Ch15 Thai by Eo19gEc

VIEWS: 30 PAGES: 71

									รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 19 บทที่ 15

  1. นายนเรศ ดารงศักดิ์ 53630030

  2. นายวีระพล ตรี สมบัติ 53630076

  3. นางสาวรัตนา มุกดาสนิท 53630065

  4. นางสาวสาริ ณี ช้างเจริ ญ 53630091

  5. นางสาวจามรี เผยกลาง 53630014
             ี่
การเปิ ดตัวธุรกิจออนไลน์ ทประสบความสาเร็จและโครงการ e-commerce ต่ างๆ

วัตถุประสงค์ การเรียนรู้

      ้
เมื่อจบบทนีคุณจะสามารถ :

  1. เข้าใจถึงข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์
  2. อธิบายถึงกระบวนการเริ่ มต้นและการลงทุนสาหรับ e – business ที่เพิ่งเริ่ มต้นหรื อธุ รกิจขนาดใหญ่
                           ั
  3. เข้าใจถึงกระบวนการเพิ่มช่องทางการค้าแบบ EC ให้กบธุ รกิจที่มีอยู่
  4. อธิบายถึงรายละเอียดและวิธีการเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ e – business
  5. อธิบายขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์และการประเมินเปรี ยบเทียบการเลือกใช้พ้ืนที่จากบริ การต่างๆ
  6. เข้าใจถึงความสาคัญของการจัดหา การจัดการข้อมูล และอธิบายถึงวิธีการที่จะบรรลุผลดังกล่าว
             ้                               ั
  7. การประเมินเว็บไซต์ดานการออกแบบทั้ง ภาพลักษณ์ ปุ่ มใช้งาน ความต่อเนื่ อง และการปฏิบติงาน
  8. เข้าใจถึงวิธีการใส่ search engine ตามที่ต่างๆที่จะช่วยให้เว็บไซต์เป็ นที่รู้จกมากขึ้น
                                          ั
  9. เข้าใจถึงวิธีการใช้ e-service ต่างๆเพื่อสนับสนุนธุ รกิจ
  10. เข้าใจถึงกระบวนการสร้างหน้าร้านออนไลน์
      ั
  11. รู้จกวิธีการสร้างหน้าร้านออนไลน์จากแบบต่างๆ


  ้
เนือหา
กรณี เปิ ด : OBO ตั้งเป้ าหมายสู่ ความสาเร็ จ
15.1 การเข้าสู่ E-commerce และเริ่ มต้นธุ รกิจใหม่แบบออนไลน์
15.2 การเพิ่มช่องทางการค้าด้วย E-Commerce หรื อเปลี่ยนเป็ นรู ปแบบ E-Business
15.3 การสร้างหรื อการที่จะได้มาซึ่งเว็บไซต์
15.4 การใช้พ้ืนที่ของเว็บไซต์และจดทะเบียนชื่อโดเมน
15.5 การสร้างเนื้ อหา การส่ งมอบ และการจัดการ
15.6 การออกแบบเว็บไซต์
15.7 การใช้ E-commerce สนับสนุนบริ การต่างๆ
15.8 การเปิ ดหน้าร้านบนเว็บ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
กรณี ปิด : วิธีการที่เทเลคอม นิวซีแลนด์ (TNZ) เป็ นเลิศด้วยการจัดการเนื้ อหา           ้
กรณีเปิ ด : OBO ตั้งเปาหมายสู่ ความสาเร็จ
ปัญหา

    OBO ของนิวซีแลนด์ (obo.co.nz)
     ั                    ้           ั
เป็ นบริ ษทขนาดเล็กที่จาหน่ายอุปกรณ์ป้องกันสาหรับผูรักษาประตูฮอกกี้ มีท้ ง สนับแข้ง, หมวก, ถุงมือ,
                 ้
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อป้ องกันผูรักษาประตูจากลูกฮอกกี้แข็งๆ และยังเคลื่อนไหวได้คล่องตัวและรวดเร็ ว
เนื้อโฟมที่ใช้เป็ นวัสดุมีความเหนียวแน่นกว่าของคู่แข่ง ที่จะให้การป้ องกันในการสวมใส่ ที่ยาวนานได้สูงสุ ด
                     ั
และมีกระบวนการผลิตผ่านความร้อนแบบ 3 มิติอนเป็ นเอกลักษณ์ของ OBO
ผลิตอุปกรณ์ที่สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
ด้วยการผลิตสิ นค้าคุณภาพและการบอกต่อของลูกค้ามากมาย ทาให้ OBO
       ้                         ั
ได้กลายเป็ นผูนาตลาดส่ วนใหญ่ใน 20 ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทจาหน่าย ในกีฬาโอลิมปิ กปี 2008
ทีมชนะเลิศทั้งหมดใส่ อุปกรณ์ของ OBO

          ่
    OBO ตั้งอยูในปาล์มเมอสตัน นอร์ท เป็ นเมืองเล็กๆในประเทศนิวซีแลนด์
ซึ่งไกลจากตลาดหลักในยุโรปและอเมริ กามาก OBO
                                      ั่
ผลิตสิ นค้าเฉพาะที่จะขายได้ดีที่สุดผ่านทางตัวแทนจาหน่ายหรื อร้านค้าเพื่อให้มนใจในความพอดีเมื่อสวมใ
ส่ แล้ว OBO จากนิวซี แลนด์ใช้เว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์ที่ตองลองสวมสู่ ตลาดทัวโลกได้อย่างไร
                           ้         ่

การแก้ปัญหา

    เป้ าหมายของเว็บไซต์ obo.co.nz คือการสร้างชุมชนสัมพันธ์
การขายผลิตภัณฑ์และการวิจยและพัฒนา ในหน้าแนะนา "เกี่ยวกับ OBO" เว็บกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า
            ั
"OBO รักเว็บเพราะมันช่วยให้เราได้ติดต่อกับผูคนที่เราอยูเ่ พื่อให้บริ การ"
                      ้

    การสร้างชุมชนสัมพันธ์เกิดขึ้นผ่านการกลุ่มสนทนาออนไลน์
                                       ั ้
ผูเ้ ล่นที่ให้การสนับสนุนและแกลเลอรี่ ภาพ นอกจากนี้ OBO ยังเป็ นสปอนเซอร์ ให้กบผูรักษาประตู
ส่ งอีเมลเป็ นรายปักษ์ถึงลูกค้า 900-1000 คน
และให้โอกาสกับผูรักษาประตูในการถามผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกมและอุปกรณ์ การเข้าร่ วมกลุ่ม
        ้
                                     ั
ลิ้งค์เชื่อมต่อไปเว็บไซต์ฮอคกี้อื่นๆ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ และ บริ ษท
พยายามที่จะดึงคนให้มีส่วนร่ วม ลูกค้าต่างก็ชื่นชอบแบรนด์เนม ภาพลักษณ์
และมีความรู้สึกร่ วมไปกับสิ นค้า

                 ้     ่
    และ OBO ยังขายอุปกรณ์ของผูรักษาประตูผานทางเว็บไซต์
การตลาดหลักและเป้ าหมายการขายของเว็บไซต์คือการโน้มน้าวผูเ้ ข้าชมด้วยคุณค่าของสิ นค้านั้นและชี้ทางใ
ห้ลูกค้ามายังร้านหรื อตัวแทนเพื่อให้เกิดการซื้ อ
                             ่        ั
เว็บไซต์ถือเป็ นกลไกสนับสนุนสาหรับแบรนด์และการขายอุปกรณ์ผานตัวแทน และบริ ษท
ยังมีการขายแบบแปลก ๆ ตามที่ต่างๆก็มี


    OBO ทาการการตลาดและเป้ าหมายการพัฒนาผ่านการสารวจออนไลน์
ความคิดเห็นของผูเ้ ล่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆและจากกลุ่มเป้ าหมาย นอกจากนี้ บริ ษท
                                        ั
ยังใช้เว็บไซต์สาหรับการวิจยและพัฒนากลุ่มเป้ าหมายผ่านทางออนไลน์ เช่น OBO อาจเสนอหัวข้อ
             ั
          ้
อย่างเช่น รองเท้าผูรักษาประตู ต้องการให้เป็ นอย่างไร ควรมีคุณสมบัติอย่างไร กาหนดราคาอย่างไร
กลุ่มเป้ าหมายที่ถูกเลือกมาเป็ นอย่างดีจากฐานข้อมูล จะได้รับคาถามเป็ นข้อความย่อๆตามวัตถุประสงค์
และตอบกลับมาช่วงปลายสัปดาห์พร้อมกับความคิดเห็นของพวกเขา


     ี่
ผลลัพธ์ ทได้
    เว็บไซต์ OBO ประสบความสาเร็ จมากที่สุดในการสร้างชุ มชนสัมพันธ์ ในปี 2000 กว่า 100,000
   ่              ้
คนเยียมชมเว็บไซต์ ส่ วนใหญ่เป็ นผูซ้ื ออุปกรณ์ OBO ครั้งแรก
  ้
ที่ตองลงทะเบียนออนไลน์การรับประกันของผลิตภัณฑ์ หลายคนกลายเป็ นผูเ้ ล่นของทีมก็มาจดทะเบียน
และนาไปสู่ มุมสนทนาพร้อมๆกับ
                                 ่
เข้าไปที่มุมโปรดบอกเกี่ยวกับสิ่ งที่ชอบมากที่สุดของตนและสมุดที่อยูออนไลน์
     ั                                   ้
เว็บไซต์ยงสร้างชุมชนสัมพันธ์ โดยส่ งเสริ มการเข้าถึงลูกค้า OBO แบบเป็ นมิตรกับผูรักษาประตูทุกคน
สิ่ งสาคัญที่สุดเกี่ยวกับ OBOคือพนักงานที่ทุ่มเทในการทางาน
      การขายสิ นค้าออนไลน์เป็ นแบบเรี ยบๆและเติบโตช้า
               ั
สอดคล้องกับการคาดหวังของบริ ษทที่เว็บไซต์ควรสนับสนุนไม่ใช่แข่งขันกับเครื อข่ายตัวแทนของ OBO
เช่น ราคาที่เว็บไซต์จะสู งกว่าในร้านค้าปลีก แต่ก็ยงคาดหวังการเติบโตของการขายออนไลน์ เพราะ OBO
                         ั
                     ้
ได้เปิ ดตัวเสื้ อผ้าที่ออกแบบพิเศษสาหรับผูรักษาประตูที่มีขายเฉพาะทางเว็บไซต์


      และยังได้การตอบรับที่ได้ผลสู งจากกลุ่มเป้ าหมายโดยไม่ตองเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
                                 ้
ส่ วนมุมสนทนาก็นาไปสู่ ท้ งการสร้างชุมชนสัมพันธ์เน้นการส่ งมอบสิ นค้าที่มีมูลค่าสู งที่เกือบจะไม่มีค่าใช้จ่
             ั
ายและการสนทนานาไปสู่ การสร้างชุมชนแลและกระแสการตอบรับอย่างต่อเนื่ องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
OBOในตลาด


      แหล่งที่มา : รวบรวมจากกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ นิวซี แลนด์ (ปี 2000) และจาก obo.co.nz
(ถึงกุมภาพันธ์ 2009)


สิ่ งทีเ่ ราได้ เรียนรู้
      การใช้งานเว็บของ OBO ตรงกับความคาดหวังมากมาย
              ั
ที่เจ้าของธุ รกิจออนไลน์มีกบเว็บไซต์ของตัวเอง
บริ ษทขนาดเล็กพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีใช้เว็บไซต์ของตนเข้าถึงตลาดเป้ าหมายในประเทศที่ห่างไกล
   ั
เช่นเดียวกับธุ รกิจออนไลน์จานวนมากที่ประสบความสาเร็ จ OBO
ใช้เว็บไซต์สนับสนุนเป้ าหมายทางธุ รกิจและตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มเป้ าหมาย
เว็บไซต์ดูเรี ยบง่ายและออกแบบได้ดี
                      ั
ซึ่ งได้ใช้สิ่งดึงดูดให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กบลูกค้าและทาให้ลูกค้ากลับมาอีก
                            ั
ด้วยเนื้ อหาที่ส่งเสริ มการขายและส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบลูกค้าที่ยงยืนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ OBO
                                  ั่
เป็ นหนึ่งในธุ รกิจขนาดเล็กนับหมื่นที่ประสบความสาเร็ จในการใช้เว็บแบบ E - commerce
           ้
วัตถุประสงค์ของบทนี้ ตองการอธิ บายถึงข้อกาหนดต่างๆในการสร้างและดูแล e - business
                          ั
ที่ประสบความสาเร็ จ หรื อการริ เริ่ ม EC นอกจากนี้ยงสอนวิธีการสร้างหน้าร้านเล็ก ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว


15.1 การเข้ าสู่ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) และเริ่มต้ นธุรกิจใหม่ แบบออนไลน์
                                             ้
     ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 1 และในบทอื่นๆ ว่า นี่เป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะเป็ นผูประกอบการ
ด้วยปั จจัยพื้นฐานที่สาคัญ ทั้งความพร้อมของฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ ราคาถูก
ซอฟแวร์ มีท้ งฟรี หรื อราคาไม่แพงและการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง สู่ การเปิ ดธุ รกิจใหม่
       ั
ขยายธุ รกิจหรื อปรับเปลี่ยนของเดิม Belew และ Elad (2009)
ได้จดทาคู่มือที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์
  ั
บทนี้จะอธิ บายขั้นตอนบางส่ วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทา e – business

การเข้ าสู่ E – Commerce

             ั
    ตอนนี้ คุณคงรู ้จกกับธุ รกิจ ECและศักยภาพของมันบ้างแล้ว
ซึ่งคุณอาจต้องการทราบวิธีการเริ่ มธุ รกิจ EC ด้วยตัวเอง ซึ่ งก็มีหลากหลายวิธี
ในบทนี้เราจะอธิ บายถึงวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์ ดังหัวข้อต่อไปนี้

                 ้           ั
◗เริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์ใหม่ ( ผูที่เพิ่งเริ่ มต้น ; ดูหวข้อ 15.2)
◗การเพิ่ม E - commerce เข้าไปในธุ รกิจเดิมที่มีอยู่ (เช่น ขายหน้าร้าน และขายออนไลน์ดวย ดูหวข้อ 15.3)
                                          ้   ั
◗การเปลี่ยนรู ปแบบเป็ น e - business (หัวข้อ 15.3)

◗การเปิ ดหน้าร้านบนเว็บ (หัวข้อ 15.9 )


ทุกๆการเริ่ มต้น e - commerce จะต้องสนับสนุนกิจกรรมและบริ การต่างๆ
          ้          ้
รวมทั้งมีแผนดึงดูดผูชมเข้าไปยังเว็บไซต์ดวย บทนี้จะนาเสนอกระบวนการต่างๆดังต่อไปนี้

◗การพัฒนาเว็บไซต์ (หัวข้อ15.4)
◗การใช้พ้ืนที่เว็บไซต์ การเลือกชื่อโดเมนและการจดทะเบียน (หัวข้อ 15.5)
◗การพัฒนา ปรับปรุ งและจัดการเนื้ อหาของเว็บไซต์ (หัวข้อ 15.6 )
◗การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการใช้งานสู งสุ ด (หัวข้อ 15.7)
◗การให้บริ การสนับสนุน (หัวข้อ15.8)

ตามที่ Hise (2009)กล่าว
การได้เป็ นเจ้าของธุ รกิจได้กลายเป็ นความใฝ่ ฝันของคนทั้งประเทศในอเมริ กาและสัดส่ วนของธุ รกิจอินเทอร์
เน็ตก็เพิ่มสู งขึ้น


การเริ่มต้ นธุรกิจใหม่ แบบออนไลน์
     ความสาเร็ จในตลาดออนไลน์ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่จะประกันได้
เพราะตลาดธุ กิจออนไลน์ก็มีอตราการล้มเหลวสู ง
              ั
     ั
ทาไมบริ ษทออนไลน์บางแห่ งประสบความสาเร็ จขณะที่คนอื่น ๆ ล้มเหลว และ
 ้
ผูประกอบการจาเป็ นต้องทราบอะไรบ้างที่จะเปิ ดตัวธุ รกิจออนไลน์ให้ได้กาไร
ธุ รกิจออนไลน์อาจจะเป็ นแบบออนไลน์อย่างเดียวหรื อเป็ นบริ ษททัวไปที่เพิมโครงการออนไลน์ต่างๆ เช่น
                              ั ่     ่
การจัดซื้ อ การขายแบบ ออนไลน์ เป็ นช่องทางการตลาดเพิ่มเติม

เริ่มต้ นก็คือเริ่มต้ น

     เมื่อพูดถึงการเริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์ เราเน้นที่การเริ่ มต้นขั้นพื้นฐาน
ซึ่ งต้องพิจารณาถึงปั จจัยต่างๆในแง่รูปธรรม มีหนังสื อ แม็กกาซี น
     ู
บทความที่พดถึงการเริ่ มธุ รกิจใหม่มากมาย อย่างเช่นแม็กกาซี น Entrepreneur ซึ่ง โคปแลนด์และลิก (2006)
ได้แนะนาและบอกถึงกระบวนการ 16 ขั้นตอนในการเริ่ มธุ รกิจที่เหนียวแน่น รวมทั้งสิ่ งที่ควรเลี่ยง
ลูกเล่นที่จาเป็ น เคล็ดลับเพื่อความสาเร็ จ และอีกมากมาย อินเตอร์ เนตได้สะท้อนถึงสิ่ งที่ Hise (2007)
เรี ยก"สัมพันธ์รักของคนอเมริ กาที่มีต่อความเป็ นผูประกอบการ” ในปี 2005 มีบริ ษทใหม่เพิ่มอีกขึ้นราว
                         ้              ั
30,000 แห่งจากจานวน 642,000 แห่งในปี 2004 แต่ก็ไม่ใช่ธุรกิจออนไลน์ท้ งหมด
                                   ั
และยังมีธุรกิจขนาดเล็กจานวน 544,800 แห่งปิ ดตัวลงในปี 2005 (Hise 2007)

                ั               ั ่
     ในปี 2008 - 2009 บริ ษทต่างๆล้มเหลวมากกว่าจานวนบริ ษทที่เพิงเปิ ดใหม่
                        ้
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจเป็ นสาเหตุหลัก กรณี ที่ลมเหลวหลังก่อตั้ง 2 ปี ดูได้จาก Craig (2006)
ส่ วนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก่อตั้งหลายแห่งยังคงอยู่ บางแห่งก็ได้รับการสนับสนุนจาก บริ ษท
                                              ั
ซอฟต์แวร์รายใหญ่

ตัวอย่าง : Microsoft Startup Center

     Microsoft Startup Center ให้คาแนะนาทีละขั้นตอนฟรี รวมทั้งเคล็ดลับต่างๆ
                               ้
และแหล่งข้อมูลสาหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจ รวมทั้งธุ รกิจออนไลน์ดวย
ข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมจัดตามหัวเรื่ องทัวไป 8 หัวข้อ คือ กฎเกณฑ์ต่างๆ การจัดตั้งออฟฟิ ศ ตราสิ นค้า
                    ่
การตลาด การขาย การเงิน รายละเอียดต่างๆ และที่ขาดไม่ได้คือ "พนักงาน."

                                        ั
    ศูนย์กลางสาหรับผูเ้ ริ่ มธุ รกิจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยัง กรมสรรพากร สิ ทธิบตรและเครื่ องหมายการค้า
                               ้
สหรัฐอเมริ กา Startup Nation และแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งศูนย์ขอมูลธนาคารธุ รกิจขนาดเล็กของอเมริ กา
                               ้
ที่ให้เคล็ดลับขั้นตอนอย่างดี จากแหล่งเฟอร์ นิเจอร์ ไปถึงวิธีกาวกระโดดทางการตลาดด้วยเว็บไซต์ฟรี จาก
                      ้
Office Live จึงทาให้ศูนย์ของMicrosoft นี้คุมค่าต่อการเข้าชม

    เจ้าของธุ รกิจใหม่ควรขอคาแนะนาจากที่ปรึ กษาด้านภาษี บัญชีมืออาชีพ และหรื อทนายความ
                                    ้
เพื่อตรวจสอบข้อกาหนดทางกฎหมายก่อนการเริ่ มต้นและดาเนินธุ รกิจ สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมได้ที่
microsoft.com/smallbusiness/startup-toolkit

    กิจการที่กาลังรุ่ งมักเป็ นธุ รกิจออนไลน์หรื อใช้เว็บสนับสนุ นการให้บริ การ เช่น Sloan (2006)
อธิบายถึงวิธีการที่ผประกอบการบางแห่งใช้เว็บสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่เพื่อนาไปสู่ การการขายและจัดส่ ง
          ู้
สิ นค้าที่เขาวางแผนไว้

                                              ั
    หนึ่งในขั้นตอนสาคัญในการเปิ ดตัวธุ รกิจใด ๆ คือ การหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีอายุขยยาว
ซึ่ งต้องใช้เวลานานกับการหาแนวคิด แล้วทาต้นแบบและทดสอบตลาด
นอกจากนี้การหารู ปแบบธุ รกิจที่ใช่ก็เป็ นสิ่ งสาคัญมาก (ดูบทที่ 1 และคู่มือออนไลน์)

    Umesh et al. (2005) ให้แนวทางที่น่าสนใจเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มเหลวของธุ รกิจดอทคอม
โดยเฉพาะอย่างยิงที่ (1) อัตราการเติบโตของตลาดที่ต้ งใจไว้ (2) ระยะเวลาของการเข้าสู่ ตลาด (3)
        ่                  ั
                     ่
ความคล่องตัวของรายได้ และ (4) วงจรตลาดอยูในช่วงใด Maier (2005) แนะนาว่า
การเริ่ มต้นขนาดเล็กโดยผูก่อตั้ง2 คน คือตัวเลือกที่ดีที่สุด หรื อมากสุ ด 4 คนก็ได้ สามารถทางานได้ สาหรับ
             ้
14 คาแนะนาในการเริ่ มต้นธุ รกิจให้ดูที่ myownbusiness.org / course_list.html

             ่
การเปิ ดบริษัทใหม่ หรือเพิมโครงการออนไลน์

                ่
    ธุ รกิจใหม่ส่วนใหญ่ไม่วาจะเป็ นร้านธรรมดา ร้านออนไลน์
         ั          ้
หรื อร้านที่มีท้ งหน้าร้านและออนไลน์ดวย จะเริ่ มต้นในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งมีกระบวนการ 3 ขั้นตอนดังนี้

1 ระบุความต้ องการของผู้บริ โภคหรือธุรกิจในตลาด ธุ รกิจจานวนมากเริ่ มต้นด้วยความคิดที่ดี
                        ั
จากบทความนิตยสาร การสังเกตส่ วนบุคคล ปั ญหาที่ยงแก้ไม่ได้ เรื่ องน่าราคาญเล็ก ๆน้อยๆ
      ้
หรื อแม้แต่ขอเสนอแนะของเพื่อน อาจทาให้เกิดความคิด
                                          ั
โดยเจ้าของธุ รกิจในอนาคตจะต้องมองเห็นช่องว่างระหว่างสิ่ งที่คนต้องการและสิ่ งที่มีจดหาให้ได้ ตัวอย่าง
        ่           ั         ิ
ดูกรณี 15.1 อยูในหมวดนวัตกรรม ซึ่ งมีตวอย่างมากมาย ดูที่วลเลียมส์ (2006)

2 วิเคราะห์ โอกาส บางครั้งจาเป็ นต้องมีการวิเคราะห์ตลาดอย่างท่องแท้ โอกาสอาจเป็ นแค่ภาพลวงตา
บางทีผที่มีกาลังซื้ อก็มีแค่จานวนน้อย หรื อ ค่าใช้จ่ายของการผลิต
   ู้
การตลาดและการกระจายสิ นค้าหรื อบริ การอาจมีเยอะมาก โมเดลการคืนทุนอาจไม่เป็ นอย่างที่หวัง
และอาจมีผลิตภัณฑ์ทดแทนที่สร้างความพอใจให้มากกว่าและอื่น ๆ เช่น
                       ่      ้     ่
ร้านขายของชาออนไลน์ที่ดูเหมือนมีโอกาสที่ยอดเยียม กับทั้งผูที่มีงานยุง
ไม่ชอบการเดินตามร้านขายของชาบ่อยๆ
                        ั
หลายคนได้พยายามที่จะเปิ ดร้านขายของชาออนไลน์ท้ งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (เช่น Netgrocer, Peapod,
HomeGrocer, Webvan)
แต่ส่วนใหญ่จะล้มเหลวเพราะพวกเขาตัดสิ นปั ญหาการลาเลียงสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับคลังสิ นค้าและการจัดส่ ง
ผิดไป จีงเป็ นเหตุผลสาคัญจะต้องจัดทาแผนธุ รกิจ ซึ่ งหนึ่งในวัตถุประสงค์ของแผนธุ รกิจ คือ
การกาหนดความเป็ นไปได้และความยืนยาวของโอกาสทางธุ รกิจในตลาด


                                     ่
3 ตรวจสอบความสามารถของเจ้ าของธุรกิจในการสนองความต้ องการของลูกค้ า สมมติวา
มีโอกาสทางธุ รกิจอยู่ แล้วเจ้าของธุ รกิจในอนาคตจะสามารถแปลงโอกาสเป็ นความสาเร็ จหรื อไม่
คุณสมบัติบางอย่างก็มีส่วนสาคัญ อาทิ การรู ้จกธุ รกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆเป็ นอย่างดี ความชอบที่จะทา
                      ั
การสนับสนุนจากเพื่อนและครอบครัว ทักษะในการเลือกพนักงาน การจัดการ การเจรจาต่อรอง
                                  ้
การตลาดและการจัดการทางการเงิน ล้วนเป็ นสิ่ งสาคัญ พอๆกับทัศนคติของผูประกอบการ เช่น นวัตกรรม
              ้
การกล้าเสี่ ยงและการเป็ นผูรุก หลายๆความคิดที่ดี
                  ้
และความคิดริ เริ่ มที่เป็ นจริ งได้ลมเหลวในขั้นตอนการดาเนินการ
                          ั
เพราะเจ้าของขาดทักษะทางธุ รกิจที่เพียงพอที่จะทาให้มนเป็ นจริ งได้

ตัวอย่างเช่น Boo.com (ค้าปลีกเสื้ อผ้าล้ าสมัยของนักออกแบบ ) ดูเหมือนว่ามีแนวคิดที่ดี
และมีซอฟต์แวร์ ที่เหนื อกว่า แต่ก็ลมเหลวเนื่ องจากไม่สามารถบริ หารจัดการธุ รกิจและโครงการที่จาเป็ นให้
                  ้
Boo.com ออนไลน์ก่อนที่สูญเงินทุนเริ่ มต้น 120,000,000 ดอลล่าร์ (Cukier 2000)
                ั ั ่ ั
กระบวนการพัฒนาโครงการ EC ในบริ ษทที่ยงอยูได้น้ นจะคล้ายกัน ยกเว้นขั้นตอนที่ 3 ที่เปลี่ยนเป็ น
"ตรวจสอบความสามารถขององค์กรในการตอบสนองความต้องการ"

กรณีที่ 15.1
การประยุกต์ ใช้ EC
นวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ ของ AMAZON.COM

     การที่คนๆหนึ่งเกิดไอเดียที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสม นับว่าเป็ นโชคชะตา เช่นเดียวกับ Jeff Bezos
ผูก่อตั้ง Amazon.com ที่ต่างเกิดมาเพื่อกันและกัน
 ้

     Bezos เกิดเดือนมกราคม 1964 ใน Albuquerque เมือง New Mexico เขาเป็ นเด็กฉลาด
          ั   ้             ั
มีไหวพริ บและมีทกษะผูประกอบการได้อย่างเห็นได้ชด ตอนอายุ 12 ปี Bezos
                       ้
ได้ทาแท่งกระจกมอเตอร์ หลายสี เองแทนที่ตองหาเงิน 20 ดอลล่าร์ ไปซื้ อ
                            ้
ต่อมาเมื่อเขาจบการศึกษาไฮสคูลที่ฟลอริ ดา เขาได้เป็ นผูกล่าวสุ นทรพจน์ในวันรับประกาศนียบัตร
และเมื่อเป็ นนักธุ รกิจหนุ่ม เขาได้สร้างค่ายฤดูร้อนสาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโฆษณาว่า
"เน้นแนวคิดใหม่ในพื้นที่เก่า"ซึ่งบอกได้ถึงความสาเร็ จต่างๆในอนาคตของเขา

    Bezos จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Princeton
สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และงานแรกของเขาในการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ สร้างเครื อข่าย EDI
                                         ั
สาหรับการทาธุรกรรมชาระทุนข้ามเขต ต่อมาเขาได้เป็ นรองประธานอาวุโสของบริ ษทเงินทุน DE Shaw
รับผิดชอบในการสารวจโอกาสทางธุ รกิจใหม่ทางอินเตอร์ เน็ต เป็ นจุดที่ สติปัญญา
            ้          ้
ความสามารถในการเป็ นผูประกอบการ ความรู้ดานคอมพิวเตอร์และประสบการณ์ E - commerce
ทั้งหมดได้มาผนวกกันเป็ นความคิดที่หลักแหลม คือ สิ่ งที่เข้าท่าที่สุดในการขายทางอินเทอร์เน็ต คือ หนังสื อ
หลายปี ต่อมาเขาก็ขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆเพิมอีกหลายสิ บอย่าง
                   ่

                                       ู้ ั
     เหตุเป็ นที่หนังสื อ เพราะหนังสื อนับพันเล่มในร้านหนังสื อนั้นมีผจดจาหน่ายใหญ่ๆเพียง 2 ราย
                          ่
พร้อมกับรายการหนังสื ออีกยาวเหยียดออนไลน์อยูในฐานข้อมูล
แทนที่จะให้ลูกค้าเลือกหาตามร้านหนังสื อในบรรยากาศแบบร้านกาแฟตามท้องถิ่น Bezos จึงนาเสนอ
“ร้านหนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ที่ให้บริ การลูกค้าเป็ นเยี่ยมที่ร้านหนังสื อธรรมดาทาไม่ได้
มีท้ งการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสื อ สัมภาษณ์ผเู ้ ขียน แนะนาหนังสื อเป็ นการส่ วนตัว และอีกมากมาย
   ั
     จุดเริ่ มของตานานนี้เกิดเมื่อ Bezos ยอมทิ้งเงินเดือนถึง 6 หลักในวอลสตรี ท และเขียนแผนธุ รกิจ
Amazon.com ระหว่างการย้ายจากซี แอตเติ้ลข้ามไปยังวอชิงตัน เว็บไซต์ Amazon.com
ถูกสร้างขึ้นในโรงรถแคบๆ เมื่อ Amazon.com เปิ ดตัวในเดือนกรกฎาคมปี 1995
จะมีเสี ยงดังทุกครั้งที่มีบนทึกการขายจากเซิร์ฟเวอร์ ไม่กี่สัปดาห์เสี ยงดังไม่หยุดจนต้องปิ ดเสี ยง
              ั
มาถึงวันนี้Amazon.com ขายสิ นค้านับแสนรายการให้ลูกค้าราว 3 ล้านคน

                                        ั
     ในปลายปี 1990 และต้นๆยุค 2000 Amazon.com ลงทุน 2 พันล้านดอลล่าร์ กบคลังสิ นค้า
(ดูกรณี การเปิ ด บทที่ 12) และโอกาสในการขยายตัวอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Bezos เกี่ยวกับ
Amazon.com ว่าเป็ น"มากกว่าหนังสื อและเพลง"

    หลังจากที่ลงทุนอย่างหนักหลายปี Amazon.com
                                  ั
ประกาศกาไรเล็กน้อยครั้งแรกในไตรมาสที่สี่ของปี 2001 โดยปี 2005 บริ ษท ฯ ได้ผลกาไรมากขึ้น ในปี
2009 Amazon.com เป็ นหนึ่งในไม่กี่ บริ ษท ที่รายงานยอดขายและผลกาไรเพิ่มขึ้น
                    ั

     ในช่วงทศวรรษแรกของการดาเนินงาน Amazon.com เปลี่ยนรู ปแบบธุ รกิจหลายต่อหลายครั้ง
                   ั    ั      ้     ั
เพิ่มความคิดใหม่ๆเข้าไป นอกจากนี้ยงได้บริ ษทอื่นๆหรื อหุ นของบริ ษทในหลายประเทศ (เช่น joyo.com
ร้าน E - tailing หนังสื อ เพลงและวิดีโอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน) ส่ วน Amazon Services, Inc.
นั้นเป็ นบริ ษท ย่อยของ Amazon.com มีโครงการกับผูร่วมทุนอีกมากมาย (เช่น American Express)
       ั                    ้
และมีโรงหนัง Amazon บริ การชมภาพยนตร์จากเว็บไซต์เช่นเดียวกับนวัตกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในปี 2008
Amazon.com ขยายตัวด้วยการให้ดาวน์โหลดหนังสื อ (ดูในบทที่ 7) เพลงและภาพยนตร์

     Bezos คือนักนวัตกรรมอย่างแท้จริ ง ความคิดริ เริ่ มที่สุดของเขาคือ วิสัยทัศน์เกี่ยวกับ Blue Origin
เป็ น ศูนย์กลางแห่งอนาคตเพื่อยานอวกาศสารอง ไม่กี่ปีที่ เขาได้จดทริ ปท่องอวกาศ การลงทุน Blue
                                 ั
                       ั่
Originของเขา กาลังพัฒนายานพาหนะที่จะใช้นง 10 นาทีไปยังเหนือพื้นโลก เกือบ 60 ไมล์ (96 กิโลเมตร)
เแล้วกลับมา (ดู Quitter 2008) บางที อาจต้องใช้เวลาก่อนที่ลูกค้าจะสามารถซื้ อตัวสารวจอวกาศจาก
                                         ๋
Amazon.com
ทั้งหมดนี้เกิดจากนักธุ รกิจผูชาญฉลาดที่ประสบการณ์ชีวิตได้ให้ความคิดที่ยอดเยียมนี้ที่นาไปสู่
               ้                           ่
           ั
ตานานการก่อตั้งบริ ษท E - tailing

ที่มา : เรี ยบเรี ยงจาก Business Wire (2004) Klotz (2005) และ Quitter (2008)
คาถาม
                      ้
1 อะไรคือโอกาสและความต้องการในตลาดผูบริ โภคที่เป็ นแรงบันดาลใจให้ Bezos ในการสร้าง
Amazon.com
2 อะไรคือปั จจัยทั้งในระดับส่ วนบุคคลและธุ รกิจ ที่นา Bezos ไปสู่ ความคิดที่ยอดเยียมของเขา
                                         ่
3 เข้าไปที่ Amazon.com และพบนวัตกรรมล่าสุ ดของพวกเขา

เคล็ดลับความสาเร็จ
Winnick (2006) บอกถึง 5 เคล็ดลับ เพื่อช่วยให้คุณสร้างสิ่ งที่ยงใหญ่ต่อไป
                               ิ่

              ั ่                           ิ่
1 ทาการบ้ านของคุณ วิจยดูวา มีอะไรเกิดขึ้นจริ งๆในโลก นวัตกรรมจะสร้างสิ่ งที่ดียงขึ้น
                      ่
ซึ่งต้องมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าสิ่ งมีที่อยูแล้วในตลาด เช่น การเข้าร่ วม ExpoMart
ซึ่งเป็ นการแสดงงานสิ นค้านวัตกรรมใหม่ประจาปี (INPEX) (ดู Williams2006)
2 จุดมุ่งหมายเพือความตื่นเต้ น ทาให้ลูกค้าของคุณพูดว่า"ว้าว"หรื อ"ในที่สุด" เช่น ความคิดริ เริ่ มของ Bezos
          ่
             ่
ที่นาลูกค้าเข้าในพื้นที่วาง
3. ปรับ สร้ าง ยาและทาซ้า ทดสอบ ปรับปรุ งความคิดกับต้นแบบหลายๆครั้ง
         ้
ซึ่งนักออกแบบและนักพัฒนาทาให้คุณได้
4 ทาให้ เป็ นจริง สร้างต้นแบบเป็ นรู ปร่ าง เพื่อขอความคิดเห็นจากเพื่อน ซัพพลายเออร์ และลูกค้า (ดู Copel
และลิก 2006)
                                   ้         ั
5. เลียงการสร้ างหุ่นยนต์ ต้องระวังการสร้างสิ นค้าหรื อบริ การที่มีขอบกพร่ องจนเห็นได้ชด แม้
   ่
จะดูเหมือนว่าออกแบบยอดเยียม แม้สินค้าหรื อบริ การดึงดูดความสนใจได้ดี แต่ก็ตองใช้งานได้ดีดวย
                ่                         ้        ้
                 ิ
สาหรับข้อแนะนาเพิ่มเติม ดูที่วลเลียมส์ (2006)

     นอกเหนือจากเรื่ องทัวไปเกี่ยวกับการเริ่ มต้นธุ รกิจที่มงคัง
               ่                 ั่ ่
เจ้าของธุ รกิจออนไลน์จะต้องพิจารณาข้อกาหนดบางอย่างที่สะท้อนถึงธรรมชาติของธุ รกิจออนไลน์ สิ่ ง
แรกสุ ดคือ จะต้องเข้าใจวัฒนธรรมอินเทอร์ เน็ต กิจกรรมทั้งที่เป็ มสแปม การใช้กราฟิ กอย่างกว้างขวาง
การบังคับลงทะเบียนของผูเ้ ข้าชม และ pop - up ที่ข้ ึนมาเอง ต่างต้องทบทวน
เพื่อเป็ นบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ของพฤติกรรมบนอินเทอร์เน็ต

    ข้อกานดที่ 2 ที่เจ้าของธุ รกิจออนไลน์จะต้องพิจารณาคือ
                         ่
ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่เหมาะสม แม้วา จะมีอะไรก็ตามขายบนอินเทอร์เน็ต
                          ่ ั
แต่ระดับของความสาเร็ จทางยอดขายนั้น อาจขึ้นอยูกบชนิ ดของสิ่ งของหรื อบริ การที่นาเสนอ เช่น
ผลิตภัณฑ์ดิจิทล จาพวกข้อมูล ดนตรี ซอฟแวร์ ที่ขายได้ดีและจัดส่ งได้ง่าย เช่นเดียวกับบริ การ อย่าง
        ั
      ้                          ็
การซื้ อหุ น ขายตัวเดินทาง และสิ นค้าโภคภัณฑ์ เช่นหนังสื อซี ดีกประสบความสาเร็ จดีทีเดียว
         ๋

                  ้
    ในทางตรงข้าม สิ นค้าที่ตองลอง อาทิ เสื้ อผ้าราคาแพงก็ไม่ได้ขายดีทางออนไลน์
โอกาสที่ดีที่สุดอันหนึ่งที่ อินเทอร์เน็ตมี คือ ตลาดเฉพาะกลุ่ม (ดูกรณี JetPens ในบทที่ 1) สิ นค้าที่
แปลกและหายากเช่น ขวดโค้กโบราณ (antiquebottles.com) อุปกรณ์สาหรับคนที่ถนัดซ้าย (anythingleft
                                             ั
handed.co.uk) อาหารสวีเดนรสเลิศ (wikstromsgourmet.com) ของเล่นสาหรับแมวและสุ นข (cattoys. com
และ dogtoys.com) และของขวัญจากเบลีซ (belizenet.com) ที่อาจขายยากตามร้านค้าธรรมดา แต่นนคือ      ั่
              ั
โอกาสที่อินเทอร์เน็ตให้กบเจ้าของเว็บไซต์เหล่านี้ได้สร้างความคิดทางธุ รกิจและประสบความสาเร็ จได้

การเลียนแบบ
      ้
     ผูประกอบการทัวโลกพยายามที่จะทาเลียนแบบที่สุด เว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็ จมาก อาทิ eBay
              ่
(อีเบย์) Amazon.com (อเมซอน) MySpace (มาย สเปซ) และ YouTube(ยูทูบ) เช่น Amazon.gr
เรี ยกตัวเองว่า"ร้านหนังสื อที่ใหญ่ที่สุดของกรี ซ" และมีอีกมากที่เหมือนกับ Amazon.com
เว็บไซต์เหล่านี้ จะมีอายุไม่นาน CarSpace.com โดย Edmunds
เป็ นเว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาให้บริ การสาหรับคนที่ชอบรถยนต์ มีเนื้อหาทั้งหมดที่คุณคาดหวังในเว็บไซต์เช่น
MySpace แต่มุ่งเน้นทาให้รถเหมือนเป็ นเพื่อนและก็ยงคงเป็ นเว็บไซต์ยอดนิยม
                           ั


การวางแผนธุรกิจออนไลน์
การวางแผนธุ รกิจออนไลน์จะคล้ายกับการวางแผนสาหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจใด
ๆโดยเน้นที่แผนธุ รกิจเป็ นหลัก (ดู Rutgers 2009)

แผนธุรกิจ
    ทุกธุ รกิจออนไลน์ใหม่จาเป็ นต้องมีแผนธุ รกิจแบบคร่ าวๆ ตามที่กล่าวในบทที่ 13
แผนธุ รกิจเป็ นเอกสารที่เขียนระบุถึงเป้ าหมายของบริ ษทั
และขอบเขตวิธีการที่บริ ษทมุ่งจะบรรลุเป้ าหมายเหล่านี้ รวมทั้งองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ (เช่น พันธกิจ
              ั
                          ้
รู ปแบบธุ รกิจ การวางคุณค่าและกาหนดตาแหน่งที่ตองการ) และองค์ประกอบในการดาเนินงาน (เช่น
แผนการดาเนินงาน งบการเงิน) ของการทาธุ รกิจใหม่
                    ้
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่หรื อผูที่กาลังแสวงหาเงินทุนจากภายนอกจะต้องมีแผนธุ รกิจอย่างเป็ นทางก
าร
             ู้
     เหตุผลหลักที่ผประกอบการเขียนแผนธุ รกิจ ก็เพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินทุนจากธนาคาร นักลงทุนใจบุญ
                           ่    ้
นายทุนหรื อตลาดการเงิน ทานองเดียวกัน ธุ รกิจที่มีอยูแล้วก็ตองเขียนแผนธุ รกิจเป็ นกรณี ในการทาโครงการ
                            ้
EC ใหม่ๆ แผนธุ รกิจยังเป็ นเครื่ องมือในการคัดเลือกผูบริ หารระดับสู ง
และเพื่อโน้มน้าวให้คู่คาทางธุ รกิจร่ วมทาธุ รกิจด้วย แผนธุ รกิจช่วยให้มนใจในธุ รกิจ
            ้                        ั่
         ู้
โดยส่ งเสริ มให้ผประกอบการกาหนดเป้ าหมาย พิจารณาถึงปั ญหากาหนดมาตรการเพื่อความสาเร็ จ
และทาให้ธุรกิจดาเนิ นต่อไปจากที่เริ่ มต้น
และยังกากับให้ผประกอบการเห็นตามความเป็ นจริ งเกี่ยวกับแนวโน้มของธุ รกิจ
          ู้
บางครั้งผลความสาเร็ จที่สุดของแผนธุ รกิจ คือการตัดสิ นใจที่จะไม่ดาเนิ นการต่อ
                     ั
สาหรับแผนธุ รกิจสาหรับการเริ่ มต้นบริ ษท ดู hjventures.com

      สาหรับตัวอย่างของซอฟต์แวร์ แผนธุ รกิจ ดูได้ที่ planware.org ที่ planmagic.com และ ABS -
usa.com พาโลอัลโตซอฟท์แวร์ (paloalto.com) มีโปรแกรมแผนธุ รกิจ Pro 2007 รวมทั้งกว่า 500
แผนตัวอย่าง ที่อื่นก็มีในศูนย์ธุรกิจขนาดเล็กไมโครซอฟที่ microsoft.com / SmallBusiness / hub.mspx
สาหรับข้อมูลเพิมเติมเกี่ยวกับการเริ่ มต้นแผนธุ รกิจของบริ ษท ขนาดเล็กให้ดูที่ smallbusiness.yahoo.com
         ่                      ั
คู่มือออนไลน์ของหัวข้อนี้บนเว็บยังมีขอมูลเชิงลึกอีกมากและคาอธิบายรายละเอียดของวิธีการเตรี ยมแผนธุร
                     ้
กิจ ดูที่ en.wikipedia.org / wiki / Business_plan และช่วงที่ 2 ที่ myownbusiness.org / course_list.html

กรณีศึกษาทางธุรกิจ
                ้
     สาหรับธุ รกิจทัวไปที่ตองการจะออนไลน์ ( เพิ่มโครงการ EC หรื อแปลงธุ รกิจเป็ น e - business)
            ่
จาเป็ นต้องทากรณี ศึกษาเพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนขององค์กรกับโครงการต่างๆโดยเฉพาะ(ดู
การอภิปรายในบทที่ 13.) กรณี ธุรกิจสาหรับโครงการ EC ขนาดใหญ่ จะคล้ายกับแผนธุ รกิจ
คู่มือออนไลน์จะรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนกรณี ศึกษาทางธุ รกิจ
ความเหมือนและแตกต่างในการเขียนกรณี ศึกษาทางธุ รกิจและแผนธุ รกิจ
สาหรับโครงการขนาดเล็กหรื อขนาดกลาง กรณี ศึกษาทาได้ง่ายกว่า แฟ้ มออนไลน์ W15.1
แสดงรู ปแบบกรณี ธุรกิจระดับสู งที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับการใช้งานออนไลน์ใหม่ เช่น การจัดซื้ อจัดจ้าง
การเรี ยนรู้แบบออนไลน์ เอ็กซ์ทราเน็ต หรื อการมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายสังคม

เงินทุนธุรกิจออนไลน์ ใหม่
                          ้
      การเปิ ดตัวธุ รกิจออนไลน์อาจมีราคาแพง ผูประกอบการที่กล้ามักจะใช้เงินทุนส่ วนตัวจากการออม
เครดิตส่ วนตัว หรื อการจานองบ้านที่สอง แต่แหล่งทุนส่ วนตัวนี้ ดูจะไม่เพียงพอ ตามที่ Maier (2005)
    ้                        ้
กล่าวผูประกอบการควรจะมีทุนนี้นานที่เป็ นไปได้ แต่ไม่ตองรอนานเกินไปจนเป็ นการเสี่ ยงในวงกว้าง
     ั                           ้
ถ้าบริ ษทร่ วมทุนใหม่มีความเสี่ ยงกับการชาระหนี้เดิมๆ เช่น เงินกูธนาคาร ก็อาจเป็ นเรื่ องยาก
สาหรับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ของเงินทุนธุ รกิจที่เริ่ มต้น ดู Pearlson Sounder (2006) และ Rutgers (2009)
สาหรับการแนะนาสู่ แหล่งข้อมูลของเงินทุน e - business ดู businesspartners.com
   ่
การเพิมการลงทุน : พันธมิตรขนาดใหญ่
     เป็ นส่ วนหนึ่งของการลงทุน Venture Capital หรื อหลังจากหมดเงินจาก Venture Capital
ส่ วนหนึ่งหรื อมากกว่า บริ ษทขนาดใหญ่ที่อาจจะเข้าสู่ ข้ นตอนกระบวนการ ตัวอย่าง เช่น Yahoo, IBM,
              ั              ั
                                        ั
Microsoft, Motorola, Google, Time Warner News Corp, และ Oracle เป็ นหนึ่งในบริ ษทที่เริ่ มต้นทา E-
commerce ใ ในที่สุดพวกเขาอาจจะได้รับการเริ่ มต้นที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จ
                                      ้
การลงทุนดังกล่าวจะถูกใช้ในการแข่งขันทางธุ รกิจบ่อย ๆ ตัวอย่างเช่น เราเป็ นผูลงทุนรายใหญ่ใน Google
และใน Baidu ในประเทศจีน สถาบันข่าวได้เริ่ มขึ้น MySpace; และ Google
ได้ลงทุนในหลายสิ บบริ ษทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณารวมถึงการซื้ อของ Youtube ในปี 2006.
            ั
ไมโครซอฟท์ซ้ื อส่ วนหนึ่งใน Facebook ในปี 2008 และ eBay เป็ นเจ้าของร้อยละ 25 ของ Craigslist Google
    ั               ้   ั
และบริ ษท EC อื่นๆ ก็ได้พยายามซื้ อหุ นบริ ษท แม้กระทังก่อนที่พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนจาก Venture
                           ่
Capital


การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อประชาชน

          ั        ั
     เมื่อบริ ษทที่เป็ นที่รู้จกกันดีและประสบความสาเร็ จก็จะไปเพื่อการแลกเปลี่ยนหุ ้นเพื่อระดมเงินผ่าน
ทางให้ประชาชนครั้งแรก (IPO)
ในการนาเสนอดังกล่าวนักลงทุนจะจ่ายเงินจานวนมากของเงินบาทต่อหุ นเกินกว่าที่จ่ายโดยแหล่งเงินทุนใน
                               ้
                                                ั
การเริ่ มต้นและการลงทุนรองลงมาจากครั้งแรก. บางครั้ง 5 หรื อมากกว่า 10 ครั้งต่อหุ ้น ตัวอย่างที่ชดเจนคือ
การเปิ ดตัวของอาลีบาบา (บทที่ 5);
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนของบริ ษทมีมูลค่าในพันล้านดอลลาร์ ในการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพ
                   ั
ย์ในฮ่องกงเดือนตุลาคม ปี 2007


ส่ วนของคาถามที่ 15.1 >> การตรวจสอบคาถาม
     1.) รายการขั้นตอนที่สาคัญในกระบวนการของการสร้างธุ รกิจออนไลน์
     2.) อธิ บายถึงกระบวนการในการก่อตัวของธุ รกิจออนไลน์โดยทัวไป
                                 ่
           ้
     3.) สิ่ งที่ตองการพิเศษสาหรับธุ รกิจออนไลน์จะต้องพิจารณาในการสร้างหรื อไม่? ในการวางแผน e
- business?
     4.) Business case คืออะไรและมันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จทางธุ รกิจได้อย่างไร
                                 ้
     5.) อธิ บายเงินทุนเริ่ มต้น, รอง และตัวเลือกการเสนอขายหุ นสาหรับเริ่ มต้น
     6.) Angel invetor คืออะไร?
         ั
     7.) บริ ษทVC สนับสนุนการเริ่ มขึ้นได้อย่างไร
      ่
15.2 การเพิมความคิดริเริ่มอีคอมเมิร์ซหรือการแปลงไปยัง E - Business
     การสร้าง e - business เริ่ มต้นขึ้นอย่างแน่นอนเป็ นที่น่าตื่นเต้น แต่ก็ยงมีความเสี่ ยงมาก
                                         ั
เช่นเดียวกับธุ รกิจอื่น ๆ อัตราความล้มเหลวจะสู งมาก
แต่ในโลกไซเบอร์ มีความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนบวกกับการขาดประสบการณ์อาจส่ งผลให้ในอัตราที่สูง
ขึ้นของความล้มเหลว แต่ธุรกิจนับพันออนไลน์ใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1995 ส่ วนใหญ่เป็ นขนาดเล็ก
onces (ดูบทที่ 13) กลยุทธ์มากขึ้นเหมือนกันคือการเพิมหนึ่งหรื อหลายความคิดริ เริ่ ม EC
                          ่        ่        ่
ความคิดริเริ่มทีจะเปลี่ยนธุรกิจทีมีอยู่ไปเป็ น EC

     เกือบทุกองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีการเพิ่มหรื อวางแผนที่จะเพิ่มความคิดริ เริ่ ม EC
สาหรับธุ รกิจที่มีอยู่ ข้อมูลเพิ่มเติมที่พบบ่อยที่สุดคือ
     >> หน้ าร้ าน การเพิมช่องทางการขายออนไลน์เป็ นปกติในทั้งสอง B2C (เช่น godiva.com,
               ่
walmart.com) และ B2B (เช่น ibm.com) จาเป็ น
ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างต่าเพราะราคาไม่แพงร้านค้าจะสามารถสร้างได้อย่าง
รวดเร็ วเป็ นธรรมและความเสี ยหายในกรณี ของความล้มเหลวอาจจะไม่มีขนาดใหญ่เกิน ไป
เนื่องจากการลงทุนมีขนาดไม่ใหญ่ก็อาจไม่จาเป็ นที่จะต้องขยายเวลาและเงินในการพัฒนากรณี ธุรกิจอย่างเป็
                ั                          ั
นทางการ นี้เป็ นกลยุทธ์ในทางปฏิบติสาหรับ SME สาหรับ หน้าร้านขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ น บริ ษท
ที่จะต้องทาตามขั้นตอนที่แนะนาในมาตรา 15.1
โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดทากรณี ศึกษาทางธุ รกิจที่ในการสั่งซื้ อเพื่อความปลอดภัยของเงินทุนภายในและแน
        ่
วคิดการบริ หารสู งสุ ด สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาหน้าร้านให้ดูที่ " คู่มือเริ่ มต้น " ที่
smallbusiness.yahoo.com
เป็ นปั ญหาสาคัญในการพัฒนาหน้าร้านคือการตัดสิ นใจสิ่ งที่สนับสนุนการบริ การที่จะนาเสนอและวิธีการเพื่
อให้พวกเขา ทราบว่าบาง
   ั    ั             ั
บริ ษทที่รู้จกกันดีอาจจะสร้างเป็ นบริ ษทย่อยที่พิเศษสาหรับกิจกรรมออนไลน์โดยใช้เงินทุนภายนอก
    ั                ้
กลยุทธ์ดงกล่าวมักจะส่ งผลในการเสนอขายหุ น


    >> ท่ าการลงทุน ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 6 มีหลายประเภทของท่าการลงทุนขององค์กร
   ั
บริ ษทเกือบทั้งหมดในวันนี้มีหนึ่งท่าการลงทุนหรื อหลายที่พวกเขาใช้สาหรับความร่ วมมือภายนอกและภาย
              ั
ในและการสื่ อสารหน้าร้านให้กบพนักงานหรื อลูกค้าภายนอกจะร่ วมการลงทุน. การเพิ่มท่าการลงทุน
(หรื อหลาย ๆ ท่าการลงทุน ) อาจจะเป็ นความจาเป็ นและมันอาจจะไม่ได้นาหน้าด้วย case
ธุ รกิจอย่างเป็ นทางการ
ประเด็นของเนื้อหาและการออกแบบเช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยมีความสาคัญสู งสุ ด
      ้้                       ้
เนื่องจากผูคาจานวนมากเสนอบริ การสร้างท่าการลงทุน การเลือกผูขายอาจเป็ นปัญหาสาคัญ
(ดูบทที่ออนไลน์ 18)


                              ั
>> E - procurement ความคิดริ เริ่ ม EC เป็ นที่นิยมกับบริ ษทขนาดใหญ รายละเอียดอธิ บายไว้ในบทที่ 5. E -
procurement ต้องจัดทาแผนธุ รกิจบ่อย ๆและบูรณาการกว้างขวาง (ทั้ งภายในและภายนอก)
                ่
ดังนั้นสถาปั ตยกรรม EC จะต้องอยูในสถานที่
>> ประมูลและการประมูลแบบย้ อนกลับ
   ั
บริ ษทขนาดใหญ่จาเป็ นต้องพิจารณาการสร้างเว็บไซต์การประมูลของตัวเองหรื อการประมูลแบบย้อนกลับ (
            ่
for e-procurement ) แม้วาการประมูลไปข้างหน้าสามารถเพิ่มหน้าร้านในราคาที่เหมาะสมที่มีการประมูล
แบบย้อนกลับจะต้องบูรณาการมากยิงขึ้นด้วย partnets ธุ รกิจและการลงทุนขนาดใหญ่และ case ธุ รกิจ
               ่
             ั
>> m - commerce หลายบริ ษท
จะเริ่ มดาเนินการเกี่ยวกับการใช้งานไร้สายภายในองค์กรและในการขายและการโฆษณาผ่านทางเทคโนโลยี
m - commerce
>> องค์ กรเครือข่ ายสั งคมและเครื่องมือเว็บ 2.0 หลายบริ ษทขนาดใหญ่ตอนนี้มีบล็อกและวิกิ; อื่น ๆ
                             ั
(เช่นโตโยต้า, Coca - Cola, Wells Fargo Bank) ดาเนินงานขององค์กรเครื อข่ายทางสังคม


    องค์การอาจจะพิจารณาความคิดริ เริ่ ม EC อื่น ๆ
อีกมากมายดังต่อไปนี้ รูปแบบธุ รกิจที่นาเสนอในบทที่ 1 ตัวอย่าง เช่น Quntas (qantas.com.au)
ขายตัวออนไลน์ได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของตนและจากการแลกเปลี่ยน B2B;
   ๋
มันซื้ อวัสดุและบริ การจากเว็บไซต์ e - procurement ตลอดจนการแลกเปลี่ยนที่หลากหลาย
                           ั
มันจัดการฝึ กอบรมผ่านทาง Electronic สาหรับลูกจ้างบริ ษท
                             ั
การทางานท่าขององค์กรหลายแห่งนาเสนอบริ การธนาคารออนไลน์ให้กบพนักงานของตน ให้ e - CRM
และ ePRM; การบริ หารจัดการโปรแกรมบ่อย -
                        ั           ั
นักบินของตนสนับสนุนระบบการแจ้งเตือนแบบไร้สายให้กบลูกค้าและอื่น ๆ บริ ษท ขนาดใหญ่เช่น GE
และ IBM, มีหลายร้อยโครงการ EC ใช้งาน


    ่
การเปลียนแปลงไปยัง E - Business
    ในฐานะที่เป็ นองค์กรที่ทาการขายผลิตภัณฑ์แบบ off-line EC
ดาเนินโครงการมากขึ้นก็จะกลายเป็ นองค์กรที่ดาเนิ นกิจกรรมด้าน E – Commerce , และในที่สุด ก็เป็ น E -
Business . การเริ่ มต้นเป็ น E - Business ไม่ได้หมายความว่าองค์กรที่เป็ น Organization Pure-Play
มันก็หมายความว่ามันจะดาเนินกระบวนการได้มากเท่าที่เป็ นไปได้ในการออนไลน์
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วหรื อขนาดใหญ่จากองค์กรที่ทาการขายผลิตภัณฑ์แบบ off-line เพื่อ E -
Business เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สาหรับการวางแผนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ดูและ
Muylle Basu (2007), เป็ นผูที่ร่างกระบวนการรายละเอียดสาหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
              ้


    ่
การเปลียนแปลงองค์ กรคืออะไร?
    การเปลี่ยนแปลงองค์กรเป็ นแนวคิดที่ครอบคลุมที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่สาคัญ
ตามที่แม็คเคย์และมาร์แชล (2004), การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็ นเพียงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
  ั          ่                            ั
แต่ยงทาลายจุดสาคัญจากที่ผานมา จุดสาคัญในการทาความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงขององค์กรมีดงนี้
>> จะเปลี่ยนวิธีการคิดขององค์กรและวิสัยทัศน์พ้ืนฐาน
             ั ั
>> จะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิวติกบกระบวนการและบริ บทที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
วิสัยทัศน์องค์กรใหม่และทบทวน รู ปแบบธุ รกิจและกลยุทธ์ทางธุ รกิจ
>> การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกี่ยวข้องกับการทาลายอย่างมากจากวิธีการก่อนหน้าของการทาหน้าที่
มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการพบและพัฒนาโอกาสใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ในการทาสิ่ ง
>>
การเปลี่ยนแปลงจะเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบใหม่ข้ นตอนและโครงสร้างที่ไม่เพียงแต่เปิ ดใช้งานและกาห
                        ั
นดกระบวนการวิธีการทางานใหม่
    ั
แต่ที่ยงจะส่ งผลกระทบกับการฝังลึกแบบจาลองทางธุ รกิจและความเข้าใจว่าไดรฟ์ องค์กร
    การเปลี่ยนแปลง E - Business ไม่ได้เป็ น แต่เพียงผูเ้ ดียวเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เทคโนโลยีจะต้องถูกรวมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ในกลยุทธ์ทางธุ รกิจ, กระบวนการ,
วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างพื้นฐาน


     ่        ่
วิธีการทีองค์ กรสามารถเปลียนไปเป็ น E - Business
                         ั
    การปฏิรูปองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิงเป็ น บริ ษท ขนาดใหญ่, E - Business
                   ่
             ั
สามารถเป็ นความพยายามที่ซบซ้อนมาก สาหรับ องค์กรเพื่อแปลงตัวเองเป็ น E - Business
นั้นจะต้องเปลี่ยนกระบวนการที่สาคัญต่างๆ เช่น การจัดซื้ อ, การขาย, การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์,
และการผลิตเช่นเดียวกับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
    การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ หลาย Lasry (2002) เพิมขึ้น.
                                         ่
   ั
บริ ษทค้าปลีก นาเว็บมาใช้เป็ นช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้น. เขาตรวจสอบวิธีการใช้กลยุทธ์ขององค์กร เช่น
การปรับโครงสร้างภายในรู ปแบบของกิจการร่ วมค้าและการจ้าง เขาสรุ ปว่าการดาเนิ นการ EC
           ่                             ั
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงยุงยากและอาจทาให้เกิดอันตรายในคุณสมบัติหลัก เขาแนะนาว่า บริ ษทหยุดหมุน
กิจกรรมของ EC เป็ นส่ วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปยัง E - Business,
การอธิ บายทั้งกระบวนการภายในและภายนอกได้รับการสนับสนุนโดย IT ดังแสดงในนิทรรศการ 15.1
จากนั้นพวกเขาแสดงการสนับสนุนของ IT ในแต่ละขั้นตอน
สุ ดท้ายพวกเขาอธิ บายถึงการดาเนินกิจกรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็ น พื้นฐาน
(baselinemag.com) มีเครื่ องคิดเลขในการวัดค่าใช้จ่ายและความคุมค่าของการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
                               ้
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจให้ดู Strassmann (2007)


การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ
    การศึกษาหลายแห่งมีการเปลี่ยนแปลงไปยัง E - Business ตัวอย่าง เช่น Chen และChing (2002)
มีการสารวจความสัมพันธ์ของ BPR และ E - Business
และกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทั้งสาหรับบุคคลและองค์กร
พวกเขาเสนอกระบวนการของการปรับเปลี่ยนการออกแบบองค์กรสาหรับ E - Business
    ้     ั
การให้ขอเสนองานวิจยหลาย ๆ อื่น ๆ
มีการสารวจการใช้แบบจาลองการจาลองสาหรับการเปิ ดใช้การแปลงไปยัง E - Business, exammining
การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ
                              ้
และการใช้แผนที่แบบจาลองและกระบวนการในการสนับสนุนกระบวนการ ผูแต่งหนังสื อ , (2008)
อธิ บายการใช้งานของระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะในการจัดการกระบวนการทางธุ รกิจ
สุ ดท้ายปัญหาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงไป E - Business จาเป็ นต้องมี addressed
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
    การจัดการกระบวนการทางธุ รกิจมีการใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงองค์กร
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
                                     ่
หมายถึงกิจกรรมที่ดาเนินการโดยธุ รกิจเพื่อปรับปรุ งกระบวนการของพวกเขา.แม้วาการปรับปรุ งดังกล่าวแท
บจะไม่ใหม่.
เครื่ องมือซอฟต์แวร์ ที่เรี ยกว่าระบบธุ รกิจกระบวนการการจัดการได้ทากิจกรรมดังกล่าวได้เร็ วขึ้นและถูกต้อง
.
                                        ู้ ั
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจจะตรวจสอบการดาเนินการของกระบวนการทางธุ รกิจเพื่อให้ผจดการที่สา
มารถวิเคราะห์และเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการตอบสนองกับข้อมูลมากกว่าในการตอบสนองในทางอ้อ
ม. BPM กับ BPR มีความแตกต่างในตัวมันเองไม่เพียงแต่จะเสนอ
                   ั
แต่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวให้กบองค์กรซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ BPR ไม่สามารภถทาได้
แต่มีผลกระทบในระยะยาว กิจกรรมที่สาคัญของ BPM
จะมีการออกแบบกระบวนการการดาเนินการกระบวนการและตรวจสอบกระบวนการ สาหรับรายละเอียดดู
en.wikipedia.org / wiki / Business_process_management และ Jeston และ Nelis (2008)


            ่         ่    ่
เครื่องมือซอฟต์ แวร์ เพืออานวยความสะดวกเพือการเปลียนแปลงไปสู่ E-Business
     ้
    ผูผลิตหลายเสนอวิธีการและเครื่ องมือเพื่ออานวยความสะดวกการเปลี่ยนแปลงไป E - Business
(เช่นเห็น IBM 2006 และ ould 2003)
โดยใช้วธีการพิเศษขององค์กรในภาครัฐเช่นเดียวกับสาธารณูปโภคสามารถบรรลุค่าใช้จ่ายอย่างมากและกา
    ิ
รลดรอบเวลา


        ่
การบริหารการเปลียนแปลง
    การเปลี่ยนจากธุ รกิจที่มีอยูเ่ ป็ น E - Business หรื อเพิ่มความคิดริ เริ่ มหลัก e - commerce
       ้ั                             ้
หมายความว่าผูจดการจะต้องเปลี่ยนกระบวนการทางธุ รกิจและลักษณะที่ทางานของผูคนที่ติดต่อสื่ อสารแล
ะมีการส่ งเสริ มและการจัดการ According ash and burn (2006)
  ้                    ั
นี้ตองให้ความสนใจระบบเพื่อกระบวนการเรี ยนรู้วฒนธรรมโครงสร้างองค์กร โครงสร้างด้านเทคโนโลยี
      ้
ความคิดของผูคนและระบบ พนักงาน,
คู่คาทางธุ รกิจและแม้กระทังลูกค้าอาจต้านทานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว Ash and Burn
  ้           ่
ได้มีการพัฒนารู ปแบบของ E - Business เปลี่ยนเป็ นรู ปแบบสาหรับการเปลี่ยนแปลง E - Business
การจัดการ และชู Smithson (2007) ให้กรณี ศึกษาสาหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในการผลิตรถยนต์
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ดู en.wikipedia.org / wiki /
Change_management


ส่ วนของคาถามที่ 15.2 >> การตรวจสอบคาถาม
1.) ธุ รกิจที่ไม่ได้ขายผ่านทางอินเตอร์ เน็ตส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม หรื อเปลี่ยนเป็ น EC?
2.) อธิ บายขั้นตอนในการกลายเป็ น e - business และกิจกรรมที่สาคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
3.) รายชื่อบางส่ วนของปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนไปเป็ น e - business
4.) ข้อกาหนด BPR และ BPM
5.) อธิบายลักษณะที่สาคัญ (จุดสาคัญ) ของการเปลี่ยนแปลงองค์กร
    ่ ั                 ่
15.3 ทีต้งอาคาร หรือ การซื้อเว็บไซต์ หรือ ทีอยู่เว็บไซต์
               ้                       ั
     ทุก ๆ ธุ รกิจออนไลน์ตองการเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็ นวิธีการหลักของ บริ ษท
ทาธุ รกิจบนอินเทอร์ เน็ตใด ๆ ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การและดึงดูดลูกค้า
เว็บไซต์จานวนมากยังขายสิ นค้าและบริ การ เว็บไซต์ที่อาจจะมีหน้าร้าน,
   ั                                     ั
พอร์ทลและเว็บไซต์ประมูลและเพื่อ on.How องค์กรสามารถสร้างหรื อได้มาซึ่ งเว็บไซต์ดงกล่าว (ดู Rutgers
2009)? อันดับแรกให้ตรวจสอบชนิดที่แตกต่างที่สาคัญของเว็บไซต์ที่มีอยู่
 ้
ผูประกอบการสามารถเริ่ มต้นธุ รกิจเพียง $ 300 (Swanhill 2009)


การจาแนกประเภทของเว็บไซต์
     เว็บไซต์ที่มาในรู ปทรงและขนาด
                                     ่
หนึ่งในความแตกต่างที่สาคัญในการจาแนกการทาเว็บไซต์เป็ นระดับของการทางานอยูในเว็บไซต์ที่ :
>> เว็บไซต์ ทให้ ข้อมูล มีสารสนเทศการให้ขอมูลเกี่ยวกับธุ รกิจและสิ นค้าและบริ การของ
       ี่             ้
สาหรับธุ รกิจอิฐและปูนเป็ นจานวนมากที่ให้ขอมูล"brochureware"เว็บไซต์เป็ นที่น่าพอใจอย่างสมบูรณ์แบบ
                     ้
   ั            ั
โดยมีวตถุประสงค์สาคัญคือการมีตวตนบนเว็บ
>> เว็บไซต์ ทมีการโต้ ตอบ เป็ นการให้โอกาสสาหรับลูกค้าและธุ รกิจเพื่อการสื่ อสารและแบ่งปั นข้อมูล เว็บ
       ี
ไซต์โต้ตอบจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การกว่าเว็บ ไซต์ที่ให้ขอมูลไม่ได้
                                          ้
แต่ก็ยงมีคุณสมบัติในการให้ขอมูลมีวตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้มี
   ั          ้   ั
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุ รกิจและลูกค้าหรื อกลุ่มลูกค้าเช่น e - newsletter, สาธิตผลิตภัณฑ์บล็อกและ
กระดานสนทนาของลูกค้า เว็บ ไซต์สามารถในการโต้ตอบอย่างยิงที่จะสนับสนุนให้ geedback
                           ่
โดยรวมถึงที่อยู่ e - mail ติดต่อให้แบบฟอร์ มข้อเสนอแนะ, Wikis,
และบล็อกและการส่ งเสริ มความสาเร็ จของการสารวจออนไลน์ คุณสมบัติ
เช่นความสามารถในการค้นหาเว็บไซต์ที่เป็ นแผนที่เว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างดีและ mouseovers
(ปุ่ มคลิกที่รูปร่ างหรื อสี เปลี่ยนเมื่อผูเ้ ข้าชมผ่านเคอร์ เซอร์ เมาส์เหนือ ปุ่ ม) ให้นาทางแบบโต้ตอบมากขึ้น
เครื่ องมือ ที่มีมูลค่าเพิ่มเช่นการแปลงสกุลเงิน, เปรี ยบเทียบราคา, ปฏิทิน,
และประเภทต่างๆของเครื่ องคิดเลข (เช่นเครื่ องคิดเลขจานองบนเว็บไซต์ของธนาคาร)
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการติดต่อสื่ อสาร
>> ระดับ ที่สูงขึ้นของการโต้ตอบ attractors --
                        ั
เว็บคุณสมบัติเว็บไซต์ที่ดึงดูดและมีปฏิสัมพันธ์กบผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์อยู่ Attractors เช่นเกม, ปริ ศนา,
แจกของรางวัล, ประกวด, และโปสการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (e - cards)
   ้             ่
กระตุนให้ลูกค้าพบเว็บไซต์ที่เยียมชมอีกครั้งและขอแนะนาเว็บไซต์เพื่อ เพื่อนของพวกเขา
ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของ Ragu ไม่ได้ขายปาเก็ตตี้ซอสหรื อผลิตภัณฑ์ Ragu อื่น ๆ แต่ recips
        ั
การปฏิสัมพันธ์กบลูกค้า ("พูดคุยกับมาม่า"), ชื่อโดเมนที่น่าจดจา (eat.com), และคุณสมบัติอื่น ๆ
นี้ทาให้เว็บไซต์ attractor โหลดที่ เพิ่มการรับรู ้แบรนด์และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ Ragu
ในการเดินทางไปของลูกค้าที่จะร้านขายของชา Coca - Cola และ Disney มีเว็บไซต์ที่คล้ายกัน
                              ั
>> เว็บไซต์ ททาธุรกรรม ขายสิ นค้าและบริ การเว็บไซต์เหล่านี้มกจะรวมถึง
       ี่
                    ั      ้
ข้อมูลและคุณสมบัติการติดต่อสื่ อสาร แต่ยงมีคุณสมบัติดานการขายเช่นรถเข็นรายการสิ นค้าเป็ นบัญ
ชีของลูกค้า ส่ วนบุคคล, เครื่ องคิดเลขช้อปปิ้ งและ ความสามารถในการรับบัตรเครดิตเพื่อให้การขาย
>> เว็บไซต์ การทาธุรกิจร่ วมกัน เป็ นเว็บไซต์ที่ช่วยให้พนธมิตรทางธุ รกิจเพื่อการ ทางานร่ วมกัน
                            ั
(นันคือมันมีเครื่ องมือในการสนับสนุนจานวนมาก; ดูบทที่ 6) แลกเปลี่ยน B2B
  ่
ยังอาจจัดให้มีความสามารถในการ callaboration


การสร้ างเว็บไซต์
    สมมติ ว่าธุ รกิจที่มีเสร็ จสิ้ นการเตรี ยมงานของธุ รกิจการเขียนแผนธุ รกิจในการตัดสิ น
ใจสิ่ งที่ประเภทของเว็บไซต์ที่พวกเขาต้องการที่จะสร้างและได้รับการสนับสนุน เงินทุนเริ่ มต้น -
                                 ่
ก็พร้อมที่จะสร้างเว็บไซต์ กระบวนการ ของการสร้างเว็บไซต์ที่แสดงอยูในนิทรรศการ 15.2

                  ่
และในแฟ้ มออนไลน์ W15.2 แม่แบบมีอยูที่ smallbusiness.yahoo.com/webhosting/websitetemplates.php
ส่ วนที่เตรี ยมพร้อมหารื อกันของขั้นตอนที่แสดงในนิทรรศการ 15.2


ส่ วนของคาถามที่ 15.3 > การตรวจสอบคาถาม>
1, แยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบโต้ตอบ, การทาธุ รกรรมและการทางานร่ วมกันเว็บไซต์
2 รายการหกขั้นตอนในการสร้างเว็บไซต์ (คาแนะนา :. ดู Onling W15.2 แฟ้ ม)
กระบวนการการสร้ างเว็บไซต์
15.4 เว็บไซต์ โฮสติงและได้ รับชื่อโดเมน
          ้
ในทุกธุ รกิจค้าปลีก -- ออนไลน์หรื อออฟไลน์ -- มีหน้าร้านที่จะขายสิ นค้าและ / หรื อการบริ การ
การดาเนิ นธุ รกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็ นเจ้าของธุ รกิจหรื อเช่าหน้าร้านในห้างสรรพสิ นค้าหรื อที่การตัดสิ นใจเช่าพื้นที่ อิสระกับตัวเอง
(ตัวเองเป็ นเจ้าของ) หรื อ ให้เช่าซึ่งเป็ นเจ้าของโฮสติ้ง (Storebuilder บริ การ, ISP,
บริ การเว็บโฮสติ้งด้วยตนเอง) และ ชื่อโดเมนของเว็บไซต์
คือส่ วนแรกที่เจ้าของทาธุ รกิจออนไลน์จะต้องทาการตัดสิ นใจเป็ นส่ วนแรกคือส่ วนที่สาคัญ
ส่ วนนี้อธิ บายถึงการพิจารณาในการตัดสิ นใจเหล่านี้ สาหรับรายละเอียดดู Rutgers(2009)


         ้
ตัวอย่างเว็บโฮสติง
ต่อไปนี้ เป็ นตัวอย่างที่สาคัญเว็บโฮสติ้ง
                     ั
บริ การ Storebuilder (เรี ยกว่านอกจากนี้ยงมีบริ การออกแบบและโฮสต์)
              ั
ให้เว็บโฮสติ้งเป็ นพื้นที่จดเก็บแม่แบบและบริ การอื่น ๆ
เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ วและราคาไม่แพง
         ั
ตัวอย่างของ บริ ษท ที่ให้บริ การครบวงจร Storebuilding โฮสติง และ ซอฟต์แวร์ที่เป็ นเว็บโฮสติง
                              ้                ้
ที่บริ การในพื้นฐานของ Yahoo! ให้บริ การเว็บโฮสติ้ง ที่เป็ นแม่แบบที่กาหนดเองและการสนับสนุนอื่น ๆ
สาหรับ $ 11.95 ต่อเดือน ค่าการวางแผนต่อไปซึ่ งมีมูลค่า $ 19.95 ต่อเดือน,
                           ่
บริ การเพิ่มเติมของผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน ความปลอดภัยจะอยูที่ $39.95 ต่อเดือน
แพคเกจนี้ รวมถึงการเข้าถึงแม่แบบ ซอฟต์แวร์ตาม SiteBuilder ซึ่งในงานที่ 4 มีมากกว่า 330
แบบในการปรับแต่ง แพคเกจเว็บโฮสติ้ง Yahoo!'s ยังมีเครื่ องมือการตลาด, พื้นที่ (ดิสก์)
                  ั              ั่ ้
และบริ การจัดส่ งสิ นค้า แพคเกจที่ยงทางานร่ วมกับ Yahoo!' โซลูชนผูประกอบการค้า ซึ่งอธิบายไว้ใน 15.9
                ่
Yahoo! เว็บโฮสติ้งมักจะมีที่อยูที่เว็บไซต์ของเรา (เช่น URL, เช่น smallbusiness.yahoo.com / mybusiness),
                  ้
ที่เครื่ องมือในการจัดการคุณสมบัติดานความปลอดภัยและการบารุ งรักษาการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต Yahoo!
รวมเว็บโฮสติงและการสะสม แต่ การปรับปรุ ง อื่น ๆ
      ้
           ั่
อาจจะแยกทั้งสองฟังก์ชนดังที่แสดงภายหลังในส่ วนนี้

ประโยชน์ของการบริ การ storebuilder คือว่ามันเป็ นวิธีที่รวดเร็ วง่ายและราคาไม่แพงในการสร้างเว็บไซต์
ข้อเสี ยคือการขาดการเป็ นออนไลน์ที่แข็งแกร่ ง, มี การทางาน จากัด
(เช่นการรับบัตรเครดิตอาจจะไม่สามารถเป็ นไปได้)
การจัดการที่เหมาะสมของการเชื่ อมต่อกับเว็บไซต์ความแตกต่างบางส่ วน
    ่ ั
ขึ้นอยูกบการให้บริ การ (เช่นเว็บไซต์อื่น ๆ เพราะจะใช้ชุดเดียวกับของแม่แบบ
                   ้
จึงทาให้เว้บน่าสนใจมากขึ้น) แม้จะมีขอเสี ยของการให้บริ การ แต่ storebuilder
เป็ นทางเลือกที่สาคัญของธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (ดู 15.2 Case)
15.2 กรณี
การนาEC มาประยุกต์ใช้
        ั
วิธีการที่ บริ ษท ขนาดเล็กใช้ STOREBUILDER


ดังต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างที่เป็ นตัวอย่างของวิธีการที่  โดยใช้ Yahoo! SiteBuilder ซอฟแวร์ ,
   ั
บริ ษท ขนาดเล็กสร้าง e - store การใช้บริ การ      (springwaterwooodcraft.com),
Storebuilding                       ้           ั
                            ผูผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ที่จดตั้งขึ้นในแคนาดาก็สามารถที่จ
- Laura Modrell                     ะเพิ่มช่องทางการขายใหม่ ๆได้ นอกจากนี้
ถูกมองหาราคาที่ดีที่สุดสาหรับโทมัสตัวถังเครื่ องย    ซอฟต์แวร์ ไม่เพียงช่วยให้ มีแต่การขาย
นต์ ลูกชายของเธอ                        ั      ั
                            แต่ยงทาให้บริ ษทในต่างประเทศมีทาการเพิมขึ้นของ
                                                  ่
ค้นหาเว็บที่เธอพบว่าคนที่ซ้ื อรถไฟเด็กเล่นเหล่านี้แ   บัญชีอีกด้วย
ละ พวกเขานามาขายออนไลน์ทาให้มีกาไรมาก          - Tailor Made - adids กอล์ฟ (TMaG)
ดังนั้นเธอจึงสร้างหน้าร้านที่เรี ยบง่ายในปี 1999          ้
                            เป็ นผูผลิตชั้นนาของโลกที่ทาไม้กอล์ฟจากโลหะ
โดยใช้แม่แบบฟรี และเริ่ มขายของเล่นการศึกษาที่ไ                ั
                            เมื่อจะเปิ ดตัวการปฏิวติ R7 Quad, TMaG
ม่ซ้ ากันรวมทั้งเพื่อน และ โทมัสเครื่ องยนต์ถง ั    ได้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้า (ร้านค้าปลีกกอล์ฟ)
ธุ รกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วและในปี 2000        จะมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ใหม่และผลประโยชน์ข
เธอเปลี่ยนไปใช้ yahoo!                                    ั
                            องตนเพื่อที่จะเปลี่ยนผลประโยชน์ดงกล่าวในมาขายใ
เธอไม่เพียงแค่ดูเป็ นมืออาชีพ                ั
                            ห้กบลูกค้าลง ในการขาย ลูกค้าต้องการทาเช่นนั้น
    ั
แต่ยงให้บริ การสนับสนุน โดยใช้ Yahoo!, Modrell     TMaG
มีการดูแลเว็บไซต์ของเธออย่างระเอียดสมบูรณ์       สร้างหลักสู ตรที่จะนาเสนอออนไลน์เพื่อให้มีความรู้ร้
(trains4tots.com) กับการสร้างรู ปแบบใหม่        านค้าปลีกกอล์ฟ ใช้ Merchant Solution, Yahoo!
เพื่อสิ นค้าในเว็บ มีคาอธิบายราคา, การสั่งซื้ อ และ   ในการเปิ ดตัว โครงการอบรม B2B
อื่น ๆมี ค่าใช้จ่ายต่า และ มีความรู้ดานคอมพิวเตอร์
                   ้         อิเล็คทรอนิกได้อย่างรวดเร็ ว (tmagconnection.com)
จากัดรายได้เพิ่มขึ้นจาก $ 100,000 ในปี 2000                         ่
                            มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนอยูในระดับสู งและเมื่
และประมาณเป็ น 2,000,000 $ ในปี 2005          อเปิ ดที่เก็บออนไลน์ จะดึงดูดลูกค้าได้ถึงร้อยละ 15
- Kristt Wylie                     ของลูกค้า TMaG วางไว้ ทั้งหมดที่ 600,000 $
เริ่ มต้นการเขียนโฆษณาและเนื้อหาของเว็บในปี                      ั
                            ในคาสั่งใน 3 เดือนแรก บริ ษท ฯ ได้สร้างร้านค้าอื่น
2002                          ๆ อีกหลายบริ ษท  ั
ในฐานะที่เป็ นนักเขียนอิสระเธอเป็ นสิ่ งจาเป็ นในกา           ั
                            (เช่นหนึ่งบริ ษทสาหรับการขายผลิตภัณฑ์ของ บริ ษท  ั
รส่ งเสริ มการเขียนและการบริ การตรวจแก้ไขคาโฆ          ั         ั
                            ให้กบพนักงาน ของ บริ ษท แม่ของ TMaG)
ษณาของเธอ เธอเลือกของเว็บโฮสติ้งของ Yahoo!
และบริ การ e - mail ของ การใช้ SiteBuilder,
เธอสร้าง ไคลแอน ในหลายประเทศทัวโลก   ่
รายได้สามเท่าในปี ที่ช่วยให้ Wylie           แหล่งที่มา : รวบรวมจาก Yahoo! (2006)
ที่จะจ้างผูช่วยแม่บานและขยายธุ รกิจต่อไป
       ้    ้                 และประสบการณ์ที่ผเู้ ขียน'
เคน และ แพท เกตส์ ที่เกษียณในปี 2001
ในขณะที่การท่องอินเทอร์ เน็ตให้พวกเขาค้นพบวิธี     คาถามที่
ที่ง่ายก็คือการไปสู่ E - commerce            1.เจ้าของธุ รกิจเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์ อะไร
ทั้งคู่ตดสิ นใจที่จะขายสิ นค้าออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ
     ั                       จากการใช้บริ การของ Yahoo!?
คนที่ชื่นชอบกีฬา วิทยาลัยทีมของพวกเขา
ใช้บริ การเว็บโฮสติ้งของ Yahoo!'s และ          2 ระบุองค์ประกอบที่พบได้บ่อยในทุกกรณี เหล่านี้
แม่แบบในปี 2003 พวกเขาสร้างร้านค้าวิทยาลัย
เฉพาะการกีฬา (collegesportsstuff.com)          3 ในการใช้แม่แบบในการสร้างเว็บไซต์
ของพวกเขาและสร้าง ยอดในการขาย$ 35,000                       ั
                             B2Bทาอย่างไรจะเป็ น บริ ษท ขนาดใหญ่เช่น TMaG,
ในปี 2005 ครอบคลุมไปถึงรวมทั้งหมด 62 ทีม
มีชนิดคาสั่ง สามชนิดในการขาย
                  ่
พวกเขาเก็บค่าจัดส่ งของลูกต้า'ที่อยูภายในชัวโมง
                      ่อีเบย์ยงมีเครื่ องมือซอฟต์แวร์ ที่หน้าร้านสาหรับร้านค้า สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านค้าที่อีเบย์, ดู
    ั
               ้
pages.ebay.com / ร้านค้า / ผูขาย landing.html.Amazon.com เสนอบริ การที่คล้ายกัน (ดู
webstore.amazon.com / webstore - for - อีคอมเมิร์ซ - Business) ประโยชน์ของการไปกับ Storebuillder
เป็ นที่โฮสติ้งที่ Yahoo! Store, Amazon.com, หรื อ e - Bay exposes
 ้        ้     ั
ผูขายจานวนมากของผูซ้ื อที่มีศกยภาพที่เว็บไซต์เหล่านี้ (เช่นเห็น Elms 2006) Storebuilders
เป็ นกรณี พิเศษเป็ นการบริ การโฮสติ้งโดยเฉพาะ

      ้
บริการโฮสติงโดยเฉพาะ
เว็บโฮสติ้งบริ การเป็ นเว็บไซต์ที่ทุ่มเทของ
   ั                                       ั
บริ ษทโฮสติงที่หลากหลายของการบริ การโฮสติงและการทางานเพื่อองค์กรธุ รกิจทุกขนาด บริ ษท เช่น
      ้               ้
Hostway (hostway.com), Go Daddy (godady.com), Mosso (mosso.com) และ 1 & 1 (1and1.com)
ให้บริ การมากขึ้นและดีกว่า storebuilder เพราะว่า บริ การเว็บไซต์โฮสติ้งเป็ นธุ รกิจหลักของตน
         ั
เกือบทั้งหมดบริ ษทเว็บโฮสติ้ง
                 ั่
มีหน่วยงานออกแบบเว็บภายในเพื่อให้มนใจว่าการร่ วมมือกันระหว่างนักออกแบบและโฮสต์
        ั
นอกจากนี้ฟังก์ชนการทางานเช่น การพัฒนาฐานข้อมูลการขนส่ งและ การคานวณตัวเลขภาษี,
   ิ             ั
แบนด์วดธ์พร้อมที่จะสนับสนุนไฟล์มลติมีเดีย, ตะกร้าสิ นค้า, เครื่ องมือค้นหาเว็บไซต์ อีกด้วย

     บริ การเว็บโฮสติงสามารถเป็ นตัวเลือกที่ดีที่สุดสาหรับธุ รกิจออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการอย่
             ้
างใดอย่างหนึ่งหรื อมากกว่าเว็บไซต์กระจก เว็บไซต์กระจกเป็ นที่แน่นอนซ้ าของเว็บไซต์เดิม
       ่                  ่
แต่มนจะตั้งอยูทางร่ างกายเกี่ยวกับการตัดเว็บตั้งอยูในจังหวัดหรื อประเทศ
  ั
                                      ่
ธุ รกิจอาจตัดสิ นใจว่าต้องการเว็บไซต์กระจกเมื่อตัวเลขขนาดใหญ่ของลูกค้าที่อยูห่างไกลระยะทางจากเว็บไ
ซต์เดิม เว็บไซต์กระจกลดค่าใช้จ่ายในการสื่ อสาร และ
ปรับปรุ งให้ความเร็ วในการเข้าถึงลูกค้าเพราะเว็บไซต์ที่ช่วยลดระยะห่างระหว่างเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ และเบราว์เซ
อร์ของลูกค้า โดยปกติแล้วลูกค้าไม่ทราบ หรื อ ดูแลว่าพวกเขาจะเข้าถึงเว็บไซต์ ได้อย่างไร

         ้
ISP ร่ วมกับโฮสติงออกแบบเว็บ
  ISP เป็ น บริ ษท เดียวกันที่ส่ง e - mail และอาจจะเข้าสู่ เว็บเพื่อธุ รกิจ บริ ษทสามารถ ISP โฮสต์
          ั                                ั
ให้บริ การพื้นที่อิสระแบบ stand – alone เว็บไซต์สาหรับธุ รกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ISP โฮสติ้ง
                   ั
อาจจะให้บริ การเพิ่มเติม (เช่นพื้นที่จดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม. บัตรเครดิตสถิติเว็บไซต์อย่างง่าย
เกตเวย์ซอฟแวร์ ) ขณะเดียวกัน มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ารายการบริ การ Storebuilder ผูให้บริ การอินเทอร์ เน็ต
                                       ้
               ้             ้
(thelist.com) ให้รายชื่อของผูให้บริ การอินเทอร์เน็ตและผูให้บริ การการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตในเชิงพาณิ ชย์

                              ้
  ความแตกต่างระหว่าง Storebuilder และ บริ การโฮสติงเป็ นผูให้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่มี การให้บริ การของ
                          ้
ISP ที่ใช้เวลานานและบางครั้ง
งานที่มีราคาแพงในการออกแบบและการสร้างความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของ EC ธุ รกิจ
เจ้าของธุ รกิจมักจะขอความช่วยเหลือจากนักออกแบบเว็บที่ทาสัญญาที่จะต้องใช้เว็บไซต์เป็ นเครื่ องมือที่มีกา
รสร้างขึ้นเพื่อสร้างแก้ไขเว็บไซต์ (เช่น Ibuilt ที่ ibuilt.net) หรื อแก้ไขหน้าเว็บ (เช่นDreamweaver ที่
adobe.com หรื อ FrontPage ที่ microsoft.com) นี้ถือว่าเป็ นสิ่ งที่แย่มาก เมื่อเทียบกับStorebuilder,
       ้
การรวมกันของผูให้บริ การอินเทอร์ เน็ตบริ การพื้นที่และออกแบบเว็บ
                      ่
หรื อสร้างเงื่อนไขทางธุ รกิจเพิ่มความยืดหยุนเป็ นสิ่ งที่สามารถทาอะไรกับเว็บไซต์ที่สามารถโดดเด่นและกร
                               ั
ะโดดมาออกจากการแข่งขัน และการบริ การโฮสติ้งของ ISP นอกจากนี้ยงจะมีชื่อโดเมนที่มีตราสิ นค้า
  ้                    ้                        ั่
แต่ขอเสี ยอย่างหนึ่งของการใช้ ISP ที่เป็ นผูให้บริ การคือ เป็ นสิ่ งที่ใหม่ มีขอบเขต มีฟังก์ชน จากัด .
    ้
(เช่นผูให้บริ การอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เต็มใจที่จะเป็ นเจ้าของพื้นที่ในส่ วนหลังของฐานข้อมูล).
การพิจารณาก็คือความมุ่งมันของ ISP
             ่
เพื่อการรักษาบริ การที่มีคุณภาพและทาให้บริ การโฮสติ้งมีความทันสมัยขึ้น
     ่        ้
โปรดจาไว้วาธุ รกิจหลักของผูให้บริ การอินเท สมาชิกจะเป็ นธุ รกิจหลัก ในที่น้ ี ภายใต้งื่อนไขของISP
ในการเข้าอินเตอร์ เน็ตโฮสติ้งเว็บไซต์

      ้
เซฟ – โฮสติง
เซฟ – โฮสติ้ง, ธุ รกิจที่ได้รับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ,
พนักงานและทุ่มเทให้บริ การโทรคมนาคมที่จาเป็ นในการตั้งค่าและจัดการเว็บไซต์ของตัวเอง เซฟ – โฮสติง
                                                ้
จะเป็ นประโยชน์เมื่อธุ รกิจมีความต้องการพิเศษเช่นความปลอดภัยของข้อมูลสู งสุ ด, การป้ องกันของ
ทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อส่ วนใหญ่เมื่อธุ รกิจมุ่งมันที่จะมีเว็บไซต์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
                         ่
 ข้ อเสี ยของเซฟโฮสติ้งมีค่าใช้จ่ายในความเร็ วของการก่อสร้าง ตัวเลือกเว็บโฮสติ้ง ที่อนุญาตให้
บริ ษทโฮสติงอื่น ๆ ที่จะหักกลบลบล้างค่าใช้จ่ายของโฮสต์หลายร้อยหรื อหลายพันของลูกค้า
   ั   ้
ธุ รกิจที่โฮสต์เว็บไซต์ของตัวเองเพื่อจะแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่พดถึงความกังวลเกี่ยวกับก
                                         ู
ารรักษาความปลอดภัยและเวลาการจัดการเว็บไซต์ท้ งหมด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะต้องประเมิณเปรี ยบเทียบกับ
                       ั
                                  ่
ประโยชน์ของการควบคุมดีกว่าประสิ ทธิ ภาพของเว็บไซต์และเพิ่มความยืดหยุนในการออกแบบเว็บไซต์,
           ั
และการปรับปรุ งฟังก์ชน

จดทะเบียนชื่อโดเมน
เลือกชื่อโดเมนเป็ นที่ติดตลาดที่สาคัญและการพิจารณาการสร้างตราสิ นค้าสาหรับธุ รกิจใด ๆ
             ่
ชื่อโดเมนที่จะเป็ นที่อยูธุรกิจออนไลน์ของ และ ให้โอกาสในการสร้างเอกลักษณ์สาหรับธุ รกิจ

ชื่อโดเมน
            ่
ชื่อโดเมนคือชื่อที่อยูตามที่ระบุเซิ ร์ฟเวอร์ การเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต
                   ่
มักจะถูกกาหนดโดยส่ วนของที่อยูที่มาพร้อมกับ of.comทางด้านซ้ายหรื อ org. และรวมถึงการ the.com หรื อ
org. ชื่อโดเมนที่ดีควรจะเป็ นชื่อที่ง่ายต่อการจาชื่ อ (เช่น congress.gov) ว่าคือระบบชื่อโดเมน (DNS)
แผนที่ที่อยู่ IP ที่สอดคล้องกัน (เช่น 140.147.248.209) ชื่ อโดเมนแต่ละชื่อจะต้องมีโดเมนระดับบนสุ ดเป็ น
(TLD)

ระบบ Domain Names และการดาเนินงานของมัน

                  ั
      ระบบโดเมนเนมเป็ นระบบได้จดลาดับขั้นสาหรับคอมพิวเตอร์ , บริ การ, หรื อทุก ๆ
ทรัพยากรที่มีส่วนร่ วมในอินเตอร์ เน็ต; มันเป็ นเหมือน Directory หนึ่ง,
มันมักจะถูกใช้อธิบายเป็ นเหมือนสมุดโทรศัพท์สาหรับอินเตอร์ เน็ตที่จะแปลงภาษาที่มนุษย์เข้าใจเป็ น IP
address.

      ระบบโดเมนเนมจะกาหนดชื่ อโดเมนไปยังกลุ่มของผูใช้อินเตอร์ เน็ตในทางที่มีความหมายเดียวกัน,
                            ้
         ู้
และทุกๆ ที่ที่มีผใช้อินเตอร์เน็ต
             ่       ้
    การกาหนดชื่ อจะอยูภายใต้องค์กรผูให้บริ การด้านการมอบหมายชื่อและหมายเลขของอินเตอร์ เน็ต
หรื อ( ICANN;icann.org ) . ICANN
ได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบสาหรับขั้นตอนการลงทะเบียนชื่อและการบริ หารจัดการฐานข้อมูลใน
                             ้
TLDs สาหรับโดเมน เช่น Afilias ( สาหรับ .info ) , สาหรับผูที่สนใจลงทะเบียนทัวไปหรื อประชาชน (
                                      ่
            ้
สาหรับ .org ), สาหรับผูดูแลบริ หารสากลทั้วไป ( for .uk, .jp )

    ร้อยเปอร์ เซนต์ของ ICANN จะรับรองการดาเนินการลงทะเบียนชื่อโดเมนจริ ง.
       ่
เหล่านี้จะอยูในประเทศต่างๆ ในอเมริ กา. รายการจดทะเบียนเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ที่
icann.org/registrars/accredited-list.html.
การลงทะเบียนโดเมนเนมเป็ นธุ รกิจที่ช่วยให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถค้นหาหรื อเรี ยกใช้งานโดเมนเนมที่ลงท
ะเบียนไว้ได้

    นักลงทุนบางส่ วนและนักเก็งกาไรด้กาไรจากการซื้ อโดเมนและจากนั้นพวกเขาก็ขายมัน. Sloan
(2007) ให้ภาพรวมของวิธีการทานี้ รวมถึงเป็ นวิธีการที่เจ้าของโดเมนเนมเก็บเงินจากผูเ้ งินโฆษณา.
บางเจ้าของโดเมนเนมมีมากกว่า 5,000 โดเมนเนม. และเขาสามารถสร้างรายได้ประมาณ 30 ล้านเหรี ยญ
ในอาณาจักรโดเมนของเขา

    ทรัพยากรที่มีประโยชน์สาหรับการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับโดเมนเนมและขั้นตอนการลงทะเบียนเป็ นโดเมน
(aboutdomains.com)
ซึ่ งมีคู่มือและแหล่งข้อมูลสาหรับอินเตอร์ เน็ตที่ประสบความสาเร็ จรวมถึงชื่อโดเมนเนม รวมถึงโดเมนศัพท์
และไฟล์การลงทะเบียนที่มีการถามบ่อยและเรื่ องราวประหลาดใจจากเจ้าของโดเมนเนมที่มีประสบการณ์เล
วร้ายกับนายทะเบียน นอกจากนี้โปรดดู “ วิธีการลงทะเบียนโดเมนเนม “ และการสร้างเว็บไซต์ (
2CreateaWebsite.com ) คุณยังได้รับโดเมนเนมที่ smallbusiness.yahoo.com /domains.Section 15.4 >> การตรวจดูคาถาม

  1. อะไรคือข้อดีและข้อเสี ยของตัวเลือกที่แตกต่างกันของเว็บโฮสติ้ง

                     ั
  2. อะไรคือ mirror site ? และทาไมบริ ษทควรที่จะใช้ mirror site?
  3. อะไรคือเกณฑ์ที่ธุรกิจออนไลน์ใช้ในการเลือกบริ การเว็บโฮสติ้ง

  4. โดเมนเนมคืออะไร ? ทาไมการเลือกโดเมนเนมจึงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการออนไลน์

     ิ
  5. มีวธีการควบคุมการซ้ าซ้อนของชื่อโดเมนเนมหรื อไม่ ?

         ้
15.5 การสร้ างเนือหา, การบริการการจัดส่ ง, และการจัดการ

     การสร้างเนื้ อหาเป็ นตัวอักษร ภาพ เสี ยง หรื อวิดีโอที่ประกอบเป็ นเว็บเพจ.
การสร้างและการจัดการเนื้อหาที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จของเว็บไซต์เนื่ องจากเนื้ อหาเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ข้าชม
กาลังมองหาเว็บไซต์. เนื้อหาเป็ นสิ่ งที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้ในการขายผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์ หรื อ
        ั      ่
บริ การและบริ ษทจริ งที่อยูหลังเว็บไซต์.
                                   ู้ ้
สถานะหรื อความคงที่ของระบบอินเตอร์ เน็ตและการบริ การด้านสารสนเทศที่มีผใช้ตองการ มีผลต่อผูเ้ ข้าชม
” เนื้อหาที่เกี่ยวกับพรมหากษัตริ ย ์ ”
ส่ วนนี้จะอธิ บายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่ประสบความสาเร็ จในการบริ หาร และลักษณะสาคัญของการสร้าง,
การส่ ง, และการจัดการเว็บไซต์ ( สาหรับรายละเอียดดูได้ใน Rutgers ( 2009) )

หมวดหมุ่และประเภทของเนื้อหา

                               ั
     การบริ หารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต็ EC อาจเป็ นงานที่ซบซ้อนได้
                                             ่
เนื่องจากมีความหลากหลายและปริ มาณของแหล่งที่มาของรู ปแบบที่ได้รับเนื้ อหาและความจริ งที่วาเนื้ อหาที่
                    ั
ต้องการต้องมีการปรับปรุ งบ่อย นอกจากนี้ยงมีปัญหาด้านความปลอดภัยเนื้ อหา, B2B, โดยเฉพาะในCatalog
Online , การใส่ รูปภาพ , Diagram , เสี ยง , นอกจากนี้ ส่ วนที่ควรมี Permission , ระดับคุณภาพ ,
การได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล

     หนึ่งในความยากลาบากของการจัดการเนื้ อหาเว็บไซต์คือบางเนื้อหาจาเป็ นต้องเอาไว้นาทีสุดท้าย (
         ้
เช่น ข่าว ราคาหุ น สภาพอากาศ ) พวกเหล่านี้จะเรี ยกว่าเนื้ อหาเว็บแบบไดนามิก
              ั
ส่ วนเนื้อหาของหน้าเว็บจะมีลกษณะคงที่แต่เนื้อหาปรับปรุ งบ่อย

                     ั    ิ
     สาหรับประเภทของเนื้อหาแต่ละบริ ษทอาจใช้วธีแตกต่างกันออกไป
สาหรับการสร้างเนื้อหาและการจัดส่ ง. Exhibit 15.3 จะแสดงวงจรการแสดงเนื้อหา
ดังที่การจัดการแสดงการสร้างเนื้อหาเว็บไซต์ที่ฟอร์ แมต ต่างกัน ( เช่น เนื้อหาข้อความ วิดีโอ เพลง )
แล้วก็ยายไปซื้ อขายเนื้อหา การย้ายเนื้อหาไปยังส่ วนการติดต่อหรื อหน้าเว็บไซต์ข่าว.
    ้
     ้
จากนั้นผูให้บริ การโฮสติงจะย้ายเนื้อหาผ่านโดยตรงและเพิมประสิ ทธิ ภาพ ( เช่น akamai.com )
            ้               ่
                            ้
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ การการจัดส่ งเนื้อหาไปยังผูบริ โภคในขั้นตอนสุ ดท้าย
เราจะหารื อขั้นตอนนี้และกระบวนการและองค์ประกอบสาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในภายหลัง

               ่
     สาหรับเนื้ อหาอาจอยูใน public Domain, หรื อ มันอาจจะเป็ นสมบัติส่วนรวม ( เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษท และพนักงานของบริ ษท และการบริ การของบริ ษท )
          ั          ั           ั
               ั
เว็บไซต์ที่มีเนื้ อหาที่อาจมีวตถุประสงค์เพื่อการเชื่ อมต่อทัวไป เช่น Yahoo ! Or Google
                              ่
                       ้
หรื อพวกเขาอาจจะออกแบบการติดต่อมาเพื่อดึงดูดผูชมโดยเฉพาะ เช่น espn.com OR ski.com

     เนื้อหาแบบไดนามิกคือสิ่ งสุ ดท้าย จะเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดลูกค้าให้กลับมา รวมถึงลูกค้าใหม่
     ่                        ่ ั
กลับมาเยียมชมเว็บไซต์ของเรา และเป็ นสิ่ งที่ทาให้พวกเขาอยูกบเว็บไซต์เราไปอีกนาน
ดังนั้นเนื้อหาแบบไดนามิกก่อให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า

            ้
สาหรับเนื้อหาหลักและเนือหารอง

     เนื้อหาควรรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเองให้มากเป็ นพิเศษ ( สาหรับ Content หลัก )
        ั
ในหนึ่งเว็บไซต์ยงควรรวม content สารอง ที่มีเนื้อหาที่อาจเป็ นโอกาสทางการตลาดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

>> การแนะนาสิ นค้ าเพิมเติม
           ่
การใช้เนื้อหาสาหรับการแนะนาสิ นค้าเพิ่มเติมหมายถึงการแนะนาสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรื อเข้ากั
นได้และการบริ การเพิมเติมเพื่อไปสู่ การเพิมยอดขาย. ในโลกการขายแบบออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น ร้าน
          ่           ่
                       ั
McDonald's “ คุณต้องการรับเบอร์ เกอร์ ทานคู่กบมันฝรั่งทอดด้วยไหมครับ/ค่ะ “ เป็ นตัวอย่างการทา Cross-
selling ในโลกแห่งความเป็ นจริ ง, Amazon.com มีตวเลืือกหนังสื อแนะนาสาหรับลูกค้าเช่น
                         ั
                            ้    ั
“ลูกค้าซื้ อหนังสื อเล่มนี้ เขายังซื้ อหนังสื อเล่มนี้ ดวย”และมีตวอย่างหนังสื อที่เป็ นแนวเดียวกัน , Product
เสริ มของผลิตภัณฑ์ที่ซ้ื อ หรื อสิ นค้าที่มีการันตี หรื อการห่ อของขวัญสิ นค้าที่ซ้ื อเพิมเติม ตัวอย่างอื่นๆ
                                             ่
                ั
สาหรับการทา Cross-selling บริ ษทยังสามารถนาเสนอหน้าสิ นค้าเพิ่มเติมหรื อกระบวนการการจัดซื้ อ
สาหรับอีกตัวอย่างหนึ่ง คือการซื้ อรถในอินเตอร์ เน็ตคุณอาจได้เงินประกัน NAD มาด้วย

>>การ Up-selling การสร้างเนื้อหาสาหรับการ Up-selling
              ั่                    ั
หมายความว่าการอัพเกรดเวอร์ ชนของสิ นค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและกาไร การปฏิบติงานสาหรับ McDonald's
                           ้
ในการUp-selling คือทุกๆ ครั้งในการขายของพนักงานจะถามผูซ้ื อเสมอว่า “รับเป็ นชุด Combo-meal
เลยไหมครับ/ค่ะ ?” หรื อ “คุณต้องการรับเป็ นชุด Super-size นี้เลยไหมครับ ?” ใน Amazon.com
                           ้
เสนอชุดหนังสื อขายดี หรื อ “ซื้ อหนังซื้ อสองเล่มจะคุมกว่า” การนาเสนอขายในราคาถูก
การขายแบบนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในเรื่ อง สี ชนิดผ้า หรื อ ขนาด และดีไซน์

>>การทาโปรโมชั่ นคูปองส่ วนลด ส่ วนลดหรื อบริ การพิเศษคือ Content รอง
                        ั
ที่สามารถเพิ่มยอดขายหรื อปรับปรุ งการบริ การให้กบลูกค้า. ใน Amazon.com
มีการส่ วนลดในการบริ การการจัดส่ งฟรี และนาเสนอโปรโมชันนี้ในหน้าสิ นค้าทุกๆ หน้ารายการ
                           ่

>>การทาบล็อก Comment สาหรับลูกค้ า การรับรอง คาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
หรื อคาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้บริ การหลังจากแนะนาผลิตภัณฑ์. ใน
Amazon.com
ในหน้าหนังสื อมักจะมีความคิดเห็นของบรรณาธิ การและลูกค้าของหนังสื อเล่มนี้ และมองไปในหนังสื อจะเ
ห็น ลักษณะของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์จะสามารถดูเนื้ อหาตัวอย่างหรื อหัวข้อของเนื้อหาในหนังสื อ

                                           ้
    การสร้างเนื้ อหาที่มีประสิ ทธิ ภาพยังหมายถึงการตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลที่ตองการและสถิ
     ้    ้
ติการได้ขอมูลที่ตองการของลูกค้า

การสร้ างและการได้ มาของเนื้อหา

    เนื้อหามีที่มาจากไหน เจ้าของเว็บไซต์และการพัฒนา สร้างเนื้ อหาบนเว็บไซต์ส่วนใหญ่
                                                  ั
ปกติจะเริ่ มต้นโดยการเก็บรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดที่สามารถใช้ได้ ( เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ , ข้อมูลของบริ ษท
      ั
, โลโก้บริ ษท ) แล้วแทรกคุณค่าลงไปในเนื้อหาเหล่านั้น เช่น e-newsletter , discusstion forum ,
และคุณสมบัติเฉพาะบุคคล , หน้าคาถามที่ถูกถามบ่อย และลิงค์เชื่อมโยงภายนอก
จะมีเพื่อรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถ generate เนื้ อหาต่อความคิดเห็นต่อสิ นค้าที่ซ้ื อ,
และการรับรอง, กระดานสนทนา, และวิธีการอื่นๆ
พันธมิตรทางธุ รกิจต่อเนื่ องในห่วงโซ่ อุปทานยังสามารถให้เนื้ อหา ( เช่น สารเคมีอุตสาหกรรม , ดิจิตอล,
                                             ้
การแลกเปลี่ยน, จะไม่จาเป็ นต้องเป็ นเนื้ อหาข้อมูลที่ซ้ ากัน แต่อาจมีที่มาของเนื้อหาจากผูผลิตเดียวกัน )

การซื้อจากผู้ขาย
    การเผยแพร่ เกี่ยวข้องกับการขายของเนื้ อหาเดียวกันได้ดี , แล้วรวมกับการเสนอ ขายอื่นๆ
และขายมันออกไปฟรี . การเผยแพร่ ได้รับความนิยมมากในวงการบันเทิงและการเผยแพร่
แต่หายากจนเมื่อมาถึงยุคอินเตอร์ เน็ต
ข้อมูลดิจิตอลของสิ นค้าและการบริ การและความสะดวกที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่แพร่ กระจาย.
ทาให้การเผยแพร่ ของรู ปแบบธุ รกิจบนอินเตอร์ เน็ตเป็ นที่นิยม ( เช่น ดูที่ yellowbrix.com ) ภาพที่ 15.4
                                   ่
แสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่ ของห่วงโซ่อุปทาน. หนึ่งตัวอย่างข้อมูลที่มีอยูในแฟ้ มออนไลน์ 15.3
การเผยแพร่ เว็บจะทาให้หลายๆ
กรณี เช่นเนื้ อหาจะถูกจัดเรี ยงเป็ นโครงสร้างที่เป็ นมาตรฐานที่เป็ นมาตรฐานการมุ่ง .
สรุ ปเนื้ อหาและการเชื่ อมโยงไปยังแหล่งเดิมสาหรับลายละเอียดเกี่ยวกับ RSS

     ้
ผู้ผลิตเนือหาทีเ่ กี่ยวข้ องกับตัวแทนการบริการ

            ้
    จานวนมากมายของผูขายในการสร้างเนื้ อหาการสนับสนุ นและการบริ หารการจัดการสิ่ งอานวยควา
มสะดวกร่ วมกันของทรัพย์สินดิจิตอลขององค์กร. ป่ านนี้เราได้กล่าวถึงบทบาทของตัวกลางและอื่น
                                           ั ้
และจัดการ Third- Party ระหว่าง B2B ในช่องสัญญานดิจิตอลไปยังเว็บไซต์ที่แสดงเนื้ อหาให้กบผูบริ โภค
                                           ้
ในหัวข้อใหม่จะเปลี่ยนไปเป็ นขั้นตอนต่อไปในห่ วงโซ่การจัดส่ ง. การจัดส่ งดิจิตอลไปยังผูบริ โภค.

            ้
เครือข่ ายการจัดส่ งเนือหา

                   ั
การจัดส่ งเนื้ อหาเป็ นบริ การที่บริ ษท โฮสติ้ง มีเพื่อช่วยให้ลูกค้าจัดการเนื้อหาของพวกเขา
                        ั
โดยใช้เครื อข่ายการจัดส่ งเนื้ อหา (CDNs) บริ ษท สามารถปรับปรุ งเนื้อหา ปรับปรุ งคุณภาพของเว็บไซต์
เพิ่มความสอดคล้องกัน ควบคุมเนื้อหา และลดเวลาที่จาเป็ นในการสร้างหรื อดูแลรักษาเว็บไซต์ใน B2B,
      ่                        ั
ข้อมูลที่อยูในแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสาคัญมาก บริ ษท สามารถสร้างและดูแลเนื้อหา

      ้
การกาหนดเนือหา

      เป็ นเนื้ อหาเว็บที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของผูเ้ ข้าชมแต่ละ
                        ้
เนื้อหาดังกล่าวช่วยให้ผเู ้ ข้าชมค้นหาข้อมูลที่ตองการได้เร็ วกว่าที่เว็บไซต์แบบดั้งเดิมกระบวนการเริ่ มต้นโดย
การติดตามพฤติกรรมของผูเ้ ข้าชมในเว็บไซต์ผานคุกกี้ ่
              ั
ข้อมูลนี้เป็ นข้อมูลให้กบซอฟต์แวร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ที่สร้างหน้าเว็บแบบไดนามิกที่มีเนื้อหาที่ผเู ้ ข้าชมสามารถใช้
เว็บไซต์ Amazon.com's
เป็ นเนื้ อหาที่นาเสนอเนื้ อหาเช่นคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการซื้ อสิ นค้าก่อนหน้ารายการและแม้กร
            ้
ะทังส่ วนบุคคล"ยินดีตอนรับกลับ"ข้อความสาหรับผูเ้ ข้าชมซ้ า
   ่
ข้อเสี ยของส่ วนบุคคลก็คือว่ามันมีราคาแพงและอาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
         ้
การนาเสนอเนือหาโดย E – Newsletter
                                        ั
หนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดสาหรับการนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจให้กบลูกค้าที่มีศกยภาพเป็ นจด
                                              ั
หมายข่าว e - mail e - newsletter คือชุดสั้น ๆ ของเนื้ อหาข้อมูลที่ส่งในช่วงเวลาปกติทาง e - mail
ไปยังบุคคลที่มีความสนใจในหัวข้อของจดหมายข่าว ตัวอย่างเช่นนักการตลาด
รายงานการประชุมประจาวันและการพาณิ ชย์ e - newsletter สามารถสนับสนุนธุ รกิจและผลิตภัณฑ์
        ้
การจัดการเนือหาและการบารุ งรักษา
การจัดการเนื้ อหาเป็ นกระบวนการของการเก็บรวบรวมการพิมพ์, การแก้ไข,
การปรับปรุ งและการลบเนื้ อหาจากเว็บไซต์เพื่อให้เนื้อหาใหม่ถูกต้องน่าสนใจและน่าเชื่อถือ
เว็บไซต์เกือบทั้งหมดจะเริ่ มต้นกับระดับสู งของเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเนื้ อหาที่ทาให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยงคงมีความเกี่ยวข้องและถูกต้อง
                       ั
หลังจากที่เริ่ มต้นของการผลักดันเพื่อเปิ ดเว็บไซต์ สาหรับรายละเอียดในการจัดการเนื้ อหาให้ดูที่อองรี และ
Heroux (2008)
  ้
เนือหาการทดสอบและการปรับปรุ ง

       ั
เป็ นงานที่ชดเจนในการจัดการเนื้ อหาคือการทดสอบเนื้ อหา
 ้ั
ผูจดการเว็บจาเป็ นต้องทาการตรวจสอบอย่างกว้างขวางและสาหรับความถูกต้อง, ชัดเจน, ความผิดพลาด,
เครื่ องหมายวรรคตอนที่ไม่ดีคาที่สะกดผิดและไม่สอดคล้องกัน
พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับเนื้ อหาที่ควรจะอ่าน เนื้ อหาเว็บไซต์ในการทดสอบเพื่อความถูกต้อง
กลุ่มมุ่งเน้นลูกค้าและบรรณาธิ การมืออาชีพควรอ่านเพื่อตรวจสอบความชัดเจนและทุกคนควรจะอ่านเนื้อหา
ใหม่ในการค้นหาข้อผิดพลาด สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบเนื้ อหาดู kefra.com และ
optimost.com
การวัดคุณภาพของเนือหา ้

   ั                                         ั
บริ ษท ไม่ทราบว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ของตนคือการประชุมเป้ าหมาย e - commerce อย่างไร บริ ษท
ไม่ทราบว่ามันเป็ นการส่ งมอบสิ่ งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างไร
พวกเขาทามันโดยการเปรี ยบเทียบเนื้อหาในมาตรฐานคุณภาพ
นอกจากนี้เนื้อหาจะต้องตอบสนองความต้องการความเป็ นส่ วนตัว ลิขสิ ทธิ์ และข้อกาหนดทางกฎหมายอื่น
ๆ ความต้องการการแปลภาษาและอื่น ๆ อีกมากมาย คุณอาจจะใช้แนวทางในการจัดการความรู ้เป็ นอย่างดี
    ั    ่
ตัวชี้วดที่มีอยูจาก W3C (w3c.org/pics) และระยะในนิตยสารพื้นฐาน
การวัดคุณภาพของเนื้อหาของเว็บยังต้องใช้เครื่ องมือวัดที่เหมาะสม
สาหรับคาแนะนาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีการใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตัวชี้วดเพื่อวัดคุณภาพของเนื้อหาที่เ
                                     ั
ห็น Norguet et al. (2006) สาหรับการสนทนาที่ครอบคลุมของข้อมูลที่มีคุณภาพในระบบ e - business, ดู
Kim et al (2005)

             ้
ข้ อผิดพลาดของการจัดการเนือหา

              ั
ตามที่เบิร์น (2002), บริ ษท เผชิญกับข้อผิดพลาดในการจัดการเนื้ อหาต่างๆ
                      ั
ข้อผิดพลาดการจัดการเนื้ อหาและการปฏิบติที่ดีที่สุดสาหรับการหลีกเลี่ยงพวกเขาจะพบได้ใน Exhibit 15.5
ซอฟต์ แวร์ การจัดการเนือหา้

ซอฟต์แวร์ การจัดการเนื้อหาจะช่วยพนักงาน ในการสร้าง, แก้ไขและลบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ บริ ษท    ั
ฯแรงผลักดันที่อยูเ่ บื้องหลังซอฟต์แวร์ การจัดการเนื้ อหา (CMS) รวมถึงความต้องการสาหรับ บริ ษท ั
ที่จะช่วยให้เจ้าของเนื้ อหาในการจัดการเนื้ อหาของตัวเองและไม่สามารถของพนักงานบริ การคอมพิวเตอร์ เพื่
    ั
อให้ทนกับความต้องการสาหรับเนื้อหาใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์แม้แต่เว็บไซต์ EC
ขนาดเล็กอาจจะเป็ นเนื้ อหาที่กว้างขวางและในกรณี เช่นซอฟต์แวร์ ที่สามารถช่วยเช่นในกรณี ของ Anglesea
ออนไลน์ (15.3 Case)
กรณี ที่เกี่ยวกับการปิ ดเทเลคอมนิวซี แลนด์ที่ส่วนท้ายของบทนี้จะช่วยให้ตวอย่างของการจัดการเนื้ อหาครอบ
                                    ั
คลุม สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว CMS, ดู emc.com และ vignette.com
  ้
เนือหาแคตตาล็อกและผู้บริหาร

เนื้อหาส่ วนใหญ่ในเว็บไซต์ B2B และ B2C คือแคตตาล็อกตาม บทที่ 2
กล่าวถึงผลประโยชน์ของแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
   ่   ้
แม้วาจะมีดานบวกจานวนมากจากแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์
                       ั่
EXHIBIT 15.5 การจัดการเนื้อหาผิดพลาดและโซลูชนของพวกเขา
ปัญหาหรื อหลุมพราง

                                  ั่
การเลือกซอฟต์แวร์ การจัดการเนื้ อหาก่อนที่จะพัฒนาความต้องการที่มนคงและกรณี ธุรกิจ
              ั
ไม่ได้รับอาณัติจากด้านบนที่ชดเจนเพื่อดาเนิ นการต่อ
รวม Underestimating และความต้องการบริ การอย่างมืออาชีพ
การจ้างงานนักพัฒนามือใหม่ที่จะรวมและขยายซอฟต์แวร์
    ่ ั     ั
ขึ้นอยูท้งหมดใน บริ ษท ภายนอกที่จะทาการเปลี่ยนแปลงระบบ
                                 ้
การคิดการย้ายถิ่นของคุณจะไม่เจ็บปวดแม้จะมีสิ่งการจัดการเนื้ อหาผูให้บริ การระบบจะบอกคุณ
วิธีแก้
การแปลงบางส่ วนของทรัพยากรที่กาลังมีการใช้จ่ายในการประเมินผลซอฟต์แวร์ เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึ
                 ั
กของเนื้ อหาของตัวเองของ บริ ษท ฯ และความต้องการทางธุ รกิจ
 ้
ผูนาธุ รกิจจะต้องมีทิศทางกลยุทธ์สาหรับการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณสองถึงสี่ ครั้งค่าใช้จ่ายของใบอนุ ญาตซอฟต์แวร์ สาหรับการให้คาปรึ กษาด้านการปรับแต่งและบู
รณาการ
จ้างนักพัฒนาที่ดีที่มีเนื้ อหาประสบการณ์การซอฟต์แวร์ การจัดการการใช้ซอฟต์แวร์ปานกลาง
      ่
ซอฟแวร์ อยูในมือของผูประกอบ ้

                                      ่
เกี่ยวข้องกับคนของตัวเองอย่างใกล้ชิดทางด้านเทคนิคในการพัฒนาเริ่ มต้นที่แม้วาคุณจะจ้าง
บูรณาการ ไม่หวงในการฝึ กอบรม

เริ่ มต้นการเตรี ยมตัวสาหรับระบบการจัดการเนื้อหาโดยการทาความสะอาดรหัส HTML
ของคุณและการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ นี้ จะใช้เวลานานกว่าที่คุณคิด!
กรณีที่ 15.3 การประยุกต์ ใช้ EC
                       ้
Anglesea ออนไลน์ ใช้ ซอฟต์ แวร์ การจัดการเนือหาความสาเร็จ
Anglesea ออนไลน์เป็ นธุ รกิจขนาดเล็กจริ งๆของพนักงานคนหนึ่ง (เจ้าของ), นิโคลัส Soames
มันเป็ นชุมชนออนไลน์และไดเรกทอรี ธุรกิจในชนบทของออสเตรเลีย (Anglesea - online.com.au)
เปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2002
ที่ไดเรกทอรี ออนไลน์เป็ นที่นิยมให้ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนชีวตของข่าวชุมชนและอื่น ๆ
                   ้          ิ
โฆษณาธุ รกิจที่สามารถใช้สื่อโฆษณาสนับสนุนเว็บไซต์ เจ้าของและผูร่วมสร้างเนื้อหาส่ วนใหญ่ของ
                                  ้
เว็บไซต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ วถึงกว่า 2,600 หน้าโดย 2007 Anglesea
    ่                                         ้
ตั้งอยูบนชายฝั่งของรัฐวิกตอเรี ยตะวันตก ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วหลังจากหนังสื อพิมพ์ทองถิ่น
Anglesea ของ Soames
   ั ่                                 ้
รู ้ทนทีวาเขาไม่สามารถจัดการกับการเติบโตอย่างรวดเร็ วของเว็บไซต์โดยไม่ตองปรับปรุ งเทคโนโลยีบางอย่
            ั
าง เป็ นผลให้เขาได้พฒนาระบบการจัดการเนื้ อหา (โดยใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access)
เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการของส่ วนแบบไดนามิกมากขึ้นของเว็บไซต์เช่นไดเรกทอรี ธุรกิจคู่มือ,
รายชื่อกิจกรรมและคลาสสิ ฟายด์ (หมายเหตุ :. เว็บไซต์ที่ถูกปิ ดชัวคราวในเดือนเมษายน 2009)
                                ่
How Does The Technology Work?

                                          ่
ระบบการจัดการเนื้อหารายการจะใช้เวลาเช่นรายชื่อจัดและเผยแพร่ ในรู ปแบบมาตรฐานที่อยูภายในแม่แบบ
หน้าเว็บ ขั้นตอนต่อไปจะดาเนินการในการแก้ไขส่ วนของรายชื่อเว็บไซต์และการเพิ่ม, ย้ายหรื อลบรายการ
  1 Soames เข้าถึงเนื้อหาการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูล
  องค์ประกอบในเขตข้อมูลของแม่แบบที่กาหนด
   2 CMS
                                            ่ ั
   ที่ระบุแต่ละองค์ประกอบโดยที่เขตข้อมูลจะถูกป้ อนลงมันเป็ นรู ปแบบที่จาเป็ นขึ้นอยูกบส่ วนของเว็บไซ
   ต์
   3 CMS ที่เผยแพร่ เนื้อหานี้ไปยังเว็บไซต์ในส่ วนที่เหมาะสม จากนั้นจะสามารถดู
   บันทึกหรื อที่แก้ไขเพิ่มเติม
   4 เมื่อเนื้อหาถูกต้องและได้รับการอนุมติก็จะเผยแพร่ ในเว็บไซต์
                        ั
   ระบบการจัดการเนื้อหา Soames ให้เวลามากขึ้นในการเขียนเนื้อหาและติดตามรายได้โฆษณาจากชุมชน
   สาหรับบริ ษท ขนาดเล็กที่ค่าใช้จ่ายเป็ นสิ่ งสาคัญ
            ั
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็ นจานวนเงินค่าใช้จ่ายเพียงครั้งเดียว $ 12,000
และค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน $ 2,300 ต่อปี ในขณะที่รายได้ประจาปี จากธุ รกิจ EC คือ $ 29,000 ในปี 2003
และ $ 35,000 ในปี 2006
ที่มา : รัฐบาลวิคตอเรี ย (2007) และ Anglesea - online.com.au (เข้าถึงมกราคม 2009)
   คาถาม
   1 รายชื่อการปรับปรุ งการจัดการเนื้ อหาที่สร้างโดยซอฟแวร์
   2 พูดคุยด้านสังคมและวัฒนธรรมของเว็บไซต์
             ั
   3 Soames ใช้พฒนาระบบการจัดการเนื้ อหาและมันทางานได้ดี บริ ษท    ั
                      ้
   ส่ วนใหญ่จะซื้ อหรื อเช่าระบบจากผูขายเช่น Vignette (vignette.com)
   4 Soames กล่าวว่าเว็บไซต์ของเขาไม่มีงานอดิเรก แต่เป็ นธุ รกิจที่สร้างรายได้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับคาสั่ง
   5 ขายภาพออนไลน์และการโฆษณาออนไลน์ได้กลายเป็ นแหล่งรายได้หลัก
   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเนื้ อหา
     ั      ั
คนที่จดซื้ อ บริ ษท จาเป็ นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของแคตตาล็อกของพวกเขาคือการจัดการที่ดี
       ้
สาหรับผูซ้ื อ B2B
ที่แคตตาล็อกรวมซัพพลายเออร์ 'บนเว็บไซต์ของตัวเองในการจัดการเนื้ อหาเริ่ มต้นด้วยการมีส่วนร่ วมซัพพล
ายเออร์ และจากนั้นเก็บรวบรวมมาตรฐานการจัดหมวดหมู่, โฮสติ้ง,
อย่างต่อเนื่ องและการปรับปรุ งข้อมูลแคตตาล็อกของพวกเขา
นันคือไม่มีงานขนาดเล็กที่มีขนาดใหญ่พิจารณาว่าการซื้ อมากที่สุดองค์กรมีหลายร้อยหรื อแม้กระทังพันของ
  ่                                               ่
                       ้
ซัพพลายเออร์ แต่ละที่แตกต่างกันโดยใช้ขอมูลรู ปแบบและระบบการตั้งชื่อเพื่ออธิ บายรายการแคตตาล็อกขอ
                     ั
งพวกเขา การจัดการเนื้อหารายการมีลกษณะเฉพาะบางอย่างและตัวเลือก
CONTENT MAXIMIZATION AND STREAMING SERVICES
    ั
บริ ษท หลายแห่งที่มีเนื้ อหาของสื่ อ เช่นคลิปวิดีโอ, เพลง, หรื อ Flash
สื่ อพยายามที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายด้วยข้อความทางการตลาดที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น automakers
ต้องการที่จะให้ประสบการณ์การขับขี่ที่เสมือนจริ งที่เห็นจากรถของการตกแต่งภายใน
นายหน้าต้องการที่จะให้มีมุมมอง 360
                  ้
องศาซึ่งเป็ นคุณสมบัติของพวกเขาและผูขายเพลงต้องการที่จะให้ดาวน์โหลดตัวอย่างได้อย่างง่ายดายจากเพ
                     ้
ลงของพวกเขา สาธารณะและอื่น ๆ มีการใช้ขอมูลสื่ อจานวนมาก เช่น สุ ดท้าย B2B e -
แคตตาล็อกอาจรวมถึงหลายพันภาพถ่าย


     เหล่านี้และอื่น ๆ
ผูให้บริ การเนื้ อหามีความกังวลเกี่ยวกับเวลาในการดาวน์โหลดจากมุมมองของผูใช้ นักเล่นเว็บที่ใจร้อนอาจ
 ้                                   ้
                                   ่
cllck"Stop"ก่อนที่จะมีการดาวน์โหลดมัลติมีเดียแบบเต็มรู ปแบบ โปรดจาไว้วาลูกค้า B2C และ B2B
ไม่เพียง แต่ตองการข่าวสาร, เพลง, วิดีโอคลิป, ข้อมูลอ้างอิง, {ข้อมูล เกี่ยวกับการคลัง และ ผลทางด้านกีฬา
       ้
ที่มีการบริ การอย่างมากบนเว็บ) แต่พวกเขายังต้องการที่บริ การที่ง่ายและรวดเร็ วอีกด้วย
               ู้
ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ผให้บริ การเนื้อหาและนักการตลาดใช้การจัดส่ งทางเทคนิค เป็ นวิธีแก้ปัญหา
                                      ้
ที่จะไม่ติดขัดในระหว่างการดาวน์โหลด และ แก้ปัญหาด้านเทคนิค พร้อมใช้งานจากผูขายที่จะเรี ยกว่าเป็ น
เนื้อหาที่มีจานวนมากที่สุด หรื อ สตรี มมิ่ง เรี ยกว่า “การจัดส่ งเนื้อหาผ่านเครื อข่าย” (ดูที่ Pallis และ Vakali
    ้        ่
2006) ผูจาหน่ายชั้นนา อยูที่ เอคาไม อธิบายไว้ในกรณี ที่ 15.4
             ั                      ั
ในการจัดการเนื้ อหาที่มีมลติมีเดียอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดงกล่าวเป็ นที่นาเสนอโดย
Kontiki(kontiki.com)

รู ปที่15.4

Ec Application

AKAMAI TECHNOLOGIES

บริ ษท อินเตอร์ เน็ต
   ั                                         ้       ่ ั
                                    ความเร็ วสาหรับผูใช้ที่จะขึ้นอยูกบว่าห
ตัดสิ นใจเด็ดขาดหลังจากที่คาศัพท์ในภาษาฮาวายคาว่า Akamai        ลายคนกาลังใช้ระบบ LAN
(AH --KUH – MY) ที่หมายถึง"ความฉลาด ชานาญ ปละ สบาย"             ้
                                    ของผูใช้ที่ความเร็ วของการตัด
           ั
และโดยแท้จริ งบริ ษทมีสร้างผลิตภัณฑ์ข้ ึนด้วยความชานาญ
                                    การดาวน์โหลดเว็บไซต์ใด ๆ
ให้เราไปฟังคาอธิบาย
                                    จานวนของเทคโนโลยีการแข่งขันกาลั
          ิ
  สาหรับแบนด์วดนอกจากนี้ได้เริ่ มที่จะ
                                                      ั่
                                    งพยายามที่จะให้บริ การที่เป็ นโซลูชนเ
    ้
เป็ นผูใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตที่มีความเร็ วสู งได้ความต้องกา
                                    ดียวกันและมี จากัด
รเติบโตสาหรับทางด้าน Apptications และสื่ อ Pual Kagen
คาดว่าจะมีรายได้จากการสตรี มมิ่งสื่ อ รวมทั้งหมด $ 1.5 พันล้าน    ในการจ่ายสาหรับการบริ การ
ในปี 2002 และจะไปถึง $ 70 พันล้าน โดยปี 2014 เหมือนกัน
                                    ประโยชน์ของการใช้ Akamai
               ั
Accustream iMedia ได้ทาการวิจยรายงานการสตริ มมิ่ง
                                   หรื อบริ การที่คล้ายกันก็คือการเพิ่มควา
วิดีโอมาร์ เก็ตเป็ นมากกว่า $25 พันล้าน ในปี 2006.
                                   มปลอดภัย ตัวอย่างเช่นเมื่อ June 15,
อย่างไรก็ตามในการเชื่อมต่อที่มีความเร็ วสู งในหนึ่งครั้งจะเป็ นเพีย 2004,
งส่ วนหนึ่งของภาพสื่ อสตรี มมิ่งจะทาอย่างไรกับ            เกิดการอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ โจ
                       ิ
วิธีการจัดการของการวิงของเครื อข่ายที่ แบนด์วดธ์-เควิน
           ่                        มตีบางส่ วนของลูกค้ารายใหญ่ของ
            ้
คานวณไว้?ด้วยจานวนของผูใช้ที่เพิมขึ้น และ
                ่                  Akamai รวมทั้ง Microsoft, Google
และความพร้อมของสื่ อในรู ป อินเทอร์ เน็ตกาลังเข้ามาอย่างมาก     และ แอปเปิ้ ลที่ใช้ DOSในการโจมตี
การควบคุมสัญญาณเครื อข่ายที่จาต้องการ Akamai และ คู่แข่ง                  ั
                                   (ดูบทที่ 10) ในนาทีน้ น, Akamai
(ดิจิตอล Island, Ibeam,และ Mirror                  จัดการลบการโจมตีและการแก้ไขปั ญ
Image)กาลังจะก้าวไปสู่ การจัดการสัญญาณอินเตอร์ เน็ตAkamai      หา. ตามที่ Pallis และ Vakali, กล่าว
เป็ นตัวทาหน้าที่เป็ นเหมือนตารวจการจราจ               Akamai ควบคุมร้อยละ 80
                                   ของเครื อข่ายในการจัดส่ งเนื้ อหา
รอินเตอร์ เน็ตโดยใช้ความยากด้านคานวณเข้ามาช่วยในการจัดกาก
ารคานวณผล                               ในปี 2001 Akamai
ขั้นตอนวิธีเพื่อเพิ่มความเร็ วของหน้าเว็บจากที่ใกล้ที่สุดกับสถานที่ จับตามองการกระจายการลงทุนที่นาเส
                      ั
ที่ Akamai เป็ นเจ้าของของเซิร์ฟเวอร์ . ให้กบลูกค้า         นอชุดครอบคลุมของการจัดส่ งเนื้อหา,
        ้     ั
กรในตาแหน่งนี้ ดวยเหตุน้ ียงช่วยในขจัดปัญหาอินเตอร์เน็ตติดขัดใ สตรี มเสี ยงและวิดีโอ,
นวันนี้แคช,                             การจัดการจราจรและบริ การอื่น ๆ
                  ั
การกระจายเนื้ อหาเป็ นเพียงวิธีปฏิบติเพื่อลดความล่าช้าของเครื อข่ การสตรี มมิ่ง ออดิโอ และ วีดีโอ ทั้ง
าย                                  การจัดการการจราจรทางอากศ
                                   และบริ การอื่น ๆ ดังนั้น (dynamic),
 ลักษณะการทางาน ในการบริ การยังคงรักษาเครื อข่ายทัวโลกกว่า
                         ่
                                   bundled
48,000 เซิร์ฟเวอร์ใน 70 ประเทศทัวโลกที่มีเครื อข่ายเกือบ 1,000
                ่
                                   ในแพคเกจที่เรี ยกว่า(EdgeAdvantage)
                      ั
เครื อข่าย (ในปี 2009) และสัญญาเช่าพื้นที่กบเขาเพื่อเครื อข่ายใหญ่
                                   Akamai
เช่น Yahoo! และซีเอ็นเอ็น เหล่านี้จะใช้เว็บไซต์ Servers
                                   และคู่แข่งมีการสู ญเสี ยเงินในต้นปี
ในการจัดเก็บข้อมูลที่เต็มไปด้วยกราฟิ กที่ใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์ ข
                                   2001
  ้
องผูใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่ อสารติดขัดและการเปิ ดใช้ง แต่รายได้ของพวกเขาเพิมขึ้นอย่างรวด
                                            ่
                         ั ้
านหน้าเว็บได้เร็ วขึ้น ช่วยลดเวลาในการส่ งมอบให้กบผูใช้โดย 20 เร็ ว ในปี 2009 Akamai
ถึง 30 เปอร์ เซ็นต์                             ้
                                 ได้สิ่งที่ตองการ 15 ถึง 20
                                 เปอร์ เซ็นต์ของการเข้าชมเว็บทั้งหมดใ
 การเปิ ดใช้ FreeFlow Akamai's ออกแบบ
                                 ห้เข้าชมเว็บต่อวันสู งกว่า Tier - 1 ISP,
เว็บไซต์ของตนโดยการทาเครื่ องหมายเนื้อหาสาหรับการส่ งโดยใ
                                 เวลาถึงกว่า 2 Terabit ต่อวินาที;
ช้เครื อข่าย Akamai ( FreeFlow )ใช้เนื้อหานี้และเก็บไว้ใน
                                 พร้อมกับหลายร้อยหลายพันล้านของอิ
ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เอคาไมทัวโลก
             ่
                                 นเทอร์เน็ตในทุกๆ วัน
    ้ ่
เมื่อผูใช้เยียมชมเว็บไซต์ที่ได้รับการ"Akamaized"ภาพและเนื้อหาแ
                                 และช่วยทาให้เป็ นไปได้ถึง $100 ล้าน
บบมัลติมีเดียจะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ Akamai
                                 ในความไว้วางใจสาหรับธุ รกิจออนไล
   ่ ู้
ที่อยูใกล้ผใช้สาหรับการจัดส่ งเนื้อหาได้เร็ วขึ้น Akamai
                                             ั
                                 น์ สาหรับ ลูกค้าของ บริ ษท
    ้
ช่วยให้ขอมูลลูกค้าที่จะย้ายไป
                                 ค้าปลีกออนไลน์
            ่
และจากเว็บไซต์ขนาดใหญ่ผานเครื อข่ายทัวโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
                   ่
                                 มา : เรี ยบเรี ยงจาก Pallis และ Vakali
                                 (2006), อินเทอร์เน็ต Newswatch
                                 การตลาด
                                 (2007), Jons (2008), Akamai
                                 Technologies (2009a และ 2009b)
                                 และ akamai.com / html / เทคโนโลยี /
                                 index.html (เข้าถึง Junuary 2009)

                                 คาถามที่
                                 1.Akamai ให้บริ การอะไร?
                                                  ั
                                 2.อะไร เป็ นรู ปแบบรายได้ของ บริ ษท
                                 3.ข้อจากัดในการบริ การมีอะไรบ้าง
Content for Large EC Sites    หน้ า 689
Content creation and management for a large EC site can be slow and expensive. Many
software vendors provide content management tools. One example is Oracle, whose
content management system is illustrated in Exhibit 15.6.

เนื้อหาสาหรับเว็บไซต์ EC ขนาดใหญ่
                                 ้
การสร้างเนื้อหาและการจัดการสาหรับเว็บไซต์ EC ขนาดใหญ่ได้ชาและมีราคาแพง
 ้
ผูผลิตซอฟต์แวร์หลายแห่งที่มีเครื่ องมือในการจัดการเนื้อหา ตัวอย่างหนึ่งคือ Oracle,
ที่มีเนื้อหาระบบการจัดการจะมีภาพประกอบแสดงในหัวข้อ 15.6
Section 15.5 REVIEW QUESTIONS

   1. What is content? Dynamic content? Personalized content?
   2. How can a business use content for cross-selling? For up-selling? For promotion?
   3. Where does content come from? Identify four sources of Web site content. What is
    content creation?
     หัวข้ อ 15.5 มีคาถามทบทวน
     1 เนื้อหาเป็ นอย่างไร? เนื้อหาแบบไดนามิก? เนื้อหาที่กาหนดเอง?
     2 เนื้อหาที่ใช้งานทางธุ รกิจสาหรับการขายข้ามสามารถได้อย่างไร สาหรับการขึ้นขาย?
     สาหรับโปรโมชัน?  ่
     3 เนื้อหาจะมาจากไหน? ทั้งสี่ ระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาเว็บไซต์ สร้างสรรค์เนื้ อหาอย่างไร
EXHIBIT 15.6Oracle Content Management
การจัดการเนื้อหาหัวข้อที่ 15.6 Oracle
     Enterprise Applications
Business processes that need unstructured content can leverage the document
management capabilities of the Oracle content management solution to securely store,
manage, and share electronic and paper document.
โปรแกรมประยุกต์ขององค์กร
กระบวนการทางธุรกิจที่จาเป็ นต้องใช้เนื้อหาที่ไม่มีโครงสร้างสามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการเอกสาร
    ั่
ของโซลูชน              Oracle               การจัดการเนื้อหาเพื่อความปลอดภัยจัดเก็บ,
จัดการและแบ่งปั นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ
    Enterprise Search
Oracle Secure Enterprise Search uses an intuitive user interface to provide secure access to
a wide range of enterprise datasources such as Web sites, file servers, content management
systems, and enterprise applications.
การค้นหาระดับองค์กร
การค้นหาระดับองค์กรของออราเคิลมีความปลอดภัยใช้ติดต่อผูใช้ง่ายเพื่อให้การเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลา
                             ้
ยของแหล่งข้อมูลขององค์กรเช่นเว็บไซต์, ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ระบบการจัดการเนื้อหาและโปรแกรมประยุกต์ขององค์กร
     Records and Retention Management
Oracle Universal Records Management enables users to apply retention policies and
practices on content in local and remote repositories, including file systems, content
management systems, e-mail archives, and paper-based systems.
ระเบียนและการจัดการการเก็บรักษา
ออราเคิลสากลการจัดการระเบียนทาให้ผใช้สามารถใช้นโยบายการเก็บรักษาและการปฏิบติเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและแ
                 ู้                   ั
บบระยะไกลเนื้อหารวมถึงระบบไฟล์ระบบการจัดการเนื้อหา, E - mailคลังข้อมูลและระบบของ กระดาษเป็ นหลัก
    Document Management
The document management capability of Oracle Universal Content Management allows
organizations to share and distribute digital and paper documents more quickly, securely,
and cost-effectively.
การจัดการเอกสาร
ความสามารถในการจัดการเอกสารของ                                  Oracle
การจัดการเนื้อหาจะช่วยให้องค์กรสากลในการแบ่งปั นและแจกจ่ายเอกสารและกระดาษดิจิตอลได้อย่างรวดเร็ ว,
ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
    Information Rights Management
Oracle information Rights Management secures, manages, and tracks sensitive digital
information everywhere it’s stored, inside and outside the firewall, from desktop PCs to
laptops and mobile wireless devices.
จัดการสิ ทธิ์ของข้อมูล
ออราเคิลข้อมูลการจัดการสิ ทธิ์ในรักษาความปลอดภัย,                           จัดการ,
                   ั
และแทร็ คข้อมูลดิจิตอลที่สาคัญทุกที่มนเก็บไว้ภายในและภายนอกไฟร์วอลล์จากเครื่ องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปแล็ปท็อปแล
ะอุปกรณ์ไร้สายมือถือ
    Imaging
Oracle Imaging and Process Management and Oracle Document Capture enable image
capture, annotation and markup, automated routing and approvals, and high-volume
processing of electronic documents by enterprise applications.
การถ่ายภาพ
ออราเคิลถ่ายภาพและกระบวนการการจัดการและการจับภาพเอกสารของออราเคิลช่วยให้การจับภาพ,
                             ั
บันทึกย่อและมาร์คอัปโดยอัตโนมัติการกาหนดเส้นทางและการอนุมติและการประมวลผลระดับสูงของเอกสารอิเล็กทรอนิ
กส์โดยใช้งานขององค์กร
    Web content Management
The Web content management capability of Oracle Universal Content Management
accelerates the publishing of accurate, timely, and relevant Web content across multiple
sites and automates the syndication of content across sites with distinct brands and
languages.
การจัดการเนื้ อหาเว็บ
เนื้อหาเว็บความสามารถในการจัดการของ                             Oracle
การจัดการเนื้ อหาสากลเร่ งการเผยแพร่ เนื้ อหาของเว็บที่ถูกต้องทันเวลาและมีความเกี่ยวข้องในหลายเว็บไซต์
และเผยแพร่ โดยอัตโนมัติของเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีแบรนด์และภาษา
    Digital Asset Management
The digital asset management teatures of Oracle Universal Content Management allow
users to store, find, and access multimedia assets and automate the creation of print-
quality, Web-friendly, and thumbnail renditions.
การจัดการสิ นทรัพย์ดิจิตอล
จัดการสิ นทรัพย์ดิจิตอลของ                                     Oracle
              ู้                    ั
การจัดการเนื้อหาสากลให้ผใช้สามารถจัดเก็บค้นหาและการเข้าถึงสิ นทรัพย์มลติมีเดียและการสร้างระบบอัตโนมัติของการ
พิมพ์ที่มีคุณภาพ, ง่ายและขนาดเล็ก
    Archive
Oracle Universal Online Archive is a scalable, manageable, and hot-pluggable onsite
archiving solution that leverages the performance and security of Oracle Database to
provide a reliable repository for all types of digital content.
คลังเอกสาร
                         ั
ออราเคิลสากลเก่าออนไลน์เป็ นบริ การโซลูชนที่ปรับขยาย,           การจัดการและร้อน    pluggable
เก็บที่ใช้ประโยชน์จากประสิ ทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล                     Oracle
เพื่อให้เป็ นพื้นที่เก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้สาหรับทุกประเภทของเนื้อหาดิจิตอล
    Content Creation and Approval
Using Oracle Universal Content Management, Web site managers can distribute the ability
to author content to subject matter experts and implement streamlined content approval
workflows.
             ั
การสร้างเนื้อหาและการอนุมติ
โดยใช้                Oracle                         การจัดการเนื้อหาสากล
   ้ั                                               ั
เว็บผูจดการไซต์สามารถกระจายความสามารถในการสร้างเนื้อหาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเรื่ องและใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมติเนื้อหาคล่
องตัว

   4. What is syndication? How does it relate to content?          หน้ า690
     4 การเผยแพร่ อย่างไร มันไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้อย่างไร
   5. What e-newsletter content does a subscriber value most?
                    ้
     5 เนื้อหาของข่าวสาร จะมูลค่าผูใช้บริ การมากที่สุด
   6. What is the purpose of content management?
     6.วัตถุประสงค์ของการจัดการเนื้ อหาอย่างไร
   7. Describe content maximization.
     7 อธิ บายประโยชน์สูงสุ ดของเนื้อหา

    15.6 WEB SITE DESIGN
    The goal of any Web site is to deliver quality content to its intended audience and to
do so with an elegant design (Wiedemann 2007). With the Web site’s content in hand, the
Web site owner’s next task is Web site design, which includes information architecture,
navigation design, use of colors and graphics, and maximizing site performance. The
purpose of this section is to enable you to contribute to the design of a Web site when
working with professionals. For details, see Rutgers (2009).
    15.6 การออกแบบเว็บไซต์
                                  ั ้
      เป้ าหมายของเว็บไซต์ใดๆที่จะนาเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพให้กบผูชมเป้ าหมายและให้ทาด้วยการออกแบบที่สง่างา
ม                                             (Wiedemann2007)
ที่มีเนื้อหาของเว็บไซต์ในมืองานต่อไปที่เจ้าของเว็บไซต์จะออกแบบเว็บไซต์ซ่ ึงรวมถึงสถาปั ตยกรรมข้อมูลการออกแบบนา
ทาง,การใช้สีและกราฟิ กและการเพิ่มประสิ ทธิภาพของเว็บไซต์วตถุประสงค์ของส่วนนี้คือการช่วยให้คุณสามารถมีส่วนร่ ว
                                ั
มในการออกแบบของเว็บไซต์เมื่อทางานกับมืออาชีพ สาหรับรายละเอียดดู Rutgers (2009)
    Successful Web site design is about meeting customer expectations. Design starts
with identifying customer needs, expectations, and problems. Then a site is designed to
meet those needs and expectations or to solve the customers’ problems. Pratt(2007)
provides the following guideline for a successful Web site:
     การออกแบบเว็บที่ประสบความสาเร็ จเป็ นเว็บไซต์เกี่ยวกับการประชุมคาดหวังของลูกค้า
การออกแบบเริ่ มต้นด้วยการระบุความต้องการของลูกค้าคาดหวังและปั ญหาที่เกิดขึ้น
จากนั้นเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นและความคาดหวังหรื อการแก้ปัญหาของลูกค้าแพรต
ต์ (2007) ให้แนวทางต่อไปนี้สาหรับเว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็ จ :
    1. Build it for users (useful for the user, not necessarily the company).
                ้          ้            ั
       1 สร้างมันสาหรับผูใช้ (ประโยชน์สาหรับผูใช้ที่ไม่จาเป็ นของ บริ ษท ฯ )
    2. Make it useful (e.g., usability test).
           ั
       2 ทาให้มนมีประโยชน์ (เช่นทดสอบการใช้งาน)
    3. Make information easy to find.
           ้
       3 ทาให้ขอมูลง่ายต่อการค้นหา
    4. Accommodate all users, including those with disabilities.
            ้ ั        ้
       4 รองรับผูใช้ท้ งหมดรวมถึงผูที่มีความบกพร่ อง
    5. Build a comprehensive, responsive, and effective site.
       5 สร้างที่ครอบคลุมเว็บไซต์ตอบสนองและมีประสิ ทธิภาพ
    6. Measure the site against the best of its peer group.
       6 มาตรการต่อเว็บไซต์ที่ดีที่สุดของกลุ่มเพื่อนของตน
    7. Build trust; be up front about security, privacy, and marketing policies.
       7                                 สร้างความเชื่อถือ;
       จะขึ้นหน้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่ วนบุคคลและนโยบายการตลาด
    8. Assign ownership to users, but work as a team with the technical people.
                  ั ้
       8 กาหนดเป็ นเจ้าของให้กบผูใช้ แต่การทางานเป็ นทีมกับบุคคลทางเทคนิค
    9. Set priorities; do the most beneficial stuff first.
                   ั
       9.จัดลาดับความสาคัญที่ต้ งทาสิ่ งเป็ นประโยชน์มากที่สุดก่อน
    10. Watch for new developments and encourage innovation.
       10 ดูการพัฒนาใหม่ ๆและการส่ งเสริ มนวัตกรรม
    Online file W15.4 show a list of important Web site design criteria, with relevant
questions. This and other chapters discuss some of these criteria, such as interactivity,
scalability, and security. The focus of this section is on the fundamental design criteria of
navigation, consistency, performance, appearance, and quality assurance. For a detailed
Web site design process, see the Online Appendix.
ไฟล์ออนไลน์ W15.4 แสดงรายการของเว็บเกณฑ์การออกแบบเว็บไซต์ที่สาคัญกับคาถามที่เกี่ยวข้อง บทนี้และอื่น ๆ
หารื อเกี่ยวกับบางส่วนของเกณฑ์เหล่านี้เช่นการโต้ตอบ,ปรับขยายและการรักษาความปลอดภัย
           ่
เน้นของส่วนนี้จะอยูในเกณฑ์การออกแบบพื้นฐานของนาทาง, สอดคล้อง, การทางาน, ลักษณะ, และการประกันคุณภาพ
สาหรับเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดขั้นตอนการออกแบบให้ดูที่ภาคผนวกออนไลน์
   Examples of well-designed sites are those of Intel, Sears, HP, Medco, Procter &
Gamble, Johnson & Johnson, IBM, Pfizer, and Bank of America.
ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ออกแบบอย่างดีมีของ Intel, เซียร์, HP, Medco, Procter & Gamble,
Johnson & Johnson, IBM, ไฟเซอร์และธนาคารแห่งอเมริ กา
    INFORMATION ARCHITECTURE
    A Web site’s information architecture determines how a site organizes, labels, and
navigates its Web pages to support browsing and searching. Information architecture begins
with designing the site’s structure. The most common site structure is hierarchical. Exhibit
15.7 shows a typical hierarchical structure for and online store. Most hierarchical. Web sites
are built wide and shallow, putting 3 to 10 sections in the second level and limiting most
sections to two or three levels. Other, less frequently used structures are circular and linear
ones. A circular structure is useful when presenting training materials. A linear structure is
useful when telling a story or presenting a tutorial. For example, Online File W15.5 presents
an abbreviated version of the linear structure of the e-business plan in the Online Tutorial.
    A Web site typically includes a homepage that welcomes a visitor and introduces the
site; help pages that assist the visitor to use or navigate through the site; company pages
that inform the visitor about the online business; transaction pages that lead the customer
through the purchase process; and content pages that deliver information about products
and services
สถาปัตยกรรมข้ อมูล
สถาปัตยกรรมข้อมูลของเว็บไซต์จะกาหนดวิธีการเว็บไซต์จดระเบียบ,    ั                     ป้ าย,
และนาทางหน้าเว็บในการสนับสนุนการเรี ยกดูและค้นหา
สถาปัตยกรรมข้อมูลเริ่ มต้นด้วยการออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์
โครงสร้างเว็บไซต์ที่พบมากที่สุดเป็ นลาดับชั้น                                 15.7
จัดแสดงจะแสดงโครงสร้างลาดับชั้นโดยทัวไปสาหรับการและร้านค้าออนไลน์
                         ่                       ลาดับชั้นมากที่สุด
เว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นกว้างและน้ าตื้น, วาง 3 ถึง 10 ส่ วนในระดับที่สองและการ จากัด
ส่ วนใหญ่ไปสองหรื อสามระดับ                  อื่น           ๆ             ,
โครงสร้างใช้ไม่บ่อยจะเป็ นคนวงกลมและเส้นตรงโครงสร้างวงกลมจะเป็ นประโยชน์เมื่อการนาเสนอการฝึ
กอบรมโครงสร้างเชิงเส้นจะเป็ ประโยชน์เมื่อบอกเล่าเรื่ องราวหรื อการนาเสนอการกวดวิชา
ตัวอย่างเช่นแฟ้ มออนไลน์        W15.5     แสดงรุ่ นชื่อย่อของโครงสร้างเชิงเส้นของการวางแผนการe-
                            ั         ิ ้
businessในการกวดวิชาออนไลน์เว็บไซต์มกจะมีหน้าแรกที่ยนดีตอนรับผูเ้ ข้าชมและแนะนาเว็บไซต์
ที่เป็ นหน้าเว็บที่ช่วยช่วยให้ผเู ้ ข้าชมที่จะใช้หรื อนาทางผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทที่หน้าแจ้งผูเ้ ข้าชมเกี่ยวกับธุ รกิ
                                         ั
                         ่
จออนไลน์น้ นหน้าการทาธุ รกรรมที่นาไปสู่ ลูกค้าที่ผานการซื้ อ
      ั
หน้าเว็บและเนื้อหาที่นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การกระบวนการ


EXHIBIT 15.7 A Simple Hierarchical Web Site Structure หน้า 691

At all stages of the purchase process, from information search to post purchase service and
evaluation.
ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้ อจากการค้นหาข้อมูลการโพสต์ให้บริ การซื้ อและการประเมินผล
SITE NAVIGATION
The purpose of site navigation is to help visitors quickly and easily find the information they
need on a Web site. Among: the questions considered in site navigation are: How will
visitors enter a site? How will visitors use the site? How will they find what is available at the
site? How will they get from one page to another and from one section to another? How will
visitors find what they are looking for? Site navigation has to help visitors find information
quickly, because visitors do not want to take the time to figure out how to move around on
a site. Site navigation has to be easy; visitors want moving around the site to be predictable,
consistent, and intuitive enough that they do not have to think about it.
     The simplest navigation aid is a navigation bar (see example in Exhibit 15.8). A
navigation bar provides the visitor an opportunity to likely destinations (e.g., homepage,
“about us”) and major sections of the Web site (e.g., product catalog, customer support).
การใช้ งานเว็บไซต์
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเว็บไซต์คือการช่วยให้ผเู ้ ข้าชมอย่างรวดเร็ วและง่ายดายในการค้นหาข้อมูลที่พว
กเขาต้องการบนเว็บไซต์         :      คาถามที่ได้พิจารณาในการนาทางเว็บไซต์คือ            :
วิธีการเข้าชมจะเข้าเว็บไซต์ได้หรื อไม่                       ผูเ้ ข้าชมจะใช้เว็บไซต์หรื อไม่
วิธีที่พวกเขาจะพบสิ่ งที่สามารถใช้ได้ที่เว็บไซต์หรื อไม่
วิธีที่พวกเขาจะได้รับจากหน้าหนึ่งไปยังอีกและจากส่ วนหนึ่งไปยังอีก?
ผูเ้ ข้าชมจะได้พบกับสิ่ งที่พวกเขากาลังมองหา?                           สารวจเว็บไซต์
                                         ้
มีเพื่อช่วยให้ผเู ้ ข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ วเนื่องจากผูเ้ ข้าชมไม่ตองการที่จะใช้เวลาในการคิดอ
อกว่าจะย้ายไปรอบ ๆ ในเว็บไซต์ที่ Site Navigation จะต้องมีการง่าย; ผูเ้ ข้าชมต้องการย้ายไปรอบ
ๆ      เว็บไซต์ที่จะสามารถคาดเดาได้สอดคล้องและใช้งานง่ายพอที่พวกเขาจะได้ไม่ตองคิดเกี่ยวกับมัน
                                                ้
ช่วยนาทางที่ง่ายที่สุดคือแถบนาทาง           ั
                          (ดูตวอย่างใน         Exhibit           15.8)
แถบนาทางให้ผเู้ ข้าชมโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่จุดหมาย                 (เช่นหน้าแรก,"เกี่ยวกับเรา")
และส่ วนใหญ่ของเว็บไซต์ (เช่นแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์, การสนับสนุนลูกค้า)
EXHIBIT 15.8 A Typical Navigation Bar
Site Map and Navigation     หน้ า 692
แผนผังเว็บไซต์ และการระบุตาแหน่ ง
    A navigation bar almost always appears at the top of the page where it will load first
in the browser window and be visible “above the fold.” However, if the page contains
banner ads, then the navigation bar should be placed prominently below the ads. Why?
Frequent Web users develop “banner ad blindness” in which they ignore banner ads and
everything above them.
                 ้        ั
     แถบนาทางมักจะปรากฏที่ดานบนของหน้าเว็บที่มนจะโหลดครั้งแรกในหน้าต่างเบราเซอร์ และสาม
               ้                      ่
ารถมองเห็น"ครึ่ งหน้าบน."แต่ถาหน้านั้นมีโฆษณาแบนเนอร์ แล้วที่แถบนาทางควรอยูอย่างเด่นชัดด้านล่างโ
ฆษณา                      .                     ทาไม?
ผูใช้เว็บใช้บ่อยในการพัฒนา"ปิ ดตาแบนเนอร์ โฆษณา"ในสิ่ งที่พวกเขาไม่สนใจโฆษณาแบนเนอร์ และพวกเ
 ้
ขาทุกอย่างข้างต้น
    A second navigation bar should appear at the bottom of every page. Then, visitors
who have read the page and have not found what they are looking for can easily be guided
to where they need to go next. An effective navigation scheme is to offer a simple,
attractive, graphical navigation bar at the top of the page and a longer, text navigation bar
at the bottom of each page.
                  ้
แถบนาทางที่สองควรจะปรากฏที่ดานล่างของทุกหน้า
จากนั้นผูเ้ ข้าชมที่ได้อ่านหน้าและยังไม่พบสิ่ งที่พวกเขากาลังมองหาได้อย่างง่ายดายสามารถแนะนาไปยังที่ที่
พวกเขาต้องไปต่อไป
โครงการนาร่ องที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นที่จะนาเสนอที่ง่ายและน่าสนใจแถบนาทางแบบกราฟิ กที่ดานบนของห
                                             ้
                      ้
น้าและที่มีความยาวข้อความแถบนาทางที่ดานล่างของแต่ละหน้า
    If the site’s contents need more options than what can fit on a navigation bar,
subsections can be placed in each section of the navigation bar (e.g., customer support
might include subsections such a customer service FAQ, product information, order status).
The subsection can appear on the navigation bar via a pull-down menu or a mouseover
(when a visitor passes a mouse cursor over the button, a submenu will pop up.) Large and
medium-size sites should include a site map page so that the visitor who in unsure of where
to go can see all the available options.
                                          ั
       หากเนื้อหาของเว็บไซต์จาเป็ นต้องเลือกมากขึ้นกว่าสิ่ งที่สามารถให้พอดีกบแถบนาทาง,
          ่
ย่อยสามารถอยูในส่ วนของแถบนาทางแต่ละ(เช่นการสนับสนุนลูกค้าอาจจะรวมถึงหัวข้อย่อยดังกล่าวมีสถา
นะการสังซื้ อบริ การลูกค้าคาถามที่พบบ่อยข้อมูลผลิตภัณฑ์)
       ่                                     subsection
สามารถปรากฏบนแถบนาทางผ่านเมนูแบบดึงลงหรื อโพสต์
                          ่
(เมื่อผูเ้ ข้าชมผ่านเคอร์ เซอร์ เมาส์เหนือปุ่ มเมนูยอยจะปรากฏขึ้น.)
เว็บไซต์ขนาดใหญ่และขนาดกลางควรจะมีหน้าแผนที่เว็บไซต์เพื่อให้
ผูเ้ ข้าชมที่ไม่แน่ใจในการที่จะไปสามารถมองเห็นทุกตัวเลือกที่สามารถใช้ได้
    Exhibit 15.9 illustrates the major information architecture and navigation concepts
discussed here.
15.9 แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมจัดแสดงข้อมูลที่สาคัญและแนวคิดการนากล่าว
PERFORMANCE (SPEED)
ประสิ ทธิภาพ (Speed)
     Speed ranks at or near the top of every list of essential design considerations, for
good reason. Visitors who have to wait more than a few seconds for a Web page to load are
likely to hit the “stop” or “back” button and go somewhere else.
                      ้
     ความเร็ วจัดอันดับที่หรื อใกล้ดานบนของรายการของการพิจารณาการออกแบบที่สาคัญทุกคนสาหรั
บเหตุผลที่ดีผเู้ ข้าชมที่ตองรอกว่าไม่กี่วนาทีสาหรับหน้าเว็บที่จะโหลดมีแนวโน้มที่จะกดปุ่ ม"หยุด"หรื อ"กลั
             ้       ิ
บ"ปุ่ มและไปที่อื่น
     A number of factors affect the speed at which the page transfers from the Web
server to the client’s browser. Factors out of the control of the Web designer and site owner
are the visitor’s modem speed, the bandwidth available at the customer’s ISP, and, to some
degree, the current bandwidth available at the Web host’s location. The critical factor that is
under the control of the Web designer is the content and design of the page. A competent
Web designer will know what can be done to improve a page’s download speed or at least
give it the appearance of loading fast.
      จานวนปัจจัยที่มีผลต่อความเร็ วที่หน้าการถ่ายโอนจากเว็บเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ของลูกค้า
                                                       ิ
ปั จจัยที่ออกจากการควบคุมของนักออกแบบเว็บและเจ้าของเว็บไซต์ที่มีความเร็ วของโมเด็มของผูเ้ ข้าชมแบนด์วดธ์ที่มีลูกค้า
ไอเอสพี,           และเพื่อปริ ญญาบาง,               ิ    ่    ั
                                   แบนด์วดธ์ที่มีอยูในปัจจุบนที่สถานที่ที่โฮสต์ของเว็บ
ปั จจัยที่สาคัญที่มีการภายใต้การควบคุมของนักออกแบบเว็บที่เป็ นเนื้อหาและการออกแบบของหน้า
                     ่
ออกแบบเว็บพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รู้วาสิ่ งที่สามารถทาได้ในการปรับปรุ งความเร็ วในการดาวน์โหลดหน้าเว็บหรื ออย่างน้
     ั
อยให้มนได้อย่างรวดเร็ วลักษณะของการโหลด
    The most widely recognized cause of long download times is a large graphic or a
large number of small graphics on a single page. Create graphics at the lowest possible
resolution so that the visitor can clearly see the picture, art, or icon so that the graphic file is
only a few kilobytes in size. If a large, high-resolution graphic image is important, thumbnail
images can be put on the page and linked to full-size, higher-resolution images available at
the visitor’s discretion.
สาเหตุส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางของเวลาในการดาวน์โหลดนานเป็ นกราฟิ กขนาดใหญ่หรื อเป็ นจานวนมา
                                                        ั
กของกราฟิ กขนาดเล็กบนหน้าเดียวสร้างกราฟิ กที่มีความละเอียดต่าสุดที่เป็ นไปได้เพื่อให้ผเู ้ ข้าชมสามารถเห็นได้ชดเจนขอ
งภาพ,ศิลปะ,หรื อไอคอนเพื่อให้ไฟล์กราฟิ กเป็ นเพียงไม่กี่กิโลไบต์ในขนาดถ้ามีขนาดใหญ่ความละเอียดสูงภาพกราฟิ กเป็ น
                                                       ่ ั
สิ่ งที่สาคัญภาพเล็กสามารถวางบนหน้าเว็บและเชื่อมโยงไปยังแบบเต็มขนาดภาพความละเอียดสูงกว่าใช้ได้ข้ ึนอยูกบดุลยพิ
นิจของผูเ้ ข้าชม
EXHIBIT 15.9 Web Page Layout Grid


COLORS AND GRAPHICS       หน้ า 693
สี และกราฟิ ก
    The Web is a colorful and graphic world, and colors, pictures, artwork, and video can
be used effectively if used correctly.
    เว็บนี้เป็ นโลกที่มีสีสันและกราฟิ กและสี ,                                ภาพ,
งานศิลปะ,วิดีโอสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพถ้าใช้อย่างถูกต้อง
    The key to effective use of color and graphics is to design the site to match the
expectations of the target audience. Financial services sites tend to use formal colors (e.g.,
green, blue) with simple charts to illustrate the text but not many pictures. Sites directed at
a female audience tend to feature lighter colors, usually pastels, with many pictures and an
open design featuring lots of white space. Game sites are one type of site that can get away
with in-your-face colors, Flash effects, and highly animated graphics.
กุญแจสู่ ประสิ ทธิภาพของสี และกราฟิ กคือการออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับความคาดหวังของกลุ่มเป้ าหมาย
เว็บไซต์ที่ให้บริ การทางการเงินมีแนวโน้มที่จะใช้สีอย่างเป็ นทางการ   (เช่นเขียว,   สี น้ าเงิน)
ด้วยแผนภูมิง่ายๆในการแสดงข้อความ                          แต่ภาพไม่มาก
           ู้
เว็บไซต์โดยตรงที่ผชมหญิงมีแนวโน้มที่จะมีคุณสมบัติเบากว่าสี จะพาส,
มีรูปภาพจานวนมากและการออกแบบที่เปิ ดมีขนาดของพื้นที่สีขาว
เว็บไซต์เกมเป็ นหนึ่งในประเภทของเว็บไซต์ที่ได้รับไปกับสี ในใบหน้าของคุณ, ผลกระทบ Flash,
และกราฟิ กเคลื่อนไหวสู ง
WEB SITE USABILITY
การใช้ งานเว็บไซต์
    Usability measures the quality of a user’s experience when interacting with a
product or system whether a Web site, software application, mobile technology, or any
user-operated device.
                            ้                  ่
     การใช้งานตรวจวัดคุณภาพของประสบการณ์ของผูใช้เมื่อโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรื อระบบไม่วาจะเ
                                       ู้
ป็ นเว็บไซต์ที่มีการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือหรื ออุปกรณ์ที่ผใช้ดาเนินการ
    In general, usability refers to how well users can learn and use a product or a Web
site to achieve their goals as well as how satisfied they are with that process. Usability
means that people who use the Web site can do so quickly and easily to accomplish their
tasks and many also consider such factors as cost-effectiveness and usefulness.
                         ู้
     โดยทัวไปในการใช้งานหมายถึงวิธีที่ดีที่ผใช้สามารถเรี ยนรู ้และใช้ผลิตภัณฑ์หรื อเว็บไซต์เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายข
        ่
องพวกเขาเป็ นวิธีการที่พวกเขาจะมีความพึงพอใจกับกระบวนการที่
              ้
การใช้งานซึ่งหมายความว่าผูที่ใช้เว็บไซต์ที่สามารถทาได้อย่างรวดเร็ วและง่ายดายเพื่อให้บรรลุงานของตนและจานวนมากยั
               ้
งพิจารณาปั จจัยต่างๆเช่นความคุมค่าและมีประโยชน์
    According to Nielsen (2005) and usability.gov, they following factors determines
usability:
ตามที่นีลเส็น (2005) และ usability.gov พวกเขาดังต่อไปนี้ปัจจัยที่จะกาหนดใช้งาน :
Ease of learning. How fast can a user who has never seen the user interface before learn it
sufficiently well to accomplish basic tasks? How easy and intuitive is it to learn to use the
Web site?
ความง่ายดายในการเรี ยนรู ้
 ้              ้    ิ                ั
ผูใช้ที่ไม่เคยเห็นส่วนติดต่อผูใช้ได้วธีที่รวดเร็ วก่อนที่จะเรี ยนรู ้มนจนเพื่อให้บรรลุงานขั้นพื้นฐาน?
                          ั
วิธีที่ง่ายและใช้งานง่ายก็คือการเรี ยนรู ้ที่จะใช้กบเว็บไซต์
Efficiency of use. Once an experienced user has learned to use the system, how fast can be
or she accomplish tasks?
                 ้
ประสิ ทธิภาพของการใช้ เมื่อเป็ นผูใช้ประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้ที่จะใช้ระบบวิธีที่รวดเร็ วสามารถหรื อเธอบรรลุผลงาน?
Memorability. If a user has used the system before, can he or she remember enough to use
it effectively the next time, or does the user have to start over again learning everything?
   ้                       ั                        ้
ถ้าผูใช้มีการใช้ระบบก่อนนั้นจะสามารถจาได้พอที่จะใช้มนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในครั้งต่อไปหรื อไม่หรื อผูใ
ช้จะต้องเริ่ มต้นใหม่อีกครั้งเรี ยนรู ้ทุกอย่าง?
Error frequency and severity. How often do users make errors while using the system, how
serious are these errors, and how can users recover from these errors?
เกิดข้อผิดพลาดความถี่และความรุ นแรง
 ้ ั                       ้             ู้     ้
ผูใช้มกจะเกิดข้อผิดพลาดในขณะที่ใช้ระบบวิธีรุนแรงมีขอผิดพลาดเหล่านี้และวิธีที่ผใช้สามารถกูคืนจากข้อผิดพลาดเหล่านี้
หรื อไม่

Subjective satisfaction. How much does the user like using the system? How pleasant is it to
use the Web site design?
ความพึงพอใจของทัศนะ ผูใช้ตองการใช้ระบบ? วิธีการที่น่าพอใจที่จะไปใช้การออกแบบเว็บไซต์?
           ้ ้
On the Web, usability is a necessary condition for survival. If a Web site is difficult to use,
people leave, This results in negative financial performance. For further details, see
usability.gov and useit.com/alertbox. Usable site need to meet customer demands (see
Stoller 2008).
                             ่
    บนเว็บการใช้งานเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นเพื่อความอยูรอด
หากเว็บไซต์เป็ นเรื่ องยากที่จะใช้คนผลนี้ในการดาเนินงานทางการเงินเชิงลบ  สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดู
                                    ้
usability.gov และ useit.com / alertbox เว็บไซต์ใช้งานได้ตองเป็ นไปตามความต้องการของลูกค้า (ดู
Stoller 2008)

What Annoys EC Customers?
ความไม่พึงพอใจของลูกค้ากับ EC คืออะไร?
One approach to a good Web design is to eliminate things that annoy customers-pop-up
ads, the need to install extra software, deal links, mandatory registration requirements,
confusing navigation, slow moves from page to page, obsolete content, and a poor search
tool. See the Online Appendix for details.
      วิธีการหนึ่งในการออกแบบเว็บที่ดีคือการกาจัดสิ่ งที่รบกวนลูกค้าโฆษณาแบบ    pop     -    up
ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์พิเศษที่ให้การสนับสนุนการจัดการความต้องการการลงทะเบียนบังคับสับสนนาทาง,
                 ้
ย้ายช้าจากหน้าไปยังหน้าเนื้อหาที่ลาสมัยและไม่ดี เครื่ องมือค้นหา ดูที่ภาคผนวกออนไลน์สาหรับรายละเอียด
Section 15.36 > REVIEW QUESTIONS
15.36> คาถามทบทวนมาตรา
  1. Describe 10 criteria used to judge Web site design.
     อธิบายเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิ นการออกแบบเว็บไซต์
  2. Name four site navigation aids.
     ชื่อทั้งสี่ เว็บไซต์ที่ช่วยในการนาทาง
  3. Why is performance a key design criterion? What slows performance? What can
    decrease download time?
     ประสิ ทธิภาพการทางานที่เป็ นเหตุผลว่าทาไมเกณฑ์การออกแบบที่สาคัญ?
     ช้าประสิ ทธิภาพการทางานคืออะไร? สิ่ งที่สามารถลดเวลาในการดาวน์โหลด?
  4. Describe some issues for proper use of color and graphics on a Web site.
    อธิบายเรื่ องบางอย่างสาหรับการใช้ที่เหมาะสมของสี และภาพกราฟิ กบนเว็บไซต์
  5. What is usability? List the major criteria used to determine usability.
    ลักษณะการใช้งานคืออะไร?รายการเกณฑ์หลักที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้งาน    15.7 PROVIDING E-COMMERCE SUPPORT SERVICES           หน้ า 694
    การให้บริ การสนับสนุน E - Commerce
Creating content and designing the Web site are the creative aspects of building a Web site.
Determining how the Web site actually will be built and by whom are the implementation
parts of Web site construction. Web site construction is usually about three options-internal
development, outsourcing, and partnering-spread over two time period-start-up
construction and ongoing maintenance (see Online Chapter 18).
การสร้างเนื้อหาและการออกแบบเว็บไซต์ที่เป็ นด้านความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเว็บไซต์
                           ้
การกาหนดวิธีการที่เว็บไซต์จริ งจะถูกสร้างขึ้นและผูที่เป็ นส่วนการดาเนินการก่อสร้างเว็บไซต์
ก่อสร้างเว็บไซต์มกจะเกี่ยวกับสามตัวเลือกภายในจ้างพัฒนาและการเป็ นพันธมิตรกระจายมากกว่าสองช่วงเวลาในการก่อส
          ั
ร้างเริ่ มต้นขึ้นและการบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่อง (ดูบทที่ 18)
WHO BUILDS THE WEB SITE?
ใครเป็ นคนสร้างเว็บไซต์
Early in the Web site development process, the online business owner has to decide
whether to build the Web site with internal staff, an outside contractor, or a combination of
these two options. This involves managerial considerations such as control, speed, and
desired organizational competencies, as generally described in information technology
textbooks.
ในช่วงต้นของเว็บไซต์ของกระบวนการการพัฒนา,เจ้าของธุรกิจจะออนไลน์ได้เพื่อตัดสิ นใจว่าจะสร้างเว็บไซต์ที่มีบุคลากร
        ้
ภายในเป็ นผูรับเหมาภายนอกหรื อการรวมกันของทั้งสองตัวเลือก
นี้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการบริ หารจัดการเช่นการควบคุมความเร็ วและความสามารถที่ตองการขององค์กรโดยทัวไปตาม
                                         ้          ่
ที่อธิบายไว้ในตาราเรี ยนของเทคโนโลยีสารสนเทศ

PAYLMENTS: ACCEPING CREDIT CARDS
รับการจ่ ายเงินด้ วยบัตรเครดิตการ์ ด
    Another important service is payments (see Chapter 11). You can’t do business if you
can’t get paid. This truism means that every online business has to face decisions about
electronic payment systems. The dominant form of B2C payment is accepting credit cards
over the Internet.
     อีกหนึ่งการบริ การที่สาคัญคือการชาระเงิน           (ดูบทที่        11)
                                   ั
คุณไม่สามารถทาธุ รกิจถ้าคุณไม่สามารถรับการชาระเงินความจริ งที่แน่ชดซึ่ งหมายความว่าทุกธุ รกิจออนไล
น์ได้ที่จะเผชิ ญกับการตัดสิ นใจเกี่ยวกับระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบที่โดดเด่นของการชาระเงินB2
Cมีรับบัตรเครดิตผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
    Chapter 11 described the process for accepting credit card payment. As noted there,
processing credit card payments on the Internet differs only slightly from the process in
traditional, face-to-face transactions. What are these differences from a merchant’s
perspective? What are the basic requirements for an online business to be able to accept
credit cards for payment?
      บทที่         11         อธิบายกระบวนการสาหรับการชาระเงินรับบัตรเครดิต
ตามที่ระบุไว้มีการประมวลผลการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตบนอินเทอร์ เน็ตที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากกร
ะบวนการผลิตในแบบดั้งเดิมการทาธุ รกรรมหันหน้าเข้าหากัน
สิ่ งที่แตกต่างเหล่านี้ จากมุมมองของร้านค้ามีอะไรบ้าง
อะไรคือความต้องการขั้นพื้นฐานสาหรับธุ รกิจออนไลน์ที่จะสามารถรับบัตรเครดิตสาหรับการชาระเงินมีอะ
ไรบ้าง
    First, in the online process, the credit card reader in the store is replaced with credit
card processing software (a credit card gateway) that is capable of accepting input from a
Web page and submitting it into the credit card system (the merchant’s bank, the
customer’s bank, and the credit card interchange, such as Visa or MasterCard).
    ครั้งแรกในกระบวนการออนไลน์ที่อ่านบัตรเครดิตในการจัดเก็บจะถูกแทนที่ดวยบัตรเครดิตซอฟต์แวร์ประมวลผ
                                      ้
ลบัตร   (เป็ นประตูสู่บตรเครดิต)
             ั     ที่มีความสามารถในการรับข้อมูลจากหน้าเว็บและส่งเข้าไปในระบบบัตรเครดิต
(ธนาคารของร้านค้า, ธนาคารของลูกค้าและการแลกเปลี่ยนบัตรเครดิตเช่น Visa หรื อ MasterCard)
    Second, with online transactions, a signature and verification of the signature by the
merchant is not required, resulting in what is known as a card-not-present (CNP)
transaction. This situation removes a considerable amount of certainty and security from
the process. In response to this increased risk, banks are more selective about who gets an
online merchant account, and they require that the entire process be as secure as possible
(e.g., checking that the shipping address provided by the customer matches the billing
address in file at the customer’s bank). In addition, banks charge higher transaction fees for
CNP transactions to offset the increased risks.

ประการที่สองกับการทาธุรกรรมออนไลน์,
                     ้้                        ั        ั
ลายเซ็นและการตรวจสอบของลายเซ็นโดยผูคาไม่จาเป็ นต้องส่งผลให้ในสิ่ งที่เป็ นที่รู้จกกันเป็ นบัตรที่ไม่ปัจจุบนการทาธุรก
รรม (CNP) สถานการณ์น้ ีจะเอาเป็ นจานวนมากของความเชื่อมันและความปลอดภัยจากกระบวนการผลิต
                                  ่
ในการตอบสนองความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นนี้ธนาคารมีมากขึ้นเกี่ยวกับการคัดเลือกผูที่ได้รับบัญชีการค้าออนไลน์และพวกเขาต้องว่
                                        ้
ากระบวนการทั้งหมดจะเป็ นที่ปลอดภัยที่สุด
               ่ั                        ่
(เช่นการตรวจสอบว่าที่อยูจดส่งให้โดยลูกค้าที่ตรงกับที่อยูเ่ รี ยกเก็บเงินที่อยูในแฟ้ มที่ ธนาคารของลูกค้า)
นอกจากนี้ธนาคารเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมที่สูงขึ้นสาหรับการทาธุรกรรม CNP
เพื่อชดเชยความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น
    An online business that wants to accept credit cards for payment generally has to do
the following:
             ้
     ธุรกิจออนไลน์ที่ตองการที่จะรับบัตรเครดิตสาหรับการชาระเงินโดยทัวไปมีการทาดังต่อไปนี้
                                    ่

    >Open a merchant account. It is likely that the business’s current bank will be happy
to extend banking privileges for the business to accept credit cards online. However, some
small, regional banks may not offer this service; other banks may establish thresholds that
are too high for the business to qualify (i.e., banks are more selective about CNP merchant
accounts).
     >                                              เปิ ดบัญชีการค้า
              ั
มีแนวโน้มว่าธนาคารปั จจุบนของธุรกิจยินดีที่จะขยายสิ ทธิประโยชน์การธนาคารสาหรับธุรกิจที่รับบัตรเครดิตออนไลน์
แต่บางส่วนขนาดเล็กที่ธนาคารในระดับภูมิภาคไม่อาจให้บริ การนี้ธนาคารอื่น                        ๆ
อาจจัดตั้งเกณฑ์ที่สูงเกินไปสาหรับธุรกิจที่มีคุณสมบัติ (เช่นธนาคารมีมากขึ้นเลือกเกี่ยวกับบัญชีร้านค้า CNP)
    >Purchase credit card processing software. Credit card gateway companies such as
authorize.net, cybersource.com, and charge.com provide credit card processing software
and service that accept credit card numbers and manage their transfer into and back from
the credit card system. Factors to consider in deciding which gateway company to use
include companies that the site developer has worked with before and what software the
organization hosting the Web site will accept. A business typically pays the credit card
gateway a setup fee and a per- transaction fee.
                                    ั
     สังซื้อเครดิต> บัตรซอฟต์แวร์ประมวลผล เกตเวย์ บริ ษท เครดิตการ์ดเช่น authorize.net,
      ่
cybersource.com                        และ                charge.com
ให้เครดิตซอฟต์แวร์ประมวลผลบัตรและการบริ การที่ยอมรับหมายเลขบัตรเครดิตและการถ่ายโอนการจัดการของพวกเขาเ
                                         ั
ป็ นและกลับจากระบบบัตรเครดิต ปั จจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสิ นใจที่ บริ ษท เกตเวย์ที่จะใช้รวมถึง บริ ษท  ั
ที่นกพัฒนาเว็บไซต์ที่มีก่อนที่จะทางานร่ วมกับซอฟแวร์และสิ่ งที่องค์กรโฮสติ้งเว็บไซต์ที่จะยอมรับ
  ั
ธุรกิจมักจะจ่ายเป็ นประตูบตรเครดิตค่าติดตั้งและค่าใช้จ่ายต่อการทาธุรกรรม
              ั
    >Integrate the credit card processing software into the transaction system. To work
effectively, the software must be able to manage the flow of data between the transaction
and customer databases and the credit card systems. The site developer writes scripts that
enable the different components in the credit card transaction to share data they require.
    >ผสมผสานบัตรเครดิตซอฟต์แวร์ประมวลผลในระบบการทาธุรกรรม
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ที่จะต้องสามารถจัดการการไหลของข้อมูลระหว่างการทาธุรกรรมและฐานข้อมูลลูกค้
าและระบบบัตรเครดิต
นักพัฒนาเว็บไซต์การเขียนสคริ ปต์ที่ช่วยให้องค์ประกอบที่แตกต่างในการทาธุรกรรมบัตรเครดิตที่จะแบ่งปั นข้อมูลที่พวกเ
ขาต้องการ
    For best practices regarding merchants’ protection against fraud, see
Chapter10,fbi.gov/majcases/fraud/Internetschemes.htm,c3.gov,fraud.org/internet/intinfo.h
tm, and en.wikipedia.org/credit_card_fraud.
    ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด เกี่ ย วกับ การป้ องกัน พ่ อ ค้า กับ การหลอกลวงดู Chapter10, fbi.gov /
majcases / ฉ้ อ โ ก ง / Internetschemes.htm, c3 . gov, fraud.org / อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต /
intinfo.htm และ en.wikipedia.org / credit_card_fraud
     WEB SITE PROMOTION       หน้ า 695
     โปรโมชันเว็บไซต์
        ่
    Every successful online business needs a highly visible Web site. Chapter 4 discussed
Web site promotion through advertising (e.g., banner ads, pop-up ads) and marketing
strategies (e.g., banner swapping; use of blogs, chat rooms, or groups in social networks and
virtual worlds). This section focuses on internal Web site promotion (“selling” the Web site
on the site) and search engine optimization (getting the Web site to the top of the search
engine listings).
      ทุ ก ธุ รกิ จออนไลน์ ที่ ประสบความส าเร็ จตามความต้ อ งการเว็ บ ไซต์ ที่ มองเห็ นได้ อ ย่ า ง บทที่ 4
กล่าวถึงโปรโมชันเว็บไซต์ผ่านการโฆษณา (เช่นโฆษณาแบนเนอร์ โฆษณาแบบ pop - up) และกลยุทธ์การตลาด
           ่
(เช่ น การแลกเปลี่ ย นแบนเนอร์ ; การใช้ บ ล็ อ ก, ห้ อ งสนทนาหรื อกลุ่ ม ในเครื อข่ า ยทางสั ง คมและโลกเสมื อ น)
ส่ ว นนี้ จะเน้ น การส่ ง เสริ มการเว็ บ ไซต์ ภ ายใน ("ขาย"เว็ บ ไซต์ ใ นเว็ บ ไซต์ ) และ Search   Engine
Optimization (ได้รับเว็บไซต์ไปด้านบนของรายชื่อของเครื่ องมือค้นหา)
     Internal Web Site Promotion
     เว็บโปรโมชันภายในเว็บไซต์
          ่
    Internal Web site promotion begins by including content that establishes the site as
a useful site for customers so that they remember the site and return and make a purchase.
To do this, the Web site 0should become not only a place to buy something, but also an
indispensable resource with compelling content, useful links to other Web sites, and
features that will make customers want to return.
     เว็บโปรโมชันภายในเว็บไซต์เริ่ มต้นโดยรวมทั้งเนื้อหาที่สร้างเว็บไซต์เป็ นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์สาหรับลูกค้าเพื่อ
            ่
          ่
ให้พวกเขาจาได้วาเว็บไซต์และกลับมาและทาการซื้อ         การทาเช่นนี้เว็บไซต์   0should    กลายเป็ นไม่เพียง
แต่เป็ นสถานที่ที่จะซื้อบางสิ่ งบางอย่าง
แต่ยงเป็ นทรัพยากรที่จาเป็ นอย่างยิงที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจที่มีประโยชน์เพื่อการเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น
   ั               ่                                         ๆ
และคุณสมบัติที่จะทาให้ลูกค้าต้องการให้ส่งกลับ
    Promotions the Web site internally often includes a page of testimonials from
satisfied customers. If the site or the business has received any awards, draw the visitor’s
attention to them. If the business owner’s background or credentials relate to the business,
then list any degrees, professional affiliations, and awards that relate to the online business.
      โปรโมชันเว็บไซต์ภายในมักจะมีหน้าของการรับรองจากลูกค้าที่พอใจ หากเว็บไซต์หรื อธุรกิจที่ได้รับรางวัลใด ๆ
          ่
                  ั
ที่ดึงดูดความสนใจของผูเ้ ข้าชมให้กบพวกเขา
ถ้าพื้นหลังเจ้าของธุรกิจจะหรื อข้อมูลประจาตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วรายการองศาใด               ๆ
พันธมิตรระดับมืออาชีพและได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์
    Site promotion continues with a marketing plan that includes the URL on every
product, business card, letterhead, package and e-mail message that leaves the leaves the
business. A signature file is a simple text message that an e-mail program adds automatically
to outgoing messages. A typical signature file includes the person’s name, title, contact
details, and name and URL of the business.
     การส่งเสริ มไซต์อย่างต่อเนื่องกับแผนการตลาดที่มี URL ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกนามบัตร, หัวจดหมาย,
แพคเกจและข้อความอีเมลที่ใบใบธุรกิจ     แฟ้ มลายเซ็นเป็ นข้อความที่เรี ยบง่ายว่าโปรแกรม e   - mail
จะเพิมโดยอัตโนมัติไปยังข้อความที่ส่งออก
   ่                         แฟ้ มลายเซ็นโดยทัวไปรวมถึงชื่อของบุคคลนั้น,
                                      ่             ชื่อ,
รายละเอียดการติดต่อและชื่อและ URL ของธุรกิจ
    Promotions can be based on Web analytics. Web analytics is the measurement,
collection, analysis, and reporting of Internet data for the purposes of understanding and
optimizing Web usage (en.wikipedia. org/wiki/Web_analytics). An example of Web analytics
reports and a case study are provided in Online file W15.6. For interesting customer success
stories, see Webtrends (webtrends.com).
              ่ ั
      โปรโมชันจะขึ้นอยูกบการวิเคราะห์เว็บ
         ่
การวิเคราะห์เว็บคือวัดการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์และการรายงานของข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ในการทาความ
เข้าใจและการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้งานเว็บ (en.wikipedia. org / wiki / Web_analytics)
ตัวอย่างของรายงานการวิเคราะห์เว็บและกรณี ศึกษาได้แสดงไว้ในไฟล์                    W15.6
สาหรับเรื่ องราวความสาเร็ จของลูกค้าที่น่าสนใจเห็น WebTrends (webtrends.com)
    There are two categories of Web analytics: offsite and onsite. Offsite Web analytics
refers to Web measurement and analysis of the Web in general. It includes the
measurement of a Web site’s potential audience (opportunity), share of voice (visibility),
and buzz (comments) that is occurring on the Internet as a whole. Onsite Web analytics
measure a visitor’s journey once the visitor is on the company’s Web site. Such Web
analytics measure the site’s drivers and conversions; for example, which pages encourage
people to make a purchase. Onsite Web analytics measures the performance of the Web
site in a commercial context. This data is typically compared against key performance
indicators for performance and is used to improve a site or marketing campaign’s audience
response. For more details, see Sostre and LeClaire (2008).
     มีสองประเภทของการวิเคราะห์เว็บอยู่               :             นอกสถานที่และนอกสถานที่
นอกสถานที่การวิเคราะห์เว็บหมายถึงการวัดและการวิเคราะห์เว็บของเว็บโดยทัวไป     ่
                 ้
ซึ่งจะรวมถึงการวัดศักยภาพของผูชมเว็บไซต์ของ (โอกาส), ร่ วมกันของเสี ยง (แสดงผล), และฉวัดเฉวียน
(แสดงความเห็น)                                         ที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเป็ นทั้ง
การวิเคราะห์เว็บที่ให้บริ การการวัดการเดินทางของผูเ้ ข้าชมเมื่อผูเ้ ข้าชมเป็ นบนเว็บไซต์ของ            ั
                                                       บริ ษท       ฯ
การวิเคราะห์เว็บดังกล่าววัดไดรเวอร์ของเว็บไซต์และการแปลง;         ตัวอย่างเช่นที่หน้าเว็บที่ส่งเสริ มให้คนที่จะซื้อสิ นค้า
การวิเคราะห์เว็บที่ให้บริ การการวัดประสิ ทธิภาพของเว็บไซต์ในบริ บทเชิงพาณิ ชย์
ข้อมูลนี้จะถูกเมื่อเทียบกับมักจะบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักสาหรับการทางานและจะใช้เพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์หรื อการตอบสนอ
  ้
งผูชมแคมเปญการตลาดของ สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดู Sostre และ LeClaire (2008)
    Web analytics vendors include IBM, Oracle, Microsoft, Micro Strategy, SAS, Applix,
and Webtrends.
     ้
    ผูขายรวมถึงการวิเคราะห์เว็บ IBM, Oracle, Microsoft, กลยุทธ์ Micro, SAS, Applix และ
WebTrends
    Search Engine Optimization
    How is a Web site found by customers in the vast world of cyberspace? How does a
new online business get noticed ahead of its more well-established competitors? In addition
to promotional and advertising strategies discussed in this and other chapters, perhaps the
most important and cost-effective way to attract new customers is search engine
optimization. Search engine optimization (SEO) is the use of strategies intended to position
a Web site at the top of Web search engines’ results such as Google, All The Web, and
Teoma.
       ่
      เพิมประสิทธิภาพกลไกค้ นหา
                 ่
วิธีการเว็บไซต์พบโดยลูกค้าที่อยูในโลกใหญ่ของไซเบอร์สเปซคืออะไร?ธุรกิจออนไลน์ที่ใหม่ไม่ได้รับการสังเกตวิธีการก่
อนคู่แข่งมากขึ้นดีข้ ึนได้อย่างไร นอกเหนือไปจากกลยุทธ์ส่งเสริ มการขายและการโฆษณาที่กล่าวถึงในบทนี้และอื่น ๆ
อาจเป็ นวิธีที่สาคัญที่สุดและมีประสิ ทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าใหม่เพิ่มประสิ ทธิภาพกลไกค้นหาเป็ น  Search
Engine                      Optimization                    (SEO)
         ั      ่          ้
คือการใช้กลยุทธ์วตถุประสงค์เพือตาแหน่งเว็บไซต์ที่ดานบนของผลเครื่ องมือค้นหาเว็บ'เช่น Google, ทั้งหมดเว็บและ
Teoma
     Search engines are the primary way many Web users find relevant Web sites; an
online business cannot ignore SEO strategies. For details on SEO, see Kay 2007 and
en.wikipedia.org/search_engine_optimization.
     เครื่ องมือค้นหาวิธีการหลักผูใช้เว็บหลายคนพบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องธุรกิจออนไลน์ไม่สามารถละเลยกลยุทธ์
                   ้                                   SEO
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ SEO, เห็น Kay 2007 และ en.wikipedia.org / search_engine_optimization
     The strategies to optimize a Web site’s ranking in search engines should be part of
content creation, Web site design, and site construction. Optimizing search engine rankings
through keyword placement and link building is much easier, less time consuming, and less
expensive if it is integrated into the :Web site development process. Online File W15.7
provides a comprehensive quide to SEO.
    กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดอันดับของเว็บไซต์ในเครื่ องมือค้นหาควรเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้างเนื้อหา,
การออกแบบเว็บไซต์และการสร้างเว็บไซต์
เพิมประสิ ทธิภาพการจัดอันดับของเครื่ องมือค้นหาผ่านตาแหน่งคาหลักและสร้างการเชื่อมโยงจะง่ายมากเสี ยเวลาน้อยและร
  ่
าคาไม่แพงถ้ามันเป็ นแบบบูรณาการเข้าไปในเว็บขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ W15.7 ไฟล์ออนไลน์ให้ครบวงจรเพื่อให้
quide SEO

     หน้ า 696
    Several SEO service, such as Web Position (webposition.com) and Search Summit
(searchsummit.com), will supervise the entire SEO process for a Web site. However, SEO
requires constant monitoring to be effective, and decisions such as which companies are
acceptable linking partners are management decisions that should not be left to neutral
parties. SEO services can assist, but successful SEO requires supervision and involvement by
the site owner. For further details, see Covel(2007) and en. Wikipedia.org/SEO.
     หลายSEOบริ การเช่นตาแหน่งของเว็บ      (webposition.com)          และการประชุมสุดยอดค้นหา
(searchsummit.com) จะดูแลการ SEO ขั้นตอนทั้งหมดสาหรับเว็บไซต์ แต่ตองมีการตรวจสอบ SEO   ้
คงที่จะมีประสิ ทธิภาพและการตัดสิ นใจเช่นที่                                   ั
                                                      บริ ษท
เป็ นพันธมิตรเชื่อมโยงยอมรับการตัดสิ นใจการบริ หารจัดการที่ไม่ควรเหลือให้แก่บุคคลที่เป็ นกลาง บริ การ SEO
สามารถให้ความช่วยเหลือ แต่ที่ประสบความสาเร็ จ SEO ต้องกากับดูแลและการมีส่วนร่ วมโดยเจ้าของเว็บไซต์
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดู Covel (2007) และห้องน้ า Wikipedia.org / SEO
    CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
    Customer relationship management (CRM) is a customer service approach that
focuses on building long-term and sustainable customer relationships that add value for the
customer and the company. This section focuses on what every start-up online business
needs to know in order to initiate an effective CRM program. After getting these
fundamentals right, successful online firms will be ready to move into more advanced CRM
techniques, which include services such as contact management, data mining, and
personalization.
      การบริหารลูกค้ าสัมพันธ์
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า                                         (CRM)
                                                 ั
เป็ นวิธีการบริ การลูกค้าที่มุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าระยะยาวและยังยืนที่เพิมมูลค่าให้กบลูกค้าและ
                                      ่     ่              ั
                                                       บริ ษท
                                       ่
ส่วนนี้จะเน้นเกี่ยวกับสิ่ งที่ทุกคนเริ่ มต้นขึ้นธุรกิจออนไลน์ตองการที่จะรู ้วาในคาสังเพื่อเริ่ มต้นโปรแกรม
                                ้           ่           CRM
ที่มีประสิทธิภาพ                   หลังจากที่ได้รับพื้นฐานเหล่านี้ขวา,             ั
                                                       บริ ษท
ออนไลน์ประสบความสาเร็ จจะพร้อมที่จะย้ายเข้ามากขึ้นเทคนิค                           CRM
ขั้นสูงซึ่งรวมถึงการบริ การเช่นการจัดการการติดต่อการทาเหมืองข้อมูลและส่วนบุคคล
     Using Content to Build Customer Relationships
                     ั
     การใช้เนื้อหาสร้างความสัมพันธ์กบลูกค้า
    The first step to building customer relationships is to give customers good reasons to
visit and return to the Web site. In other word, the site should be rich in information and
have more content than a visitor can absorb in a single visit. The site should include not just
product information, but also value-added content from which visitors can get valuable
information and services for free. Exhibit 15.10 lists some ways in which online businesses
can build customer relationships through content.

                       ั                  ่
ขั้นตอนแรกในการสร้างความสัมพันธ์กบลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ามีเหตุผลที่ดีที่จะเยียมชมและกลับไปยังเว็บไซต์ ในคาอื่น ๆ
ในเว็บไซต์ควรจะอุดมไปด้วยข้อมูลและมีเนื้อหาที่มากขึ้นกว่าที่ผเู ้ ข้าชมสามารถดูดซับในการเข้าชมเพียงครั้งเดียว
เว็บไซต์ที่ควรจะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่เพียง
   ั
แต่ยงเนื้อหาที่มีมูลค่าเพิ่มจากการที่ผเู ้ ข้าชมจะได้รับข้อมูลที่มีคุณค่าและบริ การฟรี 15.10
                                           ั
รายการแสดงวิธีการบางอย่างซึ่งในธุรกิจออนไลน์สามารถสร้างความสัมพันธ์กบลูกค้าผ่านทางเนื้อหา
     6. เปิ ดหน้ าร้ านบนเว็บ
          โครงการ EC ที่พบมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเป็ นลักษณะเปิ ดหน้าร้านบนเว็บ (เป็ น
                        ่                      ั
       Webstore) ร้านค้าที่มีอยูบนอินเทอร์ เน็ตส่ วนใหญ่เป็ นธุ รกิจขนาดเล็ก แต่ บริ ษท
                                ั
       ขนาดใหญ่รวมทั้งบุคคลจานวนมากรวมทั้งนักเรี ยนจะรู ้จกร้านค้าเป็ นอย่างดี
       ที่เราได้เห็นทัวจากหนังสื อที่ผประกอบการออนไลน์ส่วนมากเริ่ มต้นจาก
               ่       ู้
       Campusfood.com, Amazon.com, CatToys.com และ
       JetPens, เริ่ มต้นกับหน้าร้าน
       ร้านค้าจะปรากฏในรู ปแบบที่แตกต่างทั้งหมดและการจัดสร้างและมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
       แตกต่างกันมาก ร้านค้าส่ วนใหญ่ขายสิ นค้าบริ การ (seeen.wikipedia.org /
                               ิ
       wiki / Electronic_commerce) แต่วธีการทางานของพวกเขาต่างมาก
                    ั
       (สาหรับรายชื่อของฟังก์ชนการทางานโปรดดูบทที่ออนไลน์ 18)


     ่
ทางเลือกทีได้ รับสาหรับร้ านค้ าในเว็บstorefronts
สามารถทาการค้าผ่านร้านค้าในหลายวิธี

      สร้างตั้งแต่เริ่ มต้น ร้านค้าผูบุกเบิกเช่น hothothot.com, wine.com และ
                      ้
      amazon.com, สร้างร้านค้าของพวกเขาตั้งแต่เริ่ มต้น
                                          ั
      โดยเฉพาะพวกเขาได้รับการออกแบบ และว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ให้สร้างซอฟแวร์ ท้ งหมด
 ประโยชน์หลักของวิธีน้ ีคือเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ที่ชื่นชอบของเขาได้
    ้                             ้
 มีขอเสี ยที่การดาเนินการเป็ นไปอย่างช้า, ราคาแพง, และมีขอผิดพลาดสู ง
                           ั
 และต้องการการบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นบริ ษท
 ขนาดใหญ่ได้สร้างร้านค้าของพวกเขาตั้งแต่เริ่ มต้น โปรดดูบทที่ออนไลน์ 18
 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างหน้าร้าน บริ ษท ส่ วนใหญ่ใช้ทางเลือกอื่น ๆ (ดู
                             ั
 Bracken 2006)
 สร้างร้านค้าจากองค์ประกอบ ตัวเลือกนี้ จะได้เร็ วขึ้นและมีราคาถูกกว่าครั้งแรกที่
 และการซื้ อเจ้าของเว็บไซต์ (หรื อบางครั้งสร้างได้ฟรี ) เช่นรถเข็น,
 รายการและทางเลือกในการชาระเงินและใช้งานร่ วมกัน
                              ้
 เจ้าของเว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนองค์ประกอบกับข้อมูลที่ลาสมัย
 ดังนั้นเจ้าของเว็บไซต์ที่สามารถบันทึกการบารุ งรักษา
                          ั
 ข้อเสี ยคือว่าเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นจานวนมากไม่พอดีกบความต้องการเจ้าของธุ รกิจออนไลน์ได้เป็ น
 อย่างดี โปรดดูบทที่ออนไลน์ 18
 สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างเว็บไซต์จากองค์ประกอบ
 ตัวอย่างของประเภทของการแก้ปัญหานี้ เป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ของ Microsoft
 ซึ่ งมีตวช่วยสร้างในตัวที่ช่วยให้ผใช้สร้างแบบของตัวเองทางออนไลน์กระบวนการทางธุ รกิจข
      ั             ู้
 องพวกเขาชัดเจนกับวิธีการนี้
     ั
 แต่มกจะมีราคาแพงกว่าการสร้างจากแม่แบบและอาจใช้เวลานาน
         ั           ั
 นอกจากนี้ยงต้องใช้บางอย่างในที่มีกบความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสาหรับการติดตั้งฮาร์ ดแวร์ ที่
                                           ั่
 จาเป็ นและซอฟต์แวร์ สาหรับการดาเนิ นงานและการบารุ งรักษาอย่างต่อเนื่ อง โซลูชนเครื อข่าย
 (networksolutions.com) มีองค์ประกอบดังกล่าวจานวนมาก
 สร้างด้วยเทมเพลต
 (storebuilders)ตามที่อธิ บายไว้ก่อนหน้านี้ในบทที่ใช้storebuildersเป็ นหนึ่งใ
                               ู้
 นตัวเลือกทางานได้ที่สุดสาหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์ผผลิตหลาย ๆ
 ให้บริ การเทมเพลทstorebuildingบางอย่างให้ใช้ได้ฟรี ฟรี 30
                                          ิ
 วันหรื อเสี ยค่าธรรมเนียมรายเดือนเพียงเล็กน้อยที่ประกอบด้วยโฮสต์บนเซิ ร์ฟเวอร์ วธีน้ ี น้ ีเป็ นที่
 น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิงเพื่อธุ รกิจขนาดเล็กเพราะค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่า(มักจะเป็ น$ 10
                ่
 ถึง$
 99ต่อเดือน)ธุ รกิจที่สามารถสร้างการจัดเก็บในใดอย่างหนึ่งหรื อภายในไม่กี่วนและมันไม่จาเ
                                        ั
        ั
 ป็ นต้องมีทกษะการเขียนโปรแกรมอย่างกว้างขวาง
 เจ้าของเว็บไซต์ที่โดยทัวไปสามารถกรอกแบบฟอร์ มและแนบรู ปภาพได้อีกประโยชน์ที่สาคัญ
              ่
 ของวิธีน้ ีคือโฮสติ้งมักจะรวมถึงการสนับสนุนบริ การเช่นเรี ยกเก็บเงินการจัดส่ งและการรักษาค
                  ้ั
     วามปลอดภัยนอกรวมถึงผูจดจาหน่ายที่จะดูแล
                   ั
     การบารุ งรักษาซอฟต์แวร์ ท้ งหมด
      ้
     ผูผลิตจานวนมากยังมีการจัดเก็บและการจัดการสิ นค้าคงคลังรวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ
                                                  ั
     ตามที่อธิ บายไว้ในหัวข้อนี้ สุ ดท้ายและบางทีสิ่งที่สาคัญที่สุดถ้าเจ้าของเว็บไซต์จะใช้บริ ษท
       ้
     ผูผลิตเช่น Yahoo!, eBay,Amazon.comหรื อเป็ นเว็บไซต์ที่จะถูกรวมไว้ใน
     e-
                  ้
     Marketplaceของผูผลิตซึ่งมีการจัดการที่ดีของการเปิ ดรับข้อเสี ยของวิธีน้ ีคือข้อจากัดเจ้า
     ของเว็บไซต์ที่ที่ใช้เทมเพลตและเครื่ องมืออย่างไรก็ตามผูคาบางส่ วนมีความเป็ นมืออาชีพที่ช่วย
                                 ้้
                 ้
     ให้การปรับแต่งตัวแทนผูขายที่ให้บริ การเทมเพลต
    Yahoo! Small Business offer Yahoo! Merchant Solution
     ( smallbusiness. Yahoo.com/ecommerce/ )
    eBay ProStores ( prostores.com; see Elms 2006 )
    Hostway ( hostway.com )
    GoEmerchant (goemerchant.com)
    StoreFront eCommerce (storefront.net)
    1 & 1 Hosting (1and1.com)
    Go Daddy (godaddy.com)
    Shopping.com (shopping.com)
    Amazon.com ProMerchant (amazonservice.com)
    ShoppingCartsPlus (shoppingcartsplus.com)
For a comparison and evaluation of these vendors and others,
see ecommerce-software-review.toptenreviews.com. To
compare this and other products go to: ecommerce-software-
review.toptenreviews.com/goemerchant-review. The major
criteria used are: Feature set, ease of use, ease of installation,
ease of set up, documentation, and fraud protection.


ตัวเลือกการพัฒนา
ก่อนที่จะเลือกตัวเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมที่คุณต้องพิจารณาจานวนของปั ญหาเพื่อที่จะสร้างรายการข
องข้อกาหนดและความสามารถ ดังต่อไปนี้เป็ นรายการของคาถามตัวแทนเมื่อกาหนดความต้องการ

     ลูกค้ า ใครเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
      สิ่ งที่เป็ นความต้องการของพวกเขาจากกลยุทธ์การตลาดธุ รกิจควรใช้ในการส่ งเสริ มการจัดเก็บ
                                              ั
      ข้อมูลและดึงดูดลูกค้าได้อย่างไร วิธีการทางธุ รกิจที่สามารถเพิ่มความเชื่ อมันให้กบของลูกค้า
                                            ่
      ด้ านการตลาด ชนิดอะไรของผลิตภัณฑ์จากการบริ การทางธุ รกิจจะขายออนไลน์มีสินค้า
           ั
      (ดิจิทล) หรื อสิ นค้าฮาร์ดแวร์ขาย สิ นค้าที่เป็ นซอฟแวร์สามารถดาวน์โหลดได้
      บริการหลังการขาย ลูกค้าสามารถสังซื้ อออนไลน์ได้หรื อไม่อย่างไร
                         ่
      พวกเขาสามารถชาระเงินออนไลน์
      พวกเขาสามารถตรวจสอบสถานะของออนไลน์สั่งซื้ อสิ นค้าของพวกเขาหรื อไม่
      ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างไร มีรับประกัน,
      ข้อตกลงการให้บริ การและการค้ าประกันที่ใช้ได้สาหรับผลิตภัณฑ์
      ขั้นตอนการคืนเงินมีอะไรบ้าง
                          ิ
      โปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีวธีการส่ งเสริ มการลงทุน
      วิธีการที่เว็บไซต์จะดึงดูดลูกค้าได้อย่างไร
                 ้
      ส่ วนลดสิ นค้าของผูผลิตหรื อส่ วนลดปริ มาณที่นาเสนอ คือการขายผ่านไปได้หรื อไม่
                         ี ้      ้
      ข้ อมูลการตลาดและการวิเคราะห์ ีขอมูลอะไรบ้างที่ตองการเช่นการเสนอข้อมูลให้ลูกค้าและ
                                     ้
      แนวโน้มการโฆษณาเว็บไซต์จะรวบรวมวิธีการเว็บไซต์จะใช้ขอมูลดังกล่าวสาหรับการตลาดใ
      นอนาคต
      การสร้ างแบรนของสิ นค้ า สิ่ งที่ภาพลักษณ์ควรเสริ มหน้าร้าน
      หน้าร้านเป็ นรู ปแบบที่แตกต่างกันคือวิธีการเหล่านั้นจะช่วยในเรื่ องการแข่งขันหรื อไม่


YAHOO! ธุรกิจขนาดเล็ก
Yahoo! เสนอทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่นิยมมากที่สุด
แพคเกจที่หน้าร้านsmallbusiness.yahoo.com
              ้
มีแนวทางการแก่ปัญหาสาหรับผูประกอบการค้าสามระดับ เริ่ มต้น, มาตรฐานและเป็ นมืออาชีพ
                      ่
ความสามารถและค่าธรรมเนี ยมของแต่ละแผนจะมีอยูบนเว็บไซต์ของ Yahoo!
มีคู่มือประกอบทีละขั้นตอนที่อธิ บายถึงวิธีการแก้ไขปั ญหาการค้าของเรา ("ขายออนไลน์")
                 ั
การทางานและวิธีการที่คุณสามารถใช้มนเพื่อจัดการและการจัดการตลาดธุ รกิจออนไลน์
เรายังมีสามบริ การที่เกี่ยวข้อง เว็บโฮสติง,
                     ้
     ้
การโฆษณาผูให้การสนับสนุ นและการโพสต์ลงโฆษณาตาแหน่งงาน
เมื่อเรี ยนรู ้เพิ่มจะได้รับความรู ้ที่มีความสาคัญและคาแนะนาที่จะช่วยให้คุณประสบความสาเร็ จในการพัฒนา
หน้าร้านออนไลน์ของคุณเอง
การเริ่มต้ น
ไฟล์ออนไลน์ W15.8 เตรี ยมการสรุ ปของ E - commerce คู่มือพื้นฐาน (ณ มกราคม
2009) ให้ทาผ่านทาง smallbusiness.yahoo.com อีคอมเมิร์ซ / / basic.php
ยังเห็น Snell (2006)
  ่     ิ
เยียมชมและดูวดีโอที่
                      ั่
หากต้องการดูจุดเด่นทั้งหมดที่มาพร้อมกับโซลูชน Merchant, Yahoo! นาทาง
(คลิกที่"tour") ยินดีเมื่อคุณจะเห็นสไลด์โชว์ที่แสดงความสามารถของเว็บ รวมถึงคุณสมบัติเด่นดังต่าง
ๆ เว็บโฮสติ้งและจดทะเบียนชื่อโดเมน e – mail EC เครื่ องมือ (รถเข็นสาหรับเลือกซื้ อ,
การประมวลผลการชาระเงิน, การจัดการสิ นค้าคงคลัง) เครื่ องมือทางธุ รกิจและบริ การ
(ออกแบบเว็บไซต์, การตลาด, การจัดการเว็บไซต์) เครื่ องมือการประมวลผลเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์
เครื่ องมือ (บรรณาธิ การเว็บไซต์แม่แบบการอัพโหลดเนื้ อหาตัวอย่างเช่นกับ Yahoo!
SiteBuilder) หาลูกค้าและการรักษา (ต่อบทที่ 4 จากแคมเปญ e - mail
เพื่อขายข้ามข้อเสนอแนะ) แจ้งเตือนการสั่งซื้ อและเครื่ องมือที่มีการยอมรับการชาระเงินคานวนภาษี
ยืนยันและเครื่ องมือที่สร้างประสิ ทธิภาพในการติดตาม (สถิติ, การลงรายละเอียด,
การวัดประสิ ทธิภาพของแคมเปญการตลาด)
และท้ายสุ ดให้ชมวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่ องราวความสาเร็ จของธุ รกิจขนาดเล็กการใช้ แม่ แบบ template
คุณสามารถสร้างร้านค้าของคุณในหลายวิธี เครื่ องมือหลักของคุณคือการแก้ไขที่ง่ายต่อการใช้งาน
              ั                      ั
คุณสามารถสร้างหน้าแรกที่ต้ งค่าส่ วนการรับข้อมูลที่หลากหลายและเพิ่มให้กบลูกค้า
คุณสามารถอัปโหลดเนื้ อหาของการพัฒนาใน Microsoft FrontPage, Macromedia
Dreamweaver, หรื อ Yahoo! SiteBuilder
ปัญหาการจัดการ

บางประเด็นเกี่ยวข้องกับการบริ หารการจัดการเนื้อหานี้มีดงนี้
                            ั

            ้
      1. สิ่ งที่ตองใช้ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสาเร็ จด้านธุ รกิจ
                           ่
        ความสามารถของธุ รกิจเพื่อความอยูรอดและการเจริ ญเติบโตในตลาดขึ้นอยูกบความแรงข  ่ ั
                                        ้
        องของแนวคิดทางธุ รกิจที่มีความสามารถของการดาเนินการผูประกอบการและประสบคว
                                 ั      ้
        ามสาเร็ จของธุ รกิจแผนความคิดที่สร้างสรรค์ทศนคติของผูประกอบการและ
        ทักษะการบริ หารจัดการเป็ นตัวแทนของทุนมนุษย์
        การลงทุนที่ประสบความสาเร็ จทุกคนอาจสร้างธุ รกิจความต้องการ Ness (Umesh
        et al. 2005) นี้เป็ นจริ งสาหรับธุ รกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์
        อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประสบความสาเร็ จในธุ รกิจออนไลน์,
        การจัดการความต้องการที่จะพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น e -
        businessตัวอย่างรายได้ของยุคและความขัดแย้ง
        ระหว่างช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของเว็บไซต์
        การจัดการบูรณาการและข้อมูลระบบสาหรับ EC และระบบ back - end
      2. คือการสร้างเว็บไซต์ที่เป็ นงานทางด้านเทคนิคหรื องานการจัดการได้อย่างไร
        ก็เป็ นไปได้ท้ งสองอ่ยาง
                ั   ่
             ่
        ถึงแม้วาจะราคาแพงของความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่จาเป็ นในการสร้างเว็บไซต์ที่พร้อมใช้
        งานได้ในตลาด ทักษะการบริ หารจัดการที่จาเป็ นจะค่อนข้างยากที่จะหา
                            ั
        เจ้าของธุ รกิจออนไลน์จาเป็ นต้องมีทกษะทางธุ รกิจแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับความเข้าใจด้านเ
        ทคนิคของการสร้างเว็บไซต์เพื่อที่จะสามารถว่าจ้างและการทางานกับการออกแบบข้อมูล,
        ออกแบบเว็บและเว็บบริ การโฮสติ้งเว็บไซต์
        การจัดการระบุแผนเป้ าหมายทางธุ รกิจกับการรวมกันของชุดวิธีการแก้ปัญหาเช่นe -
        marketplaces, CRM, SCM และ ERP
        นโยบายในการรวมกลุ่มควรเชื่อมกับหน่วยงานภายในและให้ความร่ วมมือกับคู่คาภายนอก    ้
      3. วิธีทาดึงดูดผูเ้ ข้าชมไปยังเว็บไซต์ได้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกลไกค้นหาเป็ นสิ่ งสาคัญ
        แต่ที่สาคัญในการดึงดูดผูเ้ ข้าชม,การให้ผลตอบแทนและส่ งเสริ มให้ลูกค้าได้บอกต่อกับผูอื่ ้
        นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ที่จะนาเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่ อถือที่ตอบสนองคุณค่านัน่
        ทั้งเจ้าของเว็บไซต์และลูกค้าที่จะต้องได้รับผลตอบรับจากการเข้าชมสิ่ งที่เว็บไซต์กล่าวว่าเ
        ป็ นสิ่ งสาคัญ
        แต่เพื่อให้เป็ นวิธีการที่จะกล่าวว่าการออกแบบเว็บให้เนื้ อหาในลักษณะที่น่าสนใจช่วยเพิ่ม
        ความสนใจและคุณภาพของประสบการณ์ของลูกค้าที่สนับสนุนการบริ การส่ วน
  ลูกค้าจะมีความสาคัญเพื่อที่จะให้ขอมูลที่เกี่ยวข้องและกระตุนให้ผใช้สามารถเยียมชมอีกค
                       ้            ้   ู้    ่
  รั้ง
                  ้
4. วิธีการเปลี่ยนผูเ้ ข้าชมเป็ นผูซ้ื อรับคนที่จะมาถึงเว็บไซต์ที่เป็ นเพียงครึ่ ง
              ้
  ผูเ้ ข้าชมกลายเป็ นผูซ้ื อเมื่อมีเว็บไซต์ที่นาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การที่ลูกค้าต้องการด้วยโป
  รโมชันและราคาที่ดึงดูดผูเ้ ข้าชมที่จะซื้ อมีมากกว่าไปที่อื่น
       ่
  ส่ งเสริ มความไว้วางใจบริ การติดต่อกับลูกค้าสาหรับความละเอียดของการร้องเรี ยนเพื่อนา
  ไปสู่ การรักษาลูกค้าและการสร้างการซื้ อคืนหุ นระบบ CRM
                            ้
  ที่ดีการออกแบบต้องการที่จะสนับสนุนการบริ การ
        ั
5. การปฏิบติที่ดีที่สุดจะเป็ นประโยชน์สาหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ดาน ECหรื อ   ้
      ั       ั
  บริ ษทที่มีการปฏิบติที่ดีที่สุดของทัว ๆ ่
               ั ้
  ไปจะมีประโยชน์ให้กบผูชมได้มาก(ดูMaguire2005)ประสบการณ์ของผูผลิต           ้
  ,นักวิชาการและอื่น
  ๆมีประโยชน์มากที่สุดแนะนาสามารถใช้ได้ฟรี จากหลายแหล่งรวมทั้งEcommerce
  Partner.net(emcommercpartner.net)ตั้ งAcomprehensiv
  eกรณี e - businessมาตรฐานสามารถพบได้ในLee et al(2006)
                          ่ ั
6. สิ่ งที่ธุรกิจใหม่ควรจะให้แก่ลงทุนมันขึ้นอยูกบขั้นตอนของธุ รกิจ ในช่วงเริ่ มต้น,
  การลงทุนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของยอดขายและส่ วนแบ่งการตลาด
  ความสู ญเสี ยที่อาจยอมรับได้ตราบใดที่ขยายตัวสู งขึ้นและภาพลักษณ์ของกาไรในอนาคตที่
  มีความชัดเจน แต่น่าเป็ นห่วงที่สุดจะเป็ นผลกาไรที่แท้จริ งกับราคาหุ น    ้
  สิ่ งที่สาคัญเพื่อรักษาการควบคุมโดยการเก็บรักษาร้อยละ 51 ของหุ ้นที่ (อย่างน้อยถึง
  IPO)
7. อะไรคือปั จจัยที่สาคัญสาหรับเว็บที่ประสบความสาเร็ จ
  การจัดการเว็บไซต์อย่างไร เพื่อจัดการกับเว็บไซต์สมบูรณ์,
                ้
  เจ้าของธุ รกิจออนไลน์ตองการที่จะเลือก
  เว็บบริ การที่เหมาะสมโฮสติ้ง,
                                              ่
  การบารุ งรักษามูลค่าการสร้างเนื้อหาและส่ งเสริ มการเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าใหม่จะเข้าเยียมช
  ม ทางเลือกที่จะเว็บโฮสติ้งเป็ นบริ การ storebuilder ทุ่มเทโฮสติ้ง,
          ้ ้
  บริ การโฮสติงผูให้บริ การอินเทอร์เน็ตและตนเองโฮสต์
  หากต้องการรักษาคุณภาพของเนื้อหาในเว็บไซต์ของนโยบายสาหรับการรับการทดสอบแล
  ะการปรับปรุ งเนื้ อหาควรจะจัดตั้งขึ้น
  ส่ วนบุคคลยังเป็ นสิ่ งสาคัญเครื อข่ายสังคมอาจจะนามาเป็ นสาคัญ
  แหล่งที่มาของการเก็บรวบรวมเนื้อหาจากสาธารณะเปิ ด
สรุ ป

ในบทนี้คุณได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับปั ญหาECต่อไปนี้ เป็ นที่เกี่ยวข้องกับบทของวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้

       1. ความต้องการพื้นฐานสาหรับการเริ่ มต้นธุ รกิจออนไลน์ความคิดที่ดีจะกลายเป็ นที่ประสบค
        วามสาเร็ จ
                                  ั
        ธุ รกิจออนไลน์เมื่อเจ้าของด้วยที่จาเป็ นต้องใช้ทกษะทัศนคติและความเข้าใจในวัฒนธรรม
        ทางอินเทอร์ เน็ตดาเนินการจัดทาแผนธุ รกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพ
                                         ้
       2. ตัวเลือกการจัดหาเงินทุนสาหรับธุ รกิจออนไลน์ที่เริ่ มต้นขึ้นตูอบมักจะให้บริ การสนับสนุน
               ั
        ในขณะที่นกลงทุนและนายทุนร่ วมให้เงินทุนสาหรับธุ รกิจออนไลน์ในอนาคตเจ้าของธุ รกิ
        จและธุ รกิจมักจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเตรี ยมการเหล่านี้
        แต่เงินทุนแหล่งที่มาขาดแคลนและการแข่งขันสาหรับเงินจะแข็ง
       3. การเพิ่มความคิดริ เริ่ มe-initiatives (หรื อโครงการ)
        เป็ นเรื่ องปกติเป็ นโครงการขนาดใหญ่จาเป็ นต้องมีกรณี ธุรกิจเพิ่มขึ้นจะทาค่อยๆว่าในที่สุด
        จะทาให้ธุรกิจการคลิกและหนึ่งครกส่ วนใหญ่จะเป็ นโครงการการจัดซื้ อ e-
        procurement,e - CRM, และWebstore
       4. การแปลงไปยังe - businessในe – business,
        กระบวนการทั้งหมดเป็ นไปได้จะดาเนิ นการออนไลน์
        การบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวของรัฐในองค์กรขนาดใหญ่เป็ นกระบวนการที่ซบซ้อนที่เกี่ยวข้   ั
        องกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
       5. ตัวเลือกเว็บโฮสติ้งเว็บไซต์สาหรับธุ รกิจออนไลน์บริ การStorebuilder,ISPs,เว็
        บไซต์ทุ่มเทบริ การโฮสติ้งและทางผูให้บริ การโฮสต์เองยังให้เจ้าของธุ รกิจออนไลน์ช่วงขอ
                           ้
        งตัวเลือกในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการและที่จะเป็ นเจ้าภาพเว็บไซต์โดเมนดีเลือกชื่อเป็ น "ที่
          ่
        อยูสาหรับความสาเร็ จ"วิธีการทาเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการค้นหาและจดจาการเลือก
        ชื่อโดเมนเป็ นขั้นตอนสาคัญในการตั้งค่าเว็บไซต์โฮสติ้ง
       6. จัดให้มีเนื้ อหาที่ดึงดูดและทาให้เว็บไซต์ผเู ้ ข้าชมเนื้ อหาเป็ นกษัตริ ยเ์ นื้ อหาที่สามารถสร้างซื้
        อหรื อได้มาฟรี และใช้สาหรับการเว็บไซต์ลูกค้าโปรโมชัน,    ่
        การขาย,การสร้างและความสัมพันธ์เรื อเว็บไซต์ที่ประสบความสาเร็ จนาเสนอเนื้ อหาที่เป็ น
        กลุ่มเป้ าหมายของเว็บไซต์ที่ตองการและคาดหวังว่า
                        ้
                                ่
       7. การออกแบบที่ผเู ้ ข้าชมเว็บไซต์ง่ายถึงแม้วาจะเป็ นข้อความเนื้อหาที่หลากหลายและราคาไ
        ม่แพง,
      เว็บไซต์ขอความอย่างเดียวเป็ นเว็บไซต์แห้งแล้งและไม่น่าจดจาเลือกกราฟิ กและสี ที่มีเว็บไ
            ้
      ซต์ของเป้ าหมายทางธุ รกิจและผูเ้ ข้าชม
      ความต้องการในใจเจ้าของเว็บไซต์และนักออกแบบไม่ควรประเมินค่าสู งช่วงความสนใจข
      องผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์จึงเป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดที่จะรวมกราฟิ กขนาดเล็กที่มีจานวนน้อยเพื่อให้ผลลัพ
      ธ์ที่ได้คือหน้าที่น่าสนใจที่จะโหลดเร็ วกุญแจสาคัญในการนาทางผูเ้ ข้าชมที่เป็ นมิตรเป็ นโค
      รงการของผูเ้ ข้าชมแผนที่จิตบนเว็บไซต์
             ่
      ที่พวกเขาอยูที่พวกเขาที่พวกเขาควรจะไปต่อไปและวิธีการได้รับการที่พวกเขาต้องการที่จ
      ะ
     8. ตาแหน่งสู งในเครื่ องมือค้นหาเป็ นกุญแจสาคัญการเกิดขึ้นของคาหลักและตาแหน่งในเว็บไ
      ซต์ร้านค้าและส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงความนิยมเป็ นกลยุทธ์พ้ืนฐานสาหรับการเพิ่มประสิ ทธิ
      ภาพกลไกค้นหาตาแหน่งสู งในการค้นหาคาหลักของเครื่ องมือค้นหาจะรับประกันผูเ้ ข้าชม
      ขั้นตอนแรกที่สาคัญต่อความสาเร็ จของธุ รกิจออนไลน์
     9. การให้บริ การสนับสนุ นออฟไลน์ธุรกิจเชื่อมโยงธุ รกิจออนไลน์จาเป็ นต้องใช้บริ การสนับส
      นุนเหล่านี้ รวมถึงการชาระเงินการรักษาความปลอดภัย,การสร้างเนื้อหาการออกแบบเว็บไ
      ซต์การโฆษณา(Promotion), การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือค้นหาและ
      CRM
                               ่   ่
    10. กระบวนการของการสร้างหน้าร้านสมมติวาคุณรู ้วาสิ่ งที่คุณต้องการที่จะขายและวิธีการที่จ
      ะทามันคุณต้องได้รับชื่ อโดเมนและจัดให้มีการโฮสติงแล้วคุณจะต้องออกแบบเว็บไซต์และ
                                   ้
      กรอกกับเนื้ อหาที่เหมาะสมหน้าร้านของคุณต้องการให้มีการบริ การสนับสนุน(เช่นการชาร
      ะเงิน) และมีความปลอดภัยนอกจากนี้คุณยังจะต้องส่ งเสริ มเว็บไซต์เพื่อดึงดูดผูซ้ื อ  ้
    11. โดยใช้แม่แบบในการสร้างหน้าร้านเว็บไซต์ขนาดเล็กจะสามารถสร้างได้อย่างรวดเร็ วง่ายด
                            ้
      ายและราคาไม่แพง โดยใช้แม่แบบมีขอเสี ยที่เว็บไซต์จะมีลกษณะเช่น  ั
        ู้                               ั
      มีผใช้งานจานวนมากที่ใช้แม่แบบเดียวกันและมันอาจไม่พอดีกบความต้องการของบริ ษท        ั


คาถามสาหรับการสนทนา

     1. เปรี ยบเทียบและความคมชัดในการตั้งค่าแบบดั้งเดิมธุ รกิจอิฐและธุ รกิจออนไลน์พิจารณาปั
                 ้
      จจัยต่างๆเช่นทักษะผูประกอบการสิ่ งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์และกระบวนการทา
      งธุ รกิจ
     2. เปรี ยบเทียบและความคมชัดในการสร้างออนไลน์ใหม่ธุรกิจและสถานประกอบการของคว
      ามคิดริ เริ่ มออนไลน์ใน
         ั    ่
      บริ ษทที่มีอยูพิจารณาปั จจัยดังกล่าวการซื้ อทรัพยากรเริ่ มต้นขึ้นกระบวนการและการวิเครา
       ะห์คู่แข่ง
      3. แผนe - businessเป็ นวิธีการที่แตกต่างจากแผนธุ รกิจแบบ
      4. อธิ บายการเปลี่ยนแปลงองค์กรและหารื อเกี่ยวกับบางส่ วนของปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
      5. วิธีที่คุณจะตัดสิ นใจที่เว็บไซต์เว็บโฮสติงตัวเลือกธุ รกิจออนไลน์ควรใช้รายการและอธิบาย
                            ้
       สั้น ๆปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสิ นใจของคุณ
               ่
      6. ใครควรจะอยูในเว็บไซต์ที่ทีมพัฒนาสาหรับธุ รกิจขนาดเล็กหรื อไม่สาหรับธุ รกิจขนาดให
       ญ่หรื อไม่
      7. หลายต่อหลายครั้งในบทนี้ เราขอแนะนาธุ รกิจออนไลน์
       เพื่อรวบรวมข่าวกรองการแข่งขันจาก
       คู่แข่ง(เช่นใน
       SEO,สิ่ งที่เว็บไซต์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคู่แข่ง)นี้ เป็ นจริ ยธรรมทาไมหรื อทาไมไม่
      8. การจัดเก็บเช่นcattoys.comเป็ นทาไมไม่เศรษฐกิจออฟไลน์เป็ นไปได้?
      9. อะไรคือข้อดีและข้อเสี ยของการใช้แม่แบบในการสร้างหน้าร้านมีอะไรบ้าง
     10. เราให้บริ การจานวนมากรวมทั้งเว็บไซต์โฮสติง,เครื่ องมือstorebuildingและห้างสร
                               ้
                                         ้
      รพสิ นค้าออนไลน์รายการประโยชน์ของการบริ การเหล่านี้ อะไรที่มีขอเสี ยถ้ามี
     11. วิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บไซต์คืออะไร
     12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์เว็บเพื่อค้นหาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเครื่ องยนต์


การดาเนินการด้ านอินเตอร์ เน็ต

      1. ไปที่ทุนvFinance(vfinance.com) และแห่งชาติVenture
        CapitalAssociation (nvca.org)และระบุแนวโน้มใด ๆ
        หรื อโอกาสในการได้รับการสนับสนุนเงินทุนเริ่ มต้นขึ้น
      2. ไปที่หมวดหมู่ของ Yahoo!เช่นหน่วยงานการท่องเที่ยวหรื อบริ ษท ั
        ประกันภัยและเลือก10
        เว็บไซต์แยกประเภทพวกเขาเป็ นข้อมูลแบบโต้ตอบหรื อการทาธุรกรรมเว็บไซต์ทาให้รายก
        ารของข้อมูลใด ๆ ระหว่าง
        คุณสมบัติใช้งานหรื อการทาธุรกรรม
                        ่                        ่
      3. บุคคลหลายคนพยายามที่จะทาให้อยูอย่างเรี ยบง่ายโดยการซื้ อและขายสิ นค้าบนอีเบย์เยียม
        ชม
                         ิ    ู้
        ebay.comและทารายการของที่วธีการที่ผประกอบการเหล่านี้ใช้การขายข้ามและขึ้น
        ขายในการขายของพวกเขากิจกรรม
    ่
 4. เยียมชมฟอรั่มWebmaster (webmaster-
                    ่
   forums.สุ ทธิ)สมัคร(ฟรี )และเยียมชมเว็บไซต์วพากษ์  ิ
                               ั
   พื้นที่เปรี ยบเทียบกฎการออกแบบที่นาเสนอในบทนี้กบบางส่ วนของเว็บไซต์ที่มีการเสนอใ
   ห้คาวิจารณ์ที่
                                        ้ั
   เว็บไซต์เสนอข้อเสนอแนะการออกแบบอย่างน้อยหนึ่งไปยังเว็บมาสเตอร์เป็ นผูชกชวนคว
   ามคิดเห็น
 5. สารวจเว็บเพื่อค้นหาเว็บไซต์ของห้าทุ่มเทโฮสต์บริ การไอเอ็นจีพวกเขาเปรี ยบเทียบการใช้เ
   กณฑ์ที่ระบุไว้ใน
                 ั
   บทนี้เขียนรายงานจากผลการวิจยของคุณ
 6. ใส่
   networksolutions.comดูการสาธิตสิ นค้าในตะกร้าคุณสมบัติสร้างความประ
   ทับใจให้คุณมากที่สุดและทาไมคืออะไรมันจะมีอะไรให้บริ การที่เกี่ยวข้องเปรี ยบเทียบกับ
   storefront.netและnexternal.com
 7. เปรี ยบเทียบห้างสรรพสิ นค้าของ
   Yahoo!,amazon.com,และinternetmall.com
 8. ไปที่ godaddy.com ตรวจสอบการจราจรของBlazeแยง
   UCTวิธีที่จะสามารถช่วยให้คุณมีธุรกิจออนไลน์ได้อย่างไร
 9. ใส่ 1and1.comตรวจสอบโฮสติ้ง,การพัฒนาของ
   และเครื่ องมืออื่น
   ๆใช้เวลาขับรถทดสอบเปรี ยบเทียบกับบริ การที่เสนอโดยjstreettech.comเขียนรา
   ยงาน
10. ใส่
  willmaster.comดูและให้ขอคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของอีซีสร้างเว็บไซต์ของตน
                  ้
11.      ใส่
  omniture.comมันไม่ช่วยให้มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเว็บไซต์ได้อย่างไร มันจะมีอะ
  ไรอื่น ๆให้บริ การ?
12. ไปที่ checkout.google.comและพบการบริ การที่
            ู้
 เสนอขายให้แก่ผซ้ื อทาไมถึงเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่นี่ได้เร็ วกว่า
 ที่ Amazon.comหรื อ Yahoo!?
13. ใส่
  documentum.comและหาองค์กรผลิตภัณฑ์การจัดการcomtentของเขียนรา
  ยงาน
     14. ใส่
      michemarketsolutions.com/template.aspและหาที่เสนอของงาน
      นาเสนอสิ นค้าแบบไดนามิกสายตาทาไมมันจึงเป็ นพิเศษเพื่อ?
     15. ใส่
      enquiro.comและหาproducsเครื่ องมือค้นหาค้นหาวิธีการที่พวกเขาทาเพิ่มประสิ
      ทธิภาพเครื่ องมือค้นหาเขียนรายงาน


      ี
มอบหมายให้ ทมงานโครงการและการอภิปรายในห้ องเรียน

      1. ไปที่
       entrepreneurs.about.comแต่ละทีมสมาชิกควรเลือกสองหรื อสามของ"หั
       วข้อเรี ยกดู"
       และเกี่ยวข้องกับธุ รกิจออนไลน์ทาให้นาเสนอในชั้นเรี ยน
      2. ใส่
       myownbusiness.org/s2/index.htmlได้รับแม่แบบและการออกแบบแ
       ผนธุ รกิจสาหรับการเรี ยนของคุณโครงการEC
      3. แบบฟอร์ มทั้งสองทีม,
       ทีมลูกค้าและการออกแบบเว็บทีมงานหลังจากเตรี ยมที่เหมาะสมทั้งสองทีมพบกับ
       สาหรับเว็บไซต์แรกของพวกเขาในการวางแผนการประชุ มหลังจากนั้นทั้งสองทีมวิพากษ์ข
       องตัวเองและ
       ประสิ ทธิภาพของทีมงานอื่น ๆในการประชุม
      4. ใส่ webhosting.yahoo.com/ PS /SB/
       index.phpและดาวน์โหลดSiteBuilderเป็ นทีมสร้างWebstoreสาหรับธุ
       รกิจในฝันของคุณคุณสามารถลองฟรี สาหรับ30
                                             ู้
       วันการใช้คุณสมบัติการออกแบบที่สามารถใช้ได้มีผเู้ ข้าชมตรวจสอบเว็บไซต์ผสอนและผูเ้
       รี ยนจะตรวจสอบเว็บไซต์ที่สาหรับการออกแบบและการใช้งานได้รับรางวัลจะได้รับการจั
       ดเก็บที่ดีที่สุดหรื อคุณอาจใช้เครื่ องมือที่เทียบเท่าจากอีเบย์หรื อ1and1.com
          ่ ั
      5. ที่อยูหวข้อต่อไปนี้ในการอภิปรายในชั้นเรี ยน
a. พูดคุยตรรกะของการจ้างเว็บโฮสติ้งรวมกันและการสร้างเว็บไซต์สิ่งที่บางส่ วนของข้อเสี ยมีอะไรบ้าง
b.
ธุ รกิจขนาดเล็กควรรักษาเว็บไซต์ของตัวเองหรื อไม่ทาไมหรื อทาไมไม่ธุรกิจขนาดใหญ่ควรรักษาเว็บไซต์ขอ
งตัวเองหรื อไม่ทาไมหรื อทาไมไม่

     ่
c. สิ่ งทีtrade -
offsในการให้ลูกค้าทุกอย่างไปได้(เช่นเนื้อหาส่ วนบุคคลกราฟิ กความละเอียดสู งเป็ นคุณลักษณะที่เต็มรู ป
แบบเว็บไซต์) และrelesพื้นฐานของการออกแบบเว็บคืออะไรกรณีการปิ ด

วิธีการโทรคมนาคมนิวซีแลนด์ excels (TNZ) กับการจัดการเนื้ อหา

เทเลคอมนิวซีแลนด์ (TNZ)
                   ้                      ั
เป็ นการสื่ อสารโทรคมนาคมรายใหญ่และผูให้บริ การออนไลน์ที่นาเสนอบริ การครบวงจรที่ทนสมัยในการส่
                    ั
วนใหญ่ของประชากรในประเทศนิวซี แลนด์บริ ษท ต้องการให้ลูกค้าในการใช้เว็บไซต์ของ
(telecom.co.nz) ไม่เพียง
               ั         ั
แต่สาหรับการบริ การลูกค้าแต่ยงTNZคือการใช้โซลูชนที่ครอบคลุมเรี ยกว่าจัดการเนื้ อหาขององค์กรจาก
Vignette(vignette.com) ที่สนับสนุนการสร้างเว็บไซด์, การจัดการกระบวนการอัตโนมัติ,
การเผยแพร่ และการวิเคราะห์Vignetteให้ชุดของผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้การควบคุมTNZ,
จัดการและแบ่งปั นเนื้ อหากระบวนการทางธุ รกิจเพิมประสิ ทธิ ภาพ
                        ่
             ่
รวมเนื้อหาของไซต์ที่มีอยูใช้งานขององค์กรและส่ งมอบสิ นค้าคงคลังทั้งหมดของเนื้ อหาในแฟชันส่ วนบุคค
                                            ่
ลที่จะเลือกTNZของอุปกรณ์
   ั่ ั
โซลูชนนี้ยงช่วยให้การทางานTNZแคมเปญการตลาดส่ วนfucusedเพื่อประหยัดเวลาและเงินในการ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนแคมเปญการตลาดและการพัฒนาความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับลูกค้าโดย
การส่ งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและปรับแต่ง
วิธีการแก้ปัญหาจะช่วยให้แคมเปญการตลาดโดยการสนับสนุนการวิเคราะห์ผลตามความเหมาะสม
เพื่อดึงดูดลูกค้าของ
บริ ษทที่จาเป็ นเพื่อให้เนื้ อหาของไซต์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีให้ท้ งสองไปยังบุคคลและองค์
   ั                                        ั
                       ั
กร(B2B),เช่นวิธีการที่เนื้ อหาที่เป็ นปั จจุบนครอบคลุมและง่ายต่อการปรับและทาความเข้าใจ
ซึ่งจาเป็ นต้องทาต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ
              ้
การทางานกับไอทีซอฟแวร์ และผูให้บริ การSybase(รวมถึงเทคโนโลยีไร้สาย),TNZ
การดาเนินการของผลิตภัณฑ์ Vignetteในปี
2000โดย2007,TNZพัฒนาโปรแกรมหลายอย่างที่ทาให้การจัดส่ งเนื้อหาเว็บไซต์ได้เร็ วขึ้นและสาม
ารถจัดการได้
การปรับปรุ งได้รับการจดทะเบียนใน

     ในการจัดการของเนื้อหาทั้งหมด
     การประกาศออนไลน์ง่ายขึ้น (โดยใช้แม่แบบเพื่อทาให้กระบวนการ)
     การฝึ กอบรมได้เร็ วขึ้นของพนักงานในการประกาศออนไลน์
     การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการประกาศทัวไป(การลดลงจากวันที่ชวโมง)
                           ่            ั่
     จานวนพนักงานเผยแพร่ onlilne
     ความสม่าเสมอในสไตล์และการออกแบบของหน้าเว็บโดยพนักงานที่แตกต่างกัน(เนื้ อหาแม่แ
               ั
     บบฐานนอกจากนี้ยงมีความแม่นยามากขึ้น)
     ง่ายต่อการให้บริ การด้วยตนเองโดยลูกค้า(เช่นลูกค้าสามารถป้ อนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเพื่
     อค้นหาหากมีการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งให้บริ การในพื้นที่ของพวกเขาเช่นเดียวกับเวลา
     ที่รอคอยและค่าใช้จ่าย)
     เข้าชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ใน6 เดือนและยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ
     150ในระยะเวลา 1 ปี
     ศูนย์บริ การข้อมูลออนไลน์ที่ทางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นและมีประสิ ทธิ ภาพ
     เพื่อให้มนใจว่าผูใช้ก็กาลังได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากเว็บไซต์TNZปฏิบติงานตรวจสอบเนื้ อ
          ั่   ้                           ั
     หาการตรวจสอบพบว่าลูกค้าต้องการส่ วนบุคคลมากขึ้นเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์ ,TNZให้มนนอ    ั
     กจากนี้ 3,000ชิ้นที่แตกต่างของเนื้ อหาที่จะนาเสนอในขณะนี้ประมาณ
                                  ั
     6,000วิธีที่ต่างกันตอนนี้เนื้อหาที่สามารถนาเสนอให้กบลูกค้าแต่ละรายโปรด

								
To top