ACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 1996

Document Sample
ACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 1996 Powered By Docstoc
					                           BORANG MS 34

                           [Seksyen 152 (3)]

               PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN MASA

              DALAM MAHKAMAH RENDAH/TINGGI SYARIAH
     DI ……………………………… DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN

                      Kes Mal Bil………………………………….

                               Antara

                                                          Plaintif__
 (                     )                                    Pemohon
                                dan
                                                          Defendan_
 (                      )                                   Responden

Kepada ...............................................................................................................................


AMBIL PERHATIAN bahawa……………………………………………………………………
Pemohon yang dinamakan di atas bercadang memohon kepada Mahkamah
……….……… Syariah di ………..…………………… pada hari …………………. pada
………................. haribulan ……………………..… 20………pukul…………pagi/petang
untuk mendapatkan suatu perintah menetapkan masa untuk –
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah…………………………………………Syariah
dalam perintah bertarikh……………………………………..................................................


Permohonan ini disokong dengan afidavit yang dilampirkan.


                                            ..…………………………………
                                            Pemohon / Peguam Syarie
Kepada Responden / Peguam Syarie
Permohonan untuk Menetapkan Masa ini difailkan oleh Pemohon / Peguam Syarie yang
alamat penyampaiannya di ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/15/2012
language:
pages:1