ARAHAN KEPADA KONTRAKTOR by zE3a96eY

VIEWS: 18 PAGES: 14

									ARAHAN KEPADA KONTRAKTOR

1.0   Penyerahan Sebutharga

    Pemborong-pemborong adalah dinasihatkan supaya memastikan memasuki sebutharga
    sebelum mengambil borang sebutharga oleh kerana tindakan akan diambil pada sesiapa
    yang mengambil borang sebuthraga dan tidak memasuki tawaran tersebut. Sekiranya
    pemborong tidak dapat menyertai sebutharga dengan sebarang sebab, borang-borang
    sebutharga hendaklah dikembalikan ke pejabat ini sekurang-sekurangnya tiga (3) hari
    sebelum sebutharga ditutup.

    Borang-borang sebutharga boleh didapati di Jabatan Kejuruteraan.

    pejabat Majlis Perbandaran Kajang pada 21HB. NOVEMBER 2008

    BORANG-BORANG SEBUTHARGA TIDAK AKAN DIKELUARKAN SELEPAS

    28HB. NOVEMBER 2008

    Borang-borang tender yang telah diisikan dengan lengkap hendaklah ditanda dengan tajuk
    seperti di dalam borang tender dan hendaklah dimasukkan ke dalam atau dihantar dengan
    pos supaya sampai ke peti tawaran dipejabat Majlis Perbandaran Kajang pada atau sebelum
    12.00 tengahari pada 28HB. NOVEMBER 2008

    Majlis Perbandaran Kajang tidak akan terikat dirinya untuk menerima tawaran yang terendah
    sekali atau mana-mana tawaran tiada sebab akan diberi ke atas penolakan mana-mana
    tender.

    Pembayaran deposit sebutharga adalah dikecualikan untuk tawaran ini tetapi sekiranya
    petender menarik diri, dari sebutharga ini sebelum sesuatu keputusan dibuat, atau enggan
    menandatangani kontrak setelah tawaran diterima kelak, sedangkan tempoh sah tawaran
    masih berkuatkuasa, maka pendaftaran akan dipotong bagi kesalahan ketiga.

    Sebarang perkara yang tidak diisi oleh pemborong akan dianggap termasuk dalam harga
    untuk perkara lain. Begitu juga bagi perkara yang tidak disenaraikan tetapi dikehendaki
    sempurnakan mengikut pelan-pelan / Penentuan dan Tambahan / Syarat-syarat Kontrak,
    hendaklah dianggap termasuk dalam harga pukal (Lump Sump, Tendered Price) yang
    diisikan oleh pemborong. Pemborong hendaklah melawat tapak, memeriksa Penentuan dan
    pelan-pelan dengan teliti supaya mengetahui lingkungan kerja-kerja sebenar sebelum
    memberikan harga tawaran. Sekiranya timbul sebarang keraguan dan kekeliruan, Petender
    adalah dinasihatkan supaya berhubung dengan pejabat ini bagi mendapatkan penjelasan
    lanjut.

    Pentender dikehendaki mengisi sepenuhnya dan lengkap perkara-perkara yang berikut yang
    menjadi sebahagian daripada Tender iaitu:-

    a) Borang Sebutharga, termasuk Lampiran-Lampiran yang disertakan

    b) Senarai Kuantiti dengan setiap item dihargakan dengan DAKWAT HITAM dan nilainya
      dijumlahkan untuk membentuk Harga Sebutharga.

    Di mana bahagian-bahagian dokumen yang perlu ditandatangani oleh Pentender melebihi
    satu muka surat, setiap muka surat bagi setiap borang hendaklah ditandatangani ringkas oleh
    Pentender.


    Kegagalan pihak Pentender untuk menyerahkan dokumen lengkap seperti yang dinyatakan di
    atas boleh menyebabkan Tendernya ditolak.
AKK 1
2.0   Kos Sebutharga

    MPKj tidak akan dipertanggungjawabkan untuk membayar apa-apa kos perbelanjaan atau
    kerugian yang ditanggung oleh Kontraktor di dalam penyediaan atau penghantaran
    Sebutharga beliau.

3.0   Perbuatan Rasuah

    Sebarang tawaran yang berbentuk rasuah atau lain-lain dorongan yang boleh mempengaruhi
    kedudukan Kontraktor akan menyebabkan Sebutharga tersebut ditolak dengan serta merta.

4.0   Penerimaan atau Penolakan Sebutharga

    MPKj berhak untuk menolak mana-mana atau keseluruhan Sebutharga. Tanpa sebarang
    sekatan umum kepada kenyataan yang terdahulu, mana-mana Sebutharga yang tidak
    lengkap, tidak jelas atau tidak mematuhi arahan, tidak akan dipertimbangkan.

    Pihak MPKj adalah tidak terikat untuk menyetujuterima Sebutharga terendah atau sebarang
    Sebutharga, dan juga tidak perlu memberikan sebarang alasan terhadap mana-mana
    sebutharga yang ditolak.

    Kontraktor yang sebutharganya disetujuterima dikehendaki menandatangani Persetujuan
    Kontrak, menggunakan Borang Setuju terima seperti yang dilampirkan di dalam Dokumen
    Meja Sebutharga.

5.0   Setujuterima Sebutharga

    Kontraktor yang berjaya (jika ada) hendaklah diberitahu tentang penerimaan Sebutharganya
    dengan surat dalam Tempoh Sah Sebutharga atau sebarang tempoh lanjutan. Kontraktor
    tersebut hendaklah dengan seberapa segera sebelum memulakan kerja, mendeposit Bon
    Perlaksanaan untuk perlaksanaan kontrak dan polisi-polisi Insuran untuk Insuran Kerja,
    insuran terhadap kecederaan seseorang dan kerosakan terhadap harta benda, dan insuran
    Pampasan Pekerja dan/atau nombor pendaftaran di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerja
    (PERKESO) dan hendaklah mengemukakan resit premium asal yang telah dibayar atau
    sumbangan yang telah dibuat untuk diperiksa, seperti yang dikehendaki di bawah Syarat-
    syarat Kontrak, dan hendaklah juga di dalam masa yang munasabah melaksanakan
    Persetujuan Kontrak secara formal.

6.0   Maklumat Latar Belakang, Kewangan Dan Prestasi Kontraktor

    Pentender-pentender hendaklah mengambil maklum bahawa penilaian Sebutharga ini akan
    mengambil kira dan mementingkan keupayaan pentender untuk melaksanakan projek yan
    ditender. Penilaian sebutharga akan dibuat berasaskan kemunasabahan harga tender.

    Untuk membolehkan Penilaian ini dibuat, Kontraktor dikehendaki mengemukakan dokumen-
    dokumen berikut bersama-sama sebutharganya:-

    i.   Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit bertauliah
        bagi tahun kewangan setahun sebelumnya;

               Atau

        Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan Pentender
        bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup tender;

               Atau

        Salinan Laporan Bank / Institusi Kewangan atas Borang CA


AKK 2
   ii.  Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi kerja semasa pentender atas Borang FA
       dalam sampul surat berlakri bagi setiap kerja semasa yang dilaksanakan sekiranya
       kerja semasanya yang dikendalikan bukan projek MPKj.


   Dokumen-dokumen ini sangatlah penting untuk membolehkan penilaian keupayaan yang
   sewajarnya dibuat ke atas pentender. Sekiranya pentender tidak atau gagal untuk
   mengemukakan dokumen ini, terutamanya dokumen-dokumen (ii) di atas, Tender pentender
   akan ditolak dan tidak akan dipertimbangkan.

   Sekiranya pentender gagal untuk mengemukakan salah satu atau sebahagian daripada
   dokumen-dokumen (i), maklumat dan data-data yang tidak dapat disemak kerana ketiadaan
   atau ketidakcukupandokumen-dokumen tersebut adalah tidak sah dan tidak boleh diambil
   kira dalam penilaian keupayaan pentender yang berkenaan melainkan maklumat atau data-
   data tersebut membawa kesan negatif terhadap nilai keupayaannya. Ini bermakna criteria-
   kriteria yang mana penilaiannya memerlukan maklumat atau data-data ini, akan diambil
   sebagai kosong atau negatif.

7.0  Maklumat Latar Belakang, Kewangan Dan Prestasi Pentender

   Disamping mengemukakan dokumen-dokumen yang tersebut di atas, pentender-pentender
   dikehendaki melengkapkan boring-borang berikut yang disertakan bersama Dokumen Tender
   ini, dengan sempurna dan mengembalikannya bersama-sama dengan tender masing-masing.

   a.   BORANG A    -   SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT YANG
                  MENGESAHKAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG
                  DIKEMUKAKAN OLEH PENTENDER

   b.   BORANG A1    -   MAKLUMAT AM SUB-KONTRAKTOR UNTUK
                  KERJA PAKAR.

   c.   BORANG B    -   MAKLUMAT AM DAN LATAR BELAKANG PENTENDER

   d.   BORANG G    -   SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA


   Borang-borang ini hendaklah diisi dengan maklumat-maklumat yang benar dan data-data
   yang tepat. Semua butiran perlu diisi dan jawapan yang jelas hendaklah diberikan terhadap
   semua pertanyaan di dalam boring-borang di atas. Jika perlu helaian tambahan boleh
   dilampirkan. BORANG A dan setiap helaian tambahan yang dilampirkan kepada borang-
   borang lain hendaklah ditandatangani sah oleh pentender.

   Semua maklumat dan dokumen-dokumen yang tersebut di atas hendaklah dikemukakan oleh
   pentender bersama-sama tendernya sebelum tarikh tutup tender dan pentender tidak akan
   berpeluang lagi untuk mengemukakannya selepas itu. Sebarang maklumat atau mana-mana
   dokumen tersebut yang diterima selepas tender ditutup tidak akan diambil kira dalam
   penilaian keupayaan pentender.

   Sekiranya pentender didapati memberikan maklumat palsu atau sengaja menyorok (withhold)
   atau tidak memberikan mana-mana maklumat yang memberikan kesan negatif terhadap
   keupayaan, tendernya akan ditolak dan tindakan tatatertib akan diperakukan terhadapnya.
MAKLUMAT AM LATAR BELAKANG
    KONTRAKTOR
BORANG A – SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN KEESAHAN DOKUMEN
      YANG DIKEMUKAKAN OLEH KONTRAKTOR

Nama Kontraktor : …………………………………………

Alamat : …………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Kepada,

YANG DIPERTUA
MAJLIS PERBANDARAN KAJANG (MPKJ),
Jalan Semenyih,
43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.
(Pihak yang akan menilai tender)

Tuan,


Maklumat Latar Belakang Kewangan dan Teknikal Kontraktor

1. Kami telah membaca dengan teliti semua arahan-arahan yang terkandung dalam Arahan kepada
  Kontraktor termasuk arahan yang menghendakkan kami mengemukakan maklumat-maklumat
  dan dokumen-dokumen mengenai perkara di atas bersama-sama dokumen tender kami semasa
  mengemukakan Sebutharga ini untuk membolehkan MPKj menilai keupayaan kami untuk
  melaksanakan kerja yang ditender, semasa penilaian Tender.

2. Kami faham dan mengambil maklum bahawa penilaian Tender ini akan mengambil kira dan
  mementingkan keupayaan kami melaksanakan kerja yang ditender. Justeru itu tender kami akan
  hanya dipertimbang untuk diperakukan kepda Lembaga Tender untuk disetuju terima sekiranya
  kami didapati berkeupayaan untuk melaksanakan projek yang ditender, mengikut penilaian MPKj
  berasaskan maklumat-maklumat dan dokumen-dokumjen yabg kami kemukakan.

3. Kami juga mengambil maklum bahawa kami dikehendaki mengemukakan semua maklumat da
  dokumen-dokumen yang diminta bersama-sama tender kami sebelum Tender ditutup dan
  maklumat-maklumat atau dokumen-dokumen yang dikemukakan kemudian daripada itu tidak
  akan diterima untuk diambil kira dalam penilaian keupayaan kami.

4. Kami mengaku bahawa maklumat-maklumat dan data-data yang kami berikan bersama-sama ini
  di Borang B,C,CA,D,E,F,FA dan dokumen-dokumen yang kami sertakan bersamanya setahu
  kami adalah semuanya benar dan sah pada semua segi dan kami telah mengambil maklum dan
  sedar akan tindakan yang boleh diambil oleh Kerajaan terhadap kami dan/atau tender kami,
  sekiranya mana-mana maklumat , data-data dan dokumen yang kami berikan itu didapati tidak
  benar atau palsu.
H/1
5. Kami juga mengambil maklum dan sedar bahawa Tender kami akan ditolak (disqualified) dan
  tidak akan dipertimbangkan sekiranya maklumat-maklumat yang kami berikan itu tidak mencukupi
  atau sekiranya kami gagal untuk memberikan bersama-sama ini mana-mana maklumat dan /atau
  menyertakan mana-mana dokumen penting yang sangat diperlukan untuk membolehkan MPKj
  menilai keupayaan kami, terutamanya dokumen-dokumenberhubung dengan kedudukan
  kewangan dan prestasi kerja semasa kami seperti berikut :

   i)   Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang bertauliah,
       bagi dua (2) tahun kewangan terakhir.

   ii)   Salinan penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan petender
       bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup Sebutharga.

   ii)   Lapuran Penyelia Projek atas prestasi kerja semasa yang bukan projek MPKj atas
       borang FA dalam satu sampul berlakri bagi setiap kerja semasa yang sedang
       dilaksanakan.

6. Kami dengan ini memberi kuasa kepada mana-mana pegawai Kerajaan, jurutera-jurutera projek,
  bank dan institusi kewangan lain, dan lain-lain atau mana-mana orang atau firma yang berkenaan
  untuk memberikan maklumat-maklumat yang dianggap perlu dan diminta oleh MPKj untuk
  menyemak maklumat-maklumat yang kami berikan atau untuk mendapatkan maklumat
  tambahan. Kami mengambil maklun bahawa pihak MPKj juga boleh merujuk apa-apa maklumat
  yang kami kemukakan dengan mana-mana pihak termasuk Jabatan Hasil Dalam Negeri. Walau
  bagaimanapun kami tetap bertanggungjawab di atas maklumat-maklumat dan dokumen-dokumen
  yang kami berikan bersama-sama ini.

Yang Benar ,


………..…………………………                         Tarikh : …………………………
( Tandatangan Petender )

Nama Penuh : …………………………………………………..

No Kad Pengenalan : ………………………………………….

Atas Sifat : ………………………………………………………

yang diberikan kuasa dengan sempurnanya untuk
menandatangani Tender ini untuk dan bagi
pihak

……………………………………………………
( Meteri atau cop Petender )

Saksi    : ………………………………                    Tarikh : ……………………………

Nama Penuh :…………………………………………………….

No Kad Pengenalan : ……………………………………………

Pekerjaan : ………………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………
H/2
BORANG B- MAKLUMAT AM LATAR BELAKANG KONTRAKTOR

1. Nama     : …………………………………………………………………………..

2. Alamat    : …………………………………………………………………………..

         …………………………………………………………………………..

         …………………………………………………………………………..

 No. Telefon : ………………………………             No. Fax     : ………………………..

3. Pendaftaran dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) (Sertakan Salinan Pendaftaran)

     i) No. Pendaftaran  : ……………………………………………………………………………

     ii) Tarikh daftar : …………………………………….. Sah hingga      : ……………………………..

    iii) Kelas dan Tajuk/Tajuk Kecil : …………………………………………………………………..

     iv) Taraf (Bumiputera/Bukan Bumiputera) : …..…………………………………………………
      v) Jika Bumiputera, tempoh sah taraf : Dari ………………………hingga …………………

4. Bagi Syarikat Sdn. Bhd nyatakan :
     i) Modal dibenarkan  : RM ………………………………………

    ii) Modal dibayar    : RM ………………………………………

  i)     Perniagaan Utama lain, jika ada :
 a) …………………………………………………………… sejak ……………………………………..

 b) …………………………………………………………… sejak ……………………………………..


6. Ahli-ahli Syarikat
     i) Ahli-ahli Lembaga Pengarah

Nama                   Jawatan        Saham Modal Dipegang
H/3
BORANG B- MAKLUMAT AM LATAR BELAKANG SEBUTHARGA (Samb.)


(i) Ahli-ahli Lembaga Pengarah (Samb.)Nama                   Jawatan  Saham Modal Dipegang
ii) Ahli-ahli Pengurusan
Nama                   Jawatan  Kelulusan
                          Akademik/Iktisas
H/4
BORANG C – DATA-DATA KEWANGAN

A.     Ringkasan harta dan liabiliti seperti yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan (Balance Sheet)* yang
      diaudit bagi tahun kewangan terakhir.

Asset *                   Liabiliti *                   Nilai Kewangan
(A)                     (B)                       (Worth) (A – B)
Semasa : RM                 Semasa : RM                   Modal Pusingan : RM
Tetap : RM                  Tetap    : RM
      ------------------                ------------------        Modal Tetap     : RM
Jumlah : RM                 Jumlah : RM
     ==============                  ==============          ‘Nett Worth’    : RM

B.     Akaun Wang Di tangan (Cash in Hand)**

      1.  Nama dan Alamat Bank di mana akaun di buka :


      …………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………………………………

      2.  Nombor Akaun : ……………………………………………………

C.     Kemudahan kredit (jika ada)*

      1.  Nama dan Alamat Bank/Institusi Kewangan yang memberi Kemudahan Kredit :

         ……………………………………………………………………………………………………………………

         ……………………………………………………………………………………………………………………

      2.  Bentuk dan baki amaun yang boleh digunakan untuk projek pembinaan.

          i) Overdraf atau Talian Kredit                             : RM
          ii) Overdraf bercagar                                  : RM
         iii) Pinjaman Tetap yang akan/layak diperolehi untuk projek                : RM

         iv) ……………………………………………………………………                              : RM

                                    Jumlah               : RM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peringatan Penting

      Sila sertakan salinan Akaun Syarikat bagi dua (2) tahun kewangan terakhir, yang disahkan dan diaudit
      oleh Juru Audit bertauliah (certified Accountant) atau sekiranya tiada, bagi tahun kewangan setahun
      sebelumnya bagi menyokong data-data yang diberi. Tender yang tidak disertakan dengan Akaun ini
      akan ditolak.

      Sila sertakan salinan Penyata Bulanan Bank bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup Tender.
      Tender yang tidak disertakan dengan penyata ini, akan ditolak.

      Sila dapat dan sertakan Laporan sulit dariapda pihak Bank/Institusi Kewangan atas format seperti
      Borang CA, dalam satu sampul berlakri.
H/5
SULIT

BORANG CA – LAPORAN BANK / INSTITUSI KEWANGAN
MENGENAI KEDUDUKAN KEWANGAN PENTENDER

(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh pihak bank atau institusi kewangan lain dan diserahkan kepada
pentender dalam satu sampul berlakri untuk disertakan bersama-sama tendernya sekiranya pentender
mempunyai kemudahan kredit dengan Bank/Institusi Kewangan yang berkenaan).

Kepada : ……………………………………………………………………………..

    ………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………….
    (Pengarah JKR)

Nama Pentender : ………………………………………………………………………………………………..

Projek: Tender   Untuk  Membina  dan   Menyiapkan
……………………………………..………………………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………………………..

……………………………………..………………………………………………………………………………..

(A)   Kemudahan Kredit yang boleh digunakan untuk pelaksanaan Projek :
    Kemudahan Kredit yang telah lulus dan kemudahan kredit tambahan minimum yang layak diperolehi
    oleh pentender adalah seperti berikut :

    Bentuk Kemudahan    Baki daripada yang    Tambahan Minima
    Kredit         telah diluluskan     yang akan diluluskan
    ______________     ______________      _______________    _____________

    (i) Overdraf      RM            RM           RM
    (ii) Overdraf bercagar RM            RM           RM
    (iii) Talian Kredit   RM            RM           RM
    (iv) Pinjaman Tetap
        yang akan/layak
        diperolehi untuk
        projek
    (v) …………………………..RM                RM           RM
                _______________     _______________    ______________

    Jumlah         RM             RM          RM
                _______________      _______________   _______________
                (* Jika Projek diawardkan kepada Pentender)

    Ulasan-ulasan mengenai kedudukan kewangan dan akaun pentender :
    Tandatangan untuk dan bagi pihak bank : ……………………………………………………………………….

    Bank : ………………………………………         Nama Pegawai : ……………………………………………….

                        Jawatan : ……………………………………………………….

                        Tarikh : ……………………………………
H/6
         BORANG D – REKOD PENGALAMAN KERJA
         (Senarai Semua Kerja Yang Disiapkan Dalam 5 Tahun Lepas)BIL  NAMA KONTRAK/PROJEK  DAN  NILAI    NILAI           TEMPOH      TARIKH        TARIKH SIAP       NAMA DAN ALAMAT   NAMA DAN ALAMAT
   SKOP KERJA+         KONTRAK   PETENDER*         KONTRAK      MILIK                    PEGAWAI PENGUASA/  MAJIKAN
                 (RM)     BERTANGGUNGJAWAB      **        TAPAK        KONTRAK    SEBENAR  JURUTERA PERUNDING
         +
            Salinan Perakuan/Pengesahan Siap Kerja bagi setiap kerja yang disenaraikan hendaklah disertakan
         *
            Hanya perlu diisi sekiranya pentender melaksanakan kerja sebagai ahli Syarikat gabungan
         **
            Tempoh kontrak hendaklah termasuk Lanjutan Masa yang diluluskan


         H/7
          BORANG G – SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA
          (Senarai Semua Kerja Di dalam Tangan/Sedang Berjalan Dan Belum Siap Termasuk Kontrak Yang Baru Diaward)BIL  NAMA        NILAI    NILAI           TEMPOH     TARIKH    TARIKH     KEMAJUAN KERJA         NAMA DAN ALAMAT    NAMA DAN ALAMAT
           +  KONTRAK   PETENDER*         KONTRAK     MILIK    SIAP                      JURUTERA PROJEK    MAJIKAN
   KONTRAK/PROJEK
             (RM)     BERTANGGUNGJAWAB      **              KONTRAK    IKUT     SEBENAR
                                                       JADUAL    DICAPAI
                                                       (RM)     (RM)
          *
             Hanya perlu diisi sekiranya pentender melaksanakan kerja sebagai ahli syarikat gabungan
          **
             Tempoh kontrak hendaklah termasuk lanjutan masa yang diluluskan
          +
             Peringatan Penting

             Bagi setiap kerja semasa yang bukan projek MPKj sertakan (wajib) Laporan Penyelia Projek atas format seperti Borang GA, dalam satu sampul berlakri. Tender yang
             tidak disertakan dengan Laporan ini bagi setiap kerja semasa yang disenaraikan akan ditolak.
             H/8
                                            LAMPIRAN A

BORANG GA – LAPORAN PENYELIA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA (BUKAN PROJEK
MPKj) SEMASA PENTENDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh Penyelia Projek atau Pembantu Kanannya yang
mengawasi projek dan diserahkan kepada Kontraktor dalam satu sampul berlakri untuk
disertakan bersama-sama tendernya)

Kepada :     Pengarah …………………………………….
         …………………………………………………
         …………………………………………………
         (U/P: ………………………………………….)

Nama                             Kontraktor                  :
…………………………………………………………………………………………………………………
……
Nama             Projek            Yang             DiLaksanakan   :
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
No. Kontrak :
Harga Kontrak (termasuk anggaran nilai kerja perubahan )                : RM
Wang Kos Prima dan Peruntukan Sementara                        : RM
Nilai Kerja Pembina                                  : RM

Tarikh Milik Tapak  :               Tempoh Kontrak       :         minggu
Tarikh Penyiapan Asal :

Lanjutan Masa Yang Telah Diluluskan              :        hari
Lanjutan Masa Seterusnya :
Yang difikir/dijangka layak diperakukan            :        hari
Atas Sebab-sebab : (i)
            (ii)

Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang telah dilaksanakan) :
Pencapaian sebenar :          Mengikut Jadual :            %
Tarikh Kerja dijangka akan dapat disiapkan :

Nilai Bahagian Kerja Yang Telah Siap    :                              RM
Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap      : RM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontraktor;
(Nyatakan apa-apa kepujian dan /atau kelemahan kontraktor dan juga apa-apa tindakan /
perakuan yang diambil / dipertimbang berhubung dengan prestasi Kontraktor melaksanakan
Kontrak)

Tandatangan Penyelia Projek     :
       Nama         :
       Jawatan        :             Tarikh :

H/9
LAMPIRAN A

BORANG GA1 – LAPORAN JURUTERA PROJEK ATAS PRESTASI KERJA SEMASA
PENTENDER
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh Jurutera Projek atau Pembantu Kanannya yang
mengawasi projek apabila diminta berbuat demikian oelh Pegawai Penilaian dan hendaklah
dihantar segera dengan menggunakan mesin Fax)

Kepada :       Pengarah …………………………………………
           ……………………………………………………..
           ……………………………………………………..
           (U/P: ……………………………………………...)

Nama Kontraktor :

…………………………………………………………………………………………………………………
Nama Projek Yang DiLaksanakan :
…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
No. Kontrak :
Harga Kontrak (termasuk anggaran nilai kerja perubahan )                : RM
Wang Kos Prima dan Peruntukan Sementara                        : RM
Nilai Kerja Pembina                                  : RM

Tarikh Milik Tapak   :                     Tempoh Kontrak :              minggu
Tarikh Penyiapan Asal :

Lanjutan Masa Yang Telah Diluluskan                     :           hari
Lanjutan Masa Seterusnya                          :
Yang difikir/dijangka layak diperakukan                   :           hari
Atas Sebab-sebab : (i)
            (ii)

Kemajuan Kerja (berdasarkan nilaian kerja yang telah dilaksanakan) :
Pencapaian sebenar :          Mengikut Jadual :                     %
Tarikh Kerja dijangka akan dapat disiapkan :

Nilai Bahagian Kerja Yang Telah Siap         : RM
Nilai Baki Kerja Yang Belum Siap           : RM

Ulasan-ulasan mengenai Prestasi Kontraktor;
(Nyatakan apa-apa kepujian dan/ atau kelemahan kontraktor dan juga apa-apa tindakan/
perakuan yang diambil / dipertimbang berhubung dengan prestasi Kontraktor melaksanakan
Kontrak)
Tandatangan Pegawai Penguasa/
Jurutera Projek/Wakilnya   :……………………………………………………..
        Nama     :
        Jawatan    :          Tarikh :

H/10

								
To top