Marketing silabus by FB30lmK

VIEWS: 13 PAGES: 8

									            MARKETING


Profesor: Dr Jelena Stanković, docent

Literatura:Jobber D.,Fahy J.,”Osnovi
 marketinga”, Data Status, Beograd, 2006.

e-mail:
jstankovic@singidunum.ac.yu
                Cilj i ishod predmeta
Cilj predmeta: Nastava iz predmeta Marketing ima za cilj da studenti steknu
temeljna znanja o marketingu kao nauci, njenim obeležjima i prirodi, kao i o
karakteristikama marketing okruženja, tržišta, ponašanja potrošača, instrumenata
marketing miksa, ali i procesa marketing menadžmenta.Ishod predmeta: Očekuje se da će stečena znanja studentima poslužiti kao
stabilna osnova za dalje izučavanje i razumevanje marketinga kao nauke i
poslovne orijentacije, i da će uticati na uspešno savlađivanje mnogih poslovnih
veština, kao što su komuniciranje, pregovaranje, prodaja, građenje odnosa sa
potrošačima i druge.
                                Sadržaj predmeta
Nedelja  Tema/aktivnost
  I   Uvodno predavanje
  II   Priroda marketinga (Marketing koncept, Razvoj marketinga, Stvaranje i isporuka vrednosti za kupce, Marketing miks, Planiranje marketing
     aktivnosti)
  III  Globalno marketing okruženje (Makrookruženje, Mikrookruženje)


  IV   Razumevanje ponašanja kupaca (Aspekti ponašanja kupaca, Proces odlučivanja o kupovini, Kriterijumi za izbor, Uticaji na ponašanje potrošača,
     Uticaji na kupovno ponašanje organizacija)
  V   Marketing istraživanja i informacioni sistemi (Važnost i tipovi marketing istraživanja, Pristupi i faze u procesu istraživanja, MIS)
  VI   Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje (Segmentacija tržišta finalnih potrošača, Segmentacija poslovnih tržišta, Pozicioniranje)
  VII  Prvi kolokvijum
 VIII  Menadžment proizvoda i brenda (Brendiranje, Upravljanje portfolijima brendova i proizvoda, Životni ciklus proizvoda, Razvoj novih proizvoda)
  IX   Upravljanje marketingom usluga (Karakteristike usluga, Marketing miks usluga, Upravljanje uslužnim preduzećima, Upravljanje produktivnošću i
     kvalitetom usluga, Osnovne karakteristike menadžmenta odnosa sa potrošačima)
  X   Strategija formiranja cena (Metodi formiranja cena, Faktori koji utiču na odluke o formiranju cena, Upravljanje promenama cena)
  XI   Integrisane marketing komunikacije 1 (Integrisane marketing komunikacije (IMC), Faze u razvoju kampanje IMC, Propaganda, Unapređenje
     prodaje, Odnosi s javnošću i publicitet, Sponzorstva)
  XII  Drugi kolokvijum

 XIII  Integrisane marketing komunikacije 2 (Menadž. odnosa sa kupcima, Direktni marketing, Internet marketing, Lična prodaja, Menadžment prodaje )
 XIV   Menadžment distribucije (Tipovi distributivnih kanala, Integracija kanala, Maloprodaja, Fizička distribucija)
 XV   Marketing planiranje i strategija (Proces marketing planiranja, Organizovanje i implementacija, Kontrola, Rešavanje problema)
                           Struktura ocene 1
Predispitne obaveze-STUDENATA KOJI      poena   Završni ispit      poena
   POLAŽU KOLOKVIJUME
   PREKO PLATFORME
Redovno pohađanje nastave / posećivanje    10     Ispit (pismeni/usmeni)  50
   platforme

Kolokvijum I (za studente koji polažu na   15
   ATLAS platformi) –od 1. dо 58. str.
   udžbenika
Kolokvijum II (za studente koji polažu na   15
   ATLAS platformi) –od 143. dо 193. str.
   udžbenika
Seminarski rad                10Ukupno:                    50     Ukupno:         50
                            Struktura ocene 2
Predispitne obaveze-STUDENATA KOJI       poena   Završni ispit      poena
   POLAŽU KOLOKVIJUME SA
   REDOVNIM STUDENTIMA
Redovno pohađanje nastave i aktivnost na    10     Ispit (pismeni/usmeni)  30
   časovima

Kolokvijum I (za studente koji polažu sa    25
   redovnim studentima) – gradivo od I
   do VI nedelje predavanja (kolokvijum
   će se održati u VII nedelji predavanja)

Kolokvijum II (za studente koji polažu sa   25
   redovnim studentima) – gradivo od
   VIII do XI nedelje predavanja
   (kolokvijum će se održati u XII
   nedelji predavanja)
Seminarski rad (+ prezentacija)        10Ukupno:                    70     Ukupno:         30
                       Kolokvijumi
     Kolokvijumi (za studente koji polažu preko platforme) se rade u
VII-oj i XII-oj nedelji semestra. U formi su testa koji sadrži 25 pitanja, a svaki
tačan odgovor donosi po 1 poen. Kolokvijum je položen ukoliko student osvoji
minimum 14 poena (50% pitanja + 1 poen). Studenti koji su položili kolokvijum
/ kolokvijume oslobođeni su polaganja tog dela gradiva na usmenom ispitu.
Poeni sa kolokvijuma se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena ostvarenih u
okviru predispitnih obaveza.

     Kolokvijumi (za studente koji polažu sa redovnim studentima)
se rade u VII-oj i XII-oj nedelji semestra, u trajanju od 45 minuta. U formi su
testa koji sadrži pitanja na koja student treba da odgovori deskriptivno (sažeto
i precizno) i/ili zaokruživanjem tačnog odgovora. Kolokvijum je položen
ukoliko student osvoji minimum 14 poena (50% pitanja + 1 poen). Poeni sa
kolokvijuma se sabiraju i ulaze u ukupan broj poena ostvarenih u okviru
predispitnih obaveza. Studenti koji su položili kolokvijume, i na osnovu
osvojenog broja poena zbirno sa poenima od ostalih predispitnih obaveza,
ukupno ostvarili preko 51-og poena, oslobođeni su polaganja usmenog ispita
(ukoliko ne žele višu ocenu, u skladu sa tabelom bodovanja koja je priložena).
Napomena: Ukoliko je student položio kolokvijum, ne može ponovo da
polaže isti, bez obzira na broj ostvarenih poena.
                    Seminarski rad
  Seminarski rad:
 Seminarski rad podrazumeva timsku pripremu i održavanje prezentacije (4-
 5 studenata).
 Teme seminarskih radova dodeljuju se na časovima vežbi.
 Prezentacije se drže na časovima vežbi.
 Prezentacija treba da sadrži 5-10 slajdova, i ne bi trebalo da traje duže od
 15 min. Akcenat je na prikazivanju ključnih aspekata posmatrane i
 analizirane marketing problematike odabrane teme.
 Nakon prezentacije, slede komentari i pitanja.
                   Broj poena-ocena

Broj poena se prevodi na skalu ocena prema sledećoj šemi:

do 50 poena – ocena 5, nedovoljan;
51-60 poena – ocena 6;
61-70 poena – ocena 7;
71-80 poena – ocena 8;
81-90 poena – ocena 9;
91-100 poena – ocena 10
  Napomena: Završni ispit u prvom ispitnom roku mogu polagati samo
  studenti koji su ostvarili najmanje 30 bodova predispitnih obaveza, u toku
  trajanja semestra.
  Napomena: Broj osvojenih poena važi tokom aktuelne školske godine.
  Ukoliko se ispit ne položi tokom školske godine, poeni se poništavaju.
  Napomena za zaposlene: Ukoliko se organizuju predavanja za zaposlene,
  bodove po osnovu pohađanja nastave dobijaju samo studenti koji su
  pohađali tu nastavu.

								
To top