Programul National privind crearea sistemului integrat de by 6dAir6J

VIEWS: 13 PAGES: 25

									   Programul Naţional
privind crearea sistemului
integrat de servicii sociale
     pe anii 2008-2012
             Ministerul Muncii,
        Protecţiei Sociale şi Familiei
           al Republicii Moldova
  Scopul - Programului Naţional
privind crearea sistemului integrat
         de servicii sociale

 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII

   VIEŢII PERSOANELOR ÎN

          DIFICULTATE
Obiectiv strategic I: Asigurarea calităţii şi eficienţii
sistemului integrat de servicii sociale

 Dezvoltarea, ajustarea şi promovarea cadrului
 normativ
 Dezvoltarea şi consolidarea cadrului instituţional
 Dezvoltarea cadrului operaţional
 Consolidarea resurselor umane angajate în
 sistemul de asistenţă socială
        Cadrul normativ promovat (I)
 Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123, la 18 iunie 2010;
 Legea pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25
 decembrie 2003 nr. 122 din18 iunie 2010;
 Legea privind regimul juridic al adopției nr. 99 din 28 mai 2010;
 Strategia privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, adoptată prin Legea
 nr. 169 din 09.07.2010;
 Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 06.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor
 hotărîri ale Guvernului (Hotărârea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 „Pentru
 aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial”, Hotărîrea Guvernului nr.
 1733 din 31.12.2002 „Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi
 celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial” şi Hotărîrea
 Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind
 organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
 structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”);
 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de
 colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii
 ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu nr.1182 din
 22 decembrie 2010
       Cadrul normativ promovat (II)
 Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului–cadru şi Standardele
  minime de calitate pentru serviciul social „Locuinţă protejată”, nr. 711 din 9
  august 2010;
  Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului–cadru privind
  organizarea şi funcţionarea serviciului social „Casă comunitară” şi a
  standardelor minime de calitate, nr. 936 din 8 octombrie 2010;
  Hotărîrea Guvernului nr.129 din 22.02.2010 pentru
  aprobareaRegulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor de
  reabilitare a victimelor violenţei în familie;
  Hotărîrea Guvernului nr. 1200 din 20.12.2010 pentru aprobarea Standardelor
  minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenţei în
  familie;
  Regulamentul privind procedura de evaluare a garanțiilor morale și condițiilor
  materiale ale solicitanților pentru adopție, aprobat prin ordinul ministrului
  muncii, protecției sociale și familiei nr. 285 din 23 iunie 2011
   Elaborarea şi ajustarea cadrului normativ (I)
 proiectul legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
 proiectul legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale;
 proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
  acreditarea prestatorilor de servicii sociale;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
  organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de zi
  pentru copii în situaţie de risc;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
  organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor
  maternale;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
  organizare şi funcţionare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de
  plasament temporar pentru copii cu dizabilităţi;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului – cadru de
  organizare și funcționare a serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de zi
  pentru copii cu dizabilități.
Elaborarea şi ajustarea cadrului normativ (II)
 proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru
  de organizare și funcționare a serviciului social Echipa mobilă și a
  Standardelor minime de calitate;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de
  activitate a Consiliului Consultativ pentru Adopţii Internaţionale;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire
  la procedura de acreditare, modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu
  atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale şi lista serviciilor şi activităţilor
  pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale;
  proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind
  activitatea autorităților tutelare de nivelul I și II (consultare cu societatea
  civilă);
  proiectul Regulamentului-tip și a Standardelor minime de calitate pentru
  serviciul de îngrijire socială la domiciliu;
  proiectul Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Centrului de
  plasament temporar pentru persoanele în etate și cu dizabilități
    Dezvoltarea şi consolidarea cadrului
         instituţional
 proiectul Regulamentului cu privire la identificarea victimelor şi potenţialelor
 victime a traficului de fiinţe umane, instrument operaţional de lucru pentru
 organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi
 administrative centrale, administraţia publica locală, societatea civilă,
 organizaţiile interguvernamentale, prestatorii de servicii, indiferent de tipul de
 proprietate şi forma organizatorico-juridică a acestora;

 proiectul Instrucţiunilor privind intervenţia organelor de asistenţă socială,
 afacerilor interne şi instituţiilor medicale în cazurile de violenţă în familie.
 Instrucţiunile menţionate stabilesc atribuţiile specialiştilor în virtutea
 prevederilor legale în procesul identificării cazurilor de violenţă în familie,
 coordonării şi soluţionării multidisciplinare a cazurilor înregistrate, prevenirii
 cazurilor de violenţă în familie şi supravegherii îndeplinirii măsurilor de
 protecţie în cazurile de violenţă în familie;

 proiectul Instrucțiunilor interinstituționale privind prevenirea și intervenția în
 cazurile de violență, neglijare, exploatare împotriva copilului
      Dezvoltarea cadrului operaţional
 Obiectivul vizat a fost realizat în special la prima etapă de
 implementare a Programului (2008-2009) fiind aprobate și
 recomandate SASPF acte metodologice de lucru în domeniu:
 Managementul de caz; Mecanismul de referire al cazului în
 sistemul de servicii sociale; Mobilizarea comunităţii; Mecanismul
 de supervizare profesională în asistenţă socială; Ghidul de
 implementare a mecanismului de supervizare în asistenţă socială;
 Sistemul de prevenire a separării copilului de familie;
 Documentaţiei din cadrul Serviciului de asistenţă socială
 comunitară ca supliment la Regulamentul – cadru de activitate al
 Serviciului de asistenţă socială comunitară.
 În anul 2010 au fost elaborate: Ghidul de aplicare practică privind
 mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-
 social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi
 a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu; mecanismul de
 monitorizare şi evaluare a activităţii Comisiilor pentru protecţia
 copilului aflat în dificultate.
   Consolidarea resurselor umane angajate în
       sistemul de asistenţă socială
 Curriculum-ul de instruire iniţială în asistenţa socială şi suportul de curs pentru instruirea
  iniţială a asistenţilor sociali comunitari;
  Curriculum-ul de instruire iniţială şi suportul de curs pentru formarea iniţială a
  competenţelor manageriale pentru sistemul de asistenţă socială;
  Curriculum-ul de instruire și suportul de curs pentru formarea continuă a competenţelor
  fundamentale în asistenţa socială pentru asistenţii sociali comunitari;
  Curriculum-ul naţional pentru modulul „Supervizarea profesională în asistenţă socială”;
  Curriculum-ul naţional de instruire pentru serviciul de asistență parentală profesionistă;
  Modulul de instruire „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau afectaţi de HIV/SIDA în Serviciul
  de asistenţă parentală profesionistă”;
  Curriculum-ul de instruire și suportul de curs a asistenţilor sociali în domeniul
  HIV/SIDA;
  Curriculum-lui naţional de formare profesională continuă a specialiştilor
  din cadrul SNR și modulul „Prevenirea şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale
  traficului de fiinţe umane”.
Obiectivul strategic II: Dezvoltarea, consolidarea
 şi integrarea serviciilor sociale orientate pentru
   grupurile de persoane aflate în dificultate

 Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale
 primare;
 Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale
 specializate;
 Crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale
 cu specializare înaltă.
Serviciul de asistenţă socială comunitară
Cantine de ajutor social
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
Centre sociale pentru persoane în etate și cu
         dizabilități
Centre sociale de zi pentru familiile cu
 copii și copiii aflați în dificultate


            Centre de zi

   100
                83
                    59
       51  52
    50        41
                      Centre de zi
    0
      Anul Anul
      2006 2007 Anul  Anul  Anul
           2008  2009  2010
          Tutela/curatela


1800
1600
                    1565    1512
1400
      1218
1200
              1163
1000
 800
 600
 400
 200
  0
    anul 2007   anul 2008  anul 2009  anul 2010
Centre sociale de plasament pentru familiile
  cu copii și copiii aflați în dificultate          Centre de plasament
  35
  30                31
  25            24       23
  20
  15       16              Centre de
  10    11                  plasament
   5
   0
     Anul  Anul  Anul  Anul  Anul
     2006  2007  2008  2009  2010
Asistenţa parentală profesionistă

      Dinamica numărului de copii plasaţi în serviciul de
     asistenţă parentală profesionistă (APP), a. 2007-2010

 160
       142
 140

 120  105        103
 100         87                 Numărul de APP
                   75
 80
                 59           Numărul copiilor plasaţi în
 60                          APP
                       42 41
 40

 20

 0
    Anul 2010  Anul 2009  Anul 2008  Anul 2007
Case de copii de tip familial
350
       318
    298      297
300

250               241

200                       Numărul de CCTF
150                    123  Numărul copiilor plasaţi în
100                       CCTF
   78   76   66
              53
 50                  23
 0
   Anul  Anul  Anul  Anul    Anul
   2010  2009  2008  2007    2006
    Adopția naţională 2007-2010

400
            369
350
     353
300
250

200                182
                        162
150

100
50
 0
   anul 2007  anul 2008  anul 2009  anul 2010
   Servicii sociale cu specializare înaltă (I)

 În conlucrare cu administraţia publică locală din mun. Chişinău, mun. Bălţi
 şi oraşul Comrat au fost identificate spaţiile pentru crearea Centrelor
 comunitare regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.
 primăria mun. Chişinău în urma conlucrării cu administraţia Instituţiei
 Medico-sanitare publice - Spitalul clinic municipal nr.1, a oferit încăperile
 din blocul alimentar din str. Melestiu, 20 lit. M cu o suprafaţă de 980 m².
 primăria mun. Bălţi a propus clădirea fostei grădiniţe creşe din strada
 Victoriei ,7/A cu o suprafaţă totală de 1929 m².
 primăria Comrat a propus clădirea cu teren adiacent (ex-atelierele şcolii
 medii nr. 7) din str. Feropontievscaia, 7 cu o suprafaţă de 396,6 m².

 Prin ordinul Ministrului nr. 216-P din 31 mai 2010 a fost aprobat Conceptul
 Centrului social regional pentru persoanele afectate/infectate de HIV/SIDA.
               Priorități
 Dezvoltarea cadrului normativ pentru organizarea şi
  funcţionarea serviciilor sociale: Regulamente-cadru; standarde
  minime de calitate; ghiduri de implementare;
  Elaborarea şi aprobarea metodologiei de stabilire a costurilor
  serviciilor sociale, necesară autorităţilor administraţiei publice
  locale în procesul planificării bugetare şi pentru a asigura
  dezvoltarea durabilă şi acoperirea financiară deplină a
  serviciilor sociale;
  Elaborarea Nomenclatorului de servicii sociale;
  Elaborarea statelor – tip pentru serviciile sociale;
  Uniformizarea curriculum-urilor şi a suporturilor de curs
  pentru instruirea personalului din domeniul protecţiei
  copilului;
  Instituirea mecanismului de acreditare a prestatorilor de
  servicii sociale;
  Promovarea mecanismului de procurare a serviciilor sociale.
Vă mulțumim pentru atenție
   și suportul oferit.

								
To top