RADYASYON FIZIGI by 791FJz1y

VIEWS: 101 PAGES: 4

									                 RADYASYON FİZİĞİ
     Doğada çok çeşitli maddeler bulunur.      olarak adlandırılır. İnsanlığın hizmetinde olan
Maddeler uzayda yer kaplayan, kütleleri olan,      teknolojik cihazlarla elde edilen radyasyon tipi ise
kuvvet uygulayabilen veya kuvvete maruz kalabilen    yapay radyasyondur. Bu ayırım yanında,
yapılardır. Her madde katı, sıvı veya gaz halde     radyasyon tipleri yayılma şekillerine göre parçacık
olabilir. Maddelerin temel ögesi atomdur. Bir      radyasyonu ve elektromanyetik radyasyon olarak
madde tek bir cins atom topluluğundan oluşuyorsa     da adlandırılır. Parçacık radyasyonu genellikle
element adını alır. İki veya daha fazla çeşit      doğal yollarla, elektromanyetik radyasyon ise
atomdan oluşan maddelere ise bileşik adı verilir.    genellikle yapay yollarla elde edilir.
                                 a) Parçacık radyasyonu
     1. Atom yapısı                      Atom çekirdeğinde bulunan proton ve
     Atomlar elektron, nötron ve protonlardan    nötronların sayıları, birarada bulunmalarını
oluşur. Nükleon adı verilen bu ana partikülleri de    sağlayan nükleer enerji ile ilişkilidir. Periodik
yüzden fazla subatomik partiküller meydana getirir.   cetvelde 1. sütun ve 1. satırda bulunan hidrojen
Proton ve nötronlar atom çekirdeği (nucleus) adı     atomunun çekirdeği tek bir protondan oluşur. 8.
verilen ve atomun merkezinde bulunan bir yapıyı     sütun ve 1. satırdaki helyum çekirdeği ise 2 proton
oluştururlar ve birbirlerini nükleer enerji adı     ve 2 nötron taşır. Bundan sonra gelen satırlarda
verilen bir çekim enerjisi ile birarada tutarlar.    bulunan elementlerin çekirdeklerinde nötron sayısı
Protonlar elektriksel olarak + 1 yük taşırlarken,    proton sayısını geçer ve gittikçe artan bir fark
nötronların elektrik yükü bulunmaz. Buna karşın     oluşturur. Nötron sayısı proton sayısının 1,5 katı
elektronlar – 1 değerlikli parçacıklardır ve protonlar  olana kadar çekirdekteki enerji proton ve nötronları
tarafından çekilirler. Ancak elektronlar çekirdek    birarada tutmaya devam eder. Ancak bu oran daha
etrafında yaptıkları dönüş ile elde ettikleri      da büyürse, çekirdek kararsız bir çekirdek haline
merkezkaç kuvveti nedeni ile protonlardan ayrılma    dönüşür ve ve bir takım parçacıkları atarak kararlı
eğilimindedir. Elektronların kinetik enerjisi ile    bir çekirdek oluşturmaya çalışır. Yüksek hızlı bu
protonların manyetik kuvvetinin birbirlerini       parçacıklar bir ışıma meydane getirirler. Doğal
dengeledikleri yer, o elektronun yörüngesini belirler  radyoaktif elementler genellikle α ışıması adı
ki, atomun bu şekli güneş sistemine benzer. Atom     verilen ışımayı yaparlar. α ışınları aslında helyum
yapısını 1913 yılında, kuantum mekaniği modeli      çekirdeğidir ve 2 proton ve 2 nötrondan oluşur.
olarak adlandırarak, bu şekilde ilk kez tanımlayan    Bazı durumlarda 2 serbest elektron alarak nötr
kişi Niels Bohr (doğum-ölüm)olmuştur.          helyum atomu oluşturabilirler. Bu yapısıyla ağır bir
     Elektronlar nukleus çevresinde çeşitli     kütleye sahip olan α ışınları maddede yüksek
enerji seviyelerindeki yörüngelerde dönerler. Bu     derecede iyonizasyona neden olur*. Bu tür
yörüngelerin en iç tarafta olanı K yörüngesi olarak   radyasyonun yayılma süreci kararsız çekirdeğin
adlandırılır ve dış yöne doğru L,M,N,O...        kararlı bir çekirdeğe dönüşmesiyle sona erer. Bu
yörüngeleri olarak devam eder. X-ışınlarının elde    süreç çekirdeğin yarılanma ömrü ile orantılıdır**.
edilmesi için en elverişli yörünge K yörüngesidir.    Parçacık radyasyonu yapay olarak da elde
                             edilebilir. Özel cihazlarla elde edilen bu ışıma
                             türüne β ışınları ve katod ışınları örnektir. Bu ışınlar
     2. İyonizasyon                 hızlandırılmış elektronlardan oluşur. β ışınlarının
     Elektron sayısı proton sayısına eşit olan    LET değeri α ışınlarına göre daha düşüktür.
atomlar nötr atomlardır. Elektron sayısı proton
sayısından farklı olan atomlar ise iyon olarak
adlandırılır. Bir atomda elektron sayısı proton     *
                              Bütün ışımalar (parçacık veya elektromanyetik)
sayısından fazla olursa, o atom elektriksel olarak    kinetik bir enerjiye (kütle x hız) sahiptir. Bir
( - ) yük taşır ve negatif iyon olarak adlandırılır.   parçacığın veya foton adı verilen enerji paketçiğinin
Bunun aksine, atom elektron kaybederse, pozitif     madde içindeki enerji kaybı LET (Lineer enerji
iyon haline geçer. Nötr haldeki bir atomu veya      transferi) olarak adlandırılır. LET değeri ne kadar
bileşiği iyon haline dönüştürme işlemi ise        büyükse maddede o kadar fazla enerji oluşur ve
iyonizasyon   olarak   adlandırılır. X-ışınları   buna orantılı olarak o kadar fazla iyonizasyon
iyonizasyon özelliği olan ışınlardır.          meydana gelir. Biolojik sistemler LET değeri
                             yüksek olan parçacık/fotonlardan daha fazla zarar
     3. Radyasyon                  görür.
                             **
     Radyasyon, enerjinin herhangi bir madde      Bir çekirdeğin ışıma yaparak kararlı bir çekirdek
taşıyıcı olmaksızın bir yerden başka bir yere      haline dönüşmesi her element için karakteristik bir
naklidir. Radyasyon evrende bulunan radyoaktif      süre olan yarılanma ömrü ile gerçekleşir. Yarılanma
kaynaklardan köken alabilir ve doğal radyasyon      ömrü çekirdeğin başlangıçtaki ağırlığının yarısına
                             düşmesi için geçen süredir.
     b) Elektromanyetik radyasyon           önemli faktör devreye girer. Öncelikle (-) yüklü
     Elektromanyetik   radyasyon    enerjinin  elektronlar (+) yüklü anod tarafından çekilir. Diğer
elektrik ve manyetik alan kombinasyonu ile yayılan    yandan (-) yüklü molibden kase tarafından itilir. Bu
enerji türüdür. X- ışınları, γ- ışınları, morötesi    nedenle elektronlar hiçbir yöne sapmaksızın
ışınlar, görünür ışık, kızılötesi ışınlar, televizyon,  doğrudan anoda yönlenirler.*** Kinetik enerjileri
radar, radio dalgaları ve mikrodalgalar bu ışıma     çok fazla olan bu parçacıklar anoddaki tungsten
türüne girer. Parçacık radyasyonunun aksine sadece    atomları ile karşılaştığında iki değişik olay
üretildiği süreçte yayılım gösterir ve yarılanma     meydana gelir ve elektronların kinetik enerjileri ışık
ömrü yoktur.                       ve ısı enerjilerine dönüşür. Bu dönüşümün %
                             99’luk kısmı ısı enejisidir ve bakır blok tarafından
                             hemen Coolidge tüpünün dışına iletilir. Coolidge
     4. Röntgen Cihazları               tüpünün dışında ise kalın bir yağ tabakası vardır. Isı
     X-ışınları Coolidge tüpü adı verilen       bu yağ tabakasında hapsedilir ve soğutulur. Kalan
vakumlu bir cam tüp içinde oluşturulur. Röntgen      enerji ise x-ışını demeti olarak yönlendirilir. X-ışını
cihazındaki diğer tüm parçalar x-ışını oluşumunu     demeti koni şeklinde gittikçe genişleyen bir ışın
başlatan, miktarını kontrol eden ve yönlendiren      demetidir. Bu koninin kenarlarında kalan x-ışını
yardımcı cihazlardır.                   fotonları hem hastalara zararlı, zayıf ışınlardır, hem
     a) Coolidge tüpü                 de radyografide bulanıklığa neden olurlar. X-ışını
       Katod                    demetinin orta kısmında yer alan ve hedefe doğru
     Katod tungstenden yapılma spiral bir      dik olarak yönlendirilen ışın demeti en faydalı ışın
teldir. Bu tel arkasında bulunan, yarım ay şeklinde    demetidir ve merkezi ışın adını alır.
molibden esaslı bir kase ile sarılmıştır. Üst ve alt          Kesiksiz radyasyon (Brems ışınla-
kutuplarına bağlanan iletken tellerle katod devresi            rı, Bremsstrahlung radyasyon)
adı verilen bir elektrik devresine bağlıdır.            Katoddan çıkan elektronlar anoddaki
       Anod                    tungsten atomlarına çarpar ve durdurulurlar. Bu
     Anod (odak) da katod gibi tungstenden      sırada sahip oldukları tüm kinetik enerjiyi
yapılmış bir levhadır*. Anod katodun tam karşısında    kaybederek ısı ve ışık oluştururlar. X-ışını
bulunur. X-ışını demetini röntgen tüpünün ucuna      demetinin 2/3’ünden fazlası bu radyasyonla oluşur.
yönlendirmek için yer düzlemi ile 20˚ açı ile              Karakteristik radyasyon
yerleştirilmiştir. X-ışını üretimi sırasında açığa         Elektronların bir bölümü tungsten atomuna
çıkan ısı enejisini absorbe etmek ve dış ortama      isabet etmez, ancak bu atomun çekim alanına
iletmek için bakır bir blok içine gömülmüştür.      girerek yavaşlar ve/veya yön değiştirir. Bu şekilde
Anod ve katod arasında anod devresi adı verilen      enerjisinin bir kısmını kaybeder. Kaybedilen kinetik
ikinci bir devre bulunur.                 enerji ışık ve ısıya dönüşür.
     Hem anod, hem de katod devrelerini aktive        c) X-ışını oluşumunu etkileyen
den üreteçler de mevcuttur.
                                   Faktörler
     b) X-ışını oluşumu                      Gerilim (Voltaj)
     Coolidge  tüpüne    elektrik  enerjisi
                                  Katoddaki gerilim artması katodun daha
verildiğinde katod devresi katod spirali ısıtmaya
                             fazla ısınmasına ve daha fazla elektron
başlar. Isınan katoddaki tungsten atomlarının
                             serbestlenmesine neden olur. Ne kadar fazla
dengesi bozulur ve elektronlar fazladan aldıkları ısı
                             elektron serbestlenirse, elde edilen x-ışını miktarı o
enerjisi ile yörüngelerinden çıkarlar ve katod
                             kadar fazla olur.
çevresinde serbest elektronlar oluşur. Bu işlem için
                                    Akım şiddeti
dişhekimliği röntgen cihazlarında 220 V gerilimi
                                  Katoddan anoda doğru hareketlenen
olan ve alternatif akımla çalışan şehir cereyanı
                             elektronların hızı akım şiddeti ile kontrol edilir.
rektifier (=redresör) adı verilen cihazlarla doğru
                             Dişhekimliği röntgen cihazları 10-12 mA akımla
akıma çevrilir** ve indüksiyon bobinleri ile 60 - 90
                             çalışır. Akım şiddeti arttıkça elektronların kinetik
kV gerilime yükseltilir. Anod devresinin
                             enerjisi de artar. Kinetik enerji ne kadar fazlaysa,
çalışmasıyla da serbestlenen bu elektronlar büyük
                             enerji dönüşümü de o kadar çok olur.
bir süratle anoda doğru fırlatılırlar. Bu aşamada iki

*
  Tungsten (Wolfram) ısıya çok dayanıklı olup,
ergime derecesi 2800 – 3200 ˚ C arasındadır.
Coolidge tüpünde açığa çıkan yüksek ısı enerjisi
                             ***
karşısında erimediği için tercih edilmektedir.        Coolidge tüpü vakumlu olmazsa elektronların
**
  Bu işleme rektifikasyon adı verilir. Alternatif    yolu üzerinde hava/gaz molekülleri olacak ve
akım sinüs eğrisi çizdiğinden önce katoddan anoda,    bunlara çarpan elektronların yönü değişecektir. Bu
sonra da anoddan katoda doğru akım yaratır. X-      da üretilen x-ışını miktarını azaltacak, hatta başka
ışını elde etmek için ise sürekli katoddan anoda     yönlere doğru istenmeyen ışınların oluşmasına
doğru akım olmalıdır.                   neden olacaktır.
       Süre                    iyonize olur. Foton hemen tüm enerjisini yitirirken,
     Yukarıda belirtilen olaylar ne kadar uzun   serbest elektron başka iyonize atom veya
süre tekrarlanırsa, elde edilen x-ışını miktarı da o  moleküller tarafından kapılarak nötr bileşikler
kadar fazla olur.* Süre saniye (s) olarak belirtilir.  ve/veya elementler oluşturur.
    d) Filtrasyon                      c) Compton olayı
     X-ışını demetinin özellikle kenarlarında         İç yörünge elektronları en yüksek çekim
bulunan zayıf ışınların süzülmesi ve hasta ile filme  gücüne maruz kalan elektronlardır. Buna karşın dış
ulaşmaması gerekir. Coolidge tüpünün camı,       yörünge elektronlarının tutunma enerjileri daha
dışarıdaki yağ, röntgen tüpünün plastik aksamı bu    zayıftır. Dış yörünge elektronlarına çarpan foton bu
engellemeyi kısmen yerine getirirler. Buna doğal    elektronu kopararak atomu iyonize eder, ancak
filtrasyon adı verilir. Cihazın gerilimine göre total  enerjisinin tümünü kaybetmez. Yoluna devam eden
filtrasyon, 1,5 – 2,5 mmAl eşdeğeri olmalıdır. Bu    foton enerjisi bitene kadar başka iyonizasyonlara
değere ulaşmak için eklenen filtrelere de ilave     neden olurken, kinetik enerji verdiği elektron da
filtrasyon denir.                    başka atomları iyonize eder. Fotoelektrik olayın
    e) Kolimasyon                  zincirleme devam etmesi olarak tanımlanabilen
     X-ışını demetinin istenilen kalınlığın ve   Compton olayı biyolojik moleküller için daha
şeklin verilmesine kolimasyon denir. Kolimasyon     zararlı bir etkileşimdir.
yumuşak (zayıf) ışınların çevreye yayılımını          d) Çift oluşumu
engeller. Dişhekimliği cihazları, ışın demeti filme       Radioterapide kullanılan çok güçlü
ulaştığında tam bir film boyunda olacak şekilde     cihazlarda elde edilen çok yüksek enerjili
kolime edilmiştir.                   fotonların etkileşimi ile oluşur ancak dişhekimliği
    f) Ters kare kanunu               cihazları ile elde edilemez.
     X-ışını demetinin miktarı mesafenin
karesiyle ters orantılı olarak azalır. Ters kare        6. Dozimetri
kanunu aşağıdaki formülle belirlenir :              İnsanların maruz kaldığı doğal ve yapay
                            radyasyon miktarının ölçülmesine dozimetri, bu iş
         I1 / I2 = (D2)2 / (D1)2        için kullanılan aletlere de dozimetre denir.
                                 Dozimetri için Dünya Sağlık Örgütü
     (I = X-ışını miktarı D = Mesafe)        (WHO) tarafından kabul edilen birimler vardır.
     2 metre mesafeden 1 birim doz elde       Radyasyonla uğraşan kişilerde bu değerler, normal
edilirse 1 metre mesafeden 4 birim, 4 metre       insanlara göre 10 kat daha fazladır.
mesafeden 0,25 birim doz oluşur.                a) Pozlama
                                 Röntgen cihazı tarafından üretilen x-ışını
    5. X-ışınlarının madde ile et-         miktarıdır. Önceleri Röntgen (R) birimi
                            kullanılmıştır. 1 R, 1 cc havada (NŞA) 2,08x10 9
      kileşimi                   (+) veya (-) iyon çifti oluşturan x- veya γ- ışını
    a) Koherent saçılma               miktarıdır.
     Düşük enerjili bir foton atom çekirdeği        Günümüzde Coulomb/kilogram (C/kg)
çevresindeki herhangi bir elektrona çarpar ancak    birimine dönülmüştür.
onu yörüngeden çıkartamaz. Bu durumda foton yön           1R = 2,58x10-4 C/kg
değiştirir ve kinetik enerjisini kaybetmeden yoluna         1 C/kg = 3,88x103 R
devam eder. Çarptığı elektron ise bir titreşim
gösterir. Bu titreşim çarpan fotonun enerjisi ve
frekansına eşdeğer bir x-ışını fotonu oluşturur.        b) Absorbsiyon dozu
                                 Herhangi bir maddenin absorbe ettiği
    b) Fotoelektrik olay (absorpsi-
                            enerji miktarıdır. İlk kez 1 gr maddede (dokunun)
      yon)                     100 erg enerji absorbsiyonu sağlayan radyasyon
     Özellikle  iç yörüngelerde bulunan     miktarı olarak tanımlanmış ve birimi rad (radiation
elektronları yerinden kopartacak kadar kuvvetli bir   absorbed dose) olarak kabul edilmiştir. Günümüzde
fotonun çarpmasıyla atom bir elektron kaybeder.     1 kg maddede 1 jul enerji absorbsiyonu yapan
Bu eksiklik üst yörüngede bulunan bir elektronun    radyasyon miktarı olarak tanımlanan Gray (Gy)
alt seviyeye inmesiyle giderilir. Ancak atomun en    birimi kullanılmaktadır.
dış yörüngesinde bir elektron eksik kalır ve atom
                                    1 Gy = 100 rad
*
                                    1 C/kg = 1 Gy
  Röntgen cihazlarında süre ve akım şiddeti ters
orantılı olarak ayarlanır. Bu olaya tüp akımı denir
                                    ( 1 R = 1 rad )
ve birimi miliamper-saniye (mAs)’dır. Örneğin
10mA ile 1 saniyelik ışınlama yapan bir cihaz 5 mA
ile çalıştırılırsa süre otomatik olarak 2 saniyeye
çıkartılır. 20 mA olursa 0,5 saniyeye iner.
    c) Eşdeğer doz
     Eşdeğer doz, absorbe edilen radyasyonun
vücutta yarattığı zararı tanımlar. Birimi önceleri
rem olarak kabul edilmiş daha sonra Sievert (Sv)
olarak çevrilmiştir.

        1 Sv = 100 rem
       1 C/kg = 1 Gy = 1 Sv
      ( 1 R = 1 rad = 1 rem )*

    d) Doz sınırlaması
     Radyasyonla uğraşan kişilerin yıllık
eşdeğer doz sınırı 50 mSv, ardışık 5 yılın ortalaması
ise 20 mSv olarak belirlenmiştir. Bu kişilerin tüm
yaşamları boyunca almasına izin verilen doz
miktarı MPD (Maximum Permissible Dose) olarak
adlandırılır. Formülü aşağıdaki gibidir.

    MPD = (Yaş – 18) x 50 mSv
         veya
    MPD = (Yaş – 18) x 5 rem**
*
 Bu formüle göre insan vücudunun oluşturulan tüm
radyasyonu absorbe ettiği ve absorbe edilen bu
enerjinin tümünün insan vücuduna zarar verdiği
kabul edilir.
**
  18 yaşından küçüklerin radyasyonla ilgili işlerde
çalıştırılmaları yasaktır.

								
To top