HUTA MALAPANEW Sp�lka z ograniczona odpowiedzialnoscia by 2c2A5Z

VIEWS: 43 PAGES: 28

									  HUTA MAŁAPANEW
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     ul. Kolejowa 1
     46-040 Ozimek
e-mail: hmpanew@malapanew.com.pl
    www.malapanew.com.pl
    (: +48 (77) 401 85 00
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
            Historia

  22 września 2004r. spółka
  weszła w skład Grupy
  Kapitałowej „GWARANT”.
  Spółka z o.o. Małapanew
  Zakłady Odlewnicze wróciła
  do historycznej nazwy
  HUTA MAŁAPANEW
  Spółka z o.o. kontynuując
  250-letnie tradycje hutnicze
  i odlewnicze w Ozimku
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

    Mapa sytuacyjna
    Huty Małapanew

        Odlewnia „A”
              Modelarnia
      Odlewnia „B”
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Możliwości produkcyjne

  Produkujemy odlewy z ponad 200 gatunków staliw
  i żeliw wg PN/EN, DIN, ASTM, GOST, BS lub w
  oparciu o skład chemiczny i wymagania
  zamawiającego.

  Odlewy surowe produkujemy w przedziale wagowym
  od 5 ÷ 15000 kg, jesteśmy w stanie wykonać
  zamówienie jednostkowe jak i wielkoseryjne.

  Odlewy wykonujemy wg
  dokumentacji zamawiającego
  jak również wg dostarczonego
  wzoru lub modelu.
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
       Oferta handlowa
      Główne produkty spółki:
  Odlewy surowe
  Odlewy obrobione mechanicznie
  Walce
  Pozostałe (modele, piasek powleczony żywicą oraz
  piasek suchy)
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
       Możliwości produkcyjne

  Biuro Głównego Technologa przygotowuje pełną
  dokumentację technologiczną dotyczącą wykonania
  oprzyrządowania modelowego, technologii formy
  i rdzenia oraz obróbki cieplnej.
  Wyposażone jest w stanowiska
  komputerowe do wspomagania
  projektowania technologii
  odlewniczej oparte na
  oprogramowaniu Solid Edge®
  firmy Unigraphics®
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Możliwości produkcyjne

Maksymalne gabaryty odlewów:
 Formowanych ręcznie 3000 x 3800 x 1500[mm]
 Formowanych maszynowo: 1000 x 500 x 250 [mm]


  Oferowana jest w szerokim zakresie usługa obróbki
  cieplnej. W procesie produkcyjnym odlewów
  stosowane są rodzaje obróbki cieplnej zależne od
  gatunku materiału i wymagań Klienta.

  Obróbkę cieplną wykonuje się w sterowanych
  komputerowo piecach gazowych, komorowych
  z wysuwanym trzonem.
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Możliwości produkcyjne

  W procesie formowania wykorzystywane jest
  oprzyrządowanie modelowe; drewniane, z żywic
  epoksydowych, ze stopu aluminium i innych tworzyw.
  Formy odlewnicze wykonywane są ręcznie
  i maszynowo bądź na linii automatycznego
  formowania.
  W zależności od materiału i konstrukcji odlewu
  stosuje się masy syntetyczne i chemoutwardzalne.
  Wytopy prowadzone są w piecach elektryczno-
  łukowych oraz w piecach indukcyjnych.
 HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Armatura przemysłowa
Produkujemy następujące odlewy armaturowe:
 - korpusy oraz pokrywy zaworów
 - inne elementy zaworów ( dławiki, kliny, pokrętła itp. )
 HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Armatura przemysłowa
             Materiały
    STALIWA WĘGLOWE I NISKOSTOPOWE
       materiał        norma
   WCB           ASTM A216
   GP-240GH        EN 10213-2
   GS-C25         DIN 17245
   L18 HM         PN-H-83-157
   G17CrMo5-5       PN-EN10231-2


Wytapiane w piecach elektrycznych, łukowych prądu
trójfazowego z wyłożeniem zasadowym, o pojemności 6-7 t.
 HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Armatura przemysłowa
             Materiały
        STALIWA KWASOODPORNE
        materiał        norma
   LH18N9          PN-H-83158
   GX5CrNi 19-10      PN-EN 10213-4
   GX5CrNiNb 19-11     PN-EN 10213-4
   GX5CrNiMo 19-11-2    PN-EN 10213-4
   GX5CrNiMoNb19-11-2    PN-EN 10213-4


Wytapiane w piecu indukcyjnym o średniej częstotliwości,
o wyłożeniu kwaśnym, o pojemności 2,5 t.
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
      Armatura przemysłowa
          Formowanie

  PRODUKCJA SERYJNA ORAZ MAŁE PRZELOTY

  Formowanie maszynowe w masach bentonitowych
  na formierkach typu FKT-108 i 148 oraz na linii
  automatycznego formowania Künkel-Wagner

  Masa formierska wytwarzana w mieszarkach
  pobocznicowych i krążnikowych ( MP200, MK200 )
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
     Armatura przemysłowa
          Formowanie
PRODUKCJA JEDNOSTKOWA, MAŁOSERYJNA ORAZ
           DUŻE PRZELOTY
  Formowanie ręczne
 - w sypkich masach samoutwardzalnych : furanowe
  oraz z żywicą fenolową typu rezolowego ( proces
  ALPHASET )
 - w masach z żywicą fenolową utwardzaną CO2
  ( dotyczy formowania rdzeni )

  Masa formierska wytwarzana jest w mieszarko-
  nasypywarkach WÖHR, IMF, AMD6.
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
     Armatura przemysłowa

    WYKAŃCZANIE I OBRÓBKA CIEPLNA

  Oczyszczanie wstępne
  Obróbka cieplna
  Wykańczanie ostateczne
  Badania nieniszczące
  Ewentualne naprawy poprzez spawanie
  Odbiór ostateczny
 HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

  GŁÓWNE BRANŻE ODBIORCÓW WYROBÓW W 2005 R.
         Inne
         22,95%
                              Górnictwo
                               32,46%
Armatura
 8,29%

  Stoczniowy
    3,95%
     Kolejnictwo
       4,54%
   Surowce mineral.                Hutnictwo
     i skalne                  15,24%
           Cementownictwo  Energetyka
     2,67%
             6,38%     3,52%
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.


 ODBIORCY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ W 2005 R.
   EKSPORT
    37%
                 KRAJ
                 63%
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

     KRAJOWI ODBIORCY ARMATURY

                              Udział
Lp. Nazwa firmy
                               %

1  "MAŁAPANEW" Armatura Sp. z o.o.             62,93%

2  Fabryka Armatury Przemysłowej "WAKMET„S.J        21,27%

                              6,63%
3  Fabryka Armatur "Głuchołazy" SA

                              3,96%
4  Śląskie Z-dy Armatury Przemysłowej "ARMAK" Sp. z o.o.

                              3,68%
5  "TYCO WATERWORKS POLSKA" Sp. z o.o.

6  Z-dy Automatyki "POLNA" S.A.              1,53%
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

     ZAGRANICZNI ODBIORCY ARMATURY                        Udział
Lp. Nazwa firmy
                         %

1  GORTER CONTROLS B.V.            96,87%


2  Wilhelm Schley GmbH+Co KG.Armaturenfabrik  3,13%
   HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
   Zintegrowany System Zarządzania
  Gwarancją wytwarzania wyrobów wysokiej jakości
  i stałej troski o środowisko jest funkcjonowanie i stałe
  doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  zgodnego z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004,
  certyfikowanego przez BVQI, który w obszarze jakości
  funkcjonuje od 02.11.1995, a w obszarze środowiska
  od 27.06.2005
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
Zintegrowany System Zarządzania
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

            Jakość

  W celu zapewnienia wysokiej jakości wytwarzanych
  wyrobów, procesy prowadzone w Hucie Małapanew
  mające wpływ na jakość poddawane są
  monitorowaniu i kontroli, która obejmuje:
  kontrolę dostaw surowców i materiałów
  monitorowanie i pomiary procesów produkcji
  i przygotowania produkcji
  badanie i kontrolę produktów
  procesowych i wyrobów
  gotowych
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.

      Badania i pomiary wyrobu

Możliwości badawcze odlewni obejmują między innymi:
 badanie składu chemicznego i właściwości
 mechanicznych materiałów
  badania metalograficzne
  badania odlewów metodami
  nieniszczącymi tj. radiografia
  rentgenowska i izotopowa,
  defektoskopia ultradźwiękowa
  i magnetyczno proszkowa
  oraz badania penetracyjne
  HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
   Uznania i uprawnienia jakościowe
  Posiadamy uprawnienia do produkcji odlewów
  staliwnych z certyfikatami następujących Towarzystw
  Klasyfikacyjnych:
  - PRS Polski Rejestr Statków
  - ABS American Bureau of Shipping
  - DNV Det Norske Veritas
  - BV Bureau Veritas
  - LRS Lloyd’s Register of Shipping
  - TUV Technische Überwachungs Verein
  - UDT Urząd Dozoru Technicznego
  - RMRS Rosyjski Morski Rejestr Statków
  - TDT Transportowy Dozór Techniczny
  - DB Deutsche Bahn
  - GL Germanischer Lloyd
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
 Uznania i uprawnienia jakościowe
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.


     Jakość i ekologia


  Huta MAŁAPANEW jeszcze funkcjonując pod
 nazwą Małapanew Zakłady Odlewnicze uzyskała
 wpis na listę „Przedsiębiorstw Czystszej Produkcji
 i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości” prowadzoną
       przez Ministra Środowiska
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
Działania ekologiczne planowane przez
   Hutę MAŁAPANEW Sp. z o.o.

  Ograniczenie ilości zużywanych zasobów (piasek
 formierski, gaz ziemny itp.) oraz ilości wytwarzanych
 odpadów formierskich i emitowanych pyłów poprzez
  zabudowę instalacji do regeneracji zużytych mas
        formierskich w formierni A
  HUTA MAŁAPANEW
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
     ul. Kolejowa 1
     46-040 Ozimek
e-mail: hmpanew@malapanew.com.pl
    www.malapanew.com.pl
    (: +48 (77) 401 85 00
HUTA MAŁAPANEW Spółka z o.o.
    DZIĘKUJEMY
     ZA UWAGĘ

								
To top