? ??????? I am OK

Document Sample
? ??????? I am OK Powered By Docstoc
					การทางานร่วมกันเป็ นทีม
หัวข้อในการบรรยาย
 การทางานเป็ นทีมคืออะไร
 การเป็ นผูนาและผูตามที่ดี
      ้   ้
 ทักษะในการเป็ นผูนาและผูตาม
          ้    ้
 มุมมองและพฤติกรรมของผูนาและผูตามที่ดีควรมี
               ้ ้
 ในการทางานร่วมกันเป็ นทีม
         ตัวเลขมหัศจรรย์ชุดที่ 1
 ให้เวลา 10 วินาทีเพื่อจาตัวเลขต่อไปนี้         019435215
          หมดเวลา
                 ุ
         ตัวเลขมหัศจรรย์ชดที่ 2
 ให้เวลา 30 วินาทีเพื่อจาตัวเลขต่อไปนี้
       76534890023518
       56398735061289
            หมดเวลา
       78432976554118
       43295411095339
       50923092367457
       54689876534212
                ุ
        ตัวเลขมหัศจรรย์ชดที่ 3
 ให้เวลา 60 วินาทีเพื่อจาตัวเลขต่อไปนี้
      23658790213578
      34096584215509
       หมดเวลา
      03215683298466
      85340921756704
      59632190543867
      43265789018436
เหตุผลที่ต้องทางานร่วมกัน
 คนทุกคนมีความสามารถ แต่ความสามารถนันมีจากัด้
 เมื่อนาความสามารถของแต่ละคนมารวมกัน ย่อมทาให้ทีม
             ู ้
 งานมีความสามารถทวีคณขึน จะเห็นได้จาก
   ผลงานของที มมีประสิทธิภาพเหนื อกว่าผลงานของคนใด

   คนหนึ่ งในทีม
       ู      ้
   งานที่ ดยากกลับง่ายขึนเมื่อทางานร่วมกัน
การทางานเป็ นทีม หมายถึง
 บุคคลตังแต่ 2 คน ขึนไป
      ้     ้
 มีเป้ าหมายร่วมกัน
 บุคคลเหล่านันต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กน
        ้            ั
 แต่ละคนต้องมีความรูสึกเป็ นสมาชิกคนหนึ่ งของทีม
            ้
 สมาชิกต้องมีความเกี่ยวเนื่ องกันจากการเป็ นสมาชิกของ
 ทีม
การทางานเป็ นทีม ต่างจาก การทางานกลุ่ม
 การทางานกลุ่มจะพึ่งพาอาศัยกันระดับหนึ่ ง โดยทาตาม
 คาสังของผูบงคับบัญชา มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
    ่  ้ ั
 รับผิดชอบในเรืองต่างๆ น้ อย
         ่
 สมาชิกของทีมจะมีความไว้วางใจกัน เชื่อใจกันมากกว่า
 ในระดับกลุ่มงาน
 สมาชิกของกลุ่มทางานโดยรวมงานของแต่ละคน แต่ไม่มี
 การประสานพลังความสามารถและความพยายามร่วมกัน
 ซึ่งผลงานที่ได้ต้องมากกว่าการเอาผลงานของแต่ละคน
 มารวมกันเรียกว่า การประสานพลัง (Synergy)
             ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


  หัวใจของการทางานเป็ นทีมที่มีประสิทธิภาพ

          สามัคคี
 พึ่งพากัน                    รู้งานดีใช้ปัญญา                     มีวินัย
          สู้ด้วยใจ
               ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


การปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ
           การกระจ่าง
           ในปัญหา
 ได้แผนงาน     ปรึกษาหารือ        เข้าใจตรงกัน
  ที่ยอมรับ                  ในเป้ าหมาย


   ตัดสินใจ           ช่วยกันคิด
   ร่วมกัน          หาทางแก้ปัญหา
                ุ
        ตัวเลขมหัศจรรย์ชดที่ 4
 ให้เวลา 40 วินาทีเพื่อจาตัวเลขต่อไปนี้
      82136599643975
      47843247910764
        หมดเวลา
      53858653115309
      69034552167965
      09687865483291
      12343434789098
       Life Position
จุดยืนของชีวิตเพื่อเรียนรูการพัฒนาบุคคลและทีมงาน
             ้
               ้ื
แบบประเมินการยอมรับตนเองและผูอ่น
 หลังจากฟั งข้อความแล้ว พิจารณาว่าข้อความใด ที่
 เป็ นจริงตามความรู้สึก ความคิด หรือลักษณะของ
 ตั ว คุ ณ แล้ ว เติ มตั ว เลขลงในช่ อ งว่ า งแต่ ล ะข้ อ
 ลงกระดาษคาตอบที่กาหนดให้
 ไม่จริงเลย
         จริง
       เล็กน้ อย
              จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                          TEST
                          จริง
                            ุ
                          ที่สด
   0      1      2      3     4
ตัวอย่าง
 ข้อที่     A      B      C     D
   1                       4
   2      2
ไม่จริงเลย
        จริง
       เล็กน้ อย
             จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                         TEST
                          จริง
                            ุ
                          ที่สด
  0      1      2      3     4
1. ถ้าฉันจะต้องรับผิดชอบงานอย่างใดอย่างหนึ่ ง ฉันจะดูว่า
     ้
  งานนันท้าทายสาหรับฉันเพียงใด
2. คนที่อายุน้อยกว่าล้วนแต่เกรงใจและเชื่อถือฉัน
3. เมื่อฉั นตังใจจะทาอะไรแล้ว ฉันต้ องทาให้ ได้ไม่ว่าจะ
        ้
  ลงทุนเท่าใดก็ตาม
ไม่จริงเลย
        จริง
       เล็กน้ อย
             จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                         TEST
                          จริง
                            ุ
                          ที่สด
  0      1      2      3     4
4. เพื่อน ๆ มักไม่ค่อยเข้าใจฉันเท่าใดนัก
5. บ่อยครังที่ฉันไม่สบายใจหลายเรื่องพร้อมกัน แม้ว่าความ
      ้
  ไม่สบายใจนันเกิดขึนเพียงเวลาอันสันก็ตาม
        ้   ้        ้
6. ถ้าฉั นจะต้ องดูแลให้ เพื่อน ๆ ทางาน ฉั นจะเป็ นคน
  วางแผนและตรวจสอบงานให้พวกเขา
7. ฉันคิดว่าฉันได้ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีคณค่า
                      ุ
ไม่จริงเลย
        จริง
       เล็กน้ อย
             จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                          TEST
                           จริง
                             ุ
                           ที่สด
  0      1      2       3      4
8. เวลาคุยกับเพื่อน ๆ มีอยู่บ่อยครังที่ ฉันรู้สึกว่าคุยสนุกสู้
                  ้
  เพื่อน ๆ ไม่ได้
9. ฉันรูสึกว่าชีวิตของฉันวุ่นวาย หาความสงบไม่ได้
    ้
10. เวลาคุยกับเพื่อน ๆ ฉันเปิดโอกาสให้เพื่อน ๆ ได้พดคุย ู
  เสมอ
11. ฉันรู้สึกลาบากใจในการแก้ปัญหาของตนเองและปัญหา
  ของคนอื่นที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ
ไม่จริงเลย
        จริง
       เล็กน้ อย
             จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                         TEST
                          จริง
                            ุ
                          ที่สด
  0      1      2      3     4
12. ฉันลืมการกระทาที่ ผิดพลาดหรือล้มเหลวของตนเอง
 ได้ยาก
13. ฉันรูสึกว่าเพื่อน ๆ มองตัวฉันดีเกินกว่าที่เป็ นจริง
    ้
14. ถ้าฉันจะต้องดูแลให้เพื่อนทางาน ฉันจะดูแลเพื่อนที่
 ทางานบกพร่องหรือไม่รบผิดชอบงาน
               ั
15. การพบปะกับบุคคลอื่น ๆ ทาให้ฉันมีความสุขมาก
16. ฉันจะเป็ นคนแรกที่ชื่นชมความสาเร็จของเพื่อนแม้ว่าจะ
 เป็ นเพียงเรื่องเล็กน้ อยก็ตาม
ไม่จริงเลย
          จริง
        เล็กน้ อย
                จริงบ้าง
               ไม่จริงบ้าง
                       จริงค่อน
                       ข้างมาก
                              TESTจริง
                                  ุ
                                ที่สด
   0       1       2       3       4
17.     ฉั น เห็น ด้ ว ยกับ คติ ที่ ว่ า ชี วิ ต คื อ การต่ อ สู้ และ
 ไม่มีมิตรแท้ ศัตรูที่ถาวร
18. บ่อยครังที่ฉันเห็นว่าการอยู่เฉย ๆ เป็ นวิธีการที่ดีที่สด
       ้                            ุ
19. ฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ทาอยู่ยากลาบากเกินความสามารถ ของ
 ฉัน
20. ฉันรูสึกว่าชีวิตทุกวันนี้ น่าเบือหน่ าย ไม่มีจดหมาย
    ้              ่           ุ
ไม่จริงเลย
        จริง
       เล็กน้ อย
             จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                         TEST
                          จริง
                            ุ
                          ที่สด
  0      1      2      3     4
21. ฉันสามารถรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น ทัง ๆ ที่ฉันไม่
                   ้   ้
 เห็นด้วยกับความคิดของเขา
22. โดยปกติฉันมักจะไม่ล่วงเกินบุคคลอื่นด้วยคาพูดหรือ
 การกระทาต่าง ๆ
23. ผูใหญ่มกเป็ นผูโชคดีเสมอ ทังในการทางานและชีวิต
   ้   ั   ้      ้
 ครอบครัว
24. ฉันคิดว่าตนเองมีปัญหาด้านสุขภาพ
ไม่จริงเลย
        จริง
       เล็กน้ อย
             จริงบ้าง
             ไม่จริงบ้าง
                    จริงค่อน
                    ข้างมาก
                         TEST
                           จริง
                             ุ
                           ที่สด
  0      1      2      3      4
     ้                   ้
25. ฉันรูสึกลาบากใจที่จะต้องทางานร่วมกับผูอื่นที่มี
 ความสามารถน้ อยกว่าฉัน
26. ฉันไม่สบายใจจนนอนไม่หลับอยู่บอย ๆ ่
27. ฉันเป็ นคนหนึ่ งที่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า “คนเราเกิ ด
               ่
 มามีทุกข์ เมื่อตายแล้ว นันแหละจึงจะหมดทุกข์”
28. เพื่อน ๆ มักทาให้ฉันราคาญใจอยู่เสมอ
แบบประเมินการยอมรับตนเองและผูอื่น
              ้
 รวมคะแนนตามแนวตัง ได้คะแนน 4 ตัว
          ้
 ลงจุดในกราฟแท่ง
 ระบายกราฟในแต่ละช่อง
           12

           10

           8

           6

           4

           2

           0
             A  B  C  D
FOUR LIFE POSITIONS :
A : I am OK. You are NOT OK.

 ข้อดี/พฤติกรรมที่แสดงออก  ข้อควรระวัง
   เชื่อมันในตนเองสูง
       ่          ยึดมันตนเอง
                    ่
   มีลกษณะผูนา พร้อมสู้
      ั   ้        ตัดสินใจโดยยึดความคิดของ
                 ตนเองเป็ นหลัก
    พร้อมลุย
                 ไม่ค่อยพูดยกย่องชมเชยใคร
   กล้าแสดงออก
                 ความใส่ใจความรู้สึกของผูอื่น
                             ้
   กล้าคิด กล้าตัดสินใจ    และรับฟั งความคิดเห็นของ
                  ้
                 ผูอื่นน้ อย
                 ไม่ค่อยไว้วางใจใคร
                 หงุดหงิดง่าย ใจร้อน
FOUR LIFE POSITIONS :
B : I am NOT OK. You are OK.

  ข้อดี/พฤติกรรมที่แสดงออก   ข้อควรระวัง
   ยกย่องชมเชยผูอื่นอย่าง
            ้      ไม่ค่อยเชื่อมันในตนเอง
                         ่
   จริงใจ            ไม่ พอใจในการแสดงออกและ
                  พฤติกรรมของตนเอง
   มีลกษณะเป็ นผูตามที่ดี
     ั     ้
                  น้ อยใจบ่อยและสะเทือนใจง่าย
   ไม่ชอบความขัดแย้ง
                  ไม่กล้าแสดงออก/ปฏิเสธ
   ทุ่มเทเสียสละ         ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
                  ไม่ ชอบอยู่ในสถานการณ์ ที่ไ ม่
                  คุ้นเคย
       :
FOUR LIFE POSITIONS
C : I am NOT OK. You are NOT OK.

  ข้อดี/พฤติกรรมที่แสดงออก   ข้อควรระวัง
   อดทนต่อสภาพซาซาก้      มองโลกในแง่ลบ
   จาเจ             ท้อแท้ง่าย ไม่ค่อยต่อสู้
   ไม่แข็งกร้าว         ขาดความสนใจในตนเองและ
                   ้
                  ผูอื่น
   เงียบๆ เรื่อยๆ
                  ไม่มีจดหมายในชีวิต
                     ุ
                  มีชีวิตแบบอยู่ไปวันๆ ทางาน
                  แบบพอผ่านๆ
                  คิดว่าชีวิตไร้ค่า ไม่มีใครรัก
                  คิดว่าไม่เคยมีใครเข้าใจ
        :
FOUR LIFE POSITIONS
D : I am OK. You are OK.

 ข้อดี/พฤติกรรมที่แสดงออก
   มองโลกในแง่ดี
   รักตนเอง นับถือตนเอง
   เชื่อว่าตนเองมีคณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเองและผูอื่น
           ุ              ้
   ยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย
   รู้จกข้อดีและข้อบกพร่องของตนเอง
     ั
   พึงพอใจในตนเองอย่างสมเหตุสมผล
   ยกย่องในเกียรติของตนเองและผูอื่น
                  ้
   มีไมตรีจิต
            ความเข้าใจเกี่ยวกับ Life Position
             เพื่อการทางานร่วมกันเป็ นทีม
 I am OK. You are OK. เป็ นมุมมองที่ต้องฝึ กฝนและเรียนรู้
 ในการทางานร่วมกัน ต้องเชื่อในศักยภาพของตนเองและผูอื่น  ้
 เมื่อเชื่ อในศักยภาพของตนเองและผู้อื่นก็จะรับฟั งและเข้าใจทัง
                               ้
 ตนเองและผูอื่น ้
 เมื่อมีมุมมองแบบ I am OK. You are OK. จะแสดงออกอย่าง
 เหมาะสม ใช้เหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ในการทางานเป็ นทีม
 มุมมองแบบ I am OK. You are OK. เป็ นพืนฐานที่ดีในการเป็ น
                       ้
  ้
 ผูนาและผูตาม ้
 ้
ผูนาในดวงใจของฉันคือ
  ้
  ผูนาในดวงใจของฉันคือใคร
  คุณสมบัติอะไรบ้างของเขาหรือเธอที่ฉันชอบ (เขียนมาเป็ นข้อ)
  คุณสมบัติอะไรบ้างที่ฉันมีเหมือนผูนาในดวงใจของฉัน
                  ้
  ทุกคนมีลกษณะความเป็ นผูนาอยู่ในตัวเอง
      ั         ้
        ้          ู้
คุณลักษณะที่แยกผูนาจากบุคคลที่ไม่ใช่ผนา
1. มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร  8.  ความกระตือรือร้นสูง
  ปรับตัว              9.       ่
                      มีความมันคงทางอารมณ์
2. เป็ นคนช่างสังเกต         10.       ่
                      มีความมันใจในตนเอง
3. มี ค วามทะเยอทะยานและ
  มุ่งความสาเร็จ           11.  ทนต่อภาวะที่มีความเครียด
4. เปิดเผย ตรงไปตรงมา         12.  มีความรับผิดชอบ
5. ให้ความร่วมมือ           13.  มีคณธรรม จริยธรรม
                        ุ
6. ตัดสินใจดี
7. พึ่งพาอาศัยได้
      ้          ู้
ทักษะที่แยกผูนาจากบุคคลที่ไม่ใช่ผนา
1.  เฉลียวฉลาด, มีสติปัญญา
2.  มีความคิดสร้างสรรค์
3.  มีความนุ่มนวลและมีอธยาศัยดี
              ั
4.  มีความคล่องแคล่วด้านการพูด
5.  มีความรู้เกี่ยวกับงาน
6.  มีความสามารถจัดการหรือความสามารถด้านการบริหาร
7.  มีความสามารถในการชักชวน
8.   ั
   มีทกษะทางสังคมที่ดี
 ้
ผูตาม
 การเป็ นผูตามที่ดี คือ การเริ่มต้นของการเป็ นผูนา
       ้                  ้
 การเป็ นผูตาม คือ บทเรียนบทแรกก่อนที่ฝึกให้เป็ นผูนา
        ้                   ้
 หน้ าที่ ส าคัญของผู้ตามที่ ดี ก็คื อ การปฏิบติต ามคาสัง
                        ั     ่
      ั
 และรู้จกควบคุมตนเอง เพื่อพัฒนาการทางานและการ
    ่
 อยู่รวมกัน
     ้        ั
การเป็ นผูตามที่ดี ควรมีลกษณะดังนี้ คือ
  ย ก ย่ อ ง ช ม เ ช ย แ ล ะ ใ ห้   สร้างผลงานที่ พึงพอใจอย่าง
  เกียรติผนาอย่างจริงใจ
       ู้            เหมาะสม
  เรียนรู้ ทาความเข้าใจนิสัย     ไม่นินทาลับหลัง
  แนวทางปฏิ บัติ งานของ        ทางานให้เรียบร้อยสมบูรณ์
    ้
  ผูนา                ไม่ทางานข้ามหน้ าโดยไม่ขอ
    ั
  รู้จกกาลเทศะ            อนุญาต
  เมื่ อมี ความเห็นไม่ต รงกับ
  ผู้บงคับบัญชา ไม่ควรใช้วิธี
      ั
  รุนแรง
         การเน้ นงาน VS การเน้ นคน
 รูปแบบพฤติกรรมบริหาร ตามแนวความคิดของ Blake and Mouton’s
           MANAGERIAL GRID
       9
           1,9                   9,9
       8    COUNTRY CLUB
            MANAGER
                        TEAM MANAGER
       7
                ตามใจ     ประสานประโยชน์
       6
                      5,5
การเน้ นคน  5             MEDIOCRE
                    ประนี ประนอม
       4
           IMPOVERISHED       AUTHORITARIAN
       3
           ปล่อยปละละเลย         เผด็จการ
       2
           1,1                   9,1
       1
         1     2   3    4  5    6  7  8   9

                    การเน้ นงาน
          เข้าใจรูปแบบบริหาร
    ้
เพื่อพืนฐานในการทางานร่วมกันเป็ นทีมที่ดี
               ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ

        รูปแบบพฤติกรรมบุคคล
     เพื่อความเข้าใจในการทางานร่วมกัน
     มาก
  เน้ น
ความสัมพันธ์
 กับคู่กรณี     น้ อย  เน้ นความต้องการของตนเอง          มาก
                  ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


       ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม

  ตามแนวคิด    สัญลักษณ์           ลักษณะ
Blake and Mouton
           เต่า   - ไม่กล้าเผชิญหน้ า
    1,1
                - ขาดความริเริ่ม
                - ยอมด้วยความขุ่นเคืองใจ
 IMPOVERISHED
                - ไม่ใยดีต่อผู้อื่น
                - มองคนอื่นในแง่ไม่ดี
                  ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


       ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม

  ตามแนวคิด    สัญลักษณ์           ลักษณะ
Blake and Mouton
           ๊
          ตุกตาหมี  - ยอมอย่างน่ ารัก
    1,9
                - ร่วมมือด้วยความเต็มใจ
                - เสียสละ
 COUNTRY CLUB
                - มองคนอื่นในแง่ดี
  MANAGER
                - หัวอ่อน
                  ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


       ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม

  ตามแนวคิด    สัญลักษณ์           ลักษณะ
Blake and Mouton
          ฉลาม    - เน้ นความต้องการของตนเองมาก
    9,1
                - ไม่ใยดีต่อความรู้สึกของผูอื่น
                             ้
                    ่
                - เชื่อมันในตนเองสูง
 AUTHORITARIAN
                - ชอบเผชิญหน้ า
                         ้
                - กล้าที่จะฝื นใจผูอื่น
                  ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


        ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม

  ตามแนวคิด    สัญลักษณ์           ลักษณะ
Blake and Mouton
          สุนัขจิ้งจอก - ประนี ประนอม
    5,5
                - แก้ปัญหาเฉพาะหน้ า
                - แก้ปัญหาให้พ้นตัว
  MEDIOCRE          - เอาตัวรอดเก่ง
                - ขาดความจริงใจในบางครัง
                            ้
                  ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


       ลักษณะของรูปแบบพฤติกรรม

  ตามแนวคิด    สัญลักษณ์           ลักษณะ
Blake and Mouton
          นกฮูก   - ใจเย็น/รับฟัง
    9,9
                - ยืนหยัดความต้องการของตน
                - สนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 TEAM MANAGER
                - หาทางออกเพื่อแก้ปัญหา
                      ้
                - ไม่ฝืนใจผูอื่น
                ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


วิธีการของนกฮูก
1. ใจเย็น
   - ควบคุมอารมณ์ได้ดี
   - ไม่โกรธ/ไม่มีปฏิกิริยา
2. รับฟั ง
   - รับฟังด้วยความเข้าใจ
   - ถามเพื่อความกระจ่าง
             ั
   - ไม่โต้แย้ง/ไม่แก้ตว
                   ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


วิธีการของนกฮูก
3. วิเคราะห์ความต้องการ
 - สิ่งที่เธอต้องการจากฉันคืออะไร
 - สิ่งที่ฉันต้องการคืออะไร
 - สิ่งที่เราต่างก็ต้องการคืออะไร
4. แสวงหาทางออก
 - มีวิธีใดบ้างที่สนองความต้องการ
   ้
  ทังของเธอและของฉัน
 - แสวงหาทางเลือกไว้หลายๆ ทาง
                 ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


วิธีการของนกฮูก
5. พร้อมที่จะปรับทางเลือก
 - ปรับทางเลือกของฉัน
  เพื่อให้เธอยอมรับได้
 - ปรับทางเลือกของเธอ
       ั้
  เพื่อให้ทงฉันและเธอยอมรับได้
6. ปิยวาจา
 - ค่อยพูดค่อยจา
 - ใช้ภาษาสุภาพ
 - มีความจริงใจ
                   ตามแนวความคิ ดของศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร วิ ชชาวุธ


วิธีการของนกฮูก
7. ไม่ทาให้อีกฝ่ ายหนึ่ งเสียหน้ า
 - ไม่พดจีปมด้อย
    ู ้
 - ไม่ต้อนให้จนมุม
 - ไม่กล่าวว่าให้อีกฝ่ ายหนึ่ งผิด
8. พยายามเป็ นผูเริ่มต้นเจรจา
        ้
     ้
 - เป็ นผูชี้ชวน
 - แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      ้ ั
 - เป็ นผูชกจูง
กิจกรรม กระดาษของฉัน 1
 อุปกรณ์
 กระดาษ A4 คนละ 1/2 แผ่น
 เป้ าหมาย
 ฉีกกระดาษให้ยาวทีสุด โดยกระดาษห้ามขาด
          ่
  ออกจากกัน ภายในเวลา 3 นาที
กิจกรรม กระดาษของฉัน 2
 อุปกรณ์
 กระดาษ A4 คนละ 1/2 แผ่น
 เป้ าหมาย
 ฉีกกระดาษให้ยาวทีสุด โดยกระดาษห้ามขาด
          ่
  ออกจากกัน ภายในเวลา 3 นาที
 ความเชื่อของบุคคลที่อยู่ในทีมที่ประสบความสาเร็จ
 ทุกคนอยากทาทุกอย่างให้ดีขึ้น เราเองอยากทาให้ทุกอย่างดีขึ้น
 คนอื่นก็เช่นกัน
 ไม่ มี ใ ครอยากท าผิ ด พลาด หรื อ ท าให้ เ หตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ แย่ ล ง
 ผลงานไม่ดีอาจจะมีหลายสาเหตุ
 ในการทางานร่วมกันต้องเชื่อเสมอว่า ทุกคนมีความสามารถที่จะ
         ั
 พัฒนาและมีศกยภาพในตนเอง
 ในการทางานร่วมกันจึงจาเป็ นต้ องช่ วยกันค้นหาศักยภาพของ
 แต่ ละบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของที ม ภายใต้ มุมมองแบบ
 I am OK. You are OK. และใช้วิธีการทางานแบบนกฮูก
           กิจกรรม รูปปริศนา
 จงเติมรูปต่อไปไปนี้ ให้
 เป็ นรูปที่มีความหมาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
      ้
เพื่อปรับพืนฐานในการทางานร่วมกันเป็ นทีม
  คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
           ้           ้
  ไม่มีใครเหมือนกันทังหมด ไม่มีใครต่างกันทังหมด
  ความเหมือนจะก่อให้เกิดความสามัคคี
  ความแตกต่างจะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:3/15/2012
language:Thai
pages:50