INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN by Q49221

VIEWS: 187 PAGES: 7

									                   MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI
                          ŞI SPORTULUI
                     INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
                       CASA CORPULUI DIDACTIC GORJ


Str. Victoriei nr.132-134 Tg-Jiu, cod 210234         Str. Victoriei, Nr. 132 – 134, Tg-Jiu, Gorj
Telefon : 0253 / 227177 Tel/fax : 0253 / 224750        Tel/fax. 0253/240888
e-mail : isjgj@utgjiu.ro,                   e-mail: ccdgorj@hotmail.com,
                               web site: www.ccdgorj.ro
9235 din 2 noiembrie 2011

                  PLAN DE ACTIVITĂŢI
  AL IŞJ GORJ PENTRU PREVENIREA COMPORTAMENTELOR
 VIOLENTE ÎN RÂNDUL ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012
      1.  DIAGNOZA

     Violenţa umană este una dintre marile probleme ale societăţii
contemporane. Exemple de tipuri de violenţă pot fi întâlnite zilnic atât în spaţiul
public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, cum este, de exemplu,
Şcoala. Programul naţional comun de prevenire şi combatere a violenţelor în
unităţile de învăţământ impune realizarea eforturi în scopul găsirii celor mai
eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este
necesară, aşadar, o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile
guvernamentale şi non-guvernamentale care se ocupă de educarea şi
protecţia minorilor – familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc. –
în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament
civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.
     Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu
reprezentanţi ai cadrelor didactice (profesori, directori, consilieri şi inspectori
şcolari) şi elevi, a reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în
mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia elev – elev,
reprezentate în special de violenţa verbală. Majoritatea incidentelor semnalate
(tâlhării, bătăi, ameninţări) s-au petrecut în zonele adiacente şcolii, după
încheierea programului.
     Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a
fenomenelor de violenţă în care sunt implicaţi tinerii, mai ales în mediul şcolar
şi familial. Ţinând cont de faptul cã în procesul de educaţie sunt implicaţi mai
mulţi factori - familie, şcoală, autorităţi, mass-media, măsurile stabilite îşi
propun realizarea unor activităţi concrete în plan local, desfăşurate în
colaborare de structuri guvernamentale şi non-guvernamentale, cu atribuţii sau
preocupări în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile, precum şi prin
angrenarea nemijlocită a tinerilor şi a familiilor acestora în activităţi educativ-
preventive. Prin aceasta se urmăreşte cunoaşterea problemelor cu care se
confruntă elevii şi identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune
comună şi coerentă a părţilor implicate.

    2.  SCOP

    Asigurarea unui mediu de viaţă armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga
comunitate, conform standardelor europene.

    3. OBIECTIVE URMĂRITE

         eficientizarea activităţii de combatere a actelor de violenta şi a altor fapte
         antisociale comise în perimetrul unităţilor de învăţământ şi în zonele
         adiacente acestora;
         identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de violenţă în şcoală şi
         în zonele adiacente ale acesteia;
         sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la sursele, cauzele şi efectele
         fenomenelor de violenţă în şcoală;
         crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi
         şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de
         violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.

    5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

        Septembrie 2011 – August 2012

    6. LOC DE DESFĂŞURARE

      Prezentul Plan va fi implementat la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ din
Judeţul Gorj.

    7. COORDONATORI

           Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj
           Casa Corpului Ddactic Gorj
           Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
           Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică,

    8. PARTENERI

         o  Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj
         o  Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Gorj
         o  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj
         o  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj
         o  Asociaţiile de părinţi
         o  Consiliul Judeţean al Elevilor Gorj, Consiliile Şcolare ale Elevilor
         o  Mass-media,
         o  Instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale
         o  Autorităţi loca


                        2
                                                        PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
                                                                    Anul şcolar 2011 – 2012

Obiective                                                     Măsuri/              Grup ţintă      Resurse necesare    Orizont de timp  Indicatori de     Modalităţi de
urmărite                                                   Activităţi propuse                                            rezultat       monitorizare/
                                                                                                                     evaluare/ diseminare
                                                 Identificarea principalelor forme de      Cadre didactice,     Umane: directori,    Octombrie     O analiză de    Un raport de
                                                 violenţă de la nivelul şcolii şi a cauzelor  Elevi          coordonatori de     2011       nevoi la nivelul  cercetare publicat pe
                                                 generatoare în vederea elaborarii unui                 programe şi proiecte,           şcolii şi la    site-urile instituţiilor
 1. Eficientizarea activităţii de combatere a actelor de violenta şi a altor fapte antisociale
                                                 plan de acţiune/operaţional viabil                   consilier                 nivelul ISJ
                                                                                     psihopedagog
                                                                                     Materiale: ghiduri de
                                                                                     interviu, chestionare
 comise în perimetrul unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente acestora.
                                                 Reorganizarea Comisiei judeţene pentru     Inspectori, directori,  Inspectori, directori,  Septembrie    Decizia privind
                                                 prevenirea, combaterea şi monitorizarea    cadre didactice     cadre didactice care   2011       constituirea
                                                 violenţei în mediul şcolar           care au participat la  au participat la              Comisiei
                                                                         programul de       programul de formare            judeţene pentru
                                                                         formare „Tinerii     „Tinerii împotriva             prevenirea şi
                                                                         împotriva violenţei”   violenţei”                 combaterea
                                                                                                           violenţei în
                                                                                                           mediul şcolar
                                                 Constituirea Comisiei pentru prevenirea,    Inspectori şcolari,   Umane: directori,    Octombrie     Decizia de
                                                 combaterea şi monitorizarea violenţei în    Cadre didactice,     profesori, elevi,    2011       constituire a
                                                 mediul scolar la nivelul fiecărei unităţi de  elevi, părinţi      părinţi                  Comisiei pentru
                                                 învăţămâmant                              Materiale: Strategia            prevenirea si
                                                                                     Naţională pentru              combaterea
                                                                                     prevenirea şi               violenţei în
                                                                                     combaterea violenţei            mediul scolar la
                                                                                     în mediul şcolar              nivelul fiecărei
                                                                                                           unităţi de
                                                                                                           învăţămâmant
                                                 Elaborarea unui plan operaţional de      Cadre didactice,     Umane: directori,    Octombrie     Un plan de     Publicarea planului
                                                 prevenire şi combatere a vioneţei       elevi, părinţi      profesori, elevi,    2011       acţiune/      pe site-ul şcolii/ISJ
                                                 şcolare, fundamentat pe diagnoza                    părinţi                  operaţional al   Gorj
                                                 situaţiei existente şi cu implicarea                  Materiale: Strategia            ISJ Gorj      Promovarea
                                                 tuturor actorilor interesaţi (elevi,                  Naţională pentru              Un plan de     calendarului de
                                                 profesori, părinţi, reprezentanţi ai                  prevenirea şi               acţiune/      activităţi tematice
                                                 comunităţii)                              combaterea violenţei            operaţional al
                                                                                     în mediul şcolar              unităţii de
                                                                                                           învăţământ
                                                 Includerea în planul managerial al şcolii   Directori        Umane: directori,    Octombrie     PDI/PAS/plan    Publicarea planului
                                                 şi în proiectul de dezvoltare                      membrii CA        2011       managerial al   managerial/ PDI/PAS
                                                 instituţională a unor obiective privind                 Materiale: PDI/PAS,            şcolii       pe site-ul şcolii
                                                 prevenirea şi combaterea violenţei                   plan managerial
                                                 şcolare                                 anual
                                                                                      3
 Obiective                                                         Măsuri/              Grup ţintă      Resurse necesare    Orizont de timp   Indicatori de     Modalităţi de
 urmărite                                                       Activităţi propuse                                            rezultat       monitorizare/
                                                                                                                         evaluare/ diseminare
                                                     Aplicarea unui chestionar prin vor fi     Elevi din unităţi de  Umane: câte un      Septembrie-    Un raport      Publicarea raportului
                                                     obtinute informatii detaliate asupra unor   învăţământul      responsabil de      Octombrie     privind       pe site-ul ISJ Gorj
 3. Sensibilizarea tuturor actorilor şcolii cu 2. Identificarea şi evaluarea dimensiunii fenomenului de
                                                     fenomene de violentă din perspectiva     preuniversitar din   activitate în fiecare   2011        fenomenul de
                        violenţă în şcoală şi în zonele adiacente ale acesteia
                                                     elevilor                   judeţul Gorj      şcoală                    violenţă şcolară
                                                                                        Materiale: copii ale             din judeţul Gorj
                                                                                        chestionarului pentru            realizat pe
                                                                                        elevi                    baza
                                                                                                               interpretări
                                                                                                               chestionarelor
                                                                                                               aplicate in
                                                                                                               unităţile şcolare
                                                     Familiarizarea şi utilizarea unor       Membrii Comisiei    Umane: cadre       Pe tot parcursul  Cel puţin 5 fişe  Diseminare în mass-
                                                     instrumente de monitorizare şi evaluare    de prevenire,      didactice/        anului şcolar,   de înregistrare   media şi pe site-ul
                                                     a fenomenului de violenţă în şcoală: fişe   combatere şi      coordonatori de      ori de câte ori  a cazurilor de   ISJ şi CCD Gorj
                                                     de înregistrare a cazurilor de violenţă,   monitorizare a     programe şi proiecte   este nevoie    violenţă din
                                                     ghiduri de interviuri pentru profesori şi   violenţei din      educative/membri               fiecare şcoală
                                                     părinţi, elaborate de Institutul de Ştiinţe  unităţile şcolare    comisiei pentru               Rapoarte
                                                     ale Educaţiei, categoriile de acte de     Diriginţi, Consilieri  prevenirea şi                semestriale ale
                                                     violenţă şi setul de indicatori de bază    şcolari         combaterea violenţei             unităţilor de
                                                     elaboraţi de de MECTS în cadrul                    în şcoală                  învăţământ,
                                                     proiectului POSDRU/1/1.1/S/6 „Tinerii                 Materiale:                  realizate
                                                     împotriva violenţei”                         instrumente de                folosind
                                                                                        monitorizare şi               sistemul de
                                                                                        evaluare publicate pe            indicatori de
                                                                                        site-ul ISJ /CCD Gorj            bază al MECTS
                                                     Organizarea unor activitati de informare   Cadre didactice din   Publicaţii electronice,  Pe tot parcursul  Cel puţin 2     Publicarea pe site-
                                                     şi dezbatere în cadrul sedinţelor       unităţile de      instrumente de lucru,   anului şcolar   activităţi/an    urile şcolilor, în
                                                     Comisiilor metodice, Comisiei diriginţilor  învăţământ       procedure, publicate             şcolar în      revistele şcolii, în
privire la sursele, cauzele şi efectele
                                                     privind:                               pe site-ul ISJ/CCD              fiecare unitate   mass-media a
                                                     - modalităţi de identificare a cazurilor de                                    de învăţământ    activităţilor organitate
fenomenelor de violenţă în şcoală
                                                                                        Gorj
                                                     violenţă şcolară, inclusiv absenteismul                                                Includerea activităţilor
                                                     şcolar;                                                                în planurile
                                                     - identificarea tipurilor şi cauzelor                                                 operaţionale a
                                                     violenţei şcolare;                                                           comisiilor din unităţile
                                                     - modalităţi de identificare a unor                                                  de învăţământ
                                                     activităţi de intervenţie adecvate;
                                                     - modalităţi de identificare şi evaluare a
                                                     elevilor – ca sursă de conflict;
                                                     - modalităţi de implicare a părinţilor şi a
                                                     comunităţii în activităţile de prevenire şi
                                                     intervenţie privind violenţa.
                                                     Elaborarea unui program de asistenţă     Părinţi, elevi     Umane: profesori    Pe tot parcursul   Programe de     Rapoarte ale
                                                     individualizată pentru elevi, cadre                  consilieri,psihopedago anului şcolar,    asistenţă      consilierilor
                                                                                         4
Obiective          Măsuri/              Grup ţintă     Resurse necesare    Orizont de timp   Indicatori de     Modalităţi de
urmărite        Activităţi propuse                                            rezultat      monitorizare/
                                                                         evaluare/ diseminare
      didactice şi părinţi implicaţi (autori sau              gi, reprezentanţi     ori de câte ori  individualizată  psihopedagogi din
      victime) prin care se urmăreşte:                   CJRAE           este nevoie    la nivelul    şcoli prezentate
      - conştientizarea consecinţelor actelor                                      unităţilor de   CJRAE – CJAP şi ISJ
      de violenţă;                                                   învăţământ    Gorj
      - îmbunătăţirea imaginii de sine a                                                 Afişarea în locuri
      actorilor implicaţi;                                                        vizibile a programelor
      - prevenirea apariţiei dispoziţiilor                                                orare şi ofertelor de
      afective negative;                                                         asistenţă
      - dezvoltarea autonomiei şi                                                     individualizată ale
      autocontrolului                                                           consilierilor
                                                                        psihopedagogi în
                                                                        unităţile de
                                                                        învăţământ
      Participarea cadrelor didactice la       Cadre didactice din  Umane: formatori din   Semestrul II al  1 grupă de
      programele de formare pe tema         judetul Gorj     cadrul proiectului    anului şcolar   cursanţi
      prevenirii şi combaterii violenţei şcolare,             „Tinerii împotriva              certificaţi    Oferta CCD Gorj
      cuprinse în oferta de formare a CCD                 violenţei”                           Site-ul CCD Gorj
      Gorj                                 Materiale: spatiu de
                                         formare, materiale
                                         suport
      Participarea cadrelor didactice la       Cadre didactice din  Umane: cadre       Conform      Cel puţin 200
      activităţi de perfecţionare: simpozioane,   judetul Gorj     didactice         Calendarului    de cadre
      mese rotunde, seminarii, conferinţe,                 coordonatoare,      activităţilor de  didactice     Promovarea
      workshop-uri incluse în calendarul                  reprezentanţi ai CCD   perfecţionare al  participante   activităţilor pe site-ul
      judeţean al CCD Gorj, pe tema                    Gorj, ISJ Gorj      CCD Gorj               CCD Gorj şi ale
      prevenirii şi combaterii violenţei şcolare              responsabili cu                        instituţiilor partenere
                                         organizarea,desfăşura
                                         rea, monitorizarea
                                         activităţilor
                                         Materiale: lucrări,
                                         proiecte, publicaţii
      Desfăşurarea de discuţii de grup cu                 Umane: diriginţi,
      elevii din şcoală şi părinţii acestora în              învăţători, consilieri
      scopul identificării următoarelor aspecte:              psihopedagogi,                Cel puţin o    Publicarea pe site-ul
      - percepţii/ reprezentări ale profesorilor   Părinţi şi elevi   directori, coordonatori  Pe tot parcursul  întâlnire în   CCD Gorj a
      privind violenţa în şcoală şi societate;               de programe şi      anului şcolar   fiecare şcoală  materialelor necesare
      - probleme, cazuri, situaţii de violenţă în             proiecte educative                       derulării activităţii
      şcoala lor;                             Materiale: ghiduri de                     Includerea în planul
      - propuneri privind soluţii, activităţi,               interviu elaborate de                     de acţiune a şcolii
      intervenţii la nivelul şcolii pe tema                ISE şi publicate pe
      prevenirii violenţei.                        site-ul CCD Gorj
      Desfăşurare în cadrul orelor de        Elevi         Umane: diriginţi,     Pe tot parcursul  Cel puţin o    Planificările anuale
      consiliere şi orientare a unor activităţi pe             consilieri psihologi   anului şcolar   activitate pe   ale diriginţilor
                                          5
Obiective          Măsuri/               Grup ţintă     Resurse necesare    Orizont de timp  Indicatori de      Modalităţi de
urmărite        Activităţi propuse                                            rezultat       monitorizare/
                                                                          evaluare/ diseminare
      tema violenţei: forme ale violenţei,                 Materiale: publicaţii            semestru la     Portofolii cu acţiuni
      cauze şi consecinţe ale actelor de                  pe tema violentei pe            fiecare clasă    din cadrul proiectelor
      violenţă, propunere de activităţi pentru               site-ul CCD-ISJ Gorj                      pe teme anti-violenţă
      prevenirea şi combaterea violenţei                                                  derulate de unităţile
      şcolare                                                                şcolare ale judeţului
      Elaborarea şi implementarea unor        Elevii din unităţii  Umane: echipe de     Întregul an    Un proiect     Promovarea
      proiecte tematice pentru            şcolare        implementare a      şcolar      elaborat      proiectului pe site-ul
      conştientizarea, prevenirea şi                    proiectelor                           şcolii
      combaterea violenţei şcolare în unităţile               Materiale: structura
      de învăţământ din judeţul Gorj                    proiectului educativ
      Realizarea de către elevi a unor        Elevii din unităţi  Umane: profesori     Martie 2012    O expoziţie de   Publicarea pe site-
      materiale multimedia pe tema violenţei     şcolare        coordonatori,                lucrări       urile şcolilor, in
      în şcoală (fotografii, filme, observări,               promotori                  O sesiuni de    revistele şcolilor, pe
      desene, compuneri / compoziţii, eseuri)                Materiale: aparate             prezentare/     site-uri educaţionale
                                         foto, camere video             vizionare
      Organizarea şi participarea la activităţi    Elevii din unităţi  Umane: profesori     Aprilie 2012   O activitate/    Promovarea activităţii
      curriculare sau extracurriculare: activităţi  şcolare        coordonatori                scoală în care   prin afişe în şcoală
      sportive, artistice, cercuri de creativitate,             Materiale: materiale            să fie implicaţi
      iniţiative de campanii sociale, concursuri              publicitare                 elevi de diferite
      pe diferite teme privind violenţa etc.                                      etnii, vârste,
                                                               naţionalităţi,
                                                               clase
      Constituirea unui grup de mediatori la     Elevi din unitaţi   Umane: formatori     Februarie 2012  Două grupe de    Promovarea activităţii
      nivelul unităţii şcolare şi implementarea    şcolare        judeţeni selectaţi             elevi mediatori   în presa locală, pe
      sistemului de peer-mediation – mediera                dintre participanţii la           formaţi       site-ul ISJ/CCD Gorj
      conflictelor dintre elevi de către elevi               programul de formare
                                         „Tinerii împotriva
                                         violenţei”
      Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele   Elevi din unităţti  Umane: directori,     Lunar       Scăderea      Publicarea pe site-ul
      de curs. Acţiuni de vizitare a zonei din    şcolare        cadre didactice               numărului de    şcolii, pe holurile
      vecinătatea şcolii pentru identificarea                                      absenţe       şcolii a acţiunilor
      elevilor absenţi de la orele de curs                                       nemotivate     întreprinse
      Constituirea unui registru pentru        Cadre didactice    Umane: directori,     Lunar       Situaţii      Rapoarte lunare
      înregistrarea lunară numărului de                   diriginţi, învăţători            centralizatoare   prezentate părinţilor,
      absenţe nemotivate ale elevilor şi a                 Materiale: registru             lunare în      ISJ Gorj
      cauzelor absenteismului                        unic al unităţii de             fiecare unitate
                                         învăţământ                 de învăţământ
      Includerea pe agenda întâlnirilor formale    Cadre didactice    Umane: directori,     Semestrial    informare      Rapoarte ale
      ale şcoli (consiliul de administraţie,                membrii CA, membrii             privind       directorilor
      consiliul profesoral, consiliul elevilor,               Comisiei judeţene              rezultatele
      comitetul de părinţi) a unor informări                pentru prevenirea,             activităţilor
      privind activităţile şi rezultatele                  combaterea şi

                                          6
Obiective                                             Măsuri/              Grup ţintă   Resurse necesare    Orizont de timp   Indicatori de    Modalităţi de
urmărite                                           Activităţi propuse                                         rezultat      monitorizare/
                                                                                                         evaluare/ diseminare
                                         activităţilor. Identificare problemelor             monitorizarea
                                         apărute. Propunerea unor măsuri de               violenţei în mediul
                                         ameliorare                           şcolar
                                         Organizarea unor întâlniri cu părinţii în   Părinţi      Umane: diriginţi,    Pe tot parcursul  Cel puţin o    Programe de
                                         vederea informarii acestora cu privire la            învăţători, consilieri  anului şcolar   întâlnire/    activitate ale
autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor
                                         serviciile pe care le poate oferi şcoala în           psihopedagogi,               lectorat cu    consilierilor
de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali
                                         situaţii de violenţă (consiliere, asistenţă           reprezentanţi CJRAE             părinţii/     psihopedagogi
 4. Crearea unui sistem de colaborare reală şi eficientă între şcoală,
                                         psihologică şi mediere);                                          semestru
                                         Identificarea unor părinţi resursă      Părinţi      Umane: diriginţi,    Semestrul I    Cel puţin 2    Promovarea
                                         (specialişti în domeniu sau în domenii             învăţători                 părinţi      activităţilor
                                         adiacente) care să se implice în                                      specialişti în  desfăşurate cu
                                         activităţile de prevenţie sau intervenţie                                  domeniul     sprijinul părinţilor –
                                         privind violenţa în şcoală. Constituirea                                  violenţei     resursă identificaţi pe
                                         unui grup de părinţi care să participe la                                  şcolare      site-ul şcolii, în
                                         activităţile cuprinse în Planul de acţiune                                 identificaţi în  revista şcolii
                                         al şcolii                                                  şcoală
                                                                Elevi, Părinţi  Umane: coordonator    Noiembrie     Cel puţin un   Promovarea
                                                                         de programe şi      2011        protocol de    activităţilor
                                                                         proiecte educative,             colaborare    desfăşurate pe site-ul
                                         Incheierea unor protocoale de                  reprezentanţi ai              încheiat în    şcolii, în revista şcolii
                                         colaborare pentru susţinerea activităţilor           instituţiilor în              vederea
                                         derulate în şcoală, cu institutiile               domeniu: IPJ,                derulării unui
                                         responsabile, la nivel judetean si local            CJRAE, DGASPC                proiect
                                                                         Gorj                    educaţional/
                                                                                               orelor de
                                                                                               consiliere şi
                                                                                               orientare/
                                                                                               activităţi
                                                                                               extraşcolare
                                         Initierea unor parteneriate cu mijloacele   Elevi, Părinţi  Umane: directori,    Noiembrie     Un protocol de  Promovarea
                                         mass-media in vederea constientizarii si            coordonator de      2011        colaborare    activităţilor derulate
                                         sensibilizarii opiniei publice fata de             programe şi proiecte                     în şcoală în presa
                                         fenomenul violentei scolare                   educative,                          locală
                                                                         reprezentanţi ai
                                                                         presei

                                         INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,                       INSPECTOR EDUCAŢIE PERMANENTA ŞI MENTORAT,
                                          Prof. Sebastian Justin Paralescu                           Prof. Ion Elena

                                             DIRECTOR CCD,                                FORMATOR ACREDITAT PROGRAMUL MATRA,
                                            Prof. Luminiţa Sandu                                  Prof. Monica Suciu
                                                                          7

								
To top