Presentatie Employability door prof dr Beate van der Heijden en Gerard Scheenstra

Document Sample
Presentatie Employability door prof dr Beate van der Heijden en Gerard Scheenstra Powered By Docstoc
					Loopbaan Potentieel Methodiek™


         No one has ever promised you a rose garden
          Door: Prof. Dr. Beatrice van der Heijden
            Radboud Universiteit Nijmegen
            Open Universiteit Nederland
               Universiteit Twente
                LPM Advies B.V.

           Is uw bedrijf ‘Fit voor de Toekomst’
            Door: Drs. Gerard Scheenstra
               LPM Advies B.V.
                29 Juni 2010

  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Inhoud:

 Beatrice van der Heijden:
 • Employability (onderzoek, nut en belang).
 • Loopbaan Potentieel Methodiek.

 Gerard Scheenstra:
 • Toepassingsmogelijkheden; o.a. Individuele
  coaching en Organisatiecoaching
 • ‘Organisatie Employability Scorecard’.


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Wat is employability?

 • Het vermogen om de huidige functie te kunnen
  uitoefenen, een nieuwe functie te kunnen verwerven, of
  werk te kunnen creëeren door het optimaal gebruik te
  maken van aanwezige competenties.
 • Als zodanig is employability een noodzakelijke
  voorwaarde om in de loopbaan vooruitgang te kunnen
  boeken.
 • Synoniemen: Emplooieerbaarheid of Inzetbaarheid.


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Nut en belang van employability
 • Verandering is de norm.
 • Meebewegen in de markt.
 • Succes hangt af van meebewegen van
  medewerkers.
 • ‘Survival of the fittest.’  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

         Naar de empirie

   • Onderzoek naar veertig-plussers in de
    onderneming (grootbedrijf).
   • Replicatie-studie in het MKB.
   • Cross-culturele studie naar
    employability in Europa.  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

      Achtergrond en motieven

   • Veertigplussers:
         – Op posities die essentieel zijn.
         – Leveren kwalitatief goed tot uitstekend
          werk.
   • Echter, ze worden voor hun 50ste en
    vaak al eerder afgeschreven. Dus het
    lijkt dat hun employability ernstige
    gevaren loopt.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Stereotypering in organisaties

   • Ontkenning of verdringing.
   • Handelen op grond van stereotypen.

   Stereotiepe meningen en oordelen van
    het management hebben een
    belangrijke invloed op het beleid!


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
      Stereotiepe opvattingen van
       chefs over 40+ers op
        afdelingsniveau:
         •  Prestaties nemen af.
         •  Ambities worden minder.
         •  Flexibiliteit neemt af.
         •  Creativiteit neemt af.
         •  Ouderen zijn duurder.
         •  Ouderen zijn gefrusteerd.
         •  Innoverend vermogen neemt af.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Hoe denken chefs over het nut van
 hun medewerkers, en wat betekent
  dat voor hun employability?


   • Conceptualisaties van nutswaarde versus
    leerwaarde.
   • Oordelen over waarde-aspecten van functies
    en oordelen over het functioneren.


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

         Nutswaarde

  Waarde die de functie heeft voor de
   organisatie, of in kleiner verband,
   voor de afdeling waarin de
   medewerker werkzaam is (Boerlijst,
   Van der Heijden & Van Assen,
   1993).

  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

         Leerwaarde


    De waarde die de functie heeft als
    voedingsbodem voor de verdere
    ontwikkeling van de medewerker
    (Boerlijst, Van der Heijden & Van
    Assen, 1993).


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

         Uitkomsten van empirisch
         onderzoek (grootbedrijf)
    • Nutswaarde niet zo problematisch.
    • Leerwaarde gaat sterk achteruit.
    • Kwaliteit van het functioneren blijft
     voldoende tot goed.
    • Participatie in sociale netwerken neemt
     af.
    • Opleiding en training neemt af en is
     steeds meer ‘ervaringsgeconcentreerd’.
    • Mobiliteit neemt sterk af.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

          Replicatie in het MKB

     Dataverzameling in samenwerking met
     AWVN.
     In lijn met resultaten NL grootbedrijf,
     doch...
     Minder stereotypering, door:
         Minder hiërarchie.
         Meer directe communicatie.

  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

      Voornaamste conclusies

    Leidinggevenden zijn nauwelijks
       geïnteresseerd in de lange-termijn
       ontwikkeling van hun medewerkers
       (terugverdientijd, verblijfstijd chef).

    Ook medewerkers zelf nemen steeds
    minder initiatieven voor hun loopbaan-
    ontwikkeling met het ouder worden.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
    Op weg naar een inhoudelijk
      doorstroombeleid
 • Van een (te) instrumenteel leiderschap van chefs
  naar ‘people management’: het leiding geven aan
  de ontwikkeling van mensen.
 • Verbreding van kennis en ervaring in plaats van
  ervaringsconcentratie of ‘hoppen’ van het ene
  gebied naar het andere zonder synergie.
 • Veel nauwere contacten tussen medewerker en
  diens chef.

  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Goed beoordelen (‘meten’ is
     ‘weten’)

   Doorslaggevende randvoorwaarde
   voor employability!

   Naar een gevalideerde employability ‘tool’!  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Meetinstrument voor Employability


 • Domein-onafhankelijke operationalisatie.
 • Onderscheidend vermogen van de
  schalen is goed.
 • Hoge validiteit en betrouwbaarheid.  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

         Statistische waarden


• Validiteit: discriminant-validiteit en
 predictieve validiteit (80%).

• Betrouwbaarheid:
  – Zelfbeoordelingen Cronbach’s α van .79 tot .90
  – Chefbeoordelingen Cronbach’s α van .83 tot .95


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
 In een vogelvlucht door het meetinstrument;
  De Loopbaan Potentieel Methodiek.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Voorspellende          Mediator       Afhankelijke
  factoren            factoren        factoren

 Persoonsgebonden


                Loopbaanpotentieel
 Functie-gebonden          of         Loopbaansucces
                 Employability


 Organisatie-gebonden
         Conceptueel model Loopbaanpotentieel

  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
   Loopbaanpotentieeldimensies
         van de
   Loopbaan Potentieel Methodiek™
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Beroepsexpertise
 • Vermogen om beroep op kwalitatief hoogwaardig niveau
  uit te oefenen.
 • Gebaseerd op kennis en vaardigheden van huidig
  functiegebied.
 • Maar niet alleen professionele kennis en professionele
  vaardigheden, maar ook meta-cognitieve kennis en
  sociale erkenning.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Anticipatie en Optimalisatie
 • Vermogen tot zien van komende veranderingen en
  aanpassen aan deze veranderingen op persoonlijke en
  creatieve manier.
 • Ambitie in streven naar beste functie- en
  loopbaanuitkomsten.
 • Veranderingen van bv economisch, technische of
  organisatorische aard.
 • Zelfinitiërend en pro-actief.


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Persoonlijke flexibiliteit
 • Vermogen tussen banen en organisaties te wisselen.
 • De bekwaamheid om zich aan te passen aan allerlei
  veranderingen in de interne en externe arbeidsmarkt.
 • Aanpassen aan veranderingen waar niet zelf voor
  gekozen is en om kunnen gaan met teleurstellingen.
 • Tegenovergestelde van rigide gedrag.
 • Reactief/adaptief gedrag.  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Organisatiegevoel
 • Vermogen succesvol te participeren in verschillende
  groepen, zoals de organisatie, afdeling, teams en andere
  netwerken.
 • Gevoel voor bedrijfscultuur, bekend met ongeschreven
  wetten van organisatie.
 • Organisatiegevoel bestaat uit netwerken en sociale
  vaardigheden.
 • Het gaat om het delen van verantwoordelijkheden,
  kennis, ervaringen, gevoelens, opbrengsten,
  mislukkingen, doelen, enzovoorts.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™


 Balans
 • Vermogen om persoonlijke én organisatiebelangen te
  dienen.
 • Balans in combineren van belangen in werk, loopbaan
  en privé.
 • Compromitteren tussen tegengestelde belangen.
 • Geen employability zonder eerlijke uitwisselingsrelatie
  tussen werkgever en medewerker.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
              Applied Science

  •Wat kunnen we nu met al deze wetenschap en modellen
  •Meten is weten
  •Mensen bepalen voor een belangrijk deel hun eigen succes en dat van uw organisatie
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Individueel coachingstraject
 Word ondernemer van je eigen loopbaansucces

 • Vanuit persoon een loopbaanvraagstuk.
 • Vanuit de organisatie een aantal medewerkers
  aangedragen.
 • Na invullen van de meting een terugkoppelingsgesprek
  met Coach.
 • Hierin zal er worden ingegaan op de inhoud en de
  verklaring van de door hem/haar gemaakte meting (zie
  volgende slides).
 • In dit gesprek zullen tevens de verschillende factoren
  naar voren komen, waaraan gewerkt kan worden.
  Als start van een Persoonlijk Employability Plan; een
  coachingstraject richting een succesvolle(re) loopbaan.
    ‘Word ondernemer van uw eigen loopbaansucces’
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™

 Spider Nomen Nescio; scores op loopbaanpotentieeldimensies. Hoe
 staat het met uw inzetbaarheid?
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
Een samenvatting van de resultaten als handvat tijdens het
        terugkoppelingsgesprek.
   LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™           Is Uw bedrijf
       Achtergrond en basisgedachten
      Organisatie Employability Scorecard


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ Employability (Individu versus Organisatie)

 • Individu: Meet employability van een medewerker
  door een Quickscan om loopbaansucces in kaart te
  brengen
 • Human Capital is de basis van een organisatie en
  bepaalt de flexibiliteit en het succes van een bedrijf
 • Organisatie: Meet de employability van alle
  medewerkers door een Quickscan; leidt tot
  employability, flexibiliteit en succes van een bedrijf


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ Organisatie Employability Scorecard;
 nut en belang

 • Begeleiding van personeel naar een hoger
  potentieel (binnen functie, organisatie, loopbaan of
  outplacement)
 • Talentmanagement: Weet wat mensen kunnen,
  willen en doen  Aandacht voor de talenten,
  capaciteiten en behoeften van uw medewerkers


  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ Organisatie Employability Scorecard;
 nut en belang

 • Ondersteunen van verander- en verbeterprocessen;
  daarom innoverend vermogen en flexibiliteit
  medewerkers belangrijkste dimensies
 • Lange-termijn-denken door de inzetbaarheid van
  medewerkers te stimuleren en knelpunten te
  bepalen
 • Als afgeleide kan het de financiele risico’s van uw
  HCM in kaart brengen
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ Stappenplan voor succes

 1.    Kennismaking organisatie en opdrachtgever
 2.    Intake en inventarisatie
 3.    Analyse bedrijfsgegevens in relatie met de markt
 4.    Quick Scan employability medewerkers
 5.    Analyse Quick Scan
 6.    Evaluatie resultaten en advies aan opdrachtgever  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™
         Voorbeeld spiderdiagram:
 Resultaat: ‘Blauwdruk’ van potentieel en
 (verander)vermogen van medewerkers t.b.v. verander- en
 verbeterprocessen.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ De Organisatie Ontwikkel Dimensies

 Organisatie-expertise

 • Kernexpertise en vaardigheden.
 • Vermogen kennis en vaardigheden eigen te maken.
 • Werkzaamheden kwalitatief hoogwaardig.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ De Organisatie Ontwikkel Dimensies

 Anticipatie & Optimalisatie

 •   Innoverend vermogen.
 •   Blijven ontwikkelen.
 •   Pro-actief handelen.
 •   Ambities voor optimale resultaten.
    LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ De Organisatie Ontwikkel Dimensies

 Organisatieflexibiliteit

 • Adaptief vermogen.
 • Omgaan met niet zelfgekozen veranderingen.
 • Om kunnen gaan met teleurstellingen.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ De Organisatie Ontwikkel Dimensies

 Organisatie- en marktgevoel

 • Het vermogen succesvol te participeren en presteren binnen
  organisatie zelf en op de markt.
 • Het bedrijf kent de ongeschreven wetten binnen de organisatie en
  binnen de branche of de markt, waarin zij opereert: hoe gaan de
  bedrijven met elkaar om, bij welk bedrijf haal je welke informatie en
  hoe wordt er gecommuniceerd over ideeën, ervaringen en fouten.
  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ De Organisatie Ontwikkel Dimensies

 Organisatiebalans

 • Vermogen verschillende belangen te dienen.
 • Het gaat om het collectieve vermogen om compromissen te sluiten
  tussen de mogelijk tegenstrijdige belangen.
 • We spreken bij Organisatiebalans ook over het vinden van een
  optimale balans in de bovenstaande belangen.
 • Context vanuit de 3 P’s : People, Planet en Profit.  LPM Advies
Loopbaan Potentieel Methodiek™ Advies en Implementatie (resultaten)
 •      Quickscan (Employability Scorecard) naar
       stapsgewijze oplossingen vertalen
 •      Organisatiecoaching
 •      Menselijk kapitaal behouden binnen functie of
       bedrijf door begeleiding en coaching
 •      Trainen en coachen van leidinggevenden
 •      Sociaal verantwoord outplacen:
           »  Ongenuanceerde mindering in FTE’s niet meer nodig
           »  Opzetten Employability Pool / onderlinge uitwisseling
           »  Begeleiden en mobiliteitscentra (employability centra)
             erbij betrekken

    LPM Advies

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:122
posted:3/17/2012
language:Dutch
pages:42