Manual BV 2012 by h9Bi17V7

VIEWS: 5 PAGES: 3

									                       Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici 2011 -2012

POMOC PRI ZABEZPEČOVANÍ PRÍLOH K ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE
DOTÁCIE NA OBSTARANIE NÁJOMNÝCH BYTOV V ZMYSLE ZÁKONA
         NR SR Č. 443/2010 Z.Z.

   JEDNOTLIVÉ PRÍLOHY ŽIADAME  OČÍSLOVAŤ, ALEBO ROZČLENIŤ DO DVOJHÁRKOV
         S VYZNAČENÍM POČTU STRÁN JEDNOTLIVÝCH PRÍLOH !
      ŽIADOSTI NA ROK 2012 SA PREDKLADAJÚ OD 15.1.2012 DO 28.2.2012 !


 1. Osvedčenie o zvolení za starostu , resp. primátora


 2. Uznesenie obecného zastupiteľstva - výpis z uznesenia o schválení výstavby NB a TV
  ● súhlas s investičným zámerom ( údaje o stavbe), na ktorý sa dotácia požaduje
   a spôsob financovania
  ● súhlas k vlastným zdrojom obce a schválený rozpočet obce ( BD a TV)
  ● súhlas s predložením žiadosti o dotáciu z PRB ( a úver zo ŠFRB )
  ● súhlas so založením stavby po dobu 30 rokov ako nájomného charakteru stavby

 3. Právoplatné stavebné povolenie
  ● stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti
   originál alebo úradne overená kópia


 4. Kúpna zmluva
   originál alebo úradne overená kópia 5. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie kupovanej stavby


 6. Doklad o vlastníctve bytového domu /výpis z katastra nehnuteľností/
  ● Pre potreby žiadosti postačí aj list vlastníctva vytlačený z www.katasterportal.sk
   / nie starší ako 3 mesiace pred podaním žiadosti /
      ● snímok z katastra

 7.  Čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané vzťahy so štátnym
    rozpočtom
 8.  Potvrdenie miestneho príslušného správcu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 9.  Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že
    že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
10.  Potvrdenie sociálnej poisťovne
11.  Potvrdenie zdravotnej poisťovne
12.  Čestné vyhlásenie o predložení všetkých dokladov preukazujúcich splnenie
   odvodových povinnosti u všetkých zdravotných poisťovní, ak žiadateľ plní
   odvodové povinnosti vo vzťahu k viacerým poisťovniam
   (všetky originály alebo úradne osvedčené kópie nie staršie ako 3 mesiace pred
    podaním žiadosti)
                         1
                      Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici 2011 -2012

13.  Technická správa  - originál , overená v stavebnom konaní

14.  Realizačná projektová dokumentácia /architektonická časť)
   ● originál v písomnej (tlačenej) forme overený stavebným úradom
   ● v elektronickej forme na CD (dwg, dxf)
15.  Rozpočet stavby zhotoviteľa s výkazom výmer
   ● originál v písomnej (tlačenej ) forme potvrdený zhotoviteľom aj objednávateľom
   ● v elektronickej forme na CD (xls)

16. Doklad o preukázaní nákladov na projektové práce
  ● zmluva s projektantom alebo faktúra za PD
   originál alebo úradne osvedčená kópia
 17. ● Výpočet podlahových plôch bytov potvrdený žiadateľom a projektantom
   (tabuľka podlahových plôch je na webovej stránke www.bb.ksu.sk)
   ● prepočet podlahových plôch bytov k celkovej podlahovej ploche budovy (%)


18.  Projektové energetické hodnotenie (ak sa žiadateľ uchádza o zvýšenie dotácie o 5 %)
   ● posudok vypracovať podľa § 3 a 4 zákona č.555/2005 Z. z.
    a § 6 vyhlášky č. 311/2009

   ● vyčísliť rozdiel /úsporu/ medzi výpočtovo určenou potrebou tepla na vykurovanie a
    prípravu teplej úžitkovej vody a potrebou určenou technickou normou ( %)
19. Energetický certifikát bytového domu ( v prípade kúpy musí BD spadať do skupiny
  budov kategórie „B“ energetickej hospodárnosti)


20. Doklad o preukázaní finančného krytia oprávnených nákladov na realizáciu stavby
  ● Výpis uznesenia obecného zastupiteľstva o vyčlenení vlastných zdrojoch z rozpočtu obce21. Doklad o preukázaní finančného krytia technickej vybavenosti (ak nie je vybudovaná a
   žiadateľ nepožaduje dotáciu na TV
  ● Výpis uznesenia obecného zastupiteľstva o vyčlenení vlastných zdrojoch z rozpočtu obce

22. Doklad o rozsahu svojpomocných prác
  ● vyčísliť objem prác spolu s výkazom výmer z rozpočtu zodpovedajúci možnostiam
   svojpomocných prác, (predloha tabuľky -súpis vykonávaných prác je na webovej stránke
   KSÚ B.B.)
23. Doklad o zriadení účtu v banke - originál alebo úradne osvedčená kópia
24. Vyhlásenie občanov k svojpomocným prácam
  ● Zoznam občanov s podpismi
                        2
                        Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici 2011 -2012

 25. Všeobecné záväzné nariadenie obce o prenájme obecných bytov

 26. Program rozvoja bývania alebo program HSR obce obsahujúci samostatnú časť
    k bytovej politike
  27. Uznesenie zastupiteľstva, resp. výpis o schválení Programu rozvoja bývania obce

  28. Zmluva o vykonávaní komunitnej práce s Rómami

  29. Doklad o rozsahu a účely spolufinancovania v rámci iných podporných programov
    z verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ alebo vyhlásenie o nezapojení projektu do
    spolufinancovania
   ● čestné vyhlásenie
    ● v prípade čerpania z uvedených zdrojov doložiť rozsah a účel
  30. Doklad o zabezpečení odborného technického dozoru (§ 14 ods. 1 pís. c, zákona)
      originál alebo úradne osvedčená kópia zmluvy o vykonávaní odborného
       technického dozora na predmetnej stavbe osobou oprávnenou vykonávať
       stavebný dozor
      overená kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti

  31. Čestné vyhlásenie odborného technického dozoru (k osvedčeniu dozoru o splnení
    podmienky podľa § 10 ods.1 písm. c zákona)
  32. Zmluva o dodávke stavebných prác so zhotoviteľom – originál
        na zmluve musí byť dátum s podpisom a pečiatkou oboch strán
        termín začatia a ukončenia prác
        cena diela, dodávateľský rozpočet rozdelený na BD a TV a na ostatné objekty,
         ktoré nie sú predmetom dotácie)
        suma v žiadosti, zmluve a rozpočte musí byť rovnaká
  33. Vyhlásenie žiadateľa o o uskutočnení výberu zhotoviteľaPoznámky:
        Tlačivo žiadosti je potrebné doručiť 2x, prílohy len 1x.
        V tlačive žiadosti zaokrúhľovať vypočítanú výšku dotácie na desiatky eur smerom
        nadol
        V žiadosti uviesť telefonický kontakt a mailovú adresu žiadateľa
        Opravy v žiadosti môže vykonať iba žiadateľ, čo potvrdí podpisom, dátumom a
        pečiatkou
        V prípade nepredloženia takto požadovaných príloh bude žiadosť posúdená ako
        nespĺňajúca kritéria a vrátená v zmysle zákona NR SR č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
        na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
        Žiadosti o dotáciu sú bodované podľa kritérií MDVRR SR .
                         3

								
To top