Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Groningen by O4644Zb

VIEWS: 8 PAGES: 37

									                Projectplan CJG
                  2008-2010
Opdrachtgever:  wethouder Van Schie en wethouder Visscher
Opdrachtnemer:  Dienst OCSW, afdeling Beleid en Programmering
         m.m.v. dienst HVD, divisie lokaal gerichte zorg en jeugd
Projectmanager:  Hans Jager
Datum:      6 oktober 2008
Versie:      0.4
Status:      vastgesteld in stuurgroep CJG
                                                                      Projectplan CJG
Inhoudsopgave

1   Projectplan ....................................................................................................................................... 3
  1.1 Inleiding .......................................................................................................................................... 3
  1.2 Aanleiding ...................................................................................................................................... 3
  1.3 Probleemstelling ............................................................................................................................ 4
  1.4 Doelstelling .................................................................................................................................... 4
  1.5 Resultaat ........................................................................................................................................ 4
  1.6 Randvoorwaarden & uitgangspunten ............................................................................................ 5
  1.7 Context ........................................................................................................................................... 6

2. Activiteitenplanning .............................................................................................................................. 8
  2.1 Projectfasering ............................................................................................................................... 8
  2.2 Deelprojecten ................................................................................................................................. 8
  2.3 CJG matrix ..................................................................................................................................... 9

3. Projectbeheersing .............................................................................................................................. 18
  3.1 Beheersaspecten ......................................................................................................................... 18
  3.2 Voortgangsrapportage ................................................................................................................. 18

4. Tijd ..................................................................................................................................................... 19
  4.1 Doorlooptijd .................................................................................................................................. 19
  4.2 Capaciteit ..................................................................................................................................... 19
  4.3 Kritieke pad .................................................................................................................................. 19

5. Geld ................................................................................................................................................... 20
  5.1 Financiering ................................................................................................................................. 20
  5.2 Kosten .......................................................................................................................................... 20

6. Kwaliteit ............................................................................................................................................. 21

7. Informatie ........................................................................................................................................... 22
  7.1 Documentatie ............................................................................................................................... 22
  7.2 Rapportage .................................................................................................................................. 22
  7.3 Beslismomenten .......................................................................................................................... 22
  7.4 Communicatie .............................................................................................................................. 22
   7.4.1 Intern ..................................................................................................................................... 22
   7.4.2 Extern .................................................................................................................................... 22

8. Projectorganisatie .............................................................................................................................. 23
  Projectstructuur .................................................................................................................................. 23
  Betrokkenen ....................................................................................................................................... 24
  Taken en verantwoordelijkheden ....................................................................................................... 24
  Samenwerkingsafspraken.................................................................................................................. 26

9 Projectrisico’s ..................................................................................................................................... 27

Bijlagen…………………………………………………………………………………………………………..29
                                     versie 0.3                                     2
                                              Projectplan CJG


1 Projectplan

In dit hoofdstuk wordt de basis van het project toegelicht. Hierbij gaat het vooral om de aanleiding, de
probleem- en doelstelling en het beoogde resultaat. Daarnaast worden de randvoorwaarden &
uitgangspunten en de context omschreven.


1.1 Inleiding
De gemeente Groningen wil samen met zes uitvoerende instellingen minimaal zes Centra voor Jeugd
en Gezin (CJG) ontwikkelen, waarmee bereikt wordt dat opvoedings– en opgroeiproblemen vroegtijdig
gesignaleerd en aangepakt worden. Bij voorkeur zorgen we ervoor dat deze problemen niet ontstaan
door ouders zo veel mogelijk te faciliteren bij het uitvoeren van hun opvoedtaak.
Veel instellingen in de stad zijn bij deze opdracht betrokken: verloskundigen, kraamzorg,
consultatiebureau, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, speelzalen, scholen, leerplicht, huisartsen,
(school)maatschappelijk werk, jeugdzorg, kinderwerkers, JJT’ers, etc.
Het is de kunst om al deze instellingen met hun professionals een samenhangend en doeltreffend
aanbod te laten uitvoeren waarbij, als er zich problemen voordoen er geen kind tussen wal en schip
terecht komt. Met het CJG willen we dit gaan realiseren.

Op het moment van schrijven van dit projectplan is het project en de bijbehorende projectorganisatie
nog in ontwikkeling. Het plan kan hierdoor nog groeien en diverse veranderingen onderhevig zijn.


1.2 Aanleiding
Het project CJG is een project van twee gemeentelijke diensten: OCSW en de HVD. OCSW is
hoofdaannemer en verzorgt ook de ‘penvoering’. Beide organisaties leveren formatie om de
ontwikkelingen uit te voeren.

De ontwikkeling van de CJG’s is enkele jaren geleden gestart vanuit de praktijk in de Vensterscholen;
toentertijd nog Ouder Kind Centra genoemd. Deze ontwikkeling heeft door het coalitieakkoord van de
regering Balkenende een stevige impuls gekregen. De minister van Jeugd en Gezin, spreekt over de
verplichting van iedere gemeente om tenminste CJG te realiseren dat volgens het landelijke
basismodel is ingericht. Het landelijk basismodel CJG is toegelicht in bijlage 1.

In 2006 is de eerste pilot CJG in Beijum gestart, toen nog onder de noemer van het project “O&O in
de wijk”. “O&O in de wijk” was een programma waar een aanbod van opvoedingsondersteunings- en
ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s op basis van behoeften van ouders wordt aangeboden. In
2007 zijn we in Groningen gestart met het CJG project, waarbij de gemeente Groningen samen met
vijf organisaties een samenwerkingsovereenkomst heeft opgesteld waarin is afgesproken gezamenlijk
minimaal zes Centra voor Jeugd en Gezin te realiseren in de stad Groningen. Er lag begin 2007 niet
een uitgewerkte blauwdruk van een model CJG Groningen, wel was er de visie op het CJG in
Groningen breed besproken met betrokken uitvoerende organisaties. Deze gedragen visie is verder
uitgewerkt in het samenwerkingsconvenant CJG’s (toen dus OKC) in Groningen dat is afgesloten met
alle betrokken kernpartners van het CJG.

De uitvoerende instellingen in de wijken hebben opdracht gekregen om deze activiteiten uit te voeren.
Dit zijn Bureau Jeugdzorg, de COP groep, JGZ 0-4 (thuiszorg Groningen), de MJD en JGZ (4-19).

Inhoudelijke ontwikkelingen en resultaten tot nu toe
 Uit de visie van de minister op het CJG blijkt dat de Groningse CJG’s voldoen aan het landelijke
  referentiemodel. We zijn natuurlijk nog niet klaar, maar wel heel goed op weg. Ondanks het feit
  dat we het project CJG tot nu toe geheel uit eigen gemeentelijke middelen hebben gefinancierd!
 In 6 wijken functioneert een CJG, in meer of mindere mate met vernieuwende aanpakken.
 Er is een pilot inloopspreekuur in Beijum uitgevoerd en vanaf maart 2008 wordt deze in 6 wijken
  uitgevoerd.
 Er is een pilot outreachende werkwijze uitgevoerd in Beijum, deze is richtinggevend voor de
  ontwikkeling in de andere wijken.
 Er is een visie frontoffice CJG gemaakt, die leidend is voor de opbouw van de verdere
  ontwikkeling van de frontoffice CJG.
 Er is een visie backoffice CJG gemaakt, die leidend is voor de ontwikkeling van de backoffice CJG
  (zie bijlage 2).

                        versie 0.3                         3
                                             Projectplan CJG


  Er is een convenant Zorgafstemming 0-12 jarigen vastgesteld (ZAT).
  Er is een werkwijze voor de Zorgadviesteams geschreven die leidend is voor de uitvoering van de
  ZAT’s 12 min.
  Voorbereidingen voor de fysieke inrichting van een CJG in de wijk zijn getroffen.

1.3 Probleemstelling
Met de CJG’s kunnen we uitvoering geven aan de missie die in het Integraal Jeugdbeleid is gesteld:
“De opvoeding en toerusting van kinderen is van groot belang. Allereerst voor hen zelf, om
ontwikkelingsmogelijkheden en kansen optimaal te benutten, om er uit te halen wat er in zit. Maar ook
voor ons allemaal, voor de leefbaarheid van de samenleving straks.
Opgroeien gaat niet vanzelf. Het is een proces waarop van allerlei kanten invloed wordt uitgeoefend.
Door ouders of verzorgers, maar ook door vriendjes, de buurt, leerkrachten, de geloofsgemeenschap,
familie, de media, de commercie, de idolen. Ook de overheid is een belangrijke speler.”

Waar zoveel krachten ingrijpen op het opgroeien van een kind, biedt dat veel kansen voor persoonlijke
ontwikkeling en ontplooiing. Maar zijn er ook valkuilen, er kan ook van alles misgaan. Ouders kunnen
om verschillende redenen zelf in de problemen komen waardoor de opvoeding niet goed verloopt, er
kunnen zich problemen in de ontwikkeling van kinderen voordoen of in de relatie tussen ouders en
kinderen. Ouders, kinderen en jongeren hebben dan hulp en ondersteuning nodig. Lang niet altijd is
voor ouders en jongeren duidelijk waar ze terecht kunnen voor informatie, advies of zo nodig hulp.

1.4 Doelstelling
“Met de CJG’s kunnen we de hulp aan ouders en kinderen zoveel mogelijk vanuit één punt
vormgeven. Een CJG biedt een goede samenwerkingsstructuur waar ouders advies kunnen krijgen en
waar directe hulpverlening voor handen is. Een samenwerkingsstructuur die eenvoudig van opzet is
en voor ouders en jongeren goed bereikbaar. Deze samenwerkingsstructuur sluit aan bij de structuur
van de Vensterscholen.”

Vanuit de nota Integraal Jeugdbeleid zijn vier doelstellingen geformuleerd, die gerelateerd zijn aan de
vijf wettelijke taken die de gemeente vanuit de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning heeft.
Vanuit het project CJG zijn per doelstelling subdoelen geformuleerd. Deze zijn te vinden in de matrix
op pagina 10 en 11 (paragraaf 2.3)

1.5 Resultaat
Het project Centra voor Jeugd en Gezin is er op gericht om CJG’s in de gemeente Groningen te
realiseren. Er moeten uiteindelijk minimaal zes fysieke CJG’s in de wijken komen en een centraal
stedelijke centrum. Een CJG is een plaats waar iedere ouder terecht kan voor vragen en informatie
over opvoeding van hun kind. Tegelijkertijd is het CJG een plaats waar de toeleiding naar- en
eventueel de hulpverlening aan kinderen en gezinnen kan plaats vinden. In een CJG wordt de
verantwoordelijkheid neergelegd voor de preventieve zorg voor kinderen, en de gezinnen waartoe zij
behoren, van vóór de geboorte (- 9 maanden) tot aan 23 jaar.
Een fysiek CJG in de wijk kent zowel een front-office als een back-office. De front-office is een
uitnodigende breed toegankelijke ontmoetingsplaats voor alle ouders en jongeren, waar zij terecht
kunnen voor informatie, advies en preventief aanbod. De frontoffice van het CJG wordt gevormd door
de diensten van verschillende instellingen op het terrein van: jeugdgezondheidszorg, algemene
voorlichting over opvoeding en ontwikkelingsstimulering. Dit zijn ondermeer diensten van:
  de jeugdgezondheidszorg (0-19)
  de COP groep
  MJD
  de verloskundige
  de kraamzorg
 De back-office is het wijkgerichte hulpaanbod aansluitend op de front-office in de wijk. In de back-
 office vindt ook de zorgcoördinatie plaats. De back-office is de achterliggende
 hulpverleningsstructuur: hierin komen ouders en/of kinderen, jongeren die specifieke hulp nodig
 hebben. Hierbij zal (indien nodig) ook de schakeling met de geïndiceerde jeugdzorg plaats vinden.
 Het is voor ouders en kinderen voor alle leeftijden wordt ondermeer gevormd door:
 de Zorg Advies Teams, waarin Bureau Jeugdzorg, MJD, JGZ 0-4 en JGZ 4-19 participeren.
 de netwerken 12+ (ZAR).
                        versie 0.3                        4
                                                 Projectplan CJG

Daarnaast gaan we een stedelijk centrum maken dat drie hoofdfuncties kent:
1. een fysieke toegang waar ouders terecht kunnen die niet in een wijk wonen waar een fysiek CJG
  is. Dit is eveneens een inlooppunt voor specialistische opvoed-, en ontwikkelingsvragen voor
  ouders en professionals.
2. ondersteuning van de CJG’s in de wijken door het inrichten van een digitaal loket CJG, een
  telefonisch spreekuur, methodiekontwikkeling, PR, communicatie.
3. stedelijk back-office: dit is de stedelijke hulpverleningstructuur, uitvoering zorgcoördinatie (ZAT,
  ZAR), coördinatie protocol ketenzorg, multiprobleemgezinnen, invoering en uitvoering lokale
  verwijsindex, zo nodig stedelijk casuïstiekoverleg, afstemming Bureau Jeugdzorg. De
  daadwerkelijke uitvoering van de zorgcoördinatie via de Zorgadviesteams 0-12 en de
  signaleringsnetwerken 12 plus, vindt indien mogelijk plaats in de CJG’s in de wijken, dicht bij de
  vindplaatsen.

Deze zaken gecombineerd vormt het Groningsmodel CJG: preventie en zorg in balans. In
onderstaand figuur is het Groningsmodel schematisch weergegeven.

  ontwikkeling              stedelijk centrum CJG
                     Fysiek adres voor alle inwoners
  Telefonisch spreekuur
 Digitaal loket/ Website
                       Functie:  Frontoffice
                                            Nieuwe
                  Functie:  Methodiekontwikkeling          ontwikkeling
                     Functie:  Backoffice
                     Zar stedelijk / zat in wijken
                     Protocol ketenzorg
                     CJG in de wijk
    Frontoffice                                         Frontoffice

   Backoffice                                          Backoffice
                                          Frontoffice
              Frontoffice     Frontoffice      Frontoffice
              Backoffice                        Backoffice
                        Backoffice      Backoffice          Figuur 1.1: Het Groningsmodel CJG

In paragraaf 2.3 staan de resultaten per doelstelling van het CJG gespecificeerd beschreven.

1.6 Randvoorwaarden & uitgangspunten
De definitieve CJG’s moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:
 Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de zogenaamde natuurlijke vindplaatsen van ouders en
  jongeren.
 Een CJG moet een positieve uitstraling hebben: kinderen moeten een fijne jeugd hebben en het is
  fijn om kinderen om je heen te hebben.
 Er wordt gewerkt met een wijkgerichte werkwijze: de karakteristieken van de wijk en de bevolking
  in de wijk zijn mede bepalend voor de vorm, inhoud en de wijze waarop de preventieve zorg wordt
  geboden.
 De samenwerking tussen sectoren en organisaties die in het centrum met elkaar samenwerken, is
  zo goed dat de jongeren en de ouders/verzorgers hun verhaal slechts één keer hoeven doen.
 Het CJG biedt ouders een herkenbare dienstverlening, vanuit een heldere pedagogische visie.
  Het aanbod is van goede kwaliteit en dat straalt het uit!
 Aansluiting bij de wensen, de behoeften en de leefwijzen van de verschillende ouders.
                             versie 0.3                        5
                                            Projectplan CJG

Daarnaast zijn de onderstaande randvoorwaarden:
 Zowel bij de ontwikkeling als bij de uitvoering van het CJG willen we zoveel mogelijk gebruik
  maken van de succesfactoren en infrastructuur van de Vensterscholen.
 Belangrijk bij de huisvesting is de uitstraling of het imago.
 Er is gekozen om het project CJG al werkende te ontwikkelen en te implementeren.
 In (voorlopig) zes prioriteitswijken is ervoor gekozen om daadwerkelijk een nieuw fysiek inlooppunt
  te realiseren voor ouders. Dit zijn de CJG’s in de wijken gekoppeld aan de Vensterscholen, waar
  van oudsher al een Consultatie Bureau (CB) gevestigd was en meestal ook een Spel en
  Opvoedwinkel.
 Als methodiek voor opvoedingsondersteuning wordt de methodiek Triple P ingevoerd.

1.7 Context
In de omgeving rondom het project CJG spelen diverse kaders en ontwikkelingen die invloed op dit
project (kunnen) hebben. Hieronder worden de belangrijkste genoemd.

Gemeentelijk kader:
 De nota ‘Opgroeien in balans’ en de nota ‘Gezonder Zorgen 2’ vormen het beleidskader voor de
  ontwikkeling van de CJG’s. Met het CJG kan de gemeente Groningen de missie en doelstellingen
  die in deze nota’s staan verwoord realiseren.

Provinciaal kader:
 Bestuurlijk convenant met de provincie Groningen, waarin de samenwerking tussen de lokale
  voorzieningen en de jeugdzorg is voorgenomen.
 Het ontstaan van langdurige wachtlijsten, zowel voor de toegang tot de jeugdzorg als de
  hulpverlening van jeugdzorg zelf, heeft ertoe geleid dat er een intense samenwerking is ontstaan
  tussen de gemeente Groningen, de andere Groningse gemeenten en de provincie. Er is een
  platform jeugdzorg opgezet door de Vereniging Groninger Gemeenten. Vanuit dit platform wordt
  er gewerkt aan efficiënter samenwerken in de jeugdzorgketen, onder meer door het realiseren van
  Centra voor Jeugd en Gezin. De gemeente Groningen is gevraagd om hier een
  voortrekkersfunctie in te vervullen.

Wettelijke basis:
 De WCPV (Wet collectieve Preventie Volksgezondheid), waarin het basistakenpakket
  jeugdgezondheidszorg met een uniform en een maatwerkdeel is vastgelegd.
 De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Onder deze wet vallen de vijf aan de jeugdzorg
  gerelateerde gemeentelijke taken: Informatie en advies, signaleren, toeleiding naar hulpaanbod,
  pedagogische ondersteuning en coördinatie van zorg.
 De Wet op de Jeugdzorg. In de wet op de Jeugdzorg is het recht van ouders en kinderen op
  hulp ernstige problemen bij opvoeden en opgroeien geregeld. De outreachende jeugdzorg
                                 e
  aanpak op signaleren van derden en het ondersteunen van 1 lijn beroepskrachten met
  betrekking tot jeugdzorgvraagstukken is eveneens binnen deze wet geregeld.
 Wet op het Primair onderwijs (WPO) en Wet op het Voortgezet Onderwijs. Binnen deze wet
  zijn de leerplicht taken van de scholen en de gemeenten wettelijk geregeld.
 Wet op de kinderopvang (WK). Regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang.

Landelijke ontwikkelingen:
 Prachtwijken
  In de Hoogte en de Indische buurt, die minister Vogelaar benoemd heeft tot prachtwijken, zal het
  CJG veel aandacht (en financiële ondersteuning) krijgen. De komende maanden zal dit verdere
  invulling krijgen.
 Aanpak kindermishandeling, RAAK
  In februari 2008 hebben wij de opdracht gekregen van het ministerie Jeugd en Gezin om als
  centrum gemeente in de provincie Groningen te zorgen voor de implementatie van de RAAK
  aanpak Kindermishandeling. Groningen krijgt extra financiële middelen om deze taken provinciaal
  uit te voeren. Deze implementatie wordt bij voorkeur gekoppeld aan de aanpak van de CJG’s en
  de aanpak huiselijk geweld.
 Verwijsindex
  De Verwijsindex Risicojongeren brengt risicomeldingen van hulpverleners, zowel binnen
  gemeenten als over gemeentegrenzen heen, bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over
  hun betrokkenheid bij kinderen/jongeren. De invoering van de verwijsindex in Groningen is een
  onderdeel van een provinciaal project.

                       versie 0.3                       6
                                             Projectplan CJG

Ontwikkelingen vanuit het integraal jeugdbeleid:
 De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is in de ogen van het ministerie de ‘ruggengraat’ van de
  Centra voor Jeugd en Gezin. Deze opvatting wordt door ons gedeeld: de jgz moet dit zijn, maar
  zover is het nu nog niet helemaal. Een eerste belangrijke stap die gezet is in deze ontwikkeling, is
  het besluit van de Bestuurscommissie GGD om vanaf 1-1-2009 één organisatie JGZ te vormen.
  Dit betekent dat de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen wordt ondergebracht bij de GGD
  Groningen. Hierdoor ontstaat één organisatie voor jeugdgezondheidszorg in de provincie.
 Ontwikkeling Kind Gerichte Organisatie (werktitel)
  De Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs (WMOO) en de Vereniging van Christelijk Onderwijs
  Groningen (VCOG) zijn zich aan het oriënteren op een andere rol van het onderwijs binnen de
  Vensterscholen. Zij willen een andere opzet van de Vensterscholen, een opzet waarbij de
  kinderen centraal staan en waarbij dagarrangementen een wezenlijk onderdeel vormen van het
  ‘aanbod van de scholen’. Er wordt gedacht aan een structuur waar bij iedere school een breed
  aanbod heeft voor kinderen na schooltijd en waarin kinderen ook voor hun vierde jaar terecht
  kunnen. Deze organisatie heeft directe gevolgen voor de structuur van de Vensterscholen, maar
  ook voor de ontwikkeling van de CJG’s. Daarom dat we voorstellen deze ontwikkeling zoveel
  mogelijk gelijk op te laten lopen met de ontwikkeling van de CJG’s.
 Dagarrangementen CFI
  Het CJG maakt onderdeel uit van het traject Dagarrangementen CFI. De inhoudelijke
  ontwikkelingen van het CJG zijn opgenomen in de subsidieaanvraag Dagarrangementen. Om
  werkzaamheden van de dagarrangementen en de CJG goed samen op te laten lopen is het
  noodzakelijk dat de projectleider dagarrangementen regelmatig overlegt met de projectleider CJG.
 Ontwikkelingen inclusief Onderwijs / Zorgplicht
  Vanaf 2010 gelden voor de scholen een zorgplicht. Daarnaast is de WMOO actief met het
  stimuleren van Inclusief onderwijs. Dit betekent dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt om kinderen
  met een handicap in het reguliere onderwijs op te nemen. We zullen in gesprek met het regulier
  onderwijs en met het speciaal onderwijs moeten kijken op welke wijze de CJG’s een bijdrage
  kunnen leveren aan de vroegsignalering en indicatiestelling.
 Lectoraat Integraal Jeugdbeleid.
  Het is belangrijk dat nieuwe ontwikkelingen, zoals het CJG, bekend zijn bij het lectoraat Integraal
  Jeugdbeleid van de Hanze Hogeschool. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van het CJG van
  belang om geïnspireerd te worden door nieuwe ontwikkelingen vanuit het Lectoraat. De
  beleidsmedewerker Integraal Jeugdbeleid is gedetacheerd werkzaam bij de kenniskring van dit
  lectoraat. Het lectoraat Integraal Jeugdbeleid zal betrokken worden bij de ontwikkeling van het
  CJG.
 Lokaal Educatieve Agenda
  In de eerste helft van 2007 zal in de gemeente Groningen de ‘Lokaal Educatieve Agenda’ tot
  stand worden gebracht. Met deze agenda wil de gemeente belangrijke afspraken maken met het
  onderwijsveld over de verschillende aandachtsgebieden om en rond het onderwijs. Zorg is daarbij
  een belangrijk item. De ontwikkeling van het CJG, met name de backoffice, zal moeten
  samenvallen met de afspraken die hierover gemaakt worden in de Lokaal Educatieve Agenda.
 Justitie en Veiligheidshuis

Nieuwe ontwikkelingen
o Integrale JGZ 0-19
  Met het samengaan van de JGZ 0-4 en JGZ 4-12 ontstaan er nieuw kansen waar het gaat om een
  integrale JGZ. Dit biedt betere mogelijkheden voor de invulling van regie op de jeugdzorgketen.
  Deze discussie willen we betrekken bij het ‘eigenaarschap’ van het CJG.
o Kans voor een zevende CJG in nieuwbouw Vensterschool Hoornse Wijken in Corpus
  Met het onderbrengen van de JGZ 0-4 bij de GGD, is de verhuizing van het consultatiebureau uit
  het Thuiszorgkantoor aan Laan Corpus de Hoorn een logische stap. Hiermee kan het CB
  ondergebracht worden in de nieuwbouw Vensterschool Hoornse Wijken in Corpus, waarmee een
  goede mogelijkheid gecreëerd wordt voor een zevende CJG in de wijk.
o Multiprobleemgezinnen
  In de krachtwijken Indische buurt, de Hoogte gaat een innovatieve aanpak multiprobleemgezinnen
  van start. In de loop van het project zal bekeken worden op welke wijze de ervaringen van deze
  aanpak ingebed kunnen worden in de CJG zorgstructuur.
                        versie 0.3                       7
                                             Projectplan CJG


2. Activiteitenplanning
Het realiseren van de CJG’s in de stad is een omvangrijke operatie. Niet alleen zorgen we ervoor dat
er in zes wijken een fysieke locatie CJG komt, met het nodige aanbod voor ouders, kinderen en
jongeren, maar tegelijkertijd zijn we bezig om de totale preventieve jeugdketen te herdefiniëren vanuit
de ‘bril’ van het CJG denken.

2.1 Projectfasering
Het realiseren van de CJG’s in de stad is een omvangrijke operatie, vandaar dat het totale project een
doorlooptijd heeft van vijf jaar (2007 t/m 2011). Opmerking hierbij is dat de minister van Jeugd en
Gezin in zijn opdracht heeft aangegeven dat de CJG’s eind 2011 gerealiseerd moeten zijn. In 2012
moet het CJG in Groningen volledig operatoir en uitontwikkeld zijn.
Aangezien het project CJG in 2007 is gestart, is in de tussenliggende periode de definitiefase en
ontwerpfase grotendeels afgerond. Op dit moment bevindt het project zich zowel in de realisatiefase
(CJG’s in de wijken) als in de voorbereidingsfase (stedelijk centrum).
Omdat het project omvangrijk is, is ervoor gekozen om niet alleen aan het einde van het project te
evalueren. Eind 2009 wordt het gehele project tussentijds geëvalueerd en tussendoor worden
ontwikkelde werkwijzen geëvalueerd en aangepast. Hierdoor kan gezien worden dat de nazorgfase
begint zodra één of meerdere aspecten van het project zijn afgerond.


2.2 Deelprojecten
Binnen het project zijn 5 deelprojecten te onderscheiden:

Deelproject 1: CJG in de wijken
         Ontwikkeling basismodel frontoffice
         Aanbod Wijkspecifieke deel
Deelproject 2: Jongeren in het CJG
         Basismodel / aanbod
         Wijkspecifiek
Deelproject 3: Inrichting stedelijk centrum
         Informatie, advies functie, centrale website, telefoonnummer
         Ondersteuning CJG in wijken
         (stedelijk back-office zie voorlopig bij deelproject 5)
Deelproject 4: Versterken lokaal preventief aanbod
         Evaluatie huidig preventie /hulpaanbod
         Kwaliteit en kwantiteit van aanbod
         Triple P
Deelproject 5: Ontwikkeling back-office
         Zorgcoördinatie
         Verwijsindex
         Kindermishandeling

Een verdere uitwerking van de projectonderdelen staat hieronder beschreven.
                        versie 0.3                        8
2.3 CJG matrix
In onderstaande matrix zijn de doelstellingen van het Integraal Jeugdbeleid gekoppeld aan de wettelijke taken van gemeenten. Daarachter staan de resultaten
voor ouders en kinderen geformuleerd, de CJG doelstellingen en de belangrijkste activiteiten om de doelen te behalen vermeld. De laatste kolom verwijst naar het
deelproject dat aan deze resultaten werkt.

 Doelstellingen    Wettelijke taak   Resultaat ouder en kind        CJG doelstellingen             Activiteiten                  Projectonderdeel
 Integraal
 Jeugdbeleid
 Als er geen     informatie      Alle jeugdigen, ouders en       1. Het CJG moet een laagdrempelige,    CJG in zeven wijken: openstelling        1. CJG in de wijk
 problemen zijn,   verstrekken aan   professionals kunnen gemakkelijk    goed bereikbare en duidelijk herkenbare  Centraal loket CJG, 1 telefoonnummer, e-mail  2. Jongeren in het CJG
 moeten we      ouders, kinderen   terecht bij het CJG.          voorziening zijn voor alle ouders,
                                                               Communicatie, PR, raadpleging ouders      3. Inrichting stedelijk centrum
 voorkomen dat ze   en jongeren over                      kinderen (-9 maanden – 23 jaar) en
 ontstaan       opvoeden en                         “aspirant ouders en professionals”     Jongerenplan maken
           opgroeien      Jeugdigen en ouders kunnen       2. Het beschikbaar hebben van       ICT, website, PR                1. CJG in de wijk
                      gemakkelijk informatie vinden of    algemene informatie over ontwikkeling,   Voorlichtingsmateriaal             2. Jongeren in het CJG
                      krijgen                groei, gezondheid en opvoeding
                                                                                       3. Inrichting stedelijk centrum
                      Jeugdigen en ouders krijgen      3. Ouders en jongeren die vragen      Sociale kaart                  1. CJG in de wijk
                      antwoord op vragen, informatie en   hebben over ontwikkeling, groei,      Inloopspreekuur, opvoedspreekuur        2. Jongeren in het CJG
                      advies                 gezondheid en opvoeding kunnen bij het   Jongerenadvies, onderzoek            3. Inrichting stedelijk centrum
                                         CJG terecht en krijgen antwoord
                                                               specialistenspreekuur

 Als er problemen   - signaleren van   De ontwikkeling van jeugdigen is in  4. De professionals in de CJG hebben in  Invoeren EKD,                  5. Back-office CJG
 zijn, willen we er  problemen      beeld                 beeld voor welke ouders en kinderen    Invoeren verwijsindex,
 op tijd bij zijn   - zorgen voor                        hulp noodzakelijk is
           toegang en
           toeleiding naar   Ouders en jongeren worden op tijd   5. In ieder CJG moet helder zijn bij wie  Sociale kaart                  3. Stedelijk centrum
           hulpaanbod      geholpen of doorverwezen        ouders, kinderen en professionals     Afspraken
                                         terecht kunnen voor specifieke
           Adviseren                          opvoedingsproblemen
           Lichte hulp bieden
                      Professionals (en vrijwilligers)    6. Het CJG ondersteunt professionals    Werkconferenties,                3. Stedelijk centrum
                      kunnen terecht bij het CJG voor    die betrokken zijn bij opvoeden en     Consultatie, deskundigheidsbevordering
                      advies.                opgroeien
 Als er problemen   - signaleren van   Ouders krijgen begeleiding gericht   7. Een samenhangend aanbod         Voorbereiding Triple P, kosteninventarisatie,  1. CJG in de wijk
 zijn moeten we    problemen en     op versterken kennis, vaardigheden   opvoedingsondersteuning en licht      Uitvoeringsplan, Invoering Triple P       2. Jongeren in het CJG
 deze ook       zorgen voor     en zelfvertrouwen en          pedagogische hulp voor ouders en                              4. Versterken lokaal preventief
 oplossen.      toegang en      zelfredzaamheid.            jongeren                                          aanbod
           toeleiding naar   Voorkomen en verminderen van
           hulpaanbod      gedragsproblemen bij jeugdigen.
           Licht
           pedagogische
           hulp bieden     Jongeren krijgen begeleiding gericht  8. Ambulante hulpverlening voor      Ambulante hulp                 2. Jongeren in het CJG
                      op versterken ontwikkeling en     jongeren is beschikbaar          Jeugdmaatschappelijk werk
                      zelfredzaamheid en het voorkomen
                      van gedragsproblemen.
                                                     Projectplan CJG


                    Jeugdigen en ouders ontvangen      9. De pedagogische hulpverlening is     Triple P, evaluatie aanbod pedagogische hulp   2. Jongeren in het CJG
                    tijdig en passende begeleiding     effectief en efficiënt. De hulp moet zo   Kwaliteitsverbetering oa. a.h.v. protocollen,   4. Versterken lokaal preventief
                                        snel mogelijk, zo kort mogelijk en zo    ontwikkelen aanbod ouders kinderen 10-23     aanbod
                                        dicht mogelijk in de buurt worden      jaar.                       5. Back-office
                                        aangeboden
 Als het echt niet  coördinatie van  Jeugdigen en ouders ontvangen      10. Er is een sluitende en onverdeelde    Realiseren onverdeelde zorgstructuur 9      5. Back-office
 goed gaat, pakken  zorg       tijdig en passende begeleiding.     zorgketen: Tussen betrokken instellingen   maanden – 23 jaar, escalatiemodel,
 we dit aan, in                                bestaat een geformaliseerd stelsel van    ondersteuning zorg 0-4
 samenwerking met                               afspraken over de zorgcoördinatie,
 de                                      casemanagement en doorzettingsmacht
 ketenorganisaties
                    Ouders en kinderen met meerdere     11. Gezinnen waar zorgen over bestaan    Gezinscoach, methodiekontwikkeling hulp      5. Back-office
                    problemen krijgen adequate hulp     worden actief benaderd met een        MPG/ Aansluiting aanpak MPG
                                        passend aanbod                Eigen krachtconferentie
                    Kindermishandeling wordt        12. Veiligheid van kinderen staat voorop   Invoering actieplan aanpak            5. Back-office
                    voorkomen en tijdig gestopt.      in de hulpverleningsketen          kindermishandeling, nulmeting,
                                                              deskundigheidsbevordering signalering
                                                              (kindermishandeling)
                    Jeugdigen en ouders hoeven slechts   13. Er is een snelle toegang tot de zorg   Versneld (toeleiding)/ proces indicatiestelling  5. Back-office
                    een keer informatie te verstrekken                          BJZ

                    Jeugdigen en ouders krijgen een     14. De zorg moet efficiënt en effectief   Integrale indicatiestelling, pilot 2 scholen   5. Back-office
                    gezamenlijk plan of een integrale    gecoördineerd en uitgevoerd worden
                    indicatiestelling (onderwijs en zorg)
In de volgende schema’s beschrijven de vijf deelprojecten:
De blauwe rij: verwijst naar de doelstelling van het CJG project dat we willen realiseren
De eerste kolom beschrijft de activiteit die we willen realiseren, vervolgens hoe we dit gaan doen en of hier specifieke randvoorwaarden voor nodig zijn.
De derde kolom beschrijft de wie er bij betrokken zijn en benoemt de trekker van dit onderdeel.
De vierde kolom geeft aan wanneer de activiteit gereed is.
In de laatste kolom geven we aan (voor zover nu al bekend) of er voorstellen, plannen of opdrachtformeringen zijn die besluitvormend van aard zijn en wie hier dan
een besluitvormende rol bij spelen. Bijvoorbeeld, de stuurgroep, OCSW/HVD, of college B&W.
                           versie 0.3                                                                   10
                                                        Projectplan CJG


Deelproject 1 CJG in de wijk                        Projectleider Els Bruinewoud

 Wat willen we realiseren? (Activiteit)           Wat gaan we daarvoor    Wie is de trekker en wie zijn         Wanneer is het   -  Proces
                              doen? Welke         betrokken?                   gereed?      -  Besluitvorming
                              randvoorwaarden hebben                                    -
                              we hiervoor nodig?
 1. Het CJG moet een laagdrempelige goed bereikbare en duidelijk herkenbare voorziening
 zijn voor alle ouders en kinderen en aspirant ouders en professionals

 Ontwikkelen en Implementeren basisaanbod CJG in de wijk                      Trekker: Els Bruinewoud       2008
                                                  Werkgroep FO
 Ontwikkelen wijkgericht preventief aanbod per CJG         Zicht op wat ouders willen en  Locatiemanager VS          2009
 (maatwerk)                            hoe professionals hier
                                  tegenaan kijken.
 Beschikbaarheid overzicht activiteiten CJG in de wijk, met    Goede PR, LOGO         Trekker: Locatiemanagers VS     2008
 PR.                                                In samenwerking met HVD
 Inrichting fysieke locatie CJG in de wijk             Aanpassing bestaande      Trekker: Hans Jager         2009
                                  locaties            werkgroep fysiek, locatiemanagers
                                                  VS
 2. Beschikbaarheid informatie ontwikkeling, opvoeding en gezondheid

 In de CJG’s in de wijken is het basispakket        Samenwerking zoeken met   Trekker: Locatiemanager            2008
 opvoedinformatie beschikbaar, aangevuld met wijkspecifieke bibliotheek
 informatie
 Toegankelijkheid óók voor aspirant ouders ontwikkelen                  Trekker: Marianne Fraiquin          2009
 i.s.m. verloskundigen.                                 verloskundigenzorg en Kraamzorg
 3. Ouders en jongeren met vragen weten dat ze bij het CJG terecht kunnen en krijgen antwoord of advies

 Uitvoering geven aan de openstelling CJG in de wijk                   Trekker: locatiemanager           2008 e.v.
                                             CJG team
 Starten/voortzetten van inloopspreekuren in de frontoffice Centraal telefoonnummer,   Trekker: Marianne Fraiquin          2008
                              e-mail            Werkgroep FO
 Invoeren van de methode van outreachend werken in de    Pilot werkwijze Beijum volgen Trekker: COP groep              2009
 wijken                           en evalueren.         Werkgroep FO
 Ontwikkelen opvoedspreekuur (op afspraak)in alle CJG’s   Centraal telefoonnummer en  Trekker: JGZ 0-19              2009
                              e-mail realiseren       Werkgroep FO
 Jeugdgezondheidszorg werkwijze aansluiten bij                      Trekker: JGZ 0-19              2009
 ontmoetingsfunctie voor ouders                              In samenwerking COP groep
 7. Een samenhangend aanbod opvoedingsondersteuning en licht pedagogische hulp voor ouders

 Invoering Triple P                        Deskundigheidsbevordering    Trekker: Els            Besluit: oktober  Besluit implementatie Triple P
                                  niveau 2 en 3          Werkgroep FO            2008
 Uitvoering opvoedingsondersteuning verbreden naar         Reguliere uitvoering      Trekker: COP groep         20080-2009
 doelgroep ouders met kinderen -9 maanden -23 jaar                         Werkgroep FO
 lokaal pedagogische hulp per wijk verbreden naar de                        Trekker: JGZ 0-19
 doelgroep ouders met kinderen -9 maanden - 23 jaar                        Werkgroep FO
                               versie 0.3                                                          11
                                                       Projectplan CJG


Deelproject 2: Jongeren in het CJG            Projectleider Ellen Hinten

 Wat willen we realiseren? (Activiteit)           Wat gaan we daarvoor doen?        Wie is de trekker en wie  Wanneer is het  -  Proces
                              Welke randvoorwaarden hebben       zijn betrokken?      gereed?      -  Besluitvorming
                              we hiervoor nodig?
 1. Het CJG moet een laagdrempelige goed bereikbare en duidelijk herkenbare voorziening
 zijn voor alle ouders en kinderen en aspirant ouders en professionals


 Een toegankelijk , eventueel fysiek, loket voor jongeren om  -    Onderzoeken wat een goede   Trekker: MJD        Eind 2009    Projectplan jongeren in het CJG februari 2009
 vragen te stellen en ondersteuning te krijgen             ingang voor jongeren is
                                -    Ervaringen uit rest van land
                                    inventariseren
                                -    Samenwerking zoeken met
                                    jongerenwerk en scholen 2. Beschikbaarheid informatie ontwikkeling, opvoeding en gezondheid


 Er is voor jongeren algemene voorlichting over        - uitzoeken welk kanaal voor      Trekker: MJD        Eind 2009
 onderwerpen die jongeren bezig beschikbaar.          jongeren geschikt is om informatie   Samenwerking JGZ
                                aan te beiden.


 3. Ouders en jongeren met vragen weten dat ze bij het CJG terecht kunnen en krijgen antwoord of advies.
 Een goed overzicht van de activiteiten voor jongeren met Sociale kaart           PM                 Eind 2009    -
 daarbij een passende PR.


 7. Een samenhangend aanbod opvoedingsondersteuning en licht pedagogische hulp voor ouders en jongeren
                           Projectplan jongeren in het CJG  PM

 8. Er is ambulante hulpverlening voor jongeren beschikbaar

 Uitvoering ambulante hulpverlening jongeren          Projectplan jongeren in het CJG    PM             2008
                                                                 2009
 9. De pedagogische hulpverleningen en opvoedingsondersteuning is effectief en efficient.

 Uitvoering van pedagogische hulp en              Projectplan jongeren in het CJG    PM             Eind 2009
 opvoedingsondersteuning is beschikbaar voor doelgroep
 ouders van kinderen in leeftijd 10-19 jaar.
                             versie 0.3                                                               12
                                                    Projectplan CJG


Deelproject 3: Inrichten stedelijk centrum              Projectleider Anita Schnieders

 Wat willen we realiseren? (Activiteit)         Wat gaan we daarvoor    Wie is de trekker en wie   Wanneer is het      -  Proces
                             doen? Welke         zijn betrokken?        gereed?         -  Besluitvorming
                             randvoorwaarden
                             hebben we hiervoor
                             nodig?
 1. Het CJG moet een laagdrempelige goed bereikbare en duidelijk herkenbare voorziening zijn voor alle ouders en kinderen en aspirant ouders en professionals

 Ontwikkelen LOGO                       Naam bepalen        Trekker: Hans Jager     Oktober 2008    Voorstel stuurgroep i.s.m. wethouders
                                             Werkgroep communicatie
 Ontwikkelen en uitvoeren communicatieplan en PR       Idem            Trekker : Luuk Mees     Oktober 2008    Besluit Communicatieplan
                                             Werkgroep communicatie
 Ontwikkelen publiciteitsmaterialen              Idem            Trekker: Harry Annen     December      -
                                             Werkgroep communicatie
 Duidelijkheid over wat ouders als ‘klant’ van het CJG    Raadpleging ouders over  Trekker:           Voorjaar 2009
 wensen.                           wensen CJG. Stedelijk
                               uitvoeren
 Samenwerking met verloskundigen ontwikkelen ten behoeve   Plan maken         Trekker: Marianne Fraiquin  2009        -
 van aspirant ouders
 Ontwikkelen 1 telefoonnummer                 Financiën         Trekker: JGZ 0-19      2008 start fase 1  Plan telefonische bereikbaarheid

 Ontwikkelen 1 e-mail adres                Website klaar         Trekker: Anita Schnieders
 Ontwikkelen fysiek stedelijk centrum           Financiën           Trekker: GGD         2009        Projectplan
                              Plaats bepalen
 2. Beschikbaarheid informatie ontwikkeling, opvoeding en gezondheid


 Ontwikkelen centrale website CJG               Eventueel afstemmen met  Trekker: Anita Schnieders  2008        Voorstel stuurgroep
                               provincie         In afstemming met
                                             werkgroep communicatie
 Ontwikkelen basispakket opvoedinformatie t.b.v. alle CJG’s               Trekker: HVD         2008        -

 3. Ouders en jongeren met vragen weten dat ze bij het CJG terecht kunnen en krijgen antwoord of advies.
 Een goed overzicht van de activiteiten van het CJG, met   Sociale kaart      Trekker:            2008        -
 daarbij een passende PR.                   Beschikbaarheid website werkgroep communicatie
                               PR
 Ouders kunnen met specialistische vragen terecht bij     Onderzoeken behoefte en Trekker: JGZ          Eind 2009
 stedelijk centrum                      mogelijkheid       Partners: BJZ, Basegroep,
                               ‘specialistenspreekuur’ MEE etc.
 Ontwikkelen Opvoedspreekuur in stedelijk centrum       Beschikbaarheid fysieke Trekker JGZ
                               locatie
 5. In iedere CJG is helder bij wie ouders, jongeren en professionals terecht kunnen

 Realiseren sociale kaart                   Website          Trekker: JGZ         2009        -
                             versie 0.3                                                        13
                                                    Projectplan CJG


Wat willen we realiseren? (Activiteit)           Wat gaan we daarvoor    Wie is de trekker en wie  Wanneer is het  -   Proces
                              doen? Welke         zijn betrokken?       gereed?     -   Besluitvorming
                              randvoorwaarden
                              hebben we hiervoor
                              nodig?
6. Het CJG ondersteunt professionals die betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien

Uitvoeren werkconferenties met professionals                      Trekker: Anita Schnieders  2008 najaar   Voorstel stuurgroep
                                            Ontwikkelgroep       2009
                                                                   voor
Advisering en deskundigheidsbevordering professionals    Plan maken         Trekker: ?         2009
CJG                             Inzicht in vragen     BJZ, ABCG,
                               professionals       Hanzehogschool/lectoraat
                               Inzicht in regulier
                               ondersteuningsaanbod
Onderwijs betrekken bij het CJG               Informatie aan onderwijs  Trekker: ?         2009
                               Inzicht in wensen     ABCG,
                               onderwijs
                            versie 0.3                                              14
                                                       Projectplan CJG


Deelproject 4: Versterken lokaal preventief aanbod          Projectleider Anita Schnieders

 Wat willen we realiseren? (Activiteit)       Wat gaan we daarvoor     Wie is de trekker en wie zijn        Wanneer is het   -  Proces besluitvorming
                           doen? Welke          betrokken?                 gereed?
                           randvoorwaarden hebben
                           we hiervoor nodig?
 7. Een samenhangend aanbod opvoedingsondersteuning voor ouders en licht pedagogische hulp

 Voorbereiding Invoering Triple P               - Deskundigheidsbevordering    Trekker: Els Bruinewoud    Besluit: oktober  Besluit implementatie Triple P
                               niveau 2 en 3           Werkgroep FO, student     2008
                               - Kosteninventarisatie      onderzoekster RUG,
                               opstellen
                               - Uitvoeringsplan opstellen
                               - Afstudeer onderzoek RUG
 Uitvoeringsplan Triple P                   - Uitvoeringsplan opstellen    Trekker: Els Bruinewoud    December 2008   Besluit uitvoeringsplan
                               - Coördinator nodig
                               - financiën
                               - draagvlak uitvoerende
                               instellingen
 Uitvoering Triple P                      Zie hierboven          Trekker: coördinator      Voorjaar 2009?


 9. De pedagogische hulpverleningen opvoedingsondersteuning is effectief en efficiënt

 Evaluatie aanbod opvoedingsondersteuning en lokaal      Evalueren             Trekker: Anita Schnieders   20080-2009     Evaluatierapport
 pedagogische hulp                      Samenwerking met lectoraat
                               en CMO Groningen
                               Kwantiteit en kwaliteit van het
                               aanbod is in beeld.

 Huidig aanbod opvoedingsondersteuning verbreden naar                      Trekker: Anita Schnieders   Eind 2009
 nieuwe doelgroepen: ouders van kinderen van 6-18 jaar

 Ontwikkelen van protocollen voor verbetering van (nog    Nader te bepalen processen    Trekker: Anita Schnieders   Eind 2009
 nader te bepalen) informatie, advies,
 opvoedingsondersteuning en hulp
                             versie 0.3                                                        15
                                                         Projectplan CJG


Deelproject 5: Backoffice zorgketen                    Projectleider Thea Sytsma

 Wat willen we realiseren? (Activiteit)          Wat gaan we daarvoor doen? Welke        Wie is de trekker en        Wanneer is het     -  Proces
                              randvoorwaarden hebben we hiervoor       wie zijn betrokken?        gereed?        -  Besluitvorming
                              nodig?
 4. Professionals hebben kinderen en ouders in beeld voor wie hulp noodzakelijk is. De ontwikkeling van jeugdigen is in beeld.

 Het invoeren van EKD (provinciaal)                                          GGD/JGZ 4-19      EKD JGZ 0-4 is sinds
                                                                       2007 operationeel
                                                           Aanspreekpunt BO:
                                                           Suzanne Kroon                 * volgen; voor werkgroep BO
                                                                                   voorlopig geen actie
 Het invoeren van verwijsindex (provinciaal)                                     Trekker:        2008          Beschrijving projectvoorstel
                                                           i.s.m. platform jeugd             aanwezig
                                                           VGG en ICT-bedrijf               * volgen; voor werkgroep BO
                                                                                   voorlopig geen actie
 9. Pedagogische hulpverlening is effectief en efficiënt

 Uniformering en zonodig kwaliteitsslag hulpverlening o.a.    -starten met inventarisatie van aanwezige      Trekker:        2010
 door ontwikkeling en/of samenvoegen van protocollen en      protocollen bij betrokken instellingen?
 beschrijvingen van werkwijzen
                                 Tevens op basis van onderzoek CMO/lectoraat
 Uitvoeren pilot inzet consultatie gedragkundige Basegroep    Afspraken over deze inzet met Basegroep       Trekker:        Invoering 2009     Voorstel najaar 2008
 in het CJG
 10. Er is een sluitende en ongedeelde zorgketen

 Realisering ongedeelde zorgstructuur 0-23 jaar (linken aan    Stap 1. In kaart brengen van bestaande       Trekker: Eric Jansse  2009          Na inventarisatie volgt notitie
 verwijsindex) binnen het CJG/CJG. Koppeling van         zorgstructuren in de Stad Groningen                                ongedeelde zorgstructuur 0-23
 onderstaande netwerkstructuren:                                                                   jaar.
    Zorgstructuren op het bao en vo (ZAT’s en         Stap 2. ontwikkelen en realiseren van een      Trekker BO: Eric
      preventie-unit’s)                   adequate zorgstructuur (inclusief afspraken over  Janse en Thea                 Eerste aanzet tot samenhangende
    ZAT (12-)                         sturing) binnen het CJG/CJG, mede op basis     Sytsma                     aanpak in concept gereed
    ZAR netwerken 12+                     van onderzoeksresultaten Bureau Onderzoek                             (Opsteller: Leo Wanders).
    Ketenzorg                         (ketenzorg), evaluatie van de zorgnetwerken,                            Over verdere procesgang en
    MPG-aanpak                        aanpak MPG-gezinnen, startdocument                                 uitwerking volgen afspraken
                                 Backoffice, samenwerkingsconvenant
 Afspraken en protocollering over casemanagement en        zorgafstemming 0-12 jr en advies van BMC
 doorzettingsmacht binnen het CJG
                                 Stap 3. uitwerking van een escalatiemodel
                                 (doorzettingsmacht)
                                                                                   * uitwerking van de onderdelen
                                 Stap 4. kwaliteitsslag interne zorgstructuren op                          wordt besproken in BO
                                 het BAO en VO
 In aansluiting op realisering ongedeelde zorgstructuur      1). Inventarisatie van huidige afspraken t.a.v.   Trekker BO: Marianne  2009          Onderdeel:
 herinrichting van zorgstructuur -9 maanden en 4 jaar       overdracht, zorgoverleg en werkwijzen met      Fraiquin                    Projectvoorstel “kinderen die
 (voorlopig wordt dit separaat uitgewerkt, op termijn wordt het  verloskundigen en kraamzorg                                    opvallen” ligt bij OCSW
 onderdeel van de totale inrichting van de zorgstructuur)
                                                                                   Overige uitwerking                               versie 0.3                                                                16
                                                          Projectplan CJG


Wat willen we realiseren? (Activiteit)              Wat gaan we daarvoor doen? Welke            Wie is de trekker en  Wanneer is het  -  Proces
                                 randvoorwaarden hebben we hiervoor           wie zijn betrokken?   gereed?     -  Besluitvorming
                                 nodig?
o.a. overdracht verloskundigen en kraamzorg naar CJG en      2) o.b.v. inventarisatie koppeling en afspraken                         projectonderdelen start na
beschikbaarheid specialistische expertise etc           maken met partijen i.h.k.v. CJG                                 zomervakantie 2008

11. Gezinnen waar zorgen over bestaan actief
benaderen met een passend aanbod.
Uitbreiding van (gemeentelijk) aanbod gericht op moeilijk     1) inventarisatie en uitbreiding van (huidige)                 2009       e.e.a. in navolging van
benaderbare gezinnen (o.a. MPG)                  succesvolle projecten en linken aan CJG-                            ongedeelde zorgstructuur of juist
                                 ontwikkeling (zoals buurtmaatschappelijk werk,                         naast elkaar ?
Aanscherping van visie en inzet van evidence based        geschoolde zorg, project risicomeiden e.d.),
methodieken gericht op hulpverlening MPG gezinnen in       Onderzoek naar aanbod “nieuwe aanbieders”?
relatie tot CJG                          2) inzet van gezinscoaches (zie ook MPG-        Trekker BO:
                                 aanpak)
(tevens onderdeel van ongedeelde zorgstructuur)          3) methodiek ontwikkeling; o.a. Persoonlijk
                                 Herstel Plan, nog meer?
Uitvoering Eigen Krachtconferenties in een CJG (pilot)      Afspraken inzet met provincie             Trekker: Thea Sytsma  2009       Voorstel najaar 2008


12. De veiligheid van kinderen staat voorop in de
jeugdketen
Deskundigheidsbevordering voorliggend veld (ook in relatie    Aanbod ontwikkelingen mede op basis van        Trekker BO: Lieve    2009
tot RAAK-aanpak)                         kennishiaten voorliggend veld en ombuigen naar     Reymen en ?
                                 een aanbod dat aansluit bij de uitgangspunten
(op termijn onderdeel van stedelijk centrum?)           van het CJG/CJG
Invoering actieplan aanpak kindermishandeling (provinciaal)    Op korte termijn aanstellen regiocoördinator      Trekker:
    Nulmeting                                                     Regio coördinator    2010
    Deskundigheidsbevordering bij medewerkers van
      het CJG over kindermishandeling                                        i.s.m. platform jeugd
    Opstellen handelingsprotocol                                           VGG                   * volgen; voor werkgroep BO
                                                                                 voorlopig geen actie
13. Er is een snelle toegang tot de zorg
Versnelde ( toeleiding) indicatiestelling BJZ:          1) visiebepaling                    Trekker BO: Lieve    2009
- Heldere afspraken met Bureau Jeugdzorg over toegang tot     2) projectplan                     Reymen en Thea
de geïndiceerde jeugdzorg, in samenwerking met het        3) start pilot                     Sytsma
ZAT/ZAR, start met pilot                     NB meenemen afspraken BJZ en JGZ
                                   meenemen ontwikkelingen rond consulent
                                 BJZ
14. De zorg moet efficiënt en effectief gecoördineerd
uitgevoerd worden
Integrale indicatiestelling en aansluiting op ontwikkeling    Wordt gestart met pilot bij zorgstructuur op twee   BJZ en RENN 4      2009-2010     (Concept) Projectplan integrale
passend onderwijs                         scholen                        ABCG                   indicatiestelling aanwezig
                                                             Aanspreekpunt BO:
                                                             Hans van den Elshout
                               versie 0.3                                                                17
3. Projectbeheersing

In de vorige hoofdstukken is duidelijk geworden welk eindresultaat het project CJG nastreeft en welke
activiteiten uitgevoerd moeten om dit te realiseren. Om ervoor te zorgen dat het eindresultaat gehaald
wordt op of voor de deadline is het noodzakelijk het proces te beheren en om de voortgang te
monitoren.


3.1 Beheersaspecten
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de vijf beheersaspecten die bekend staan als GOKIT:
 - Geld
 - Organisatie
 - Kwaliteit
 - Informatie
 - Tijd

In de komende hoofdstukken wordt ieder aspect afzonderlijk toegelicht.

3.2 Voortgangsrapportage
Elk beheersaspect wordt in de loop van het project frequent gemonitoord. Eén keer per half jaar
leveren de leiders van de deelprojecten een voortgangsrapportage aan bij de projectsecretaris (zie
format in bijlage 4). In deze rapportage wordt aangegeven hoe het er voor staat met de vijf
beheersaspecten en worden eventuele risico’s en knelpunten aangegeven.

De projectsecretaris bundelt de voortgangsrapportages tot een rapportage waarin de status van het
gehele project te overzien is.
                        versie 0.3                      18
4. Tijd

Eén van de meest essentiële aspecten van een project is de tijd. Hierbij gaat het niet alleen om de
doorlooptijd maar ook om de beschikbare capaciteit. Daarnaast is het van belang om inzichtelijk te
hebben welke activiteiten bepalen of het project binnen de beschikbare tijd gerealiseerd kan worden,
het zogenaamde kritieke pad.

4.1 Doorlooptijd
Het project heeft een doorlooptijd van vier jaar. Het project is opgestart in 2007 en moet eind 2010
gereed zijn. In het document ‘projectplanning CJG.xls’ is de totale projectplanning opgenomen.

4.2 Capaciteit
Tot 1 januari 2010 is 3,5 fte beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het project. In onderstaande
tabel is de verdeling van deze capaciteit over de diverse functionarissen weergegeven.

         Functie                  Capaciteit
         Projectmanager              0.7 fte / 3.5 dagen per week
         Projectsecretaris             0,6 fte / 3 dagen per week
         Leider OntwikkelTeam           0.4 fte / 2 dagen per week
         Leider Frontoffice            0.3 fte / 1.5 dagen per week
         Leider Backoffice             0.3 fte / 1.5 dagen per week
         Locatiemanager vensterschool (6x)     0.2 fte / 1 dag per week (= totaal 1,2 fte
                              / 6 dagen per week)
        Tabel 4.1: beschikbare capaciteit

Na de projectevaluatie eind 2009 zal de capaciteit voor het vervolg van het project bepaald worden.

De inzet van inhoudelijk betrokken medewerkers is mede afhankelijk van de opdrachten voor de
betrokken instellingen die in de programma’s van eisen staan beschreven.

4.3 Kritieke pad
Vanuit de opdracht van de minister van Jeugd & Gezin is de verplichting ontstaan om het project CJG
eind 2011 afgerond te hebben. Verder zijn er geen eisen welke onderdelen als eerste gerealiseerd
moeten worden en zijn er ook geen directe afhankelijkheden qua volgordelijkheid te bepalen.
                           versie 0.3                     19
5. Geld

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beheersaspect geld. Uiteraard zijn de belangrijkste onderdelen
hierbij de beschikbare budgetten en de verwachte kosten. Bij de genoemde cijfers moet de opmerking
worden gemaakt dat nog niet alle bestedingen inzichtelijk zijn voor de jaren 2009 en later, waardoor
het verschil tussen baten en lasten erg groot lijkt. De begroting 2009 zal conform de begrotingcyclus
2009 gaan lopen. De besluitvorming rond de financiering Jeugdgezondheidzorg 0-4 jarigen kan
eventueel ook nog voor verschuivingen zorgen.

5.1 Financiering
Voor de financiering van het totale CJG project tot en met 2011, zijn diverse bronnen beschikbaar.
Namelijk regulier gemeentelijk geld dat in de verschillende productgroepen verankerd zit, nieuw beleid
2007 en nieuw beleid 2008, en de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin van het rijk.
Uit deze geldstromen zal de dekking voor zowel de projectorganisatie CJG komen, als voor de
uitvoering van de CJG producten.

   Beschikbaar voor de vorming CJG                 2.008    2.009    2.010    2.011
   O&O                               733.000   733.000   733.000   733.000
   Nieuw beleid 2008 structureel                  150.000   150.000   150.000   150.000
   Nieuw beleid 2008 incidenteel                  200.000       -      -      -
   Impuls O&O / Prev.jeugdbeleid                  536.000   973.000   1.269.000  1.607.000
   Zorgadviesteams                         100.000   100.000   100.000   100.000
   Dagarrangementen 2007                      50.000       -      -      -
   Dagarrangementen 2008                      118.000       -      -      -
                         Totaal baten:   1.887.000  1.956.000  2.252.000  2.590.000
    Tabel 5.1: beschikbare financieringsbronnen5.2 Kosten
Op hoofdniveau zijn er drie kostengroepen te onderscheiden, uitvoeringskosten, stedelijke
ontwikkeling en implementatie in de wijken. In bijlage 3 is een gedetailleerdere begroting opgenomen.

   Beschikbaar voor de vorming CJG                 2.008    2.009    2.010    2.011
   Uitvoeringskosten                        230.000   209.000   209.000   209.000
   Stedelijke ontwikkeling                     220.000   100.000   100.000   100.000
   Implementatie in de wijken                   1.435.000  1.130.000  1.130.000  1.130.000
                         Totaal lasten:   1.885.000  1.439.000  1.439.000  1.439.000
    Tabel 5.2: verwachte kosten
                            versie 0.3                           20
6. Kwaliteit

Om aan de doelstellingen van het project te voldoen is het van belang om de kwaliteit van de
dienstverlening te borgen. Binnen het project CJG is de ambitie aanwezig om concrete afspraken te
maken over de te leveren kwaliteit van dienstverlening. Hieronder zijn al een aantal algemene
aspecten opgenomen, gebaseerd op de gestelde doelen. Na het vaststellen van de programma’s van
eisen (eind 2008) zullen concretere kwaliteitsaspecten worden opgenomen. Daarnaast vindt
gedurende de looptijd van het project een continue aanscherping van de aspecten plaats.

Een belangrijk aspect is dat de projectorganisatie verantwoordelijk is voor het faciliteren van de CJG’s
zodat deze kwaliteit kunnen leveren. De ketenpartners zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit die
vanuit de CJG’s geleverd wordt. De kwaliteitsaspecten zullen nog in de wijkteams, met input van de
medewerkers op de werkvloer, en in het kernteam doorgenomen worden. Hieronder is een eerste
aanzet beschreven.

- Kwaliteitsborging faciliteren CJG’s
 Kwaliteitsaspect      Middel          Kwaliteitseis       Tolerantie         Eigenaar
 Er is een functioneel en
 toegankelijk EKD en
 verwijsindex


 De frontoffice is fysiek
 ingericht en voldoet aan
 de kwaliteitseisen

 Deskundigheid van de    Werken volgens de     Alle frontoffice      Nieuwe medewerkers en
 frontoffice medewerkers   Triple P methodiek    medewerkers zijn op de   tijdelijke medewerkers
                            hoogte van en passen toe  krijgen X tijd om kennis
                            Triple P methodiek toe   te nemen van de
                                         methodiek
 De verschillende rollen
 binnen het CJG zijn
 duidelijk en bekend bij
 alle betrokkenen


 Bekendheid instelling                 Naamsbekendheid van X
 voor alle ouders en                  %
 kinderen
 Toegankelijkheid      Enquêtes/evaluaties    Ouders en kinderen     Minimaal een score van
 wijkcentra                      hebben de ervaring dat   75% positieve
                            ze makkelijk terecht    antwoorden
                            kunnen bij de wijkcentra
Tabel 6.1: Kwaliteitsborging faciliteren project CJG- Kwaliteitsborging dienstverlening CJG’s
 Kwaliteitsaspect      Middel          Kwaliteitseis       Tolerantie         Eigenaar
 Er wordt gewerkt met
 het EKD en de
 verwijsindex

 Monitoren/afhandelen    Verwijsindex       90% van de hulpvragen
 van hulpvragen                    moet in één keer goed
                            afgehandeld worden
 Goed doorverwijzen van                Er mogen geen klachten   Geen klachten
 hulpbehoeftigden                   binnenkomen over het    ontvangen
                            onjuist doorverwijzen en
                            ouders/kinderen mogen
                            niet terugkomen met
                            dezelfde vraag om
                            nogmaals doorverwezen
                            te worden.
 Voorkomen en tijdig                               Minimale daling van
 stoppen van                                   aantal mishandelings-
 kindermishandeling                                gevallen met X%
 Er is een snelle toegang                             Daling van de
 tot de zorg                                   wachtlijsten met X% per
                                         kwartaal
Tabel 6.2: Kwaliteitsborging dienstverlening CJG


                              versie 0.3                         21
7. Informatie

In dit hoofdstuk komen alle aspecten rondom informatie aanbod. Hierbij gaat het om documentbeheer,
rapportage, beslismomenten en communicatie. De focus in dit hoofdstuk is de informatie binnen het
project CJG.

7.1 Documentatie
Op dit moment zijn er nog geen afspraken gemaakt over centrale documentatie binnen het project
CJG. De wens is om in 2008 een website op te zetten waarop alle projectdocumenten kunnen worden
ge-upload en waar alle betrokkenen de relevante informatie kunnen raadplegen. Er volgt nog een
nadere specificatie welke betrokkenen toegang krijgen tot deze site.

7.2 Rapportage
Twee keer per jaar worden binnen het project voortgangsrapportages opgeleverd. Deze rapportages
worden aangeboden aan het management van de dienst OCSW en de HVD en de wethouders.
Daarnaast kunnen in de tussen rapportages van de dienst OSCW & HVD afwijkingen ten opzichte van
de programmabegroting worden opgenomen.

Binnen het project lopen verder de volgende rapportagelijnen:
1) Ontwikkelteam  kernteam  projectmanager  stuurgroep
2) Wijkteam  ketenpartner(s)  stuurgroep

Leden van de stuurgroep zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen de eigen organisatie.

7.3 Beslismomenten
De stuurgroep geeft op hoofdlijnen sturing aan het project CJG. De stuurgroepleden geven een
richting en koers aan voor de ontwikkeling van de CJG’s. Vanuit de stuurgroep kunnen voorstellen
komen die afgestemd dienen te worden bij het management van OCSW en de HVD. Eventueel vindt
er over het voorstel besluitvorming plaats in het afstemmingsoverleg met de wethouder(s).
De dagelijkse bewaking van de projectvoortgang ligt bij het kernteam. In het kernteam zullen
voorstellen vanuit de wijkteams en werkgroepen eerst beoordeeld worden.

7.4 Communicatie
Voor het slagen van het project CJG zijn zowel interne als externe communicatie van belang. De
externe communicatie is gericht de doelgroep van het CJG, namelijk ouders en kinderen tot en met 23
jaar. De interne communicatie richt zich op de projectmedewerkers, betrokken beleidsambtenaren en
medewerkers van de ketenpartners die betrokken zijn bij de CJG’s.

    7.4.1 Intern
Voor de interne communicatie wil het project de in paragraaf 7.1 genoemde website gaan gebruiken
en na de zomer 2008 wordt begonnen met het verspreiden van een nieuwsbrief naar alle
betrokkenen. Ook hier vindt nog een specificatie plaats wie de nieuwsbrief zal ontvangen.

     7.4.2 Extern
Tijdens de ontwikkeling van de CJG’s willen wij veel aandacht besteden aan een goede publiciteit.
Ouders moeten goed op de hoogte worden gebracht van het nieuwe aanbod, medewerkers moeten
op de hoogte zijn van het aanbod, er moet een mooi aansprekend logo komen en regelmatig zal er
een nieuwsbrief komen waarin de laatste nieuwsfeiten in zijn opgenomen. Het aanbod wordt steeds
op dezelfde manier ‘gecommuniceerd’. Dit betekent dat er veel aandacht voor promotie moet komen.
De promotie die in Engeland gebruikt wordt rondom Sure Start is hiervoor een lichtend voorbeeld.
Niet alleen willen we aandacht besteden aan folders en een logo, maar we willen ons richten op een
heldere en frisse uitstraling van het CJG. Dit komt terug in zowel de ruimtes, de materialen als ook de
medewerkers.

Alle bovengenoemde punten komen in een apart PR en communicatie plan. Een werkgroep
Communicatie, waarin partners en gemeenten vertegenwoordigd zijn, zal dit ter hand nemen.
                        versie 0.3                      22
8. Projectorganisatie

In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie toegelicht aan de hand van de projectstructuur, de
betrokkenen en de taken & bevoegdheden.

Projectstructuur
Het project CJG is een project van twee gemeentelijke diensten: OCSW en de HVD. OCSW is
hoofdaannemer en verzorgt ook de ‘penvoering’. Beide organisaties leveren formatie om de
ontwikkelingen uit te voeren. Personeelskosten worden uit de CJG- begroting betaald.
             projectorganisatie
 Kernpartners vormen de
 stuurgroep
  Kernpartners
  leveren
  diensten in
  CJG
Stuurgroep:         Voorzitter (vanuit OCSW), projectmanager, leider ontwikkelteam,
               vertegenwoordiging vanuit de dienst HVD, vertegenwoordiging vanuit de

                        versie 0.3                    23
                kernpartners Jeugd Gezondheidszorg 4-19, Stichting Jeugd
                Gezondheidszorg 0-4, Maatschappelijke & Juridische Dienstverlening,
                COP groep en Bureau Jeugdzorg Groningen.
Projectbureau/Kernteam:     Projectmanager, projectsecretaris, leider ontwikkelteam, leider werkgroep
                back-office, leider werkgroep front-office, beleidsmedewerker
                financiën(cms/ocsw).
Ontwikkelteam:         Leider ontwikkelteam, 1 locatiemanager Vensterscholen, medewerker(s)
                OCSW en HVD en inhoudelijke medewerkers van de ketenpartners. Het
                ontwikkelteam valt uiteen in twee werkgroepen:
                Werkgroep frontoffice: HVD/GGD (= trekker), leider frontoffice en
                inhoudelijke medewerkers van de ketenpartners.
                Werkgroep backoffice: HVD/GGD (= trekker), leider backoffice en
                inhoudelijke medewerkers van de ketenpartners.
CJG wijkteams:         Locatiemanager Vensterschool (= voorzitter) en vertegenwoordigers van
                de uitvoerende keten partners (BJZ, COP groep, JGZ 0-4, JGZ 4-19,
                MJD)
Werkgroep fysiek:        Programmamanager, JGZ 0-19, COP groep en 1 locatiemanager
Werkgroep communicatie:     Programmamanager, HVD (levert communicatiemedewerker), JGZ, COP
Groep, BJZ.

Betrokkenen
Opdrachtgevers:         wethouder Van Schie en wethouder Visscher
Opdrachtnemer:         directie OCSW/HVD
Projectmanager:         Hans Jager
Leider ontwikkelteam:      Anita Schnieders
Leider frontoffice:       Els Bruinewoud
Leider backoffice:       Thea Systma
Projectsecretariaat:      Marije Plantinga
Kernpartners:          OCSW Gemeente Groningen (penvoering)
                HVD Gemeente Groningen
                COP Groep
                Maatschappelijke Juridische Dienstverlening
                Jeugd Gezondheidszorg 0-4
                Jeugd Gezondheidszorg 4-19
                Bureau Jeugdzorg

Taken en verantwoordelijkheden
 Groep/functie      Taken                        Verantwoordelijkheden
 Stuurgroep        Leiding geven aan het project.           Besluitvorming rondom belangrijke plannen
             Sturen op synergie tussen alle partijen       en afwijkingen.
             Op stedelijk niveau leiding geven aan de      De aanwezigheid van juiste en voldoende
             realisatie van de CJG’s               middelen
                                       Borging van het project.
                                       Implementatie en voortgang van de
                                       verschillende projectactiviteiten binnen de
                                       eigen organisatie.
                                       Ervoor zorgen dat betrokken uitvoerders
                                       voldoende uren kunnen inzetten in de
                                       ontwikkeling en de uitvoering van de CJG
                                       activiteiten in de wijken.
 Projectbureau      Interne en externe communicatie           Efficiënt en effectief laten verlopen van het
             Projectondersteuning                project
             Faciliteren van bijeenkomsten            Belangen van alle partijen (incl. klanten) in
                                       het oog houden en verbinden
                                       Sturing op Geld, Organisatie, Kwaliteit,
                                       Informatie en Tijd (GOKIT)
 Projectmanager      Toetsten en bijsturen van de voortgang van het   duidelijke en zichtbare aansturing van het
             project                       proces.
             bewaken van het budget;               Zowel het stedelijke proces als de
             aanpassen of stappen van activiteiten die niet   ontwikkeling op wijkniveau sturen.
             bijdragen aan het resultaat.             Afstemming met landelijke ontwikkelingen,
             Rapporteren aan de stuurgroep en het         dagarrangementen, en het Integraal
             strategisch overleg met de opdrachtgever       Jeugdbeleid van de gemeente Groningen.

             Benoemt meetbare en strategische           Afstemming met de deelnemende
             doelstellingen en definieert projectresultaten.   instellingen en met de portefeuillehouders.


                            versie 0.3                            24
Groep/functie      Taken                        Verantwoordelijkheden
             Leidinggeven aan de locatiemanagers van de      Overleg en afstemming met de betrokken
             Vensterscholen                    afdelingen/sectoren binnen de gemeente.
             Coördineren en sturen van de inhoudelijke      Halfjaarlijkse evaluaties
             ontwikkelingen van de CJG’s.            Nauwe samenwerking met coördinerend
             Coördinatie van de werkgroepen fysiek en       beleidsambtenaar Integraal Jeugdbeleid en
             communicatie.                    Vensterscholen;
             Bevorderen van de samenwerking tussen de
             betrokken organisaties;
             Ontwikkelen van het activiteitenprogramma en
             opstellen werkplannen;
             Budget beheer & Verantwoorden van de
             besteding van middelen;
             Komen tot verbetervoorstellen op basis van
             evaluaties
             Rapporteren aan en bijeenroepen van de
             stuurgroep en samenstellen van de agenda.

             Coördineert en stuurt de inhoudelijk        Afstemming met de deelnemende
Leider backoffice
             ontwikkelingen van de thema’s van de        instellingen, vraag terugkoppeling en streeft
             werkgroep Backoffice                naar draagvlak voor het genomen besluit.
             Evalueren ontwikkeling en implementatie       Aanspreekpunt op de inhoudelijke
             Backoffice                     ontwikkeling
             Uitvoeren van het ZAT convenant.
             Coördineert en stuurt de inhoudelijk        Afstemming met de deelnemende
Leider frontoffice
             ontwikkelingen van de thema’s van de        instellingen, vraag terugkoppeling en streeft
             werkgroep Frontoffice                naar draagvlak voor het genomen besluit.
             Evalueren van de ontwikkeling en          Aanspreekpunt op de inhoudelijke
             implementatie Frontoffice              ontwikkeling
             Ondersteunen van de ontwikkeling van
Projectsecretariaat
             planning, activiteitenprogramma en de
             werkplannen van de CJG team per wijk
             Ondersteunen van de projectmanager.
             Maken van deelplanningen en zorg dragen voor
             interne communicatie
             Voeren en coördineren van het secretariaat.
             Notuleren bij vergaderingen
             Uitvoeren en coördineren projectactiviteiten op
             deelniveau
             Leidinggeven aan het ontwikkelteam van het     Coördineert en stuurt de inhoudelijk
Leider ontwikkelteam
             CJG;                        ontwikkeling van het ontwikkelteam
             Afstemming met de deelnemende instellingen,     Evalueren van de ontwikkeling en
             vraag terugkoppeling en streeft naar draagvlak   implementatie
             voor het genomen besluit.              afstemming met landelijke ontwikkelingen,
             Bijdragen aan kennisontwikkeling en         provinciale- en gemeentelijke
             kenniscirculatie rond de ontwikkelingen CJG,    jeugdbeleidontwikkelingen waaronder het IJB
             ondermeer vanuit het lectoraat Integraal      en de LEA.
             Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool.         aanspreekpunt op de inhoudelijke
             Zorgen voor evaluaties en komt tot voorstellen   ontwikkeling
             tot verbetering van de ontwikkelingen en      Stemt werkzaamheden af met leden van het
             implementatie op basis van deze evaluatie;     ontwikkelteam CJG
             Opstellen programma van eisen aan de        Inhoudelijk afstemming met leiders front &
             uitvoerende instellingen voor de subsidiëring    back office
             van de producten van het CJG.
Ontwikkelteam      Ondersteunen van de CJG’s in de wijken.       samen met locatiemanagers verantwoordelijk
             Inhoudelijk ontwikkelen van de verschillende    voor implementatie in de CJG’s van de
             CJG onderdelen op stedelijk niveau.         ontwikkelde producten/diensten
                                       inhoudelijke afstemming met aanverwante
                                       beleidsterreinen (zoals
                                       jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en
                                       integraal jeugdbeleid)
             Inrichten van uniforme werkwijze bij CJG’s     implementatie van een CJG in de wijk
CJG wijkteams
             Bepalen op welke manier in de betreffende wijk
             invulling gegeven kan worden aan de opdracht.
             Behandelen van problemen die zich voordoen
             bij de invoering van de verschillende
             onderdelen van het CJG.
             bespreken en verder brengen van ideeën die
             zich voordoen rond de invoering van het CJG.
             Aansturen en voorzitten wijkteam          implementatie van het CJG in de wijk.
Locatiemanager
             Zorgen voor voorwaarde scheppende zaken.      de aansluiting van de organisatiestructuur
             Onderkennen knelpunten.               van het CJG bij die van de Vensterscholen.

                                       Niet: het aansturen van personeel. Deze
                                       verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende


                           versie 0.3                              25
  Groep/functie     Taken                       Verantwoordelijkheden
                                        instellingen (COP Groep, MJD, JGZ 0-19 en
                                        Bureau Jeugdzorg)
              inventariseren bij de wijken wat het aanbod van
  Werkgroep fysiek
              de CJG’s gaat worden
              bepalen welke behoeften aan ruimten er zijn
              om dit aanbod goed te kunnen uitvoeren
              bepalen welke ruimten in de wijk reeds
              beschikbaar zijn en wat gedaan moet worden
              om deze ruimte geschikt te maken voor CJG
              gebruik
              bepalen wat er nieuw gebouwd moet worden
              bepalen welke kosten verbonden zijn aan de
              plannen
              bepalen op welke manier de plannen
              gefinancierd kunnen worden.
Tabel 8.1: Taken & verantwoordelijkheden van projectgroepen/-functies

-   (Het projectbureau is geen nieuw fysieke locatie. Zowel bij de HVD als bij OCSW is een
    projectkamer beschikbaar voor de werkzaamheden van de projectleiding en medewerkers).
-   Naast de projectmanager worden de ontwikkel- en implementatie- en beheerstaken van het
    project belegd bij de dienst OCSW, afdeling beleid en programmering, de afdeling wijkzaken,
    CMS en MAC en bij de dienst HVD/GGD, divisie lokaal gerichte zorg en jeugd. Om de
    implementatie van het project optimaal te borgen wordt er 2 maandelijks een aparte kernteam
    gehouden met de lijnmanagers van de kernpartners.

Samenwerkingsafspraken
De eerder genoemde ketenpartners hebben in een eerdere fase de intentieverklaring Ouder Kind
Centra ondertekend, waarmee de bestuurders en directies van deze partijen verklaren dat:
 De ontwikkeling van het CJG wordt onderschreven.
 Ervoor wordt gezorgd dat de medewerkers van de partners kunnen bijdragen aan de ontwikkeling
  van de zes CJG’s in de wijken.
 De reguliere taken van de partners die betrekking hebben op de werkzaamheden van het CJG
  worden uitgevoerd onder de noemer van CJG.

Tussen betrokken instellingen bestaat een geformaliseerd stelsel van afspraken over de aard,
begrenzing en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ten behoeve van zorgcoördinatie.
Voorbeelden hiervan zijn de protocollen ZAT, ZAR en multiprobleemgezinnen. Hierbij moeten de
ontwikkelingen van passend onderwijs ook meegenomen worden.

In de tweede helft van 2008 wordt een definitieve keuze gemaakt over de organisatievorm van de
CJG’s. Afhankelijk hiervan zullen ook concretere samenwerkingsafspraken worden opgesteld.
                             versie 0.3                          26
9 Projectrisico’s

In de voorgaande hoofdstukken zijn de vijf beheersaspecten behandeld. Er bestaan echter altijd
invloeden rondom een project die niet of moeilijk beheersbaar zijn. Deze invloeden vormen de risico’s
voor een project. Door vooraf de mogelijke risico’s in kaart te brengen is het mogelijk om eventuele
tegenmaatregelen of alternatieve scenario’s te bedenken. Hierbij gaat het om risico’s die invloed
hebben op het eindresultaat van het project.

Met input vanuit de kernteamleden en de wijkteams zullen risico’s nog in kaart worden gebracht.
Hieronder is een eerste aanzet gedaan.

- Risico’s bij faciliteren project CJG

 Bedreiging        Tegenmaatregel      Kans        Impact       Effect  Eigenaar
                          (laag – middel –  (laag – middel –  (kans x
                          hoog)       hoog)       impact)
 Door landelijke en/of  Alertheid bij       Hoog        Hoog        Hoog   Projectmanager
 provinciale       politiekbestuurders
 ontwikkelingen kan
 de opdracht en
 daarmee het
 eindresultaat van
 het project
 veranderen
 De jeugdketen kan    Gerichte          middel      middel       middel  ontwikkelteam
 een negatief beeld    communicatie:
 hebben van de      Nieuwsbrief gericht
 CJG’s en deze      op alle medewerkers
 hierdoor niet serieus  kernpartners
 nemen.
 De middelen voor de Meerjarige begroting middel            hoog        middel  Projectmanager
 CJG-ontwikkeling
 worden verminderd
 of stopgezet
 Er is geen of      Gerichte interventie    laag       middel       middel  Projectmanager/
 onvoldoende       projectmanager/kern                            kernteam
 draagvlak bij één of   team
 meerdere relevante
 partners
Tabel 9.1: risico-overzicht van het faciliteren bij het project CJG
                               versie 0.3                       27
- Risico’s bij dienstverlening CJG’s
 Bedreiging       Tegenmaatregel     Kans        Impact       Effect  Eigenaar
                         (laag – middel –  (laag – middel –  (kans x
                         hoog)       hoog)       impact)
 Een van de        intentieverklaring   Laag        Hoog        Middel  Projectmanager
 ketenpartners
 beëindigt de
 deelname aan het
 project CJG
 Het bestand van     Bestuurlijk overleg   hoog       hoog        hoog   Projectmanager/
 wachtlijsten in de    tussen college en                           kernteam
 zorg kan een       Provincie.
 negatieve invloed    Agenderen in
 hebben op de       platform Jeugd
 toegankelijkheid
 Naamsbekendheid     Klanttevredenheid    hoog       laag        middel  ontwikkelteam
 van het CJG kan     onderzoeken
 leiden tot
 onverwachte vragen
 die van te voren niet
 in kaart zijn of
 konden worden
 gebracht
 De klanten van het    Bekendheid       hoog       laag        middel  Projectmanager/
 CJG worden vanuit    wettelijke taak mbt                          kernteam
 de 1e-          zorgcoördinatie
 lijnsvoorzieningen    vergroten.nader
 buiten het CJG om    stelsel afspraken.
 direct naar de 2e lijn  verwijsindex
 doorverwezen
Tabel 9.2: risico-overzicht van de dienstverlening vanuit de CJG
                              versie 0.3                       28
Bijlagen

Bijlage 1:  Centra voor Jeugd & Gezin, landelijk model
Bijlage 2:  het Gronings CJG model
Bijlage 3:  Begroting
Bijlage 4:  Format voortgangsrapportage
                      versie 0.3   29
Bijlage 1: Centra voor Jeugd en Gezin, landelijk model

Het beleidsprogramma van de minister van Jeugd en gezin “Alle kansen voor alle kinderen”, beoogt
een optimale ontwikkeling voor alle kinderen en jongeren. Met het realiseren van Centra voor Jeugd
en Gezin wil de minister een preventief, laagdrempelig en geïntegreerd aanbod creëren in de lokale
jeugdketen. ”Niet alleen is een CJG een fysiek inlooppunt waar jeugdigen en ouders terecht kunnen
met allerhande vragen en problemen op het gebied van opvoeden, opgroeien en jeugd-
gezondheidszorg. De inlooppunten bieden ook toegang tot een achterliggend netwerk, waar, op basis
van sluitende afspraken, een geïntegreerd aanbod tot stand komt van in ieder geval de
jeugdgezondheidszorg (JGZ) en opvoedingsondersteuning. Dit aanbod is geschakeld met de
provinciale jeugdzorg en de zorg in en om het onderwijs.” (Circulaire 09-01-2008)
De gemeenten hebben de vrijheid om de vormgeving van de CJG, conform onderstaand basismodel
verder uit te breiden en aan te passen aan lokale wensen en omstandigheden. In 2012 moet dit alles
af zijn.

  Landelijk Basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin: uitvoering
  1. de vijf gemeentelijke functies (WMO) van het preventieve jeugdbeleid: informatie en advies,
    signalering, toeleiding naar hulp, (licht) pedagogische hulp, en coördinatie van zorg;
  2. het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg;
  3. verbinding met de jeugdzorg, en
  4. verbinding met de Zorgadviesteams
  5. is er voor de doelgroep kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar en hun ouders
  6. is vraagbaak voor professionals
  7. maakt gebruik van Elektronisch Kinddossier en een Verwijsindex risicojongeren.

De tot stand koming van de CJG’s is een prioriteit van het kabinet en de Nederlandse Gemeenten. In
het Bestuursakkoord ‘Samen aan de Slag’ hebben de gemeenten toegezegd extra inspanningen te
zullen verrichten om Centra voor Jeugd en Gezin in te richten. Het rijk heeft de gemeenten in dit
bestuursakkoord toegezegd extra financiële middelen ter beschikking te stellen. Dit gebeurt langs
twee wegen:
1. Enerzijds door gemeenten vanaf 2008 te ondersteunen door een extra financiële impuls: de BDU
   Centra voor Jeugd en Gezin. Deze BDU loopt tot en met 2011. Hierin is opgenomen de Tijdelijke
   regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg (RSU-JGZ), de middelen Impuls opvoed- en
   gezinsondersteuning en de middelen preventief jeugdbeleid (motie Verhagen-Bos). Eind januari is
   duidelijk geworden wat de BDU voor de gemeente Groningen betekend. Deze extra financiële
   impuls zal pas vanaf 2009 voor Groningen extra financiële ruimte bieden t.o.v. de huidige
   financiële regelingen
2. Anderzijds komt er via het accres van het gemeentefonds geld beschikbaar. Dit laatste is echter
   geen geoormerkt geld en is als zodanig in 2008 niet door de gemeente Groningen geoormerkt
   voor de CJG/CJG ontwikkeling.
3. Daarnaast heeft de minister aangekondigd dat de regierol van de gemeenten ten aanzien van de
   taken CJG wettelijk verankerd zullen worden in de Wet op de Jeugdzorg.
                        versie 0.3                      30
Bijlage 2: Het Groningse CJG model

Gronings model CJG: preventie en zorg in balans
Het Groningse model voor het CJG ziet er (voorlopig) als volgt uit:

  ontwikkeling             stedelijk centrum CJG
                     Fysiek adres voor alle inwoners
  Telefonisch spreekuur
 Digitaal loket/ Website
                       Functie:  Frontoffice
                                            Nieuwe
                  Functie:  Methodiekontwikkeling          ontwikkeling
                     Functie:  Backoffice
                     Zar stedelijk / zat in wijken
                     Protocol ketenzorg
                     CJG in de wijk
    Frontoffice                                        Frontoffice

   Backoffice                                         Backoffice
                                          Frontoffice
              Frontoffice     Frontoffice      Frontoffice
              Backoffice                        Backoffice
                        Backoffice      BackofficeIn ons model is het uitgangspunt dat we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de zogenaamde
natuurlijke vindplaatsen van ouders en jongeren in de wijken zoals de consultatiebureaus, de
vensterscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, de jeugd en jongerenteams etc. Deze
vindplaatsen vormen met elkaar de frontoffice van het CJG : plekken waar ouders en jongeren terecht
kunnen voor vragen en hulp bij opvoeding en ontwikkeling en jeugdgezondheid. In (voorlopig) zes
prioriteitswijken is ervoor gekozen om daadwerkelijk een nieuw fysiek inlooppunt te realiseren voor
ouders. Dit zijn de CJG’s in de wijken gekoppeld aan de Vensterscholen, waar van oudsher al een CB
gevestigd was en meestal ook een Spel en Opvoedwinkel. Deze twee onderdelen zijn ondermeer
onderdelen die opgaan in de nieuw te vormen CJG’s.
Daarnaast gaan we een stedelijk centrum maken dat drie hoofdfuncties kent:
- een fysieke toegang voor alle ouders en professionals die niet in de zes wijken terecht kunnen, een
inlooppunt voor specialistische opvoed en ontwikkelingsvragen voor ouders en professionals.
- ondersteuning van de CJG’s in de wijken door het inrichten van een digitaal loket CJG, een
telefonisch spreekuur , methodiekontwikkeling, PR, communicatie.
- stedelijk back-office: uitvoering zorgcoördinatie (ZAT, ZAR) , coördinatie protocol ketenzorg
multiprobleemgezinnen, invoering en uitvoering lokale verwijsindex, zo nodig stedelijk
casuïstiekoverleg, afstemming bureau jeugdzorg . De daadwerkelijke uitvoering van de
zorgcoördinatie via de Zorgadviesteams 0-12 en de signaleringsnetwerken 12 plus, vindt indien
mogelijk plaats in de CJG’s in de wijken, dicht bij de vindplaatsen.
De precieze vormgeving van de stedelijke back-office is nog onderdeel van overleg met zowel Bureau
Jeugdzorg, zorgaanbieders als de lokale preventieve samenwerkingspartners: MJD,
Jeugdgezondheidszorg.

De huisvesting van het CJG is belangrijk. Het is immers een fysieke ontmoetingsplek voor ouders in
de wijk. De lage drempel is alleen mogelijk als het een centrale plek is, die breed toegankelijk is.
Echter: niet in iedere wijk hoeft de huisvesting op dezelfde wijze te gebeuren. Er moet gekeken
worden per wijk: wat willen we in deze wijk aanbieden, welke fysieke mogelijkheden zijn er, wat sluit
het best aan bij de wensen van ouders, het aanbod en de mogelijkheden.                             versie 0.3                      31
In de ene wijk zou een CJG in een apart gebouw gehuisvest kunnen worden, samen met het
consultatiebureau, in een andere wijk zou het wellicht passender zijn dat het ondergebracht wordt in
de Vensterschool. Belangrijk bij de huisvesting is de uitstraling of het imago.
Het CJG biedt ouders een herkenbare dienstverlening, vanuit een heldere pedagogische visie. Het
aanbod is van goede kwaliteit en dat straalt het uit! Het aanbod is bekend bij instellingen zodat goede
doorverwijzing kan plaatsvinden. Het aanbod wordt steeds op dezelfde manier ‘gecommuniceerd’. Dit
betekent dat er veel aandacht voor PR moet komen. De PR die in Engeland gebruikt wordt rondom
Sure Start is hiervoor een lichtend voorbeeld.
Door niet te focussen op uitsluitend een standaard gebouw, maar op een aansprekend, herkenbaar
aanbod ontstaat de mogelijkheid om het aanbod van het CJG, zowel de front-office, als de back-office,
dekkend te maken voor de hele stad. In prioriteitswijken zal dan het aanbod wellicht anders zijn, maar
ook in de niet-prioritaire wijken kan een aanbod CJG worden ontwikkeld.
Ook voor de wijk is de ‘CJG-post’ een belangrijke schakel. Hier kunnen professionals met zorgen over
ouders en kinderen terecht. Het wordt dan een baken in wijk waar alle zaken rond kinderen en ouders
gebundeld is. Ook kunnen er wijkgerichte thema’s worden behandeld wanneer bijvoorbeeld
maatschappelijke ontwikkelingen dat vragen (denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten voor ouders van
kinderen die ’s avonds nog laat op straat ronddolen). Hierbij is een goede afbakening van
werkzaamheden van andere instellingen met een wijkgerichte functies essentieel.
Tot slot zijn er ook ideeën om te komen tot een virtuele ontmoetingsplek. Zowel informatiezuilen in de
ontmoetingsplekken zelf, als een website behoort tot de mogelijkheden en behoeven nadere
uitwerking.
FO/BO
Hierbij willen wij een onderscheidt maken tussen de front-office en de back-office. Onder de front-
office is een uitnodigende breed toegankelijke ontmoetingsplaats voor alle ouders en jongeren, waar
zij terecht kunnen voor informatie, advies en preventief aanbod. De back-office is de achterliggende
hulpverleningsstructuur: hierin komen ouders en/of kinderen, jongeren die specifieke hulp nodig
hebben. Hierbij zal (indien nodig) ook de schakeling met de geïndiceerde jeugdzorg plaats vinden.

Front-office
De front-office van het CJG wordt gevormd door de diensten van verschillende instellingen op het
terrein van: jeugdgezondheidszorg, algemene voorlichting over opvoeding en
ontwikkelingsstimulering. Dit zijn diensten van:
    de jeugdgezondheidszorg (0-19)
    de COP groep
    MJD
    de verloskundige
    de kraamzorg

Verder zijn er instellingen, zoals het Basisonderwijs, het Voortgezet Onderwijs, kinderdagverblijven en
                        e
peuterspeelzalen, die vindplaatsen zijn (‘de 1 lijn’) waar als eerste vragen gesignaleerd worden. Zij
kunnen zorg dragen voor een goede toeleiding naar het aanbod van ontwikkelingsstimulering,
opvoedingsondersteuning en zorg. Zij staan dus wel heel dicht bij de front-office, maar maken en geen
deel van uit.
Wel kunnen zij in het kader van preventieve activiteiten een aanbod vragen aan de front-office
(bijvoorbeeld het organiseren van ouderbijeenkomsten over specifieke onderwerpen). Ook kunnen zij,
preventief, ouders of jongeren doorverwijzen naar algemene O&O activiteiten van het CJG.
Een samenhangend aanbod voor ontmoeting, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning
voor alle doelgroepen vraagt nog de nodige aandacht van de betrokken instellingen. Ook zal er nog
een uitwerking moeten komen voor de front-office activiteiten en vorm voor de jongeren.

De back-office
Wanneer er grotere problemen zijn, zullen deze besproken worden in de verschillende zorgstructuren
die samen de back-office van het CJG vormen.
Het is voor ouders en kinderen voor alle leeftijden wordt ondermeer gevormd door:
  de Zorg Advies Teams, waarin Bureau Jeugdzorg, MJD, JGZ 0-4 en JGZ 4-19 participeren.
  De netwerken 12+, ZAR.

Vanuit de front-office en vanuit de scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, moet er een
goede aansluiting doorverwijzing naar de back-office. Ook willen wij ernaar streven om directe
hulpverlening vanuit de back-office te organiseren. We willen samen met Bureau Jeugdzorg ernaar
toe werken dat er uiteindelijk slechts één intake en indicatiestelling nodig is .


                        versie 0.3                      32
Iedere school (zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs) moet aangesloten zijn op een
zorgstructuur. Dit geldt ook voor de voorschoolse voorzieningen, (de kinderdagverblijven en de
peuterspeelzalen). Voor hen geldt met name dat er behoefte is aan gedragsdeskundig advies in het
kader van vroegtijdig onderkenning. Dit zou ook in de ZAT structuur moeten worden opgenomen.
Belangrijk bij het CJG wordt de verbinding tussen de front-office en de back-office: een goede, snelle
doorverwijzing, eenduidige indicatiestelling en een goed hulpaanbod voor ouders en kinderen.
                                                   e
Maar ook vanuit het ZAT moeten er signalen komen over welke problemen er spelen en hoe in de 1
lijn hiermee om te gaan. Zo kan het preventieve aanbod verbeterd worden.
De ontwikkeling van de back-office begint niet vanuit het niets: er is al een ZAT 12 min structuur en er
zijn ZAT-teams in het VO, netwerken 12+. De zorgstructuur voor 0-4 jarigen moet nieuw ontwikkeld
worden, maar daarbij wel aansluiten bij de reeds bestaande samenwerkingsverbanden.
Vanuit het CJG willen wij zorgen voor een eenduidige werkwijze en een stedelijke organisatie van
deze netwerken. De back-office is een stedelijke structuur en moet ook stedelijk dekkend zijn.
                        versie 0.3                       33
Bijlage 3: Begroting


Baten
                                            2008       2009      2010      2011
O&O                                          733.000    733.000     733.000     733.000
Nieuw beleid 2008 structureel                             150.000    150.000     150.000     150.000
Nieuw beleid 2008 incidenteel                             200.000
Impuls O&O / Prev.jeugdbeleid (nog op te halen bij HVD)                536.000    973.000    1.269.000   1.607.000
Zorgadviesteams                                    100.000    100.000     100.000     100.000
dagarrangementen 2007                                 50.000
dagarrangementen 2008                                 118.000
                                totaal baten   1.887.000     1.956.000    2.252.000   2.590.000

Lasten

                                                      indicatie   indicatie
                                        2008 indicatie2009       2010      2011
Activiteiten stedelijk:

ontwikkelbudget                               60.000    80.000    80.000

1 telefonisch loket                             30.000       30.000     30.000   30.000

ontwikkeling website                             30.000    15.000    15.000       15.000

pr                                      70.000       70.000     70.000   70.000

invoering Triple P                              30.000    120.000    120.000      120.000

subtotaal stedelijke ontwikkeling                      220.000     315.000     315.000    235.000
Uitvoeringskosten:

werkbudget                                  15.000    20.000    20.000       10.000
projectleiding ontwikkelteam 0,4 fte                     27.000    31.000      31.000

projectmanagement ocsw 0,7 fte                        59.000       71.000     71.000   59.000

projectondersteuning 0,6 fte                         24.000       24.000     24.000   24.000

overhead ocsw                                25.000       19.000     19.000   19.000
salariskosten hvd incl. overhead: leider frontoffice, leider
backoffice                                  80.000       80.000     80.000   40.000

subtotaal uitvoeringskosten                         230.000     214.000     214.000    152.000totaal stedelijk                              450.000     529.000     529.000    387.000
Activiteiten i/d wijk:

lokatie/zorgcoordinatiemanagement                      77.000     180.000     280.000    280.000

activiteitenbudget 2008                           24.000       30.000     30.000   30.000

subtotaal wijkactiviteiten                         101.000     210.000     310.000    310.000
Outreachend werken:

COP Groep (oud O&O budget)                          62.000       62.000     62.000   62.000

JGZ 0-4 (MIM voorm.impulsmiddelen)                      25.000       25.000     25.000   25.000

subtotaal outreachend werken                         87.000       87.000     87.000   87.000
Opvoedspreekuur / cursussen:

COP Groep (oud O&O budget)                          53.000       53.000     53.000   53.000

JGZ 0-4                                   10.000       10.000     10.000   10.000


                                versie 0.3                               34
MJD                                    15.000   15.000    15.000    15.000

JGZ 4-19                                  26.000   26.000    26.000    26.000

subtotaal opvoedspreekuur                         104.000   104.000    104.000   104.000
Openstelling:

COP Groep (oud O&O budget sow)                      158.000   158.000    158.000   158.000

JGZ 0-4                                  30.000   30.000    30.000    30.000

subtotaal openstelling                          188.000   188.000    188.000   188.000
stedelijke aanpak uitvoering op wijkniveau:
COP Groep (kind in balans; extra PPZ tuinwijk;
allocht.contactmoe-

der; dreumes in de wijk)                         242.000   242.000    242.000   242.000
SEV Paddepoel                                7.000

JGZ 0-4 instapje en O&O                          45.000   45.000    45.000    45.000

subtotaal stedelijke aanpak uitvoering op wijkniveau           294.000   287.000    287.000   287.000
Voormalige impulsmiddelen:

JGZ licht pedagogische hulpverlening                   144.000  144.000   144.000   144.000

MJD licht pedagogische hulpverlening                    64.000   64.000   64.000    64.000

MJD gezinscoach (incl. 24.000 ant. Gezinscoach)              85.000   61.000    61.000    61.000

HVD coördinatie zorgadviesteam                      100.000   100.000    100.000   100.000

HVD uitbreiding zorgadviesteam                       40.000   40.000    40.000    40.000

subtotaal impuls O&O en prev.jeugdbeleid (onderdeel 2)          433.000   433.000    433.000   433.000
Overige:

Projectteam, netwerk, overleg COP groep                  53.000   53.000    53.000    53.000
Activiteitengeld deel COP Groep/CJG                    75.000

subtotaal overige                             128.000   53.000    53.000    53.000
Fysiek:
inrichting                                100.000

subtotaal fysiek                             100.000   150.000    200.000   250.000                            totaal lasten   1.885.000  2.041.000  2.191.000  2.099.000


Baten vs. lasten
                                      2.008    2.009     2.010    2.011

Totale baten                               1.887.000  1.956.000  2.252.000  2.590.000

Totale lasten                              1.885.000  2.041.000  2.191.000  2.099.000
                    Resultaat baten – lasten      2.000   -85.000    61.000   491.000
                              versie 0.3                           35
Bijlage 4: Format voortgangsrapportage Projectgegevens
 Van         :
 Aan:         :
 Datum        :

 Voortgang afgelopen periode (afgezet tegen planning en activiteitenoverzicht)
 - Beschrijf in hoofdlijnen de activiteiten/producten die in de afgelopen periode zijn
  uitgevoerd/opgeleverd.
 - Zet de uitgevoerde activiteiten /opgeleverde producten af tegen de planning en het
  activiteitenoverzicht.

 Overzicht knelpunten en wijze van afhandeling
 - Beschrijf de belangrijkste knelpunten.
 - Beschrijf op welke wijze de knelpunten opgelost kunnen worden.
 - Geef zo mogelijk een advies/voorstel tot oplossing van de knelpunten.

 Overzicht uit te voeren en/of op te leveren activiteiten en producten komende periode
 - Beschrijf de activiteiten die in de volgende periode worden uitgevoerd.
 - Beschrijf de producten die in de volgende periode worden opgeleverd.


BEHEERSASPECTEN

 Stand van zaken t.a.v.   Geef aan wat de kosten zijn die tot op heden zijn gemaakt. Zet de kosten
 geld            af tegen het vastgestelde budget en geef aan wat de resterende
               bestedingsruimte is.


       groen

       oranje

       rood

 Stand van zaken t.a.v.   Geef aan hoe de organisatie van het project verloopt.
 organisatie       groen

       oranje

       rood

 Stand van zaken t.a.v.   Geef aan welke activiteiten zijn uitgevoerd om de afgesproken kwaliteit na
 kwaliteit          te komen.       groen

       oranje

       rood                        versie 0.3                      36
Stand van zaken t.a.v.  Geef aan welke informatie-uitingen hebben plaatsgevonden en wat de
informatie        status is van de punten die zijn overeengekomen betreffende het punt
             informatie.


      groen

      oranje

      rood

Stand van zaken t.a.v.  Geef aan hoe de planning verloopt.
tijd      groen

      oranje

      rood
                     versie 0.3                    37

								
To top