121 schuze rady dne 16 2

Document Sample
121 schuze rady dne 16 2 Powered By Docstoc
					                  Statutární město OstravaStatutární město Ostrava
Rada města
Usnesení
Rada města 121. schůze konaná dne 16.02.2010
čís. 10042/RM0610/121–10125/RM0610/121
______________________________               __________________________
Ing. Petr Kajnar                      RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.
primátor                          náměstek primátora
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 1/91
                  Statutární město Ostrava


Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 16.02.2010

Číslo usnesení   Materiál  Název                             zn.předkl.

10042/RM0610/121  RM_M 20  Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. art. Petera        42
                Krajniaka, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do
                USA (New York) ve dnech 24.-30.1.2010
10043/RM0610/121  RM_M 72  Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt:      50
                “Budova úřadu městské části Ostrava-Nová Ves-stavební
                úpravy,zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a
                zajištění bezbariérového přístupu” v rámci Operačního
                programu Životní prostředí
10044/RM0610/121  RM_M 17  Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden      25
                2010
10045/RM0610/121  RM_M 18  Návrh rozpočtového opatření mezi ORJ 300 - Odbor          01
                ekonomického rozvoje a ORJ 221 - Kancelář primátora
10046/RM0610/121  RM_M 19  Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů Komise      01
                rady města pro informační systémy dle předloženého
                seznamu do SRN (Hannover) ve dnech 3.-5.3.2010
10047/RM0610/121  RM_M 67  Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra       01
                Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Francie
                (Mulhouse) a Švýcarska (Basilej,Zürich) ve dnech 2.3. -
                8.3.2010
10048/RM0610/121  RM_M 16  Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu            28
10049/RM0610/121  RM_VZ 1  Veřejná zakázka pod označením “ÚČOV - rekonstrukce         28
                odstředivky kalu”, poř. č. 48/2009
10050/RM0610/121  RM_M 21  Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti      07
                příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2009 -
                časový harmonogram a složení hodnotících komisí
10051/RM0610/121  RM_M 22  Úpravy rozpočtu r. 2010, zapojení rozpočtové rezervy        07
10052/RM0610/121  RM_M 64  Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní          07
                společnosti KIC Odpady, a.s.
10053/RM0610/121  RM_M 69  Dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz -         07
                rozdělení schválených prostředků
10054/RM0610/121  RM_M 70  Projednání bodů programu mimořádné valné hromady          07
                obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-
                Mošnov, a.s.
10055/RM0610/121  RM_M 73  Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2246/2009/OFR/LPO      07
10056/RM0610/121  RM_M 27  Návrh na souhlas s užíváním garážového stání v garážích na     08
                ul. Pašerových
10057/RM0610/121  RM_M 28  Návrh na souhlas se vstupem a s umístěním STL plynovodu       08
                do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava pro
                manželé xxxxxxxxx
10058/RM0610/121  RM_M 29  Návrh na souhlas s umístěním kabelové přípojky NN 0,4 kV      08
                v k.ú. Poruba-sever a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
                zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví
                statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce,
                a.s.
10059/RM0610/121  RM_M 30  Návrh na souhlas s napojením a umístěním inženýrských sítí     08
                do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro
                investora - Ostravská univerzita v Ostravě
10060/RM0610/121  RM_M 31  Návrh na souhlas s umístěním kabelové přípojky NN v k.ú.      08
                Heřmanice a uzavření “smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
                věcného břemene a o poukázce” k pozemku ve vlastnictví
                statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce,
                a.s.
10061/RM0610/121  RM_M 32  Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení         08
                věcného břemene na straně budoucího oprávněného s
                budoucími povinnými MUDr. Dxxxxxxxxxxx, manžely
                Dxxxxxxxxxxxx
10062/RM0610/121  RM_M 33  Návrh na uzavření “smlouvy o zřízení věcného břemene a o      08
                poukázce” k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Stará Plesná
                pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
10063/RM0610/121  RM_M 34  Návrh na souhlas s umístěním kabelové přípojky NN v k.ú.      08


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                     Strana 2/91
                  Statutární město Ostrava


                Lhotka u Ostravy a uzavření “smlouvy o budoucí smlouvě o
                zřízení věcného břemene a o poukázce” k pozemku ve
                vlastnictví statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ
                Distribuce, a.s.
10064/RM0610/121  RM_M 35  Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemků ve      08
                vlastnictví SMO a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
                zřízení věcného břemene pro CONTERA Management s.r.o.
10065/RM0610/121  RM_M 36  Návrh na souhlas se vstupem a uzavření smlouvy o budoucí    08
                smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem uložení NTL
                PE plynovodu d160 pro společnost SMP Net, s.r.o.
10066/RM0610/121  RM_M 37  Návrh na souhlas se vstupem a uzavření smlouvy o budoucí    08
                smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem uložení NTL
                PE plynovodů d90 a d110 pro společnost SMP Net, s.r.o.
10067/RM0610/121  RM_M 38  Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení     08
                věcného břemene za účelem vybudování a provozování
                vjezdu a výjezdu na komunikaci ul. Šípková, pro Pxxx Pxxxx
                a Ing. Dxxxx Pxxxxxxx
10068/RM0610/121  RM_M 39  Návrh na souhlas s umístěním skříně hlavního uzávěru plynu   08
                a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
                břemene pro p. Pxxxx
10069/RM0610/121  RM_M 40  Návrh na záměr města prodat pozemky 2288/2, 2288/3,      08
                2288/4 a 2290 všechny v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
10070/RM0610/121  RM_M 41  Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 28/3 v k.ú.     08
                Muglinov, obec Ostrava
10071/RM0610/121  RM_M 42  Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 510 a část     08
                pozemku 414/20 oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
10072/RM0610/121  RM_M 43  Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 66/3 v     08
                k.ú. Muglinov, obec Ostrava
10073/RM0610/121  RM_M 44  Návrh na záměr prodeje pozemků parc. č             08
                2760/1,2760/2,2760/3 včetně staveb v k. ú. Poruba, obec
                Ostrava
10074/RM0610/121  RM_M 45  Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Moravská    08
                Ostrava, obec Ostrava (lokalita u Stadionu, areál po
                bývalých autobusových garážích DPO a.s.)
10075/RM0610/121  RM_M 46  Návrh na záměr města neprodat nebo prodat pozemek       08
                parc.č. 193/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
10076/RM0610/121  RM_M 47  Návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č. 197/1    08
                v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
10077/RM0610/121  RM_M 48  Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov,      08
                obec Ostrava
10078/RM0610/121  RM_M 49  Návrh na záměr města pronajmout nemovitost v k.ú. Dubina    08
                u Ostravy, obec Ostrava.
10079/RM0610/121  RM_M 50  Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” a Návrh na záměr      08
                města pronajmout nebytový prostor ve věžovém domě na
                ul. Ostrčilova 4
10080/RM0610/121  RM_M 51  Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č.      08
                460/7 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava se spol. Aztek
                Block, s. r. o.
10081/RM0610/121  RM_M 52  Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor (ul.   08
                Střelniční 8)
10082/RM0610/121  RM_M 53  Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a Návrh na     08
                souhlas s podnájmem (ul. Skautská)
10083/RM0610/121  RM_M 54  Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu k pozemkům v     08
                k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se spol. Metrostav
                Invest Ostrava s. r. o. (nájemce)
10084/RM0610/121  RM_M 55  Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu k části       08
                pozemku parc. č. 50/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
                se spol. BigBoard Praha, a. s.
10085/RM0610/121  RM_M 56  Návrh neuzavřít - uzavřít dodatky k nájemním smlouvám se    08
                spol. MACH - NARWALL, spol. s r. o.
10086/RM0610/121  RM_M 57  Návrh na uzavření Dodatku č. 18 ke Koncesní smlouvě ev.č.   08
                05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000
10087/RM0610/121  RM_M 58  Návrh na předání vodohospodářského majetku ve vlastnictví   08
                statutárního města Ostravy do nájmu a provozování


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                    Strana 3/91
                  Statutární město Ostrava


                společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
10088/RM0610/121  RM_M 59  Návrh na zmocnění společnosti Ostravské vodárny a         08
                kanalizace a.s., k vyřízení povolení odstranění stavby a její
                realizaci
10089/RM0610/121  RM_M 60  Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 -ti příspěvkových      08
                organizací zřízených statutárním městem Ostrava -
                aktualizace majetku ke dni 31.12.2009
10090/RM0610/121  RM_M 8   Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytnutí práva provést       05
                stavbu” v souvislosti s realizací stavby “Investiční příprava
                průmyslové zóny Mošnov (vnější a vnitřní sítě) - Nový
                vodojem Petřvald II - příjezdová komunikace”
10091/RM0610/121  RM_M 10  Návrh na uzavření “Smluv o poskytnutí práva provést        05
                stavbu” v souvislosti s realizací stavby “Kanalizace Kunčice a
                Kunčičky”
10092/RM0610/121  RM_M 11  Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene” v       05
                souvislosti s realizací staveb odboru investičního zahrnutých
                v kapitálovém rozpočtu města Ostravy
10093/RM0610/121  RM_M 13  Návrh na uzavření : 1.smlouvy o uzavření budoucí smlouvy     05
                o realizaci přeložky VN 22 kV 2.smlouvy o právu provést
                stavbu-přeložka VN 22 kV 3.smlouvy o uzavření budoucí
                smlouvy o realizaci přeložky NN 0,4 kV 4.smlouvy o právu
                provést stavbu-přeložka NN 0,4 kV vše v souvislosti s akcí
                Obvodová komunikace Františkov-II.etapa
10094/RM0610/121  RM_VZ 2  Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO, oblast Sekaniny-     5
                Šmidkeho”, poř. č. 12/2010
10095/RM0610/121  RM_VZ 3  Zadání veřejné zakázky “Úpravy Slezskoostravského hradu a     05
                jeho okolí - PD”, poř.č. 1/2010
10096/RM0610/121  RM_VZ 4  Veřejná zakázka “VTP Ostrava - adaptace podstřešního       05
                prostoru budovy Piano”, poř.č. 16/2010
10097/RM0610/121  RM_VZ 5  Zadání veřejné zakázky “Terminál Hranečník - PD”, poř. č.     5
                4/2010
10098/RM0610/121  RM_VZ 6  Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO Kubalova”, poř. č.     5
                11/2010
10099/RM0610/121  RM_M 4   Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM     38
                2010
10100/RM0610/121  RM_M 12  Zpracování a podání žádosti k projektu “Přístavba         38
                alternativní scény Divadla loutek Ostrava”
10101/RM0610/121  RM_M 66  Návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s vypracováním       38
                žádosti o dotaci a poskytnutím konzultačních služeb v rámci
                přípravy projektu “Cyklostezka a chodník v úseku ul. Mostní
                v Ostravě-Hrabové”
10102/RM0610/121  RM_M 74  Smlouva o právu provést stavbu mezi statutárním městem      38
                Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava, a.s. v rámci
                projektu “Revitalizace přednádražního prostoru
                Svinov,II.etapa”
10103/RM0610/121  RM_VZ 7  Zadání veřejné zakázky “Komunikační systém města Ostravy     38
                - poradenská činnost”, poř. č. 6/2010
10104/RM0610/121  RM_M 26  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2998/2009/LPO/ÚHA Realizační      06
                smlouva o zajištění urbanisticko-architektonické soutěže s
                mezinárodní účastí
10105/RM0610/121  RM_M 63  Stanovisko k oznámení o projednávání “Návrhu zadání        06
                Územního plánu Vratimov”
10106/RM0610/121  RM_M 24  Udělení souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Domu dětí a    42
                mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace
10107/RM0610/121  RM_M 15  Návrh na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2010     60
10108/RM0610/121  RM_M 23  Plány činnosti příspěvkových organizací v oblati kultury a    42
                školství pro rok 2010
10109/RM0610/121  RM_M 65  Podání žádosti o dotaci pro projekt “Vybavení Městské       40
                nemocnice Ostrava zdravotnickou technikou” a zajištění
                předfinancování a spolufinancování
10110/RM0610/121  RM_M 62  Návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa      85
                ředitele Střediska volného času, Ostrava - Moravská
                Ostrava, příspěvkové organizace
10111/RM0610/121  RM_M 61  Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 70 let      09


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                      Strana 4/91
                  Statutární město Ostrava


10112/RM0610/121  RM_M 2   Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové       18
                organizace, na rok 2010
10113/RM0610/121  RM_M 75  Návrh nové nájemní smlouvy k bytu č. 40, ul. Horní        18
                3031/98, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava
10114/RM0610/121  RM_M 3   Výpověď smlouvy o dílo č. 1116/2003/MIS/LPO uzavřené se      83
                společností PRONETmedia, s. r. o.
10115/RM0610/121  RM_M 14  Dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních      83
                programových produktů a rozvoji systému uzavřené se
                společností GORDIC spol. s r. o.
10116/RM0610/121  RM_VZ 8  Veřejná zakázka “Optimalizace a konsolidace programového     83
                vybavení IS VERA”, poř.č. 22/2010
10117/RM0610/121  RM_M 1   Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením vypůjčeného      84
                nemovitého majetku
10118/RM0610/121  RM_M 5   Informace o ukončení veřejné zakázky o sdružených         84
                službách dodávky elektrické energie
10119/RM0610/121  RM_M 7   Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným        84
                majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy
10120/RM0610/121  RM_M 25  Návrh na souhlas s vydáním územního souhlasu, popř.        84
                územního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu, jako
                vlastníka sousední nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec
                Ostrava
10121/RM0610/121  RM_VZ 9  Zadání veřejné zakázky “Kancelářský materiál”, poř. č.      84
                14/2010
10122/RM0610/121  RM_M 6   Vzdělávání v agendách eGovernmentu                21
10123/RM0610/121  RM_M 68  Kontrola plnění usnesení rady města za období leden 2010     28
10124/RM0610/121  RM_M 71  Dodatek č. 2 ke smlouvě na poskytnutí “Systému          07
                sdruženého nákupu” a komplexu služeb k zabezpečení jeho
                užití a provozu
10125/RM0610/121  RM_M 76  Návrh na doplnění člena komise protidrogové a ochrany       28
                veřejného pořádku rady městaMateriály stažené z projednávání

          Materiál  Název                            zn.předkl.

          RM_MZP 1  Žádost o zaplacení další odměny při skončení funkčního      36
                období uvolněného člena zastupitelstva města
          RM_M 9   Návrh na uzavření “Smluv o poskytnutí finanční náhrady “ v    05
                souvislosti s realizací stavby “Rekonstrukce vodovodu ul.
                Antošovická”

RM_M 20. Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. art. Petera            (zn.předkl.)
Krajniaka, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do USA              42
(New York) ve dnech 24.-30.1.2010
Usnesení číslo: 10042/RM0610/121

k usnesení č. 9713/RM0610/116

Rada města

1) projednala

  zprávu ze zahraniční pracovní cesty Mgr. art. Petera Krajniaka, ředitele Janáčkovy
  filharmonie Ostrava, p.o., do USA (New York) ve dnech 24.-30.1.2010
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                    Strana 5/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 72. Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci pro   (zn.předkl.)
projekt: “Budova úřadu městské části Ostrava-Nová Ves-stavební   50
úpravy,zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a
zajištění bezbariérového přístupu” v rámci Operačního programu
Životní prostředí
Usnesení číslo: 10043/RM0610/121

Rada města

1) schvaluje

  přípravu projektu


  ”Budova úřadu městské části Ostrava-Nová Ves - stavební úpravy, zateplení
  budovy, snížení energetické náročnosti a zajištění bezbariérového přístupu” ke
  spolufinancování z Operačního programu Životního prostředí
2) souhlasí

  s podáním žádosti o dotaci pro projekt dle bodu 1) v rámci 16. výzvy Operačního
  programu Životní prostředí
3) schvaluje

  v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování v roce 2010 v celkové výši
  2 476 tis. Kč, přičemž v této částce je obsaženo spolufinancování z rozpočtu
  statutárního města Ostravy celkem ve výši 1 245,2 tis. Kč dle přílohy č.2
4) žádá

  starostku městského obvodu Nová Ves, jako nositele projektu, o zajištění přípravy
  projektu a předložení žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle
  bodu 1) v souladu s podmínkami 16. výzvy Operačního programu Životní prostředí
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 6/91
                  Statutární město Ostrava
    Zodpovídá:
    Kubová Jana, starostka Městského obvodu Nová Ves
    Termín: 31.03.2010


5) žádá

  starostku městského obvodu Nová Ves o zajištění specifikace finančních nároků
  projektu dle bodu 3) na rozpočet statutárního města Ostrava
    Zodpovídá:
    Kubová Jana, starostka Městského obvodu Nová Ves
    Termín: 31.05.2010


6) souhlasí

  se zněním čestného prohlášení k projektu “Budova úřadu městské části Ostrava-
  Nová Ves - stavební úpravy, zateplení budovy, snížení energetické náročnosti a
  zajištění bezbariérového přístupu” dle přílohy č.3 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 17. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc       (zn.předkl.)
leden 2010                                  25
Usnesení číslo: 10044/RM0610/121

Rada města

1) projednala

  informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc leden 2010 dle přílohy č. 1
  předloženého materiálu
__________________________________________________________________________
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 7/91
                  Statutární město OstravaRM_M 18. Návrh rozpočtového opatření mezi ORJ 300 - Odbor        (zn.předkl.)
ekonomického rozvoje a ORJ 221 - Kancelář primátora             01
Usnesení číslo: 10045/RM0610/121

k usnesení č. 1524/22
k usnesení č. 5750/78

Rada města

1) rozhodla

  o převodu finančních prostředku ve výši 150 tis. Kč mezi rozpočty ORJ 300 – OER
  a ORJ 221- KP
2) schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se


  snižuje    účelová  rezerva


  na § 3636, pol. 5901,ÚZ 3636, ORJ 300 o 150 tis. Kč


  z v y š u j í neinvestiční transfery mezinárodním organizacím


   na § 6223, položka 5511, ORJ 221 o 150 tis. Kč
3) ukládá

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření
    Zodpovídá:
    Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
    Termín: 26.02.2010


__________________________________________________________________________
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 8/91
                  Statutární město OstravaRM_M 19. Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty členů      (zn.předkl.)
Komise rady města pro informační systémy dle předloženého          01
seznamu do SRN (Hannover) ve dnech 3.-5.3.2010
Usnesení číslo: 10046/RM0610/121

Rada města

1) schvaluje

  zahraniční pracovní cestu členů Komise rady města pro informační systémy dle
  předloženého seznamu do SRN (Hannover) ve dnech 3.-5.3.2010 za účelem účasti
  na mezinárodním veletrhu CEBIT 2010
2) schvaluje

  úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
3) ukládá

  členům Komise rady města


  předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1)
  tohoto usnesení
    Zodpovídá:
    Dr. Ing. David Mrkvica, předseda Komise rady města pro informační systémy
    Termín: 23.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 67. Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Petra (zn.předkl.)
Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Francie     01
(Mulhouse) a Švýcarska (Basilej,Zürich) ve dnech 2.3. - 8.3.2010
Usnesení číslo: 10047/RM0610/121

Rada města

1) schvalujeRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 9/91
                  Statutární město Ostrava
  zahraniční pracovní cestu Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava,
  p.o. do Francie (Mulhouse) a Švýcarska (Basilej, Zürich) ve dnech 2.-8.3.2010
  za účelem účasti na výroční konferenci AEECL (Association Européenne pour
  l’Etude et la Conservation des Lémuriens )
2) ukládá

  řediteli Zoologické zahrady Ostrava, p.o.


  předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční pracovní cesty dle bodu 1)
  tohoto usnesení
    Zodpovídá:
    Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.
    Termín: 23.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 16. Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu           (zn.předkl.)
Usnesení číslo: 10048/RM0610/121                        28

Rada města

1) schvaluje

  doplněk XXI Přílohy č. 3 Organizačního řádu magistrátu dle přílohy č. 1
  předloženého materiálu s okamžitou účinností
__________________________________________________________________________

RM_VZ 1. Veřejná zakázka pod označením “ÚČOV - rekonstrukce        (zn.předkl.)
odstředivky kalu”, poř. č. 48/2009                       28
Usnesení číslo: 10049/RM0610/121

k usnesení č. 8250/102
k usnesení č. 7306/93
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 10/91
                  Statutární město OstravaRada města

1) nahrazuje

  text bodu 2 svého usnesení č. 8250/102 ze dne 21.07.2009, a to takto
  starý text:     ... přípustnou “22.067.836,- Kč včetně DPH”
  novým textem:    ... přípustnou “18.544.400,- Kč bez DPH”
__________________________________________________________________________

RM_M 21. Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a         (zn.předkl.)
činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2009 -         07
časový harmonogram a složení hodnotících komisí
Usnesení číslo: 10050/RM0610/121

k usnesení č. 9855/RM0610/118

Rada města

1) schvaluje

  časový harmonogram konání komisí hodnotících hospodaření a činnost PO za rok
  2009
2) souhlasí

  se složením hodnotících komisí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 22. Úpravy rozpočtu r. 2010, zapojení rozpočtové rezervy      (zn.předkl.)
Usnesení číslo: 10051/RM0610/121                       07

Rada města

1) rozhodla

  o zapojení rozpočtové rezervy města
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 11/91
                  Statutární město Ostrava
  a) ve výši 7 450 tis.Kč pro městský obvod Ostrava-Jih na dofinancování
  rekonstrukce části budovy A, ÚMOb Ostrava-Jih dle bodu E.1. předloženého
  materiálu


  b) ve výši 2 305 tis.Kč pro městské obvody dle bodu E.2. předloženého materiálu
  na odvoz sněhu
2) schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se


  zvyšují


  - kapitálové výdaje
  na § 3639, pol. 6121, org. 8130, ORJ 230 o         1 500 tis.Kč
  - neinvestiční transfery obcím
  na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 4 o         2 007 tis.Kč
  na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93 celkem o      2 305 tis.Kč dle bodu E.2.
  - investiční transfery obcím
  na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, org. 4 o          5 443 tis.Kč
  s n i ž u j í kapitálové výdaje
  na § 6409, pol. 6909, org. 8064, ORJ 230 o         1 500 tis.Kč


  s n i ž u j e rozpočtová rezerva
  na § 6409, pol. 5901 o                 7 450 tis.Kč
             o                 2 305 tis.Kč


  Městský obvod Ostrava-Jih
  - zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí
  na pol. 4121, ÚZ 93 o       2 007 tis.Kč
  - zvýší investiční přijaté transfery od obcí
  na pol. 4221, ÚZ 3500 o      5 443 tis.Kč
  - zvýší běžné výdaje u akce 8695
  na § 6171, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 2 007 tis.Kč


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                 Strana 12/91
                  Statutární město Ostrava  - kapitálové výdaje na akci 8695 - rek. části budovy A, ÚMOb O-Jih
  na § 6171, pol. 61xx, ÚZ 3500 o 5 443 tis.Kč
  Městské obvody dle bodu E.2. důvodové zprávy
  - zvýší neinvestiční přijaté transfery od obcí
  na pol. 4121, ÚZ 93 celkem o       2 305 tis.Kč
  - zvýší běžné výdaje
  na § 221x, pol. 5169, ÚZ 93 celkem o 2 305 tis.Kč
3) ukládá

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu
  realizovat schválená rozpočtová opatření
    Zodpovídá:
    Ing. Jančálek Lukáš, vedoucí odboru financí a rozpočtu
    Termín: 28.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 64. Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní        (zn.předkl.)
společnosti KIC Odpady, a.s.                         07
Usnesení číslo: 10052/RM0610/121

k materiálu č. BJ0610 00727/10
k materiálu č. BJ0610 00713/10

Rada města

1) doporučuje

  zastupitelstvu města schválit zvýšení základního kapitálu společnosti KIC Odpady,
  a.s. se sídlem Slovenská 1083/1, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČ 28564111 o 400
  tis. Kč, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) doporučuje

  zastupitelstvu města schválit změnu stanov společnosti KIC Odpady, a.s. seRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 13/91
                  Statutární město Ostrava  sídlem Slovenská 1083/1, Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, IČ 28564111 v rozsahu
  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3) ukládá

  náměstkovi primátora předložit návrhy dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení k
  rozhodnutí zastupitelstvu města
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 17.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 69. Dotace městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz - (zn.předkl.)
rozdělení schválených prostředků                 07
Usnesení číslo: 10053/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o rozdělení finančních prostředků
  a) ve výši 17 000 tis.Kč schválených na rekonstrukce školských objektů na akci
  6793 - ZŠ Ostrčilova - nástavba a přístavba spojovacího krčku


  b) ve výši 17 000 tis.Kč schválených na rekonstrukce místních komunikací
  na akci 3829 - úprava zpevněných ploch na nám. Msgre Šrámka
                             8 000 tis.Kč
  na akci 3830 - rekonstrukce ul. Budečská        4 000 tis.Kč
  na úpravu veřejného prostranství v Komenského sadech 5 000 tis.Kč
  c) ve výši 16  000 tis. Kč schválených na nespecifikované  akce
  na akci 2627  - regenerace sídliště Šalamouna       7 500 tis.Kč
  na akci 3831  - rekonstrukce ul. Gen. Janouška       6 500 tis.Kč
  na akci 6797  - MŠ Na Jízdárně - rek. elektroinstalace   2 000 tis.Kč
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                Strana 14/91
                  Statutární město Ostrava
2) schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se


  snižují   kapitálové výdaje, ORJ 230
  na § 2212,  pol. 6121 o                  17 000 tis.Kč
  na § 3113,  pol. 6121 o                  17 000 tis.Kč
  na § 6399,  pol. 6121 o                  16 000 tis.Kč


  z v y š u j í investiční transfery obcím, ORJ 120
  na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3500, org. 2 o           45 000 tis.Kč


  zvyšují neinvestiční transfery obcím, ORJ 120
  na § 6399, pol. 5321, ÚZ 93, org. 2 o            5 000 tis.Kč


  Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
  z v ý š í přijaté investiční transfery od obcí
  na pol. 4221, ÚZ 3500 o 45 000 tis.Kč


  z v ý š í přijaté neinvestiční transfery od obcí
  na pol. 4121, ÚZ 93 o 5 000 tis.Kč


  z v ý š í kapitálové výdaje
  - na akci 6796 - ZŠ Ostrčilova – nástavba a přístavba spoj. krčku
  na § 3113, pol. 6121, ÚZ 3500 o 17 000 tis.Kč
  - na akci 6797 - MŠ Na Jízdárně – rek. elektroinstalace
  na § 3111, pol. 6121, ÚZ 3500 o 2 000 tis.Kč
  - na akci 3829 – úprava zpev.ploch na nám. Msgre Šrámka
  na § 221X. pol. 6121, ÚZ 3500 o 8 000 tis.Kč
  - na akci 3830 - rek. ul. Budečská
  na § 221X, pol. 6121, ÚZ 3500 o 4 000 tis.Kč
  - na akci 2627 - regenerace sídliště Šalamouna – I.A etapa
  na § XXXX, pol. 6121, ÚZ 3500 o 7 500 tis.Kč
  - na akci 3831 - rek. ul. Gen. Janouška
  na § 221X, pol. 6121, ÚZ 3500 o 6 500 tis.Kč


  z v ý š í běžné výdaje na akci – úprava veřejného prostranství v Komenského
  sadech
  na § XXXX, pol. 51XX, ÚZ 93 o 5 000 tis.Kč
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                Strana 15/91
                  Statutární město Ostrava3) ukládá

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu
  realizovat schválené rozpočtové opatření
    Zodpovídá:
    Ing. Jančálek Lukáš, vedoucí odboru financí a rozpočtu
    Termín: 28.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 70. Projednání bodů programu mimořádné valné hromady        (zn.předkl.)
obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-         07
Mošnov, a.s.
Usnesení číslo: 10054/RM0610/121

k materiálu č. BJ0610 00618/10
k materiálu č. BJ0610 00612/10

Rada města

1) doporučuje

  zastupitelstvu města uložit delegovanému zástupci na mimořádnou valnou
  hromadu obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
  se sídlem Obchodně podnikatelský areál, budova čp. 316/61, PSČ 742 51 Mošnov,
  IČ 60792914, hlasovat:


  PRO v bodu programu č. 2 - odvolání člena dozorčí rady pana Ing. Jana Stoklasy


  Zodpovídá: delegovaný zástupce


  Termín: 08.03.2010
2) doporučuje

  zastupitelstvu města navrhnout do funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti
  Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.pana, paní ................


  Zodpovídá: delegovaný zástupce
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 16/91
                  Statutární město Ostrava
  Termín: 08.03.2010
3) ukládá

  náměstkovi primátora


  předložit zastupitelstvu města k projednání body programu mimořádné valné
  hromady obchodní společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s.
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 17.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 73. Návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.             (zn.předkl.)
2246/2009/OFR/LPO                               07
Usnesení číslo: 10055/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2246/2009/OFR/LPO ze dne
  27.08.2009 na provedení “Analýzy struktury a efektivnosti obchodních společností
  SMO”


  mezi objednatelem:


  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451


  a zhotovitelem
  NEXIA AP a.s., Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, IČ 48117013,
  jako účastník konsorcia na základě konsorciální smlouvy ze dne 10.6.2009
  uzavřené se společností
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 17/91
                  Statutární město Ostrava
  TRIFID CONSULT a.s., V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ
  25359541
  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se


  - sníží rozpočtová rezerva


  na § 6409, pol. 5901                    o 1 635 tis. Kč


  a


  - zvýší běžné výdaje


  na § 6171, pol. 5166, ORJ 120               o 1 635 tis. Kč
__________________________________________________________________________

RM_M 27. Návrh na souhlas s užíváním garážového stání v             (zn.předkl.)
garážích na ul. Pašerových                              08
Usnesení číslo: 10056/RM0610/121Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                 Strana 18/91
                  Statutární město Ostrava
Rada města

1) souhlasí

  s tím, aby městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz užíval v
  souladu s odst. 3 čl. 8 obecně závazné vyhlášky města Ostravy
  č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a
  doplňků, nebytový prostor - garážové stání:


  v budově č.p. 1268 na pozemku parc.č. 2851, zast.pl. a
  nádvoří, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (budova garáží na ul. Pašerových),
  v 1. nadzemním podlaží box č. 22


  za níže uvedených podmínek:


  1. Užívání nebytových prostor na dobu neurčitou s
  tím, že v případě potřeb statutárního města Ostravy předají
  zpět požadovaný nebytový prostor městu na základě písemné
  žádosti města, ve lhůtě v této žádosti uvedené.


  2. Povinnost hradit statutárnímu městu Ostrava náklady spojené s užíváním
  nebytového prostoru, a to ve výši 4 % z celkových ročních nákladů za
  spotřebovaný odběr
  - tepelné energie
  - vodné a stočné
  - el. energie
  - odvoz a likvidaci odpadů.


  3. Dodržování veškerých právních předpisů k zajištění
  bezpečnosti práce a požární ochrany s tím, že odpovídá za
  případné porušení těchto povinností a sjednání nápravy.
__________________________________________________________________________

RM_M 28. Návrh na souhlas se vstupem a s umístěním STL         (zn.předkl.)
plynovodu do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava        08
pro manželé Pxxxxxxxx
Usnesení číslo: 10057/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 19/91
                  Statutární město Ostrava
  pro územní řízení se vstupem a s umístěním STL plynovodu do části pozemku ve
  vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc.č. 3827/1 - ostatní plocha, silnice
  v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava, pro investory:


  Manželé
  Sxxxxxxxx Pxxxxxx, rok narození xxxx
  Nxxx Pxxxxxxxx, rok narození xxxx
  oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  v rámci stavby “Rodinný dům na parc.č. 1832/37 Stará Bělá,
  Junácká ul.”
__________________________________________________________________________

RM_M 29. Návrh na souhlas s umístěním kabelové přípojky NN 0,4 (zn.předkl.)
kV v k.ú. Poruba-sever a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o    08
zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 10058/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s umístěním kabelové přípojky NN 0,4 kV do pozemku ve vlastnictví statutárního
  města Ostrava:


  parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikacev k.ú. Poruba-sever, obec
  Ostrava, pro budoucího oprávněného:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  v rámci stavby “Ostrava, Nikodema, p. Nečekal, NNk”
2) rozhodlaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 20/91
                  Statutární město Ostrava
  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3
  předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc. č. 4422/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava,


  budoucí břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
  věcného břemene v kopii katastrální mapy a jeho rozsah bude ve smlouvě o
  zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, ve prospěch:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  za účelem zřízení a provozování kabelové přípojky NN 0,4 kV na dobu neurčitou
  za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč + DPH v zákonné výši za
  každý i započatý metr délky kabelové přípojky NN 0,4 kV, nejméně však 1.500,-
  Kč + DPH v zákonné výši, dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne
  24.3.2009
__________________________________________________________________________

RM_M 30. Návrh na souhlas s napojením a umístěním            (zn.předkl.)
inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví statutárního města        08
Ostravy pro investora - Ostravská univerzita v Ostravě
Usnesení číslo: 10059/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  a) s napojením STL přípojky PE d63 na stávající plynovod DN 100 ve vlastnictví
  statutárního města Ostrava do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava
  :


  p.p.č. 460/1 - ostatní plocha, manipulační plocha
  v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava,


  b) s umístěním inženýrských objektů do pozemků ve vlastnictví statutárního
  města Ostrava :


  p.p.č. 460/1 - ostatní plocha,manipulační plochaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 21/91
                   Statutární město Ostrava  v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to:


  -  IO  07  Plynovodní přípojka
  -  IO  10  Optický kabel
  -  IO  06  Nová trafostanice, přípojka VN a NN
  -  IO  02  Zpevněné plochy, odvodnění zpevněné plochy
  -  IO  04  Kanalizační přípojka ( splašková a dešťová)
  p.p.č. 460/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to:


  - IO 10 Optický kabel
  - IO 06 Nová trafostanice, přípojka VN a NN


  p.č.st. 1324/3 - zastavěná plocha a nádvoří
  v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava, a to:


  - IO 10 Optický kabel


  c) s umístěním 4 ks přípojek dešťové kanalizace a 3 ks přípojek splaškové
  kanalizace do pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava:
  p.p.č. 460/1 - ostatní plocha,manipulační plocha
  v k.ú. Zábřeh - VŽ, obec Ostrava,
   vše pro investora:


  Ostravská univerzita v Ostravě
  Dvořákova 7
  PSČ 701 03 Ostrava - Moravská Ostrava
  IČ 61988987


  v rámci stavby “Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních
  medicínských technologií Ostrava”
__________________________________________________________________________


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 22/91
                  Statutární město Ostrava
RM_M 31. Návrh na souhlas s umístěním kabelové přípojky NN v      (zn.předkl.)
k.ú. Heřmanice a uzavření “smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení       08
věcného břemene a o poukázce” k pozemku ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 10060/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s umístěním kabelové přípojky NN do pozemku ve vlastnictví statutárního města
  Ostrava:


  p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice
  v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  v rámci stavby “Přípojka NN pro rodinný dům manž. Hxxxxxx Ostrava-Heřmanice,
  ul. Koněvova”
2) rozhodla

  uzavřít “smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o poukázce”,
  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví statutárního
  města Ostrava:


  p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice
  v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,


  budoucí břemeno je vyznačeno pro účely “smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
  věcného břemene a o poukázce” v kopii situačního snímku a jeho rozsah bude ve
  “smlouvě o zřízení věcného břemene a o poukázce” vymezen geometrickým
  plánem, ve prospěch:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  za účelem zřízení a provozování kabelové přípojky NN na dobu neurčitou zaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 23/91
                  Statutární město Ostrava  dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč + DPH v zákonné výši za každý
  i započatý metr délky kabelové přípojky NN, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v
  zákonné výši, dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009
__________________________________________________________________________

RM_M 32. Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení (zn.předkl.)
věcného břemene na straně budoucího oprávněného s budoucími    08
povinnými MUDr. Dxxxxxxxxxxx, manžely Dxxxxxxxxxxxx
Usnesení číslo: 10061/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
  věcného břemene dle přílohy č. 3 předloženého materiálu k pozemku:


  p.p.č. 654/50 - ostatní plocha, zeleň
  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví:


  MUDr. Exx Dxxxxxxxxxx, rok narození xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  za účelem umístění a provozování kanalizace DN 300 na dobu neurčitou a
  bezúplatně
2) rozhodla

  na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
  věcného břemene dle přílohy č. 4 předloženého materiálu k pozemku:


  p.p.č. 654/24 - ostatní plocha, zeleň
  v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve společném jmění manželů:


  Manželé
  Doc. MUDr. Jxx Dxxxxxxx, CSc., rok narození xxxx
  MUDr. Exx Dxxxxxxxxxx, rok narození xxxx
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 24/91
                  Statutární město Ostrava  oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  za účelem umístění a provozování kanalizace DN 300 na dobu neurčitou a
  bezúplatně
__________________________________________________________________________

RM_M 33. Návrh na uzavření “smlouvy o zřízení věcného břemene (zn.předkl.)
a o poukázce” k pozemku ve vlastnictví SMO v k.ú. Stará Plesná   08
pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 10062/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  zřídit věcné břemeno a uzavřít na straně povinného z věcného břemene ”smlouvu
  o zřízení věcného břemene a o poukázce”, dle přílohy č. 3 předloženého
  materiálu, k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc. č. 569/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, s oprávněným:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  za účelem zřízení a provozování kabelového vedení NN v rozsahu daném
  geometrickým plánem č. 812-793/2009 ze dne 9.11.2009, na dobu neurčitou, za
  jednorázovou úplatu v celkové výši 4.320,- Kč vč. 20 % DPH
__________________________________________________________________________

RM_M 34. Návrh na souhlas s umístěním kabelové přípojky NN v     (zn.předkl.)
k.ú. Lhotka u Ostravy a uzavření “smlouvy o budoucí smlouvě o       08
zřízení věcného břemene a o poukázce” k pozemku ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, pro společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Usnesení číslo: 10063/RM0610/121

Rada městaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010           Strana 25/91
                  Statutární město Ostrava
1) souhlasí

  s umístěním kabelové přípojky NN do pozemku ve vlastnictví statutárního města
  Ostrava:


  parc.č. 884/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec
  Ostrava, pro budoucího oprávněného:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  v rámci stavby “Přípojka NN pro RD Kxxxxxxxx”
2) rozhodla

  uzavřít “smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o poukázce”,
  dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, k pozemku ve vlastnictví statutárního
  města Ostrava:


  parc. č. 884/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,


  budoucí břemeno je vyznačeno pro účely “smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
  věcného břemene a o poukázce” v kopii situačního snímku a jeho rozsah bude ve
  “smlouvě o zřízení věcného břemene a o poukázce” vymezen geometrickým
  plánem, ve prospěch:


  ČEZ Distribuce, a.s.
  se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
  IČ 27232425


  za účelem zřízení a provozování kabelové přípojky NN na dobu neurčitou za
  dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč + DPH v zákonné výši za každý
  i započatý metr délky kabelové přípojky NN, nejméně však 1.500,- Kč + DPH v
  zákonné výši, dle zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009
__________________________________________________________________________


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 26/91
                  Statutární město Ostrava
RM_M 35. Návrh na souhlas s umístěním inž. sítí do pozemků ve       (zn.předkl.)
vlastnictví SMO a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení         08
věcného břemene pro CONTERA Management s.r.o.
Usnesení číslo: 10064/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s vybudováním vjezdu a výjezdu a s umístěním vodovodní přípojky, kanalizační
  přípojky, plynovodní přípojky, el.přípojky NN a el. přípojky VN do pozemků ve
  vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc.č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
  a
  parc.č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro společnost:


  CONTERA Management s.r.o.
  se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3308/40, PSČ 702 00
  IČ 285 73 510


  v rámci stavby “Víceúčelová hala s administrativní částí Ostrava - Vítkovice”
2) rozhodla

  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3
  předloženého materálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc.č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,
  a
  parc.č. 1104 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,


  budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o
  zřízení věcného břemene v situačním snímku a jeho rozsah bude ve smlouvě o
  zřízení věcného břemene vymezen geometrickým plánem, pro společnost :


  CONTERA Management s.r.o.
  se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 3308/40, PSČ 702 00Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 27/91
                  Statutární město Ostrava  IČ 285 73 510


  za účelem vybudování a provozování vjezdu a výjezdu na komunikaci ul. Výstavní
  a uložení a provozování vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní
  přípojky, el.přípojky NN a el. přípojky VN na dobu neurčitou, za dohodnutou
  jednorázovou úplatu ve výši :


  - 400,- Kč + DPH v zákonné výši za běžný i započatý metr délky vodovodní
  přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní přípojky, el.přípojky NN a el. přípojky
  VN, nejméně však 1500,- Kč + DPH v zákonné výši za každou přípojku, a to dle
  zásad schválených usnesením RM č. 7076/91 ze dne 24.3.2009


  - 250,- Kč + DPH v zákonné výši/m2 plochy zatížené věcným břemenem vjezdu a
  výjezdu na komunikaci ul. Výstavní, a to dle zásad schválených usnesením RM č.
  7076/91 ze dne 24.3.2009
__________________________________________________________________________

RM_M 36. Návrh na souhlas se vstupem a uzavření smlouvy o          (zn.předkl.)
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem uložení           08
NTL PE plynovodu d160 pro společnost SMP Net, s.r.o.
Usnesení číslo: 10065/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  se vstupem a umístěním NTL PE plynovodu d160 do pozemku ve vlastnictví
  statutárního města Ostrava:


  parc. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice
  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro investora:


  SMP Net, s.r.o.
  se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
  IČ 27768961
  DIČ CZ27768961


  v rámci stavby “REKO NTL MS Ostrava, ul. Jahnova”
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 28/91
                  Statutární město Ostrava
2) rozhodla

  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3
  předloženého materiálu k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava:
  parc. č. 751/12 - ostatní plocha, silnice
  v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,


  budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o
  zřízení věcného břemene v kopii katastrální mapy a po dokončení NTL
  PE plynovodu d160 v rámci stavby “REKO NTL MS Ostrava, ul. Jahnova”, bude ve
  smlouvě o zřízení věcného břemene jeho rozsah vymezen geometrickým plánem,
  ve prospěch:


  SMP Net, s.r.o.
  se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
  IČ 27768961


  za účelem zřízení a provozování NTL PE plynovodu d160, na dobu neurčitou za
  dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 1 200,- Kč + DPH v zákonné výši za
  běžný i započatý metr délky NTL PE plynovodu d160, a to dle zásad schválených
  usnesením rady města č. 7076/91 ze dne 24.3.2009
__________________________________________________________________________

RM_M 37. Návrh na souhlas se vstupem a uzavření smlouvy o        (zn.předkl.)
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene za účelem uložení         08
NTL PE plynovodů d90 a d110 pro společnost SMP Net, s.r.o.
Usnesení číslo: 10066/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  se vstupem a umístěním NTL PE plynovodů d90 a d110 do pozemků ve vlastnictví
  statutárního města Ostrava:


  parc. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice
  parc. č. 227/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  parc. č. 227/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pro investora:


  SMP Net, s.r.o.
  se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
  IČ 27768961


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 29/91
                  Statutární město Ostrava  DIČ CZ27768961


  v rámci stavby “REKO NTL MS Ostrava, ul. Kremličkova”
2) rozhodla

  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle přílohy č. 3
  předloženého materiálu k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostrava:
  parc. č. 849/1 - ostatní plocha, silnice
  parc. č. 227/37 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  parc. č. 227/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace
  vše v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,


  budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o
  zřízení věcného břemene v kopii katastrální mapy a po dokončení NTL PE
  plynovodů d90 a d110 v rámci stavby “REKO NTL MS Ostrava, ul. Kremličkova”,
  bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene jeho rozsah vymezen geometrickým
  plánem, ve prospěch:


  SMP Net, s.r.o.
  se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava - Moravská Ostrava
  IČ 27768961
  DIČ CZ27768961


  za účelem zřízení a provozování NTL PE plynovodů d90 a d110, na dobu neurčitou
  za dohodnutou jednorázovou úplatu ve výši 400,- Kč+ DPH v zákonné výši za
  běžný i započatý metr délky NTL PE plynovodů d90 a d110, a to dle zásad
  schválených usnesením rady města č. 7076/91 ze dne 24.3.2009
__________________________________________________________________________

RM_M 38. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení (zn.předkl.)
věcného břemene za účelem vybudování a provozování vjezdu a     08
výjezdu na komunikaci ul. Šípková, pro Pxxx Pxxxx a Ing. Dxxxx
Pxxxxxxx
Usnesení číslo: 10067/RM0610/121

Rada města


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 30/91
                  Statutární město Ostrava
1) souhlasí

  s vybudováním a provozováním vjezdu a výjezdu na komunikaci ul. Šípková do
  pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc. č. 569/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace


  v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava, pro investory:


  Pxxx Pxxxx, rok narození xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  Ing. Dxxxx Pxxxxxxx, rok narození xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  v rámci stavby “Novostavba rodinného domu”.
2) rozhodla

  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 3
  předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města
  Ostrava:


  parc. č. 569/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace


  v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava,


  budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o
  zřízení věcného břemene ve snímku katastrální mapy a po dokončení stavby
  “Novostavba rodinného domu” bude ve smlouvě o zřízení věcného břemene
  vymezen jeho rozsah geometrickým plánem pro oprávněné:


  Pxxx Pxxxx, rok narození xxxx,
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  Ing. Dxxxx Pxxxxxxx, rok narození xxxx,
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  za účelem vybudování a provozování vjezdu a výjezdu na komunikaci ul. Šípková
  na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč + DPH v zákonné výši
  /m2 plochy zatížené věcným břemenem vjezdu a výjezdu na komunikaci ul.


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 31/91
                  Statutární město Ostrava  Šípková, nejméně však 1000,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad
  schválených usnesením RM č. 7076/91 dne 24.3.2009.
__________________________________________________________________________

RM_M 39. Návrh na souhlas s umístěním skříně hlavního uzávěru (zn.předkl.)
plynu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného    08
břemene pro p. Pxxxx
Usnesení číslo: 10068/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  se vstupem a s umístěním skříně hlavního uzávěru plynu na pozemku ve
  vlastnictví statutárního města Ostrava:


  parc.č. 460/7 - orná půda
  v k.ú. Lhotka u Ostravy, pro investora:


  Pxxx Pxxxx, rok narození xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  v rámci stavby “Novostavba rodinného domu k.ú. Lhotka u Ostravy, ul. Televizní”.
2) rozhodla

  uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - dle přílohy č. 3
  předloženého materiálu - k části pozemku ve vlastnictví statutárního města
  Ostrava:


  parc. č. 460/7 - orná půda
  v k.ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava,


  budoucí věcné břemeno je vyznačeno pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o
  zřízení věcného břemene ve snímku katastrální mapy a po dokončení stavby
  “Novostavba rodinného domu v k.ú. Lhotka u Ostravy, ul. Televizní” bude ve
  smlouvě o zřízení věcného břemene vymezen jeho rozsah geometrickým plánem
  pro oprávněného:
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 32/91
                    Statutární město Ostrava
  Pxxx Pxxxx, rok narození xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


  za účelem umístění skříně hlavního uzávěru plynu na dobu neurčitou, za
  jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši dle skutečné
  plochy zatížené věcným břemenem základové desky skříně hlavního uzávěru
  plynu, nejméně však 1 000,- Kč + DPH v zákonné výši, a to dle zásad
  schválených usnesením rady města č. 7076/91 ze dne 24.3.2009
__________________________________________________________________________

RM_M 40. Návrh na záměr města prodat pozemky 2288/2,            (zn.předkl.)
2288/3, 2288/4 a 2290 všechny v k.ú. Muglinov, obec Ostrava           08
Usnesení číslo: 10069/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s návrhem na záměr města prodat pozemky v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
  svěřené městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


  -  parc.č.  2288/2  -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2
  -  parc.č.  2288/3  -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2
  -  parc.č.  2288/4  -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m3
  -  parc.č.  2290   -  ostatní plocha, zeleň o výměře 284 m2


  a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento
  záměr zrušit
2) ukládá

  náměstkovi primátora
  předložit dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
     Zodpovídá:
     RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
     Termín: 31.03.2010


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 33/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 41. Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 28/3 v        (zn.předkl.)
k.ú. Muglinov, obec Ostrava                          08
Usnesení číslo: 10070/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s návrhem na záměr města prodat pozemek v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
  svěřen městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


  - p.p.č. 28/3 - zahrada o výměře 375 m2


  a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento
  záměr zrušit
2) ukládá

  náměstkovi primátora
  předložit dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 42. Návrh na záměr města prodat pozemek p.p.č. 510 a        (zn.předkl.)
část pozemku 414/20 oba v k.ú. Muglinov, obec Ostrava             08
Usnesení číslo: 10071/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s návrhem na záměr města prodat pozemky v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
  svěřeny městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 34/91
                  Statutární město Ostrava
  - p.p.č. 510 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 179 m2
  - část p.p.č. 414/20 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 200 m2 z celkové
  výměry 2616 m2 - dle zákresu, který je přílohou č. 1/5


  a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento
  záměr zrušit
2) ukládá

  náměstkovi primátora
  předložit dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 43. Návrh na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 66/3 (zn.předkl.)
v k.ú. Muglinov, obec Ostrava                   08
Usnesení číslo: 10072/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s návrhem na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,
  svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, a to:


  - část p.p.č. 66/3 - zahrada o výměře cca 150 m2 z celkové výměry 524 m2 - dle
  zákresu, který je přílohou č. 1/3


  a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento
  záměr zrušit
2) ukládáRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 35/91
                  Statutární město Ostrava
  náměstkovi primátora
  předložit dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
     Zodpovídá:
     RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
     Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 44. Návrh na záměr prodeje pozemků parc. č             (zn.předkl.)
2760/1,2760/2,2760/3 včetně staveb v k. ú. Poruba, obec            08
Ostrava
Usnesení číslo: 10073/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s návrhem na záměr města prodat níže uvedené nemovitosti v k. ú. Poruba, obec
  Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba, a to:


  -  pozemek parc. č. 2760/1 ost. plocha, manipulační plocha
  -  pozemek parc. č. 2760/2 zast. plocha a nádvoří
  -  stavba bez čp/če na pozemku parc. č. 2760/2
  -  pozemek parc. č. 2760/3 zast. plocha a nádvoří
  -  stavba bez čp/če na pozemku parc. č. 2760/3


  a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento
  záměr zrušit
2) ukládá

  náměstkovi primátora
  předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
     Zodpovídá:
     RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
     Termín: 31.03.2010
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 36/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 45. Návrh na záměr města prodat nemovitosti v k.ú.       (zn.předkl.)
Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita u Stadionu, areál po       08
bývalých autobusových garážích DPO a.s.)
Usnesení číslo: 10074/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  s návrhem na záměr města prodat nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec
  Ostrava, a to:


  -  pozemek parc. č. 2294/6 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/6
  -  pozemek parc. č. 2294/7 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/7
  -  pozemek parc. č. 2294/8 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/8
  -  pozemek parc. č. 2294/9 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/9
  -  pozemek parc. č. 2294/10 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/10
  -  pozemek parc. č. 2294/11 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/11
  -  pozemek parc. č. 2294/12 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/12
  -  pozemek parc. č. 2294/13 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/13
  -  pozemek parc. č. 2294/14 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/14
  -  pozemek parc. č. 2294/15 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/15
  -  pozemek parc. č. 2294/16 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/16
  -  pozemek parc. č. 2294/17 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/17
  -  pozemek parc. č. 2294/18 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/18
  -  pozemek parc. č. 2294/19 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/19
  -  pozemek parc. č. 2294/20 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/20
  -  pozemek parc. č. 2294/21 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/21
  -  pozemek parc. č. 2294/22 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/22
  -  pozemek parc. č. 2294/23 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/23Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 37/91
                  Statutární město Ostrava  -  pozemek parc. č. 2294/24 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/24
  -  pozemek parc. č. 2294/25 zastavěná plocha a nádvoří
  -  buvova bez čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/25
  -  pozemek parc. č. 2294/26 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova beč čp/če garáž, na pozemku parc. č. 2294/26
  -  pozemek parc. č. 2294/27 zastavěná plocha a nádvoří
  -  budova bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 2294/27


  svěřeno městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


  a zároveň doporučuje zastupitelstvu města vyhradit si právo kdykoliv tento záměr
  zrušit
2) ukládá

  náměstkovi primátora


  předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 1) tohoto usnesení k rozhodnutí
     Zodpovídá:
     RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
     Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 46. Návrh na záměr města neprodat nebo prodat pozemek        (zn.předkl.)
parc.č. 193/1 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava              08
Usnesení číslo: 10075/RM0610/121

k materiálu č. BJ0610 00735/10
k materiálu č. BJ0610 00737/10

Rada města

1) nesouhlasí

  s návrhem na záměr města prodat pozemek parc.č. 193/1 - ostatní plocha,
  ostatní komunikace o výměře 514 m2, k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
  svěřený městskému obvodu Slezská OstravaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 38/91
                  Statutární město Ostrava
2) ukládá

  náměstkovi primátora


  předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 47. Návrh na záměr města neprodat část pozemku p.p.č.        (zn.předkl.)
197/1 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava                      08
Usnesení číslo: 10076/RM0610/121

Rada města

1) nesouhlasí

  s návrhem na záměr města prodat část pozemku p.p.č. 197/1 - ostatní
  plocha, jiná plocha o výměře cca 50 m2 z celkové výměry 22114 m2, v
  k.ú. Muglinov, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Slezská Ostrava, dle
  zákresu ve snímku, který je přílohou č. 3/2 předloženého materiálu
2) ukládá

  náměstkovi primátora
  předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 39/91
                  Statutární město Ostrava
RM_M 48. Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, (zn.předkl.)
obec Ostrava                            08
Usnesení číslo: 10077/RM0610/121

Rada města

1) nesouhlasí

  s návrhem na záměr města prodat pozemek parc.č. 802/374, ost. plocha, jiná
  plocha v k.ú. Svinov, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Svinov
2) ukládá

  náměstkovi primátora
  předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) tohoto usnesení
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 49. Návrh na záměr města pronajmout nemovitost v k.ú.        (zn.předkl.)
Dubina u Ostravy, obec Ostrava.                        08
Usnesení číslo: 10078/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o záměru města pronajmout pozemek parc.č. 101/44, zast. plocha a nádvoří o
  výměře 891 m2 v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava (ul. Horní)


  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
__________________________________________________________________________

RM_M 50. Návrh na uzavření “Nájemní smlouvy” a Návrh na         (zn.předkl.)Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 40/91
                  Statutární město Ostravazáměr města pronajmout nebytový prostor ve věžovém domě na           08
ul. Ostrčilova 4
Usnesení číslo: 10079/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele uzavřít”Nájemní smlouvu”, jejímž předmětem je
  pronájem nebytového prostoru v 10. patře, a to cekce č. 1020 o výměře 55,39
  m2 v budově č.p. 2691 na pozemku parc. č. 1013/54, zast. plocha, k.ú. Moravská
  Ostrava, obec Ostrava (věžový dům na ul. Ostrčilova 4), se společností


  Ostravský informační servis, s.r.o.,
  se sídlem: Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, 702 00,
  IČ: 268 79 280,


  na dobu určitou na 29 dní. Účelem nájmu je využití nebytového prostoru
  pronajímatele k provozování administrativních činností, a to kanceláře jednatele
  společnosti Ostravský informační servis, s.r.o.,
  za nájemné ve výši 4.616,- Kč, tj. 1.000,- Kč/m2/rok


  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) rozhodla

  o záměru města pronajmout nebytový prostor v budově č.p. 2691 na pozemku
  parc. č. 1013/54, zast. plocha, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (věžový dům
  na ul. Ostrčilova 4), a to v 10. patře sekce č. 1020 o výměře 55,39 m2


  a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit
__________________________________________________________________________

RM_M 51. Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku parc. č. (zn.předkl.)
460/7 v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava se spol. Aztek Block, 08
s. r. o.
Usnesení číslo: 10080/RM0610/121


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 41/91
                  Statutární město Ostrava
Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k pozemku parc. č. 460/7 - orná
  půda v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava


  s Aztek Block, s. r. o., se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČ: 278
  76 519


  za účelem vybudování chodníku a venkovního osvětlení v rámci stavby “Technická
  infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Lhotka u Ostravay, ul.
  Petřkovická”


  na dobu určitou, do dne nabytí právních účinků vkladu práva odpovídajícího
  věcnému břemeni k pozemku parc. č. 460/7 - orná půda v k. ú. Lhotka u Ostravy,
  obec Ostrava ve prospěch nájemce


  za nájemné ve výši 45,- Kč/m2/rok tj. 23.265,- Kč ročně


  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 52. Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu nebytových          (zn.předkl.)
prostor (ul. Střelniční 8)                          08
Usnesení číslo: 10081/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele o uzavření “Smlouvy o nájmu nebytových prostor”, jejímž
  předmětem je pronájem nebytových prostor v I. nadzemním podlaží místnost
  č. 18 kancelář o výměře 26,00 m2
  místnost č. 19 WC     o výměře 1,80 m2
  místnost č. 20 prodejna o výměře 25,40 m2
  v budově č.p. 75 na pozemku parc. č. 120, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
  (ul. Střelniční 8), se společností


  SWACZYNA spoj. s.r.o.,
  se sídlem: Albrechtice, Životická 552, PSČ 735 43,Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 42/91
                  Statutární město Ostrava  na dobu neurčitou, za účelem provozování prodejny spojovacího materiálu,
  za nájemné ve výši 53.200,- Kč/rok (bez DPH), tj. 1.000,- Kč/m2/rok


  dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 53. Návrh na uzavření dodatku k nájemní smlouvě a Návrh (zn.předkl.)
na souhlas s podnájmem (ul. Skautská)               08
Usnesení číslo: 10082/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele o uzavření “Dodatku č. 1” k “Nájemní smlouvě” ev. č.
  2717/2009/MJ ze dne 6. 11. 2009, jejíž předmětem je pronájem nebytových
  prostor v budově č.p. 1045 na pozemku parc. č. 718 a části pozemku parc. č.
  718, k.ú. Poruba, obec Ostrava, (ul. Skautská), uzavřené mezi statutárním
  městem Ostrava a organizací


  Asociace TRIGON,
  se sídle: Skautská 1045, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ: 270 27 686, regist. pod č.j.
  VS/1-1/63735/06-R ze dne 29. 3. 2006,


  předmětem tohoto dodatku je zúžení účelu nájmu dle přílohy č. 4 předloženého
  materiálu
2) souhlasí

  na straně pronajímatele s uzavřením podnájemní smlouvy, jejímž předmětem je
  podnájem nebytového prostoru v budově č.p. 1045 na pozemku parc. č. 718, k.ú.
  Poruba, obec Ostrava, (ul. Skautská), a to v 1. nadzemním podlaží místnosti č.
  113 o výměře 15,24 m2, s organizací
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 43/91
                  Statutární město Ostrava
  VIZ-CENTRUM o.s., se sídlem: Zdeňka Báry 3/286, 700 30 Ostrava-Dubina, IČ:
  26658437, reg. pod č.j. VS/1-1/56771/04-R ze dne 30. 1. 2006,


  za stejných podmínek uvedených v “Nájemní smlouvě” ev. č. 2717/2009/MJ ze
  dne 6. 11. 2009, uzavřené mezi statutárním městem Ostravou
  jako pronajímatelem a Asociací TRIGON jako nájemcem
__________________________________________________________________________

RM_M 54. Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu k          (zn.předkl.)
pozemkům v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se spol.           08
Metrostav Invest Ostrava s. r. o. (nájemce)
Usnesení číslo: 10083/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele uzavřít dohodu o ukončení nájmu k nemovitostem v k. ú.
  Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:


  - pozemku parc. č. 49/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 255
  m2
  - části pozemku parc. č. 50 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 50
  m2
  - části pozemku parc. č. 60/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43 m2
  - části pozemku parc. č. 4236 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450
  m2


  založeného nájemní smlouvou ev. č. 1574/2007/MJ ze dne 16. 8. 2007, ve znění
  dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2009


  se spol. Metrostav Invest Ostrava s. r. o., se sídlem Praha, Praha 8, Zenklova
  2245/29, PSČ 180 00, IČ: 258 35 629


  k 28. 2. 2010


  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 44/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 55. Návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu k části       (zn.předkl.)
pozemku parc. č. 50/1 v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava se        08
spol. BigBoard Praha, a. s.
Usnesení číslo: 10084/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele uzavřít dohodu o ukončení nájmu k části pozemku parc.
  č. 50/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2 v k. ú. Slezská Ostrava, obec
  Ostrava (ulice Frýdecká)


  založeného nájemní smlouvou ev. č. 2219/2009/MJ ze dne 31. 7. 2009


  se spol. BigBoard Praha, a. s., se sídlem Praha 10, Donská 275/9, PSČ 101 00,
  IČ: 251 17 599


  k 28. 2. 2010


  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 56. Návrh neuzavřít - uzavřít dodatky k nájemním          (zn.předkl.)
smlouvám se spol. MACH - NARWALL, spol. s r. o.               08
Usnesení číslo: 10085/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  na straně pronajímatele neuzavřít dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným
  mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ:
  00845451 a spol. MACH - NARWALL, spol. s r. o., se sídlem Ostrava, Mariánské
  Hory, Strmá 640/12A, PSČ: 709 00, IČ: 61942570, a to:


  a)
  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ev. č. 01425/2002/MJ ze dne 24. 10. 2002, ve
  znění dodatku č. 1 ze dne 14. 4. 2005, ve znění dodatku č. 2 ze dne 11. 9. 2007,
  ve znění dodatku č. 3 ze dne 31. 3. 2009Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 45/91
                  Statutární město Ostrava
  b)
  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 0348/2007/MJ ze dne 28. 2. 2007, ve
  znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2009


  c)
  dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ev. č. 1181/2008/MJ ze dne 17. 4. 2008, ve
  znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2009


  kterými se v čl. III. odst. 1 snižuje výše nájemného
__________________________________________________________________________

RM_M 57. Návrh na uzavření Dodatku č. 18 ke Koncesní smlouvě     (zn.předkl.)
ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000                   08
Usnesení číslo: 10086/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření Dodatku č. 18 ke Koncesní smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne
  22.12. 2000, uzavřené mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. č.8,
  729 30 Ostrava, IČ: 00845451 a společností Ostravské vodárny a kanalizace
  a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71, IČ: 45193673,
  dle přílohy č. 5 předloženého materiálu, kterým se stanovuje výše nájemného na
  rok 2010.
__________________________________________________________________________

RM_M 58. Návrh na předání vodohospodářského majetku ve        (zn.předkl.)
vlastnictví statutárního města Ostravy do nájmu a provozování       08
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Usnesení číslo: 10087/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o předání vodohospodářského majetku v celkové reprodukční pořizovací ceně
  1.672.000,00 Kč do nájmu a provozování společnosti Ostravské vodárny a
  kanalizace a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71, IČRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 46/91
                  Statutární město Ostrava  45193673, v souladu s čl. 4.5. Koncesní smlouvy, ev. č. 05691/2000/LPO ze dne
  22.12.2000, a to:


  Nalezený oceněný majetek


  a) Nalezený kanalizační řad, který je uložen v ulici Plechanova v délce cca 1 231
  m, v k.ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava, v reprodukční pořizovací ceně
  1.547.000,00 Kč.


  b) Nalezená podzemní nádrž požární na ul. Martinovská, v k.ú.Martinov ve
  Slezsku, obec Ostrava, v reprodukční pořizovací ceně 125.000,00 Kč.
2) zmocňuje

  vedoucího odboru majetkového
  k podepsání předávacích protokolů dle bodů 1) tohoto usnesení
    Zodpovídá:
    Ing. Kavala Josef, vedoucí odboru majetkového
    Termín: 26.02.2010


3) ukládá

  odboru hospodářské správy


  zajistit zhotovení náhradní dokumentace nalezeného majetku uvedeného v bodě
  1) tohoto usnesení včetně ověření dle § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
  plánování a stavebním řádu ( stavební zákon), a předání ověřené dokumentace
  provozovateli vodohospodářského majetku společnosti Ostravské vodárny a
  kanalizace a.s..
    Zodpovídá:
    Ing. Bc. Šmátrala Pavel, vedoucí odboru hospodářské správy
    Termín: 31.12.2010


__________________________________________________________________________


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 47/91
                  Statutární město Ostrava
RM_M 59. Návrh na zmocnění společnosti Ostravské vodárny a        (zn.předkl.)
kanalizace a.s., k vyřízení povolení odstranění stavby a její         08
realizaci
Usnesení číslo: 10088/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  a) na straně zmocnitele o uzavření”Smlouvy o podmínkách provedení stavby a
  Dohody o plné moci” dle přílohy č.5 předloženého materiálu pro zmocněnce
  Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, Ostrava -
  Moravská Ostrava, PSČ 729 71, IČ: 45193673 k zastupování zmocnitele, aby v
  rámci realizace stavby “Oprava vodovodu ulice Polanecká - Svinov”
  jeho jménem:
  - učinil podání u příslušného stavebního úřadu o vydání vodoprávního rozhodnutí
  o povolení odstranění stávajícího vodovodního řadu DN 80 v celkové délce cca
  365,5 m, který je uložený v pozemcích:
  ...parc.č. 3078/1 - ostatní plocha, silnice,
  ve  vlastnictví  Moravskoslezského   kraje,  ve  správě  Správy silnic
  Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Úprkova 795/1,
  Ostrava - Přívoz, PSČ 702 23,
  ...parc.č. 3078/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
  ...parc.č. 3078/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
  oba ve vlastnictví statutárního města Ostrava, všechny v k.ú. Svinov, obec
  Ostrava.
  - v tomto správním řízení jednal a činil veškeré nezbytné právní úkony včetně
  přijímání všech písemností a podání opravného prostředku


  b) na straně vlastníka stavby o stanovení podmínek realizace odstranění výše
  uvedené stavby na náklady investora a bez náhrady v rozsahu projektové
  dokumentace a za podmínek daných pravomocným stavebním povolením
__________________________________________________________________________

RM_M 60. Návrhy dodatků zřizovacích listin 25 -ti příspěvkových     (zn.předkl.)
organizací zřízených statutárním městem Ostrava - aktualizace         08
majetku ke dni 31.12.2009
Usnesení číslo: 10089/RM0610/121

Rada města

1) projednala

  návrhy na schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených
  statutárním městem Ostrava, kterými se v souladu s ust. čl. 5 Směrnice č. 1/2009Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 48/91
                  Statutární město Ostrava  “ Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním
  městem Ostrava” na základě inventarizace majetku ke dni 31.12.2009 aktualizuje
  stav svěřeného nemovitého a movitého majetku dle přílohy č. 1 předloženého
  materiálu
2) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické osoby
  Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, dle přílohy č. 2 předloženého
  materiálu
3) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Ostravské muzeum, příspěvková organizace, dle přílohy č. 3 předloženého
  materiálu
4) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Divadlo  loutek  Ostrava, příspěvková organizace, dle  přílohy
  č. 4 předloženého materiálu
5) doporučuje

  zastupitelstvu městaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 49/91
                  Statutární město Ostrava
  schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy
  č. 5 předloženého materiálu
6) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, dle přílohy
  č. 6 předloženého materiálu
7) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze       dne 30.11.2005, právnické
  osoby Komorní   scéna   Aréna, příspěvková       organizace, dle  přílohy
  č. 7 předloženého materiálu
8) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, dle přílohy
  č. 8 předloženého materiálu
9) doporučuje

  zastupitelstvu města
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                Strana 50/91
                  Statutární město Ostrava
  schválit dodatek č. 8 ke     zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Zoologická zahrada     Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy
  č. 9 předloženého materiálu
10) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy
  č. 10 předloženého materiálu
11) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Dětské  centrum Domeček, příspěvková organizace, dle   přílohy
  č. 11 předloženého materiálu
12) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace, dle
  přílohy č. 12 předloženého materiálu
13) doporučuje

  zastupitelstvu města
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 51/91
                  Statutární město Ostrava
  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava - Marianské Hory, příspěvková organizace,
  dle přílohy č. 13 předloženého materiálu
14) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace,
  dle přílohy č. 14 předloženého materiálu
15) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Domov pro seniory Korýtko, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle
  přílohy č. 15 předloženého materiálu
16) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické
  osoby Domov pro seniory Magnolie, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace,
  dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
17) doporučuje

  zastupitelstvu města
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 52/91
                  Statutární město Ostrava
  schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické osoby
  Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle
  přílohy č. 17 předloženého materiálu
18) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 10 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické osoby
  Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, dle
  přílohy č. 18 předloženého materiálu
19) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 13 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické osoby
  Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace, dle
  přílohy č. 19 předloženého materiálu
20) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 11 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické osoby
  Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
  organizace, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu
21) doporučuje

  zastupitelstvu města
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 53/91
                  Statutární město Ostrava
  schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 28.6.2006, právnické osoby
  Středisko volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková
  organizace, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
22) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 28.6.2006, právnické osoby
  Středisko volného času, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace, dle přílohy č.
  22 předloženého materiálu
23) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 28.6.2006, právnické osoby
  Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace, dle
  přílohy č. 23 předloženého materiálu
24) doporučuje

  zastupitelstvu města


  schválit dodatek č. 9 ke zřizovací listině ze dne 28.6.2006, právnické osoby Dům
  dětí a mládeže Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, dle přílohy č. 24
  předloženého materiálu
25) doporučuje

  zastupitelstvu města
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 54/91
                  Statutární město Ostrava
  schválit dodatek č. 12 ke zřizovací listině ze dne 4.10.2006, právnické osoby
  Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 25
  předloženého materiálu
26) doporučuje

  zastupitelstvu města


   schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině ze dne 30.11.2005, právnické osoby
  Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, dle přílohy č. 26
  předloženého materiálu
27) ukládá

  náměstkovi primátora

  předložit zastupitelstvu města k projednání návrhy dodatků zřizovacích listin
  příspěvkových organizací dle příloh č. 2 až 26 předloženého materiálu


    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 8. Návrh na uzavření “Smlouvy o poskytnutí práva provést (zn.předkl.)
stavbu” v souvislosti s realizací stavby “Investiční příprava   05
průmyslové zóny Mošnov (vnější a vnitřní sítě) - Nový vodojem
Petřvald II - příjezdová komunikace”
Usnesení číslo: 10090/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se
  stavbou ”Investiční příprava průmyslové zóny Mošnov (vnější a vnitřní sítě) -
  Nový vodojem petřvald II - příjezdová komunikace” mezi vlastníkem:
  Lxxxxxx Sxxxxxxx, rok nar.xxxx
  bytem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 55/91
                  Statutární město Ostrava  a
  investorem:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  jejímž předmětem bude právo provést stavbu ”Investiční příprava průmyslové
  zóny Mošnov (vnější a vnitřní sítě) - Nový vodojem petřvald II - příjezdová
  komunikace” na pozemku parc.č. 792/36 vedeném ve zjednodušené evidenci -
  parcely původ Pozemkový katastr (PK), k.ú. Petřvald u Nového Jičína, obec
  Petřvald, jak je graficky znázorněno v katastrální mapě, dle přílohy č. 1
  předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________

RM_M 10. Návrh na uzavření “Smluv o poskytnutí práva provést      (zn.předkl.)
stavbu” v souvislosti s realizací stavby “Kanalizace Kunčice a        05
Kunčičky”
Usnesení číslo: 10091/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou
  “Kanalizace Kunčice a Kunčičky” mezi vlastníkem:
  Rxxx Nxxxx, rok nar. xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  investorem:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  jejímž předmětem bude právo provést stavbu “Kanalizace Kunčice a Kunčičky” na
  pozemku p.č. 1114/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, jak je graficky znázorněno v
  katastrální mapě, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
2) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu” v souvislosti se stavbou
  “Kanalizace Kunčice a Kunčičky” mezi vlastníkem:
  Axxxx Nxxxx, rok nar. xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  investorem:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  jejímž předmětem bude právo provést stavbu “Kanalizace Kunčice a Kunčičky” na


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 56/91
                   Statutární město Ostrava   pozemku p.č. 1114/2 v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava, jak je graficky znázorněno v
   katastrální mapě, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________

RM_M 11. Návrh na uzavření “Smluv o zřízení věcného břemene”       (zn.předkl.)
v souvislosti s realizací staveb odboru investičního zahrnutých v       05
kapitálovém rozpočtu města Ostravy
Usnesení číslo: 10092/RM0610/121

k  usnesení  č.  1827/30 ze dne 24.7.2007
k  usnesení  č.  1505/25 ze dne 22.7.2003
k  usnesení  č.  1205/21 ze dne 3.6.2003
k  usnesení  č.  1505/25 ze dne 22.7.2003
k  usnesení  č.  1505/25 ze dne 22.7.2003
k  usnesení  č.  578/9 ze dne 25.-2.2003
k  usnesení  č.  1541/27 ze dne 12.6.2007
k  usnesení  č.  3313/54 ze dne 20.4.2004
k  usnesení  č.  5567/85 ze dne 22.2.2005

Rada města

1) rozhodla

   o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
   “Rekonstrukce kanalizace SZ část Mariánské Hory” mezi povinným:
   ASPERA, spol. s r.o.
   se sídlem Dubičné 104, 373 71 Rudolfov
   IČ: 13497774
   a
   oprávněným:
   statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
   IČ: 00845451
   DIČ: CZ00845451
   o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 981/7 v k.ú. Mariánské Hory, obec
   Ostrava dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
   Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
   800,-Kč včetně DPH za 1m2, t.j.za 327 m2 celkem 261 600,-Kč
   (slovy dvěstěšedesátjedentisícšestset korun českých).
2) rozhodla

   o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
   “Kanalizace Třebovice - ulice kpt. Jaroše” mezi povinným:
   Dalkia Česká republika, a.s.


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 57/91
                  Statutární město Ostrava  se sídlem 28.října 3123/152, 709 74 Ostrava
  IČ: 45193410
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1132/2 v k.ú. Třebovice ve Slezsku,
  obec Ostrava dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  23 100,-Kč + DPH.
3) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Sprašová” mezi povinným:
  Moravskoslezský kraj
  se sídlem ul. 28.října 117, 702 18 Ostrava
  IČ: 00095711
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 417/14 v k.ú. Muglinov, obec Ostrava
  dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  180,-Kč včetně DPH.
4) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Kanalizační sběrač D - 1.-5. stavba” mezi povinným:
  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemcích p.p.č. 142/8, p.p.č. 146/4, p.p.č.
  146/7 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, p.p.č. 1149/1 v k.ú. Zábřeh nad
  Odrou, obec Ostrava a p.č. 1072/7 v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava dle
  přílohy č. 10 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 58/91
                  Statutární město Ostrava  99 624,-Kč + DPH.
5) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Keramická” mezi povinným:
  Gxxxxx Fxxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene nad budovou bez č.p. na pozemku p.č. 1795/11 v k.ú.
  Hrušov, obec Ostrava dle přílohy č. 12 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  1000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých).
6) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Bílovecká” mezi povinným:
  Moravskoslezský kraj
  se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
  IČ: 70890692
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 3072/1 v k.ú. Svinov, obec Ostrava
  dle přílohy č. 14 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  156,-Kč včetně DPH.
7) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Odkanalizování Krásného Pole I. etapa” mezi povinnými:
  Jxxxxxx Mxxxx, rok nar. xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 59/91
                  Statutární město Ostrava  Kxxxxxxxx Pxxxx, rok nar. xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1435 v k.ú. Krásné Pole, obec
  Ostrava dle přílohy č. 16 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  20,-Kč/m2 , t.j.za 13 m2 celkem 260,-Kč (slovy dvěstěšedesát korun českých).
8) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Odkanalizování Krásného Pole I. etapa” mezi povinným:
  Šxxxxxx Vxxxxxxxx, rok nar. xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1441 v k.ú. Krásné Pole, obec
  Ostrava dle přílohy č. 17 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  20,-Kč/m2 , t.j.za 9 m2 celkem 180,-Kč (slovy stoosmdesát korun českých).
9) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Odkanalizování Krásného Pole I. etapa” mezi povinnými:
  Jxxxxxx Šxxxx, rok nar. xxxx
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1445 v k.ú. Krásné Pole, obec
  Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  20,-Kč/m2 , t.j.za 8 m2 celkem 160,-Kč (slovy stošedesát korun českých).
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 60/91
                  Statutární město Ostrava
10) rozhodla

  o uzavření “Smlouvy o zřízení věcného břemene” v souvislosti se stavbou
  “Odkanalizování Krásného Pole I. etapa” mezi povinnými:
  Pxx Jxxxxxxx Ing., rok nar. xxxx
  Pxxxxx Exx, rok nar. xxxx
  oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  a
  oprávněným:
  statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  IČ: 00845451
  DIČ: CZ00845451
  o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1448 v k.ú. Krásné Pole, obec
  Ostrava dle přílohy č. 18 předloženého materiálu.
  Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši
  20,-Kč/m2 , t.j.za 8 m2 celkem 160,-Kč (slovy stošedesát korun českých).
__________________________________________________________________________

RM_M 13. Návrh na uzavření : 1.smlouvy o uzavření budoucí    (zn.předkl.)
smlouvy o realizaci přeložky VN 22 kV 2.smlouvy o právu provést    05
stavbu-přeložka VN 22 kV 3.smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o realizaci přeložky NN 0,4 kV 4.smlouvy o právu provést stavbu-
přeložka NN 0,4 kV vše v souvislosti s akcí Obvodová komunikace
Františkov-II.etapa
Usnesení číslo: 10093/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního
  zařízení určeného k dodávce elektrické energie VN 22 kV , č.
  Z_S14_12_8120021813 v rámci akce “Obvodová komunikace Františkov -
  II.etapa” se společností
  ČEZ Distribuce,a.s.
  Se sídlem : Teplická 874/8, Děčín 4 , PSČ 405 02
  IČ: 27232425
  dle přílohy č.1 předloženého materiálu
2) rozhodlaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 61/91
                  Statutární město Ostrava
  o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - přeložka kabelů VN 22 kV v rámci
  akce “Obvodová komunikace Františkov - II.etapa” se společností
  ČEZ Distribuce,a.s.
  Se sídlem : Teplická 874/8, Děčín 4 , PSČ 405 02
  IČ: 27232425
  dle přílohy č.2 předloženého materiálu
3) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního
  zařízení určeného k dodávce elektrické energie NN 0,4 kV , č.
  Z_S14_12_8120021814 v rámci akce “Obvodová komunikace Františkov -
  II.etapa” se společností
  ČEZ Distribuce,a.s.
  Se sídlem : Teplická 874/8, Děčín 4 , PSČ 405 02
  IČ: 27232425
  dle přílohy č.3 předloženého materiálu
4) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu - přeložka kabelů NN 0,4 kV v rámci
  akce “Obvodová komunikace Františkov - II.etapa” se společností
  ČEZ Distribuce,a.s.
  Se sídlem : Teplická 874/8, Děčín 4 , PSČ 405 02
  IČ: 27232425
  dle přílohy č.4 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_VZ 2. Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO, oblast         (zn.předkl.)
Sekaniny-Šmidkeho”, poř. č. 12/2010                      5
Usnesení číslo: 10094/RM0610/121

k usnesení č. 9893/RM0610/118

Rada města

1) rozhodla

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby
  “Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Sekaniny-Šmidkeho, Ostrava-Poruba”, v


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 62/91
                  Statutární město Ostrava  rozsahu dle předloženého návrhu s uchazečem:


  ELSPOL spol. s r.o.
  se sídlem: Mírová 563, 739 31 Řepiště
  IČ: 42767857


  za cenu nejvýše přípustnou 5.188.121,- Kč bez DPH
__________________________________________________________________________

RM_VZ 3. Zadání veřejné zakázky “Úpravy Slezskoostravského       (zn.předkl.)
hradu a jeho okolí - PD”, poř.č. 1/2010                   05
Usnesení číslo: 10095/RM0610/121

k usnesení č. 9764/RM0610/116

Rada města

1) rozhodla

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na vypracování
  realizační projektové dokumentace pro stavbu “Úpravy Slezskoostravského hradu
  a jeho okolí - terénní úpravy a miniuni” v rozsahu dle předloženého návrhu s
  uchazečem:


  Ing. Jana Gecová
  s místem podnikání: Radvanická 118, 715 00 Ostrava - Michálkovice
  IČ: 46550623


  za cenu nejvýše přípustnou 1.163.000,- Kč bez DPH
__________________________________________________________________________

RM_VZ 4. Veřejná zakázka “VTP Ostrava - adaptace podstřešního (zn.předkl.)
prostoru budovy Piano”, poř.č. 16/2010               05
Usnesení číslo: 10096/RM0610/121

Rada města

1) rozhodlaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 63/91
                  Statutární město Ostrava
  vyzvat k podání nabídek dodavatele uvedené v předloženém návrhu ve
  zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
  zakázkách, v platném znění, na realizaci stavby “VTP Ostrava - adaptace
  podstřešního prostoru budovy Piano” v Ostravě - Pustkovci včetně zpracování
  realizační projektové dokumentace v rozsahu dle předloženého návrhu
2) jmenuje

  komisi pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace
  členové:
  Ing. Eva Seborská      - odbor legislativní a právní
  Mgr. Kateřina Barošová   - odbor legislativní a právní
  Ing. Dalibor Kanclíř    - odbor investiční


  náhradníci:
  Ing. Tomáš Smolík        - odbor legislativní a právní
  Mgr. Eva Balonová       - odbor legislativní a právní
  Ing. Bohuslav Gembík      - odbor investiční
3) jmenuje

  hodnotící komisi ve složení
  členové:
  Ing. Zdeněk Trejbal, Ph.D. - náměstek primátora
  Ing. František Kolařík   - člen ZM
  Ing. Rxxxx Mxxxxxxx     - VTP Ostrava, a.s.
  Ing. Dalibor Kanclíř    - odbor investiční
  Ing. Eva Seborská      - odbor legislativní a právní


  náhradníci:
  Ing. Dalibor Madej       - náměstek primátora
  Ing. Břetislav Gibas      - tajemník magistrátu
  Bc. Mxxxxx Hxxxxx         - VTP Ostrava, a.s.
  Ing. Bohuslav Gembík      - odbor investiční
  Ing. Tomáš Smolík       - odbor legislativní a právní
4) ukládá

  osobě pověřené zastupováním vedoucí odboru legislativního a právního zabezpečit


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 64/91
                  Statutární město Ostrava  všechny potřebné úkony této veřejné zakázky
    Zodpovídá:
    Ing. Seborská Eva, osoba pověřena zastupováním vedoucí odboru
    legislativního a právního
    Termín: 30.06.2010


5) zmocňuje

  osobu pověřenou zastupováním vedoucí odboru legislativního a právního k
  podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s výjimkou
  smlouvy a přezkoumání námitek
    Zodpovídá:
    Ing. Seborská Eva, osoba pověřena zastupováním vedoucí odboru
    legislativního a právního
    Termín: 30.06.2010


__________________________________________________________________________

RM_VZ 5. Zadání veřejné zakázky “Terminál Hranečník - PD”, poř. (zn.předkl.)
č. 4/2010                              5
Usnesení číslo: 10097/RM0610/121

k usnesení č. 9760/RM0610/116

Rada města

1) vylučuje

  ze zjednodušeného podlimitního řízení vyhlášeného k veřejné zakázce na
  vypracování revize projektové dokumentace pro stavební řízení s propracováním
  do úrovně projektové dokumentace pro výběr zhotovitele pro stavbu “Terminál
  Hranečník” v Slezské Ostravě, z důvodů uvedených v předloženém návrhu,
  uchazeče, který předložil svou nabídku pod poř. č.:


  2. Technoprojekt, a.s.
    se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38,
         PSČ 730 16
    IČ: 47677597
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 65/91
                  Statutární město Ostrava
  3. DHV CR, spol. s r.o.
    se sídlem: Sokolovská 94/100, 186 00 Praha
    IČ: 45797170
2) rozhodla

  na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější
  nabídky a uzavření smlouvy na vypracování revize projektové dokumentace pro
  stavební řízení s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro výběr
  zhotovitele pro stavbu “Terminál Hranečník” v Slezské Ostravě s uchazečem,
  který předložil svou nabídku pod poř. č.:


  1. Projekt 2010, s.r.o.
    se sídlem: Ostrava - Vítkovice, Ruská 43, PSČ 703 00
    IČ: 48391531


  za cenu nejvýše přípustnou 3.580.000,-- Kč bez DPH
__________________________________________________________________________

RM_VZ 6. Zadání veřejné zakázky “Rekonstrukce VO Kubalova”,      (zn.předkl.)
poř. č. 11/2010                              5
Usnesení číslo: 10098/RM0610/121

k usnesení č. 9891/RM0610/118

Rada města

1) rozhodla

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na realizaci stavby
  “Rekonstrukce VO oblast Kubalova, Ostrava - Jih” se zhotovitelem:


  Josef Bojda JOBO s.r.o.
  Sídlo: Ostrava, Třebovice, Gudrichova 5524/14, PSČ 722 00
  IČ: 27787371


  za cenu nejvýše přípustnou 2.898.623,- Kč bez DPHRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 66/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 4. Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu      (zn.předkl.)
MIPIM 2010                                 38
Usnesení číslo: 10099/RM0610/121

k usnesení č. 9399/RMO610/112
k usnesení č. 8092/101

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227
  a
  CTP Invest, spol. s r.o.
  se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01, IČ 26166453


  dle přílohy č.1 předloženého materiálu
2) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227
  a
  RPG RE Management, s.r.o.
  se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ 27391469


  dle přílohy č.2 předloženého materiálu
3) rozhodlaRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 67/91
                  Statutární město Ostrava
  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227
  a
  New Karolina Shopping Centre Development, s.r.o.
  se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ 28183011


  dle přílohy č.3 předloženého materiálu
4) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227
  a
  OHL ŽS, a.s.,
  se sídlem Brno-střed, Burešova 938/17, PSČ 660 02, IČ 46342796


  dle přílohy č.4 předloženého materiálu
5) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227


  a
  Dalkia Česká republika, a.s.
  se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ 45193410

  dle přílohy č.5 předloženého materiálu
6) rozhodla


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 68/91
                  Statutární město Ostrava
  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227
  a
  Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
  se sídlem Praha 1, Olivova 4, PSČ 110 00, IČ 25615556


  dle přílohy č.6 předloženého materiálu
7) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2010 mezi
  statutárním městem Ostrava a společnostmi:
  Crest Communications a.s.
  se sídlem Praha 1, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00, IČ 27169227
  a
  HB Reavis Group CZ, s.r.o.
  se sídlem Praha 2, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČ 27687180


  dle přílohy č.7 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 12. Zpracování a podání žádosti k projektu “Přístavba         (zn.předkl.)
alternativní scény Divadla loutek Ostrava”                   38
Usnesení číslo: 10100/RM0610/121

k usnesení č. 4624/67 ze dne 24.6.2008
k usnesení č. 1208/19 ze dne 25.6.2008
k usnesení č. 4523/66 ze dne 17.6.2008

Rada města

1) schvaluje

  podání žádosti o dotaci pro projekt “Přístavba alternativní scény Divadla loutek
  Ostrava” v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, oblast
  podpory 3.1 Rozvojové póly regionu
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 69/91
                  Statutární město Ostrava
2) žádá

  ředitelku JUDr. Jarmilu Hájkovou


  o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1)
  tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 3.1 - 04 v rámci Regionálního
  operačního programu.
    Zodpovídá:
    JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka
    Termín: 31.03.2010


3) schvaluje

  v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování v celkové výši 87 577
  tis. Kč


  v roce
  2010:
         na zajištění předfinancování projektu ve výši 43 303 tis. Kč


  v roce
  2011:
        na zajištění předfinancování projektu ve výši 44 274 tis. Kč, přičemž
  v obou částkách je obsaženo spolufinancování celkem ve výši 10 332 tis. Kč
4) žádá

  ředitelku JUDr. Jarmilu Hájkovou o zajištění spolufinancování a předfinancování
  projektu v rámci specifikace nároků na rozpočet SMO (rozpočet nositele)
__________________________________________________________________________Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010                 Strana 70/91
                  Statutární město Ostrava
RM_M 66. Návrh na úpravu rozpočtu v souvislosti s vypracováním (zn.předkl.)
žádosti o dotaci a poskytnutím konzultačních služeb v rámci     38
přípravy projektu “Cyklostezka a chodník v úseku ul. Mostní v
Ostravě-Hrabové”
Usnesení číslo: 10101/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o poskytnutí investičního transferu ve výši 104 400,- Kč z rozpočtu statutárního
  města Ostravy městskému obvodu Hrabová na zpracování žádosti o dotaci z fondů
  EU a úhradu poskytnutých konzultačních služeb v přípravné fázi projektu
  “Cyklostezka a chodník v úseku ul. Mostní v Ostravě-Hrabové”
2) schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se
  -snižuje
  účelová rezerva
  ORJ 300 na § 3636, pol. 5901, ÚZ 3636            o 105 tis. Kč


  -zvyšují se
  investiční transfery obcím
  na § 6399, pol. 6341, ÚZ 3636, org. 21            o 105 tis. Kč
  Městský obvod Hrabová
  - z v ý š í investiční přijaté transfery od obcí
  na pol. 4221, ÚZ 3636                     o 105 tis. Kč
  - z v ý š í kapitálové výdaje
  na § xxxx, pol. 6119, ÚZ 3636                 o 105 tis. Kč
3) ukládá

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat schválené rozpočtové opatření dle
  bodu 2) tohoto usnesení
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 71/91
                  Statutární město Ostrava
    Zodpovídá:
    Ing. Jančálek Lukáš, Odbor financí a rozpočtu
    Termín: 28.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 74. Smlouva o právu provést stavbu mezi statutárním       (zn.předkl.)
městem Ostrava a Dopravním podnikem Ostrava, a.s. v rámci         38
projektu “Revitalizace přednádražního prostoru Svinov,II.etapa”
Usnesení číslo: 10102/RM0610/121

k usnesení č. 7736/98 ze dne 26.5.2009
k usnesení č. 8754/RM0610/105

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci projektu “Revitalizace
  přednádražního prostoru Svinov, II.etapa” mezi statutárním městem Ostrava a
  Dopravním podnikem Ostrava a.s., se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava,
  Poděbradova 494/2, PSČ 701 71, IČ: 61974757, dle přílohy č.1 - 2 předloženého
  materiálu
__________________________________________________________________________

RM_VZ 7. Zadání veřejné zakázky “Komunikační systém města       (zn.předkl.)
Ostravy - poradenská činnost”, poř. č. 6/2010               38
Usnesení číslo: 10103/RM0610/121

k usnesení č. 9901/RM0610/118

Rada města

1) rozhodla

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na poskytování
  služeb souvisejících se zpracováním žádosti o dotaci k projektu “Komunikační
  systém města Ostravy” a dalších činností, v rozsahu dle předloženého návrhu s
  uchazečem:


  Star, a.s.Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 72/91
                  Statutární město Ostrava  se sídlem: Zámecká 1466/5, 268 01 Hořovice
  IČ: 25668285


  za cenu nejvýše přípustnou 1.890.000,- Kč bez DPH
__________________________________________________________________________

RM_M 26. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2998/2009/LPO/ÚHA          (zn.předkl.)
Realizační smlouva o zajištění urbanisticko-architektonické          06
soutěže s mezinárodní účastí
Usnesení číslo: 10104/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2998/2009/LPO/ÚHA ze dne 23.12.2009 -
  Realizační smlouva o zajištění urbanisticko-architektonické soutěže s mezinárodní
  účastí, uzavřené mezi Statutárním městem Ostravou a Společností Petra Parléře,
  o.p.s, Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 63. Stanovisko k oznámení o projednávání “Návrhu zadání (zn.předkl.)
Územního plánu Vratimov”                     06
Usnesení číslo: 10105/RM0610/121

Rada města

1) schvaluje

  odpověď Statutárního města Ostrava k návrhu zadání Územního plánu Vratimov


  dle přílohy č. 2
__________________________________________________________________________

RM_M 24. Udělení souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Domu       (zn.předkl.)


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 73/91
                  Statutární město Ostravadětí a mládeže, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizace            42
Usnesení číslo: 10106/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  v souladu s § 27, odst. 5, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
  pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení
  předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Domu dětí a mládeže, Ostrava
  - Poruba, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1
  předloženého materiálu
2) ukládá

  náměstkovi primátora


  vystavit za zřizovatele “Předchozí souhlas zřizovatele” k darovací smlouvě dle
  bodu 1) tohoto usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 15. Návrh na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů       (zn.předkl.)
2010                                      60
Usnesení číslo: 10107/RM0610/121

k usnesení č. 9570/RMO610/114

Rada města

1) rozhodla

  o ocenění 15 pedagogů působících ve školách a školských zařízeních zřízených
  obvody města a ve školských zařízeních zřízených městem dle seznamu
  uvedeném v důvodové zprávě předloženého materiálu
2) rozhodla

  poskytnout finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč každému z oceněných


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 74/91
                  Statutární město Ostrava  pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2010 dle bodu 1) předloženého materiálu
3) schvaluje

  rozpočtové opatření, kterým se
  - zvyšují
  běžné výdaje na § 3119, pol. 5492, ORJ 140 o 15 tis. Kč
  - snižují
  běžné výdaje na § 3119, pol. 5194, ORJ 140 o 15 tis. Kč
4) ukládá

  pověřenému zastupováním vedoucího odboru ŠK
  organizačně zajistit slavnostní akci ke Dni učitelů 2010
    Zodpovídá:
    Hrotík Michal, Mgr., pověřen zastupováním vedoucího odboru ŠK
    Termín: 25.03.2010


5) ukládá

  vedoucímu odboru financí a rozpočtu
  realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) předloženého materiálu
    Zodpovídá:
    Ing. Jančálek Lukáš, vedoucí odboru financí a rozpočtu
    Termín: 28.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 23. Plány činnosti příspěvkových organizací v oblati kultury (zn.předkl.)
a školství pro rok 2010                        42
Usnesení číslo: 10108/RM0610/121

Rada města

1) schvaluje


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 75/91
                  Statutární město Ostrava
  plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a školství pro rok 2010
  dle příloh č. 1 - 11 předloženého materiálu
2) ukládá

  ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury a školství zabezpečit realizaci
  úkolů stanovených v plánech činnosti příspěvkových organizací v oblasti kultury a
  školství pro rok 2010
    Zodpovídá:
    ., ředitelé příspěvkových organizací v oblasti kultury a školství


__________________________________________________________________________

RM_M 65. Podání žádosti o dotaci pro projekt “Vybavení Městské        (zn.předkl.)
nemocnice Ostrava zdravotnickou technikou” a zajištění              40
předfinancování a spolufinancování
Usnesení číslo: 10109/RM0610/121

k usnesení č. 10028/RM0610/120

Rada města

1) schvaluje

  podání žádosti o dotaci pro projekt „Vybavení Městské nemocnice Ostrava
  zdravotnickou technikou“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
  Moravskoslezsko 2007 - 2013
2) žádá

  ředitele Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace


  o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1)
  tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 2.1 - 13 v rámci Regionálního
  operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010               Strana 76/91
                  Statutární město Ostrava
    Zodpovídá:
    MUDr. Zháněl Jan, ředitel
    Termín: 22.02.2010


3) schvaluje

  v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) financování projektu


  - v roce 2010: na zajištění předfinancování projektu ve výši 26 678 tis. Kč,


  přičemž v částce je obsaženo spolufinancování ve výši 2 001 tis. Kč dle přílohy č.
  1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 62. Návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení         (zn.předkl.)
místa ředitele Střediska volného času, Ostrava - Moravská            85
Ostrava, příspěvkové organizace
Usnesení číslo: 10110/RM0610/121

Rada města

1) bere na vědomí

  dopis ředitelky Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvkové
  organizace, paní Alice Mydlářové ze dne 11.01.2010, kterým se vzdává funkce
  ředitelky k datu 30.06.2010, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) schvaluje

  návrh na vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele Střediska
  volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, včetně jeho
  zveřejnění, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 77/91
                  Statutární město Ostrava
3) schvaluje

  návrh na sestavení konkursní komise v počtu 6-ti členů dle předloženého
  materiálu
4) pověřuje

  funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Hanu Milotovou, odbor školství, kultury,
  sportu a volnočasových aktivit
5) ukládá

  předložit radě města návrh na jmenování konkursní komise dle bodu 3) tohoto
  usnesení
    Zodpovídá:
    pověřen zastupováním vedoucího odb. škol., kult., sportu a volnočas. aktivit,
    Ing. Michal Hrotík
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 61. Poskytování bezplatné přepravy důchodcům starším 70 (zn.předkl.)
let                                09
Usnesení číslo: 10111/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření Smlouvy o úhradě jízdného za osoby starší 70 let, mezi statutárním
  městem Ostrava a obchodní společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem
  Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava - Moravská Ostrava, dle přílohy č.1 tohoto
  materiálu
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 78/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 2. Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové      (zn.předkl.)
organizace, na rok 2010                            18
Usnesení číslo: 10112/RM0610/121

Rada města

1) schvaluje

  Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace, na rok 2010
  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2) ukládá

  řediteli Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace zabezpečit realizaci
  úkolů stanovených v Plánu činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové
  organizace na rok, 2010 dle přílohy č.1 předloženého materiálu
    Zodpovídá:
    Ing. Čolas Petr, ředitel ZOO Ostrava, p.o.


__________________________________________________________________________

RM_M 75. Návrh nové nájemní smlouvy k bytu č. 40, ul. Horní       (zn.předkl.)
3031/98, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava                 18
Usnesení číslo: 10113/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření nájemní smlouvy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, k bytu č. 40,
  o velikosti k+1, ul. Horní 3031/98, k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s
  žadateli:


  Mxxxxx Hxxxxx, rok narození xxxx a Pxxxx Hxxxxx, rok narození xxxx, oba trvale
  bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 79/91
                  Statutární město Ostrava
__________________________________________________________________________

RM_M 3. Výpověď smlouvy o dílo č. 1116/2003/MIS/LPO            (zn.předkl.)
uzavřené se společností PRONETmedia, s. r. o.                 83
Usnesení číslo: 10114/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o výpovědi smlouvy o dílo č. 1116/2003/MIS/LPO ze dne 6. 8. 2003 uzavřené se
  společností PRONETmedia, s. r. o. se sídlem Nádražní 385/34, Ostrava,
  IČ: 26797542, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________

RM_M 14. Dodatek č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře           (zn.předkl.)
aplikačních programových produktů a rozvoji systému uzavřené          83
se společností GORDIC spol. s r. o.
Usnesení číslo: 10115/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních
  programových produktů a rozvoji systému uzavřené se společností GORDIC spol.
  s r. o. se sídlem Jihlava, Erbenova 4, PSČ: 58601, IČ: 47903783, dle přílohy č. 1
  předloženého materiálu.
__________________________________________________________________________

RM_VZ 8. Veřejná zakázka “Optimalizace a konsolidace           (zn.předkl.)
programového vybavení IS VERA”, poř.č. 22/2010                 83
Usnesení číslo: 10116/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o zadání veřejné zakázky v jednacím řízením bez uveřejnění dle § 23 odst. 4
  písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějšíchRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 80/91
                  Statutární město Ostrava  předpisů, a uzavření smlouvy na provedení optimalizace a konsolidace
  programového vybavení informačního systému VERA, dle předloženého návrhu, se
  společností:


  VERA, spol. s r.o.
  se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Lužná 2
  IČ: 62587978


  za cenu nejvýše přípustnou 16.495.000,- Kč bez DPH
2) ukládá

  osobě pověřené zastupováním vedoucí odboru legislativního a právního
  zabezpečit veškeré úkony vyplývající z bodu 1) tohoto usnesení
    Zodpovídá:
    Ing. Seborská Eva, osoba pověřena zastupováním vedoucí odboru
    legislativního a právního
    Termín: 31.03.2010


3) zmocňuje

  osobu pověřenou zastupováním vedoucí odboru legislativního a právního
  k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto veřejnou zakázkou s
  výjimkou smlouvy a přezkoumání námitek
__________________________________________________________________________

RM_M 1. Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením           (zn.předkl.)
vypůjčeného nemovitého majetku                       84
Usnesení číslo: 10117/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  na základě žádosti Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace,
  Nemocniční 898/20, 728 80 Ostrava, IČ : 00635162 ze dne 18. ledna 2010 (viz.
  Příloha č.1)Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 81/91
                  Statutární město Ostrava
  1.s provedením technického zhodnocení vypůjčeného majetku na
   vlastní náklady žadatele tj. s provedením modernizace
   elektronického požárního systému v areálu nemocnice,
   modernizací dorozumívacího zařízení v budově lůžkového bloku
   B a s interiérovou úpravou – montáží prosklené příčky –
   oddělení stanice JIP od lůžkové části ortopedie


  2.s tím, aby žadatel toto technické zhodnocení odepisoval,
   a to v souladu s § 28, odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o
   daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů


  3.s tím, aby v případě ukončení smlouvy o výpůjčce, nebyla
   uplatněna podmínka uvedení provedeného technického
   zhodnocení majetku (bod 1.) do původního stavu
__________________________________________________________________________

RM_M 5. Informace o ukončení veřejné zakázky o sdružených       (zn.předkl.)
službách dodávky elektrické energie                     84
Usnesení číslo: 10118/RM0610/121

Rada města

1) projednala

  informaci o ukončení veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické
  energie
__________________________________________________________________________

RM_M 7. Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným       (zn.předkl.)
majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy                 84
Usnesení číslo: 10119/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o naložení s neupotřebitelným a přebytečným majetkem statutarního města
  Ostravy v užívání Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle
  předloženého materiálu
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 82/91
                  Statutární město Ostrava
2) zřizuje

  likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle
  “Směrnice č. 2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:
  předseda:
        Ing.Bc.Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy
  členové:
       Ing. Renáta Gembíková - vedoucí odboru interního auditu a kontroly
       Ing. Ivana Zezulová   - odbor projektů IT služeb a outsourcingu
       Ing. Jaroslav Procházka - odbor hospodářské správy
       Ing. Přemysl Kubečka - odbor hospodářské správy
3) ukládá

  Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy
  rozhodoval o uzavření kupních smluv na přebytečný movitý majetek v rozsahu, za
  ceny a s dalšími smluvními náležitostmi dle předloženého materiálu a přílohy č. 1
  předloženého materiálu
    Zodpovídá:
    Ing. Bc. Šmátrala Pavel, vedoucí odboru hospodářské správy


4) zmocňuje

  vedoucího odboru hospodářské správy
  k podpisu kupních smluv dle bodu 3) tohoto usnesení
    Zodpovídá:
    Ing. Bc. Šmátrala Pavel, vedoucí odboru hospodářské správy


5) doporučuje

  zastupitelstvu města vyhradit si rozhodnutí označit:


  Rozváděč počítačové sítě inv.č. 58531/MMO v pořízovací ceně 12 054,70 Kč z
  roku 2004, jakož to majetek svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava aRada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 83/91
                  Statutární město Ostrava  Přívoz
6) doporučuje

  zastupitelstvu města označit:


  majetek uvedený v bodě 5) tohoto usnesení jakožto majetek svěřený městskému
  obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
7) ukládá

  náměstkovi primátora předložit návrh dle bodu 5) a 6) tohoto usnesení
  zastupitelstvu městu k rozhodnutí
    Zodpovídá:
    RNDr. Lukáš Ženatý Ph.D., náměstek primátora
    Termín: 31.03.2010


__________________________________________________________________________

RM_M 25. Návrh na souhlas s vydáním územního souhlasu, popř.      (zn.předkl.)
územního rozhodnutí ke stavbě rodinného domu, jako vlastníka         84
sousední nemovitosti v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava
Usnesení číslo: 10120/RM0610/121

Rada města

1) souhlasí

  jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek
  parc.č. 885 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava)
  s vydáním územního souhlasu dle § 96 stavebního zákona pro stavbu rodinného
  domu na pozemku parc.č. 847/1, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, popř. územního
  rozhodnutí dle § 86 stavebního zákona o umístění stavby pro investora stavby
  Dxxxxxx Txxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 84/91
                  Statutární město Ostrava
2) ukládá
  Magistrátu města Ostravy,
  aby prostřednictvím odboru hospodářské správy zajistil vyhotovení
  příslušného souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení a s tím spojené
  veškeré úkony


    Zodpovídá:
    Ing. Bc. Šmátrala Pavel, vedoucí odboru hospodářské správy
    Termín: 19.02.2010


3) zmocňuje
  vedoucího odboru hospodářské správy
  k podpisu souhlasu dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení


    Zodpovídá:
    Ing. Bc. Šmátrala Pavel, vedoucí odboru hospodářské správy
    Termín: 19.02.2010


__________________________________________________________________________

RM_VZ 9. Zadání veřejné zakázky “Kancelářský materiál”, poř. č.    (zn.předkl.)
14/2010                                   84
Usnesení číslo: 10121/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy na nákup
  kancelářského materiálu pro jednotlivá pracoviště Magistrátu města Ostravy v
  roce 2010 se společností:


  PAJK, spol. s r.o.
  Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Výstavní 3241/49A, PSČ 702 00
  IČ: 155 02 589


  za cenu nejvýše přípustnou 1.150.000,- Kč včetně DPH
__________________________________________________________________________Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 85/91
                  Statutární město OstravaRM_M 6. Vzdělávání v agendách eGovernmentu                (zn.předkl.)
Usnesení číslo: 10122/RM0610/121                       21

k usnesení č. 9045/RM0610/109

Rada města

1) schvaluje

  ukončení přípravy projektu „Vzdělávání v eGON centru obce s rozšířenou
  působností Ostrava“ pro podání žádosti o spolufinancování z externích zdrojů dle
  předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 68. Kontrola plnění usnesení rady města za období leden       (zn.předkl.)
2010                                     28
Usnesení číslo: 10123/RM0610/121

Rada města

1) schvaluje

  předloženou kontrolu s tím, že


  a) usnesení č.:


   8226/102   ze  dne  21.07.2009  bod  2)
   8868/107   ze  dne  06.10.2009  bod  3)
   9116/110   ze  dne  03.11.2009  bod  6)
   9187/110   ze  dne  03.11.2009  bod  5)
   9292/111   ze  dne  10.11.2009  bod  3)
   9332/112   ze  dne  24.11.2009  bod  2)
   9391/112   ze  dne  24.11.2009  bod  4)
   9454/113   ze  dne  01.12.2009  bod  2)
   9472/113   ze  dne  01.12.2009  bod  2)
   9479/113   ze  dne  01.12.2009  bod  4)
   9493/113   ze  dne  01.12.2009  bod  2)
   9537/114   ze  dne  08.12.2009  bod  2)
   9547/114   ze  dne  08.12.2009  bod  2)
   9550/114   ze  dne  08.12.2009  bod  2)
   9573/114   ze  dne  08.12.2009  bod  4)
   9606/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9613/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9616/115   ze  dne  15.12.2009  bod  4)
   9618/115   ze  dne  15.12.2009  bod  3)Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 86/91
                  Statutární město Ostrava   9619/115   ze  dne  15.12.2009  bod  4)
   9628/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9629/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9630/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9631/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9632/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9633/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9659/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9662/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9692/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9699/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9700/115   ze  dne  15.12.2009  bod  2)
   9701/m48   ze  dne  30.12.2009  bod  3)
   9705/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9707/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9709/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9710/116   ze  dne  12.01.2010  bod  4)
   9712/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9714/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9718/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9719/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9732/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9733/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9734/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9735/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9736/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9737/116   ze  dne  12.01.2010  bod  4)
   9738/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9739/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9740/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9741/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9742/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9748/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9749/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9751/116   ze  dne  12.01.2010  bod  4)
   9752/116   ze  dne  12.01.2010  bod  4)
   9753/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9766/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9768/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9769/116   ze  dne  12.01.2010  bod  5)
   9770/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9771/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9772/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9773/116   ze  dne  12.01.2010  bod  2)
   9774/116   ze  dne  12.01.2010  bod  5)
   9775/116   ze  dne  12.01.2010  bod  6)
   9776/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9777/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9778/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9786/116   ze  dne  12.01.2010  bod  3)
   9794/117   ze  dne  19.01.2010  bod  4)
   9795/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010        Strana 87/91
                  Statutární město Ostrava   9796/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9797/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9798/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9805/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9808/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9809/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9817/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9819/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9820/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9821/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9822/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9823/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9825/117   ze  dne  19.01.2010  bod  5)
   9828/117   ze  dne  19.01.2010  bod  4)
   9829/117   ze  dne  19.01.2010  bod  3)
   9833/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9834/117   ze  dne  19.01.2010  bod  10)
   9836/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9842/m49   ze  dne  22.01.2010  bod  2)
   9848/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9855/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9855/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9857/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9894/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9897/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9898/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9901/118   ze  dne  26.01.2010  bod  5)
   9902/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9909/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9914/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9915/118   ze  dne  26.01.2010  bod  5)
   9921/118   ze  dne  26.01.2010  bod  5)
   9922/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9922/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9926/m50   ze  dne  26.01.2010  bod  2)


  jsou splněna a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 1 předloženého
  materiálu


  b) usnesení č.:


  8882/137 ze dne 09.05.2006 bod 2)
   259/5 ze dne 12.12.2006 bod 6)
   1064/18 ze dne 10.04.2007 bod 5)
   2236/34 ze dne 18.09.2007 bod 4)
   2976/46 ze dne 11.12.2007 bod 2)
   3098/49 ze dne 15.01.2008 bod 3)
   5550/75 ze dne 14.10.2008 bod 4)
   5550/75 ze dne 14.10.2008 bod 5)
   5550/75 ze dne 14.10.2008 bod 7)


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010              Strana 88/91
                  Statutární město Ostrava   6425/85   ze dne  20.01.2009 bod 3)
   6458/86   ze dne  27.01.2009 bod 3)
   6795/88   ze dne  24.02.2009 bod 5)
   6813/88   ze dne  24.02.2009 bod 4)
   6821/88   ze dne  24.02.2009 bod 1)
   7087/91   ze dne  24.03.2009 bod 4)
   7432/95   ze dne  28.04.2009 bod 3)
   7612/96   ze dne  12.05.2009 bod 2)
   7740/98   ze dne  26.05.2009 bod 4)
   7782/99   ze dne  09.06.2009 bod 3)
   8092/101   ze dne  23.06.2009 bod 2)
   8158/102   ze dne  21.07.2009 bod 4)
   8215/102   ze dne  21.07.2009 bod 4)
   8227/102   ze dne  21.07.2009 bod 2)
   8230/102   ze dne  21.07.2009 bod 2)
   8535/103   ze dne  18.08.2009 bod 3)
   8704/104   ze dne  08.09.2009 bod 6)
   9028/108   ze dne  13.10.2009 bod 2)
   9103/109   ze dne  20.10.2009 bod 2)
   9103/109   ze dne  20.10.2009 bod 3)
   9110/110   ze dne  03.11.2009 bod 2)
   9110/110   ze dne  03.11.2009 bod 3)
   9377/112   ze dne  24.11.2009 bod 2)
   9397/112   ze dne  24.11.2009 bod 2)
   9398/112   ze dne  24.11.2009 bod 2)
   9398/112   ze dne  24.11.2009 bod 3)
   9402/112   ze dne  24.11.2009 bod 5)
   9402/112   ze dne  24.11.2009 bod 6)
   9411/112   ze dne  24.11.2009 bod 2)
   9427/113   ze dne  01.12.2009 bod 2)
   9444/113   ze dne  01.12.2009 bod 4)
   9514/113   ze dne  01.12.2009 bod 2)
   9515/113   ze dne  01.12.2009 bod 2)
   9580/114   ze dne  08.12.2009 bod 3)
   9587/115   ze dne  15.12.2009 bod 5)
   9603/115   ze dne  15.12.2009 bod 3)
   9613/115   ze dne  15.12.2009 bod 2)
   9614/115   ze dne  15.12.2009 bod 2)
   9663/115   ze dne  15.12.2009 bod 2)
   9666/115   ze dne  15.12.2009 bod 2)
   9694/115   ze dne  15.12.2009 bod 2)
   9703/116   ze dne  12.01.2010 bod 1)
   9713/116   ze dne  12.01.2010 bod 2)
   9755/116   ze dne  12.01.2010 bod 2)
   9760/116   ze dne  12.01.2010 bod 4)
   9764/116   ze dne  12.01.2010 bod 2)
   9783/116   ze dne  12.01.2010 bod 2)
   9802/117   ze dne  19.01.2010 bod 2)
   9803/117   ze dne  19.01.2010 bod 2)
   9804/117   ze dne  19.01.2010 bod 2)
   9818/117   ze dne  19.01.2010 bod 5)
   9830/117   ze dne  19.01.2010 bod 3)


Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010        Strana 89/91
                  Statutární město Ostrava   9834/117   ze  dne  19.01.2010  bod  9)
   9838/117   ze  dne  19.01.2010  bod  2)
   9841/m49   ze  dne  22.01.2010  bod  9)
   9853/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9855/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9855/118   ze  dne  26.01.2010  bod  3)
   9856/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9870/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9871/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9872/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9873/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9878/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9882/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9890/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9891/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9893/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9894/118   ze  dne  26.01.2010  bod  4)
   9898/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9899/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9901/118   ze  dne  26.01.2010  bod  4)
   9902/118   ze  dne  26.01.2010  bod  5)
   9903/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9903/118   ze  dne  26.01.2010  bod  6)
   9913/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9914/118   ze  dne  26.01.2010  bod  5)
   9918/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)
   9923/118   ze  dne  26.01.2010  bod  2)  zařazuje ke kontrole plnění usnesení rady města za období únor 2010 dle přílohy
  č. 2 a 3 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 71. Dodatek č. 2 ke smlouvě na poskytnutí “Systému     (zn.předkl.)
sdruženého nákupu” a komplexu služeb k zabezpečení jeho užití a   07
provozu
Usnesení číslo: 10124/RM0610/121

Rada města

1) rozhodla

  o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na poskytnutí “Systému sdruženého nákupu”
  a komplexu služeb k zabezpečení jeho užití a provozu ev. č. 0122/2009/OFR/LPO
  uzavřenou dne 27.1.2010 mezi Statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám. 8,
  729 30 Ostrava, IČ 00845451 a firmou eCENTRE, a.s., Jankovcova 1518/2, 170Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010             Strana 90/91
                  Statutární město Ostrava  00 Praha 7, IČ 27149862 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
__________________________________________________________________________

RM_M 76. Návrh na doplnění člena komise protidrogové a ochrany (zn.předkl.)
veřejného pořádku rady města                    28
Usnesení číslo: 10125/RM0610/121

Rada města

1) jmenuje

  člena komise protidrogové a ochrany veřejného pořádku rady města
  - Ing. Mxxxxx Dxxxxxx
__________________________________________________________________________
Rada města, schůze RM0610/121, ze dne 16.02.2010            Strana 91/91

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:3/17/2012
language:Czech
pages:91