plan rozwoju lokalnego1

Document Sample
plan rozwoju lokalnego1 Powered By Docstoc
					Urząd Gminy Żytno

Ul. Krótka 4

97-532 Żytno
97 - 532 Żytno

   PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
          GMINY ŻYTNO
                Opracowanie:
                Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
                ul. Piotrkowska 86
                90-103 Łódź
           Listopad 2004 r.
               MAPA GMINY ŻYTNO
Rysunek 1 Mapa gminy ŻytnoPOWIERZCHNIA GMINY           - 197,5 km2
LICZBA LUDNOŚCI            - 5 929 osób
                           2
WSTĘP ....................................................................................................................................... 4
1 OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ................................ 5
2 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM
    WDRAŻANIEM PLANU ................................................................................................ 5
 2.1 Dane ogólne. Położenie, powierzchnia, ludność .............................................................. 5
   2.1.1 Położenie ................................................................................................................... 5
   2.1.2 Powierzchnia ............................................................................................................. 5
   2.1.3 Ludność ..................................................................................................................... 5
 2.2 Środowisko przyrodnicze ................................................................................................. 6
   2.2.1 Uwarunkowania geograficzne ................................................................................... 6
   2.2.2 Flora i fauna .............................................................................................................. 6
 2.3 Turystyka, agroturystyka .................................................................................................. 7
 2.4 Zagospodarowanie przestrzenne ...................................................................................... 8
   2.4.1 Infrastruktura techniczna ........................................................................................... 8
   2.4.2 Własność nieruchomości ......................................................................................... 12
   2.4.3 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego................................................................. 14
   2.4.4 Identyfikacja problemów......................................................................................... 16
 2.5 Gospodarka..................................................................................................................... 16
   2.5.1 Rolnictwo ................................................................................................................ 16
   2.5.2 Dziedziny pozarolnicze ........................................................................................... 19
   2.5.3 Identyfikacja problemów......................................................................................... 20
 2.6 Sfera społeczna ............................................................................................................... 20
   2.6.1 Sytuacja demograficzna i społeczna terenu ............................................................ 20
   2.6.2 Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa .................. 26
   2.6.3 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia .......................................... 29
   2.6.4 Rynek pracy............................................................................................................. 30
   2.6.5 Identyfikacja problemów......................................................................................... 32
 2.7 Analiza SWOT dla gminy Żytno ................................................................................... 33
3 ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE ...... 34
4 REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW............................................................................. 36
 4.1 Zadania przewidziane do realizacji na lata 2004-2006 .................................................. 36
 4.2 Zadania przewidziane do realizacji w latach 2007-2013 ............................................... 38
5 POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI
    NA TERENIE GMINY ................................................................................................. 44
 5.1 Powiązania Planu Rozwoju Lokalnego z innymi dokumentami .................................... 44
   5.1.1 Cele strategiczne rozwoju gminy Żytno .................................................................. 44
   5.1.2 Zgodność z strategią rozwoju województwa łódzkiego .......................................... 44
   5.1.3 Cele strategiczne powiatu radomszczańskiego ....................................................... 44
 5.2 Zadania finansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych, w tym
 przedakcesyjnych, oraz udział w projektach realizowanych przez inne podmioty.............. 45
 5.3 Zgodność planowanych do realizacji zadań z priorytetami Zintegrowanego Programu
 Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ................................................................................. 46
6 OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO .......... 47
7 PLAN FINANSOWY NA LATA2004-2006 I NA NASTĘPNE PLANOWANE LATA ... 50
8 SYSTEM WDRAŻANIA ..................................................................................................... 52
9 SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPŁECZNEJ ................... 54
Spis tabel .................................................................................................................................. 57
Spis rysunków .......................................................................................................................... 63
                                                                       3
WSTĘP

   Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Żytno to zestaw działań, które mają zostać podjęte
w określonym otoczeniu, określonym terminie i zmierzających do długotrwałego
i zrównoważonego rozwoju gminy Żytno.
   Plan został przygotowany na lata 2004-2006 na postawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2004-2006 oraz Strategii Rozwoju Gminy Żytno. W Planie zostały
również przedstawione kierunki zamierzeń inwestycyjnych na lata 2007-2013.
   Plan Rozwoju Lokalnego odpowiada trosce lokalnego samorządu o rozwój gminy
w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. Ten rodzaj
planowania strategicznego znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu i umożliwia
racjonalne gospodarowanie zasobami i potencjałem gminy.
   Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem uchwalanym przez Radę Gminy,
określającym najważniejsze działania mające na celu ciągły rozwój gminy oraz
przewidywane efekty tych działań. Warunkiem powodzenia jego realizacji jest współpraca
władz samorządowych, mieszkańców i środowiska przedsiębiorców.
   Podstawowym narzędziem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego są środki publiczne.
Jednak ich szczupłość z jednej strony, a wielkość potrzeb samorządowych z drugiej strony,
jak również nasze członkostwo w Unii Europejskiej nakłada moralny obowiązek podjęcia
starań o wykorzystanie możliwie największej ilości środków Funduszy Strukturalnych w celu
podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.
   Samorząd gminy wytycza i zatwierdza działania – wykonalne technicznie, realne
ekonomicznie i akceptowane społecznie, ale nie może pozostawać jedynym ich realizatorem.
   Dokument sporządzony został zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej określonymi w „Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego 2004-2006”.
                                              4
1.  OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

   Okresy programowania Unii Europejskiej - lata 2004 - 2006 i 2007 - 2013 narzucają
ramy czasowe realizacji planu, natomiast określone w ZPORR priorytety wyznaczają obszary
działalności gminy poddane w tym dokumencie diagnozie. Analizie poddano: sferę społeczną,
gospodarczą, techniczną i finansową.
   Przygotowany dokument obejmuje zatem krótkoterminową (na lata 2004 - 2006)
i długoterminową (na lata 2007 -2013) wizję rozwoju gminy, która warunkuje poprawę
infrastruktury  technicznej,  wzrost  konkurencyjności  oraz  przeciwdziałanie  dalszej
marginalizacji obszaru gminy, a także spójność ekonomiczną i społeczną w ramach integracji
z Unią Europejską.
   Plan Rozwoju Lokalnego dotyczy Gminy Żytno, znajdującej się w powiecie
radomszczańskim w województwie łódzkim.
2.  AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA
   OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

2.1 Dane ogólne. Położenie, powierzchnia, ludność
2.1.1 Położenie
   Gmina Żytno leży w południowo - wschodniej części powiatu radomszczańskiego
i położona jest w północno-zachodniej Małopolsce.


2.1.2 Powierzchnia
    Gmina Żytno zajmuje obszar 197,5 km2. Na jej terenie znajduje się 50 miejscowości,
zgrupowanych w 24 sołectwach.


2.1.3 Ludność
    W końcu grudnia 2003r. gmina Żytno liczyła 5929 mieszkańców, z tego 3007
mężczyzn i 2922 kobiety. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 30 osób na km2.
                                              5
2.2 Środowisko przyrodnicze
2.2.1 Uwarunkowania geograficzne
2.2.1.1 Położenie gminy na tle jednostek fizyczno-geograficznych
   Gmina Żytno leży na terenie równiny Pilicy leżącej w zachodniej części mezoregionu
Niecki Włoszczowskej, należącej do prowincji Wyżyna Małopolska.


2.2.1.2 Klimat
   Najnowsza regionalizacja (W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego) zalicza obszar
gminy Żytno do regionu klimatycznego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.


    Charakterystyka klimatu:
- średnia roczna temperatura powietrza        7,7 °C
- średnia temperatura dla stycznia         - 3,0 °C
- średnia temperatura dla lipca          + 18,2 °C
- średnia roczna suma opadów atmosferycznych 585 mm
- średnie zachmurzenie w skali od 0 do 8         5
- średnia prędkość wiatru w m/s             2,5 (na omawianym terenie dominują
                           wiatry z kierunku zachodniego, północno
                           i południowo-zachodniego),
- pokrywa śnieżna utrzymuje się przez     52 dni w roku
- okres wegetacyjny trwa około           210 dni


   Pod względem mikroklimatycznym obszar jest zróżnicowany zależnie od rzeźby terenu,
zalesienia,  układu  dolin  i  zabudowy.   Szczególnie  korzystne  warunki  występują
w obrębie kompleksów leśnych. Najmniej korzystne w dolinach cieków wodnych. Panują tu
złe warunki wilgotnościowe oraz częste inwersje termiczne, złe przewietrzenia i zaleganie
mgieł. Pozostałe tereny posiadają korzystne warunki bioklimatyczne. Szczególnie odnosi się
to do ekspozycji południowej. Tereny te są najbardziej preferowane pod lokalizację
budownictwa mieszkalnego oraz uprawę roślin.


2.2.2 Flora i fauna
    Zasadniczy zrąb flory obszaru gminy Żytno tworzą gatunki wielu elementów
geograficznych, wśród których dominujący charakter mają rośliny szeroko rozpowszechnione
w północnej i środkowej Europie. Wiele jest tu gatunków o charakterze euro-syberyjskim


                                              6
(borówka czarna, siódmaczek leśny inne gatunki runa leśnego lasów sosnowych
i mieszanych, z drzew: sosna zwyczajna i jarząb pospolity). Na wilgotnych łąkach, bagnach
i torfowiskach spotyka się wiele roślin północnych (skrzyp błotny, turzyca bagienna, kilka
gatunków mchów, gwiazdnica długolistna i bagno zwyczajne). Najliczniej jednak
reprezentowane są gatunki mające swoje centrum występowania w Europie Środkowej
(wśród nich dąb szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny, z roślin zielnych należy
wymienić turzycę palczastą, zawilec gajowy i szczyr trwały).
    Świat zwierząt nie jest bogaty. Można tu wymienić gatunki szeroko rozpowszechnione
na kontynencie euroazjatyckim (ssaki: zając szarak, kuna leśna, sarna, dzik; z ptaków:
kuropatwa, kilka gatunków kaczek, sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy i drzewny, słowik
rdzawy, kulczyk i dzięcioł). Występują też gatunki o charakterze południowym,
reprezentowane głównie przez bogaty świat owadów, a wśród kręgowców chomiki
i nietoperze.
2.3 Turystyka i agroturystyka

   Główną bazą turystyczną na terenie gminy jest obszar położony wzdłuż biegu rzeki
Pilicy (południowo – wschodnia część gminy) oraz jej lewostronnych dopływów.
   Na uwagę zasługuje duża liczba stawów rybnych, których ogólna powierzchnia wynosi
188 ha. Znajdują się one w miejscowościach: Silnica, Pągów (własność prywatna),
Ciężkowiczki, Pukarzów (dzierżawa z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa)
i są chętnie odwiedzane przez wędkarzy.
   Około 39% powierzchni gminy zajmują kompleksy lasów iglastych i liściastych, wśród
których największe znaczenie ma rezerwat przyrody „Dębowiec”. Walory przyrodniczo –
krajobrazowe to przede wszystkim występowanie rzadkich gatunków roślin oraz liczne
pomniki przyrody, a także atrakcje terenów zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami
Budzów i Pukarzów. W sezonie letnio - jesiennym tereny leśne są licznie odwiedzane przez
mieszkańców gminy i ludność spoza gminy, ze względu na możliwości spacerów, zbiorów
runa leśnego i ziół. Przez południową część gminy biegnie szlak turystyczny (żółty) mający
początek we wsi Ewina, a koniec w miejscowości Maluszyn. Najbardziej atrakcyjne odcinki
to wyżej wspomniany rezerwat przyrody „Dębowiec”, okolice Ewiny, miejsce bitwy
partyzanckiej pod Ewiną ( wrzesień 1944).
   Na terenie gminy Żytno istnieją obszary, które są przeznaczone pod zabudowę
rekreacyjno – letniskową. W większości są to miejsca już zagospodarowane.


                                            7
2.4 Zagospodarowanie przestrzenne
2.4.1 Infrastruktura techniczna
2.4.1.1 Charakterystyka ogólna
     Stan infrastruktury technicznej określony na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej
gminy przedstawia się następująco:
Instalacje wodne:
 wodociągi – na dzień 31.12.2003 r. na terenie gminy Żytno długość sieci wodociągowej
   (bez przyłączy domowych ) wynosiła 87,8 km.
Ogółem zaopatrzonych w wodociągi jest 24 miejscowości w 16 sołectwach obejmujących
1275 zagród i posesji, a z tej liczby 82 % korzysta z wody sieciowej.
 ujęcia wodne - obecnie są eksploatowane dwa ujęcia o ogólnej wydajności 298 m3/h
   zabezpieczające w pełni istniejącą sieć i z możliwością ich rozbudowy. Wyłączono
   z eksploatacji ujęcie w Sadach, natomiast zmodernizowano i rozbudowano ujęcie
   w Silnicy.


2.4.1.2 Zaplecze mieszkaniowe
Ważnym elementem infrastruktury gminy jest zasób mieszkaniowy oraz jej stan techniczny.
W poniższej tabeli zobrazowano stan liczebny mieszkań na terenie gminy Żytno.

TABL. 1. MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG OKRESU BUDOWY
     BUDYNKU I RODZAJU WŁAŚCICIELI

                            Ogółem             Mieszkania stanowiące własność
   WYSZCZEGÓLNIENIE
m - mieszkania                                                         pozosta-
p - powierzchnia użytkowa            w liczbach
                                 w      osób          Skarbu  zakładów     łych
  mieszkań w m2                 bezwzglę-                gminy
                               odsetkach  fizycznych         Państwa   pracy    podmio-
                          dnych
                                                                 tów

OGÓŁEM ................................. m      1805    100,0     1724     35      29     11       6
                     p     130315    100,0    125852    1646     1599    929      289
w budynkach wybudowanych
 w latach:
przed 1918 ................................. m      51     2,8      46       -     -       -     5
                       p     2885     2,2     2626       -     -       -    259
1918 – 1944 ............................... m     341     18,9     317     19      3     1        1
                      p    18267     14,0    17052    895     210     80        30
1945 – 1970 ............................... m     721     40,0     693     9      11     8         -
                      p    46371     35,6    44623    401     617    730         -
1971 – 1978 ............................... m     318     17,6     296     6      15     1         -
                      p    24222     18,6    23077    329     772     44         -
1979 – 1988 ............................... m     239     13,2     237      1      -     1         -
                      p    23342     17,9    23246     21      -     75         -
1989 – 2002 ............................... m     126      7,0     126       -     -       -       -
                      p    14657     11,3    14657       -     -       -       -


                                                                  8
TABL. 1. MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG OKRESU BUDOWY
     BUDYNKU I RODZAJU WŁAŚCICIELI (dok.)

                            Ogółem               Mieszkania stanowiące własność
   WYSZCZEGÓLNIENIE
m - mieszkania                                                           pozosta-
p - powierzchnia użytkowa            w liczbach
                                 w      osób            Skarbu  zakładów     łych
  mieszkań w m2                 bezwzglę-                  gminy
                               odsetkach  fizycznych           Państwa   pracy    podmio-
                          dnych
                                                                   tów
w budynkach wybudowanych
 w latach: (dok.)
będących w budowie ................. m          5     0,3        5       -     -       -       -
                      p      299     0,2      299        -     -       -       -
nie ustalono ............................... m      4     0,2        4       -     -       -       -
                      p      272     0,2      272        -     -       -       -

  Ź r ó d ł o: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003r.

     Mieszkania budowane w latach 1918-1944, które stanowią 18,9% ogółu, winny być
poddane wnikliwej analizie w celu wyselekcjonowania tych, które należy zachować. Przy ich
rekonstrukcji i renowacji pomocne mogą być środki z funduszy strukturalnych.
     Mieszkania budowane w latach 1945-1970 (40,0% ogółu), z uwagi na ówczesne
technologie budowania oraz często znikome walory użytkowe, w znacznej części będą
w najbliższych latach wyburzane i zastępowane nowymi.
     Mieszkania budowane w latach 1971- 1988, stanowiące około 1/3 ogółu zasobów
mieszkaniowych gminy, w najbliższych czasie będą w zdecydowanej większości
modernizowane, a w szczególności ocieplane, zmieniane będą pokrycie dachowe oraz system
ogrzewania.
     Mieszkania budowane po roku 1989, a jest ich 7% ogółu, należy uznać na trwały
element mieszkaniowy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat..
     Podane powyżej uwarunkowania wskazują na fakt stosunkowo dużego w najbliższym
czasie zapotrzebowania na usługi i materiały budowlane.

2.4.1.3 Instalacje ściekowe
     Na terenie gminy tylko miejscowość Żytno posiada niewielką ilość tj. 4,6 km sieci
kanalizacji sanitarnej, z której korzysta 83 odbiorców indywidualnych oraz Ośrodek Zdrowia,
Urząd Gminy, Zlewnia Mleka, Zespół Szkół i Posterunek Zakładu Energetycznego.
      Opracowany i zatwierdzony do realizacji projekt techniczny przewiduje realizację
w Żytnie (II etap) 3439 m kanalizacji grawitacyjnej i 708 m kanalizacji ciśnieniowej, w tym
95 przykanaliki, co łącznie z 83 istniejącymi daje liczbę 177 sztuk.
      W ten sposób w Żytnie 100% posesji posiadałoby kanalizację sanitarną. Istniejącą
siecią ścieki odprowadzane są do oczyszczalni typu BIO-PAK o przepustowości 100 m3/d.


                                                                    9
2.4.1.4 Instalacje gazowe
    Gmina nie posiada sieci gazu przewodowego, zapotrzebowanie w gaz zaspokajane jest
z butli lub zbiorników napełnianych w odpowiednich punktach. Dystrybucja gazu
propan - butan prowadzona jest przez prywatnych pośredników


2.4.1.5 Infrastruktura transportowa
Drogi


   Na terenie gminy nie występują drogi krajowe. Występują natomiast:

 drogi wojewódzkie – 17,1 km,

 drogi powiatowe – 41,5 km,
 drogi gminne - 141 km,
   Ogólna długość dróg w gminie wynosi zatem 200,6 km.

Rysunek 2 Mapa drogowa gminy Żytno
                                           10
Mosty
  Na terenie gminy znajduje się 15 mostów.


2.4.1.6 Energetyka
   Gmina Żytno jest w zasięgu działaniu Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A..
Teren gminy zasilany jest za pomocą 65 stacji NN.
Światła uliczne w zarządzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym sterowane są za pomocą
przekaźników zmierzchowych i zegarów sterujących.
Drogę wojewódzką oświetlają 82 lampy, drogi powiatowe 210 lamp, a drogi gminne
105 lamp.
Nie wszystkie odcinki dróg są w pełni oświetlone i w związku z tym wymagają modernizacji
lub budowy instalacji oświetleniowej.


2.4.1.7 Telekomunikacja
   Na terenie gminy Żytno do roku 1995 istniały dwie centrale telefoniczne
w miejscowościach:
- Żytno - typ AG, pojemność 50 NN,
- Borzykowa - typ MB, pojemność 20 NN.
   W 1995 roku zainstalowano nową centralę telefoniczną typu CNE E 10 B w Żytnie.
Urząd Gminy uczestniczył w finansowaniu telefonizacji w kwotach:
- w 1995 roku dofinansowano 29,0 tys.zł
- w 1996 roku dofinansowano 30,0 tys.zł.
   W 1997 roku po zainstalowaniu nowej centrali nastąpiła rozbudowa sieci telefonicznej.
Do nowej centrali w Żytnie podłączono miejscowości Żytno, Rogaczówek, Magdalenki,
Sekursko, Mała Wieś, Rędziny, Kolonia Rędziny, Pławidła, Bugaj, Załawie, Ewina i Silnica.
Pozostała część gminy korzysta z telefonii bezprzewodowej w systemie dostępu radiowego
ALCATEL 9800, a wieże usytuowane są w miejscowościach: Borzykowa, Grodzisko,
Maluszyn i Łazów. W 1999 roku zakończono I etap telefonizacji gminy Żytno.


2.4.1.8 Gospodarka odpadami
   Na terenie gminy istnieje jedno eksploatowane składowisko odpadów stałych
o powierzchni 1 ha i głębokości składowania ok. 2 m - zlokalizowane na południe od Silnicy
w połowie odległości do Pągowa oraz trzy dzikie składowiska znajdujące się
w miejscowościach:
 Barycz - 75 m3/rok,
 Mosty - 28 m3/rok,
 Rogaczówek – l3 m3/rok.
                                            11
2.4.1.9 Zaopatrzenie w paliwa płynne
     Na terenie gminy istnieje wyłącznie indywidualne zaopatrzenie w paliwa takie jak gaz
bezprzewodowy i olej opałowy.

2.4.1.10 Zaopatrzenie w paliwa stałe

    Nośnikiem energii zużywanym przez społeczność gminy do celów grzewczych jest
węgiel. Brak jest danych umożliwiających precyzyjne określenie zużycia tego źródła energii
w gminie.
    Mieszkańcy gminy zaopatrują się w węgiel w systemie indywidualnym. Podaż węgla
zabezpiecza dotychczas wszystkie potrzeby społeczeństwa gminy.


2.4.2 Własność nieruchomości

TABL. 2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
     Stan w dniu 1 I 2004 r.

                               Grunty
                                    Grunty
                              leśne oraz
                   Powierz-             zabudo-    Grunty
                         Użytki   zadrze-                     Tereny
                    chnia              wane     pod     Nieużytki
 WYSZCZEGÓLNIENIE                rolne    wienia                     różne
                    ogółem             i zurbani-   wodami
                              i zakrze-
                                    zowane
                               wienia
                                     w ha


RAZEM .............................   19754   10916    7840     686     48      243     21
  udział w powierzchni
   ogółem (%) ................     100,0   55,3    39,7     3,5     0,2      1,2    0,1
Grunty Skarbu Państwa ......       8845   1974    6279     364     48      162     18
Grunty gmin i związków
 międzygminnych ...........        151    87     15      45      -      4      -
Grunty osób fizycznych .....       10625   8750    1533     266        -     73       3
Grunty spółdzielni ..............      66    61      1      4       -      -      -
Grunty kościołów i związ-
 ków wyznaniowych .......         22    16      -      6       -      -      -
Wspólnoty gruntowe ..........        45    28     12      1       -      4      -

  Ź r ó d ł o: Zestawienie zbiorcze danych z ewidencji gruntów i budynków według stanu w dniu 1.01.2004 r.
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, Łódź 2004.

    Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 19754 ha własnością osób fizycznych jest
10625 ha, tj. 53,8% obszaru. Pozostałe grunty to głównie własność Skarbu Państwa (8845 ha,
tj. 49,8% obszaru gminy).                                                         12
     Spośród gruntów osób fizycznych zdecydowana większość (82,4 %) to użytki rolne,
a 14,4% grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia. Lasy dominują na gruntach Skarbu
Państwa (71,0% ogółu powierzchni), natomiast użytki rolne stanowią 22,3% ogółu tych
gruntów.
     W strukturze gruntów według form własności występuje wyraźnie wyższy, w stosunku
do obserwowanego w powiecie radomszczańskim, udział gruntów Skarbu Państwa, a niższy
gruntów będących własnością osób fizycznych.
     Według form użytkowania mniejszy niż w całym powiecie jest udział użytków rolnych,
a wyższy obszarów leśnych.
      Gmina dysponuje działkami o łącznej powierzchni 133,23 ha zlokalizowanych
w niżej wymienionych miejscowościach.

TABL. 3. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY

          Miejscowość               Ilość działek     Pow. w ha
Borzykowa ...........................................             13         8,4716
Budzów ................................................            1         1,6700
Borzykówka .........................................              4         2,5400
Barycz ..................................................           1         0,1200
Czechowiec ..........................................             4         3,0127
Ewina ...................................................           1         1,5300
Grodzisko .............................................            38        25,6268
Łazów ..................................................            4         6,3700
Kozie Pole ............................................            1         2,1500
Kępa .....................................................           1         0,2714
Maluszyn ..............................................            24        14,7083
Mosty ...................................................           1         0,3700
Mała Wieś ............................................             2         1,2069
Pukarzów .............................................            12         5,4311
Pierzaki ................................................           1         0,2000
Pągów ..................................................           11         9,7700
Polichno ...............................................            5         1,3835
Rędziny ................................................            1         0,4400
Rogaczówek .........................................              6         3,4200
Sudzinek...............................................            1         1,0500
Sady .....................................................           3         2,7800
Sekursko...............................................            4         3,1380
Silniczka...............................................           31        12,9706
Silnica ..................................................          10         2,7899
Żytno ....................................................          85        21,8115
RAZEM...............................................             256        133,2323
  Ź r ó d ł o: Dane Urzędu Gminy Żytno
                                                  13
2.4.3 Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

   Zabytki, które są wpisane do rejestru zabytków podlegają na podstawie ustawy z dnia
15 lipca 1962 r. (Dz. U. 62 Nr 10 z późn. zmian) pełnej ochronie konserwatorskiej
w granicach nieruchomości oraz jako elementy krajobrazu wraz ze strefami ekspozycji.
W tabeli poniżej wyszczególniono zabytki znajdujące się na terenie gminy Żytno.

TABL. 4   OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

 Miejscowość            Obiekt zabytkowy         Chronologia

 Borzykowa    Cmentarz
 Maluszyn     Kościół parafialny p.w.św. Mikołaja              1777-1787r.
 Maluszyn     Plebania                          2 poł. XVIII w.
 Maluszyn     Kaplica cmentarna p.w.św. Barbary                 1895r.
 Maluszyn     Cmentarz
 Maluszyn     Pozostałości zespołu dworskiego               XVIII-XIX w.
 Pukarzów     Gródek                            XIII-XIV w.
 Silnica     Cmentarz wojenny i zakaźny
 Silniczka    Zbór ariański                       1 poł. XVII w.
 Żytno      Zespół cmentarny                      1 ćw. XIX w.
 Żytno      Zespół pałacowy                       1 poł. XIX w.
 Żytno      Park                            XVIII-XIX w.
  Ź r ó d ł o: Dane Urzędu Gminy ŻytnoObiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej:

Borzykowa
  1. Dom, ul. Szkolna 19, drewniany, XIX-XX w.
Borzykówka
  2. Zespół dworski
       a. dwór, obecnie dom mieszkalny, murowany, XIX-XX w.
       b. Park z końca XVIII lub początku XIX w.
Ciężkowiczki
  3. Młyn wodny, drewniany, 1872, przebudowany
Łazów
  4. Kaplica św. Jana Nepomucena, XVIII w.
Maluszyn
  5. Szpital wiejski, obecnie dom mieszkalny nr 64, murowany, 1894                                              14
Pągów
  6. Zespół dworski
       a. park o pow. ok. 1,3 ha
       b. dwór, obecnie szkoła, przełom XIX-XX w.
Pukarzów
  7. Przyfolwarczne założenie zieleni
  8. Kaplica św. Piotra, 1930 r.
Sady
  9. Kapliczka murowana, XIX-XX w.
Silnica
  10. Kaplica, murowana, 2 poł. XIX w.
  11. Kaplica przy drodze do Żytna, murowana, koniec XIX w.
  12. Karczma, obecnie przedszkole, murowana, koniec XIX w.
  13. Pozostałości zespołu dworskiego
       a. gorzelnia
       b. pozostałości parku
  14. „Fryszerka” - osada młyńska, pocz. XIX w.
Silniczka
  15. Kaplica murowana, XVIII-XIX w.
  16. Kaplica murowana, XIX-XX w.
  17. Szpital, obecnie dom mieszkalny, murowany, 1839 r.
Żytno
  18. Zespół kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
       a. kościół, murowany, 1860-1874 r.
       b. plebania murowana, 1879 r.


Zabytki archeologiczne
    Na terenie gminy Żytno nie zostały zakończone badania powierzchniowe w systemie
Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP), zatem nie jest możliwe ostateczne wyznaczenie
stanowisk archeologicznych i stref podlegających ochronie oraz zasad i warunków ochrony
stanowisk archeologicznych na tych obszarach. Dotyczy to obszarów środkowej
i południowo-zachodniej części gminy.
     Pełnej ochronie podlega siedem stanowisk:
  1. Borzykowa, grodzisko
  2. Borzykowa, cmentarzysko


                                          15
  3. Pierzaki, cmentarzysko
  4. Grodzisko, cmentarzysko
  5. Pukarzów, gródek
  6. Pukarzów, cmentarzysko
  7. Sekursko, cmentarzysko


   Teren gminy Żytno jest bardzo bogaty w zabytki architektoniczne oraz sakralne.
Ilość obiektów zabytkowych oraz położenie gminy sprawiają, że jest ona atrakcyjna
turystycznie.


2.4.4 Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów gminy należą:
 Brak infrastruktury technicznej
 Zły stan dróg
2.5 Gospodarka
   Gmina Żytno jest gminą wiejską , w której przeważają funkcje rolnicze nad funkcjami
o charakterze usługowym i produkcyjnym.
Diagnoza sytuacji gospodarczej podzielona została na dwie części, dotyczącą rolnictwa
i dziedzin pozarolniczych.


2.5.1 Rolnictwo
   Na terenie gminy według danych Powszechnego Spisu Rolnego w 2002r.
funkcjonowało 1426 gospodarstw rolnych. Większość z nich zajmuje się produkcją rośliną
i zwierzęcą jednocześnie. Gospodarstwa te łącznie obejmowały 11510,0 ha w tym 9615,8 ha
użytków rolnych. Zdecydowana większość (84,7%) to gospodarstwa o powierzchni nie
przekraczającej 10 ha.
   Gospodarstwa rolne posiadają przeciętną wielkość 8,07 ha i są większe niż przeciętna
w województwie (6,17 ha).
Mimo, że prawie ¾ gospodarstw prowadzi działalność rolniczą (wyłącznie lub razem
z działalnością pozarolniczą) to z drugiej strony 24,2% gospodarstw nie prowadziło ani
działalności rolniczej ani pozarolniczej, a blisko 10% ogólnej powierzchni użytków rolnych


                                            16
w gminie nie było wykorzystanych. W gospodarstwach, w których prowadzona jest
działalność rolnicza główną powierzchnię zasiewów są zboża oraz ziemniaki.

TABL .5      POWIERZCHNIA ZASIEWÓW GŁÓWNYCH ZIEMIOPŁODÓW
          Stan w maju 2002 r.

                                                   W tym
                                Ogółem
    WYSZCZEGÓLNIENIE                                  gospodarstwa indywidualne
                           w ha      w odsetkach      w ha      w odsetkach

Ogółem...........................................    5391,43       100,0      5336,43       100,0
Zboża ogółem
 (z kukurydzą na ziarno) ...............        4511,65        83,7      4456,65        83,5
 w tym zboża podstawowe
  z mieszankami zbożowymi ......            3860,13        71,6      3805,13        71,3
Strączkowe jadalne na ziarno .........           0,30        0,0        0,30        0,0
Ziemniaki .......................................     585,78        10,9       585,78        11,0
Przemysłowe ..................................      150,07        2,8       150,07        2,8
   w tym:
 buraki cukrowe ............................           -         -        -         -
 rzepak i rzepik .............................       150,00        2,8      150,00        2,8
Pastewne(z mieszankami
zbożowo-strączkowymi) ................            115,62        2,1      115,62        2,2
Pozostałe ........................................      28,01        0,5      28,01        0,5
 w tym warzywa ...........................          13,63        0,3      13,63        0,3
 Ź r ó d ł o: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003r.


     Analizując strukturę zasiewów widać, że udział powierzchni zbóż ogółem (83,7%) jest
wyższy niż w całym województwie, a udział powierzchni ziemniaków (10,9%) tylko
nieznacznie niższy niż w regionie łódzkim.
     Ponieważ gmina posiada, w stosunku do całego obszaru powiatu radomszczańskiego,
dobre warunki glebowo-klimatyczne i tym samym duży potencjał użytków zielonych, to
w naturalny sposób ukierunkowuje produkcję na hodowlę bydła i trzody chlewnej.

TABL. 6      ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE WEDŁUG GRUP OBSZAROWYCH
          POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH
          Stan w maju 2002 r.

      Grupy obszarowe                    Trzoda chlewna     Ogółem w sztukach dużych
                           Bydło
      użytków rolnych                     w sztukach    (bydło, trzoda chlewna, owce, konie)

Ogółem ..........................................    3164       5087                   3561
 do 1 ha ........................................     37        34                    40
 1-5 ha .........................................     333        354                    368
 5-10 ha .......................................     1122       1559                   1300
 10-15 ha .....................................      899       1900                   1040
 15 ha i więcej .............................       773       1240                    813
  Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003r.
                                                              17
TABL. 7       ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
          Stan w maju 2002 r.

                                                  W tym gospodarstwa
                                      Ogółem
         WYSZCZEGÓLNIENIE                                   indywidualne
                                              w sztukach

Bydło                                           3164           3164
  w tym krowy ...................................................             1975           1975
  w tym krowy mleczne ..................................                 1972           1972
Trzoda chlewna ....................................................            5087           5087
  w tym lochy ....................................................             896            896
Owce                                             20              20
 w tym maciorki 1-roczne i starsze ..................                    8              8
Kozy                                            113             113
 w tym samice 1-roczne i starsze .....................                   62              62
Konie                                            265             265
 w tym konie 3-letnie i starsze .........................                 186             186
Króliki (samice) ...................................................            686             686
Pozostałe zwierzęta futerkowe (samice) ..............                    53              53
Pnie pszczele ........................................................            49              49
Drób ogółem ........................................................          26443            26443
  w tym kurzy ....................................................          18647            18647
Obsada zwierząt gospodarskich w sztukach
  dużych na 100 ha użytków rolnych ................                     37              37
  Ź r ó d ł o: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003r.Rysunek 3 Obsada zwierząt


        szt/100 ha
      60

      50

      40

      30

      20

      10

      0
                     1995                   2002
                           bydło       trzoda chlewna


   Ź r ó d ł o: GUS Powszechny Spis Rolny 2002 oraz dane Starostwa Powiatowego w Radomsku
                                                             18
     Większość podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich jest utrzymywana
w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych od 5 do 10 ha. W gospodarstwach takich
znajdowało się 63,9% bydła i 68,0% trzody chlewnej. Wyraźnie widoczny jest znaczący
wzrost pogłowia zarówno bydła jak i trzody.
     Gospodarstwa funkcjonujące na terenie gminy są stosunkowo dobrze wyposażone
w podstawowe maszyny i urządzenia.


TABL. 8       CIĄGNIKI, SAMOCHODY CIĘŻAROWE I WYBRANE MASZYNY
           W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
           Stan w maju 2002 r.

                                                  Liczba
           WYSZCZEGÓLNIENIE
                                           gospodarstw       maszyn

Ciągniki .........................................................................         647        719
Samochody ciężarowe ...................................................               26         30
Kombajny:
- zbożowe ......................................................................          44         47
- ziemniaczane ..............................................................            28         28
- buraczane ....................................................................           -         -
Silosokombajny samobieżne .........................................                 -         -
Silosokombajny pozostałe .............................................                1         1
Dojarki bańkowe ...........................................................            167        173
Dojarki rurociągowe .....................................................              5         5
Konwiowe schładzarki do mleka ..................................                  236        259
Zbiornikowe schładzarki do mleka ...............................                  55         55
  Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003r.2.5.2 Dziedziny pozarolnicze

     W gminie Żytno liczba wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych
w systemie REGON w końcu 2003r. wyniosła 239 i była o 30 jednostek (tj. 14,4%) wyższa
niż w końcu 2000r. Cechą charakterystyczną przedsiębiorczości w gminie jest jej znaczne
rozdrobnienie. Brak w gminie dużych zakładów przemysłowych. Niewielkie podmioty
gospodarcze zlokalizowane w sołectwach: Żytno, Borzykowa, Rogaczówek, Maluszyn,
Silniczka prowadzą produkcję pustaków i innych wyrobów z betonu, produkcję mebli,
odczynników chemicznych. W sołectwach Ciężkowiczki i Żytno prowadzona jest produkcja
pieczywa zwykłego i cukierniczego. W sołectwie Silnica prowadzone jest młynarstwo
i tartak. Podmioty te zatrudniają niewielu pracowników, zostały przedstawione jako zakłady
usługowe.


                                                            19
     Na terenie gminy brak zakładu zajmującego się gastronomią. Działa punkt tak zwanej
„małej gastronomii”.

TABL. 9      PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
          Stan w dniu 31.XII

         WYSZCZEGÓLNIENIE                    1996     2000     2003


OGÓŁEM ............................................................       164     209     239

 sektor publiczny ................................................       11      17      20

 sektor prywatny .................................................       153     192     219

   w tym :

 zakłady osób fizycznych ...................................          134     163     190

 spółki prawa handlowego ..................................           x      x      1

 spółdzielnie .......................................................      4      4      4

 spółki cywilne ...................................................       x      12      9

 stowarzyszenia i organizacje społeczne ............               2      10      12
  Ź r ó d ł o: dane z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, Urząd
Statystyczny w Łodzi.


2.5.3 Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów gminy należą:
 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
 Brak w pobliżu dużych ośrodków przemysłowych,
 Brak infrastruktury turystycznej i agroturystycznej.
2.6 Sfera społeczna

2.6.1 Sytuacja demograficzna i społeczna

      Liczba ludności gminy Żytno w końcu grudnia 2003r. wynosiła 5929 osób z tego 3007
mężczyzn i 2922 kobiety.
                                                     20
  Analiza stanu i struktury ludności gminy przedstawiona poniżej dotyczy roku 2002 i
oparta została o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002.
Dostarczył on wielu charakterystyk demograficznych i społecznych niemożliwych do
uzyskania dla innych lat.
Według danych spisowych liczba ludności gminy Żytno wyniosła 5962 osoby z tego 3023
mężczyzn i 2939 kobiet. Mieszkańcy gminy stanowili 0,2% ogółu mieszkańców
województwa i 4,9% ludności powiatu radomszczańskiego i zgodnie z tendencją właściwą
zarówno dla powiatu jak i województwa ich liczba w ostatnich latach systematycznie spadała.

TABL. 10 DYNAMIKA LUDNOŚCI
     Stan w dniu 31 XII

     WYSZCZEGÓLNIENIE                  1996        2000     2002a/


OGÓŁEM .......................................           6555        6232      5962

Mężczyźni ........................................         3327        3177      3023

Kobiety .............................................        3228        3055      2939

                               1996 = 100

OGÓŁEM .......................................             x        95,1      91,0

Mężczyźni ........................................           x        98,5      90,9

Kobiety .............................................         x        94,6      91,1

                            OKRES POPRZEDNI = 100

OGÓŁEM .......................................             x        95,1      95,7

Mężczyźni ........................................           x        98,5      95,2

Kobiety .............................................         x        94,6      96,2

  a/ Stan w maju.
  Ź r ó d ł o: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego 2002, 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź
2002, 2003, Baza Danych Regionalnych GUS, „Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina
Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003 oraz obliczenia własne.
      Wśród mieszkańców występuje niewielka przewaga mężczyzn. Na 100 mężczyzn
przypada 97 kobiet podczas gdy przeciętnie w województwie relacja ta jest odwrotna – na
100 mężczyzn przypada 110 kobiet.
                                                    21
TABL. 11 LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU I PŁCI
     Stan w dniu 31 XII

     WYSZCZEGÓLNIENIE               1996     2000         2002a/


OGÓŁEM .......................................        6555     6232          5962W wieku:

  przedprodukcyjnym (0-17) .........            1502     1366          1254

  produkcyjnym (18-59/64) ...........            3566     3449          3356

  poprodukcyjnym (60/65 i więcej)              1487     1417          1352


Mężczyźni .......................................       3327     3177          3023

  w wieku:

     przedprodukcyjnym ..............           763      697          657

     produkcyjnym .......................         2066     2001          1903

     poprodukcyjnym ...................          498      479          463Kobiety ............................................     3228     3055          2939

  w wieku:

     przedprodukcyjnym ..............           739      669          597

     produkcyjnym .......................         1500     1448          1453

     poprodukcyjnym ...................          989      938          889Na 100 osób w wieku
  produkcyjnym przypada osób
  w wieku nieprodukcyjnym

Ogółem .............................................      84      81           78

  mężczyźni ...................................        61      59           59
  kobiety ........................................      115      111          102

  a/ Stan w maju.
  Ź r ó d ł o: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego 2002, 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź
2002, 2003, Baza Danych Regionalnych GUS, „Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina
Wiejska Żytno”, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003 oraz obliczenia własne.
                                                   22
TABL. 12 STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU
     I PŁCI
     Stan w dniu 31 XII

     WYSZCZEGÓLNIENIE               1996      2000        2002a/


OGÓŁEM .......................................        100,0     100,0         100,0
  w wieku:
     przedprodukcyjnym ..............           22,9      21,9         21,0
     produkcyjnym .......................         54,4      55,3         56,3
     poprodukcyjnym ...................          22,7      22,8         22,7


Mężczyźni ........................................      100,0     100,0         100,0
  w wieku:
     przedprodukcyjnym ..............           22,9      21,9         21,7
     produkcyjnym .......................         62,1      63,0         63,0
     poprodukcyjnym ...................          15,0      15,1         16,3


Kobiety ............................................     100,0     100,0         100,0
  w wieku:
     przedprodukcyjnym ..............           22,9      21,9         20,3
     produkcyjnym .......................         46,5      47,4         49,4
     poprodukcyjnym ...................          36,6      30,7         30,3

  a/ Stan w maju.
  Ź r ó d ł o: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego 2002, 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź
2002, 2003, Baza Danych Regionalnych GUS, „Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina
Wiejska Żytno”, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003 oraz obliczenia własne.


     Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku jest w gminie Żytno mniej
korzystna od obserwowanej w całym powiecie jak i w województwie. Przy bardzo podobnym
udziale osób w wieku poniżej 18 lat, mniejszy jest udział osób w wieku produkcyjnym (o 3,5
pkt procentowego w stosunku do powiatu i o 5,7 pkt do województwa jako całości).
     Wyższy jest natomiast udział osób w wieku poprodukcyjnym (o około 5 pkt).
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wyższe obciążenie ludności w wieku produkcyjnym,
stanowiącej potencjalne zasoby pracy, przez ludność w wieku nieprodukcyjnym (przed
i poprodukcyjnym). Na 100 osób w wieku produkcyjnym w gminie przypada 78 osób
w wieku nieprodukcyjnym, podczas gdy przeciętnie w powiecie tylko 67 osób.
                                                   23
     Opisując poziom wykształcenia mieszkańców gminy stwierdzić należy, że jest on
niższy niż przeciętnie w województwie. Odsetek osób z wyższym wykształceniem - według
danych NSP 2002 - osiąga tu 2,3%, podczas gdy przeciętnie w województwie 9,2%.
Wykształceniem ponadpodstawowym legitymuje się 44,2% mieszkańców w wieku 13 lat
i więcej (w województwie – 62%), przy czym wśród mężczyzn odsetek ten sięga 48,7%,
a wśród kobiet 39,7%.


TABL. 13 LUDNOŚĆ W WIEKU 13 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG POZIOMU
     WYKSZTAŁCENIA I PŁCI
     Stan w maju 2002 r.

                               Poziom wykształcenia

 WYSZCZEGÓL-                        średnie        zasad-   podsta-   podsta-
              Ogółem                  średnie
  NIENIE                    police-  ogólno-        nicze   wowe    wowe
                   wyższe              zawo-
                         alne   kształ-        zawo-    ukoń-   nieukoń-
                                    dowe
                               cące        dowe    czone    czone

OGÓŁEM ...........      5120    119    101    122    680    1243   2313     542
Mężczyźni ............    2580    39     19     40    313     846   1116     207
Kobiety .................   2540    80     82     82    367     397   1197     335
                        W ODSETKACH
OGÓŁEM ...........      100,0    2,3    1,9    2,4    13,3    24,3    45,2    10,6
Mężczyźni ............    100,0    1,5    0,7    1,6    12,1    32,8    43,3    8,0
Kobiety .................   100,0    3,2    3,2    3,2    14,5    15,6    47,1    13,2

                        W ODSETKACH
OGÓŁEM ...........      100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0    100,0
Mężczyźni ............     50,4   32,8   18,8    32,8    46,0    68,1    48,2    38,2
Kobiety .................   49,6   67,2   81,2    67,2    54,0    31,9    51,8    61,8
  Ź r ó d ł o: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego 2002, 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź
2002, 2003, Baza Danych Regionalnych GUS, Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina
Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003 oraz obliczenia własne.


     Łącznie wykształcenie wyższe i średnie posiada 19,9% mieszkańców gminy w wieku
13 lat i więcej, przy przeciętnej w regionie 40,9%. Proporcje według płci są następujące:
mężczyźni – 15,9%, kobiety – 24,1%. Kobiety są więc, zgodnie z tendencją charakterystyczną
dla całego województwa, na ogół lepiej wykształcone. Stanowię ponad 2/3 osób
z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym, ponad 4/5 z wykształceniem
policealnym. Natomiast mężczyźni zdecydowanie przeważają wśród osób z wykształceniem
zasadniczym (68,1% wobec 31,9%).
                                                      24
   Charakterystykę ludności gminy według głównego źródła utrzymania przedstawia
poniższa tablica.

TABL. 14 LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
       Stan w maju 2002r.

                  Utrzymujący się z pracy            Z pozostałych źródeł

 WYSZCZE-                    na rachunek własny             w tym
      Ogółem
 GÓLNIENIE                       w tym w swoim
             razem  najemnej                razem
                        razem  gospodarstwie        emerytur    rent
                              rolnym
Ogółem       5962  3432    1545   1887       1648   2530      1536        641
w odsetkach    100,0   57,6    25,9   31,7      27,6    42,4     25,8       10,8
Mężczyźni     3023  1878     839  1039       898   1145      642        317
Kobiety      2939  1554     706   848       750   1385      894        324
                  Posiadający własne źródła utrzymania

Razem       3980  1873     789   1084        965   2107      1381        514
w odsetkach    100,0   47,0    19,8   27,2       24,3   52,9     34,7       12,9
Mężczyźni     2029  1120     488    632       547    909      530        248
Kobiety      1951   753    301    452       418   1198      851        266
                        Utrzymywani

Razem       1982  1559     756    803       683    423      155       127
w odsetkach    100,0   78,6    38,1   40,5       34,5   21,3       7,8      6,4
Mężczyźni      994   758    351    407       351    236      112       69
Kobiety       988   801    405    396       332    187       43       58
... Ź r ó d ł o: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych Gmina Wiejska Żytno, Urząd
Statystyczny w Łodzi, Łodź 2003

   W najbliższym czasie na rynku pracy w gminie Żytno przewidywane są następujące
procesy i zjawiska:
 wzrośnie udział osób utrzymujących się z rent i emerytur (wejście rent strukturalnych),
 zmniejszeniu ulegnie liczba osób, dla których jedynym źródłem utrzymania jest praca
  w swoim gospodarstwie rolnym (restrukturyzacja obszaru produkcji rolnej) ,
 na dotychczasowym poziomie pozostanie zatrudnienie w dotychczas istniejących
  podmiotach gospodarczych (stały wzrost wydajności pracy),
 wzrośnie zapotrzebowanie na usługi budowlane,
 wzrośnie zapotrzebowanie na usługi socjalne,
 wzrośnie zapotrzebowanie na usługi gastronomiczne,
 wzrośnie zapotrzebowanie na usługi w „e-przestrzeni”,
 wzrośnie zapotrzebowanie na zdrową żywność.                                                       25
   Generalnie, pomimo wyżej wymienionych trendów na rynku pracy, nie należy
spodziewać się istotnego przyrostu nowych miejsc pracy.

   W związku z powyższym sytuację na rynku pracy zamierza się poprawić między
innymi poprzez zwiększoną promocję walorów krajobrazowych gminy, tworzenie bazy
turystycznej i rekreacyjnej, podejmowanie produkcji żywności ekologicznej i upraw
pracochłonnych. Warunkiem wstępnym rozwinięcia tego typu upraw jest powstanie
podmiotów gospodarczych zajmujących się dystrybucją i przetwórstwem.

   Procesem, który wzmocniłby tego typu działania na terenie gminy jest tworzenie grup
producenckich.

   Ważnym działaniem, które może generować nowe miejsca pracy, będzie zaspokojenie
popytu na usługi gastronomiczne.

   Generalnie można postawić tezę, że dla gminy Żytno problemy zatrudnienia (tworzenia
nowych miejsc) może być w dużej mierze rozwiązany w dwóch obszarach działania:
rolnictwo i turystyka z rekreacją.

Działania te mogą być znacząco wsparte z funduszy unijnych. Rolę inspiracyjną w tym
względzie przewiduje się dla Samorządu Gminy.2.6.2 Warunki i jakość życia mieszkańców.

   W obecnym czasie poziom życia mieszkańców na wsi znacznie się polepszył. Prawie
wszystkie domy są murowane, większość ma dostęp do wody z sieci wodociągowej, linii
telefonicznej oraz możliwość korzystania z telefonii komórkowej.

Zasoby mieszkaniowe gminy Żytno w 2002 r. wyniosły 1805 mieszkań o 130,3 tys. m 2
powierzchni użytkowej.

W latach 1989-2002 odnotowano w gminie przyrost liczby izb o 7,6% i powierzchni
użytkowej o 12,9%, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby mieszkań o blisko 10%.
Świadczy to o stopniowej wymianie istniejącej substancji mieszkaniowej, oddawaniu do
użytku mieszkań większych niż poprzednie oraz rozbudowie mieszkań już istniejących.
W tym okresie na terenie gminy oddano do użytku 126 mieszkań o łącznej powierzchni
14,7 tys.m2.
                                           26
TABL. 15 PRZYROST MIESZKAŃ ZAMIESZKANYCH W LATACH 1989-2002

                                        Przyrost w latach
         WYSZCZEGÓLNIENIE                                      1988=100
                                          1989-2002

                               WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Mieszkania w tys. ..............................................                   33,0       103,9

Izby w tys. .........................................................                400,5       115,1

Powierzchnia użytkowa w tys. m2 .....................                     10870,0         124,0

                              POWIAT RADOMSZCZAŃSKI

Mieszkania w tys. ..............................................                   0,8       102,2

Izby w tys. .........................................................                20,9       118,1

Powierzchnia użytkowa w tys. m2 .....................                        561,4       127,0

                                      GMINA ŻYTNO

Mieszkania ........................................................                 -186        90,7

Izby ...................................................................               432        107,6

Powierzchnia użytkowa w m2 ...........................                       14916       112,9

  Ź r ó d ł o: Raport z Wyników Spisów Powszechnych (Województwo Łódzkie), Urząd Statystyczny w Łodzi,
Łódź 2003, „Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno”, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003 oraz obliczenia własne.


     Z przedstawionych danych widać, że tempo przeobrażeń w zasobach mieszkaniowych
w gminie Żytno następuje wolniej niż całym powiecie radomszczańskim i województwie
łódzkim.
     Sytuację mieszkaniową i poziom warunków mieszkaniowych obrazują wskaźniki
określające zaludnienie mieszkań oraz stopień wyposażenia w podstawowe instalacje
techniczno-sanitarne. Wyposażenie mieszkań w okresie ostatnich lat uległo poprawie, tym
niemniej w dalszym ciągu należy je uznać za niezadowalające. Tylko niewiele ponad połowa
mieszkań posiada ustęp, łazienkę i ciepłą wodę bieżącą. Są to wskaźniki zdecydowanie gorsze
niż przeciętnie w powiecie i województwie.
                                                             27
TABL. 16 WSKAŹNIKI JAKOŚCI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
     Stan w maju 2002 r.

                                Województwo       Powiat     Gmina
      WYSZCZEGÓLNIENIE
                                 łódzkie      radomszczański   Żytno


Przeciętna:
  liczba izb w 1 mieszkaniu ....................              3,5        3,7      3,41
  powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
   w m2 .................................................       64,2         71,4      72,2

Przeciętna liczba osób:
  w 1 mieszkaniu ....................................            3,0        3,3      3,36
  na 1 izbę ...............................................         0,9        0,9      0,98

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2
  na 1 osobę ............................................        21,5         21,7      21,6

Odsetek mieszkań wyposażonych w:
 wodociąg .............................................         93,2         90,0      75,0
 ustęp ....................................................       82,5         75,6      54,8
 łazienkę ................................................       80,7         75,6      57,3
 ciepłą bieżącą wodę .............................           77,5         70,0      50,6
  Ź r ó d ł o: Raport z Wyników Spisów Powszechnych (Województwo Łódzkie), Urząd Statystyczny w Łodzi,
Łódź 2003, „Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno”, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003 oraz obliczenia własne.


     Sytuację mieszkaniową mieszkańców danego obszaru charakteryzuje ponadto miernik
 braku mieszkań tj. statystyczny deficyt mieszkań. Rozumiany on jest jako różnica pomiędzy
liczbą gospodarstw domowych a liczbą zamieszkanych mieszkań. W maju 2002 r. deficyt ten
wyniósł 151 mieszkań.


     Na terenie gminy działa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Mieszkańcy gminy mogą w nim uzyskać podstawową opiekę medyczna. Chcąc skorzystać
 z usług lekarzy specjalistów należy udać się do najbliżej znajdującej się przychodni
specjalistycznej w Radomsku. Gmina podlega pod Pogotowie Ratunkowe oraz Szpital
w Radomsku.
      Najbliżej znajdujący się Zakład Opieki Społecznej jest w Radomsku.
      Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki jest na nieco
wyższym poziomie od średniej w powiecie.

     Przewiduje się, że w najbliższych latach niewystarczające będzie zabezpieczenie
w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Problemem pozostaje jakość usług szpitalnych, wynikająca ze złego stanu technicznego                                                       28
  obecnego szpitala. Sytuacja zdecydowanie poprawi się po oddaniu do użytkowania nowego
 Szpitala w Radomsku.


 2.6.3 Określenie grup społecznych wymagających wsparcia

      Próba zidentyfikowania grup społecznych wymagających pomocy może być w części
 przeprowadzona w oparciu o wyniki NSP 2002.
 Wskazują one, że udział osób niepełnosprawnych w gminie w stosunku do ogólnej liczby
 mieszkańców wynosi 16,3% ( nieco więcej niż przeciętnie w skali województwa), a odsetek
 rodzin niepełnych sięga 19,6%.
 Rodzaje udzielonych świadczeń, ich ilość i osoby nimi objęte obrazuje poniższe zestawienie.

 TABL. 17 UDZIELONE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

                                   Liczba osób
                                    którym          Kwota
                                           Liczba         Liczba    Liczba osób
           Formy pomocy                   przyznano        świadczeń
                                          świadczeń        rodzin    w rodzinach
                                    decyzją          w zł
                                   świadczenie

                               ZADANIA ZLECONE GMINIE

RAZEM.........................................................         39      x    53174    39       168
 w tym
 zasiłki stałe-ogółem ....................................          11     62    19192    11        17
   w tym
   przyznany dla osoby
   samotnie gospodarującej ..........................             6     11    4289      6       6
   pozostającym w rodzinie ..........................             4      8    1653      4      10
   macierzyński zasiłek okresowy ................              15     52    11470    15        72
    w tym dla matki dziecka .......................             15     52    11470    15        72
                                ZDANIA WŁASNE GMINY

RAZEM.........................................................        429      x    89911    249       971
 w tym
 posiłki..........................................................      290    20437    24524    154       711
   w tym dla dzieci .......................................         290    20437    24524    154       711
 usługi opiekuńcze ogółem ...........................             12    2208    42538    11        14
 inne zasiłki celowe i w naturze ..................             127      x    22849    127       468
 poradnictwo specjalistyczne
 (prawne, psychologiczne, rodzinne) ...........                x      x      x    17        68
 praca socjalna ..............................................         x      x      x    15        52
  Ź r ó d ł o: Dane Urzędu Gminy Żytno.
    Głównymi powodami przyznania pomocy jest bezrobocie, niepełnosprawność oraz
 bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Obrazuje to poniższe zestawienie.


                                                                 29
TABL. 18 POWODY PRZYZNANIA POMOCY

                                          Liczba rodzin         Liczba osób
     Powód trudnej sytuacji życiowej
                                          objętych pomocą        w rodzinach
Ubóstwo .........................................................                   2              2
Sieroctwo .......................................................                   -              -
Bezdomność...................................................                     -              -
Potrzeba ochrony macierzyństwa ..................                           55             325
 w tym wielodzietność .................................                       34             251
Bezrobocie .....................................................                   110             495
Niepełnosprawność ........................................                      40             89
Długotrwała lub ciężka choroba ....................                          10             35
Bezradność w sprawach opiek.wych.
i prowadzenia gospodarstwa domowego –
ogółem ...........................................................                  58             297
 w tym rodziny niepełne ..............................                        19             55
Rodziny wielodzietne ....................................                       34             220
Przemoc w rodzinie .......................................                       3             14
Alkoholizm ....................................................                    6             16
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego........................                         1              1
 Ź r ó d ł o: Dane Urzędu Gminy Żytno.


2.6.4 Rynek pracy i zatrudnienie
   W gminie Żytno z pracy utrzymuje się 57,6% ludności, w tym z pracy w swoim
gospodarstwie rolnym 27,6%. Udział osób utrzymujących się z pracy jest znacznie wyższy
niż przeciętnie w województwie, gdzie wynosi 33,6%.

TABL. 19 LUDNOŚĆ WEDŁUG GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA UTRZYMANIA
     Stan w maju 2002r.

             WYSZCZEGÓLNIENIE                               Liczba ludności
 OGÓŁEM.........................................................................                        5962
 Utrzymujący się z pracy ....................................................                          3432

  najemnej .........................................................................                      1545
  na rachunek własny ........................................................                         1887
   w tym:
   w swoim gospodarstwie rolnym ..................................                              1648
 Z pozostałych źródeł..........................................................                         2530
  w tym:
  emerytura ........................................................................                      1536
  renta ................................................................................                    641
  Źródło: Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych, Gmina Wiejska Żytno, Urząd Statystyczny
w Łodzi, Łódź 2003r.
     Strukturę pracujących ( w jednostkach dużych i średnich) według rodzaju prowadzenia
działalności przedstawiono poniżej:                                                                 30
TABL. 20 PRACUJĄCYa/ WEDŁUG SEKCJI PKD
     Stan w dniu 31.XII.2002r.

                                               Pracujący
       WYSZCZEGÓLNIENIE
                                  w liczbach bezwzględnych           w odsetkach

 OGÓŁEM ..............................................                  290                   100,0
   w tym
  przemysł .............................................                50                   17,2
  budownictwo ......................................                    -                     -
  handel i naprawy .................................                    -                     -
  edukacja ..............................................                99                   34,1
  ochrona zdrowia i opieka
   społeczna ...........................................                40                   13,8
   a/ w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób
   Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2003, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2003r.

     Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędzie pracy w końcu 2003 r. wyniosła 630
osób i była o 20,5% wyższa niż w końcu 2000r. Wśród bezrobotnych przeważają mężczyźni
stanowiąc 53% ogółu zarejestrowanych, i jest to sytuacja odmienna od obserwowanej na
obszarze pozostałych gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego, gdzie wśród bezrobotnych
przeważają kobiety.TABL. 21 BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI WEDŁUG PŁCI
     Stan w dniu 31.XII

       WYSZCZEGÓLNIENIE                      2000           2002          2003

                           W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH
OGÓŁEM ..................................................            523            637          630
Mężczyźni ...................................................          270            358          334
Kobiety ........................................................        253            279          296
                                  W ODSETKACH
OGÓŁEM ..................................................           100,0           100,0         100,0
Mężczyźni ...................................................          51,6           56,2          53,0
Kobiety ........................................................        48,4           43,8          47,0
  Ź r ó d ł o: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2001, 2002,
2003, dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz obliczenia własne.


     Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy stanowią 56,7% ogółu i jest to
udział mniejszy niż w całym powiecie (63,8%). Prawie wszyscy bezrobotni już są pozbawieni
prawa do zasiłku.


                                                                  31
TABL. 22 BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI – WYBRANE ZAGADNIENIA

                              2002              2003
  WYSZCZEGÓL-                w liczbach           w liczbach       rok
                 2000               2000
   NIENIE                  bezwzględ-           bezwzględ-     poprzedni
                                  =100
                         nych              nych        =100

OGÓŁEM ....................       523      637      121,8      630        98,9
Z liczby ogółem:
 absolwenci
  szkół ponadpod-
   stawowych ............        19      24      126,3      24        100,0

  pozostający bez pracy
   powyżej 12 mie-
   sięcy ....................     308      352      114,3      357        101,4

  bez prawa do zasiłku         403      516      128,0      627        121,5

  Ź r ó d ł o: Roczniki Statystyczne Województwa Łódzkiego, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź 2001, 2002,
2003, dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz obliczenia własne.2.6.5 Identyfikacja problemów

Do najważniejszych problemów gminy należą:


 Niski poziom wykształcenia ludności
 Niekorzystna relacja liczby ludności według ekonomicznych grup wieku
 Niski poziom wyposażenia mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne
 Brak tradycji prowadzenia działalności gospodarczej
 Wysoki poziom bezrobocia
                                                       32
2.7 Analiza SWOT dla gminy Żytno
        Mocne strony                   Słabe strony
Korzystny układ sieci infrastruktury     Wysokie bezrobocie szczególnie wśród młodzieży
transportowej
Niewykorzystane zasoby siły roboczej     Niskie dochody samorządu
Ciekawe obszary krajobrazowe         Brak nowoczesnej bazy
                        turystyczno - noclegowej
Korzystne warunki do produkcji zdrowej    Brak uzbrojonych terenów pod inwestycje
żywności                   gospodarcze
Obszary atrakcyjne krajobrazowo        Jakość nawierzchni dróg lokalnych
Doświadczenia administracji samorządowej   Brak współpracy międzynarodowej
Praktyka korzystania z funduszy        Niski poziom wykształcenia społeczności lokalnej
przedakcesyjnych
          Szanse                    Zagrożenia
Przystąpienie Polski do Wspólnot Europejskich Nieokreślony w długim horyzoncie czasowym
                       systemu finansowania samorządów
Dostęp do środków z funduszy strukturalnych  Załamanie się koniunktury gospodarczej w Polsce
Przewidywana koniunktura gospodarcza Polski  Niekorzystna zmiana polityki regionalnej UE
Wzrastający popyt na usługi turystyczno-   Brak akceptacji społecznej dla koniecznych zmian
rekreacyjne                  restrukturyzacyjnych
Wzrastający popyt na usługi geriatryczne   Niski poziom wykształcenia
Prognozowany wzrost zapotrzebowania na    Brak poczucie bezpieczeństwa
zdrową żywność
Infrastruktura możliwa do wykorzystania do  Defekty ekologiczne (dzikie wysypiska, brak
usług w zakresie opieki zdrowotnej      pełnego systemu kanalizacji, brak nawyków
                       chronienia środowiska )
Wzrost poziomu wykształcenia         Migracja osób operatywnych i wykształconych
Budowa przestrzeni informatycznej
Położenie w zlewie górnej Warty

   W oparciu o dane statystyczne, analizę SWOT, wyniki konsultacji społeczeństwa
i dotychczasowe dokumenty rozwojowe gminy sformułowano najważniejsze problemy gminy
konieczne do rozwiązania:
   1. Poprawa jakości nauczania,
   2. Wykorzystanie potencjału gospodarczego gminy dla tworzenia nowych miejsc pracy,
   3. Unowocześnienie infrastruktury technicznej,
   4. Pozyskanie aprobaty większości społeczności lokalnej do koniecznych zmian
    restrukturyzacyjnych,
   5. Zatrzymanie w gminie operatywnych i wykształconych młodych ludzi.
                                                 33
3   ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA DANYM
   OBSZARZE

   Wizja: uczynienie Gminy Żytno jako gminy atrakcyjnej dla inwestorów, o dużych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych.
   Gmina Żytno to obszar zrównoważonego rozwoju, otwarty na nowe technologie,
przyjazny środowisku naturalnemu i rozwojowi przedsiębiorczości.


Sfera społeczna
   Rozwój infrastruktury społecznej ma na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, stanu
oświaty i kultury, a także ochrony zdrowia i opieki społecznej mieszkańców naszej gminy.


Poprawa sytuacji na rynku pracy
   Duża część mieszkańców gminy to byli pracownicy sfery obsługi rolnictwa oraz
przedsiębiorstw prywatnych i instytucji państwowych. Społeczność ta nie posiada tradycji
prywatnej inicjatywy i działania poza rolnictwem. W konsekwencji tych uwarunkowań oraz
w związku z wysokim bezrobociem i jego strukturą, narastają bariery rozwoju gospodarczego
regionu. Pozbawieni środków do życia ludzie podejmują „pracę na czarno”, co powoduje
rozwój szarej strefy i kolejne problemy społeczne.
   W celu zmniejszenia negatywnych skutków wynikających z istniejących barier rozwoju
MŚP niezbędne jest podjęcie aktywnej polityki wobec tego sektora gospodarki. Działania
związane z Programem Rozwoju Lokalnego powinny tworzyć koniunkturę dającą szansę
zaoferowania społeczeństwu gminy miejsc pracy dla osób, które:
 utraciły pracę w rolnictwie,
 na stałe muszą z rolnictwa odejść,
 utraciły pracę w pozostałych działach gospodarki w wyniku ich załamania.
Zakładane działania w celu pobudzenia rozwoju gospodarki z użyciem szeregu instrumentów
prawnych, finansowych i organizacyjnych to między innymi:
 stosowanie preferencji i ulg podatkowych,
 świadczenie doradztwa prawno - finansowego,
 pomoc w uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych z przeznaczeniem na rozwój
  małej przedsiębiorczości.
Istotnym elementem aktywizującym lokalny rynek pracy jest udział w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i Banku Światowego.
                                              34
Sfera techniczna
   Infrastruktura techniczna jest głównym motorem do rozwoju gospodarczego gminy.
Program ten będzie realizowany poprzez: poprawę infrastruktury transportowej, uregulowanie
gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej oraz rozwój technologii telekomunikacyjnych.


Drogi
   Gmina Żytno posiada 141 km dróg gminnych. Drogi te nadają się do modernizacji
i planowana jest stopniowa modernizacja dróg gminnych oraz ciągłe prace naprawcze.


Poprawa stanu środowiska naturalnego
Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych poprzez:
 podłączanie na terenach wiejskich kolejnych źródeł zanieczyszczeń do systemów
 kanalizacyjnych,
 budowę dalszych ciągów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,
 propagowanie i wprowadzanie na szerszą skalę selektywnej zbiórki odpadów,
 wspieranie finansowe z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej przedsięwzięć proekologicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne
 gminne oraz prywatne,
 realizacja zadań wynikających z „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” oraz
 „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” przyjętego w 2004 przez Starostwo Powiatowe
 w Radomsku.


Sfera gospodarcza


Turystyka
Rozwój turystyki w gminie powinien skoncentrować się na agroturystyce oraz na budowie
ścieżek rowerowych. Rozwój ten musi odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego
wykorzystywania środowiska w połączeniu z proekologiczną edukacją społeczeństwa.
                                            35
4 REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

4.1 Zadania przewidziane do realizacji na lata 2004-2006
Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wszystkie zadania z lat 2004 -2006 posiadają pierwszy priorytet
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet 3 – Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            34 Infrastruktura środowiskowa
            345 Oczyszczanie ścieków

                                                          Instytucje      Nakłady do poniesienia (w zł) i jednostki współfinansujące
                        Zgodność z planem   Etapy działania
Hierarchia                                                    i podmioty
        Nazwa planowanego działania  zagospodarowania  z przewidywanym   Oczekiwane rezultaty
ważności                                                     uczestniczące       Ogółem          2004     2005      2006
                         przestrzennego   czasem realizacji
                                                         we wdrażaniu
       Budowa kanalizacji sanitarnej  Zgodne        2005         Dł. sieci 5000 m;            Ogółem:      3 000 000          3 000 000
       w Żytnie – etap II                             przykanaliki      Urząd Gminy    UG:          50 000            50 000
                                            dł. 1000 m,      Urząd       WFOSiGW:       400 000           400 000
                                            95 sztuk        Marszałkowski   EFRR:       2 250 000          2 250 000
                                                        WFOŚiWG      B. Państwa:     300 000           300 000

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            31 Infrastruktura transportowa
            312 Drogi
       Przebudowa drogi gminnej w m.  Zgodne        2005         Długość drogi     Urząd Gminy    Ogółem:       600 000           600 000
       Łazów na odcinku 1100 m                          1100 m;        Urząd       UG          90 000            90 000
                                                        Marszałkowski   EFRR:        450 000           450 000
                                                                 B. Państwa:      60 000            60 000
       Przebudowa drogi gminnej w m.  Zgodne        2005         Długość drogi     Urząd Gminy    Ogółem:       300 000           300 000
       Łazów na odcinku 460 m                           460 m;         Urząd       UG          45 000            45 000
                                                        Marszałkowski   EFRR:        225 000           225 000
                                                                 B. Państwa:      30 000            30 000
       Budowa drogi Czechowiec Kolonia - Zgodne       2006         Długość drogi     Urząd Gminy    Ogółem:      1 000 000                  1 000 000
       Cudków                                   2000 m;        Urząd       UG:         225 000                   225 000
                                                        Marszałkowski   EFRR:        750 000                   750 000
                                                                 B. Państwa:      25 000                   25 000.

                                                                                                   36
4.1 Zadania przewidziane do realizacji na lata 2004-2006 (dok.)
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
BUDOWA URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ
Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
           34 Infrastruktura środowiskowa
           344 Woda pitna (gromadzenie, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)
                                                         Instytucje      Nakłady do poniesienia (w zł) i jednostki współfinansujące
                       Zgodność z planem   Etapy działania
Hierarchia                                                   i podmioty
        Nazwa planowanego działania  zagospodarowania  z przewidywanym   Oczekiwane rezultaty
ważności                                                    uczestniczące       Ogółem          2004     2005      2006
                        przestrzennego   czasem realizacji
                                                        we wdrażaniu
       Budowa wodociągu Czechowiec – Zgodne        2005         Długość sieci     Urząd Gminy    Ogółem:      2 300 000          2 300 000
       Czechowiec Kolonia – Grodzisko –                     22.000m;        Urząd       UG          66 000            66 000
       Jatno – Jarzębina –                           150 przyłączy     Marszałkowski   WFOŚiGW:       364 000           364 000
                                                                EFRR        1 650 000          1 650 000
                                                                B. Państwa:     220 000           220 000
       Budowa wodociagu Rogaczówek, Zgodne         2006         Długość 9 000 m Urząd Gminy       Ogółem:      1 100 000                  1 100 000
       Bugaj-Załawie, Kępa, Silniczka,                     i 65 przyłączy Urząd          UG          33 000                   33 000
       Borzykowa- ul. Górna                                   Marszałkowski      WFOŚiGW:       132 000                   132 000
                                                                EFRR:        825 000                   825 000
                                                                B. Państawa:     110 000                   110 000
                                                                                                  37
4.2 Zadania do realizacji w latach 2007- 2013
Do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Gmina nie jest w stanie określić priorytetów i części efektów dla tych zadań
Program Operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

PROMOCJA KULTURY I TURYSTYKI
Dziedzina interwencji: 1. Sektor produkcyjny
            17. Turystyka
            172. Inwestycje niematerialne (rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalność sportowa, kulturalna,
       wypoczynek oraz dziedzictwo kulturowe)

                  Zgodność z planem   Etapy działania              Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania   zagospodarowania   z przewidywanym   Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we   [ w złotych] i jednostki
                   przestrzennego   czasem realizacji                wdrażaniu      współfinansujące
Opracowanie i wdrożenie gminnego  Zgodne       2007 – 2013                 Urząd Gminy
programu rozwoju kultury
                                                  Urząd Marszałkowski
Opracowanie i wdrożenie programu  Zgodne       2007 – 2013                 Urząd Gminy
rozwoju OSP
                                                  Urząd Marszałkowski
Opracowanie i wdrożenie gminnego  Zgodne       2007– 2013                  Urząd Gminy
programu promocji
                                                  Urząd Marszałkowski
Organizacja szkoleń dla członków  Zgodne       2007– 2013                  Urząd Gminy
zespołu
                                                  Urząd Marszałkowski
Nawiązanie kontaktów z gminami   Zgodne       2007 – 2013                 Urząd Gminy
partnerskimi
                                                  Urząd Marszałkowski
                                                                            38
4.2 Zadania do realizacji w latach 2007- 2013 (cd.)
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia
                  Zgodność z planem   Etapy działania                Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania   zagospodarowania   z przewidywanym     Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we   [ w złotych] i jednostki
                   przestrzennego   czasem realizacji                  wdrażaniu      współfinansujące
Rozbudowa i modernizacja stadionu  Zgodne       2007 – 2013                   Urząd Gminy
sportowego z zapleczem w Żytnie                                     Urząd Marszałkowski
Realizacja programu rozwoju bazy  Zgodne       2007 – 2013                   Urząd Gminy
rekreacyjno – wypoczynkowej                                       Urząd MarszałkowskiDziałanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW DYDAKTYCZNYCH ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia
                  Zgodność z planem   Etapy działania                Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania   zagospodarowania   z przewidywanym     Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we   [ w złotych] i jednostki
                   przestrzennego   czasem realizacji                  wdrażaniu      współfinansujące
Budowa sali gimnastycznej (12x24)  Zgodne       2007 – 2013                   Urząd Gminy
przy szkole podstawowej w
                                                     Urząd Marszałkowski
Silniczce
Budowa sali gimnastycznej (12x24)  Zgodne       2007 – 2013                   Urząd Gminy
przy szkole podstawowej w
                                                     Urząd Marszałkowski
Borzykowej
                                       3
Poprawa wyposażenia placówek    Zgodne       2007 – 2013                   Urząd Gminy
oświatowych
                                                     Urząd Marszałkowski
4.2 Zadania do realizacji w latach 2007- 2013 (cd.)
Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna
Poddziałanie 3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
                                                                              39
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia
                   Zgodność z planem   Etapy działania                Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania    zagospodarowania   z przewidywanym      Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we    [ w złotych] i jednostki
                    przestrzennego   czasem realizacji                   wdrażaniu       współfinansujące
Poprawa wyposażenia placówek     Zgodne       2007 – 2013                    Urząd Gminy
ochrony zdrowia
                                                      WFOŚiGW


MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            31 Infrastruktura transportowa
            312 Drogi
                   Zgodność z planem   Etapy działania                Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania    zagospodarowania   z przewidywanym      Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we    [ w złotych] i jednostki
                    przestrzennego   czasem realizacji                   wdrażaniu       współfinansujące
Modernizacja drogi gminnej Silnica  Zgodne       2007 – 2013      2,8 km           Urząd Gminy       Ogółem:     1200 000
- Pągów                                                  Urząd Marszałkowski   UG        300 000
                                                                  EFRR:       900 000
Modernizacja drogi gminnej Bugaj -  Zgodne       2007 – 2013      5,0 km           Urząd Gminy       Ogółem:     1 600 000
Pągów                                                   Urząd Marszałkowski   UG        400 000
                                                                  EFRR:      1200 000
Modernizacja drogi gminnej      Zgodne       2007 – 2013      3,5 km           Urząd Gminy       Ogółem:     1 300 000
Rogaczwek -Kępa                                              Urząd Marszałkowski   UG        325 000
                                                                  EFRR:       975 000
Modernizacja drogi gminnej      Zgodne       2007 – 213      0,7 km           Urząd Gminy       Ogółem:     6 250 000
Czechowiec przez wieś                                           Urząd Marszałkowski   UG:1       562 500
                                                                  EFRR:      4 687 500
Modernizacja drogi gminnej      Zgodne       2007– 2013      2,3 km           Urząd Gminy
Grodzisko - Zaleszczyny                                          Urząd Marszałkowski
Modernizacja drogi gminnej      Zgodne       2007– 2013      1,0 km           Urząd Gminy       Ogółem:      300 000
Borzykówka - Cudków                                            Urząd Marszałkowski   UG:        75 000
                                                                  EFRR:       225 000


4.2 Zadania do realizacji w latach 2007- 2013 (cd.)
MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM (dok.)
                   Zgodność z planem   Etapy działania                Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania    zagospodarowania   z przewidywanym      Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we    [ w złotych] i jednostki
                    przestrzennego   czasem realizacji                   wdrażaniu       współfinansujące
Modernizacja dróg lokalnych     Zgodne       2007 – 2013      30 km            Urząd Gminy       Ogółem:     2 500 000
w gminie Żytno                                               Urząd Marszałkowski   UG:        625 000
                                                                                40
  Łazów – Kozie Pole                            EFRR:1  1 875 000
  Pławidła – Kolonia Rędziny
  Silniczka – Łazów
  Fryszerka – Kozie Pole
  Piaski – Ignaców
  Silnica – Sady
  Klaryny – Jatno
  Grodzisko – Czechowiec
Budowa chodników przy drogach   Zgodne  2007 – 2013  Urząd Gminy
gminnych i lokalnych na terenie             Urząd Marszałkowski
gminy Żytno
Budowa ścieżek rowerowych:    Zgodne  2007 – 2013  Urząd Gminy
Maluszyn – Wola Życińska                 Urząd Marszałkowski
Pukarzów – Grodzisko
Pukarzów – Borzykowa –
Borzykówka – Żytno
Jatno – Borzykówka – Silnica –
Kozie Pole
Żytno – Ewina
Żytno – Rędziny
Budowa i modernizacja oświetlenia Zgodne  2007– 2013  Urząd Gminy
przy drogach na terenie gminy              Urząd Marszałkowski
                                                  41
4.2 Zadania do realizacji w latach 2007- 2013 (cd.)
BUDOWA URZĄDZEŃ DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            34 Infrastruktura środowiskowa
            345 Oczyszczanie ścieków
                 Zgodność z planem   Etapy działania                  Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania  zagospodarowania   z przewidywanym      Oczekiwane rezultaty     uczestniczące we    [ w złotych] i jednostki
                  przestrzennego   czasem realizacji                     wdrażaniu       współfinansujące
Rozbudowa oczyszczalni ścieków  Zgodne       2007-2013 r.     Przepustowość       Urząd Gminy         Ogółem:     9500 000
w Żytnie                                  100 m3/dobę/z rozbudową do Urząd Marszałkowski     UG:        475 000
                                      150m3/dobę         WFOŚiWG           WFOSiGW:     1900 000
                                                                  EFRR:      7125 000
Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007– 2013      o przepustowości 150 m3/dobę Urząd Gminy        Ogółem:     3 000 000
w Muszynie                                 8000 m;           Urząd Marszałkowski    UG        150 000
                                      160 przyłączy        WFOŚiWG          WFOSiGW:     600 000
                                                                  EFRR:      2 250 000
Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007– 2013      o przepustowości        Urząd Gminy       Ogółem:     2 400 000
w Silniczka - Łazów                            120 m3/dobę          Urząd Marszałkowski   UG:        120 000
Budowa sieci kanalizacyjnej                        7000 m;            WFOŚiWG         WFOSiGW:     480 000
                                      130 przyłączy                      EFRR:      1800 000

Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007 – 2013      o przepustowości 120 m3/dobę  Urząd Gminy       Ogółem:     2 200 000
Silnica – Polichno                             8000             m; Urząd Marszałkowski   UG:        110 000
Budowa sieci kanalizacyjnej                        150 przyłączy          WFOŚiWG         WFOŚiGW:     440 000
                                                                  EFRR       1650 000
Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007– 2013      o przepustowości 100 m3/dobę  Urząd Gminy       Ogółem:     2 000 000
Borzykowa                                 7000             m; Urząd Marszałkowski   UG:        100 000
Budowa sieci kanalizacyjnej                        100 przyłączy          WFOŚiWG         WFOŚiGW:     400 000
                                                                  EFRR:      1500 000
Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007 – 2013      o przepustowości 100 m3/dobę  Urząd Gminy       Ogółem:     2040 000
w miejscowości Pukarzów                          4000 m;            Urząd Marszałkowski   UG:        102 000
Budowa sieci kanalizacyjnej                        75 przyłączy          WFOŚiWG         WFOŚiGW:     408 000
                                                                  EFRR:      1530 000
Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007 – 2013      o przepustowości 100 m3/dobę  Urząd Gminy       Ogółem:     2 400 000
w miejscowości Grodzisko                          7000             m; Urząd Marszałkowski   UG:        120 000
Budowa sieci kanalizacyjnej                        95 przyłączy          WFOŚiWG         WFOŚiGW:     480 000
                                                                  EFRR:      1800 000
Budowa oczyszczalni ścieków   Zgodne       2007 – 2013      o przepustowości 120 m3/dobę  Urząd Gminy       Ogółem:     3 360 000
w miejscowościach Mała Wieś –                       12000            m; Urząd Marszałkowski   UG:        168 000
Redziny                                  170 przyłączy          WFOŚiWG         WFOŚiGW:     672 000
Budowa sieci kanalizacyjnej                                                    EFRR:      2520 000
4.2 Zadania do realizacji w latach 2007- 2013 (dok.)
Priorytet 3 – Rozwój lokalny
Działanie 3.1. Obszary wiejskie
PRZECIWDZIAŁANIE POWODZIOM
                                                                                42
Dziedzina interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
           34 Planowanie przestrzenne i odbudowa
            353 Ochrona, poprawa i regeneracja środowiska naturalnego
                  Zgodność z planem   Etapy działania                  Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania   zagospodarowania   z przewidywanym       Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we    [ w złotych] i jednostki
                   przestrzennego   czasem realizacji                    wdrażaniu       współfinansujące
Budowa zbiornika retencyjnego    Zgodne       2007 – 2013                     Urząd Gminy
w okolicach Pukarzowa – 18 ha                                        Urząd Marszałkowski
Budowa zbiornika retencyjnego    Zgodne       2007 – 2013      45 ha             Urząd Gminy       Ogółem:    15 600 000
w okolicach Ciężkowiczek                                                       UG:       3 900 000
                                                                   EFRR:     11 700 000
Budowa zbiornika    retencyjnego Zgodne       2007 – 2013      18 ha             Urząd Gminy       Ogółem:     6 250 000
w okolicach Żytna                                              Urząd Marszałkowski   UG:       1 562 500
                                                                   EFRR:      4687 500
Analiza możliwości budowy      Zgodne       2007 – 2013                     Urząd Gminy
zbiorników retencyjno –                                           Urząd Marszałkowski
rekreacyjnych na terenie gminy

Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji
INWESTYCJE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Dziedziny interwencji: 3. Infrastruktura podstawowa
            34. Infrastruktura środowiskowa
             341. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych
                  Zgodność z planem   Etapy działania                  Instytucje i podmioty  Nakłady do poniesienia
  Nazwa planowanego działania   zagospodarowania   z przewidywanym       Oczekiwane rezultaty   uczestniczące we    [ w złotych] i jednostki
                   przestrzennego   czasem realizacji                    wdrażaniu       współfinansujące
Opracowanie i wdrożenie systemu   Zgodne       2007 – 2013                     Urząd Gminy
zbiórki odpadów stałych z wstępną                                      Urząd Marszałkowski
segregacją.
                                                                                 43
5  POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI
   REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY5.1 Powiązania Planu Rozwoju Lokalnego z innymi dokumentami
5.1.1 Cele strategiczne rozwoju gminy Żytno
   Plan Rozwoju Lokalnego gminy Żytno na lata 2004 – 2006 oraz lata 2007 – 2013 jest
kontynuacją działań, jakie były realizowane wcześniej. Gmina prowadziła inwestycje
z zakresu zaopatrzenia w wodociągi i kanalizację terenu gminy oraz działania związane
z poprawą stanu dróg gminnych.
Przedstawione w PRL-u zadania są kontynuacją wcześniejszych zadań realizowanych na
terenie gminy. Zadania te mieszczą się w ramach ZPORR – u priorytet 3 – Rozwój lokalny.
Zadania realizowane przez gminę mają na celu:
  Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
  Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich,
  Sprzyjanie długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu.
Powyższe cele są spójne z głównymi celami ZPORR – u.


5.1.2 Zgodność z strategią rozwoju województwa łódzkiego


   Wizja rozwoju województwa łódzkiego brzmi „ uczynienie z województwa regionu
atrakcyjnego dla ludzi, biznesu, przekształcenie gospodarki, budowa wewnętrznej spójności”.


Zadania sformułowane w PRL-u gminy Żytno w pełni mieszczą się w tej wizji.


5.1.3 Cele strategiczne powiatu radomszczańskiego


   W strategii Rozwoju powiatu radomszczańskiego na lata 2001-2010 sformułowano
następujące cele strategiczne:
I Poprawa jakości życia w powiecie,
II Dynamiczny rozwój gospodarczy.


   Zadania przedstawione w PRL-u gminy Żytno są spójne z celami strategicznymi
powiatu.
5.2 Zadania finansowane ze środków własnych oraz zewnętrznych, w tym
przedakcesyjnych, oraz udział w projektach realizowanych przez inne
podmioty
   Gmina Żytno korzystała ze środków przedakcesyjnych UE (SAPARD), które
obejmowały :
Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości
Żytno o zakresie rzeczowym:
Sieć kanalizacyjna grawitacyjna o średnicy 200 mm PVC – 3098 mb,
Sieć kanalizacji tłoczonej o średnicy 90 mm PE – 1014 mb,
Przykanaliki 75 szt/801 mb,
Przepompownie ścieków – 4 szt.
Wyższe zadanie zrealizowano w 2003 roku w ramach programu SAPARD:
Nr rejestracyjny – 732 – 050001/02,
Wartość projektu – 1.883.351,12 PLN,
Modernizację drogi gminnej w miejscowości Rędziny, gminie Żytno o następującym zakresie
rzeczowym:
Długość drogi – 1,165 km,
Szerokość jezdni drogi 4,5 m,
Szerokość korony drogi 6-6,5 m,
Powyższe zadanie zrealizowano w 2003 roku w ramach programu SAPARD:
Nr rejestracyjny inwestycji – 734 – 050002/02,
Wartość projektu – 378.154,64 PLN,
Kwota dofinansowania SAPARD – 253.605,08 PLN.
Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Borzykówka, Budzów, Łazów,
Pągów, Kozie Pole gm. Żytno o zakresie rzeczowym:
Sieć PCV 160 mm – 656,4 m,
Sieć PCV 110 mm – 16.927,5 m,
Sieć PCV 90 mm – 1.262,3 m,
Przyłącze wodociągowe PE szt.183 – 3.930,40 m,
Wymianę dwóch pomp na ujęciu wody:
Powyższe zadanie zrealizowano w 2004 roku w ramach programu SAPARD:
Nr rejestracyjny inwestycji – 731 – 050101/03,
Wartość projektu – 1.492.310,56 PLN,
Kwota dofinansowania SAPARD – 598.715,00 PLN.


                                          45
5.3 Zgodność planowanych do realizacji zadań z priorytetami
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
   Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym
z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju /
Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR,
określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki w ramach ZPORR będzie
współfinansowana z funduszy strukturalnych.
   Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz
przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej
i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
   Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury
gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów
europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji
innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości
infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek
państw i regionów.
   Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie
działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich,
koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno-ekonomicznej
przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej, o najmniejszych możliwościach
rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.
   Realizacja strategicznego celu ZPORR sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu,
przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności
przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych
technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. Osiągnięcie wyżej wymienionego
celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu.
Realizowane na terenie gminy projekty będą mieściły się w priorytecie 3 – Rozwój lokalny,
działaniach 3.1 - Obszary wiejskie oraz 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna
                                              46
6   OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU
   LOKALNEGO

Gmina będzie realizowała projekty w ramach ZPORR – u działania 3.1 – Rozwój obszarów
wiejskich..
   Główny   cel  to  przeciwdziałanie  zjawiskom  marginalizacji  społecznej  oraz
ekonomicznej obszarów wiejskich.
Planowany jest również udział w projektach w ramach ZPORR – u działania 3.4 –
Mikroprzedsiębiorstwo. Celem tego działania jest wsparcie na rzecz zwiększenia liczby
nowych mikroprzedsiębiorstw działających na terenie gminy Żytno.
   Powyższe działania są spójne z działaniami wyznaczonymi w Wojewódzkim Programie
Rozwoju Lokalnego oraz w Powiatowym Planie Rozwoju Lokalnego.
   Do pomiaru tychże szczegółowych celów służą wskaźniki produktu i rezultatu,
mierzące natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów finansowanych
działań.
   W przypadku zaplanowanych przez gminę Żytno projektów zadań inwestycyjnych
i remontowych są to „oczekiwane rezultaty” wpisane w tabelach: Planowane projekty
inwestycyjne i remontowe w latach 2004 - 2006 oraz w latach 2007 - 2013 w rozdziale IV.
Realizacja zadań i projektów.


   Rodzaje wskaźników:
 Produkt – wszystkie produkty materialne i usługi, które otrzymuje beneficjent
  w trakcie realizacji projektu przy wykorzystaniu zaangażowanych zasobów,
 Rezultat – bezpośredni i natychmiastowy efekt projektu, zmiany, jakie nastąpiły
  w wyniku wdrożenia projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy,
 Oddziaływanie – konsekwencje danego programu/ projektu wykraczające poza
  bezpośrednie i natychmiastowe efekty dla beneficjentów.


Wskaźnik produktu
 Długość wybudowanych dróg powiatowych
 Długość zmodernizowanych dróg powiatowych
 Długość wybudowanych dróg gminnych
 Długość wybudowanych dróg gminnych z towarzyszącą kanalizacją teletechniczną
 Długość zmodernizowanych dróg gminnych                                             47
 Liczba wybudowanych skrzyżowań
 Liczba zmodernizowanych skrzyżowań
 Liczba wybudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli
 Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli
 Długość wybudowanych utwardzonych poboczy
 Liczba wybudowanych przejść dla pieszych
 Liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych
 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej
 Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej
 Liczba wybudowanych przyłączy (przykanalików) kanalizacji deszczowej
 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków
 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków
 Liczba projektów organizacji i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów
 i recyklingu
 Liczba projektów wdrażania systemowej gospodarki odpadami komunalnymi
 Powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej
 Lokalne punkty informacji kulturalnej i turystycznej
 Liczba systemów zabezpieczeń w obiektach dziedzictwa kulturowego
 Nowe miejsca noclegowe
 Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
 Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów dziedzictwa kulturowego
 Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
 Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej
 Powierzchnia uzbrojonego terenu


Wskaźnik rezultatu
 Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji
 projektów
 Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci
 Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu)
 Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)
 Natężenie ruchu na drodze
 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury drogowej
 Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej


                                           48
 Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej
 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy
 Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej
 Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez stację uzdatniania wody
 Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody
 Liczba gospodarstw domowych/budynków obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków
 Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem oczyszczalni ścieków
 Przepustowość zmodernizowanej oczyszczalni ścieków
 Ilość oczyszczonych ścieków
 Poziom wskaźników fizykochemicznych oczyszczonych ścieków
 Długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy
 Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji deszczowej
 Powierzchnia terenu zabezpieczonego przed powodzią
 Liczba miejscowości zabezpieczonych przed powodzią
 Ilość odpadów poddawanych segregacji
 Ilość odpadów poddawanych recyklingowi
 Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni
 Liczba pojemników stosowanych do selektywnej zbiórki odpadów
 Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów
 Liczba gospodarstw domowych obsługiwanych przez zakład utylizacji/spalarnię odpadów
 Liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta


Wskaźnik oddziaływania
 Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi
 Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku)
 Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku)
 Zanieczyszczenie na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)
 Natężenie hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku)
 Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 latach)
 Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat)
 Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat)
 Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku)
 Ilość odpadów poddawanych segregacji (w okresie 1 roku)
 Ilość odpadów poddawanych recyklingowi (w okresie 1 roku)
 Ilość odpadów poddawanych składowaniu w kompostowni (w okresie 1 roku)


                                           49
 Poziom wskaźników fizykochemichnych ścieków w punkcie pomiarowym (w okresie
  1 roku)
 Liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów
 Stosunek nowouzbrojonych terenów do wszystkich terenów inwestycyjnych w gminie
 Wielkość migracji w gminie7   PLAN FINANSOWY NA LATA2004-2006 I NA NASTĘPNE
    PLANOWANE LATA


TABL. 23 DOCHODY BUDŻETÓW GMINY ŻYTNO WEDŁUG RODZAJÓW

                    Własne
                                             Środki na
                   w tym udział w podatki    Dotacje
                                             dofinanso-
                   stanowiących dochód     celowe   Subwencje
  Lata   Ogółem                                    wanie
             razem      budżetu państwa     z budżetu  ogółem
                                             własnych
                   od osób     od osób   państwa
                                              zadań
                  prawnych    fizycznych
                      w tysiącach złotych

2004      8.794    2.153       3      500    1.220    4.822      599
2005      9.135    2.033       2      508    1.319    4.900      883
2006      9.300    2.100       2      510    1.400    5.000      800
2007      9.600    2.520       2      530    1.400    5.100      580
2008      10.000    2.700       2      550    1.500    5.300      500
2009      10.200    3.250       2      680    1.550    5.400        -
2010      10.500    3.400       2      700    1.600    5.500        -
2011      10.800    3.500       2      750    1.600    5.700        -
2012      10.900    3.550       2      800    1.650    5.700        -
2013      11.000    3.550       2      800    1.700    5.750        -
2004      8.794    2.153       3      500    1.220    4.822      599

  Ź r ó d ł o: Dane Urzędy Gminy Żytno
Uwaga: wyliczenia przyjęto przy dofinansowaniu inwestycji w 75%.
                                                 50
TABL. 24 WYDATKI BUDŻETU GMINY ŻYTNO WEDŁUG RODZAJÓW
                                    W tym:
                                    wydatki bieżące
  Lata    Ogółem            świadcz.
                                         w tym:        wydatki
                dotacje    na rzecz
                              razem     wynagro+ zakup mater.    majątkowe
                       os.fizycz.
                                      dzenia    usł.

                         w tysiącach złotych
2004 ........     9.935    161      652      652      3.859    1.200      2.270
2005 ........     10.135    160      700      700      3.975    1.210      2.200
2006 ........     10.300    150      750      750      4.134    1.210      2.500
2007 ........     10.600    150      780      780      4.150    1.220      2.500
2008 ........     11.000    160      800      800      4.150    1.230      2.600
2009 ........     11.200    170      810      810      4.200    1.240      2.800
2010 ........     11.500    180      820      820      4.200    1.240      2.800
2011 ........     11.800    180      830      830      4.200    1.245      3.000
2012 ........     11.900    180      840      840      4.200    1.250      3.000
2013 ........     12.000    180      850      850      4.200    1.255      3.000
2004 ........     9.935    161      652      652      3.859    1.200      2.270
  Ź r ó d ł o: Dane Urzędy Gminy Żytno
Uwaga: wyliczenia przyjęto przy dofinansowaniu inwestycji w 75%.

TABL. 25 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ W LATACH 2004 – 2005 [W ZŁ]


                 Koszt            Budżet      Środki
      Zadanie              Budżet JST                 Środki UE   Inne
                całkowity           państwa     prywatne


Budowa kanalizacji        3 000 000     90 000   300 000           2 250 000   360 000
sanitarnej w Żytnie

Budowa drogi przez wieś      900 000     202 500    22 500           675 000
Łazów

Budowa drogi przez wieś     1 000 000    225 000    25 000           750 000
Czechowiec Kol. - Cudków

Budowa wodociągu         2 200 000     66 000   220 000           1 650 000   264 000
Czechowiec – Czechowiec
Kolonia – Grodzisko –
Jatno – Jarzębina –
Borzykowa, ul. Górna

Budowa wodociagu         1 100 000     33 000   110 000            825 000   132 000
Rogaczówek, Bugaj-
Załawie, Kępa, Silniczka,
Borzykowa- ul. Górna

RAZEM              8 200 000    616 500   677 500           6 150 000   756 000
                                                      51
8  SYSTEM WDRAŻANIA

W Planie Rozwoju Lokalnego przedstawiono:
  planowane projekty i zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2004 – 2006,
  planowane projekty i zadania inwestycyjne do realizacji na lata 2007 – 2013,
  plan finansowy realizacji inwestycji na lata 2004 – 2006, z uwzględnieniem środków
   funduszy strukturalnych oraz kredytów, pożyczek,
  plan finansowy realizacji inwestycji na lata 2007 – 2013 z uwzględnieniem środków
   funduszy strukturalnych oraz kredytów, pożyczek.


   Powyższe działania początkują zmianę podejścia do planowania w gminie w
szczególności w planowaniu inwestycyjnym i finansowym.
Wśród najważniejszych korzyści, jakie gmina odniesie wykorzystując wdrożenie Planu
Rozwoju Lokalnego znajdują się:
  możliwość lepszego i wcześniejszego przygotowania poszczególnych inwestycji do
realizacji oraz optymalizacja źródeł finansowania;
  ocena wpływu inwestycji na budżet gminy po jej zrealizowaniu;
  wydłużenie horyzontu planowania.
Wdrażanie poszczególnych inwestycji z planu odbywać się będzie wg schematów:
                 Ogłoszenie przetargu                     Nadzór nad
                   inwestycją – Urząd
                    Gminy Żytno
                    Wykonawca
                     – firma
                    wyłoniona
                    w przetargu
                                          52
         Ponowne zatwierdzenie
         projektów
                  Szeregowanie
        Podpisanie      projektów
        umowy

                      Formalna
Merytoryczna                ocena
ocena

        Zatwierdzenie
        najlepszych projektówZapłacenie         Przygotowanie
faktury           projektu
    Złożenie wniosku
                        53
9  SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI
   SPOŁECZNEJ

1)  System monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego
   Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania
projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie
wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych
poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami
realizowanymi na obszarze gminy.
   Organami gminy odpowiedzialnymi za monitorowanie i ocenę realizacji planu są:
a). Rada Gminy,
b). Wójt Gminy.
   Uchwałą Rady Gminy rozszerzono zadania Komisji ds. Gospodarczych i budżetu
gminy, o następujące działania:
• opiniowanie Planu Rozwoju Lokalnego,
• monitorowanie realizacji Planu,
• składanie propozycji zmian w Planie,
• opiniowanie okresowych ocen realizacji Planu,
• współpraca z Gminnym Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Lokalnego,
• konsultacje z partnerami społeczno - gospodarczymi regionu.
Komisja składa się z wyznaczonych przez Radę Gminy Radnych.
   W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
(z Komitetu Sterującego) i Urzędu Wojewódzkiego (z Komitetu Monitorującego), Radni
Powiatowi, członkowie Powiatowego Zespołu ds. Rozwoju Lokalnego oraz niezależni
eksperci.
Gminny Pełnomocnik ds. Rozwoju Lokalnego powołany został zarządzeniem Wójta,
a jego zadaniami są:
• opracowanie założeń do Planu Rozwoju Lokalnego,
• monitorowanie i nadzór nad realizacją Planu,
• przygotowywanie propozycji zmian w Planie,
• przygotowywanie okresowych ocen realizacji Planu.
   Monitorowanie realizacji planu odbywać się będzie na podstawie sprawozdań
budżetowych i finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz innych dokumentów
przedkładanych Komisji na jej żądanie.                                            54
2)   Ocena realizacji planu:
   pod względem finansowym odbywać się będzie na podstawie sprawozdań kwartalnych,
    półrocznych i rocznych z wykonania planu wydatków;
   ocena planu rozwoju lokalnego dokonywana będzie każdorazowo na
    zakończenie roku budżetowego.
    Współpraca pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi przy realizacji założeń
Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie w ramach spotkań zwoływanych przez Wójta
w razie stwierdzenia takiej potrzeby w celach:
• inicjowania, przygotowania i realizacji na terytorium gminy wspólnych przedsięwzięć
służących rozwojowi i współpracy samorządów,
• programowania i realizacji gminnej polityki ekorozwoju,
• tworzenia warunków do rozwoju turystyki, w szczególności poprzez polepszanie i rozwój
   infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring
   ruchu turystycznego,
•  informowania społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze
   i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
• pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych
   krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
• podejmowania działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony
   rozwój gminy poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości
   na terenie gminy,
• inspirowania i podejmowania wspólnych inicjatyw służących społeczno - gospodarczemu
   rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności gminy,
•  inicjowania i opiniowania strategicznych projektów gospodarczych dotyczących
   działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,
• realizacji innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej.
    Współpraca pomiędzy gminą, a sektorem publicznym i prywatnym oraz
organizacjami pozarządowymi w celu realizacji planu odbywać się będzie:
• poprzez inicjowanie okresowych spotkań Wójta i Rady Gminy z przedsiębiorcami,
aktywnymi rolnikami, przedstawicielami organizacji lokalnych i ponadlokalnych mających
wpływ na rozwój Gminy,
• poprzez przepływ informacji z sesji Rady Gminy.
3) Public Relations Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie poprzez:
a) Strony internetowe Gminy - zamieszczenie Planu oraz jego aktualizacja;
b) Działania informacyjno - promocyjne służb gminnych;


                                             55
c)Współpracę z redakcjami lokalnych mediów - przekazywanie za ich pośrednictwem
ważnych informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania samorządu i jednostek gminy,
w tym realizację zadań inwestycyjnych i remontowych;
d) Prowadzenie własnej działalności wydawniczo - promocyjnej w formie różnego rodzaju
wydawnictw książkowych dotyczących gminy, w tym realizacji zadań inwestycyjnych
i remontowych;
e) Wizualizacja - standardowe oznaczanie obiektów, wydawnictw i wystrojów
upowszechniające wiedzę o efektach planu.
                                         56
                            Spis tabel
Tabela 1 Mieszkania zamieszkałe według okresu budowy budynku i rodzaju właścicieli ....... 8
Tabela 2 Struktura użytkowania gruntów ................................................................................ 12
Tabela 3 Wykaz nieruchomości będących własnością gminy ................................................. 13
Tabela 4 Obiekty wpisane do rejestru zabytków ..................................................................... 14
Tabela 5 Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów .................................................... 17
Tabela 6 Zwierzęta gospodarskie według grup obszarowych powierzchni użytków rolnych . 17
Tabela 7 Zwierzęta gospodarskie ............................................................................................. 18
Tabela 8 Ciągniki, samochody ciężarowe i wybrane maszyny w gospodarstwach rolnych .... 19
Tabela 9 Podmioty gospodarki narodowej .............................................................................. 19
Tabela 10 Dynamika ludności .................................................................................................. 21
Tabela 11 Ludność według ekonomicznych grup wieku i płci ................................................ 22
Tabela 12 Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku i płci ................................ 23
Tabela 13 Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci ................ 24
Tabela 14 Ludność według głównego źródła utrzymania ........................................................ 25
Tabela 15 Przyrost mieszkań zamieszkanych w latach 1989-2002 ......................................... 27
Tabela 16 Wskaźnik jakości zasobów mieszkaniowych .......................................................... 28
Tabela 17 Udzielone świadczenia pomocy społecznej ............................................................ 30
Tabela 18 Powody przyznania pomocy ................................................................................... 30
Tabela 19 Ludność według głównego źródła utrzymania ........................................................ 30
Tabela 20 Pracujący według sekcji PKD ................................................................................. 31
Tabela 21 Bezrobotni zarejestrowani według płci ................................................................... 31
Tabela 22 Bezrobotni zarejestrowani – wybrane zagadnienia ................................................. 32
Tabela 23 Dochody budżetów gmin Żytno według rodzajów ................................................. 50
Tabela 24 Wydatki budżetu gminy według rodzajów .............................................................. 51
Tabela 25 Źródła finansowania zadań w latach 2004 – 2005 ................................................. 51
Tabela 26 Źródła finansowania zadan w latach 2007- 2013 .................. Error! Bookmark not
  defined.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.                      Spis rysunków
Rysunek 1 Mapa gminy Żytno ................................................................................................... 2
Rysunek 2 Mapa drogowa gminy Żytno .................................................................................. 10
Rysunek 3 Obsada zwierząt ..................................................................................................... 18
                                                               57

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:3/18/2012
language:
pages:57