Vaiko teisi apsaug_ aprūpinim i

Document Sample
Vaiko teisi apsaug_ aprūpinim i Powered By Docstoc
					   SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
   PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
  2.6 PROGRAMOS „VAIKO TEISIŲ Į APSAUGĄ, APRŪPINIMĄ IR
   DALYVAVIMĄ VISUOMENĖS GYVENIME ĮGYVENDINIMAS“
 PRIEMONĖS „VAIKŲ DIENOS CENTRŲ PLĖTRA SAVIVALDYBĖSE,
  TEIKIANT NESTACIONARIAS DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS VAIKAMS IR ŠEIMOMS, ĮGYVENDINANT VAIKO GLOBOS
    (RŪPYBOS) SISTEMOS REORGANIZAVIMO STRATEGIJĄ“
        2008 METŲ DALYKINĖ ATASKAITA


         2008 m. sausio 23 d. Nr. V5-90
               Vilnius
                                   2

                               TURINYS


I.   ĮŽANGA ................................................................................................................................ 3
II.  VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ PANAUDOJIMAS ..................................................... 7
III.  PRIEMONĖS VYKDYMAS ..............................................................................................11
IV.  KITA VEIKLA ................................................................................................................... 18
V.   ATLIKTI VERTINIMAI ................................................................................................... 19
VI.  IŠVADOS ............................................................................................................................ 20
                         3

                       I. ĮŽANGA

   Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerijos) Vaikø dienos centrø 2008 metø
projektø konkursui (toliau – konkursas), organizuotam ágyvendinti Vaikø dienos centrø plëtrà
savivaldybëse, teikiant nestacionarias dienos socialinës prieþiûros paslaugas vaikams ir ðeimoms,
vykdant Vaiko globos (rûpybos) sistemos reorganizavimo strategijà (toliau – programa), buvo
pateiktas 201 projektas. Vaikø dienos centrø projektø atrankos 2008–2012 metø vertinimo komisija
(toliau – vertinimo komisija), sudaryta socialinës apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodþio 11 d.
ásakymu Nr. A1-357, vadovaudamasi Vaikø dienos centrø 2008–2012 metø projektø atrankos
konkursø nuostatais, patvirtintais socialinës apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodþio 11 d.
ásakymu Nr. A1-357, ávertino pateiktus vaikø dienos centrø projektus (toliau – projektas) ir 2008 m.
vasario 8 d. protokolo Nr. D5-35 nutartimi nusprendë dalinai finansuoti 169 projektus, paskirstant
2008 m. projektø ágyvendinimui skirtas lëðas (9372,2 tûkst. Lt).

   Socialiniø paslaugø prieþiûros departamentas prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau – Departamentas), vykdydamas Socialinës apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 9 d.
ásakymà Nr. A1-13 ,,Dël pavedimo Socialiniø paslaugø prieþiûros departamentui prie Socialinës
apsaugos ir darbo ministerijos“ ir remdamasis Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir darbo
ministerijos valstybës sekretoriaus 2008 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. A3-101 „Dël vaikø dienos
centrø projektø finansavimo 2008 metais“, sudarë 169 finansavimo sutartis ir pagal patvirtintas 2008
metø iðlaidø sàmatas á projektø vykdytojø sàskaitas pervedë lëðas projektø veikloms ágyvendinti,
priþiûrëjo ir kontroliavo projektø vykdytojø ágyvendinamà veiklà, atlikdami planinius patikrinimus,
bei teikë Ministerijai ataskaitinius duomenis apie projektø vykdymà.

   Aktyviausiai 2008 metø konkurse, kaip ir 2007 metais, dalyvavo visuomeninës organizacijos,
ið kuriø daugiausia – 53 Vieðosios ástaigos, asociacijø – 38 projektai, biudþetiniø ástaigø – 24
projektai, Lietuvos vaikø teisiø gynimo organizacijos „Gelbëkit vaikus“ – 22 projektai. 2008 metø
konkurse, kaip ir 2007 metais, dalis organizacijø gavo finansavimà keliems atskiruose dienos
centruose vykdomiems projektams: Vilniaus arkivyskupijos Caritas ir VðÁ „Rafaelis“– po 5
projektus, VðÁ Pal. J.Matulaièio socialinis centras ir VðÁ Kazlø Rûdos savivaldybës vaikø dienos
centras – po 3 projektus, VðÁ „Padovanokim ðypsenà“, VðÁ „Vilties þingsniai“ Ukmergës filialas,
VðÁ „Visø Ðventøjø paramos centras“, Telðiø socialiniø paslaugø centras, Maltos ordino pagalbos
tarnyba, Lietuvos Samarieèiø bendrijos padaliniai Kaune ir Jurbarke bei Visuomeninë organizacija
„Vaikai – visuomenës dalis“ – po 2 projektus; Lietuvos vaikø teisiø gynimo organizacijos „Gelbëkit
vaikus“ padaliniø finansuojami projektai: Rokiðkio – 4 projektai, Vilniaus – 3 projektai,
Marijampolës, Maþeikiø – po 2 projektus. 2008 metais finansuojamø vaikø dienos centrø projektø
pasiskirstymas pagal organizacijos–vykdytojos rûðá pateiktas 1 paveiksle.
                             4


          2008 metais finansuojamų vaikų dienos centrų projektų skaičius pagal
             organizacijos-vykdytojos rūšį, pateiktas procentine išraiška

                               Labdaros ir paramos
             Asociacijos
                                  fondai
             38 (22%)
                                  13 (8%)
                                           LVTGO „Gelbėkit
                                           vaikus“ 22 (12%)
       Religinės
                                            Biudžetinės įstaigos
      bendruomenės
                                              24 (14%)
       19 (11%)

                       Viešosios įstaigos 53
                          (33%)


1 paveikslas

    Nevienodas organizacijų, gavusių finansavimą, pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje.
Daugiausia projektų, kaip ir 2007 metais, teko Vilniaus apskričiai – finansuojamas 51 projektas,
Kauno apskrityje – 24 projektai, Marijampolės apskrityje – 22 projektai. Iš Tauragės apskrities
finansuojama mažiausia projektų – tik 4. Pakankamo kiekio balų konkurse nesurinko 32 projektai.
Organizacijų pasiskirstymas pagal projektų skaičių apskrityse pateiktas 2 paveiksle, o pagal jų
vykdymo vietą visoje šalyje – 3 paveiksle.


         2008 metais finansuojamų vaikų dienos centrų projektų skaičius pagal apskritis,
                     pateiktas procentine išraiška

                          Alytaus 10 (6%)
                                          Kauno 24 (14%)
        Vilniaus 51 (30%)


                                                Klaipėdos 10 (6%)

    Utenos 10 (6%)

                                               Marijampolės 22 (13%)
         Telšių 12 (7%)                            Panevėžio 11 (7%)

              Tauragės 4 (2%)        Šiaulių 15 (9%)
2 paveikslas
                                     5

                  2008 metais vaikų dienos centrų finansuojamų projektų skaičiaus
                     pasiskirstymas apskrityse pagal miestus ir rajonus
                                   Šiauliai – 6
                    Telšių raj. – 5        Šiaulių raj. – 1
                    Mažeikių raj. – 3       Pakruojo raj. – 2
                    Plungės raj. – 3       Akmenės raj. – 1      Panevėžys – 3
                    Rietavas – 1         Joniškio raj. – 2      Biržai – 1
                                   Radviliškio raj. – 2    Biržų raj. – 1
  Klaipėda – 3                           Kelmės raj. – 1       Rokiškio raj. – 5
  Šilutės raj. – 1                                       Kupiškio raj. – 1
  Klaipėdos raj. –3            12
  Kretingos raj. – 2                              11              Ignalinos raj. – 4
  Skuodo raj. – 1                       15
                                                       Molėtų raj. – 1
                                                       Anykščių raj. – 2
                                                       Visaginas – 2
                                                       Zarasų raj. – 1
Jurbarko raj. – 2                                        10
Tauragės raj. – 1       10
Pagėgių sav. – 1
                                   24
   Kaunas – 16            4
   Kauno raj. – 2
   Raseinių raj. – 2
                              22
   Jonavos raj. – 1                                   51
   Kaišiadorių raj. – 1                                        Vilnius – 32
   Prienų raj. – 1                                           Vilniaus raj. – 6
   Birštono raj. – 1                                          Ukmergės raj. – 5
                                    10
                                                     Širvintų raj. – 3
        Marijampolė – 11                                      Švenčionių raj. – 2
        Šakių raj. – 6                                       Elektrėnų sav. – 2
        Kazlų Rūdos sav. – 5                                    Trakų raj. – 1

                         Alytaus raj. – 2
                         Lazdijų raj. – 4
                         Druskininkai – 2
                         Varėnos raj. – 2       3 paveikslas
             2008 metų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų skaičius apskrityse ir apskrities
       gyventojų skaičius, kuriam tenka vienas vaikų dienos centras, esantis toje apskrityje, pateikti 4
       paveiksle.
                        6
 4 paveikslas


   Tankiausias vaikų dienos centrų tinklas, kaip ir 2007 metais, buvo Marijampolės apskrityje –
maždaug 8,2 tūkstančių apskrities gyventojų teko vienas 2008 metais finansuojamų vaikų dienos
centro projektas. Šiek tiek daugiau, po 1 tokį projektą teko: 14,4 tūkstančių gyventojų Telšių
apskrityje, 16,6 tūkstančių gyventojų Vilniaus apskrityje bei 17,3 tūkstančių gyventojų Utenos
apskrityje.
   2008 metais pirmą kartą projektai buvo vykdomi Prienų, Kelmės ir Trakų regionuose.
                          7

            II. VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ PANAUDOJIMAS

    Vykdydamas socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. A1-13
,,Dėl pavedimo Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos“ ir remdamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės
sekretoriaus 2008 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. A3-101 „Dėl vaikų dienos centrų projektų
finansavimo 2008 metais“, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas parengė ir pasirašė 169
vaikų dienos centrų projektų finansavimo sutartis. 2008 metų vaikų dienos centrų projektams
įgyvendinti buvo skirta 9372,2 tūkst. Lt. Kiekvienam projektui lėšos buvo pervedamos
vadovaujantis atitinkamu Vaikų dienos centro organizacijos finansavimo sutarties priedu „2008 metų
išlaidų sąmatą“, suderintu su projekto vykdytoju.

    Departamento direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V1-36 (nauja redakcija –
2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V1-98) buvo patvirtinta komisija socialinių programų
priemonėms vykdyti (toliau – departamento komisija), kuri savo posėdžiuose svarstė įvairius
klausimus dėl projektų veiklos bei programų monitoringo. Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengti
projektų administravimo dokumentai (t.y. vaikų dienos centrų projektų klausimynas dėl projektams
skirtų lėšų panaudojimo, projektų administravimo bei numatytų priemonių įgyvendinimo; projekto
veiklos ir išlaidų sąmatos įgyvendinimo ketvirčių bei metinės ataskaitų formos), kurie patvirtinti
minėtos departamento komisijos posėdžių protokolų nutartimis.
    Remdamasis vertinimo bei departamento komisijų protokolų nutartimis, departamentas per
2008 metus iš viso papildomai parengė ir pasirašė 17 susitarimų su jau finansuotomis projektus
įgyvendinančiomis organizacijomis.

    Paþymima, jog, atsiþvelgiant á vertinimo komisijos 2008 m. rugsëjo 16 d. posëdþio
protokolo Nr. D5-186 pasiûlymà, socialinës apsaugos ir darbo ministerijos valstybës sekretoriaus
2008 m. rugsëjo 29 d. potvarkiu Nr. A13-542 „Dël projekto finansavimo“ papildomai buvo skirta
11,0 tûkst. Lt Vilniaus miesto Ðeðkinës bendruomenës savivaldijos vykdomo projekto „Vaikø
dienos centras „Oazë“ ágyvendinimui.
    2008 metais vaikø dienos centrø projektø vykdymui ið viso buvo skirta ir panaudota –
9 mln. 383,2 tûkst. Lt. Projektø finansavimo paskirstymas 2008 metais ketvirèiais pateiktas 1
lentelëje.
       1 lentelė. 2008 metais Vaikų dienos centrų 169 projektų finansavimas

                            I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso

 Projektams skirtų valstybės biudžeto lėšų
                            636,4  2938,6  2864,6  2943,6  9383,2
 paskirstymas ketvirčiais, tūkst. Lt
                         8

    2008 metais vienam projektui teko vidutiniškai po 56 tūkst. Lt Didžiausia projektui
pervesta suma sudarė 168,9 tūkst. Lt, o mažiausia – 12,6 tūkst. Lt.
    Dienos centruose teikiamos paslaugos 1 vaikui per 2008 metus vidutiniškai sudarė 1826
litus programos ir 2591 litą visų projektams gautų lėšų. Vidutinis projektų vykdymo laikas buvo
11 mėn., todėl vieno mėnesio paslaugų kaina 1 vaikui sudarė maždaug 166 Lt programos ir 70 Lt
rėmėjų lėšų.
    2008 metų organizacijų finansavimas 169 dienos centrų projektams iš viso sudarė apie 49
procentus nuo planuotų gauti iš valstybės biudžeto lėšų. Pažymima, kad beveik 13 procentų dienos
centrų programos lėšos buvo vienintelis finansavimo šaltinis, o tai 4 proc. daugiau, nei 2007 metais.
    2008 metų dienos centrų finansavimo programos ir kitų rėmėjų lėšomis palyginimas
pateiktas 5 paveiksle.


            2008 metų vaikų dienos centrų planuotų ir gautų lėšų palyginimas
    tūkst. Lt
  25000

                                      Programos lėšos
            19058
  20000                                 Kitos rėmėjų lėšos


  15000


                             9383
  10000
                  6266
   5000                               3930


     0
             Planuotos lėšos          Gautos lėšos


5 paveikslas

    Per ataskaitinį laikotarpį beveik 71 proc. projekto vykdytojų gavo finansinę paramą iš savo
rajono ar miesto savivaldybės (2005,74 tūkst. Lt, t.y. 23 proc. daugiau, nei 2007 m. – 1529,8 tūkst.
Lt). Taip pat savivaldybės centrams suteikė patalpas, apmokėjo paslaugas ir teikė kitokią paramą
(konsultacijas, labdarą maisto produktais ir drabužiais, metodinę medžiagą, transportą, organizavo
vasaros stovyklas ir t.t.)
    Duomenys apie 2008 metais dienos centrų 169 projektams skirtą savivaldybių paramą
pateikti 6 paveiksle.
                                                                      9


                         2008 metų vaikų dienos centrų projektams skirta savivaldybių parama
 Proc.
 80
                         71
  70

  60

  50

  40                                              38
                                                                                                                                  31
  30

  20
                                                                                                  10
  10

  0
           Skirtos lėšos                       Suteiktos patalpos                                Apmokėtos paslaugos                                     Kita parama
6 paveikslas

       2008 metø vaikø dienos centrams skirtø lëðø paskirstymas pagal iðlaidø rûðis (2008m.
 iðlaidø sàmatø duomenimis) pateiktas 7 paveiksle.


                           2008 metų vaikų dienos centrų projektams skirtų valstybės biudžeto lėšų
                                        p  a  s  k  i  r  s  t  y  m  a  s  p  a  g  a  l  i  š  l  a  i  d    ų      r  ū  š  i  s  ,  p  r  o  c  .
                                                (2008 m. išlaidų sąmatų duomenys)
                                                                                                                    Medikamentai
                              Darbo užmokestis
                                                                                                                      0,3%
                                 59,5%

       Autorinės sutartys                                                                                                                   Šildymas
               5    ,  6  %
                                                                                                                                    1,1%                                                                                                                                   Elektros energija
                                                                                                                                      0,9%


                                                                                                                            Vandentiekis ir kanalizacija
                                                                                                                                 0,2%
     Ilgalaikio materialiojo
        turto nuoma                                                                                                                   Mityba
          0,4%
                                                                                                                     Ryšių pasl.
                                                                                                                                 23,7%
                                                                                                                      1  ,  0  %
     Kvalifikacijos kėlimas
                                                                                                        Transporto išl.
         0  ,  3    %
                              Kitos prekės                                                                      1,3%
                                4  ,  9  %
                                        Spaudiniai                              Apranga ir patalynė   0  ,  4  %
                                         0,4%
 7 paveikslas
                           10

    Daugiausia lėšų, kaip numatyta 2008 m. projektų finansavimo sutarčių išlaidų sąmatose,
buvo panaudota darbo užmokesčiui – 55,2 proc. visų projektų išlaidų. Išlaidos darbo užmokesčiui
apmokėti neviršijo Vaikų dienos centrų 2008–2012 metų projektų atrankos konkursų nuostatuose
leistinos 80 proc. projekto finansavimo sumos, skirtos darbuotojų atlyginimams, iš jų: 15 proc. skirta
projekto vadovui bei asmeniui, vykdančiam buhalterinę apskaitą, ir 65 proc. – vaikų dienos centrų
darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems su vaikais, darbo apmokėjimui. Antrą vietą pagal dydį užima
mitybos išlaidos – 22,0 proc. Mažiausia (nuo 0,2 proc. iki 1,0 proc.) teko darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo, vandentiekio ir kanalizacijos, spaudinių, medikamentų, ilgalaikio materialinio turto nuomos,
aprangos ir patalynės, o tai pat elektros energijos ir ryšių paslaugų bei šildymo išlaidoms. Pažymima,
jog pagal jau minėtus konkurso nuostatus, įgyvendinant vaikų dienos centrų projektus, pirmą kartą
2008 metais neleista valstybės biudžeto lėšų naudoti einamam patalpų remontui.
     Įvertinus 169 projektų 2008 metų biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitų duomenis,
galima teigti, kad organizacijos lėšas Pagal paskirtį arba numatytoms projekto veikloms įgyvendinti.
    2008 metų vaikų dienos centrų projektų išlaidų pasiskirstymas pagal sąmatų įvykdymo
ataskaitų duomenis pateiktas 8 paveiksle.

             2008 metų vaikų dienos centrų projektų faktinių išlaidų
                 iš valstybės biudžeto lėšų pasiskirstymas

                              Medikamentai      Šildymas
                                0,3%          1,0%
          Darbo užmokestis
            55,2%                               Elektros energija
  Autorinės sutartys                                      0,8%
     5,0%                                      Vandentiekis ir
                                             kanalizacija
                                               0,2%
                                                  Mityba
   Ilgalaikio materialiojo                                   22,0%
     turto nuoma
       0,4%                                    Ryšių paslaugos
                                               0,9%
    Kitos išlaidos                                Transporto išlaikymas
      7,4%                                      1,2%
       Kvalifikacijos kėlimas
           0,3%
                    Kitos prekės     Spaudiniai    Apranga ir patalynė
                     4,6%        0,3%         0,4%


8 paveikslas
    2008 metais vieno dienos centro išlaidos projekto vykdymui sudarė vidutiniškai 56
tūkst. Lt. (2007 m. – 46 tūkst. Lt). Bendros 2008 metų organizacijų išlaidos, palyginus su 2007
metų duomenimis, padidėjo tik darbo užmokesčiui – 10,9 proc., visos kitos išlaidos sumažėjo (nuo
0,1 proc. iki 2,8 proc.), iš jų: kitoms prekėms (kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms, ugdymo ir
organizacinės technikos eksploatacinėms priemonėms, smulkiajam inventoriui) – 2,8 proc.,
autorinėms sutartims – 2,6 proc., kitoms išlaidoms (stovykloms, ekskursijoms, renginių
organizavimui) – 1,5 proc., mitybai – 1,2 proc., o kiti rodikliai sumažėjo nežymiai.
                            11

                   III. PRIEMONËS VYKDYMAS

    74 proc. (palyginimui 2007 m. – 68 proc.) vykdytojų savo ataskaitose nurodė, kad 2008
metais pasiekė projektui iškeltus tikslus. 26 proc. projektų vykdytojų pažymėjo, kad tikslas pasiektas
iš dalies.
    2008 metais eveik 32 procentai projektų buvovykdomi kaimo vietovėje (2007 m. – 33
proc.), 68 proc. – mieste (2007 m. atitinkamai 67 proc.). Vieno centro patalpų plotas, skirtas
projekto vykdymui, sudarė vidutiniškai 174 kv. m. (2007 m. – 169 kv. m.) kaime ir 199 kv. m.
(2007 m. – 189 kv. m.) mieste. Vienam nuolat globojamam vaikui teko vidutiniškai po 6,5 kv. m.
(2007 m. – 6,0 kv. m.) centro patalpų ploto.
    2008 metų vidutinė projektų vykdymo trukmė buvo 11 mėnesių. Socialinės rizikos šeimų
vaikai centrą galėjo lankyti vidutiniškai 5 kartus per savaitę ir ten praleisti vidutiniškai 5,5 valandos
per dieną, kaip ir 2007 metais.
    2008 metų projektų pateiktų ataskaitų duomenimis vaikų dienos centrus            aplankė
beveik 6,5 tūkstančių vaikų (2007 m. – 5,5 tūkstančio vaikų), iš jų 5,1 tūkstančiams (2007 m. –
4,5 tūkstančių) buvo nuolat teikiamos socialinės ir ugdymo paslaugos.
    Didžiausią globojamų vaikų dalį, kaip ir 2007 metais, sudarė pradinukai (nuo 7 iki 11 metų)
– 49 proc. 2008 metų centruose nuolat globojamų vaikų pasiskirstymas pagal amžių pateiktas 9
paveiksle.

        2008 metų vaikų dienos centruose globojamų vaikų pasiskirstymas pagal amžių        Vaikų skaičius

           2500

           2000

           1500

           1000

            500

             0
                Ikimokyklinio  Pradinių klasių Vidutinio amžiaus Vyresniojo
                  amžiaus     (7-11 m)    (11-15 m.)  amžiaus (15-18 m)9 paveikslas
    2008 metais 39 proc. visų nuolat globojamų vaikų į centrą pateko rekomenduoti Vaikų teisių
apsaugos tarnybų.
    2008 metais teikiamų paslaugų vienam nuolat globojamam vaikui kaina sudarė
vidutiniškai 166 Lt valstybės biudžeto lėšų per mėnesį, t.y. 14 Lt daugiau negu 2007 m.
                             12

    Centruose buvo maitinama apie 4,5 tūkst. (88 proc.) visų nuolat globojamų vaikų. Tik
dvejuose centruose maitinimas nebuvo organizuotas. Kiti projektų vykdytojai organizavo maitinimą
šiltu maistu: 33 proc. – maitinimo įstaigoje, 18 proc. – šiltas maistas buvo pristatomas į centrą, 41
proc. – maistas gaminamas centre. Šaltas maistas (t.y. vaisiai, jogurtas, sumuštiniai su arbata ir pan.)
buvo tiekiamas 109 centruose. Išlaidos maitinimui sudarė 22 proc. visų projektų išlaidų. Vieno
vaiko maitinimas kainavo vidutiniškai apie 3,04 Lt (2007 m. – 2,65 Lt) per dieną.
    Materialinė pagalba buvo sutekta 58 procentams nuolat globojamų vaikų, psichologinė
pagalba centre – 47 proc., 8 proc. buvo nukreipti į specializuotą įstaigą. Nuolat gerėjo darbo su
vaikais organizavimas ir kokybė. Pažymima, kad vykdant Vaikų dienos centrų programą paslaugų
teikimas vaikams pagal individualius planus 2005 m. nesiekė nė 50 proc., 2006 m. išaugo iki 70
proc., 2007 m. – 83 proc., o 2008 m.– 87 proc. Šis rodiklis didėjo, nežiūrint to, kad dalyvaujančių
projektų skaičius per tą laiką išaugo beveik dvigubai.
    2008 metų vidutinis paslaugų gavėjų skaičius, tenkantis vienam dienos centrui, pateiktas 10
paveiksle.

       2008 metų vidutinis paslaugų gavėjų skaičius, tenkantis vienam vaikų dienos centro
                         projektui


                                                 Vaikai

                                                 Šeimos


        40
        35  38

        30         30
        25               27                    27
        20     21
        15           16                18
                                14
        10
                                        8
         5                         6
         0
           Lankėsi iš  Nuolatos  Nuolatos   Suteikta  Suteikta   Sudaryti
            viso    globojami  maitinami  psichologinė materialinė individualūs
                              pagalba   pagalba  darbo planai


10 paveikslas


     Kaip ir 2007 metais, didþiausià nuolat globojamø vaikø skaièiø nurodë VðÁ „Ðeimos
santykiø institutas“ (kuriam skirtas ir didþiausias finansavimas ið valstybës biudþeto lëðø – 168,9
tûkst. Lt.) – 192 ávairaus amþiaus vaikai, o maþiausià – Maltos ordino pagalbos tarnyba
Marijampolës vaikø dienos centre – 12. Abiejø centrø vaikams paslaugos buvo teikiamos pagal
individualius darbo planus, maitinama ðiltu maistu.
     Probleminiø ðeimø vaikams dienos centruose buvo sudarytos ávairiø uþsiëmimø
galimybës. Praktiðkai kiekvienà dienà centruose vyko uþsiëmimai pagal pomëgius, kas antrà –
ugdymo uþsiëmimai grupëse ávairiomis temomis, fizinio lavinimo pratybos, kompiuterinio
raðtingumo
                            13ugdymas. Du kartus per savaitæ centruose buvo suteikiama psichologinë pagalba bei vykdomas
individualus ugdymas. Tris kartus per mënesá buvo rengiamos paþintinës iðvykos. Centrø
lankytojams buvo vidutiniðkai organizuotos 5 ekskursijos ir po vienà stovyklà. Duomenys apie
vaikams suteiktas paslaugas pateikti 11 paveiksle.               2008 metais suteiktos paslaugos vaikams

                    Kitos               5

       Buvo nukreipta į kitas įstaigas         2
   Socialinių įgudžių ugdymas, vykdant
                                   4
        priemones ne centre
   vykdant
         Stovyklos (kartai per metus)        1

        Ekskursijos (kartai per metus)                5

             Pažintinės išvykos           3
               Renginiai centre            4

   Individuali psichologinė pagalba centre                   7
   Ugdymo užsiėmimai grupėse įvairiomis
   temomis                                          12

      Individualūs ugdymo užsiėmimai                    7
            Ikimokyklinis ugdymas             4

     Kompiuterinio raštingumo ugdymas                         11

               Fizinis lavinimas                        12

         Užsiėmimai pagal pomėgius                                   24

                          0          5      10       15  20  25

                                 Vidutiniškai kartų per mėnesį dienos centre
11 paveikslas

     2008 metų projektų vykdytojų pateiktų ataskaitų duomenimis buvo globojama apie
3,6 tūkst. šeimų, iš jų 2,7 tūkst. – nuolat. Materialinę pagalbą gavo 53 proc. (palyginimui 2007 m.
– 66 proc.) nuolat globojamų šeimų, psichologinę pagalbą – 40 proc. (2007 m. – 42 proc.).
Dažniausia buvo teikiamos paslaugos pagal šeimos narių poreikius: konsultuojama, teikiama
informaciją apie vaiką ir kitais klausimais, tarpininkaujama dėl dokumentų ar kitų buitinių reikalų
tvarkymo. Daugiau kaip 98 proc. projektų vykdytojų organizavo bendrus su vaikais renginius, 92
proc. teikė informaciją, konsultavo, tarpininkavo, 83 proc. teikė pagalbą įvairiais klausimais
                          14

(tvarkant buitį, biudžetą, socialines išmokas). Duomenys apie suteiktas paslaugas šeimoms pateikti
12 paveiksle.


            2008 metais suteiktos paslaugos šeimoms


                    Kitos                       14


 Informacijos suteikimas, konsultavimas,
                                            13
       tarpininkavimas


         Pagalba įvairiais klausimais             7      Nukreipta į atitinkamas įstaigas       1         Bendri su vaikais renginiai                9            Užsiėmimai grupėje          4        Individualūs pokalbiai centre           5          Lankytasi vaikų namuose            5


                        0   2   4   6   8  10  12  14  16
                          Vidutiniškai kartų per mėnesį dienos centre

12 paveikslas


     2008 metais dienos centruose daugiausia lankësi vaikai ið turinèiø maþas pajamas (2,9
tûkst.) ðeimø, o taip pat ið ðeimø, kuriose vaikà augina viena motina ar tëvas (1,6 tûkst.) bei
neuþtikrinanèiø vaikui reikiamos prieþiûros (1,6 tûkst.). Duomenys apie 2008 metais centruose
globojamø vaikø ðeimas pateikti 13 paveiksle.
                             15


                 Duomenys apie 2008 metais centruose globojamas šeimas

           Kitos      246


        Nesirūpina                     1559


      Priklausomybės                1124


          Globėjų     144


         Nepilnos                       1618


          Gausios              1045


  Turinčios mažas pajamas                                      2943

               0       500  1000     1500     2000    2500     3000  3500
                                Šeimų skaičius

13 paveikslas

     2008 metų projektus įgyvendino 2021 įvairios kvalifikacijos specialistas, iš kurių 33
proc. (2007 m. – 26 proc.) samdomi pagal darbo sutartį, 14 proc. (2007 m. tiek pat) – pagal autorinę
sutartį ir daugiausia, 53 proc. (2007 m. – 60 proc.) – savanoriai, tarp kurių įvairių profesijų atstovai,
studentai bei vyresniųjų klasių mokiniai. 2008 m. duomenys apie vaikų dienos centrų darbuotojų
statusą pateikti 14 paveiksle.


          Duomenys apie vaikų dienos centrų darbuotojų statusą 2008 metais                                           Darbo sutartys
                                             33%
          Savanoriai
           53%
                                        Autorinės sutartys
                                           15%
14 paveikslas
                          16

     Išlaidos vieno specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo užmokesčiui sudarė
vidutiniškai 711 Lt (2007 m. – 628 Lt) per mėnesį. Išmokėta vidutiniškai pagal autorinę sutartį – 145
Lt (2007 m. – 200 Lt) per mėnesį.
     Viename dienos centre dirbo vidutiniškai 7 tiesiogiai su vaikais dirbantys specialistai
(socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, pedagogai, psichologai ir sveikatos priežiūros) ir 5
kiti specialistai.
    2008 metų duomenys apie vaikų dienos centruose dirbusius specialistus pateikti 15 paveiksle.

           Duomenys apie 2008 metų vaikų dienos centrų projektų vykdytojus                                 Socialiniai darbuotojai
                                      22%
               Kiti
               40%
                                      Socialiniai pedagogai
                                          11%
       Sveikatos prieziuros
           2%


                                       Pedagogai
                                        17%
                       Psichologai
                         8%


15 paveikslas

    2008 metais vienam tiesiogiai su vaikais dirbančiam specialistui vidutiniškai teko 4 vaikai,
vienam nuolat dirbančiam pagal darbo sutartį – maždaug 8 vaikai, o vienam savanoriui – 5 nuolat
dienos centrą lankantys vaikai.
    Visi projektų vykdytojai bendradarbiavo su įvairiomis organizacijomis, dažniausia su
savivaldybe, jos padaliniais, seniūnijomis, mokyklomis, policijos skyriais. Pažymima, kad buvo
palaikomi ryšiai su kitų organizacijų vaikų dienos centrais, esančiais toje pačioje vietovėje
    2008 metų projektų pateiktose ataskaitose nurodomi pagrindiniai vykdytos veiklos rezultatai:
pamaitinti probleminių šeimų vaikai (kai kuriems jų tai buvo vienintelė proga pavalgyti); sukurta
saugi ir jauki aplinka apleistiems, skriaudžiamiems vaikams; centrą lankantys vaikai pradėjo nuolat
lankyti mokyklą, pagerėjo jų mokymosi rezultatai; atsakingiau elgėsi, nenusikalto, išmoko valdyti
emocijas, išmoko pozityviai bendrauti, pajuto turintys tokias pat galimybes kaip visi ir vietą
saviraiškai; pagerėjo dalyje šeimų psichologinis klimatas, padidėjo tėvų susidomėjimas vaikais ir jų
pasiekimais, sustiprėjo tarpusavio ryšiai tarp vaikų ir jų tėvų, išaugo pasitikėjimas vieni kitais, tėvai
                          17

pradėjo atsakingiau atlikti savo tėviškas pareigas; projekto vykdytojai ir globojami vaikai įgijo
pasitikėjimą tarp bendruomenės narių, atsirado daugiau norinčių paremti vaikų dienos centrus.
    Dauguma projektų vykdytojų ataskaitose nurodė šias pagrindines problemas:
    - projektø finansavimas ne nuo metø pradþios trikdo vaikø dienos centro darbà, ypaè
socialiniø paslaugø teikimà;
    - neturėjimas galimybių samdyti kvalifikuotų specialistų, ypač psichologų, kurie yra labai
reikalingi ir galėtų nuolat dirbti su vaikais ir šeimomis;
    - trūkumas praktikantų ir savanorių;
    - nepakankamai gera dienos centrų materialinė bazė ir patalpų būklė, dėl mažo patalpų ploto
tenka riboti vaikų skaičių;
    - trūksta mokomųjų seminarų apie socialinių paslaugų kokybės gerinimą, paslaugų įvairovės
galimybes bei nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą, darbą su problemine šeima ir vaiku, bendrų
renginių su kitais dienos centrais.
                           .
                         18

                    IV. KITA VEIKLA

   Daugumai vaikų dienos centrų vadovų, iškyla nemažai klausimų praktiškai įgyvendinant
projektus. Todėl 2008 metais Socialinių programų priežiūros skyriaus specialistai dalyvavo projektų
vykdytojų kvietimu jų organizuojamuose seminaruose ir tarptautinėse konferencijose bei
neformaliose diskusijose su vaikų dienos centrų darbuotojais, kuriuose jiems buvo išaiškinti projektų
administravimo bei socialinės veiklos gebėjimams gerinti klausimai (2008 m. kovo 28-29       d.
„Gelbėkit vaikų“ Trakuose organizuotas seminaras „Mergaičių programą vykdančių vaikų dienos
centrų specialistų komandinio darbo įgūdžių formavimas, apmokymas dirbti pagal socialines
programas, skirtas rizikos grupės mergaitėms“; 2008 m. balandžio 10-11 d. VšĮ „Skudutiškio
akademija“ Vilniuje surengta tarptautinė konferencija „Šeimos ir darbo derinimo aspektai bei
galimybės“; 2008 m. gegužės 21 d. VšĮ „Vilniaus policijos klubas vaikams ir jaunimui“ organizuota
tarptautinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarba
dirbant su rizikos grupės vaikais ir jaunimu. Vilniaus policijos klubo vaikams ir jaunimui patirtis ir
pasiekimai“; 2008 m. birželio 19-20 d. seminaras Trakų rajone „Mažųjų projektų ir renginių
organizavimas vaikų dienos centre“; 2008 m. lapkričio 26 d. Vilniuje organizuota apvalaus stalo
diskusija su Lietuvos vyskupijų Caritas vaikų dienos centrų darbuotojais).
    Per ataskaitiná laikotarpá departamento darbuotojai uþtikrino savalaikæ ir nuolatinæ
informacijos sklaidà projektø vykdytojams, juos konsultavo ávairiais klausimais darbo vietoje,
telefonu, elektroniniu paðtu ir kas ketvirtá ministerijai teikë dienos centrø projektø ágyvendinimo
ataskaitas.
   Projektų vykdytojai ataskaitų formose nurodė ne tik vykdytas pagal programą, bet ir kitas
veiklos priemones:
    - dalyvavo su vaikais įvairiuose regioniniuose renginiuose, sporto varžybose, parodose,
akcijose, konkursuose;
    - vykdė paauglių brandaus lytiškumo, natūralaus šeimos planavimo, šeimų konsultavimo ir
kitas programas;
    - vyresniems paaugliams padėjo dėl profesijos ar darbo pasirinkimo, o vasaros metu –
darbinių įgūdžių formavimui laikinai juos įdarbino pas ūkininkus;
    - rūpinosi vaikų vasaros poilsiu nukreipdami į įvairias stovyklas, organizavo vaikų, šeimų
vasaros poilsio stovyklas;
    - organizavo remtinų senelių maitinimą bei suteikė jiems materialinę pagalbą;
    - leido vaikų dienos centro periodinius leidinius, pristatė bendruomenei savo veiklą, skatino
įsijungti į dienos centrų veiklą;
    - ilgesnį laiką veikiantys centrai organizavo konferencijas, seminarus, mokymus, dalijosi
patirtimi su kitais dienos centrais, vykdė savanorių ir studentų praktinius mokymus.
                          19

                  V. ATLIKTI VERTINIMAI


     Per 2008 m. buvo atlikta 17 planiniø patikrinimø projektø vykdymo vietose, ið jø: 6 –
Vilniuje (Maltos ordino pagalbos tarnyboje, Gausiø ðeimø bendrijoje ,,Vilniaus ðeimyna“, VðÁ
Vaikø laikinosios globos namuose „Atsigræþk á vaikus“, Vilniaus miesto Ðeðkinës bendruomenës
savivaldijoje, Vieðojoje ástaigoje „Maþoji teatro akademija“, Vieðojoje ástaigoje „Jaunimo
psichologinës paramos centras“), 3 – Klaipëdoje (Fonde „Dvasinës pagalbos jaunimui centras“
(DPJC), Vieðojoje ástaigoje „Vaivorykðtës tako" pagrindinë mokykla“ ir Agentûroje „Visos
Lietuvos vaikai“ Klaipëdos Fondas); 2 – Telðiuose (Telðiø vyskupijos ðeimos centre ir
Visuomeninëje organizacijoje „Mûza“),    2 – Kaune (Lietuvos ðv. kun. J. Bosko Salezieèiø
draugijoje „Gelbëkit vaikus“, Vieðojoje ástaigoje „Solija“); po 1 – Ðakiø vaikø dienos centre
(Ðakiai); Kretingos socialiniø paslaugø centre (Kretinga); Salako bendruomenës centre (Zarasai);
Vieðojoje ástaigoje „Grijos vaikai“ (Grigiðkës).
    Visø patikrinimø tikslas buvo ávertinti, kaip minëtø organizacijø dienos centrai vykdë
ásipareigojimus, ágyvendindami jø projektuose numatytas priemones ir naudodami jiems skirtas
lëðas pagal patvirtintas iðlaidø sàmatas.
    Tikrinimø rezultatai parodë, kad projektai vykdomi pagal uþsibrëþtà tikslà, vertinamieji
vaikø dienos centrai jiems skirtas valstybës biudþeto lëðas naudojo tinkamai pagal patvirtintas 2008
m. iðlaidø sàmatas, o socialinës paslaugos vaikams teikiamos atsiþvelgiant á vaikø poreikius,
remiantis ávairiomis ugdymo programomis, paslaugos teikiamos socialinës rizikos ðeimø vaikams ir
dirbama su jø ðeimomis, bendradarbiaujant su tarnybomis, ginanèiomis vaiko teises.
                          20

                       VI. IŠVADOS
    1. Įvertinus 169 vaikų dienos centrų projektų pateiktas išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitas,
galima teigti, kad projektų veiklos atitiko 2008 metų projektų konkurso nuostatuose numatytus
tinkamumo kriterijus, organizacijos lėšas naudojo išlaidoms, numatytoms projektų patvirtintose
2008 m. išlaidų sąmatose.
    2. 2008 metais 169 vaikų dienos centrų projektų įgyvendinimui buvo skirta ir įsisavinta 9
mln. 383,2 tūkst. Lt.
    3. Remiantis vaikų dienos centrų projektų 2008 metų įgyvendinimo ataskaitų duomenimis,
galima teigti, kad organizacijos vykdė projektuose numatytas veiklos priemones – teikė paslaugas
socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.
    4. Pagal 2008 metų valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 169 projektų vykdytojų
ataskaitų duomenis per 2008 metų paslaugos buvo suteiktos 6446 vaikams, o viename dienos centre
lankėsi vidutiniškai per mėnesį 38 įvairaus amžiaus vaikai.
    5. 2008 metų projektų vykdytojų akiratyje buvo 3620 šeimų, iš jų 2692 – nuolat globojamos.
    6. 2008 metø projektus ágyvendino 2021 ávairios kvalifikacijos specialistas, o viename
dienos centre dirbo vidutiniðkai po 12 ávairios kvalifikacijos specialistø.
    7. 2008 metais atlikta 17 planinių patikrinimų projektų vykdymo vietose, kurių metu esminių
nukrypimų nuo 2008 m. išlaidų sąmatų ir konkurso paraiškose numatytų veiklos planų nenustatyta.
Projektų vykdytojai glaudžiai bendradarbiavo su vietos tarnybomis, planavo paslaugų teikimą.
    8. Organizacijų projektų 2008 metų veiklos ataskaitose nurodyti pozityvūs pokyčiai vaiko ir
jo šeimos gyvenime leidžia tvirtinti, kad buvo vykdomos veiklos priemonės, numatytos projektų
konkurso paraiškose: dienos centruose buvo sudarytos deramos sąlygos vaikų priežiūrai, teikiamos
socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, vykdomas vaikų ugdymas, žalingų
įpročių prevencija bei šeimų socializacija.
    9. Vertinant vaikų dienos centrų 2009 metų projektų konkursui pateiktas organizacijų
paraiškas, patartina atkreipti dėmesį į projektų vykdytojų pateikiamas garantijas dėl 2009 metų
papildomo finansavimo šaltinių, teikiamo projekto įgyvendinimui skiriamos finansinės ar
materialinės paramos iš kitų teisėtų šaltinių dydį, naudos gavėjų skaičių, materialinę bazę,
darbuotojų kvalifikaciją ir jų skaičių bei pasiruošimą dirbti su socialinės rizikos vaikais ir šeimomis,
į tai, kaip parenkamos socialinės rizikos šeimos, kurių vaikus numatoma globoti centre. Būtų
naudinga nustatyti minimalios paslaugų kainos 1 vaikui rodiklius.

   10. Svarbu skatinti savivaldos institucijas, vietos tarnybas bei verslininkus regionuose aktyviai
dalyvauti ir remti organizacijas, teikiančias dienos socialines paslaugas vaikams, o ypatingą dėmesį
skirti šių paslaugų kokybės gerinimui.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento                Vilmantas Labunskas
direktoriaus pavaduotojas


Dalia Matulytė, 266 42 89

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:3/17/2012
language:
pages:20