IAULI MIESTO SAVIVALDYBS DIENOS by fjzhangxiaoquan

VIEWS: 2 PAGES: 4

									              ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
           DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „GODA“

               2009 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


                   1. Centro tikslas ir funkcijos

    Dienos socialinės globos centras „ Goda“ teikia socialines paslaugas Šiaulių miesto
gyventojams su proto negalia. Centro veiklos tikslas – teikti dienos socialinės globos paslaugas
klientams, gerinti šių žmonių gyvenimo kokybę, vykdyti jų socialinę integraciją.
  Pagrindinės Centro funkcijos:
   Teikti proto negalią turintiems žmonėms kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros
    reikalaujančią pagalbą dienos metu;
   Palaikyti ir ugdyti klientų kasdienio gyvenimo įgūdžius, ruošti juos savarankiškam
    gyvenimui;
   Teikti informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas ir jų šeimų nariams, padėti
    spręsti jiems iškilusias problemas.

                   2. Informacija apie teikiamas paslaugas

    Centre teikiamos pagrindinės: nepilnos dienos socialinė globa (5 val.), dienos socialinė
  globa (8 val.) ir trumpalaikė socialinė globa (bute) bei papildomos: savaitinė socialinė globa,
  prailgintos dienos socialinė globa ir spec. transporto socialinės paslaugos. Už teikiamas
  paslaugas klientai moka nuo 10 iki 70 proc. savo pajamų. Klientai, kurių pajamos yra mažesnės
  už valstybės remiamas pajamas, už paslaugas nemoka.

                   Paslaugų teikimo rodikliai:

                        Kiekio
                              2007 m.   2008 m.   2009 m.
                        vnt.

  Buvo teikiamos socialinės paslaugos     klientai   58      64      62

Pagal socialinių paslaugų rūšis:
Nepilnos dienos socialinė globa        klientai    15      15      16
Dienos socialinė globa            klientai    29      33      34
Savaitinė socialinė globa           klientai    10      11      8
Trumpalaikė socialinė globa (bute)      klientai    4       5      4

Spec. transporto paslaugos          klientai    9      16      16
Poreikis paslaugoms
Pradėtos teikti paslaugos           klientai    5      7       4
Atsisakė teikiamų paslaugų          klientai    5      6       4
Paslaugos kaina
Nepilnos dienos socialinė globa        Lt/mėn.    1139     1255     1240
Dienos socialinė globa            Lt/mėn.    1208     1324     1335
Savaitinė socialinė globa           Lt/mėn.    1678     1836     1930
Trumpalaikė socialinė globa (bute)       Lt/mėn.     1552      1697     1795

Spec. transporto paslaugos           cnt/km     30-35     30-35      40

                       2. Darbuotojai

                         Vnt.     2007 m.    2008 m.    2009 m.
Patvirtinta etatų               etatų sk.     47, 5     47,5     43,1
Centre dirba darbuotojų:            darbuot. sk.    46       50      37
Administracija                 darbuot. sk.    3       3       3
Specialistai:                 darbuot. sk.
 Socialiniai darbuotojai                     14      15      13
 Socialinio darbuotojo padėjėjai                 15      17      11
 Kiti specialistai                         2       2       1

Tarnautojai                  darbuot. sk.     3       3       4
 Darbininkai                  darbuot. sk.     9      10       5
Darbuotojų kaita
Pradėjo dirbti                 darbuot. sk.     1      14       2
Išėjo iš darbo                 darbuot. sk.     2       7      15
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis     Lt         1083     1146     1216

   Centre su klientais dirbo kvalifikuoti specialistai, turintys aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą,
vyriausiojo socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.

                       3. Finansavimas

                         Vnt.     2007 m.    2008m.     2009 m.
Gauta lėšų iš biudžeto            tūkst.. Lt    1291,6    1059,5     879,5
Iš jų:
Darbo užmokesčiui                        526,1     592,4     535,3
„SODRAI“                             163,4     184,5     165,9
Gauta deleguotų lėšų             tūkst.. Lt     110,0     145,7     162,0
Iš jų:
Darbo užmokesčiui                        72,0      95,6      98,8
„SODRAI“                             22,0      29,4      31,5
Gautos pavedimų lėšos             tūkst.. Lt     56,4      25,4      49,4
Iš jų:
 Projektų įgyvendinimui                     21,4      5,4      42,8
 Programa „Socialinio darbo metodinis              35,0      20,0      6,6
centras“
Gautos paramos lėšos                       6,3      5,4      6,8
Pervesta lėšų į savivaldybės biudžetą     tūkst.. Lt     87,0      114,3     140,1
(mokestis už teikiamas paslaugas)
Buvo planuota                          65,0      106,0     130,0
Planas viršytas                         22,0      8,3      10,1
Panaudotos biudžeto lėšos:         tūkst.. Lt    618,1     282,6     178,3
Pastatų kapitaliniam remontui                348,7     70,3      0,5
Ilgalaikio turto įsigijimui                  44,4      -        -
Trumpalaikio turto įsigijimui                 36,7     18,6      0,6
Mitybai                            65,0     85,0      90,0
Kitoms paslaugoms                      123,3     108,7      87,2

                   4. Centro vykdyta veikla

    Esant sunkiai ekonominiai padėčiai, negavus numatyto finansavimo, nemaža dalis numatytų
  darbų liko neįgyvendinta.
                   Parengti dokumentai.
    Parengti mokėjimo už dienos socialinės globos centro „Goda“ teikiamas socialines
paslaugas tvarkos aprašo pakeitimai. Perskaičiuota nauja transporto paslaugų kaina. Pakoreguota
socialinių paslaugų kainų apskaičiavimo metodika.

          Pagerinta teikiamų paslaugų kokybė ir vykdyta paslaugų plėtra.
  Pradėtos teikti prailgintos dienos socialinės globos paslaugos.
  Gerinant teikiamų paslaugų kokybę sunkią negalią turintiems asmenims , nemokamai skirtos
sauskelnės. Parengta nemažai metodinių priemonių, skirtų klientų socialinių įgūdžių lavinimui ir
palaikymui. Pradėtos teikti kineziterapijos paslaugos pagal individualius poreikius. Socialiniai
darbuotojai ir padėjėjai išklausė mokymus konfliktų tarp darbuotojų ir klientų sprendimo tema.
  Socialinis darbas buvo vykdomas ne tik su centro klientais bet ir jų šeimomis. 2009 metais buvo
organizuota 18 komandinio darbo posėdžių. Sprendžiant klientų problemas posėdžiuose dalyvauja
klientų tėvai ar globėjai.
  Spendžiant pačias aktualiausias problemas yra atliekamos klientų ir globėjų bei socialinių
darbuotojų apklausos, atliekami kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. 2009 m. atliktas tyrimas tema
„Tėvų ir darbuotojų požiūris į proto negalės asmenų lytinį ugdymą“.
  Plečiant socialinių darbuotojų profesinius kontaktus ir galimybę pasidalinti darbo patirtimi,
organizuota išvyka į Klovainių jaunuolių dienos centrą.

                 Pagerinta centro materialinė bazė
  Įrengta stoginė rūkantiems darbuotojams ir klientams. Atnaujinta pavėsinės tvorelė. Įrengtas
įvažiavimas krovininiams automobiliams įvažiuoti į centro teritoriją. Atliktas einamasis WC mazgo
patalpų remontas.
                 Aplinkos neįgaliesiems pritaikymas.
  Parengta centro pastato ir vidaus patalpų ženklinimo sistema, pritaikant tarptautinę piktogramų
programą.
          Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis ir organizacijomis

     Centro klientai dalyvavo Šiaulių miesto ir respublikiniuose renginiuose, parodose,
koncertuose, mugėse.
    Įstaigoje organizuotos muzikos kūrybinės dirbtuvės, kuriose dalyvavo        neįgalieji
muzikantai iš Alytaus, Vilniaus, Kupiškio ir Šiaulių m.
    Centro klientai su spalvų muzikos orkestru dalyvavo įvairiuose koncertuose ir festivaliuose:
Filharmonijoje organizuotame Sandaros mokyklos koncerte; Kultūros namuose koncertuota
koncerte „Mylėk mane‘; Šiaulių P. Višinskio centrinėje bibliotekoje organizuotame konkurse
„Perliukai“; Kretingos Meno mokyklos organizuojamame renginyje; tarptautiniame festivalyje
Sankt Peterburge; Olandijoje vyko FECO tarptautinis neįgaliųjų muzikinis festivalis;
     Centro orkestras dalyvavo neįgaliųjų nacionalinio „Spalvų muzikos“ orkestro kūrybinėse
 dirbtuvėse Vilniuje ir Klaipėdoje; Druskininkuose vykusiame neįgaliųjų nacionaliniame „Spalvų
muzikos“ orkestro mokymuose; neįgaliųjų kūrybinėje stovykloje Šventojoje.
       2009 metais centro klientams buvo organizuojamos išvykos ir ekskursijos į, Kuršėnus,
Gruzdžius, Vilnių, Radviliškį. Visiems centro klientams buvo sudarytos sąlygos lankytis Dailės
galerijoje, Šiaulių universiteto galerijoje, Kultūros namuose organizuojamose parodose, Frenkelio
rūmuose, mieste organizuojamose šventėse bei renginiuose.
  2009 metais bendradarbiauta su Šiaulių kolegija ir Šiaulių universitetu. Centre profesinę
praktiką atliko 22 studentai.


                        5. Pasiekimai

      Sudarytos sąlygos darbuotojams kelti kvalifikaciją: 11 darbuotojai dalyvavo seminaruose,
        1 socialinis darbuotojas įgijo aukštąjį neuniversitetinį, 3 – šiuo metu studijuoja.

      Vykdyta socialinio darbo metodinio centro veikla. Pravesti 3 socialinių darbuotojų
      kvalifikacijos kėlimo mokymai pagal programą „Konfliktų, kylančių dirbant su proto
      negalią turinčiais klientais, specifika ir sprendimas“. Mokymuose dalyvavo 45 Lietuvos
      socialinių paslaugų įstaigų socialiniai darbuotojai.

      Pradėtas vykdyti tarptautinis projektas „ With More Eyes We Can See Better“. Projekto
      įgyvendinimui gauta 15500 Eurų. Projektas bus vykdomas 2009-2011 metais. Projekto
      partneriai: Kipras, Graikija ir Italija. Socialiniai darbuotojai galės pabendrauti su kolegomis
      kitose šalyse, pasidalinti darbo patirtimi.

      Centras dalyvauja tarptautiniame Nord Plius projekte su Švedija. Šiuo metu vykdomi
      parengiamieji vizitai, ko pasekoje, bus rengiamas bendras projektas.

                        6. Problemos

      Išlieka viena iš pagrindinių problemų: didelė darbuotojų kaita. Trūksta kvalifikuotų
      specialistų, nes labai maži socialinių ir kitų darbuotojų atlyginimai.
      Mažinant darbuotojų etatus, darbuotojų darbo krūvis didėja, o atlyginimai mažėja.
      Skiriama vis mažiau lėšų Centro veiklai finansuoti. Nuolat mažinamos lėšos darbo
      užmokesčiui, komunaliniams mokesčiams, prekėms ir paslaugoms. Visai negavome lėšų
      patalpų remonto darbams ir ventiliacijos virtuvės patalpose įrengimui.
      Užsitęsė Šniūraičių sodybos pardavimo procesas, sodybos tvarkymui ir išlaikymui lėšos
      nėra numatytos. Negavus papildomų lėšų, negalime įsigyti Savarankiško gyvenimo buto
      merginoms, t. y. plėsti planuotas teikti paslaugas.
      Tam, kad išlaikyti gerą patalpų būklę, nuolat reikia atlikti nors labai nedidelius einamuosius
      remontus. Tačiau šiam tikslui lėšos neskiriamos. Neskiriamos lėšos ir nenumatytiems ,
      avariniams atvejams, gedimams šalinti.
      Nėra lėšų socialinių paslaugų plėtrai.
      Neskiriama lėšų specialistų kvalifikacijos kėlimui.


  Direktorė                                  Laima Klemienė

								
To top