emigracije u 60 ima i 70 ima by FB30lmK

VIEWS: 14 PAGES: 8

									Geološka prošlost
  - 4 ere
       o  prekambrij
       o  paleozoik – kambrij, ordovicij, silur, devon, karbon, perm
       o  mezozoik – trijas, jura, kreda
       o  kenozoik – tercijar i kvartar
  - ere se dijele na periode koji se dijele na epohe
  - bivši superkontinent Pangea – s vremenom se dijeli: Laurazija i Gondvana

MEZOZOIK
  - do tada je sav ovaj prostor more
  - zbog endogenih sila izdiže se reljef
  - odvija se Alpsko-dinarska orogeneza
       o  izdižu se Dinaridi (SZ-JI) na oko 3-400 metara
       o  izdizanjem se stvaraju tri reljefna oblika – Panonska zavala, Dinaridi, Jadranska zavala
  - uskoro nestaje i Panonsko more – uglavnom se odlilo u Crno more
  - počinju djelovati egzogene sile

KENOZOIK
  - tercijar – javlja se neotektonika
       o  intenzivnim djelovanjem endogenih sila ponovno rastu Dinaridi, te Medvednica, Ivanščica, Kalnik i sva ostala panonska gorja
       o  također nastaju i Učka, Brač, Hvar, Korčula i Palagruški prag
       o  već dana se nazire današnja reljefna slika
       o  za razliku od Dinarida, imaju različite smjerove pružanja
  - kvartar – na prelasku iz pleistocena u holocen
       o  globalno zatopljenje – formiranje današnje obalne linije
       o  tali se alpski led koji donosi ogromne količine raznog materijala koji zatrpava panonski prostor i uravnjuje ga
  - danas se najdinamičnije mijenjanju rijeke koje meandriraju i mijenjaju tok
       o  također ima nešto dinamike na JI gdje unutrašnje sile uzrokuju potrese
       o  jako su važne i vanjske sile
  - Đakovačko-vukovarski ravnjak
       o  Ravni kotari, Susak
       o  sačuvan jer je ostao u zaleđu
       o  prapor je odnesen u podravskom i posavskom dijelu
       o  lesni ravnjak nastao taloženjem prapora donesenog vjetrom s Alpa

Petrološki sastav
  - skupine
       o  vulkanske ili eruptivne – površinske ili efuzivne, dubinske ili intruzivne (granit)
       o  sedimentne ili taložne – mehaničke, biogene, kemogene
       o  metamorfne ili preobražene
  - u kori Zemlje su najzastupljenije eruptivne, a na površini sedimentne
       o  u Hrvatskoj je 90% stijena sedimentno

MEHANIČKE SEDIMENTNE STIJENE – PANONSKI PROSTOR

       o  na površini tlo, unutra su talozi
       o  ako su fluvijalnog podrijetla, mogu biti vezane (pješčenjak i konglomerat) ili nevezane (pijesak, šljunak)

                                       1
      o  ako su eolskog podrijetla, onda je prapor ili les – između Đakova i Vukovara - čvrst, porozan i pogodan za poljoprivredu
             prapor nastao u pleistocenu (15-10tis) kad su se topili ledenjaci, uslijed trenja

BIOGENE SEDIMENTNE STIJENE – DINARSKI PROSTOR

      o  nastaju taloženjem anorganiskih ostataka organizama – odvija se u podmorju (to je bilo more)
      o  kad talog postane debeo, čestice se spajaju u stijene – litifikacija  Alpsko-dinarska orogeneza
      o  npr. vapnenac i dolomit – glavni mineral je CaCO3 – nije otporan na vodu pa se stvaraju razin oblici
             površinski – škrape, ponikve
             podzemni – jame, špilje
      o  kemijsko djelovanje je jače uz ugljičnu kiselinu (truljenje lišća)
      o  otapajući vapnenac voda ga može ponovno izlučiti pa nastaju stalaktiti, stalagmiti i sedrene barijere
      o  krš - dijelovi Banovine, Korduna, Gorskog k., Velebita, Like, Dalmacije, Papuka...
  - fliš – flišna stijena – u njoj je veća koncentracija gline
      o  na flišnim područjia se razvijaju tla jer su vodonepropusna
      o  Konavle, Vinodol, dijelovi Istre, Ravni kotari

METAMORFNE SEDIMENTNE STIJENE – GORE PANONSKE NIZINE

  - nastaju preobrazbom već postojećih stijena
  - 8%
  - Medvednica – zeleni škriljavac – škriljava struktura je čvrsta na smjer okomit na minerale
  - iz vapnenca nastaje mramor, iz granita gnajs

VULKANSKE STIJENE

  - 2%
  - granit – čvrsta stijena
  - nema aktivnog vulkanizma
  - vulkanski proboji – već prije stvorene vulkanske stijene su endogenim silama izvučene na površinu – Jabuka, Papuk, Psunj

Reljefni oblici panonskog prostora
NAPLAVNE RAVNI (POLOJI)
  - nizinski prostori uz velike rijeke koji se često ili stalno poplavljuju
  - nema ih više baš zbog regulacije Save i Drave nasipima
  - ipak ostaju dva poloja – Lonjsko polje i Kopački rit
  - nasipima i isušivanjem se od njih rade poljoprivredni prostori
  - tamo je jako pogodno tlo za rast hrasta lužnjaka

RIJEČNE TERASE
  - malo više od poloja (2-3 m)
  - blagi uspon – nastaju kada rijeke nose materijal i talože ih u nizinama
  - povoljne za naseljavanje

LESNA ZARAVAN
  - taloženje donesenog lesa
  - Đakovačko-vukovarska zaravan - nastala donošenjem lesa s Alpa
  - visine su do 100 metara

PRIGORJA
  - vežu se uz gore
  - nastaju tektonikom (izdizanjem reljefa) ili akumulacijom (taloženjem i propadanjem)
  - može se u rasjedima propasti – tzv. tektonska graba – ali kod nas se ne vidi jer je zatrpano

GORE
  - nastale u neotektonici
                                       2
  - geomorfološki – horst ili timor – stepeničasti oblik
  - način nastanka – rasjedanjem pa izdizanjem, potresima

Reljefni oblici primorskog i gorskog prostora
  - biogene sedimentne stijene
  - vapnenačke stijene
  - krško područje

PLANINSKI LANCI
  - 2 komada
       o  Sjeverni planinski lanac – Velika i Mala kapela, Plješivica, Dinara, Kamešnica
       o  Južni planinski lanac – Risnjak, Bjelolasica, Velebit
  - Dinara – 1831 m

SREDOGORJE
  - između 2 planinska lanca - Lika
  - do 1500m gore, nepovezane i samostalne

KRŠKE ZARAVNI
  - blago valoviti krški reljef ispresjecan rijekama – Zrmanja, Kupa, Čikola, Cetina
  - rijeke izgrađuju kanjone – duboke riječne doline
  - Dalmatinska zagora, Bukovica, južna Lika

FLIŠNE ZARAVNI
  - nepropusna podloga – plodno tlo
  - Ravni Kotari, Konavle, Vinodol, dio Krka i Istre

KRŠKA POLJA
  - Ličko, Gacko, Imotsko, Sinjsko i Krbavsko polje
  - nastaju djelovanjem fluvijalnih i padinskih procesa – rijeke + padinski materijali

PONIKVE, ŠKRAPE, KAMENICE

  - nastaju kemijskim djelovanjem

Hrvatska obala
  - nastaje s pleistocena na holocen – relativno mlada
  - nema akumulacijskih oblika karakterističnih za starije obale
  - estuariji - zbog izdizanja mora potopljena su donja ušća rijeka
       o  Zrmanja – Novigradsko more
       o  Krka – Prokljansko jezero
       o  Limski kanal i Bakarski zaljev – nema rijeke (potonula), ali ostalo korito
  - delta – Neretva – nanosi pijeska
  - strme obale – Dugi otok, Kornati, Unije (nisu klifovi jer oni nastaju valovima)
       o  rasjedom nastale obale – Cres, Korčula
  - akumulacijski oblici – Zlatni rat na Braču, prevlaka (poveznica Primoštena s kopnom)
  - vrijeme – trenutno stanje atmosfere
  - klima – višegodišnji (bar 30) prosjek vremena
  - klimatski elementi – temperatura, tlak, naoblaka, snijeg, vlaga…
  - klimatski modifikatori – nadmorska visina, geografska širina
  - Hrvatska – umjeren sjeverni pojas (46°SGŠ)


                                       3
Globalni utjecaji
  - na nas utječe i hladna polarna zračna masa (zimi) i tropska zračna masa (ljeti)
  - raspored kopna i mora
       o  između dva velika kopna (Afrika i Euroazija) te jednog oceanskog prostora (Atlantski)
       o  kopno se brže zagrijava i hladi - zbog toga razlika u tlaku
  - zima – Euroazija se jako ohladi, a istovremeno je na sjeveru Atlantskog oceana također hladno, ali ne toliko jako, pa se stvara razlika u tlaku
    i zimi smo pod većim utjecajem Euroazije jer zrak puše od tamo
  - ljeto – Euroazija je puno zagrijanija i situacija je obrnuta
  - danas je točnost prognoza oko 60-70%

Regionalni ili sekundarni utjecaji
CIKLONE

  - poremećaji, promjene vremena – nastaju i putuju
       o  mogu nastati bio gdje gdje je dodir toplog i hladnog zraka – na tom kontaktu je naoblaka, vjetar, padaline
       o  ciklogenetski prostori – gdje ima učestalih ciklona
  - Islandska ciklona
       o  Sjeverni Atlantik
       o  kod Islanda se sudaraju topli morski i hladni polarni zrak
       o  kreće prema JI zbog zapadnih vjetrova
       o  što dublje ulazi, to joj je manji utjecaj, a Alpe ju još više ublaže
  - prije dolaska ciklone stiže topla fronta pa hladna fronta
  - zadnja stiže okludirana fronta – kad hladni zrak zauzme prizemlje, a gore je topli, dok su između padaline

ANTICIKLONE

  - imaju učestala mjesta gdje nastaju – ne putuju
  - u Hrvatskoj zimi Sibirska anticiklona, ljeti Azorska anticiklona (V->N tlak)
  - vrijeme – stabilno i dugotrajno – zimi tmurno, ljeti toplo

Lokalni utjecaji
VISINA I PRUŽANJE RELJEFA

  - da nema Dinarida, Zagreb bi imao submediteransku klimu

BURA
  - ciklonalna – kad se središte genovske ciklone pomakne prema nama
  - anticiklonalna – prava zimska s orkanskim udarima od 200 km/h
  - bura razbija vodu u čestice – aerosol
  - hladan zrak puni ličku zavalu i onda se sjuri u podvelebitski kanal – dojam hladnijeg zraka nego što jest
  - ruža vjetrova
       o  S – tramontana
       o  SI – bura ili greco
       o  I – levant
       o  JI – šiluk ili jugo
       o  J – oštro
       o  JZ – lebić
       o  Z – ponente
       o  SZ – maestral

LOKALNA VREMENSKA NEPOGODA

  - panonski prostor ljeti je jako vlažan te se iznad tla formira lokalna naoblaka – kumulonimbusi
  - tamni, sivi, nastaju na mjestu i izazivaju pljuskove, visoki po 10 km

                                         4
  - zbog vertikalnosti pogodni za stvaranje tuče – kapljica se vrti u krug i raste

ZMORAC I KOPNENJAK

  - dnevna cirkulacija između kopna i mora – zmorac po danu, kopnenjak po noći

Klimatska obilježja panonskog prostora
  - temperatura od -2 do 22/24 stupnja
  - kontinentalna klima, umjereno vlažna i topla ljeta
  - u Podunavlju je razlika u temp sij/srp najveća
  - padaline – Zagreb 1100mm, Vukovar 700mm
  - s porastom kontinentalnosti pada količina padalina
  - vegetacija
      o  autohtono – hrast
             lužnjak u Spačvi - najkvalitetniji
             kitnjak, cer, sladun
      o  malo stepe u Baranji
      o  bukva u gorama Panonskog prostora

Klimatska obilježja gorskog prostora
  - od -4 do 18°C
  - padaline – oko 3-4000 u najzapadnijem dijelu
  - vegetacija
      o  niži dio – gorska bukva – 500 m
      o  viši dio – jela, smreka, bor – 600-700 m – smreka u konkavnim prostorima punim vlage
      o  najviši dio – klekovina bora (1200-1300m) i goleti (1300-1400m)

Klimatska obilježja primorskog prostora
  - 2 klimatska podtipa
      o  prava mediteranska klima – 4-24°C –južnije od Zadra, rt Kamenjak, Lošinj
             hrast crnika kojeg nema više (požar, krčenje), te makija i trave na kamenjaru
      o  submediteranska klima - 2/4-22/24°C – ostalo
             bujnija vegetacija i više šuma
  - nastalo izdizanjem (transgresijom) za 90-100m
  - današnji oblik dobiva u holocenu
  - 2/3 je šelf – dio podmorja koji se veže na kopno
      o  oko jabuke – Jabučka zavala – 250 metara
      o  Palagruški prag dijeli plitki dio od dubokog
  - 135 000 km2
      o  31 000 km2 pripada Hrvatskoj
  - 1230 otoka i hridinih grebena
      o  1185 pripada Hrvatskoj
      o  jedna od najrazvedenijih obala na svijetu uz Norvešku i Grčku
  - temperatura ljeti između 22 i 25 stupnjeva
      o  sjeverni Jadran je topliji jer je uvučen u kopno
      o  viša temperatura i fosfati i nitriti iz Poa rezultiraju cvjetanjem mora
  - temperatura zimi je na sjeveru 5-7 a na jugu oko 15°C
  - salinitet oko 38 promila što je relativno veliko, a povećava se kako se ide prema pučini (manji broj vrulja)


                                     5
 - prozirnost oko 20-30m što označava čistoću ali i siromašnost planktonima
     o  najveća na pučini – oko 55 m, obalni prostori su zagađeniji
 - struje nisu jake, ali su stalne i idu obrnuto od kazaljke na satu, iz Sredozemlja, tako da nam dolazi čista voda
 - plima i oseka – SZ maksimalno oko 1 m
     o  znaju se dogoditi plimni valovi – ne zna se zašto
 - najveće valove radi jugo – najveći ikad = 15m

Ekologija Jadranskog mora
 - Hrvatskoj dobar dio gospodarstva ovisi o moru
 - 4 stupnja kvalitete vode
     o  I – pučina
     o  II – prostor unutarnjih otoka
     o  III – oko velikih gradova na obali
     o  IV – Bakarski zaljev, Kaštelanski zaljev
 - zagađeno starim tvornicama sagrađenim u 50im i 60im tijekom industrijalizacije jer nikog tad nije bilo briga za turizam
 - kad je industrija propala, priroda se regenerirala pomalo
 - SZ Jadran (Pula-Ancona)
     o  jako zatvoren prostor sa slabom cirkulacijom vode
     o  rijeka Po koja prolazi kroz poljoprivredno najrazvijeniji dio Italije odnosi preparate u more
     o  ti preparati uzrokuju cvjetanje mora ljeti
 - Jadransko more je jako osjetljivo zbog slabe cirkulacije
     o  svaki incident je potencijalno poguban, a 20% BDPa nam je iz turizma
 - Europa već dugo postoje planovi za stvaranje terminala za ukapljeni plin na Krku ( azijski i afrički plin Europi)
 - Družba Adria – naftovod koji bi povezivao sve kaspijske izvore nafte s Krkom – bacanje balasnih voda i odnošenje nafte

Hrvatske kopnene vode
 - dosta puno površinskih i dubinskih slatkih voda, što nam je prednost za budućnost
 - zemlja u Panonskoj nizini super filtrira vodu jer je u više slojeva
     o  Humus
     o  razni klastični materijali
     o  pijesak/šljunak
     o  glina (nepropusna)
 - i u krškom prostoru je tako, ali tamo ne možemo istražiti zbog čega točno
 - 2 sliva
     o  Jadransko more
     o  Crno more – puno veći, sve veće rijeke tamo idu
 - popis rijeka po dužini
     o  Sava, Drava, Kupa (u cijelosti hrvatska!), Dunav, Bosut
 - kako dobivaju vodu
     o  pluvijalni režim – dobiva od padalina
     o  nivalni režim – dobiva od snijega i leda
     o  naše imaju kombinirano – sve osim drave imaju Pluvijalno-nivalni, a Drava Nivalno-pluvijalni
 - komercijalna uloga voda
     o  plovidba – zapušteni putevi – Sava do Siska, Kupa do Kralovca, Drava do Osijek i Dunav skroz plovan
     o  navodnjava se manje od 1% prostora
     o  energija – posebno se iskorištava Drava kod Varaždina te Cetina (HE Peruča)
            potencijalna devastacija prostora zbog gradnje akumulacijskih jezera


                                     6
 - 7. stoljeće – slavenska kolonizacija
     o  Slaveni: Azija  Kavkaz  južna Ukrajina (2/3.st) i južna Poljska („Bijela Hrvatska“)
 - 2001.: 4,400,000 stanovnika
 - 1991.: 4,780,000 stanovnika – posljedice rata
 - danas broj stanovnika raste (oko 4,5-4,7 milijuna) ali samo zbog imigracije (uglavnom zbog BiH), a prirodni pad je ogroman (-3promila)
     o  u budućnosti se očekuje i pad migracija
 - gustoća naseljenosti
             2
     o  78 st/km – srednje naseljeno
     o  ali ne ravnomjerno – u Zagrebu i do 1000 st/km a u Ličko-senjskoj županiji 5-7 st/km
             na 2% teritorija 25% ljudi, a na 10% teritorija 2% ljudi

Etnička struktura                           GODINA        1991.                  2001.
 - vrlo homogena                            Hrvati        78%                   90%
 - Srbi – u vrijeme Turskog Carstva Srbi iz Južne Srbije        Srbi        12%                  4,5%
                                               10%         5,5% (Talijani, Mađari, Nijemci, Austrijanci,
   dolaze kod nas jer ih Turci gone                  ostali
                                          (od toga 5% Jugosloveni)  Česi, Albanci, Rusini, Ukrajinci, Bosanci) svi <1%
     o  područje pod utjecajem Pećke Patrijaršije
 - srednjoeuropski narodi – dolaze u vrijeme Marije Terezije jer su tu dobivali zemlju i povlastice
     o  velika većina Nijemaca protjerana iz istočnih predjela (Vojvodina, Srijem, Bačka) nakon WWII
 - skupina autohtonih Albanaca
     o  došli za vrijeme Turaka u Arbanase kod Zadra
     o  ostali Albanci dolaze za vrijeme Jugoslavije
 - skupina autohtonih Crnogoraca
     o  u Istri u mjestu Peroj

Vjerska struktura
 - rimokatolici – 87% (najviše u Europi nakon Špa,Ita,Irs,Polj)
 - pravoslavci – 4%
 - muslimani – 1,5%
 - protestanti – 0,4%
 - ateisti – 2,2%
 - ostali – 4%

Obrazovna struktura
 - preko 50% ljudi starijih od 15 godina ima samo osnovnu školu
 - 40% ima završenu srednju školu
 - 10% ima završenu višu školu ili fakultet (samo 30% upisanih završi faks)
 - 2-3% stanovništva je nepismeno
 - jako loša obrazovna slika – zato uvodimo obaveznu srednju školu (već možda od 2009./2010.)

Migracije
 - važan emigracijski i imigracijski prostor
 - emigracije u vrijeme Turaka
     o  gradišćanski Hrvati u Austriji
     o  moliški Hrvati u Molizeu
     o  Karaševo u Rumunjskoj
     o  Slovačka i Češka
     o  sjeverna Baranja u Mađarskoj
 - neki koji su sada kao emigracija su nekoć bili u sastavu hrvatskog etničkog prostora
                                      7
    o  Hrvati u Vojvodini (Bačka) – Bunjevci – došli iz Hercegovine
    o  Hrvati u Boki kotorskoj
- emigracije na prijelazu u 20. stoljeće
    o  odlazak u Sj. Ameriku zbog gospodarske krize (velik utjecaj imala bolest vinove loze)
- emigracije u 60-ima i 70-ima
    o  odlasci na „privremeni rad“ iako neki ostaju i zauvijek
- emigracije nakon rata
    o  odlazak Srba
    o  dolazak Hrvata iz BiH
    o  odljev mozgova
                                   8

								
To top