Osnove sustava dr�avne uprave pitanja by UQL30ld

VIEWS: 60 PAGES: 39

									1.  pitanje Kada se Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine smatra donesenim?
       Da se donese Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine dovoljno je da
[ ]   A
       ga usvoji samo Zastupnički dom Parlamenta BiH
       Da se donese Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine dovoljno je da
[ ]   B
       ga usvoji samo Dom naroda Parlamenta BiH
       Da se donese Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine nije nužno da je
[ ]   C
       usvojen u identičnom tekstu u oba doma Parlamenta Federacije BiH
       Zakon o upravi u Federaciji BiH smatra se donesenim kada ga u identičnom
[ ]   D  tekstu usvoje oba doma Parlamenta Federacije BiH i kada ga proglasi
       Parlament Federacije BiH

 2.  pitanje Zakon o upravi proglašava se:
[ ]   A  Zakon o upravi proglašava se Odlukom Parlamenta Federacije BiH
       Zakon o upravi proglašava se Ukazom o proglašenju Zakona o upravi u
[ ]   B
       Federaciji BiH
[ ]   C  Zakon o upravi proglašava se Rješenjem koje donosi Parlament Federacije BiH
       Zakon o upravi proglašava se Rješenjem koje donosi ministar Federalnog
[ ]   D
       ministarstva pravde

3.  pitanje Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije obavljaju:
       Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije obavljaju organi uprave
[ ]   A
       kantona
       Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije obavljaju organi uprave
[ ]   B
       Federacije
[ ]   C  Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije obavljaju organi grada
[ ]   D  Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije obavljaju općinske službe

 4.  pitanje  Kako se nazivaju organi uprave grada?
[ ]   A   Organi uprave grada nazivaju se sekretarijati
[ ]   B   Organi uprave grada nazivaju se uprave
[ ]   C   Organi uprave grada nazivaju se gradske službe za upravu
[ ]   D   Organi uprave grada nazivaju se ustanove

 5.  pitanje  Kako se nazivaju organi uprave općine?
[ ]   A   Organi uprave općine nazivaju se sekretarijati
[ ]   B   Organi uprave općine nazivaju se uprave
[ ]   C   Organi uprave općine nazivaju se općinske službe za upravu
[ ]   D   Organi uprave općine nazivaju se ustanove

6.  pitanje Ko vrši poslove uprave i samouprave iz nadležnosti grada?
       Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti grada vrši gradonačelnik putem
[ ]   A
       Sekretarijata
       Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti grada vrši gradonačelnik putem
[ ]   B
       uprava
       Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti grada vrši gradonačelnik putem
[ ]   C
       gradskih službi za upravu
       Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti grada vrši gradonačelnik putem
[ ]   D
       ustanova

7.  pitanje Ko vrši poslove uprave i samouprave iz nadležnosti općina?
       Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti općina vrši općinski naćelnik
[ ]   A
       putem općinskih službi za upravu
       Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti općina vrši općinski naćelnik
[ ]   B
       putem Sekretarijata
[ ]   C  Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti općina vrši općinski načelnik
          putem uprava
          Poslove uprave i samouprave iz nadležnosti općina vrši općinski načelnik
[ ]    D
          putem ustanova

          Po čijim uputama federalni organi uprave obavljaju poslove iz svoje
8.    pitanje
          nadležnosti?
          Organi uprave obavljaju poslove iz svoje nadležnosti po uputama Parlamenta
[ ]    A
          Federacije BiH
          Organi uprave obavljaju poslove iz svoje nadležnosti po uputama Vlade
[ ]    B
          Federacije BiH
          Organi uprave obavljaju poslove iz svoje nadležnosti po uputama po nalogu
[ ]    C
          rukovoditelja organa uprave
          Organi uprave obavljaju poslove iz svoje nadležnosti samostalno, u skladu sa
[ ]    D
          Ustavom, zakonom i drugim propisima

9.    pitanje Ko osniva federalne organe uprave?
         Federalni organi uprave Zakonom osniva Parlament Federacije BiH na prijedlog
[ ]     A
         Vlade Federacije BiH
         Federalni organi uprave Zakonom osniva Parlament Federacije BiH na prijedlog
[ ]     B
         predsjedavajučeg Zastupničkog doma
         Federalni organi uprave Zakonom osniva Parlament Federacije BiH na prijedlog
[ ]     C
         predsjedavajučeg Doma naroda
         Federalni organi uprave Zakonom osniva Parlament Federacije BiH na prijedlog
[ ]     D
         Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

10.   pitanje Organi uprave u okviru svojih nadležnosti provode politiku koju je utvrdio:
         Organi uprave u okviru svojih nadležnosti provode politiku koju je utvrdio organ
[ ]     A
         sudske vlasti
         Organi uprave u okviru svojih nadležnosti provode politiku koju je utvrdio organ
[ ]     B
         zakonodavne vlasti
         Organi uprave u okviru svojih nadležnosti provode politiku koju je utvrdio organ
[ ]     C
         izvršne vlasti
         Organi uprave u okviru svojih nadležnosti provode politiku koju je utvrdila Vlada
[ ]     D
         Federacije BiH

11.   pitanje Šta obuhvata kompletan upravni nadzor:
         Kompletan upravni nadzor obuhvata nadzor nad zakonitošću akata kojima se
[ ]     A
         rješava u upravnim stvarima
         Kompletan upravni nadzor obuhvata nadzor nad zakonitošću rada institucija
[ ]     B
         koje imaju javna ovlaštenja
         Kompletan upravni nadzor obuhvata nadzor nad zakonitošću akata kojima se
[ ]     C  rješava u upravnim stvarima; nadzor nad zakonitošću rada institucija koje imaju
         javna ovlaštenja; inspekcijski nadzor
         Kompletan upravni nadzor obuhvata nadzor nad zakonitošću rada institucija
[ ]     D
         koje imaju javna ovlaštenja i inspekcijski nadzor

          Preduzećima (društvima) ustanovama i drugim pravnim licima može se povjeriti
12.   pitanje
          vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz djelokruga organa uprave:
[  ]   A    Samo ako je to Zakonom određeno, odnosno povjereno
[  ]   B    Po odluci Vlade Federacije BiH
[  ]   C    Po odluci Federalnog ministarstva pravde
[  ]   D    Podzakonskim aktima federalnih organa

          Da li se institucijama koje imaju javna ovlaštenja mogu povjeravati poslovi
13.   pitanje
          inspekcijskog nadzora:
[  ]   A    Ne - u pravilu
[  ]   B    U zavisnosti od konkretnog slučaja
[  ]   C    Da
[  ]   D    Da - po ovlaštenju rukovoditelja organa uprave

         Koji poslovi inspekcijskog nadzora i pod kojim uslovima se ipak mogu povjeriti
14.   pitanje
         institucijama koje imaju javna ovlaštenja:
[ ]    A    Stručni poslovi
[ ]    B    Tehnički poslovi
[ ]    C    Upravni poslovi
         Stručni poslovi koji su od značaja za vršenje inspekcijskog nadzora (ekspertize,
[ ]    D    tehnička ispitivanja i sl.), ako za vršenje tih poslova organi uprave nemaju
         tehničke i druge uslove

15.   pitanje  Ko vrši upravni nadzor nad radom institucija koje imaju javna ovlaštenja:
[ ]    A   Ma koja inspekcijska služba
[ ]    B   Organi uprave iz čije nadležnosti su povjerena javna ovlaštenja
[ ]    C   Organi uprave koje odredi glavni upravni inspektor
[ ]    D   Organi uprave koje odredi Federalno ministarstvo pravde

        Da li postoji obaveza institucija koje imaju javna ovlaštenja da nadležnom
16.   pitanje organu uprave koji vrši nadzor nad njihovim radom podnosi izvještaj o vršenju
        javnih ovlaštenja i kada:
[ ]    A  Da - najmanje jedanput godišnje
[ ]    B  Ne
[ ]    C  Ukoliko hoće institucija koja ima javna ovlaštenja
        Ukoliko je predviđeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji institucije
[ ]    D
        koja ima javna ovlaštenja

        Da li postoji obaveza institucija koje imaju javna ovlaštenja da nadležnom
17.   pitanje organu uprave koji vrši nadzor nad njihovim radom dostavljaju određene
        podatke i dokumenta i kada:
[ ]    A  Ne
[ ]    B  Ukoliko hoće institucija koja ima javna ovlaštenja
[ ]    C  Da - na traženje tih organa uprave
        Ukoliko je predviđeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji institucije
[ ]    D
        koja ima javna ovlaštenja

18.   pitanje Odnos organa uprave prema organu zakonodavne vlasti zasniva se:
        Odnos organa uprave prema organu zakonodavne vlasti zasniva se na principu
[ ]    A  njihove odgovornosti organu zakonodavne vlasti za zakonito, potpuno i efikasno
        obavljanje poslova iz svoje nadležnosti
        Organi uprave odgovaraju organu zakonodavne vlasti samo u oblasti
[ ]    B
        preduzimanja kadrovskih i drugih mjera
        Organi uprave odgovorni su organu zakonodavne vlasti samo u pogledu
[ ]    C
        efikasnog izvršavanja poslova
        Organi uprave odgovorni su organu zakonodavne vlasti samo u organizovanom
[ ]    D
        smislu

         Na kojem principu odgovornosti se zasniva odnos organa uprave prema organu
19.   pitanje
         zakonodavne vlasti?
         Odnos organa uprave prema organu zakonodavne vlasti zasniva se na principu
[ ]    A
         povremene odgovornosti
         Odnos organa uprave prema organu zakonodavne vlasti zasniva se na principu
[ ]    B
         stalne odgovornosti
         Odnos organa uprave prema organu zakonodavne vlasti zasniva se na principu
[ ]    C
         odgovornosti samo za neka pitanja iz domena djelatnosti organa uprave
         Odnos organa uprave prema organu zakonodavne vlasti zasniva se na principu
[ ]    D
         odgovornosti samo za organizaciona pitanja organa uprave

        Da li je organ izvršne vlasti dužan utvrditi uputstva i smjernice organima uprave
20.   pitanje o načinu provođenja politike i izvršavanja zakona i drugih propisa organa
        zakonodavne vlasti i pod kojim uslovima:
        Da, kad god zatraži organ zakonodavne vlasti od organa izvršne vlasti u skladu
[ ]    A
        sa zakonom
[ ]    B  Ne, ukoliko rukovoditelj odnosnog organa uprave utvrdi da to nije potrebno
[ ]    C  U zavisnosti od konkretne situacije
[ ]    D  Samo izuzetno

        Da li organ izvršne vlasti može otvoriti raspravu o radu i odgovornosti organa
21.   pitanje uprave i utvrditi način ispitivanja stanja u oblasti iz njegove nadležnosti i
        pokrenuti postupak za smjenjivanje rukovodioca organa uprave:
[  ]   A  Da
[  ]   B  Ne, ukoliko rukovoditelj odnosnog organa uprave utvrdi da to nije potrebno
[  ]   C  U zavisnosti od konkretne situacije
[  ]   D  Samo izuzetno

22.   pitanje Na ćemu se zasnivaju međusobni odnosi organa uprave?
        Međusobni odnosi organa uprave zasnivaju se na ovlaštenjima utvrdenim
[ ]    A  Ustavom, zakonom, odnosno Statutom, kao i na saradnji, međusobnom
        informiranju i dogovaranju
        Medusobni odnosi organa uprave zasnivaju se na sporazumu koga zakljuce
[ ]    B
        rukovodioci odnosnih organa
[ ]    C  Medusobni odnosi organa uprave zasnivaju se na principu dobrovoljnosti
        Medusobni odnosi organa uprave zasnivaju se samo izmedu organa istog nivoa
[ ]    D
        vlasti

         Sa kojim organima sarađuju organi uprave nadležni za poslove inspekcijskog
23.   pitanje
         nadzora?
         Organi uprave nadležni za poslove inspekcijskog nadzora nižeg nivoa saraduju
[ ]    A
         samo sa organima nadležnim za poslove inspekcijskog nadzora višeg nivoa
         Organi uprave nadležni za poslove inspekcijskog nadzora u vršenju tog
[ ]    B    nadzora, pored međusobne saradnje, saraduju i sa nadležnim sudovima,
         tužilaštvima i drugim odgovarajućim organima
         Organi uprave nadležni za poslove inspekcijskog nadzora ne mogu sarađivati
[ ]    C
         sa nadležnim sudovima
         Organi uprave nadležni za poslove inspekcijskog nadzora ne mogu sarađivati
[ ]    D
         sa nadležnim sudovima i tužilaštvima

24.   pitanje Odnos organa uprave prema ombudsmenima zasniva se:
[ ]    A  Na principu dobrovoljnosti ombudsmena i odnosnog organa uprave
        Na principu preporuka odnosnog organa da se institucija ombudsmena umiješa
[ ]    B
        u određeni proces
        Na obavezama organa uprave utvrđenim Ustavom i zakonom, odnosno
[ ]    C  propisom gradskog i općinskog vijeća, kao i na međusobnoj saradnji,
        informisanju i dogovaranju
        Na principima utvrđenim aktom o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta
[ ]    D
        odnosnog organa uprave
        Organi uprave obavezni su omogućiti ombudsmenima na njihov zahtjev, da
25.  pitanje
        izvrše uvid u rad organa ili njihovog službenika, kada su u pitanju:
[ ]   A    Povrede ma koga prava građana
[ ]   B    Povrede prava građana iz oblasti zdravstvene zaštite
        Povrede kojima su negirani ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, uključujući
[ ]   C
        provođenje etničkog progona ili održavanje njegovih posljedica
[ ]   D    Povrede prava građana iz oblasti obrazovanja, nauke i sporta

26.  pitanje U kojim rokovima su dužni organi uprave rješavati zahtjeve stranaka (građana):
[ ]   A  U rokovima koje odredi rukovodilac federalnog organa uprave
       U rokovima koje odredi rukovodilac organa uprave u kome se rješava
[ ]   B
       podneseni zahtjev stranke
[ ]   C  U rokovima propisanim zakonom
[ ]   D  U rokovima koje odredi voditelj postupka

       U kojem roku je rukovodilac organa dužan dati pismeni odgovor stranci na
27.  pitanje njezin prigovor na nepravilan odnos službenog organa uprave prema njoj
       (stranci, građaninu):
[ ]   A  U roku kojeg odredi rukovodilac organa
       U roku od 30 dana, računajući od dana kada je stranka podnijela prigovor na
[ ]   B
       odnos službenika prema njoj
       Rukovodilac organa uprave obavezan je dati pismeni odgovor stranci u roku od
[ ]   C
       10 dana od dana prijema predstavke, odnosno prijedloga stranke
[ ]   D  U roku od osam dana, računajući od dana prijema predstavke stranke

        Koje dokaze organi uprave ne smiju zahtijevati od stranke (da ih stranka
28.  pitanje
        pribavlja) u rješavanju stvari u upravnom postupku:
[ ]   A    Ugovore zaključene sa trećim licima
[ ]   B    Dokaz o završenoj školskoj spremi
[ ]   C    Dokaz o bračnom statusu
        Organi uprave u rješavanju stvari u upravnom postupku ne smiju od stranaka
[ ]   D    zahtijevati da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima
        organi uprave ili institucije koje imaju javna ovlaštenja vode službene evidencije

       Da li stranka koja se odaziva pozivu organa uprave, a nije obavila radnju zbog
29.  pitanje koje je pozvana,ima pravno zahtijevati naknadu troškova dolaska i pod kojim
       uslovima:
[ ]   A  Da, ukoliko je trošak dolaska veći od 100 KM
[ ]   B  Da, ukoliko je trošak dolaska veći od 50 KM
       Da, ako bez krivice stranke nije obavljena službena radnja zbog koje je stranka
[ ]   C
       pozvana
[ ]   D  Da, ukoliko to odluči neposredni rukovodilac organizacione jedinice

30.  pitanje  Federalni organi uprave osnivaju se:
[ ]   A   Aktima izvršne vlasti
[ ]   B   Uredbom
[ ]   C   Podzakonskim aktima
[ ]   D   Zakonom

31.  pitanje  Federalni organi uprave jesu:
[ ]   A   Federalna ministarstva i federalne uprave
[ ]   B   Federalni zavodi
[ ]   C   Federalne direkcije
[ ]   D   Federalne agencije
32.   pitanje  Sjedište federalnih organa uprave i federalnih ustanova je:
[ ]    A   U Sarajevu
[ ]    B   U Mostaru
[ ]    C   U Zenici
[ ]    D   U Sarajevu i Mostaru

         Služba za upravu za vršenje stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz
33.   pitanje
         okvira nadležnosti grada i općine, osnivaju se:
[ ]    A    Zakonom
[ ]    B    Uredbom
         Propisom gradskog ili općinskog vijeća na prijedlog gradonačelnika, odnosno
[ ]    C
         općinskog načelnika
[ ]    D    Naredbom

34.   pitanje  Unutrašnja organizacija organa uprave utvrđuje se:
[ ]    A   Zakonom
[ ]    B   Odlukom
[ ]    C   Pravilnikom
[ ]    D   Naredbom

35.   pitanje  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave donosi:
[ ]    A   Kolektivni organ
[ ]    B   Zbor radnika
[ ]    C   Sindikalna organizacija
[ ]    D   Rukovodilac organa uprave

         Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave donosi rukovodilac organa
36.   pitanje
         uprave u saglasnosti sa:
[ ]    A    Zamjenikom rukovodioca organa uprave
[ ]    B    Zastupničkim domom
[ ]    C    Domom naroda
         Organom izvršne vlasti ili drugim organom određenim zakonom, a u gradu i
[ ]    D
         općini sa gradskim odnosno općinskim vijećem

37.   pitanje Poslovi organa uprave u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji grupišu se prema:
[ ]    A  Srodnosti, obimu i stepenu složenosti, odgovornosti
        Vrsti, srodnosti, obimu i stepenu složenosti i drugim uslovima za njihovo
[ ]    B
        obavljanje
        Obimu i stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo
[ ]    C
        obavljanje
        Vrsti, srodnosti, obimu i stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za
[ ]    D
        njihovo obavljanje

38.   pitanje  Lice koje rukovodi organom uprave zove se:
[ ]    A   Načelnik
[ ]    B   Glavni federalni inspektor
[ ]    C   Sekretar ministarstva
[ ]    D   Rukovodilac

         Službama za upravu i lokalnu samoupravu iz okvira nadležnosti grada i općine
39.   pitanje
         rukovodi:
[  ]   A    Gradonačelnik, odnosno općinski načelnik
[  ]   B    Ovlašteni radnik
[  ]   C    Predsjedavajući Općinskog vijeća
[  ]   D    Predsjednik Skupštine grada
40.  pitanje  U organima uprave kao službeni može se koristiti samo:
[ ]   A   Bosanski jezik
[ ]   B   Hrvatski jezik
[ ]   C   Srpski jezik
        U organima uprave u ravnopravnoj upotrebi kao službeni jezici su: bosanski,
[ ]   D
        hrvatski i srpski jezik

41.  pitanje Kako se imenuje federalni ministar:
       Federalnog ministra imenuje predsjednik Federacije uz saglasnost
[ ]   A  potpredsjednika Federacije, nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom
       za tu funkciju
       Federalnog ministra imenuje predsjednik Federacije, s tim da imenovanje
[ ]   B  zahtjeva potvrdu većine glasova poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta
       Federacije
       Fed. ministra imenuje predsj.Federacije, uz sagl. potpredsj. Federacije, nakon
[ ]   C  konsultacije sa premij. ili sa kandid.za tu funkciju,s tim da imen. ministra
       zahtjeva potvrdu većine glasova poslan.u Predst.domu Parlamenta Federacije
       Federalnog ministra imenuje predsjednik Federacije uz saglasnost
[ ]   D
       potpredsjednika Federacije

        Rukovodeći službenici u federalnim organima uprave i federalnim ustanovama
42.  pitanje
        su:
        Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, sekretar organa
[ ]   A    državne službe, rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu
        ministarstva
        Pomoćnik rukovodioca organa državne službe, glavni federalni i glavni
[ ]   B
        kantonalni inspektori
[ ]   C    Sekretari organa državne službe, pomoćnik rukovodioca organa državne službe
        Rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, sekretar organa
        državne službe, rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu
[ ]   D
        ministarstva, pomoćnik rukovodioca organa državne službe, glavni federalni i
        glavni kantonalni inspektori

        Rukovodeće službenike u federalnim organima uprave i federalnim
43.  pitanje
        ustanovama, bez natječaja postavlja i smjenjuje:
        Vlada Federacije, odnosno Vlada kantona na prijedlog ministra odnosno na
[ ]   A
        prijedlog direktora samostalne uprave ili samostalne ustanove
[ ]   B    Vlada Federacije i Vlada kantona
[ ]   C    Predsjednik Federacije
[ ]   D    Potpredsjednik Federacije

        Radom samostalne federalne uprave i federalne ustanove rukovodi direktor,
44.  pitanje
        koga imenuje:
[ ]   A    Vlada Federacije
[ ]   B    Premijer
[ ]   C    Zamjenik premijera
        Vlada Federacije, na usaglašen prijedlog premijera i zamjenika premijera, ako
[ ]   D
        federalnim zakonom nije drukčije određeno

        Radom federalne uprave i federalne ustanove u sastavu federalnog
45.  pitanje
        ministarstva rukovodi direktor, koga postavlja i smjenjuje:
[ ]   A    Vlada Federacije na prijedlog premijera
[ ]   B    Vlada Federacije na prijedlog zamjenika premijera
[ ]   C    Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra u čijem se sastavu nalazi
         uprava odnosno ustanova
[ ]    D    Premijer

46.   pitanje  Federalni ministar za svoj rad odgovara:
[ ]    A   Parlamentu Federacije
[ ]    B   Zastupničkom domu Parlamentu Federacije
[ ]    C   Dom naroda Parlamenta Federacije
[ ]    D   Predsjedniku Federacije i premijeru

47.   pitanje  Federalni ministar podnosi ostavku:
[ ]    A   Parlamentu Federacije
[ ]    B   Zastupničkom domu Parlamentu Federacije
[ ]    C   Dom naroda Parlamenta Federacije
[ ]    D   Predsjedniku Federacije

         Propis kojim se razrađuju pojedine odredbe federalnih zakona ili propisa Vlade
48.   pitanje
         Federacije radi osiguranja odgovarajuće primjene tih zakona i propisa su:
[  ]   A    Naredbe
[  ]   B    Preporuke
[  ]   C    Uputstva
[  ]   D    Pravilnici

49.   pitanje  Opći akti organa uprave su:
[ ]    A   Pravilnici
[ ]    B   Rješenja
[ ]    C   Preporuke
[ ]    D   Uputstva, instrukcije i naredbe

         Ko donosi provedbene propise i opće akte federalnog organa uprave, odnosno
50.   pitanje
         federalne ustanove:
[  ]   A    Sekretar
[  ]   B    Pomoćnik
[  ]   C    Ma koji rukovodeći službenik
[  ]   D    Rukovodilac federalnog organa uprave, odnosno federalne ustanove

         Da li pojedinačne akte federalnog organa uprave, odnosno federalne ustanove
51.   pitanje
         mogu donositi pojedini službenici:
[ ]    A    Ne
[ ]    B    Samo ako je to utvrđeno aktom o sistematizaciji
[ ]    C    U zavisnosti od ranga službenika
         Samo ukoliko je takvo ovlaštenje za donošenje pojedinačnih akata utvrđeno
[ ]    D    posebnim rješenjem rukovodioca federalnog organa uprave, odnosno federalne
         ustanove

         Kako se zovu lica koja vrše poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti
52.   pitanje
         federalnog organa uprave:
[  ]   A    Ovlašteni radnici
[  ]   B    Rukovodeći radnici
[  ]   C    Federalni inspektori
[  ]   D    Radnici sa posebnim pravima

53.   pitanje Ko može biti federalni inspektor:
[ ]    A  Osoba sa završenom ma kojom visokom školskom spremom
[ ]    B  Osoba na rukovodećem radnom mjestu
[ ]    C    Osoba koja ima završenu odgovarajuću visoku školsku spremu
         Osoba koja ima završenu odgovarajuću visoku školsku spremu, položen stručni
[ ]    D    ispit i radno iskustvo od najmanje tri godine godine nakon položenog stručnog
         ispita

         Na rješenje federalnog inspektora, ovlašteno lice kod koga je izvršen
54.   pitanje
         inspekcijski pregled ima pravo izjaviti žalbu u roku od:
[  ]   A    10 dana
[  ]   B    8 dana
[  ]   C    15 dana
[  ]   D    12 dana

         Na rješenje federalnog inspektora, ovlašteno lice kod koga je izvršen
55.   pitanje
         inspekcijski pregled ima pravo izjaviti žalbu:
[  ]   A    Vladi Federacije BiH
[  ]   B    Predsjedniku Federacije BiH
[  ]   C    Parlamentu Federacije BiH
[  ]   D    Federalnom ministru čiji je inspektor donio rješenje

         Po žalbi izjavljenoj federalnom ministru čiji je inspektor donio rješenje, mora se
56.   pitanje
         postupiti odnosno donijeti rješenje u roku od:
[  ]   A    15 dana dana prijema žalbe
[  ]   B    20 dana od dana prijema žalbe
[  ]   C    30 dana od dana prijema žalbe
[  ]   D    25 dana od dana prijema žalbe

         Na rješenje doneseno po žalbi koja je od ovlaštenog lica izjavljena federalnom
57.   pitanje
         ministru čiji je inspektor donio rješenje može se pokrenuti upravni spor kod:
[  ]   A    Vrhovnog suda Federacije BiH
[  ]   B    Kantonalnog suda
[  ]   C    Općinskog suda
[  ]   D    Ustavnog suda

         Gdje se osiguravaju sredstva za rad federalnih organa uprave i federalnih
58.   pitanje
         ustanova:
[  ]   A    U budžetu kantona
[  ]   B    U budžetu općine
[  ]   C    U budžetu Vijeća ministara
[  ]   D    U budžetu Federacije

         Ukoliko federalni organi uprave i federalne ustanove ostvare prihod u okviru
59.   pitanje
         svoje djelatnosti, taj se prihod u pravilu:
[ ]    A    Unosi u budžet Federacije
         Raspoređuje se za plaće službenicima u federalnom organu ili federalnoj
[ ]    B
         ustanovi
[ ]    C    Unosi se u sredstva za materijalne troškove
[ ]    D    Raspoređuje se u sredstva za posebne namjene

60.   pitanje  U slučaju postojanja odgovornosti rukovodioca organa uprave, prema njemu se:
[ ]    A   Izriču disciplinske mjere
[ ]    B   Izriču disciplinske kazne
[ ]    C   Premješta se na druge poslove
[ ]    D   Smjenjuje se sa funkcije
         Da li smjenjivanje sa funkcije rukovodioca organa uprave isključuje njegovo
61.   pitanje
         krivično gonjenje ili odgovornost u građanskom postupku:
[  ]   A    Ne isključuje
[  ]   B    Isključuje
[  ]   C    U zavisnosti od stava Vlade Federacije BiH
[  ]   D    U zavisnosti od stava Predsjednika Federacije BiH

62.   pitanje  Ko smjenjuje federalnog ministra:
[ ]    A   Vlada Federacije BiH
[ ]    B   Parlament Federacije BiH
[ ]    C   Predsjednik Federacije na prijedlog premijera
[ ]    D   Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

63.   pitanje  Da li federalni ministar može podnijeti ostavku i kome:
[ ]    A   Vladi Federacije BiH
[ ]    B   Parlamentu Federacije BiH
[ ]    C   Predsjedniku Federacije
[ ]    D   Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

        Kome podnosi ostavku direktor i zamjenik direktora samostalne federalne
64.   pitanje uprave i federalne ustanove, kao i direktor federalne uprave i federalne
        ustanove u sastavu ministarstva:
[  ]   A  Vladi Federacije BiH
[  ]   B  Parlamentu Federacije BiH
[  ]   C  Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
[  ]   D  Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

         Organi uprave jednog nivoa vlasti sarađuju sa organom uprave drugog nivoa
65.   pitanje
         vlasti:
[ ]    A    Ukoliko se dogovore rukovodioci datih nivoa vlasti
[ ]    B    Ukoliko to naredi Vlada Federacije BiH
[ ]    C    Ukoliko to naredi predsjednik Federacije BiH
         U svim pitanjima regulisanim zakonom (član 38. Zakona o upravi Federacije
[ ]    D
         BiH) koja su od zajedničkog interesa

         Ko propisuje vrstu složenosti poslova koji se vrše u okviru radnih mjesta u
66.   pitanje
         federalnom organu uprave za državne službenike:
[  ]   A    Vlada Federacije BiH
[  ]   B    Predsjednik Federacije BiH
[  ]   C    Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH
[  ]   D    Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

67.   pitanje  Sredstva za rad federalnih organa uprave i federalnih ustanova su:
[ ]    A   Sredstva za plaće
[ ]    B   Sredstva za materijalne troškove
[ ]    C   Sredstva za posebne namjene
         Sredstva za plaće, sredstva za materijalne troškove, sredstva za posebne
[ ]    D
         namjene i sredstva opreme

68.   pitanje  Plaće službenika i namještenika stiču se ovisno od:
[ ]    A   Radnog staža
[ ]    B   Koeficijenata
[ ]    C   Uslkova rada
         Vrste i obima poslova i zadataka utvrđenih u programu rada organa uprave,
[ ]    D
         odnosno ustanove i uslova njihovog izvršavanja
69.  pitanje Kako se određuje plaća državnog službenika:
[ ]   A  U skladu sa osnovicom za plaću
[ ]   B  U skladu sa radnim stažom
       Plaća državnog službenika određuje se tako da se osnovica pomnoži sa
[ ]   C  koeficijentom platnog razreda i ukupan iznos povećava na temelju radnog staža
       za 0,5 % za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20%
[ ]   D  Množenjem koeficijenata sa osnovicom za plaću

        Odnos Vlade Federacije BiH i federalnih organa uprave i federalnih ustanova
70.  pitanje
        prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije zasniva se na:
        Dobrovoljnom postupanju federalnih organa uprave i federalnih ustanova po
[ ]   A
        njihovim zahtjevima
[ ]   B    Samo kada to procijeni kao potrebno Vlada Federacije BiH
[ ]   C    Samo kada to ocijene kao potrebno rukovodioci organa uprave
        Vlada Federacije BiH, fed.org.uprave i fed. ustanove obavezni su postupiti po
[ ]   D    zahtj. i uslov.predsj. i potpredsj. Federacije u pitanjima koja su od znač. za
        ostvariv. poslova iz ustavne nadlež.predsj i potpredsj. Federacije

71.  pitanje  Šta je lokalna samouprava:
[ ]   A   Lokalna samouprava je pravo građana
[ ]   B   Lokalna samouprava je obaveza građana
[ ]   C   Lokalna samouprava je osposobljenost građana
        Lokalna samouprava je pravo, obaveza i osposobljenost lokalnih vlasti da, u
[ ]   D    granicama ustava i zakona, regulišu i upravljaju određenim javnim poslovima u
        skladu sa interesima lokalnog stanovništva, a na osnovu lične odgovornosti

72.  pitanje  Osnovna jedinica lokalne samouprave je:
[ ]   A   Mjesna zajednica
[ ]   B   Federacija BiH
[ ]   C   Republika Srpska
[ ]   D   Općina

73.  pitanje  Akt kojim se detaljnije uređuje samoupravni djelokrug općine je:
[ ]   A   Poslovnik o radu
[ ]   B   Odluka o osnivanju općinskih službi
[ ]   C   Ustav općine
[ ]   D   Statut općine

74.  pitanje  U općini se osigurava javni red i mir:
[ ]   A   Donošenjem odluke općinskog vijeća o javnom redu i miru
[ ]   B   Donošenjem uputstva o javnom redu i miru
[ ]   C   Donošenjem naredbe o javnom redu i miru
[ ]   D   Donošenjem zaključka o javnom redu i miru

        U općini se osiguravaju uslovi za poštovanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih
75.  pitanje
        sloboda u skladu sa:
[ ]   A    Statutom općine
[ ]   B    Odlukom općinskog načelnika
[ ]   C    Poslovnikom o radu
        Ustavom Federacije BiH sa odgovarajućim međunarodnim propisima, naročito
[ ]   D
        Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi

76.  pitanje Poslove uprave u organima uprave obavljaju:
[ ]   A  Namještenici
[ ]   B    Radnici
[ ]   C    Pripravnici
[ ]   D    Službenici

77.  pitanje  Pomoćno-tehničke poslove za potrebe organa uprave obavljaju:
[ ]   A   Namještenici
[ ]   B   Radnici
[ ]   C   Pripravnici
[ ]   D   Službenici

78.  pitanje  Mandat članovima općinskog vijeća traje:
[ ]   A   Dvije godine
[ ]   B   Jednu godinu
[ ]   C   Tri godine
[ ]   D   Četiri godine

79.  pitanje  Broj vijećnika Gradskog vijeća je:
[ ]   A   Ne manje od 15, niti više od 30
[ ]   B   Ne manje od 10, niti više od 20
[ ]   C   Ne manje od 20, niti više od 25
[ ]   D   Ne manje od 30, niti više od 50

80.  pitanje  Ko je nadležan za imanovanje i smjenjivanje općinskih službenika:
[ ]   A   Predsjedavajući Općinskog vijeća
[ ]   B   Općinski načelnik
[ ]   C   Ovlašteni službenik
[ ]   D   Rukovodilac službe za personalne poslove

81.  pitanje  Zakonodavni organ općine je:
[ ]   A   Općinsko vijeće
[ ]   B   Općinski načelnik
[ ]   C   Općinske službe za upravu
[ ]   D   Općinski načelnik u zajednici sa Općinskim vijećem

82.  pitanje  Ko bira općinskog načelnika:
[ ]   A   Građani neposredno na izborima
[ ]   B   Općinsko vijeće
[ ]   C   Predsjednik Općinskog vijeća
[ ]   D   Kantonalna skupština

83.  pitanje  Ko je odgovoran za zakonit rad općinskih službi za upravu:
[ ]   A   Općinski načelnik
[ ]   B   Rukovodioci pojedinih općinskih službi
[ ]   C   Predsjedavajući Općinskog vijeća
[ ]   D   Predsjedavajući Općinskog vijeća u zajednici sa općinskim načelnikom

84.  pitanje  Ko usvaja općinski budžet:
[ ]   A   Općinski načelnik
[ ]   B   Općinsko vijeće
[ ]   C   Općinske službe za upravu
[ ]   D   Općinski načelnik u zajednici sa Općinskim vijećem

85.  pitanje Područje općine, njen naziv i sjedište uređuje se:
[ ]   A  Odlukom Općinskog vijeća
[ ]    B    Međuentitetskim ugovorom
[ ]    C    Odlukom općinskog načelnika
[ ]    D    Posebnim zakonom

         Grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave u skladu sa federalnim
86.   pitanje
         zakonom može se formirati:
         Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane
[ ]    A
         svakodnevnim potrebama građana
[ ]    B    Po odluci općinskih načelnika zainteresiranih općina
[ ]    C    Po odluci općinskih vijeća zainteresiranih općina
         Po odluci općinskih vijeća u zajednici sa općinskim načelnicima zainteresiranih
[ ]    D
         općina

87.   pitanje  Gdje su smještena federalna ministarstva i u kojem broju:
[ ]    A   U Sarajevu 11, u Mostaru 5
[ ]    B   U Sarajevu 10, u Mostaru 6
[ ]    C   U Sarajevu 8, u Mostaru 8
[ ]    D   U Sarajevu 12, u Mostaru 4

88.   pitanje  Ko su državni službenici:
[ ]    A   Lica sa višom stručnom spremom
[ ]    B   Lica sa visokom stručnom spremom
[ ]    C   Lica sa visokom stručnom spremom i položenim stručnim upravnim ispitom
         Lica postavljena rješenjem na radno mjesto u organu državne službe u skladu
[ ]    D
         sa zakonom

         Koji su jezici u općinskim i gradskim službama za upravu i lokalnu samoupravu
89.   pitanje
         u ravnopravnoj upotrebi kao službeni:
[  ]   A    Bosanski jezik
[  ]   B    Hrvatski jezik
[  ]   C    Srpski jezik
[  ]   D    Bosanski, hrvatski i srpski jezik

        Da li se stranke pred organima uprave, općinskim i gradskim službama za
90.   pitanje upravu i lokalnu samoupravu mogu koristiti i drugim jezikom osim jezika u
        službenoj upotrebi (bosanski, hrvatski i srpski):
[  ]   A  Ne
[  ]   B  Da po odobrenju rukovodioca organa
[  ]   C  Da po odobrenju voditelja postupka
[  ]   D  Da jer je mogućnost data zakonom

91.   pitanje  Suština odnosa organa uprave prema strankama je:
[ ]    A   Da se stranka (građanin) primi na razgovor u organ uprave
[ ]    B   Da se uredno primi podnesak stranke (građanina) u organu uprave
[ ]    C   Da se zahtjev stranke (građanina) riješi u propisanim rokovima
         Da stranka (građanin) ima pravo podnijeti predstavku na nepravilan odnos
[ ]    D
         službenika prema njemu

         Da li je inspektor o svakom inspekcijskom pregledu obavezan sastaviti zapisnik
92.   pitanje
         i u njemu navesti činjenično stanje utvrđeno inspekcijskim pregledom:
[  ]   A    Ne
[  ]   B    Po odluci inspektora
[  ]   C    Da
[  ]   D    U zavisnosti od utvrđenog stanja
         Da li je inspektor obavezan da vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim
93.   pitanje
         pregledima:
[  ]   A    Ne
[  ]   B    Po odluci inspektora
[  ]   C    Da
[  ]   D    U zavisnosti od utvrđenog stanja

         Ko propisuje sadržaj i način vođenja evidencija za inspektore o izvršenim
94.   pitanje
         inspekcijskim pregledima:
[  ]   A    Federalni ministar pravde
[  ]   B    Vlada Federacije BiH
[  ]   C    Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH
[  ]   D    Dom naroda Parlamenta Federacije BiH

         Da li inspektor može privremeno oduzeti dokumente i predmete koji u
95.   pitanje
         prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz:
[  ]   A    Ne
[  ]   B    Može uz prethodnu saglasnost glavnog federalnog inspektora
[  ]   C    Može uz prethodnu saglasnost rukovodioca organa uprave
[  ]   D    Da

         Da li je inspektor dužan izdati potvrdu o privremeno oduzetim dokumentima i
96.   pitanje
         predmetima koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz:
[  ]   A    Ne
[  ]   B    Jeste uz prethodnu saglasnost glavnog federalnog inspektora
[  ]   C    Da
[  ]   D    Jeste uz prethodnu saglasnost rukovodioca organa uprave

97.   pitanje  Službenici sa posebnim ovlaštenjima, prema zakonu, su:
[ ]    A   Pomoćnici ministra
[ ]    B   Inspektori
[ ]    C   Načelnici odjeljenja
[ ]    D   Sekretari ministarstava

        Da li je zakonska obaveza da u organima državne službe Federacije, kantona,
98.   pitanje gradova i općina, Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi, zajedno sa
        ostalima i građani BiH budu proporcionalno zastupljeni:
[  ]   A  Ne
[  ]   B  U zavisnosti od rukovodilaca odnosnih organa uprave
[  ]   C  Po preporuci Vlade Federacije BiH
[  ]   D  Da

         Da li su lica zaposlena kao savjetnici članova Vlade Federacije BiH državni
99.   pitanje
         službenici:
[  ]   A    Zavisi od pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
[  ]   B    Ne
[  ]   C    Zavisi od odluke Vlade Federacije BiH
[  ]   D    Da

         Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave - karakter propisa i ko daje
100.  pitanje
         saglasnost?
[  ]   A    Opći akt
[  ]   B    Pojedinačni akt
[  ]   C    Organizacioni propis - saglasnost daje rukovodilac organa uprave
[  ]   D    Provedbeni propis - saglasnost daje organ izvršne vlasti
101.  pitanje  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je:
 [ ]    A   Zakonodavni organ Federacije Bosne i Hercegovine
 [ ]    B   Upravno-politički organ Federacije Bosne i Hercegovine
 [ ]    C   Predstavničko tijelo Federacije Bosne i Hercegovine
 [ ]    D   Izvršni organ Federacije Bosne i Hercegovine

102.  pitanje  Vladu Federacije Bosne i Hercegovine čine:
 [ ]    A   Premijer, zamjenik premijera, ministri i zamjenici ministara
 [ ]    B   Premijer, zamjenik premijera i ministri
 [ ]    C   Premijer, dva zamjenika premijera i ministri
 [ ]    D   Premijer, ministri i sekretar Vlade Federacije

         U ostvarivanju svojih ovlaštenja utvrđenih Ustavom Federacije, Vlada
103.  pitanje
         Federacije Bosne i Hercegovine donosi:
[  ]   A    Zakone, uredbe, odluke i zaključke
[  ]   B    Uredbe, zaključke i naredbe
[  ]   C    Uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rješenja i zaključke
[  ]   D    Naredbe, rješenja i zaključke

104.  pitanje  Vladu Federacije BiH imenuje:
 [ ]    A   Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH
 [ ]    B   Oba doma Parlamenta Federacije BiH
 [ ]    C   Predsjednik Federacije uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije
 [ ]    D   Vijeće ministara BiH

105.  pitanje  Organi federalne uprave su:
 [ ]    A   Federalna vlada, federalna ministarstva i federalne ustanove
 [ ]    B   Federalna ministarstva, federalne uprave i federalne ustanove
 [ ]    C   Federalna ministarstva i samostalne federalne uprave
 [ ]    D   Federalna ministarstva, federalni zavodi i federalni instituti

106.  pitanje  Koje od navedenih ministarstava nije federalno ministarstvo:
 [ ]    A   Federalno ministarstvo kulture i sporta
 [ ]    B   Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša
 [ ]    C   Federalno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
 [ ]    D   Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

107.  pitanje  Koji od navedenih poslova nisu u nadležnosti organa federalne uprave:
 [ ]    A   Izvršavanje zakona i drugih propisa
 [ ]    B   Predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva
 [ ]    C   Donošenje propisa za provedbu zakona i drugih propisa
 [ ]    D   Donošenje zakona

108.  pitanje  U sastavu kojeg federalnog ministarstva se nalazi Zavod za javnu upravu:
 [ ]    A   Federalno ministarstvo finansija
 [ ]    B   Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
 [ ]    C   Federalno ministarstvo pravde
 [ ]    D   Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

109.  pitanje Samostalne federalne uprave su:
        Federalna uprava civilne zaštite i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-
[ ]    A
        pravne poslove
[ ]    B  Federalna uprava civilne zaštite i Federalna uprava za zaštitu od zračenja
[ ]    C    Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Carinska uprava
[ ]    D    Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

110.  pitanje  Da bi Vlada Federacije BiH mogla odlučivati, sjednici treba da prisustvuju:
 [ ]    A   Premijer i svi ministri
 [ ]    B   Premijer i najmanje osam ministara
 [ ]    C   Više od dvije trećine članova Vlade
 [ ]    D   Više od polovine članova Vlade

111.  pitanje  Sekretar Vlade Federacije odgovara za svoj rad:
 [ ]    A   Premijeru, zamjenicima premijera i ministrima
 [ ]    B   Vladi Federacije BiH, premijeru i zamjenicima premijera
 [ ]    C   Predsjedniku Federacije, Vladi Federacije i premijeru
 [ ]    D   Vladi Federacije BiH, premijeru i ministrima

         Za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova za svoje potrebe, Vlada
112.  pitanje
         Federacije obrazuje:
         Stručnu službu Vlade, Ured za zakonodavstvo i druge samostalne stručne
[ ]    A
         službe, biroe i sl.
[ ]    B    Stručne službe, komisije, urede, biroe i sl.
[ ]    C    Ured za zakonodavstvo, Ured za administraciju i druge stručne službe
[ ]    D    Stručnu službu Vlade, Ured za informisanje i Ured za zakonodavstvo

113.  pitanje  Koje od navedenih federalnih ministarstava nema sjedište u Mostaru:
 [ ]    A   Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
 [ ]    B   Federalno ministarstvo trgovine
 [ ]    C   Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
 [ ]    D   Federalno ministarstvo kulture i sporta

114.  pitanje  Unutrašnja organizacija federalnih organa uprave utvrđuje se:
 [ ]    A   Zakonom o Vladi Federacije
 [ ]    B   Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave
 [ ]    C   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa uprave
 [ ]    D   Zakonom o upravi u Federaciji BiH

115.  pitanje  Prihodi koje ostvare organi federalne uprave svojom djelatnošću su:
 [ ]    A   Sredstva budžeta Federacije BiH
 [ ]    B   Sredstva organa koji je ostvario prihod
 [ ]    C   Sredstva Vlade Federacije
 [ ]    D   Sredstva za zajedničke potrebe organa uprave

116.  pitanje  Unutrašnja organizacija i funkcionisanje Vlade Federacije BiH utvrđuje se:
 [ ]    A   Zakonom o Vladi Federacije
 [ ]    B   Poslovnikom o radu Vlade Federacije
 [ ]    C   Odlukama i drugim internim odlukama Vlade Federacije
 [ ]    D   Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Vlade Federacije

         Kojim propisom je utvrđen odnos organa uprave prema zakonodavnoj i
117.  pitanje
         organima izvršne vlasti:
[  ]   A    Ustavom Federacije BiH
[  ]   B    Zakonom o Vladi Federacije
[  ]   C    Zakonom o upravi u Federaciji BiH
[  ]   D    Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Vlade Federacije
         Koji poslovi organa uprave se ne mogu povjeriti preduzećima, ustanovama i
118.  pitanje
         drugim pravnim licima:
[ ]   A    Poslovi inspekcijskog nadzora
[ ]   B    Vršenje javnih ovlaštenja
         Odlučivanje o pojedinačnim stvarima u vezi s pravima i obavezama građana,
[ ]   C
         preduzeća i drugih pravnih lica
[ ]   D    Određeni upravni i stručni poslovi iz nadležnosti organa uprave

119.  pitanje  Koju od navedenih mjera ne može naložiti inspektor:
 [ ]   A   Zabraniti preduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom
 [ ]   B   Narediti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone u određenom roku
 [ ]   C   Izreći i naplatiti novčanu kaznu u skladu sa zakonom
 [ ]   D   Izreći disciplinsku mjeru u slučaju povrede službene dužnosti

120.  pitanje  Ko pokreće i vodi postupak inspekcijskog nadzora:
 [ ]   A   Rukovodilac organa uprave
 [ ]   B   Inspektor, na prijedlog rukovodioca organa uprave
 [ ]   C   Inspektor po službenoj dužnosti
 [ ]   D   Inspektor po odobrenju Vlade Federacije BiH

121.  pitanje  Poslovne upravne inspekcije vrši:
 [ ]   A   Ministarstvo zdravstva
 [ ]   B   Ministarstvo pravde
 [ ]   C   Ministarstvo finansija
 [ ]   D   Zavod za javnu upravu

122.  pitanje Koji od navedenih poslova nije u nadležnosti upravne inspekcije:
 [ ]   A  Nadzor nad kancelarijskim poslovanjem organa uprave
 [ ]   B  Nadzor nad zakonitošću akata kojim se rješava u upravnom postupku
        Nadzor nad izvršenjem zakona koji se odnose na državne službenike i
[ ]    C
        namještenike
[ ]    D  Izdavanje isprava o određenim činjenicama

123.  pitanje  Međusobni odnosi organa uprave u Federaciji BiH zasnivaju se na:
 [ ]   A   Obavezama utvrđenim odlukama Vlade Federacije BiH
 [ ]   B   Međusobnom dogovoru
 [ ]   C   Razmjeni iskustava u radu
         Ovlastima utvrđenim Ustavom, zakonima, statutima, saradnji, međusobnom
[ ]   D
         informiranju i dogovaranju

124.  pitanje  Radom samostalne federalne uprave i federalne ustanove rukovodi:
 [ ]   A   Ministar
 [ ]   B   Upravnik
 [ ]   C   Direktor
 [ ]   D   Direktor u saradnji sa ministrom

125.  pitanje Sredstva za rad federalnih organa uprave i federalnih ustanova su:
 [ ]   A  Sredstva za materijalne troškove organa uprave
 [ ]   B  Sredstva za plaće, naknade, kapitalne izdatke i sredstva opreme
        Sredstva za plaće, sredstva za materijalne troškove, sredstva za posebne
[ ]    C
        namjene i sredstva opreme
[ ]    D  Sredstva za plaće i sredstva za materijalne troškove

         Provedbene propise o materijalno-finansijskom poslovanju federalnih organa
126.  pitanje
         donosi:
[  ]   A    Rukovodilac organa, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija
[  ]   B    Federalno ministarstvo finansija
[  ]   C    Vlada Federacije BiH
[  ]   D    Federalno ministarstvo finansija uz saglasnost Vlade Federacije

127.  pitanje  Šta je federalna ustanova:
 [ ]    A   Organ uprave osnovan zakonom i ima svojstvo pravne osobe
 [ ]    B   Nevladina organizacija
 [ ]    C   Privredna organizacija
 [ ]    D   Udruženje građana

128.  pitanje  Federalni organi i ustanove ukidaju se:
 [ ]    A   Amandmanom na Ustav Federacije BiH
 [ ]    B   Odlukom Parlamenta Federacije BiH
 [ ]    C   Uredbom Vlade Federacije BiH
 [ ]    D   Federalnim zakonom

129.  pitanje  U federalnom ministarstvu mogu se postaviti sljedeći rukovodeći službenici:
 [ ]    A   Zamjenik ministra, inspektori i savjetnici ministra
 [ ]    B   Sekretar ministra, pomoćnici ministra, glavni inspektor i savjetnici ministra
 [ ]    C   Sekretar ministra, inspektori, šefovi odjeljenja i savjetnici ministra
 [ ]    D   Pomoćnici ministra, šefovi sektora i odjeljenja i drugi rukovodeći radnici

130.  pitanje  Koji od principa nije osnovni princip rada federalne uprave:
 [ ]    A   Ustavnost i zakonitost u radu
 [ ]    B   Transparentnost i javnost rada
 [ ]    C   Samostalnost u radu
 [ ]    D   Dobrovoljnost

         Prilikom predlaganja materijala za sjednice Vlade Federacije BiH, organi uprave
131.  pitanje
         postupaju:
[ ]    A    Na način utvrđen Programom rada Vlade Federacije BiH
[ ]    B    Prema uputstvima rukovodioca organa uprave
         U okviru svojih nadležnosti propisanih zakonom i na način i postupku utvrđen
[ ]    C
         Poslovnikom o radu Vlade Federacije BiH
[ ]    D    U okviru instrukcija koje donosi sekretar Vlade Federacije BiH

         Federalni inspektor može biti osoba koja, pored odgovarajuće visoke školske
132.  pitanje
         spreme i položenog stručnog ispita ima i radno iskustvo od najmanje:
[  ]   A    Pet godina nakon položenog stručnog ispita
[  ]   B    Tri godine nakon položenog stručnog ispita
[  ]   C    Tri godine ukupnog staža
[  ]   D    Deset godina

133.  pitanje Ombudsmeni ne mogu zahtijevati od organa uprave Federacije:
        Da im na njihov zahtjev organ uprave omogući prisustvo pri rješavanju upravnih
[ ]    A
        stvari
[ ]    B  Da organ uprave izmijeni ili ukine usvojene akte ili naložene mjere
[ ]    C  Da im osigura pristup dokumentima u pribavljanju informacija
        Da im omogući nesmetano ispitivanje rada službenika i djelatnost organa
[ ]    D
        uprave

134.  pitanje Zakon o upravi u Federaciji BiH primjenjuje se na organe uprave:
 [ ]    A  Federacije BiH i kantona
[ ]    B    Federacije BiH
[ ]    C    Federacije, kantona, grada i općina
[ ]    D    Države BiH, Federacije i kantona

         Da li su organi uprave dužni razmotriti predstavke stranaka na nepravilan odnos
135.  pitanje
         službenika organa uprave prema njima:
[  ]   A    Da, ako su opravdane
[  ]   B    Ne
[  ]   C    Da, bez odlaganja
[  ]   D    Ne, osim ako to naredi rukovodilac

         Koja materija se ne utvrđuje Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa
136.  pitanje
         uprave:
[  ]   A    Organizacione jedinice i njihova nadležnost
[  ]   B    Plate i naknade službenika i namještenika
[  ]   C    Način rukovođenja
[  ]   D    Ukupan broj službenika i namještenika

         Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave
137.  pitanje
         ustanovljeno je:
[  ]   A    Tri samostalne federalne ustanove
[  ]   B    Osam samostalnih federalnih ustanova
[  ]   C    Pet samostalnih federalnih ustanova
[  ]   D    Dvije samostalne federalne ustanove

         Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave
138.  pitanje
         ustanovljeno je:
[  ]   A    16 federalnih ministarstava
[  ]   B    18 federalnih ministarstava
[  ]   C    10 federalnih ministarstava
[  ]   D    12 federalnih ministarstava

139.  pitanje  Koliko zamjenika ima premijer Vlade Federacije BiH:
 [ ]    A   Jednog zamjenika
 [ ]    B   Nema zamjenika
 [ ]    C   Dva zamjenika
 [ ]    D   Dva zamjenika i sekretara Vlade

         Kome institucije sa javnim ovlaštenjima podnose izvještaj o vršenju povjerenih
140.  pitanje
         poslova:
[ ]    A    Vladi Federacije BiH
[ ]    B    Rukovodiocu institucije sa javnim ovlaštenjima
[ ]    C    Parlamentu Federacije BiH
         Nadležnom organu uprave koji vrši upravni nadzor nad radom institucije s
[ ]    D
         javnim ovlaštenjima

         O imenovanjima i razrješenjima te drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti
141.  pitanje
         Vlade Federacije BiH, Vlada odlučuje
[  ]   A    Zaključkom
[  ]   B    Odlukom
[  ]   C    Rješenjem
[  ]   D    Uredbom

         Rukovodilac federalne ustanove ili federalne uprave u sastavu federalnog
142.  pitanje
         ministarstva za svoj rad odgovara:
         Vladi Federacije i federalnom ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je
[ ]    A
         sastavu uprava
[ ]    B    Parlamentu Federacije BiH
[ ]    C    Federalnom ministru koji rukovodi ministarstvom u čijem je sastavu
[ ]    D    Vladi Federacije BiH

143.  pitanje  Federalni organi uprave, u okviru svoje nadležnosti, donose sljedeće opće akte:
 [ ]    A   Uredbe, preporuke i instrukcije
 [ ]    B   Uputstva, instrukcije i naredbe
 [ ]    C   Zakone i podzakonske akte
 [ ]    D   Odluke

         Mogu li federalni organi uprave donositi propise za provođenje federalnih
144.  pitanje
         zakona:
[  ]   A    Ne mogu
[  ]   B    Mogu
[  ]   C    Mogu, ako imaju zakonom utvrđeno ovlaštenje
[  ]   D    Mogu, po nalogu izvršnog organa vlasti

         Može li rukovodilac organa uprave ovlastiti službenika da donese pojedinačni
145.  pitanje
         akt:
[  ]   A    Ne može
[  ]   B    Može, u hitnim slučajevima
[  ]   C    Ne može, osim po preporuci izvršnog organa
[  ]   D    Može, o čemu se donosi posebno rješenje

146.  pitanje  Organ uprave propisuje bliža pravila i uputstva za rad:
 [ ]    A   Rješenjem
 [ ]    B   Instrukcijama
 [ ]    C   Naredbom
 [ ]    D   Odlukom

         Ako upravni inspektor utvrdi da službenik zbog svoje stručne nesposobnosti
147.  pitanje
         proizvodi nepravilnosti u radu, može predložiti rukovodiocu da:
[  ]   A    Otpusti službenika
[  ]   B    Kazni službenika
[  ]   C    Službenika rasporedi na druge poslove
[  ]   D    Zatraži službenika da se dodatno stručno osposobi

148.  pitanje  U vršenju inspekcijskog nadzora upravni inspektor sačinjava:
 [ ]    A   Odluku
 [ ]    B   Zapisnik
 [ ]    C   Primjedbe
 [ ]    D   Instrukcije

149.  pitanje  Parlament Federacije BiH je:
 [ ]    A   Zakonodavni organ
 [ ]    B   Organ sudske vlasti
 [ ]    C   Organ uprave
 [ ]    D   Kolegijalni izvršni organ

         Na koji način se poslovi iz nadležnosti organa uprave mogu prenijeti
150.  pitanje
         preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima:
[ ]    A    Ustavnim amandmanima
[ ]    B    Zakonom
[ ]    C    Podzakonskim aktima organa uprave
[ ]    D    Uredbom Vlade Federacije BiH

151.  pitanje  Ured za zakonodavstvo je:
 [ ]    A   Služba Vlade Federacije BiH
 [ ]    B   Samostalna uprava u sastavu Ministarstva pravde
 [ ]    C   Stalna komisija Vlade Federacije BiH
 [ ]    D   Stalno tijelo Parlamenta Federacije BiH

         Šta od navedenih poslova nije obaveza organa uprave prema zakonodavnoj
152.  pitanje
         vlasti:
         Na zahtjev zakonodavnog organa preduzeti mjere kojima se osigurava efikasno
[ ]    A
         izvršavanje poslova iz nadležnosti organa uprave
         Tražiti prethodnu saglasnost za preduzimanje mjera iz nadležnosti organa
[ ]    B
         uprave
[ ]    C    Podnositi izvještaj o svom radu
[ ]    D    Pripremati zakone i druge propise, analitičke i informativne materijale

153.  pitanje  Koji od navedenih poslova nije u samoupravnom djelokrugu općine:
 [ ]    A   Vođenje brige o turističkim resursima
 [ ]    B   Osiguranje javnog reda i mira
 [ ]    C   Utvrđivanje i provođenje kulturne politike
 [ ]    D   Osiguranje lokalne potrebe stanovništva

154.  pitanje  Pored ministarstava, organi federalne uprave osnivaju se u obliku:
 [ ]    A   Agencije i direkcije
 [ ]    B   Zavodi i instituti
 [ ]    C   Direkcije, zavodi i uprave
 [ ]    D   Sekretarijati i uprave

         Rukovodilac organa uprave po prijemu pritužbe stranke dužan je dati pismeni
155.  pitanje
         odgovor o preduzetim mjerama u roku od:
[  ]   A    15 dana
[  ]   B    8 dana
[  ]   C    10 dana
[  ]   D    30 dana

156.  pitanje  Federalni organi uprave osnivaju se zakonom koji donosi:
 [ ]    A   Dom naroda
 [ ]    B   Predstavnički dom
 [ ]    C   Vlada Federacije BiH
 [ ]    D   Parlament Federacije BiH

157.  pitanje  Zapisnik o inspekcijskom nadzoru inspektor sastavlja po pravilima:
 [ ]    A   Upravnog spora
 [ ]    B   Kancelarijskog poslovanja
 [ ]    C   Upravnog postupka
 [ ]    D   Pravilima posebne odluke

         Inspektor o preduzimanju upravnih mjera u vršenju inspekcijskog nadzora
158.  pitanje
         donosi:
[ ]    A    Rješenje
[ ]    B    Zaključak
[ ]    C    Odluku
[ ]    D    Zapisnik

159.  pitanje  Inspektor iskaznicom dokazuje:
 [ ]    A   Svoje službeno svojstvo
 [ ]    B   Ovlaštenja predviđena zakonom
 [ ]    C   Ovlaštenja predviđena zakonom, službeno svojstvo i identitet
 [ ]    D   Identitet

160.  pitanje  Koja od navedenih institucija nije institucija Federacije BiH:
 [ ]    A   Zavod za geologiju
 [ ]    B   Ured za veterinarstvo
 [ ]    C   Zavod za zaštitu spomenika
 [ ]    D   Carinska uprava

161.  pitanje  Ovlaštenje za nadzor primjene propisa o kancelarijskom poslovanju ima:
 [ ]    A   Ministarstvo
 [ ]    B   Ured za zakonodavstvo
 [ ]    C   Upravni inspektor
 [ ]    D   Upravne organizacije

162.  pitanje  Neposredno odlučivanje građana u lokalnoj samoupravi ostvaruje se:
 [ ]    A   Na zborovima građana ili neposrednim izjašnjavanjem građana (referendum)
 [ ]    B   Preko načelnika općine
 [ ]    C   U skupštini općine
 [ ]    D   Putem općinske uprave

163.  pitanje  Kojim aktom se bliže uređuje pitanje nadzora i zaštite lokalne samouprave:
 [ ]    A   Federalnim zakonom
 [ ]    B   Statutom općine
 [ ]    C   Statutom grada i općine
 [ ]    D   Kantonalnim zakonom

164.  pitanje  Da li općine imaju pravo da se udružuju u saveze i druge oblike udruživanja:
 [ ]    A   Ne
 [ ]    B   Da, ako je kantonalnim zakonom to predviđeno
 [ ]    C   Da
 [ ]    D   Da, isključivo na području Federacije

         Da li su organi uprave jednog nivoa vlasti dužni sarađivati sa organima uprave
165.  pitanje
         drugog nivoa vlasti:
[  ]   A    Nisu
[  ]   B    Da, u svim pitanjima od zajedničkog interesa
[  ]   C    Da, na zahtjev organa uprave višeg nivoa vlasti
[  ]   D    Samo u preduzimanju hitnih mjera

166.  pitanje  Ko postavlja i smjenjuje rukovodeće službenike u organima uprave:
 [ ]    A   Izvršni organ
 [ ]    B   Rukovodilac organa uprave, u dogovoru sa svojim zamjenikom
 [ ]    C   Rukovodilac organa uprave, uz prethodnu saglasnost premijera
 [ ]    D   Rukovodilac organa uprave

167.  pitanje Poslove uprave i pomoćno-tehničke poslove u organima uprave obavljaju:
 [ ]    A  Službenici i namještenici
[ ]    B    Radnici i službenici
[ ]    C    Zaposlenici i namještenici
[ ]    D    Službenici i zaposlenici

         Da li inspektor ima pravo i obavezu da podnese krivičnu prijavu, ako u vršenju
168.  pitanje
         svoje dužnosti utvrdi da je učinjeno krivično djelo:
[  ]   A    Ima, uz saglasnost općinskog tužioca
[  ]   B    Nema
[  ]   C    Ima pravo, ali ne i obavezu
[  ]   D    Ima pravo i obavezu

         Sadržaj i način vođenja evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima
169.  pitanje
         propisuje:
[  ]   A    Vlada Federacije BiH
[  ]   B    Glavni inspektor
[  ]   C    Federalni ministar pravde
[  ]   D    Parlament Federacije BiH

170.  pitanje  Pravo na lokalnu samoupravu obuhvaća pravo građanina da:
 [ ]    A   Biraju službenike i namještenike u organima lokalne vlasti
 [ ]    B   Preko neposredno izabranih organa učestvuju u vođenju javnih poslova
 [ ]    C   Učestvuju u izradi zakona i podzakonskih akata općina
 [ ]    D   Direktno učestvuju u izvršnim organima lokalnih vlasti

171.  pitanje  Općina je:
 [ ]    A   Fizičko lice
 [ ]    B   Javno lice
 [ ]    C   Udruženje građana
 [ ]    D   Pravno lice

172.  pitanje  Područje općine, njen naziv i sjedište uređuju se:
 [ ]    A   Posebnim zakonom
 [ ]    B   Uredbom kantonalne vlade
 [ ]    C   Odlukom Vlade Federacije
 [ ]    D   Dogovorom općina na području kantona

         Prema Zakonu o upravi u FBiH, organi uprave obavljaju poslove iz svoje
173.  pitanje
         nadležnosti:
[  ]   A    Samostalno, u skladu sa dogovorom postignutim sa drugim organima
[  ]   B    Po prethodno pribavljenoj saglasnosti Parlamenta Federacije BiH
[  ]   C    Samostalno, u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim propisima
[  ]   D    Samostalno, u skladu sa preporukama Vlade Federacije BiH

174.  pitanje  Rad organa uprave je:
 [ ]    A   Službena tajna
 [ ]    B   Javan, osim u slučajevima utvrđenim Ustavom
 [ ]    C   Javan
 [ ]    D   Javan, ukoliko za određene izuzetne situacije nije drukčije određeno

175.  pitanje  Službeno pismo u organima uprave je:
 [ ]    A   Latinica
 [ ]    B   Latinica i ćirilica
 [ ]    C   Ćirilica
 [ ]    D   Nije utvrđeno službeno pismo
176.  pitanje  Izvršni organ Federacije Bosne i Hercegovine je:
 [ ]   A   Premijer Federacije BiH
 [ ]   B   Vlada Federacije BiH
 [ ]   C   Parlament Federacije BiH
 [ ]   D   Predsjednik Federacije BiH

177.  pitanje  Sjedište Vlade Federacije BiH je u:
 [ ]   A   Sarajevu
 [ ]   B   Mostaru
 [ ]   C   Sarajevu, s tim da premijer i zamjenici imaju zajednički ured u Mostaru
 [ ]   D   Sarajevu, s tim da premijer ima ured i u Mostaru

178.  pitanje  Ko upravlja imovinom u vlasništvu Federacije:
 [ ]   A   Parlament Federacije BiH
 [ ]   B   Dom naroda Parlamenta Federacije BiH
 [ ]   C   Predsjednik i potpredsjednik Federacije BiH
 [ ]   D   Vlada Federacije, ako zakonom nije drugačije određeno

179.  pitanje  Najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Federacije BiH uređuju se:
 [ ]   A   Uredbom
 [ ]   B   Zakonom
 [ ]   C   Naredbom
 [ ]   D   Odlukom

180.  pitanje  Uredbe i odluke Vlade Federacije BiH objavljuju se:
 [ ]   A   U službenim novinama bIh i Federacije
 [ ]   B   Ako to odredi Vlada Federacije BiH zaključkom
 [ ]   C   U "Službenim novinama Federacije BiH"
 [ ]   D   u "Službenom glasniku BiH"

181.  pitanje  Rad stručnih službi Vlade Federacije usklađuje:
 [ ]   A   Premijer Vlade
 [ ]   B   Sekretar Vlade
 [ ]   C   Ured za zakonodavstvo
 [ ]   D   Premijer Vlade i zamjenici premijera

182.  pitanje  U sastavu Federalnog ministarstva finansija su:
 [ ]   A   Poreska uprava, Carinska uprava i Finansijska policija
 [ ]   B   Poreska uprava i Carinska uprava
 [ ]   C   Finansijska policija i Carinska uprava
 [ ]   D   Poreska uprava, Carinska uprava i Uprava prihoda

183.  pitanje  Arhiv Federacije je:
 [ ]   A   Samostalna federalna ustanova
 [ ]   B   Federalna uprava u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta
 [ ]   C   Federalno ministarstvo
 [ ]   D   Samostalna federalna uprava

184.  pitanje  Rukovođenje federalnim organima uprave utvrđeno je:
 [ ]   A   Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim organima federalne uprave
 [ ]   B   Zakonom o upravi Federacije BiH
 [ ]   C   Zakonom o Vladi Federacije BiH
 [ ]   D   Ustavom Federacije BiH
185.  pitanje  U poslove upravnog nadzora koji obavljaju organi uprave ne spada:
 [ ]    A   Nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima
 [ ]    B   Nadzor nad zakonitošću rada institucija sa javnim ovlaštenjima
 [ ]    C   Inspekcijski nadzor
 [ ]    D   Nadzor nad izradom zakona

         Za koje isprave organi uprave ne smiju tražiti da ih pribave stranke u upravnom
186.  pitanje
         postupku:
[  ]   A    Javne isprave o činjenicama koje imaju sudski organi
[  ]   B    Sve javne isprave
[  ]   C    Javne isprave o činjenicama za koje organi uprave vode službene evidencije
[  ]   D    Javne isprave o činjenicama koje nisu u vezi sa upravnim postupkom

187.  pitanje  Koji od navedenih poslova nije u nadležnosti rukovodioca organa uprave:
 [ ]    A   Utvrđuje način finansiranja organa uprave
 [ ]    B   Predstavlja organ uprave
 [ ]    C   Odlučuje o pravima i obavezama službenika i namještenika
 [ ]    D   Organizuje i osigurava zakonito obavljanje poslova

         Koga rukovodilac organa uprave obavezno izvještava o stanju u oblasti za koje
188.  pitanje
         je osnovan organ uprave kojim rukovodi:
[  ]   A    Parlament Federacije BiH
[  ]   B    Organ zakonodavne vlasti i organ izvršne vlasti
[  ]   C    Premijera Vlade Federacije BiH
[  ]   D    Predsjednika i potpredsjednika Federacije

         Koji od navedenih poslova ne može obavljati rukovodilac i rukovodeći službenik
189.  pitanje
         organa uprave:
[  ]   A    Poslove u drugom organu uprave, sa polovinom radnog vremena
[  ]   B    Posao sudije porotnika
[  ]   C    Nastavni rad u obrazovnim ustanovama
[  ]   D    Javni rad u publicistici

         Da li je u postupku smjenjivanja rukovodioca organ nadležan za smjenjivanje
190.  pitanje
         obavezan udaljiti rikovodioca od obavljanja dužnosti:
[  ]   A    Obavezno je udaljavanje sa dužnosti
[  ]   B    Obavezno je, osim ako Vlada Federacije drugačije ne odluči
[  ]   C    Ne smije se udaljiti sa dužnosti do okončanja postupka
[  ]   D    Može se udaljiti, dok traje postupak smjenjivanja

191.  pitanje  Da li podnošenje ostavke isključuje postupak smjenjivanja rukovodioca:
 [ ]    A   Da
 [ ]    B   Ne, osim ukoliko izvršni organ drukčije ne odluči
 [ ]    C   Ne
 [ ]    D   Samo u izuzetnim slučajevima

192.  pitanje  O statusnim pitanjima službenika i namještenika odlučuje:
 [ ]    A   Rukovodilac organa uprave
 [ ]    B   Agencija za državnu službu Federacije
 [ ]    C   Službenici sa posebnim ovlaštenjima
 [ ]    D   Komisija koju formira rukovodilac organa uprave

193.  pitanje Ko propisuje oblik i sadržaj iskaznice inspektora:
[  ]   A    Rukovodilac organa uprave
[  ]   B    Federalni ministar pravde
[  ]   C    Vlada Federacije BiH
[  ]   D    Sud

194.  pitanje  Da li je policija dužna da pruži pomoć inspektoru:
 [ ]    A   Da, ako inspektor zatraži pomoć jer mu je onemogućeno obavljanje dužnosti
 [ ]    B   Da, policija uvijek prisustvuje inspekcijskom pregledu
 [ ]    C   Nije
 [ ]    D   Da, ako to odobri federalni ministar unutrašnjih poslova

195.  pitanje  Postupak inspekcijskog nadzora pokreće:
 [ ]    A   Rukovodilac organa uprave
 [ ]    B   Inspektor, po nalogu izvršnog organa vlasti
 [ ]    C   Inspektor, po nalogu policije
 [ ]    D   Inspektor, po službenoj dužnosti

         Mogu li federalni organi uprave izdavati kantonalnim organima uprave
196.  pitanje
         instrukcije za izvršavanje federalnih propisa:
[  ]   A    Ne mogu
[  ]   B    Mogu u svim slučajevima
[  ]   C    Mogu, ako su za to ovlašteni federalnim zakonom
[  ]   D    Mogu, u slučajevima utvrđenim Ustavom

197.  pitanje  Koji od navedenih propisa ne može donijeti rukovodilac organa uprave:
 [ ]    A   Rješenje
 [ ]    B   Preporuka
 [ ]    C   Uredba
 [ ]    D   Pravilnik

198.  pitanje Organe uprave osniva:
        Vlada Federacije, odnsono vlade kantona, a gradske, odnosno općinske službe
[ ]    A
        za upravu osniva gradonačelnik, odnosno općinski načelnik
[ ]    B  Isključivo Parlament Federacije BiH, zakonom
        Organ zakonodavne vlasti na prijedlog vlade, dok gradske, odnosno općinske
[ ]    C  službe za upravu osniva gradsko, odnosno općinsko vijeće na prijedlog
        gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika.
[ ]    D  Zakonodavni ili izvršni organ Federacije BiH, kantona, grada ili općine

199.  pitanje Rad organa uprave :
        je javan, ukoliko za određene izuzetne situacije zakonom nije drugačije
[ ]    A
        određeno
[ ]    B  načelno nije javan
[ ]    C  uvijek je javan
[ ]    D  o javnosti rada odlučuje rukovodilac organa uprave

200.  pitanje Nacionalna zastupljenost zaposlenih u organima uprave :
 [ ]    A  odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva Bosne i Hercegovine
 [ ]    B  odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine
        odgovara nacionalnoj strukturi stanovništva Federacije, kantona, odnosno
[ ]    C
        grada i općine
[ ]    D  u organima uprave ne vodi se računa o nacionalnoj zastupljenosti

         Federacija, kanton, grad, odnosno općina, odgovaraju za štetu koju organ
201.  pitanje
         uprave nanese građaninu, pravnom licu ili drugoj osobi :
[ ]    A    uvijek
[ ]    B    samo za štetu koju organ uprave nanese svojim nezakonitim radom
[ ]    C    samo za štetu koju organ uprave nanese svojim nepravilnim radom
         samo za štetu koju organ uprave nanese svojim nezakonitim ili nepravilnim
[ ]    D
         radom

        Federacija, kanton, grad, odnosno općina, imaju pravo da od službenika
202.  pitanje zahtjevaju naknadu štete koju je isplatila na ime naknade štete, ako je šteta
        nastala namjerno ili krajnjom nepažnjom službenika :
[  ]   A  u roku od šest mjeseci od dana kada je naknadila štetu
[  ]   B  u roku od jedne godine od dana kada je naknadila štetu
[  ]   C  u roku od tri godine od dana kada je naknadila štetu
[  ]   D  u roku od pet godina od dana kada je naknadila štetu

203.  pitanje  Organi uprave ne vrše jedan od sljedećih poslova :
 [ ]    A   provođenje utvrđene politike i izvršavanje zakona i drugih propisa
 [ ]    B   proglašenje zakona koje je donio zakonodavni organ
 [ ]    C   obavljanje upravnog nadzora nad provedbom zakona i drugih propisa
 [ ]    D   donošenje propisa za provođenje zakona i drugih propisa

         U obavljanju upravnog nadzora, organi uprave ne vrše jedan od sljedećih
204.  pitanje
         poslova :
[  ]   A    nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u upravnim stvarima
[  ]   B    nadzor nad zakonitošću rada institucija koje imaju javna ovlaštenja
[  ]   C    nadzor nad zakonitošću akata kojima se rješava u sudskim stvarima
[  ]   D    inspekcijski nadzor

         Rukovodioci organa uprave donose propise u cilju omogućavanja izvršavanja
205.  pitanje
         zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti :
[ ]    A    organi uprave ne mogu donositi propise
         samo kada ih na to ovlasti Vlada Federacije, kantona, gradsko odnosno
[ ]    B
         općinsko vijeće
         samo kada ih na to ovlasti premijer Federacije, kantona, gradonačelnik,
[ ]    C
         odnosno općinski načelnik
[ ]    D    samo kada su za to ovlašteni zakonom ili drugim propisom

         Javna ovlaštenja (za vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz
206.  pitanje
         nadležnosti organa uprave) mogu se povjeravati :
[  ]   A    preduzećima (društvima), ustanovama i drugim pravnim licima
[  ]   B    organima uprave i službama za upravu
[  ]   C    samo javnim ustanovima
[  ]   D    samo javnim preduzećima

207.  pitanje  Institucijama koje imaju javna ovlaštenja ne mogu se povjeravati :
 [ ]    A   poslovi upravnog rješavanja
 [ ]    B   poslovi inspekcijskog nadzora
 [ ]    C   ekspertize, tehnička ispitivanja itd.
 [ ]    D   odlučivanje o pravima i dužnostima građana, preduzeća i drugih pravnih lica

         Javna ovlaštenja (za vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz
208.  pitanje
         nadležnosti organa uprave) povjeravaju se isključivo :
[  ]   A    općim aktom nadležnog organa uprave iz određene upravne oblasti
[  ]   B    pojedinačnim aktom nadležnog organa uprave iz određene upravne oblasti
[  ]   C    zakonom, odnosno propisom gradskog i općinskog vijeća
[  ]   D    odlukom Vlade Federacije, odnosno vlade kantona
209.  pitanje  Upravni nadzor nad radom institucije koja ima javna ovlaštenja vrše :
 [ ]   A   Parlament Federacije, kantona, gradsko, odnosno općinsko vijeće
 [ ]   B   Vlada Federacije, kantona, gradsko, odnosno općinsko vijeće
 [ ]   C   Upravna inspekcija
         organ uprave iz upravnog područja i nivoa vlasti kojem pripadaju poslovi uprave
[ ]   D
         koji se obavljaju na osnovu javnih ovlaštenja

         Po žalbama protiv donesenih upravnih akata institucija koje imaju javna
210.  pitanje
         ovlaštenja, rješava :
         Nadležni organ uprave, koji sprovodi upravni nadzor nad radom institucije koje
[ ]   A
         ima javna ovlaštenja
[ ]   B    Organ određen opštim aktom institucije koja ima javna ovlaštenja
         Vlada Federacije, vlada kantona, gradsko, odnosno općinsko vijeće u čijoj je
[ ]   C
         nadležnosti institucija koja ima javna ovlaštenja
         Žalbeno vijeće pri Vladi Federacije, vladi kantona, gradskom, odnosno
[ ]   D
         općinskom vijeću u čijoj je nadležnosti institucija koja ima javna ovlaštenja

211.  pitanje  Organi uprave odgovorni su organu zakonodavne vlasti :
 [ ]   A   za sve aspekte poslova iz nadležnosti organa uprave
 [ ]   B   za zakonito, potpuno i efikasno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti
 [ ]   C   samo za zakonitost u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti
 [ ]   D   organi uprave nisu odgovorni organu zakonodavne, nego organu izvršne vlasti

212.  pitanje  Organi uprave podnose izvještaj o svom radu organu zakonodavne vlasti :
 [ ]   A   svaka tri mjeseca
 [ ]   B   jednom godišnje
 [ ]   C   na zahtjev organa zakonodavne vlasti
 [ ]   D   organi uprave ne podnose izvještaj organu zakonodavne vlasti

213.  pitanje  Organ izvršne vlasti ne može naložiti organu uprave :
 [ ]   A   donošenje propisa za koje je ovlašten organ uprave
 [ ]   B   poduzimanje mjera na koje je ovlašten organ uprave
 [ ]   C   ispitivanje stanja u oblastima iz nadležnosti organa uprave
 [ ]   D   kako da rješi pojedinačnu upravnu stvar iz nadležnosti organa uprave

214.  pitanje  Organi uprave ne mogu organu izvršne vlasti :
 [ ]   A   prenositi upravne predmete iz svoje nadležnosti
 [ ]   B   dostavljati izvještaje o svom radu
 [ ]   C   predlagati razmatranje određenih pitanja iz svoje nadležnosti
         dostavljati informacije, objašnjenja, podatke, spise i drugu dokumentaciju
[ ]   D
         potrebnu za rad organa izvršne vlasti

215.  pitanje Odnos organa uprave prema ombdusmenima zasniva se na :
 [ ]   A  subordinaciji
        obvezama organa uprave utvrđenim Ustavom i zakonom, odnosno propisom
[ ]    B  gradskog ili općinskog vijeća, kao i na međusobnoj saradnji, informisanju i
        dogovaranju
        odgovornosti organa uprave za zakonito, potpuno i efikasno obavljanje poslova
[ ]    C
        iz svoje nadležnosti
        praćenju stanja u oblasti za koju je osnovan organ uprave, a naročito
[ ]    D
        provođenju politike i izvršavanju zakona i drugih propisa

         Ako organ uprave ne postupi po zahtjevu ombdusmena u okviru njihove
216.  pitanje
         nadležnosti, ombdusmeni mogu :
[ ]    A    smijeniti rukovodioca organa uprave
[ ]    B    pokrenuti disciplinski postupak protiv rukovodioca organa uprave
         od rukovodioca organa izvršne vlasti zatražiti osiguranje ispunjenja njihovih
[ ]    C
         zahtjeva od organa uprave
[ ]    D    donijeti pravno obvezujući akt za postupanje organa uprave

        Rukovodilac organa uprave obavezan je dati pismeni odgovor stranci o
217.  pitanje poduzetim mjerama u vezi sa njegovom predstavkom, odnosno prijedlogom u
        roku od :
[  ]   A  osam dana od dana prijema predstavke, odnosno prijedloga
[  ]   B  10 dana od dana prijema predstavke, odnosno prijedloga
[  ]   C  15 dana od dana prijema predstavke, odnosno prijedloga
[  ]   D  20 dana od dana prijema predstavke, odnosno prijedloga

218.  pitanje Organi uprave prilikom rješavanja stvari u upravnom postupku :
        zahtjevaju od stranaka da pribavljaju uvjerenja i druge javne isprave o
[ ]    A
        činjenicama o kojima organi uprave vode službenu evidenciju
        rješavaju upravne stvari bez pribavljanja uvjerenja i drugih javnih isprava o
[ ]    B
        činjenicama o kojima organi uprave vode službenu evidenciju
        organi uprave uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi
[ ]    C
        uprave vode službenu evidenciju obavezno pribavljaju po službenoj dužnosti
        organi uprave uvjerenja i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi
[ ]    D  uprave vode službenu evidenciju mogu pribavljati po službenoj dužnosti ako ih
        stranke nisu pribavile

         Kada su u upravnom postupku stranka odazove pozivu, a bez njene krivice
219.  pitanje
         službena radnja radi koje je pozvana nije obavljena :
[ ]    A    nema pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova
         ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova, a o naknadi se odlučuje
[ ]    B
         zaključkom protiv kojeg stranka može uložiti žalbu
         ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova, a o naknadi se odlučuje
[ ]    C
         zaključkom protiv kojeg stranka ne može izjavljivati pravne lijekove
         ima pravo zahtijevati naknadu nastalih troškova, a o naknadi se odlučuje
[ ]    D    zaključkom protiv kojeg stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog
         suda

220.  pitanje Federalni i kantonalni organi uprave osnivaju se :
 [ ]    A  zakonom
        posebnom odlukom Parlamenta Federacije za federalne organe uprave,
[ ]    B
        odnosno zakonodavnog tijela kantona za kantonalne organe uprave
        uredbom Vlade Federacije za federalne organe uprave, a vlade kantona za
[ ]    C
        kantonalne organe uprave
        odlukom Vlade Federacije za federalne organe uprave, a vlade kantona za
[ ]    D
        kantonalne organe uprave

        Za obavljanje određenih stručnih poslova i drugih poslova iz okvira nedležnosti
221.  pitanje Federacije i kantona, koji pretežno zahtijevaju primjenu stručnih i naučnih
        metoda rada i sa njima vezanih upravnih poslova, osnivaju se :
[  ]   A  federalne, odnosno kantonalne upravne organizacije
[  ]   B  federalne, odnosno kantonalne upravne ustanove
[  ]   C  federalne, odnosno kantonalne službe za upravu
[  ]   D  federalna, odnosno kantonalna ministarstva

         Za vršenje upravnih i stručnih poslova i poslova lokalne samouprave iz okvira
222.  pitanje
         nadležnosti grada i općine osnivaju se :
[  ]   A    organi uprave grada, odnosno općine
[  ]   B    upravne ustanove
[  ]   C    službe za upravu
[  ]   D    općinski sekretarijati

223.  pitanje  Gradske, odnosno općinske službe za upravu osnivaju se :
 [ ]    A   odlukom gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika
 [ ]    B   odlukom gradskog, odnosno općinskog vijeća
 [ ]    C   gradske, odnosno općinske službe za upravu osniva kanton, zakonom
         propisom gradskog, odnosno općinskog vijeća, na prijedlog gradonačelnika,
[ ]    D
         odnosno općinskog načelnika

224.  pitanje Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji organa uprave donosi :
        rukovodilac organa uprave u saglasnosti sa organom izvršne vlasti, a u gradu i
[ ]    A  općini gradonačelnik, odnosno općinski načelnik, uz saglasnost gradskog,
        odnosno općinskog vijeća
        rukovodilac organa uprave, a u gradu i općini gradonačelnik, odnosno općinski
[ ]    B
        načelnik
        organ izvršen vlasti ili drugi organ određen zakonom, a u gradu i općini
[ ]    C
        gradsko, odnosno općinsko vijeće
        rukovodilac federalnog, odnosno kantonalnog organa uprave nadležnog za
[ ]    D
        upravu

225.  pitanje  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa uprave ne uređuje se :
 [ ]    A   način rukovođenja
 [ ]    B   radni odnosi u organima uprave
 [ ]    C   ovlaštenja i odgovornosti službenika u obavljanju poslova
 [ ]    D   broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uvjeti za njihov prijem

226.  pitanje  Općinskim službama za upravu po zakonu rukovodi :
 [ ]    A   rukovodilac službe
 [ ]    B   općinski sekretar
 [ ]    C   općinski načelnik
 [ ]    D   pomoćnik općinskog načelnika

227.  pitanje  Gradskim službama za upravu po zakonu rukovodi :
 [ ]    A   rukovodilac službe
 [ ]    B   gradski sekretar
 [ ]    C   pomoćnik gradonačelnika
 [ ]    D   gradonačelnik

228.  pitanje  Rukovodeće državne službenike u organima uprave imenuje :
 [ ]    A   rukovodilac organa uprave, ako zakonom nije drugačije određeno
 [ ]    B   organ izvršne vlasti, ako zakonom nije drugačije određeno
 [ ]    C   Agencija za državnu službu
 [ ]    D   organ određen posebnim zakonom

229.  pitanje  Prihodi koje u svom radu ostvari organ uprave, po pravilu :
 [ ]    A   daju se na raspolaganje istom organu uprave
 [ ]    B   unose se u budžet Federacije, kantona, grada, odnosno općine
 [ ]    C   unose se isključivo u budžet Federacije
 [ ]    D   unose se u budžet u skladu sa odlukom organa izvršne vlasti
        Kad to potrebe službe zahtjevaju, rukovodilac organa uprave može izuzetno
        ovlastiti i drugog službenika organa uprave (koji nije inspektor) da izvrši samo
230.  pitanje
        određene poslove inspekcijskog nadzora, odnsono da inspektoru pomogne u
        obavljanju tog nadzora :
[ ]    A  usmenom naredbom
[ ]    B  rješenjem
[ ]    C  naredbom
        lice koje nije inspektor ne može se ovlastiti da obavlja ijednu radnju
[ ]    D
        inspekcijskog nadzora

231.  pitanje  Postupak inspekcijskog nadzora pokreće :
 [ ]    A   stranka
 [ ]    B   zainteresovano lice
 [ ]    C   inspektor po službenoj dužnosti
 [ ]    D   rukovodilac organa uprave

         Kada u obavljanju inspekcijskog pregleda utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi
232.  pitanje
         propis čije izvršenje nadzire, inspektor ne može :
[ ]    A    narediti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone u određenom roku
         zabraniti preduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom ili
[ ]    B
         drugim propisom nad čijim sprovođenjem vrši nadzor
[ ]    C    izreći i naplatiti novčanu kaznu na licu mjesta, ako je za to zakonom ovlašten
         pokrenuti disciplinski postupak protiv odgovornog lica u preduzeću ili pravnom
[ ]    D
         licu

233.  pitanje  O preduzimanju upravnih mjera u skladu sa zakonom inspektor donosi :
 [ ]    A   rješenje
 [ ]    B   zapisnik
 [ ]    C   odluku
 [ ]    D   naredbu

         Na rješenje o preduzimanju upravnih mjera koje je po zakonu donio inspektro,
234.  pitanje
         može se izjaviti žalba nadležnom organu u roku od :
[  ]   A    sedam dana
[  ]   B    osam dana
[  ]   C    15 dana
[  ]   D    20 dana

235.  pitanje  Sjedište federalnih organa uprave je :
 [ ]    A   u Sarajevu
 [ ]    B   u Sarajevu, Travniku i Mostaru
 [ ]    C   u Sarajevu i Mostaru
 [ ]    D   uvijek se određuje posebnim zakonom kojim se osniva federalni organ uprave

        Propis ili opći akt koji je donio rukovodilac federalnog organa uprave i federalne
236.  pitanje ustanove, za koji se utvrdi da nije u skladu sa Ustavom Federacije i federalnim
        zakonom, odnosno propisom Vlade Federacije, stavit će van snage odlukom :
[  ]   A  Parlament Federacije
[  ]   B  Ustavni sud Federacije
[  ]   C  predsjednik Federacije
[  ]   D  Vlada Federacije

237.  pitanje Federalni organi uprave osnivaju se i njihove nadležnosti utvrđuju :
 [ ]    A  federalnim zakonom
 [ ]    B  odlukom Vlade Federacije
[ ]    C    uredbom Vlade Federacije
[ ]    D    posebno odlukom Parlamenta Federacije

238.  pitanje  Federalni organi uprave su :
 [ ]    A   federalna ministarstva
 [ ]    B   federalna ministarstva i federalne uprave
 [ ]    C   federalna ministarstva i federalne upravne ustanove
 [ ]    D   federalna ministarstva i fedralne upravne organizacije

        Za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Fedracije u oblastima u
239.  pitanje kojima federalni organi uprave u cjelčini ili u većem obimu neposredno provode
        politiku ili izvršavaju federalne zakone i druge federalne propise, osniva se :
[  ]   A  federalna uprava
[  ]   B  federalni zavod
[  ]   C  federalno ministarstvo
[  ]   D  federalna direkcija

240.  pitanje  Federalne ustanove su :
 [ ]    A   federalni zavodi, federalne direkcije i federalne agencije
 [ ]    B   federalna ministarstva i federalne uprave
 [ ]    C   federalne javne ustanove i upravne ustanove
 [ ]    D   federalna javna preduzeća i federalne javne korporacije

241.  pitanje Federalne ustanove mogu se osnovati :
 [ ]    A  isključivo kao federalne ustanove u sastavu federalnog ministarstva
 [ ]    B  isključivo kao samostalne federalne ustanove
        kao samostalne federalne ustanove i kao federalne ustanove u sastavu
[ ]    C
        federalnog ministarstva
        kao samostalne federalne ustanove, kao federalne ustanove u sastavu
[ ]    D
        federalnog ministarstva i kao federalne ustanove u sastavu Vlade Federacije

        Za obavljanje određenih stručnih i drugih poslova koji pretežno zahtjevaju
        primjenu stručnih i naučnih metoda rada i sa njima povezanih upravnih poslova
242.  pitanje
        čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju posebno organiziranje i samostalnost
        u radu, osniva se :
[  ]   A  federalno ministarstvo
[  ]   B  federalna uprava
[  ]   C  federalni zavod
[  ]   D  federalna direkcija

        Za obavljanje određenih stručnih poslova pretežno privrednog karaktera i sa
243.  pitanje njima povezanih upravnih poslova čija priroda i način izvršavanja zahtijevaju
        posebno organiziranje i samostalnost u radu, može se osnovati :
[  ]   A  federalno ministarstvo
[  ]   B  federalna uprava
[  ]   C  federalni zavod
[  ]   D  federalna direkcija

         Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji federalnog organa uprave, odnosno
244.  pitanje
         federalne ustanove donosi :
         rukovodilac federalnog organa uprave, odnosno federalne ustanove uz
[ ]    A
         saglasnost Vlade Federacije
[ ]    B    rukovodilac federalnog organa uprave, odnosno federalne ustanove
[ ]    C    Vlada Federacije
[ ]    D    federalni ministar pravde
         U rukovodeće državne službenike u federalnim organima uprave i federalnim
245.  pitanje
         ustanovama ne spada :
[  ]   A    sekretar ministarstva
[  ]   B    pomoćnik direktora
[  ]   C    šef odsjeka
[  ]   D    savjetnik direktora

         Rukovodeći državni službenici u federalnim organima uprave i federalnim
246.  pitanje
         ustanovama za svoj rad odgovaraju :
[  ]   A    predsjedniku Federacije
[  ]   B    Vladi Federacije
[  ]   C    federalnom ministru, odnosno direktoru federalne uprave ili federalne ustanove
[  ]   D    zamjeniku ministra, odnosno direktora

247.  pitanje  Provedbeni propisi i opći akti federalnih organa uprave i federalnih ustanova su:
 [ ]    A   Pravilnici, uputstva i instrukcije
 [ ]    B   Pravilnici, uputstva i naredbe
 [ ]    C   Uputstva, instrukcije i naredbe
 [ ]    D   Pravilnici, uputstva, instrukcije i naredbe

248.  pitanje  Ne spadaju u sredstva za rad federalnih organa uprave i federalnih ustanova:
 [ ]    A   Sredstva za javne nabavke
 [ ]    B   Sredstva za materijalne troškove
 [ ]    C   Sredstva za posebne namjene
 [ ]    D   Sredstva opreme

249.  pitanje  Sredstva za materijalne troškove ne služe za:
 [ ]    A   Finansiranje neprivrednih investicija
 [ ]    B   Nabavku potrošnog materijala, sitnog inventara i ogreva
 [ ]    C   Isplatu troškova za poštansko-telefonsko-telegrafske usluge
 [ ]    D   Nabavku stručnih publikacija, literature i štampanje službenih materijala

        Naknada za pokriće izdataka za ishranu službenika i namještenika u toku rada,
250.  pitanje naknade za prevoz službenika i namještenika na posao i sa posla i naknade za
        korištenje godišnjih odmora spadaju u:e
[  ]   A  Sredstva za plaće
[  ]   B  Sredstva za materijalne troškove
[  ]   C  Sredstva za posebne namjene
[  ]   D  Sredstva opreme

251.  pitanje  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je:
 [ ]    A   Zakonodavni organ Federacije BiH
 [ ]    B   Kolegijalni šef države - Federacije BiH
 [ ]    C   Izvršni organ Federacije BiH
 [ ]    D   Federalni organ uprave

         Premijer - predsjednik Vlade Federacije i njegovi zamjenici, ministri i Vlada
252.  pitanje
         Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su:
[ ]    A    Isključivo Parlamentu Federacije
[ ]    B    Isključivo predsjedniku i potpredsjednicima Federacije
         Predstavničkom domu Parlamenta Federacije, koji je potvrdio njihova
[ ]    C
         imenovanja
         Parlamentu Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije, a ministri
[ ]    D
         su odgovorni i premijeru - predsjedniku Vlade Federacije, u skladu sa Ustavom
         Federacije


253.  pitanje Sjedište Vlade Federacije je:
        U Sarajevu, s tim što premijer - predsjednik Vlade Federacije i zamjenici
[ ]    A  premijera - predsjednik Vlade Federacije imaju jedan zajednički područni ured u
        Mostaru
        U Sarajevu, s tim što premijer Vlade i zamjenik premijera imaju jedan zajednički
[ ]    B
        područni ured u Mostaru
[ ]    C  U Mostaru
[ ]    D  U Sarajevu

254.  pitanje Vladu Federacije čine:
        Premijer, zamjenik premijera, jedanaest ministara koji rukovode ministarstvima i
[ ]    A  četiri ministra bez portfelja, pri čemu je zamjenik premijera ministarodbrane ili
        vanjskih poslova
        Premijer, koji ima dva zamj. iz razl. konst. naroda koji se biraju iz reda
[ ]    B  ministara; 8 minist. je iz reda bošnj., 5 iz reda hrv. i 3 iz reda srp. naroda, dok
        jednog min. iz reda ostalih može imenov. prem. iz kvote najbrojn. konst. naroda
        Premijer, zamjenik premijera, 12 ministara koji rukovode ministarstvima i dva
[ ]    C  ministra bez portfelja, pri čemu je zamjenik premijera ujedno ministar resornog
        ministarstva
        Premijer, koji ima dva zamj. iz razl. konst. naroda koji se biraju iz reda
        ministara; najmanje 15% čl. Vlade Fed. mora biti iz jednog konstit. naroda, a
[ ]    D
        najmanje 35% čl.Vlade Fed. mora biti iz dva konstit. naroda, te najmanje jedan
        čl. iz reda ostalih

255.  pitanje Odluke Vlade Federacije koje se tiču vitalnih nacionalnih interesa donose se:
 [ ]   A  Isključivo konsenzusom
        Konsenzusom, ako se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pozove jedna
[ ]    B
        trećina ministara
        Konsenzusom, ako se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pozove jedna
[ ]    C
        polovina ministara
        Zakonom nije propisan poseban postupak donošenja odluka u ovakvim
[ ]    D
        slučajevima

256.  pitanje  Poslovnik o radu Vlade Federacije donosi:
 [ ]   A   Sama Vlada Federacije
 [ ]   B   Vlada Federacije uz odobrenje predsjednika Federacije
 [ ]   C   Predsjednik Federacije uz saglasnost oba potpredsjednika
 [ ]   D   Parlament Federacije

257.  pitanje U vršenju svojih nadležnosti Vlada Federacije donosi:
 [ ]   A  Uredbe, zaključke i rješenja
        Uredbe sa zakonskom snagom (u skladu sa Ustavom Federacije), uredbe,
[ ]    B
        odluke, rješenja i zaključke
[ ]    C  Odluke, zaključke i rješenja
[ ]    D  Uputstva, odluke, zaključke i rješenja

258.  pitanje  Bliže uređivanje odnosa za sprovođenje zakona, Vlade Federacije vrši:
 [ ]   A   Odlukom
 [ ]   B   Zaključkom
 [ ]   C   Uredbom
 [ ]   D   Rješenjem
259.  pitanje  Potvrđivanje akata drugih organa Vlade Federacije vrši:
 [ ]    A   Rješenjem
 [ ]    B   Zaključkom
 [ ]    C   Uredbom
 [ ]    D   Odlukom

         Određivanje zadataka federalnim organima državne uprave, Vlada Federacije
260.  pitanje
         vrši:
[  ]   A    Zaključkom
[  ]   B    Odlukom
[  ]   C    Uredbom
[  ]   D    Rješenjem

261.  pitanje  U Federaciji Bosne i Hercegovine postoji:
 [ ]    A   Jedanaest federalnih ministarstava
 [ ]    B   Dvanaest federalnih ministarstava
 [ ]    C   Petnaest federalnih ministarstava
 [ ]    D   Šesnaest federalnih ministarstava

         Za obezbjeđenje, čuvanje i zanavljanje proizvoda posebne namjene nadležno
262.  pitanje
         je:
[  ]   A    Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane
[  ]   B    Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva
[  ]   C    Federalno ministarstvo privrede
[  ]   D    Federalna direkcija za proizvodnju i promet proizvoda posebne namjene

263.  pitanje Za poslove sigurnosti saobraćaja na putevima nadležno je:
 [ ]    A  Federalno ministarstvo prometa i komunikacije
        Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih
[ ]    B
        poslova
[ ]    C  Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane
[ ]    D  Federalna direkcija za puteve

264.  pitanje Federalna uprava administracije nalazi se u sastavu:
 [ ]    A  Federalnog ministarstva pravde
 [ ]    B  Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
        Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva
[ ]    C
        unutarnjih poslova
[ ]    D  Federalnog zavoda za statistiku

265.  pitanje Zavod za javnu upravu nalazi se u sastavu:
        Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva
[ ]    A
        unutarnjih poslova
[ ]    B  Federalnog ministarstva pravosuđa i uprave
[ ]    C  Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
[ ]    D  Federalnog ministarstva pravde

         Upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug nekog od organa uprave
266.  pitanje
         Federacije vrši:
[  ]   A    Federalno ministarstvo pravde
[  ]   B    Vlada Federacije
[  ]   C    Zavod za javnu upravu
[  ]   D    Ured za zakonodavstvo

267.  pitanje Ured za zakonodavstvo je tijelo:
[  ]   A    Federalnog ministarstva pravde
[  ]   B    Vlade Federacije
[  ]   C    Parlamenta Federacije
[  ]   D    Ureda predsjednika Federacije

268.  pitanje Finansijska policija je:
        U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog
[ ]    A
        ministarstva unutarnjih poslova
[ ]    B  U sastavu Federalne uprave policije
[ ]    C  U sastavu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
[ ]    D  Samostalna služba pri Vladi Federacije

         Praćenje privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata je u
269.  pitanje
         nadležnosti:
[  ]   A    Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
[  ]   B    Federalnog ministarstva trgovine
[  ]   C    Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
[  ]   D    Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

270.  pitanje  U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je i:
 [ ]    A   Zavod za mjeriteljstvo
 [ ]    B   Uprava za rudarstvo
 [ ]    C   Direkcija za industriju
 [ ]    D   Federalna komisija za električnu energiju

271.  pitanje  Zavod za geologiju je u sastavu:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
 [ ]    B   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 [ ]    C   Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 [ ]    D   Samostalan

272.  pitanje  Geološki poslovi su u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 [ ]    B   Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 [ ]    C   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 [ ]    D   Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša

273.  pitanje Federalna direkcija za civilnu avijaciju je u sastavu:
 [ ]    A  Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane
        Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva
[ ]    B
        unutarnjih poslova
[ ]    C  Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
[ ]    D  Samostalna

274.  pitanje Zaštita civilnih žrtava rata je u nadležnosti:
 [ ]    A  Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
        Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -
[ ]    B  Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-
        oslobodilačkog rata
[ ]    C  Federalnog ministarstva zdravstva
[ ]    D  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

         Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i popravka kuća i drugih stambenih objekata
275.  pitanje
         za potrebe smještaja izbjeglica i raseljenih lica je u nadležnosti:
[ ]    A    Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
[ ]    B    Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
[ ]    C    Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
         Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -
[ ]    D    Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-
         oslobodilačkog rata

276.  pitanje Zaštita mirnodopskih vojnih invalida je u nadležnosti:
 [ ]    A  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
        Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -
[ ]    B  Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-
        oslobodilačkog rata
[ ]    C  Federalnog ministarstva zdravstva
[ ]    D  Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane

         Izgradnja, uređenje i održavanje spomen obilježja, grobalja boraca i stratišta
277.  pitanje
         nevinih žrtava je u nadležnosti:
[ ]    A    Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
[ ]    B    Federalnog ministarstva kulture i sporta
         Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata -
[ ]    C    Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-
         oslobodilačkog rata
[ ]    D    Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane

278.  pitanje  Federalna uprava za zaštitu od zračenja i radijacijsku sigurnost je u sastavu:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane
 [ ]    B   Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 [ ]    C   Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 [ ]    D   Federalnog ministarstva zdravstva

279.  pitanje  Praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija je u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 [ ]    B   Federalnog ministarstva kulture i sporta
 [ ]    C   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 [ ]    D   Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

280.  pitanje  Zavod za zaštitu spomenika je u sastavu:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 [ ]    B   Federalnog ministarstva kulture i sporta
 [ ]    C   Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
         Zavod za zaštitu spomenika nije ustanova Federacije nego institucija države
[ ]    D
         BiH

         Naučnoistraživačka djelatnost i zaštita i korištenje kulturno-historijskog nasljeđa
281.  pitanje
         je u nadležnosti:
[  ]   A    Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
[  ]   B    Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
[  ]   C    Federalnog ministarstva kulture i sporta
[  ]   D    Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

282.  pitanje  Turizam i ugostiteljstvo je u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 [ ]    B   Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 [ ]    C   Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
 [ ]    D   Federalnog ministarstva trgovine
283.  pitanje  Cijene roba i usluga su u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva trgovine
 [ ]    B   Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
 [ ]    C   Centralne banke Bosne i Hercegovine
 [ ]    D   Federalnog zavoda za cijene

284.  pitanje  Geološka istraživanja su u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 [ ]    B   Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
 [ ]    C   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
 [ ]    D   Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

285.  pitanje  Usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa je u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 [ ]    B   Federalnog ministarstva prometa i komunikacija
 [ ]    C   Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
 [ ]    D   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

286.  pitanje  Zdravstvena zaštita životinja je u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalne uprave za veterinarstvo
 [ ]    B   Ureda za veterinarstvo BiH
 [ ]    C   Federalnog ministarstva zdravstva
 [ ]    D   Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

         Organiziranje, pripremanje i funkcionisanje službe osmatranja i obavještavanja
287.  pitanje
         je u nadležnosti:
[ ]    A    Federalne uprave civilne zaštite
[ ]    B    Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane
         Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva
[ ]    C
         unutarnjih poslova
[ ]    D    Federalnog ministarstva prometa i komunikacija

         Poslovi prikupljanja podataka o minama i neeksplodiranim ubojitim sredstvima
288.  pitanje
         na teritoriji Federacije su u nadležnosti:
[ ]    A    Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane
[ ]    B    Federalne uprave civilne zaštite
         Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva
[ ]    C
         unutarnjih poslova
[ ]    D    Centra za uklanjanje mina u BiH

         Komasacija zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe je u
289.  pitanje
         nadležnosti:
[  ]   A    Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
[  ]   B    Federalnog ministarstva pravde
[  ]   C    Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
[  ]   D    Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija

290.  pitanje  Istraživanje atmosfere i vodenih resursa je u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 [ ]    B   Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke
 [ ]    C   Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša
 [ ]    D   Federalnog meteorološkog zavoda
         Kreiranje strategije i programa razvoja i izradu mjera razvojne i ekonomske
291.  pitanje
         politike je u nadležnosti:
[  ]   A    Federalnog zavoda za programiranje razvoja
[  ]   B    Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta
[  ]   C    Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija
[  ]   D    Federalnog ministarstva trgovine

292.  pitanje  Balansiranje roba za potrebe rezervi Federacije je u nadležnosti:
 [ ]    A   Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane
 [ ]    B   Federalne direkcije robnih rezervi
 [ ]    C   Federalnog ministarstva trgovine
 [ ]    D   Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

293.  pitanje  U Mostaru ima sjedište:
 [ ]    A   Tri ministarstva
 [ ]    B   Četiri ministarstva
 [ ]    C   Pet ministarstava
 [ ]    D   Šest ministarstava

         Druga ministarstva, odnosno druga tijela federalne uprave, osim zakonom
294.  pitanje
         propisana, mogu imati sjedište u Mostaru na osnovu posebne odluke:
[  ]   A    Parlamenta Federacije
[  ]   B    Predsjednika Federacije
[  ]   C    Vlade Federacije
[  ]   D    Premijera - predsjednika Vlade Federacije

								
To top