Lecture tipawan 610

Document Sample
Lecture tipawan 610 Powered By Docstoc
					           สรุ ปคำบรรยำย ผศ.ดร.   หล่อสุวรรณรัตน์
  (MPA 16 ภำคพิเศษ กทม. (ห้อง 3)     วิชำ รศ. 610                : ทฤษฎีองค์กำร
           ระหว่ำงวันที่ 3  12 ธ.ค. 45)

      (Organization)
               2
                    (Individual)

        Input                      Output

                     รื่
     ใ
                 -            -         ล


 องค์การแบบเครืองจักร ่
    ทีมา : Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ชาวสก็อตแลนด์ เขียนหนังสอเรือง
      ่                              ื ่
“ความมั่งคั่งของชาติ”       (The   Wealth      of     Nations)
             ่
เป็ นผู ้เสนอแนวคิดเรืองการแบ่งงานกันทา      (Division  of    Labour)
 ึ่
ซงจะทาให ้เกิดความชานาญเฉพาะด ้าน                 (Specialization)
และได ้ผลผลิตทีมากขึน
          ่    ้                 ิ
                        งานมีประสทธิภาพมากขึน       ้
                 ิ    ่
โดยมีแนวคิดหลักแบบคลาสสค อยู่ 3 กลุม ได ้แก่
1. กำรจัดกำรแบบวิทยำศำสตร์ (Scientific Management)
                                  ้
  เฟรดริ ก ดับบลิว เทเลอร์ (Frederick W. Taylor เป็ นผูนำเสนอแนวคิดนี้ และได้รับกำรยกย่องให้เป็ น
  “บิดำของกำรจัดกำรแบบวิทยำศำสตร์ ”       โดยศึกษำหำวิธีที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว (One Best Way)
  ในกำรทำงำน ซึ่งจะทำให้เกิดประสิ ทธิภำพสูงสุดในกำรเพิ่มผลผลิต มีหลักกำรจัดกำรสำคัญอยู่ 4 ข้อ
  ได้แก่
  1.1)     กำรพัฒนำหลักกำรทำงำนที่เป็ นวิทยำศำสตร์
  1.2)     คัดเลือกและพัฒนำคนงำนด้วยกำรจัดกำรแบบวิทยำศำสตร์
  1.3)                   ั
         นำหลักกำรวิทยำศำสตร์มำใช้กบคนงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกและพัฒนำแล้ว
       ้       ้
    โดยผูบริ หำรเป็ นผูรับหน้ำที่
         ในกำรดำเนินงำน
  1.4)     จัดสรรกำรทำงำนระหว่ำงฝ่ ำยบริ หำรและฝ่ ำยลูกจ้ำงให้เท่ำเทียมกัน

2. ทฤษฎีกำรบริ หำร   (Administrative Theories)

                           1
  อองรี ฟำโย (Henri Fayol) วิศวกรด้ำนอุตสำหกรรมชำวฝรั่งเศส เสนอแนวคิดเรื่ อง “POCCC”
  (Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling) และมีหลักกำรจัดกำรสำคัญ 14 ข้อ
  ได้แก่
  2.1)              กำรแบ่งงำนกันทำ (Division of Work)
  2.2)                      ั
         อำนำจและควำมรับผิดชอบควรจะได้สดส่วนกัน (Authority and Responsibility)
  2.3)       ั
         วินย (Discipline)
  2.4)                                 ั
         เอกภำพกำรบังคับบัญชำ (Unity of Command)  มีหวหน้ำคนเดียว
  2.5)     ทิศทำงกำรทำงำนเดียวกัน (Unity of Direction)
  2.6)     ผลประโยชน์ส่วนตัวขึ้นต่อส่วนรวม
  2.7)     ค่ำจ้ำงควรพิจำรณำจำกงำน หลักควำมยุติธรรมและควำมสมเหตุสมผล
  2.8)     กำรรวมอำนำจ (Centralization)
  2.9)                  สำยกำรบังคับบัญชำ (Scalar Chain) ชัดเจน
  2.10)                           ้ ั
         ช่วงกำรควบคุม (Span of Control) = จำนวนผูใต้บงคับบัญชำ ซึ่งจำเป็ นต้องมี
     เพรำะคนเดียวดูแลไม่
         ทัวถึง จึงต้องมีคนทำงำนแยกย่อยออกมำ
          ่
  2.11)    ควำมเสมอภำค (Equity)
  2.12)    ควำมมันคงในกำรทำงำน
             ่
  2.13)    ควำมคิดริ เริ่ ม (Initiative)
  2.14)    ควำมสำมัคคี

3. สำนักระบบรำชกำร (Bureaucratic School)
  แมกซ์            เวเบอร์       (Max       Weber)      นักสังคมวิทยำชำวเยอรมัน
    ั
  ได้พฒนำทฤษฎีระบบรำชกำรขึ้นมำจำกพื้นฐำนของสำนักเหตุผลนิยม โดยลักษณะองค์กำรแบบรำชกำรของ Max
  Weber มีสำระสำคัญ ดังนี้
  3.1)             มีกำรแบ่งงำนกันทำตำมหน้ำที่ (Specialization and Division of Labour)
  3.2)         กำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่งต่ำงๆ (Positions arranged in a hierarchy)
  3.3)    มีกฎระเบียบในกำรทำงำน
  3.4)    ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวมำเกี่ยวข้องกับงำน (Impersonal Relationship)
  3.5)                  ่
        กำรคัดเลือกและกำรแต่งตั้งอยูบนพื้นฐำนของควำมเป็ นเลิศในด้ำนหน้ำที่กำรงำน

                    เปรี ยบเทียบแนวคิดแบบเครื่ องจักร
ลักษณะ          Scientific Mgt.          Admin. Theory          Bureaucracy
นักคิด/   นักทฤษฎี       Frederick W. Taylor         Henri Fayol          Max
Weber

                           2
ฐำนคติ
คน             Economic Man            Economic Man              Economic Man
องค์กำร           ระบบปิ ด              ระบบปิ ด                ระบบปิ ด
ผูบริ หำร
 ้                 เป็ นผูนำ
                      ้  ใช้วธีกำรแบบวิทยฯ
                           ิ            เป็ นกลุ่มผูนำ
                                             ้
    เป็ นกลุ่มผูนำ
          ้
ควำมสำเร็ จ                                  ้
              ขึ้นกับกำรพัฒนำคน & วิธีทำงำน ขึ้นกับกำรทำงำนของผูบริ หำร         เน้นปสภ.
ปสผ.
                          .                  .               .
เนื้อหำ
หน่วยวิเครำะห์       บุคคล        ั
                   (ระดับปฏิบติกำร)          องค์กำร
     องค์กำร
แนวคิด           Time & Motion Study        POSDCORB                โครงสร้ำง
ค่ำนิยม           One Best Way                     ้
                                ประสิ ทธิภำพของผูบริ หำร        ควำมมีเหตุผล
กำรประยุกต์ใช้       กว้ำงขวำง Esp. วิศวอุตฯ               ั
                                    โดยบริ ษทที่ปรึ กษำ
เป็ นแนวคิดเชิงอุดมคติ
   ลักษณะขององค์การแบบเครืองจักร
               ่            ่   ิ
                        เน ้นเรืองประสทธิภาพ
            ื่
ความรวดเร็วและความน่าเชอถือ       มีลักษณะการทางานเป็ นระบบ
กลไกต่างๆ ประสานกันอย่างดี เสมือนกับฟั นเฟื องของเครืองจักรกล เชน
                             ่    ่
                   ่
โรงงานอุตสาหกรรม, ธนาคาร, Franchise เชน D n ’ , KFC
      1)                  ั
         มีโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำที่ชดเจน (Hierarchy)
      2)  รวมศูนย์อำนำจ (Centralization)
      3)        ั
         แบ่งหน้ำที่ชดเจน โดยใช้หลักควำมชำนำญเฉพำะด้ำน (Specialization)
      4)  มีควำมเป็ นทำงกำรสูง (Formalization)
      5)  กำรติดต่อสื่ อสำรเป็ นทำงกำร (Formal Communication)

                Richard W. Scott (1922)       3
   1.           (Rational Systems)
      
      
      
                      - Stephen P Robbins (1990)            (C/O : เล่ม  P.4)            (Social Entity)

                             3
                 (Identifiable Boundary)
                      (Specificity of purposes)
                     (Hierarchy of Authority)
       ฎ
              แบบ       :F    O nz        n เช่น      รำชกำร,     ,ธ

                              ,            ,    เป็ น  ,      ,       ,
           ,      ,       ,            ,         ธ
               ธ                                              (Informal
  Organization)                                                    D    n
  2.                   (Natural Systems)
   
         ธ
                   ที่        -      )
                ธ
             (Social Entity)
               ั
             แน่ชด (Identifiable Boundary)
                      (                                 )
     
     
     
     

                          ,
   .    สำนักนี้ :     ธ NGO,               ,

  3.                (Open Systems)
                      ธ
                                       ต้สิ่ง                                 4
              ชั้ H   h Sy
                  (Self-maintenance)
                Input, Process, Output
         บ
    

                                               2
 David Easton                 และต่อมำ Daniel Katz & Robert Kahn
     ้ ั
 เป็ นผูพฒนำทฤษฎีระบบเปิ ด
       Input (         )         Process (        )
(    )

          -     ,    , เทคโนโลยี                           -
                      -
                  , ข้อมูลข่ำวสำร
    -

                    “        ”   (VirtualOrganization)    ซึ่งจะ    ใน     S
            ข้ำ           ธุ              -C                    ฯ
                       และไม่จำเป็ นต้องเป็ นกำรรวมตัวกันตั้งแต่       2      คนขึ้นไป
 (เพียงคนเดียวก็สำมำรถดำเนินกำรได้)
         ชั้                                                1.
 Supra-system

                                                  2. System

                                           Electronic
                               3. Sub-system

ระบบเปิ ด (Open Systems) โดย D.Katz & R. Kahn                             (C/O : P. 58 –
59)
        ั
1. ควำมสัมพันธ์กบสิ่ งแวดล้อม            2.        I–P–O    (เป็ นระบบที่มีปัจจัยนำเข้ำ
  กระบวนกำรผลผลิต)

                             5
3.                                   ั   ั
            Cycles of Events (วัฏจักรของเหตุกำรณ์ มีปฏิสมพันธ์กบสิ่ งแวดล้อม 
  ั
มีลกษณะกำรทำซ้ ำเป็ นวงจรต่อเนื่อง)
4. Negative Entropy (หยุดควำมเสื่ อม)
5. Homeostasis (I > O ซึ่งนำไปสู่กำรขยำยตัว)        6. Differentiation (มีควำมแตกต่ำงมำกขึ้น)
7. Negative Feedback (ข้อมูลป้ อนกลับ  ไปสู่ I)          8. Equifinality
   (วิธีที่ดีที่สุดมีหลำยทำง)

 ทฤษฎีโครงสร้ำงตำมสถำนกำรณ์ (Structural Contingency Theory)
 (C/O : บทที่ 6 P. 83  102)
           ่
 หัวใจของทฤษฎีน้ ีอยูที่ควำม “FIT” (ควำมพอดี) เพรำะจะทำให้เกิดประสิ ทธิผล มีหลักกำรดังนี้
    ไม่มีทำงเลือกใดที่ดีที่สุด (no one best way)
    กำรจัดองค์กำรแต่ละรู ปแบบมีประสิ ทธิผลไม่เท่ำกัน
    กำรจัดองค์กำรที่ดีที่สุด ต้องสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
    องค์กำรจะปรับโครงสร้ำงให้เข้ำกับบริ บทขององค์กำร
    องค์กำรเป็ นระบบเปิ ด
      ้ั       ้
    ผูตดสิ นใจเป็ นผูมีเหตุผล

 Structural Contingency Theory ตำมแนวคิดของมอร์แกน               (C/O : P. 96)
   สิ่ งแวดล้อม   คงที่ และแน่นอน    A        D  C   B         ่
                                             วุนวำย
   ไม่แน่นอน

    กลยุทธ์      แผนรับ         A    D    C   B    แผนรุ ก

    เทคโนโลยี     งำนประจำ        A    D    C   B    ซับซ้อน

    คน        มุ่งปั จจัย       A      D  C   B    ควำมสำเร็ จ

    โครงสร้ำง     เครื่ องจักร      A  D  D    C   B    สิ่ งมีชีวต
                                             ิ

    กำรจัดกำร     รวมศูนย์        A    D    C   B    ประชำธิปไตย

    หมำยเหตุหำกระบบย่อยสอดคล้องกัน (มีควำม Fit หรื อพอดี)     ถือว่ำองค์กำรจะมีประสิ ทธิผล

 กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมภำยนอก
                           ั
                         ไม่ซบซ้อน
           อ
         ซับซ้ น เกี่ยวข้องกับภำยนอกน้อย
            หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องมีก6
                           ำ
             รเปลี่ยนแปลงน้อย
             เช่น โรงงำนทำขวดน้ ำอัดลม
                               เกี่ยวข้องกับภำยนอกมำก
   คงที่
                              หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรเปลี่ยน
                               แปลงช้ำๆ
                               เช่น โรงพยำบำล,
 ไม่คงที่      เกี่ยวข้องกับภำยนอกน้อย        เกี่ยวข้อยำลัยภำยนอกมำก
                               มหำวิท งกับ
           หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องมีกำ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง
           รเปลี่ยนแปลงบ่อย            บ่อย
           เช่น บ.คอมพิวเตอร์,           คำดกำรณ์ไม่ได้ เช่น
 กำรวิเครำะห์เทคโนโลยี                       อุปกรณ์, แนวคิ
                (Technology = เครื่ องมือ,บ.อิเล็กทรอนิกส์, ด หรื อตัวที่จะแปลง
           บ.แฟชัน    ่
 I เป็ น O)
                               บ.น้ ำมัน
 หมำยเหตุ :      Variety = ควำมถี่ของเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรทำงำน
        :    Analyzability = ลักษณะงำนสำมำรถแบ่งขั้นตอนออกเป็ นขั้นตอนย่อยได้ง่ำย มีมำตรฐำน

               CRAFT : .งำนศิลปะ,          NONROUTINE :
       Low       หัตถกรรม               .งำนไม่ประจำ
       Analyzability                           ั
                                   Eg. งำนวิจยประยุกต์,
               (แบ่งขั้นตอนได้ยำก)         งำนวำงแผนกล-ยุทธ์ (เช่น
               ROUTINE : .งำนประจำ         ENGINEERING : .
               Eg. งำนแสดงศิลปะ, พ่อค้ำ       SWOT Analysis)
       High      (แบ่งขั้นตอนได้ง่ำย,
               (Tradesman)
       Analyzability                    (มีเหตุกำรณ์ไม่คำดคิดเกิดขึ้นบ่อ
               มีคู่มือกำรทำงำนชัดเจน)
                                  ย)
               Eg. เสมียน,
                     Low Variety        Eg. วิศวกรรม,
                                       High Variety
               พนง.ธนำคำร,
                                  งำนด้ำนกฎหมำย
               พนง.ขำย


จุด                               เชิงพฤติกรรม
                                ทางการ

หมำยเหตุ              ธ           
            

    แนวคิดทัวไปเกี่ยวกับองค์กำร
         ่
 ระบบปิ ด VS ระบบเปิ ด
                        ั   ั
 ระบบปิ ดเป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่ำองค์กำรไม่มีปฏิสมพันธ์กบภำยนอก          เพรำะสิ่ งแวดล้อมไม่มีผลต่อองค์กำร
 เนื่องจำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำก                                ในขณะที่ระบบเปิ ด
                   ั    ั
 จะเป็ นทฤษฎีที่เชื่อว่ำองค์กำรมีปฏิสมพันธ์กบสิ่ งแวดล้อมภำยนอก
 ส่วนประกอบเกี่ยวกับปั จจัยเรื่ องคน และเทคนิค
                             7
                        ้
  เน้นเรื่ องคน เรี ยกว่ำ Human Aspects แต่ถำเน้นเรื่ องเทคโนโลยี, ระบบงำน, อุปกรณ์ เรี ยก
Technical Aspect
 Global VS Domestic Perspectives
  Peter Drucker (อ.ที่         California        ถือว่ำเป็ นปรมำจำรย์ทำงด้ำนกำรจัดกำร)
  เป็ นผูเ้ สนอแนวคิดแบบ
  “Think Globally, Act Locally” (คิดแบบสำกล ทำและประยุกต์แบบท้องถิ่น)
 ทฤษฎี VS กำรปฏิบติ    ั                            (C/O : Text P.8)

    ทฤษฎี           ทฤษฎีองค์กำร                 พฤติกรรมองค์กำร
               (Organization Theory - OT)          (Organization Behaviour - OB)
              กำร
             กำรพัฒนำองค์กำร (Org. Devt. –        กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (HR Devt. –
              ประยุกต์ใช้ OD)                      HRD)
            กำรเปลี่ยนแปลงองค์กำร(Org. Change)       กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (HR Mgt.)
                   Macro                      Micro
      กำรใช้อุปมำในกำรศึกษำ                             (C/O : Text P. 6)
      อุปมำอุปมัย (Metaphors)           * วิธีกำรคิด (Way of Thinking)
                      * วิธีกำรมอง (Way of Seeing)
                      * ควำมเข้ำใจต่อประสบกำรณ์หนึ่ง
                  โดยใช้คำพูดอย่ำงอื่นมำเปรี ยบเทียบ

    ข้อดี :                      ั
            ทำให้กำรอธิบำยมองเห็นภำพได้ชดเจนขึ้น
    ข้อเสี ย :      อำจตีควำมแตกต่ำง                        และผิดควำมหมำยไป
                            ู
และใช้เปรี ยบเทียบเฉพำะสิ่ งที่เหมือนกันเท่ำนั้น ไม่ได้พดถึง
          ควำมแตกต่ำง (กล่ำวคือ มองเพียงด้ำนเดียว) ดังนั้น           จึงต้องนำแนวคิด    หรื อ
          Metaphor มำกกว่ำ 1 อย่ำงขึ้นไปมำศึกษำและอธิบำย


         1 - 7:         เรื่ องกำรเติบโตของเศรษฐกิจ    Eco. Growth     Ends
                                            Means
                                     Paradigm
         8   - 9:                   ดังนั้น             Ends
Shift
                                Eco. Growth        Means
            Fy                    n


                            8

               (Human Relations) : 1920 - 30
        Hawthorne Studies by Elton Mayo
                    Change  Response
           1
                          ธ                         ธ
           2        ,    ,
           3                            / ระบำย           )
           4             ระสิ ทธิภำพ (                     )

                             Hawthorne Studies
               (Change)                    ตอบสนอง (Response)

                       ทัศนคติ (Attitude)
                      อำรมณ์, ควำมรู ้สึก
                         (Sentiment)
          ประวัติส่วนบุคคล                  สถำนกำรณ์ทำงสังคมในที่ทำงำ
          (Personal History)                      น
                                     (Social Situation at work)
       Chester Barnard - Cooperative Systems


                  (Human Resources) : 1920 - 30
        Abraham Maslow :
        D. McGregor :
        C. Argyris :

                  Job Description               n h n,            &
                  ปชต.

        (Efficiency)
  -           I&O                     (Input < Output)
  -    :      O/I (Output/ Input)
       (Effectiveness)
  -                       ธ     Goal – Oriented
  -    :      O/O    (Output/ Objective)


                             9
     (Keiretsu)      Fy K                                   (C/O : Text P.80-82)
                                           ธ
           ธ
           ธ
      Cross-shareholding          -
      Wide range of industries       -1
                                ธ     ธ
          มีควำม
               Keire s         Zaib s
       Mitsubishi                 4                            Mitsubishi
Zaibutsu    Mitsui                                          Mitsui
        Sumitomo     ธ          WW      มีกำร                     Sumitomo
        Yasudo              รู         ใหม่เรี ยกว่ำ      “Keiretsu”      Fuyo
                                                   Sanwa
                                                   DKB

                  ธ              กั                K           ข็
                     S                      เรี ยกว่ำ     “    n K      ”
                         Ch y                 ธ       Suppliers และ ธ
               เป็ นต้น

         Japanese             VS                American Keiretsu
                Supplier  20-50%                      ของ Supplier
  20%              Supplier                             Supplier
    ต ต่ำไ
 ใ Informal Relationship                      F                    Supplier

   ต:     TG
    :     CP         Keiretsu                        ออก และ


Case Study 4 :     Good Health                                  (C/O : P.285 - 288)
                                          (Structural contingency Theory)

             A                      B
                              10
                                               -
                                      
        ธ
                                      
                                      
                                      
               
                                      
                                              ธ
                                      

                   B                         สิ่ ง                    ธ
              ปรับ
                                          ธ
      Case    Study            2                      ธ
  (                                 ธ)
                                        ธผล
  และ                                    มีกำร    งำน       เป็ น
  และ    ฐำน
                    ธผล

             (Organizational Culture)                                 (C/O : P. 179 - 209)

                              Sh             Shared Value)
     
                      (Conscious) VS               (Unconscious)
                            VS       Edgar Schein (1990)     “Th y O n z                  nC        ”
       Deal & Kennedy   “C   C  ”
       O h ’ Th y Z ( )
       H    ’       n C
       Nancy Adler                                 nz

ทฤษฎี Z : โดย Ouchi
  -   เป็ นเรื่องขององค์การญี่ปนที่ไปตังในสหรัฐ และผสมผสานทฤษฎีญี่ปน (J) และอเมริกน (A) เข้ าด้ วยกัน
                  ุ่   ้              ุ่       ั
      จ้ำงงำนระยะยำว                                      (J)

                                 11
      ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนปำนกลำง                   (J & A)
      กำรตัดสิ นใจแบบเอกฉันท์                           (J)
      ควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล                            (A)
      แสดงควำมยินดีไม่บ่อยครั้ง                          (J)
      กำรแสดงควำมชื่นชมไม่เป็ นทำงกำร และไม่เปิ ดเผย                   (A)
          ั ั
      แต่ใช้ตวชี้วดที่เป็ นทำงกำร และเปิ ดเผย
      กำรเลื่อนตำแหน่งช้ำ                             (J)
      ดูแลสวัสดิกำรควำมเป็ นอยูของคนในภำพรวมทั้งหมด
                    ่                         (J)

     ของ         :
        n     n
     ธ                            ก็         ธ

         ที่    ชื่อดัง                H     n      y
               University          -       S ny           เลือก
                   เพรำะเชื่อมันในระบบสร้ำงคนและองค์กำรของตน
                         ่                   โดย  ธ      n  h

                 Sony Family        เพื่อให้                ระหว่ำงพนักงำน
     ระดับของวัฒนธรรมองค์การ                               (C/O : P.205)

ระดับพื้นผิว     ARTIFACTS              มี 3 ประเภท 1) วัตถุ เช่น
         (วัฒนธรรมทำงกำยภำพ            โลโก้ของกรมรำชทัณฑ์เป็ นรู ปคนที่มือ
(เปลี่ยนแปลงง่ำย) ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น)           หนึ่งถือชอล์ก อีกมือถือแส้
                             ซึ่งสื่ อให้เห็นถึงกำรเข้ำมำอบรม  เรี ยนรู ้พฤติกรรมที่ดี
                             และแส้คือกำรลงโทษ และควบคุม
               VALUES           2) พฤติกรรม เช่น ประเพณี กำรให้รำงวัล
หรื อกำรลงโทษพนักงำน (ค่ำนิยม =
          สิ่ งดีหรื อไม่ดีท-ี่สงคมคว
                     ั
                     Belief, Norms  3) ภำษำ เช่น อุปมำอุปมัย
             รหรื อไม่ควรทำ)
                                        ้
                             Values -> หลักการ, เปาหมาย และมาตรฐานทางสังคม


                                        ั
                             Norms -> แนวทำงกำรปฏิบติ,         สำนึกที่กำหนดร่ วมกัน

                 ASSUMPTIONS
                  (ฐำนคติ :
                   ระดับลึก       12
                   ที่สุด -
                  จิตใต้สำนึก)
                                                  ึ
                           เป็ นสิ่งที่สมาชิกในองค์การแสดงออกโดยไม่ร้ ูสกตัว
ระดับลึก                             (Unconsciously)
 ่            ิ
ซึงสะท้ อนถึงความเชื่อที่คดว่าเป็ นจริง
(เปลี่ยนแปลงยำก)                         เพื่อบรรลุจุดหมำย
       ั     ้
โดยยอมรับปฏิบติแบบไม่มีขอสงสัยใดๆ


Corporate Culture :     ธ                      ธ
            บ                ธ                (Strong  Culture)
            แ          “T n    n L     h ”

          Corporate Culture
             Macho Culture
                         ธ
  
              สี่

       Work hard / Play Hard
            Try it, Fix it, Do it
  
                   /

 Bet Your Company Culture
 
                     จน         ฏเ
          กร
 Process Culture
                                           ,
 
 

Strong Culture (         )
                            กร
                     หรื อ


                            13
Transformational Leadership (            )
                Corporate    Culture,                         (Vision),
                   ,                 มี     (Institutionalization of Change)
   “           ” (Transactional Leader)                ธ       ใต้       -
 องค์กำรบริ หำรตนเอง (Self- Organizations)                    (C/O : P.141-164)
 - สำมำรถทำงำนโดยอัตโนมัติ เมื่อพบปั ญหำสำมำรถแก้ปัญหำเองได้
 - สำมำรถทำงำนได้อย่ำงอิสระ
 - มีหลักกำรจัดกำรตนเอง ไม่จำเป็ นต้องมีกำรควบคุมจำกภำยนอก
 - องค์กำรเสมือนสมอง (Morgan,1977)
 - มีกำรเรี ยนรู ้ในลักษณะ Double Loop : Step 1) ติดตำมหำข้อมูลจำกสภำพแวดล้อม
                      Step 2) เปรี ยบเทียบข้อมูลจำก Step 1
           1
                        ั
               กับธรรมเนียมปฏิบติ
       3
                                      ั ั
                     Step 2a) ตั้งคำถำมว่ำธรรมเนียมปฏิบติน้ น เหมำะสมหรื อไม่
             2                  ั
                      Step 3) หำวิธีปฏิบติที่เหมำะสม
               2
                  a
  รู ปแบบกำรตัดสิ นใจที่เข้ำข่ำย “องค์กำรบริ หำรตนเอง”     มี 2 แบบคือ
1. แบบมีเหตุมีผล (Rational Model)
  มำจำกสำขำเศรษฐศำสตร์ มองคนเป็ น “ n         n” มีจุดมุ่งหมำยเพื่อผลกำไร, มีขอมูลที่สมบูรณ์
                                            ้
  (Perfect Information)
       มีปัญหำหรื อไม่ / ทำงเลือกคืออะไร / จะเลือกทำงไหน / นำทำงเลือกไปปฏิบติ ั

         Intelligence      Design        Choice     Implementation

  ข้อจำกัด :
-  ข้อมูล/ สำรสนเทศไม่สมบูรณ์         (Imperfect Information)
-  คนมีควำมสำมำรถจำกัดในกำรวิเครำะห์ขอมูล ้
-  คนมีอคติในกำรพิจำรณำข้อมูล         (Information Bias)
-  กำรเลือกในกำรรับรู ้       (Selective Perception)
-  Stereotype: ภำพลักษณ์ที่คนทัวไปเชื่อว่ำเป็ นคุณสมบัติของคน/
                 ่
  สิ่ งของนั้นเป็ นอุปสรรคในกำรพิจำรณำด้วยเหตุ & ผล
-  ควำมสลับซับซ้อนของปั ญหำ หรื อกำรเรี ยนรู ้มีมำก
-  เวลำในกระบวนกำรตัดสิ นใจมีจำกัด ทำให้เกิดควำมเครี ยด
                             14
- ควำมขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจ

2. แบบมีเหตุผลอย่ำงจำกัด (Bounded Rational Model)
  พัฒนำโดย Herbert Simon เพรำะเห็นว่ำ Model
     ้
  แรกมีขอจำกัดหลำยข้อที่ทำให้นำมำประยุกต์ใช้ในโลกควำมเป็ นจริ งไม่ได้ เช่น ทำงเลือกมีจำกัด,
  ควำมสำมำรถในกำรประเมินผลลัพธ์มีจำกัด, Optimizing --> Satisficing

  กำรเรี ยนรู ้ขององค์กำร    (Organization Learning)
     นักวิชำกำร                ระดับพื้นฐำน               ระดับสูง
  - Senge (1990)               : Adaptive Learning          : Generative Learning
  - Argyris & Schon (1978)          : Single-loop Learning         : Double-loop Learning1. ควำมสำเร็ จของกำรเรี ยนรู ้ในอดีต   : ทำให้ประมำท  ถือว่ำตนแน่ และไม่ตื่นตัวที่จะเรี ยนรู ้ระดับสูงต่อ ๆ
                            ไป
  ตัวอย่ำงควำมล้มเหลวจำกควำมสำเร็ จ เช่น IBM ( Co mpu ter ) , Ko d a k (ภำพถ่ำย), เซียรส์
  (กำรค้ำปลีก), General Motors (รถยนต์), Polaroid (ภำพถ่ำย), Phillips
  ( E l e c t r o n i c s ) , G o o d y e a r s (ยำงรถ), สมิธโคโรนำ (พิมพ์ดีด)
2. โครงสร้ำงกำรรับรู ้  ( C o g n i t i v e             S t r u c t u r e )              :
  เป็ นระบบของควำมสัมพันธ์ของควำมเชื่อ       ควำมชอบ       ควำมคำดหวัง           และค่ำนิยม
                   ซึ่งควรใช้พิจำรณำปั ญหำหรื อเหตุ
  กำรณ์ต่ำงๆ                        โครงสร้ำงของกำรรับรู ้จะเป็ นสิ่ งที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจ

3. องค์กำรแบบรำชกำร      :                                    ้ ั
                     ไม่เปิ ดโอกำสให้มีกำรโต้แย้งกับนโยบำยขององค์กำรหรื อคำสังจำกผูบงคับบัญชำ
                                                 ่

4. ระบบกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ             :                         อำจเป็ นอุปสรรค
  หำกถูกใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรตอบสนองควำมพึงพอใจหรื อเพื่อประโยชน์ของคนบำงคน             หรื อบำงกลุ่ม

5. ควำมคิดตำมกลุ่ม    ( G r o u p th i n k ) : J a n i s ( 1 9 8 2 ) ให้นิยำมวิธีกำรคิด ( M o d e o f T h i n k i n g )
                            ่            ั
                 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคนอยูในกลุ่มที่มีควำมสัมพันธ์กนอย่ำงเหนียวแน่น

                              15
          และเมื่อสมำชิกในกลุ่มต้องกำรแสวงหำมติเอกฉันท์ในกำรกระทำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
          มำกกว่ำกำรประเมินทำงเลือกในกำรดำเนินกำรบนพื้นฐำนตำมสภำพควำมเป็ นจริ ง
  (Ref. ในเอกสำรประกอบ “บทควำมของ ดร.ทิพวรรณ เรื่ อง Groupthink &
ผลต่อกำรตัดสิ นใจขององค์กำร” 11 หน้ำ)

 องค์กำรคุณภำพ (Quality Organization)                    (C/O : บทที่   11 P.165-
 178)

     USA                            JAPAN
-   SQC (Statistical Quality Control)       -    TQC, TQM , CWQC
-   วอลเตอร์    ชิวฮำร์ท                   เอ็ดเวิร์ด   เคมมิ่ง
      เน้นควบคุมคุณภำพ                    เน้นปรับปรุ งคุณภำพ
- การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ -                  ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็ นระบบ
      เป็ นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ           กำรมีส่วนร่ วม
           ้
       มุมมองผูซ้ือ                          ้
                                  มุมมองผูผลิต

ควำมหมำยของคุณภำพ   แบ่งได้ 4 มิติ                               (C/O : เอกสำร
P.28)
1. มำตรฐำน (Standard)                2. ประสิ ทธิภำพ (Efficiency)
3. ผลงำน (Performance)                4. ควำมพึงพอใจ (Satisfaction)

TQM Programs
 Motorola – Six Sigma (99.99966%)
 Xerox –  Leadership through Quality
 Intel –  (PDQ)² or Perfect Design Quality

                              ้
คุณภำพสำกลและรำงวัล เช่น Canada Awards : Malcolm Baldrige ผูได้รำงวัล เช่น IBM,       FedEx (1990)

วัฒนธรรมแห่งคุณภำพ :
- ยึดมันจริ งจังด้ำนคุณภำพ 
    ่                             มุ่งพัฒนำระยะยำว
    ลูกค้ำภำยในสำคัญเสมอ                  กำรมีส่วนร่ วมทั้งหมด
    ลูกค้ำสำคัญที่สุด                    ให้ควำมสำคัญกับข้อมูล
                  ั
     ควำมพอใจของลูกค้ำคือตัวชี้วด              มุ่งแก้ปัญหำ
           ้
     กำรพัฒนำผูนำ และกำรทำงำนเป็ นทีม            บริ หำรแบบองค์รวม
ทบทวน       แนวคิดทฤษฎีองค์กำร มี 3 สำนัก
                           16
     เหตุผล                      ธรรมชำติ                  ระบบเปิ ด    เครื่ องจักร                        ิ
                             สิ่ งมีชีวต                วัฒนธรรม
- Scientific Management             - Human Relation             - Corporate Culture
- Administration Theory             - Human Resources             - Cross Culture
- Bureaucracy                  - Open Systems องค์กำรบริ หำรตนเอง                  องค์กำรคุณภำพ
- Decision-making
- Learning Organization
                     หลักกำรกำรออกแบบองค์กำรบริ หำรตนเอง

                              5.   เรี ยนเพื่อจะเรี ยนรู ้
                          1.    สร้ำงส่วนย่อย สะท้อน
                                             ควำมเป็ นองค์กำรทั้งหมด
                                               ั
                                           - วิสยทัศน์
                        องค์กำรบริ หำร            - เครื อข่ำยทำงปั ญญำ
                          ตนเอง                  (Internet, Intranet)
                                           - โครงสร้ำงเครื อข่ำย
 4.                ้
            กฎระเบียบให้นอย


      3.       ควำมหลำกหลำย                          2.
 ควำมซ้ ำเสริ มของหน้ำที่

                      สำระสำคัญของกำรจัดกำรเชิงคุณภำพ

                      ภำระผูกพัน   และเชื่อมันในคุณภำพ
                                  ่
                         Commitment to Quality

 ปรับปรุ งกระบวนกำร
         Process-oriented                         Customer-Focus
 ตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็ นหลัก

   Scientific Tools & Techniques            TQM              Total Involvement


                              17
              Teamwork                          Humanity
    ใช้สถิติ  ข้อมูล และเครื่ องมือทำงวิทยำศำสตร์
                   ให้ทุกคนมีส่วนร่ วม


                                                 กำรทำงำนเป็ นทีม
                                            เชื่อมันในมนุษย์
                                               ่
                           กำรปรับปรุ งอย่ำงต่อเนื่อง

    บทสรุ ป            QC, TQM, ISO, Re-engineering
              คุณภำพเป็ นอำวุธสำคัญในตลำดระดับโลก
              กำรยึดมันในคุณภำพ
                  ่
              กำรสร้ำงแรงจูงใจ
              บทเรี ยนกำรจัดกำรเชิงคุณภำพ
              กำรประยุกต์แนวคิดเรื่ องคุณภำพ

     องค์กำรบริ หำรตนเอง                            วัฒนธรรมองค์กำร
      กำรวำงแผนกลยุทธ์                             จิตวิญญำณ (Shared Values or Shared
       วิสยทัศน์
        ั                                   Beliefs)
      กำรตัดสิ นใจ                               ควำมผูกพันต่อคุณภำพ (Social Clue)
      กำรเรี ยนรู ้ขององค์กำร >                        สำนึ กต่อลูกค้ำและสังคม (Unwritten
        Groupthink                               Rules)
องค์กำรแบบเครื่ องจักร
     ระบบสำรสนเทศ >                                          ิ
                                            องค์กำรแบบสิ่ งมีชีวต
 ประสิ ทธิภำพ ญญำณเตือนภัย
      ระบบสั                                           ่
                                            (ควำมยืดหยุนสูง)
 มำตรฐำน                                         กำรมีส่วนร่ วม (Participation)
 เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์และสถิติ                              กำรทำงำนเป็ นทีม (Teamwork)
  Operation Management                                 ควำมต้องกำรของพนักงำน
     ั
  ตัวชี้วด                                       กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
  Benchmarking                                      Employee Empowerment -
  (เลียนแบบค.สำเร็จจำกองค์กำรอื่น)                             เสริ มอำนำจให้พนักงำน/
                                               ลูกจ้ำง
                                 18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:33
posted:3/15/2012
language:Thai
pages:18