.
U Postaji Zagreb ustrojavaju se:

1.Odjel za posebni porez na naftne derivate

2. Odjel za posebni porez na duhanske proizvode

3. Odjel za ostale posebne poreze

4. Odjel za koncesije i druge proračunske prihode.

1. Odjel za posebni porez na naftne derivate

Odjel za posebni porez na naftne derivate organizira i provodi financijski nadzor
zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata posebnog
poreza te ostalih proračunskih prihoda u proizvodnji i prometu naftnih derivata,
procesuira kaznena djela i prekršaje, predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora
i potrebnih uputa za obavljanje nadzora, predlaže i sudjeluje u izradi analiza i
evidencija o nadzoru, prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo
donošenje i izmjene, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika postaje.

2. Odjel za posebni porez na duhanske proizvode

Odjel za posebni porez na duhanske prizvode organizira i provodi financijski
nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata
posebnog poreza te ostalih proračunskih prihoda u proizvodnji i prometu
duhanskih proizvoda, procesuira kaznena djela i prekršaje, predlaže i sudjeluje
u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora, predlaže i
sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru, prati primjenu propisa te daje
prijedloge za njihovo donošenje i izmjene, obavlja i druge poslove po nalogu
načelnika postaje.

3. Odjel za ostale posebne poreze

Odjel za ostale posebne poreze organizira i provodi financijski nadzor
zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata posebnog
poreza te ostalih proračunskih prihoda u proizvodnji i prometu piva, alkohola,
kave, bezalkoholnih pića i drugih posebnih poreza, procesuira kaznena djela i
prekršaje, predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za
obavljanje nadzora, predlaže i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru,
prati primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene, obavlja
i druge poslove po nalogu načelnika postaje.

4. Odjel za koncesije i druge proračunske prihode

Odjel za koncesije i druge proračunske prihode organizira i provodi financijski
nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata
koncesija te ostalih proračunskih prihoda, procesuira kaznena djela i prekršaje,
predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i posebnih uputa za obavljanje
nadzora, organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru, prati
primjenu propisa te daje prijedloge za njihovo donošenje i izmjene, obavlja i
druge poslove po nalogu načelnika postaje.
U postajama Split, Rijeka, Osijek i Zadar ustrojavaju se:

1. Odjel za posebne poreze

2. Odjel za koncesije i druge proračunske prihode.

1. Odjel za posebne poreze

Odjel za posebne poreze organizira i provodi financijski nadzor zakonitosti,
pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata posebnih poreza te ostalih
proračunskih prihoda, procesuira kaznena djela i prekršaje, predlaže i sudjeluje
u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje nadzora, predlaže i
sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru, prati primjenu propisa te daje
prijedloge za njihovo donošenje i izmjene, obavlja i druge poslove po nalogu
načelnika postaje.

2. Odjel za koncesije i druge proračunske prihode

Odjel za koncesije i druge proračunske prihode organizira i provodi financijski
nadzor zakonitosti, pravilnosti i pravodobnosti obračuna, prijava i uplata
koncesija te ostalih proračunskih prihoda, procesuira kaznena djela i prekršaje,
predlaže i sudjeluje u izradi plana nadzora i potrebnih uputa za obavljanje
nadzora, organizira i sudjeluje u izradi analiza i evidencija o nadzoru, prati
primjenu propisa te daje prijedloge za donošenje i izmjene, obavlja i druge
poslove po nalogu načelnika postaje.

         UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM POLICIJOM

                    Članak 87.
Financijskom policijom upravlja ravnatelj, koji ujedno upravlja i radom Središnjeg
ureda, a u radu mu pomažu pomoćnici ravnatelja.
Postajama Financijske policije upravljaju načelnici postaja.
Stručni uvjeti za raspored na položaj pomoćnika ravnatelja i načelnika postaje su kao
za višeg inspektora.
Odjelima u Središnjem uredu i postajama Financijske policije upravljaju načelnici
odjela, a odsjecima voditelji odsjeka.
            FINANCIJSKI INSPEKTORAT

                   Članak 88.
Financijski inspektorat je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija
koja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:
1. nadzor obveznika u pogledu provedbe mjera, radnji i postupaka za
sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, poštivanja uvjeta i načina
obavljanja prekograničnog poslovanja kao i poslovanja sa stranim sredstvima
plaćanja u zemlji, odvijanja platnih transakcija i drugih poslova platnog
prometa i prijenosa novca,
2. vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnju za prekršaje iz područja svoje
nadležnosti,
3. planiranje, organiziranje i provođenje inspekcijskog nadzora samostalno te u
suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i Državnim odvjetništvom radi
otkrivanja kažnjivih djela i prikupljanja dokaza na području pranja novca i
financiranja terorizma, na području prekograničnog poslovanja i poslovanja sa
stranim sredstvima plaćanja, te na području pružanja usluga platnog prometa i
prijenosa novca,
4. pružanje pomoći u provođenju financijske istrage na zahtjev suda i državnog
odvjetnika, posebno u predmetima u kojima je potrebno pribaviti podatke o
novčanim transakcijama i poslovnoj dokumentaciji okrivljenika te o nadziranju
kretanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom,
5. provođenje postupka prisilne naplate novčane kazne i troškova postupka u
prekršajnim postupcima koje vodi sukladno Zakonu o Financijskom
inspektoratu Republike Hrvatske,
6. suradnju s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor
financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima te mjere za unaprjeđenje suradnje,
7. suradnju s nadležnim tijelima drugih država i međunarodnih organizacija u
skladu s međunarodnim ugovorima,
8. sudjelovanje u pružanju međunarodne pravne pomoći u prekršajnim
postupcima koji se vode protiv pravnih osoba,
9. predlaganje nadležnom tijelu izmjena i dopuna propisa koje se odnose na
postupanja iz njegova djelokruga,
10. izdavanje preporuka ili smjernica, zajedno s Uredom za sprječavanje pranja
novca i u suradnji s drugim regulatornim tijelima, za jedinstveno provođenje
pojedinih odredaba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja
terorizma te propisa donesenih na temelju toga Zakona kod obveznika njegove
primjene,
11. izradu analiza s ciljem utvrđivanja koji su subjekti nadzora u svom
poslovanju izloženi ili bi mogli biti izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja
novca ili financiranja terorizma,
12. vođenje statistike o razmjeni podataka između Financijskog inspektorata,
nadzornih tijela i Ureda za sprječavanje pranja novca,
13. sudjelovanje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina za sprječavanje
pranja novca i financiranja terorizma u cilju uspostavljanja operativnih i
strateških struktura za suradnju između pojedinih članova skupine,
14. sudjelovanje u stručnom osposobljavanju zaposlenika subjekata nadzora
uključenih u sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma,
15. druge poslove po nalogu ministra.

                    Članak 89.
 U Financijskom inspektoratu ustrojavaju se:
1. Odjel za kreditne institucije i platne sustave
1.1. Odsjek za banke i druge kreditne institucije
1.2. Odsjek za institucije platnog prometa i elektronički novac
2. Odjel za financijske institucije i financijsko posredovanje
2.1. Odsjek za financijske institucije i financijsko posredovanje
2.2. Odsjek za ovlaštene mjenjače
3. Odjel za nefinancijske i neprofitne subjekte
3.1. Odsjek za nefinancijske subjekte
3.2. Odsjek za subjekte u profesionalnim i neprofitnim djelatnostima
4. Odjel za financijske istrage
4.1. Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju
4.2. Odsjek za operativnu provedbu
5. Odjel za prekršajni postupak I
6. Odjel za prekršajni postupak II
7. Odjel za međunarodnu suradnju i pravne poslove
8. Odjel za procjenu rizika, planiranje i informacijski sustav.
1. Odjel za kreditne institucije i platne sustave
Odjel za kreditne institucije i platne sustave obavlja planiranje, organizaciju i
provedbu inspekcijskog nadzora kreditnih institucija i institucija koje pružaju
usluge platnog prometa i prijenosa novca te izdavatelja elektroničkog novca u
pogledu primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog
inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima nadzora radi otklanjanja
nepravilnosti i nezakonitosti u njihovu poslovanju; podnosi optužne prijedloge i
kaznene prijave nadležnom tijelu; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim
nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s
Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih
usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim državnim tijelima
radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u radu
međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi planova
inspekcijskog nadzora; u koordinaciji s Odjelom za međunarodnu suradnju i
pravne poslove sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i smjernica za
jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste indikatora za
prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju
zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora;
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Odjelu za kreditne institucije i platne sustavu ustrojavaju se:

1.1. Odsjek za banke i druge kreditne institucije

1.2. Odsjek za institucije platnog prometa i elektronički novac.

         1.1. Odsjek za banke i druge kreditne institucije

Odsjek za banke i druge kreditne institucije obavlja planiranje, organizaciju i
provedbu inspekcijskog nadzora banaka, podružnica stranih banaka te drugih
kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, uključujući štedne banke, stambene
štedionice i kreditne unije, u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz
nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima
nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela
o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti;
surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor
financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u
radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi
planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i
smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste
indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom
osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate
inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

      1.2. Odsjek za institucije platnog prometa i elektronički novac

Odsjek za institucije platnog prometa i elektronički novac obavlja planiranje,
organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora institucija koje pružaju usluge
platnog prometa i prijenosa novca te izdavatelja elektroničkog novca u pogledu
primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata,
izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene
prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim
mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom,
Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima
Ministarstva financija i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora
subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina;
priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi
mišljenja, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te
sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u
stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje
rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

2. Odjel za financijske institucije i financijsko posredovanje

Odjel za financijske institucije i financijsko posredovanje obavlja planiranje,
organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora financijskih institucija te
institucija financijskog posredovanja, uključujući institucije koje sukladno
ZSPNFT obavljaju poslove davanja kredita, zajmova, izdavanja i upravljanja
instrumentima plaćanja i dr., te ovlaštenih mjenjača u pogledu primjene zakona
i propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere
subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje
nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje
nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za
nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u
radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi
planova inspekcijskog nadzora; u koordinaciji s Odjelom za međunarodnu
suradnju i pravne poslove sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i smjernica za
jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste indikatora za
prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju
zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate inspekcijskog nadzora;
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Odjelu za financijske institucije i financijsko posredovanje ustrojavaju se:

2.1. Odsjek za financijske institucije i financijsko posredovanje

2.2. Odsjek za ovlaštene mjenjače.

     2.1. Odsjek za financijske institucije i financijsko posredovanje

Odsjek za financijske institucije i financijsko posredovanje obavlja planiranje,
organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora financijskih institucija i
financijskog posredovanja, uključujući institucije koje sukladno ZSPNFT
obavljaju poslove davanja kredita, zajmova, izdavanja i upravljanja
instrumentima plaćanja i dr., u pogledu primjene zakona i drugih propisa iz
nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere subjektima
nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje nadležna tijela
o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje nadležnosti;
surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor
financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u
radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi
planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i
smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste
indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom
osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate
inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

             2.2. Odsjek za ovlaštene mjenjače

Odsjek za ovlaštene mjenjače obavlja planiranje, organizaciju i provedbu
inspekcijskog nadzora ovlaštenih mjenjača u pogledu primjene zakona i drugih
propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere
subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje
nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje
nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za
nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u
radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi
planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i
smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste
indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom
osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate
inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

3. Odjel za nefinancijske i neprofitne subjekte
Odjel za nefinancijske i neprofitne subjekte obavlja planiranje, organizaciju i
provedbu inspekcijskog nadzora subjekata nefinancijskog sektora, uključujući
pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove pružanja poduzetničkih ili
fiducijarnih usluga, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima,
posredovanja u prometu nekretninama i druge pravne i fizičke osobe, obveznike
koji obavljaju profesionalnu djelatnost, uključujući odvjetnike, odvjetnička
društva, javne bilježnike, revizore, porezne savjetnike i druge obveznike, te
neprofitnih institucija, uključujući predstavništva stranih osoba u Republici
Hrvatskoj, udruge, zaklade, fondacije, vjerske zajednice i druge, u pogledu
primjene zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata;
izriče nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene
prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim
mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom,
Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima
Ministarstva financija i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora
subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina;
priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; u koordinaciji s
Odjelom za međunarodnu suradnju i pravne poslove sudjeluje u izradi
mišljenja, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te
sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u
stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje
rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Odjelu za nefinancijske i neprofitne subjekte ustrojavaju se:

3.1. Odsjek za nefinancijske subjekte

3.2. Odsjek za subjekte u profesionalnim i neprofitnim djelatnostima.

           3.1. Odsjek za nefinancijske subjekte

Odsjek za nefinancijske subjekte obavlja planiranje, organizaciju i provedbu
inspekcijskog nadzora subjekata nefinancijskog sektora, uključujući pravne i
fizičke osobe koje obavljaju poslove pružanja poduzetničkih ili fiducijarnih
usluga, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, posredovanja u
prometu nekretninama i druge pravne i fizičke osobe, u pogledu primjene
zakona i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče
nadzorne mjere subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene
prijave; izvješćuje nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim
mjerama iz svoje nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom,
Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima
Ministarstva financija i drugim državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora
subjekata nadzora; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih skupina;
priprema i sudjeluje u izradi planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi
mišljenja, preporuka i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te
sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u
stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje
rezultate inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

    3.2. Odsjek za subjekte u profesionalnim i neprofitnim djelatnostima
Odsjek za subjekte u profesionalnim i neprofitnim djelatnostima obavlja
planiranje, organizaciju i provedbu inspekcijskog nadzora obveznika koji
obavljaju profesionalnu djelatnost, uključujući odvjetnike, odvjetnička društva,
javne bilježnike, revizore, porezne savjetnike i druge obveznike, te neprofitnih
institucija, uključujući predstavništva stranih osoba u Republici Hrvatskoj,
udruge, zaklade, fondacije, vjerske zajednice i druge, u pogledu primjene zakona
i drugih propisa iz nadležnosti Financijskog inspektorata; izriče nadzorne mjere
subjektima nadzora; podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave; izvješćuje
nadležna tijela o otkrivenim nepravilnostima i poduzetim mjerama iz svoje
nadležnosti; surađuje s Hrvatskom narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za
nadzor financijskih usluga, nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim
državnim tijelima radi djelotvornijeg nadzora subjekata nadzora; sudjeluje u
radu međuinstitucionalnih radnih skupina; priprema i sudjeluje u izradi
planova inspekcijskog nadzora; sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka i
smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste
indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; sudjeluje u stručnom
osposobljavanju zaposlenika i obveznika; izvještajno obrađuje rezultate
inspekcijskog nadzora; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

4. Odjel za financijske istrage

Odjel za financijske istrage nadzire primjenu propisa i provodi mjere i radnje
koje se odnose na otkrivanje i sprječavanje kažnjivih djela u području pranja
novca i financiranja terorizma, prekograničnog poslovanja i poslovanja sa
stranim sredstvima plaćanja te platnog prometa i prijenosa novca; samostalno i
kroz timove u suradnji s drugim nadležnim tijelima i institucijama obavlja
specijalizirane nadzore i prikuplja potrebna saznanja, podatke i dokaze za
procesuiranje počinitelja kažnjivih djela i vođenje postupaka te oduzimanja
protupravno stečene imovinske koristi; surađuje s Uredom za sprječavanje
pranja novca, drugim nadzornim službama Ministarstva financija, Hrvatskom
agencijom za nadzor financijskih usluga, Hrvatskom narodnom bankom,
Sigurnosno-obavještajnom agencijom, Državnim odvjetništvom Republike
Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije i drugim
institucijama koje su, sukladno zakonskim ovlastima, uključene u borbu protiv
pranja novca i financiranja terorizma te drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje
u radu međuinstitucionalnih radnih skupina; zadužuje kontakt – osobe i časnike
za vezu za žurni kontakt i korespondenciju u operativnoj provedbi zajedničkih
aktivnosti; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; sudjeluje u
stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; u koordinaciji s Odjelom za
međunarodnu suradnju i pravne poslove sudjeluje u izradi mišljenja, preporuka
i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT te sastavljanju liste
indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; daje preporuke za
pojednostavnjivanje pristupa informacijama, uključujući bazama podataka;
poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu povjerljivosti i tajnosti istih u skladu
sa zakonskim odredbama; obavlja redovite procjene stanja i napretka u
poduzetim aktivnostima te sastavlja izvješća i informacije iz djelokruga Odjela;
obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

U Odjelu za financijske istrage ustrojavaju se:
4.1. Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju

4.2. Odsjek za operativnu provedbu.

        4.1. Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju

Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju organizira i obavlja poslove
izrade planova provedbe financijskih istraga, pripremu stručnih podloga
vezanih uz te aktivnosti i po potrebi neposredno obavlja specijalizirane nadzore
u pogledu otkrivanja i sprječavanja kažnjivih djela iz područja rada
Financijskog inspektorata; sudjeluje u izradi, usklađivanju i kontroli izvršenja
tekućih i periodičnih planova nadzora na razini pojedinih odjela; surađuje s
Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama
Ministarstva financija, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga,
Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom,
Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova
– Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno zakonskim
ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te
drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih
skupina; zadužuje kontakt – osobe i časnike za vezu za žurni kontakt i
korespondenciju u operativnoj provedbi zajedničkih aktivnosti; razmjenjuje
informacije unutar i između institucija; sudjeluje u stručnom osposobljavanju
zaposlenika i obveznika; sudjeluje u izradi preporuka i smjernica za jedinstvenu
primjenu propisa te u sastavljanju liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih
transakcija; daje preporuke za pojednostavnjivanje pristupa informacijama,
uključujući bazama podataka; poduzima sve potrebno za čuvanje i zaštitu
povjerljivosti i tajnosti istih u skladu sa zakonskim odredbama; obavlja redovite
procjene stanja i napretka u poduzetim aktivnostima te sastavlja izvješća i
informacije iz djelokruga Odjela; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

            4. 2. Odsjek za operativnu provedbu

Odsjek za operativnu provedbu, samostalno i kroz timove, u suradnji s drugim
nadležnim tijelima i institucijama, obavlja specijalizirane nadzore i prikuplja
potrebna saznanja, podatke i dokaze za procesuiranje počinitelja kažnjivih djela
i vođenje postupaka te oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi;
surađuje s Uredom za sprječavanje pranja novca, drugim nadzornim službama
Ministarstva financija, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga,
Hrvatskom narodnom bankom, Sigurnosno-obavještajnom agencijom,
Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova
– Ravnateljstvom policije i drugim institucijama koje su, sukladno zakonskim
ovlastima, uključene u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma te
drugih nelegalnih aktivnosti; sudjeluje u radu međuinstitucionalnih radnih
skupina; razmjenjuje informacije unutar i između institucija; sudjeluje u
stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; sudjeluje u izradi preporuka
i smjernica za jedinstvenu primjenu propisa te u sastavljanju liste indikatora za
prepoznavanje sumnjivih transakcija; poduzima sve potrebno za čuvanje i
zaštitu povjerljivosti i tajnosti istih u skladu sa zakonskim odredbama; analizira
i izvještajno obrađuje rezultate specijaliziranih nadzora i financijskih istraga iz
područja rada Financijskog inspektorata, obavlja i druge poslove po nalogu
ravnatelja.

5. Odjel za prekršajni postupak I

Odjel za prekršajni postupak I vodi prekršajni postupak u prvom stupnju
prema Prekršajnom zakonu, na temelju podnesenog optužnog prijedloga
ovlaštenog tužitelja, zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora nad primjenom
propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
propisa kojima se uređuje mjenjačko poslovanje, te propisa iz drugih područja
iz nadležnosti Financijskog inspektorata; sudjeluje u suradnji s nadležnim
tijelima; nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na
postupanja iz njegova djelokruga; priprema i sudjeluje u izradi nacrta zakona i
drugih propisa, sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika;
obavlja poslove prisilne naplate izrečenih novčanih kazni i troškova postupka te
radnje radi povrata oduzetih novčanih sredstava i oduzimanja novčanih
sredstava; obavlja zapisničarske poslove u prekršajnom postupku, poslove
pisanja zapisnika o glavnim raspravama po diktatu u prekršajnom postupku,
poslove prijepisa, poslove vođenja upisnika prekršajnih predmeta pravnih i
fizičkih osoba, poslove pripreme mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvješća o
donesenim rješenjima, izrečenim prekršajnopravnim sankcijama te izvršenju
novčanih kazni i troškova postupka, poslove unosa podataka o pravomoćno
riješenim predmetima i izrečenim prekršajnopravnim sankcijama u obrasce i
upitnike, te poslove dostave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove po
nalogu ravnatelja.

6. Odjel za prekršajni postupak II

Odjel za prekršajni postupak II vodi prekršajni postupak u prvom stupnju
prema Prekršajnom zakonu, na temelju podnesenog optužnog prijedloga
ovlaštenog tužitelja, zakonom ovlaštenog za provođenje nadzora primjenom
propisa kojima se uređuje devizno poslovanje, propisa koji se odnose na
pružanje usluga platnog prometa i prijenosa novca, te propisa iz drugih
područja iz nadležnosti Financijskog inspektorata Republike Hrvatske; u skladu
s međunarodnim ugovorima surađuje s nadležnim tijelima drugih država i
međunarodnih organizacija; sudjeluje u pružanju međunarodne pravne pomoći
u prekršajnim postupcima koji se vode protiv pravnih osoba; nadležnom tijelu
predlaže izmjene i dopune propisa koje se odnose na postupanja iz njegova
djelokruga; priprema i sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa;
sudjeluje u stručnom osposobljavanju zaposlenika i obveznika; Odjel obavlja i
poslove prisilne naplate izrečenih novčanih kazni i troškova postupka te
poduzima radnje radi povrata oduzetih novčanih sredstava i oduzimanja
novčanih sredstava; obavlja zapisničarske poslove u prekršajnom postupku,
poslove pisanja po diktatu zapisnika o glavnim raspravama u prekršajnom
postupku, poslove prijepisa, poslove vođenja upisnika prekršajnih predmeta
pravnih i fizičkih osoba, poslove pripreme mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih
izvješća o donesenim rješenjima, izrečenim prekršajnopravnim sankcijama te
izvršenju novčanih kazni i troškova postupka, poslove unosa podataka o
pravomoćno riješenim predmetima i izrečenim prekršajnopravnim sankcijama u
obrasce i upitnike, te poslove dostave nadležnim tijelima; obavlja i druge poslove
po nalogu ravnatelja.

7. Odjel za međunarodnu suradnju i pravne poslove

Odjel za međunarodnu suradnju i pravne poslove obavlja poslove iz djelokruga
Financijskog inspektorata koji se odnose na međunarodnu suradnju i
kontaktiranje s međunarodnim organizacijama iz područja djelokruga
Financijskog inspektorata; obavlja poslove i aktivnosti oko priprema za
pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji te harmonizacije
zakonodavstva s pravnom stečevinom EU u dijelu koji se odnosi na djelokrug
rada Financijskog inspektorata; sudjeluje u monitoringu inozemnih organizacija
vezano uz provedbu mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja
terorizma; koordinira pripremu i provedbu programa i projekata međunarodne
tehničke pomoći; obavlja organizacijske poslove u svezi s izobrazbom
zaposlenika i obveznika; priprema i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i
podzakonskih propisa iz djelokruga Financijskog inspektorata, uključujući
prijedloga zakona i podzakonskih propisa u području sprječavanja pranja
novca, prekograničnog poslovanja i poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja
te platnog prometa i prijenosa novca; priprema podneske i očitovanja na pitanja
u vezi s primjenom zakona i propisa iz područja nadležnosti Financijskog
inspektorata; pruža pravnu i stručnu pomoć drugim odjelima unutar
Financijskog inspektorata; zajedno s odjelima za prekršaje sudjeluje u pružanju
međunarodne pravne pomoći; sudjeluje i koordinira u izradi preporuka i
smjernica za jedinstvenu primjenu propisa o SPNFT; surađuje s obveznicima
primjene zakona i propisa u pogledu sprječavanja pranja novca pri sastavljanju
liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija; surađuje s Hrvatskom
narodnom bankom, Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga,
nadzornim tijelima Ministarstva financija i drugim državnim tijelima vezano za
poslove iz djelokruga Financijskog inspektorata; obavlja i druge poslove po
nalogu ravnatelja.

8. Odjel za procjenu rizika, planiranje i
informacijski sustav

Odjel za procjenu rizika, planiranje i informacijski sustav obavlja poslove u
svezi s razvojem i unaprjeđivanjem sustava procjene rizika kod obveznika
primjene mjera i radnji za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma s
ciljem utvrđivanja subjekata koji su u svom poslovanju izloženi ili bi mogli biti
izloženi većem riziku zlouporabe radi pranja novca i financiranja terorizma te
drugih nelegalnih aktivnosti; koristeći rezultate procjene rizika i prikupljenih
podataka iz drugih izvora te na temelju inicijativa i zahtjeva nadležnih tijela za
provedbu nadzora, a u suradnji svih odjela u Financijskom inspektoratu;
koordinira i utvrđuje strateške i godišnje planove nadzora; statistički prati i
analizira provedbu planova inspekcijskog nadzora i obavlja njihovu korekciju
prema programskim prioritetima; izrađuje izvješća i analize s ocjenama
rezultata provedbe nadzora u odnosu na planirane ciljeve; izrađuje izvješća i
sudjeluje u izradi publikacija Ministarstva financija; vodi statistiku o razmjeni
podataka između Financijskog inspektorata, nadzornih tijela i Ureda za
sprječavanje pranja novca; trajno poboljšava metodologiju rada vezano za
provođenje analitičkih istraživanja; pruža informatičku podršku za
kontinuirano i stabilno odvijanje te potrebnu razinu zaštite u izvršavanju i
standardizaciji poslovnih procesa i procedura unutar Financijskog inspektorata
primjenom prikladnih aplikativnih i infrastrukturnih rješenja; primjenjuje i
poboljšava sustav informacijske sigurnosti; obavlja poslove vezane uz izvođenje
informatičkih projekata i optimizaciju postojećega informacijskog sustava,
poslove izobrazbe i pružanja stručne pomoći korisnicima u sustavu Financijskog
inspektorata; pruža administrativno-tehničku podršku u radu svih odjela
Financijskog inspektorata, uključivši poslove prijama i dostave pošte,
urudžbiranja, raspoređivanja i otpreme akata, arhiviranja i čuvanja registarske
građe sukladno propisanim rokovima za čuvanje te vođenje propisanih
evidencija, knjiga i registara; obavlja poslove vezane uz unos, ažuriranje i
korištenje podataka i informacija iz baza podataka (baze predmeta, baza
urudžbenog zapisnika, baze podataka o fizičkim osobama, baze podataka o
pravnim osobama i dr.); obavlja poslove prijevoza službenim vozilima i
održavanja vozila; obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

      UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSPEKTORATOM

                  Članak 90.
Ravnatelj predstavlja Financijski inspektorat i upravlja njegovim radom, a za
svoj rad odgovoran je ministru financija.
Pomoćnici ravnatelja pomažu ravnatelju u radu i upravljanju Financijskim
inspektoratom te obavljaju i druge poslove koje im povjeri ravnatelj, a za svoj
rad odgovorni su ministru financija i ravnatelju.
Ravnatelj određuje koji će ga od pomoćnika zamjenjivati u slučaju njegova
izbivanja ili spriječenosti.
Radom odjela upravljaju načelnici, koji su za svoj rad odgovorni ravnatelju i
pomoćnicima ravnatelja. Radom odsjeka upravljaju voditelji, koji su za svoj rad
odgovorni ravnatelju, pomoćnicima ravnatelja i načelniku.

         URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

                   Članak 91.
Ured za sprječavanje pranja novca jest upravna organizacija u sastavu
Ministarstva koja u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
kao financijsko-obavještajna jedinica i središnja nacionalna jedinica prikuplja,
pohranjuje, analizira i dostavlja podatke, informacije i dokumentaciju o
sumnjivim transakcijama nadležnim državnim tijelima i inozemnim financijsko-
obavještajnim jedinicama na daljnje postupanje te obavlja i druge zadaće
određene Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma:
1. pribavlja i analizira informacije, podatke i dokumentaciju koje mu obveznici i
druga nadležna tijela dostave u svezi s pranjem novca i financiranjem terorizma,
izdaje naloge obveznicima za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive
transakcije,
2. zahtijeva od obveznika kontinuirano praćenje financijskog poslovanja
stranke,
3. od svih državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i
pravnih osoba s javnim ovlastima traži podatke ili drugu dokumentaciju
potrebnu za otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma,
4. međuinstitucionalno surađuje u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i
financiranja terorizma sa svim nadležnim državnim tijelima,
5. obavještava nadležna državna tijela i strane financijsko-obavještajne jedinice
o transakcijama i osobama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje
novca i financiranje terorizma u zemlji ili inozemstvu,
6. razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju sa stranim financijsko-
obavještajnim jedinicama i drugim stranim tijelima i međunarodnim
organizacijama nadležnima za sprječavanje pranja novca i financiranja
terorizma,
7. provodi neizravni nadzor obveznika pribavljanjem podataka i dokumentacije,
te uvidom u podatke i dokumentaciju,
8. pribavlja i vrši uvid u podatke i dokumentaciju potrebnu za provođenje
prekršajnog postupka te putem ovlaštene osobe podnosi optužni prijedlog,
9. predlaže nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga inspekcijskog
nadzora provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma,
10. nadležnom tijelu predlaže izmjene i dopune propisa koje se primjenjuju na
sprječavanje i otkrivanje pranja novca te financiranja terorizma,
11. zajedno s nadzornim tijelima surađuje s obveznicima prilikom sastavljanja
liste indikatora za prepoznavanje transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje
razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma,
12. zajedno s regulatornim i nadzornim tijelima izdaje smjernice za obveznike
radi jedinstvenog provođenja Zakona i na temelju njega donesenih propisa,
13. sudjeluje u stručnom osposobljavanju i izobrazbi zaposlenika obveznika,
državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima,
14. najmanje jednom godišnje objavljuje statističke podatke s područja pranja
novca i financiranja terorizma,
15. na druge odgovarajuće načine obavještava javnost o pojavnim oblicima
pranja novca i financiranja terorizma.

                Članak 92.
U Uredu za sprječavanje pranja novca ustrojavaju se:

1. Odjel za financijsko-obavještajnu analitiku

1.1. Odsjek za sumnjive transakcije

1.2. Odsjek za analitičku obradu transakcija i financiranja terorizma,

2. Odjel za strategijske analize i informacijski sustav

3. Odjel za prevenciju i nadzor obveznika

3.1. Odsjek za kreditne i financijske institucije

3.2. Odsjek za nefinancijske institucije

4. Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju.

1. Odjel za financijsko-obavještajnu analitiku
Odjel za financijsko-obavještajnu analitiku na osnovi specifične ekspertize
analitički obrađuje podatke o zaprimljenim gotovinskim i sumnjivim
transakcijama temeljem određenih indikatora i metodologija.

U Odjelu za financijsko-obavještajnu analitiku ustrojavaju se:

1.1. Odsjek za sumnjive transakcije

1.2. Odsjek za analitičku obradu transakcija i financiranja terorizma.

            1.1. Odsjek za sumnjive transakcije

Odsjek za sumnjive transakcije obavlja analitičku obradu transakcija i osoba za
koje obveznik (banke i drugi), temeljem određenih indikatora, zna ili sumnja da
su povezane s pranjem novca; izdaje naloge obvezniku za odgodom obavljanja
sumnjivih transakcija; izdaje naloge obvezniku za stalno praćenje financijskog
poslovanja stranke; ukoliko nakon analitičke obrade sumnjive transakcije
ocijeni da u vezi s transakcijom ili osobama postoje razlozi za sumnju na pranje
novca u zemlji ili inozemstvu, o tim slučajevima obavještava nadležna državna
tijela Republike Hrvatske ili strane financijsko-obavještajne jedinice; obavlja
predanalitičku obradu transakcija iz baza transakcija Ureda koja uključuje
pretraživanje baza gotovinskih i sumnjivih transakcija i analizu transakcija po
određenim kriterijima; obavlja pretraživanje raspoloživih pomoćnih baza
podataka; sastavlja izvješća s prijedlogom za otvaranje analitičkog predmeta;
periodično sastavlja izvješća o pojavnostima u obavješćivanju Ureda o
transakcijama od strane obveznika i dostavlja ga Odjelu za prevenciju i nadzor
obveznika; sastavlja prijedlog za unaprjeđenje rada u predanalitičkoj obradi i
dostavlja ga relevantnim odjelima Ureda; predlaže razvoj operativne strategije
Ureda; sastavlja i obveznicima dostavlja povratne obavijesti o sumnjivim
transakcijama, tj. podatak o odluci ili rezultatu tog slučaja ako je slučaj po
obavijesti o transakciji zatvoren ili dovršen, a podatak o tome dostupan (tzv.
feedback); daje prijedloge za poboljšanje analitičkog rada Ureda u cijelosti;
provodi i druge aktivnosti po nalogu ravnatelja.

    1.2. Odsjek za analitičku obradu transakcija i financiranja terorizma

Odsjek za analitičku obradu transakcija i financiranja terorizma obavlja
analitičku obradu sumnjivih transakcija u vezi s pranjem novca ili financiranja
terorizma slijedom obrazloženih obavijesti o sumnjivim transakcijama
dostavljenih od nadležnih državnih tijela, sudova, pravnih osoba s javnim
ovlastima, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ravnateljstva policije,
Financijskog inspektorata, Carinske uprave, Porezne uprave, Financijske
policije, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske narodne
banke, Sigurnosno-obavještajne agencije, Ministarstva vanjskih poslova i
europskih integracija, Ministarstva pravosuđa, Središnje depozitarne agencije,
Hrvatskog fonda za privatizaciju te inozemnih financijsko-obavještajnih jedinica
i drugih relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija, a koja obrada
uključuje otvaranje analitičkog predmeta, analitičku obradu transakcija koja se
sastoji od prikupljanja i analize podataka, izdavanja naloga obvezniku za
odgodom obavljanja sumnjivih transakcija, izdavanje naloga obvezniku za
stalno praćenje financijskog poslovanja stranke; ako nakon analitičke obrade
sumnjive transakcije ocijeni da u vezi sa transakcijom ili osobama postoje
razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma u zemlji ili
inozemstvu, o tim slučajevima obavještava nadležna državna tijela RH ili strane
financijsko-obavještajne jedinice; obavlja predanalitičku obradu transakcija iz
baza transakcija Ureda koja uključuje pretraživanje baza transakcija i analizu
transakcija po određenim kriterijima; obavlja pretraživanje drugih raspoloživih
pomoćnih baza podataka; sastavlja izvješća s prijedlogom za otvaranje
analitičkog predmeta, periodično sastavlja izvješća o pojavnostima u
obavješćivanju Ureda o transakcijama od strane obveznika i dostavlja ga Odjelu
za prevenciju i nadzor obveznika; sastavlja prijedlog za unaprjeđenje rada u
predanalitičkoj obradi i dostavlja ga relevantnim odjelima Ureda; sastavlja
prijedlog za unaprjeđenje rada u analitičkoj obradi i dostavlja ga relevantnim
odjelima Ureda; obavlja analitičku obradu svih transakcija vezanih za
financiranje terorizma; poduzima odgovarajuće mjere u cilju sprječavanja i
otkrivanja aktivnosti pojedinaca, pravnih osoba, skupina i organizacija u vezi s
financiranjem terorizma; sastavlja i obveznicima dostavlja povratne obavijesti o
sumnjivim transakcijama, tj. podatak o odluci ili rezultatu tog slučaja ako je
slučaj po obavijesti o transakciji zatvoren ili dovršen, a podatak o tome dostupan
(tzv. feedback); provodi i druge aktivnosti po nalogu ravnatelja.

2. Odjel za strategijske analize i informacijski sustav

Odjel za strategijske analize i informacijski sustav projektira i razvija
informacijski sustav Ureda sa svim svojim podsustavima; od obveznika prima,
prikuplja i pohranjuje u baze transakcija podatke o gotovinskim i sumnjivim
transakcijama korištenjem posebnoga licenciranog aplikativnog softvera;
održava baze podataka i evidencije podataka o osobama i transakcijama o
gotovinskim i sumnjivim transakcijama, evidencije izdanih naloga za
privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije, evidencije izdanih
naloga za stalno praćenje financijskog poslovanja stranaka, evidencije o
primljenim pisanim prijedlozima od strane državnih i drugih nadležnih tijela za
provođenje analitičke obrade sumnjivih transakcija i osoba, evidencije
međunarodne korespondencije, evidencije o kaznenim i prekršajnim
postupcima, evidencije o provedenim nadzorima i prekršajima; baze predmeta i
baze urudžbenog zapisnika; održava i nadzire sustav za provedbu elektroničkog
prijenosa i obrade podataka zaprimljenih od obveznika; obavlja administrativne
poslove vezane uz informatički unos i korištenje podataka iz baza Ureda;
provodi informatičku izobrazbu službenika Ureda i ovlaštenih osoba obveznika;
određuje pravila i standarde zaštite podataka te način korištenja informacijske
infrastrukture Ureda; pruža informatičku podršku operativnoj analitici,
strateškoj analitici, prevenciji i administrativnom nadzoru; pruža hardversku i
softversku podršku u povezivanju s informacijskim sustavima drugih nadležnih
tijela i za pristup sustavu »Egmont Secure Web« u cilju međunarodne razmjene
podataka; obavlja poslove tehničkog održavanja i administriranja sustava;
administrira internetsku stranicu Ureda; održava analitički softver za
vizualizaciju slučajeva i druge pomoćne analitičke softvere; predlaže
podzakonske i interne propise s područja sistemske zaštite podataka i evidencija
u Uredu; obavlja implementaciju standarda i rada na području aplikacije i
programiranja; održava i nadzire sustave zaštite podataka i evidencija Ureda;
razvija posebne metode analitičkog rada u Uredu; analizira, prognozira i
priprema izvješća o stanju na području sprječavanja pranja novca i financiranja
terorizma te izrađuje tipologije pranja novca u Republici Hrvatskoj; prepoznaje,
prati i analizira pojavne oblike pranja novca u odnosu na karakteristične
kriterije i elemente koji određuju tipologije (npr. učestalost, rezidentnost i
nerezidentnost sudionika, država ishodišta i cilja, vrste financijskih transakcija i
sl.); izrađuje izvješća o radu Ureda te druge pisane materijale za potrebe
analitičkog i preventivnog rada; najmanje jednom godišnje objavljuje statističke
podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma; razrađuje
metodologiju i nositelj je izrade i realizacije određenih projekata za analitička
istraživanja i procjenu rizika od opasnosti od pranja novca i financiranja
terorizma; analizira stanje primjene suvremenih informatičkih rješenja u
područjima iz nadležnosti Ureda; provodi i druge aktivnosti po nalogu
ravnatelja.

3. Odjel za prevenciju i nadzor obveznika

Odjel za prevenciju i nadzor obveznika obavlja stručne i administrativne poslove
na području sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma u
suradnji sa Zakonom određenim obveznicima te obavlja poslove koji se odnose
na planiranje i provedbu neizravnog (administrativnog) nadzora u pogledu
primjene Zakona i Pravilnika od strane obveznika.

U Odjelu za prevenciju i nadzor obveznika ustrojavaju se:

3.1. Odsjek za kreditne i financijske institucije

3.2. Odsjek za nefinancijske institucije.

          3.1. Odsjek za kreditne i financijske institucije

Odsjek za kreditne i financijske institucije obavlja stručne i administrativne
poslove sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma iz djelokruga
kreditnih i financijskih institucija; predlaže i prati razvoj preventivne strategije
u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u suradnji s
domaćim i inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem
pranja novca i financiranja terorizma; obavlja neizravni (administrativni)
nadzor nad obveznicima (kreditnim i financijskim institucijama); predlaže
nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga inspekcijskog nadzora
provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; pribavlja i
vrši uvid u podatke i dokumentaciju potrebnu za provođenje prekršajnog
postupka te putem ovlaštene osobe podnosi optužni prijedlog; provodi
koordinaciju nadzora nad obveznicima s nadležnim nadzornim tijelima; stručno
osposobljava službenike Ureda, ovlaštene osobe obveznika i službenike drugih
nadležnih državnih tijela u poduzimanju mjera za sprječavanje i otkrivanje
pranja novca i financiranja terorizma putem domaćih i inozemnih stručnjaka;
sastavlja i obveznicima dostavlja zbirne, statističke i pojavne povratne obavijesti
o transakcijama (tzv. feedback); zajedno s regulatornim i nadzornim tijelima
izdaje smjernice za obveznike radi jedinstvenog provođenja Zakona i na temelju
njega donesenih propisa; zajedno s nadzornim tijelima surađuje s obveznicima
prilikom sastavljanja liste indikatora za prepoznavanje transakcija i stranaka u
vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje
terorizma; predlaže i priprema zakonske, podzakonske i interne propise s
područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; priprema
seminare, radne sastanke i prezentacije u zemlji i inozemstvu glede razvoja
preventivne strategije u području sprječavanja pranja novca i financiranja
terorizma; provodi i druge aktivnosti po nalogu ravnatelja.

           3.2. Odsjek za nefinancijske institucije

Odsjek za nefinancijske institucije obavlja stručne i administrativne poslove
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma iz djelokruga nefinancijskih
institucija; predlaže i prati razvoj preventivne strategije u području
sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u suradnji s domaćim i
inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem pranja novca i
financiranja terorizma; obavlja neizravni (administrativni) nadzor nad
obveznicima; predlaže nadležnom nadzornom tijelu provođenje ciljanoga
inspekcijskog nadzora provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja
terorizma; pribavlja i vrši uvid u podatke i dokumentaciju potrebnu za
provođenje prekršajnog postupka te putem ovlaštene osobe podnosi optužni
prijedlog; provodi koordinaciju nadzora nad obveznicima s nadležnim
nadzornim tijelima; stručno osposobljava službenike Ureda, ovlaštene osobe
obveznika i službenike drugih nadležnih državnih tijela u poduzimanju mjera za
sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma putem domaćih i
inozemnih stručnjaka; sastavlja i obveznicima dostavlja zbirne, statističke i
pojavne povratne obavijesti o transakcijama (tzv. feedback); zajedno s
regulatornim i nadzornim tijelima izdaje smjernice za obveznike radi
jedinstvenog provođenja Zakona i na temelju njega donesenih propisa; zajedno s
nadzornim tijelima surađuje s obveznicima prilikom sastavljanja liste indikatora
za prepoznavanje transakcija i stranaka u vezi s kojima postoje razlozi za
sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma; predlaže i priprema
zakonske, podzakonske i interne propise s područja sprječavanja pranja novca i
financiranja terorizma; priprema seminare, radne sastanke i prezentacije u
zemlji i inozemstvu glede razvoja preventivne strategije u području sprječavanja
pranja novca i financiranja terorizma; provodi i druge aktivnosti po nalogu
ravnatelja.

4. Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju

Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju obavlja stručne i
administrativne poslove međuinstitucionalne i međunarodne suradnje putem
razmjene podataka i informacija s odgovarajućim domaćim i međunarodnim
tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem i otkrivanjem pranja novca
i financiranja terorizma; surađuje s nadležnim državnim tijelima radi
međusobnog pružanja pomoći u postizanju strateških i operativnih ciljeva u
borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, prepoznavanja slabosti i
rizika u procesu borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, te
prepoznavanja prepreka koje otežavaju postizanje strateških i operativnih
ciljeva; koordinira suradnju s nadležnim domaćim tijelima; sudjeluje u
projektima razvoja nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i
financiranja terorizma; izdaje priopćenja o radu Ureda i pitanjima značajnima
za razvoj nacionalnog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja
terorizma i na druge odgovarajuće načine obavještava javnost o pojavnim
oblicima pranja novca i financiranja terorizma; analizira i prati tendencije
pranja novca u inozemstvu; razvija međunarodne odnose te obavlja
međunarodnu razmjenu podataka i informacija o sumnjivim transakcijama s
odgovarajućim inozemnim tijelima i organizacijama koje se bave sprječavanjem
i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma; priprema i provodi
bilateralne i druge međunarodne sporazume iz područja sprječavanja i
otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma s odgovarajućim tijelima
drugih država i međunarodnim organizacijama; sudjeluje u radu stručnih
radnih skupina Ministarstva, a po potrebi i drugih ministarstava, glede
zakonodavstva i prilagodbe zakonodavstvu Europske unije s područja pranja
novca i financiranja terorizma; aktivno sudjeluje u radu odgovarajućih
međunarodnih tijela s ovoga područja (Egmont grupa, Odbor Vijeća Europe za
procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma MONEYVAL i
drugi); prati međunarodnu legislativu, te međunarodne standarde s područja
sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma; surađuje s
inozemnim monitorinzima vezano za njihove preporuke u poduzimanju mjera za
sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj;
provodi i druge aktivnosti po nalogu ravnatelja.

    UPRAVLJANJE UREDOM ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

                  Članak 93.
Ravnatelj predstavlja Ured za sprječavanje pranja novca i upravlja njegovim
radom, a za svoj rad odgovoran je ministru financija.
Pomoćnik ravnatelja pomaže ravnatelju u radu i upravljanju Uredom,
zamjenjuje ga u slučaju njegova izbivanja ili spriječenosti te obavlja i druge
poslove koje mu povjeri ravnatelj, a za svoj rad odgovoran je ravnatelju i
ministru financija.
Radom Odjela upravljaju načelnici, koji su za svoj rad odgovorni ravnatelju i
pomoćniku ravnatelja. Radom Odsjeka upravljaju voditelji, koji su za svoj rad
odgovorni načelniku, ravnatelju i pomoćniku ravnatelja.

           III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

                    Članak 94.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Ministar financija određuje koji će ga od državnih tajnika u Ministarstvu zamjenjivati
u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.
Upravnim organizacijama u sastavu Ministarstva i unutarnjim ustrojstvenim
jedinicama upravljaju čelnici utvrđeni Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo
tijela državne uprave (Narodne novine, broj 43/2001 i 8/2004).
Na čelu Samostalnog odjela za odnose s javnošću i informiranje je glasnogovornik.

                  Članak 95.
Radom Državne riznice upravlja glavni državni rizničar, kojeg imenuje i razrješava
Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija.
Za obavljanje poslova u Državnoj riznici glavni državni rizničar odgovoran je
ministru financija.

    IV. OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKAI NAMJEŠTENIKA

                  Članak 96.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz
djelokruga Ministarstva određen je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe i ne
objavljuje se u Narodnim novinama.

           V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

                   Članak 97.
Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva utvrdit će se broj potrebnih državnih
službenika i namještenika, s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća te stručnih
uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, ovlasti i odgovornosti državnih službenika i
namještenika, način upravljanja te druga pitanja značajna za rad Ministarstva, a koja
nisu određena ovom Uredbom.
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar financija, uz prethodnu
suglasnost Središnjega državnog ureda za upravu, u roku 30 dana od dana stupanja na
snagu ove Uredbe.

                  Članak 98.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva financija (»Narodne novine«, br. 70/2001, 71/2003 i 198/2003).

                 Članak 99.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


  OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I
    NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU FINANCIJA

MINISTARSTVO FINANCIJA (uži dio)

                                       okvirni
upravna organizacija/ustrojstvena jedinica
                                       broj


KABINET MINISTRA                               15


SAMOSTALNI ODJEL        ZA   ODNOSE    S  JAVNOŠĆU     I
                                       5
INFORMIRANJE


SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU                   15
načelnik Samostalne službe                          1
administrativni referent                       1
Odjel za unutarnju reviziju sustava državne riznice i fondova
                               5
Europske unije
Odjel za unutarnju reviziju carinskog sustava             4
Odjel za unutarnju reviziju poreznog sustava             4


SAMOSTALNI ODJEL ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I
                        7
PRIJEVARA
Odsjek za prikupljanje i analizu podataka i za izvještavanje o
                                3
nepravilnostima
Odsjek za praćenje postupanja po prijavljenim nepravilnostima i
                                3
koordinaciju s nadležnim tijelima


SAMOSTALNI ODJEL ZA FINANCIJSKO            UPRAVLJANJE,
                                   5
UNUTARNJI NADZOR I KONTROLE


TAJNIŠTVO MINISTARSTVA                        96
Odjel za pravne poslove                        8
Odjel za kadrovske poslove                      7
Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima         7
Odjel za računovodstvene poslove                   16
Odsjek za računovodstvene poslove                   7
Odsjek za planiranje                         4
Odsjek za konsolidaciju i upravljanje područnom riznicom       4
Odjel za opće poslove                         56
Odsjek za poslove obrane, sigurnosti i zaštite            4
Odsjek za opće poslove                        51
Pododsjek za opće, tehničke i pomoćne poslove             38
Pododsjek pisarnica                          12


ZAVOD  ZA       MAKROEKONOMSKE         ANALIZE  I
                                   24
PLANIRANJE
Odjel fiskalne statistike                       5
Odjel makroekonomskih istraživanja i prognoza             6
Odjel fiskalnih analiza i projekcija                   6
Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske
                                 5
unije


DRŽAVNA RIZNICA                             171
A) UPRAVA ZA PRIPREMU PRORAČUNA I FINANCIRANJE
JEDINICA LOKALNE  I PODRUČNE  (REGIONALNE) 42
SAMOUPRAVE
Sektor za pripremu i izradu proračuna države i pripremu financijskih
                                   29
planova izvanproračunskih korisnika
Odjel za pripremu i izradu državnog proračuna              14
Odjel za pripremu financijskih planova izvanproračunskih korisnika i
                                   3
konsolidaciju proračuna
Odjel za proračunske analize i ocjenu kapitalnih projekata        11
Odsjek za procjenu fiskalnog učinka i proračunske analize        5
Odsjek za ocjenu kapitalnih projekata                  5
Sektor  za  financiranje   jedinica   lokalne  i  područne
                                     11
(regionalne) samouprave
Odjel za sustav evidencija i fiskalno izravnjavanje           5
Odjel za analize fiskalnog kapaciteta jedinica lokalne i područne
                                 5
(regionalne) samouprave
B) UPRAVA ZA IZVRŠAVANJE DRŽAVNOG PRORAČUNA               61
Sektor za upravljanje financijskim tijekovima, platni promet i
                                30
financijske analize izvršenja Proračuna
Odjel za upravljanje financijskim tijekovima               9
Odsjek za planiranje likvidnosti državnog proračuna           4
Odsjek za upravljanje likvidnošću državnog proračuna           4
Odjel za kunski platni promet i financijske analize izvršavanja
                                15
državnog proračuna
Odsjek za kunski platni promet                      8
Odsjek za financijske analize izvršavanja državnog proračuna       6
Odjel za devizni platni promet                      5
Sektor za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje       14
Odjel za uređenje računovodstvenog sustava                3
Odjel za knjigovodstvo                          6
Odjel za analizu financijskih izvještaja                  4
Sektor za proračunski nadzor                        15
Odjel za proračunski nadzor središnjih tijela državne uprave        6
Odjel za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika, jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i primatelja sredstava iz 7
državnog proračuna
Odsjek za proračunski nadzor izvanproračunskih korisnika i
                              3
primatelja sredstava iz državnog proračuna
Odsjek za proračunski     nadzor  jedinica  lokalne  i  područne
                                      3
(regionalne) samouprave
C) UPRAVA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM                    24
Sektor za upravljanje javnim dugom                     15
Odjel za zaduživanja                            4
Odjel za upravljanje javnim dugom i rizicima                3
Odjel za evidenciju javnog duga                       7
Odsjek za računovodstveno praćenje financijskih obveza           3
Odsjek za evidenciju i izvještavanje o stanju javnog duga          3
Sektor za državna jamstva                          7
Odjel za izdavanje i evidenciju državnih jamstava              3
Odjel za naplatu državnih jamstava                     3
D) SEKTOR  ZA      RAZVOJ     I  PODRŠKU     SUSTAVU
                                      18
DRŽAVNE RIZNICE
Odjel za razvoj i implementaciju projekata sustava Državne riznice     8
Odjel za informatičku i operativnu podršku sustavu Državne riznice     8
Odsjek za edukaciju i pomoć korisnicima sustava Državne riznice       4
Odsjek za produkciju i upravljanje sustavom ovlaštenja           3
E) SEKTOR ZA POSLOVE NACIONALNOG FONDA                   16
Odjel za financijsko upravljanje                      6
Odjel za financijske kontrole                        5
Odjel za računovodstvene poslove                      3
F) SEKTOR  ZA      NORMATIVNO-PRAVNE          POSLOVE
                                      9
DRŽAVNE RIZNICE
Odjel za normativne poslove                         4
Odjel za pravne poslove                           4
UPRAVA ZA GOSPODARSTVO                         29
Odjel za analizu poslovanja javnih poduzeća i poduzeća od posebnog
                                  5
državnog interesa
Odjel za koncesije                           13
Odsjek Registar koncesija                       6
Odsjek za koncesije i javno-privatno partnerstvo            6
Odjel za državne potpore i elementarne nepogode            9
Odsjek za državne potpore                       5
Odsjek za elementarne nepogode                     3


UPRAVA ZA FINANCIJSKI SUSTAV                      36
Odjel za bankarstvo, financijske konglomerate i platne sustave     10
Odsjek za sustav kreditnih institucija i kreditnih unija        3
Odsjek za financijske konglomerate                   3
Odsjek za platne sustave i elektronički novac             3
Odjel za financijska tržišta, financijske instrumente i sustav
                                10
osiguranja
Odsjek za sustav osiguranja i reosiguranja               3
Odsjek za sustav investicijskih fondova, vrijednosnice i financijske
                                   3
instrumente
Odsjek za sustav financijskih tržišta                 3
Odjel za nadzor financijskih institucija i financijsku pismenost    10
Odsjek za nadzor štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji        3
Odsjek za nadzor ostalih financijskih institucija           3
Odsjek za koordinaciju zaštite potrošača i financijsku pismenost    3
Odjel za financijsko izvještavanje                   4


UPRAVA  ZA   EUROPSKE   INTEGRACIJE             I
                                    30
MEĐUNARODNE FINANCIJSKE ODNOSE
Odjel za europske integracije                     10
Odsjek za za međunarodno financijsko pravo i prilagodbu pravnoj
                                6
stečevini Europske unije
Odsjek za praćenje i provedbu programa pomoći Europske unije      3
Odjel za međunarodne financijske institucije             14
Odsjek za sklapanje i provedbu međunarodnih financijskih ugovora   7
Odsjek za financijsko praćenje međunarodnih financijskih ugovora   6
Odjel za bilateralne i multilateralne financijske odnose       4


UPRAVA ZA HARMONIZACIJU UNUTARNJE REVIZIJE I
                       27
FINANCIJSKE KONTROLE
SLUŽBA ZA METODOLOGIJU I STANDARDE                  10
Odjel za metodologiju i standarde FMC                 5
Odjel za metodologiju i standarde UR                 4
SLUŽBA ZA    KOORDINACIJU     IZOBRAZBE    I  PROVJERU
                                   8
KVALITETE
Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete FMC       3
Odjel za koordinaciju izobrazbe i provjeru kvalitete UR        4
SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI                   7
Odjel za europske fondove                       3
Odjel za međunarodnu suradnju i izvješćivanje             3


SAMOSTALNA SLUŽBA ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI
                       37
POSTUPAK
Odjel za porezni postupak                       26
Odjel za carinski postupak                      6


SAMOSTALNA SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV               14
Odjel za informacijski sustav i sistemsku podršku           5
Odjel za komunikacijsku tehnologiju                  4
Odjel za sigurnost informacijskog sustava               3


SAMOSTALNA SLUŽBA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE
                      14
GRANIČNIH PRIJELAZA
Odjel za pripremu i projektiranje                   5
Odjel za izgradnju i održavanje                    7


MINISTARSTVO FINANCIJA (uži dio) – ukupno               525
POREZNA UPRAVA
                                   okvirni
                                   broj


SREDIŠNJI URED                            318
1. SLUŽBA ZA POREZNI SUSTAV                      29
1.1. Odjel za porez na dodanu vrijednost               5
1.2. Odjel za porez na dobit i dohodak                7
1.3. Odjel za opći porezni zakon, lokalne poreze i nekretnine     5
1.4. Odjel za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja          5
1.5. Odjel za doprinose                        5
2. SLUŽBA ZA MEĐ. SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE           17
2.1. Odjel za europske integracije                  4
2.2. Odjel za međunarodnu suradnju                  4
2.3. Odjel za međunarodnu razmjenu informacija            7
3. SLUŽBA ZA APLIKATIVNA RJEŠENJA,             POREZNE
                                   25
EVIDENCIJE, STATISTIKU I REGISTRE
3.1. Odjel za aplikativna rješenja ISPU                7
3.2. Odjel za porezne evidencije                   6
3.3. Odjel za poreznu statistiku i izvješćivanje           5
3.4. Odjel za registre i druge opće podatke              5
4. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV                   44
4.1. Odjel za projektiranje, izradu i implementaciju rješenja     9
4.2. Odjel za održavanje sustava i pomoć korisnicima         11
4.3. Odjel za servis poreznim obveznicima               11
4.4. Odjel – kontakt centar                      11
5. SLUŽBA ZA NADZOR                          29
5.1. Odjel za nadzor velikih poreznih obveznika            7
5.2. Odjel za nadzor srednjh i malih poreznih obveznika        7
5.3. Odjel za nadzor poreza na dodanu vrijednost           7
5.4. Odjel za nadzor igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara    5
6. SLUŽBA ZA OVRŠNI POSTUPAK                     35
6.1. Odjel za naplatu                          11
6.2. Odjel za ovrhu                           11
6.3. Odjel za stečajeve i likvidacije                  5
6.4. Odjel za usklađivanje i ujednačavanje rada ovršnog postupka     6
7. SLUŽBA ZA IGRE NA SREĆU, ZABAVNE I NAGRADNE IGRE           15
7.1. Odjel za igre na sreću                       6
7.2. Odjel za zabavne igre i nagradne igre                7
8. SLUŽBA ZA KADROVSKE POSLOVE,               RAZVOJ  I
                                     28
UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA
8.1. Odjel za kadrovske poslove                     17
8.2. Odjel za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima        9
9. SLUŽBA ZA OPĆE, PRAVNE I RAČUNOVODSTVENE
                      54
POSLOVE
9.1. Odjel za opće poslove                        20
9.1.1. Odsjek – pisarnica                        8
9.1.2. Odsjek za sigurnost i zaštitu na radu               3
9.2. Odjel za pravne poslove                       4
9.3. Odjel za računovodstvene poslove                  20
9.4. Odjel za javnu nabavu                        4
9.5. Odjel za koordinaciju ustrojstvenih jedinica Porezne uprave     4
10. SLUŽBA ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA             12
10.1. Odjel za otkrivanje porezno kaznena djela             5
10.2. Odjel za analitiku                         5
11. SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU             16
11.1. Odjel za predhodnu kontrolu                    4
11.2. Odjel za naknadnu kontrolu                     10
12. SLUŽBA ZA OSOBNI INDENTIFIKACIJSKI BROJ               12
12.1. Odjel za postupke, evidencuje i statistiku o sustavu osobnog
                                  5
identifikacijskog broja
                                     120
PODRUČNI URED ZAGREB                           1474
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA                1096
1.1. Odsjek za utvrđivanje poreza i doprinosa              21
1.2. Odsjek za porezne evidencije                9
1.3. Odsjek za registar i osobni indentifikacijski broj     6
1.4 . ISPOSTAVA ZAGREB – CENTAR                 68
1.4.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      19
1.4.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I    19
1.4.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II    19
1.4.4. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  7
1.5. ISPOSTAVA ZAGREB – MEDVEŠČAK                51
1.5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      20
1.5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     20
1.5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  7
1.6. ISPOSTAVA ZAGREB – TREŠNJEVKA                103
1.6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I     18
1.6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II    18
1.6.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe III    18
1.6.4. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I    18
1.6.5. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II    18
1.6.6. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  9
1.7. ISPOSTAVA ZAGREB – TRNJE                  51
1.7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      22
1.7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     19
1.7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  6
1.8. ISPOSTAVA ZAGREB – DUBRAVA                 60
1.8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I     16
1.8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II    16
1.8.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     18
1.8.4. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  6
1.9. ISPOSTAVA ZAGREB – MAKSIMIR                 55
1.9.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      23
1.9.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     22
1.9.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  6
1.10. ISPOSTAVA ZAGREB – SUSEDGRAD                58
1.10.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I     17
1.10.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II    16
1.10.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     14
1.10.4. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  7
1.11. ISPOSTAVA ZAGREB – ČRNOMEREC                46
1.11.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      19
1.11.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     17
1.11.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  6
1.12. ISPOSTAVA ZAGREB – NOVI ZAGREB               66
1.12.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I     18
1.12.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II    17
1.12.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     20
1.12.4. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  7
1.13. ISPOSTAVA ZAGREB – PEŠČENICA                44
1.13.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      18
1.13.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     16
1.13.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  6
1.14. ISPOSTAVA ZAGREB ZA POREZE GRAĐANA             97
1.14.1. Pododsjek za poreze građana I               46
1.14.2. Pododsjek za poreze građana II              46
1.15. ISPOSTAVA ZAGREB ZA NEKRETNINE               60
1.15.1. Pododsjek za nekretnine I                 18
1.15.2. Pododsjek za nekretnine II                18
1.15.3. Pododsjek za nekretnine III                18
1.16. ISPOSTAVA ZAGREB ZA VELIKE POREZNE OBVEZNIKE        49
1.16.1. Pododsjek za velike porezne obveznike I          17
1.16.2. Pododsjek za velike porezne obveznike II         17
1.16.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  7
1.17. ISPOSTAVA DUGO SELO                     19
1.18. ISPOSTAVA IVANIĆ GRAD                    19
1.19. ISPOSTAVA JASTREBARSKO                   20
1.20. ISPOSTAVA SAMOBOR                      42
1.20.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      16
1.20.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     20
1.20.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  3
1.21. ISPOSTAVA SESVETE                      42
1.21.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      16
1.21.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     20
1.21.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  3
1.22. ISPOSTAVA SVETI IVAN ZELINA                 16
1.23. ISPOSTAVA VELIKA GORICA                   41
1.23.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      16
1.23.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     19
1.23.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  3
1.24. ISPOSTAVA VRBOVEC                      19
1.25. ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ                     33
1.25.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      11
1.25.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     15
1.25.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  3
2. ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I ANALIZU NADZORA        21
2.1. Odsjek za planiranje i pripremu nadzora           10
2.2. Odsjek za analize nadzora                  10
3. ODJEL ZA NADZOR VELIKIH POREZNIH OBVEZNIKA           50
3.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika I        25
3.2. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika II        24
4. ODJEL ZA NADZOR MALIH I SREDNJIH POREZNIH
                       60
OBVEZNIKA
4.1. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika I    15
4.2. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika II   15
4.3. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika III   15
4.4. Odsjek za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika IV   14
5. ODJEL ZA NADZOR FIZIČKIH OSOBA                 50
5.1. Odsjek za nadzor fizičkih osoba I              13
5.2. Odsjek za nadzor fizičkih osoba II              12
5.3. Odsjek za nadzor fizičkih osoba III             12
5.4. Odsjek za nadzor fizičkih osoba IV         12
6. ODJEL ZA NADZOR POREZA NA DODANU VRIJEDNOST     55
6.1. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost I   12
6.2. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost II  12
6.3. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost III  12
6.4. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost IV  9
6.5. Odsjek za nadzor poreza na dodanu vrijednost V   9
7. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA      25
7.1. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela I   6
7.2. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela II   6
7.3. Odsjek za otkrivanje porezno kaznenih djela III  6
7.4. Odsjek za pravne poslove              6
8. Odjel za ovrhu                    60
8.1. Odsjek za pokretnine I               18
8.2. Odsjek za pokretnine II              19
8.3. Odsjek za stečajeve, likvidacije i nekretnine   22
9. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK             28
10. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE                25


PODRUČNI URED KRAPINA                  134
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA       7
2. ODJEL ZA NADZOR                   25
2.1. Odsjek za nadzor I                 12
2.2. Odsjek za nadzor II                12
3. Odjel za ovrhu                    14
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK             3
5 . ISPOSTAVA DONJA STUBICA               14
6. ISPOSTAVA KLANJEC                  9
7. ISPOSTAVA KRAPINA                  15
8. ISPOSTAVA PREGRADA                  10
9. ISPOSTAVA ZABOK                   17
10. ISPOSTAVA ZLATAR                  13
PODRUČNI URED SISAK                       157
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       27
2.1. Odsjek za nadzor I                     13
2.2. Odsjek za nadzor II                    13
3. Odjel za ovrhu                        14
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 3
5 . ISPOSTAVA DVOR                       4
6. ISPOSTAVA GLINA                       6
7. ISPOSTAVA GVOZD                       4
8. ISPOSTAVA HRVATSKA KOSTAJNICA                5
9. ISPOSTAVA KUTINA                       19
10. ISPOSTAVA NOVSKA                      11
11. ISPOSTAVA PETRINJA                     12
12. ISPOSTAVA SISAK                       38
12.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      18
12.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     14
12.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4


PODRUČNI URED KARLOVAC                     136
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       25
2.1. Odsjek za nadzor I                     11
2.2. Odsjek za nadzor II                    13
3. Odjel za ovrhu                        13
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 4
5 . ISPOSTAVA DUGA RESA                     11
6. ISPOSTAVA KARLOVAC                      39
6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      18
6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe      14
6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
7. ISPOSTAVA OGULIN                      12
8. ISPOSTAVA OZALJ                       8
9. ISPOSTAVA SLUNJ                       6
10. ISPOSTAVA VOJNIĆ                      4


PODRUČNI URED VARAŽDIN                     151
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       31
2.1. Odsjek za nadzor I                    15
2.2. Odsjek za nadzor II                    15
3. Odjel za ovrhu                       13
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                4
5 . ISPOSTAVA IVANEC                      12
6 . ISPOSTAVA LUDBREG                     10
7 . ISPOSTAVA NOVI MAROF                    11
8. ISPOSTAVA VARAŽDIN                     55
8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      26
8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     23
8.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4


PODRUČNI URED KOPRIVNICA                    104
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           6
2. ODJEL ZA NADZOR                       19
2.1. Odsjek za nadzor I                    9
2.2. Odsjek za nadzor II                    9
3. Odjel za ovrhu                       11
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                4
5 . ISPOSTAVA ĐURĐEVAC                     12
6. ISPOSTAVA KOPRIVNICA                    30
6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      15
6.2. Pododsjek za utvrđivanje porezaza fizičke osobe      9
6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
7. ISPOSTAVA KRIŽEVCI                      14


PODRUČNI URED BJELOVAR                      119
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            6
2. ODJEL ZA NADZOR                        20
2.1. Odsjek za nadzor I                     8
2.2. Odsjek za nadzor II                     11
3. Odjel za ovrhu                        12
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 4
5. ISPOSTAVA BJELOVAR                      37
5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe       10
5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe      20
5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika   4
6. ISPOSTAVA ČAZMA                        7
7. ISPOSTAVA DARUVAR                       12
8. ISPOSTAVA GAREŠNICA                      9
9. ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE                   6


PODRUČNI URED RIJEKA                       392
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            231
1.1. ISPOSTAVA CRIKVENICA                    20
1.2. ISPOSTAVA ČABAR                       5
1.3. ISPOSTAVA DELNICE                      9
1.4. ISPOSTAVA KRK                        20
1.5. ISPOSTAVA MALI LOŠINJ                    11
1.6. ISPOSTAVA OPATIJA                      27
1.6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      11
1.6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     10
1.6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
1.7. ISPOSTAVA RAB                        10
1.8. ISPOSTAVA RIJEKA                      115
1.8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I     25
1.8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II    21
1.8.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I    19
1.8.4. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II    19
1.8.5. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  10
1.8.6. Pododsjek za velike porezne obveznike           9
1.8.7. Pododsjek za nekretnine i imovinske poreze        7
1.9. ISPOSTAVA VRBOVSKO                     6
2. ODJEL ZA NADZOR                        93
2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika         17
2.2. Odsjek za nadzor I                     15
2.3. Odsjek za nadzor II                     15
2.4. Odsjek za nadzor III                    15
2.5. Odsjek za nadzor IV                     15
2.6. Odsjek za nadzor V                     15
3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA          17
4. Odjel za ovrhu                        27
5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 7
6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE                     14


PODRUČNI URED GOSPIĆ                       69
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            7
2. ODJEL ZA NADZOR                        9
3. Odjel za ovrhu                        9
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 4
5 . ISPOSTAVA DONJI LAPAC                    2
6. ISPOSTAVA GOSPIĆ                       15
7. ISPOSTAVA KORENICA                      4
8. ISPOSTAVA OTOČAC                       6
9. ISPOSTAVA SENJ                        7


PODRUČNI URED VIROVITICA                     86
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            5
2. ODJEL ZA NADZOR                       13
3. Odjel za ovrhu                       9
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                2
5. ISPOSTAVA ORAHOVICA                     8
6. ISPOSTAVA SLATINA                      11
7. ISPOSTAVA VIROVITICA                    31
7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      15
7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     10
7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4


PODRUČNI URED POŽEGA                      79
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           5
2. ODJEL ZA NADZOR                       11
3. Odjel za ovrhu                       10
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                3
5 . ISPOSTAVA PAKRAC                      8
6. ISPOSTAVA POŽEGA                      35
6.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      18
6.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     10
6.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4


PODRUČNI URED SLAVONSKI BROD                  129
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       27
2.1. Odsjek za nadzor I                    13
2.2. Odsjek za nadzor II                    13
3. Odjel za ovrhu                       12
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                3
5 . ISPOSTAVA NOVA GRADIŠKA                  16
6 . ISPOSTAVA OKUČANI                     5
7. ISPOSTAVA SLAVONSKI BROD                  52
7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      24
7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe      21
7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika   4


PODRUČNI URED ZADAR                       159
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            7
2. ODJEL ZA NADZOR                        32
2.1. Odsjek za nadzor I                     16
2.2. Odsjek za nadzor II                     15
3. Odjel za ovrhu                        12
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 4
5. ISPOSTAVA BIOGRAD/MORU                    11
6. ISPOSTAVA BENKOVAC                      6
7. ISPOSTAVA GRAČAC                       4
8. ISPOSTAVA OBROVAC                       6
9. ISPOSTAVA PAG                         6
10. ISPOSTAVA ZADAR                       63
10.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      31
10.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe      26
10.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4


PODRUČNI URED OSIJEK                       238
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            137
1.1. ISPOSTAVA BELI MANASTIR                   12
1.2. ISPOSTAVA DONJI MIHOLJAC                  8
1.3. ISPOSTAVA ĐAKOVO                      20
1.4. ISPOSTAVA NAŠICE                      11
1.5. ISPOSTAVA OSIJEK                      68
1.5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      31
1.5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     26
1.5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  10
1.6. ISPOSTAVA VALPOVO                      12
2. ODJEL ZA NADZOR                        52
2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika        17
2.2. Odsjek za nadzor I                    12
2.3. Odsjek za nadzor II                    12
2.4. Odsjek za nadzor III                   10
3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA         11
4. Odjel za ovrhu                       16
5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                9
6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE                    10


PODRUČNI URED ŠIBENIK                     107
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       19
2.1. Odsjek za nadzor I                    9
2.2. Odsjek za nadzor II                    9
3. Odjel za ovrhu                       14
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                3
5 . ISPOSTAVA DRNIŠ                      8
6 . ISPOSTAVA KNIN                       7
7. ISPOSTAVA ŠIBENIK                      44
7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      22
7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     16
7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4


PODRUČNI URED VUKOVAR                     136
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           10
2. ODJEL ZA NADZOR                       24
2.1. Odsjek za nadzor I                    12
2.2. Odsjek za nadzor II                    11
3. Odjel za ovrhu                       12
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                3
5. ISPOSTAVA VINKOVCI                     39
5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      17
5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe      15
5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika   4
6. ISPOSTAVA VUKOVAR                       18
7. ISPOSTAVA ŽUPANJA                       18
8. ISPOSTAVA ILOK                        5


PODRUČNI URED SPLIT                       459
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            278
1.1. ISPOSTAVA HVAR                       11
1.2. ISPOSTAVA IMOTSKI                      16
1.3. ISPOSTAVA KAŠTELA                      17
1.4. ISPOSTAVA MAKARSKA                     18
1.5. ISPOSTAVA OMIŠ                       16
1.6. ISPOSTAVA SINJ                       17
1.7. ISPOSTAVA SOLIN                       14
1.8. ISPOSTAVA SPLIT                       119
1.8.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe I     35
1.8.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe II    17
1.8.3. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe I    18
1.8.4. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe II    19
1.8.5. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  10
1.8.6. Pododsjek za velike porezne obveznike           9
1.8.7. Pododsjek za nekretnine i imovinske poreze        7
1.9. ISPOSTAVA SUPETAR                      11
1.10. ISPOSTAVA TROGIR                      16
1.11. ISPOSTAVA VIS                       6
1.12. ISPOSTAVA VRGORAC                     7
2. ODJEL ZA NADZOR                        105
2.1. Odsjek za nadzor velikih poreznih obveznika         19
2.2. Odsjek za nadzor I                     17
2.3. Odsjek za nadzor II                     17
2.4. Odsjek za nadzor III                    17
2.5. Odsjek za nadzor IV                     17
2.6. Odsjek za nadzor V                     17
3. ODJEL ZA OTKRIVANJE POREZNO KAZNENIH DJELA          21
4. Odjel za ovrhu                        27
5. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 10
6. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE                     15


PODRUČNI URED PAZIN                       280
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA            177
1.1. ISPOSTAVA BUZET                       9
1.2. ISPOSTAVA LABIN                       16
1.3. ISPOSTAVA PAZIN                       13
1.4. ISPOSTAVA POREČ                       29
1.4.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      12
1.4.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     11
1.4.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
1.5. ISPOSTAVA PULA                       59
1.5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      27
1.5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     24
1.5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  5
1.6. ISPOSTAVA ROVINJ                      17
1.7. ISPOSTAVA UMAG                       26
1.7.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      10
1.7.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     10
1.7.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
2. ODJEL ZA NADZOR                        64
2.1. Odsjek za nadzor I                     16
2.2. Odsjek za nadzor II                     18
2.3. Odsjek za nadzor III                    17
2.4. Odsjek za nadzor IV                     12
3. Odjel za ovrhu                        18
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                 8
5. ODJEL ZA OPĆE POSLOVE                    10


PODRUČNI URED DUBROVNIK                    134
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       24
2.1.Odsjek za nadzor I                     10
2.2.Odsjek za nadzor II                    13
3. Odjel za ovrhu                       13
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                3
5. ISPOSTAVA DUBROVNIK                     42
5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      20
5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     16
5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
6. ISPOSTAVA KORČULA                      15
7. ISPOSTAVA LASTOVO                      3
8. ISPOSTAVA METKOVIĆ                     12
9. ISPOSTAVA PLOČE                       8


PODRUČNI URED ČAKOVEC                     121
1. ODJEL ZA UTVRĐIVANJE POREZA I DOPRINOSA           7
2. ODJEL ZA NADZOR                       22
2.1. Odsjek za nadzor I                    12
2.2. Odsjek za nadzor II                    9
3. Odjel za ovrhu                       14
4. ODJEL ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK                4
5. ISPOSTAVA ČAKOVEC                      48
5.1. Pododsjek za utvrđivanje poreza za pravne osobe      24
5.2. Pododsjek za utvrđivanje poreza za fizičke osobe     17
5.3. Pododsjek za PDV, kontrolu i analize poreznih obveznika  4
6. ISPOSTAVA MURSKO SREDIŠĆE                  7
7. ISPOSTAVA PRELOG                      14
POREZNA UPRAVA – ukupno                   4982
CARINSKA UPRAVA
                               okvirni
                               broj


SREDIŠNJI URED                        398
Državni tajnik, ravnatelj Carinske uprave          1
SLUŽBA ZA PROTOKOL, ODNOSE S JAVOŠĆU           I
                               11
KOORDINACIJU AKTIVNOSTI CARINSKE UPRAVE
Odjel za protokol i koordinaciju aktivnosti         5
Odjel za odnose s javnošću                  4


SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU            31
Središnji odjel za unutarnju nadzor i kontrolu        22
Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Split     5
Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Rijeka     5
Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu Osijek     5
Odjel za unutarnje poslove                  7


SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                        52
PRAVNE POSLOVE
Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima         9
Odjel za pravne poslove                   5
Odjel za organizaciju                    26
Pododsjek – pisarnica                    7
Pododsjek za tehničke poslove                14
Carinski centar za obuku                   10
Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe    5
Odsjek za razvoj programa izobrazbe             4
SLUŽBA ZA FINANCIJE                          30
Odjel za javnu nabavu                         5
Odjel za računovodstvo                        18
Odsjek područne riznice                        6
Odsjek za proračunsko računovodstvo                  7
Odsjek za plan, analizu i izvješćivanje                4
Odjel za upravljanje i gospodarenje imovinom             5


SLUŽBA ZA OBVEZNA DAVANJA                       18
Odjel za carinske evidencije                     5
Odjel za porezne evidencije                      5
Odjel za osiguranje duga                       6


SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE                 32
Odjel za carinski sustav                       8
Odsjek za normativno i pravno uređenje carinskog sustava       4
Odsjek za prilagodbu carinskog sustava EU               3
Odjel za carinske procedure                      8
Odsjek za provedbu carinskih procedura                2
Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak           3
Odsjek za provedbu propisa izvan carinskog sustava          2
Odjel za provozni postupak i granične procedure            7
Odsjek za provozni postupak                      3
Odsjek za granične procedure                     3
Odjel za pojednostavljenja                      4
Odjel za zaštitu intelektualnog vlasništva              3


SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU           SURADNJU  I   EUROPSKE
                                   18
INTEGRACIJE
Odjel za međunarodnu suradnju                     6
Odjel za europske integracije                     10


SLUŽBA ZA TROŠARINE                          33
Odjel za alkohol                            7
Odsjek za alkohol i alkoholna pića                   3
Odsjek za pivo                             3
Odjel za energente i električnu energiju                7
Odsjek za energente                           3
Odsjek za električnu energiju, prirodni plin i kruta goriva       3
Odjel za duhanske proizvode i označavanje proizvoda markicama      7
Odsjek za duhanske proizvode                      3
Odsjek za označavanje predmeta markicama                3
Odjel za posebne poreze                         7
Odsjek za bezalkoholna pića i kavu                   3
Odsjek za osobne automobile, plovila, zrakoplove i luksuzne proizvode  3
Trošarinski ured za veze                        3


SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I
                          63
LABORATORIJ
Odjel za carinsku tarifu                        25
Odsjek za carinsku tarifu                        7
Odsjek za TARIC i kvote                         12
Područni pododsjek za TARIC Pula                    5
Područni pododsjek za kvote Pula                    3
Odsjek za zajedničku agrarnu politiku i trgovinsku politiku       4
Odjel za carinsku vrijednost                      7
Odjel za podrijetlo robe                        11
Odsjek za povlašteno podrijetlo                     4
Odsjek za nepovlašteno podrijetlo                    3
Odsjek za provjere podrijetla robe                   3
Odjel za carinski laboratorij                      18
Odsjek za vino, alkohol, pivo, ostala alkoholna pića          4
Odsjek za poljoprivredne i prehrambene proizvode            4
Odsjek za naftne derivate i ugljikohidrate               4
Odsjek za industrijske proizvode                    4
SLUŽBA ZA NADZOR                             70
Odjel za upravljanje rizicima                      22
Odsjek za analizu rizika                         8
Odsjek za operativnu komunikaciju                    13
Odjel za carinske istrage                        17
Odsjek za istrage carinskih prijevara                  5
Odsjek za mobilne jedinice                        11
Odjel za suzbijanje krijumčarenja                    14
Odsjek za suzbijanje krijumčarenja droga                 4
Odsjek za suzbijanje krijumčarenja i kontrolu robe s ograničenjima    5
Odsjek za kontrolu izvoza robe dvojne namjene              4
Odjel za operativnu tehniku                       4
Odjel za provjere                            11


SLUŽBA ZA      INFORMACIJSKI     SUSTAV,  STATISTIKE   I
                                     39
ANALIZE
Odjel za informacijske tehnologije                    9
Odsjek za standardizaciju i sigurnost                  4
Odsjek za tehničku podršku                        4
Odjel za strateško planiranje IT sustava                 4
Odjel za razvoj i uvođenje aplikativnih rješenja             19
Odsjek za projektiranje i praćenje                    7
Odsjek za upravljanje i podrušku korisnicima               4
Odsjek za upravljanje i podršku korisnicima-Područni ured Varaždin    7
Odjel za statistike i analize                      5


CARINARNICA I ZAGREB                           602
Pročelnik carinarnice I                         1
Pomoćnik pročelnika carinarnice I                    3
Administrativni tajnik                          2
                                     6
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                    12
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                  16
ODJEL ZA NADZOR                           55
Odsjek za provjere                         35
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  19
Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju     2
Pododsjek za mobilne jedinice                    13
Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage           2
ODJEL ZA TROŠARINE                         40
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA             27
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     24
Pododsjek-pisarnica                         11
Pododsjek za tehničke poslove                    7
Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe       2
ODJEL ZA FINANCIJE                         27
Odsjek za obvezna davanja                      17
Odsjek za računovodstvo                       9
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO          5
CENTRALNI ODJEL ZA PROVOZNE POSTUPKE                9


A) Carinske ispostave I. kategorije                 235


Carinska ispostava Jankomir (robna)                 36
Carinska ispostava Žitnjak (robna)                 35
Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična)           46
Carinska ispostava Ranžirni kolodvor (robno-granična)        19
Carinska ispostava Bregana (robno-granična)             80
Carinski odjeljak I Harmica (granični)               10
Carinski odjeljak II Bregana Naselje (granični)           6
Carinski odjeljak II Donji Čemehovec (pogranični)          1
Carinski odjeljak II Kraj Donji (pogranični)            1
Carinski odjeljak II Novo Selo Žumberačko (pogranični)       1


B) Carinske ispostave II. kategorije                144
Carinska ispostava Velesajam (robna)                20
Carinska ispostava Zapadni kolodvor (robna)             18
Carinska ispostava Podsused (robna)                 18
Carinska ispostava Sisak (robna)                  14
Carinska ispostava Kutina (robna)                  10
Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica (granični)          15
Carinski odjeljak I Dvor na Uni (granični)             9
Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica (granični)           9
Carinski odjeljak I Volinja (granični)               9
Carinski odjeljak II Obljaj (pogranični)              1
Carinska ispostava Pošta (robno-granična)              12
Carinska ispostava Jasenovac (granični)               9


C) Carinske ispostave III. kategorije                26


Carinska ispostava Slobodna zona (robna)              6
Carinska ispostava Glavni kolodvor (granična)            20


CARINARNICA II KRAPINA                       212
Pročelnik carinarnice II                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                 4
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                6
ODJEL ZA NADZOR                           31
Odsjek za provjere                         12
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  18
ODJEL ZA TROŠARINE                         10
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       14
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     6
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo      7
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO  4


A) Carinske ispostave I. kategorije:        91


Carinska ispostava Krapina (robna)         17
Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni)     2
Carinski odjeljak II Luka (robni)          6
Carinska ispostava Macelj (granična)        61
Carinski odjeljak II Klenovac Humski (pogranični)  1
Carinski odjeljak II Mali Tabor (pogranični)    1
Carinski odjeljak II Luke Poljanske (pogranični)  1
Carinski odjeljak II Plavić (pogranični)      1
Carinski odjeljak II Draše (pogranični)       1


B) Carinske ispostave II. kategorije:        49


Carinska ispostava Lupinjak (granična)       21
Carinski odjeljak II Miljana (granični)       5
Carinski odjeljak II Mihanović Dol (granični)    5
Carinski odjeljak II Razvor (granični)       13
Carinski odjeljak II Hum na Sutli (granični)    5


CARINARNICA II OSIJEK                212
Pročelnik carinarnice II              1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II         2
Administrativni tajnik               1
                          4
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK         4
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK        6
ODJEL ZA NADZOR                   20
Odsjek za provjere                 8
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  11
ODJEL ZA TROŠARINE                         12
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       18
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     11
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              6
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO          4


A) Carinske ispostave II. kategorije:                132


Carinska ispostava Luka Drava Osijek (granično-robna)        5
Carinski odjeljak I Zračna luka (granično-robni)          4
Carinska ispostava Slobodna zona Osijek (robna)           8
Carinska ispostava Osijek-terminal (robna)             15
Carinski odjeljak I Pošta (robni)                  3
Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Osijek (robni)       6
Carinski odjeljak I Veletržnica (robni)               4
Carinska ispostava Donji Miholjac-terminal (robna)         7
Carinska ispostava Donji Miholjac-most (granična)          20
Carinska ispostava Duboševica (granična)              20
Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo (granični)        9
Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir (granično-
                                 8
robni)
Carinska ispostava Erdut (granična)                 17
Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Erdut (granični)     6


B) Carinske ispostave III. kategorije:               12


Carinska ispostava Batina (granična)                12


CARINARNICA II VARAŽDIN                       323
Pročelnik carinarnice II                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II                 2
Administrativni tajnik                       1
                                  4
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                 4
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                5
ODJEL ZA NADZOR                           13
Odsjek za provjere                         5
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  7
ODJEL ZA TROŠARINE                         7
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA             16
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     13
Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe       2
ODJEL ZA FINANCIJE                         9
Odsjek za obvezna davanja                      4
Odsjek za računovodstvo                       4
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO          4


A) Carinske ispostave I. kategorije:                161


Carinska ispostava Goričan (robna)                 23
Carinska ispostava Goričan (granična)                51
Carinska ispostava Varaždin (robna)                 28
Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni)              3
Carinski odjeljak I Pošta (robni)                  2
Carinski odjeljak I Ludbreg (robni)                 3
Carinski odjeljak I Ivanec (robni)                 3
Carinska ispostava Dubrava Križovljanska (granična)         31
Carinski odjeljak II Otok Virje (granični)             9
Carinski odjeljak II Cvetlin (pogranični)              5
Carinski odjejak II Gornja Voća (pogranični)            3


B) Carinske ispostave II. kategorije:                100
Carinska ispostava Čakovec (robna)                 17
Carinski odjeljak I. Željeznički kolodvor Čakovec (granični)    7
Carinska ispostava Kotoriba (robna)                 9
Carinski odjeljak I Murakeresztur (granični)            7
Carinska ispostava Trnovec (granična)                25
Carinski odjeljak II Banfi (pogranični)               5
Carinski odjeljak II Preseka (pogranični)              3
Carinska ispostava Mursko Središće (granična)            15
Carinski odjeljak II. Bukovje (granični)              9
Carinski odjeljak II Sveti Martin na Muri (pogranični)       3


CARINARNICA II VUKOVAR                       362
Pročelnik carinarnice II                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II                 2
Administrativni tajnik                       1
                                  4
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                 6
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                9
ODJEL ZA NADZOR                           34
Odsjek za provjere                         6
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  27
Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju     6
Pododsjek za mobilne jedinice                    16
Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage           4
ODJEL ZA TROŠARINE                         13
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA             18
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     15
Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe       2
ODJEL ZA FINANCIJE                         10
Odsjek za obvezna davanja                      4
Odsjek za računovodstvo                       5
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO          6
A) Carinske ispostave I. kategorije:              91


Carinska ispostava Bajakovo (robno-granična)          91


B) Carinske ispostave II. kategorije:             154


Carinska ispostava Vukovar (robno-granična)          7
Carinski odjeljak II Vukovar-skela (pogranični)        3
Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar (robna)        5
Carinska ispostava Vinkovci (robna)              7
Carinska ispostava Gunja (granična)              14
Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Drenovci (granični)  9
Carinski odjeljak II Strošinci (pogranični)          2
Carinska ispostava Županja-most (granična)           33
Carinski odjeljak II Burumi (pogranični – sezonski)      3
Carinska ispostava Županja-terminal (robna)          7
Carinska ispostava Ilok (granična)               17
Carinski odjeljak II Ilok I (granični)             8
Carinski odjeljak II Ilok II (granični)            8
Carinski odjeljak II Ilok III (granični)            8
Carinski odjeljak II Bapska (granični)             2
Carinska ispostava Tovarnik (granična)             21


C) Carinske ispostave III. kategorije:             17


Carinska ispostava Željeznički kolodvor Tovarnik (granična)  17


CARINARNICA II PULA                      235
Pročelnik carinarnice II                    1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II               1
Administrativni tajnik                     1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                 4
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                5
ODJEL ZA NADZOR                           16
Odsjek za provjere                         7
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  7
ODJEL ZA TROŠARINE                         10
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       20
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     11
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              8


A) Carinske ispostave I. kategorije:                34


Carinska ispostava Kaštel (granična)                32
Carinski odjeljak II Lucija (pogranični)              2


B) Carinske ispostave II. kategorije:                138


Carinska ispostava Luka Pula (robna)                17
Carinski odjeljak II Slobodna zona (robni)             5
Carinska ispostava Plovanija (granična)               18
Carinska ispostava Buje (robna)                   9
Carinska ispostava Buzet (robna)                  5
Carinska ispostava Zračna luka (granična)              11
Carinska ispostava Rovinj (granično-robna)             7
Carinski odjeljak I Kanfanar (robni)                9
Carinska ispostava Umag (granično-robna)              7
Carinski odjeljak II Novigrad (granični, sezonski)         0
Carinski odjeljak II Marina Umag (granični, sezonski)        0
Carinska ispostava Poreč (granično-robna)              8
Carinski odjeljak II Zračna luka Vrsar (granični, sezonski)     0
Carinska ispostava Labin (granično-robna)              6
Carinski odjeljak I Bršica (granični)                5
Carinski odjeljak II Luka Plomin (granični)             0
Carinski odjeljak II Slobodna zona Štalije (robni)         2
Carinska ispostava Pazin (robna)                  5
Carinska ispostava Požane (granična)                20
Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Lupoglav (granični)    2
Carinski odjeljak II Slum (pogranični)               2


C) Carinske ispostave III. kategorije:               5


Carinska ispostava Jelovice (granična)               5


CARINARNICA II RIJEKA                        384
Pročelnik carinarnice II                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II                 2
Administrativni tajnik                       1
                                  4
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                 11
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                10
ODJEL ZA NADZOR                           30
Odsjek za provjere                         10
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  19
Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju     6
Pododsjek za mobilne jedinice                    6
Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage           6
ODJEL ZA TROŠARINE                         8
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA             21
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     18
Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe       2
ODJEL ZA FINANCIJE                         9
Odsjek za obvezna davanja                      3
Odsjek za računovodstvo                       5
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO I
                          6
CARINSKI LABORATORIJ


A) Carinske ispostave I. kategorije:             225


Carinska ispostava Luka Rijeka (granično-robna)        75
Carinska ispostava Pasjak (granična)             41
Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane (granični)  13
Carinski odjeljak II Vele Mune (pogranični)          3
Carinska ispostava Rupa (robno-granična)           54
Carinski odjeljak II Lipa (pogranični)            3
Carinska ispostava Škrljevo (robna)              36


B) Carinske ispostave II. kategorije:             20


Carinska ispostava Bakar (granično-robna)           7
Carinska ispostava Omišalj (granično-robna)          8
Carinski odjeljak I Zračna luka (granični)          5


C) Carinske ispostave III. kategorije:            40


Carinska ispostava Pošta (robna)               4
Carinska ispostava Brod na Kupi (granična)          12
Carinski odjeljak II Blaževci (pogranični)          2
Carinska ispostava Prezid (granična)             12
Carinski odjeljak II Zamost (pogranični)           2
Carinski odjeljak II Čabar (pogranični)            2
Carinski odjeljak II Prezid I (pogranični)          2
Carinska ispostava Mali Lošinj (granično-robna)        4


CARINARNICA II SPLIT                     319
Pročelnik carinarnice II                   1
Pomoćnik pročelnika carinarnice II              2
Administrativni tajnik                       1
                                  4
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK                 8
ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK                9
ODJEL ZA NADZOR                           34
Odsjek za provjere                         10
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  23
Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju     5
Pododsjek za mobilne jedinice                    12
Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage           5
ODJEL ZA TROŠARINE                         12
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA             13
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     10
Odsjek za planiranje i organizaciju provedbe izobrazbe       2
ODJEL ZA FINANCIJE                         11
Odsjek za obvezna davanja                      4
Odsjek za računovodstvo                       6
ODJEL ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST I PODRIJETLO I
                          7
CARINSKI LABORATORIJ


A) Carinske ispostave I. kategorije:                86


Carinska ispostava Sjeverna luka Split (robna)           20
Carinska ispostava Luka Split (granično-robna)           30
Carinski odjeljak I Slobodna zona (robni)              11
Carinski odjeljak II Komiža (sezonski)               0
Carinski odjeljak II Vis (sezonski)                 0
Carinski odjeljak II Hvar (sezonski)                0
Carinski odjeljak II Stari Grad (sezonski)             0
Carinska ispostava Dugopolje (robna)                25


B) Carinske ispostave II. kategorije:                131
Carinska ispostava Zračna luka (granično-robna)           22
Carinski odjeljak II Brač (sezonski)                0
Carinska ispostava Kamensko (granična)               21
Carinski odjeljak II Aržano (granični)               13
Carinski odjeljak II Bili Brig (pogranični)             4
Carinski odjeljak II Aržano Pazar (pogranični)           4
Carinska ispostava Vinjani Donji (robno-granična)          28
Carinska odjeljak I Vinjani Gornji (granični)            13
Carinski odjeljak II Dvorine (pogranični)              4
Carinski odjeljak II Ričice (pogranični)              4
Carinski odjeljak II Jovića Most (pogranični)            4
Carinski odjeljak II Sebišina (pogranični)             4
Carinski odjeljak II Slivno (pogranični)              4
Carinska ispostava Imotski (robna)                 6


C) Carinske ispostave III. kategorije:               4


Carinska ispostava Pošta (robna)                  4


CARINARNICA III KOPRIVNICA                     97
Pročelnik carinarnice III                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        10
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 4
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               5
ODJEL ZA NADZOR                           13
Odsjek za provjere                         4
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  8
ODJEL ZA TROŠARINE                         7
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I 14
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     7
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              6


A) Carinske ispostave II. kategorije:                35


Carinska ispostava Koprivnica (robna)                16
Carinski odjeljak I Gyekenyes (granični)              9
Carinska ispostava Bjelovar (robni)                 10


B) Carinske ispostave III. kategorije:               15


Carinska ispostava Gola (granična)                 15


CARINARNICA III ŠIBENIK                       90
Pročelnik carinarnice III                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        6
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 2
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               2
ODJEL ZA NADZOR                           11
Odsjek za provjere                         5
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  5
ODJEL ZA TROŠARINE                         5
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       12
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     6
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              5


A) Carinske ispostave II. kategorije:                53
Carinska ispostava Ražine (robna)                  9
Carinska ispostava Podi Šibenik (robna)               5
Carinska ispostava Luka Šibenik (granična)             17
Carinski odjeljak II Primošten (sezonski)              0
Carinski odjeljak II Žirje-Muna (sezonski)             0
Carinska ispostava Knin (robna)                   5
Carinska ispostava Strmica (granična)                17


CARINARNICA III ZADAR                        109
Pročelnik carinarnice III                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        7
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 3
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               3
ODJEL ZA NADZOR                           19
Odsjek za provjere                         8
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  10
ODJEL ZA TROŠARINE                         6
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       17
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     11
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              5


A) Carinske ispostave II. kategorije:                48


Carinska ispostava Gaženica (robno-granična)            23
Carinska ispostava Luka Zadar (robno-granična)           21
Carinski odjeljak Sali (granični-sezonski)             0
Carinski odjeljak Božava (granični-sezonski)            0
Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje (granični)           2
Carinski odjeljak II Lička Kaldrma (pogranični)           2


B) Carinske ispostave III. kategorije:               9


Carinska ispostava Zračna luka (robno-granična)           9


CARINARNICA III DUBROVNIK                      163
Pročelnik carinarnice III                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        7
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 2
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               4
ODJEL ZA NADZOR                           15
Odsjek za provjere                         4
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  10
ODJEL ZA TROŠARINE                         5
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       12
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     7
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              4


A) Carinske ispostave I. kategorije:                38


Carinska ispostava Karasovići (granična)              33
Carinski odjeljak I Vitaljina (granični)              5


B) Carinske ispostave II. kategorije:                66


Carinska ispostava Luka Gruž (granično-robna)            22
Carinska ispostava Zračna luka (granično-robna)           21
Carinski odjeljak II Cavtat (granični-sezonski)           1
Carinska ispostava Korčula (granično-robna)             7
Carinski odjeljak II Vela luka (granično-robni)           4
Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (granični)            1
Carinska ispostava Gornji Brgat (granična)             10


C) Carinske ispostave III. kategorije:               17


Carinska ispostava Pošta (robna)                  2
Carinska ispostava Zaton Doli (granična)              12
Carinski odjeljak II Imotica (pogranični)              1
Carinski odjeljak II Čepikuće (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Slano (pogranični)               1


CARINARNICA III PLOČE                        198
Pročelnik carinarnice III                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        11
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 4
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               6
ODJEL ZA NADZOR                           27
Odsjek za provjere                         5
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  20
Pododsjek za upravljanje rizikom i operativnu komunikaciju     5
Pododsjek za mobilne jedinice                    11
Pododsjek za suzbijanje krijumčarenja i istrage           3
ODJEL ZA TROŠARINE                         4
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       11
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju  6
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo            4


A) Carinske ispostave I. kategorije:              42


Carinska ispostava Luka Ploče (granično-robna)         42


B) Carinske ispostave II. kategorije:             59


Carinska ispostava Metković (granična)             27
Carinska ispostava Željeznički kolodvor i Luka Metković (robno-
                                15
granična)
Carinski odjeljak I Gabela I (granični)            7
Carinski odjeljak II Gabela II (pogranični)          3
Carinski odjeljak II Prud (granični)              4
Carinski odjeljak II Unka (pogranični)             3


C) Carinske ispostave III. kategorije:             41


Carinska ispostava Klek (granična)               13
Carinski odjeljak II Vukov Klanac (pogranični)         3
Carinska ispostava Orah (granična)               11
Carinski odjeljak II Podprolog (pogranični)          3
Carinska ispostava Mali Prolog (granična)           11


CARINARNICA III SLAVONSKI BROD                 195
Pročelnik carinarnice III                   1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III              1
Administrativni tajnik                     1
                                3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        7
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupk               3
Odsjek za carinsko-prekršajni postupk                 3
ODJEL ZA NADZOR                            20
Odsjek za provjere                          5
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage   14
ODJEL ZA TROŠARINE                          8
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       12
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju      7
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo               4


A) Carinske ispostave II. kategorije:                 145


Carinska ispostava Slavonski Šamac (granična)             26
Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Slavonski Šamac (granični)  9
Carinski odjeljak II Svilaj (pogranični)               4
Carinski odjeljak II Dubočica (pogranični)              4
Carinska ispostava Požega (robna)                   5
Carinska ispostava Slavonski Brod (robna)               14
Carinska ispostava Slobodna zona Slavonski Brod (robna)        7
Carinska ispostava Slavonski Brod-most (granična)           30
Carinski odjeljak I Luka (robno-granični)               4
Carinska ispostava Stara Gradiška (granična)             33
Carinski odjeljak II Davor (pogranični)                4
Carinska ispostava Nova Gradiška (robna)               5


CARINARNICA III VIROVITICA                      79
Pročelnik carinarnice III                       1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                  1
Administrativni tajnik                        1
                                   3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        7
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                  3
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               3
ODJEL ZA NADZOR                           12
Odsjek za provjere                         4
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  7
ODJEL ZA TROŠARINE                         9
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       12
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     7
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              4


A) Carinske ispostave II. kategorije:                36


Carinska ispostava Virovitica (robna)                8
Carinski odjeljak I Slatina (robni)                 5
Carinska ispostava Terezino polje (granična)            23


CARINARNICA III KARLOVAC                      123
Pročelnik carinarnice III                      1
Promoćnik pročelnika carinarnice III                1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        7
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 3
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               3
ODJEL ZA NADZOR                           15
Odsjek za provjere                         5
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  9
ODJEL ZA TROŠARINE                         7
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       12
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju     6
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo              5
A) Carinske ispostave II. kategorije                46


Carinska ispostava Karlovac (robna)                 15
Carinski odjeljak II Pribanjci (granični)              9
Carinska ispostava Maljevac (granična)               18
Carinski odjeljak II Gejkovac (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Pašin Potok (pogranični)            1
Carinski odjeljak II Bogovolja (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Kordunski Ljeskovac (pogranični)        1


B) Carinske ispostave III. kategorije                33


Carinska ispostava Jurovski Brod (granična)             27
Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Obrež (pogranični)               1
Carinski odjeljak II Pravutina (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Prilišće (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Brezovica (pogranični)             1
Carinski odjeljak II Kašt (pogranični)               1


CARINARNICA III OTOČAC                       100
Pročelnik carinarnice III                      1
Pomoćnik pročelnika carinarnice III                 1
Administrativni tajnik                       1
                                  3
ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-PREKRŠAJNI
                        7
POSTUPAK
Odsjek za carinsko-upravni postupak                 4
Odsjek za carinsko-prekršajni postupak               2
ODJEL ZA NADZOR                           9
Odsjek za provjere                         3
Odsjek za upravljanje rizikom, suzbijanje krijumčarenja i istrage  5
ODJEL ZA TROŠARINE                      4
ODJEL ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA I
                       10
FINANCIJE
Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju  6
Odsjek za obvezna davanja i računovostvo           3


A) Carinske ispostave II. kategorije:             63


Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo (granična)       49
Carinski odjeljak I Užljebić (granični)            5
Carinski odjeljak II Donji Vaganac (pogranični-sezonski)   1
Carinska ispostava Gospić (robna)               4
Carinska ispostava Otočac (robna)               4


B) Carinske ispostave III. kategorije:            4


Carinska ispostava Senj (robno-granična)           4


CARINSKA UPRAVA – ukupno                   4201
FINANCIJSKA POLICIJA


                               okvirni
                               broj


SREDIŠNJI URED                        31
Odjel za posebne poreze                    11
Odjel za koncesije i druge proračunske prihode        5
Odjel za opće poslove i unutarnji nadzor           12
Odsjek za opće poslove                    6
Odsjek za unutarnji nadzor                  5
POSTAJA ZAGREB                   87
Odjel za posebnI porez na naftne derivate      31
Odjel za posebni porez na duhanske proizvode    23
Odjel za ostale posebne poreze           17
Odjel za koncesije i druge proračunske prihode   11


POSTAJA SPLIT                    38
Odjel za posebne poreze               25
Odjel za koncesije i druge proračunske prihode   9


POSTAJA RIJEKA                   38
Odjel za posebne poreze               25
Odjel za koncesije i druge proračunske prihode   9


POSTAJA OSIJEK                   34
Odjel za posebne poreze               23
Odjel za koncesije i druge proračunske prihode   7


POSTAJA ZADAR                    30
Odjel za posebne poreze               19
Odjel za koncesije i druge proračunske prihode   7


FINANCIJSKA POLICIJA – ukupno:           258
FINANCIJSKI INSPEKTORAT


                          okvirni
                          broj


1. Odjel za kreditne institucije i platne sustave  8
1.1. Odsjek za banke i druge kreditne institucije  4
1.2. Odsjek za institucije platnog prometa i elektronički novac    3
2. Odjel za financijske institucije i financijsko posredovanje     9
2.1. Odsjek za za financijske institucije i financijsko posredovanje  3
2.2. Odsjek za ovlaštene mjenjače                   5
3. Odjel za nefinancijske i neprofitne subjekte            11
3.1. Odsjek za nefinancijske subjekte                 6
3.2. Odsjek za subjekte u profesionalnim i neprofitnim djelatnostima  4
4. Odjel za financijske istrage                    10
4.1. Odsjek za planiranje, pripremu i koordinaciju           3
4.2. Odsjek za operativnu provedbu                   6
5. Odjel za prekršajni postupak I                   8
6. Odjel za prekršajni postupak II                   8
7. Odjel za međunarodnu suradnju i pravne poslove           4
8. Odjel za procjenu rizika, planiranje i informacijski sustav     10


FINANCIJSKI INSPEKTORAT – ukupno                    73
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA


                                    okvirni
                                    broj


ODJEL ZA FINANCIJSKO OBAVJEŠTAJNU ANALITIKU              16
Odsjek za sumnjive transakcije                     9
Odsjek za analitičku obradu transakcija i financiranje terorizma    6
ODJEL ZA STRATEGIJSKE ANALIZE I INFORMACIJSKI
                       6
SUSTAV
ODJEL ZA PREVENCIJU I NADZOR OBVEZNIKA                 8
Odsjek za kreditne i financijske institucije              4
Odsjek za nefinancijske institucije                  3
ODJEL ZA    MEĐUINSTITUCIONALNU        I  MEĐUNARODNU
                                    3
SURADNJU
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA – ukupno                  36
MINISTARSTVO FINANCIJA – sveukupno                      10075
     TEKST KOJI NIJE UŠAO U PROČIŠĆENI TEKST

   UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
 UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJA

             („Narodne Novine“, broj 114/05)


                    Članak 2.
U tablici u kojoj je određen okvirni broj državnih službenika i namještenika, a koja se
ne objavljuje u »Narodnim novinama« mijenja se broj državnih službenika i
namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva financija.
Novi broj državnih službenika i namještenika daje se u tablici iz stavka 1. ovoga
članka.

                   Članak 3.
Ministar financija, uz prethodnu suglasnost Središnjega državnog ureda za upravu,
uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financ