Plan og bygningsloven 7 krever at det skal foreligge s�rlige grunner for � gi dispensasjon fra gjeldende arealplaner i kommunen by HC120316232733

VIEWS: 16 PAGES: 11

									Norconsult AS
Postboks 1199
5811 BERGEN
Deres ref.      Deres brev av     Vår ref.        Emnekode        Dato
                       200702327/14      NYBY-5210       18.04.2007
                       SOWA


RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 a nr 1


Eiendom          : Gnr 161       Bnr 474
Tiltakets adresse     : Montana
Tiltakets art       : Nybygg midlertidig barnehage
Tiltakshaver       : Bergen kommune

Saken gjelder:
Det søkes om å sette opp en midlertidig barnehage i 3 år. Barnehagen får et bebygd areal på
870 m². Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplan R.1.076.00.00 som viser
skolehageareal og kommunedelplanen for Landås som viser offentlig friområde, naturområde
og friluftsområde. Det er mottatt merknader til saken.
Barnehagen skal ha plass til 108 barn.

VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 godkjennes søknad om rammetillatelse
mottatt Etat for byggesak og private planer 09.03.07 for oppføring/anlegging av midlertidig
barnehage med parkeringsplass på vilkår.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumentasjon mottatt Bergen kommune 09.03.07.

Dispensasjoner:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 meddeles dispensasjon fra formålet
skolehageareal i gjeldende reguleringsplan R.1.076.00.00, jf samme lovs § 31 nr 1
"Virkninger av reguleringsplan". Dispensasjonen har en varighet i 3 år fra det blir gitt
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på barnehagen.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 meddeles dispensasjon fra byggeforbudet i
kommunedelplanens arealdel, jf samme lovs § 20-6 "Virkninger av kommuneplan".
Dispensasjonen har en varighet i 3 år fra det blir gitt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på
barnehagen.
Tiltaket:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

Tilbakeføring:
2 måneder før 3 års fristen utløper, skal det sendes inn en redegjørelse for hvor brakkene skal
flyttes. Ved utløpt varighet skal det foretaes en ny saksbehandling.
Terrenget skal tilbakeføres.

Plassering i horisontalplanet:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 70 nr 1 godkjennes plasseringen som omsøkt og vist
på ovennevnte kart med min. 6.0 m til eiendomsgrense.

Høydeplassering:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 70 nr 1 godkjennes overkant gulv 1. etg på kote
188.0 m som omsøkt.

Atkomst/avkjørsel:
Utvidet bruk av avkjørsel er godkjent av Samferdselsetaten 16.03.07. Vilkår i godkjenningen
må etterkommes. Det må legges spesielt vekt på sikt i krysset ved Montana, samt at det skal
opparbeides møteplasser langs vegen.

Vannforsyning og kloakk:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med plan- og
bygningsloven §§ 65 og 66 nr 2, jf VA-etatens forhåndsuttalelse datert 23.02.07.

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Helsevernetaten skal uttale seg i saken og eventuelle krav må etterkommes.

Arbeidstilsynet skal uttale seg i saken og eventuelle krav må etterkommes.

Fylkesmannen i Hordaland er i utgangspunktet skeptisk til om et eldre etablert boligfelt vil
kunne ta unna den økte trafikken, uten at det blir iverksatt avhjelpende tiltak. De tenker da
særlig på trafikksikkerheten til skolebarn og andre myke trafikkanter i området, samt at de er
skeptisk til omdisponeringen av arealene fra dagens bruk for barn og unge til barnehage uten
at det blir gitt erstatningsareal.

Godkjenning av ansvarsrett:
Følgende foretak er godkjent med ansvarsrett for tiltaket:

Foretak (Brønnøysundregisteret)         Godkjenningsområde    (BE-Godkjenning av foretak)
Norconsult as, 962392687            SØK tiltaksklasse 3
sentral godkjenning

Kontrollform:
Det kreves uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering og tverrfaglig kontroll av
utførelse av brannverntiltak for dette tiltaket.


SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:
Planstatus:
                                      Saksnummer 200702327

                                             Side 2 av 11
Området er regulert i reguleringsplan R.1.076.00.00 til skolehageareal og i
kommunedelplanen for Landås til offentlig friområde, naturområde og friluftsområde.

Dispensasjoner:
Søknaden kommer i strid med bruken i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan, og en
godkjenning av tiltaket er derfor avhengig av at det gies dispensasjon.

Nabovarsling:
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 94 nr 3
og det er registrert merknader fra naboer, brukere av Montana område, Lægdene Vel,
Hordaland fotballkrets, Idrettsrådet i Bergen, Ravnebjerget barnehage, Karusellen barnehage,
Hordaland Skikrets og Sportsklubben Baune. Det er også kommet en positiv merknad fra en
far i området som er så ”heldig” at han allerede har to barn i barnehage.

De fleste merknadene går ut på at Montanamarken er svært mye brukt av personer i alle aldre,
både organisert og uorganisert aktiviteter sommer som vinter, og dersom barnehage og
parkeringsplass blir etablert på området vil det fortrenge de fleste gode aktivitetene. Det vises
også til de vanskelige trafikkforholdene i området.

Søker kommentarer til nabomerknader:
                                      Saksnummer 200702327

                                           Side 3 av 11
Etaten vil nevne at eierne av Johan Blyttsvei 31 – 45 og 61 a-h burde ha vært nabovarslet.
Etaten har allikevel ikke krevd av søker at disse skal bli nabovarslet. Etaten antar at omtalen
av omsøkte barnehagen via media og div. underskriftkampanjer er blitt så vidt omtalt at også
disse eierne er blitt gjort oppmerksom på denne barnehagen. Hver av disse eierne vil få en
kopi av vedtaket med klagerett i hht forvaltningsloven.

Uttalelser fra kommunale etater:
Samferdselsetaten i Bergen kommune har godkjent utvidet bruk av avkjørsel til Johan Blytts
vei. Krav i notat datert 16.03.07 må etterkommes.
”Johan Blytts vei er asfaltert kjøreveg fram til eksisterende vegbom.

Hele vegen fra krysset ved Montana og til begge parkeringsplassene må opparbeides som
kjøreveg etter nærmere tekniske detaljplaner. Planene skal inneholde typisk tverrprofil,
overvannshåndtering og veglys.
Sikt i kryss ved Montana må ses på spesielt.
Forholdet mellom gangvegene og kjørevegen må vurderes i forhold til sikkerhet, eventuelt må
bilsperre monteres for å hindre unødig kjøring frem til barnehagen.

Med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43 kan vi godkjenne avkjørsler til parkeringsplassene under
forutsetning av våre krav til frisikt, utforming og lengdeprofil ivaretas.

Det skal opparbeides møteplasser langs vegen, dette kan skje i avkjørsel til boligrekke og ved
den nederste parkeringsplass.

Vi gjør oppmerksom på at ansvarlig utførende foretak (utførende entreprenør) skal ha
godkjent gravemelding fra Samferdselsetaten (etter veglova § 32) og arbeidsvarsling før
arbeid på eller ved veg kan starte opp.”

I notat fra Grønn etat er det den 23.03.07 fremkommet følgende:
”Grønn etat fraråder midlertidig barnehage på Montanamarken. Marken er et viktig
grøntområde for nærmiljøet og den er mye brukt til skilek om vinteren og til ballspill og andre
aktiviteter om sommeren. Området er et sosialt møtested og blir mye brukt av både skoler og
barnehager.

Dersom en likevel, mot vår anbefaling, velger å plassere en midlertidig barnehage på
Montanamarken har vi følgende kommentarer:


                                      Saksnummer 200702327

                                           Side 4 av 11
Arealet nord for Johan Blytts vei og øst for høyspentmastene, som er foreslått som
parkeringsareal, er regulert til friluftsområde og det ligger innenfor byfjellsgrensen. Vi er
normalt svært restriktive med å åpne for inngrep innenfor byfjellsgrensen. I dette tilfellet ser
vi imidlertid at dette området har mindre bruksverdi enn grusbanen på Montanamarken hvor
parkering tidligere var foreslått.
En eventuell opparbeiding av parkeringsplasser bør gjøres i samarbeid med Grønn etat, med
tanke på evt. etterbruk av til parkering for turgåere på Ulriken.

Til slutt vil vi presisere at om barnehagen skulle gjennomføres, vil det være svært viktig å
sikre at området tilbakeføres til grøntområde etter at midlertidig barnehagedrift opphører. Vi
forutsetter at tilbakeføring i så fall skjer i forhold til krav som Grønn etat vil komme tilbake
til. ”

Idrettsetaten har i notat datert 26.03.07 gitt følgende uttalelse:
”Idrettsetaten sine merknader til arealbruken
Montana nærmiljø og idrettsanlegg inngår i Kommunedelplan for Landås, P.973.00.00.
Kommunedelplanen viser at området er regulert som offentlig friområde og naturområde-
idrettsområde.
Plan- og bygningsloven § 7 krever at det skal foreligge særlige grunner for å gi dispensasjon
fra gjeldende arealplaner i kommunen.
Idrettsetaten kan ikke se at det fremkommer særlige grunner i denne saken som gir
beslutningsgrunnlag for å omdisponere dette viktige aktivitets og idrettsarealet til
barnehageformål.
Det fremkommer heller ikke forslag om erstatningsareal i saken.

Konsekvenser for idretten og muligheten for fysisk aktivitet på Montana
Byrådets visjoner for Bergen når det gjelder barn og unge er å skape Norges beste by for
barn og unge. Bergen skal være et sted som ivaretar barn og unges behov for aktivitet og
livsutfoldelse. For å oppnå denne visjonen må de arealer som i dag blir brukt til
nærmiljøanlegg og idrettsanlegg bli ivaretatt og videreutvikles. Arealene må ikke
omdisponeres til andre formål, som igjen medfører begrensinger for fysisk aktivitet.
Hele området på Montana har stor verdi for både organisert og uorganisert idrett/aktivitet.
Byrådet har og en visjon om å styrke og stimulere til økt fysisk aktivitet i skole og i fritid
gjennom prosjektet: Bergen – en by i bevegelse, vedtatt i bystyret 29.09.03.
I bystyrevedtaket er det en målsetting at kommunen skal bedre den fysiske tilretteleggingen av
utearealer for nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. Skal en oppnå denne målsettingen kan en
ikke redusere på de uteareler som allerede er i bruk til idrett og aktivitetsformål.

En omdisponering av Montana nærmiljø og idretsanlegg til oppføring av en midlertidig
barnehage vil og medføre en ekstra belastning for idrettslagene som bruker fotballbanen til
treninger og kamper. Avvikling av kamper og treninger vil bli et reelt problem fordi det ikke
er forslag om erstatningsareal for fotballbanen.
Konklusjon
Idrettsetaten vil sterkt fraråde at det oppføres en midlertidig barnehage på Montana som
omsøkt. Bygningsmyndigheten kan ikke godkjenne en omdisponering av nåværende
friområde/idrettsområde som vist i gjeldende kommunedelplan, før det foreligger et godkjent
erstatningsareal der størrelse og lokalisering er vurdert av Grønn etat og idrettsetaten.
Idrettsetaten mener også, på bakgrunn av de politiske signaler og vedtak som er gitt om økt
styrking og stimulering til fysisk aktivitet i Bergen, at Montana nærmiljøanlegg og
idrettsanlegg må bevares og prioriteres foran barnehageutbygging i dette området.”
                                      Saksnummer 200702327

                                           Side 5 av 11
Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Fylkesmannen i Hordaland har i en uttalelse datert 30.03.07 påpekt følgende:
Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Ved utvelgelse av tomter til midlertidige barnehager har Bergen kommune gått gjennom
nærmere 30 alternative tomter. Man har landet på 8 tomter hvor kriteriene om at tomtene skal
være lett å opparbeide, ha lett adgang til vann- og avløp og muligheter for parkering, er
oppfylt. Videre er tomtene plukket ut i områder hvor behovet for barnehager er stort.

Det omsøkte areal er i reguleringsplan R.3.001.00.00/3.315.00.00 regulert til bolig/park og en
forutsetning for en tillatelse som omsøkt er at det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7
kan gis dispensasjon fra reguleringsformålet.

Plan- og bygningsloven § 7 fastsetter at dispensasjon kan gis dersom det foreligger ”særlige
grunner”. Dispensasjoner kan også gis midlertidig, jf § 7, 2. ledd. Om vilkåret er det i
Ot.prp.nr.56 (1984-1985) side 101 under motivene uttalt følgende ;

   "Uttrykket "særlige grunner" må ses i forhold til offentlige hensyn planlovgivningen
   skal ivareta. De særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke
   knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn. Som eksempel kan nevnes tilfeller der
   vurderingen av arealbruken er endret etter at det ble utarbeidet plan, eller at
   tidsfaktoren tilsier at en ikke bør avvente en planendring. I helt spesielle tilfeller vil
   også forhold vedrørende søkerens person kunne anses som særlig grunn.
   I den enkelte dispensasjonssak må det foretas en konkret og reell vurdering av de
   faktiske forhold i saken.
   Foreligger en overvekt av hensyn som taler for dispensasjon, vil lovens krav være
   oppfylt og dispensasjon kan gis. I motsatt fall er lovens krav ikke oppfylt og
   dispensasjon kan ikke gis. De særlige grunner som taler for dispensasjon må
   naturligvis ligge innenfor rammen av loven."
I vurderingen av om dispensasjon kan gis legger Etat for byggesak og private planer stor vekt
på at tiltaket skal ha en begrenset varighet. Ved tiltak som er ment å ha en begrenset varighet
tilsier tidsfaktoren at en reguleringsendring ikke er hensiktsmessig. Dersom bruk av arealet til
barnehageformål skulle være aktuelt etter tillatelsens utløp, forutsettes det at arealbruken
avklares gjennom en ordinær planprosess.
                                      Saksnummer 200702327

                                            Side 6 av 11
Generelt kan det være en ulempe ved midlertidige dispensasjoner at størrelsen på
investeringene kan gjøre det vanskelig å få fjernet innretninger når dispensasjonstiden er ute.
Omsøkte tiltak skal imidlertid oppføres på en slik måte at tiltaket relativt lett kan fjernes etter
dispensasjonstidens utløp, og det vurderes ikke å være fare for at tiltaket skal bli stående ut
over den omsøkte periode.

I nabomerknadene, samt i uttalelsene fra Idrettsetaten, Hordaland Fotballkrets og
Fylkesmannen er det spesielt påpekt at Bergen kommune må finne fullverdig erstatningsareal
for tapet av et mye brukt friområde.

Fagetaten ser at nærmere halvparten av Montanamarken vil bli berørt ved oppføring av
barnehage. Bergen kommune har ikke avsatt et erstatningsareal, men har prøvd å
imøtekomme merknadene så langt det lar seg gjøre. Parkeringsplassene er flyttet til nordvest
for Johan Blytts vei slik at eksisterende grusbane vil bli bevart i sin helhet. Opparbeiding av
parkeringsplassene vil bli gjort i samarbeid med Grønn etat, med tanke for evt etterbruk til
parkering for turgåere på Ulriken. Hele akebakken sørvest for grusbanen er i behold. Det vil
bli anlagt en ny tursti langs østsiden av barnehagegjerde. Lekeplassen i barnehagen vil være
tilgjengelig for allmennheten etter barnehagens åpningstid.

I nabomerknadene er det også vist til trafikkforholdene. Fagetaten ser at det vil bli en økt
trafikkbelastning på området ved oppføring av barnehage. Det vises til at Samferdselsetaten
har gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel til kommunal veg på vilkår, bla at det skal
opparbeides møteplasser langs vegen. En dispensasjon vurderes på denne bakgrunn ikke som
betenkelig i forhold til trafikkavviklingen i området dersom vilkårene blir oppfylt.

Søknaden er fremmet på bakgrunn av at det pr. i dag er behov for en vesentlig økning i antall
barnehageplasser ut over den økning som er oppnådd ved ordinære prosesser. Etaten legger til
grunn at det i vurderingen av dispensasjon fra plan- og bygningsloven må kunne legges vekt
på hensynet til slike viktige samfunnsoppgaver som det er bred politisk enighet om. Vurdert
opp mot at midlertidig dispensasjon vurderes som planfaglig forsvarlig ut fra areal- og
ressursdisponeringshensyn, foreligger det ut fra dette en overvekt av hensyn som taler for at
dispensasjon kan gis og lovens krav om særlige grunner vurderes å være oppfylt.

Kontroll og ansvar:
Det er kommunen som skal avgjøre hvilken kontrollform som skal anvendes. Uavhengig
kontroll er ingen unntaksregel, men skal benyttes i alle saker hvor dette er nødvendig for å
kunne sikre en tilfredsstillende kontroll. Det kreves i dette tilfelle uavhengig kontroll av
branntekniske forhold fordi barnehager i to etasjer regnes som et ”særskilt brannobjekt”.

Krav til uavhengighet etter plan – og bygningsloven medfører at det foretak som påtar seg
ansvar som uavhengig kontrollforetak, er en annen juridisk enhet enn det foretak som har
ansvar for det som skal kontrolleres. De to foretakene skal ha hver sin ansvarsrett i forhold til
kommunen.

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som søker må være oppmerksom på:

Utvendig sikring:                                       Saksnummer 200702327

                                             Side 7 av 11
Før bygningen taes i bruk, skal skjæringer, murer, fyllinger o.lign være sikret forsvarlig i
samsvar med teknisk forskrift til plan- og bygningsloven § 7-42, jf § 103 nr 1 i
bygningsvedtektene for Bergen kommune.

Sikring av byggeplass:
Byggeplassen skal sikres forskriftsmessig i byggeperioden, jf plan- og bygningsloven § 100.

Avfall:
Alt avfall som tiltaket medfører, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Dersom avfallet er av en slik sammensetning
at dette ved gjenvinning kan være en ressurs, bør tiltakshaver velge et godkjent deponi med
opplegg for sortering av avfallet.

Søknad om igangsettingstillatelse:
Ved søknad om igangsettingstillatelse for hele eller deler av tiltaket, skal det sendes inn
dokumentasjon for at utførelsen av tiltaket vil tilfredstille kravene i plan- og bygningsloven
og rammetillatelsen. Dette medfører at eventuelle vilkår gitt i rammetillatelsen skal være
dokumentert før igangsettingstillatelse kan gis.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen
bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven
§ 96 første ledd.

Lovhjemmel:
Saken er behandlet og avgjort administrativt i medhold av delegert myndighet.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages
av partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff.
“Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette
vedtaket. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig
for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 200702327.

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER
for byggesakssjefenTrygve Sæle
seksjonsleder


                 Sylvi Søvik Wathne
                 saksbehandler
                                       Saksnummer 200702327

                                             Side 8 av 11
Kopi:
Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen
Fylkeskommunen i Hordaland, Miljøvernavdelinga, PB 7310, 5020 Bergen
Sportsklubben Baune, v/E. Hopland, Sollien 116, 5096 Bergen
Idrettsrådet i Bergen, PB 6143 Postterminal, 5892 Bergen
Hordaland Fotballkrets, PB 6143 Postterminal, 5892 Bergen
Hordaland Skikrets, PB 6143 Postterminal, 5892 Bergen
Karusellen barnehage, v/ styrer, Ulriksdalen 39, 5009 Bergen
Helse Bergen HF, Ravnebjerget Barnehage, v/ styrer, PB 1, 5021 Bergen
Siv O. Bråtveit og Christian S. Mathiassen, Johan Blytts vei 45, 5096 Bergen
Lægdene velforening, v/ Kirsti Legernes, Sollien 35 a, 5096 Bergen
Utefotballens venner, v/ Eivind Damsgaard, Vognstølbakken 20, 5096 Bergen
Ulriken speidergruppe, v/Flokkleiar Aasmund Kvamme, Kolstien 41 c, 5097 Bergen
Helge Jensen, Kanonhaugen 20, 5097 Bergen
Boge og Kvam, Lægdesvingen 76c, 5096 Bergen
Alf og Enok Myklebust, Lægdesvingen 82 A, 5096 Bergen
Magnus Stein Vårdal, Johan Blytts vei 31, 5096 Bergen
Jakob Pedersen, Johan Blytts vei 33, 5096 Bergen
Reidar Cock Tangen, Johan Blytts vei 45, 5096 Bergen
Gerd og Odd Gabrielsen, Giskegata 7, 4317 Sandnes
Kåre Paul Jansen, Johan Blytts vei 39, 5096 Bergen
O. A. Aasen og J. Storebø, Wallemskogen 12, 5164 Laksevåg
Olga Johannessen, Fløenbakken 62, 5009 Bergen
Kathe H. Aase, Johan Blytts vei 61 B, 5096 Bergen
Reidun S. Gangsø, Johan Blytts vei 61 D, 5096 Bergen
Berit A. Båtsvik, Skanselien 10, 5031 Bergen
Mona B. Sjurseth, Åsligrenda 56, 5115 Ulset
Liv Wiese-Hansen, Johan Blytts vei 61 G, 5096 Bergen
Kristin og Torbjørn Kristiansen, Johan Blytts vei 61 H, 5096 Bergen
F. Monsen og T. A. Totland, Johan Blytts vei 61 C, 5096 Bergen
A. Sommer og L. Svellingen, Johan Blytts vei 43, 5096 Bergen
Per Sjurseth, Johan Blytts vei 61 F, 5096 Bergen
A. K. og S. Dahl, Lægdesvingen 80 B, 5096 Bergen
Kjell Erik Nilsen, Lægdesvingen 80 A, 5096 Bergen
Liv Rassmussen, Lægdesvingen 80 F, 5096 Bergen
R. og S. Sørensen, Lægdesvingen 88 C, 5096 Bergen
Karl-Erik Moberg, Lægdesvingen 86 D, 5096 Bergen
R. og R. Stenberg, Lægdesvingen 80 C, 5096 Bergen
Karen Aanstad, Lægdesvingen 80 E, 5096 Bergen
Tonny Totland, Lægdesvingen 86 C, 5096 Bergen
E. og V. Playez, Lægdesvingen 80 D, 5096 Bergen
K. de Lange og J.E. Rasmussen, Lægdesvingen 86 A, 5096 Bergen
Randi Sviland, Lægdesvingen 74 B, 5096 Bergen
Bergljot H. Lothe, Lægdesvingen 74 C, 5096 Bergen
Frank Solli, Lægdesvingen 70 D, 5096 Bergen
Britt Helen Rusås, Lægdesvingen 76 A, 5096 Bergen
M. og F. Mathisen, Lægdesvingen 70 A, 5096 Bergen
Olav Brekke, Lægdesvingen 70 C, 5096 Bergen
J. og A. Langorgen, Lægdesvingen 74 A, 5096 Bergen
Lillian og Roald Fosse, Lægdesvingen 76 B, 5096 Bergen
                                  Saksnummer 200702327

                                       Side 9 av 11
Per Janson, Lægdesvingen 76 D, 5096 Bergen
Chriss Bjorøy, Lægdesvingen 72 B, 5096 Bergen
H. K. og G. Westli, Lægdesvingen 72 D, 5096 Bergen
R. Almeland og J. Bruvik, Lægdesvingen 72 A, 5096 Bergen
N. Moe-Nilsen og J-T. Heggholmen, Lægdesvingen 85 A, 5096 Bergen
Bjarte Nore, Lægdesvingen 43 A, 5096 Bergen
Atle Fosse, Lægdesvingen 54 A, 5096 Bergen
Alfa Karlsen, Lægdesvingen 60 B, 5096 Bergen
Lorentz Fantoft, Lægdesvingen 63 B, 5096 Bergen
Lena Skeie, Lægdesvingen 79 B, 5096 Bergen
Roald T. Larsen, Lægdesvingen 79 A, 5096 Bergen
Anne Kristin Snibsøer, Øvre Sollien 45, 5096 Bergen
G. Austreim, Øvre Sollien 29, 5096 Bergen
Håkon Otterå og Elisabeth Bjerke, Sollien 143 B, 5096 Bergen
Ole Havmøller, Sollien 133 B, 5096 Bergen
                                  Saksnummer 200702327

                                      Side 10 av 11
Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Klagerett             Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å klage over
                 avgjørelsen/vedtaket.
Fvl § 28

Hvem kan det klages til      Klagen kan rettes til overordnet forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Hordaland.
                 Klagen sendes til:
Fvl § 28             Etat for byggesak og private planer, Postboks 7700, 5020 Bergen.


Klagefrist            Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om vedtaket kom frem til
                 vedkommende part. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Fvl §§ 29, 30 og 31        Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp vil den bli avvist. Klagen kan
                 imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner, som tilsier at
                 klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til forsinkelsen.
                 En klage som er avgjort av Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.


Rett til å kreve begrunnelse   Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det settes frem krav om det.
                 Slik krav må fremsettes innen klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og
Fvl §§ 24 og 25          ny frist begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til klager.


Klagens innhold          I klagen må det nevnes det vedtaket som det klages over og hva som ønskes endret.
                 Den må begrunnes og for øvrig vise til de momenter som kan være relevante for
Fvl § 32             bedømmelsen av saken.
                 Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.


Utsetting av gjennomføring av   Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er
                 imidlertid gitt adgang til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket, inntil
vedtaket             klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag
Fvl §§ 31 og 42          ta stilling til begjæring om utsettende virkning.


Rett til å se sakens dokumenter  Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i saken.
                 Det må ved et slikt ønske tas kontakt med Etat for byggesak og private planer i
og kreve veiledning        Allehelgensgate 5, 1.etasje. Der vil en også kunne få nærmere veiledning om
Fvl § 11             adgangen til å klage og den videre saksbehandlingen.


Kostnader ved klagen       Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp. Her gjelder
                 imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat kan
Fvl § 36             gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning for vesentlige kostnader
                 i forbindelse med klagesaken, f.eks advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at
                 underinstansen har gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
                 Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik dekning.
                                            Saksnummer 200702327

                                                  Side 11 av 11

								
To top