Seminaras by fjzhangxiaoquan

VIEWS: 4 PAGES: 22

									Pokyčiai socialinės paramos
   mokiniams srityje

              SVETLANA KULPINA
          Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
            Paramos šeimai skyriaus vedėja
  2008 m. rugpjūčio 26 d.
       Vilnius
  LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS
     ĮSTATYMAS
        (nauja redakcija)

          Priimtas
    2008 m. gegužės 15 d. Nr. X-1544
          Skelbta
        Valstybės žinios
    2008 m. birželio 3 d. Nr. 63-2382
          Įsigaliojo
       2008 m. liepos 1 d.
                      2
              Įstatymo tikslai
  tobulinti socialinės paramos mokiniams organizavimą, administravimą
  ir finansavimą

  mažinti socialinę atskirtį ir diferenciaciją tarp atskirų mokinių grupių

  ugdyti vaikams sveikos mitybos įpročius

  sudaryti tėvams palankias sąlygas derinti darbą su įsipareigojimais
  šeimai

  gerinti socialinės paramos mokiniams prieinamumą ir teikimo kokybę

  paremti kuo daugiau šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus
                                        3
                Esama situacija
  2008m. socialinei paramai mokiniams (SPM) skirta 115,3 mln. Lt (2007 m. – 92,3 mln. Lt),
  iš kurių:
      mokinių nemokamam maitinimui (MNM) – 101,3 mln. Lt (pradinukų ir
      priešmokyklinukų pietums – 30,9 mln. Lt)
      paramai mokinio reikmenims įsigyti (PMR) – 11 mln. Lt
      socialinei paramai mokiniams administruoti – 3 mln. Lt

      nuo š. m. rugpjūčio 1 d. padidinus valstybės remiamas pajamas (VRP) iki 350 Lt, iš valstybės
      biudžeto savivaldybėms socialinei paramai mokiniams (nemokamam maitinimui ir paramai
      mokinio reikmenims įsigyti) papildomai skirta 12,6 mln. Lt

  2008 m. I pusmetį nemokamą maitinimą gavo apie 75 tūkst. mokinių (15% visų mokinių,
  2007 m. – 83 tūkst. (17% )). Iš jų maitinimą mokyklų organizuojamose stovyklose – 12,4
  tūkst. (2,5 % visų mokinių, 2007 m. – 15 tūkst. (3 %))
  Nemokamiems pietums (maisto produktams, be patiekalų gamybos išlaidų) 1 mokiniui
  vidutiniškai skiriama – 3,87 Lt (2007 m. – 3,54 Lt), nemokamiems pusryčiams 1 mokiniui –
  1,78 Lt (2007 m. – 1,64 Lt), maitinimui stovyklose – 8,04 Lt (2007 m. – 7,7 Lt)
  2007 m. 57 tūkst. mokinių (11 % visų mokinių, 2006 m. – 15 %) buvo aprūpinti mokinio
  reikmenimis (2008 m. planuojama – virš 80 tūkst. mokinių (16 % visų mokinių)
  2007 m. panaudota 69% SPM skirtų lėšų
  2008 m. I pusmetį – 43,7 % nepasiturinčių šeimų mokiniams NM skirtų lėšų


                                                     4
               Nemokamai maitinamų mokinių skaičius

           180
  Nemokamai        164
                     158
maitinamų mokinių  160
 sk., (tūkst. žm.)
           140               130
           120                       115
                                          99
           100
                                                  83
           80                                              75

           60

                                      35.7      39
           40
                         22     2324                    25     23.8
                   19                            19       15
           20           13                                     12.4
                 8                      6.3
           0
              2002 m.    2003 m.     2004 m.   2005 m.   2006 m. 2007 m.         2008 m.
                                                          I pusmetis                         pietūs    pusryčiai   stovyklos
                                                                5
         Mokinių nemokamam maitinimui skiriamų valstybės biudžeto lėšų dydis
                 vienam mokiniui vienai dienai
Lėšos 1 mokiniui 9
   (Lt)                                                  8.04
         8                                        7.7

         7                                 6.5
                                   6.16
         6
              5.1     4.9
         5
                           4.8

                                                    3.87
         4                                    3.54
                              2.77      2.9
         3              2.56
           2.3     2.3
         2                                     1.64     1.78
            1.1     1.1     1.14      1.13      1.17
         1

         0
           2002 m.   2003 m.    2004 m.    2005 m.    2006 m. 2007 m.       2008 m.
                                                    I pusmetis


                       pietūs   pusryčiai   stovyklos
                                                           6
                Išlaidos mokinių nemokamam maitinimui


Išlaidos (mln. Lt)  120           100           80           60           40           20            0
              2002 m.  2003 m.   2004 m.   2005 m.  2006 m. 2007 m.  2008 m.
                                             I pusmetis
                        skirta   panaudota


                                                    7
         Mokinių, aprūpintų mokinio reikmenimis 2002-2007 metais, skaičius
Mokinių sk.,
 tūkst. žm.

 90                                          79,2
 80
 70                                56,2                   57,4
 60
 50                      39,5
 40                 29,7       28,4
 30       21,5     20,5                    19,6
      15                                         11,9
 20
 10                                                        2,2
  0
        2002       2003        2004        2005       2006         2007Metai
           Lėšos iš valstybės biudžeto     Lėšos iš savivaldybių biudžeto ir kitų šaltinių
                                                             8
          Išlaidos mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis
                   2002-2007 metais
Lėšos, tūkst. Lt

   10000
                                       8899.6
                                  7994
   8000

   6000

   4000
                           2000
   2000                 1000 835
                               697    794
        200 663.6 200 676.7                         150.4
     0
         2002    2003     2004    2005    2006     2007    Metai


       Lėšos iš valstybės biudžeto    Lėšos iš savivaldybių biudžeto ir kt. šaltinių


                                                  9
SOCIALINĖS PARAMOS
MOKINIAMS ĮSTATYMO
  PAKEITIMAI
  NUO 2008 M. LIEPOS 1 D.
               10
          Įstatymo taikymas
  įstatymas taikomas mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo lavinimo
  (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio
  ugdymo programas:
    bendrojo lavinimo mokyklose
    profesinėse mokyklose
    ikimokyklinio ugdymo mokyklose
    pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją)  įstatymas netaikomas mokiniams, kurie
    mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas

    mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir pagal profesinio mokymo programas

    išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis)
    valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų
    nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka, išskyrus
    besimokančius pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas
    jei tėvai, globėjai (rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą
    mokyklų bendrabučiuose, išskyrus besimokančius pagal priešmokyklinio ar
    pradinio ugdymo programas .
                                            11
       Pagrindinės įstatymo sąvokos
(papildyta naujomis sąvokomis, praplėstas pareiškėjų ratas)

  mokinių sąrašas – sąrašas, kuriame nurodoma mokinio, kuris mokosi pagal
  priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programas, vardas, pavardė,
  asmens kodas ar gimimo data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, o jeigu
  gyvenamoji vieta nedeklaruota, nurodomas faktinės gyvenamosios vietos adresas

  pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar
  nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas

  produktas – maisto produktas, naudojamas pusryčių, pietų ar pavakarių patiekalų
  gamybai
                                           12
 Socialinės paramos mokiniams rūšys

 mokinių nemokamas maitinimas:
   pietūs
   pusryčiai
   maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio
   stovyklose

 parama mokinio reikmenims įsigyti prasidedant naujiems mokslo
 metams
                                   13
       Socialinės paramos mokiniams išlaidų rūšys ir jų
                finansavimas
                                        Apskričių viršininkų
       Išlaidų rūšys             Savivaldybės        administracijos ir
                         (įskaitant nevalstybinių   Švietimo ir mokslo
                          mokyklų finansavimą)
                                        ministerija
 išlaidos produktams (įskaitant prekių    iš valstybės    biudžeto  iš valstybės biudžete skirtų
pirkimo PVM), kai mokiniai maitinami      specialios     tikslinės  bendrųjų asignavimų ir kitų
nemokamai                   dotacijos            įstatymų nustatyta tvarka gautų
                                        lėšų

 išlaidos mokinio reikmenims (įskaitant                            _
prekių pirkimo PVM)
 patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo    iš savivaldybių biudžetų    iš valstybės biudžete skirtų
paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai    lėšų, nevalstybinių       bendrųjų asignavimų ir kitų
susijusių su NM, darbo užmokestis,       mokyklų steigėjų lėšų      įstatymų nustatyta tvarka gautų
valstybinio  soc.  draudimo įmokos,                     lėšų
komunalinių paslaugų išlaidos)

 išlaidos socialinei paramai mokiniams iš      valstybės biudžeto    iš valstybės biudžete skirtų
administruoti (administruojančių institucijų  spec. tikslinės dotacijos (4  bendrųjų asignavimų (4 proc.
darbuotojų ir mokyklų darbuotojų, atsakingų  proc.   produktams    ir  produktams ir mokinio
už SPM, darbo užmokestis, v. soc. draudimo   mokinio     reikmenims   reikmenims įsigyti skirtų lėšų
įmokos, ryšių paslaugos, pašto pasl. ir kt.)  įsigyti skirtų lėšų sumos)   sumos)
                                                         14
Mokinių teisė į socialinę paramą (1)
  Mokinių teisė į socialinę paramą:
 mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio
  ugdymo programas, turi teisę į nemokamus pietus


 mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo
  programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per
  mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (šiuo metu – 525 Lt)


 mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo
  lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas,
  turi teisę į nemokamus pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį
  yra mažesnės kaip 1 VRP dydis (šiuo metu – 350 Lt), ir į paramą mokinio
  reikmenims įsigyti, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės
  kaip 1,5 VRP dydžio (šiuo metu – 525 Lt)


                                           15
Mokinių teisė į socialinę paramą (2)
 kitais savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl SPM skyrimo, nustatytais
 atvejais (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, mokiniui iš tris ir
 daugiau vaikų auginančios ar neįgaliųjų tėvų šeimos ir kt.), atsižvelgiant į šeimų
 gyvenimo sąlygas:
 mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo
 programas, turi teisę į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui
 per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (šiuo metu – 700 Lt)
 mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal bendrojo
 lavinimo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo) programas,
 turi teisę į nemokamus pusryčius ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu
 pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (šiuo
 metu – 525 Lt)
 mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio
 ugdymo programas, kuriems be atskiro prašymo skirti nemokami pietūs, turi teisę
 gauti nemokamą maitinimą mokyklų organizuojamose dieninėse vasaros
 stovyklose, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5
 VRP dydžio (šiuo metu – 525 Lt), kitais atvejais – 2 VRP dydžiai (šiuo metu – 750
 Lt)
 mokiniai, kuriems mokslo metais buvo skirtas nemokamas maitinimas, įvertinus
 šeimos pajamas, turi teisę gauti maitinimą mokyklų organizuojamose dieninėse
 vasaros stovyklose.                                 16
Produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžio
       nustatymas
  (patikslintos maitinimo kainos)

 vienam mokiniui produktams įsigyti (įskaitant pirkimo PVM)
 skiriama:

 pietums – nuo 2,6 iki 3,6 % MGL dydžio suma (šiuo metu – 3,38-
 4,68 Lt)

 pusryčiams – nuo 1,2 iki 2 % MGL dydžio suma (šiuo metu –
 1,56-2,6 Lt)

 maitinimui stovyklose – nuo 6 iki 7 % MGL dydžio suma (šiuo
 metu – 7,8-9,1 Lt)

                                  17
 Mokinio reikmenims įsigyti skiriamų lėšų dydžio
nustatymas ir mokinio reikmenų rinkinių sudarymas

   mokinio reikmenims įsigyti skiriama visiems vienoda 120 % MGL
   dydžio (šiuo metu – 156 Lt) suma vienam mokiniui per
   kalendorinius metus.

   socialinės rizikos šeimoje augantiems mokiniams, mokinio
   reikmenų rinkiniai sudaromi individualiai, atsižvelgiant į mokinių
   skaičių šeimoje ir jau turimus mokinio reikmenis, vadovaujantis
   savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims
   įsigyti tvarka.
                                     18
    Kreipimasis dėl socialinės paramos mokiniams
 mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ar pagal pradinio ugdymo programas,
 nemokami pietūs skiriami be atskiro kreipimosi (prašymo). Jei ši parama nėra būtina,
 vienas iš mokinio tėvų, globėjų raštu informuoja mokyklos administraciją dėl paramos
 atsisakymo

 kitais atvejais dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios
 vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į
 savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją. Prašymas-paraiška dėl mokinio nemokamo
 maitinimo gali būti pateikiama ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja
 dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai

 jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl
 socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios
 vietos savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei
 paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla

 kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio
 reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo liepos 1 dienos.
                                                 19
   Socialinės paramos mokiniams skyrimas

  mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio
  ugdymo programas, nemokami pietūs skiriami pagal patvirtintą
  mokinių sąrašą. Nurodytų mokinių sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų
  sausio 1 dienos ir rugsėjo 1 dienos sudaro ir patvirtina mokyklos, kurioje
  mokinys mokosi, administracija, ir pateikia jį mokinių nemokamą
  maitinimą mokykloje administruojančiai institucijai

  mokiniams, pateikusiems prašymą-paraišką, sprendimas dėl socialinės
  paramos skyrimo priimamas savivaldybės, kurioje pateiktas prašymas-
  paraiška (prašymas), nustatyta tvarka

  mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki
  mokslo metų pabaigos

  parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo
  metams arba mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.
                                       20
    Socialinės paramos mokiniams teikimas

  mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje
  mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.

  parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal mokinio deklaruotą
  gyvenamąją vietą, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtinta paramos
  mokinio reikmenims įsigyti tvarka

  parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:
    pinigais
    nepinigine forma, jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje

  mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas
  mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose                                      21
        PAPILDOMA INFORMACIJA

  2008 m. rugpjūčio 21 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr.
  291 „Dėl 2008 m. nepanaudotų specialių tikslinių dotacijų socialinėms
  išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai
  mokiniams ir socialinėms paslaugoms naudojimo kitai socialinei paramai
  finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta, kad:

  2008 m. nepanaudotos specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir
  kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, socialinei paramai mokiniams ir
  socialinėms paslaugoms lėšos IV ketvirtyje gali būti naudojamos mokinių
  maitinimo materialinei bazei pagerinti (mokyklų valgyklų patalpoms
  atnaujinti, virtuvės inventoriui ir įrangai).
                                        22

								
To top