Slaskie Manufaktury Przemysl�w Kultury by 2c2A5Z

VIEWS: 18 PAGES: 62

									Śląskie Manufaktury
Przemysłów Kultury
 Spotkanie informacyjne
    3 luty 2010r.
     Agenda spotkania
• 16.00 – 16.15
 – Powitanie Uczestników
  prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, GWSP
• 16.15 – 16.45
 – Wstęp do sektora przemysłów kultury
  wykład mgr Marcin Budziński, GWSP
• 16.45 – 17.15
 – Informacja o projekcie, zasady rekrutacji oraz
  przebieg realizacji projektu
  Anna Brzęska-Mikoda, Kierownik projektu GWSP
    Agenda spotkania cd
• 17.15 – 17.30
 – Pakiet szkoleniowo-doradczy w ramach
  projektu
  Grażyna Sekścińska, Koordynator ds. Szkoleń
  i doradztwa, RIG
• 17.30 – 17.55
 – Kulturalny biznes z muzyką w tle
  Zespół Errata
• 17.55 – 18.00
 – Zakończenie
Powitanie Uczestników
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik, GWSP
Zamiast wstępu do sektora
przemysłów kultury
mgr Marcin Budziński, GWSP
 Jakie są moje oczekiwania wobec
   tego punktu programu?
• Pakiet oczekiwań „artystyczna plama”
 – zapoznanie z definicjami przemysłów kultury,
 – przekazanie wybranych wniosków z branżowych
  raportów krajowych i europejskich,
 – wskazanie konkretnych rodzajów działalności
  w ramach przemysłów kultury,
 – wskazanie zależności między przemysłami
  kultury a przemysłami kreatywnymi.
 Jakie są moje oczekiwania wobec
   tego punktu programu?
• Pakiet oczekiwań „czerwony kleks”
 – ile jest kultury w moim pomyśle na biznes
  w kulturze i jak sam mogę to określić,
 – na ile mój pomysł jest wystarczająco dobrze
  osadzony w kulturze aby „załapać” się do
  projektu,
 – jak aspekt kultury będzie weryfikowany w moim
  pomyśle biznesowym,
 – jak oswajać własne marzenia
  (nie tylko czysto biznesowe).
Wstęp do sektora
przemysłów kultury
mgr Marcin Budziński, GWSP
      Sektor przemysłów kultury
 • Na ile mój planowany biznes będzie zorientowany w
  kierunku masowej reprodukcji i masowej dystrybucji dóbr i
  usług kulturalnych?
     – dotyczy to min. filmu i video, telewizji i radia, gier video, muzyki,
      książki i prasy
 • Na ile mój planowany biznes będzie wykorzystywał kulturę
  jako pośredni czynnik produkcji oraz jako element
  innowacyjności produktu finalnego lub usługi?
 • Na ile mój planowany biznes będzie wytwarzał produkty
  funkcjonalne, użytkowe, do których kultura dodaje wartość
  i dzięki której osiągają one przewagę konkurencyjna?

 większy procent = większa szansa
Źródło: opracowanie na podstawie regulaminu projektu.
     Osadzenie pomysłu w sektorze
      kultury i jego weryfikacja
                              15,6%
   punktów oceny według kryteriów merytorycznych i dodatkowych
     dotyczy bezpośrednio uzasadnienia planowania działalności
                    w sektorze przemysłów kultury
                               (tylko/aż)
Wniosek 1 – pomysł na biznes nie musi odnosić się bezpośrednio do
 działalności w sektorze kultury, ale im bardziej się odnosi tym
 lepiej.
Wniosek 2 – niższa ocena pomysłu na biznes odnoszącego się
 jedynie pośrednio do działalności w sektorze kultury, powinna być
 „zrekompensowana” bardzo wysokimi ocenami przede
 wszystkim w zakresie trwałości koncepcji biznesowej
 oraz dobrego umotywowania i przygotowania
 kandydata do prowadzenia biznesu.

Źródło: opracowanie na podstawie regulaminu projektu.
Osadzenie pomysłu w sektorze kultury
  i jego weryfikacja merytoryczna
 Weryfikacja formularza pod względem merytorycznym obejmuje
  sprawdzenie i ocenę:
 • uzasadnienia, że planowana działalność należy do sektora
  przemysłów kultury (max 10 pkt.)
 • koncepcji pomysłu biznesowego oraz uzasadnienia jego szans na
  utrzymanie się na rynku (max 20 pkt),
 • uzasadnienia właściwego przygotowania kandydata do rozpoczęcia
  działalności gospodarczej (posiadanych predyspozycji, zasobów
  technicznych i finansowych, dotychczasowego doświadczenia,
  znajomości przedmiotu planowanej działalności gospodarczej, sytuacji
  zawodowej kandydata) (max 20 pkt),
 • motywacji i zaangażowania do podjęcia działalności gospodarczej
  (max 10 pkt),
 • kryteria dodatkowe - płeć, wiek, wykształcenie,
  powrót na rynek pracy (max 4 punkty)

Źródło: opracowanie na podstawie regulaminu projektu.
          Istota przemysłów kultury
  Pierwsze kompleksowe badanie poświęcone
   ekonomicznemu wymiarowi sektora kultury w Europie
   zostało przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej
   (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury) w roku 2006
   przez firmę konsultingową Kern European Affairs (KEA)
   gdzie dokonano redefinicji oraz zmierzenia ekonomicznej
   wartości sektora kultury
  Badanie KEA wprowadza podział na:
     – sektor kultury — tradycyjne dziedziny sztuki i przemysły kultury,
      których wynik jest czysto artystyczny,
     – sektor kreatywny — w jego skład wchodzą przemysły i działania,
      które używają kultury jako wartości dodanej
      w wytwarzaniu produktów pozakulturalnych.

Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury,
www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury,
www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury,
www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury,
www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury,
www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
    Przemysł kultury – różne ujęcia
   Przemysł kultury dotyczy tylko dóbr i usług kultury
     zorientowanych rynkowo i wytwarzanych
     masowo przy użyciu technik przemysłowych
   Przemysł kultury – działalność obejmująca
     produkcję, reprodukcję, magazynowanie i
     dystrybucję na wielką skalę dóbr i usług kultury
     (UNESCO 1982)
   Przemysł kultury – działalność tych podmiotów,
     które produkują dobra łączące potrzebę
     działania ekonomicznego i osiągnięcia zysku z
     wymogiem twórczości. (Krzysztofek 2001)


Źródło: Monika Smoleń, Przemysły kultury, wpływ na rozwój miast, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2003.
                   Sektor kultury
 Grupa robocza Europejskiego Urzędu Statystycznego w 2000 roku
  stworzyła definicję sektora kultury na potrzeby EUROSTAT-u poprzez
  wskazanie 8 dziedzin:

1. Dziedzictwo kulturowe     7. Sztuki performatywne
  • pomniki historii,        • muzyka,
  • muzea,             • taniec,
  • stanowiska archeologiczne,   • teatr muzyczny,
  • inne dziedzictwo,        • teatr dramatyczny,
2. Książki i prasa          • multidyscyplinarne,
  • książki,            • inne (cyrk, pantomima
  • gazety i czasopisma,        itd.),
3. Sztuki wizualne        8. Media audio i
  • sztuki wizualne (włącznie z  audiowizualne /multimedia
    designem),          • film,
  • fotografia,           • radio,
  • multidyscyplinarne,       • telewizja,
4. Architektura            • wideo,
5. Archiwa              • nagrania audio,
6. Biblioteki             • multimedia.
Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury, www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
                   Sektor kultury
Grupa robocza Europejskiego Urzędu Statystycznego
 wskazała także na 6 funkcji, odnoszących się do działań w
 sektorze kultury wskazując na działania związane z:
  – zachowaniem,
  – twórczością,
  – produkcją,
  – rozpowszechnianiem,
  – Handlem,
  – edukacją
we wszystkich dobrach i usługach kulturalnych we
 wskazanych wcześniej 8 dziedzinach.Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury, www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
      Istota przemysłów kreatywnych
 • Raport Zespołu ds. Przemysłów Kreatywnych
  (Creative Industries Taskforce)
  Wielka Brytania 1997 rok.
 • Przemysły kreatywne to „działania, które biorą się
  z indywidualnej kreatywności i talentu, i które mają
  zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz
  zatrudnienia poprzez wytwarzanie i
  wykorzystywanie praw własności intelektualnej” .


Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury, www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
      Istota przemysłów kreatywnych

 Według Raportu CIT w skład przemysłów
  kreatywnych wchodzą:
     •reklama;                       •film i wideo;
     •architektura;                     •muzyka;
     •sztuka i antyki;                   •sztuka teatralna;
     •gry komputerowe;                   •publikacje;
     •rękodzieło;                      •oprogramowanie;
     •projektowanie;                    •telewizja i radio.
     •projektowanie mody;

Źródło: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki, Ecorys Reseach & Consulting, Warszawa, listopad 2009,
        Przemysły kultury
    a przemysły kreatywne - ujęcie 1
                                Przemysły kultury
                                Przemysły kreatywne
                                Przemysły praw autorskich
Źródło: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki, Ecorys Reseach & Consulting, Warszawa, listopad 2009,
    Przemysły kultury
 a przemysły kreatywne - ujęcie 2
  „Our Creative Potential” (2005) - dokumnet rządu holenderskiego
   deklarujący brak normatywnych podziałów między przemysłem
   kreatywnym, przemysłem kultury, sztuką i rozrywką.
  Dokument odnosi się do wszystkich przemysłów, dla których kreatywność
   jest kluczowym czynnikiem produkcji.
  Podział wszystkich dziedzin kultury sprowadza się do:
  • Sztuki (sztuki performatywne i fotografia, sztuki wizualne i wydarzenia
   artystyczne itd.).
  • Mediów i rozrywki (film, sektor audiowizualny, literatura i
   dziennikarstwo itd.)
  • Usług biznesu kreatywnego (design, moda, architektura, nowe media i
   gry, reklama itd.).


  ujęcie 3, ujęcie 4, ujęcie ….

Źródło: Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury, www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
      KONCEPCJA PRZEMYSŁÓW KULTURY I ROZRYWKI
      JAKO PODGRUPY PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
 INPUT                  PROCES               OUTPUT
                                   PRODUKTY/WYDARZENIA
                 ŁAŃCUCHY PODAŻOWE,         JAKO CHRONIONA
KREATYWNOŚĆ
                 ŁAŃCUCHY WARTOŚCI          PRAWEM AUTORSKIM
ARTYSTYCZNA
                                   WŁASNOŚĆ
                                   INTELEKTUALNA
   Źródło: A. Klasik, Ekspansja rynkowa instytucji i firm sektora kultury i rozrywki w regionie.
  Wystąpienie programowe na XIII Śląskim Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości, GWSP 2009.
 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI WARTOŚCI PRZEZ INSTYTUCJE
    I FIRMY SEKTORA KULTURY I ROZRYWKI


           PODAŻ                       POPYT  KREACJA     PRODUKCJA     DYSTRYBUCJA          KONSUMPCJA
                    DOBRA I USŁUGI


  TECHNOLOGIE I INFRASTRUKTURA + FUNDUSZE I MARKETING
 Źródło: A. Klasik, Ekspansja rynkowa instytucji i firm sektora kultury i rozrywki w regionie.
Wystąpienie programowe na XIII Śląskim Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości, GWSP 2009.
    ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI PODAŻOWYMI
   PRZEMYSŁÓW KULTURY I ROZRYWKI W REGIONIEDZIAŁALNOŚCI   DZIAŁALNOŚCI    DZIAŁALNOŚCI  DZIAŁALNOŚCI    DZIAŁALNOŚCI
TWÓRCZE W    PRZEKŁADAJĄCE    ZWIĄZANE Z   ZWIĄZANE Z     ZWIĄZANE
DZIEDZINIE    TWÓRCZĄ       REPRODUKCJĄ   SPRZEDAŻĄ      Z SPRZEDAŻĄ
KULTURY I    AKTYWNOŚĆ      PRODUKTÓW/   PRODUKTÓW/     FINALNYM
ROZRYWKI     W RYNKOWE      WYDARZEŃ              ODBIORCĄ
                           WYDARZEŃ
         PRODUKTY/                        PRODUKTÓW
         WYDARZENIA     PRODUKCJA              KOMPLEMENTAR-
                           PRODUKCJA      NYCH
                   WYPOSAŻENIA   WYPOSAŻENIA
                   WSPOMAGAJĄ-             UMOŻLIWIAJACYCH
                           I MATERIAŁÓW    KONSUMPCJĘ
                   CEGO      NIEZBĘDNYCH DO
                   KREACJE               PRODUKTÓW/
                           PRODUKCJI      WYDARZEŃ
                   I PRODUKCJE   I REPRODUKCJI
                   WYDARZEŃ              KULTURALNYCH
                           WYDARZEŃ      I ROZRYWKOWYCH
 Źródło: A. Klasik, Ekspansja rynkowa instytucji i firm sektora kultury i rozrywki w regionie.
Wystąpienie programowe na XIII Śląskim Forum Małej i Średniej Przedsiębiorczości, GWSP 2009.
       Z czego wynika znaczenie
        kultury dla rozwoju?
 1. Udział w kulturze oznacza wszechstronną edukację.
 2. Kultura sprzyja spójności społecznej i tworzeniu kapitału
  społecznego.
 3. Kultura wzmacnia tożsamość.
 4. Kultura sprzyja rozwojowi demokracji.
 5. Kultura sprzyja dialogowi społecznemu.
 6. Kultura bezpośrednio wpływa na gospodarkę.
 7. Kultura rozwijaja sektory komplementarne.

 Jak dzięki temu „wykorzystać” kulturę w biznesie?


Źródło: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki, Ecorys Reseach & Consulting, Warszawa, listopad 2009,
       Dekalog młodego,
    „kulturalnego” przedsiębiorcy
     1.  Bądź kreatywny.
     2.  Oswajaj marzenia.
     3.  Dostrzegaj i wykorzystuj szanse.
     4.  Myśl kategorią wyzwań, nie problemów.
     5.  Ucz się co dnia.
     6.  Bądź pracowity i wytrwały.
     7.  Buduj mosty a nie mury.
     8.  Twórz sieci współpracy.
     9.  Osiągaj to, co niemożliwe.
     10.  Ciesz się tym, co robisz i bądź
        spełniony.

Źródło: Opracowanie z wykorzystaniem koncepcji prof. Andrzeja Klasika
       Materiały źródłowe
       - zalecana literatura
1. Andrzej Klasik, Ekspansja rynkowa instytucji i firm sektora kultury i
  rozrywki w regionie. Wystąpienie programowe na XIII Śląskim Forum
  Małej i Średniej Przedsiębiorczości, GWSP 2009,
2. Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy
  na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ecorys Reseach & Consulting,
  Warszawa, listopad 2009,
3. Agata Etmanowicz – Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły
  kultury, www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
4. Regulamin udziału w projekcie, www.manufakturykultury.pl
5. Monika Smoleń, Przemysły kultury,
  wpływ na rozwój miast, Uniwersytet
  Jagielloński, Kraków 2003.
Informacja o projekcie,
rekrutacja, etapy realizacji
Anna Brzęska-Mikoda,
Kierownik projektu, GWSP
   Informacje podstawowe
• Lider:
 Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
 im. Karola Goduli w Chorzowie www.gwsp.edu.pl
• Partner:
 Regionalna Izba Gospodarcza
 w Katowicach www.rig.katowice.pl
• Program:
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI,
 działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
 przedsiębiorczości i samozatrudnienia
   Informacje podstawowe
• Okres realizacji projektu:
 04.01.2010 – 31.12.2011
• Obszar realizacji projektu:
 województwo śląskie
• Numer umowy o dofinansowanie
 UDA-POKL.06.02.00-24-053/09-00
    Sektor przemysłów kultury
• oznacza przemysły zorientowane w kierunku masowej
 reprodukcji i masowej dystrybucji dóbr i usług
 kulturalnych (np. film i video, telewizja i radio, gry video,
 muzyka, książki i prasa) oraz inne przemysły, w których
 kultura jest wykorzystywana, jako pośredni czynnik
 produkcji oraz jako element innowacyjności produktu
 finalnego lub usługi. Sektor przemysłów kultury wytwarza
 produkty funkcjonalne, użytkowe, do których kultura
 dodaje wartość i dzięki której osiągają one przewagę
 konkurencyjną.
     Uczestnicy projektu

• Artyści, którzy chcą założyć swój biznes

• Osoby przedsiębiorcze, które w kulturze
 widzą potencjał biznesowy
     Uczestnicy projektu
Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć
 prowadzenie działalności gospodarczej na
 podstawie wpisu do ewidencji działalności
 gospodarczej lub KRS (z wyłączeniem osób,
 które posiadały zarejestrowaną działalność
 gospodarczą w okresie 1 roku (12 miesięcy)
 przed przystąpieniem do projektu), spełniające
 łącznie warunki: ......
         Uczestnicy projektu
WARUNKI
 osoby mieszkające i/lub pracujące na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu kodeksu
 cywilnego), zamierzające zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj.
 śląskiego (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie/podpisania deklaracji
 uczestnictwa w projekcie),
 ukończyły 18 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają
 w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie/podpisania deklaracji uczestnictwa
 w projekcie),
 nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed
 przystąpieniem do projektu (w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie/podpisania
 deklaracji uczestnictwa w projekcie),
         Uczestnicy projektu
 nie pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilnoprawna) z Beneficjentem,
 Partnerem lub wykonawcą w ramach projektu,
 nie korzystają z innych środków publicznych, w tym nie uczestniczą w innym
 projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
 ramach Działania 6.2 PO KL oraz nie korzystają ze środków Funduszu Pracy, na
 rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 charakter planowanej działalności gospodarczej nie będzie dotyczyć sektorów
 wykluczonych ze wsparcia de minimis, zgodnie Rozporządzeniem MRR z dn. 6 maja
 2008 w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL,
 charakter planowanej działalności wpisuje się w sektor przemysłów kultury
 (tj. podstawowy przedmiot działalności gospodarczej wpisuje się w definicję sektora
 przemysłów kultury).
       Uczestnicy projektu
• Grupy preferowane:
 – ok. 60% uczestników projektu (tj. 36 osób) stanowić powinny kobiety, w
  tym powracające na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu
  dziecka,
 – ok. 25% uczestników projektu (tj. 15 osób) stanowić powinny osoby do
  25 roku życia,
 – wśród grupy kandydatów preferowani będą artyści (osoby posiadające
  formalne wykształcenie artystyczne lub będące w trakcie zdobywania
  takiego wykształcenia co jest udokumentowane dyplomem,
  certyfikatem, zaświadczeniem lub innym dokumentem).

• Do projektu zostanie zakwalifikowanych
 60 osób
         Formy wsparcia

a.  bezpłatne usługi szkoleniowo – doradcze przed rozpoczęciem
   działalności gospodarczej (szkolenia i doradztwo ogólne),
b.  wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotna
   dotacja inwestycyjna) – 40 tys. PLN/osoba,
c.  wsparcie pomostowe podstawowe w postaci środków
   finansowych z    przeznaczeniem na     pokrycie  kosztów
   funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie pierwszych
   6 miesięcy jego funkcjonowania (ok. 1276 zł/m-c) oraz usług
   doradczych po rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie
   pozyskania, wykorzystania i rozliczenia dotacji (wsparcie
   pomostowe oraz doradztwo specjalistyczne),
         Rekrutacja
• I etap
  – 1.02.2010 – 26.02.2010
  – przesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego
  – 80 zostanie zaproszonych do II etapu
• II etap
  – 8.03.2010 – 30.03.2010
  – rozmowa kwalifikacyjna
  – 60 osób zostanie zaproszonych do udziału w
   projekcie
     Rekrutacja - I etap
• Ocena formalna (0/1) !!!
• Ocena merytoryczna (kryteria punktowane
 – max 60 punktów)
• Kryteria dodatkowe (4) – przynależność do
 grup preferowanych (+1pkt za każde
 kryterium)
ŁACZNIE MOŻNA ZDOBYĆ 64 PUNKTY
     Rekrutacja - I etap

• W wyniku I etapu rekrutacji powstanie:
 – lista rankingowa -> 80 pierwszych osób,
  zostanie zaproszonych na rozmowę
  kwalifikacyjną,
 – lista rankingowa rezerwowa.
    Rekrutacja – II etap

• Ocena merytoryczna podczas rozmowy
 kwalifikacyjnej z kandydatem
• Maksymalna liczba punktów 60
     Rekrutacja – II etap

• W wyniku II etapu rekrutacji powstanie:
 – lista rankingowa -> 60 pierwszych osób,
  zostanie zaproszonych do udziału
 – w projekcie,
 – lista rankingowa rezerwowa.
      Rekrutacja
Rekrutację przeprowadza Górnośląska
 Wyższa Szkoła przedsiębiorczości im.
   Karola Goduli w Chorzowie
Komplet dokumentów rekrutacyjnych
  (formularz zgłoszeniowy + wzory
załączników) można znaleźć na stronie
   www.manufakturykultury.pl
            Harmonogram
•  luty - marzec 2010
•  Rekrutacja – I i II etap.

•  kwiecień 2010
•  Podpisywanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, umów o udzielenie
  wsparcia szkoleniowo-doradczego z uczestnikami projektu, opracowanie
  Indywidualnych Planów Działania.

•  maj – sierpień 2010
•  Szkolenia ogólne tj. przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

•  maj – październik 2010
•  Doradztwo ogólne tj. przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  przygotowywanie wniosków o wsparcie finansowe.
            Harmonogram
•  wrzesień 2010 – czerwiec 2011
•  Rozpatrywanie przez Komisję Oceny Wniosków wniosków o przyznanie
  wsparcia pomostowego.

•  październik - grudzień 2010
•  Rozpatrywanie przez Komisję Oceny Wniosków wniosków o przyznanie
  wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnej).

•  listopad 2010 – grudzień 2011
•  Wypłata transz wsparcia finansowego, kontrola prawidłowej realizacji
  inwestycji.

•  listopad 2010 – grudzień 2011
•  Doradztwo specjalistyczne tj. po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  pomoc w prawidłowym wydatkowaniu przyznanych
  środków finansowych.
    Biuro projektu
  Górnośląska Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
       w Chorzowie
     ul. Racławicka 23
      41-506 Chorzów
   Budynek B, pok. 202 i 203
E-mail: buiro@manufakturykultury.pl
  tel. 32 247 25 56 w. 54 lub 59
Pakiet szkoleniowo-doradczy
w ramach projektu
Grażyna Sekścińska,
Koordynator ds. Szkoleń i doradztwa, RIG
   Regionalna Izba Gospodarcza
       w Katowicach
• została powołana 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana
 21 marca 1990 roku.
• Kontynuuje tradycje Izby Handlowej powstałej
 w Katowicach w 1922 roku oraz Śląskiej Izby
 Przemysłowo-Handlowej działającej w latach 1927-1950.
• Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą
 na zasadzie dobrowolności podmioty prowadzące
 działalność gospodarczą.
• Posiada osobowość prawną na podstawie ustawy
 o izbach gospodarczych oraz własnego statutu.
       Misja Izby
   Wspieranie podmiotów gospodarczych,
      szczególnie firm członkowskich
  Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
 poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy
 silnego samorządu gospodarczego we współpracy
z parlamentarzystami, przedstawicielami samorządu
       terytorialnego i wszystkimi
       organizacjami, działającymi
  na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej
    gospodarki w naszym regionie i kraju.
 Wybrane obszary aktywności Izby
 informowanie i doradztwo w zakresie pozyskiwania i realizacji
 projektów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych
 realizacja kompleksowych projektów edukacyjnych, organizacja
 forów gospodarczych, szkoleń, konferencji i seminariów z udziałem
 ekspertów krajowych i zagranicznych
 legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym
 prowadzenie autoryzowanego Punktem Weryfikacji Tożsamości
 Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum
 usługi promocyjne z wykorzystaniem narzędzi będących w gestii
 Izby
 pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie
 Arbitrażowym istniejącym przy Izbie
Regionalna Izba Gospodarcza
    w Katowicach
   Partner odpowiedzialny za
  realizację szkoleń i doradztwa
 w projekcie „Śląskie Manufaktury
    Przemysłów Kultury”
 Szkolenia w projekcie SMPK
14 szkoleń w tym:

OBLIGATORYJNE (10), których celem jest:
 Dostarczenie uczestnikom niezbędnej
 wiedzy potrzebnej do ubiegania się wsparcie
 finansowe
 i założenia swojej działalności oraz
 prowadzenie firmy
 Szkolenia w projekcie SMPK

FAKULTATYWNE (4), których celem jest
 uzupełnienie i rozwinięcie posiadanych
 kompetencji biznesowych uczestników
 projektu
           Tematyka szkoleń
•  PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
•  PODATKI I FINANSE W FIRMIE
•  PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I KSIĘGOWOŚCI
•  OFERTY I UMOWY W PRAWIE
•  KOMUNIKACJA FIRMY Z OTOCZENIEM (MARKETING, REKLAMA, OFERTA HANDLOWA)/RYNEK
  PRZEMYSŁÓW KULTURY
•  KREOWANIE WIZERUNKU FIRMY
•  DESIGN – NOWY KAPITAŁ FIRMY
•  E-BIZNES, TELEMARKETING, INTERNET W MAŁEJ FIRMIE
•  OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA AUTORSKIE
•  BIZNES PLAN
•  ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
       Doradztwo

• PUNKT DORADCZY W SIEDZIBIE IZBY

DORADZTWO:
• OGÓLNE – PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁALNOŚCI
 GOSPODARCZEJ (MIN. 10H/OS.)
• SPECJALISTYCZNE – PO REJESTRACJI
 DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (MAX. 8H/OSOBA )
     Kontakt
  KATOWICE, ul. Opolska 15
   tel. (032) 781 – 48 – 56,
   (032) 35 – 111 – 88/80

    www.rig.katowice.pl
e-mail: manufaktury@rig.katowice.pl
Kulturalny biznes
z muzyką w tle
Zespół Errata
Dziękujemy za uwagę!


 www.manufakturykultury.pl

								
To top