Ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk miedzy innymi takich jak by oZJkFzOe

VIEWS: 1,230 PAGES: 4

									     Procedury i obowiązki wynikające z prawa pracy
  Pracodawca jest zobowiązany ustanowić, w przypadku zatrudniania
   młodocianych, jakie konkretnie u niego w firmie prace są dla nich
   zabronione a jakie dozwolone.
  Pracodawca musi udostępniać tekst przepisów o równym traktowaniu
   w zatrudnieniu.
  Pracodawca musi ustanowić wykazy prac zabronionych kobietą w jego
   firmie,
  Pracodawca, jeżeli nie ma regulaminu pracy lub UZP, musi wydać
   obwieszczenie o systemach, rozkładach i okresach rozliczeniowych
   czasu pracy, które obowiązują pracowników jego firmy,
  Pracodawca musi corocznie, jeżeli nie tworzy funduszu socjalnego,
   informować pracowników o warunkach funkcjonowania jego firmie
   tzw. urlopówek.
  Pracodawca musi posiadać dokumentację wyboru przedstawiciel załogi
   dla celów konsultacji przewidzianych w kodeksie pracy ( jeżeli nie ma
   związków zawodowych),
  Pracodawca musi posiadać dokumentacje określająca jakie stanowiska
   w jego firmie to stanowiska pracy szczególnie niebezpiecznej oraz
   jakie to stanowiska w kontakcie z czynnikami biologicznymi,
   rakotwórczymi i mutagennyymi
  Pracodawca musi posiadać dokumentacje określającą z jaką
   częstotliwością w jego firmie i w jakiej formie prowadzone będą
   szkolenia BHP,


Wszystkie te dokumenty oraz procedury ich ustanawiania przekazujemy Państwu
gratis przy zakupie szkolenia dla pracodawcy.

    Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń bhp instruktaż ogólny mogą
prowadzić osoby mające kwalifikacje wymagane od służby bhp, zaś instruktaż
stanowiskowy  –  przełożeni  pracowników  mający  przygotowanie   metodyczne    do
prowadzenia instruktażu.


    Szkolenie instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
mogą prowadzić jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności
szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o
systemie oświaty (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w
sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, Dz.U.06.31.216).


  Takie szkolenie dla wskazanych osób jak też pracodawcy organizujemy w cenie zakupionego
              szkolenia okresowego dla pracodawcy.
Oprócz tego otrzymujecie          Państwo     w   cenie
szkolenia gratis:::

     Ocena ryzyka zawodowego – dla stanowisk
     miedzy innymi takich jak :
Handlowiec – sprzedawca, magazynier, obsługa wózka widłowego, fryzjer,
kosmetyczka, pracownik budowlany w rozbiciu na typowe stanowiska w tej
branży ( cieśla, dekarz, blacharz, malarz, murarz, betoniarz, monter
konstrukcji, hydraulik, zbrojarz),mechanik samochodowy, ślusarz, spawacz,
elektryk, elektromechanik, kucharz, serwisant komputerowy, szwaczka,
sprzedawca art. spożywczych, sprzedawca art. przemysłowych, operator
wózka widłowego, dozorca, ochroniarz, przedstawiciel handlowy,
sprzątająca, pracownik gospodarczy, fryzjer, masarz, kosmetyczka,
ładowacz, kamieniarz, brukarz, pracownik pralni, piekarz, cukiernik,
galwanizer, operator maszyn papierniczych, pracownik administracyjno
biurowy i wiele innych wg faktycznych Państwa potrzeb.

   Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem
bezwzględnie wymagany podczas kontroli PIP , tym bardziej, iż w czerwcu
2007 r. zmieniły się ogólne przepisy BHP , w których zaostrzono kryteria
oceny ryzyka jak też określono jego zakres i częstotliwości dokonywania.
Tym samym, nawet jeżeli posiadacie Państwo jakąś ocenę z okresu
wcześniejszego, to w świetle obowiązującego prawa należy ją zweryfikować i
dostosować do obecnych wymogów. Oferowane przez nas oceny to nie dwie
trzy kartki lecz kompleksowe opracowanie, które zadość czyni obecnym
wymogą i jest dostosowywane do faktycznych potrzeb występujących w
Państwa firmie. Opracowanie jest opatrzone imionami i nazwiskami
specjalistów sporządzających, ponieważ nie może to być dokument
samodzielnie podpisany przez pracodawcę. Oferujemy go gratis w ramach
prowadzonego szkolenia okresowego. Wykonanie takiej dokumentacji przez
specjalistów miejscowych często kosztuje nawet do 500 zł. dla jednego
stanowiska.

   Tabela norm przydziału i zużycia odzieży roboczej
   oraz środków ochrony indywidualnej razem z
   regulaminem   gospodarki   w   tym  wypłaty
   ekwiwalentów za używanie odzieży własnej jak też jej
   pranie i konserwację z kartotekami przydziału-
   Dokument ten jest nieodzowny w każdej firmie i wymagany podczas
kontroli. Prowadzenie tej dokumentacji wynika wprost z prawa pracy i
stanowi podstawę do rozliczeń z pracownikami. Brak udokumentowania
wydawania odzieży i ŚOI, może spowodować, iż PIP nakaże wypłaty
ekwiwalentów pieniężnych pomimo to, że odzież była wydawana lecz nie
zostało to w sposób prawidłowy zaewidencjonowane.
   Zobowiązania wobec pracownika wygasa po upływie 3 lat a wypłata
 następuje wg faktycznie poniesionych kosztów zakupu odzieży oraz jej
 prania i konserwacji. Czyli pracownik koszt prania może sobie określić np.
 na jednorazowo 15 zł. Ile to da w wyniku przemnożenia przez tygodnie,
 miesiące i lata lepiej nie liczyć. Te wartości pomnożone przez kilku
 pracowników mogą zwalić z nóg.


   Szkolenia BHP – Obowiązujące prawo pozwala
   pracodawcy, który sam posiada stosowne
   przeszkolenie, szkolić swoich podległych
   pracowników we wszystkich obowiązujących
   formach. Załączona dokumentacja pozwala zupełnie
   samodzielnie wykonać odpowiednią dokumentację
   oraz wystawić konieczne zaświadczenie.

 Na dokumentację składają się:


    Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ,
    Wzór karty szkolenia wstępnego,
    Wzór oświadczenia o zapoznaniu sie z instrukcjami,
    Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami oraz wewnętrznymi
     uregulowaniami prawnymi,
    Wzór oświadczenia o odpowiednim przyjęciu obowiązującego prawa
     stosunku do pracowników zatrudnianych w oparciu o zlecenie lub
     dzieło,
    Wzór oświadczenia o zapoznaniu sie z przepisami ochrony p.poż.
    Wzór dziennika zajęć,
    Wzór protokółu z egzaminu,
    Wzory testów egzaminacyjnych,
    Wzór listy obecności na zajęciach,
    Wzór harmonogramu zajęć,
    Wzór rejestru wydanych zaświadczeń,
    Wzory programów szkoleniowych w rozbiciu na: szkolenie wstępne
     ogólne, stanowiskowe, okresowe dla robotników, administracji i biura,
     pracowników innych, osób kierujących pracownikami.

  Koszt szkolenia jednego pracownika na stanowisku robotniczym przez
firmę zewnętrzną to od 30 do 70 złotych , przy czym firma ta szkoli najczęściej
w swojej siedzibie lub wynajmowanym miejscu. Nie jest to prawidłowe,
ponieważ szkolenia dla robotników muszą odbywać się w formie instruktażu
na stanowisku pracy ( tak jest ustanowione w przepisie – zał. do
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń BHP - link do
treści w naszej ofercie- kliknij duże zdjęcie a zobaczysz tekst przepisów.)
  Tym samym szkolenie grupy różnych pracowników z różnych branż jest
nieprawidłowością, która może być wysunięta podczas kontroli. Przeszkolenie
przez pracodawcę we własnym zakresie tych pracowników zapobiega tego
typu komplikacją.


    Instrukcje stanowiskowe -     DLA WSZYSTKICH GRUP
    STANOWISK ORAZ BRANŻY -

   Skompilowane w celu ich dostosowania do własnych potrzeb
 i opatrzenia pieczęcią imienną zatwierdzającego.
   Należy pamiętać, iż pracodawca zgodnie z obowiązującym
   prawem jest zobowiązany do samodzielnego opracowywania,
   wydawania oraz aktualizowania wewnętrznych instrukcji
   bezpiecznej   pracy oraz   czynnościowych. Zakup   i
   udostępnianie pracownikom instrukcji tzw. „gotowych” nie
   jest więc zgodny z przepisami i praktycznie nie wolno tego
   typu procedury uprawiać. Wyjątkami są oczywiście instrukcje
   o charakterze ogólnym. Do nim może należeć np. instrukcja
   udzielania pierwszej pomocy.


   Na życzenie, dla naszych klientów i potencjalnych klient
 udzielamy porad i informacji zupełnie bezpłatnie.

								
To top